PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: Nazwa Inwestycji: PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie Gdańsk BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ w SOPOCIE Adres Inwestycji: SOPOT ul. Grottgera 3-5 nr ewidencyjny działki 46 mapa nr 22 Kod zamówienia według CPV: , , , Pracownia projektowa : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA mgr inŝ. arch. ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI GDYNIA ul. Ujejskiego 2 architektura mgr inŝ. arch. Andrzej Andrzejewski mgr inŝ. arch. Alicja Kaczmarek Andrzejewska inŝ. arch. Mikołaj Andrzejewski konstrukcje Instal.sanitarne Instal. elektryczne mgr inŝ. Anita Czaplińska mgr inŝ. Adam Bujak mgr inŝ. Adam Ćwik Gdynia lipiec 2015 r 1

2 SPIS TREŚCI A CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UśYTKOWEGO 1 OPIS OGÓLNY 1.1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiot opracowania Zakres przedmiotu zamówienia Prace projektowe Roboty budowlano - montaŝowe Charakterystyczne parametry budynku Zestawienie powierzchni uŝytkowych pomieszczeń tabela Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy Serwis 1.2 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis stanu istniejącego Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UśYTKOWE Ogólny opis stanu projektowanego Przyjęte rozwiązania funkcjonalne 1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UśYTKOWE Realizacja robót Wymagane rozwiązania materiałowe - konstrukcja Wymagane rozwiązania materiałowe architektura Wymagane rozwiązania materiałowe wykończenie pomieszczeń tabela Wymagane wyposaŝenie pomieszczeń tabela Wymagane instalacje sanitarne tabela Wymagane instalacje elektryczne i teletechniczne tabela Wymagane elementy zagospodarowania terenu 2 OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 2.2 SZCZEGÓŁOWE CECHY ZAMÓWIENIA DOTYCZACE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH Konstrukcja Architektura WyposaŜenie pomieszczeń Instalacje sanitarne Instalacje elektryczne Instalacje teletechniczne Zagospodarowanie terenu B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UśYTKOWEGO 3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 2

3 budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów 3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 3.3 Dokumenty i uzgodnienia przekazane przez Zamawiającego 3.4 Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót C. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UśYTKOWEGO rys. A1 Plan zagospodarowania terenu 1 : 500 rys. A2 Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu 1 : 500 rys. A3 Rzut piwnic 1 : 100 rys. A4 Rzut parteru 1 : 100 rys. A5 Rzut I piętra 1 : 100 rys. A6 Rzut II piętra 1 : 100 rys. A7 Rzut III piętra (poddasza) 1 : 100 rys. A8 Przekroje pionowe A A, B B 1 : 100 rys. A9 Elewacje 1 : 200 rys. A10 Widok od strony ul. Grottgera - wizualizacja ZAŁĄCZNIK: Zamienny Projekt budowlany wielobranŝowy zagospodarowania terenu 3

4 A - CZĘŚĆ OPIS0WA PROGRAMU FUNKCJONALNO UśYTKOWEGO (PFU) 1 OPIS OGÓLNY 1.1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiot opracowania Niniejszy PFU określa wymagania i oczekiwania Zamawiającego w zakresie projektowania i rzeczowej realizacji budynku biurowego Prokuratury Rejonowej w Sopocie na działce nr 46, połoŝonej przy ul. Grottgera 3 5 w Sopocie. Teren na którym planowana jest realizacja inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską ze względu na istniejącą historyczną zabudowę zespołu sądowo więziennego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-1134 z dnia r. Niniejszy PFU słuŝy do ustalenia przez Wykonawcę, planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlano montaŝowych, stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak równieŝ wszelkie prace budowlano montaŝowe wraz z rozruchem technologicznym, szkoleniami i przekazaniem obiektu do uŝytkowania Zakres przedmiotu zamówienia Prace projektowe Wykonawca opracuje następujące dokumenty: Projekt budowlany budynku opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi w Polsce ustawy Prawo Budowlane Ustawa z dnia r. (Dz.U. nr 89 poz. 414 tekst jednolity Dz.U.2006 nr 156 poz wraz z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Poz. 462). Opracowania projektowe zostaną wykonane z uwzględnieniem wytycznych zawartych w przepisach wewnętrznych Inwestora odnoszących się do projektowania i wykonywania obiektów prokuratury. Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę. Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Projekty wykonawcze sporządzanie będą oddzielnie dla kaŝdej branŝy. Przedmiar Robót umoŝliwiający rozliczenie inwestycji. 4

5 Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący podstawę rozliczenia inwestycji, Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. Uzgodnienia i decyzje administracyjne. Projektant uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uŝytkowania. Koszty opłat z tego tytułu ponosi Zamawiający. Mapy geodezyjne do celów projektowych. Mapa geodezyjna do celów projektowych z aktualnym uzbrojeniem terenu w zakresie objętym realizacją inwestycji jest w posiadaniu Zamawiającego i zostanie przekazana wykonawcy. Techniczne badania gruntu Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia wykonania na swój koszt technicznych badań gruntowo wodnych w zakresie niezbędnym dla wykonania dokumentacji projektowej. Projekty i PFU Zamawiającego. Przedstawione w PFU opracowania są materiałem wyjściowym do wykonania projektu budowlanego. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych. Projektant jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań zawartych w materiałach wyjściowych Zamawiającego odnoszących się do bilansu terenu oraz bilansu mediów. W przypadku wyniknięcia rozbieŝności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w niniejszym programie parametry są wielkościami wstępnymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonego projektu budowlanego. Wizytacja terenu budowy. Przed złoŝeniem oferty zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizytacji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty niniejszą koncepcją i umoŝliwiać prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Roboty budowlano montaŝowe W wyniku realizacji zamówienia Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu: Budynek Planowany budynek naleŝy zrealizować jako w całości podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i z poddaszem uŝytkowym. Posadowienie na ławach Ŝelbetowych. Konstrukcja ścian mieszana, Ŝelbetowo murowana. 5

6 Stropy Ŝelbetowe wylewane typu Filigran. Klatka schodowa Ŝelbetowa. Schody Ŝelbetowe, Ściany zewnętrzne poprzeczne Ŝelbetowe, Ściany zewnętrzne podłuŝne szkielet Ŝelbetowy z wypełnieniem z pustaków ceramicznych. Ścianki działowe murowane z bloczków silikatowych lub gipsowych. WyposaŜenie w instalacje: elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych, odgromowa, sieć teleinformatyczną, system sygnalizacji poŝaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system monitoringu TV system kontroli dostępu, instalacje wod.-kan, instalacja hydrantowa p.poŝ. instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową, instalacja gazowa, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, Dźwig osobowy z kabiną umoŝliwiającą przewóz wózka inwalidzkiego Zagospodarowanie terenu Na wskazanym terenie naleŝy zaprojektować, a następnie zrealizować budynek wraz z niezbędnymi przyłączami według wykonanych projektów budowlanych zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez poszczególnych gestorów mediów technicznych. Elementy zagospodarowania terenu do wykonania: drogi pojazdowe wewnętrzne, parking dla samochodów osobowych, place i chodniki, przyłącze sieci wodociągowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze gazowe, przyłącze elektroenergetyczne, instalacja oświetlenia terenu, przyłącze teletechniczne, system zewnętrzny monitoringu TV, przebudowa ogrodzenia terenu, zieleń i mała architektura przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego w zakresie wynikającym z zaistniałych kolizji z elementami projektowanymi Charakterystyczne parametry budynku Powierzchnia zabudowy: 246,87 m 2 Powierzchnia uŝytkowa: 955,88 m 2 Ilość kondygnacji: 5 (piwnica, 3 kondygnacje nadziemne poddasze) Kubatura: ok m 3 6

7 Przedstawione w PFU wielkości nie są wielkościami ostatecznymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na etapie sporządzania dokumentacji projektowej Zestawienie powierzchni uŝytkowych pomieszczeń tabela 1 Powierzchnia Powierzchnia Nr Nazwa pomieszczenia uŝytkowa m 2 ruchu m 2 pom. PIWNICE Archiwum 76, Magazyn dowodów rzeczowych 25, Archiwum 14, Pomieszczenie gospodarcze, MOP, WC 7, Magazyn 11,83-1,05a Pom. rozdzielni elektrycznej 5, Pomieszczenie sprzątaczki i kierowcy 7,78 Pomieszczenie centrali wentylacji ,16 mechanicznej i klimatyzacji Magazyn podręczny 9, Korytarz 6, Korytarz 2,78 K1 Klatka schodowa 17,94 D1 Dźwig osobowy 2,97 PARTER 0.01 Pokój asesora 12, Sekretariat 2 os. 23, Pokój prokuratora 13, Pokój prokuratora 13, Pokój ochrony 12, Biuro podawcze 9, Hol wejściowy 10, WC. Interesantów i inwalidy 4, Pokój przesłuchań 9, Pokój okazań 10, Korytarz 8, Pokój zatrzymań 11, WC zatrzymanych 2, WC męski 4, WC damski 4, Śluza 2, Korytarz 6, Korytarz - poczekalnia 12,17 K1 Klatka schodowa 21,29 D1 Dźwig osobowy - I PIĘTRO 1.01 Pokój prokuratora 15, Sekretariat 2 os. 24, Pokój prokuratora 18, Ksero 10,37 7

8 1.05 Pokój prokuratora 16, Pokój prokuratora 15, Pomieszczenie informatyka 16, a Magazyn podręczny 6, b Serwer, UPS, centr.telefon, szafy nośników 9, Kancelaria tajna 10, a Kancelaria tajna czytelnia akt 8, WC męski 4, WC damski 3, Śluza 2, Korytarz 4, Korytarz - poczekalnia 15,87 K1 Klatka schodowa 18,16 D1 Dźwig osobowy - II PIĘTRO 2.01 Kierownik sekretariatu 14, Gabinet Prokuratora Rejonowego 21, Sekretariat + aneks kuchenny 15, Gabinet zastępcy Prokuratora Rejonowego 15, Pokój prokuratora 17, Pomieszczenie socjalne 9, Pokój przesłuchań na odległość 12, Sala konferencyjna + biblioteka 44, WC. męski 4, WC damski 3, Korytarz 5, Korytarz - poczekalnia 15,79 K1 Klatka schodowa 18,16 D1 Dźwig osobowy - PODDASZE 3.01 Kotłownia c.o. gazowa 8, Pokój biurowy 2 os. 20, Pokój biurowy 1+1os. 17, Magazyn druków 9, Magazyn materiałów biurowych 10, Pomieszczenie socjalne 7, Palarnia 5, Pokój gościnny 11, a Łazienka 3, Pokój gościnny 12, a Łazienka 3, WC męski 4, WC damski 3, Przedsionek 2, Korytarz 5, Korytarz 10,73 K1 Klatka schodowa 18,16 dźwig Dźwig osobowy - Suma powierzchni 747, OGÓŁEM 955,88 m 2 8

9 Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona takŝe inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaŝy obiekt w urządzenia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardów wynikających z ogólnych przepisów. Wykonawca zapewni takŝe kompletne oznakowanie obiektu i urządzeń oraz elementów instalacji wymagających oznakowania np. w zakresie ochrony p.poŝ i ewakuacji. Wykonawca opracuje instrukcję bezpieczeństwa poŝarowego dla obiektu. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji alarmowych i kontrolnych oraz takich urządzeń jak dźwig osobowy, kotłownia c.o., urządzenia central wentylacyjnych i klimatyzacji Serwis Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aŝ do końca okresu usuwania wad. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajdzie się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis stanu istniejącego Niniejszy PFU dotyczy realizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Sopocie na działce nr 46 będącej w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Sopocie przy ul. 1 Maja 10 i Grottgera 3 5. Na terenie działki istnieje historyczna zabudowa zespołu sądowowięziennego wpisana do rejestru zabytków decyzją nr A-1134 z dnia r. Początek budowy datowany jest na rok Pierwotny budynek sądu oraz późniejsza rozbudowa zlokalizowane są w południowej części działki, część północna pozostała niezabudowana. W tej części działki znajdują się pozostałości murów ogrodzeniowych. Budynki Sądu Rejonowego 2-kondygnacyjne i parterowe z poddaszami częściowo uŝytkowymi. Zadaszenia wielospadowe o nachyleniu połaci około 45º z pokryciem dachówką ceramiczną. Działka ogrodzona od strony południowej i wschodniej ogrodzeniem aŝurowym stalowym kutym na słupkach i podmurówce ceglanej. Od strony północnej mur pełny o wysokości 3,5 do 4 m. Teren części północnej będący przedmiotem zagospodarowania jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku ul. Grottgera. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji budynku Sąd Rejonowy zrealizował obecnie budynek techniczny stacji transformatorowej oraz agregatu prądotwórczego, a przy granicy od strony ul. Grottgera wiatę na śmieci. 9

10 Pod projektowanymi parkingami wykonane zostały zbiorniki retencyjne na wodę opadową oraz częściowe uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, nastąpi na podstawie protokołu. Od tej chwili aŝ do momentu przekazania terenu Zamawiającemu, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z realizacją przedsięwzięcia. W trakcie prowadzonych prac budowlanych naleŝy zapewnić bezpieczne dojście i dojazd na plac budowy. Wykonawca w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoŝy do zatwierdzenia InŜynierowi kontraktu koncepcję zagospodarowania terenu budowy, która będzie obejmować m.in. plan zawierający: organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunki bezpieczeństwa pracy, warunki dotyczące organizacji ruchu, zaplecze dla potrzeb budowy, ogrodzenia, zabezpieczenia dojazdu, Wykonawca wykona: tymczasowe ogrodzenia terenu budowy (wymagane elementy ogrodzenia stalowe pełne, prefabrykowane systemowe o wysokości min. 2,0 m), tablice informacyjne budowy (zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego), tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, gruntu z wykopów i kruszyw mineralnych, Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie terenu budowy, strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki BHP, ergonomii pracy i p.poŝ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupowaŝnionych. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób uwzględniający uŝytkowanie terenów sąsiedztwa funkcjonującego Sądu Rejonowego w Sopocie. 1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UśYTKOWE Ogólny opis stanu projektowanego Opracowanie projektu budowlanego budynku nastąpi na bazie niniejszego PFU oraz opracowanego projektu budowlanego zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną. Przed projektowanym budynkiem prokuratury naleŝy zrealizować wydzielone stanowiska postojowe odrębnie dla interesantów i odrębnie dla pracowników prokuratury. W budynku na poszczególnych kondygnacjach koncepcja określa lokalizację poszczególnych zespołów pomieszczeń powiązanych ze sobą ze 10

11 względu na ich funkcje, dostępność dla interesariuszy bądź zapewnienie szczególnej ochrony i kontroli dostępu. Parter: zespół przyjęcia interesantów przedsionek, holl, pomieszczenie ochrony z portiernią, biuro podawcze, WC dla interesantów w tym inwalidów. zespół pomieszczeń prokuratorów i sekretariatu, zespół pomieszczeń dla zatrzymanych z wydzieloną toaletą, pokojem okazań i pokojem przesłuchań, I piętro: zespół pokoi prokuratorów z sekretariatem i poczekalnią interesantów, wydzielony zespół pomieszczeń kancelarii tajnej, wydzielony zespół pomieszczeń serwera, UPS, pom. bezpieczeństwa i centrali telefonicznej, II piętro: zespół gabinetów kierownictwa prokuratury z sekretariatem, sala konferencyjna z biblioteką, III piętro: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne pomieszczenia magazynowe i techniczne, zespół pokoi gościnnych z łazienkami. Piwnice: archiwum, zespół pomieszczeń magazynowych i gospodarczych, zespół pomieszczeń technicznych, pomieszczenie dla sprzątaczki i kierowcy. Uzupełnieniem przywołanych powyŝej zespołów pomieszczeń są toalety na poszczególnych kondygnacjach, pomieszczenia socjalne i palarnia. PFU przewiduje wyposaŝenie budynku w dźwig osobowy o napędzie elektrycznym z kabiną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (przejazd na wózku inwalidzkim wraz z osobą towarzyszącą). Wytyczne w zakresie wyposaŝenia poszczególnych pomieszczeń w meble, urządzenia i instalacje znajdują się o odrębnej części PFU tabela nr 3 Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze podlegają końcowej akceptacji Zamawiającego Przyjęte rozwiązania funkcjonalne Wejście do budynku: przewidziano bezpośredni dostęp na poziom parteru budynku z poziomu terenu przed budynkiem i parkingu ze względu na warunek dostępności dla osób niepełnosprawnych. Obszar wejścia głównego: drzwi aluminiowe, przeszklone, otwierane automatycznie, pomieszczenia ochrony przeszklone z ladą podawczą od strony przedsionka wejściowego, ochrona otwiera drzwi wejścia do holu głównego dla pracowników 11

12 i interesantów, w holu zapewniono miejsce na bramkę z wykrywaczem metali. holl z biurem podawczym w którym znajduje się stanowisko pracy dla jednej osoby, biuro podawcze oddzielone od holu ścianą przeszkloną z ladą podawczą dwupoziomową umoŝliwiającą przekazywanie dokumentów, na parterze dostępny z komunikacji ogólnej zespół toalet dla interesantów w tym równieŝ dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. dla komunikacji z poszczególnymi kondygnacjami zaprojektuje się klatkę schodową oraz dźwig osobowy z kabiną min. 1,10 x 1,40 m z drzwiami otwieranymi automatycznie z napędem elektrycznym bez maszynowni, łączący wszystkie kondygnacje. Zespół pomieszczeń prokuratorów z sekretariatem - parter: pokoje jednoosobowe wydzielone akustycznie pomiędzy sobą oraz od komunikacji ogólnej poczekalnia jako miejsce z siedziskami zlokalizowana przy zespole pokoi prokuratorów, sekretariat z dwoma stanowiskami pracy biurowej, odpowiednią ilością szaf biurowych i regałów na akta, odrębnym miejscem do czytania akt, wydzieloną poprzez barierkę częścią dla interesanta, Zespół pomieszczeń dla zatrzymanych wraz z pomieszczeniami okazań: zespół pomieszczeń - jako strefa specjalnie chroniona, pomieszczenia wydzielone, połączone z komunikacją ogólną parteru poprzez śluzę z kontrolą dostępu, jedynie do pokoju przesłuchań wejście prowadzić będzie bezpośrednio z korytarza parteru, do zespołu pomieszczeń zapewnia się dostęp bezpośrednio z zewnątrz, dla konwoju z zatrzymanym, przy wejściu zewnętrznym zapewnia się miejsce postoju dla samochodu konwoju, pokój dla zatrzymanych posiadać będzie część dla zatrzymanego wydzieloną kratą stalową z drzwiami, w części tej ławka umocowana do podłoŝa bez elementów umoŝliwiających ich demontaŝ i bez Ŝadnych nieobudowanych instalacji, w zespole zatrzymanych toaleta dla zatrzymanych. W toalecie dla zatrzymanych wszystkie elementy wyposaŝenia sanitarnego i oświetlenia w wykonaniu szczególnie odpornym na zniszczenie lub demontaŝ, przewiduje się urządzenia z serii dla uŝyteczności publicznej wykonane ze stali nierdzewnej, drzwi do toalety dla zatrzymanych o niepełnej wysokości zapewniające wgląd do pomieszczenia dla konwojującego, pokój okazań rozdzielony z pokojem przesłuchań ścianą z lustrem fenickim, rozwiązanie musi zapewniać rozdzielenie dojścia zatrzymanych z konwojem od dojścia świadków do pokoju przesłuchań, komunikowanie się pomiędzy oboma pokojami musi zapewniać anonimowość i bezpieczeństwo przesłuchiwanego 12

13 świadka. Interkom słuŝący do porozumiewania się pomiędzy pomieszczeniami. okna zabezpieczone kratą uniemoŝliwiającą wydostanie się na zewnątrz. Zespół pomieszczeń kancelarii tajnej: pomieszczenia naleŝy wykonać jako strefę specjalnie chronioną dostępną z komunikacji ogólnej I piętra poprzez śluzę z kontrolą dostępu, w zespole tym znajdować się będą: pomieszczenia kancelarii tajnej, czytelni, bezpieczne stanowisko komputerowe, archiwum dokumentów niejawnych, pomieszczenie czytelni naleŝy oddzielić od kancelarii właściwej ścianą z lustrem fenickim. Zespół pomieszczeń teleinformatycznych: wydzielony w tej samej strefie specjalne chronionej zespół pomieszczeń: serwera, UPS, bezpieczeństwa i centrali telefonicznej, okna w pomieszczeniach specjalnych jak: kancelaria tajna, pokój okazań, pokój przesłuchań, pokój dla zatrzymanych poza zabezpieczeniem kratami zostaną równieŝ wyposaŝone w opuszczane automatycznie rolety aluminiowe.` Zespół pomieszczeń prokuratorów z sekretariatem - I piętro: pokoje przewiduje się jednoosobowe o powierzchni około 16 m 2 kaŝdy, wydzielone akustycznie pomiędzy sobą oraz od komunikacji ogólnej, poczekalnia jako miejsce z siedziskami zlokalizowana przy zespole pokoi prokuratorów zrealizowana w taki sposób aby nie zawęŝać korytarzy komunikacji ogólnej, sekretariat z dwoma stanowiskami pracy biurowej, odpowiednią ilością szaf biurowych i regałów na akta, odrębnym miejscem do czytania akt, wydzieloną poprzez barierkę częścią dla interesanta, pomieszczenie ksero dostępne dla wszystkich pracowników wyposaŝone w urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów, meble biurowe jak regały oraz szafy na papier i materiały eksploatacyjne, a takŝe stoły do segregowania i oprawy drukowanych dokumentów. Zespół pomieszczeń kierownictwa prokuratury: gabinety Prokuratora Rejonowego i Zastępcy zlokalizowane na II piętrze dostępne z sekretariatu, pokoje kierownictwa o wymaganych powierzchniach oraz wyŝszym standardzie wykończenia i wyposaŝenia zlokalizowane przy wspólnym sekretariacie zapewnia moŝliwość obsługi interesantów i gości, zastosowane rozwiązania techniczne ścian i stolarki drzwiowej muszą zapewniać wymagane standardy w zakresie akustyki, sekretariat z jednym stanowiskiem pracy, miejscem oczekiwania dla gościa oraz wydzielonym małym aneksem kuchennym dla obsługi gości i osób uczestniczących w spotkaniach bądź szkoleniach. Sala konferencyjna: 13

14 pomieszczenie słuŝące do odbywania narad bądź szkoleń dla grupy ok. 20 do 25 osób z zastosowaniem urządzeń audio wizualnych, zlokalizowane nieopodal zespołu pomieszczeń kierownictwa prokuratury pełnić będzie równieŝ funkcję biblioteki ze zbiorami ksiąŝek i aktów prawnych znajdujących się w zamykanych regałach. ( w pobliŝu zlokalizowano pomieszczenia socjalne i sanitarne). Pomieszczenia biurowe: pokoje biurowe o wymaganych powierzchniach i podstawowym standardzie wykończenia i wyposaŝenia w niezbędny sprzęt biurowy, ściany i stolarka drzwiowa wymagane jest aby spełniała minimalne normy akustyczne. Pomieszczenia socjalne i sanitarne: pomieszczenia socjalne zlokalizowane na II i III piętrze przystosowane do spoŝywania śniadania, kawy lub herbaty, aneks kuchenny z szafkami stojącymi i wiszącymi; z blatem, zlewozmywakiem i miejscem na: czajnik elektryczny, ekspres do kawy, lodówkę, stół z miejscami do siedzenia na krzesłach nietapicerowanych, wydzielone pomieszczenie dla pracowników palących z miejscami do siedzenia zapewniono na poddaszu. toalety dla pracowników odrębne dla kobiet i dla męŝczyzn zlokalizowane na kaŝdej z kondygnacji, w wydzielonych przedsionkach nad umywalkami lustra ścienne wklejane pomiędzy glazurę wykończenia ścian, przy umywalkach dozowniki na płyn do mycia rąk oraz dozowniki na papierowe ręczniki jednorazowe. Pokoje gościnne: na poddaszu przewidziano dwa pokoje gościnne z łazienkami i aneksami kuchennymi, pokoje gościnne zaprojektowano jako pokoje jednoosobowe hotelowe dostępne z komunikacji ogólnej przez przedpokój, w łazienkach naleŝy zapewnić miejsca na miskę ustępową, umywalkę i kabinę natryskową. Pomieszczenia magazynowe i techniczne: w piwnicy i na poddaszu zlokalizowano pomieszczenia magazynowe takie jak: magazyn podręczny, magazyn materiałów biurowych, magazyn druków, pomieszczenia naleŝy wyposaŝyć w regały magazynowe, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku w podpiwniczeniu zlokalizowano pomieszczenia techniczne dla central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych a na najwyŝszej kondygnacji dla kotłowni centralnego ogrzewania z kotłem gazowym - pomieszczenia te muszą spełniać wymagania techniczne określone dla poszczególnych urządzeń. Archiwum : archiwa prokuratury o wymaganej powierzchni uŝytkowej zlokalizowano w podpiwniczeniu z uwagi na wymagania w zakresie obciąŝeń uŝytkowych, pomieszczenie naleŝy wyposaŝyć w systemowe regały stalowe 14

15 przejezdne wykorzystujące maksymalnie powierzchnię magazynu, w pobliŝu wejścia do archiwum przewidziano stanowisko biurowe dla pracownika archiwum, pomieszczenia archiwum naleŝy zabezpieczyć wymaganymi drzwiami stalowymi antywłamaniowymi. Magazyn dowodów rzeczowych: magazyn o powierzchni około 25 m 2 zlokalizowano w podpiwniczeniu z wyposaŝeniem części pomieszczenia w regały magazynowe stalowe umoŝliwiające przechowywanie przedmiotów o róŝnych gabarytach i róŝnym cięŝarze, pomieszczenie naleŝy zabezpieczyć drzwiami stalowymi antywłamaniowymi. Dostępność dla osób niepełnosprawnych: na terenie parkingu przewidzianego do realizacji w ramach inwestycji, w pobliŝu budynku przewiduje się wydzielenie odpowiedniego oznakowanego stanowiska postojowego dla samochodu z osobą niepełnosprawną, dostęp do budynku - przewiduje się realizację poziomu posadzki parteru nieznacznie podniesionego ponad poziom terenu przed wejściem głównym do budynku, tak aby moŝliwe było wejście dla osoby niepełnosprawnej bezpośrednio z poziomu chodnika, szerokości korytarzy komunikacji ogólnej na wszystkich kondygnacjach, szerokości wejść do pokoi biurowych oraz dźwig osobowy łączący wszystkie kondygnacje winny zapewniać nieograniczone poruszanie się w budynku dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, na parterze w zespole toalet interesantów, przewidziano realizację toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Dostęp do pomieszczeń piwnicznych poprzez klatkę schodową i dźwig osobowy. Obie te drogi dostępu naleŝy zabezpieczyć przed dostępem dla osób niepowołanych. Klatkę schodową naleŝy na poziomie piwnic zamknąć drzwiami antywłamaniowymi, natomiast dźwig osobowy naleŝy wyposaŝyć w blokadę jazdy na poziom piwnic (odblokowywanie tylko dla osób upowaŝnionych). 1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UśYTKOWE Realizacja robót Ze względu na realizację inwestycji na terenie działki Sądu Rejonowego w Sopocie koniecznym jest uzgodnienie obszaru terenu zajętego przez Wykonawcę podczas prac budowlano-montaŝowych i odpowiednie ogrodzenie terenu budowy. Wszystkie roboty budowlano-montaŝowe, a takŝe odbiór robót winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi, aktualnymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych. Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być zgodne 15

16 z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Realizacja inwestycji warunkowana jest uzyskaniem zatwierdzenia projektu budowlanego przez Zamawiającego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku wraz z infrastrukturą uzbrojenia podziemnego. Realizację inwestycji naleŝy poprzedzić wykonaniem aktualnej mapy geodezyjnej z uzbrojeniem podziemnym oraz technicznych badań gruntowo-wodnych Wymagane rozwiązania materiałowe - konstrukcja Budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej: ściany wylewane Ŝelbetowe i murowane, stropy Ŝelbetowe prefabrykowane typu Filigran, klatka schodowa oraz szyb dźwigu osobowego Ŝelbetowy monolityczny. Schody Ŝelbetowe. Ściany zewnętrzne podpiwniczenia monolityczne Ŝelbetowe, ściany nadziemia poprzeczne Ŝelbetowe, ściany zewnętrzne podłuŝne szkielet Ŝelbetowy z wypełnieniem z pustaków ceramicznych. Ściany wewnętrzne działowe murowane z bloczków silikatowych. Budynek posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych Ŝelbetowych. Fundamenty, ściany podpiwniczenia, ściany i słupy nośne beton B30, stal AIIIN i A0. Ściany Ŝelbetowe, podciągi, ściany szybu dźwigowego, schody beton B30, stal AIIIN. Stropy Filigran beton B30, stal AIIIN i A Wymagane rozwiązania materiałowe - architektura Ze względu na lokalizację inwestycji w obszarze objętym ochroną konserwatorską, warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego narzucają stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych harmonizujących z otaczającą zabytkową zabudową. PFU przyjęty przez Zamawiającego przewiduje zastosowanie na elewacjach tradycyjnych materiałów jak cegła lub płytka ceramiczna, tynk, kamień, dachówka ceramiczna. Część budynku na elewacjach oraz na połaciach dachu w okładzinie systemowej z blachy cynkowo tytanowej patynowanej w kolorze naturalnym szarego łupka lub w innej okładzinie systemowej uzgodnionej z konserwatorem zabytków. W oknach parteru wymagane dla budynku prokuratury kraty Ŝelazne kute Wymagane rozwiązania materiałowe wykończenia pomieszczeń wymagania ogólne - tabela 2 PIWNICE Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierz. uŝytk. Posadzki Ściany Sufity m Archiwum 76,36 płyty Gres 16

17 -1.02 Mag. dowodów rzeczowych 25,13 płyty Gres Archiwum 14,30 płyty Gres Pom. gospod. MOP, wc 7,97 płyty Gres R10 wykładzina z glazury Magazyn 11,83 płyty Gres 1,05a Pom. rozdzielni elektr. 5,40 płyty Gres Pom. sprzątaczki i kierowcy Pom. wentylatorni, klimatyzacji 8,0 płyty Gres R9 akryl wokół zlewu i umywalki okładzina z glazury 20,16 Płyty Gres Magazyn podręczny 9,60 płyty Gres Korytarz 6,68 płyty Gres R Korytarz 2,78 Płyty Gres R9 K1 Klatka schodowa 16,0 płyty Gres antypoślizgo we R9 stopnice ryflowane lateksowa lateksowa lateksowa D1 Dźwig osobowy 2,97 wg. standardu producenta dźwigu PARTER Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uŝytk. Posadzki Ściany Sufity m Pokój asesora 12,55 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna, antyelektrostat Sekretariat 2 os. 23,30 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna sufit podwieszony sufit podwieszony 17

18 antyelektrostat Pokój prokuratora 13,41 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój prokuratora 13,15 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój ochrony 12,99 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Biuro podawcze 9,63 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat. sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony 0.07 Hol wejściowy 10,29 płyty Gres antypoślizg. R10 wycieraczka wpuszczana 0.08 WC. interesantów + inwalida 4,76 płyty Gres antypoślizg. R Pokój przesłuchań 9,45 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój okazań 10,45 wykładzina winylowa trudnościeralna lateksowa ścianki przeszkl. alumin. szklenie P-4 glazura do wys. 2m powyŝej lateksowa na ścianie naprzeciw lustra fenickieg o wymalow ane linie umoŝliwia jące określeni e wzrostu sufit podwieszony sufit podwieszony płyty impregnow. sufit podwieszony 18

19 osób okazanyc h 0.11 Korytarz 8,81 płyty Gres R9 lateksowa 0.12 Pokój zatrzymań 11,78 wykładzina winylowa trudnościeralna 0.13 WC zatrzymanego 2,22 płyty Gres antypoślizg.r W.C męski 4,96 płyty Gres antypoślizg.r WC. damski 4,03 płyty Gres antypoślizg.r10 wydzielen ie kratą stalową z drzwiami glazura do wys. 2m powyŝej lateksowa glazura do wys. 2m powyŝej lateksowa glazura do wys. 2m powyŝej lateksowa 0.16 Śluza 2,37 płyty Gres R9 lateksowa 0.17 Korytarz 6,70 płyty Gres R9 lateksowa 0.18 Korytarz poczekalnia 12,17 płyty Gres R9 lateksowa K1 Klatka schodowa 16,0 płyty Gres antypoślizg. R9 stopnie ryflowane lateksowa D1 Dźwig osobowy - wg standardu producenta dźwigu I PIĘTRO Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uŝytk. m2 sufit podwieszony Sufit podwieszony Płyty impregnow. sufit podwieszony płyty impregnow. sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony Posadzki Ściany Sufity 1.01 Pokój prokuratora 15,68 wykładzina sufit 19

20 dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Sekretariat 24,40 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój prokuratora 18,21 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Ksero 10,37 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój prokuratora 16,13 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat Pokój prokuratora 15,40 wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat a 1.07b a Pom. informatyka, Mag. Podręczny, UPS, serwer szafy nośników centrala telefoniczna Kancelaria tajna, jw. czytelnia WC. Męski WC damski 16,99 6,22 9,58 10,67 8,92 4,30 3,49 wykładzina winylowa trudnościeralna wykładzina dywanowa kl.32 trudnozapalna antyelektrostat. płyty Gres antypoślizg.r10 podwieszony glazura do wys. 2m powyŝej lateksowa 1.11 Śluza 2,06 płyty Gres R9 lateksowa 1.12 Korytarz 4,95 płyty Gres R9 lateksowa 1.13 Korytarz - poczekalnia 15,87 płyty Gres R9 lateksowa K1 Klatka schodowa 16,0 płyty Gres antypoślizg. R9 stopnice ryflowane lateksowa sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony płyty impregnow. sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony D1 Dźwig osobowy - wg standardu producenta dźwigu 20

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo