PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY ADRES DOPIEWO, obręb Zakrzewo OBIEKTU: działka 146/4 INWESTOR: FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ul. Wyspiańskiego 13/ Poznań Kod CPV Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Kod CPV Roboty budowlane Koc CPV Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Kod CPV Roboty budowlane w zakresie biurowców Kod CPV Roboty konstrukcyjne Kod CPV Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Włodzimierz Błądek upr. bud. nr 91/P/99 mgr inż. arch. Sławomir Manikowski upr. bud. nr 90/P/99 2

2 SPIS ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO I. STRONA TYTUŁOWA II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych 2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wszystkich wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych jeśli wymaga tego specyfikacja obiektu budowlanego w szczególności: A. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji B. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto C. Inne powierzchnie jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników D. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomieszczenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przygotowanie terenu budowy 3.2. Architektura 3.3. Konstrukcja a. cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych b. warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 3.4. Instalacje 3.5. Wykończenie budynku Wykończenie wewnętrzne Wykończenie zewnętrzne 3.6. Zagospodarowanie terenu IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 4.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 4.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 4.4 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych a. kopia mapy zasadniczej b. wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu c. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków d. inwentaryzację zieleni e. dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska f. pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości g. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek h. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych i. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 3

3 II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych Zaprojektowano 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący budynek usługowy-biurowy. Układ przestrzenny budynku na planie prostokąta, zwartej formie, w części wejściowej wysunięta parterowa bryła. Ukształtowanie głównych połaci dachowych - dach płaski odwrócony. Powierzchnia zabudowy : m 2 Wielkość parku naukowo-technologicznego to powierzchnia kondygnacji netto 2 445,00 m 2, na którą składa się: o Powierzchnia parteru 995,00 m 2 o Powierzchnia I-piętra 725,00 m 2 o Powierzchnia II-piętra 725,00 m 2 UWAGA! Podane powierzchnie poszczególnych funkcji stanowiących program funkcjonalno użytkowy mogą różnić się o 30% (z wyłączeniem powierzchni całkowitej netto) Wysokość budynku do attyki to max 13,00 m, wysokość attyki części parterowej 4,20m. Zaproponowany układ przestrzenny budynku pozwala na dostęp światła naturalnego do całej powierzchni biurowej. Zakres robót budowlanych: Wyszczególnienie Roboty kubaturowe Roboty budowlane Stan surowy zamknięty Stan wykończeniowy Instalacje sanitarne i grzewczo wentylacyjne Instalacje elektryczne i specjalne Roboty zewnętrzne Roboty drogowe Chodniki i dojścia Elementy małej architektury Sieci zewnętrzne 2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Projektowany obiekt parku naukowo-technologicznego zlokalizowany ma być w gm. Dopiewo, obręb Zakrzewo. Cały teren przeznaczony pod inwestycję ma powierzchnię 4457,00 m 2 przylegającą od strony zachodniej do drogi serwisowej zachodniej obwodnicy Poznania nr S11.Wjazd na drogę dojazdową jest dostępny z ul. Bukowskiej(droga wojewódzka nr 307). Teren przeznaczony pod inwestycję w chwili obecnej nie jest zabudowany. Działka ma kształt prostokąta o wydłużonych granicach bocznych. Lokalizacja obiektu parku naukowotechnologicznego proponowana jest w środkowej części terenu, na działce nr 146/4 położonej w pobliżu trasy 307, mającej widok na trasę S Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 4

4 Schemat proponowanego układu funkcjonalnego Strefa wejściowa/biurowo-usługowa Lokalizacja strefy wejściowej do budynku Parku naukowo-technologicznego powinna umożliwiać łatwą obsługę komunikacyjną wydzielonych w obiekcie stref. Strefa szkoleniowa wielofunkcyjna na parterze składająca się z 4 sal, sale przedzielone systemem ścianek przesuwnych, możliwością dowolnego łączenia w zależności od potrzeb. Do zespołu sal przylega reprezentacyjne foyer ze strefą wejściową, informacyjną, punktem ochrony. Na parterze przewidziano 4 pomieszczenia biurowe, piętro I i II przewiduje 11 pomieszczeń biurowych Funkcje pomocnicze, zaplecze Do funkcji pomocniczych jak i zaplecza należeć będą: węzeł administracyjny, zespół węzłów sanitarnych ogólnodostępnych (w tym dla osób niepełnosprawnych), zaplecze szatniowe i socjalne, kondygnacyjny węzeł porządkowy, serwerownia, kotłowania gazowa, wentylatornia, pomieszczenia techniczne rozdzielni elektrycznej, magazyny, klatki ewakuacyjne. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych Wejście główne projektuje się z bezpośrednio z chodnika zewnętrznego (z poziomu terenu, prób max.20mm). Pomieszczenia ogólnodostępne parteru zlokalizowane są na jednym poziomie, kondygnacja nie posiada żadnych progów technicznych. Zespół ogólnodostępnych węzłów sanitarnych posiada wydzielone w w.c. ze specjalistycznym wyposażeniem i niezbędnymi parametrami wymiarowymi. Obiekt wyposażony jest w jeden dźwig osobowy, komunikujący wszystkie kondygnacje, umożliwiające transport osób na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem głównym zlokalizowano miejsca postojowe o zwiększonych gabarytach, umożliwiające parkowanie osobom niepełnosprawnym. 5

5 2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wszystkich wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 a. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji UWAGA! Podane powierzchnie poszczególnych funkcji stanowiących program funkcjonalno użytkowy mogą różnić się o 30% (z wyłączeniem powierzchni całkowitej netto) Pomieszczenia biurowe: Liczba pomieszczeń Pow. jednostkowa Razem pow. biur. PARTER 4 2 x 125 m2 2 x 100 m2 450m2 1 PIĘTRO m2 528 m2 2 PIĘTRO m2 528 m2 Razem: ,00 m2 Sale szkoleniowe wielofunkcyjne na parterze 6

6 nazwa pow. m 2 typ widowiskowy Aranżacja 1,2 m 2 / 1 m Aranżacja typ konferencyjny 1.6 m 2 / 1 m Aranżacja bankiet przy stołach Sala I 50 m 2 ok. 40 miejsc ok.30 miejsc ok.28 miejsc Sala II 50 m 2 ok. 40 miejsc ok.30 miejsc ok.28 miejsc Sala III 50 m 2 ok. 40 miejsc ok.30 miejsc ok.28 miejsc Sala IV 150 m 2 ok. 125 miejsc ok.94 miejsca ok.83 miejsca razem: ok. 300,0 m 2 ok.225 miejsc ok. 184 miejsca ok.167miejsc b. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: Kubatura: Kubatura budynku całość netto ,00 m 3 Powierzchnie: Powierzchnia zabudowy 1 135,00 m 2 Powierzchnia całkowita netto 2 445,00 m 2 c. Inne powierzchnie jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników. d. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomieszczenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. UWAGA! Dla projektowanego obiektu należy przyjąć możliwe przekroczenia przyjętych wskaźników powierzchniowo-kubaturowych rzędu 30% (z wyłączeniem powierzchni całkowitej netto) III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przygotowanie terenu budowy Na etapie projektu budowlanego / wykonawczego powinien być opracowany projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniający m.in.: lokalizacje placów składowych 7

7 lokalizacje biura budowy możliwości i warunki dostawy podstawowych mediów na teren budowy Obszary zielone obiektu powinny być uzupełnione elementami malej architektury (siedziska, kwietniki, kosze na śmieci, oświetlenie) umożliwiającymi korzystanie z nich przy sprzyjającej aurze. Należy przewidzieć nasadzenia zieleni niskiej, iglastej i liściastej. Zdecydowanie należy unikać zieleni wysokiej (nadmierne zacienienie budynku). Powierzchnie nieutwardzone powinny być wypełnione trawnikiem. Należy zapewnić utwardzone dojście i dojazd do budynku Architektura Wygląd zewnętrzny budynku powinien nawiązywać do istniejącego otoczenia. Pożądane jest zastosowanie dużych powierzchni przeszklonych. Umożliwi to odpowiednie doświetlenie miejsc pracy zlokalizowanych zarówno w części biurowo-usługowej. Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanego stosunku powierzchni okien do powierzchni podłogi określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zalecany stosunek wynosi 1:8. Powierzchnie przeszklone powinny być zabezpieczone przed nadmiernym nagrzewaniem się wnętrza budynku (z ochroną przeciwsłoneczną). Zastosować stolarkę okienna aluminiową. Fasada frontowa szklanego atrium wejściowego powinna być transparentna i umożliwiać wgląd do wnętrza budynku. Dobór zewnętrznych materiałów wykończeniowych oraz innych nie wyspecyfikowanych rozwiązań materiałowych należy zatwierdzić z zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego Konstrukcja Konstrukcja budynku Parku naukowo-technologicznego - żelbetowa. Fundament budynku żelbetowy. Ściany konstrukcyjne fundamentowe żelbetowe monolityczne zabezpieczone izolacją p/wodną. Ściany konstrukcyjne usztywniające w poziomie parteru oraz 1-piętra żelbetowe gr. 25 cm. Główna konstrukcja ramy żelbetowe. Ściany wewnętrzne konstrukcje żelbetowe lub murowane. Ściany zewnętrzne parteru oraz pięter w układzie ściany dwuwarstwowej lub trójwarstwowej - ściana nośna PROTHERM gr.25 cm, izolacja termiczna wełna mineralna gr.12 cm, tynk mineralny na siatce lub warstwa elewacyjna płyty kompozytowe, deski drewniane. Ściany kondygnacji nadziemnych z pustaków ceramicznych PROTHERM gr.25 cm. Ściany działowe gr.8,12 cm z bloczków SILKA. Ściany oddzielające biura gr. 18 cm z bloczków SILKA. Strop między kondygnacyjne zaprojektowano jako jednokierunkowe zbrojone w układach wieloprzęsłowych. Nadproża monolityczne żelbetowe lub prefabrykowane typu L19.Podciągi żelbetowe monolityczne o szerokości 25 cm i 30 cm betonowane razem z płytą stropową. Wieńce monolityczne żelbetowe. Słupy monolityczne żelbetowe. Schody żelbetowe. Dach płaski odwrócony. UWAGA! Podstawowe elementy konstrukcyjne obiektu do weryfikacji na etapie projektu budowlanego. a. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Wszystkie zastosowane w obiekcie materiały budowlane powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i odpowiadać właściwym normom. Zaleca sie uzupełnienie fasad starannie zaprojektowanymi detalami architektonicznymi. Projektując rozwiązania konstrukcyjne należy posługiwać sie adekwatnymi przepisami prawnymi, Polskimi Normami oraz wszelkimi przepisami związanymi. Materiały wykończeniowe we wnętrzach powinny pomagać w wytworzeniu przyjaznej atmosfery. Zaleca sie zastosowanie dużej ilości naturalnych materiałów zarówno jako wykończenie posadzek, jak i ścian. 8

8 Należy zwrócić szczególna uwagę na ochronę budynku przed hałasem. Odpowiednia jakość akustyczna wnętrz obiektu ma duży wpływ na wysokiej jakości środowisko pracy, które powinno być udziałem jego wnętrza. Wskaźniki ekonomiczne zostały oszacowane w części opracowania odnoszącej sie do planowanych kosztów praco projektowych i robót budowlanych stanowiącej cześć drugą niniejszego opracowania. b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Wymagania ogólne Ustawa o zamówieniach publicznych w art. 17 ust.1 w odniesieniu dla robót budowlanych stanowi przedmiot zamówienia musi być określony za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Specyfikacja techniczna jest zbiorem dokumentów dołączonych do inwestorskiej dokumentacji projektowej, ustalających szczegółowe warunki i wymagania stosowania materiałów, sposobu wykonywania robót, użycia sprzętu itp., a także kontroli wykonania, badań, odbiorów itp. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w rozporządzeniu z dnia 13 lipca (Dz. U. Nr 80,poz. 867) określił, że specyfikacja techniczna to opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być określone w poszczególnych pozycjach przedmiaru, wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad przedmiarowania. Specyfikacja techniczna powinna być powiązana odpowiednio z pozycjami przedmiarowymi i obejmować zespól robót stanowiących technologiczną całość, dla których sprecyzowano dodatkowo wymagania jakościowe i warunki płatności. Specyfikacja techniczna może dotyczyć jednej roboty, asortymentu robót lub elementu obiektu, dla którego realizacji należy wykonać zespól różnych robót. Określenie ogólnej zawartości specyfikacji technicznej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowanych oraz programu funkcjonalno użytkowego w 13 pkt.2 określa minimalny zakres specyfikacji technicznej. Specyfikacja techniczna powinna określać co najmniej: Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty budowlane w zakresie biurowców Cytowane powyżej rozporządzenie określa również szczegółowa zawartość specyfikacji technicznej. Powinna ona zawierać co najmniej: Cześć ogólna Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Wymagania dotyczące środków transportu Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Opis badan związanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Opis sposobu odbioru robót budowlanych Opis sposobu rozliczania Spis dokumentów odniesienia 9

9 Cel opracowania specyfikacji technicznej Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za Pomocą opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych odbioru robót oraz ustalenia podstawy do wyceny tych robót. Zawartość specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna powinna składać się z następujących części, które określają, co następuje; Wstęp Określa, jaki jest przedmiot specyfikacji technicznej, jej zakres stosowania. Wstęp powinien definiować również zakres robót, podstawowe określenia oraz ogólne wymagania dotyczące robót. Punkt ten powinien składać się z następujących podpunktów: Przedmiot specyfikacji Zakres stosowania specyfikacji Zakres robót objętych specyfikacja Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Określa wymagania dotyczące materiałów budowanych, których wykorzystanie przewiduje projekt. W szczególności należy podać: Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów objętych daną specyfikacją. Należy powołać sie na Polskie Normy oraz aprobaty techniczne. Każdy zastosowany materiał powinien posiadać stosowna aprobatę techniczna. Sposób transportowania danego materiału, wyładowywania oraz jego składowania na terenie budowy. Również powinien zostać określony sposób pakowania tego materiału. Wymienić i załączyć wszystkie certyfikaty, atesty, świadectwa jakości dotyczące danego materiału Sprzęt Określa wymagania dotyczące sprzętu, który znajdzie zastosowanie przy wykonywaniu określonych robót budowlanych. W szczególności należy podać: Wymagania dotyczące sprzętu specjalistycznego Określić wymóg uzgadniania z inspektorem nadzoru przewidywanego użycia sprzętu Transport Określa wymagania dotyczące sposobu transportowania materiałów i sprzętu na budowę. W szczególności należy podać: Wymagania dotyczące specjalistycznego sprzętu transportowego (np. elementy konstrukcyjne o dużych gabarytach) Wymóg uzgadniania użycia specjalistycznego sprzętu transportowego z inspektorem nadzoru. Wykonanie robót Określa wymagania i zasady wykonania poszczególnych rodzajów robót. Należy powołać się na wymagania ogólne określone we wstępie specyfikacji technicznej oraz w odpowiednich normach i innych przepisach. Kontrola jakości robót 10

10 Określa wymagania dotyczące kontroli robót z powołaniem sie na wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarte w Polskich Normach oraz innych dokumentach związanych. Obmiar robót Określa zasady obmiaru robót i ich dokumentowania. W szczególności należy podać: Podstawy oraz zasady opracowywania przedmiaru Ogólne zasady obmiaru robót z powołaniem na wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podane we wstępie specyfikacji Jednostki obmiarowe Wyszczególnienie robót objętych jednostka przedmiarowo obmiarowa. Odbiór robót Określa, jakie roboty powinny być odbierane przez uprawnione osoby oraz zasady przeprowadzania tych odbiorów. Należy powołać sie na wymagania ogólne określone we wstępie. Należy określić rodzaje robót zanikających oraz ulegających zakryciu wraz z określeniem trybu ich odbioru. Podstawa płatności Należy podać podstawę płatności. Przepisy związane Zawiera spis norm, aktów prawnych i instrukcji, które zostały przywołane w specyfikacji technicznej. W szczególności należy podać: Polskie Normy i Normy Branżowe Aprobaty Techniczne (pełna nazwa i dane identyfikujące) Warunki Techniczne Wykonania i Odbiory Robót Budowlano Montażowych, na które powołano sie w treści specyfikacji Inne opracowania (katalogi, warunki techniczne, itp.) Wykaz głównych elementów realizowanego obiektu, dla których powinna zostać opracowana specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych A. Roboty ogólnobudowlane Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Elementy wylewane na mokro Elementy murowane Fasady aluminiowe Fasady tynkowe Drewno i materiały drewnopochodne Parapety Dylatacje Pokrycie dachu Rynny i rury spustowe Izolacje przeciw- wilgociowe Windy osobowo towarowe Roboty murarskie B. Roboty wykończeniowe Ściany działowe w systemie lekkiej zabudowy Drzwi wewnętrzne Sufity podwieszane Prace malarskie Tynki wewnętrzne Wykończenia ścian wewnętrznych Posadzki 11

11 Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych C. Instalacje wodno kanalizacyjne Instalacja zimnej wody Zestaw hydroforowy Instalacja cieplej wody i cyrkulacji Wyposażenie budynku w przybory sanitarne Zabezpieczenie przeciw pożarowe (w zależności od przyjętej koncepcji ewakuacji z obiektu) Instalacje kanalizacji sanitarnej Instalacje kanalizacji deszczowej D. Instalacje grzewcze Rury Grzejniki Armatura Izolacja termiczna Węzeł cieplny E. Instalacje elektryczne i specjalne Rozdzielnia główna oraz tablice rozdzielcze Oprawy oświetleniowe Gniazda wtyczkowe: 24V, 230V i 400/230V, puszki instalacyjne, rozgałęźne, łączniki oświetleniowe, przyciski dzwonkowe, zdalny wyłącznik prądu, puszki instalacyjne do betonu i podtynkowe Kable, przewody, korytka instalacyjne, rurki ochronne Połączenia wyrównawcze, uziemienie Instalacja odgromowa, ochrona przepięciowa Oświetlenie zewnętrzne Instalacja łączności / niskoprądowa Instalacja monitoringu F. Roboty zewnętrzne Roboty drogowe (parking z dojazdem) Odwodnienie parkingu Chodniki Oświetlenie parkingu z kablem zasilającym Elementy malej architektury Uwaga! Szczegółowy zakres specyfikacji uzależniony jest od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym i wykonawczym Instalacje Projektuje się następujące instalacje wewnętrzne w oparciu o istniejące i przewidywane w planie miejscowym sieci uzbrojenia terenu: Instalację wod kan z nowoprojektowanego przyłącza na warunkach określonych przez gestora sieci C.O. i C.W. z nowoprojektowanej kotłowni gazowej w części parterowej budynku Wentylacji mechanicznej Klimatyzacji Instalację elektryczną na warunkach określonych przez gestora sieci, Instalację gazową - z nowoprojektowanego przyłącza na warunkach określonych przez gestora sieci Teletechniczna Sieć strukturalna Alarmowa / monitoring 12

12 Budynek wyposażony będzie w instalację centralnego ogrzewania i c.w.u. zasilaną z projektowanej kotłowni gazowej. Instalacja wodna wewnętrzna z projektowanego przyłącza, wewnętrzna instalacja hydrantowa oraz zewnętrzna sieć z hydrantem zewnętrznym, odprowadzenie ścieków instalacją wewnętrzną i zewnętrzną do istniejącej sieci przewiduje się wyposażenie obiektu w instalację oświetleniową, gniazd wtykowych, instalację odgromową oraz instalację telefoniczną, budynek wyposażony będzie w instalację komputerową, kontroli dostępu, p-poż oraz instalację antenową, w obiekcie przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. UWAGA! Projekty przyłączy są elementem odrębnego opracowania i zatwierdzenia Wykończenie budynku Wykończenie wewnętrzne Posadzki Pomieszczenia ogólnodostępne, halle recepcyjne, korytarze komunikacyjne płyty gresowe lub ceramiczne wg projektu wystroju, Pomieszczenia zaplecza, magazyny, socjalne płytki ceramiczne, Sale wielofunkcyjne wykładzina dywanowa niepalna, panele parkietowe o podwyższonej wytrzymałości, Łazienki płytki ceramiczne, Pomieszczenia biurowe wykładzina dywanowa niepalna, Na stopniach schodów klatek schodowych (służbowa, ogólnodostępna z poziomu piwnic na parter) stosować płytki gresowe schodowe o kolorystyce wyróżniającej krawędzie stopni od pozostałych elementów posadzki, Ściany, sufity Część ogólnodostępna, korytarze ogólnodostępne sufit w zabudowie pełnej STG, podwieszony modułowy listwowy, rozbieralny ściany tynkowane maszynowo tynkiem gipsowym i malowane farbami dekoracyjnymi o podwyższonej wytrzymałości użytkowej, biura ściany murowane i sufity tynkowane maszynowo tynkiem gipsowym i malowane farbami dekoracyjnymi o podwyższonej wytrzymałości użytkowej, sufity podwieszane rozbieralne, Ściany, sufity w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych tynk cem.-wap. gładki, malowany farbą akrylową w kolorze białym, Ściany murowane oraz sufity w pozostałych pomieszczeniach budynku (z wyjątkiem pomieszczeń mokrych) tynkowane maszynowo tynkiem gipsowym, Stolarka drzwiowa 13

13 Drzwi zewnętrzne wejściowe główne (elewacja frontowa) automatyczne przesuwne Drzwi zewnętrzne wejściowe do klatek schodowych ewakuacyjnych aluminiowe, lakierowane, szyba zespolona bezpieczna, Drzwi wewnętrzne w części ogólnodostępnej parteru oraz przyziemia drewniane, częściowo przeszklone lub aluminiowe lakierowane wg projektu wystroju wnętrz Drzwi do biur drewniane laminowane lub fornirowane Drzwi klatek schodowych ewakuacyjnych p/poż EI 30, drewniane, częściowo przeszklone wg szczegółowego zestawienia, Pozostałe pomieszczenia zaplecza i gospodarcze drzwi pełne laminowane Drzwi p/poż do pomieszczeń technicznych EI-60 wg szczegółowego zestawienia,, W węzłach sanitarnych ogólnodostępnych drzwi i ścianki systemowe w kabinach HPL, ścianki na nóżkach, okucia aluminiowe lub ze stali nierdzewnej, Balustrady wewnętrzne Systemowe, ze stali nierdzewnej wg technologii producenta, Wypełnienia przęseł szyba bezpieczna, Wykończenie zewnętrzne Elewacje Ściany zewnętrzne trójwarstwowe z warstwą licową z płyt kompozytowych oraz boazerii drewnianej (NRO), W części ściana dwuwarstwowa ocieplona wełną mineralną i tynkowana tynkiem mineralnym wg projektu kolorystyki, Gzyms attyki oraz występy poziome płyty cementowe Aquapanel na konstrukcji drewnianej lub ocynkowanej, Wejście główne do hotelu ściany portalu obłożone boazerią drewnianą na ruszcie drewnianym (NRO), W części frontowej fasada szklana atrium ślusarka aluminiowa (system bezszprosowy) na konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie Dach odwrócony z warstwą żwiru płukanego 8-32 mm gr. ok. 10 cm, Opierzenia dachu, rury spustowe, rynny blacha cynkowo-tytanowa, Kominy wentylacyjne obłożone blachą cynkowo-tytanowa, Czerpnie, wyrzutnie dachowe wg projektu wentylacji mechanicznej, Stolarka okienna W części parterowej aluminiowa, indywidualna, lakierowana proszkowo, szyba zespolona U=1,1, bezpieczna, z ochroną przeciwsłoneczną ANTISOL, 14

14 wykusz frontowy ściana kurtynowa, w konstrukcji aluminiowej, szyba zespolona U=1,1, z ochroną przeciwsłoneczną ANTISOL, klatka schodowa w poziomie spocznika szyba bezpieczna, Kondygnacje biurowe ślusarka aluminiowa w kolorze j.w., okucia obwiedniowe z nawiewnikami regulowanymi, szyba zespolona U=1,1 Drzwi główne wejściowe zewnętrzne aluminiowe, przesuwne z automatyką otwierania, szyba bezpieczna, parapety zewnętrzne aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze stolarki, Żaluzje zewnętrzne Fasada atrium żaluzje systemowe w kolorze ślusarki, mocowane do profilu od strony zewnętrznej wg projektu elewacji, Zadaszenie zewnętrzne przy wejściu głównym Przewiduje się rozwiązanie indywidualne szyba bezpieczna na profilach stalowych, Szkło hartowane, warstwowe. UWAGA! Wykończenie budynku zostanie dokładnie ustalone po opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego Zagospodarowanie terenu Budynek usługowo-biurowy lokalizuje się w układzie poprzecznym w stosunku do ulicy dojazdowej z lokalizacją wejścia głównego od strony zachodniej w ścianie szczytowej. Planowane usytuowanie pozwala na lepszą ekspozycję budynku od strony obwodnicy, prawidłowe doświetlenie wnętrz oraz umożliwia bardziej intensywne wykorzystanie terenu od strony południowej z możliwością zagospodarowania terenów zielonych na funkcję rekreacji zewnętrznej. Wejście główne do budynku znajduje się w osi wyższej części biurowej. Wjazd i wyjazd na teren inwestycji zlokalizowano w narożnikach frontowej granicy. Przy wejściu głównym planuje się wydzielony podjazd oraz miejsca parkingowe( w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej). Wzdłuż pozostałych granic zaprojektowano drogę wewnętrzną, która prowadzi w kierunku części gospodarczej i dodatkowo pełni funkcję przeciwpożarową oraz stanowi dojazd do parkingów dla samochodów osobowych. W sumie w planie zagospodarowania przewidziano 66 miejsc postojowych. Przy części gospodarczej przewidziano wydzielone miejsce na śmietnik. Tereny utwardzone projektowane są z kostki granitowej na podbudowie. W pasie przylegającym do projektowanego budynku, przy ciągach pieszych prowadzących do wejść oraz przy parkingach przewidziano oświetlenie zewnętrzne słupowe. Projektuje się dodatkowo system iluminacji świetlnej bryły budynku. 15

15 Bilans terenu: Lp. Rodzaj zabudowy Pow. zabudowy Procent zabudowy terenu 1. Budynek (projektowany) 1 135,0 m² 25,0 % 3. Pow. dróg, chodników, parkingów ,0 m2 54,0 % 5. Tereny biologicznie czynne (trawniki, zieleń) 936,0 m % RAZEM POW. DZIAŁKI: 4 457,0 m²

16 IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Decyzja nr. o warunkach zabudowy Załącznik nr Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Projekt i roboty budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej Inne informacje i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego a. kopia mapy zasadniczej - Załącznik nr 2 b. wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu nie dotyczy c. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków nie dotyczy d. inwentaryzację zieleni - nie dotyczy e. dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska przewidywana inwestycja nie wprowadza żadnych zanieczyszczeń do atmosfery f. pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w związku z bliskością projektowanej trasy S-11 poziom ruchu i hałasu możemy przyjąć za nie istotne g. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek nie dotyczy h. porozumienie, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne nie dotyczy i. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem nie dotyczy 17

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK EUREKA TECHNOLOGY PARK PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK USŁUGOWY EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o. ADRES OBIEKTU: KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI INWESTOR: EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o. Poznań,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK BIUROWCA EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o. INWESTOR:

BUDYNEK BIUROWCA EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o. INWESTOR: SPIS ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UśYTKOWEGO I. STRONA TYTUŁOWA II. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych 2.2.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA P+R Metro Marymont ul. Włościańska 56. Parking 3-kondygnacyjny przy stacji metra Marymont i pętli autobusowej. Otwarcie - 11 kwietnia 2007 roku.

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Apartmenty Solec 24 Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Lokal o powierzchni ok. 1270 m2 znajduje się na ostatniej kondygnacji Zespołu Biurowo-Apartamentowo-Muzealnego położonego przy ul.solec 24 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin EGZ. NR KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A 05-080 Izabelin BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: Gmina Izabelin ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BIUROWO USŁUGOWE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Budynek mieszkalny wielorodzinny, dz. nr 73/6, obr. 16 II etap budowy osiedla mieszkaniowego Przylesie VIC Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Biuro Sprzedaży: ul. Fałata

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania.

Standard wykonania. Standard wykonania www.dalia-house.pl www.dalia-house.pl OTOCZENIE Dojście do budynku Kostka betonowa/płyty kamienne Zieleń Trawa, krzewy, drzewa Dojazdy Kostka granitowa lub betonowa Instalacje wod. -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren:

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren: STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI I. OTOCZENIE 1. Teren: 2. Ochrona: ogrodzony w zakresie wewnętrznego dziedzińca ogrodzenie metalowe ażurowe malowane zagospodarowany: zieleń wysoka i niska, ławki,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo