WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK"

Transkrypt

1 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił ,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty ,32 zł. a więc o 12,3%. Głównym źródłem wzrostu wydatków majątkowych były zwiększone dochody. Z planowanych wydatków wykorzystano ,95 zł, tj. 94% planu. Po dodaniu kwoty ,65 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 31 grudnia 2010r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 94,8%. Na niewykonanie planu decydujący wpływ miało nieprzekazanie do Spółki AQUAPARK KALISZ ,00 zł z tytułu udziałów. Biorąc pod uwagę wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, które spowodowały, że przez przedłużającą się i wyjątkowo ostrą zimę, I półrocze trwało dla budownictwa faktycznie 3 miesiące, a IV kwartał zakończył się listopadzie, można stwierdzić, że osiągnięty wskaźnik zaawansowania planu jest zadowalający, tym bardziej, jeśli uwzględni się także wykorzystanie w 2010r ,85 zł z wydatków niewygasających z upływem 2009r.(majątkowych). Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE % wyko nania udział % w wydatkach OGÓŁEM , ,95 94,0 100,0 DZIAŁ Wytwarzanie i zaopatrywanie w , ,00 100,0 2,3 energię elektryczną gaz i wodę DZIAŁ 600 Transport i łączność , ,64 97,1 64,0 DZIAŁ Turystyka , ,39 100,0 0,3 DZIAŁ Gospodarka mieszkaniowa , ,34 98,0 5,1 DZIAŁ Administracja publiczna , ,57 99,8 0,7 DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,84 100,0 1,5 przeciwpożarowa DZIAŁ Oświata i wychowanie , ,91 99,7 9,0 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia , ,81 98,2 0,9 DZIAŁ 852 Pomoc społeczna , ,39 97,7 1,2 DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,0 0,0 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,71 96,4 10,7 DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,89 97,5 0,1 DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport , ,46 51,4 4,2 Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco: 1. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy W ciągu roku wybudowano przyłącza wraz z układami pomiarowo-rozliczeniowymi do budynków przy ul. Obywatelskiej 4, ul. Robotniczej 5 (przedszkole), do budynku przy al. Wojska Polskiego 37, Ks. Piotrowskiego, ul. Korczak 8, przyłącze sieci cieplnej do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku biurowym Kredyt Bank S.A. Centrala Warszawa przy ul. Górnośląskiej 50, sieci cieplne na osiedlu 25 Lecia o długości 414,53 wraz z przyłączami do 5 budynków. Ponadto opracowano projekt budowy bloku kogeneracyjnego na biomasę w technologii ORC na terenie Ciepłowni Rejonowej przy Al. Wojska Polskiego, dokumentację przebudowy węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla potrzeb obiektu Szkoły Podstawowej nr 7, projekt modernizacji magistralnej sieci cieplnej na odcinku od Ciepłowni Rejonowej do Komory K przy al. Wojska Polskiego. 274

2 Na powyższy cel wykorzystano 100% planowanych środków tj zł, z czego ,51 zł przekazano na wydatki niewygasające z w 2010r. z przeznaczeniem na sfinansowanie rozpoczętych prac związanych z opracowaniem projektów modernizacji sieci ciepłowniczych na osiedlach: Czaszki, Zagorzynek, Korczak, Dobrzec oraz w rejonie ul. Poznańskiej i Kościuszki, dotyczące złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2. Ponadto w 2010r. z wydatków niewygasających w 2009r. zrealizowano płatności na kwotę ,79 zł. 2. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza W 2010r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na roboty i nadzory na doprowadzenie sieci do centrum, w tym Tekni, Galerii Tęcza i budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 3 z możliwością podłączenia budynków zlokalizowanych na trasie sieci, z terminem zakończenia w 2011r. Wobec braku płatności do końca roku, środki w wysokości zł, przeznaczone na częściowe sfinansowanie robót wynikających z zawartej umowy, przekazano na wydatki niewygasające w 2010r., co stanowiło 100% planu. Przez cały czas prowadzone były działania związane z pozyskaniem środków unijnych. 27 grudnia 2010r. podpisana zastała umowa o dofinansowanie projektu pt. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędność energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zgodnie z umową Miasto Kalisz pozyska w 2011r. dodatkowe środki, z czego część przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków 2011r. a część stanowić będzie refundację wydatków poniesionych w latach Zrównoważona informacja pasażerska w Kaliszu Zadanie przewidziane jest do realizacji przy założeniu dofinansowania z funduszy strukturalnych. Środki planowane na 2010r. nie zostały jednak wykorzystane z uwagi na fakt, iż nie został ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym konkurs na zadanie, co wykluczało możliwość złożenia wniosku. 4. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu Realizacja zadania została rozpoczęła się w 2009 roku, w którym sporządzono dokumentację. W 2010 roku zaplanowano na realizację tego zadania ,00 zł z tego ,00 zł na zakup autobusów i 5.000,00 zł na promocję Projektu, gdyż zadanie finansowane było z udziałem środków unijnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony dostawca autobusów, umowę podpisano w maju a 27 września 2010 r. uprawnieni przedstawiciele Miasta i Wykonawcy podpisali protokoły zdawczo-odbiorcze autobusów. Na zakup 5 nowych, niskopodłogowych autobusów wykorzystano ,80 zł tj. 100% planowanych środków. 5. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu etap II W planie wydatków majątkowych związanym z drugim etapem zakupu autobusów zapisana została kwota ,00 zł jako środki z budżetu krajowego. Zadanie jest włączone do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W 2010 roku za kwotę ,00 zł Miasto odkupiło od Kaliskich Linii Autobusowych opracowane studium wykonalności dotyczące zakupu kolejnych 10 autobusów dla komunikacji miejskiej. 6. Nabycie udziałów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. Planowana kwota zł wykorzystana została na nabycie na rzecz Miasta Kalisza udziałów spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Zgodnie z umową sprzedaży udziałów spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. kwota zł. stanowiła część ceny nabycia w/w udziałów. Druga część tej ceny w kwocie zł. zapłacona zostanie w 2011r. 7. Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej Prace budowlane zostały zakończone w roku W roku 2010 zrealizowano tylko płatności za wykonane prace. Wydatkowano kwotę: ,88 zł, co kończy płatności za tę inwestycję. 8. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej W opracowaniu projekt budowlano wykonawczy. Stan zaawansowania prac projektowych branży drogowej: 30%, branży mostowej: 30%, prac geodezyjnych: 80%, prac geologicznych: 60 %. Z uwagi na protesty właścicieli gruntów, przez które przebiegać będzie projektowany odcinek drogi nr 25, projektant nie ma dostępu do terenów prywatnych i nie może zakończyć wszystkich niezbędnych 275

3 badań i pomiarów. Z uwagi na powyższe przedłużono termin opracowania dokumentacji technicznej do dnia r. W 2010r. nie dokonano płatności, a na wydatki niewygasające przekazano kwotę ,00 zł, co stanowi 94,4% planu. 9. Budowa Trasy Bursztynowej - Etap II (odcinek od ulicy Górnośląskiej do ulicy Dworcowej) Roboty zostały zakończone w 2008r. W roku 2010 dokonano tylko wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację zadania. Wydatkowano kwotę , 00 zł tj. 100% planu 10. Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) Roboty zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano dwujezdniowy, dwupasowy odcinek drogi o długości 1,69 km. Wzdłuż jezdni wykonano chodniki oraz ścieżkę rowerową, wybudowano oświetlenie, zamontowano ekrany akustyczne. Na skrzyżowaniach trasy z ul. Kresową, ul. Polną, ul. Częstochowską powstały ronda. Wykonano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe do rzeki Prosny. W celu podczyszczania ścieków wykonano separator. Usunięto kolizje z infrastrukturą wodociągową, energetyczną, gazową, ciepłowniczą. Wydatkowano kwotę ,75 w tym z wydatków niewygasających w 2009r ,18 zł a z budżetu 2010r ,57 zł. Ponadto na wydatki niewygasające w 2010r. przekazano 7.442,00 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania, wynikającego z umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Łączne wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło ,57 zł tj. 95,1%. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kwocie ,72 zł. 11. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej W roku 2009 opracowano opinię i analizę techniczną możliwości obniżenia niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Zachodniej. W roku 2010 zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę wiaduktu z terminem zakończenia prac projektowych do r. W związku z powyższym całą planowaną kwotę zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w roku przyszłym 12. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej Zakończono prace projektowe na budowę odcinka od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej i odcinka ul. Szerokiej. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Dokonano wykupu części gruntu niezbędnego pod realizację inwestycji. W przygotowaniu znajduje się wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie zgody na realizację inwestycji drogowej w trybie Specustawy. W 2010r. wydatkowano ,80 zł w tym: ze środków niewygasających w 2009r ,00 zł z budżetu , 80 zł Ponadto na wydatki niewygasające w 2010r. przekazano kwotę ,20 zł., co daje łączne wykonanie planu wydatków majątkowych za 2010r. w wysokości ,00 zł tj. 100%. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania za opracowaną dokumentacje techniczną oraz geodezyjne podziały działek. 13. Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta Wykonano projekt budowy nowego obiektu mostowego oraz kładki pieszo rowerowej w ciągu ul. Łódzkiej, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 oraz projekt przebudowy nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta. Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę mostu oraz kładki. Miasto Kalisz ubiega się o uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji i w tym celu złożyło następujące wnioski: do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej robót obejmujących: budowę mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego robót obejmujących Przebudowę 276

4 DK nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta W 2010r. wydatkowano , 90 zł w tym: ze środków niewygasających w 2009r ,00 zł z budżetu 2010r , 90 zł tj. 85,8% planu. 14. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi Zadanie zostało zakończone w 2009 r. W roku 2010 zrealizowano tylko płatności za wykonane roboty. Wydatkowano kwotę ,73 zł tj. 100,0%. 15. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym etap I W ramach zadania wykonano koordynację sygnalizacji świetlnej w ciągu al. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej Curie do skrzyżowania z obwodnicą Nowych Skalmierzyc. Miasto Kalisz złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.3. Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych. Do końca roku wydatkowano: , 86 zł, w tym: ze środków niewygasających z upływem 2009r ,00 zł z budżetu , 86 zł tj. 99,9% planu. 16. Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano most objazdowy, który docelowo będzie stanowił most właściwy. Rozebrano stary most wraz z przyczółkami. Obecnie trwa budowa nowych przyczółków pod nowy most. Termin zakończenia robót przedłużono do r. Powodem był brak możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na występowanie długich okresów bardzo wysokiego stanu wody w rzece Prośnie oraz na występujące niekorzystne zimowe warunki atmosferyczne. Plan wydatków wykonano w 100%, przy czym na realizację płatności wykorzystano ,60 zł, a ,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania z tytułu umów zawartych na budowę mostu i nadzór inwestorski. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w kwocie zł. 17. Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej wraz z odcinkiem ul. Dolnej Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował projekt budowlano-wykonawczy. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych. Roboty zostały zakończone i odebrane. Plan wykonano w 100%. Z kwoty ,15 zł uregulowano płatności w wysokości ,00 zł, a na wydatki niewygasające przekazano kwotę ,15 zł. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania wynikające z umów zawartych na realizację zadania oraz wykonanie podziałów geodezyjnych działek. 18. Mała architektura na rondach wzdłuż Trasy Bursztynowej Opracowano projekt 3 rzeźb wraz z projektem posadowienia i małej architektury. W ramach zadnia wykonano rzeźbę na rondzie Ptolemeusza (skrzyżowanie Trasy Bursztynowej z ul. Nowy Świat i z ul. Częstochowską). Wydatkowano kwotę ,00 zł (100% planu). 19. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych został przesunięty do dnia r. Powodem zmiany terminu była konieczność uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień oraz zmiana rozwiązań projektowych. Do końca roku nie dokonano żadnych płatności. Zostaną one uregulowane z wydatków niewygasających, na które przekazano zł tj. 100% planu. 20. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta W ramach zadania wykonano: 277

5 budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo jezdnym na Wale Staromiejskim w Kaliszu (odcinek od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej). Roboty zostały rozpoczęte w roku 2009, natomiast zakończone i odebrane w roku budowę ciągu pieszo rowerowego w ul. Podmiejskiej na odc. od ronda Dobrzeckiego do ul. Granicznej oraz chodnika na odc. od ul. Granicznej do istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. H. Sawickiej. Roboty zostały zakończone i odebrane. Dokumentacja techniczna w oparciu o którą zostały zrealizowane roboty została wykonana przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. Na zadanie wydatkowano kwotę: ,62 zł w tym ze środków niewygasających 2009r ,84 zł a z budżetu 2010r , 78 zł 21. Budowa dróg osiedlowych Łącznie w roku 2010 wydatkowano na zadanie kwotę ,62 zł w tym: ze środków niewygasających w 2009r , 85 zł. z budżetu ,77 zł Ponadto na wydatki niewygasające z upływem 2010r. przekazano kwotę ,32 zł na uregulowanie zostaną zobowiązań wynikających z umów na realizację robót budowlanych i nadzory inwestorskie. Wykonanie planu wydatków wyniosło łącznie ,09 zł tj 100%. W ramach realizacji programu, pracami objęto następujące ulice: ul. Kowalska opracowano projekt budowlano wykonawczy branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej. Zakres prac obejmuje wykonanie: jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej, chodników, zjazdów na posesje, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną oraz energetyczną. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji został wydłużony do r. ul. Cementowa opracowano projekt budowlano wykonawczy oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki, zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Braci Niemojowskich ( sięgacze dojazdowe do posesji 31 i 51) opracowano projekt budowlano wykonawczy. Roboty budowlane będą realizowane w roku ul. Zbożowa, odc. ul. Owsianej opracowano projekt budowlano wykonawczy, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Wieniawskiego opracowano projekt budowlano wykonawczy, wyłoniono wykonawcę robót. Zakres prac obejmuje wykonanie 10 ciu sięgaczy w ul. Wieniawskiego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji przesunięto do r. ul. Kubalskiego ZDM we własnym zakresie wykonał projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania wykonywana jest w dwóch etapach. Etap I robót, obejmujący budowę jezdni, chodników i zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej został zakończony i odebrany. Roboty obejmujące II etap: remont istniejącej jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej i budowę chodników z kostki brukowej betonowej zostały wstrzymane z uwagi na istniejące niekorzystne warunki atmosferyczne. Termin zakończenia robót przesunięto do r. ul. Wysoka ZDM we własnym zakresie wykonał projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i płyt ażurowych typu YOMB. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Srebrna opracowano projekt budowlano wykonawczy. Zakres prac przewidziany do realizacji w roku 2010 został wykonany. Roboty budowlane przewidziano w roku ul. Łęgowa opracowano projekt budowlano wykonawczy, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki, zjazdy na posesję o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, usunięto kolizję z siecią energetyczną, przebudowano rów odwadniający Rs-W2. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Wiatraki opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą telekomunikacyjną. Roboty zostały zakończone i odebrane. 278

6 ul. Kręta opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wykonano uzupełnienie kanalizacji deszczowej. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Panońska wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie. Roboty zostały zakończone i odebrane ulice: Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły i Stefana Batorego na Starym Mieście wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano jezdnię, chodniki, zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje telekomunikacyjne. Roboty zostały zakończone i odebrane. ulice: Barska, Lęborska oraz Połaniecka Opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje wykonanie: jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej, chodników, zjazdów na posesje, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną oraz energetyczną. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych oraz okres zimowych warunków atmosferycznych, termin realizacji przesunięto do r. ul. Galijska wyłoniono wykonawcę robot budowlanych. Zakres prac obejmuje wykonanie: jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej, chodników, zjazdów na posesje, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji przesunięto do r. ul. Skalna opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wykonano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Smrekowa opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Gościnna Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wykonał we własnym zakresie projekt budowlano wykonawczy. W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni z masy bitumicznej. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji przesunięto do r. ul. Domowa - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wykonał we własnym zakresie projekt budowlano wykonawczy. W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni z masy bitumicznej. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji przesunięto do r. ul. Polanowskiego opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Szpilowskiego opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wykonano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Sulisławicka - ZDM we własnym zakresie opracował projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji przesunięto do r. ul. Słoneczna wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Wielka wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wykonano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Botaniczna wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano I etap robót, obejmujący odcinek ok. 212 m. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. 22. Budowa ulic Ks. W. Blizińskiego i Ks. H. Kaczorowskiego W opracowaniu znajduje się projekt budowlano wykonawczy, z terminem zakończenia prac projektowych do r. 279

7 W 2010r. wydatkowano kwotę 2.562,00 zł a na wydatki niewygasające przekazano kwotę ,00 zł. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania za opracowaną dokumentację techniczną. Plan roczny wykonano w 100%. 23. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Kalisz 161 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej na odc. ok. 250m (od ul. Sulisławickiej w kierunku ul. Rzymskiej) Roboty zostały zakończone i odebrane. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz dofinansowanie jest proporcjonalne do szerokości jezdni. Wydatkowano kwotę ,17 zł tj 100% planu. 24. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe Na odszkodowania za zajęte grunty wydatkowano kwotę: ,14 zł tj. 96,3% planu 25. Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką W roku 2009 zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z terminem realizacji do r. Pomimo licznych interwencji Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, projektant do dnia dzisiejszego nie wywiązał się z zawartej umowy. Przystąpiono do naliczania projektantowi kar umownych. W związku z powyższym planowane środki w wysokości ,00 zł przekazano w całości na wydatki niewygasające z upływem 2010r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację techniczną. 26. Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej Opracowano projekt budowlano wykonawczy. Zakres prac przewidziany do realizacji w 2010r. został wykonany. Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, działanie 2.2. poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Wydatkowano kwotę zł. tj. 100% planu. 27. Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów W opracowaniu jest projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ul. Staszica na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Legionów. Termin realizacji upłynął r. Pomimo monitów Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, projektant nie zakończył prac projektowych. Przystąpiono do naliczania kar umownych. Nie poniesiono wydatków, a planowaną kwotę ,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. 28. Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej Opracowano projekt budowlano wykonawczy. Zakres prac przewidziany do realizacji w 2010r. został wykonany. Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, działanie poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Poniesione wydatki w kwocie 7.087,00 zł sfinansowano z wydatków niewygasających z upływem 2009r., natomiast środki planowane na 2010r. w całości przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem 2010r. Wydatkowano kwotę zł. j. 100% planu. 29. Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła W opracowaniu jest projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ul. Szewskiej w Kaliszu wraz z uzupełnieniem odwodnienia. Zakończenie prac projektowych wymaga rozstrzygnięcia kwestii wykupu (lub dokonania zamiany) działki nr 46 obręb 037 przez Miasto Kalisz a także rozbiórki budynku drewnianego ujętego w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza. W 2010r. wydatkowano kwotę: 6.100,00 zł z wydatków niewygasających w 2009r. Środki planowane na 2010r. w wysokości ,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, z których uregulowane zostaną zobowiązania za opracowaną dokumentację techniczną. 280

8 30. Wykonanie brakującego odcinka Armii Krajowej (do Żłobka Nr 4) W roku 2009 opracowano projekt branży drogowej oraz projekt usunięcia kolizji napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia z zaprojektowanym, brakującym odcinkiem ul. Armii Krajowej do Żłobka nr 4. W 2010r. wydatkowano na zadanie ,00 zł w tym - ze środków niewygasających w 2009r ,00 zł, a z budżetu ,00zł (100% planu) 31. Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat Opracowano projekt budowlano wykonawczy. Zakres prac przewidzianych do realizacji w roku 2010r. został wykonany. Roboty budowlane będą realizowane w latach następnych, pod warunkiem uzyskania dofinansowania realizacji. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, działanie poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ,72 zł. Wnioskiem o dofinansowanie objęto również remont mostu na kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej. Wydatki 2010r. wyniosły zł tj. 100% planu. 32. Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM Realizowane w cyklu dwuletnim zadanie zostało zakończone. Prace budowlane polegały na przystosowaniu kamienicy o powierzchni 520,55 m 2 do potrzeb Zarządu Dróg Miejskich oraz budowie budynku laboratorium. Remont budynku obejmował: przebudowę ścian działowych, wykonanie nowych posadzek, gipsowanie oraz malowanie ścian, wykonanie nowych instalacji: elektrycznej wraz z monitoringiem oraz instalacji centralnego ogrzewanie wraz z założeniem grzejników, wodociągowej oraz sanitarnej, wykonanie kotłowni gazowej, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku wraz z elewacją. Ponadto na terenie posesji wykonano nowe przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej. Budynek laboratorium wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt ogrodzono, wykonano parking z płyt ażurowych. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu 2010r ,97 zł. tj. 100% planu. 33 System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce Plan wydatków na 2010 r. wynoszący ,00 zł zrealizowano w wysokości ,39 zł, tj. 100,0%. Kwotę tę przeznaczono na zakup 10 Infokiosków zewnętrznych dla Miasta Kalisza w ramach realizacji projektu pn. System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach WRPO na lata zł (wkład własny kwalifikowany) oraz na pokrycie kosztów dostępu energii elektrycznej, postępowań administracyjnych oraz dokumentacji wymaganej na potrzeby realizacji i rozliczenia projektu ,39 zł (wydatki niekwalifikowane). W dniu podpisania umowy partnerskiej z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu (liderem projektu) całkowita wartość projektu wynosiła zł, w tym wkład własny Miasta Kalisza zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu na dostawę i montaż Infokiosków wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i administracji, wyłoniono wykonawcę, którego oferta zawierała cenę niższą niż planowana. W konsekwencji Lider Projektu i Miasto Kalisza podpisały aneks do umowy, mocą którego wkład własny Miasta w projekcie obniżono do kwoty zł. Nadal trwają działania ze strony Wykonawcy mające na celu zamontowanie i uruchomienie Infokiosków w Kaliszu. 34. Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny w Kaliszu Opracowano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku MDK oraz kładki wiszącej pieszo-rowerowej. W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja techniczna na zagospodarowanie nadbrzeży Prosny od Mostu Teatr do Zawodzia. Zadanie przewidziane było do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata , jednak wniosek Miasta został ostatecznie odrzucony. Plan wykonano w 100%, realizując płatności na kwotę ,00 zł i przekazując na wydatki niewygasające ,00 zł. Ponadto z wydatków niewygasających w 2009r. wykorzystano ,00 zł 281

9 35. Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na modernizację budynku przy ul. Dobrzeckiej 16 Z planowanej na 2010r. dotacji w wysokości zł, na modernizację obiektu, przeznaczonego na siedzibę MZBM wykorzystano ,08 zł. co stanowi 91,2%. 36. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. W 2010r. na wykupu terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycia nieruchomości, odszkodowania itp. zaplanowano środki finansowe w wysokości zł, z czego wykorzystano ,26 zł tj. 99% planu. Suma dokonanych płatności wyniosła 1.882,122,26 zł a na wydatki niewygasające z upływem 2010r. przekazano ,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie 14 podziałów nieruchomości. Ponadto wydatkowano zł, pokrywając koszty wykonania 16 podziałów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego m. Kalisza przeznaczone zostały na cele publiczne układy komunikacyjne. Środki te pochodziły z wydatków niewygasających w 2009r. 37. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kwota zł. (100% planu) została przekazana na podniesienie kapitału zakładowego w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kaliszu. W zamian za wniesiony do Spółki wkład finansowy Miasto Kalisz objęło w KTBS nowe udziały, odpowiadające wartością środkom wniesionym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. 38. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 Pułku Artylerii 1 W 2010r. opracowano dokumentację techniczną, sfinansowaną z wydatków niewygasających z upływem 2009r. Z planu na 2010r. zrealizowano płatności na kwotę 5.978,00 zł, a ,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, co daje ,00zł tj. 100% wykonania planu. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę budynku z terminem zakończenia do 15 listopada 2011r. 39. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego W ramach zadania dokonano zakupu oprogramowania: system Informacji prawnej LEX licencja na rok 2010, system Świadczenia Rodzinne dla BSR - licencja na rok 2010, dodatkowe licencje systemu antywirusowego NOD32, licencję na aktualizację systemu antywirusowego NOD32 na kolejne 3 lata moduł obsługi kart płatniczych do systemu OTAGO oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych 10 licencji Systemu Obiegu Dokumentów DDM9000 zaporę sieciową w celu podłączenia Straży Miejskiej do sieci Urzędu na co wydatkowano ,15 zł tj. 99,9% planu. 40. Budowa e-urzędu Zadanie zostało zakończone. Zaktualizowano Systemu Obiegu Dokumentów DDM9000. System ten umożliwia obsługę wniosków elektronicznych, przesyłanych na skrzynkę podawczą Urzędu. Zakupiono także nowy serwer do Systemu DDM9000 wraz z oprogramowaniem systemowym (wymieniono stary zakupiony w 2003r.) oraz 10 dodatkowych licencji Systemu Obiegu Dokumentów DDM9000. Z planowanych ma powyższy cel zł wydatkowano ,10 zł. 41. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego Z planowanych zł wydatkowano ,79 zł tj. 97,7%, pokrywając koszty zakupu 5 kserokopiarek marki Toshiba E-Studio 181 oraz dwie kserokopiarki CANON IR Modernizacja Pałacu Ślubów W 2010r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zainstalowano monitoring obiektu oraz wykonano iluminację. Do końca 2010r wydatkowano ,13 zł, a kwotę ,00zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na wykonanie projektu aranżacji wnętrz obiektu. Wykonanie planu wynosi ,13zł tj. 100%. Ponadto z wydatków niewygasających w 2009r. sfinansowano roboty na kwotę ,96 zł 282

10 43 Modernizacja centrali telefonicznej stanowiącej wyposażenie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Zadanie zostało zakończone, a plan wydatków wykonany w 100% (37.600,00 zł). Zrealizowana modernizacja powinna radykalnie obniżyć poziom kosztów połączeń do sieci komórkowych, dokonywanych przez centralę. 44. Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej i ul. Kordeckiego Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 4 stycznia 2010r. (z późniejszymi zmianami), środki na dofinansowanie robót modernizacyjnych w wysokości ,22 zł (100% planu) przeznaczono przede wszystkim na: modernizację sanitariatów, wymianę kanalizacji sanitarnej, remont klatki schodowej, dokończenie remontu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul Jasnej 1, wymianę ogrodzenia (od strony rzeki) obiektu KMP w Kaliszu przy ul. Jasnej 1, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na placu obiektu przy ul. Jasnej Zakup sprzętu dla specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski Początkowo w planie wydatków majątkowych, w ramach zadań zleconych zaplanowano środki w wysokości ,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zwiększył te środki w zadaniach własnych powiatu o kwotę ,00 zł a następnie plan został zwiększony o środki unijne w wysokości ,51 zł. Łączny plan wydatków wzrósł więc do ,51 zł i został wykonany w 100%. Środki te pozwoliły na zakup m.in. przyczepy ciężarowej ratownictwa chemiczno-ekologicznego, łodzi aluminiowej wraz z silnikiem zaburtowym, lekkiej przyczepy podłodziowej, pompy do substancji chemicznych, pompy do substancji ropopochodnych, kamery termowizyjnej, pompy hydraulicznej, nożyc i rozpieraczy hydraulicznych, 8 szt. ubrań gazoszczelnych, 8 aparatów oddechowych, 12 lekkich ubrań ochrony chemicznej, 12 butli kompozytowych, 8 zestawów łączności podhełmowej oraz inny sprzęt ratowniczy. 46. Modernizacja obiektów Straży Miejskiej w Kaliszu W 2010r. wykonano prace polegające na wymianie pokrycia dachowego budynku Straży Miejskiej wraz z montażem bramy wjazdowej przy ul. Krótkiej 5-7. Z przeznaczonych na ten cel środków w wysokości ,00zł wykorzystano kwotę ,11zł tj. 100% planu. 47. Zakup skuterów elektrycznych dla Straży Miejskiej Kalisza Zadanie zostało zakończone. Kosztem ,00 zł zakupiono 8 skuterów elektrycznych model 800W o udźwigu 160 kg. 48. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Z planowanej na 2010r.kwoty ,00zł. wykonano 100% planu, uregulowano płatności na kwotę ,23zł a ,77zł przekazano na wydatki niewygasające. W ramach zadania zamontowano maszt antenowy na budynku UM przy ul. Kościuszki 1a, oraz zakończono roboty związane z budową monitoringu w rejonie ul. Grodzkiej, Targowej, H.Sawickiej, Al. Wolności, Św. Stanisława, Mariańskiej oraz Piekarskiej. Ponadto z wydatków niewygasających w 2009r. wykorzystano ,90 zł. 49. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Z planowanych ,00 zł wykorzystano ,00 zł na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej na budynku OSP Piwonice przy ul. Biskupickiej 21 w Kaliszu. 50. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym W 2010r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy nowego obiektu szkolnego SP nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym przy ul. Kordeckiego w Kaliszu. Płatności z tego tytułu sfinansowane będą w 2011r. z wydatków niewygasających, na które przekazano ,00zł, co stanowi 100% planu. 51. Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 17 W ramach zadania, dokonano wymiany okien oraz stolarki drzwiowej. Z planowanej kwoty ,00zł wykorzystano ,89zł tj. 99,6%. Zadanie zostało zakończone. 283

11 52. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16 W ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych dla Sz. P. nr 16, przy ul. Fabrycznej w skład którego wchodzą: boisko do piłki koszykowej, do piłki ręcznej oraz do piłki siatkowej plażowej. Poza tym wykonana została rozbieżnia do skoku w dal wraz z piaskownicą oraz bieżnia ze skocznią. Wykonano oświetlenie i ogrodzenie obiektu. Dokonano płatności na łączną kwotę ,85zł co daje 100% wykonania planu. Z uwagi na to, że wykonawca nie dotrzymał umownego terminu realizacji robót, zapłacił na rzecz Miasta ,35 zł kar umownych. 53 Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 ul. Św. Michała 1 W 2010r. opracowano dokumentację, przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na realizację zadania wraz z nadzorem z terminem zakończenia robót w 2011r. Wykonanie planu wyniosło ,24 zł (100%). Uregulowano płatności za kwotę 5.856,00 zł, a na wydatki niewygasające przekazano ,24zł 54 Zakupy inwestycyjne dla szkoły Podstawowej Nr 15 W ramach planowanych wydatków zakupiono piłkochwyty do sali gimnastycznej, na co wydatkowano 3.531,90 zł tj. 70,6% planu. 55. Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 Wykonano koncepcję rozwiązań projektowych dotyczących modernizacji Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Warszawskiej 8 oraz podpisano umowę na realizację robót. W ramach robót wykonano remont pokrycia dachowego wraz z przystosowaniem poddasza do wykorzystania na cele gospodarcze wymieniono instalację elektryczną strychu i zamontowano dwa grzejniki. Ponadto przeprowadzono remont ogrodzenia. Na powyższy cel wydatkowano ,19 zł tj. 100% planu. 56 Wykonanie izolacji dachu wraz z pokryciem w Publicznym Przedszkolu nr 15 przy ul. Młynarskiej 20 Kosztem ,05 zł (100% planu) wykonano ocieplenie dachu, wymieniono pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, 57. Wymiana kotłów gazowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 W ramach zadania zamontowane zostały 4 kotły gazowe kondensacyjne firmy Viessman typu Vitodens 200-W. Wydatki z budżetu na ten cel wyniosły ,13 zł tj. 98,3%. 58. Osuszenie budynku I LO Na dostawę i montaż systemu osuszania murów budynku I LO wydatkowano w 2010r ,24 zł (100% planu), z czego ,00zł przeznaczono na zakup i montaż 4 urządzeń osuszających ElektroAqua Gpl-111, nieinwazyjnych, nieingerujących mechanicznie w strukturę murów, a ,24 zł przekazano na wydatki niewygasające na pokrycie kosztów robót budowlanych, zawiązanych z osuszeniem ścian zewnętrznych piwnic. 59. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Z wydatków niewygasających w 2009r. wykorzystano ,00 zł na pokrycie kosztów projektu rozbudowy ZSP nr 3 przy ul. Wąskiej. Na podstawie tej dokumentacji przygotowano przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. W październiku podpisano umowę z terminem zakończenia budynku dydaktycznego do , a pozostałych robót do Do końca roku nie dokonano płatności za wykonane roboty, w związku z czym cała planowana kwota tj ,00 zł przekazana została na wydatki niewygasające 60. Zakup maszyny do czyszczenia posadzek w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 Zadanie zakończone. Kosztem 9.900,00 zł (66% planu) zakupiono maszynę do czyszczenia posadzek. 61. Dobudowa klatki schodowej - przeciwpożarowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego Zadanie zostało zakończone. Na jego realizację wydatkowano w 2010r ,68 zł (100% planu). Środki te przeznaczone zostały na wybudowanie trzykondygnacyjnej klatki schodowej z dachem płaskim wraz z elewacją, w której zamontowano 7 szt. drzwi, w tym 1 zewnętrzne, 7 okien, elementy systemu oddymiania, ułożono posadzkę z płytek gresowych. Budynek wyposażono w oświetlenie, niezbędne instalacje. 284

12 62. Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza Zadanie ma na celu doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w specjalistyczny sprzęt technologiczny w ramach programu Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza. Całkowita wartość projektu wynosi zł. W 2010r. wykorzystano zł (100% planu) na sfinansowanie studium wykonalności projektu. 63. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych W 2010r. wybudowane zostało boisko ze sztucznej trawy w Parku Przyjaźni o wymiarach płyty do piłki ręcznej 40,0x20,0m wraz z pasami bezpieczeństwa o szerokości 1m, odwodnieniem, oświetleniem, trawnikami. Boisko wyposażone jest w łapacze do piłek, zamontowane za bramkami. Zainstalowano 6 ławek prefabrykowanych o wymiarach 200x30x50cm każda, z siedziskami drewnianymi dla kibiców. Wykonano także mur oporowy oraz chodniki z kostki brukowej o pow. 305m 2. Na powyższy zakres wydatkowano ,96 zł (100% planu). 64. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych W 2010r. zakończono budowę sali gimnastycznej o wymiarach 36,0x28,0m z boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 32,0x24,6x (pola do gry w siatkówkę i koszykówkę) o nawierzchni sportowej z wykładziny PCV przeznaczonej do gier sportowych. W budynku o powierzchni użytkowej 1.902,85m 2, znajdują się także 2 magazyny sprzętu sportowego, szatnie dla uczniów, 2 pomieszczenia dla nauczycieli, pomieszczenia sanitarne i techniczne. Koszt budowy całego obiektu, realizowanego w cyklu dwuletnim, wraz z przyłączami, profesjonalnym wyposażeniem i chodnikiem wynosi ,90 zł. Z planu 2010r. wykorzystano ,90 zł (100%), z czego ,32 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na uregulowanie ostatnich płatności za wykonanie nasadzeń. 65. Zakup oprogramowania dla potrzeb placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji Na zakup oprogramowania wykorzystano ,88 zł tj. 66,5% planu. 66. Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w zakupie aparatury i sprzętu medycznego Całość planowanych środków tj ,00 zł wykorzystana została na zakup inkubatora Caleo (55.640,00 zł) oraz systemu nadzoru okołoporodowego ( ,00 zł). 67. Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii W I półroczu rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Ośrodka przy ul. Toruńskiej, którego główną nagrodą było otrzymanie zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. Umowę na projekt budowlany i projekt wykonawczy podpisano w sierpniu z terminem zakończenia wszystkich prac do czerwca 2011r. Z budżetu 2010 r. wykorzystano ,00 zł, z czego ,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją konkursu (wynagrodzenia dla członków sądu konkursowego, II i III nagroda oraz przyznane wyróżnienie) Pozostałe środki w wysokości ,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem 2010r. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji. 68. Utworzenie Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Narkotyków - II etap W ramach drugiego etapu zadania wykonano monitoring budynku, montując 6 kamer (dzień/noc) z rejestratorem zapisu cyfrowego i pozostałym niezbędnym oprzyrządowaniem. Ponadto wykonano drenaż opaskowy o dł. 120,97m z 7 studniami drenarskimi, przewodem tłocznym i przepompownią. Na powyższy cel wydatkowano ,95 zł a kwotę 9.188,46 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem 2010r z przeznaczeniem na osuszenie ścian piwnic i położenie nowych tynków. Łącznie wykorzystano ,41 zł (100% planu). 69. Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego Na zakupy planowano ,00 zł, z czego wykorzystano ,40 zł tj. 57% finansując zakup kserokopiarki Toshiba E-Studio 233. Zakup dwóch laptopów, z uwagi na ich cenę jednostkową, został dokonany z wydatków bieżących. 285

13 70. Budowa Domu Dziecka w Kaliszu Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata , jednak wniosek Miasta został umieszczony na trzecim miejscu rezerwowej listy projektów, przewidzianych do dofinansowania. Brak ostatecznej decyzji o zabezpieczeniu dofinansowania, uniemożliwia dokonanie montażu finansowego, a tym samym rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót. W związku z wydłużeniem okresu pozyskiwania środków unijnych, zadanie pozostawiono w planie kwotą ,00 zł, ze świadomością braku realizacji do czasu otrzymania rozstrzygającej decyzji odnośnie dofinansowania. 71. Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem w celu utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu i adaptacja pomieszczeń w tym budynku Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wykorzystano ,40 zł. Kwota ta obejmuje: cenę nabycia przez Miasto Kalisz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej na utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu. ( ,00 zł), koszty aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości oraz wykonania wypisu i wyrysu w celu przedłożenia w kancelarii notarialnej (3.479,40 zł) a także wykonanie prac adaptacyjnych w budynku ( zł) obejmujących odnowienie ścian i podłóg, zmodernizowanie łazienek i urządzenie pralni w piwnicy budynku. 72. Zakupy inwestycyjne dla rodzinnego Domu Dziecka Kwota 9.989,99 zł (99,9% planu) wykorzystana została na zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Smrekowej Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej W 2010r. zakończono roboty związane z modernizacją DPS, w tym 89 pokoi wraz łazienkami i korytarzami. W ramach prac dokonano wymiany drzwi, podłóg, instalacji sanitarnej i elektrycznej, a także zamontowano poręcze, ułatwiające pensjonariuszom poruszanie się. Z planu 2010r. wydatkowano ,00 zł (100%) a także ,84 zł z wydatków niewygasających w 2009r. Na rok 2011 pozostały do uregulowania ostatnie płatności, na co zaplanowano środki w budżecie 2011r. 74. Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej Kwotę ,00 zł (100% planu) wykorzystano na zakup szafy chłodniczej i pralki automatycznej. Sprzęt ten zastąpił zużyte urządzenia, których remont, z uwagi na stopień zużycia, był nieopłacalny. 75. Zakupy inwestycyjne dla bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Zadanie zakończone. Na zakupy wykorzystano ,00 zł tj. 100% planowanych środków 76. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu W 2010r. z wydatków niewygasających w 2009r. wydatkowano ,85 zł, pokrywając koszty robót dodatkowych, obejmujących zakres rzeczowy nie ujęty w decyzji Komisji Europejskiej tzn. kanalizację deszczową w ul. Połanieckiej na osiedlu Winiary i kanalizację sanitarną w ul. Celtyckiej na osiedlu Piwonice. Z planowanych w budżecie na 2010r ,00 zł wykorzystano ,81 zł tj. 99,2% pokrywając wynagrodzenie z tytułu nadzoru pełnionego przez Inżyniera Kontraktu. 77. Przebudowa rowu otwartego do rzeki Prosny na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej Według uzgodnień dokonanych z WSK-PZL Kalisz w 2010r. zlecone zostało opracowanie projektu przebudowy rowu z terminem zakończenia w 2011r. W związku z powyższym kwota ,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające z upływem 2010r. Roboty związane z wykonaniem rowu zamkniętego z drenażem bocznym, realizowane będą w 2011r. 78. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających W 2010r. przebudowano wylot "C" w ulicy Kokanińskiej i wylot "F" w ul. Stanczukowskiego i zamontowano w nich urządzenia podczyszczające tzw. separatory. Ponadto podpisano umowę i rozpoczęto prace związane z przebudową wylotów w ul. Przybrzeżnej i al. Wojska Polskiego. Na zakres ten wydatkowano ,93 zł a ,51 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2010r. Łącznie wykorzystano ,44 zł tj. 97,9% planu rocznego. 286

14 Ponadto z wydatków niewygasających w 2009r. sfinansowano koszty dokumentacji technicznej i operatów wodno-prawnych dla 13 wylotów w wysokości ,00 zł. 79. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia Z planowanej kwoty ,00 zł wykorzystano zł. (87,1%) na aktualizację dokumentacji na rekultywację wysypiska. Realizacja rozpocznie się w 2011r. 80. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach W 2010r. zakończono budowę oświetlenia ulic: Olszowej, Kopernickiego, Owsianej, Parku Miejskiego (II etap), Parku Rodziny Wiłkomirskich na Majkowie oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia Parku Przyjaźni. Na powyższy cel wydatkowano ,33 zł a ,67 zł przekazano na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na sfinansowanie I etapu robót związanych z budową podświetlenia elewacji zabytkowej części budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przy ul. Kościuszki 10. Plan roczny wykonano łącznie w 100% ( zł). Ponadto, z wydatków niewygasających w 2009r. sfinansowano koszty projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy oświetlenia ul. Kopernickiego w wysokości 3.294,00 zł. 81. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza Z planowanej na 2010r. kwoty ,29 zł wykorzystano ,20 zł tj. 94,5%. realizując płatności związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , a Urząd Marszałkowski zrefunduje 61,38% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Z kosztów kwalifikowanych wyłączono wartości podatku VAT, naliczonego od robót związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, co w połączeniu z niższą od przewidywanej wartością projektu (po rozstrzygnięciu przetargu), wymagało sporządzenia stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie. Płatności dokonane w 2010r. wyniosły ,30 zł z czego ,01 zł dotyczyły 6057 czyli wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich. Ponadto na wydatki niewygasające w 2010r.przekazano ,90 zł, co łącznie daje ,20 zł czyli 94,5% planu rocznego. Roboty na zadaniu trwają a ich zakończenie przewidziane jest na 2011r. 82. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych W 2010r. zakończono budowę: przyłącza sieci wodociągowej do ogródków działkowych Pocztowiec przy Wale Bernardyńskim, sieci wodociągowej w drodze dojazdowej od ul. Kruczkowskiego, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części ul. Pionierskiej, przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do posesji położonych przy ul. Warszawskiej 10 i 19, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bukowińskiej, kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego, kanalizacji sanitarnej w ul. Stanczukowskiego, przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 w Kaliszu, przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Kresowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Sarmackiej, sieci wodociągowej w kanalizacji sanitarnej w ul. Celtyckie,j kanalizacji sanitarnej w ul. Krętej i Cementowej W 2010r. wykorzystano wszystkie planowane środki, przy czym zrealizowano płatności na kwotę ,28 zł a ,95 zł przekazano na wydatki niewygasające. Ponadto wydatkowano z wydatków niewygasających w 2009r ,00 zł. (Na zadaniu wystąpiło przekroczenie 15,23zł tj o 0,00068%, na skutek uregulowania płatności na rzecz ZDM za umieszczenie w ul. Łódzkiej kanalizacji sanitarnej w wysokości 15,23 zł, już po opracowaniu projektu uchwały o wydatkach niewygasających). 83. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta W 2010r. zakończono roboty związane z przebudową placu przy fontannie w Parku Miejskim, wykonując nawierzchnię z płyt kamiennych i kostki granitowej o powierzchni 1.286,7 m 2 wraz z 287

15 modernizacją nawierzchni schodów i murków o powierzchni 67,91 m 2 a także ułożono nową nawierzchnię chodnika przy ul. Niecałej, wzdłuż zmodernizowanego placu przy fontannie. Zagospodarowano także skweru w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej, wykonując chodniki o powierzchni 465,00m 2, nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni 200,00m 2. Na ciągach zamontowano 15 ławek, stolik do gry w szachy i lampy oświetleniowe. Ponadto w ramach zadania, w Parku Przyjaźni ułożono nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 600,00m 2. Z planu wydatkowano ,03 zł tj 100%, a z wydatków niewygasających w 2009r ,85 zł. 84. Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu oraz na innych osiedlach Wydatki poniesione w 2010r. w wysokości ,60 zł dotyczyły sfinansowania nakładów poniesionych w 2009r. na utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego na Wale Piastowskim. 85. Modernizacja amfiteatru w Parku Przyjaźni wraz z dojściami W 2010r. wydatkowano ,04 zł (100% planu) na roboty modernizacyjne, W ich ramach zmieniono nawierzchnię w amfiteatrze o powierzchni 349,9m 2, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej wokół amfiteatru o powierzchni 130,3 m 2, zmodernizowano murki oporowe, ułożono schody z płyt żelbetowych o powierzchni 94,0 m.2 i kostkę brukową pomiędzy ławkami. 86. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, kosztem ,10 zł (99,2% planu), zamontowano kamery monitorujące na obiektach przy ul. Górnośląskiej 78, Al. Wojska Polskiego 53, Podmiejskiej 27, H. Sawickiej 5 i H. Sawickiej Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej W 2010r. trwały działania związane z wykupami terenów, wykonano projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny, zrealizowano umowy dotyczące wyniesienia podziałów na grunt, oraz dokonano określenia wartości rynkowej nasadzeń i nakładów na nieruchomościach. Wykonanie planu wyniosło 100,00%, przy czym płatności wyniosły ,60zł a na wydatki niewygasające przekazano ,30zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków zawiązanych z opracowaniem map podziałowych działek, operatów i pozostałych czynności związanych z wykupami gruntów. 88 Obustronne obwałowanie rzeki Swędrni w ciągu ulicy Łódzkiej od mostu do spływu z Kanałem Bernardyńskim w celu ochrony przeciwpowodziowej Kalisza Na przygotowanie zadania do realizacji wydatkowano ,36 zł (100% planu), z czego na płatności (badanie zanieczyszczenia dna rzeki Swędrni wykorzystano ,36 zł a na wydatki niewygasające w 2010r. przekazano ,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków zawiązanych z badaniami geotechnicznymi, pomiarami geodezyjnymi oraz opracowaniem mapy. 89. Remont dachu wraz z naprawą instalacji odgromowej oraz wymiana rynien w budynku MOK Na remont dachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 71b wykorzystano ,42 zł tj. 99,7% środków planowanych na 2010r. Wykonane roboty obejmowały wymianę pokrycia dachu o powierzchni 364m 2 na dachówkę ceramiczną oraz w części na blachę cynkowo-tytanową, wymianę zniszczonych elementów konstrukcji dachowej, odgrzybienie i impregnację drewna konstrukcyjnego, remont kominów ponad dachem, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, zamontowanie wyłazu dachowego, odtworzenie 4 drewnianych okienek dachowych oraz wymianę instalacji odgromowej. 90. Likwidacja barier architektonicznych w budynku MOK przy ul. Górnośląskiej 71b Z planowanych zł wykorzystano ,47 zł tj. 89,7% planu, z czego ,00 zł przeznaczono na wydatki związane ze schodołazem gąsiennicowym CLIMBER o napędzie elektrycznym, który w zależności od potrzeb może funkcjonować zarówno na schodach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Kwotę ,47 zł przekazano na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na sfinansowanie płatności związanych z przebudową schodów zewnętrznych. 288

16 91. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ Kwota zł. została przekazana w kwietniu 2010r. na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. w Kaliszu. Uchwałą Nr IV/32/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2010 rok - zwiększony został plan wydatków na to zadanie o zł. w celu przekazania kwoty Spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego. Przekazanie przedmiotowych środków nie nastąpiło, ponieważ w dniu r. Miasto Kalisz nie posiadało na koncie środków finansowych, które można byłoby przekazać na ten cel. Z tego powodu wykonanie planu w tej pozycji wyniosło tylko 42,9% 92. Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 Roboty związane z budową obiektu zostały zakończone, a uroczyste otwarcie boisk odbyło się 18 czerwca 2010r. W wyniku inwestycji przy ul. Częstochowskiej wybudowano: boisko do piłki nożnej o wymiarach 62,0x30,0 [m] o nawierzchnie ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem, boisko wielofunkcyjne z przeznaczeniem do gry w koszykówkę oraz piłkę siatkową o wymiarach 32,1x19,1 [m] o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, budynek zaplecza w którym znajdują się 2 szatnie wraz z toaletami i prysznicami oraz pomieszczenie trenera wraz z WC oraz prysznicem, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, chodniki z kostki brukowej. oświetlenie i ogrodzenie obiektu, dojazdu do kompleksu boisk z masy mineralno asfaltowej oraz parking. Na powyższy cel z budżetu Miasta wydatkowano ,47 zł, z czego ,00 zł zostało zrefundowane przez Urząd Marszałkowski ( ,00 zł) i Ministerstwo Sportu i Turystyki ( ,00 zł). 93 Dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na wykonanie nowej murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 Środki przekazane zostały w wysokości tj zł (100%) i wykorzystane na planowany w 2010r. zakres prac. Wykonano dokumentację projektową oraz drenaż pionowy. 95. Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1 Kwotę 9.499,99 zł tj.100% planu przeznaczono na ułożenie kostki brukowej na terenie boiska ORLIK przy Gimnazjum Nr 1. Zadanie zostało zakończone. W 2010r. finansowano także następujące zadania, nie ujęte w planie wydatków majątkowych na 2010r., realizując płatności z wydatków niewygasających w 2009r.: Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko Wieluński na odc. ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granicy Miasta dokonano zapłaty za ukończone projekty budowlane i wykonawcze na budowę - ul. Ks. Jolanty na odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytnej od ul. Ks. Jolanty do ul. Pokrzywnickiej i na przebudowę mostu na rzece Prośnie w ciągu ul. Starożytnej. Wydatkowano kwotę: ,00 zł. Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego I etap zadania został zakończony. Uregulowano zobowiązania z tytułu realizacji zadania obejmującego likwidację kolein na odc. od ul. Stawiszyńskiej do ul. Majkowskiej pasy zewnętrzne. Wydatkowano kwotę: ,66 zł. Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej położonej w Kaliszu w ciągu drogi krajowej nr 12 z drogą położoną w miejscowości Kościelna Wieś gm. Gołuchów stanowiąca dojazd do osiedla mieszkaniowego Złote Łąki. Wykonano przebudowę skrzyżowania oraz zatoki autobusowej. Wydatkowano kwotę ,19 zł. Opracowanie koncepcji przebudowy nawierzchni Rynku Głównego ,99 zł, Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica - Wykonano chodniki, miejsca postojowe, plac manewrowy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni uzupełniono odwodnienie. Wydatkowano kwotę ,90 zł. Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej wydatkowano ,45 zł Opracowanie wielobranżowych projektów adaptacji pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10, Szkolnej 4 na mieszkania socjalne ,00 zł, 289

17 Wykonanie robót w budynku Schroniska dla bezdomnych mężczyzn ,00 zł, Budowa budynku biurowego i modernizacja garażu przy ul. Łódzkiej ,55 zł Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków (etap I) ,05 zł. Zadanie zostało zakończone a koszt adaptacji budynku na Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny całego obiektu wyniósł ,47 zł. Roboty prowadzone były w obiekcie o pow. 349,17m 2 i obejmowały wykonanie: ścian działowych, tynków wewnętrznych, posadzek z PCV i płytek ceramicznych, pokrycia dachowego, montaż nowych okien i drzwi, wszystkich instalacji, ocieplenia ścian, nowej elewacji, lokalnej kotłowni olejowej, wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, chodnikami, parkingami i zielenią. 290

REALIZACJA W 2011 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2010 ROKU

REALIZACJA W 2011 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2010 ROKU REALIZACJA W 2011 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2010 ROKU Z kwoty 11.786.203,99 zł przekazanej na wydatki niewygasające wykorzystano na zrealizowanie płatności 8.531.770,46 zł. Natomiast kwota

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARCZY p.n. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA 2011-2014 w tys.zł.

PROGRAM GOSPODARCZY p.n. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA 2011-2014 w tys.zł. Załącznik do Uchwały Nr / XLIII/68/29 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia.29 r. w sprawie Programu Gospodarczego p.n. Wieloletni Program Inwestycyjny Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata 211-214

Bardziej szczegółowo

Projekt wydatków majątkowych

Projekt wydatków majątkowych Projekt wydatków majątkowych 1. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy. Zakres rzeczowy zadania to modernizacja mienia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu wydatków majątkowych na 2013r.

Projekt planu wydatków majątkowych na 2013r. Projekt planu wydatków majątkowych na 2013r. 1. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF). Wydatki planowane w 2013r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 457 000,00 60004

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 Plan 1.670.000,00 zł Wykonanie 1.535.207,95 zł

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wilkowo Polskie. wartość inwestycji: 38.124,44 zł 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie ,

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie , Załącznik Nr 1 do uchwały nr III.24.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp. Nazwa zadania 1. Budowa ciągu pieszo

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 59 XII. INWESTYCJE 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami w strategii rozwoju gminy, planie rozwoju lokalnego oraz kolejnych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 47/08 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2008 roku REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK I.Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 6050: wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/256/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/256/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/256/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Uchwała Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. Uchwała Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY Ogólne dane dotyczące realizacji inwestycji w roku 2013: 34 postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 168

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. Dochody Budżet miasta na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr 10/III/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok 2017 (art. 13a ustawy PZP)

Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok 2017 (art. 13a ustawy PZP) Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok (art. 13a ustawy PZP) Wydział Budowlano - Inwestycyjny Lp. Przedmiot Rodzaj /robota budowlana /dostawa /usługa Przewidywany tryb Orientacyjna

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Plan wydatków na inwestycje w latach 2004-2008 2004 7,8 mln zł 2005 15,5 mln zł 2006 17,3 mln

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2002-2006 1. Budowa i modernizacja dróg i ulic: dokończenie modernizacji drogi Piątek Wielki - Stawiszyn (II etap); wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI. w 2004 roku

REALIZACJA INWESTYCJI. w 2004 roku REALIZACJA INWESTYCJI w 2004 roku Lp. Nazwa zadania I. Kanalizacja sanitarna gminy, w tym wsie: 1. Kanalizacja sanitarna Krosno - Krosinko Wartość inwestycji Zakres robót Plan na 2004 r. zł Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/10/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 23 lutego 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł Projekt pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

PIASTÓW NASZE MIASTO

PIASTÓW NASZE MIASTO PIASTÓW NASZE MIASTO Inwestycje realizowane przez Miasto Piastów w w roku 2012 STRUKTURA BUDŻETU MIASTA Udział wydatków w poszczególnych działach budżetu 93% budżetu konsumuje bieżące utrzymanie Miasta

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w z dnia 27 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 502 021,00 4 502 021,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 502 021,00 4 502 021,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt.

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt. Kadencja III 1998 1999 2000 2001 WODOCIĄGI KANALIZACJA Zakup urządzeń do pomp. wody w przepomp. Wronów Wartość: 37.497 zł Bud. wodociągu w Stoku Sieć 4.795,70 mb Przył. 2.223,30 mb Szt. 49 Wartość: 173.624

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW Tabela Nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 434,98 0,00 347 434,98 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Załącznika Nr 3- do autopoprawki Wydatki inwestycyjne na 2006 rok oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata

Objaśnienia do Załącznika Nr 3- do autopoprawki Wydatki inwestycyjne na 2006 rok oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata Objaśnienia do Załącznika Nr 3- do autopoprawki Wydatki inwestycyjne na 2006 rok oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008 Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029. Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

www.golina.jarocin.pl 2 Szanowny Panie Burmistrzu Rok temu, kiedy obejmował Pan urząd Burmistrza Jarocina z Pana strony padła propozycja, aby sołectwa przygotowały księgi potrzeb. Pomysł jest wspaniały

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora wstępne ustalenia z Inwestorem podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r.

Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r. Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 rok Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 oraz art.188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW - Tabela Nr 2a

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW - Tabela Nr 2a WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW - Tabela Nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 434,98 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 347 434,98

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Lp Rozdział - Nazwa 01095 Pozostała działalność 99

Bardziej szczegółowo