GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice"

Transkrypt

1 Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr postępowania: OG/322/71/2013 Wykonanie usług porządkowych w obiektach Spółki Kod CPV: usługi sprzątania Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.... Zatwierdzam Katowice, październik,

2 I. Informacje ogólne. 1. Nazwa Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, adres: Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadającym NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00zł, wpłacono w całości, tel.: , fax: , 2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług porządkowych w obiektach Spółki Kod CPV: usługi sprzątania 3. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Wewnętrzny Regulamin Przetargowy Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). 4. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. KaŜdy wykonawca moŝe przedłoŝyć tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie odrzucona. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 10. Zebranie wykonawców Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. II. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług porządkowych w następujących obiektach Spółki 1. Budynek Spółki, ul. Wojewódzka 19, Katowice 2. SUW Będzin, ul. Siemońska 45, Będzin 3. SUW Czaniec, ul. Wodociągowa 1, Kobiernice 4. SUW Łazy, ul. Wypaleniska 11, Dąbrowa Górnicza 5. SUW Miedary, ul. Polarna, Tarnowskie Góry 6. Pododdział Staszic, ul. Staszica 84, Tarnowskie Góry 7. SUW Maczki, ul. Wodociągi 4, Sosnowiec 8. SUW Zawada, Karchowie, ul. Bytomska 6/3 9. Przepompownia Paprocany, ul. Bielska 213, Tychy 10. OSM Bytków, ul. Wróblewskiego 34, Siemianowice Śl. 11. OSM Chropaczów, ul. Łagiewnicka 78, Świętochłowice 12. OSM Czarny Las, ul. Hallera 80, Ruda Śląska 13. OSM Mikołów, ul. Filaretów 1, Mikołów 14. OSM Murcki, ul. Białobrzeska (Wzgórze Wandy), Katowice - Murcki 15. OSM Pszów, ul. Traugutta 121, Pszów 16. OSM Zagórze, ul. Lenartowicza 1, Sosnowiec 17. OSM śory, ul. Szczejkowicka 4, śory 18. Baza Napraw i Legalizacji Wodomierzy, ul. Parkowa 10, Chorzów 19. Budynek mieszkalny Dąb, ul. Chorzowska 186, Katowice 20. Budynek mieszkalny Chropaczów, ul. Kościelna 15, Świętochłowice 21. Budynek mieszkalny Urbanowice, ul. Oświęcimska 345, Tychy 22. Budynek mieszkalny Kobiernice, ul. Bielska 9, Kobiernice 23. Budynki mieszkalne Maczki, ul. Wodociągi 1 12, Sosnowiec 24. Budynek mieszkalny Zagórze, ul. Lenartowicza 9 abc, Sosnowiec 25. Budynek mieszkalny Będzin, ul. Siemońska 45, Będzin 26. Budynek mieszkalny Strumień, ul. Brodeckiego 17, Strumień 27. Budynek mieszkalny Łazy, ul. Wypaleniska 11, Dąbrowa Górnicza 28. Budynki mieszkalne Zawada, Karchowie, ul. Bytomska 2,3,4,5,6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań Zamawiającego jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia. Kod CPV: usługi sprzątania 2

3 III. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od r. do r. IV. Warunki i kryteria oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców. 1. Zamawiający dopuszcza do udziału w niniejszym postępowaniu wykonawców, którzy spełniają warunki dotyczące : 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaŝe Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi sprzątania budynków o powierzchni łącznej nie mniejszej niŝ 5000m 2 trwającej przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy kaŝda 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną min ,00zł, 1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych przez wykonawców oświadczeniach i dokumentach. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, a takŝe dokumentów potwierdzających zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być podpisane przez kaŝdy podmiot zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złoŝone przez kaŝdy podmiot. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złoŝone przez kaŝdy podmiot. 5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4 do SIWZ. 3

4 Wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wykazać Ŝe wykonali co najmniej dwie usługi sprzątania budynków o powierzchni łącznej nie mniejszej niŝ 5000m 2 trwającej przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy kaŝda. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty winny być złoŝone przynajmniej przez jeden podmiot. 6. Oryginał Pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, jeŝeli nie wynika to z dokumentu rejestrowego. 7. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 8. Opłaconą polisę (wraz z wymaganymi dowodami opłat składek ubezpieczenia) a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty musi złoŝyć kaŝdy podmiot. Zamawiający wymaga aby kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynosiła co najmniej ,00zł. 9. Parafowany wzór umowy wraz załącznikami : załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 - Karta oceny obiektu VI.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczeń i dokumentów, a takŝe wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu ( ) Przesłany faksem dokument naleŝy przesłać niezwłocznie za pośrednictwem poczty. 2. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym i wzoru umowy. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a takŝe zamieści na stronie internetowej. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie, Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia, a takŝe zamieści na stronie internetowej i będzie ono wiąŝące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Anna Purgał fax: VII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: ,00zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia r. o godzinie 9: Wadium moŝe być wnoszone w jednej z następujących form: - pieniądzu, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych. 4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta z dopiskiem Wadium na przetarg Nr postępowania OG/322/71/2013. Dowód wpłaty wadium naleŝy dołączyć do oferty. Termin do wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się za zachowany, jeŝeli kwota wynikająca z wadium znajduje się na koncie bankowym zamawiającego najpóźniej w dniu otwarcia ofert. Prosimy o podanie numeru rachunku, na które naleŝy zwrócić wadium. 5. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej naleŝy złoŝyć w formie oryginału w kasie głównej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, Katowice, ul. Wojewódzka 19. Potwierdzona kopia w/w dokumentu powinna być załączona do oferty. 4

5 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być podpisane przez upowaŝnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umoŝliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 8. Zamawiający dokona niezwłocznego zwrotu wadium jeŝeli: - upłynął termin związania ofertą, - zawarto umowę, - Zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - którego oferta została odrzucona. 10. JeŜeli wadium zostało wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego jeŝeli: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. VIII. Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia, a treść złoŝonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania firmy. Zamawiający zaleca, by wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane przez osoby upowaŝnione do podpisania oferty. Zamawiający zaleca aby Wykonawca wszystkie strony oferty przeszył sznurkiem oraz zakleił i opieczętował pieczęcią firmową lub zalakował. 3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być dodatkowo zaopatrzone w tłumaczenie na język polski i potwierdzone, na kaŝdej stronie, przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być, na kaŝdej stronie, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu. W przypadku dokumentów wygenerowanych elektronicznie z dostępnych oficjalnych państwowych publikacji internetowych nie jest wymagane poświadczanie ich za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. 4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w podwójnej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice, ul. Wojewódzka 19 i posiadać następujące oznaczenia: Oferta na: Wykonanie usług porządkowych w obiektach Spółki oraz Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. Koperta wewnętrzna oprócz powyŝszych oznaczeń powinna dodatkowo zawierać dane adresowe wykonawcy. 5. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złoŝone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, Ŝe koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem: ZMIANA, lub WYCOFANIE 5

6 6. Zamawiający informuje, Ŝe oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.), jeśli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania, nie zastrzegł, Ŝe nie mogą być udostępnione. Stosowne zastrzeŝenie wykonawca winien złoŝyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Nazwy dokumentów w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników graficznie wyróŝnione, a dokumenty stanowiące informacje zastrzeŝone winny być np.: a/ spięte i włoŝone w oddzielną, nieprzezroczystą okładkę, b/ opisane na okładce, c/ wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę. 9. Zamawiający informuje, Ŝe Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty naleŝy składać w: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice, ul. Wojewódzka 19, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 14: Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina dostarczenia (wpisane na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki na wskazany adres Zamawiającego. 3. W przypadku osobistego składania ofert, oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 53 B, V piętro, w godz. 7:30 14: Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 9:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 5. Zamawiający otworzy oferty w: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice, ul. Wojewódzka 19, sala konferencyjna Nr 58 w dniu r. o godz. 10:00 6. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności. 7. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający prześle mu w/w informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty. Cenę oferty naleŝy obliczyć poprzez określenie miesięcznego wynagrodzenia za wykonywanie usługi dla wszystkich obiektów, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia, następnie zsumowanie miesięcznego wynagrodzenia brutto dla wszystkich obiektów Zamawiającego i podanie ceny za jeden miesiąc wykonywania usługi brutto, a takŝe obliczenie wynagrodzenia za okres realizacji umowy tj. w terminie od do r. poprzez przemnoŝenie miesięcznego wynagrodzenia dla wszystkich obiektów Zamawiającego przez 13 miesięcy realizacji zamówienia. Cenę oferty naleŝy podać w PLN. Cena oferty winna zostać opracowana z uwzględnieniem wymagań podanych w Rozdz. II niniejszej specyfikacji oraz wzorze umowy. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, oraz wszelkie pozostałe koszty, np. koszty transportu, ubezpieczenia i inne. Wyklucza się moŝliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. XII. Opis oceny ofert oraz kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 1. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać wyjaśnień od Wykonawców dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Kryterium cena stanowi 100% wagi 3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniŝszych zasad: Ocena pod względem kryterium ceny polega na: a/ ustaleniu oferty o najniŝszej proponowanej cenie brutto, 6

7 b/ porównaniu proponowanej ceny brutto kolejnych ofert z ofertą o najniŝszej proponowanej cenie brutto i przydzieleniu odpowiedniej liczby punktów wg wzoru: Pc = (Cn : Co ) x 100 pkt gdzie: Cn oznacza cenę brutto oferty najtańszej Co oznacza cenę brutto oferty badanej Pc oznacza wartość punktową ceny 5. Uwzględniając powyŝsze kryterium zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Wewnętrznym Regulaminie Przetargowym Zamawiającego, spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uznana została za najkorzystniejszą. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich uczestników biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 2. Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie później niŝ dzień przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia są zobowiązani przedłoŝyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie np. umowę konsorcjum. Umowa konsorcyjna musi zawierać : określenie celu gospodarczego, przedsiębiorców odpowiedzialnych za złoŝoną ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji (lider), zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres nie krótszy niŝ czas realizacji przedmiotu zamówienia, wykluczenie moŝliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzi konieczność uniewaŝnienia postępowania z przyczyn, o których mowa w Wewnętrznym Regulaminie Przetargowym Zamawiającego. XIV. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XV. Wzór umowy. 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wzór umowy po upływie terminu do składania ofert nie podlega negocjacjom i złoŝenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów wzoru umowy Wykonawca moŝe zgłosić w sposób zgodny z rozdz. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na usługę dotyczącą przedmiotu zamówienia, niŝ w dniu złoŝenia oferty. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie zamawiającego, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 7

8 XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku uznania, iŝ podjęte działania mogą doprowadzić do uszczerbku interesu prawnego Wykonawcy, Wykonawca moŝe wnieść do Zarządu Spółki pisemne zaŝalenie. ZaŜalenie wnosi się w terminie 3 dni od powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia zaŝalenia. Na rozstrzygnięcie zaŝalenia nie przysługuje odwołanie. XVII. ZastrzeŜenia Zarząd Spółki moŝe w kaŝdym czasie podjąć decyzję o zamknięciu przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert. XVIII. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. Formularz ofertowy. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 5. Wzór umowy wraz z załącznikami: załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 - Karta oceny obiektu 8

9 ... (pieczęć firmowa wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. : Wykonanie usług porządkowych w obiektach Spółki WYKONAWCA:... (pełna nazwa firmy)... (adres firmy)... (telefon)... (fax)... NIP..., REGON... Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania zamówienia w okresie realizacji umowy tj. w terminie od r. do r. za: Cenę za jeden miesiąc wykonywania usługi na obiekcie: 1. Budynek Spółki ul. Wojewódzka 19, Katowice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/... brutto 2. SUW Będzin ul. Siemońska 45, Będzin - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 3. SUW Czaniec ul. Wodociągowa 1, Kobiernice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 4. SUW Łazy ul. Wypaleniska 11, Dąbrowa Górnicza - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. Brutto 5. SUW Miedary ul. Polarna, Tarnowskie Góry - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 6. Pododdział Staszic ul. Staszica 84, Tarnowskie Góry - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/... brutto 7. SUW Maczki ul. Wodociągi 4, Sosnowiec - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 9

10 8. SUW Zawada ul. Bytomska 6/3, Karchowie - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/... brutto 9. Przepompownia Paprocany ul. Bielska 213, Tychy - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 10. OSM Bytków ul. Wróblewskiego 34, Siemianowice Śl - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 11. OSM Chropaczów ul. Łagiewnicka 78, Świętochłowice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 12. OSM Czarny Las ul. Hallera 80, Ruda Śląska - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 13. OSM Mikołów ul. Filaretów 1, Mikołów - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 14. OSM Murcki ul. Białobrzeska (Wzgórze Wandy, Katowice-Murcki - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 15. OSM Pszów ul. Traugutta 121, Pszów - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 16. OSM Zagórze ul. Lenartowicza 1, Sosnowiec - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 17. OSM śory ul. Szczejkowicka 4, śory - sprzątanie powierzchni wewnętrznych. netto/ brutto 18. Baza Napraw i Legalizacji Wodomierzy ul. Parkowa 10, Chorzów - sprzątanie powierzchni wewnętrznych. netto/ brutto 19. Budynek mieszkalny Dąb ul. Chorzowska 186, Katowice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych... netto/... brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/.... brutto 20. Budynek mieszkalny Chropaczów ul. Kościelna 15, Świętochłowice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/... brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 21. Budynek mieszkalny Urbanowice ul. Oświęcimska 345, Tychy - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 22. Budynek mieszkalny Kobiernice ul. Bielska 9, Kobiernice - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 23. Budynki mieszkalne Maczki ul. Wodociągi 1-12, Sosnowiec - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 24. Budynek mieszkalny Zagórze ul. Lenartowicza 9 abc, Sosnowiec - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 25. Budynek mieszkalny Będzin ul. Siemońska 45, Będzin - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 10

11 - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 26. Budynek mieszkalny Strumień ul. Brodeckiego 17, Strumień - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 27. Budynek mieszkalny Łazy ul. Wypaleniska 11, Dąbrowa Górnicza - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 28. Budynki mieszkalne Zawada ul. Bytomska 2,3,4,5,6 Karchowice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/.... brutto Cena za jeden miesiąc wykonywania usługi na wszystkich obiektach w wysokości:: brutto ( słownie: ) Cena łączna wykonania zamówienia w okresie realizacji umowy tj. w terminie od r. do r. w wysokości:..brutto (słownie:.. ) Termin realizacji zamówienia: od r. do r. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto oświadczamy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami szczegółowymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeŝeń. 2. Będziemy związani ofertą w czasie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się podpisać umowę na realizację zamówienia w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego o treści zgodnej z załączonym, parafowanym wzorem. 3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe. Oferta zawiera...stron ponumerowanych w kolejności ułoŝenia, w tym...załączników. Wykaz załączników dołączamy do niniejszego formularza ofertowego Data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 11

12 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Wykonanie usług porządkowych w obiektach Spółki na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w trybie przetargu nieograniczonego Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentuję spełnia niŝej określone wymagania: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiada wiedzę i doświadczenie. 3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 12

13 Załącznik nr 4 do SIWZ... (pieczęć adresowa Wykonawcy) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Zamawiający Nazwa i adres Czas realizacji miesiąc / rok Wartość brutto Uwaga: W wykazie wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, Ŝe wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie co najmniej dwie usługi sprzątania budynków o powierzchni łącznej nie mniejszej niŝ 5000m 2, trwającej przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy kaŝda. Do wykazu naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie co najmniej dwóch usług sprzątania budynków o powierzchni łącznej nie mniejszej niŝ 5000m 2 trwającej przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy kaŝda Data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 13

14 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY NR OG/326/ /2013 zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON posiadającym NIP , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego: ,00zł wpłacono w całości, zwanym dalej "Zamawiającym", które reprezentuje: a... zwanym dalej Wykonawcą, które reprezentuje: o następującej treści: 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego, zakończonego wyborem złoŝonej przez Wykonawcę oferty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług porządkowych w obiektach Spółki. 2. Przedmiot umowy wraz z opisem obiektów Zamawiającego, na terenie których realizowana będzie usługa, został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy (stanowiącym integralną część umowy) określającym wymagania Zamawiającego w zakresie jakości, terminowości i zakresu wykonywanych usług. 2 Umowa zostaje zawarta na czas określony od r. do r Za wykonanie przedmiotu umowy Strony umowy określają wynagrodzenie w wysokości...zł brutto (słownie:...). 2. Za jeden miesiąc wykonywania przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości...zł brutto, w tym za obiekt: 1. Budynek Spółki ul. Wojewódzka 19, Katowice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/... brutto 2. SUW Będzin ul. Siemońska 45, Będzin - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 3. SUW Czaniec ul. Wodociągowa 1, Kobiernice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 4. SUW Łazy ul. Wypaleniska 11, Dąbrowa Górnicza - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 14

15 5. SUW Miedary ul. Polarna, Tarnowskie Góry - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 6. Pododdział Staszic ul. Staszica 84, Tarnowskie Góry - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/... brutto 7. SUW Maczki ul. Wodociągi 4, Sosnowiec - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 8. SUW Zawada ul. Bytomska 6/3, Karchowie - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/... brutto 9. Przepompownia Paprocany ul. Bielska 213, Tychy - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 10. OSM Bytków ul. Wróblewskiego 34, Siemianowice Śl - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 11. OSM Chropaczów ul. Łagiewnicka 78, Świętochłowice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 12. OSM Czarny Las ul. Hallera 80, Ruda Śląska - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 13. OSM Mikołów ul. Filaretów 1, Mikołów - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 14. OSM Murcki ul. Białobrzeska (Wzgórze Wandy, Katowice-Murcki - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 15. OSM Pszów ul. Traugutta 121, Pszów - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 16. OSM Zagórze ul. Lenartowicza 1, Sosnowiec - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto 17. OSM śory ul. Szczejkowicka 4, śory - sprzątanie powierzchni wewnętrznych. netto/ brutto 18. Baza Napraw i Legalizacji Wodomierzy ul. Parkowa 10, Chorzów, śory - sprzątanie powierzchni wewnętrznych. netto/ brutto 19. Budynek mieszkalny Dąb ul. Chorzowska 186, Katowice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych... netto/... brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/.... brutto 20. Budynek mieszkalny Chropaczów ul. Kościelna 15, Świętochłowice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/... brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 21. Budynek mieszkalny Urbanowice ul. Oświęcimska 345, Tychy - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 22. Budynek mieszkalny Kobiernice ul. Bielska 9, Kobiernice - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 15

16 23. Budynki mieszkalne Maczki ul. Wodociągi 1-12, Sosnowiec - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 24. Budynek mieszkalny Zagórze ul. Lenartowicza 9 abc, Sosnowiec - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 25. Budynek mieszkalny Będzin ul. Siemońska 45, Będzin - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/ brutto 26. Budynek mieszkalny Strumień ul. Brodeckiego 17, Strumień - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 27. Budynek mieszkalny Łazy ul. Wypaleniska 11, Dąbrowa Górnicza - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/. brutto 28. Budynki mieszkalne Zawada ul. Bytomska 2,3,4,5,6 Karchowice - sprzątanie powierzchni wewnętrznych netto/ brutto - sprzątanie powierzchni zewnętrznych. netto/.... brutto 3. Wynagrodzenie powyŝsze wynika ze złoŝonej przez Wykonawcę oferty z dnia Rozliczenie za usługi stanowiące przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur wystawionych w oparciu o podpisane protokoły wykonania usług podpisane kaŝdorazowo przez przedstawicieli Stron umowy. 2. Faktury wystawiane będą sukcesywnie jeden raz w miesiącu. 3. Zamawiający dokona przelewu zapłaty faktur na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 4. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do bieŝącego współdziałania z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego na wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wydania udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego pomieszczeń po wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy w stanie nie pogorszonym. 4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłoczne zawiadamiać Zamawiającego o zauwaŝonych awariach i zagroŝeniach dla Ŝycia i zdrowia ludzkiego, których usunięcie nie mieści się w granicach obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą umową. 5. Wykonawca zobowiązuje się takŝe do zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego informacji o wszelkich zauwaŝonych brakach i uszkodzeniach w pomieszczeniach i wyposaŝeniu w obiekcie Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w czasie obowiązywania umowy i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność tak wobec Zamawiającego jak i osób trzecich w przypadku wystąpienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 6 Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją usług porządkowych: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy terminowo i z naleŝytą starannością w sposób nie utrudniający funkcjonowania przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz do przestrzegania wszystkich przepisów i norm. 16

17 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania we własnym zakresie cyklicznych kontroli czystości pomieszczeń przyjętych do sprzątania oraz cyklicznej kontroli realizacji usług związanych z utrzymaniem terenów wokół budynków Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o mienie i składniki majątkowe Zamawiającego w zakresie określonym niniejszą umową oraz do przestrzegania przepisów bhp i ppoŝ. oraz innych obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŝarowymi jak równieŝ do przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów bhp i przeciwpoŝarowych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w odpowiednich ilościach, zapewniających prawidłowe utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach, specjalistycznych ekologicznych środków czystości posiadających odpowiednie atesty PZH lub inne równowaŝne certyfikaty. 6. Typ i jakość środków czystości Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zaproponowanych środków dezynfekcyjnych w przypadku braku osiągania zadowalających efektów przy ich uŝyciu W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w zakresie jakości świadczonych przez Wykonawcę usług porządkowych, osoba sprawująca nadzór nad realizacją usługi wskazana w umowie przez Wykonawcę ma obowiązek przybycia do obiektu Zamawiającego, w którym stwierdzono nieprawidłowości w terminie do 3 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego ich wystąpienia, celem sporządzenia i podpisania przez przedstawicieli Stron umowy protokołu stwierdzenia nieprawidłowości. 2. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy w obiekcie wskazanym przez Zamawiającego pomimo wezwania, o którym mowa w ust.1 uznaje się, Ŝe Wykonawca przyjmuje za zgodne z rzeczywistym stanem stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usług porządkowych. 3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust.1 Wykonawca ma obowiązek udzielić pisemnych wyjaśnień oraz niezwłocznie podjąć kroki zmierzające do usunięcia nieprawidłowości w realizacji usługi. 4. W przypadku stwierdzenia szkody powstałej w majątku Zamawiającego z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy, potwierdzonej odpowiednim protokołem stwierdzenia wystąpienia szkody podpisanym przez upowaŝnionych przedstawicieli Stron umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości wyrządzonej szkody. Gwarancją wypłacalności Wykonawcy w przypadku wystąpienia szkody jest jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zawartej w polisie ubezpieczeniowej Nr... i kolejnej zawartej na następny okres ubezpieczeniowy tak, by waŝność polisy ubezpieczeniowej OC obejmowała termin obowiązywania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego sprawdzania wykonania usług porządkowych przy pomocy karty oceny obiektu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający za prawidłowe wykonanie zadań w kaŝdej z pozycji karty oceny obiektu będzie stosował ocenę 1 punkt. Zamawiający za nienaleŝyte wykonanie któregokolwiek z zadań wskazanych w karcie oceny obiektu będzie stosował ocenę 0 punktów. Okresowe sprawdzanie wykonania usług porządkowych odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, uznaje się, Ŝe Wykonawca upowaŝnia Zamawiającego do samodzielnej oceny wykonania usług porządkowych, a dokonaną ocenę Wykonawca przyjmuje bez zastrzeŝeń za zgodną ze stanem rzeczywistym. W przypadku uzyskania oceny 0 w którejkolwiek z pozycji w/w karty, Zamawiający będzie stosował sankcje przewidziane w 12 ust. 4 umowy. 8 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iŝ Wykonawca realizuje usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy z nienaleŝytą starannością lub w sposób wadliwy, nieterminowy albo sprzeczny z umową, Zamawiający ma prawo w zaleŝności od swojego wyboru: 1. śądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w sposób wolny od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z nienaleŝytego wykonania usługi, bez dodatkowego wynagrodzenia. 2. Zlecić wykonanie usługi innemu wykonawcy i obciąŝyć Wykonawcę wynagrodzeniem zapłaconym temu wykonawcy. 17

18 9 Obowiązki Zamawiającego: 1. Zamawiający zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia osobom wykonującym usługi sprzątania pomieszczenia socjalnego oraz dostępu do energii elektrycznej i wody. 2. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia warunków zgodnych z przepisami BHP i ppoŝ. 3. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wypadkach przy pracy pracowników Wykonawcy oraz do udzielenia pomocy przy badaniu okoliczności zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 4. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę pisemnie o kaŝdym stwierdzonym przypadku niewłaściwego pełnienia usług porządkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy. 10 Nadzór nad realizacją usług oraz koordynacją realizacji umowy: ze strony Zamawiającego sprawuje: p. Krystyna Adamska, p. Magdalena Szołtysik, tel , ze strony Wykonawcy sprawuje: p.... tel 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności uniemoŝliwiających Zamawiającemu współpracę z Wykonawcą, a w szczególności: 1. Nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie. 2. W przypadku 3-krotnego w ciągu jednego miesiąca pisemnego zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego nieprawidłowości w zakresie jakości świadczonych usług porządkowych. 3. W przypadku gdy realizacja umowy nie odpowiada warunkom określonym w załączniku nr 1 do umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 2. Zamawiający moŝe obciąŝyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku 2 krotnego w ciągu miesiąca stwierdzenia zaistnienia nieprawidłowości w zakresie realizacji umowy. 3. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w zakresie realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy. 4. W przypadku otrzymania w karcie oceny obiektu, o której mowa w 7 ust.5, w którejkolwiek z pozycji oceny 0 punktów Zamawiający moŝe obciąŝyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto za dany obiekt. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, jeŝeli kara nie pokrywa powstałej szkody. 6. Strony umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć odpowiednią fakturę Wykonawcy o naliczone kary. 13 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie (likwidacja) firmy Wykonawcy, - zostanie wszczęty nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania czynności objętych umową bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złoŝonego na piśmie Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na usługę dotyczącą przedmiotu zamówienia, niŝ w dniu złoŝenia oferty. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 18

19 15 Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 2. Integralną część umowy stanowią załączniki: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Karta oceny obiektu. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 19

20 Załącznik nr 1 do SIWZ / Umowy OG/326/.../2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Budynek Spółki adres: Katowice ul. Wojewódzka 19 ilość zatrudnionych: 199 osób powierzchnia terenu zewnętrznego: 800 m 2 (skwer przed budynkiem i obok budynku, wokół budynku: chodnik i parking na ul. Wojewódzkiej, chodnik na ul. Podgórnej, chodnik i miejsce parkingowe na ul. Lompy, część parkingu na placu od ul. Lompy) powierzchnia pomieszczeń: m 2 w tym: podłogi panelowe: ok.132 m 2 okna plastikowe: ok. 514 m 2 drzwi drewniane: ok. 224 m 2 drzwi i powierzchnie przeszklone : ok. 210 m 2 glazura ścienna : ok. 800 m 2 kabina prysznicowa :1 szt. toalety: 20 szt. umywalki : 75 szt. Sprzątanie w godzinach od podłogi z wykładziną PCV: ok m 2 glazura podłogowa: ok m 2 wykładzina dywanowa :63 m 2 Codziennie w dni robocze: - kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych poprzez zamiatanie, mycie i konserwację podłóg, odkurzanie dywanów, ścieranie na wilgotno kurzu ze wszystkich mebli i urządzeń biurowych oraz parapetów (niepozostawianie smug), opróŝnianie i w razie potrzeby mycie koszy na śmieci z wymianą worków oraz pojemników niszczarek i popielniczek sprzątanie pomieszczeń biurowych następuje kaŝdorazowo po wyjściu wszystkich pracowników, - kompleksowe mycie i dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń sanitarnych z myciem luster, glazury ściennej, kabin, pojemników na środki higieniczne itp. - uzupełnianie na bieŝąco środków higienicznych w toaletach i pomieszczeniach biurowych (niedopuszczenie do wystąpienia braków zwłaszcza w toaletach) środki higieniczne winny być niebrudzące i bezzapachowe - zamiatanie i mycie schodów oraz klatek schodowych z przecieraniem na mokro poręczy i balustrad oraz kompleksowe mycie i czyszczenie wind (podłogi, ściany, lustra, drzwi), mycie korytarzy na mokro po opuszczeniu danego piętra przez wszystkich pracowników, - usuwanie zabrudzeń z powierzchni pionowych typu drzwi, przeszklenia, - czyszczenie i układanie wycieraczek, - w razie potrzeby w godz. od 7 00 do przy złych warunkach atmosferycznych sprzątanie i mycie korytarzy i klatek schodowych zwłaszcza holu na parterze przy głównym wejściu, - sprzątanie terenu wokół budynku w tym usuwanie zanieczyszczeń, odśnieŝanie i usuwanie gołoledzi zimą codziennie (w tym posypywanie piaskiem i solą) oraz pielęgnacja terenów zielonych latem tj. odchwaszczanie, przycinanie, usuwanie odpadów, nawadnianie. Codziennie zimą włącznie z dniami wolnymi: - odśnieŝanie i usuwanie gołoledzi, posypywanie piaskiem i solą, 20

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG pn. Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG pn. Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG pn. Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Sprawa nr 44/2010/EEZP/AP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego 44/2010/EEZP/AP - Usługi

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo