1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis przedmiotu zamówienia:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 1 z 19

2 1. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, pt. Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego VI etap, w tym: - montaż tablicy informacyjnej budowy, - montaż drzwi z ościeżnica na taras techniczny, - dokończenie odwodnienia liniowego garażu, - przełożenie o ok. 20cm 4 szt. rur spustowych odprowadzających wodę z dachów części administracyjnej, - obmurowanie zmniejszające i wyrównujące ścian kanału naprawczego w garażu bloczkiem betonowym 14cm, - wszystkie tynki wewnętrzne ścian i sufitów, - ułożenie glazury w łazience przy warsztacie, - malowanie 180m2 wskazanych ścian, - wykonanie nacięcia podłoży, usunięcia części podłoży betonowych i z piasku oraz wykonanie fundamentów pod piec, sprężarkę i agregat prądotwórczy, - wykonanie kompletnych posadzek technicznych łącznie z posypką w zakresie całego obiektu, wykonanie kompletnych warstw izolacyjnych i jastrychu cementowego dla pozostałych podłóg wraz z dylatacjami zgodnie z warunkami technicznymi i technologią układania podłóg przemysłowych, - ułożenie płytek terakoty z cokolikami w kotłowni, - ułożenie obramienia kanału z kątownika 100x100x10mm z odpowiednim zakotwieniem w posadzce, - ułożenie bali impregnowanych na kanale, - wykonanie przelewów przez tarasy techniczne, wieńcy i wylewek ze spadkiem na ściankach attykowych tarasów technicznych, - wykonanie kompletnych okładzin elewacyjnych ze stelażami, izolacjami, obróbką ościeży, montażem żaluzji wentylacyjnych, przejść instalacyjnych wentylacji, klimatyzacji, instal. elektrycznych i innych, - wykonanie kompletnych okładzin wewnętrznych ścian attykowych tarasów, obróbek blacharskich przelewów i na wierzchu ścian attykowych, - wykonanie uzupełnienia brakującego styropianu XPS ścian fundamentowych, odkrywki ścian, wykonania wklejenia siatki i tynku kamyczkowego na cokole na całym budynku, - dostarczenie i montaż daszków szklanych nad wejściami do części administracyjnej, pomostów technicznych wieży, drabiny wieży z kabłąkami, balustrad wieży, - dostawa i montaż masztu kratowego, - wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji (dokończenie) w zakresie orurowania przewidzianego projektem i do pom. 1.27, z montażem kratek ściekowych, pionów wywiewnych z wywiewkami i zaworów napowietrzających, - doprowadzenie rur ciepłej i zimnej wody do pom. nr ( przez ścianę z sąsiedniego pomieszczenia 1.29., - wykonanie kompletnego orurowania instalacji centralnego ogrzewania z izolacjami termicznymi oraz montażem 5szt grzejników płytowych 11KV 600x1600mm we wskazanych przez inwestora pomieszczeniach, - wykonanie kompletnego zasilania nagrzewnic z izolacjami, przepustami pożarowymi i nagrzewnicami oraz sterowaniem, - wykonanie kompletnej instalacji gazowej wewnątrz budynku, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 2 z 19

3 - wykonanie kompletnej kotłowni gazowej z kotłem gazowym mocy 300kW, wszystkimi urządzeniami, instalacją solarną wraz z kolektorami słonecznymi, podłączeniem do instalacji i uruchomieniem. W kalkulacji należy przewidzieć pełne zatankowanie zbiornika gazu po wykonaniu rozruchu próbnego kotłowni i systemu ogrzewania na koniec prac budowlanych przewidzianych w roku 2014, - montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody w kotłowni, - montaż czopucha i komina dwupłaszczowego ze stali kwasoodpornej, kratki nawiewnej i wywiewnej, z wykonaniem niezbędnych przebić i zamurowań, - montaż kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie oprzewodowania wraz z izolacjami technicznymi i akustycznymi przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną, - montaż centrali wentylacyjnej NW-1 i NW-2 wraz z agregatami skraplającymi do każdej z central, - montaż agregatu klimatyzacji Dalkin VRVIIIPR 410A wraz z połączeniem z instalacją oraz montażem wszystkich urządzeń dla rozruchu klimatyzacji, - zabezpieczenie przewodów wentylacji i klimatyzacji wychodzących na zewnątrz budynku a nie podłączonych do urządzeń, - montaż kompletnej instalacji sprężonego powietrza wraz ze sprężarką, podłączeniem i rozruchem próbnym, - montaż rozdzielnicy elektrycznej RGnn kompletnej, - montaż rozdzielnicy piętrowej R 1 kompletnej, - montaż wszystkich korytek tras kablowych, - montaż rur instalacyjnych dla przewodów elektrycznych nn, - montaż rur instalacyjnych podtynkowych dla przewodów wszystkich instalacji niskoprądowych budynku, instalacji światłowodowej (montaż światłowodu nie objęty niniejszym zadaniem) wraz z wykuciem i zaprawieniem bruzd, - montaż linii zasilającej rozdzielnię R 1 z rozdzielni RGnn, - montaż linii zasilającej od agregatu prądotwórczego do rozdzielni RGnn, - montaż wszystkich przewodów kabelkowych gniazd 230V, gniazd 400V, oświetlenia, zasilania wszystkich urządzeń. Należy skalkulować (uwzględnione w przedmiarach) wykonanie zasilania dodatkowych gniazd 400V - 2 szt w garażu, 2 szt. w kotłowni, 2szt w warsztacie i 1 szt w sprężarni, oraz zasilanie wszystkich przewidzianych dokumentacją urządzeń w tym wciągarki węży w wieżyczce. Należy skalkulować dodatkowe zasilanie z UPS 4 wskazanych przez inwestora gniazd wtykowych 230V. W przedmiarach przewidziano dodatkowe 150m przewodu 3 x 2,5mm2. Skalkulowana cena kosztorysowa powinna zawierać wszystkie niezbędne do wykonania roboty pomocnicze związane z wykonaniem opisanego wyżej zakresu podstawowego a nie ujęte w przedmiarze robót. Pod zwrotem roboty pomocnicze należy rozumieć wszystkie niezbędne przebicia, przepusty, w tym przepusty pożarowe, zamurowania, ustawienie i rozebranie rusztowań, konstrukcje niezbędnych podwieszeń przewodów wentylacyjnych i pozostałych instalacji Zamawiający wymaga, by roboty składające się na przedmiot zamówienia wykonane zostały w kolejności i terminach cząstkowych, zgodnych z Harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 3 z 19

4 3.2 Nazwy i kody określone we wspólnym słowniku zamówień: Opis Kod CPV Główny przedmiot Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych budynków Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załącznik nr 1a - Dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1b - Przedmiar robót (kosztorys nakładczy) pomocniczo nie określa zakresu zamówienia, Załącznik nr 1c - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. UWAGA: Szczegółowe rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót (kosztorys nakładczy) załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pełni funkcję pomocniczą. Jeżeli przedmiar robót w pozycji podstawa, posiada podstawę wyceny, należy ją traktować pomocniczo. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw wyceny. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej znaków towarowych oraz nazw producentów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia i materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. Zaproponowane przez Wykonawcę materiały równoważne muszą być nie gorsze pod względem zarówno parametrów technicznych jak i jakościowych, co materiały przyjęte w projekcie. Tabela równoważności, w której zostały określone minimalne parametry równoważności dla wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia z nazwy urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia: wymagany do dnia 31 października 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 4 z 19

5 Zamawiający podzielił zamówienie na 4 podetapy, Wymagane terminy wykonania każdego z podetapów zostały określone w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany określić zakres robót dla poszczególnych podetapów w załączniku nr O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: 5.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. 5.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie ze sztuką i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane (w ramach odrębnych kontraktów), polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku wraz z instalacjami o kubaturze co najmniej 6.000m3 (sześć tysięcy), a wartość brutto co najmniej jednej z tych robót była nie niższa niż ,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych). 5.3 Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5.4 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w wykonaniu zamówienia co najmniej następującymi osobami: - kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. - Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. - W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U Nr 63, poz.394 ze zm.), 5.5 Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 5 z 19

6 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże łącznie, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie/na kwotę minimum ,00zł,(jeden milion pięćset tysięcy złotych) - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum ,00zł (jeden milion złotych) 5.6 Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5.7 Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, stosując system oceny spełnia lub nie spełnia. 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP zamawiający żąda załączenia do oferty, następujących dokumentów: 6.1 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP (w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składają wspólnie), 6.2 Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 5.2. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek w ww. wykazie wskazać wszystkie wykonane roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku wraz z instalacjami o kubaturze co najmniej 6.000m3 (sześć tysięcy), oraz zawrzeć informacje o robotach budowlanych wykonanych nienależycie, jeśli takie wystąpiły. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku załączania dowodów*. * Dowodami, są: - poświadczenie w miejsce poświadczenia wykonawca może załączyć dokument potwierdzający że roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, - inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, 6.3 Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 6 z 19

7 nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 5.4. SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, 6.4 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają posiadanie takich uprawnień, 6.5 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6.6 Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 6.7 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy załączenia do oferty, dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów. 6.8 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 7 z 19

8 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5.6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do siwz) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w ppkt składa każdy z Wykonawców. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Zamawiający nie żąda oświadczenia wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt i 7.5 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 8 z 19

9 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit a i c oraz w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt SIWZ 10.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione odpowiednio nie wcześniej niż: a) sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert dla dokumentu wskazanego w pkt 7.1.,7.4. i 7.5. b) trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert dla dokumentu wskazanego w pkt 7.2.i Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 7. Oferta wspólna. 9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 9.2 W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.3 Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 9 z 19

10 9.4 Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy. 9.5 Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9.6 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy. 9.7 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 9.9 W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazania Lidera Konsorcjum Każdy z podmiotów składających ofertę wspólną zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentów określonych w pkt 7 siwz Oświadczenie podmiotów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 PZP podmioty te składają wspólnie Warunki wymagane określone w pkt. 5 SIWZ, zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli zostaną spełnione przez wspólników łącznie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej wiarygodności. 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 10.1 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: Pisemnie na adres Zamawiającego, Faksem (fakt porozumiewania się faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem). W przypadku korespondencji przekazywanej faksem, który z przyczyn technicznych nie posiada funkcji raportu (potwierdzenia dostarczenia faksu) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmianę treści SIWZ, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, itp. dokumenty które należy zamieszczać na stronie internetowej zgodnie z PZP Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów: Pisemnie na adres Zamawiającego, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 10 z 19

11 Faksem (fakt przekazania oświadczeń lub dokumentów faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie na adres Zamawiającego). W przypadku przekazania oświadczeń lub dokumentów faksem, który z przyczyn technicznych nie posiada funkcji raportu (potwierdzenia dostarczenia faksu) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu, 10.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Dariusz Guzek tel.: , Mariusz Kaczmarski tel.: , Wymagania dotyczące wadium: 11.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą w kwocie ,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum nazwy wszystkich Wykonawców), b) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, c) wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, d) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, e) wskazanie sumy gwarancyjnej, f) określenie terminu ważności gwarancji, g) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy. h) w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, którą należy zwrócić Gwarantowi, zaleca się, aby nie była trwale związana z ofertą. Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 1. lit. b - e muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Andrespolu O/Brzeziny Na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium - Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego VI etap SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 11 z 19

12 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 11.2 lit b - e SIWZ należy złożyć w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach w sekretariacie przed terminem składania ofert lub dołączyć do oferty, 11.5 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy, nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 PZP, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 10. Termin związania ofertą: 12.1 Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert 12.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 12 z 19

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BI.271.02.01.2015 Lędziny, dn. 27.01.2015r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo