Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych"

Transkrypt

1 Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych Bielsko-Biała, 2014

2 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek 2

3 Spis treści 1. Charakterystyka projektu Tytuł i definicja projektu Lokalizacja projektu Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Analiza terytorialna Zgodność z politykami strategicznymi Komplementarność projektu Analiza instytucjonalna Beneficjenci projektu Wykonalność instytucjonalna projektu Analiza techniczna i technologiczna Analiza specyficzna dla sektora Stan aktualny Stan projektowany Analiza wariantowa Analiza środowiskowa Analiza prawna i pomoc publiczna Analiza finansowo-ekonomiczna Wykonalność i trwałość projektu Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Plan wdrożenia projektu Raport z konsultacji społecznych Zakończenie Bibliografia Spis tabel Tabela 1 Wskaźnik rezultatu... 7 Tabela 2 Wskaźniki szacunkowe Beneficjenta... 8 Tabela 3 Wskaźnik produktu... 9 Tabela 4 Ludność w Bielsku-Białej wg miejsca zameldowania i płci Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Bielsku-Białej Tabela 6Wpływ projektu na polityki horyzontalne

4 Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami Tabela 8 Planowane koszty zadania Tabela 9 Efektywność energetyczna stanu istniejącego budynków Tabela 10 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego Tabela 11 Charakterystyka energetyczna stanu projektowanego budynków Tabela 12 Efektywność energetyczna stanu projektowanego budynków Tabela 13 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego Tabela 14 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych Tabela 15 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta Tabela 16 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy Tabela 17 Koszty operacyjne Tabela 18 Obliczenie luki w finansowaniu Tabela 19 Dofinansowanie projektu Tabela 20 ENVP, ERR i B/C dla projektu Tabela 21 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Tabela 22 Plan wdrożenia projektu Spis rysunków Rysunek 1 Miasto Bielsko-Biała na mapie Województwa Śląskiego... 6 Rysunek 2 Lokalizacje poszczególnych bielskich placówek oświatowych objętych projektem... 6 Rysunek 3 Stacja monitoringu: Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19, Raport roczny:

5 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta Bielsko-Biała: Przedszkole nr 6 przy ul. Góralskiej 4 (dzielnica Lipnik), Przedszkole nr 1 przy ul. Korzennej 37 (dzielnica Aleksandrowice), Przedszkole nr 2 przy ul. Łagodnej 16 (dzielnica Lipnik), Szkoła Podstawowa nr 33 przy ul. Łagodnej 26 (dzielnica Lipnik), Gimnazjum nr 16 przy ul. Asnyka 30 (dzielnica Górne Przedmieście), Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 przy ul. Norwida 30 (dzielnica Biała Krakowska), Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 393 (dzielnica Wapienica). W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące zadania: 1. Roboty wstępne. 2. Prace termomodernizacyjne w poszczególnych obiektach szczegółowo rozpisane w rozdziale 6 pn. Analiza techniczna i technologiczna niniejszego opracowania. Zakres tych prac zależy od aktualnego stanu technicznego obiektu i stanowi dla każdego oddzielnie kompleksowy zakres niezbędnej termomodernizacji. Celem projektu jest poprawa efektowności energetycznej w infrastrukturze użyteczności publicznej Bielska-Białej poprzez zmniejszenie emisji CO 2 do powietrza w regionie. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się energochłonność sektora publicznego i zmniejszy się zapotrzebowanie na energię Lokalizacja projektu Miasto Bielsko-Biała miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim. Lokalizacja przedmiotowego projektu dotyczy 7 placówek: Przedszkole nr 6 przy ul. Góralskiej 4 (dzielnica Lipnik), Przedszkole nr 1 przy ul. Korzennej 37 (dzielnica Aleksandrowice), Przedszkole nr 2 przy ul. Łagodnej 16 (dzielnica Lipnik), Szkoła Podstawowa nr 33 przy ul. Łagodnej 26 (dzielnica Lipnik), 5

6 Gimnazjum nr 16 przy ul. Asnyka 30 (dzielnica Górne Przedmieście), Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 przy ul. Norwida 30 (dzielnica Biała Krakowska), Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 393 (dzielnica Wapienica). Rysunek 1 Miasto Bielsko-Biała na mapie Województwa Śląskiego Źródło: Rysunek 2 Lokalizacje poszczególnych bielskich placówek oświatowych objętych projektem Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google 6

7 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu odnoszą się do celów RPO WSL na lata (wersja 7.0) w ramach osi priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w zakresie priorytetu inwestycyjnego:4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. W ramach osi priorytetowej IV RPO WSL , w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4c wyznaczono jeden cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego 4c jest spójny z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki. Planowanym rezultatem wsparcia jak wskazuje RPO WSL w wersji 7.0 -inwestycji związanych z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, budową instalacji OZE oraz modernizacją źródeł ciepła, będzie wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, obniżenie energochłonności gospodarki, a także ograniczenie tzw. niskiej emisji. Uzupełniająco nastąpi wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii. Ponadto, realizacja celu szczegółowego przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie (w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in. dwutlenku węgla i pyłów). Przedsięwzięcia tego typu, zgodnie ze wskazaniami RPO (wsparcie efektywności energetycznej oraz uzupełniająco produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł) przyczynić się również powinny do efektywnego wykorzystywania regionalnych zasobów sektora publicznego i mieszkaniowego a także obniżenia kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Przedmiotowy projekt swoim zakresem jest zgodny z tymi założeniami. Wskazany przez RPO WSL (w wersji 7.0) wskaźnik rezultatu prezentuje poniższa tabela, z odniesieniem wartości do przedmiotowego projektu: Tabela 1 Wskaźnik rezultatu L.p. Wskaźnik 1. Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku dla budynków mieszkalnych 2. Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego (PM10) Źródło: RPO WSL na lata (wersja 7.0) Jednostka pomiaru [GJ] [μg/m3] Źródło danych Np. Rejestr Beneficjenta Analiza ekspercka Wartość bazowa Nie dotyczy Wartość docelowa (2019) Nie dotyczy Uwarunkowania osiągnięć rezultatów ekologicznych dla przedmiotowego projektu szczegółowo prezentuje analiza ekspercka w rozdziale 7 niniejszego opracowania. Beneficjent szacuje, iż w ramach przedmiotowego działania poprzez termomodernizacje 7 placówek oświatowych budynków użyteczności publicznej nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych 7

8 do poziomu 141,80 tony ekwiwalentu CO 2. Natomiast ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu wyniesie 466,20 KWh/rok. Tabela 2 Wskaźniki szacunkowe Beneficjenta L.p. Wskaźnik Jednostka miary Wartość docelowa (2019) 1. Spadek emisji gazów cieplarnianych [szt.] 141,80 2. Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu Źródło: Na podstawie danych z ankiety Beneficjenta [kwh/rok] 466,20 Działania zaplanowane przez RPO WSL (w wersji 7.0) w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c dotyczą: głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach i/lub likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła. Podkreślić należy zdefiniowaną w tym dokumencie głęboką kompleksową modernizację energetyczną jako: przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, rocznego zapotrzebowania na energię końcową lub rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku. RPO podkreśla, iż najbardziej skutecznymi działaniami w obszarze poprawy efektywności energetycznej jest głęboka modernizacja energetyczna budynków (oparta m.in. o system monitorowania i zarządzania energią). Należy wskazać (za RPO WSL v7.0), iż audyty energetyczne są obowiązkowym elementem realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej w tym priorytecie inwestycyjnym. Priorytet obejmuje typy przedsięwzięć: 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 2. Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła. 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Przedmiotowy projekt wpisuje się w 1 typ przedsięwzięcia, pod warunkiem dostosowania szczegółów projektowych do ostatecznych wytycznych RPO WSL Aktualny projekt RPO podkreśla, iż zwiększeniu efektywności energetycznej regionalnej gospodarki będą służyć przede wszystkim działania koncentrujące się na realizacji strategii/planów gospodarki niskoemisyjnej w tym Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. W związku z powyższym, działania związane z modernizacją energetyczną budynków (użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych) będą promowały jej kompleksowy wymiar (tzw. głęboka modernizacja oparta o system monitorowania i zarządzania energią), uwzględniającą również wysokosprawne źródła ciepła oraz modernizację sieci dystrybucji ciepła (w tym wymianę źródeł ciepła). Wsparciem będą objęte budynki mieszkalne wielorodzinne (m. in. budynki czynszowe, komunalne, które charakteryzują się wysoką prawie 70% - tzw. luką remontową) oraz budynki użyteczności publicznej (m. in. budynki użyteczności publicznej objęte obowiązkiem modernizacji 8

9 energetycznej termomodernizacji na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej). W celu zwiększenia efektywności i komplementarności wsparcia w zakresie modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych uzupełniająco wraz z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach i/lub likwidacji tzw. niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła, interwencja planowana jest do realizacji w ramach ZIT/RIT. Zastosowanie ZIT/RIT pozwoli na dostosowanie interwencji do specyficznych potencjałów i deficytów poszczególnych terytoriów. Wsparcie zostanie skierowane na przedsięwzięcia wynikające ze Strategii ZIT/RIT, zawierającej odniesienia do zagadnień niskoemisyjnych w szczególności związanych z ograniczeniem emisji pochodzących z budownictwa, ciepłownictwa oraz transportu. Przedmiotowy projekt spełnia odpowiednio te zapisy i możliwość ich osiągnięcia. Projekt przewidziany jest do wdrożenia w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i jest częścią subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego. Determinującym dla projektu będzie także linia demarkacyjna w odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ ), którą należy uwzględnić na etapie opracowania pełnego studium wykonalności. Poniższa tabela obejmuje aktualny zakres wskaźników produktu z odniesieniem do przedmiotowego projektu: Tabela 3 Wskaźnik produktu L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru Źródło danych Wartość bazowa Wartość docelowa (2019) 1. Stopień redukcji PM10 [t/rok] Analiza ekspercka 0,364 0, Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze 0 Nie dotyczy 3. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze 0 Nie dotyczy 4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze/ dokumentacja księgowa Dodatkowa zdolność [MW] Dokumentacja 0 Nie dotyczy 9

10 6. 7. wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [kwh/rok] [tony ekwiwalentu CO2/rok] Źródło: RPO WSL na lata (wersja 7.0)oraz rozdział 7 projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze/ dokumentacja księgowa Analiza ekspercka Analiza ekspercka , , ,00 718,50 Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny), rejestry Beneficjenta. Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa. 2. Analiza terytorialna Bielsko-Biała miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzibą władz powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także głównym miastem aglomeracji bielskiej i centralnym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego. Bielsko-Biała pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowousługowego, akademickiego, kulturalnego i turystycznego obszaru zwanego potocznie Podbeskidziem. Jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski, stanowi także ważny w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy. Miasto jest członkiem m.in. Związku Miast Polskich. Bielsko-Biała znajduje się w południowej części województwa śląskiego, na granicy historycznych regionów: Śląska Cieszyńskiego (dzielnice lewobrzeżne, 57,89% powierzchni) i Małopolski, a ściślej ziemi krakowskiej (dzielnice prawobrzeżne, 42,11% powierzchni). Powierzchnia miasta wynosi 124,51 km² (18 miejsce w Polsce) i dzieli się ono formalnie na 30 osiedli (jednostek pomocniczych gminy). Większa część Bielska-Białej leży na Pogórzu Śląskim, które jest częścią makroregionu Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Teren miasta wchodzi w skład Działu Bielskiego i Działu Pisarzowickiego mikroregionów Pogórza Śląskiego. W granicach administracyjnych Bielska-Białej (w dzielnicach południowych) znajdują się także masywy górskie Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego. Bielsko-Biała graniczy: 10

11 od północy z miastem Czechowice-Dziedzice i Gminą Bestwina (Bestwina i Janowice), od wschodu z gminą Kozy i Międzybrodziem Bialskim w Gminie Czernichów, od południa z Gminą Wilkowice (Wilkowice i Bystra), Szczyrkiem (w górach) i Brenną (w górach), od zachodu z Jaworzem i Gminą Jasienica (Jasienica, Międzyrzecze Górne i Mazańcowice). Miasto znajduje się (w linii prostej) 31 km od granicy z Czechami i 35 km od granicy ze Słowacją. Bielsko-Biała jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski, a według rankingu Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej przygotowanego razem z miesięcznikiem Forbes w 2013r. jest trzecim najatrakcyjniejszym dla biznesu miastem w kraju w kategorii Miasta tys. mieszkańców (Forbes 06/14). Większość terenów górskich w granicach Bielska-Białej leży w obrębie dwóch parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Tabela 4 Ludność w Bielsku-Białej wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII) ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Bielsko-Biała liczyła mieszkańców, natomiast jego powierzchnia wynosi 125 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie os./km² i od kilku lat w związku z systematycznym spadkiem liczby mieszkańców i zwiększającym się saldem migracji na 1000 osób (2013r. minus 3,8 a w 2009r. minus 2,3) ta gęstość spada (w 2009r. było os./km²). Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Bielsku-Białej Wyszczególnienie j.m ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 54,5 55,7 57,2 59,2 61,4 osoba 107,8 111,8 116,3 120,8 125,5 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 28,3 29,4 30,8 32,4 34,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS W strukturze ludności Bielska-Białej w 2013 r. 62,0% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 16,9% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. W mieście od lat ubywa ludności (w 2009r. było mieszkańców), utrzymuje się też tendencja spadkowa przyrostu naturalnego, który (na 1000 ludności) w 2013r. stanowił minus 0,1 (w 2012r. plus 0,3; w 2011r. plus 0,5; w 2010r. plus 0,3, w 2009r. plus 0,9) 11

12 Liczba pracujących w Bielsku-Białej to ogółem osoby (GUS, stan na 31.XII.2013r.). Pracujący na 1000 ludności w 2013r. stanowili 412 osób. Na koniec czerwca 2014r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, w powiecie bielskim 9,2%, a w mieście Bielsko-Biała 5,6%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tym czasie w PUP w Bielsku-Białej wynosiła Analizując wcześniejsze okresy zauważalnym jest duży spadek bezrobocia (w 2012r. było osób). Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły w Bielsku-Białej ogółem w tym z sektora publicznego 622, sektora prywatnego , a wśród nich sektor prywatny osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą firm. Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Bielsku-Białej są firmy z sektora G handel detaliczny i hurtowy (6 978 firm), sektora M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (2 679) z sektora F budownictwo (2 623) oraz z sektora C przetwórstwo przemysłowe (2 589). Zasoby mieszkaniowe miasta Bielsko-Biała stanowią (wg GUS, stanu na XII 2013r.), w tym budynki mieszkalne to ogółem , z czego w 2013r. oddano do użytkowania 535 mieszkań. Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013r.): Wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej to 652,0 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt., Kanalizacja długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 792,3 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt. Ludność w % ogółu ludności korzystająca z instalacji (GUS, 2012r.): wodociągowej 95,2, kanalizacyjnej 82,0, gazowej 88,6. Infrastruktura społeczna Służba zdrowia: 163 przychodni; ilość przychodni na 10 tys. ludności - 9; apteki ogólnodostępne 70; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną Placówki edukacyjne w Bielsku-Białej to: 65 przedszkoli dla dzieci; 38 szkół podstawowych (dla uczniów) oraz 33 gimnazja (dla uczniów). Placówki biblioteczne biblioteki i filie ogółem 18, czytelników w ciągu roku. Muzea łącznie z oddziałami 3, zwiedzający muzea i oddziały osób. W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności energetycznej w mieście indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne) szczegółowo odnoszą się do tego obszaru problemowego. Niniejsza analiza prezentuje to w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gmin takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w Charakterystyce strefy śląskiej część południowa wskazano ogólnie dla regionu: Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący 12

13 zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla miasta Bielsko- Biała poniżej aktualny raport wykaz poziomu zanieczyszczeń: Rysunek 3 Stacja monitoringu: Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19, Raport roczny: 2014 Źródło: Podsumowanie Miasto Bielsko-Biała liczy mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 125 km². Gęstość zaludnienia stanowi os./km² i od kilku lat spada. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013r. był ujemny, wyniósł minus 0,1 i ma tendencję malejącą. Bielsko-Biała jest jednym z najlepiej rozwijających się gospodarczo miast w Polsce, co dowodzi skuteczności działań aktywizujących przedsiębiorczość. Dominują działalności gospodarcze dot. handlu, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego. Przybywa pracujących, znacznie zmniejsza się liczba bezrobotnych. Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Bielska-Białej stanowi istotną bazę działań projektowych zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach. 13

14 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów związanych z perspektywą finansową 2014+: Strategia Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP - zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów ( konkurencyjność ), w tym: Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych ( spójność ); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska. Polska Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka klimat. Dylematy, oś czasu i zadania, Rekomendacje. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1146) dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania 14

15 środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów. Regionalne i lokalne dokumenty programowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. Projekt RPO WSL wersja 7.0 (XI 2014) Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach; Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych; Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych. Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu zawiera opisy w części: G. Strefa miasto Bielsko-Biała: Przeprowadzone obliczenia i analizy wykazały, że zasadniczy udział w stężeniu pyłu zawieszonego PM10 i B(a)P w powietrzu na obszarach przekroczeń mają źródła związane z ogrzewaniem indywidualnym, czyli niska emisja oraz w mniejszym stopniu źródła liniowe. W związku z tym najważniejsze działania naprawcze mające na celu uzyskanie dotrzymania poziomów dopuszczalnych związane są przede wszystkim z redukcją niskiej emisji i zmian w emisji komunikacyjnej. Wskazano: Działania niezbędne do przywrócenia stężeń w powietrzu do poziomów nieprzekraczających poziomy dopuszczalne i docelowe, które zgodne są z celami i założeniami przedmiotowego projektu. Strategia Rozwoju BIELSKA-BIAŁEJ do 2020 roku PRIORYTET A: EFEKTYWNOŚĆ - misja: Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez kosztową efektywność powiększania i użytkowania zasobowych potencjałów rozwoju 15

16 miasta;ce1 BIELSKO-BIAŁA miastem skutecznie chroniącym środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe, systematycznie zwiększającym swą wysoką atrakcyjność rezydencjalną; CE3 BIELSKO-BIAŁA miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznie infrastruktury komunalnej; Program rozwoju mieszkalnictwa Miasta Bielska-Białej do 2020 roku Kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Bielsku-Białej, w tym m.in.: Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej. Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) jest kluczowym dokumentem pokazującym sposób, w jaki miasto Bielsko-Biała, sygnatariusz Porozumienia między Burmistrzami, zamierza osiągnąć cele wyznaczone do realizacji w latach Podkreślono w tym dokumencie, że największy potencjał redukcji emisji tkwi w racjonalizacji zużywanej energii, zwłaszcza energii cieplnej. Najistotniejsze obszary potencjalnej redukcji to: termomodernizacja budynków; zmiana wzorców zachowań (oszczędność energii); zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych; wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; zmiana przyzwyczajeń transportowych. Szczególną wagę przywiązuje się do działań promujących zmianę zachowań wśród mieszkańców miasta. Tylko skuteczne zaangażowanie obywateli jest w stanie przyczynić się do realizacji przyjętych niniejszym Planem celów. Celem redukcji emisji w mieście Bielsko-Biała jest osiągnięcie poziomu emisji o minimum 20% mniejszego w stosunku do roku 1990, z wykluczeniem emisji z sektora przemysłowego. W wartościach bezwzględnych za cel przyjmuje się redukcję emisji o minimum ton CO 2 ekwiwalentnego. Przedmiotowy projekt odnosi się wprost do zapisów dot. proponowanych działań w tym dokumencie - służących zrównoważonej gospodarce energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej (X, 2014) Cel strategiczny: transformacja miasta Bielska-Białej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza. Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o co najmniej 20% w stosunku do roku bazowego. Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii na jednego mieszkańca do 2020 roku o 20% w stosunku do roku bazowego. Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku o 15% w stosunku do roku bazowego. Cel szczegółowy 4: osiągnięcie określonych w Dyrektywie CAFE poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu do roku Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w mieście Bielsko-Białej do roku 2016 z perspektywą nalata Cel strategiczny: Zrównoważony rozwój miasta uwzględniający poprawę jakości środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Podstawowe cele strategiczne obejmują m.in.: poprawa stanu powietrza atmosferycznego w zakresie wskaźników charakterystycznych dla emisji niskiej, liniowej i przemysłowej; maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa. 16

17 Priorytety ekologiczne: ograniczenie emisji ze źródeł punktowych, powierzchniowych i komunikacyjnych; poprawa jakości powietrza; kontynuowanie realizacji programu ochrony powietrza; ograniczanie zużycia energii; zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: w Artykule 7 Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w Artykule 8 Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: Tabela 6Wpływ projektu na polityki horyzontalne Polityki horyzontalne Zrównoważony rozwój Zgodność projektu z politykami Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów. Wpływ projektu na polityki pozytywny Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. neutralny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL (wersja 7) 17

18 4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów rezerwowych przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Subregion Południowy Województwa Śląskiego. Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Mieście Bielsko- Biała. Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami L.p. Nazwa projektu Podmiot realizujący Źródło finansowania Wartość brutto w PLN Stan realizacji przedsięwzięcia 1. Projekt dofinansowania przyłączy i węzłów ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej 2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie miasta Bielsko-Biała w latach Miasto Bielsko- Biała Miasto Bielsko- Biała prawdopodobn ie WFOŚiGW RPO WSL szacunkowo 1 2 mln zł planowany ,00 planowany 3. Ograniczenie emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń powietrza z nisko położonych kominów poprzez likwidację tradycyjnych palenisk na paliwa stałe oraz termomodernizację budynków mieszkalnych Miasto Bielsko- Biała RPO WSL ,00 planowany 4. Ograniczenie emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń powietrza poprzez wspieranie rozwoju instalacji zasilanych energią słoneczną Miasto Bielsko- Biała RPO WSL ,00 planowany 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z Kossak Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej Miasto Bielsko- Biała Środki własne Pożyczka i dotacja z WFOŚiGW w Katowicach ,90 w trakcie realizacji 18

19 6. Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku Białej na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej 7. Wykonanie nowej kotłowni c.o. ic.u.w w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Kamienickiej 11A 8. Termomodernizacja V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Lompy Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej 10. Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej 11. Termomodernizacja budynku w Przedszkolu nr 2 w Bielsku-Białej, ul. Krzywoustego Termomodernizacja budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola nr 51 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9 w Bielsku-Białej Miasto Bielsko- Biała Miasto Bielsko- Biała Miasto Bielsko- Biała Miasto Bielsko- Biała Miasto Bielsko- Biała Miasto Bielsko- Biała Miasto Bielsko- Biała Środki własne Pożyczka i dotacja z WFOŚiGW w Katowicach ,33 w trakcie realizacji Środki własne ,05 zrealizowane Środki własne ,79 zrealizowane Środki własne Pożyczka i dotacja z WFOŚiGW w Katowicach Środki własne Pożyczka i dotacja z WFOŚiGW w Katowicach Środki własne Pożyczka i dotacja z WFOŚiGW w Katowicach Środki własne Pożyczka i dotacja z WFOŚiGW w Katowicach ,54 zrealizowane ,07 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu w trakcie realizacji ,78 zrealizowane ,59 zrealizowane 19

20 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego Miasto Bielsko-Biała. Podstawę prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.). Miasto Bielsko-Biała jako miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu, a zatem stanowi jednostkę, w której ustawodawca de facto zawarł dwie jednostki samorządu terytorialnego: gminę i powiat zgodnie z treścią art. 91 i 92 ustawy o samorządzie powiatu. Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje Rada Miasta, która jest organem stanowiącym i kontrolnym, organem wykonawczym jest Prezydent Miasta. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą dzieci uczęszczające do Przedszkoli objętych projektem, uczniowie Szkół podstawowych i Gimnazjum łącznie 1945, nauczyciele i obsługa placówek oświatowych łącznie 293 osób, oraz społeczność lokalna korzystająca czasowo z obiektów w przypadku akademii, uroczystości, olimpiad czy zawodów sportowych, jak również mieszkańcy Miasta Bielsko-Biała, jako że celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miasta. Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent Miasto Bielsko-Biała Wykonalność instytucjonalna projektu Beneficjent posiada zdolności organizacyjne do wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Sposób pracy nad tego typu projektami został unormowany Zarządzeniem Nr ON-0152/85/06/BFE Prezydenta Miasta Bielska Białej z dnia 13 września 2006 r. w sprawie procedur przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w Urzędzie Miejskim w Bielsku - Białej. Zgodnie z przytoczonym zarządzeniem do prac nad projektem zostanie powołany Zespół Projektowy odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją. Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent jest przygotowany organizacyjnie do realizacji projektu, posiada wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zagwarantowane. 6. Analiza techniczna i technologiczna Stan aktualny Przedszkole nr 6 przy ul. Góralskiej 4 Budynek 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja szkieletowa drewniana, ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane w konstrukcji szkieletowej drewnianej z izolacja termiczną zamkniętą od wewnątrz płytami gipsowymi a od zewnątrz płytami azbestowo cementowymi i blachą trapezową. Dach w konstrukcji szkieletowej, ocieplony, kryty papą, okna PCV. Istniejąca instalacja c.o. w całości wykonana jest z rur stalowych prowadzonych pod stropem i posadzką pomieszczeń, grzejniki stalowe 20

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zakończenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie 26 listopada 2015 roku OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY Przedstawienie zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych 29.01.2016 r. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki pomocowe Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PROJEKT: SZANUJMY ENERGIĘ. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU BYTOWSKIEGO BENEFICJENT: POWIAT BYTOWSKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty CZE Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz

Bardziej szczegółowo

Podziałanie Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ograniczenie,,niskiej emisji )

Podziałanie Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ograniczenie,,niskiej emisji ) KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 10/XXI//017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 10 lutego 017 roku Podziałanie 4.3.1 Ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Umowy o dofinansowanie

Umowy o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podpisanie w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Gdańsku, siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Zielona Gmina Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 NABÓR 3.3.B podstawowe informacje 1. Poddziałanie 3.3.1 ZIT AW 2. Terminy: - opublikowanie

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP Dotacje Kryteria

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Konferencja: Gospodarka jutra Energia Rozwój Środowisko Wrocław, 20 stycznia 2016 r. Plan prezentacji 1. Organizacja 2. Obszary interwencji

Bardziej szczegółowo

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 11 Obowiązkowy audyt energetyczny ex ante 1 oraz zgodność wnioskowanego przedsięwzięcia z tym audytem

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 11 Obowiązkowy audyt energetyczny ex ante 1 oraz zgodność wnioskowanego przedsięwzięcia z tym audytem Załącznik do Uchwały nr 41/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola numer projektu RPPK.02.02.00-18-52/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim ZAŁĄCZNK NR 6 1.1. Opis lokalizacji/miejsca realizacji projektu Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim Źródło:

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość... ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek

Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek Analiza wykonalności dla projektu pn.: Ograniczenie emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń powietrza z nisko położonych kominów poprzez likwidację tradycyjnych palenisk na paliwa stałe oraz termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 września 2015 r.

Warszawa, 28 września 2015 r. Wsparcie finansowe inwestycji w sektorze energetyki ze środków UE Działanie 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej Andrzej Pilot Prezes

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto Puławy przeznaczonych do pełnienia funkcji oświaty i nauki.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto Puławy przeznaczonych do pełnienia funkcji oświaty i nauki. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto Puławy przeznaczonych do pełnienia funkcji oświaty i nauki. Umowa nr 426/2013/Wn-03/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji podpisana

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2017 ROKU Możliwości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r.

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r. Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew KARCZEW, 07.06.2016r. Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji Środki RPO WSL 2014-2020 na likwidację niskiej emisji REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Alokacja 3 476 937 134 EUR Dwufunduszowy program regionalny: Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach gminnych

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach gminnych Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach gminnych Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW modernizacji energetycznej budynków oraz budownictwa energooszczędnego. Katowice, czerwiec 2015 roku

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW modernizacji energetycznej budynków oraz budownictwa energooszczędnego. Katowice, czerwiec 2015 roku Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW modernizacji energetycznej budynków oraz budownictwa energooszczędnego Katowice, czerwiec 2015 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez instalację OZE w 3 budynkach komunalnych w Zebrzydowicach

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez instalację OZE w 3 budynkach komunalnych w Zebrzydowicach Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez instalację OZE w 3 budynkach komunalnych w Zebrzydowicach Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna SWI Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać będzie na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 6. Rozwój miast 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKALNICTWA ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 16 marca 2016 r.

Tarnowskie Góry, 16 marca 2016 r. Wsparcie finansowe inwestycji w sektorze energetyki ze środków UE Działanie 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej Małgorzata Kuchna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Oddział Wdrażania Projektów II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo