PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: Nazwa Inwestycji: PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie Gdańsk BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ w SOPOCIE Adres Inwestycji: SOPOT ul. Grottgera 3-5 nr ewidencyjny działki 46 mapa nr 22 Kod zamówienia według CPV: , , , Pracownia projektowa : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA mgr inŝ. arch. ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI GDYNIA ul. Ujejskiego 2 architektura mgr inŝ. arch. Andrzej Andrzejewski mgr inŝ. arch. Alicja Kaczmarek Andrzejewska inŝ. arch. Mikołaj Andrzejewski konstrukcje Instal.sanitarne Instal. elektryczne mgr inŝ. Anita Czaplińska mgr inŝ. Adam Bujak mgr inŝ. Adam Ćwik Gdynia lipiec 2015 r 1

2 SPIS TREŚCI A CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UśYTKOWEGO 1 OPIS OGÓLNY 1.1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiot opracowania Zakres przedmiotu zamówienia Prace projektowe Roboty budowlano - montaŝowe Charakterystyczne parametry budynku Zestawienie powierzchni uŝytkowych pomieszczeń tabela Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy Serwis 1.2 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis stanu istniejącego Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UśYTKOWE Ogólny opis stanu projektowanego Przyjęte rozwiązania funkcjonalne 1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UśYTKOWE Realizacja robót Wymagane rozwiązania materiałowe - konstrukcja Wymagane rozwiązania materiałowe architektura Wymagane rozwiązania materiałowe wykończenie pomieszczeń tabela Wymagane wyposaŝenie pomieszczeń tabela Wymagane instalacje sanitarne tabela Wymagane instalacje elektryczne i teletechniczne tabela Wymagane elementy zagospodarowania terenu 2 OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 2.2 SZCZEGÓŁOWE CECHY ZAMÓWIENIA DOTYCZACE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH Konstrukcja Architektura WyposaŜenie pomieszczeń Instalacje sanitarne Instalacje elektryczne Instalacje teletechniczne Zagospodarowanie terenu B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UśYTKOWEGO 3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 2

3 budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów 3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 3.3 Dokumenty i uzgodnienia przekazane przez Zamawiającego 3.4 Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót C. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UśYTKOWEGO rys. A1 Plan zagospodarowania terenu 1 : 500 rys. A2 Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu 1 : 500 rys. A3 Rzut piwnic 1 : 100 rys. A4 Rzut parteru 1 : 100 rys. A5 Rzut I piętra 1 : 100 rys. A6 Rzut II piętra 1 : 100 rys. A7 Rzut III piętra (poddasza) 1 : 100 rys. A8 Przekroje pionowe A A, B B 1 : 100 rys. A9 Elewacje 1 : 200 rys. A10 Widok od strony ul. Grottgera - wizualizacja ZAŁĄCZNIK: Zamienny Projekt budowlany wielobranŝowy zagospodarowania terenu 3

4 A - CZĘŚĆ OPIS0WA PROGRAMU FUNKCJONALNO UśYTKOWEGO (PFU) 1 OPIS OGÓLNY 1.1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiot opracowania Niniejszy PFU określa wymagania i oczekiwania Zamawiającego w zakresie projektowania i rzeczowej realizacji budynku biurowego Prokuratury Rejonowej w Sopocie na działce nr 46, połoŝonej przy ul. Grottgera 3 5 w Sopocie. Teren na którym planowana jest realizacja inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską ze względu na istniejącą historyczną zabudowę zespołu sądowo więziennego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-1134 z dnia r. Niniejszy PFU słuŝy do ustalenia przez Wykonawcę, planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlano montaŝowych, stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak równieŝ wszelkie prace budowlano montaŝowe wraz z rozruchem technologicznym, szkoleniami i przekazaniem obiektu do uŝytkowania Zakres przedmiotu zamówienia Prace projektowe Wykonawca opracuje następujące dokumenty: Projekt budowlany budynku opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi w Polsce ustawy Prawo Budowlane Ustawa z dnia r. (Dz.U. nr 89 poz. 414 tekst jednolity Dz.U.2006 nr 156 poz wraz z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Poz. 462). Opracowania projektowe zostaną wykonane z uwzględnieniem wytycznych zawartych w przepisach wewnętrznych Inwestora odnoszących się do projektowania i wykonywania obiektów prokuratury. Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę. Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Projekty wykonawcze sporządzanie będą oddzielnie dla kaŝdej branŝy. Przedmiar Robót umoŝliwiający rozliczenie inwestycji. 4

5 Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący podstawę rozliczenia inwestycji, Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. Uzgodnienia i decyzje administracyjne. Projektant uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uŝytkowania. Koszty opłat z tego tytułu ponosi Zamawiający. Mapy geodezyjne do celów projektowych. Mapa geodezyjna do celów projektowych z aktualnym uzbrojeniem terenu w zakresie objętym realizacją inwestycji jest w posiadaniu Zamawiającego i zostanie przekazana wykonawcy. Techniczne badania gruntu Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia wykonania na swój koszt technicznych badań gruntowo wodnych w zakresie niezbędnym dla wykonania dokumentacji projektowej. Projekty i PFU Zamawiającego. Przedstawione w PFU opracowania są materiałem wyjściowym do wykonania projektu budowlanego. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych. Projektant jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań zawartych w materiałach wyjściowych Zamawiającego odnoszących się do bilansu terenu oraz bilansu mediów. W przypadku wyniknięcia rozbieŝności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w niniejszym programie parametry są wielkościami wstępnymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonego projektu budowlanego. Wizytacja terenu budowy. Przed złoŝeniem oferty zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizytacji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty niniejszą koncepcją i umoŝliwiać prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Roboty budowlano montaŝowe W wyniku realizacji zamówienia Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu: Budynek Planowany budynek naleŝy zrealizować jako w całości podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i z poddaszem uŝytkowym. Posadowienie na ławach Ŝelbetowych. Konstrukcja ścian mieszana, Ŝelbetowo murowana. 5

6 Stropy Ŝelbetowe wylewane typu Filigran. Klatka schodowa Ŝelbetowa. Schody Ŝelbetowe, Ściany zewnętrzne poprzeczne Ŝelbetowe, Ściany zewnętrzne podłuŝne szkielet Ŝelbetowy z wypełnieniem z pustaków ceramicznych. Ścianki działowe murowane z bloczków silikatowych lub gipsowych. WyposaŜenie w instalacje: elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych, odgromowa, sieć teleinformatyczną, system sygnalizacji poŝaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system monitoringu TV system kontroli dostępu, instalacje wod.-kan, instalacja hydrantowa p.poŝ. instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową, instalacja gazowa, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, Dźwig osobowy z kabiną umoŝliwiającą przewóz wózka inwalidzkiego Zagospodarowanie terenu Na wskazanym terenie naleŝy zaprojektować, a następnie zrealizować budynek wraz z niezbędnymi przyłączami według wykonanych projektów budowlanych zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez poszczególnych gestorów mediów technicznych. Elementy zagospodarowania terenu do wykonania: drogi pojazdowe wewnętrzne, parking dla samochodów osobowych, place i chodniki, przyłącze sieci wodociągowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze gazowe, przyłącze elektroenergetyczne, instalacja oświetlenia terenu, przyłącze teletechniczne, system zewnętrzny monitoringu TV, przebudowa ogrodzenia terenu, zieleń i mała architektura przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego w zakresie wynikającym z zaistniałych kolizji z elementami projektowanymi Charakterystyczne parametry budynku Powierzchnia zabudowy: 246,87 m 2 Powierzchnia uŝytkowa: 955,88 m 2 Ilość kondygnacji: 5 (piwnica, 3 kondygnacje nadziemne poddasze) Kubatura: ok m 3 6

7 Przedstawione w PFU wielkości nie są wielkościami ostatecznymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na etapie sporządzania dokumentacji projektowej Zestawienie powierzchni uŝytkowych pomieszczeń tabela 1 Powierzchnia Powierzchnia Nr Nazwa pomieszczenia uŝytkowa m 2 ruchu m 2 pom. PIWNICE Archiwum 76, Magazyn dowodów rzeczowych 25, Archiwum 14, Pomieszczenie gospodarcze, MOP, WC 7, Magazyn 11,83-1,05a Pom. rozdzielni elektrycznej 5, Pomieszczenie sprzątaczki i kierowcy 7,78 Pomieszczenie centrali wentylacji ,16 mechanicznej i klimatyzacji Magazyn podręczny 9, Korytarz 6, Korytarz 2,78 K1 Klatka schodowa 17,94 D1 Dźwig osobowy 2,97 PARTER 0.01 Pokój asesora 12, Sekretariat 2 os. 23, Pokój prokuratora 13, Pokój prokuratora 13, Pokój ochrony 12, Biuro podawcze 9, Hol wejściowy 10, WC. Interesantów i inwalidy 4, Pokój przesłuchań 9, Pokój okazań 10, Korytarz 8, Pokój zatrzymań 11, WC zatrzymanych 2, WC męski 4, WC damski 4, Śluza 2, Korytarz 6, Korytarz - poczekalnia 12,17 K1 Klatka schodowa 21,29 D1 Dźwig osobowy - I PIĘTRO 1.01 Pokój prokuratora 15, Sekretariat 2 os. 24, Pokój prokuratora 18, Ksero 10,37 7

8 1.05 Pokój prokuratora 16, Pokój prokuratora 15, Pomieszczenie informatyka 16, a Magazyn podręczny 6, b Serwer, UPS, centr.telefon, szafy nośników 9, Kancelaria tajna 10, a Kancelaria tajna czytelnia akt 8, WC męski 4, WC damski 3, Śluza 2, Korytarz 4, Korytarz - poczekalnia 15,87 K1 Klatka schodowa 18,16 D1 Dźwig osobowy - II PIĘTRO 2.01 Kierownik sekretariatu 14, Gabinet Prokuratora Rejonowego 21, Sekretariat + aneks kuchenny 15, Gabinet zastępcy Prokuratora Rejonowego 15, Pokój prokuratora 17, Pomieszczenie socjalne 9, Pokój przesłuchań na odległość 12, Sala konferencyjna + biblioteka 44, WC. męski 4, WC damski 3, Korytarz 5, Korytarz - poczekalnia 15,79 K1 Klatka schodowa 18,16 D1 Dźwig osobowy - PODDASZE 3.01 Kotłownia c.o. gazowa 8, Pokój biurowy 2 os. 20, Pokój biurowy 1+1os. 17, Magazyn druków 9, Magazyn materiałów biurowych 10, Pomieszczenie socjalne 7, Palarnia 5, Pokój gościnny 11, a Łazienka 3, Pokój gościnny 12, a Łazienka 3, WC męski 4, WC damski 3, Przedsionek 2, Korytarz 5, Korytarz 10,73 K1 Klatka schodowa 18,16 dźwig Dźwig osobowy - Suma powierzchni 747, OGÓŁEM 955,88 m 2 8

9 Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona takŝe inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaŝy obiekt w urządzenia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardów wynikających z ogólnych przepisów. Wykonawca zapewni takŝe kompletne oznakowanie obiektu i urządzeń oraz elementów instalacji wymagających oznakowania np. w zakresie ochrony p.poŝ i ewakuacji. Wykonawca opracuje instrukcję bezpieczeństwa poŝarowego dla obiektu. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji alarmowych i kontrolnych oraz takich urządzeń jak dźwig osobowy, kotłownia c.o., urządzenia central wentylacyjnych i klimatyzacji Serwis Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aŝ do końca okresu usuwania wad. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajdzie się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis stanu istniejącego Niniejszy PFU dotyczy realizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Sopocie na działce nr 46 będącej w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Sopocie przy ul. 1 Maja 10 i Grottgera 3 5. Na terenie działki istnieje historyczna zabudowa zespołu sądowowięziennego wpisana do rejestru zabytków decyzją nr A-1134 z dnia r. Początek budowy datowany jest na rok Pierwotny budynek sądu oraz późniejsza rozbudowa zlokalizowane są w południowej części działki, część północna pozostała niezabudowana. W tej części działki znajdują się pozostałości murów ogrodzeniowych. Budynki Sądu Rejonowego 2-kondygnacyjne i parterowe z poddaszami częściowo uŝytkowymi. Zadaszenia wielospadowe o nachyleniu połaci około 45º z pokryciem dachówką ceramiczną. Działka ogrodzona od strony południowej i wschodniej ogrodzeniem aŝurowym stalowym kutym na słupkach i podmurówce ceglanej. Od strony północnej mur pełny o wysokości 3,5 do 4 m. Teren części północnej będący przedmiotem zagospodarowania jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku ul. Grottgera. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji budynku Sąd Rejonowy zrealizował obecnie budynek techniczny stacji transformatorowej oraz agregatu prądotwórczego, a przy granicy od strony ul. Grottgera wiatę na śmieci. 9

10 Pod projektowanymi parkingami wykonane zostały zbiorniki retencyjne na wodę opadową oraz częściowe uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, nastąpi na podstawie protokołu. Od tej chwili aŝ do momentu przekazania terenu Zamawiającemu, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z realizacją przedsięwzięcia. W trakcie prowadzonych prac budowlanych naleŝy zapewnić bezpieczne dojście i dojazd na plac budowy. Wykonawca w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoŝy do zatwierdzenia InŜynierowi kontraktu koncepcję zagospodarowania terenu budowy, która będzie obejmować m.in. plan zawierający: organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunki bezpieczeństwa pracy, warunki dotyczące organizacji ruchu, zaplecze dla potrzeb budowy, ogrodzenia, zabezpieczenia dojazdu, Wykonawca wykona: tymczasowe ogrodzenia terenu budowy (wymagane elementy ogrodzenia stalowe pełne, prefabrykowane systemowe o wysokości min. 2,0 m), tablice informacyjne budowy (zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego), tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, gruntu z wykopów i kruszyw mineralnych, Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie terenu budowy, strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki BHP, ergonomii pracy i p.poŝ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupowaŝnionych. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób uwzględniający uŝytkowanie terenów sąsiedztwa funkcjonującego Sądu Rejonowego w Sopocie. 1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UśYTKOWE Ogólny opis stanu projektowanego Opracowanie projektu budowlanego budynku nastąpi na bazie niniejszego PFU oraz opracowanego projektu budowlanego zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną. Przed projektowanym budynkiem prokuratury naleŝy zrealizować wydzielone stanowiska postojowe odrębnie dla interesantów i odrębnie dla pracowników prokuratury. W budynku na poszczególnych kondygnacjach koncepcja określa lokalizację poszczególnych zespołów pomieszczeń powiązanych ze sobą ze 10

11 względu na ich funkcje, dostępność dla interesariuszy bądź zapewnienie szczególnej ochrony i kontroli dostępu. Parter: zespół przyjęcia interesantów przedsionek, holl, pomieszczenie ochrony z portiernią, biuro podawcze, WC dla interesantów w tym inwalidów. zespół pomieszczeń prokuratorów i sekretariatu, zespół pomieszczeń dla zatrzymanych z wydzieloną toaletą, pokojem okazań i pokojem przesłuchań, I piętro: zespół pokoi prokuratorów z sekretariatem i poczekalnią interesantów, wydzielony zespół pomieszczeń kancelarii tajnej, wydzielony zespół pomieszczeń serwera, UPS, pom. bezpieczeństwa i centrali telefonicznej, II piętro: zespół gabinetów kierownictwa prokuratury z sekretariatem, sala konferencyjna z biblioteką, III piętro: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne pomieszczenia magazynowe i techniczne, zespół pokoi gościnnych z łazienkami. Piwnice: archiwum, zespół pomieszczeń magazynowych i gospodarczych, zespół pomieszczeń technicznych, pomieszczenie dla sprzątaczki i kierowcy. Uzupełnieniem przywołanych powyŝej zespołów pomieszczeń są toalety na poszczególnych kondygnacjach, pomieszczenia socjalne i palarnia. PFU przewiduje wyposaŝenie budynku w dźwig osobowy o napędzie elektrycznym z kabiną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (przejazd na wózku inwalidzkim wraz z osobą towarzyszącą). Wytyczne w zakresie wyposaŝenia poszczególnych pomieszczeń w meble, urządzenia i instalacje znajdują się o odrębnej części PFU tabela nr 3 Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze podlegają końcowej akceptacji Zamawiającego Przyjęte rozwiązania funkcjonalne Wejście do budynku: przewidziano bezpośredni dostęp na poziom parteru budynku z poziomu terenu przed budynkiem i parkingu ze względu na warunek dostępności dla osób niepełnosprawnych. Obszar wejścia głównego: drzwi aluminiowe, przeszklone, otwierane automatycznie, pomieszczenia ochrony przeszklone z ladą podawczą od strony przedsionka wejściowego, ochrona otwiera drzwi wejścia do holu głównego dla pracowników 11

12 i interesantów, w holu zapewniono miejsce na bramkę z wykrywaczem metali. holl z biurem podawczym w którym znajduje się stanowisko pracy dla jednej osoby, biuro podawcze oddzielone od holu ścianą przeszkloną z ladą podawczą dwupoziomową umoŝliwiającą przekazywanie dokumentów, na parterze dostępny z komunikacji ogólnej zespół toalet dla interesantów w tym równieŝ dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. dla komunikacji z poszczególnymi kondygnacjami zaprojektuje się klatkę schodową oraz dźwig osobowy z kabiną min. 1,10 x 1,40 m z drzwiami otwieranymi automatycznie z napędem elektrycznym bez maszynowni, łączący wszystkie kondygnacje. Zespół pomieszczeń prokuratorów z sekretariatem - parter: pokoje jednoosobowe wydzielone akustycznie pomiędzy sobą oraz od komunikacji ogólnej poczekalnia jako miejsce z siedziskami zlokalizowana przy zespole pokoi prokuratorów, sekretariat z dwoma stanowiskami pracy biurowej, odpowiednią ilością szaf biurowych i regałów na akta, odrębnym miejscem do czytania akt, wydzieloną poprzez barierkę częścią dla interesanta, Zespół pomieszczeń dla zatrzymanych wraz z pomieszczeniami okazań: zespół pomieszczeń - jako strefa specjalnie chroniona, pomieszczenia wydzielone, połączone z komunikacją ogólną parteru poprzez śluzę z kontrolą dostępu, jedynie do pokoju przesłuchań wejście prowadzić będzie bezpośrednio z korytarza parteru, do zespołu pomieszczeń zapewnia się dostęp bezpośrednio z zewnątrz, dla konwoju z zatrzymanym, przy wejściu zewnętrznym zapewnia się miejsce postoju dla samochodu konwoju, pokój dla zatrzymanych posiadać będzie część dla zatrzymanego wydzieloną kratą stalową z drzwiami, w części tej ławka umocowana do podłoŝa bez elementów umoŝliwiających ich demontaŝ i bez Ŝadnych nieobudowanych instalacji, w zespole zatrzymanych toaleta dla zatrzymanych. W toalecie dla zatrzymanych wszystkie elementy wyposaŝenia sanitarnego i oświetlenia w wykonaniu szczególnie odpornym na zniszczenie lub demontaŝ, przewiduje się urządzenia z serii dla uŝyteczności publicznej wykonane ze stali nierdzewnej, drzwi do toalety dla zatrzymanych o niepełnej wysokości zapewniające wgląd do pomieszczenia dla konwojującego, pokój okazań rozdzielony z pokojem przesłuchań ścianą z lustrem fenickim, rozwiązanie musi zapewniać rozdzielenie dojścia zatrzymanych z konwojem od dojścia świadków do pokoju przesłuchań, komunikowanie się pomiędzy oboma pokojami musi zapewniać anonimowość i bezpieczeństwo przesłuchiwanego 12

13 świadka. Interkom słuŝący do porozumiewania się pomiędzy pomieszczeniami. okna zabezpieczone kratą uniemoŝliwiającą wydostanie się na zewnątrz. Zespół pomieszczeń kancelarii tajnej: pomieszczenia naleŝy wykonać jako strefę specjalnie chronioną dostępną z komunikacji ogólnej I piętra poprzez śluzę z kontrolą dostępu, w zespole tym znajdować się będą: pomieszczenia kancelarii tajnej, czytelni, bezpieczne stanowisko komputerowe, archiwum dokumentów niejawnych, pomieszczenie czytelni naleŝy oddzielić od kancelarii właściwej ścianą z lustrem fenickim. Zespół pomieszczeń teleinformatycznych: wydzielony w tej samej strefie specjalne chronionej zespół pomieszczeń: serwera, UPS, bezpieczeństwa i centrali telefonicznej, okna w pomieszczeniach specjalnych jak: kancelaria tajna, pokój okazań, pokój przesłuchań, pokój dla zatrzymanych poza zabezpieczeniem kratami zostaną równieŝ wyposaŝone w opuszczane automatycznie rolety aluminiowe.` Zespół pomieszczeń prokuratorów z sekretariatem - I piętro: pokoje przewiduje się jednoosobowe o powierzchni około 16 m 2 kaŝdy, wydzielone akustycznie pomiędzy sobą oraz od komunikacji ogólnej, poczekalnia jako miejsce z siedziskami zlokalizowana przy zespole pokoi prokuratorów zrealizowana w taki sposób aby nie zawęŝać korytarzy komunikacji ogólnej, sekretariat z dwoma stanowiskami pracy biurowej, odpowiednią ilością szaf biurowych i regałów na akta, odrębnym miejscem do czytania akt, wydzieloną poprzez barierkę częścią dla interesanta, pomieszczenie ksero dostępne dla wszystkich pracowników wyposaŝone w urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów, meble biurowe jak regały oraz szafy na papier i materiały eksploatacyjne, a takŝe stoły do segregowania i oprawy drukowanych dokumentów. Zespół pomieszczeń kierownictwa prokuratury: gabinety Prokuratora Rejonowego i Zastępcy zlokalizowane na II piętrze dostępne z sekretariatu, pokoje kierownictwa o wymaganych powierzchniach oraz wyŝszym standardzie wykończenia i wyposaŝenia zlokalizowane przy wspólnym sekretariacie zapewnia moŝliwość obsługi interesantów i gości, zastosowane rozwiązania techniczne ścian i stolarki drzwiowej muszą zapewniać wymagane standardy w zakresie akustyki, sekretariat z jednym stanowiskiem pracy, miejscem oczekiwania dla gościa oraz wydzielonym małym aneksem kuchennym dla obsługi gości i osób uczestniczących w spotkaniach bądź szkoleniach. Sala konferencyjna: 13

14 pomieszczenie słuŝące do odbywania narad bądź szkoleń dla grupy ok. 20 do 25 osób z zastosowaniem urządzeń audio wizualnych, zlokalizowane nieopodal zespołu pomieszczeń kierownictwa prokuratury pełnić będzie równieŝ funkcję biblioteki ze zbiorami ksiąŝek i aktów prawnych znajdujących się w zamykanych regałach. ( w pobliŝu zlokalizowano pomieszczenia socjalne i sanitarne). Pomieszczenia biurowe: pokoje biurowe o wymaganych powierzchniach i podstawowym standardzie wykończenia i wyposaŝenia w niezbędny sprzęt biurowy, ściany i stolarka drzwiowa wymagane jest aby spełniała minimalne normy akustyczne. Pomieszczenia socjalne i sanitarne: pomieszczenia socjalne zlokalizowane na II i III piętrze przystosowane do spoŝywania śniadania, kawy lub herbaty, aneks kuchenny z szafkami stojącymi i wiszącymi; z blatem, zlewozmywakiem i miejscem na: czajnik elektryczny, ekspres do kawy, lodówkę, stół z miejscami do siedzenia na krzesłach nietapicerowanych, wydzielone pomieszczenie dla pracowników palących z miejscami do siedzenia zapewniono na poddaszu. toalety dla pracowników odrębne dla kobiet i dla męŝczyzn zlokalizowane na kaŝdej z kondygnacji, w wydzielonych przedsionkach nad umywalkami lustra ścienne wklejane pomiędzy glazurę wykończenia ścian, przy umywalkach dozowniki na płyn do mycia rąk oraz dozowniki na papierowe ręczniki jednorazowe. Pokoje gościnne: na poddaszu przewidziano dwa pokoje gościnne z łazienkami i aneksami kuchennymi, pokoje gościnne zaprojektowano jako pokoje jednoosobowe hotelowe dostępne z komunikacji ogólnej przez przedpokój, w łazienkach naleŝy zapewnić miejsca na miskę ustępową, umywalkę i kabinę natryskową. Pomieszczenia magazynowe i techniczne: w piwnicy i na poddaszu zlokalizowano pomieszczenia magazynowe takie jak: magazyn podręczny, magazyn materiałów biurowych, magazyn druków, pomieszczenia naleŝy wyposaŝyć w regały magazynowe, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku w podpiwniczeniu zlokalizowano pomieszczenia techniczne dla central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych a na najwyŝszej kondygnacji dla kotłowni centralnego ogrzewania z kotłem gazowym - pomieszczenia te muszą spełniać wymagania techniczne określone dla poszczególnych urządzeń. Archiwum : archiwa prokuratury o wymaganej powierzchni uŝytkowej zlokalizowano w podpiwniczeniu z uwagi na wymagania w zakresie obciąŝeń uŝytkowych, pomieszczenie naleŝy wyposaŝyć w systemowe regały stalowe 14

15 przejezdne wykorzystujące maksymalnie powierzchnię magazynu, w pobliŝu wejścia do archiwum przewidziano stanowisko biurowe dla pracownika archiwum, pomieszczenia archiwum naleŝy zabezpieczyć wymaganymi drzwiami stalowymi antywłamaniowymi. Magazyn dowodów rzeczowych: magazyn o powierzchni około 25 m 2 zlokalizowano w podpiwniczeniu z wyposaŝeniem części pomieszczenia w regały magazynowe stalowe umoŝliwiające przechowywanie przedmiotów o róŝnych gabarytach i róŝnym cięŝarze, pomieszczenie naleŝy zabezpieczyć drzwiami stalowymi antywłamaniowymi. Dostępność dla osób niepełnosprawnych: na terenie parkingu przewidzianego do realizacji w ramach inwestycji, w pobliŝu budynku przewiduje się wydzielenie odpowiedniego oznakowanego stanowiska postojowego dla samochodu z osobą niepełnosprawną, dostęp do budynku - przewiduje się realizację poziomu posadzki parteru nieznacznie podniesionego ponad poziom terenu przed wejściem głównym do budynku, tak aby moŝliwe było wejście dla osoby niepełnosprawnej bezpośrednio z poziomu chodnika, szerokości korytarzy komunikacji ogólnej na wszystkich kondygnacjach, szerokości wejść do pokoi biurowych oraz dźwig osobowy łączący wszystkie kondygnacje winny zapewniać nieograniczone poruszanie się w budynku dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, na parterze w zespole toalet interesantów, przewidziano realizację toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Dostęp do pomieszczeń piwnicznych poprzez klatkę schodową i dźwig osobowy. Obie te drogi dostępu naleŝy zabezpieczyć przed dostępem dla osób niepowołanych. Klatkę schodową naleŝy na poziomie piwnic zamknąć drzwiami antywłamaniowymi, natomiast dźwig osobowy naleŝy wyposaŝyć w blokadę jazdy na poziom piwnic (odblokowywanie tylko dla osób upowaŝnionych). 1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UśYTKOWE Realizacja robót Ze względu na realizację inwestycji na terenie działki Sądu Rejonowego w Sopocie koniecznym jest uzgodnienie obszaru terenu zajętego przez Wykonawcę podczas prac budowlano-montaŝowych i odpowiednie ogrodzenie terenu budowy. Wszystkie roboty budowlano-montaŝowe, a takŝe odbiór robót winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi, aktualnymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych. Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być zgodne 15

16 z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Realizacja inwestycji warunkowana jest uzyskaniem zatwierdzenia projektu budowlanego przez Zamawiającego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku wraz z infrastrukturą uzbrojenia podziemnego. Realizację inwestycji naleŝy poprzedzić wykonaniem aktualnej mapy geodezyjnej z uzbrojeniem podziemnym oraz technicznych badań gruntowo-wodnych Wymagane rozwiązania materiałowe - konstrukcja Budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej: ściany wylewane Ŝelbetowe i murowane, stropy Ŝelbetowe prefabrykowane typu Filigran, klatka schodowa oraz szyb dźwigu osobowego Ŝelbetowy monolityczny. Schody Ŝelbetowe. Ściany zewnętrzne podpiwniczenia monolityczne Ŝelbetowe, ściany nadziemia poprzeczne Ŝelbetowe, ściany zewnętrzne podłuŝne szkielet Ŝelbetowy z wypełnieniem z pustaków ceramicznych. Ściany wewnętrzne działowe murowane z bloczków silikatowych. Budynek posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych Ŝelbetowych. Fundamenty, ściany podpiwniczenia, ściany i słupy nośne beton B30, stal AIIIN i A0. Ściany Ŝelbetowe, podciągi, ściany szybu dźwigowego, schody beton B30, stal AIIIN. Stropy Filigran beton B30, stal AIIIN i A Wymagane rozwiązania materiałowe - architektura Ze względu na lokalizację inwestycji w obszarze objętym ochroną konserwatorską, warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego narzucają stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych harmonizujących z otaczającą zabytkową zabudową. PFU przyjęty przez Zamawiającego przewiduje zastosowanie na elewacjach tradycyjnych materiałów jak cegła lub płytka ceramiczna, tynk, kamień, dachówka ceramiczna. Część budynku na elewacjach oraz na połaciach dachu w okładzinie systemowej z blachy cynkowo tytanowej patynowanej w kolorze naturalnym szarego łupka lub w innej okładzinie systemowej uzgodnionej z konserwatorem zabytków. W oknach parteru wymagane dla budynku prokuratury kraty Ŝelazne kute Wymagane rozwiązania materiałowe wykończenia pomieszczeń wymagania ogólne - tabela 2 PIWNICE Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierz. uŝytk. Posadzki Ściany Sufity m Archiwum 76,36 płyty Gres 16

17 -1.02 Mag. dowodów rzeczowych 25,13 płyty Gres Archiwum 14,30 płyty Gres Pom. gospod. MOP, wc 7,97 płyty Gres R10 wykładzina z glazury Magazyn 11,83 płyty Gres 1,05a Pom. rozdzielni elektr. 5,40 płyty Gres Pom. sprzątaczki i kierowcy Pom. wentylatorni, klimatyzacji 8,0 płyty Gres R9 akryl wokół zlewu i umywalki okładzina z glazury 20,16 Płyty Gres Magazyn podręczny 9,60 płyty Gres Korytarz 6,68 płyty Gres R Korytarz 2,78 Płyty Gres R9 K1 Klatka schodowa 16,0 płyty Gres antypoślizgo we R9 stopnice ryflowane lateksowa lateksowa lateksowa D1 Dźwig osobowy 2,97 wg. standardu producenta dźwigu PARTER Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uŝytk. Posadzki Ściany Sufity m Pokój asesora 12,55 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna, antyelektrostat Sekretariat 2 os. 23,30 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna sufit podwieszony sufit podwieszony 17

18 antyelektrostat Pokój prokuratora 13,41 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój prokuratora 13,15 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój ochrony 12,99 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Biuro podawcze 9,63 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat. sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony 0.07 Hol wejściowy 10,29 płyty Gres antypoślizg. R10 wycieraczka wpuszczana 0.08 WC. interesantów + inwalida 4,76 płyty Gres antypoślizg. R Pokój przesłuchań 9,45 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój okazań 10,45 wykładzina winylowa trudnościeralna lateksowa ścianki przeszkl. alumin. szklenie P-4 glazura do wys. 2m powyŝej lateksowa na ścianie naprzeciw lustra fenickieg o wymalow ane linie umoŝliwia jące określeni e wzrostu sufit podwieszony sufit podwieszony płyty impregnow. sufit podwieszony 18

19 osób okazanyc h 0.11 Korytarz 8,81 płyty Gres R9 lateksowa 0.12 Pokój zatrzymań 11,78 wykładzina winylowa trudnościeralna 0.13 WC zatrzymanego 2,22 płyty Gres antypoślizg.r W.C męski 4,96 płyty Gres antypoślizg.r WC. damski 4,03 płyty Gres antypoślizg.r10 wydzielen ie kratą stalową z drzwiami glazura do wys. 2m powyŝej lateksowa glazura do wys. 2m powyŝej lateksowa glazura do wys. 2m powyŝej lateksowa 0.16 Śluza 2,37 płyty Gres R9 lateksowa 0.17 Korytarz 6,70 płyty Gres R9 lateksowa 0.18 Korytarz poczekalnia 12,17 płyty Gres R9 lateksowa K1 Klatka schodowa 16,0 płyty Gres antypoślizg. R9 stopnie ryflowane lateksowa D1 Dźwig osobowy - wg standardu producenta dźwigu I PIĘTRO Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uŝytk. m2 sufit podwieszony Sufit podwieszony Płyty impregnow. sufit podwieszony płyty impregnow. sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony Posadzki Ściany Sufity 1.01 Pokój prokuratora 15,68 wykładzina sufit 19

20 dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Sekretariat 24,40 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój prokuratora 18,21 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Ksero 10,37 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój prokuratora 16,13 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój prokuratora 15,40 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat a 1.07b a Pom. informatyka, Mag. Podręczny, UPS, serwer szafy nośników centrala telefoniczna Kancelaria tajna, jw. czytelnia WC. Męski WC damski 16,99 6,22 9,58 10,67 8,92 4,30 3,49 wykładzina winylowa trudnościeralna wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat. płyty Gres antypoślizg.r10 podwieszony glazura do wys. 2m powyŝej lateksowa 1.11 Śluza 2,06 płyty Gres R9 lateksowa 1.12 Korytarz 4,95 płyty Gres R9 lateksowa 1.13 Korytarz - poczekalnia 15,87 płyty Gres R9 lateksowa K1 Klatka schodowa 16,0 płyty Gres antypoślizg. R9 stopnice ryflowane lateksowa sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony płyty impregnow. sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony D1 Dźwig osobowy - wg standardu producenta dźwigu 20

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia Budynek Admin. Nr pom..00 Nazwa pom. Kancelaria Wysokość 3.00 Architektura Instalacje sanitarne Instalacje Nr: 003 nr:.b(z) nr:.b(z) rolety zewnętrzne sterowane przez BMS Instalacje : Wykładzina flokowana

Bardziej szczegółowo

Zestawienie pomieszczeń i ich wyposażenie do utrzymania w czystości

Zestawienie pomieszczeń i ich wyposażenie do utrzymania w czystości Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie pomieszczeń i ich wyposażenie do utrzymania w czystości Kondygnacja PIWNICE PARTER Rodzaj Powierzchnia w Okna [szt.] Drzwi [szt.] Wyposażenie UWAGI pomieszczenia [m 2

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1

KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1 KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACJA Nr pom. 2.1 Powierzchnia w m 2 20,88 Kondygnacja Parter Okładziny ścian i tapeta szklana Wykończenie specjalne narożniki na ścianach Podstawowa,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie Meble biurowe (biurka, szafy i regały) z melaminy, płyty MDF lub fornirowane,na metalowych stelażach, blaty biurek proste, grubości 2,8cm, wyposażone w osłonę przednią. Szafy z półkami, zamykane na zamki,

Bardziej szczegółowo

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/ /15 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe gres nieszkliwiony 265 2 Pokoje biurowe gres szkliwiony 143 3 Korytarze i

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin EGZ. NR KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A 05-080 Izabelin BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: Gmina Izabelin ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ PARTER. Powiatowe Stanowisko Kierowania.. Stolik 60/50 wysokość 75 nogi płyta 2. Tapczan jednoosobowy 3. Biurko komputerowe 20/70/75 z nadstawką

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym WT.2370.02.206 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach w budynkach Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna,

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna, ZAŁĄCZNIK NR 3 PROGRAM FUNCJONALNO - UśYTKOWY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. lp Pomieszczenia ogólne funkcja pomieszczenia 1 tynki Tynki stiukowe, railing do zawieszania prac przedsionek wejściowy, hall awaryjnego.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m²

Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m² L.p. Poziom Numer pomieszczenia Sąd Apelacyjny i Sąd Okręgowy w Łodzi przy ul. Narutowicza 64 Nazwa pomieszczenia Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m² Wykończenie posadzki I piętro Wykładzina Marmoleum

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 Pozycja z tabeli Załącznika Nr 1 do SIWZ. Wartość brutto (zł) zgodnie z załącznikie m nr 1 do siwz zgodnie z. m nr 1 do siwz zgodnie z

1 2 3 4 5 Pozycja z tabeli Załącznika Nr 1 do SIWZ. Wartość brutto (zł) zgodnie z załącznikie m nr 1 do siwz zgodnie z. m nr 1 do siwz zgodnie z Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 1 2 3 4 5 Pozycja z tabeli Załącznika Nr 1 do SIWZ Rodzaj 1 Biurko Biurko Biurko Biurko 2 Kontener podbiurkowy 2 Kontener podbiurkowy 2 Kontener podbiurkowy 2a 3 3 3

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Załącznik nr 3 do SIWZ PARTER. Wartość netto zł

Formularz cenowy. Załącznik nr 3 do SIWZ PARTER. Wartość netto zł Formularz cenowy Załącznik nr 3 do SIWZ PARTER 1. Powiatowe Stanowisko Kierowania zł 1. Stolik 60/50 wysokość 75 nogi płyta 1 2. Tapczan jednoosobowy 1 1 3. Biurko komputerowe 120/70/75 z nadstawką z wysuwaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 MAGAZYNY: BRUDNEJ I CZYSTEJ BIELIZNY SZPITALNEJ Adres: Lublin, ul Staszica 14 A Inwestor: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ

Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ aneks obsługi biurko systemowe, półka na klawiaturę wysuwana, przelotka na przewody, nadstawka z komorami na dokumenty podręczne,

Bardziej szczegółowo

93. P-0 Biurko 180x80 -pokój 0 8 96. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x60 5 97. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x67 1 98. P-0 Krzesło obrotowe

93. P-0 Biurko 180x80 -pokój 0 8 96. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x60 5 97. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x67 1 98. P-0 Krzesło obrotowe 93. P-0 Biurko 180x80 -pokój 0 8 96. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x60 5 97. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x67 1 98. P-0 Krzesło obrotowe czarne-skaj 2 103. P-0 Regał na akta 80x180x40 1 104. P-0

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy PLAN USŁUG SPRZATANIA PARTER A przedsionek: Zamiatanie i mycie posadzki, usuwanie śladów oraz wycieraczka dyw. 3,5 zanieczyszczeń z drzwi i okien, czyszczenie na bieŝąco 12,20 1 drzwi i pow. przeszklona

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIKA ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 75-501 KOSZALIN tel./fax +48 94 3465803, e-mail: archika@post.pl SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Od poniedziałku do. 9 Terakota Od poniedziałku do. 2 Wykładzina PCV Od poniedziałku do. Meduza Pokoje biurowe 5 Wykładzina PCV Od poniedziałku do

Od poniedziałku do. 9 Terakota Od poniedziałku do. 2 Wykładzina PCV Od poniedziałku do. Meduza Pokoje biurowe 5 Wykładzina PCV Od poniedziałku do Załącznik nr 1a do SIWZ Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Powierzchnia pomieszczeń MOPR do sprzątania: 6134,19 m 2 Sikorskiego 3 Powierzchnia budynku piętrowego

Bardziej szczegółowo

Budynek przy ul. Małachowskiego 8

Budynek przy ul. Małachowskiego 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego Usługa kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do siwz CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wykaz obiektów do wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości i porządku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Zakładzie Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. Dostawa mebli biurowych i kuchennych wraz z armaturą sanitarną do budynku Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii UWr

KALKULACJA CENOWA. Dostawa mebli biurowych i kuchennych wraz z armaturą sanitarną do budynku Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii UWr Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko nr postępowania: BZP.43.9.03.PM Pieczęć Wykonawcy Załącznik

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania u wieczystego Zabudowa: 1. Budynek biurowy o pow. 5

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Funkcja i standardy wykończenia pomieszczeń. Team s.c.

Funkcja i standardy wykończenia pomieszczeń. Team s.c. Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 6 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Nr Nazwa wyposaŝenia Charakterystyka Ilość sztuk. A. Budynek Główny. Parter. wym.: 188 x 50 x 200 [cm] płyta mdf min. gr.

Nr Nazwa Nr Nazwa wyposaŝenia Charakterystyka Ilość sztuk. A. Budynek Główny. Parter. wym.: 188 x 50 x 200 [cm] płyta mdf min. gr. Pomieszczenie WyposaŜenie Nr Nazwa Nr Nazwa wyposaŝenia Charakterystyka Ilość sztuk A. Budynek Główny Parter 0/ Pom. gospodarcze 0/3 Szatnia /klubu gospodyń/ 0/6 Magazyn produktów 0/7 Aneks kuchenny a.

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, 44-240 Żory Oferta sprzedaży Nieruchomość z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową lub handlową. Budynek podpiwniczony, piętrowy z poddaszem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa robót budowlanych: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Im. T. ZANA W PRUSZKOWIE MEBLE

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa robót budowlanych: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Im. T. ZANA W PRUSZKOWIE MEBLE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa robót budowlanych: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Im. T. ZANA W PRUSZKOWIE MEBLE Nazwy i kody robót wg WSZ : 45 21 42 00 2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starych śukowicach w gminie Lisia Góra na działce nr ew. 1681. INWESTOR: Urząd Gminy Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna i inne elementy wyposaŝenia

Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna i inne elementy wyposaŝenia Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA projektowe em.forma, Brzeźno, ul. Świerkowa 16 Adaptacja budynku Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej w Koninie INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO - SEGMENT A I B ORAZ BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ROZBUDOWA O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ BUDYNKU NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ III ETAP

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ROZBUDOWA O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ BUDYNKU NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ III ETAP 1 KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ROZBUDOWA O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ BUDYNKU NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ III ETAP ZAKRES I KOD ROBÓT : - ścianki działowe 45421152-4

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII ) Załącznik Nr 6 do Umowy L.p. SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU. Pomieszczenia biurowe 0,7 m 2, sala rozpraw 40,20 m 2 balkony - 9,6m 2.. Opróżnianie pojemników na śmieci wraz z wymianą worków ok. 5 szt..2. Opróżnienie

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Projekt technologii kuchni. Budynek uŝyteczności publicznej na parceli nr 1486/153 w Skrzyszowie Godów, ul.

Projekt technologii kuchni. Budynek uŝyteczności publicznej na parceli nr 1486/153 w Skrzyszowie Godów, ul. 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt technologii kuchni NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45213150-9 INWESTYCJA : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO WARSZTATACH SZKOLNYCH NA POTRZEBY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ORAZ BIURA GEODETY

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT TECHNOLOGII - LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO

- PROJEKT TECHNOLOGII - LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO - PROJEKT TECHNOLOGII - LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO Nazwa i adres obiektu : laboratorium diagnostyczne Białogard ul. Chopina 29 C Inwestor : SZPITAL POWIATOWY W BIAŁOGARDZIE 78-200 Białogard ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BIUROWO USŁUGOWE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo