OPRACOWANIE: ZESPÓŁ POD KIERUNKIEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE: ZESPÓŁ POD KIERUNKIEM"

Transkrypt

1 WROCŁAWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OPINIA I OCENA WSTĘPNYCH ZAŁOśEŃ PROJEKTU OPRACOWANIE: ZESPÓŁ POD KIERUNKIEM dr hab. Andrzeja Kalety, prof. AE, W SKŁADZIE: dr Jarosław Ignacy dr inŝ. Letycja Sołoducho-Pelc dr Przemysław Wołczek mgr Joanna Wilk mgr Wojciech Kubiak Wrocław 2008

2 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego 1. Ocena idei w świetle współczesnych trendów i tendencji światowego handlu usługami Na wstępie stwierdzić naleŝy, Ŝe przeobraŝenia obserwowane w światowej wymianie handlowej stanowią naturalną konsekwencję ogólniejszych przekształceń zachodzących w całej gospodarce światowej. Następujące w niej, dynamiczne zmiany, przyczyniły się do powstania nowego modelu biznesowego, a postęp dokonujący się w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych doprowadził do ukształtowania się nowego międzynarodowego podziału pracy. W ostatnich latach nastąpił znaczny spadek kosztów transportu i komunikacji. Łączny silny wpływ postępu technologicznego i spadku kosztów transportu spowodował, Ŝe dziś mówi się o śmierci odległości w nowym modelu biznesowym. Dodatkowym czynnikiem, który w sposób katalizujący wpłynął na przekształcenia społeczno-gospodarcze była postępująca liberalizacja handlu międzynarodowego. Czynniki te sprawiają, Ŝe obecnie stopniowo zacierają się granice pomiędzy tym co moŝe być, a co nie przedmiotem handlu międzynarodowego. Przemiany te powodują daleko idące konsekwencje, szczególnie dla rynku usług, który wcześniej nie był przedmiotem badań i szerszych analiz. Warto wskazać, Ŝe międzynarodowa wymiana usługowa jest zjawiskiem stosunkowo nowym, którą zaczęto postrzegać w drugiej połowie XX wieku. Problematyka ta stosunkowo szybko zyskiwała na znaczeniu, a odzwierciedleniem jej rangi jest fakt, Ŝe pojawia się w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w początkach lat sześćdziesiątych XX wieku. W miarę wzrostu wymiany międzynarodowej stopniowo usuwane były bariery utrudniające wymianę usług. Mechanizmy liberalizacji międzynarodowej wymiany usług zawiera m.in. porozumienie GATT zawarte w ramach WTO (Światowej Organizacji Handlu). W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat moŝna zaobserwować systematyczny rozwój usług i ich rosnący udział w międzynarodowej wymianie. Potwierdzeniem tego jest fakt, Ŝe według szacunków, w 2010 roku udział usług w międzynarodowej wymianie towarowej i usługowej moŝe przekroczyć 50% obrotów. Sprzyja temu wiele czynników, m.in. postępująca globalizacja, która zmienia rynek usług w światowy rynek usług. W ostatnim czasie obserwujemy szczególnie intensywny postęp technologiczny, który sprawia, Ŝe usługi tracą cechy, które dotychczas były przeszkodą w międzynarodowym handlu nimi. Osiągnięcia telekomunikacyjne w przypadku wielu usług właściwie zlikwidowały granice między państwami. Szczególny przełom na drodze umiędzynarodowienia usług stanowił gwałtowny rozwój internetu. Z jednej strony stymuluje on pojawienie się całkiem nowych, wcześniej nieznanych usług, jak np. handel internetowy,

3 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego telemedycyna, e-learning, a z drugiej strony pozwala na usunięcie barier technicznych w przeszłości utrudniających, czy wręcz uniemoŝliwiających międzynarodowy handel takimi usługami, jak usługi badawczo-rozwojowe, rachunkowe, prawnicze, konusultingowe i inne. ObniŜające się koszty łączności sprawiają, Ŝe zmieniają się sposoby świadczenia niektórych usług. Tam gdzie to jest moŝliwe kontakt osobisty zastępowany jest komunikacją na odległość (rezerwacja biletów tanich linii lotniczych, call center, bankowość internetowa). Wszystkie te czynniki sprawiają, Ŝe trwa systematyczny rozwój usług, a ich udział w międzynarodowej wymianie rośnie. Sytuację tą obrazują dane statystyczne obejmujące lata Ogólne dane (wg. WTO) dotyczące światowego handlu usługami prezentuje tabela 1. Rok Eksport [mld USD] Import [mld USD] ,0 402, ,6 401, ,5 820, ,9 1201, ,2 1479, ,5 2132, Tabela 1 Światowy handel usługami rynkowymi na świecie w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WTO. Analizując dane statystyczne za lata , naleŝy zauwaŝyć, Ŝe zarówno eksport, jak i import w ciągu tego okresu wykazywały trwałą i bardzo znaczną, bo niemal 7- krotną, dynamikę wzrostu. Warto wskazać, Ŝe na przestrzeni ostatnich 6-ciu lat wzrost ten był szczególnie intensywny i wyniósł ok. 80%, z czego niemal 50% przypada na dwa ostatnie lata ( ). Świadczy to o rosnącej dynamice rozwoju światowego handlu usługami, a wiele faktów wskazuje na to, iŝ tendencja ta powinna utrzymać się równieŝ w kolejnych latach, co stanowić moŝe istotną wskazówkę co do przyszłych kierunków przekształceń społecznogospodarczych. Warto podkreślić, Ŝe oprócz zmian ilościowych, takich jak wzrost znaczenia i wolumenu wymiany usług, w sektorze tym widoczne są równieŝ jakościowe zmiany strukturalne. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ( ), istotnej zmianie uległa struktura rzeczowa światowego handlu usługami. W tym czasie udział usług związanych z podróŝowaniem w ogólnoświatowym eksporcie usług zmalał z 31% w 2000 roku do 26,6%

4 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego w roku Jednocześnie, na podobnym, stabilnym poziomie pozostawał udział usług związanych z przewozami i transportem. Warto podkreślić, Ŝe znaczny wzrost, z 43,2% do 47,8% zanotowały natomiast pozostałe usługi, które obejmują usługi nowego typu m.in. rachunkowe, prawnicze, konsultingowe, a takŝe związane z outsourcingiem. Tendencje te obrazuje wykres 1. Wykres 1 Struktrua rodzajowa światowego eksportu usług rynkowych w 2000 i 2006 roku. Źródło: statystyki WTO, International Trade Statistics Na tle współczesnych trendów występujących w gospodarce światowej warto równieŝ zasygnalizować zmiany struktury geograficznej i roli jaką w światowym handlu usługami odgrywa Polska. W ciągu ostatnich kilku lat ( ) średni wzrost eksportu usług komercyjnych na świecie wyniósł 11%, a importu 10%. Nieco szybciej niŝ ogólnoświatowa średnia rósł zarówno eksport, jak i import w krajach UE średnio o odpowiednio 12% i 11%. Analiza danych statystycznych WTO dotyczących poszczególnych państw członkowskich UE wyraźnie wskazuje na dwie tendencje. Co prawda w ciągu ostatnich lat wyraźnie zwiększa się znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej w światowym handlu usługami, ale stosunkowo niewielką rolę odgrywa w nim Polska, która z niskim udziałem 0,7% zarówno w światowym eksporcie jak i w imporcie, zajmuje odpowiednio 30 i 26 miejsce w rankingu. Jej udział jest nieproporcjonalnie mały tzn. znacznie mniejszy, niŝ to wynika z obszaru terytorialnego czy teŝ liczby ludności. Znaczną lukę, która istnieje w tym zakresie doskonale ilustruje fakt, Ŝe kilkukrotnie mniejsza terytorialnie i posiadająca ponad 2-krotnie mniejszą liczbę mieszkańców Holandia, zajmuje w tym rankingu 9 pozycje, a jej udział w światowym handlu usługami jest ponad 4-krotnie większy od Polski (dane statystyczne WTO 2007). Warto

5 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego równieŝ zauwaŝyć, Ŝe udział Polski w światowej wymianie towarowej jest nieco większy i wynosi ok. 1%. co wskazuje, Ŝe usługi w naszym kraju są stosunkowo słabiej rozwinięte niŝ handel towarami. Systematyczne upowszechnianie się w Polsce stylu konsumpcji zbliŝonego do panującego w krajach Europy Zachodniej, wskazuje, Ŝe usługi odgrywać będą coraz większą rolę w miarę wzrostu dobrobytu społecznego. Warto bowiem podkreślić, Ŝe udział usług w handlu wzrasta wraz z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Tendencje takie są odzwierciedleniem zjawisk zachodzących w gospodarkach krajów rozwiniętych i związane są m.in. z rosnącymi dochodami konsumentów. Wzrost popytu na usługi wynika równieŝ (a moŝe przede wszystkim) z zapotrzebowania przedsiębiorstw, działających w warunkach nasilającej się konkurencji, zmuszającej do wzrostu efektywności produkcji. Fakt ten potwierdza tezę, iŝ Polska posiada duŝy, słabo wykorzystany potencjał w zakresie rozwoju usług. Szczególną rolę w zwiększaniu znaczenia Polski w światowej wymianie usług odegrać moŝe Wrocław, m.in. ze względu na przyciągnięcie znacznej ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych o łącznej wartości ponad 3 mld euro 1. Warto bowiem podkreślić, Ŝe usługi odgrywają szczególną rolę w BIZ (Bezpośrednich Inwestycjach Zagranicznych), a ich znaczenie systematycznie rośnie. Jeszcze na początku lat siedemdziesiątych usługi stanowiły mniej niŝ ¼ światowego zasobu BIZ, aby w roku 1986 wzrosnąć do 40% i do 63% w roku W latach rozmiar BIZ rósł co prawda we wszystkich sektorach, ale tempo przyrostu w sektorze usług było najszybsze, siedmiokrotne, w porównaniu do czterokrotnego wzrostu zasobów BIZ w przemyśle przetwórczym 3. Dynamiczny wzrost roli usług w światowych BIZ jest rezultatem wielu zjawisk obejmujących procesy globalizacji. Konsekwencje tych tendencji są szczególnie wyraźne na terenie miasta Wrocławia (i całej aglomeracji wrocławskiej), gdzie wykształcona i doświadczona kadra managerska przez wiele lat zasilała inwestycje zagraniczne lokowane we Wrocławiu. Z biegiem lat trend ten stopniowo zmieniał jednak swój charakter i obecnie widoczny jest trend odwrotny, tzn. zagraniczni inwestorzy coraz chętniej i częściej korzystają z usług lokalnych firm, które zapewniają ich odpowiedni poziom. Wydaje się, Ŝe kolejnych latach ta tendencja będzie zyskiwała na znaczeniu, co jest szczególnie istotne, gdyŝ fakt ten stanowić moŝe bazę do 1 Opracowanie własne na podstawie danych Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, dostępnych na oficjalnej stronie Urzędu Miasta wydruk Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD. 3 Zimny Z., Usługi: charakterystyka i transakcje międzynarodowe w: red. Szymaniak A. Globalizacja usług, Wydawnictwo Naukowe INPiD, UAM, Poznań 2007 s. 46 i nast.

6 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego dalszego rozwoju lokalnego układu społeczno-gospodarczego, realizowanego w oparciu o zasoby własne ( rozwój organiczny ). Znaczącym warunkiem realizacji takiego scenariusza będzie moŝliwość zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług, do czego przyczynić się powinno równieŝ powstanie Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, mającego na celu stymulowanie powstawania i rozwoju małych i średnich firm na terenie aglomeracji wrocławskiej. Wsparcie drobnej przedsiębiorczości oraz zaawansowanych usług poprzez inkubator stanowi krok w takim właśnie kierunku. Podsumowanie Wrocław dojrzał do kolejnej fazy praktyki gospodarczej w zakresie wspierania przedsiębiorstw wspieranie mniejszej lokalnej przedsiębiorczości jest naturalnym dopełnieniem duŝych inwestycji zagranicznych pozyskanych przez miasto. Jest to zatem szansa stworzenia kompletnej struktury gospodarczej. Przedsięwzięcie ma szanse na sukces, pod warunkiem, Ŝe będą to działania skuteczne i efektywne ekonomicznie (szczególnie w długim okresie). Ocena idei Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w świetle współczesnych trendów i tendencji występujących w gospodarce światowej i europejskiej wypada pozytywnie. Na korzystną ocenę idei WCWP wpływają m.in. następujące argumenty: wzrastający udział usług w światowej wymianie handlowej sprawia, Ŝe w Polsce istnieje duŝy potencjał rozwoju usług, napływ duŝej liczby inwestycji zagranicznych o znacznej wartości do aglomeracji wrocławskiej sprawia, Ŝe we Wrocławiu istnieją szczególnie korzystne warunki dla rozwoju usług i przedsiębiorczości, choćby ze względu na znaczny popyt zgłaszany przez stabilnych inwestorów zagranicznych, coraz chętniej korzystających z usług lokalnych firm, WCWP stanowi przedsięwzięcie wpisujące się obserwowane w gospodarce trendy rozwojowe i przyczynić się moŝe do wypełnienia istniejącej w tym zakresie luki, realizacja WCWP sprzyjać będzie m.in. wykorzystaniu doświadczeń kadry menedŝerskiej (a takŝe przedsiębiorców), nabytych przy okazji realizacji projektów lokalnych oraz inwestycji zagranicznych. UmoŜliwi to dyfuzję wiedzy i stworzy warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a tym samym da podstawę do dalszego rozwoju aglomeracji wrocławskiej,

7 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego dodatkowym argumentem przemawiającym za realizacją projektu Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest fakt, Ŝe miasto stać na tego typu inwestycję, która w dłuŝszej perspektywie będzie korzystna i opłacalna, a jej realizacja przyczyni się do generowania korzystnych efektów zarówno czysto ekonomicznych, jak i społecznych.

8 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego 2. Ocena wstępnych załoŝeń koncepcji Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Dokonane w pierwszej części opracowania przestawienie aktualnych tendencji i trendów panujących na rynkach światowych i europejskich w zakresie wymiany handlowej i usług stanowi punkt wyjścia do oceny wstępnych załoŝeń przyświecających koncepcji utworzenia Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Koncepcja ta stworzona przez zespół Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, odzwierciedla cele stawiane przed Agencją, uwzględnia równieŝ załoŝenia strategii rozwoju Wrocławia. Wrocławskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości miałoby na celu stymulowanie powstawania i rozwoju małych oraz średnich firm na terenie aglomeracji wrocławskiej. Działania w tym zakresie skupiałby się na wsparciu w dwóch obszarach: rzemieślniczym i zaawansowanych usług. W skład WCWP znajdującego się w ścisłym centrum Wrocławia wejść wchodziłyby: hala kupiecka (pierwszeństwo dla kupców z likwidowanych targowisk), inkubator przedsiębiorczości (gastronomia i inne obszary) byłyby to pomieszczenia wyposaŝone w niezbędne narzędzia i maszyny, które mikro-firmy mogłyby wynająć na godziny (koncepcja wzorowana na rozwiązaniach stosowanych w San Francisco), powierzchnie biurowe, inkubator biznesu z zakresu zaawansowanych usług powierzchnia biurowa wynajmowana byłaby na preferencyjnych warunkach dla mikro-firm z obszarów outsourcingu, nowych mediów, dizajnu i innych usług. Firmy zapewnione miałyby infrastrukturę telekomunikacyjną i okołobiznesową, jak i doradztwo, Konsultacyjne Centrum Wsparcia małych firm konsultanci w takim centrum mieliby za zadanie dostarczenie firmom rzetelnych i aktualnych informacji związanych z prowadzeniem biznesu we Wrocławiu, głównie nowoczesnymi kanałami takimi jak: Internet, publikacje, alert_sms, konferencje, prezentacje i spotkania. Inkubator firm nowoczesnych usług składałby się z następujących części: Centrum Outsourcingu, o Outsourcing procesów biznesowych o Outsourcing IT, DataCenter i inne pokrewne

9 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego o Opieka nad aplikacjami i zarządzanie sieciami Centrum BranŜ Kreatywnych i nowych mediów, które dzięki zachodzącym zmianom technologicznym powinny stać się sektorami przyszłości, o Internetowe radia, telewizje, gazety, portale o Media i serwisy komórkowe o Zaawansowana grafika i animacja komputerowa o Firmy z sektora wzornictwa przemysłowego Centrum Dizajnu platforma łącząca MŚP z nowoczesnym wzornictwem przemysłowym. Centrum poprzez ułatwianie kontaktu i edukacje w dziedzinie dizajnu przyczynić się ma do zwiększania konkurencyjności naszego przemysłu Pozostałe nowoczesne usługi o E-learning, Handel internetowy, Konsulting internetowy i inne Analizując wstępne załoŝenia przyświecające utworzeniu WCWP, a takŝe biorąc pod uwagę załoŝenia strategii rozwoju Wrocławia naleŝy stwierdzić, Ŝe przedstawiona koncepcja charakteryzuje się wewnętrzną spójnością i jest logiczna. Jedną z najistotniejszych części WCWP stanowi inkubator przedsiębiorczości. Aby moŝliwa była ocena jego sprofilowania i długofalowych szans rozwojowych, wskazane jest dokonanie ogólnego przeglądu koncepcji funkcjonowania inkubatorów i podobnych inicjatyw na terenie Wrocławia i innych miast w Polsce. Warto podkreślić, Ŝe moŝliwe są róŝne koncepcje prowadzenia inkubatorów, istotnie róŝniące się między sobą choćby zakresem świadczonych usług, czy teŝ formą prowadzenia działalności. Inkubatory przedsiębiorczości (IP) zaczęły w Polsce powstawać jeszcze przed jej wejściem do Unii Europejskiej, a obecnie są znacznie bardziej popularne. Inkubator przedsiębiorczości (IP) jest to specjalnie zorganizowana przestrzeń posiadająca charakter lokalny, słuŝąca do kreowania, stymulowania i wspierania młodych przedsiębiorstw. W odróŝnieniu od klastrów przedsiębiorczości, które skupiają przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu działające juŝ na danym terenie i w określonej branŝy, inkubatory są wylęgarnią nowych przedsiębiorstw 4. Warto podkreślić, Ŝe inkubatory są przedsięwzięciem zorientowanym na wspomaganie początkujących biznesmenów głównie poprzez dostarczanie powierzchni biurowych, obsługi administracyjnej, usługi z zakresu marketingu, konsultingu prawnego i technicznego oraz 4 Prawo Przedsiębiorcy Nr 021/2007 z dnia r.

10 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój działalności. Niektóre IP przyjęły odmienną koncepcje funkcjonowania, ich działalność przypomina bowiem działania funduszy. Wspomagają one inkubowane przedsiębiorstwa poprzez fachowe doradztwo w zarządzaniu oraz inwestują własny kapitał w zamian za mniejszościowe udziały. Dzięki temu następuje skrócenie czasu, w którym produkt lub usługa trafia na rynek. ObniŜa się równieŝ ryzyko finansowe ze strony przedsiębiorcy; tak działające IP mają większy wpływ na działalność uŝytkowników inkubatora oraz osiągają wymierne korzyści wynikające ze wzrostu wartości nowo powstałych przedsiębiorstw. Większość istniejących inkubatorów zostało utworzonych jako inicjatywa fundacji, stowarzyszeń, agencji bądź innych organizacji (coraz częściej gmin i powiatów), mających na celu wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego 5. Analiza rozwiązań stosowanych na terenie stolicy Dolnego Śląska wskazuje, Ŝe istniejące inkubatory nastawione są bądź na wspieranie firm technologicznych (Wrocławski Park Technologiczny), bądź teŝ wspierają wszystkie podmioty w zaleŝności od pomysłu (taka koncepcja realizowana jest przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości). Te istotne róŝnice wynikają m.in. z faktu, Ŝe AIP opierają się na odmiennej koncepcji działania niŝ inkubator WPT, gdyŝ w AIP firma nie jest oficjalnie załoŝona, tzn. podmiotem gospodarczym pozostaje inkubator, który wystawia faktury, rozlicza podatki, itp., natomiast w WPT firmy funkcjonują na preferencyjnych warunkach, ale pod własnym szyldem i na własne ryzyko. Wstępny przegląd koncepcji prowadzenia inkubatorów w większych miastach Polski, przeprowadzony na potrzeby niniejszego opracowania wskazuje, Ŝe najczęściej inkubatory oferują jedynie podstawowe i standardowe usługi (takie jak wynajem powierzchni biurowej, obsługę administracyjną itp.). Niektóre z inkubatorów oferują równieŝ szerszą gamę usług, co dobrze ilustrują poniŝsze przykłady np.: 1) Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości szkolenia biznesowe, językowe, powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, 2) Arterion Inkubator Technologiczny w Łodzi pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, budynek produkcyjno-laboratoryjny, wyposaŝony w profesjonalny sprzęt do realizacji audycji telewizyjnych i produkcji filmowych, 3) Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego do form jej działania naleŝą szkolenia, w tym kursy i treningi w celu podniesienia oraz zmiany kwalifikacji i doradztwo dla samorządu terytorialnego, jak równieŝ nowych oraz restrukturyzowanych 5 Źródło j.w. Prawo Przedsiębiorcy Nr 021/2007 z dnia r.

11 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego firm. Oferuje powierzchnie do wynajęcia, kształcenie właścicieli i zarządów przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności gospodarczej i pomoc w zakresie marketingu, 4) Fundacja Inkubator (Łódź) oferuje wynajem sal oraz świadczy usługi: informacyjne, finansowe udzielanie poŝyczek, szkoleniowe, doradcze o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym, 5) InQbator (Poznań) - powstał w ramach poznańskiego parku naukowotechnologicznego fundacji UAM. Oprócz powierzchni biurowej oferuje inkubowanym przedsiębiorstwom wsparcie w postaci doradztwa prawnego, patentowego, finansowego, księgowego, marketingowego i technologicznego. Analiza praktyki gospodarczej wskazuje, Ŝe w warunkach rosnącej konkurencji, powielanie istniejących rozwiązań (zwłaszcza komercyjnych) ma coraz mniejsze szanse odniesienia długofalowego sukcesu. Wydatnie zwiększa je za to wyróŝnianie się i proinnowacyjny charakter realizowanych przedsięwzięć. Koncepcja inkubatorów działających w ramach WCWP wydaje się więc być krokiem we właściwym kierunku, gdyŝ są one względem siebie komplementarne i obejmują elementy proinnowacyjne. Podsumowanie Wśród wstępnych załoŝeń przyświecających koncepcji utworzenia WCWP na szczególnie podkreślenie zasługują: idea utworzenia inkubatorów proinnowacyjnych, odmiennych od juŝ istniejących rozwiązań, co zwiększa szanse powodzenia przedsięwzięcia w długookresowej perspektywie jasne i wyraziste sprofilowanie inkubatora zaawansowanych usług, intensywne ukierunkowanie biznesowe na nowatorskie dziedziny, wspierające innowacyjność, takie jak design, co w przypadku inkubatorów jest ogromną rzadkością koncentracja na sektorach innowacyjnych, co sprawia, Ŝe w przyszłości istnieje duŝa szansa na ich współdziałanie i budowę sieci powiązań rzeczowo-finansowych ( klastrów ) kompleksowy charakter koncepcji, obejmującej nie tylko pomieszczenia wraz z centrum informacji, ale takŝe halę kupiecką. Dzięki takiemu powiązaniu moŝe dojść do uzyskania efektu synergii, wzmacniającego łączny wpływ poszczególnych elementów koncepcji, zwłaszcza między inkubatorami a centrum informacyjnodoradczym

12 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego Przedstawione argumenty potwierdzają, Ŝe koncepcja WCWP opiera się o jasne i spójne załoŝenia. Wyraźne sprofilowanie inkubatorów i szeroki zakres usług świadczonych przez WCWP obejmujący m.in. wynajem urządzeń, centrum informacji, doradztwo itp., a nie oferowanie jedynie podstawowej infrastruktury, wydaje się być trafnym posunięciem. Dla osiągnięcia sukcesu istotną i znaczącą kwestią będzie bowiem intensywność wsparcia udzielanego przedsiębiorcom. Dogłębna analiza determinantów sukcesu oraz kluczowych uwarunkowań rozwojowych wymaga jednak przeprowadzenia dalszych specjalistycznych i kompleksowych analiz.

13 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego 3. Kierunki rozwoju koncepcji wstępny zarys Nie ulega wątpliwości, Ŝe analiza wstępnych załoŝeń WCWP powinna słuŝyć takŝe zarysowaniu moŝliwych kierunków rozwoju koncepcji oraz sformułowaniu uwag, sugestii, czy teŝ propozycji mogących dostarczyć inspiracji do jej doskonalenia. Ze względu na wczesne stadium zaawansowania koncepcja WCWP moŝe i powinna ewoluować na wielu płaszczyznach, tak aby skutecznie oraz trwale wykorzystywać atuty i szanse rozwojowe regionu, a takŝe jego potencjał społeczno-gospodarczy. Dyskusje, konsultacje, wprowadzanie korekt i modyfikacji stanowią w tym przypadku naturalną kolej rzeczy, słuŝącą wykrystalizowaniu się ostatecznej formy. Taki teŝ charakter mają przedstawione w tej części rozwaŝania dotyczące moŝliwych kierunków ewolucji koncepcji. Powinny one zostać potraktowane jako wstępny głos w dyskusji i zachęcić do poszukiwania ostatecznych rozwiązań w trzech kluczowych, wzajemnie przenikających i uzupełniających się płaszczyznach: Nowe usługi, Nowe podmioty, Nowe formy wsparcia. W przypadku nowych usług istotny jest zakres zarówno świadczonych, jak i wspieranych (inkubowanych) usług. W świetle dotychczasowych rozwaŝań wydaje się, Ŝe inkubator powinien: skoncentrować się na wspieraniu firm z branŝy usługowej, gdyŝ: o usługi to sektor, który nadal będzie dynamicznie się rozwijał warto zachęcać by były to usługi świadczone przez Internet. Dzięki temu Wrocław mógłby być kojarzony jako internetowa stolica Polski, a jeszcze dynamiczniejszy rozwój tych usług promowałbym przy tym innowacyjne wzorce biznesowe i nowe technologie, co zwiększa konkurencyjność lokalnego układu terytorialnego szczególnie intensywnie wspierać usługi kreatywne: o w ten sposób swoim zakresem działania mogłyby objąć uczelnie i podmioty, które dotychczas nie miały znaczących związków z biznesem

14 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego o ponadto obiecujące mogą być kreatywne usługi internetowe z obszaru marketingu (agencje reklamowe, agencje interaktywne), nowych mediów, webdesignu Wymienione kreatywne usługi internetowe wymagałyby zapewnienia w inkubatorze odpowiedniej infrastruktury i usług obejmujących m.in: sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (serwery hostingowe, komputery z oprogramowaniem do tworzenia i obróbki multimediów) dostępne na zasadzie usług wykup abonamentu na godziny, infrastruktura biurowa umeblowanie, internet, urządzenia skanująco-kopiujące, aneks kuchenny itp., usługi doradcze i szkoleniowe na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, finansów, podatków, pozyskiwania dotacji UE i innych w oparciu o aktualne zapotrzebowanie firm z inkubatora, usługi pozyskiwania inwestorów lub kapitału dla firm o wyjątkowo duŝym potencjale rozwojowym (klub aniołów biznesu przeznaczających kapitał na rozwój najbardziej innowacyjnych firm), Warto równieŝ rozwaŝyć czy inkubator nie mógłby takŝe posiadać centrum co-workingu tj. przestrzeń biurową dla freelancerów, którzy pracują na własny rachunek i tylko czasami chcą skorzystać z biura, które oferuje w abonamencie godzinowym stanowisko pracy (boks, stół wieloosobowy, zaplecze z kawą, herbatą, internet itp.). To ciekawe rozwiązanie jest juŝ z powodzeniem stosowane w innych krajach. Jedną z moŝliwych płaszczyzn ewolucji koncepcji WCWP jest jej poszerzenie o nowe podmioty. Dla zaktywizowania lokalnego potencjału szczególnie cenne byłoby włącznie do koncepcji nowych podmiotów, które do tej pory nie posiadały ścisłych i uporządkowanych związków z biznesem. Wśród nich warto wymienić zwłaszcza Akademię Sztuk Pięknych (współpraca w obszarze wzornictwa przemysłowego, grafiki komputerowej, architektury i aranŝacji wnętrz itp.), szkoły filmowe, muzyczne i teatralne (np. obszar tworzenia i obróbki treści multimedialnych, inscenizacje itp.) oraz inne środowiska twórcze. Ich aktywność moŝe wydatnie wzbogacać przedsiębiorczość w róŝnych aspektach (design, aranŝacja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, opakowania, koncepcje marki, wysublimowane produkty dla najbardziej wymagających klientów). W tym zakresie moŝliwa jest równieŝ szersza współpraca obejmująca spotkania, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców.

15 WCWP opinia i ocena założeń Katedra Zarządzania Strategicznego W perspektywie przyszłych kierunków rozwoju WCWP ma szanse stać się równieŝ płaszczyzną stałej współpracy róŝnych środowisk, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli wyŝszych uczelni, banków, waŝniejszych instytucji państwowych (Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Główny Urząd Statystyczny). Proinnowacyjna i kompleksowa koncepcja WCWP moŝe równieŝ ewoluować w kierunku nowych form wspierania inicjatyw przedsiębiorczych. W ramach tej płaszczyzny warto rozwaŝyć charakter udzielanego wsparcia, a takŝe sposoby intensyfikacji synergii między podmiotami tworzącymi sieć powiązań. Analiza praktyki gospodarczej i dotychczasowych doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości wskazuje, Ŝe firmy powinny być wspierane bardzo mocno na starcie i coraz słabiej wraz z okresem staŝu w inkubatorze (tak aby z kaŝdym miesiącem ulgi na usługi były coraz mniejsze np. od 100% na starcie do 20% po 2 latach). Takie ukształtowanie systemu wsparcia jest motywujące i jednocześnie sprzyja optymalnemu wykorzystaniu potencjału. Doprecyzowania wymaga koncepcja powiązań w całej inwestycji, tak oby osiągnąć moŝliwie silny efekt synergii. Stosunkowo najtrudniejsze wydaje się powiązanie hali kupieckiej z pozostałymi elementami WCWP. Wśród moŝliwych rozwiązań w tym zakresie wymienić moŝna: powiązania oparte o koncepcje produktu regionalnego, zarezerwowanie w hali miejsca na inscenizacje, prezentacje najlepszych, najciekawszych produktów wrocławskich, stworzenie na terenie hali wystawy centrum design u, czy teŝ system preferencyjnych zniŝek dla kupców korzystających z pozostałych usług dostępnych w ramach WCWP. Warto konsekwentnie zadbać o proinnowacyjny charakter zarówno całej koncepcji, jak i teŝ poszczególnych rozwiązań stosowanych w kaŝdym z tych obszarów, czuwając zarazem nad jej wewnętrzną spójnością.

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT Anna Raulin, Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Warsztaty pt. Konkurencyjność polskiego sektora tekstylnego i skórzanego wobec importu towarów z Chin i innych

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość Miejsca, do których warto się udać po wsparcie Centrum Kreatywności Targowa 56 Centrum Przedsiębiorczości Smolna Centrum Przedsiębiorczości Smolna Inkubator

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 2020 WRPO 2014+ Poznań, dnia 3 lutego 2015 roku 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Alokacja WRPO

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy Ułatwienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dynamiczny wzrost sektora usług biznesowych

Bardziej szczegółowo

(ul. Niemierzyńska) marzec 2009 roku,

(ul. Niemierzyńska) marzec 2009 roku, Park Naukowo-Technologiczny POMERANIA (ul. Niemierzyńska) marzec 2009 roku, CEL Przygotowanie na terenie Szczecina (w okolicach centrum miasta) obiektów do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze

Bardziej szczegółowo

Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki 1 Charakterystyka i cele projektu Projekt ma na celu utworzenie parku technologicznego, który stanie się Centrum

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Wrocławski Park Technologiczny S.A. Miejsce gdzie myśl zamienia się w produkt Oferta dla przedsiębiorców Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Marek Winkowski

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Piotr Nędzewicz 26 października 2011 r. Działalność InQbatora Kim

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie Rola Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo biorczości ci dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie oferta dla firm i osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie oferta dla firm i osób rozpoczynających działalność gospodarczą Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie oferta dla firm i osób rozpoczynających działalność gospodarczą IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 Centrum

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONÓW POPRZEZ ZARZĄDZANIE PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI I PRZEMYSŁOWYMI

WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONÓW POPRZEZ ZARZĄDZANIE PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI I PRZEMYSŁOWYMI WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONÓW POPRZEZ ZARZĄDZANIE PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI I PRZEMYSŁOWYMI dr inż. Ewa Rybioska Toruoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kapitał zakładowy: Wartośd dotacji udzielonych przedsiębiorcom:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo