Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI"

Transkrypt

1 Gdańsk dnia, 16 października 2013 Dotyczy: Postępowania Nr /RB/PN/2013 Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3 ZESTAW I PYTANIA i ODPOWIEDZI 1. Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający zaakceptuje polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę zł z tytułu prowadzonej działalności na jedno i wszystkie zdarzenia. Wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia jest standardem rynkowym dla tego typu polis. Tak. Polisa spełnia warunek udziału w postępowaniu. Jednocześnie pkt. III.3 formularza ofertowego otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia, przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres udzielonej gwarancji. Identyczny zapis zostanie wprowadzony do umowy / 7 wzoru umowy / o roboty budowlane nr /RB/PN/ Prosimy o potwierdzenie, że dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w punkcie 2.1 SIWZ (Wiedza i doświadczenie) wystarczające będzie przedstawienie robót tylko w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, bez konieczności wykazania wszystkich robót wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania oferty. Wystarczające będzie udokumentowanie spełniania warunku udziału w postępowaniu. 3. Prosimy o udostępnienie formularza oferty oraz oświadczenia (załącznik nr 2) w wersji edytowalnej. Tak. Jest dostępne jako załącznik do specyfikacji.

2 4. Dotyczy instalacji sanitarnych: w dokumentacji projektowej występuje kotłownia gazowa, natomiast nie ma jej przedmiarze. Prosimy o informację, czy jest ona również przedmiotem zamówienia? Elementy wyposażenia kotłowni gazowej zawarte są w Przedmiarze w rozdziałach: 17. Instalacja gazowa, 18.Instalacja ciepła do nagrzewnic, 19. Instalacja co. Potwierdzamy, że kotłownia gazowa jest przedmiotem zamówienia. 5. Czy oferent spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykonał roboty o wartości np zł w okresie 13 miesięcy lub za ,00 zł w okresie 15 miesięcy? Wykonawca musi udokumentować wykonanie minimum 2 robót budowlanych o wartości minimum zł. w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy. Zamawiający nie będzie przeliczał średnich obrotów miesięcznych Wykonawcy. Jeżeli w wymienionym okresie wykonawca dokonał przerobu na kwotę zł i może udokumentować ich należyte wykonanie (np. odbiory częściowe potwierdzone przez zamawiającego) to spełni warunek, przy czym nie wolno sumować wartości robót z różnych zamówień od różnych zamawiających. 6. Czy po drogach wewnętrznych będzie można jeździć ciężkimi samochodami ponad 40 ton dowożących materiały budowlane? Tak, istnieje możliwość, gdyż dojazd odbywać się będzie od strony parkingu gruntowego. 7. Czy na trasie robót sieciowych występują drzewa lub inne przeszkody, które należałoby chronić przed zniszczeniem? Na Planie Zagospodarowania Terenu pokazano elementy istniejące i projektowane. Oferent winien dokonać własnej analizy zagadnienia. Podobnie w odniesieniu do ochrony drzew objętych zapytaniem oferenta. Drzewa przeznaczone do likwidacji objęte są na PZT oznaczeniem graficznym krzyżyk. Pozostałe są do zachowania. Również zwracamy uwagę, że rysunek GDA-LWY I- rys -PZT pokazuje wykonane elementy ogrodzenia i ukształtowania terenu w I etapie. Przypominamy też o zastrzeżeniach zawartych w GDA_ LWY- II- ARCH- tekst SWiOR rozdział pkt 5.c) podpunkty szczególnie siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty.

3 ZESTAW II 1. Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. W związku z powyższym zapis umowy pozostaje bez zmian. 2. Odpowiedź; Przedmiar obejmuje zakres tylko II etapu. Dokładnie sprecyzowany opis obu etapów znajduje się w specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR Dodatkowo Etap I pokazany jest na GDA_ LWY_ I_ rys - PZT. 3. Wycena ofertowa winna uwzględniać załączone do dokumentacji technicznej rysunki i zdjęcia. Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR Oferent, wykonawca robót i dostawca winni traktować przedmiar robót zawarty w przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej.

4 4. Rysunki i zdjęcia wyposażenia należy rozpatrywać łącznie z kartami technicznymi specyfikacji GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR odpowiednich elementów wyposażenia 5. Pod przytoczonym pojęciem należy rozumieć wykonanie Robót zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną i zapewnieniem bezpieczeństwa przyszłych użytkowników. Inżyniera należy utożsamiać wg GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR (pkt 03, str 23) z Zarządzającym realizacją umowy, którego reprezentują wyznaczeni przez niego inspektorzy nadzoru.

5 ZESTAW III 1. Brak w projekcie wykazu drzew do usunięcia i informacji po czyjej stronie leżą opłaty administracyjne za wycinkę, prosimy o uzupełnienie. Drzewa do usunięcia są zaznaczone na PZT oznaczeniem graficznym krzyżyk. Usunięcie drzew spoczywa na Zamawiającym 2. Prosimy o informację jakie rodzaje roślin i w jakich ilościach należy wycenić w poz. 482 przedmiaru, ponadto prosimy o wykaz zieleni która ma być nasadzona wewnątrz obiektu. Pozycja 482 przedmiaru zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia. 3. Jakie elementy małej architektury należy wycenić w poz. 482 przedmiaru, brak informacji w projekcie. Pozycja 482 przedmiaru zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia. 4. Prosimy o bliższe informacje co należy wycenić w poz. 150 Przygotowanie i montaż ekspozycji innych zwierząt. Pozycja 150 przedmiaru zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia. 5. Prosimy o wskazanie lokalizacji i wymiarów mat grzejnych dwustronnie zasilanych. Maty grzejne (poz.247 przedmiaru) będą lokalizowane bezpośrednio przy szybach Punktu widokowego nr1 i równomiernie rozłożone na powierzchni 65m2, przysypane ziemią. 6. Prosimy o rysunki wykonawcze woliery i innych stalowych konstrukcji obiektu, niezbędnych do prawidłowej wyceny. Zwracamy uwagę na zapis w specyfikacji GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR karta zastrzeżenie mówiący o tym, że Zamawiający wymaga by oferent sporządził dokumentację wykonawczo montażową. 7. Prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie stali zbrojeniowej elementów żelbetowych. Uzupełniamy. Patrz GDA_LWY_II_KO_ tekst - Zestawienie-stali oraz rysunki od GDA_LWY_II_KO_Rys.8.1 do 8.7

6 8. Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji o spis rysunków. Spis rysunków projektu konstrukcji znajduje się w tekście specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR na str.9 punkt pod tytułem KONSTRUKCJE 9. W załączonej dokumentacji instalacji sanitarnych brak szczegółowych informacji o ciągach odwodnienia liniowego (długości poszczególnych ciągów, ilości skrzynek podłączeniowych ) oraz podłączenia z instalacją rurową (poziomami kanalizacji ). Prosimy o wskazanie,gdzie zostały te dane umieszczone lub ich uzupełnienie. Projekt odwodnienia wewnątrz budynku proszę rozpatrywać wg Dokumentacji branży Sanitarnej m.in. rys. S-5 GDA_LWY_II_S_rys_5PWkanalizacja. Pozycja Aco drain zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia 10. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące elementy: roboty związane z wykonaniem kominów wentylacyjnych i obudowy komina stalowego kotłowni, Roboty murowe zawarte są w przedmiarze w pozycji 2.7 Ściany murowane i wieńce, Okładziny zawarte są w przedmiarze w pozycji 5. ELEWACJE, Elementy przewodów wentylacyjnych i komina spalinowego znajdują się w przedmiarze w pozycji 20.Instalacja wentylacji Ponadto zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. wykonanie cieku wodnego i rynsztoków widocznych na rysunkach zagospodarowania terenu, Rynsztoki betonowe zawarte są w przedmiarze w pozycji 230 Ciek wodny (patrz załącznik graficzny Zal-10-ciek-wodny) zawierał się w pozycji przedmiaru 482 Mała architektura i został wyłączony z przedmiotu zamówienia wykonanie przestrzennych herbów Gdańska na elewacjach. Wykonanie przestrzennego herbu na elewacji mieści się w robotach murowych. Szczegółowe rozwiązanie pokazane jest na rysunku GDA_LWY_II_ARCH_rys-det-A-22 co jest podstawą do indywidualnej wyceny Oferenta.

7 ZESTAW IV 1. Według rysunku GDA_ LWY_ II_S_ rys_ PZT łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 125,35 mb, w przedmiarze jest 50,50 mb, czy różnica długości została wykonana? Proszę o sprecyzowanie jaką długość należy przyjąć do wyceny? Proszę przyjąć wartość z przedmiaru. Większa cześć kanalizacji sanitarnej została wykonana w I etapie. Patrz rysunek GDA_ LWY_ I_ rys - PZT. 2. Czy studnie kanalizacyjne wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, proszę o podanie średnic, głębokości i rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą studnie S8 i S9. Studnie dla kanalizacji sanitarnej - z kręgów betonowych o średnicy 150 cm, z metalowymi uchwytami złazowymi, z kinetą, z pokrywą betonową, metalową pokrywą rewizyjną. Głębokość dostosowana do danych z profilu kanalizacji sanitarnej. 3. Brak rysunków profili kanalizacji sanitarnej, proszę o uzupełnienie. Uzupełniamy. Patrz Załącznik graficzny GDA_LWY_II_S_rys-S2 4. Czy odcinek w rurze ochronnej ma być wykonany metodą bezwykopową? Odcinek w rurze ochronnej pod Pawilonem Lwów nie wymaga metody bezwykopowej. 5. Według rysunku GDA_LWY_II_S_rys_22PW profil deszczówka jest zamieszczony profil kanalizacji deszczowej, brak kanalizacji w przedmiarze robót, czy deszczówka wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Tak, elementy Dokumentacji Projektowej wchodzą w zakres zamówienia Ponadto Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 6. Czy wyposażenie w dziale 6.4 przedmiaru robót wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Tak.

8 7. Proszę o sprecyzowanie poz.150 tj. Przygotowanie i montaż ekspozycji innych zwierząt kpl.2 Pozycja 150 przedmiaru zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia. ZESTAW V 1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą montażu bramy przesuwnej BR2 ogrodzenia wybiegu. Brama przesuwna znajduje się Dokumentacji Projektowej. Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 2. Obmiar pozycji nr 263 to tylko ilość ogrodzenia wybiegu, nie zawiera natomiast, ilości potrzebnych do ogrodzenia śluz lwów i obsługi. Czy należy ująć je w wycenie? Tak, należy je ująć w wycenie. Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 3. Brak w przedmiarze robót związanych z izolacją fundamentów (dysperbit), prosimy o uzupełnienie. Zwracamy uwagę na zapis dotyczący hydroizolacji w specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR Punkt Uwarstwienie ścian pokrytych ziemią 4. W projekcie czytamy, że schody zewnętrzne na gruncie, mają być wykonane z kostki betonowej, natomiast przedmiar zakłada obłożenie schodów okładziną ze skał osadowych, prosimy o wyjaśnienie. Proszę przyjąć jak w Projekcie, tj. z kostki betonowej.

9 ZESTAW VI Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o następujące elementy: - Brak projektu z gniazdami elektrycznymi, - Brak opisów obwodów w projekcie oświetleniowym, Projekt szczegółowy gniazd wtyczkowych i opisów obwodów oświetlenia znajduje się w rysunkach wykonawczych przygotowywanych odrębnie. W materiałach przetargowych przedmiary były wystarczające informacje do przygotowania oferty nie przewiduje się żadnych niestandardowych rozwiązań tej instalacji. Przewody w obwodach gniazd głównie YDY3(4)x1,5mm5mm2/750V - Brak typów opraw oświetleniowych wewnętrznych jak i zewnętrznych, Patrz załącznik GDA_ LWY_ II_E_ tekst-uzupełnienie - Zakres zasilania obiektu w energię elektryczną. Zakres budowy zasilania jest opisany w projekcie w p zgodny z Warunkami Przyłączenia i obejmuje ułożenie wlz typu YAKY4x120 mm od istniejącego złącza kablowego gdzie będzie pomiar energii elektryczne w oddzielnej szafce SP ustawionej przy istniejącym złączu,

10 ZESTAW VII 1. Materiały takie jak: centrala wentylacyjna, czerpnie, wyrzutnie, wentylatory czy kurtyny powietrza nie są wyszczególnione w przedmiarze robót w dziale 20, a wchodzą w zakres zamówienia, czy w/w materiały należy wyszczególnić w załączonym przedmiarze robót czy przyjąć jako ryczałt całości prac wentylacyjnych? Do zakresu zamówienia należy uwzględniać wszystkie elementy wchodzące w zakres Dokumentacji Projektowej. Proszę zwrócić uwagę na zapis w specyfikacji Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 2. Czy zamawiający dopuszcza dodawanie pozycji, które wchodzą w zakres zamówienia a nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót? Tak, proszę zwrócić uwagę na zapis w specyfikacji Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 3. Proszę o wyjaśnienie jakiej części projektu dotyczy cały dział nr 7. Jest to część dla zwiedzających publiczności m.in. pomieszczenie oznaczone 2/1

11 ZESTAW VIII 1. Czy przedmiar uwzględnia ścianę oporową SO1/W oraz ławę L1/W słup S1/W podciąg P1/W wiaty widokowej nr 1 Elementy konstrukcji żelbetowych obiektów zawarte są w przedmiarze w poz.2 Konstrukcje żelbetowe. Pozostałe elementy punktu widokowego nr 2 są w przedmiarze w poz. 10.Punkty widokowe. Natomiast przypominamy: Zgodnie z zastrzeżeniem ogólnym nr 3 punkt specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR przetargowej dokumentacji technicznej jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy oferty i nie stanowiący o zakresie wykonywanych robót i dostaw. Oferent, wykonawca robót i dostawca winni dokonać własnej analizy przedmiaru robót zawartego w przetargowej dokumentacji technicznej. 2. Proszę o udostępnieie szczegółowych rysunków konstrukcyjnych woliery znajdującej się w osiach 7-10; Woliera dla zwierząt nocnych - patrz zapis w specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR karta zastrzeżenie mówiący o tym, że Zamawiający wymaga by oferent sporządził dokumentację wykonawczo montażową. 3. Proszę o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej wykonywanych elementów żelbetowych. Patrz Załączniki GDA_LWY_II_KO_tekst-Zestawienie-stali oraz GDA_LWY_II_KO_Rys.8.1 do Prosze o udostępnienie zestawienia stali konstrukcyjnej wykonywanych elementów stalowych takich jak (konstrukcja wiaty nr 2, ogrodzenie, woliera dla zwierząt nocnych, schody stalowe, klatki dla zwierząt). Patrz Załączniki GDA_LWY_II_KO_tekst-Zestawienie-stali oraz GDA_LWY_II_KO_Rys.8.1 do 8.7 Woliera dla zwierząt nocnych - patrz zapis w specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR karta zastrzeżenie mówiący o tym, że Zamawiający wymaga by oferent sporządził dokumentację wykonawczo montażową. 5.W punkcie 2.4 poz przedmiaru j.m. jest w m2 a powinna być m3 proszę o weryfikację. Tak, powinno być m3.

12 6.Czy przedmiar obejmuje wykonanie warstw posadzkowych wewnątrz wiaty nr 1 Warstwą posadzkową wiaty nr 1 jest nawierzchnia piesza z kostki betonowej. Jest ona zawarta w przedmiarze 7.Proszę o udostępnienie szczegółowych rysunków konstrukcyjnych wiaty widokowej nr 2 (rys. od 8.1K do 8.4K) Udostępniamy. Patrz załączniki graficzne od GDA_LWY_II_KO_Rys.8.1 do Czy zamawiający uwzględnia zmianę ram stalowych we wszystkich witrynach w których występuje szklenie w klasie P8 na ramy aluminiowe. Zamawiający dopuszcza przyjecie ram stanowiących rozwiązanie systemowe (w rozumieniu GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR) dostosowane do typu zastosowanego szkła, oraz warunków użytkowania opisanych w GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR 9.Proszę o udostępnienie konstrukcji punktu widokowego dla lwów Patrz rysunki konstrukcji Dokumentacji Projektowej 10.Proszę o podanie nasadzeń na punkcie widokowym dla lwów Tylko obsiew trawą na warstwach zgodnie z GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR z kartą Czy na elewacji punktu widokowego nr 2 zastosować należy deski elewacyjne z drewna cedr syberyjski Należy zastosować deski zgodnie z Projektem i Specyfikacją GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR karta Jaki materiał należy zastosować na deski elewacji głównego budynku Wg Projektu i Specyfikacji GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR karta Czy we wszystkich elementach konstrukcji stalowych należy zastosować stal o podwyższonej jakości, klasy S355 (w celu weryfikacji proszę o udostępnienie zestawienia stali konstrukcyjnej)

13 Klasy stali przyjmować wg SWOR branży konstrukcja: dla budynku pawilonu, elementów zagospodarowania terenu i punktu widokowego nr 1 wg GDA_LWY_II_KO_tekst_SWOR-1.pdf dla punktu widokowego nr 2 wg GDA_LWY_II_KO_tekst_SWOR-2.pdf 14.Czy wszystkie elementy konstrukcyjne schodów, wiat widokowych oraz woliery, należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe..wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe schodów, wiat widokowych zabezpieczone po przez cynkowanie ogniowe według wymagań specyfikacji GDA_LWY_OGOL- ARCH_SWOR Wymagania ogólne 15.Proszę o uszczegółowienie (wraz z podaniem warstw) sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych konstrukcji stalowych. Patrz GDA_LWY_OGOL-ARCH_SWOR Wymagania ogólne 16.Czy zamawiający przewiduje zabezpieczenie elementów nośnych konstrukcji stalowych jak i drewnianych przed działaniem ognia w specyfikacji istnieje zapis o zabezpieczeniu konstrukcji nośnych do klasy R30 Patrz opis budowlany Gda_LWY_0_PB_opis rozdział PAB-I-24 Warunki ochrony pożarowej obiektu budowlanego 17.Czy wszystkie elementy drewniane należy doprowadzić do klasy NRO Patrz opis budowlany Gda_LWY_0_PB_opis rozdział PAB-I-24 Warunki ochrony pożarowej obiektu budowlanego 18.Czy konieczne jest zastosowanie drewna konstrukcyjnego klasy C35/40 Dla dachu nad pawilonem wg dokumentacji technicznej zawartej w projekcie budowlanym, pozycja PBkd Konstrukcje Budowlane Dach Projekt Typowy dla punktu widokowego nr 1 wg GDA_LWY_II_KO_tekst_SWOR-1.pdf branży konstrukcja dla punktu widokowego nr 2 wg GDA_LWY_II_KO_tekst_SWOR-2.pdf branży konstrukcja 19. Czy zamawiający dopuszcza łączenie elementów konstrukcji stalowych poprzez połączenia śrubowe (skręcanie) Proszę przyjąć zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Dokumentacji Projektowej

14 20. Czy drzwi kotłowni zamawiający przewiduje jako ognioodporne jeśli tak to proszę o podanie ich klasy odporności ogniowej Patrz opis budowlany Gda_LWY_0_PB_opis rozdział PAB-I-24 Warunki ochrony pożarowej obiektu budowlanego 21.Proszę o udostępnienie wyposażenia elektrycznego tj. rodzaju lamp wraz z mocami; rodzaju łączników instalacyjnych i rodzaju przewodów do poszczególnych punktów. Patrz załącznik GDA_ LWY_ II_ E_ tekst-uzupełnienie 22.Proszę o udostępnienie zestawienia roślin (nasadzeń) wchodzących w skład zakresu wykonania inwestycji Pozycja 482 przedmiaru nasadzenia roślinności i mała architektura zostaje wyłączona z przedmiotu zamówienia 23.Proszę o podanie jaką klasę szklenia należy zastosować w witrynach punktu widokowego nr 2 w punkcie 10.4 poz. 212 jest szyba klasy P4, natomiast w zestawieniu stolarki występuje szklenie klasy P8B Tak jak w przedmiarze P4 24.Proszę o podanie rodzaju i parametrów okładziny z jakich mają być obłożone schody zewnętrzne na gruncie Proszę przyjąć jak w Projekcie tj. z kostki betonowej

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR Budowa hali wystawowej G, oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą w ramach realizacji projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ) Gmina Morąg Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9 14-300 Morąg Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 WSZYSCY WYKONAWCY ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA Szanowni Państwo, PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) Zgodnie z poz. Nr 42 Kosztorysu Ofertowego na obiekcie GM1_2 należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego o grubości 4,0cm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZP.271.15.2011 PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy postępowania pn.: Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach reginu warmińsko mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI UL. WROCŁAWSKA 55 55 065 JORDANÓW ŚLĄSKI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo