PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY ADRES DOPIEWO, obręb Zakrzewo OBIEKTU: działka 146/4 INWESTOR: FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ul. Wyspiańskiego 13/ Poznań Kod CPV Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Kod CPV Roboty budowlane Koc CPV Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Kod CPV Roboty budowlane w zakresie biurowców Kod CPV Roboty konstrukcyjne Kod CPV Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Włodzimierz Błądek upr. bud. nr 91/P/99 mgr inż. arch. Sławomir Manikowski upr. bud. nr 90/P/99 2

2 SPIS ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO I. STRONA TYTUŁOWA II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych 2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wszystkich wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych jeśli wymaga tego specyfikacja obiektu budowlanego w szczególności: A. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji B. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto C. Inne powierzchnie jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników D. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomieszczenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przygotowanie terenu budowy 3.2. Architektura 3.3. Konstrukcja a. cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych b. warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 3.4. Instalacje 3.5. Wykończenie budynku Wykończenie wewnętrzne Wykończenie zewnętrzne 3.6. Zagospodarowanie terenu IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 4.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 4.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 4.4 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych a. kopia mapy zasadniczej b. wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu c. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków d. inwentaryzację zieleni e. dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska f. pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości g. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek h. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych i. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 3

3 II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych Zaprojektowano 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący budynek usługowy-biurowy. Układ przestrzenny budynku na planie prostokąta, zwartej formie, w części wejściowej wysunięta parterowa bryła. Ukształtowanie głównych połaci dachowych - dach płaski odwrócony. Powierzchnia zabudowy : m 2 Wielkość parku naukowo-technologicznego to powierzchnia kondygnacji netto 2 445,00 m 2, na którą składa się: o Powierzchnia parteru 995,00 m 2 o Powierzchnia I-piętra 725,00 m 2 o Powierzchnia II-piętra 725,00 m 2 UWAGA! Podane powierzchnie poszczególnych funkcji stanowiących program funkcjonalno użytkowy mogą różnić się o 30% (z wyłączeniem powierzchni całkowitej netto) Wysokość budynku do attyki to max 13,00 m, wysokość attyki części parterowej 4,20m. Zaproponowany układ przestrzenny budynku pozwala na dostęp światła naturalnego do całej powierzchni biurowej. Zakres robót budowlanych: Wyszczególnienie Roboty kubaturowe Roboty budowlane Stan surowy zamknięty Stan wykończeniowy Instalacje sanitarne i grzewczo wentylacyjne Instalacje elektryczne i specjalne Roboty zewnętrzne Roboty drogowe Chodniki i dojścia Elementy małej architektury Sieci zewnętrzne 2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Projektowany obiekt parku naukowo-technologicznego zlokalizowany ma być w gm. Dopiewo, obręb Zakrzewo. Cały teren przeznaczony pod inwestycję ma powierzchnię 4457,00 m 2 przylegającą od strony zachodniej do drogi serwisowej zachodniej obwodnicy Poznania nr S11.Wjazd na drogę dojazdową jest dostępny z ul. Bukowskiej(droga wojewódzka nr 307). Teren przeznaczony pod inwestycję w chwili obecnej nie jest zabudowany. Działka ma kształt prostokąta o wydłużonych granicach bocznych. Lokalizacja obiektu parku naukowotechnologicznego proponowana jest w środkowej części terenu, na działce nr 146/4 położonej w pobliżu trasy 307, mającej widok na trasę S Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 4

4 Schemat proponowanego układu funkcjonalnego Strefa wejściowa/biurowo-usługowa Lokalizacja strefy wejściowej do budynku Parku naukowo-technologicznego powinna umożliwiać łatwą obsługę komunikacyjną wydzielonych w obiekcie stref. Strefa szkoleniowa wielofunkcyjna na parterze składająca się z 4 sal, sale przedzielone systemem ścianek przesuwnych, możliwością dowolnego łączenia w zależności od potrzeb. Do zespołu sal przylega reprezentacyjne foyer ze strefą wejściową, informacyjną, punktem ochrony. Na parterze przewidziano 4 pomieszczenia biurowe, piętro I i II przewiduje 11 pomieszczeń biurowych Funkcje pomocnicze, zaplecze Do funkcji pomocniczych jak i zaplecza należeć będą: węzeł administracyjny, zespół węzłów sanitarnych ogólnodostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych), zaplecze szatniowe i socjalne, kondygnacyjny węzeł porządkowy, serwerownia, kotłowania gazowa, wentylatornia, pomieszczenia techniczne rozdzielni elektrycznej, magazyny, klatki ewakuacyjne. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych Wejście główne projektuje się z bezpośrednio z chodnika zewnętrznego (z poziomu terenu, prób max.20mm). Pomieszczenia ogólnodostępne parteru zlokalizowane są na jednym poziomie, kondygnacja nie posiada żadnych progów technicznych. Zespół ogólnodostępnych węzłów sanitarnych posiada wydzielone w w.c. ze specjalistycznym wyposażeniem i niezbędnymi parametrami wymiarowymi. Obiekt wyposażony jest w jeden dźwig osobowy, komunikujący wszystkie kondygnacje, umożliwiające transport osób na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem głównym zlokalizowano miejsca postojowe o zwiększonych gabarytach, umożliwiające parkowanie osobom niepełnosprawnym. 5

5 2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wszystkich wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 a. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji UWAGA! Podane powierzchnie poszczególnych funkcji stanowiących program funkcjonalno użytkowy mogą różnić się o 30% (z wyłączeniem powierzchni całkowitej netto) Pomieszczenia biurowe: Liczba pomieszczeń Pow. jednostkowa Razem pow. biur. PARTER 4 2 x 125 m2 2 x 100 m2 450m2 1 PIĘTRO m2 528 m2 2 PIĘTRO m2 528 m2 Razem: ,00 m2 Sale szkoleniowe wielofunkcyjne na parterze 6

6 nazwa pow. m 2 typ widowiskowy Aranżacja 1,2 m 2 / 1 m Aranżacja typ konferencyjny 1.6 m 2 / 1 m Aranżacja bankiet przy stołach Sala I 50 m 2 ok. 40 miejsc ok.30 miejsc ok.28 miejsc Sala II 50 m 2 ok. 40 miejsc ok.30 miejsc ok.28 miejsc Sala III 50 m 2 ok. 40 miejsc ok.30 miejsc ok.28 miejsc Sala IV 150 m 2 ok. 125 miejsc ok.94 miejsca ok.83 miejsca razem: ok. 300,0 m 2 ok.225 miejsc ok. 184 miejsca ok.167miejsc b. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: Kubatura: Kubatura budynku całość netto ,00 m 3 Powierzchnie: Powierzchnia zabudowy 1 135,00 m 2 Powierzchnia całkowita netto 2 445,00 m 2 c. Inne powierzchnie jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników. d. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomieszczenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. UWAGA! Dla projektowanego obiektu należy przyjąć możliwe przekroczenia przyjętych wskaźników powierzchniowo-kubaturowych rzędu 30% (z wyłączeniem powierzchni całkowitej netto) III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przygotowanie terenu budowy Na etapie projektu budowlanego / wykonawczego powinien być opracowany projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniający m.in.: lokalizacje placów składowych 7

7 lokalizacje biura budowy możliwości i warunki dostawy podstawowych mediów na teren budowy Obszary zielone obiektu powinny być uzupełnione elementami malej architektury (siedziska, kwietniki, kosze na śmieci, oświetlenie) umożliwiającymi korzystanie z nich przy sprzyjającej aurze. Należy przewidzieć nasadzenia zieleni niskiej, iglastej i liściastej. Zdecydowanie należy unikać zieleni wysokiej (nadmierne zacienienie budynku). Powierzchnie nieutwardzone powinny być wypełnione trawnikiem. Należy zapewnić utwardzone dojście i dojazd do budynku Architektura Wygląd zewnętrzny budynku powinien nawiązywać do istniejącego otoczenia. Pożądane jest zastosowanie dużych powierzchni przeszklonych. Umożliwi to odpowiednie doświetlenie miejsc pracy zlokalizowanych zarówno w części biurowo-usługowej. Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanego stosunku powierzchni okien do powierzchni podłogi określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zalecany stosunek wynosi 1:8. Powierzchnie przeszklone powinny być zabezpieczone przed nadmiernym nagrzewaniem się wnętrza budynku (z ochroną przeciwsłoneczną). Zastosować stolarkę okienna aluminiową. Fasada frontowa szklanego atrium wejściowego powinna być transparentna i umożliwiać wgląd do wnętrza budynku. Dobór zewnętrznych materiałów wykończeniowych oraz innych nie wyspecyfikowanych rozwiązań materiałowych należy zatwierdzić z zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego Konstrukcja Konstrukcja budynku Parku naukowo-technologicznego - żelbetowa. Fundament budynku żelbetowy. Ściany konstrukcyjne fundamentowe żelbetowe monolityczne zabezpieczone izolacją p/wodną. Ściany konstrukcyjne usztywniające w poziomie parteru oraz 1-piętra żelbetowe gr. 25 cm. Główna konstrukcja ramy żelbetowe. Ściany wewnętrzne konstrukcje żelbetowe lub murowane. Ściany zewnętrzne parteru oraz pięter w układzie ściany dwuwarstwowej lub trójwarstwowej - ściana nośna PROTHERM gr.25 cm, izolacja termiczna wełna mineralna gr.12 cm, tynk mineralny na siatce lub warstwa elewacyjna płyty kompozytowe, deski drewniane. Ściany kondygnacji nadziemnych z pustaków ceramicznych PROTHERM gr.25 cm. Ściany działowe gr.8,12 cm z bloczków SILKA. Ściany oddzielające biura gr. 18 cm z bloczków SILKA. Strop między kondygnacyjne zaprojektowano jako jednokierunkowe zbrojone w układach wieloprzęsłowych. Nadproża monolityczne żelbetowe lub prefabrykowane typu L19.Podciągi żelbetowe monolityczne o szerokości 25 cm i 30 cm betonowane razem z płytą stropową. Wieńce monolityczne żelbetowe. Słupy monolityczne żelbetowe. Schody żelbetowe. Dach płaski odwrócony. UWAGA! Podstawowe elementy konstrukcyjne obiektu do weryfikacji na etapie projektu budowlanego. a. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Wszystkie zastosowane w obiekcie materiały budowlane powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i odpowiadać właściwym normom. Zaleca sie uzupełnienie fasad starannie zaprojektowanymi detalami architektonicznymi. Projektując rozwiązania konstrukcyjne należy posługiwać sie adekwatnymi przepisami prawnymi, Polskimi Normami oraz wszelkimi przepisami związanymi. Materiały wykończeniowe we wnętrzach powinny pomagać w wytworzeniu przyjaznej atmosfery. Zaleca sie zastosowanie dużej ilości naturalnych materiałów zarówno jako wykończenie posadzek, jak i ścian. 8

8 Należy zwrócić szczególna uwagę na ochronę budynku przed hałasem. Odpowiednia jakość akustyczna wnętrz obiektu ma duży wpływ na wysokiej jakości środowisko pracy, które powinno być udziałem jego wnętrza. Wskaźniki ekonomiczne zostały oszacowane w części opracowania odnoszącej sie do planowanych kosztów praco projektowych i robót budowlanych stanowiącej cześć drugą niniejszego opracowania. b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Wymagania ogólne Ustawa o zamówieniach publicznych w art. 17 ust.1 w odniesieniu dla robót budowlanych stanowi przedmiot zamówienia musi być określony za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Specyfikacja techniczna jest zbiorem dokumentów dołączonych do inwestorskiej dokumentacji projektowej, ustalających szczegółowe warunki i wymagania stosowania materiałów, sposobu wykonywania robót, użycia sprzętu itp., a także kontroli wykonania, badań, odbiorów itp. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w rozporządzeniu z dnia 13 lipca (Dz. U. Nr 80,poz. 867) określił, że specyfikacja techniczna to opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być określone w poszczególnych pozycjach przedmiaru, wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad przedmiarowania. Specyfikacja techniczna powinna być powiązana odpowiednio z pozycjami przedmiarowymi i obejmować zespól robót stanowiących technologiczną całość, dla których sprecyzowano dodatkowo wymagania jakościowe i warunki płatności. Specyfikacja techniczna może dotyczyć jednej roboty, asortymentu robót lub elementu obiektu, dla którego realizacji należy wykonać zespól różnych robót. Określenie ogólnej zawartości specyfikacji technicznej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowanych oraz programu funkcjonalno użytkowego w 13 pkt.2 określa minimalny zakres specyfikacji technicznej. Specyfikacja techniczna powinna określać co najmniej: Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty budowlane w zakresie biurowców Cytowane powyżej rozporządzenie określa również szczegółowa zawartość specyfikacji technicznej. Powinna ona zawierać co najmniej: Cześć ogólna Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Wymagania dotyczące środków transportu Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Opis badan związanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Opis sposobu odbioru robót budowlanych Opis sposobu rozliczania Spis dokumentów odniesienia 9

9 Cel opracowania specyfikacji technicznej Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za Pomocą opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych odbioru robót oraz ustalenia podstawy do wyceny tych robót. Zawartość specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna powinna składać się z następujących części, które określają, co następuje; Wstęp Określa, jaki jest przedmiot specyfikacji technicznej, jej zakres stosowania. Wstęp powinien definiować również zakres robót, podstawowe określenia oraz ogólne wymagania dotyczące robót. Punkt ten powinien składać się z następujących podpunktów: Przedmiot specyfikacji Zakres stosowania specyfikacji Zakres robót objętych specyfikacja Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Określa wymagania dotyczące materiałów budowanych, których wykorzystanie przewiduje projekt. W szczególności należy podać: Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów objętych daną specyfikacją. Należy powołać sie na Polskie Normy oraz aprobaty techniczne. Każdy zastosowany materiał powinien posiadać stosowna aprobatę techniczna. Sposób transportowania danego materiału, wyładowywania oraz jego składowania na terenie budowy. Również powinien zostać określony sposób pakowania tego materiału. Wymienić i załączyć wszystkie certyfikaty, atesty, świadectwa jakości dotyczące danego materiału Sprzęt Określa wymagania dotyczące sprzętu, który znajdzie zastosowanie przy wykonywaniu określonych robót budowlanych. W szczególności należy podać: Wymagania dotyczące sprzętu specjalistycznego Określić wymóg uzgadniania z inspektorem nadzoru przewidywanego użycia sprzętu Transport Określa wymagania dotyczące sposobu transportowania materiałów i sprzętu na budowę. W szczególności należy podać: Wymagania dotyczące specjalistycznego sprzętu transportowego (np. elementy konstrukcyjne o dużych gabarytach) Wymóg uzgadniania użycia specjalistycznego sprzętu transportowego z inspektorem nadzoru. Wykonanie robót Określa wymagania i zasady wykonania poszczególnych rodzajów robót. Należy powołać się na wymagania ogólne określone we wstępie specyfikacji technicznej oraz w odpowiednich normach i innych przepisach. Kontrola jakości robót 10

10 Określa wymagania dotyczące kontroli robót z powołaniem sie na wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarte w Polskich Normach oraz innych dokumentach związanych. Obmiar robót Określa zasady obmiaru robót i ich dokumentowania. W szczególności należy podać: Podstawy oraz zasady opracowywania przedmiaru Ogólne zasady obmiaru robót z powołaniem na wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podane we wstępie specyfikacji Jednostki obmiarowe Wyszczególnienie robót objętych jednostka przedmiarowo obmiarowa. Odbiór robót Określa, jakie roboty powinny być odbierane przez uprawnione osoby oraz zasady przeprowadzania tych odbiorów. Należy powołać sie na wymagania ogólne określone we wstępie. Należy określić rodzaje robót zanikających oraz ulegających zakryciu wraz z określeniem trybu ich odbioru. Podstawa płatności Należy podać podstawę płatności. Przepisy związane Zawiera spis norm, aktów prawnych i instrukcji, które zostały przywołane w specyfikacji technicznej. W szczególności należy podać: Polskie Normy i Normy Branżowe Aprobaty Techniczne (pełna nazwa i dane identyfikujące) Warunki Techniczne Wykonania i Odbiory Robót Budowlano Montażowych, na które powołano sie w treści specyfikacji Inne opracowania (katalogi, warunki techniczne, itp.) Wykaz głównych elementów realizowanego obiektu, dla których powinna zostać opracowana specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych A. Roboty ogólnobudowlane Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Elementy wylewane na mokro Elementy murowane Fasady aluminiowe Fasady tynkowe Drewno i materiały drewnopochodne Parapety Dylatacje Pokrycie dachu Rynny i rury spustowe Izolacje przeciw- wilgociowe Windy osobowo towarowe Roboty murarskie B. Roboty wykończeniowe Ściany działowe w systemie lekkiej zabudowy Drzwi wewnętrzne Sufity podwieszane Prace malarskie Tynki wewnętrzne Wykończenia ścian wewnętrznych Posadzki 11

11 Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych C. Instalacje wodno kanalizacyjne Instalacja zimnej wody Zestaw hydroforowy Instalacja cieplej wody i cyrkulacji Wyposażenie budynku w przybory sanitarne Zabezpieczenie przeciw pożarowe (w zależności od przyjętej koncepcji ewakuacji z obiektu) Instalacje kanalizacji sanitarnej Instalacje kanalizacji deszczowej D. Instalacje grzewcze Rury Grzejniki Armatura Izolacja termiczna Węzeł cieplny E. Instalacje elektryczne i specjalne Rozdzielnia główna oraz tablice rozdzielcze Oprawy oświetleniowe Gniazda wtyczkowe: 24V, 230V i 400/230V, puszki instalacyjne, rozgałęźne, łączniki oświetleniowe, przyciski dzwonkowe, zdalny wyłącznik prądu, puszki instalacyjne do betonu i podtynkowe Kable, przewody, korytka instalacyjne, rurki ochronne Połączenia wyrównawcze, uziemienie Instalacja odgromowa, ochrona przepięciowa Oświetlenie zewnętrzne Instalacja łączności / niskoprądowa Instalacja monitoringu F. Roboty zewnętrzne Roboty drogowe (parking z dojazdem) Odwodnienie parkingu Chodniki Oświetlenie parkingu z kablem zasilającym Elementy malej architektury Uwaga! Szczegółowy zakres specyfikacji uzależniony jest od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym i wykonawczym Instalacje Projektuje się następujące instalacje wewnętrzne w oparciu o istniejące i przewidywane w planie miejscowym sieci uzbrojenia terenu: Instalację wod kan z nowoprojektowanego przyłącza na warunkach określonych przez gestora sieci C.O. i C.W. z nowoprojektowanej kotłowni gazowej w części parterowej budynku Wentylacji mechanicznej Klimatyzacji Instalację elektryczną na warunkach określonych przez gestora sieci, Instalację gazową - z nowoprojektowanego przyłącza na warunkach określonych przez gestora sieci Teletechniczna Sieć strukturalna Alarmowa / monitoring 12

12 Budynek wyposażony będzie w instalację centralnego ogrzewania i c.w.u. zasilaną z projektowanej kotłowni gazowej. Instalacja wodna wewnętrzna z projektowanego przyłącza, wewnętrzna instalacja hydrantowa oraz zewnętrzna sieć z hydrantem zewnętrznym, odprowadzenie ścieków instalacją wewnętrzną i zewnętrzną do istniejącej sieci przewiduje się wyposażenie obiektu w instalację oświetleniową, gniazd wtykowych, instalację odgromową oraz instalację telefoniczną, budynek wyposażony będzie w instalację komputerową, kontroli dostępu, p-poż oraz instalację antenową, w obiekcie przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. UWAGA! Projekty przyłączy są elementem odrębnego opracowania i zatwierdzenia Wykończenie budynku Wykończenie wewnętrzne Posadzki Pomieszczenia ogólnodostępne, halle recepcyjne, korytarze komunikacyjne płyty gresowe lub ceramiczne wg projektu wystroju, Pomieszczenia zaplecza, magazyny, socjalne płytki ceramiczne, Sale wielofunkcyjne wykładzina dywanowa niepalna, panele parkietowe o podwyższonej wytrzymałości, Łazienki płytki ceramiczne, Pomieszczenia biurowe wykładzina dywanowa niepalna, Na stopniach schodów klatek schodowych (służbowa, ogólnodostępna z poziomu piwnic na parter) stosować płytki gresowe schodowe o kolorystyce wyróżniającej krawędzie stopni od pozostałych elementów posadzki, Ściany, sufity Część ogólnodostępna, korytarze ogólnodostępne sufit w zabudowie pełnej STG, podwieszony modułowy listwowy, rozbieralny ściany tynkowane maszynowo tynkiem gipsowym i malowane farbami dekoracyjnymi o podwyższonej wytrzymałości użytkowej, biura ściany murowane i sufity tynkowane maszynowo tynkiem gipsowym i malowane farbami dekoracyjnymi o podwyższonej wytrzymałości użytkowej, sufity podwieszane rozbieralne, Ściany, sufity w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych tynk cem.-wap. gładki, malowany farbą akrylową w kolorze białym, Ściany murowane oraz sufity w pozostałych pomieszczeniach budynku (z wyjątkiem pomieszczeń mokrych) tynkowane maszynowo tynkiem gipsowym, Stolarka drzwiowa 13

13 Drzwi zewnętrzne wejściowe główne (elewacja frontowa) automatyczne przesuwne Drzwi zewnętrzne wejściowe do klatek schodowych ewakuacyjnych aluminiowe, lakierowane, szyba zespolona bezpieczna, Drzwi wewnętrzne w części ogólnodostępnej parteru oraz przyziemia drewniane, częściowo przeszklone lub aluminiowe lakierowane wg projektu wystroju wnętrz Drzwi do biur drewniane laminowane lub fornirowane Drzwi klatek schodowych ewakuacyjnych p/poż EI 30, drewniane, częściowo przeszklone wg szczegółowego zestawienia, Pozostałe pomieszczenia zaplecza i gospodarcze drzwi pełne laminowane Drzwi p/poż do pomieszczeń technicznych EI-60 wg szczegółowego zestawienia,, W węzłach sanitarnych ogólnodostępnych drzwi i ścianki systemowe w kabinach HPL, ścianki na nóżkach, okucia aluminiowe lub ze stali nierdzewnej, Balustrady wewnętrzne Systemowe, ze stali nierdzewnej wg technologii producenta, Wypełnienia przęseł szyba bezpieczna, Wykończenie zewnętrzne Elewacje Ściany zewnętrzne trójwarstwowe z warstwą licową z płyt kompozytowych oraz boazerii drewnianej (NRO), W części ściana dwuwarstwowa ocieplona wełną mineralną i tynkowana tynkiem mineralnym wg projektu kolorystyki, Gzyms attyki oraz występy poziome płyty cementowe Aquapanel na konstrukcji drewnianej lub ocynkowanej, Wejście główne do hotelu ściany portalu obłożone boazerią drewnianą na ruszcie drewnianym (NRO), W części frontowej fasada szklana atrium ślusarka aluminiowa (system bezszprosowy) na konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie Dach odwrócony z warstwą żwiru płukanego 8-32 mm gr. ok. 10 cm, Opierzenia dachu, rury spustowe, rynny blacha cynkowo-tytanowa, Kominy wentylacyjne obłożone blachą cynkowo-tytanowa, Czerpnie, wyrzutnie dachowe wg projektu wentylacji mechanicznej, Stolarka okienna W części parterowej aluminiowa, indywidualna, lakierowana proszkowo, szyba zespolona U=1,1, bezpieczna, z ochroną przeciwsłoneczną ANTISOL, 14

14 wykusz frontowy ściana kurtynowa, w konstrukcji aluminiowej, szyba zespolona U=1,1, z ochroną przeciwsłoneczną ANTISOL, klatka schodowa w poziomie spocznika szyba bezpieczna, Kondygnacje biurowe ślusarka aluminiowa w kolorze j.w., okucia obwiedniowe z nawiewnikami regulowanymi, szyba zespolona U=1,1 Drzwi główne wejściowe zewnętrzne aluminiowe, przesuwne z automatyką otwierania, szyba bezpieczna, parapety zewnętrzne aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze stolarki, Żaluzje zewnętrzne Fasada atrium żaluzje systemowe w kolorze ślusarki, mocowane do profilu od strony zewnętrznej wg projektu elewacji, Zadaszenie zewnętrzne przy wejściu głównym Przewiduje się rozwiązanie indywidualne szyba bezpieczna na profilach stalowych, Szkło hartowane, warstwowe. UWAGA! Wykończenie budynku zostanie dokładnie ustalone po opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego Zagospodarowanie terenu Budynek usługowo-biurowy lokalizuje się w układzie poprzecznym w stosunku do ulicy dojazdowej z lokalizacją wejścia głównego od strony zachodniej w ścianie szczytowej. Planowane usytuowanie pozwala na lepszą ekspozycję budynku od strony obwodnicy, prawidłowe doświetlenie wnętrz oraz umożliwia bardziej intensywne wykorzystanie terenu od strony południowej z możliwością zagospodarowania terenów zielonych na funkcję rekreacji zewnętrznej. Wejście główne do budynku znajduje się w osi wyższej części biurowej. Wjazd i wyjazd na teren inwestycji zlokalizowano w narożnikach frontowej granicy. Przy wejściu głównym planuje się wydzielony podjazd oraz miejsca parkingowe( w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej). Wzdłuż pozostałych granic zaprojektowano drogę wewnętrzną, która prowadzi w kierunku części gospodarczej i dodatkowo pełni funkcję przeciwpożarową oraz stanowi dojazd do parkingów dla samochodów osobowych. W sumie w planie zagospodarowania przewidziano 66 miejsc postojowych. Przy części gospodarczej przewidziano wydzielone miejsce na śmietnik. Tereny utwardzone projektowane są z kostki granitowej na podbudowie. W pasie przylegającym do projektowanego budynku, przy ciągach pieszych prowadzących do wejść oraz przy parkingach przewidziano oświetlenie zewnętrzne słupowe. Projektuje się dodatkowo system iluminacji świetlnej bryły budynku. 15

15 Bilans terenu: Lp. Rodzaj zabudowy Pow. zabudowy Procent zabudowy terenu 1. Budynek (projektowany) 1 135,0 m² 25,0 % 3. Pow. dróg, chodników, parkingów ,0 m2 54,0 % 5. Tereny biologicznie czynne (trawniki, zieleń) 936,0 m % RAZEM POW. DZIAŁKI: 4 457,0 m²

16 IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Decyzja nr. o warunkach zabudowy Załącznik nr Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Projekt i roboty budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej Inne informacje i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego a. kopia mapy zasadniczej - Załącznik nr 2 b. wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu nie dotyczy c. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków nie dotyczy d. inwentaryzację zieleni - nie dotyczy e. dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska przewidywana inwestycja nie wprowadza żadnych zanieczyszczeń do atmosfery f. pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w związku z bliskością projektowanej trasy S-11 poziom ruchu i hałasu możemy przyjąć za nie istotne g. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek nie dotyczy h. porozumienie, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne nie dotyczy i. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem nie dotyczy 17

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo