Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych"

Transkrypt

1 ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa tel , fax Hoopla.pl SA Raport analityczny Październik 2007 Wszystkie opracowania i komentarze zawarte w niniejszym raporcie są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być interpretowane inaczej. Dom Maklerski BOŚ SA nie bierze odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu. Informacje, o których mowa w par Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców znajdują się na str.17 niniejszego raportu

2 Hoopla.pl S.A. Sektor: e-commerce ul. Konstruktorska 6; Warszawa tel. (22) , fax. (22) Prezes Zarządu: Przemysław Szydłowski Biegły rewident: Accord ab Sp. z o.o. Wycena metodą mieszaną: 12,42 PLN Wycena metodą porównawczą: 11,02 PLN Wycena metodą dochodową: 13,81 PLN Parametry finansowe Spółki Lata NS (mln PLN) OP (mln PLN) DEPR (mln PLN) NP (mln PLN) EPS (PLN) DPS (PLN) BVPS (PLN) ROE (%) ,21-0,01 0,01-0,01 0,00 0,00 0,01-31,6 57,8 0,65 0,54 1, ,5 314, ,66-0,29 0,01-0,24-0,05 0,00 0,07-67,3 53,6 1,35 1,19 1, ,7 14, ,38 0,14 0,05 0,10 0,02 0,00 0,14 14,2 81,2 1,14 0,77 1,00 663,2 451,4 94,5 2,5 2007E 51,67 0,45 0,06 0,36 0,06 0,00 2,19 2,8 27,6 3,44 2,87 1,00 215,5 174,7 5,9 1,5 2008E 119,69 1,45 0,09 1,18 0,20 0,00 2,39 8,2 41,0 2,22 1,55 1,00 66,2 53,6 5,4 0,7 E- prognoza DM BOŚ ; EUR/PLN = 3,7555; do obliczeń przyjęto maksymalną cenę emisyjną akcji serii B 13,0 PLN. DM (%) CR x QR x DFL x P/E x P/OP x P/BV x MC/S x Akcjonariat ( ) Liczba akcji (szt.) Udział w kap. zakł. (%) Udział głosów na WZA (%) MCI Management S.A ,31 72,31 Przemysław Szydłowski ,54 11,54 Krzysztof Boufal ,54 11,54 Jacek Ciesielski ,62 4,62 Razem ,00 100,00 Akcjonariat (po zarejestrowaniu emisji akcji serii B i sprzedaŝy akcji oferowanych serii A) Liczba akcji (szt.) Udział w kap. zakł. (%) Udział głosów na WZA (%) MCI Management S.A ,59 43,59 Przemysław Szydłowski ,62 9,62 Krzysztof Boufał ,62 9,62 Jacek Ciesielski ,85 3,85 Pozostali ,33 33,33 Razem ,00 100,00 Dane podstawowe Spółki tys. PLN tys. EUR Suma bilansowa ( ) Kapitał własny ( ) Wartość nominalna akcji (PLN) 0,10 Podstawowe dane o ofercie tys. PLN tys. EUR Szacunkowa wartość oferty Transza DuŜych Inwestorów (szt. akcji) (w tym: akcji serii B i akcji serii A Transza Małych Inwestorów (szt. akcji) Przedział cenowy (PLN) 11,0 13,0 Kalendarium publicznej oferty akcji Book building października 2007 r. Ustalenie ceny emisyjnej 23 października 2007 r. Zapisy w Transzy Małych Inwestorów października 2007r. Zapisy w Transzy DuŜych Inwestorów października 2007r. Przydział akcji 5 listopada 2007r. Opracowanie: Tomasz Binkiewicz Podsumowanie Hoopla.pl jest wiodącym krajowym sklepem internetowym ze sprzętem AGD i RTV. Spółka konkuruje z firmami prowadzącymi działalność handlową tradycyjnymi kanałami dystrybucji przede wszystkim ceną. Towary oferowane przez Hoopla.pl są przeciętnie tańsze o ok. 15% od tych samych produktów sprzedawanych w hipermarketach RTV/AGD. BranŜę e-commerce, w której Spółka funkcjonuje, oceniamy jako bardzo perspektywiczną. Szacuje się, iŝ polski handel internetowy będzie rósł w ciągu najbliŝszych 3 lat o ok. 100% rocznie. Spodziewamy się utrzymania wysokiej progresji wyników finansowych Spółki w kolejnych latach. Środki pozyskane z emisji IPO Spółka chce przeznaczyć na wdroŝenie nowoczesnych systemów informatycznych (platforma handlowa e-commerce, system klasy ERP i CRM) oraz na akwizycje kapitałowe. Dokonane pomiary pozwalają ustalić wycenę akcji na potrzeby emisji IPO na poziomie 12,42 zł. Wycena akcji Spółki jest zatem wyŝsza od minimalnej ceny emisyjnej akcji serii B (11,0 zł) o 12,9% oraz niŝsza o 4,5% od ceny maksymalnej (13,0 zł). Ze względu na stosunkowo wczesny etap rozwoju Spółki oraz ryzyko związane z moŝliwością przeszacowania skali wzrostu rynku e-commerce, uznajemy, iŝ oferta IPO Spółki skierowana jest do inwestorów długoterminowych, akceptujących stosunkowo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Departament Doradztwa i Analiz Rynkowych DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 2

3 BranŜa BranŜa e-commerce naleŝy do bardzo dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki światowej. Zdecydowana większość firm na świecie posiada juŝ własną witrynę internetową, a odsetek przedsiębiorstw umoŝliwiających dokonanie zakupu oferowanych produktów przez serwis internetowy rośnie w szybkim tempie. Rynek e-commerce w Unii Europejskiej rośnie obecnie w tempie około 37% w skali roku, ale zakłada się, Ŝe z powodu nasycenia rynku zwolni o połowę do końca dekady. Według szacunków firmy emarketer, w 2006 roku internetowe sklepy w Europie Zachodniej sprzedały produkty i usługi o wartości 97 mld dolarów (włączając w to sprzedaŝ wycieczek, biletów na róŝne wydarzenia i multimediów). Natomiast wartość rynku e-commerce w Stanach Zjednoczonych osiągnęła w 2006 r. 186 mld USD. Ponadto w perspektywie kolejnych czterech lat szacowane tempo wzrostu rynku e-commerce w USA osiągnie poziom między 15%, a 20%. Rynek e-commerce Unii Europejskiej wzrasta obecnie w tempie 37% w skali roku. W USA wartość rynku e- commerce szacowana jest na poziomie 186 mld USD. Badania przeprowadzone w Polsce przez OBOP oraz firmę Taylor Nelson Sofres wskazują, iŝ poziom krajowego handlu elektronicznego znacznie odbiega od światowych standardów. Jednocześnie branŝa e-commerce w Polsce ze względu na tzw. efekt niskiej bazy, wykazuje znacząco wyŝszą dynamikę niŝ na rynkach rozwiniętych. Szacuje się, Ŝe obroty polskiego handlu internetowego w 2006 roku wyniosły ok. 5 mld zł, co oznacza 60-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem Obroty krajowego rynku e-commerce w roku 2006 wyniosły ok. 5 mld zł, co oznacza 60- proc. dynamikę w porównaniu do 2005 roku. * Dane prognozowane, Źródło: Raport strategiczny IAB Internet 2006 r., na podstawie danych Międzynarodowej Unii Telekomunikacji Źródło: Prospekt Z kaŝdym rokiem zwiększa się odsetek internautów dokonujących zakupów w Internecie. Według danych z badania NetTrack, pod koniec 2006 roku prawie 29 proc. internautów kupowało przez Internet, co daje grupę 3,35 mln osób. W porównaniu do roku poprzedniego liczba kupujących zwiększyła się o ponad 1,8 mln. Według tego samego badania rośnie równieŝ odsetek internautów zainteresowanych aukcjami internetowymi pod koniec 2006 roku branie udziału w aukcjach zadeklarował prawie co piąty badany internauta. Podobny wzrost zainteresowania zakupami w sieci wynika z badań przeprowadzanych przez firmę Gemius. W 2006 roku odsetek internautów którzy kiedykolwiek dokonali zakupu w Internecie wyniósł 55 proc. i w porównaniu do 2005 roku wzrósł o 14 pkt proc. Według tych samych badań większą popularnością cieszy się kupowanie na aukcjach niŝ w sklepach internetowych. 3 Dynamicznie wzrasta odsetek internautów, którzy dokonują zakupów poprzez Internet.

4 Wśród internautów kupujących w sieci 77 proc. robiło to na aukcjach, a 57 proc. w sklepach internetowych. Od 2005 r. liczba internautów, którzy dokonali kiedykolwiek zakupu w Internecie, wzrosła o blisko jedną trzecią, z 41% do 55%. Według danych opublikowanych przez firmę Gemius S.A. w sklepach internetowych w 2006 r. kupowało około 54% internautów. Źródło: Prospekt Według prognoz opublikowanych przez firmę Gemius S.A. zainteresowanie internetowymi zakupami będzie systematycznie wzrastać, a polski handel internetowy wzrośnie osiągnie wartość 4 mld EUR w roku 2010, co oznaczać będzie wzrost w porównaniu do roku 2007 o ok. 300%. W ostatnich latach w Polsce zauwaŝalny jest dynamiczny wzrost znaczenia biznesu związanego z e-commerce. Stale zwiększa się dostępność Internetu, co przekłada się bezpośrednio na znaczny przyrost liczby potencjalnych klientów sklepów wirtualnych. Z danych UKE wynika, iŝ w październiku 2006 r. w stosunku do października 2005 r. liczba łączy umoŝliwiających stały i zarazem szerokopasmowy dostęp do sieci Internet w Polsce ogółem wzrosła o ponad 1 mln linii, co stanowiło wzrost ich liczby o 172%. W październiku 2006 r. penetracja stałych łączy z dostępem szerokopasmowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców kraju wyniosła około 4,5%, co stanowi wzrost o około 2,8 punktu procentowego w stosunku do roku Wzrasta takŝe zaufanie Polaków do zakupów dokonywanych poprzez Internet. Ponadto, istotny wpływ na zwiększenie zainteresowania rynkiem e-commerce ma wzrost dostępności kart płatniczych, spowodowany rozwojem usług bankowych oraz zanikającymi obawami klientów o bezpieczeństwo transakcji. Równolegle z szybkim przyrostem potencjalnych klientów oraz sprzętu niezbędnego do dokonania zakupów przez Internet, coraz większą rolę odgrywa takŝe znaczny wzrost liczby wirtualnych sklepów. Według danych serwisu Sklepy24.pl w Polsce funkcjonuje juŝ około 2 tys. sklepów internetowych. Sklepy wirtualne róŝnią się między sobą pod względem wielkości, jakości, akceptowanych metod płatności czy teŝ dostawy zakupionych towarów. Wzrasta takŝe udział handlu internetowego, za pośrednictwem sklepów internetowych i platform aukcyjnych, który w chwili obecnej wynosi w Polsce ponad 1% wartości handlu detalicznego. Według prognoz firmy Gemius S.A. w 2010 r. udział e-commerce w handlu detalicznym wyniesie około 6%. Mając na uwadze dynamikę rozwoju sklepów internetowych w USA, moŝna przewidywać dalszy wzrost rynku sklepów internetowych w Polsce w następnych latach ze średnią dynamiką w latach na poziomie 71%. Szacuje się, iŝ polski handel internetowy w 2010 roku osiągnie wartość 4 mld EUR, co stanowić będzie wzrost o ok. 300% w porównaniu do roku W Polsce funkcjonuje obecnie 2 tys. sklepów internetowych. Szacuje się, iŝ udział e- commerce w krajowym handlu detalicznym wzroście z 1% w br. do 6% w roku

5 Historia Spółki Spółka posiada bardzo krótką historię. ZałoŜona została 9 stycznia 2004 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszym okresie rozwoju działalność handlowa prowadzona była na bazie dostępnego ogólnie oprogramowania tzw. freeware do prowadzenia sklepów on-line. W maju 2005 roku Spółka pozyskała inwestora finansowego w postaci funduszu MCI Management S.A. Wsparcie kapitałowe uzyskane od MCI Management Spółka przeznaczyła głównie na rozwój oferty i wsparcie reklamy oraz zintensyfikowanie sprzedaŝy na terenie Polski. Na przełomie 2005/2006 r., z uwagi na potrzeby ówczesnego rynku sprzedaŝy internetowej, Hoopla.pl uruchomiła call center. W grudniu 2006 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu formy prawnej Hoopla.pl w spółkę akcyjną. W tym okresie podjęta została strategiczna decyzja o upublicznieniu Spółki. Prospekt emisyjny Hoopla.pl został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 września 2007 roku. Spółka posiada krótką, 3- letnią historię. Od roku 2005 dominującym akcjonariuszem jest fundusz MCI Management SA Działalność Spółki Hoopla.pl zajmuje się sprzedaŝą detaliczną towarów konsumenckich za pośrednictwem serwisu internetowego na terytorium całej Polski. Aktualnie w ofercie handlowej Hoopla.pl znajdują się następujące grupy towarów: - artykuły gospodarstwa domowego (AGD), - drobne artykuły gospodarstwa domowego (AGD drobne), - sprzęt radiowo-telewizyjny (RTV), - aparaty fotograficzne i kamery, - komputery, - telefony, - systemy nagłośnienia samochodów (Car audio), - armatura i ceramika. Spółka zajmuje się sprzedaŝą detaliczną towarów konsumenckich za pośrednictwem serwisu internetowego Przychody ze sprzedaŝy według grup towarowych (w tys. zł) Dane podstawowe Struktura AGD ,0% 45,0% 49,0% Drobne AGD ,9% 28,0% 23,0% RTV ,1% 11,0% 9,0% Aparaty i kamery ,1% 9,0% 8,0% Armatura i ceramika ,9% 6,0% 4,0% Komputery ,0% 1,0% 3,0% Car audio ,0% 0,0% 2,0% Telefony ,0% 0,0% 2,0% Razem ,0% 100,0% 100,0% Źródło: Prospekt W strukturze przychodów Spółki dominuje sprzęt AGD (udział w sprzedaŝy na poziomie ok. 72%). Aktualnie w ofercie spółki znajduje się ponad unikalnych pozycji produktów zaliczanych do róŝnych grup towarów. W porównaniu do liczby produktów oferowanych w okresie początkowej fazy działalności nastąpił wzrost o około 220% (początkowo unikalnych pozycji). NaleŜy podkreślić, iŝ asortyment towarów sprzedawanych przez Hoopla.pl jest bardzo szeroki i zdywersyfikowany - pełna liczba oferowanych produktów przekracza 15 tys. 5

6 KaŜdego miesiąca do oferty wprowadzanych jest kilkaset produktów. W strukturze sprzedawanych towarów dominuje sprzęt AGD, który łącznie z drobnymi artykułami gospodarstwa domowego stanowił w roku ubiegłym 72% sprzedaŝy towarów ogółem. System sprzedaŝy spółki Hoopla.pl, jako zintegrowana całość, opiera się na systemie e-commerce, słuŝącym do przyjmowania zamówień. Dane zbierane od klientów transferowane są do systemu finansowo-księgowego, System umoŝliwia płynny transfer informacji dotyczących zamówienia do odpowiednich działów spółki oraz dostarcza informacji do powiadamiania dostawców i kurierów o realizowanych zleceniach. Spółka posiada własne call center oraz niewielki magazyn. Spółka uŝywa rozbudowanej sieci logistycznej, która składa się z wielu centrów zaopatrzeniowych oraz wykorzystuje firmy kurierskie. Według wiedzy zarządu spółki, ceny oferowane w serwisie prowadzonym przez Spółkę są średnio o około 15% niŝsze od cen w hipermarketach ze sprzętem RTV i AGD. Wielkość realizowanej przez Spółkę sprzedaŝy na przestrzeni roku podlega zjawisku sezonowości panującej w całej branŝy e-commerce, a w szczególności w sprzedaŝy sprzętu RTV i AGD. SprzedaŜ poszczególnych grup towarów uzaleŝniona jest od występowania okresów przedświątecznych lub wakacyjnych. Poziom korzystania z sieci internetowej spada w miesiącach letnich, podobnie jest z popytem na sprzęt elektroniczny. Natomiast najwyŝszy popyt na towary oferowane przez Spółkę odnotowuje się zazwyczaj w IV kwartale, w okresie przedświątecznym, a takŝe na początku roku. NajniŜsze przychody ze sprzedaŝy Spółka realizuje w okresach luty-kwiecień oraz lipiec-sierpień. W drugiej połowie roku Spółka realizuje 2/3 całości przychodów ze sprzedaŝy. Towary oferowane przez Spółkę są przeciętnie tańsze o ok. 15% od tych samych produktów sprzedawanych w hipermarketach ze sprzętem RTV i AGD. SprzedaŜ Spółki podlega sezonowości. W drugiej połowie roku Spółka realizuje 2/3 sprzedaŝy rocznej. Konkurencja Hoopla.pl jest obecnie jednym z największych detalistów internetowych na polskim rynku e-commerce. Do głównych konkurentów Spółki w internetowym handlu sprzętem AGD naleŝy wymienić spółkę Agito.pl S.A. oraz supermarkety AGD/RTV, uruchamiające Internet jako alternatywny kanał sprzedaŝy. Aktualnie na rynku działają takie sieci stacjonarne sprzedające elektronikę uŝytkową jak: Euro RTV AGD oraz MIX Electronics. Firmy te w przeciągu ostatniego roku uruchomiły sprzedaŝ towarów przez Internet. Plany uruchomienia Internetu jako kanału dystrybucji ujawniają takŝe Electroworld oraz koncern Metro będący właścicielem MediaMarkt i Saturn. Zwracamy uwagę, iŝ dla duŝych koncernów handlowych, Internet jest tylko uzupełniającym kanałem dystrybucji. Z kolei dla niewielkich internetowych sklepów, działających na bazie darmowego oprogramowania do prowadzenia sklepów on-line, tzw. freeware, barierą rozwoju jest wzrost skali działania, wymagający znaczących nakładów inwestycyjnych. Główną konkurencję dla Spółki stanowią supermarkety AGD/RTV, dla których Internet stanowi alternatywny kanał sprzedaŝy. 6

7 Rynki zbytu Spółka realizuje sprzedaŝ wyłącznie na rynku krajowym. Oferta handlowa Spółki skierowana jest na klienta masowego, któremu oferuje sprzedaŝ towarów i usług przy wykorzystaniu zoptymalizowanych procesów logistycznych. Spółka współpracuje z ponad 30 dostawcami towarów zlokalizowanymi na terenie całego kraju. Ściślejsza współpraca handlowa odbywa się z czterema dostawcami, od których realizowanych jest ponad 50% zakupów towarów oferowanych przez Spółkę. Hoopla.pl nie posiada własnych środków transportu. Transport zakupionych towarów Spółka zleca firmom kurierskim. Przesyłki są wysyłane do klientów głównie za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Poprzez umowę ramową ma miejsce pełna standaryzacja usług dostawczych. Zasadą jest doręczenie przesyłki przez kuriera następnego dnia roboczego po jej nadaniu. Naszym zdaniem, poprzez outsourcing usług transportowych Spółka uzyskuje znaczną przewagę konkurencyjną w stosunku do firm o tradycyjnych metodach dostarczania towarów zamówionych on-line. Ponadto, dzięki efektywnemu działaniu firm logistycznych (utworzenie hubów przeładunkowych), Spółka mogła wprowadzić stałe ceny transportu, niezaleŝne od miejsca docelowego dostaw. Przekłada się to na obniŝenie kosztów wysyłki, a w efekcie obniŝenie cen towarów oraz wzrost sprzedaŝy. Spółka realizuje sprzedaŝ wyłącznie na rynku krajowym. Transport zakupionych towarów Spółka zleca firmom kurierskim. Strategia rozwoju Strategia rozwoju Spółki zakłada na najbliŝsze lata dynamiczny wzrost skali działania. Sprzyjać temu będzie zarówno oczekiwane wysokie tempo wzrostu krajowego rynku e-commerce, jak równieŝ działania Spółki, zmierzające do umocnienia pozycji lidera w handlu internetowym. Strategia Spółki zakłada: - poszerzenie oferty handlowej W tym celu Spółka planuje dokonanie przejęć innych podmiotów z rynku e- commerce związanych ze sprzedaŝą towarów z segmentów: dom i ogród, towary dla dzieci i niemowląt, sport i turystyka, motoryzacja oraz elektronarzędzia. Istotnym kryterium dla oceny nowych inwestycji kapitałowych Spółki będzie ich wielkość (wartość rynku, na którym operują potencjalne podmioty), ich rzeczywista wartość wewnętrzna: kadra, organizacja, kontakty z dostawcami oraz moŝliwość ewentualnego inkorporowania w struktury Spółki. Pierwszych przejęć naleŝy oczekiwać w roku Poszerzenie oferty handlowej odbywać się będzie głównie poprzez akwizycje podmiotów z rynku e-commerce. - dalszą rozbudowę funkcjonalności platformy handlowej e-commerce We wrześniu br. Spółka wdroŝyła nowy system e-commerce do handlu internetowego oraz system klasy ERP do zarządzania procesami związanymi z funkcjonowaniem Spółki. Skuteczne wdroŝenie nowoczesnych systemów informatycznych powinno przyczynić się do wzrostu standardów obsługi klienta (ergonomiczny sklep on-line, zapewnienie dobrej komunikacji z klientem, krótki czas dostawy towaru, dostarczanie usług posprzedaŝowych) i duŝo większych moŝliwości zarządzania cenami towarów. Dalsza rozbudowa systemu umoŝliwi 7 Od września br. Spółka wdraŝa nową platformę handlową e-commerce.

8 m.in. porównanie cech jakościowych towarów, trójwymiarową prezentację towarów, tworzenie systemu wymiany opinii konsumentów o zakupionych towarach oraz prowadzenie bardziej elastycznej polityki cenowej opartej na systemach lojalnościowych. - zwiększenia rozpoznawalności marki Hoopla.pl Realizacja tego zadania będzie moŝliwa poprzez wdraŝanie kampanii reklamowych w mediach tradycyjnych oraz w Internecie. Działania Spółki będą miały na celu zbudowanie stałej bazy lojalnych klientów. Spółka zamierza w sposób systematyczny i stały wspierać swą markę i kreować wizerunek solidnego, taniego, ale o szerokim i dostosowanym dla polskich klientów asortymencie, sklepu internetowego. Spółka dąŝyć będzie do wykreowania wizerunku marki Hoopla.pl, jako taniego i solidnego sklepu internetowego. UwaŜamy, iŝ kluczowe dla dynamicznego rozwoju Spółki w kolejnych latach będzie skuteczne wdroŝenie nowoczesnych systemów informatycznych. W sektorze transakcji masowych dóbr konsumpcyjnych, bardzo waŝne jest bowiem dobre zaprojektowanie i standaryzacja wszystkich procesów operacyjnych. W tym celu Spółka wdroŝyła system ERP, który pozwala elastycznie dostosowywać procedury wewnętrzne do oczekiwań klientów oraz wspomaga planowanie zasobów w procesach logistycznych i operacyjnych. Spółka wdroŝyła równieŝ nowoczesną platformę handlową e-commerce. Oczekujemy, iŝ pełną funkcjonalność platforma e-commerce osiągnie pod koniec bieŝącego roku. Spółka planuje równieŝ uruchomienie odrębnego systemu CRM, mającego być w przyszłości zunifikowanym modułem platformy sprzedaŝowej do identyfikacji zachowań klientów. System CRM powinien umoŝliwić Spółce spersonalizowanie oferty handlowej do konkretnych klientów. DuŜą zaletą wprowadzanych rozwiązań informatycznych jest pełniejsza automatyzacja procesów. Dzięki temu moŝliwe będzie znaczące ograniczenie błędów ludzkich oraz skrócenie czasu realizacji zamówienia. Dla efektywnego funkcjonowania Spółki niezbędne jest skuteczne wdroŝenie nowoczesnych systemów informatycznych (ERP, platforma e-commerce, CRM). W ramach realizowanej strategii, Spółka zamierza równieŝ rozwijać stosowane obecnie rozwiązania logistyczne. Spółka planuje wynajęcie nowej siedziby zlokalizowanej przy centrum logistycznym. Celem tego przedsięwzięcia będzie uzyskanie moŝliwości elastycznego wynajmowania przestrzeni magazynowej w miarę zwiększania się obrotów Spółki. Cele emisji Środki pozyskane z emisji akcji Spółka chce przeznaczyć na realizację inwestycji, związanych z wdraŝaną strategią rozwoju. Głównymi celami emisyjnymi są: - nabycie, rozwój i integracja systemów informatycznych (system ERP, CRM oraz platforma e-commerce) kwota 2,5 mln zł; - wsparcie rozwiązań logistycznych (zwiększenie powierzchni magazynowej) kwota 1 mln zł; Na przejęcia firm z branŝy e-commerce Spółka chce przeznaczyć ponad 60% środków pozyskanych z emisji akcji. 8

9 - promocja marki Hoopla.pl (marketing, kampania reklamowa) kwota 1 mln zł - inwestycje kapitałowe (akwizycje 2 duŝych i 3-4 małych sklepów internetowych) kwota 7,26 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, szacowane wpływy netto wyniosą 11,76 mln zł. W przypadku pozyskania z emisji IPO niŝszej kwoty, oczekujemy, iŝ Spółka zmniejszy wartość środków przeznaczonych na akwizycje kapitałowe. Czynniki ryzyka Podczas analizy zidentyfikowaliśmy w Spółce następujące kluczowe ryzyka: Ryzyko związane z działalnością Spółki w branŝy e-commerce Prognoza finansowa Spółki na lata oparta jest na spodziewanej wysokiej dynamice sprzedaŝy. Wzrost przychodów na sprzedaŝy w roku 2008 szacowany jest na ponad 138% w porównaniu do roku W 2009 roku dynamika sprzedaŝy ma wynieść 60%. UwaŜamy, iŝ prognozy Spółki są realne. Sprzyjać temu będzie spodziewana wysoka dynamika wzrostu rynku e-commerce w Polsce, szacowana średniorocznie na poziomie 71% w najbliŝszych latach. JednakŜe istnieje ryzyko, iŝ rynek e-commerce będzie rozwijał się wolniej niŝ to się obecnie przewiduje. W takim wypadku nie naleŝy wykluczać równieŝ wolniejszego tempa rozwoju spółki Hoopla.pl. Ryzyko związane z konkurencją na rynku e-commerce Segment rynku, na którym Spółka funkcjonuje jest nowym segmentem gospodarki. Dzięki temu rozwija się bardzo dynamicznie, stając się rynkiem wysoce konkurencyjnym. Charakterystyczną cechą e-commerce jest relatywnie niska kapitałochłonność działalności w początkowym okresie istnienia. Dalszy rozwój działalności i zapewnienie obsługi na poziomie setek i tysięcy transakcji miesięcznie, wymaga jednak zwiększonych nakładów finansowych, co stanowi istotną barierę dla wielu uczestników rynku. Przy dalszym utrzymaniu wysokiej dynamiki wzrostu handlu internetowego, krajowy rynek stanie się coraz bardziej atrakcyjny dla podmiotów zagranicznych, posiadających znaczne zaplecze kapitałowe, większą siłę przetargową w negocjacjach z producentami oraz, mogących posiadać bardziej dopracowany model prowadzenia działalności. Ryzyko związane z łańcuchem logistycznym i zarządzaniem zapasami Model prowadzenia przedsiębiorstwa przyjęty przez Hoopla.pl zbliŝony jest do modelu tzw. just-in-time i polega na sprawnym zarządzaniu bieŝącym zapotrzebowaniem na towary zamówione przez klientów. Towary te są krótkookresowo magazynowane w centrum zaopatrzeniowym Hoopla.pl lub 9

10 pozostają w magazynach dostawcy. Następnie, poszczególne towary dostarczane są przez firmy kurierskie bezpośrednio do odbiorców finalnych. Część klientów wybierających płatność za pobraniem moŝe zrezygnować z zamówionego wcześniej towaru, co powoduje, Ŝe w magazynach Hoopla.pl mogą pojawić się towary do dalszej odsprzedaŝy. W takim wypadku powstaje ryzyko uwikłania się Hoopla.pl w finansowanie zapasów towarów. Przy spodziewanym wzroście skali działania Spółki, ryzyko z tym związane stanie się coraz istotniejsze. Sądzimy, iŝ kluczową rolę w sprawnym zarządzaniu majątkiem obrotowym będzie odgrywał wdraŝany obecnie system klasy ERP. Ryzyko związane z płynnością akcji na GPW Po debiucie akcji Spółki na GPW w wolnym obrocie znajdą się akcje z oferty publicznej o łącznej wartości 26 mln zł (licząc po maksymalnej cenie emisyjnej) oraz część akcji serii A o wartości rynkowej ok. 3 mln zł, naleŝące do p. Jacka Ciesielskiego, na które nie został ustanowiony lock-up. Na akcje będące w posiadaniu p. Krzysztofa Boufała i Przemysława Szydłowskiego obowiązywać będzie 24-miesięczny lock-up. Fundusz MCI zobowiązał się natomiast do nie sprzedawania akcji, poza akcjami oferowanymi w ramach publicznej oferty, w ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego po cenie niŝszej niŝ cena o 25% wyŝsza od ceny emisyjnej akcji serii B. Zawarte umowy ograniczające zbywalność akcji nie niwelują całkowicie ryzyka związanego z moŝliwością wystąpienia na pierwszych sesjach po debiucie giełdowym podaŝy akcji nabytych po cenie znacząco niŝszej niŝ cena z emisji publicznej. Sprawozdania finansowe Spółki ZałoŜenia do prognozy wyników na lata : - prognoza wyników zakłada realizację celów emisyjnych publicznej emisji akcji, - prognoza przychodów, zysku brutto na sprzedaŝy i zysku netto zgodna z prognozą Zarządu, - wzrost udziału kosztów sprzedaŝy w przychodach netto ze sprzedaŝy z poziomu 3,1% w 2007 roku do 3,4% w 2009 roku, - wzrost marŝy operacyjnej z poziomu 0,9% w 2007 roku do 1,6% w roku 2009, - coroczne neutralne saldo na działalności finansowej, - efektywna stopa podatkowa na poziomie 19%, - nie uwzględniono wpływu środków pozyskanych z emisji akcji na wielkość przychodów z działalności finansowej Spółki - załoŝono brak wypłaty dywidendy w okresie objętym prognozą. 10

11 Skrócone sprawozdanie finansowe wraz z prognozą wyników Spółki (w mln zł). RACHUNEK WYNIKÓW E 2008E 2009E Przychody netto ze sprzedaŝy 0,21 4,66 26,38 51,67 119,69 191,60 wzrost 2148,8% 466,7% 95,9% 131,6% 60,1% Koszty wytworzenia 0,22 4,95 26,32 51,22 118,23 188,55 wzrost 2158,0% 432,2% 94,6% 130,8% 59,5% Zysk na sprzedaŝy netto -0,01-0,29 0,06 0,45 1,45 3,05 wzrost ,3% 225,6% 109,7% Zysk operacyjny -0,01-0,29 0,14 0,45 1,45 3,05 wzrost ,1% 225,6% 109,7% Zysk brutto -0,01-0,28 0,14 0,45 1,45 3,05 wzrost ,0% 225,6% 109,7% Zysk netto -0,01-0,24 0,10 0,36 1,18 2,47 wzrost ,4% 225,4% 109,7% BILANS E 2008E 2009E Aktywa trwałe 0,06 0,11 0,27 0,86 2,20 3,10 w tym: rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,01 0,18 0,76 2,10 3,00 Aktywa obrotowe 0,03 0,93 3,51 16,96 21,76 29,32 w tym: zapasy 0,01 0,11 1,12 2,87 6,65 10,64 naleŝności 0,01 0,45 2,24 5,02 11,64 15,97 inwestycje krótkoterminowe 0,02 0,24 0,11 9,07 3,47 0,59 Aktywa 0,09 1,04 3,77 17,83 23,96 30,30 Kapitał własny 0,04 0,35 0,69 12,81 13,99 16,46 kapitał zakładowy 0,05 0,19 0,26 0,60 0,60 0,60 Zobowiązania i rezerwy 0,05 0,69 3,09 5,02 9,97 13,84 w tym: zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązania krótkoterminowe 0,05 0,56 3,06 5,02 9,97 13,84 odsetkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pasywa 0,09 1,04 3,77 17,83 23,96 30,30 Źródło: Prospekt, szacunki własne DM BOŚ na podstawie prognozy Spółki. Zwracamy uwagę na wstępny etap rozwoju Spółki. Bardzo wysoka dynamika sprzedaŝy (ponad 466% w roku 2006) wynika przede wszystkim z efektu niskiej bazy. Stosunkowo wysoka wartość sprzedaŝy wynika natomiast z handlowego charakteru Spółki. Na wielkość przychodów netto ze sprzedaŝy wpływ ma wartość zakupionych towarów, która jest powiększona o uzyskiwaną marŝę handlową. W roku ubiegłym Spółka osiągnęła po raz pierwszy dodatnią rentowność operacyjną oraz zysk netto. Prognoza wyników Spółki na lata zakłada utrzymanie wysokiego tempa rozwoju, wynikającego zarówno z szacowanego wzrostu rynku internetowego w Polsce, jak równieŝ z umocnienia pozycji rynkowej Spółki na rynku e-commerce. Spółka do tej pory nie korzystała z kredytów bankowych. Spodziewamy się, iŝ w okresie najbliŝszych 3 lat Spółka nadal będzie finansować działalność operacyjną wyłącznie środkami własnymi oraz zobowiązaniami handlowymi. Spółka charakteryzuje się bardzo wysoką progresją sprzedaŝy, wynikającą jednak w duŝym stopniu z efektu niskiej bazy. 11

12 Analiza wskaźnikowa Spółki E 2008E 2009E CR Wskaźnik bieŝącej płynności 0,65 1,35 1,14 3,38 2,18 1,97 QR Wskaźnik podwyŝszonej płynności 0,54 1,19 0,77 2,81 1,51 1,20 NWC Kapitał obrotowy netto -0,02 0,24 0,42 11,94 11,78 13,36 CP Rotacja naleŝności w dn PL. Rotacja zobowiązań w dn IT Rotacja zapasów w dn OPM Stopa zysku operacyjnego -5,8% -6,2% 0,5% 0,9% 1,2% 1,6% EAM Stopa zysku z działalności gospodarczej -5,8% -6,1% 0,5% 0,9% 1,2% 1,6% NPM Stopa zysku netto -5,8% -5,1% 0,4% 0,7% 1,0% 1,3% CFM Stopa nadwyŝki finansowej -2,4% -4,8% 0,6% 0,8% 1,1% 1,3% ROS 11,6% 9,3% 9,9% 8,9% 8,1% 7,9% ROA -13,3% -22,7% 2,6% 2,0% 4,9% 8,2% ROE -31,6% -67,3% 14,2% 2,8% 8,4% 15,0% DM Stopa zadłuŝenia 57,8% 53,6% 81,2% 28,2% 41,6% 45,7% Wskaźnik zadłuŝenia kapitałów własnych 136,8% 158,8% 445,1% 39,2% 71,3% 84,1% Wskaźnik zadłuŝenia długoterminowego 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Źródło: Obliczenia własne Zwracamy uwagę na niską rentowność operacyjną Spółki, wynoszącą w roku ubiegłym 0,5%. Niska uzyskiwana marŝa operacyjna wynika z handlowego charakteru Spółki. Sądzimy, iŝ wdraŝane obecnie rozwiązania informatyczne, zwłaszcza system klasy ERP, przyczynią się do sprawnego zarządzania kosztami, pomimo wzrostu organizacji przedsiębiorstwa. W rezultacie oczekujemy wzrostu stopy zysku operacyjnego do poziomu 1,6% w roku Niska rentowność na poziomie zysku operacyjnego wynika z handlowego charakteru Spółki. Wskaźniki rynkowe dla Spółki E 2008E 2009E EPS 0,00-0,05 0,02 0,06 0,20 0,41 zm w % ,8% 225,4% 109,7% BVPS 0,01 0,07 0,14 2,14 2,33 2,74 zm. w % 826,3% 95,5% 1451,6% 9,2% 17,7% OPPS 0,00-0,06 0,03 0,07 0,24 0,51 zm. w % ,5% 225,6% 109,7% SPS 0,04 0,93 5,28 8,61 19,95 31,93 zm. w % 2148,8% 466,7% 63,2% 131,6% 60,1% Źródło: Obliczenia własne 12

13 Wycena Spółki Metoda porównawcza w stosunku do wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie Dobór spółek: Do bazy porównawczej włączono spółki, dla których Internet jest głównym źródłem przychodów. Najbardziej porównywalna z wyceniana spółka jest firma Oponeo.pl, będąca podobnie jak Hoopla.pl sklepem internetowym. ZałoŜenia wyceny: Wycenę Spółki przeprowadzono w oparciu o wskaźniki: P/BV, MC/S, P/E oraz P/OP. Wartość wskaźników MC/S, P/E, P/OP dla spółek z bazy porównawczej obliczono na podstawie danych finansowych za okres II kw r. I kw r. oraz kursów zamknięcia z dnia r. Wartość wskaźnika P/BV dla spółek z bazy porównawczej obliczono na podstawie wartości księgowej na dzień r. oraz kursów zamknięcia z dnia r. W analizie wykorzystano dane skonsolidowane lub w przypadku, gdy spółka ich nie sporządza dane jednostkowe. Uwzględniono nowe emisje akcji spółek: Netmedia, ecard, Oponeo.pl. Kapitały własne dla tych spółek zostały skorygowane o wpływy z nowych emisji akcji. Wycenom cząstkowym opartym na mnoŝnikach P/E, P/OP oraz P/BV przyznano wagi po 0,3. Nie dowaŝono wycenę opartą na mnoŝniku MC/S, przyznając jej wagę 0,1 ze względu na nie w pełni dopasowaną charakterystykę przychodów netto ze sprzedaŝy dla wycenianej spółki (marŝa handlowa powiększona o wartość zakupionych towarów cecha charakterystyczna spółek handlowych) w porównaniu do większości spółek z bazy porównawczej (prowizje i opłaty jako główny składnik wielkości przychodów netto ze sprzedaŝy dla spółek z branŝy media). Do końcowej wyceny zastosowano dyskonto w wysokości 15% związane z emisją akcji na rynku pierwotnym. Wycena została dokonana na podstawie prognozowanych wyników finansowych Hoopla.pl na rok 2007, po uwzględnieniu wpływów netto z emisji IPO. Zaletą wyceny porównawczej jest odniesienie do rynkowej wyceny spółek notowanych na GPW o zbliŝonym profilu działalności. Metoda porównawcza charakteryzuje się ponadto niewielką subiektywnością oceny, ograniczoną głównie do doboru spółek, tworzących bazę porównawczą. Wadą metody jest brak uwzględnienia w wycenie perspektyw rozwoju spółki oraz wysoka zmienność wyceny w zaleŝności od koniunktury na rynku. 13

14 Wycena porównawcza na podstawie prognozowanych wyników Hoopla.pl S.A. na rok SprzedaŜ EBIT Zysk netto Kapitał wł. Kapitalizacja Kurs z P/E P/OP MC/S P/BV (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (w tys. zł) (zł) Hoopla.pl jedn ,00 215,47 174,65 1,51 6,09 Bankier.pl skons ,10 42,75 53,53 6,88 6,31 Interia jedn ,30 64,94 66,76 7,89 19,00 Netmedia skons ,30 59,80 50,27 7,44 6,73 ecard jedn , ,99 3,24 Gadu Gadu jedn ,84 66,06 60,18 26,70 4,64 Oponeo.pl jedn ,60 78,46 67,77 2,75 2,62 Travelplanet jedn , ,77 19,05 Średnia wartość mnoŝników dla grupy spółek 62,40 59,70 9,35 8,80 Mediana wartości mnoŝników dla grupy spółek 64,94 60,18 7,44 6,31 Wycena akcji spółki Hoopla.pl SA wg mediany wartości mnoŝników (zł) 3,92 4,48 64,07 13,47 Przyjęte wagi dla poszczególnych mnoŝników 0,30 0,30 0,10 0,30 Średnia wartość 1 akcji spółki Hoopla.pl SA (zł) 12,97 Dyskonto 15% Średnia wartość 1 akcji spółki Hoopla.pl SA - po dyskoncie (zł) 11,02 Przeciętna hipotetyczna wartość 1 akcji Spółki dla poszczególnych wskaźników, bez uwzględnienia dyskonta, przedstawia się następująco: Dla wskaźnika P/E 3,92 zł Dla wskaźnika P/OP 4,48 zł Dla wskaźnika MC/S 64,07 zł Dla wskaźnika P/BV 13,47 zł Średnia waŝona wartość jednej akcji spółki Hoopla.pl S.A. na podstawie wyników prognozowanych, po uwzględnieniu dyskonta, wynosi 11,02 zł. Metoda dochodowa metoda dyskontowania zysku ekonomicznego Zaletą metody jest uwzględnienie perspektyw rozwoju Spółki, natomiast wadą - jej subiektywizm, oparty na własnej prognozie osiąganych przez Spółkę wyników finansowych na lata Podstawowe załoŝenia do wyceny metodą dyskontową. Źródło: Obliczenia własne 2007e 2008e 2009e 2010e 2011e Stopa wolna od ryzyka 4,80% 5,00% 4,80% 4,50% 4,30% Premia rynkowa 4,50% 4,50% 4,30% 4,30% 4,00% Beta 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Koszt kapitału własnego 10,20% 10,40% 9,96% 9,66% 9,10% Koszt długu 6,30% 6,50% 6,30% 6,00% 5,80% WACC 10,20% 10,40% 9,96% 9,66% 9,10% 14

15 Zastosowanie poniŝszej metody wyceny wymaga oszacowania czynników determinujących rozwój przedsiębiorstwa po wyznaczonym okresie prognozy. W modelu przyjęliśmy następujące dane: g - oczekiwana stopa wzrostu NOPLAT - na poziomie 3,5%. ROIC - oczekiwana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału - na poziomie 20%. WACC - średni waŝony koszt kapitału - na poziomie 8,5%. Wycena metodą zdyskontowanego zysku ekonomicznego. Źródło: Obliczenia własne NOPLAT 0,34 1,18 2,47 4,71 8,25 Zainwestowany kapitał 12,81 13,99 16,46 21,17 29,43 ROIC (początek) 12,2% 2,6% 8,4% 15,0% 22,3% WACC 10,2% 10,4% 10,0% 9,7% 9,1% ROIC (początek) - WACC 2,0% -7,8% -1,5% 5,3% 13,2% Zysk ekonomiczny 0,26-1,08-0,25 1,13 3,87 mnoŝnik 0,907 0,822 0,748 0,682 0,625 Wartość rezydualna zysku ekonomicznego 127,77 Wartość bieŝąca zysku ekonomicznego 0,23-0,89-0,19 0,77 82,25 Wartość bieŝąca zysku ekonomicznego - suma 82,17 Zainwestowany kapitał na początku okresu 0,71 Wartość inwestycji pozaoperacyjnych 0,00 Wartość spółki 82,88 ZadłuŜenie 0,00 Wartość kapitału własnego 82,88 Ilość akcji (w mln. szt.) 6,00 Wartość 1 akcji (w zł) 13,81 W badaniach uwzględniono takŝe bardziej pesymistyczny scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa w latach po 2011, mianowicie: g = 3,0%, ROIC = 19,5%, WACC = 9,0% - wartość jednej akcji Hoopla.pl SA wynosi w tym wypadku 11,74 zł. Wycena dochodowa pozwala oszacować wartość 1 akcji spółki Hoopla.pl S.A. na poziomie 13,81 zł. 15

16 Metoda mieszana Za cenę docelową na potrzeby IPO akcji spółki Hoopla.pl uznajemy wycenę opartą na metodzie mieszanej, uwzględniającej wcześniej dokonane pomiary metodą porównawczą i metodą dochodową. Wynik otrzymany metodą mieszaną jest średnią waŝoną pomiarów dokonanych metodą porównawczą i metodą dochodową. Zaletą metody jest częściowe uwzględnienie zarówno perspektyw rozwojowych spółki oraz aktualnych poziomów wycen spółek porównywalnych. Wycena metodą mieszaną. Wartość 1 akcji (zł) Waga Wycena porównawcza w oparciu o wyniki prognozowane 11,02 0,50 Wycena dochodowa 13,81 0,50 Końcowa wycena akcji Spółki z uwzględnieniem nowej emisji akcji wynosi 12,42 zł. Wycena metodą mieszaną 12,42 Dokonane pomiary pozwalają ustalić wycenę akcji na potrzeby emisji IPO na poziomie 12,42 zł. Wycena akcji Spółki jest zatem wyŝsza od minimalnej ceny emisyjnej akcji serii B (11,0 zł) o 12,9% oraz niŝsza o 4,5% od ceny maksymalnej (13,0 zł). 16

17 Informacje, o których mowa w par Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich Emitentów lub wystawców: PowyŜszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Rozpowszechnianie lub powielanie całości lub części raportu bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A. jest zabronione. Niniejszy raport został udostępniony spółce Hoopla.pl S.A. DM BOŚ dołoŝył wszelkiej staranności w celu zapewnienia metodologicznej poprawności i obiektywizmu niniejszej wyceny. DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych, podejmowanych w oparciu o niniejszy raport. Niniejszy raport jest pierwszym publikowanym opracowaniem DM BOŚ S.A. dotyczącym spółki Hoopla.pl S.A. Obecnie nie jest planowana jego aktualizacja Nadzór nad Domem Maklerskim BOŚ S.A. sprawuje KNF Datą sporządzenia raportu jest: r., Datą pierwszego udostępnienia do dystrybucji raportu jest: r. Źródła informacji: Prospekt, Materiały Spółki, sprawozdania finansowe Hoopla.pl S.A., GPW oraz serwisy informacyjne: Notoria Services, PAP Według dostępnych informacji: 1) DM BOŚ nie pozostaje w tej samej grupie kapitałowej, do której naleŝy Spółka dalej zwana Emitentem, 2) DM BOŚ pełni funkcję oferującego akcje Emitenta, 3) DM BOŚ nie pełni funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta, ani funkcji animatora Emitenta, 4) DM BOŚ nie posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej akcji Emitenta będących przedmiotem raportu w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego, 5) Nie ma powiązań finansowych o charakterze odbiegającym od standardów rynkowych z Emitentem, po stronie osoby przygotowującej rekomendację, lub osoby bliskiej, 6) Osoby przygotowujące niniejszy raport, lub osoby bliskie, nie pełnią funkcji w organach Emitenta ani nie zajmują stanowisk kierowniczych u Emitenta, 7) DM BOŚ zamierza złoŝyć Emitentowi ofertę świadczenia usług, dotyczącą pełnienia funkcji animatora Emitenta, 8) Nie występują powiązania pomiędzy osobą przygotowującą niniejszy raport, osobą jej bliską a Eminterm papierów wartościowych. Zastosowane metody wyceny papierów wartościowych: Metoda porównawcza z zastosowaniem wskaźników wyceny rynkowej: P/E, P/BV, P/OP, MC/S Silne strony: niewielki subiektywizm wynikający jedynie z doboru spółek do próby i wskaźników przeliczeniowych. Słabe strony: nieuwzględnianie perspektyw rozwojowych oraz prognoz wyników finansowych. Metoda dochodowa (zysku ekonomicznego) Silne strony: ujęcie w wycenie prognoz finansowych i perspektyw rozwoju spółki. Słabe strony: subiektywizm analityka wynikający z przyjęcia określonych prognoz i parametrów modelu wyceny 17

18 Metodologia liczenia wskaźników NS (Net Sales) przychody netto OP (Operating Profit) zysk operacyjny NP (Net Profit) zysk netto DEPR (Depreciation) amortyzacja NOCF (Net Operating Cash Flow) przepływy operacyjne netto NICF (Net Investment Cash Flow) przepływy inwestycyjne netto NFCF (Net Financial Cash Flow) przepływy finansowe netto DM (Debt Margin) stopa zadłuŝenia = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa ogółem CR (Current Ratio) wskaźnik płynności bieŝącej = aktywa obrotowe / (zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczeń międzyokresowe bierne) QR (Quick Ratio) wskaźnik podwyŝszonej płynności = (aktywa obrotowe zapasy) / (zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczeń międzyokresowe bierne) DFL Dźwignia finansowa - miara ryzyka finansowego wyraŝona ilorazem: EBIT i EBIT pomniejszony o koszt odsetek (lub ilorazem względnego przyrostu EPS i względnego przyrostu EBIT) EPS (Earnings per Share) zysk netto przypadający na jedną akcję DPS (Dividend per Share) dywidenda przypadająca na jedną akcję, która była lub będzie wypłacona w danym roku BVPS (Book Value per Share) wartość księgowa na jedną akcję P/E (Price / Earnings) cena / zysk; iloraz rynkowej wartości spółki przez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały P/OP Iloraz rynkowej wartości spółki i zysku operacyjnego za ostatnie cztery kwartały P/EBITDA Iloraz rynkowej wartości spółki oraz sumy zysku operacyjnego i amortyzacji za ostatnie cztery kwartały P/BV Iloraz wartości rynkowej spółki i jej wartości księgowej MC/S Iloraz wartości rynkowej spółki i przychodów ze sprzedaŝy za ostatnie cztery kwartały ROE (Return on Equity) stopa zwrotu z kapitału własnego; iloraz zysku netto i kapitałów własnych na koniec okresu obrotowego ROA (Return on Assets) stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów ogółem na koniec okresu obrotowego ROS (Return on Sales) marŝa zysku brutto ze sprzedaŝy = zysk brutto ze sprzedaŝy / przychody netto ze sprzedaŝy OPM (Operating Profit Margin) stopa zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody netto ze sprzedaŝy NPM (Net Profit Margin) stopa zysku netto = zysk netto / przychody netto ze sprzedaŝy CFM (Cash Flow Margin) stopa nadwyŝki finansowej = (zysk netto + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaŝy Beta Współczynnik kierunkowy liniowej funkcji aproksymującej zaleŝność zmiany ceny akcji od średniej zmiany wartości indeksu WIG liczony za badany okres (miesiąc) Zwrot z inwestycji - (kurs na ostatni dzień notowań w miesiącu minus kurs na pierwszy dzień notowań w miesiącu) / kurs na pierwszy dzień notowań w miesiącu Free float - wartość akcji będących w obrocie i znajdujących się w rękach niestabilnych akcjonariuszy 18

19 Analitycy: Tomasz Binkiewicz Makler papierów wartościowych Bartosz Stryjewski Doradca inwestycyjny Grzegorz Dobek Analityk Mariusz Solecki Analityk Michał Pietrzyca Analityk Tomasz Kotecki Asystent ul. Marszałkowska 78/ Warszawa tel.: (0-prefix-22) fax.: (0-prefix-22)

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, marzec 2012 rok

Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, marzec 2012 rok Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, marzec 2012 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 10 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego spółki Libet S.A. zatwierdzonego w dniu 5 kwietnia 2011 r. AKTUALIZACJA NR 1 STR. 73 PKT 9 PROSPEKTU Było: 9. PROGNOZY WYNIKÓW LUB DANE SZACUNKOWE Spółka nie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Ludzie są online i tą drogą wydają coraz więcej pieniędzy Rzadki imperialny zegar Immortal Mountain Clock z XVIII wieku. Sprzedany za:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Wyniki za III kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, listopad 2011 rok

Wyniki za III kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, listopad 2011 rok Wyniki za III kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, listopad 2011 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 10 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r.

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. Agenda Rynek IT - rynek komputerów stacjonarnych - rynek notebooków - rynek serwerów Strategia rozwoju Realizacja inwestycji w 2008 r Przetargi publiczne Wyniki

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2009

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2009 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2009 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2009 31 MARCA 2009 Wrocław, kwiecień 2009 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Budownictwo. NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x

Budownictwo. NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Budownictwo INSTAL KRAKÓW 2012 r. z rekordowymi przychodami, jednak gorsze wyniki działalności deweloperskiej przełożą się na spadek zysku netto w latach 2012-2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Rocca S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008r. Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A.

Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A. Warszawa, 4 sierpnia 2006 r. Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A. Zarząd Spółki ecard S.A., z siedzibą w Warszawie, w składzie: 1. Konrad Korobowicz Prezes Zarządu, 2. Radosław Sosnowski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

I & B System Spółka Akcyjna

I & B System Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały nr 10 ZWZ I&B System 26.06.2008 r. I & B System Spółka Akcyjna Łódź maj 2008 KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM w latach 2008-2010 ZałoŜenia ogólne PodwyŜszenie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju OPONEO.PL S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży

Bardziej szczegółowo