1. Opis przedmiotu zamówienia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis przedmiotu zamówienia:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 1 z 19

2 1. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, pt. Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego VI etap, w tym: - montaż tablicy informacyjnej budowy, - montaż drzwi z ościeżnica na taras techniczny, - dokończenie odwodnienia liniowego garażu, - przełożenie o ok. 20cm 4 szt. rur spustowych odprowadzających wodę z dachów części administracyjnej, - obmurowanie zmniejszające i wyrównujące ścian kanału naprawczego w garażu bloczkiem betonowym 14cm, - wszystkie tynki wewnętrzne ścian i sufitów, - ułożenie glazury w łazience przy warsztacie, - malowanie 180m2 wskazanych ścian, - wykonanie nacięcia podłoży, usunięcia części podłoży betonowych i z piasku oraz wykonanie fundamentów pod piec, sprężarkę i agregat prądotwórczy, - wykonanie kompletnych posadzek technicznych łącznie z posypką w zakresie całego obiektu, wykonanie kompletnych warstw izolacyjnych i jastrychu cementowego dla pozostałych podłóg wraz z dylatacjami zgodnie z warunkami technicznymi i technologią układania podłóg przemysłowych, - ułożenie płytek terakoty z cokolikami w kotłowni, - ułożenie obramienia kanału z kątownika 100x100x10mm z odpowiednim zakotwieniem w posadzce, - ułożenie bali impregnowanych na kanale, - wykonanie przelewów przez tarasy techniczne, wieńcy i wylewek ze spadkiem na ściankach attykowych tarasów technicznych, - wykonanie kompletnych okładzin elewacyjnych ze stelażami, izolacjami, obróbką ościeży, montażem żaluzji wentylacyjnych, przejść instalacyjnych wentylacji, klimatyzacji, instal. elektrycznych i innych, - wykonanie kompletnych okładzin wewnętrznych ścian attykowych tarasów, obróbek blacharskich przelewów i na wierzchu ścian attykowych, - wykonanie uzupełnienia brakującego styropianu XPS ścian fundamentowych, odkrywki ścian, wykonania wklejenia siatki i tynku kamyczkowego na cokole na całym budynku, - dostarczenie i montaż daszków szklanych nad wejściami do części administracyjnej, pomostów technicznych wieży, drabiny wieży z kabłąkami, balustrad wieży, - dostawa i montaż masztu kratowego, - wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji (dokończenie) w zakresie orurowania przewidzianego projektem i do pom. 1.27, z montażem kratek ściekowych, pionów wywiewnych z wywiewkami i zaworów napowietrzających, - doprowadzenie rur ciepłej i zimnej wody do pom. nr ( przez ścianę z sąsiedniego pomieszczenia 1.29., - wykonanie kompletnego orurowania instalacji centralnego ogrzewania z izolacjami termicznymi oraz montażem 5szt grzejników płytowych 11KV 600x1600mm we wskazanych przez inwestora pomieszczeniach, - wykonanie kompletnego zasilania nagrzewnic z izolacjami, przepustami pożarowymi i nagrzewnicami oraz sterowaniem, - wykonanie kompletnej instalacji gazowej wewnątrz budynku, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 2 z 19

3 - wykonanie kompletnej kotłowni gazowej z kotłem gazowym mocy 300kW, wszystkimi urządzeniami, instalacją solarną wraz z kolektorami słonecznymi, podłączeniem do instalacji i uruchomieniem. W kalkulacji należy przewidzieć pełne zatankowanie zbiornika gazu po wykonaniu rozruchu próbnego kotłowni i systemu ogrzewania na koniec prac budowlanych przewidzianych w roku 2014, - montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody w kotłowni, - montaż czopucha i komina dwupłaszczowego ze stali kwasoodpornej, kratki nawiewnej i wywiewnej, z wykonaniem niezbędnych przebić i zamurowań, - montaż kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie oprzewodowania wraz z izolacjami technicznymi i akustycznymi przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną, - montaż centrali wentylacyjnej NW-1 i NW-2 wraz z agregatami skraplającymi do każdej z central, - montaż agregatu klimatyzacji Dalkin VRVIIIPR 410A wraz z połączeniem z instalacją oraz montażem wszystkich urządzeń dla rozruchu klimatyzacji, - zabezpieczenie przewodów wentylacji i klimatyzacji wychodzących na zewnątrz budynku a nie podłączonych do urządzeń, - montaż kompletnej instalacji sprężonego powietrza wraz ze sprężarką, podłączeniem i rozruchem próbnym, - montaż rozdzielnicy elektrycznej RGnn kompletnej, - montaż rozdzielnicy piętrowej R 1 kompletnej, - montaż wszystkich korytek tras kablowych, - montaż rur instalacyjnych dla przewodów elektrycznych nn, - montaż rur instalacyjnych podtynkowych dla przewodów wszystkich instalacji niskoprądowych budynku, instalacji światłowodowej (montaż światłowodu nie objęty niniejszym zadaniem) wraz z wykuciem i zaprawieniem bruzd, - montaż linii zasilającej rozdzielnię R 1 z rozdzielni RGnn, - montaż linii zasilającej od agregatu prądotwórczego do rozdzielni RGnn, - montaż wszystkich przewodów kabelkowych gniazd 230V, gniazd 400V, oświetlenia, zasilania wszystkich urządzeń. Należy skalkulować (uwzględnione w przedmiarach) wykonanie zasilania dodatkowych gniazd 400V - 2 szt w garażu, 2 szt. w kotłowni, 2szt w warsztacie i 1 szt w sprężarni, oraz zasilanie wszystkich przewidzianych dokumentacją urządzeń w tym wciągarki węży w wieżyczce. Należy skalkulować dodatkowe zasilanie z UPS 4 wskazanych przez inwestora gniazd wtykowych 230V. W przedmiarach przewidziano dodatkowe 150m przewodu 3 x 2,5mm2. Skalkulowana cena kosztorysowa powinna zawierać wszystkie niezbędne do wykonania roboty pomocnicze związane z wykonaniem opisanego wyżej zakresu podstawowego a nie ujęte w przedmiarze robót. Pod zwrotem roboty pomocnicze należy rozumieć wszystkie niezbędne przebicia, przepusty, w tym przepusty pożarowe, zamurowania, ustawienie i rozebranie rusztowań, konstrukcje niezbędnych podwieszeń przewodów wentylacyjnych i pozostałych instalacji Zamawiający wymaga, by roboty składające się na przedmiot zamówienia wykonane zostały w kolejności i terminach cząstkowych, zgodnych z Harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 3 z 19

4 3.2 Nazwy i kody określone we wspólnym słowniku zamówień: Opis Kod CPV Główny przedmiot Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych budynków Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załącznik nr 1a - Dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1b - Przedmiar robót (kosztorys nakładczy) pomocniczo nie określa zakresu zamówienia, Załącznik nr 1c - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. UWAGA: Szczegółowe rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót (kosztorys nakładczy) załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pełni funkcję pomocniczą. Jeżeli przedmiar robót w pozycji podstawa, posiada podstawę wyceny, należy ją traktować pomocniczo. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw wyceny. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej znaków towarowych oraz nazw producentów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia i materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. Zaproponowane przez Wykonawcę materiały równoważne muszą być nie gorsze pod względem zarówno parametrów technicznych jak i jakościowych, co materiały przyjęte w projekcie. Tabela równoważności, w której zostały określone minimalne parametry równoważności dla wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia z nazwy urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia: wymagany do dnia 31 października 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 4 z 19

5 Zamawiający podzielił zamówienie na 4 podetapy, Wymagane terminy wykonania każdego z podetapów zostały określone w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany określić zakres robót dla poszczególnych podetapów w załączniku nr O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: 5.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. 5.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie ze sztuką i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane (w ramach odrębnych kontraktów), polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku wraz z instalacjami o kubaturze co najmniej 6.000m3 (sześć tysięcy), a wartość brutto co najmniej jednej z tych robót była nie niższa niż ,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych). 5.3 Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5.4 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w wykonaniu zamówienia co najmniej następującymi osobami: - kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. - Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. - W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U Nr 63, poz.394 ze zm.), 5.5 Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 5 z 19

6 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże łącznie, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie/na kwotę minimum ,00zł,(jeden milion pięćset tysięcy złotych) - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum ,00zł (jeden milion złotych) 5.6 Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5.7 Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, stosując system oceny spełnia lub nie spełnia. 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP zamawiający żąda załączenia do oferty, następujących dokumentów: 6.1 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP (w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składają wspólnie), 6.2 Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 5.2. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek w ww. wykazie wskazać wszystkie wykonane roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku wraz z instalacjami o kubaturze co najmniej 6.000m3 (sześć tysięcy), oraz zawrzeć informacje o robotach budowlanych wykonanych nienależycie, jeśli takie wystąpiły. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku załączania dowodów*. * Dowodami, są: - poświadczenie w miejsce poświadczenia wykonawca może załączyć dokument potwierdzający że roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, - inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, 6.3 Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 6 z 19

7 nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 5.4. SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, 6.4 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają posiadanie takich uprawnień, 6.5 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6.6 Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 6.7 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy załączenia do oferty, dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów. 6.8 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 7 z 19

8 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5.6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do siwz) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w ppkt składa każdy z Wykonawców. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Zamawiający nie żąda oświadczenia wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt i 7.5 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 8 z 19

9 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit a i c oraz w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt SIWZ 10.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione odpowiednio nie wcześniej niż: a) sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert dla dokumentu wskazanego w pkt 7.1.,7.4. i 7.5. b) trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert dla dokumentu wskazanego w pkt 7.2.i Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 7. Oferta wspólna. 9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 9.2 W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.3 Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 9 z 19

10 9.4 Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy. 9.5 Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9.6 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy. 9.7 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 9.9 W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazania Lidera Konsorcjum Każdy z podmiotów składających ofertę wspólną zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentów określonych w pkt 7 siwz Oświadczenie podmiotów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 PZP podmioty te składają wspólnie Warunki wymagane określone w pkt. 5 SIWZ, zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli zostaną spełnione przez wspólników łącznie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej wiarygodności. 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 10.1 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: Pisemnie na adres Zamawiającego, Faksem (fakt porozumiewania się faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem). W przypadku korespondencji przekazywanej faksem, który z przyczyn technicznych nie posiada funkcji raportu (potwierdzenia dostarczenia faksu) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmianę treści SIWZ, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, itp. dokumenty które należy zamieszczać na stronie internetowej zgodnie z PZP Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów: Pisemnie na adres Zamawiającego, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 10 z 19

11 Faksem (fakt przekazania oświadczeń lub dokumentów faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie na adres Zamawiającego). W przypadku przekazania oświadczeń lub dokumentów faksem, który z przyczyn technicznych nie posiada funkcji raportu (potwierdzenia dostarczenia faksu) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu, 10.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Dariusz Guzek tel.: , Mariusz Kaczmarski tel.: , Wymagania dotyczące wadium: 11.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą w kwocie ,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum nazwy wszystkich Wykonawców), b) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, c) wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, d) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, e) wskazanie sumy gwarancyjnej, f) określenie terminu ważności gwarancji, g) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy. h) w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, którą należy zwrócić Gwarantowi, zaleca się, aby nie była trwale związana z ofertą. Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 1. lit. b - e muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Andrespolu O/Brzeziny Na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium - Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego VI etap SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 11 z 19

12 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 11.2 lit b - e SIWZ należy złożyć w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach w sekretariacie przed terminem składania ofert lub dołączyć do oferty, 11.5 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy, nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 PZP, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 10. Termin związania ofertą: 12.1 Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert 12.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 12 z 19

13 12.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia rozstrzygnięcia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 11. Opis sposobu przygotowywania ofert: 13.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę, 13.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, 13.3 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, 13.4 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 13.5 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę: Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że przekaże zamawiającemu powiadomienie o zmianie oferty w części przed upływem terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona jak oferta z dopiskiem Zmiana. Wykonawca nie może zmienić oferty, po upływie terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że przekaże zamawiającemu powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Pismo w sprawie wycofania oferty powinna być oznaczone Wycofanie. Wykonawca nie może wycofać oferty, po upływie terminu składania ofert, 13.6 Ofertę, załączniki, oświadczenia i dokumenty należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką i podpisać przez wykonawcę osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, a jeżeli zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem. Wszystkie kartki powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwości dekompletacji. Zaleca się ponumerowanie stron, przy czym wykonawca może nie numerować stron niezapisanych Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu (nazwa (firma) adres wykonawcy) w przypadku braku pieczęci wykonawcy, 13.8 Ewentualne poprawki w tekście oferty lub w załącznikach muszą być naniesione w sposób czytelny i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy). Zaleca się poświadczenie za zgodność z oryginałem w formie: Za zgodność z oryginałem Data Własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy lub Czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 13 z 19

14 13.12 Ofertę, załączniki, oświadczenia i dokumenty (spięte lub zszyte) należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonej przed otwarciem (przez podpisanie i opieczętowanie na krawędziach sklejenia) i opatrzonej napisem: Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:... Oferta dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego VI etap Sprawa nr PZ Nie otwierać przed dniem r. godz W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu (kopercie) wymienić nazwy i adresy wykonawców składających wspólnie ofertę z zaznaczeniem pełnomocnika W przypadku nieprawidłowego opisania opakowania (koperty), zamawiający nie bierze odpowiedzialności za przedterminowe otwarcie Oferta powinna zawierać: Formularz ofertowy sporządzony wg załącznika Nr 4 do SIWZ Dowód wniesienia wadium, Żądane dokumenty i oświadczenia zawarte w pkt 6, Żądane dokumenty i oświadczenia zawarte w pkt 7, Dokument stwierdzający uprawnienie osoby/osób do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela należy dodatkowo dołączyć właściwe umocowanie prawne oraz w/w dokument Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać przekazane w taki sposób, by zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazywanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP Zaleca się, aby informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone oddzielnie (w oddzielnym opakowaniu lub oddzielnie spięte) od pozostałych jawnych dokumentów z oznaczeniem na pierwszej stronie tajemnica przedsiębiorstwa. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 14.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: - Sekretariat w terminie do dnia 29 maja 2014 r. do godz W przypadku oferty przesłanej pocztą, jako termin złożenia zamawiający przyjmuje termin otrzymania przesyłki, 14.3 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: - Świetlica w dniu 29 maja 2014 r. o godz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 14 z 19

15 14.4 Jeśli oferta zostanie złożona po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy bez jej otwierania. 13. Opis sposobu obliczenia ceny: 15.1 Wykonawca musi w ofercie wycenić wszystkie roboty oraz inne czynności niezbędne do wykonania zamówienia w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe itp. Zaoferowana cena będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Zaoferowana cena musi uwzględniać koszty wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją zamówieniem Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, potwierdzający wycenę oferty Zamawiający za obowiązującą cenę oferty brutto zawartą w formularzu oferty, jeśli cena oferty wyrażona słownie będzie odbiegała od ceny oferty wyrażonej liczbą, jako prawidłową przyjmuje cenę wyrażoną słownie Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć stawkę VAT w wysokości 23%. 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 16.1 Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 100% 16.2 Ocena punktowa oferty (Pc) za kryterium będzie wyliczana wg wzoru: najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych Pc= x 100% x 100pkt cena oferty badanej 16.3 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie uzyskania największej ilości punktów obliczonych wg wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 15 z 19

16 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 17.1 Zamawiający powiadomi pisemnie wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 17.3 Wybrany wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, pod rygorem niezawarcia umowy z winy Wykonawcy, wypełnionego i podpisanego harmonogramu realizacji robót budowlanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz. Zakres robót każdego z podetapów określi Wykonawca przy uwzględnieniu procentowo określonych kosztów zawartych w 12 pkt 5 i 6 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Wybrany wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy, pod rygorem niezawarcia umowy z winy Wykonawcy, do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej, potwierdzającego kalkulację ceny ofertowej, wraz z wyszczególnieniem czynników cenotwórczych: R-g, Kp (R+S), Kz (od M), Z (od R+S+Kp) 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 18.1 Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie do dnia zawarcia umowy Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) Pieniądzu b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) Gwarancjach bankowych, d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 18.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Andrespolu O/Brzeziny Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 16 z 19

17 18.6 Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 19.1 Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy zgodnie z treścią projektu umowy załączonej do SIWZ. 18. Warunki zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w tym: 20.1 W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej; c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, oraz wynagrodzenia umownego, które w szczególności dotyczyć będą: a) odbiegających od normalnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac; b) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron; c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 17 z 19

18 d) wystąpienia siły wyższej tj. wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występującej po podpisaniu umowy, a powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; e) konieczności wykonania dodatkowych prac archeologicznych na terenie budowy; f) konieczności wykonania robót zamiennych, Rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu ofertowego oraz czynników cenotwórczych: R-g, Kp (R+S), Kz (od M), Z (od R+S+Kp). Brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego; g) rezygnacji Zamawiającego z części robót. Nowe wynagrodzenie wykonawcy zostanie wówczas obliczone na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do umowy, 3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 4) zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy, 5) zmiana podwykonawców w sytuacji nie wywiązywania się z powierzonych im zadań, 6) zmiana harmonogramu realizacji robót budowlanych Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: a) projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, b) przedmiar i niezbędne rysunki Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania i cenę b) uzasadnienie zmiany. 19. Informacje o podwykonawcach: Zgodnie z art. 36 ust. 4 PZP zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie dokona przedmiotowego wskazania Zamawiający uzna, że wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie - bez udziału podwykonawców. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 18 z 19

19 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zawarte w dziale VI PZP dla postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP, 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną, 6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN, zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP, 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. Załączniki: 1a. Dokumentacja projektowa. 1b. Przedmiar robót (kosztorys nakładczy). 1c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP. 4. Oferta (formularz ofertowy). 5. Umowa projekt. 6. Wykaz robót budowlanych. 7. Wykaz osób. 8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej. 9. Harmonogram realizacji robót budowlanych. 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 11. Tabela równoważności. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ Strona 19 z 19

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip-rzemien.itl.pl/ Rzemień: przebudowa zabytkowego pałacu i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Rydzynie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/kwp/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,tabela.htm Poznań:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: 112683-2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Numer ogłoszenia:183912-2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Dąbrowa Górnicza: Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32 1 z 5 2015-03-20 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kobiór Kobiór: Budowa oświetlenia drogowego ul. Plichtowickiej w Kobiórze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sejmik.kielce.pl/387-zamowienia-publiczne.html Chęciny: Budowa sieci światłowodowej na terenach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl Łasin: Przebudowa pomieszczeń garażowych na myjnię i dezynfekcję łóżek szpitalnych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016. 1 z 5 2015-11-25 11:02 Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl Kraków: Prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Mielec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II-Kolektor

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-05-19 14:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Łowicz: Remont pomieszczeń budynku starej kotłowni z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

ul. Kowalskiego 23 B w Suwałkach Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ul. Kowalskiego 23 B w Suwałkach Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont klatek schodowych szt. 5 z wymianą stolarki drzwiowej, okiennej oraz montażem automatycznych wyłączników światła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalskiego 23 B w Suwałkach Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatropole.pl ; www.teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/ Opole: Adaptacja budynku Teatru im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Głubczyckiej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 204901-2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Bielsko-Biała: Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/kwp/591/1366/ Poznań: Wykonanie głównego wyłącznika przeciwpożarowego

Bardziej szczegółowo