UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r. poz. 594, 645 i 1318; z 214 r. poz. 379 i 172), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646; z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 215 r. poz. 532) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 215 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 215 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 215 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 215 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: zł, z tego: a) w kwocie zł; b) majątkowe w kwocie zł; 2) plan wydatków ogółem: zł, z tego: a) w kwocie zł; b) majątkowe w kwocie zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł. 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Poświętne z dnia 26 maja 215 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 215 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie raze m: Plan po zmianach (5+6+7) 3 22,,, 3 22, 3 22,,, 3 22, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa majątkowe,, , ,,,,, Ochotnicze straże pożarne,, , , 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych raze majątkowe m:,,,,,, , , ,, , , ,,, , Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 7 Gospodarka mieszkaniowa ,, 86, 75 77,,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,, 86, 75 77, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,,,, 1 124,, 86, 1 21, 75 Administracja publiczna 2 87, -2 5, 2 5, 2 87,,,,, Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1

3 Pozostała działalność 2 5, -2 5, 2 5, 2 5, 75615,,,, 69 Wpływy z różnych opłat,, 2 5, 2 5, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 5, -2 5,,, ,, 828, ,,,,, ,, 828, ,,,,, 34 Podatek od środków transportowych 4 344,, 828, 5 172, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,, 576, ,,,,, 92 Gospodarka odpadami ,, 38, ,,,,, 69 Wpływy z różnych opłat,, 322, 322, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,, 58, 58, 995 Pozostała działalność,, 196, 196,,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 196, 196, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, 1 33, 1 33,,,,, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, 1 33, 1 33,,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 1 33, 1 33, raze m: , -2 5, 5 32, ,,,,, raze majątkowe m: Majątkowe ,,, ,,,,, Rodzaj zadania: Zlecone Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 2

4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie raze m: Bieżące Plan po zmianach (5+6+7) ,,, ,,,,, Ogółem: , -2 5, , , finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,,, 9 647, Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Poświętne z dnia 26 maja 215 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 215 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie Rodzaj zadania: Własne po zmianach Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1

6 Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie zwiększenie po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 2

7 po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 3

8 przed zmianą Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie po zmianach Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 4

9 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 5

10 zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 6

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Poświętne z dnia 26 maja 215 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 215 roku Lp. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady rok 215 ( ) dochody własne jst Planowane Wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzaj ące finansowani e środki pochodząc e z innych źródeł do pozyskani a środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskani a Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego cz. II.- administracja samorządowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1

12 Wojsławy, Porośl Głuchy Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Brzozowo Chrzczony Przebudowa drogi gminnej Nr 17581B Brzozowo Panki - Wołkuny Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stare Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Stare Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietkowo Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 2

13 Liza Stara Wykonanie klimatyzacji w pokoju nr 11 w budynku Urzędu w Poświętnem Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem 2 komplety Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół * ** w Poświętnem Ogółem x Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Do budżetu na 215 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości zł. * Zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem 2 komplety będzie finansowane ze środków własnych w kwocie zł oraz ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego w kwocie zł. Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 3

14 ** Zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem na kwotę 2 zł, w przypadku pozyskania dofinasowania z WFOŚiGW będzie realizowane w całości w 215 roku. W przypadku braku dofinansowania ze środków zewnętrznych ww zadanie będzie realizowane w 215 roku, jedynie w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej na kwotę 15 zł. Wkład własny w kwocie 15 zł finansowany będzie ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 4

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Poświętne z dnia 26 maja 215 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 215 roku Dla jednostek sektora finansów publicznych Podmiotow Lp. Podmiot dotowany Celowa a 1. Gminna Biblioteka Publiczna 144 w Poświętnem ( Dz.921, rozdz ) 2. Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - przebudowę drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne- Zdrody Stare Całkowita wartość inwestycji finansowanej z: NPPDL- Etap II, środków Powiatu Białost. i środków budżetu Poświętne zł ( Dz.6, rozdz. 614) 85 Dotacje Przedmiotow a Lp. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Nazwa zadania Podmiotow lub podmiot Celowa a Przedmiotowa 1. Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 9265) 16 Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1

16 2. Zadania własne 4 w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków (Dz. 1, rozdz. 11) RAZEM: Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Poświętne z dnia 26 maja 215 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 215 ROK W budżecie gminy na 215 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: 1. Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. Dokonuje się zmniejszenia środków w ww. kwocie, przeznaczonych uprzednio na zadanie własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków i przenosi się te środki na: - nowe zadanie inwestycyje pn.; Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem w kwocie 15 zł; (dział 81, rozdział 811); - wykonanie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej Poświętne na lata zł. (dział 9; rozdzial 95). 2. Dział 6 Transport i łączność w rozdziale 616 zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę zł jako uzupełnienie wydatków remontowych - zabezpieczenie wykonania remontu na drodze gminnej w m. Brzozowo Stare na odcinku 97 mb. Pozostałe zmiany w ww rozdziale dotyczą dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. 3. W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 75 zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 86 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego naliczonych Gminie. Poza tym w ww. rozdziale dokonuje się przesunięć środków na wydatki pomiędzy paragrafami. 4. W dziale 75 Administracja publiczna w rozdziale 7522 Rady Gmin zwiększa się plan wydatków na kwotę 1 74 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą sesji Rady. W rozdziale 7523 urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 6 zł, z uwagi na: - zabezpieczenie środków na remont schodów przed budynkiem Urzędu 15 zł; - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie klimatyzacji w pokoju nr 11 w budynku Urzędu w Poświętnem 4 6 zł; - zabezpieczenie środków na przewidywane zapotrzebowanie na art. biurowe, tonery i środki czystości 5 zł. W rozdziale 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 5 zł. 5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem 2 komplety na kwotę zł, które to zadanie będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego w kwocie zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości zł. 6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 828 zł, z wpływów z podatku od środków transportowych. 7. W dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 92 Gospodarka odpadami zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 38, zł, z tytułu wpływów kosztów upomnień i odsetek pobieranych w związku z nieterminowym regulowaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych. W rozdziale 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. W rozdziale 995- pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 196 zł, w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania. Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1

18 8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w rozdziale 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 33 zł, w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania. Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 2

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo