Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI"

Transkrypt

1 Gdańsk dnia, 16 października 2013 Dotyczy: Postępowania Nr /RB/PN/2013 Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3 ZESTAW I PYTANIA i ODPOWIEDZI 1. Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający zaakceptuje polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę zł z tytułu prowadzonej działalności na jedno i wszystkie zdarzenia. Wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia jest standardem rynkowym dla tego typu polis. Tak. Polisa spełnia warunek udziału w postępowaniu. Jednocześnie pkt. III.3 formularza ofertowego otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia, przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres udzielonej gwarancji. Identyczny zapis zostanie wprowadzony do umowy / 7 wzoru umowy / o roboty budowlane nr /RB/PN/ Prosimy o potwierdzenie, że dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w punkcie 2.1 SIWZ (Wiedza i doświadczenie) wystarczające będzie przedstawienie robót tylko w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, bez konieczności wykazania wszystkich robót wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania oferty. Wystarczające będzie udokumentowanie spełniania warunku udziału w postępowaniu. 3. Prosimy o udostępnienie formularza oferty oraz oświadczenia (załącznik nr 2) w wersji edytowalnej. Tak. Jest dostępne jako załącznik do specyfikacji.

2 4. Dotyczy instalacji sanitarnych: w dokumentacji projektowej występuje kotłownia gazowa, natomiast nie ma jej przedmiarze. Prosimy o informację, czy jest ona również przedmiotem zamówienia? Elementy wyposażenia kotłowni gazowej zawarte są w Przedmiarze w rozdziałach: 17. Instalacja gazowa, 18.Instalacja ciepła do nagrzewnic, 19. Instalacja co. Potwierdzamy, że kotłownia gazowa jest przedmiotem zamówienia. 5. Czy oferent spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykonał roboty o wartości np zł w okresie 13 miesięcy lub za ,00 zł w okresie 15 miesięcy? Wykonawca musi udokumentować wykonanie minimum 2 robót budowlanych o wartości minimum zł. w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy. Zamawiający nie będzie przeliczał średnich obrotów miesięcznych Wykonawcy. Jeżeli w wymienionym okresie wykonawca dokonał przerobu na kwotę zł i może udokumentować ich należyte wykonanie (np. odbiory częściowe potwierdzone przez zamawiającego) to spełni warunek, przy czym nie wolno sumować wartości robót z różnych zamówień od różnych zamawiających. 6. Czy po drogach wewnętrznych będzie można jeździć ciężkimi samochodami ponad 40 ton dowożących materiały budowlane? Tak, istnieje możliwość, gdyż dojazd odbywać się będzie od strony parkingu gruntowego. 7. Czy na trasie robót sieciowych występują drzewa lub inne przeszkody, które należałoby chronić przed zniszczeniem? Na Planie Zagospodarowania Terenu pokazano elementy istniejące i projektowane. Oferent winien dokonać własnej analizy zagadnienia. Podobnie w odniesieniu do ochrony drzew objętych zapytaniem oferenta. Drzewa przeznaczone do likwidacji objęte są na PZT oznaczeniem graficznym krzyżyk. Pozostałe są do zachowania. Również zwracamy uwagę, że rysunek GDA-LWY I- rys -PZT pokazuje wykonane elementy ogrodzenia i ukształtowania terenu w I etapie. Przypominamy też o zastrzeżeniach zawartych w GDA_ LWY- II- ARCH- tekst SWiOR rozdział pkt 5.c) podpunkty szczególnie siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty.

3 ZESTAW II 1. Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. W związku z powyższym zapis umowy pozostaje bez zmian. 2. Odpowiedź; Przedmiar obejmuje zakres tylko II etapu. Dokładnie sprecyzowany opis obu etapów znajduje się w specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR Dodatkowo Etap I pokazany jest na GDA_ LWY_ I_ rys - PZT. 3. Wycena ofertowa winna uwzględniać załączone do dokumentacji technicznej rysunki i zdjęcia. Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR Oferent, wykonawca robót i dostawca winni traktować przedmiar robót zawarty w przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej.

4 4. Rysunki i zdjęcia wyposażenia należy rozpatrywać łącznie z kartami technicznymi specyfikacji GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR odpowiednich elementów wyposażenia 5. Pod przytoczonym pojęciem należy rozumieć wykonanie Robót zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną i zapewnieniem bezpieczeństwa przyszłych użytkowników. Inżyniera należy utożsamiać wg GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR (pkt 03, str 23) z Zarządzającym realizacją umowy, którego reprezentują wyznaczeni przez niego inspektorzy nadzoru.

5 ZESTAW III 1. Brak w projekcie wykazu drzew do usunięcia i informacji po czyjej stronie leżą opłaty administracyjne za wycinkę, prosimy o uzupełnienie. Drzewa do usunięcia są zaznaczone na PZT oznaczeniem graficznym krzyżyk. Usunięcie drzew spoczywa na Zamawiającym 2. Prosimy o informację jakie rodzaje roślin i w jakich ilościach należy wycenić w poz. 482 przedmiaru, ponadto prosimy o wykaz zieleni która ma być nasadzona wewnątrz obiektu. Pozycja 482 przedmiaru zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia. 3. Jakie elementy małej architektury należy wycenić w poz. 482 przedmiaru, brak informacji w projekcie. Pozycja 482 przedmiaru zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia. 4. Prosimy o bliższe informacje co należy wycenić w poz. 150 Przygotowanie i montaż ekspozycji innych zwierząt. Pozycja 150 przedmiaru zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia. 5. Prosimy o wskazanie lokalizacji i wymiarów mat grzejnych dwustronnie zasilanych. Maty grzejne (poz.247 przedmiaru) będą lokalizowane bezpośrednio przy szybach Punktu widokowego nr1 i równomiernie rozłożone na powierzchni 65m2, przysypane ziemią. 6. Prosimy o rysunki wykonawcze woliery i innych stalowych konstrukcji obiektu, niezbędnych do prawidłowej wyceny. Zwracamy uwagę na zapis w specyfikacji GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR karta zastrzeżenie mówiący o tym, że Zamawiający wymaga by oferent sporządził dokumentację wykonawczo montażową. 7. Prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie stali zbrojeniowej elementów żelbetowych. Uzupełniamy. Patrz GDA_LWY_II_KO_ tekst - Zestawienie-stali oraz rysunki od GDA_LWY_II_KO_Rys.8.1 do 8.7

6 8. Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji o spis rysunków. Spis rysunków projektu konstrukcji znajduje się w tekście specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR na str.9 punkt pod tytułem KONSTRUKCJE 9. W załączonej dokumentacji instalacji sanitarnych brak szczegółowych informacji o ciągach odwodnienia liniowego (długości poszczególnych ciągów, ilości skrzynek podłączeniowych ) oraz podłączenia z instalacją rurową (poziomami kanalizacji ). Prosimy o wskazanie,gdzie zostały te dane umieszczone lub ich uzupełnienie. Projekt odwodnienia wewnątrz budynku proszę rozpatrywać wg Dokumentacji branży Sanitarnej m.in. rys. S-5 GDA_LWY_II_S_rys_5PWkanalizacja. Pozycja Aco drain zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia 10. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące elementy: roboty związane z wykonaniem kominów wentylacyjnych i obudowy komina stalowego kotłowni, Roboty murowe zawarte są w przedmiarze w pozycji 2.7 Ściany murowane i wieńce, Okładziny zawarte są w przedmiarze w pozycji 5. ELEWACJE, Elementy przewodów wentylacyjnych i komina spalinowego znajdują się w przedmiarze w pozycji 20.Instalacja wentylacji Ponadto zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. wykonanie cieku wodnego i rynsztoków widocznych na rysunkach zagospodarowania terenu, Rynsztoki betonowe zawarte są w przedmiarze w pozycji 230 Ciek wodny (patrz załącznik graficzny Zal-10-ciek-wodny) zawierał się w pozycji przedmiaru 482 Mała architektura i został wyłączony z przedmiotu zamówienia wykonanie przestrzennych herbów Gdańska na elewacjach. Wykonanie przestrzennego herbu na elewacji mieści się w robotach murowych. Szczegółowe rozwiązanie pokazane jest na rysunku GDA_LWY_II_ARCH_rys-det-A-22 co jest podstawą do indywidualnej wyceny Oferenta.

7 ZESTAW IV 1. Według rysunku GDA_ LWY_ II_S_ rys_ PZT łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 125,35 mb, w przedmiarze jest 50,50 mb, czy różnica długości została wykonana? Proszę o sprecyzowanie jaką długość należy przyjąć do wyceny? Proszę przyjąć wartość z przedmiaru. Większa cześć kanalizacji sanitarnej została wykonana w I etapie. Patrz rysunek GDA_ LWY_ I_ rys - PZT. 2. Czy studnie kanalizacyjne wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, proszę o podanie średnic, głębokości i rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą studnie S8 i S9. Studnie dla kanalizacji sanitarnej - z kręgów betonowych o średnicy 150 cm, z metalowymi uchwytami złazowymi, z kinetą, z pokrywą betonową, metalową pokrywą rewizyjną. Głębokość dostosowana do danych z profilu kanalizacji sanitarnej. 3. Brak rysunków profili kanalizacji sanitarnej, proszę o uzupełnienie. Uzupełniamy. Patrz Załącznik graficzny GDA_LWY_II_S_rys-S2 4. Czy odcinek w rurze ochronnej ma być wykonany metodą bezwykopową? Odcinek w rurze ochronnej pod Pawilonem Lwów nie wymaga metody bezwykopowej. 5. Według rysunku GDA_LWY_II_S_rys_22PW profil deszczówka jest zamieszczony profil kanalizacji deszczowej, brak kanalizacji w przedmiarze robót, czy deszczówka wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Tak, elementy Dokumentacji Projektowej wchodzą w zakres zamówienia Ponadto Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 6. Czy wyposażenie w dziale 6.4 przedmiaru robót wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Tak.

8 7. Proszę o sprecyzowanie poz.150 tj. Przygotowanie i montaż ekspozycji innych zwierząt kpl.2 Pozycja 150 przedmiaru zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia. ZESTAW V 1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą montażu bramy przesuwnej BR2 ogrodzenia wybiegu. Brama przesuwna znajduje się Dokumentacji Projektowej. Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 2. Obmiar pozycji nr 263 to tylko ilość ogrodzenia wybiegu, nie zawiera natomiast, ilości potrzebnych do ogrodzenia śluz lwów i obsługi. Czy należy ująć je w wycenie? Tak, należy je ująć w wycenie. Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 3. Brak w przedmiarze robót związanych z izolacją fundamentów (dysperbit), prosimy o uzupełnienie. Zwracamy uwagę na zapis dotyczący hydroizolacji w specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR Punkt Uwarstwienie ścian pokrytych ziemią 4. W projekcie czytamy, że schody zewnętrzne na gruncie, mają być wykonane z kostki betonowej, natomiast przedmiar zakłada obłożenie schodów okładziną ze skał osadowych, prosimy o wyjaśnienie. Proszę przyjąć jak w Projekcie, tj. z kostki betonowej.

9 ZESTAW VI Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o następujące elementy: - Brak projektu z gniazdami elektrycznymi, - Brak opisów obwodów w projekcie oświetleniowym, Projekt szczegółowy gniazd wtyczkowych i opisów obwodów oświetlenia znajduje się w rysunkach wykonawczych przygotowywanych odrębnie. W materiałach przetargowych przedmiary były wystarczające informacje do przygotowania oferty nie przewiduje się żadnych niestandardowych rozwiązań tej instalacji. Przewody w obwodach gniazd głównie YDY3(4)x1,5mm5mm2/750V - Brak typów opraw oświetleniowych wewnętrznych jak i zewnętrznych, Patrz załącznik GDA_ LWY_ II_E_ tekst-uzupełnienie - Zakres zasilania obiektu w energię elektryczną. Zakres budowy zasilania jest opisany w projekcie w p zgodny z Warunkami Przyłączenia i obejmuje ułożenie wlz typu YAKY4x120 mm od istniejącego złącza kablowego gdzie będzie pomiar energii elektryczne w oddzielnej szafce SP ustawionej przy istniejącym złączu,

10 ZESTAW VII 1. Materiały takie jak: centrala wentylacyjna, czerpnie, wyrzutnie, wentylatory czy kurtyny powietrza nie są wyszczególnione w przedmiarze robót w dziale 20, a wchodzą w zakres zamówienia, czy w/w materiały należy wyszczególnić w załączonym przedmiarze robót czy przyjąć jako ryczałt całości prac wentylacyjnych? Do zakresu zamówienia należy uwzględniać wszystkie elementy wchodzące w zakres Dokumentacji Projektowej. Proszę zwrócić uwagę na zapis w specyfikacji Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 2. Czy zamawiający dopuszcza dodawanie pozycji, które wchodzą w zakres zamówienia a nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót? Tak, proszę zwrócić uwagę na zapis w specyfikacji Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 3. Proszę o wyjaśnienie jakiej części projektu dotyczy cały dział nr 7. Jest to część dla zwiedzających publiczności m.in. pomieszczenie oznaczone 2/1

11 ZESTAW VIII 1. Czy przedmiar uwzględnia ścianę oporową SO1/W oraz ławę L1/W słup S1/W podciąg P1/W wiaty widokowej nr 1 Elementy konstrukcji żelbetowych obiektów zawarte są w przedmiarze w poz.2 Konstrukcje żelbetowe. Pozostałe elementy punktu widokowego nr 2 są w przedmiarze w poz. 10.Punkty widokowe. Natomiast przypominamy: Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 2. Proszę o udostępnieie szczegółowych rysunków konstrukcyjnych woliery znajdującej się w osiach 7-10; Woliera dla zwierząt nocnych - patrz zapis w specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR karta zastrzeżenie mówiący o tym, że Zamawiający wymaga by oferent sporządził dokumentację wykonawczo montażową. 3. Proszę o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej wykonywanych elementów żelbetowych. Patrz Załączniki GDA_LWY_II_KO_tekst-Zestawienie-stali oraz GDA_LWY_II_KO_Rys.8.1 do Prosze o udostępnienie zestawienia stali konstrukcyjnej wykonywanych elementów stalowych takich jak (konstrukcja wiaty nr 2, ogrodzenie, woliera dla zwierząt nocnych, schody stalowe, klatki dla zwierząt). Patrz Załączniki GDA_LWY_II_KO_tekst-Zestawienie-stali oraz GDA_LWY_II_KO_Rys.8.1 do 8.7 Woliera dla zwierząt nocnych - patrz zapis w specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR karta zastrzeżenie mówiący o tym, że Zamawiający wymaga by oferent sporządził dokumentację wykonawczo montażową. 5.W punkcie 2.4 poz przedmiaru j.m. jest w m2 a powinna być m3 proszę o weryfikację. Tak, powinno być m3.

12 6.Czy przedmiar obejmuje wykonanie warstw posadzkowych wewnątrz wiaty nr 1 Warstwą posadzkową wiaty nr 1 jest nawierzchnia piesza z kostki betonowej. Jest ona zawarta w przedmiarze 7.Proszę o udostępnienie szczegółowych rysunków konstrukcyjnych wiaty widokowej nr 2 (rys. od 8.1K do 8.4K) Udostępniamy. Patrz załączniki graficzne od GDA_LWY_II_KO_Rys.8.1 do Czy zamawiający uwzględnia zmianę ram stalowych we wszystkich witrynach w których występuje szklenie w klasie P8 na ramy aluminiowe. Zamawiający dopuszcza przyjecie ram stanowiących rozwiązanie systemowe (w rozumieniu GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR) dostosowane do typu zastosowanego szkła, oraz warunków użytkowania opisanych w GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR 9.Proszę o udostępnienie konstrukcji punktu widokowego dla lwów Patrz rysunki konstrukcji Dokumentacji Projektowej 10.Proszę o podanie nasadzeń na punkcie widokowym dla lwów Tylko obsiew trawą na warstwach zgodnie z GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR z kartą Czy na elewacji punktu widokowego nr 2 zastosować należy deski elewacyjne z drewna cedr syberyjski Należy zastosować deski zgodnie z Projektem i Specyfikacją GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR karta Jaki materiał należy zastosować na deski elewacji głównego budynku Wg Projektu i Specyfikacji GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR karta Czy we wszystkich elementach konstrukcji stalowych należy zastosować stal o podwyższonej jakości, klasy S355 (w celu weryfikacji proszę o udostępnienie zestawienia stali konstrukcyjnej)

13 Klasy stali przyjmować wg SWOR branży konstrukcja: dla budynku pawilonu, elementów zagospodarowania terenu i punktu widokowego nr 1 wg GDA_LWY_II_KO_tekst_SWOR-1.pdf dla punktu widokowego nr 2 wg GDA_LWY_II_KO_tekst_SWOR-2.pdf 14.Czy wszystkie elementy konstrukcyjne schodów, wiat widokowych oraz woliery, należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe..wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe schodów, wiat widokowych zabezpieczone po przez cynkowanie ogniowe według wymagań specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR Wymagania ogólne 15.Proszę o uszczegółowienie (wraz z podaniem warstw) sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych konstrukcji stalowych. Patrz GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR Wymagania ogólne 16.Czy zamawiający przewiduje zabezpieczenie elementów nośnych konstrukcji stalowych jak i drewnianych przed działaniem ognia w specyfikacji istnieje zapis o zabezpieczeniu konstrukcji nośnych do klasy R30 Patrz opis budowlany Gda_LWY_0_PB_opis rozdział PAB-I-24 Warunki ochrony pożarowej obiektu budowlanego 17.Czy wszystkie elementy drewniane należy doprowadzić do klasy NRO Patrz opis budowlany Gda_LWY_0_PB_opis rozdział PAB-I-24 Warunki ochrony pożarowej obiektu budowlanego 18.Czy konieczne jest zastosowanie drewna konstrukcyjnego klasy C35/40 Dla dachu nad pawilonem wg dokumentacji technicznej zawartej w projekcie budowlanym, pozycja PBkd Konstrukcje Budowlane Dach Projekt Typowy dla punktu widokowego nr 1 wg GDA_LWY_II_KO_tekst_SWOR-1.pdf branży konstrukcja dla punktu widokowego nr 2 wg GDA_LWY_II_KO_tekst_SWOR-2.pdf branży konstrukcja 19. Czy zamawiający dopuszcza łączenie elementów konstrukcji stalowych poprzez połączenia śrubowe (skręcanie) Proszę przyjąć zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Dokumentacji Projektowej

14 20. Czy drzwi kotłowni zamawiający przewiduje jako ognioodporne jeśli tak to proszę o podanie ich klasy odporności ogniowej Patrz opis budowlany Gda_LWY_0_PB_opis rozdział PAB-I-24 Warunki ochrony pożarowej obiektu budowlanego 21.Proszę o udostępnienie wyposażenia elektrycznego tj. rodzaju lamp wraz z mocami; rodzaju łączników instalacyjnych i rodzaju przewodów do poszczególnych punktów. Patrz załącznik GDA_ LWY_ II_ E_ tekst-uzupełnienie 22.Proszę o udostępnienie zestawienia roślin (nasadzeń) wchodzących w skład zakresu wykonania inwestycji Pozycja 482 przedmiaru nasadzenia roślinności i mała architektura zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia 23.Proszę o podanie jaką klasę szklenia należy zastosować w witrynach punktu widokowego nr 2 w punkcie 10.4 poz. 212 jest szyba klasy P4, natomiast w zestawieniu stolarki występuje szklenie klasy P8B Tak jak w przedmiarze P4 24.Proszę o podanie rodzaju i parametrów okładziny z jakich mają być obłożone schody zewnętrzne na gruncie Proszę przyjąć jak w Projekcie tj. z kostki betonowej

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa GBI.3410/Ś/I/22/09 Kamień, dnia 12.10.2009r. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na : Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pławanice. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

EI-III Darłowo dnia r.

EI-III Darłowo dnia r. EI-III.0713.10.2011 Darłowo dnia 25.03.2011 r. W/g rozdzielnika Dotyczy: zapytania złożonego w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na Budowę boiska sportowego w Darłowie.

Bardziej szczegółowo

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na,,modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ,

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, które wpłynęły do dnia 11 czerwca 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. Dobczyce, dnia 08.03.2013r. RI.271.188.2013.II Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 21.09.2012r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT.5.212.29.2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74)

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74) GMINA STRZEGOM ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl Strona internetowa Zamawiającego Wasze pismo z dnia - Znak - Nasz znak WIiZP.271.20.2013.MP.6-11

Bardziej szczegółowo

MGRiL Muszyna, dnia 01 lipca 2011r.

MGRiL Muszyna, dnia 01 lipca 2011r. Małopolski Regionalny Program Operacyjny MGRiL. 271.23.2011 Muszyna, dnia 01 lipca 2011r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna Dotyczy: Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego

Bardziej szczegółowo

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r.

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. 1 Zp. 271.21.2012 Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna Dotyczy: Dostawa i montaż kotłów gazowych wraz z osprzętem realizowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.10.2010 r. WIiR.MK 3410-77- 1 /10 ... ... ...

Toruń, dnia 19.10.2010 r. WIiR.MK 3410-77- 1 /10 ... ... ... WIiR.MK 3410-77- 1 /10 Toruń, dnia 19.10.2010 r.......... Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Adaptacja kompleksu Młynów Toruńkich na Centrum Nowoczesności i Toruński Inkubator Technologiczny przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ:

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ: Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ: Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie projektu: Poprawa jakości nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

3/T/13. 1.1. Rozbudowa budynku Zespłu Szkół w Kozłowie Biskupim:

3/T/13. 1.1. Rozbudowa budynku Zespłu Szkół w Kozłowie Biskupim: 3/T/13 Nowa Sucha, dn. 25.02.2013 r. Wójt Gminy Nowa Sucha, działający jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa Inspektoratu ZUS w Koninie w II Oddziale ZUS w Poznaniu.

Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa Inspektoratu ZUS w Koninie w II Oddziale ZUS w Poznaniu. Na stronę internetową Poznań, dnia 29.02.2012r. 540000ZAP.370-24/11 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji. Katowice, dnia 13 listopada 2014 r. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a, 40 065 Katowice Dotyczy: postępowania ZP 23/2014 na Remont sal dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do postępowania przetargowego prowadzonego pod nr sprawy 287/2011:

Wyjaśnienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do postępowania przetargowego prowadzonego pod nr sprawy 287/2011: Warszawa, dn. 1.03.2012 r. L.dz. 564/2012 Wykonawcy w przetargu prowadzonym pod nr sprawy: 287/2011 Wszyscy Wyjaśnienia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową.

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. Krosno, dnia 17.06.2016 r. Wykonawcy Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. W dniu 14 czerwca 2016r. do siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o podanie typu i producenta zaprojektowanych nawiewników kolumnowych.

1. Prosimy o podanie typu i producenta zaprojektowanych nawiewników kolumnowych. Odpowiedzi na pytania złożone do dnia 05.09.2016 r. dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest Budowa hali produkcyjno magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Zapytania ofertowego nr 1/2016

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r.

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Librantowa wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Wyjaśnienia do SIWZ Pytanie Nr 1: 1. Proszę o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej (format.ath) dla inwestycji SUW w celu ujednolicenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

RPMA.06.02.00-14-034/13-00

RPMA.06.02.00-14-034/13-00 Płock, dnia 14 marca 2014 roku WZP.271.1.27.2014.JM Wykonawcy Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów

Bardziej szczegółowo

...... wg rozdzielnika......

...... wg rozdzielnika...... Nr sprawy - 84/09 Cp- 764/09 Gdańsk, dnia 03.08.2009 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Gdyni - Wzgórze

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec AP.271.2.4.2013/5 Ogrodzieniec 04.03.2013 r. SZANOWNI OFERENCI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I BL.III.3411-06/07 Łódź, dnia 26.10.2007 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I Dotyczy: przetargu nieograniczonego WBZP

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowy domu

Kosztorys budowy domu Kosztorys budowy domu Lp. Rodzaj robót Jedn. przedmiaru Cena jedn. materiału Cena jedn. robocizny materiału robocizny brutto 1 Roboty ziemne 0,00 2950,00 2950,00 1.1 Zdjęcie humusu wraz z utylizacją 0,3mb

Bardziej szczegółowo

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Kraków, 02 listopada 2009 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych prac

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej.

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej. Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42 256 Olsztyn, woj. śląskie Nr sprawy 3410/12/2007 tel.: (0 34) 328 50 77, fax (0 34) 328 50 57 http://www.olsztyn.ug.gov.pl email: sekretariat@olsztyn.ug.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Pytanie 7: Odpowiedź: Pytanie 8: Odpowiedź: Pytanie 9: Odpowiedź: Pytanie 10: Odpowiedź: Pytanie 11: Odpowiedź: Pytanie 12: Odpowiedź:

Odpowiedź: Pytanie 7: Odpowiedź: Pytanie 8: Odpowiedź: Pytanie 9: Odpowiedź: Pytanie 10: Odpowiedź: Pytanie 11: Odpowiedź: Pytanie 12: Odpowiedź: dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym na os. Piaski w Legionowie Treść pytań dotyczących wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO. ODPOWIEDZI CZĘŚĆ V c.d.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO. ODPOWIEDZI CZĘŚĆ V c.d. ZP.341-6/09 Ciechanów, 2009-03-09 DO WYKONAWCÓW ZAMÓWIENIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Rewitalizacja i rozbudowa ratusza w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-02, Fax (33) 499-06-02, www.bip.zgm.eu j ZGM/DZ/20/2016/ADM Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ, WRAZ Z WYMIANĄ WITRYNY STALOWO-SZKLANEJ Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI, WYKONANIEM COKOŁÓW Z TYNKU MOZAIKOWEGO, WYMIANĄ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ Garbatka - Letnisko, dnia 22.06.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

Czy w przypadku zamiennej technologii rur preizolowanych Zamawiający będzie żądał dokumentacji zamiennej?

Czy w przypadku zamiennej technologii rur preizolowanych Zamawiający będzie żądał dokumentacji zamiennej? Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 1 / 2016 ogłoszonego przez Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o. na Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 26.10.2010r. Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010. wg rozdzielnika. dot. przetargu nieograniczonego p.n.:

Gliwice, 26.10.2010r. Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010. wg rozdzielnika. dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010 Gliwice, 26.10.2010r. wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 3 i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów:

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: I. Zapytanie z dnia 14/07/2016 Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu firmę, która spełnia warunek na niżej: W okresie ostatnich pięciu lat przed

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Wykonanie schodów terenowych i oświetlenia terenu wraz z uporządkowaniem terenu skarpy w Osiedlu GTBS JELENIOGÓRSKA II w Gdańsku-Ujeścisku Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ: Radomsko, dnia 02.02.2009r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ: Zapytanie nr 1. Czy do oferty należy dołączyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przebudowa schodów wejścia do budynku szkoły od strony ulicy Tartacznej w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/51 Gdańsk kwiecień 2015 r. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r.

ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r. ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

2 - Odpowiedzi na pytania do

2 - Odpowiedzi na pytania do 2 - Odpowiedzi na pytania do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO DLA WYKONANIA STANU WYKOŃCZENIOWEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE 1. W związku z warunkiem

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia 29.06.2015 roku Dotyczy Branży sanitarnej PYTANIE NR 1 Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

Łańcut, Pytania - Odpowiedzi- Część II

Łańcut, Pytania - Odpowiedzi- Część II Łańcut,21.03.2013 Pytania - Odpowiedzi- Część II 1. Dot. pkt VB ppkt. 1 SIWZ ( wykaz robót budowlanych) Na podstawie par. 1 ust 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH P/PT/TT-2/TI/TOW/ /2013 Libiąż, dnia 26.04.2013 Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl RIGKiOŚ.ZO.271.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 14 000 EURO Choczewo, dn. 06.06.2013 r. W związku

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów (1)

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów (1) 271.12.2016 Łubowo 21.10.2016 r. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów (1) Dotyczy przetargu: Budowa przedszkola w Fałkowie, Gmina Łubowo W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zał nr.5 do SWIZ PRZEDMIAR ROBÓT

Zał nr.5 do SWIZ PRZEDMIAR ROBÓT Zał nr.5 do SWIZ PRZEDMIAR ROBÓT ZAMAWIAJĄCY: PGKIM w Sandomierzu Spółka z o.o. 27-600 Sandomierz ul. Przemysłowa 12 Tel.: (+48 15) 832 36 79 Fax (+48 15) 832 28 76 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Odbudowa zalanej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 1 Dot. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogi wewnętrznej, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia, ogrodzenia terenów oraz wyburzenia na terenach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA budowę budynku produkcyjno-magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi, budowę dróg wewnętrznych i placów manewrowych oraz ekranu akustycznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Rzeszów, 08 maja 2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Wykonanie robót budowlanych, polegających na dociepleniu elewacji, montażu

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem WSZYSCY WYKONAWCY Wrocław, 18 sierpnia 2016 r. NZ.3620. 48.454.2016. Wyspa Słodowa. MSZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa i remont kamienicy z oficyną na Wyspie Słodowej

Bardziej szczegółowo

Badania geologiczne są aktualne i określają rzędne terenu. 3. Czy ściany silosu mogą być wykonane jako elementy żelbetowe monolityczne?

Badania geologiczne są aktualne i określają rzędne terenu. 3. Czy ściany silosu mogą być wykonane jako elementy żelbetowe monolityczne? W nawiązaniu do toczącego się postępowania na "Wykonanie bioelektrowni metanowej wraz z projektem wykonawczym w Krasowo Częstkach, gmina Nowe Piekuty" Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-VII.271.107.2016 Opis przedmiotu zamówienia Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 162 i Zespołu Szkół Ekonomiczno- Turystyczno-Hotelarskich w ramach projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów Na podstawie art. 15.1 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Opis projektu II. Część rysunkowa: Zagospodarowanie terenu: 1. Projekt zagospodarowania terenu - zakres objęty przetargiem 2013 - etap III i...rys. nr U1/z

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

ZU-227/SIWZ - 38/AP/JR/ZIB/WW/2015 Gdynia, dnia r.

ZU-227/SIWZ - 38/AP/JR/ZIB/WW/2015 Gdynia, dnia r. ZU-227/SIWZ - 38/AP/JR/ZIB/WW/2015 Gdynia, dnia 05.01.2016 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę placu ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo