PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. HALINA RYL Koszalin, ul. Orzechowa 17 /fax , kom ; NIP PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA zadanie inwestycyjne: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO obiekt : adres : Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z budynkiem magazynowosocjalnym dobudowa/ rozbudowa istniejącego budynku szkoleniowo- administracyjnego. ul. MIESZKA I go 39, KOSZALIN działka nr: dz. nr 7 obręb 7 ; dz. nr 1/5 obręb 9, 1/7 obręb 9 Koszalin przyłącza, wjazd inwestor: ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w KOSZALINIE ul. MIESZKA I-go 39, KOSZALIN projektant architektury : mgr inŝ. arch. Halina Ryl upr. nr UAN/N/7210/1/89,ZP-0187 uprawnienie w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym opracował : tech. bud. Arkadiusz Dymowski sprawdziła architekturę: mgr inŝ. arch. ElŜbieta Andrzejewska upr. nr :WBPP-NB-210/40/81,KP-0126 uprawnienie w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym teczka zawiera ; -opis - nformacja BIOZ - rysunki Koszalin 15 listopad 2013r Teczka zawiera 37 stron 1

2 OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. podstawa opracowania 2. przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu, parametry 3. forma architektoniczna 4. warunki geotechniczne i przyjęty sposób posadowienia budynku 5. przyjęte rozwiązania techniczno- materiałowe 6. dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 7. elementy wyposaŝenia budowlano- instalacyjnego 8. charakterystyka energetyczna 9. wpływ na środowisko 10. warunki ochrony przeciwpoŝarowej 10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 11. załączniki obliczenia wsp. U dla przegród budowlanych RYSUNKI : 0. wizualizacje obiektu 1. sytuacja 1: sytuacja zagospodarowanie terenu 1: rzut przyziemia 1: rzut dachu 1: przekrój A- A 1: przekrój B- B 1: przekrój C C 1: elewacje podłuŝne 1: elewacje szczytowe 1 1: elewacje szczytowe 2 1 : kolorystyka elewacji podłuŝnej 1 : kolorystyka elewacji szczytowych 1-1 : kolorystyka elewacji szczytowych 2-1 : zestawienie okien 15.zestawienie drzwi 2

3 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU MAGAZYNOWO- SOCJALNEGO 1. podstawa opracowania - mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych w wersji cyfrowej opracowana przez Super Geo R.Kwir, M. Mendygrał, dnia projekty budowlane z roku 2002 i roku wizja lokalna,oględziny i pomiary - konsultacje robocze z Inwestorem. - warunki techniczne, normy i przepisy - uzyskane warunki gestorów sieci i ulicy Mieszka I-go. - Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego wykonane w Pracowni Geologicznej M. Mazurkiewicz Kielczyk w czerwcu 2013 r. - Opinia konstrukcyjna o moŝliwości rozbudowy dobudowy opracowana przez mgr inŝ. Iliasa Gienasa dołączona do projektu branŝy konstrukcyjnej. - Projekty branŝowe 2. przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu, parametry 2.1. W oparciu o istniejący budynek administracyjno-socjalny zostanie rozbudowane w parterze pomieszczenie techniczne konserwatorów - i dobudowane zostaną pomieszczenia sanitarne i magazynowe dla potrzeb Miasteczka Ruchu Drogowego. Projektowany budynek ma pełnić funkcję pomocniczą. Na potrzeby kursantów, przy projektowanym magazynie rowerów, zostanie zrealizowany podcień ( wiata ) jako schronienie przed deszczem. Zaprojektowano dostępne z poziomu terenu 2 sanitariaty męski i damski. Dla osób niepełnosprawnych sanitariat znajduje się w parterze istniejącego budynku. Szkolenia na terenie miasteczka ruchu drogowego odbywać się będą w godzinach pracy ZORD-u, w okresie od wiosny do jesieni. W okresie zimowym budynek ( dobudowa) nie będzie uŝytkowany Szkolenia kursantów uczestników miasteczka ruchu drogowego odbywać się będą w istniejącej sali szkoleniowej w parterze budynku administracyjnoszkoleniowego. 3

4 Obiekt w całości parterowy. Część sanitarno- magazynowa od istniejących zabudowań (parterowych garaŝy i 2 kond. budynku adm.szkoleniowego ) oddzielona jest dziedzińcem wewnętrznym. Planuje się przekrycie dziedzińca zadaszeniem z poliwęglanu przy wykorzystaniu punktów podparcia na istniejącym garaŝu oraz projektowanym budynku. Utworzony wewnętrzny dziedziniec pełnić będzie funkcje gospodarcze dla potrzeb ZORD u Parametry budynku projektowanego : - Ilość kondygnacji - I - Podpiwniczenie - brak - Szerokość = 3,64 m, 3,78, 3,88 m - Długość = 18,09 m., 8,16 m. - wysokość = 3,44 m ( rozbudowa), - wysokość kalenicy = 4,68 m. n.p.t. ( dobudowa ) - linia okapu = 2,86 m. n.p.t. (dobudowa ) - kubatura budynku = 309,8 m3 (Kubatura łącznie z budynkiem administracyjno-szkoleniowym bez garaŝy wyniesie 3490,5 m2 ) - powierzchnia zabudowy = 84,18 m2 - powierzchnia uŝytkowa = 70,37 m2 w tym : - podcień (wiata ) poczekalnia = 24,08 m2 - magazyn rowerów = 21,68 m2 - sanitariaty = 2 x 4,47 = 8,94 m2 - pom. techniczne konserwatorów =15,67 m2 ( pom. całoroczne ) - kubatura pod zadaszeniem z poliwęglanu = 299 m3- - powierzchnia dziedzińca pod zadaszeniem = 56,9 m2 - maksymalna wysokość zadaszenia = 5,44 m 3. forma architektoniczna projektowany obiekt ma pełnić funkcję pomocniczą w stosunku do istniejącego budynku administracyjno- szkoleniowego. Nowy obiekt ma zaprojektowane dachy o nachyleniu i rodzaju pokrycia identyczne jak istniejące. 4

5 Parterowy obiekt nie będzie zasłaniać istniejącego budynku dwukondygnacyjnego,. Natomiast zadaszenie poliwęglanowe częściowo przesłoni garaŝe parterowe. Lokalizacja nowego budynku wynikała z konieczności dowiązania się do istniejących wewnętrznych instalacji, a takŝe z konieczności odsunięcia projektowanego budynku od sieci kanalizacji sanitarnej oraz od sieci gazowej. 4. warunki geotechniczne i przyjęty sposób posadowienia budynku Pierwotna rzeźba terenu została zmieniona w wyniku prac makroniwelacyjnych nadsypywania. Rzędne terenu w miejscu lokalizacji budynku wahają się w granicach 35,85 36,26 m.n.p.m. Nasypy niekontrolowane sięgają do 2,6 m. poniŝej poziomu terenu. PoniŜej nasypów występują namuły w stanie miękkoplastycznym, poniŝej nawodnione piaski drobne w stanie luźnym, piaski pylaste, wilgotne gliny pylaste w stanie miękkoplastycznym,nawodnione piaski grube w stanie średnio zagęszczonym, wilgotne gliny w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym z domieszką Ŝwiru. - warstwy nasypów o miąŝszości do 2,5 m są nienośne. - PoniŜej bagienne namuly i gliny w stanie miękkoplastycznym do głębokości ok. 3,80 m.p.p.t. - Na głębokości ok. 1,7 2,6 m p.p.t. występuje ustabilizowany poziom wody gruntowej - Grunty nośne znajdują się poniŝej ok. 3,8 m.p.p.t. W związku z występowaniem gruntów złoŝonych, nie nadających się do bezpośredniego posadowienia na podłoŝu gruntowym, przyjęto : - posadowienie w warstwach nośnych( z pominięciem warstw nie nośnych ) poprzez studnie Ŝelbetowe o długości 5,0 metrów. Projektowany budynek kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej Opracowane warunki geotechniczne są wystarczające na potrzeby projektu budowlanego i wykonawczego budynku magazynowo socjalnego oraz przyjętego w projekcie sposobu posadowienia tego budynku ( rozporządzenie MTBiGM z dnia r Dz. U ) 5

6 5. przyjęte rozwiązania techniczno- materiałowe ocena moŝliwości rozbudowy / dobudowy jest zawarta w części konstrukcyjnej opracowania opinia pozytywna. Budynek parterowy nie podpiwniczony, w technologii tradycyjnej, oddylatowany od istniejącego budynku Układ konstrukcyjny mieszany podstawowy podłuŝny., szerokośc traktów konstrukcyjnych L = 3,30, 3,40 m., wysokość kond. netto = 2,50m. ObciąŜenie wiatrem i śniegiem II strefa Strefa przemarzania = 0,80 m. Na podstawie badań geotechnicznych oraz oceny konstrukcyjnej przyjęto posadowienie na studniach w warstwie gruntów nośnych. na studniach oparto belki podwalinowe szer. 24 cm Ŝelbetowe z betonu B-20, zbrojone stalą A-III, A-0 posadzkę zaprojektowano jako płytę Ŝelbetową ( ominięto grunty nienośne.) gr. 16 cm, z betonu B-20, stal A-III, A-0. Poziom zero = 36,32 m n.p.m. Ściany konstrukcyjne murowane z gazobetonu, w części budynku z wiatą podcieniem z cegły wapienno- piaskowej licowej pełnej 15 na zaprawie cementowo- wapiennej 5 Ścianki działowe ( w w-c ) gr 12 cm z cegły ceramicznej pełnej Słupy i podciąg w podcieniu stalowy 120x120x 6,3 mm Stropy gęstoŝebrowe Terriva I. Wentylacja grawitacyjna murowana z pustaków ceramicznych typu PO, o wymiarach 19x19 cm. Komin wyprowadzić na wysokość ponad dach z poliwęglanu, t.j. na poziom + 5,75 m. Konstrukcja dachu drewniana - krokwie 7x18 cm co 80 cm Dach w części dobudowanej stromy- 22º -pulpitowy jednospadowy, w konstrukcji drewnianej, kryty blacho dachówką w kolorze jak na budynku istniejącym. Rozbudowane w parterze pomieszczenie techniczne z dachem płaskim, krytym papą. dziedziniec wewnętrzny przekryty poliwęglanem dwukomorowym na konstrukcji stalowej. Poliwęglan z atestem na nierozprzestrzenianie ognia! elewacja ocieplona styropianem, tynkowana w zakresie pomieszczeń zamkniętych. 6

7 Izolacje termiczne : ściany fundamentowe, posadzki na gruncie styrodur, ściany styropian, strop styropian nad pom. technicznym,,wełna mineralna nad w-c i magazynem rowerów. Tynki wewnętrzne wapienno - cementowe kat.iii Tynki zewnętrzne barwione w masie wg systemu dociepleniowego np. ATLAS Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne n.p. Deitermann W w-c izolacja przeciwwodna na ścianach pod glazurą na pełnej wysokości. Okładzina ścienna z glazury mrozoodpornej do wys. 180 cm w podcieniu na ścianie z umywalkami., ( umywalki na okres zimy demontowane ) w w-c glazura na pełną wysokość wszystkie ściany, w pom. technicznym glazura wzdłuŝ blatu roboczego pas szer. 80 cm na ścianie z oknem i zlewem. Posadzki : gresy o podwyŝszonej odporności na urazy mechaniczne, w magazynie rowerów mrozoodporne. W podcieniu nawierzchnia z kostki brukowej. Malowanie wewnętrzne farbą emulsyjną białą. Konstrukcję drewnianą więźby naleŝy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi np. Fobosem M4. Elementy stalowe konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie i zastosować farbę do wymalowań zewnętrznych. Rynny Ø12 0 i rury spustowe Ø100 stalowe ocynkowane powlekane. Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym,dla pom. technicznego Umax < 1,8 W/ m² K, dla toalet < 2,6 W/ m² K Drzwi pełne wzmocnione w magazynie, Umax < 2,6 W/ m² K 6. dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych Obiekt parterowy, dostępny z poziomu placu przy budynku. Drzwi do w-c bez progów. W-C dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze istniejącego budynku administracyjno- szkoleniowego, dostępny z komunikacji ogólnej. Wjazd na parter zewnętrzną pochylnią. 7

8 7. elementy wyposaŝenia budowlano- instalacyjnego 7.1. wewnętrzna instalacja wod.-kan., c.o. i gazu. - Budynek magazynowo-socjalny zasilany będzie w wodę zimną i ciepłą oraz c.o. z istniejącej instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania z kotłowni budynku administracyjnego. - Odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidziano do projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. - Źródłem ciepłej wody w pomieszczeniach objętych opracowaniem będzie istniejący podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. o poj. 160 dm3 zlokalizowany w kotłowni gazowej budynku administracyjnego. Cyrkulacja zostanie zapewniona istniejącą pompą cyrkulacyjną na potrzeby całego obiektu. - Instalację wodociągową w pomieszczeniach naraŝonych na działanie ujemnych temperatur wykonać w sposób pozwalający na sezonowe opróŝnienie instalacji z wody. - Do ogrzewania pomieszczeń w budynku magazynowo-socjalnego przewidziano jeden obieg grzewczy c.o. zasilający grzejniki płytowe. Projektowany obieg z rur miedzianych włączyć do istniejących rozdzielaczy zasilania i powrotu w kotłowni gazowej budynku administracyjnego. - Zaprojektowano doprowadzenie gazu ziemnego GZ-35 do wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej nr TE /13 wydanymi przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie z dnia r. (lokalizacja układu pomiarowego na w szafce na ścianie zewnętrznej budynku) przewodami stalowymi dn32/25 do palnika istniejącego kotła gazowego jednofunkcyjnego Buderus o mocy 65,0 kw. Przebudowę instalacji projektuje się w punkcie red.-pom. oraz na odcinku od szafki gazowej do miejsca włączenia pod stropem w wc męskim z rury stalowej bez szwu dn40 o połączeniach spawanych. Pozostała część instalacji z rur stalowych dn32 i dn 25 od wc męskiego do kotłowni pozostaje bez zmian. - Wody opadowe z dachu odprowadza się instalacją zewnętrzną i przyłączem kanalizacji deszczowej do istniejącego kanału deszczowego. Odwodnienie terenu przewidziano przez zastosowanie wpustów ulicznych z kratą Ŝeliwną i osadnikiem. 8

9 7.2. instalacje elektryczne - tablica TWS - obwody oświetleniowe, gniazd wtyczkowych, zasilania sygnalizacji świetlnej drogowej ) - instalacja oświetleniowa ( w toaletach oświetlenie sterowane czujnikem ruchu ) - instalacje gniazd wtyczkowych gniazda podtynkowe. - Ochrona od poraŝeń wyłączniki róŝnicowo-prądowe. 8. charakterystyka energetyczna W związku z rozporządzeniem MTBiGM z dnia r. ( poz. 762 ) : analiza moŝliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło - nie dotyczy niniejszego projektowanego budynku. Projektowany obiekt jest budynkiem sezonowym, nie ogrzewanym w większości kubatury. Pom. ogrzewanym całorocznie jest pom. techniczne nie przeznaczone na stały pobyt, oraz w-c z ogrzewaniem dyŝurnym w sezonie zimowym. Istniejący budynek ZORD-u posiada własną kotłownię gazową, toteŝ inny, alternatywny sposób ogrzewania dodatkowej małej kubatury nie ma ekonomicznego i technicznego uzasadnienia. Ściany, stropy i posadzki pomieszczeń ogrzewanych zostały zaizolowane termicznie. Współczynniki U : - ściany pom. technicznego W/m² K < max. 0,30. W/m² K - ściany zewn. W-C - 0,22 W/m² K < dop. 0,65 W/m² K - podłoga na gruncie - 0,39 W/m² K < dop. 0,45 W/m² K - strop nad pomieszczeniem technicznym 0,16 < dop. 0,25 W/m² K - strop nad W-C - 0,18 W/m² K < dop. 0,50 W/m² K 9. wpływ na środowisko brak negatywnego wpływu na środowisko : - zapotrzebowanie wody wyłącznie do w-c i umywalek, - brak dodatkowej emisji zanieczyszczeń gazowych z istniejącej kotłowni. 9

10 - Brak drgań, promieniowania jonizującego, urządzeń z polem elektromagnetycznym - Brak odpadów - W trakcie realizacji nawierzchni utwardzonych naleŝy usunąć 1 drzewo w formie krzewiastej, częściowo uschnięte. - Wody opadowe z jezdni asfaltowej odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej poprzez separator związków ropopochodnych. - Wody deszczowe ze ścieŝek rowerowych rozprowadzone zostaną powierzchniowo po terenie. - Brak stałych emisji akustycznych. Hałas motocykli w trakcie jazdy egzaminacyjnej. - strefa nie mieszkalna warunki ochrony przeciwpoŝarowej rozbudowa w parterze istniejącego budynku administracyjno- szkoleniowego t.j. budynku uŝyteczności publicznej ZLIII, dwu kondygnacyjnego - t.j. budynek niski, jedna strefa poŝarowa < m2 dobudowa parterowa budynku magazynowo-socjalnego z w-c i funkcją magazynową ( rowery ) - PM obciąŝenie ogniowe < 500MJ/m2, ilość osób w budynku dobudowanym 2 osoby ( w-c), większa ilość osób moŝe znaleźć się w podcieniu wiaty otwartej na zewnątrz. przejścia instalacyjne uszczelnić poŝarowo w klasie EI-60 na zadaszeniu dziedzińca poliwęglan nie rozprzestrzeniający ognia ( atest! sprawdzić próbkę przy zakupie! ) Parametry poŝarowe występujących substancji palnych WyposaŜenie budynku zaprojektowano z materiałów niepalnych. Nie zakłada się uŝytkowania otwartego ognia oraz materiałów niebezpiecznych poŝarowo. Ocena zagroŝenia wybuchem W obiekcie nie przewiduje się występowania substancji poŝarowo niebezpiecznych. W związku z tym nie występują strefy zagroŝenia wybuchem. Klasa odporności poŝarowej budynku Elementy konstrukcyjne i odporności ogniowej dla klasy odporności poŝarowej wymagana D : 10

11 - główna konstrukcja nośna murowana = ściana zewnętrzna minimum R30, EI30 ( jest R 240 ) - konstrukcja dachu drewniana zaimpregnowana Fobosem M4 - bez wymagań (jest R 15 ) - strop- strop Teriva - REI 30 ( jest REI 60) - pokrycie dachu blacho dachówka, bez wymagań, jest RE 15 Warunki ewakuacji bezpośrednie wyjście na zewnątrz z pomieszczeń drzwiami o szer. > 90 cm woda zewnętrzna do gaszenia poŝaru z miejskiej sieci wodociągowej. Hydranty p.poŝ. rozmieszczone są co 100m.wzdłuŜ ulicy Mieszka I-go, znajdują się w odległości od projektowanego budynku 60 i, 70 metrów. Zapewniony dojazd do budynku dla samochodów straŝy poŝarnej. Opis opracowała : mgr inŝ. arch. Halina Ryl 11

12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zadanie inwestycyjne: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO obiekt : adres : Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z budynkiem magazynowosocjalnym dobudowa/ rozbudowa istniejącego budynku szkoleniowo- administracyjnego. ul. MIESZKA I go 39, KOSZALIN działka nr: dz. nr 7 obręb 7 ; dz. nr 1/5 obręb 9, 1/7 obręb 9 Koszalin przyłącza, wjazd inwestor: ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w KOSZALINIE ul. MIESZKA I-go 39, KOSZALIN Opracowala : mgr inŝ. arch. Halina Ryl sprawdziła : mgr inŝ. arch. ElŜbieta Andrzejewska 12

13 CZĘŚĆ OPISOWA Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót. Zakres prac obejmuje rozbudowę i dobudowę do istniejącego budynku ZORD-u budynku magazynowo socjalnego, parterowego Kolejność realizacji robót przedstawia się następująco: DemontaŜ istniejących elementów zagospodarowania terenu przeszkadzających w realizacji roboty fundamentowe roboty betoniarskie roboty murowe realizacja stropów i więźby dachowej roboty murowe wewnątrz budynku roboty dekarskie roboty wykończeniowe wewnętrzne roboty wykończeniowe zewnętrzne. Element dodatkowy : zadaszenie dziedzińca wewnętrznego poliwęglanem na konstrukcji stalowej : montaŝ konstrukcji stalowej wsporczej na ścianach garaŝu, w ścianie budynku adm. szkoleniowego oraz na nowym budynku magazynowosocjalnym. MontaŜ elementów zadaszenia. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. budynek istniejący II kondygnacyjny administracyjno- szkoleniowy, budynek parterowy garaŝowy, lampy oświetlenia terenu uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz gazu Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 13

14 Miejsce składowania materiałów budowlanych, stanowisko zbrojarskie i ciesielskie. Informacje dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania. Prace murarskie, zbrojarskie, dekarskie, betoniarskie, spawalnicze, izolacyjne, przy uŝyciu elektronarzędzi. Wszystkie w/w zagroŝenia będą występowały podczas realizacji całego obiektu. Prowadzenie prac na wysokości powyŝej 5 m, a w szczególności wykonanie obróbek blacharskich, montaŝ zadaszenia z poliwęglanu. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przy wykonywaniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych ; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdz. 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 Roboty na wysokości, rozdz. 12 Roboty murarskie i tynkarskie. Przy wykonywaniu pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdz. 9 Roboty na wysokości, rozdz. 17 Roboty dekarskie i izolacyjne. Stanowiskowe i okresowe szkolenie BHP, wykonywanie robót przez pracowników przeszkolonych i posiadających aktualne badania lekarskie. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. 14

15 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: - najbliŝszego punktu lekarskiego - straŝy poŝarnej - posterunku Policji W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługujące w tym czasie pracowników. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości umieścić w pomieszczeniu oznaczonym na planie j/w. Wykonać barierki na rusztowaniu. Rozmieścić tablice ostrzegawcze. Zainstalować oświetlenie ostrzegawcze. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w. Opracowała : mgr inŝ. arch. Halina Ryl 15

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo