Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych"

Transkrypt

1 ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa tel , fax Hoopla.pl SA Raport analityczny Październik 2007 Wszystkie opracowania i komentarze zawarte w niniejszym raporcie są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być interpretowane inaczej. Dom Maklerski BOŚ SA nie bierze odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu. Informacje, o których mowa w par Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców znajdują się na str.17 niniejszego raportu

2 Hoopla.pl S.A. Sektor: e-commerce ul. Konstruktorska 6; Warszawa tel. (22) , fax. (22) Prezes Zarządu: Przemysław Szydłowski Biegły rewident: Accord ab Sp. z o.o. Wycena metodą mieszaną: 12,42 PLN Wycena metodą porównawczą: 11,02 PLN Wycena metodą dochodową: 13,81 PLN Parametry finansowe Spółki Lata NS (mln PLN) OP (mln PLN) DEPR (mln PLN) NP (mln PLN) EPS (PLN) DPS (PLN) BVPS (PLN) ROE (%) ,21-0,01 0,01-0,01 0,00 0,00 0,01-31,6 57,8 0,65 0,54 1, ,5 314, ,66-0,29 0,01-0,24-0,05 0,00 0,07-67,3 53,6 1,35 1,19 1, ,7 14, ,38 0,14 0,05 0,10 0,02 0,00 0,14 14,2 81,2 1,14 0,77 1,00 663,2 451,4 94,5 2,5 2007E 51,67 0,45 0,06 0,36 0,06 0,00 2,19 2,8 27,6 3,44 2,87 1,00 215,5 174,7 5,9 1,5 2008E 119,69 1,45 0,09 1,18 0,20 0,00 2,39 8,2 41,0 2,22 1,55 1,00 66,2 53,6 5,4 0,7 E- prognoza DM BOŚ ; EUR/PLN = 3,7555; do obliczeń przyjęto maksymalną cenę emisyjną akcji serii B 13,0 PLN. DM (%) CR x QR x DFL x P/E x P/OP x P/BV x MC/S x Akcjonariat ( ) Liczba akcji (szt.) Udział w kap. zakł. (%) Udział głosów na WZA (%) MCI Management S.A ,31 72,31 Przemysław Szydłowski ,54 11,54 Krzysztof Boufal ,54 11,54 Jacek Ciesielski ,62 4,62 Razem ,00 100,00 Akcjonariat (po zarejestrowaniu emisji akcji serii B i sprzedaŝy akcji oferowanych serii A) Liczba akcji (szt.) Udział w kap. zakł. (%) Udział głosów na WZA (%) MCI Management S.A ,59 43,59 Przemysław Szydłowski ,62 9,62 Krzysztof Boufał ,62 9,62 Jacek Ciesielski ,85 3,85 Pozostali ,33 33,33 Razem ,00 100,00 Dane podstawowe Spółki tys. PLN tys. EUR Suma bilansowa ( ) Kapitał własny ( ) Wartość nominalna akcji (PLN) 0,10 Podstawowe dane o ofercie tys. PLN tys. EUR Szacunkowa wartość oferty Transza DuŜych Inwestorów (szt. akcji) (w tym: akcji serii B i akcji serii A Transza Małych Inwestorów (szt. akcji) Przedział cenowy (PLN) 11,0 13,0 Kalendarium publicznej oferty akcji Book building października 2007 r. Ustalenie ceny emisyjnej 23 października 2007 r. Zapisy w Transzy Małych Inwestorów października 2007r. Zapisy w Transzy DuŜych Inwestorów października 2007r. Przydział akcji 5 listopada 2007r. Opracowanie: Tomasz Binkiewicz Podsumowanie Hoopla.pl jest wiodącym krajowym sklepem internetowym ze sprzętem AGD i RTV. Spółka konkuruje z firmami prowadzącymi działalność handlową tradycyjnymi kanałami dystrybucji przede wszystkim ceną. Towary oferowane przez Hoopla.pl są przeciętnie tańsze o ok. 15% od tych samych produktów sprzedawanych w hipermarketach RTV/AGD. BranŜę e-commerce, w której Spółka funkcjonuje, oceniamy jako bardzo perspektywiczną. Szacuje się, iŝ polski handel internetowy będzie rósł w ciągu najbliŝszych 3 lat o ok. 100% rocznie. Spodziewamy się utrzymania wysokiej progresji wyników finansowych Spółki w kolejnych latach. Środki pozyskane z emisji IPO Spółka chce przeznaczyć na wdroŝenie nowoczesnych systemów informatycznych (platforma handlowa e-commerce, system klasy ERP i CRM) oraz na akwizycje kapitałowe. Dokonane pomiary pozwalają ustalić wycenę akcji na potrzeby emisji IPO na poziomie 12,42 zł. Wycena akcji Spółki jest zatem wyŝsza od minimalnej ceny emisyjnej akcji serii B (11,0 zł) o 12,9% oraz niŝsza o 4,5% od ceny maksymalnej (13,0 zł). Ze względu na stosunkowo wczesny etap rozwoju Spółki oraz ryzyko związane z moŝliwością przeszacowania skali wzrostu rynku e-commerce, uznajemy, iŝ oferta IPO Spółki skierowana jest do inwestorów długoterminowych, akceptujących stosunkowo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Departament Doradztwa i Analiz Rynkowych DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 2

3 BranŜa BranŜa e-commerce naleŝy do bardzo dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki światowej. Zdecydowana większość firm na świecie posiada juŝ własną witrynę internetową, a odsetek przedsiębiorstw umoŝliwiających dokonanie zakupu oferowanych produktów przez serwis internetowy rośnie w szybkim tempie. Rynek e-commerce w Unii Europejskiej rośnie obecnie w tempie około 37% w skali roku, ale zakłada się, Ŝe z powodu nasycenia rynku zwolni o połowę do końca dekady. Według szacunków firmy emarketer, w 2006 roku internetowe sklepy w Europie Zachodniej sprzedały produkty i usługi o wartości 97 mld dolarów (włączając w to sprzedaŝ wycieczek, biletów na róŝne wydarzenia i multimediów). Natomiast wartość rynku e-commerce w Stanach Zjednoczonych osiągnęła w 2006 r. 186 mld USD. Ponadto w perspektywie kolejnych czterech lat szacowane tempo wzrostu rynku e-commerce w USA osiągnie poziom między 15%, a 20%. Rynek e-commerce Unii Europejskiej wzrasta obecnie w tempie 37% w skali roku. W USA wartość rynku e- commerce szacowana jest na poziomie 186 mld USD. Badania przeprowadzone w Polsce przez OBOP oraz firmę Taylor Nelson Sofres wskazują, iŝ poziom krajowego handlu elektronicznego znacznie odbiega od światowych standardów. Jednocześnie branŝa e-commerce w Polsce ze względu na tzw. efekt niskiej bazy, wykazuje znacząco wyŝszą dynamikę niŝ na rynkach rozwiniętych. Szacuje się, Ŝe obroty polskiego handlu internetowego w 2006 roku wyniosły ok. 5 mld zł, co oznacza 60-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem Obroty krajowego rynku e-commerce w roku 2006 wyniosły ok. 5 mld zł, co oznacza 60- proc. dynamikę w porównaniu do 2005 roku. * Dane prognozowane, Źródło: Raport strategiczny IAB Internet 2006 r., na podstawie danych Międzynarodowej Unii Telekomunikacji Źródło: Prospekt Z kaŝdym rokiem zwiększa się odsetek internautów dokonujących zakupów w Internecie. Według danych z badania NetTrack, pod koniec 2006 roku prawie 29 proc. internautów kupowało przez Internet, co daje grupę 3,35 mln osób. W porównaniu do roku poprzedniego liczba kupujących zwiększyła się o ponad 1,8 mln. Według tego samego badania rośnie równieŝ odsetek internautów zainteresowanych aukcjami internetowymi pod koniec 2006 roku branie udziału w aukcjach zadeklarował prawie co piąty badany internauta. Podobny wzrost zainteresowania zakupami w sieci wynika z badań przeprowadzanych przez firmę Gemius. W 2006 roku odsetek internautów którzy kiedykolwiek dokonali zakupu w Internecie wyniósł 55 proc. i w porównaniu do 2005 roku wzrósł o 14 pkt proc. Według tych samych badań większą popularnością cieszy się kupowanie na aukcjach niŝ w sklepach internetowych. 3 Dynamicznie wzrasta odsetek internautów, którzy dokonują zakupów poprzez Internet.

4 Wśród internautów kupujących w sieci 77 proc. robiło to na aukcjach, a 57 proc. w sklepach internetowych. Od 2005 r. liczba internautów, którzy dokonali kiedykolwiek zakupu w Internecie, wzrosła o blisko jedną trzecią, z 41% do 55%. Według danych opublikowanych przez firmę Gemius S.A. w sklepach internetowych w 2006 r. kupowało około 54% internautów. Źródło: Prospekt Według prognoz opublikowanych przez firmę Gemius S.A. zainteresowanie internetowymi zakupami będzie systematycznie wzrastać, a polski handel internetowy wzrośnie osiągnie wartość 4 mld EUR w roku 2010, co oznaczać będzie wzrost w porównaniu do roku 2007 o ok. 300%. W ostatnich latach w Polsce zauwaŝalny jest dynamiczny wzrost znaczenia biznesu związanego z e-commerce. Stale zwiększa się dostępność Internetu, co przekłada się bezpośrednio na znaczny przyrost liczby potencjalnych klientów sklepów wirtualnych. Z danych UKE wynika, iŝ w październiku 2006 r. w stosunku do października 2005 r. liczba łączy umoŝliwiających stały i zarazem szerokopasmowy dostęp do sieci Internet w Polsce ogółem wzrosła o ponad 1 mln linii, co stanowiło wzrost ich liczby o 172%. W październiku 2006 r. penetracja stałych łączy z dostępem szerokopasmowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców kraju wyniosła około 4,5%, co stanowi wzrost o około 2,8 punktu procentowego w stosunku do roku Wzrasta takŝe zaufanie Polaków do zakupów dokonywanych poprzez Internet. Ponadto, istotny wpływ na zwiększenie zainteresowania rynkiem e-commerce ma wzrost dostępności kart płatniczych, spowodowany rozwojem usług bankowych oraz zanikającymi obawami klientów o bezpieczeństwo transakcji. Równolegle z szybkim przyrostem potencjalnych klientów oraz sprzętu niezbędnego do dokonania zakupów przez Internet, coraz większą rolę odgrywa takŝe znaczny wzrost liczby wirtualnych sklepów. Według danych serwisu Sklepy24.pl w Polsce funkcjonuje juŝ około 2 tys. sklepów internetowych. Sklepy wirtualne róŝnią się między sobą pod względem wielkości, jakości, akceptowanych metod płatności czy teŝ dostawy zakupionych towarów. Wzrasta takŝe udział handlu internetowego, za pośrednictwem sklepów internetowych i platform aukcyjnych, który w chwili obecnej wynosi w Polsce ponad 1% wartości handlu detalicznego. Według prognoz firmy Gemius S.A. w 2010 r. udział e-commerce w handlu detalicznym wyniesie około 6%. Mając na uwadze dynamikę rozwoju sklepów internetowych w USA, moŝna przewidywać dalszy wzrost rynku sklepów internetowych w Polsce w następnych latach ze średnią dynamiką w latach na poziomie 71%. Szacuje się, iŝ polski handel internetowy w 2010 roku osiągnie wartość 4 mld EUR, co stanowić będzie wzrost o ok. 300% w porównaniu do roku W Polsce funkcjonuje obecnie 2 tys. sklepów internetowych. Szacuje się, iŝ udział e- commerce w krajowym handlu detalicznym wzroście z 1% w br. do 6% w roku

5 Historia Spółki Spółka posiada bardzo krótką historię. ZałoŜona została 9 stycznia 2004 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszym okresie rozwoju działalność handlowa prowadzona była na bazie dostępnego ogólnie oprogramowania tzw. freeware do prowadzenia sklepów on-line. W maju 2005 roku Spółka pozyskała inwestora finansowego w postaci funduszu MCI Management S.A. Wsparcie kapitałowe uzyskane od MCI Management Spółka przeznaczyła głównie na rozwój oferty i wsparcie reklamy oraz zintensyfikowanie sprzedaŝy na terenie Polski. Na przełomie 2005/2006 r., z uwagi na potrzeby ówczesnego rynku sprzedaŝy internetowej, Hoopla.pl uruchomiła call center. W grudniu 2006 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu formy prawnej Hoopla.pl w spółkę akcyjną. W tym okresie podjęta została strategiczna decyzja o upublicznieniu Spółki. Prospekt emisyjny Hoopla.pl został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 września 2007 roku. Spółka posiada krótką, 3- letnią historię. Od roku 2005 dominującym akcjonariuszem jest fundusz MCI Management SA Działalność Spółki Hoopla.pl zajmuje się sprzedaŝą detaliczną towarów konsumenckich za pośrednictwem serwisu internetowego na terytorium całej Polski. Aktualnie w ofercie handlowej Hoopla.pl znajdują się następujące grupy towarów: - artykuły gospodarstwa domowego (AGD), - drobne artykuły gospodarstwa domowego (AGD drobne), - sprzęt radiowo-telewizyjny (RTV), - aparaty fotograficzne i kamery, - komputery, - telefony, - systemy nagłośnienia samochodów (Car audio), - armatura i ceramika. Spółka zajmuje się sprzedaŝą detaliczną towarów konsumenckich za pośrednictwem serwisu internetowego Przychody ze sprzedaŝy według grup towarowych (w tys. zł) Dane podstawowe Struktura AGD ,0% 45,0% 49,0% Drobne AGD ,9% 28,0% 23,0% RTV ,1% 11,0% 9,0% Aparaty i kamery ,1% 9,0% 8,0% Armatura i ceramika ,9% 6,0% 4,0% Komputery ,0% 1,0% 3,0% Car audio ,0% 0,0% 2,0% Telefony ,0% 0,0% 2,0% Razem ,0% 100,0% 100,0% Źródło: Prospekt W strukturze przychodów Spółki dominuje sprzęt AGD (udział w sprzedaŝy na poziomie ok. 72%). Aktualnie w ofercie spółki znajduje się ponad unikalnych pozycji produktów zaliczanych do róŝnych grup towarów. W porównaniu do liczby produktów oferowanych w okresie początkowej fazy działalności nastąpił wzrost o około 220% (początkowo unikalnych pozycji). NaleŜy podkreślić, iŝ asortyment towarów sprzedawanych przez Hoopla.pl jest bardzo szeroki i zdywersyfikowany - pełna liczba oferowanych produktów przekracza 15 tys. 5

6 KaŜdego miesiąca do oferty wprowadzanych jest kilkaset produktów. W strukturze sprzedawanych towarów dominuje sprzęt AGD, który łącznie z drobnymi artykułami gospodarstwa domowego stanowił w roku ubiegłym 72% sprzedaŝy towarów ogółem. System sprzedaŝy spółki Hoopla.pl, jako zintegrowana całość, opiera się na systemie e-commerce, słuŝącym do przyjmowania zamówień. Dane zbierane od klientów transferowane są do systemu finansowo-księgowego, System umoŝliwia płynny transfer informacji dotyczących zamówienia do odpowiednich działów spółki oraz dostarcza informacji do powiadamiania dostawców i kurierów o realizowanych zleceniach. Spółka posiada własne call center oraz niewielki magazyn. Spółka uŝywa rozbudowanej sieci logistycznej, która składa się z wielu centrów zaopatrzeniowych oraz wykorzystuje firmy kurierskie. Według wiedzy zarządu spółki, ceny oferowane w serwisie prowadzonym przez Spółkę są średnio o około 15% niŝsze od cen w hipermarketach ze sprzętem RTV i AGD. Wielkość realizowanej przez Spółkę sprzedaŝy na przestrzeni roku podlega zjawisku sezonowości panującej w całej branŝy e-commerce, a w szczególności w sprzedaŝy sprzętu RTV i AGD. SprzedaŜ poszczególnych grup towarów uzaleŝniona jest od występowania okresów przedświątecznych lub wakacyjnych. Poziom korzystania z sieci internetowej spada w miesiącach letnich, podobnie jest z popytem na sprzęt elektroniczny. Natomiast najwyŝszy popyt na towary oferowane przez Spółkę odnotowuje się zazwyczaj w IV kwartale, w okresie przedświątecznym, a takŝe na początku roku. NajniŜsze przychody ze sprzedaŝy Spółka realizuje w okresach luty-kwiecień oraz lipiec-sierpień. W drugiej połowie roku Spółka realizuje 2/3 całości przychodów ze sprzedaŝy. Towary oferowane przez Spółkę są przeciętnie tańsze o ok. 15% od tych samych produktów sprzedawanych w hipermarketach ze sprzętem RTV i AGD. SprzedaŜ Spółki podlega sezonowości. W drugiej połowie roku Spółka realizuje 2/3 sprzedaŝy rocznej. Konkurencja Hoopla.pl jest obecnie jednym z największych detalistów internetowych na polskim rynku e-commerce. Do głównych konkurentów Spółki w internetowym handlu sprzętem AGD naleŝy wymienić spółkę Agito.pl S.A. oraz supermarkety AGD/RTV, uruchamiające Internet jako alternatywny kanał sprzedaŝy. Aktualnie na rynku działają takie sieci stacjonarne sprzedające elektronikę uŝytkową jak: Euro RTV AGD oraz MIX Electronics. Firmy te w przeciągu ostatniego roku uruchomiły sprzedaŝ towarów przez Internet. Plany uruchomienia Internetu jako kanału dystrybucji ujawniają takŝe Electroworld oraz koncern Metro będący właścicielem MediaMarkt i Saturn. Zwracamy uwagę, iŝ dla duŝych koncernów handlowych, Internet jest tylko uzupełniającym kanałem dystrybucji. Z kolei dla niewielkich internetowych sklepów, działających na bazie darmowego oprogramowania do prowadzenia sklepów on-line, tzw. freeware, barierą rozwoju jest wzrost skali działania, wymagający znaczących nakładów inwestycyjnych. Główną konkurencję dla Spółki stanowią supermarkety AGD/RTV, dla których Internet stanowi alternatywny kanał sprzedaŝy. 6

7 Rynki zbytu Spółka realizuje sprzedaŝ wyłącznie na rynku krajowym. Oferta handlowa Spółki skierowana jest na klienta masowego, któremu oferuje sprzedaŝ towarów i usług przy wykorzystaniu zoptymalizowanych procesów logistycznych. Spółka współpracuje z ponad 30 dostawcami towarów zlokalizowanymi na terenie całego kraju. Ściślejsza współpraca handlowa odbywa się z czterema dostawcami, od których realizowanych jest ponad 50% zakupów towarów oferowanych przez Spółkę. Hoopla.pl nie posiada własnych środków transportu. Transport zakupionych towarów Spółka zleca firmom kurierskim. Przesyłki są wysyłane do klientów głównie za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Poprzez umowę ramową ma miejsce pełna standaryzacja usług dostawczych. Zasadą jest doręczenie przesyłki przez kuriera następnego dnia roboczego po jej nadaniu. Naszym zdaniem, poprzez outsourcing usług transportowych Spółka uzyskuje znaczną przewagę konkurencyjną w stosunku do firm o tradycyjnych metodach dostarczania towarów zamówionych on-line. Ponadto, dzięki efektywnemu działaniu firm logistycznych (utworzenie hubów przeładunkowych), Spółka mogła wprowadzić stałe ceny transportu, niezaleŝne od miejsca docelowego dostaw. Przekłada się to na obniŝenie kosztów wysyłki, a w efekcie obniŝenie cen towarów oraz wzrost sprzedaŝy. Spółka realizuje sprzedaŝ wyłącznie na rynku krajowym. Transport zakupionych towarów Spółka zleca firmom kurierskim. Strategia rozwoju Strategia rozwoju Spółki zakłada na najbliŝsze lata dynamiczny wzrost skali działania. Sprzyjać temu będzie zarówno oczekiwane wysokie tempo wzrostu krajowego rynku e-commerce, jak równieŝ działania Spółki, zmierzające do umocnienia pozycji lidera w handlu internetowym. Strategia Spółki zakłada: - poszerzenie oferty handlowej W tym celu Spółka planuje dokonanie przejęć innych podmiotów z rynku e- commerce związanych ze sprzedaŝą towarów z segmentów: dom i ogród, towary dla dzieci i niemowląt, sport i turystyka, motoryzacja oraz elektronarzędzia. Istotnym kryterium dla oceny nowych inwestycji kapitałowych Spółki będzie ich wielkość (wartość rynku, na którym operują potencjalne podmioty), ich rzeczywista wartość wewnętrzna: kadra, organizacja, kontakty z dostawcami oraz moŝliwość ewentualnego inkorporowania w struktury Spółki. Pierwszych przejęć naleŝy oczekiwać w roku Poszerzenie oferty handlowej odbywać się będzie głównie poprzez akwizycje podmiotów z rynku e-commerce. - dalszą rozbudowę funkcjonalności platformy handlowej e-commerce We wrześniu br. Spółka wdroŝyła nowy system e-commerce do handlu internetowego oraz system klasy ERP do zarządzania procesami związanymi z funkcjonowaniem Spółki. Skuteczne wdroŝenie nowoczesnych systemów informatycznych powinno przyczynić się do wzrostu standardów obsługi klienta (ergonomiczny sklep on-line, zapewnienie dobrej komunikacji z klientem, krótki czas dostawy towaru, dostarczanie usług posprzedaŝowych) i duŝo większych moŝliwości zarządzania cenami towarów. Dalsza rozbudowa systemu umoŝliwi 7 Od września br. Spółka wdraŝa nową platformę handlową e-commerce.

8 m.in. porównanie cech jakościowych towarów, trójwymiarową prezentację towarów, tworzenie systemu wymiany opinii konsumentów o zakupionych towarach oraz prowadzenie bardziej elastycznej polityki cenowej opartej na systemach lojalnościowych. - zwiększenia rozpoznawalności marki Hoopla.pl Realizacja tego zadania będzie moŝliwa poprzez wdraŝanie kampanii reklamowych w mediach tradycyjnych oraz w Internecie. Działania Spółki będą miały na celu zbudowanie stałej bazy lojalnych klientów. Spółka zamierza w sposób systematyczny i stały wspierać swą markę i kreować wizerunek solidnego, taniego, ale o szerokim i dostosowanym dla polskich klientów asortymencie, sklepu internetowego. Spółka dąŝyć będzie do wykreowania wizerunku marki Hoopla.pl, jako taniego i solidnego sklepu internetowego. UwaŜamy, iŝ kluczowe dla dynamicznego rozwoju Spółki w kolejnych latach będzie skuteczne wdroŝenie nowoczesnych systemów informatycznych. W sektorze transakcji masowych dóbr konsumpcyjnych, bardzo waŝne jest bowiem dobre zaprojektowanie i standaryzacja wszystkich procesów operacyjnych. W tym celu Spółka wdroŝyła system ERP, który pozwala elastycznie dostosowywać procedury wewnętrzne do oczekiwań klientów oraz wspomaga planowanie zasobów w procesach logistycznych i operacyjnych. Spółka wdroŝyła równieŝ nowoczesną platformę handlową e-commerce. Oczekujemy, iŝ pełną funkcjonalność platforma e-commerce osiągnie pod koniec bieŝącego roku. Spółka planuje równieŝ uruchomienie odrębnego systemu CRM, mającego być w przyszłości zunifikowanym modułem platformy sprzedaŝowej do identyfikacji zachowań klientów. System CRM powinien umoŝliwić Spółce spersonalizowanie oferty handlowej do konkretnych klientów. DuŜą zaletą wprowadzanych rozwiązań informatycznych jest pełniejsza automatyzacja procesów. Dzięki temu moŝliwe będzie znaczące ograniczenie błędów ludzkich oraz skrócenie czasu realizacji zamówienia. Dla efektywnego funkcjonowania Spółki niezbędne jest skuteczne wdroŝenie nowoczesnych systemów informatycznych (ERP, platforma e-commerce, CRM). W ramach realizowanej strategii, Spółka zamierza równieŝ rozwijać stosowane obecnie rozwiązania logistyczne. Spółka planuje wynajęcie nowej siedziby zlokalizowanej przy centrum logistycznym. Celem tego przedsięwzięcia będzie uzyskanie moŝliwości elastycznego wynajmowania przestrzeni magazynowej w miarę zwiększania się obrotów Spółki. Cele emisji Środki pozyskane z emisji akcji Spółka chce przeznaczyć na realizację inwestycji, związanych z wdraŝaną strategią rozwoju. Głównymi celami emisyjnymi są: - nabycie, rozwój i integracja systemów informatycznych (system ERP, CRM oraz platforma e-commerce) kwota 2,5 mln zł; - wsparcie rozwiązań logistycznych (zwiększenie powierzchni magazynowej) kwota 1 mln zł; Na przejęcia firm z branŝy e-commerce Spółka chce przeznaczyć ponad 60% środków pozyskanych z emisji akcji. 8

9 - promocja marki Hoopla.pl (marketing, kampania reklamowa) kwota 1 mln zł - inwestycje kapitałowe (akwizycje 2 duŝych i 3-4 małych sklepów internetowych) kwota 7,26 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, szacowane wpływy netto wyniosą 11,76 mln zł. W przypadku pozyskania z emisji IPO niŝszej kwoty, oczekujemy, iŝ Spółka zmniejszy wartość środków przeznaczonych na akwizycje kapitałowe. Czynniki ryzyka Podczas analizy zidentyfikowaliśmy w Spółce następujące kluczowe ryzyka: Ryzyko związane z działalnością Spółki w branŝy e-commerce Prognoza finansowa Spółki na lata oparta jest na spodziewanej wysokiej dynamice sprzedaŝy. Wzrost przychodów na sprzedaŝy w roku 2008 szacowany jest na ponad 138% w porównaniu do roku W 2009 roku dynamika sprzedaŝy ma wynieść 60%. UwaŜamy, iŝ prognozy Spółki są realne. Sprzyjać temu będzie spodziewana wysoka dynamika wzrostu rynku e-commerce w Polsce, szacowana średniorocznie na poziomie 71% w najbliŝszych latach. JednakŜe istnieje ryzyko, iŝ rynek e-commerce będzie rozwijał się wolniej niŝ to się obecnie przewiduje. W takim wypadku nie naleŝy wykluczać równieŝ wolniejszego tempa rozwoju spółki Hoopla.pl. Ryzyko związane z konkurencją na rynku e-commerce Segment rynku, na którym Spółka funkcjonuje jest nowym segmentem gospodarki. Dzięki temu rozwija się bardzo dynamicznie, stając się rynkiem wysoce konkurencyjnym. Charakterystyczną cechą e-commerce jest relatywnie niska kapitałochłonność działalności w początkowym okresie istnienia. Dalszy rozwój działalności i zapewnienie obsługi na poziomie setek i tysięcy transakcji miesięcznie, wymaga jednak zwiększonych nakładów finansowych, co stanowi istotną barierę dla wielu uczestników rynku. Przy dalszym utrzymaniu wysokiej dynamiki wzrostu handlu internetowego, krajowy rynek stanie się coraz bardziej atrakcyjny dla podmiotów zagranicznych, posiadających znaczne zaplecze kapitałowe, większą siłę przetargową w negocjacjach z producentami oraz, mogących posiadać bardziej dopracowany model prowadzenia działalności. Ryzyko związane z łańcuchem logistycznym i zarządzaniem zapasami Model prowadzenia przedsiębiorstwa przyjęty przez Hoopla.pl zbliŝony jest do modelu tzw. just-in-time i polega na sprawnym zarządzaniu bieŝącym zapotrzebowaniem na towary zamówione przez klientów. Towary te są krótkookresowo magazynowane w centrum zaopatrzeniowym Hoopla.pl lub 9

10 pozostają w magazynach dostawcy. Następnie, poszczególne towary dostarczane są przez firmy kurierskie bezpośrednio do odbiorców finalnych. Część klientów wybierających płatność za pobraniem moŝe zrezygnować z zamówionego wcześniej towaru, co powoduje, Ŝe w magazynach Hoopla.pl mogą pojawić się towary do dalszej odsprzedaŝy. W takim wypadku powstaje ryzyko uwikłania się Hoopla.pl w finansowanie zapasów towarów. Przy spodziewanym wzroście skali działania Spółki, ryzyko z tym związane stanie się coraz istotniejsze. Sądzimy, iŝ kluczową rolę w sprawnym zarządzaniu majątkiem obrotowym będzie odgrywał wdraŝany obecnie system klasy ERP. Ryzyko związane z płynnością akcji na GPW Po debiucie akcji Spółki na GPW w wolnym obrocie znajdą się akcje z oferty publicznej o łącznej wartości 26 mln zł (licząc po maksymalnej cenie emisyjnej) oraz część akcji serii A o wartości rynkowej ok. 3 mln zł, naleŝące do p. Jacka Ciesielskiego, na które nie został ustanowiony lock-up. Na akcje będące w posiadaniu p. Krzysztofa Boufała i Przemysława Szydłowskiego obowiązywać będzie 24-miesięczny lock-up. Fundusz MCI zobowiązał się natomiast do nie sprzedawania akcji, poza akcjami oferowanymi w ramach publicznej oferty, w ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego po cenie niŝszej niŝ cena o 25% wyŝsza od ceny emisyjnej akcji serii B. Zawarte umowy ograniczające zbywalność akcji nie niwelują całkowicie ryzyka związanego z moŝliwością wystąpienia na pierwszych sesjach po debiucie giełdowym podaŝy akcji nabytych po cenie znacząco niŝszej niŝ cena z emisji publicznej. Sprawozdania finansowe Spółki ZałoŜenia do prognozy wyników na lata : - prognoza wyników zakłada realizację celów emisyjnych publicznej emisji akcji, - prognoza przychodów, zysku brutto na sprzedaŝy i zysku netto zgodna z prognozą Zarządu, - wzrost udziału kosztów sprzedaŝy w przychodach netto ze sprzedaŝy z poziomu 3,1% w 2007 roku do 3,4% w 2009 roku, - wzrost marŝy operacyjnej z poziomu 0,9% w 2007 roku do 1,6% w roku 2009, - coroczne neutralne saldo na działalności finansowej, - efektywna stopa podatkowa na poziomie 19%, - nie uwzględniono wpływu środków pozyskanych z emisji akcji na wielkość przychodów z działalności finansowej Spółki - załoŝono brak wypłaty dywidendy w okresie objętym prognozą. 10

11 Skrócone sprawozdanie finansowe wraz z prognozą wyników Spółki (w mln zł). RACHUNEK WYNIKÓW E 2008E 2009E Przychody netto ze sprzedaŝy 0,21 4,66 26,38 51,67 119,69 191,60 wzrost 2148,8% 466,7% 95,9% 131,6% 60,1% Koszty wytworzenia 0,22 4,95 26,32 51,22 118,23 188,55 wzrost 2158,0% 432,2% 94,6% 130,8% 59,5% Zysk na sprzedaŝy netto -0,01-0,29 0,06 0,45 1,45 3,05 wzrost ,3% 225,6% 109,7% Zysk operacyjny -0,01-0,29 0,14 0,45 1,45 3,05 wzrost ,1% 225,6% 109,7% Zysk brutto -0,01-0,28 0,14 0,45 1,45 3,05 wzrost ,0% 225,6% 109,7% Zysk netto -0,01-0,24 0,10 0,36 1,18 2,47 wzrost ,4% 225,4% 109,7% BILANS E 2008E 2009E Aktywa trwałe 0,06 0,11 0,27 0,86 2,20 3,10 w tym: rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,01 0,18 0,76 2,10 3,00 Aktywa obrotowe 0,03 0,93 3,51 16,96 21,76 29,32 w tym: zapasy 0,01 0,11 1,12 2,87 6,65 10,64 naleŝności 0,01 0,45 2,24 5,02 11,64 15,97 inwestycje krótkoterminowe 0,02 0,24 0,11 9,07 3,47 0,59 Aktywa 0,09 1,04 3,77 17,83 23,96 30,30 Kapitał własny 0,04 0,35 0,69 12,81 13,99 16,46 kapitał zakładowy 0,05 0,19 0,26 0,60 0,60 0,60 Zobowiązania i rezerwy 0,05 0,69 3,09 5,02 9,97 13,84 w tym: zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązania krótkoterminowe 0,05 0,56 3,06 5,02 9,97 13,84 odsetkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pasywa 0,09 1,04 3,77 17,83 23,96 30,30 Źródło: Prospekt, szacunki własne DM BOŚ na podstawie prognozy Spółki. Zwracamy uwagę na wstępny etap rozwoju Spółki. Bardzo wysoka dynamika sprzedaŝy (ponad 466% w roku 2006) wynika przede wszystkim z efektu niskiej bazy. Stosunkowo wysoka wartość sprzedaŝy wynika natomiast z handlowego charakteru Spółki. Na wielkość przychodów netto ze sprzedaŝy wpływ ma wartość zakupionych towarów, która jest powiększona o uzyskiwaną marŝę handlową. W roku ubiegłym Spółka osiągnęła po raz pierwszy dodatnią rentowność operacyjną oraz zysk netto. Prognoza wyników Spółki na lata zakłada utrzymanie wysokiego tempa rozwoju, wynikającego zarówno z szacowanego wzrostu rynku internetowego w Polsce, jak równieŝ z umocnienia pozycji rynkowej Spółki na rynku e-commerce. Spółka do tej pory nie korzystała z kredytów bankowych. Spodziewamy się, iŝ w okresie najbliŝszych 3 lat Spółka nadal będzie finansować działalność operacyjną wyłącznie środkami własnymi oraz zobowiązaniami handlowymi. Spółka charakteryzuje się bardzo wysoką progresją sprzedaŝy, wynikającą jednak w duŝym stopniu z efektu niskiej bazy. 11

12 Analiza wskaźnikowa Spółki E 2008E 2009E CR Wskaźnik bieŝącej płynności 0,65 1,35 1,14 3,38 2,18 1,97 QR Wskaźnik podwyŝszonej płynności 0,54 1,19 0,77 2,81 1,51 1,20 NWC Kapitał obrotowy netto -0,02 0,24 0,42 11,94 11,78 13,36 CP Rotacja naleŝności w dn PL. Rotacja zobowiązań w dn IT Rotacja zapasów w dn OPM Stopa zysku operacyjnego -5,8% -6,2% 0,5% 0,9% 1,2% 1,6% EAM Stopa zysku z działalności gospodarczej -5,8% -6,1% 0,5% 0,9% 1,2% 1,6% NPM Stopa zysku netto -5,8% -5,1% 0,4% 0,7% 1,0% 1,3% CFM Stopa nadwyŝki finansowej -2,4% -4,8% 0,6% 0,8% 1,1% 1,3% ROS 11,6% 9,3% 9,9% 8,9% 8,1% 7,9% ROA -13,3% -22,7% 2,6% 2,0% 4,9% 8,2% ROE -31,6% -67,3% 14,2% 2,8% 8,4% 15,0% DM Stopa zadłuŝenia 57,8% 53,6% 81,2% 28,2% 41,6% 45,7% Wskaźnik zadłuŝenia kapitałów własnych 136,8% 158,8% 445,1% 39,2% 71,3% 84,1% Wskaźnik zadłuŝenia długoterminowego 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Źródło: Obliczenia własne Zwracamy uwagę na niską rentowność operacyjną Spółki, wynoszącą w roku ubiegłym 0,5%. Niska uzyskiwana marŝa operacyjna wynika z handlowego charakteru Spółki. Sądzimy, iŝ wdraŝane obecnie rozwiązania informatyczne, zwłaszcza system klasy ERP, przyczynią się do sprawnego zarządzania kosztami, pomimo wzrostu organizacji przedsiębiorstwa. W rezultacie oczekujemy wzrostu stopy zysku operacyjnego do poziomu 1,6% w roku Niska rentowność na poziomie zysku operacyjnego wynika z handlowego charakteru Spółki. Wskaźniki rynkowe dla Spółki E 2008E 2009E EPS 0,00-0,05 0,02 0,06 0,20 0,41 zm w % ,8% 225,4% 109,7% BVPS 0,01 0,07 0,14 2,14 2,33 2,74 zm. w % 826,3% 95,5% 1451,6% 9,2% 17,7% OPPS 0,00-0,06 0,03 0,07 0,24 0,51 zm. w % ,5% 225,6% 109,7% SPS 0,04 0,93 5,28 8,61 19,95 31,93 zm. w % 2148,8% 466,7% 63,2% 131,6% 60,1% Źródło: Obliczenia własne 12

13 Wycena Spółki Metoda porównawcza w stosunku do wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie Dobór spółek: Do bazy porównawczej włączono spółki, dla których Internet jest głównym źródłem przychodów. Najbardziej porównywalna z wyceniana spółka jest firma Oponeo.pl, będąca podobnie jak Hoopla.pl sklepem internetowym. ZałoŜenia wyceny: Wycenę Spółki przeprowadzono w oparciu o wskaźniki: P/BV, MC/S, P/E oraz P/OP. Wartość wskaźników MC/S, P/E, P/OP dla spółek z bazy porównawczej obliczono na podstawie danych finansowych za okres II kw r. I kw r. oraz kursów zamknięcia z dnia r. Wartość wskaźnika P/BV dla spółek z bazy porównawczej obliczono na podstawie wartości księgowej na dzień r. oraz kursów zamknięcia z dnia r. W analizie wykorzystano dane skonsolidowane lub w przypadku, gdy spółka ich nie sporządza dane jednostkowe. Uwzględniono nowe emisje akcji spółek: Netmedia, ecard, Oponeo.pl. Kapitały własne dla tych spółek zostały skorygowane o wpływy z nowych emisji akcji. Wycenom cząstkowym opartym na mnoŝnikach P/E, P/OP oraz P/BV przyznano wagi po 0,3. Nie dowaŝono wycenę opartą na mnoŝniku MC/S, przyznając jej wagę 0,1 ze względu na nie w pełni dopasowaną charakterystykę przychodów netto ze sprzedaŝy dla wycenianej spółki (marŝa handlowa powiększona o wartość zakupionych towarów cecha charakterystyczna spółek handlowych) w porównaniu do większości spółek z bazy porównawczej (prowizje i opłaty jako główny składnik wielkości przychodów netto ze sprzedaŝy dla spółek z branŝy media). Do końcowej wyceny zastosowano dyskonto w wysokości 15% związane z emisją akcji na rynku pierwotnym. Wycena została dokonana na podstawie prognozowanych wyników finansowych Hoopla.pl na rok 2007, po uwzględnieniu wpływów netto z emisji IPO. Zaletą wyceny porównawczej jest odniesienie do rynkowej wyceny spółek notowanych na GPW o zbliŝonym profilu działalności. Metoda porównawcza charakteryzuje się ponadto niewielką subiektywnością oceny, ograniczoną głównie do doboru spółek, tworzących bazę porównawczą. Wadą metody jest brak uwzględnienia w wycenie perspektyw rozwoju spółki oraz wysoka zmienność wyceny w zaleŝności od koniunktury na rynku. 13

14 Wycena porównawcza na podstawie prognozowanych wyników Hoopla.pl S.A. na rok SprzedaŜ EBIT Zysk netto Kapitał wł. Kapitalizacja Kurs z P/E P/OP MC/S P/BV (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (w tys. zł) (zł) Hoopla.pl jedn ,00 215,47 174,65 1,51 6,09 Bankier.pl skons ,10 42,75 53,53 6,88 6,31 Interia jedn ,30 64,94 66,76 7,89 19,00 Netmedia skons ,30 59,80 50,27 7,44 6,73 ecard jedn , ,99 3,24 Gadu Gadu jedn ,84 66,06 60,18 26,70 4,64 Oponeo.pl jedn ,60 78,46 67,77 2,75 2,62 Travelplanet jedn , ,77 19,05 Średnia wartość mnoŝników dla grupy spółek 62,40 59,70 9,35 8,80 Mediana wartości mnoŝników dla grupy spółek 64,94 60,18 7,44 6,31 Wycena akcji spółki Hoopla.pl SA wg mediany wartości mnoŝników (zł) 3,92 4,48 64,07 13,47 Przyjęte wagi dla poszczególnych mnoŝników 0,30 0,30 0,10 0,30 Średnia wartość 1 akcji spółki Hoopla.pl SA (zł) 12,97 Dyskonto 15% Średnia wartość 1 akcji spółki Hoopla.pl SA - po dyskoncie (zł) 11,02 Przeciętna hipotetyczna wartość 1 akcji Spółki dla poszczególnych wskaźników, bez uwzględnienia dyskonta, przedstawia się następująco: Dla wskaźnika P/E 3,92 zł Dla wskaźnika P/OP 4,48 zł Dla wskaźnika MC/S 64,07 zł Dla wskaźnika P/BV 13,47 zł Średnia waŝona wartość jednej akcji spółki Hoopla.pl S.A. na podstawie wyników prognozowanych, po uwzględnieniu dyskonta, wynosi 11,02 zł. Metoda dochodowa metoda dyskontowania zysku ekonomicznego Zaletą metody jest uwzględnienie perspektyw rozwoju Spółki, natomiast wadą - jej subiektywizm, oparty na własnej prognozie osiąganych przez Spółkę wyników finansowych na lata Podstawowe załoŝenia do wyceny metodą dyskontową. Źródło: Obliczenia własne 2007e 2008e 2009e 2010e 2011e Stopa wolna od ryzyka 4,80% 5,00% 4,80% 4,50% 4,30% Premia rynkowa 4,50% 4,50% 4,30% 4,30% 4,00% Beta 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Koszt kapitału własnego 10,20% 10,40% 9,96% 9,66% 9,10% Koszt długu 6,30% 6,50% 6,30% 6,00% 5,80% WACC 10,20% 10,40% 9,96% 9,66% 9,10% 14

15 Zastosowanie poniŝszej metody wyceny wymaga oszacowania czynników determinujących rozwój przedsiębiorstwa po wyznaczonym okresie prognozy. W modelu przyjęliśmy następujące dane: g - oczekiwana stopa wzrostu NOPLAT - na poziomie 3,5%. ROIC - oczekiwana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału - na poziomie 20%. WACC - średni waŝony koszt kapitału - na poziomie 8,5%. Wycena metodą zdyskontowanego zysku ekonomicznego. Źródło: Obliczenia własne NOPLAT 0,34 1,18 2,47 4,71 8,25 Zainwestowany kapitał 12,81 13,99 16,46 21,17 29,43 ROIC (początek) 12,2% 2,6% 8,4% 15,0% 22,3% WACC 10,2% 10,4% 10,0% 9,7% 9,1% ROIC (początek) - WACC 2,0% -7,8% -1,5% 5,3% 13,2% Zysk ekonomiczny 0,26-1,08-0,25 1,13 3,87 mnoŝnik 0,907 0,822 0,748 0,682 0,625 Wartość rezydualna zysku ekonomicznego 127,77 Wartość bieŝąca zysku ekonomicznego 0,23-0,89-0,19 0,77 82,25 Wartość bieŝąca zysku ekonomicznego - suma 82,17 Zainwestowany kapitał na początku okresu 0,71 Wartość inwestycji pozaoperacyjnych 0,00 Wartość spółki 82,88 ZadłuŜenie 0,00 Wartość kapitału własnego 82,88 Ilość akcji (w mln. szt.) 6,00 Wartość 1 akcji (w zł) 13,81 W badaniach uwzględniono takŝe bardziej pesymistyczny scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa w latach po 2011, mianowicie: g = 3,0%, ROIC = 19,5%, WACC = 9,0% - wartość jednej akcji Hoopla.pl SA wynosi w tym wypadku 11,74 zł. Wycena dochodowa pozwala oszacować wartość 1 akcji spółki Hoopla.pl S.A. na poziomie 13,81 zł. 15

16 Metoda mieszana Za cenę docelową na potrzeby IPO akcji spółki Hoopla.pl uznajemy wycenę opartą na metodzie mieszanej, uwzględniającej wcześniej dokonane pomiary metodą porównawczą i metodą dochodową. Wynik otrzymany metodą mieszaną jest średnią waŝoną pomiarów dokonanych metodą porównawczą i metodą dochodową. Zaletą metody jest częściowe uwzględnienie zarówno perspektyw rozwojowych spółki oraz aktualnych poziomów wycen spółek porównywalnych. Wycena metodą mieszaną. Wartość 1 akcji (zł) Waga Wycena porównawcza w oparciu o wyniki prognozowane 11,02 0,50 Wycena dochodowa 13,81 0,50 Końcowa wycena akcji Spółki z uwzględnieniem nowej emisji akcji wynosi 12,42 zł. Wycena metodą mieszaną 12,42 Dokonane pomiary pozwalają ustalić wycenę akcji na potrzeby emisji IPO na poziomie 12,42 zł. Wycena akcji Spółki jest zatem wyŝsza od minimalnej ceny emisyjnej akcji serii B (11,0 zł) o 12,9% oraz niŝsza o 4,5% od ceny maksymalnej (13,0 zł). 16

17 Informacje, o których mowa w par Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich Emitentów lub wystawców: PowyŜszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Rozpowszechnianie lub powielanie całości lub części raportu bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A. jest zabronione. Niniejszy raport został udostępniony spółce Hoopla.pl S.A. DM BOŚ dołoŝył wszelkiej staranności w celu zapewnienia metodologicznej poprawności i obiektywizmu niniejszej wyceny. DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych, podejmowanych w oparciu o niniejszy raport. Niniejszy raport jest pierwszym publikowanym opracowaniem DM BOŚ S.A. dotyczącym spółki Hoopla.pl S.A. Obecnie nie jest planowana jego aktualizacja Nadzór nad Domem Maklerskim BOŚ S.A. sprawuje KNF Datą sporządzenia raportu jest: r., Datą pierwszego udostępnienia do dystrybucji raportu jest: r. Źródła informacji: Prospekt, Materiały Spółki, sprawozdania finansowe Hoopla.pl S.A., GPW oraz serwisy informacyjne: Notoria Services, PAP Według dostępnych informacji: 1) DM BOŚ nie pozostaje w tej samej grupie kapitałowej, do której naleŝy Spółka dalej zwana Emitentem, 2) DM BOŚ pełni funkcję oferującego akcje Emitenta, 3) DM BOŚ nie pełni funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta, ani funkcji animatora Emitenta, 4) DM BOŚ nie posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej akcji Emitenta będących przedmiotem raportu w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego, 5) Nie ma powiązań finansowych o charakterze odbiegającym od standardów rynkowych z Emitentem, po stronie osoby przygotowującej rekomendację, lub osoby bliskiej, 6) Osoby przygotowujące niniejszy raport, lub osoby bliskie, nie pełnią funkcji w organach Emitenta ani nie zajmują stanowisk kierowniczych u Emitenta, 7) DM BOŚ zamierza złoŝyć Emitentowi ofertę świadczenia usług, dotyczącą pełnienia funkcji animatora Emitenta, 8) Nie występują powiązania pomiędzy osobą przygotowującą niniejszy raport, osobą jej bliską a Eminterm papierów wartościowych. Zastosowane metody wyceny papierów wartościowych: Metoda porównawcza z zastosowaniem wskaźników wyceny rynkowej: P/E, P/BV, P/OP, MC/S Silne strony: niewielki subiektywizm wynikający jedynie z doboru spółek do próby i wskaźników przeliczeniowych. Słabe strony: nieuwzględnianie perspektyw rozwojowych oraz prognoz wyników finansowych. Metoda dochodowa (zysku ekonomicznego) Silne strony: ujęcie w wycenie prognoz finansowych i perspektyw rozwoju spółki. Słabe strony: subiektywizm analityka wynikający z przyjęcia określonych prognoz i parametrów modelu wyceny 17

18 Metodologia liczenia wskaźników NS (Net Sales) przychody netto OP (Operating Profit) zysk operacyjny NP (Net Profit) zysk netto DEPR (Depreciation) amortyzacja NOCF (Net Operating Cash Flow) przepływy operacyjne netto NICF (Net Investment Cash Flow) przepływy inwestycyjne netto NFCF (Net Financial Cash Flow) przepływy finansowe netto DM (Debt Margin) stopa zadłuŝenia = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa ogółem CR (Current Ratio) wskaźnik płynności bieŝącej = aktywa obrotowe / (zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczeń międzyokresowe bierne) QR (Quick Ratio) wskaźnik podwyŝszonej płynności = (aktywa obrotowe zapasy) / (zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczeń międzyokresowe bierne) DFL Dźwignia finansowa - miara ryzyka finansowego wyraŝona ilorazem: EBIT i EBIT pomniejszony o koszt odsetek (lub ilorazem względnego przyrostu EPS i względnego przyrostu EBIT) EPS (Earnings per Share) zysk netto przypadający na jedną akcję DPS (Dividend per Share) dywidenda przypadająca na jedną akcję, która była lub będzie wypłacona w danym roku BVPS (Book Value per Share) wartość księgowa na jedną akcję P/E (Price / Earnings) cena / zysk; iloraz rynkowej wartości spółki przez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały P/OP Iloraz rynkowej wartości spółki i zysku operacyjnego za ostatnie cztery kwartały P/EBITDA Iloraz rynkowej wartości spółki oraz sumy zysku operacyjnego i amortyzacji za ostatnie cztery kwartały P/BV Iloraz wartości rynkowej spółki i jej wartości księgowej MC/S Iloraz wartości rynkowej spółki i przychodów ze sprzedaŝy za ostatnie cztery kwartały ROE (Return on Equity) stopa zwrotu z kapitału własnego; iloraz zysku netto i kapitałów własnych na koniec okresu obrotowego ROA (Return on Assets) stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów ogółem na koniec okresu obrotowego ROS (Return on Sales) marŝa zysku brutto ze sprzedaŝy = zysk brutto ze sprzedaŝy / przychody netto ze sprzedaŝy OPM (Operating Profit Margin) stopa zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody netto ze sprzedaŝy NPM (Net Profit Margin) stopa zysku netto = zysk netto / przychody netto ze sprzedaŝy CFM (Cash Flow Margin) stopa nadwyŝki finansowej = (zysk netto + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaŝy Beta Współczynnik kierunkowy liniowej funkcji aproksymującej zaleŝność zmiany ceny akcji od średniej zmiany wartości indeksu WIG liczony za badany okres (miesiąc) Zwrot z inwestycji - (kurs na ostatni dzień notowań w miesiącu minus kurs na pierwszy dzień notowań w miesiącu) / kurs na pierwszy dzień notowań w miesiącu Free float - wartość akcji będących w obrocie i znajdujących się w rękach niestabilnych akcjonariuszy 18

19 Analitycy: Tomasz Binkiewicz Makler papierów wartościowych Bartosz Stryjewski Doradca inwestycyjny Grzegorz Dobek Analityk Mariusz Solecki Analityk Michał Pietrzyca Analityk Tomasz Kotecki Asystent ul. Marszałkowska 78/ Warszawa tel.: (0-prefix-22) fax.: (0-prefix-22)

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA 19 lipca 2005 ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022-622 66 22 w. 332, fax. 022-622 66 22 w.331 e-mail: T.Binkiewicz@bossa.pl http:// bossa.pl Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. Publiczna Oferta Akcji Raport analityczny. Kraków, Mały Rynek 7. Adrian Kyrcz - analityk DM IDMSA.

Integer.pl S.A. Publiczna Oferta Akcji Raport analityczny. Kraków, Mały Rynek 7. Adrian Kyrcz - analityk DM IDMSA. Integer.pl S.A. Publiczna Oferta Akcji Raport analityczny Kraków, Mały Rynek 7 Adrian Kyrcz - analityk DM IDMSA Październik 2007 Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Integer.pl S.A. występują następujące

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA HYPERION S.A. Raport analityczny Kraków, 24 lipca 2006 Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Hyperion S.A występują następujące umowy i powiązania: - Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011 16 marca 2011 OPEN FINANCE SA Informacja o publicznej ofercie akcji INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM RAPORCIE NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z 19 PAŹDZIERNIKA 2005

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Neuca, Pelion, Farmacol

Neuca, Pelion, Farmacol Neuca, Pelion, Farmacol 21 listopada 2011 W przeddzień nowej ustawy Neuca: Rekomendacja: KUPUJ; 12-miesięczna cena docelowa: 96,0 zł Pelion: Rekomendacja: SPRZEDAJ; 12-miesięczna cena docelowa: 29,3 zł

Bardziej szczegółowo

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA GINO ROSSI S.A. Raport analityczny Kraków, 9 czerwiec 2006 Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Gino Rossi S.A. występują następujące umowy i powiązania:

Bardziej szczegółowo

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź http://www.lsisoftware.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą 1.000.000

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Vivid Games. Raport specjalny. 4/2015/SR (86) 17 czerwca, 2015. Profil spółki. Źródła przychodów. Analyst: Tomasz Rodak, CFA

Vivid Games. Raport specjalny. 4/2015/SR (86) 17 czerwca, 2015. Profil spółki. Źródła przychodów. Analyst: Tomasz Rodak, CFA Raport specjalny /1/SR (86) 17 czerwca, 1 Analyst: Tomasz Rodak, CFA Vivid Games Profil spółki Vivid Games jest deweloperem gier notowanym na New Connect, specjalizującym się w segmencie gier FreePlay

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012 HAWE S.A. Raport analityczny HAWE S.A. to przedsiębiorstwo realizujące wieloletni program inwestycyjny w sektorze telekomunikacji. Swoją drogę rozpoczęło w lutym 27 roku, lecz po dwóch latach znalazło

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy 2 marca 2010 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Sektor IT Polska COMW.WA; SGN.PW Kupuj (Niezmieniona) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo