PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. HALINA RYL Koszalin, ul. Orzechowa 17 /fax , kom ; NIP PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA zadanie inwestycyjne: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO obiekt : adres : Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z budynkiem magazynowosocjalnym dobudowa/ rozbudowa istniejącego budynku szkoleniowo- administracyjnego. ul. MIESZKA I go 39, KOSZALIN działka nr: dz. nr 7 obręb 7 ; dz. nr 1/5 obręb 9, 1/7 obręb 9 Koszalin przyłącza, wjazd inwestor: ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w KOSZALINIE ul. MIESZKA I-go 39, KOSZALIN projektant architektury : mgr inŝ. arch. Halina Ryl upr. nr UAN/N/7210/1/89,ZP-0187 uprawnienie w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym opracował : tech. bud. Arkadiusz Dymowski sprawdziła architekturę: mgr inŝ. arch. ElŜbieta Andrzejewska upr. nr :WBPP-NB-210/40/81,KP-0126 uprawnienie w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym teczka zawiera ; -opis - nformacja BIOZ - rysunki Koszalin 15 listopad 2013r Teczka zawiera 37 stron 1

2 OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. podstawa opracowania 2. przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu, parametry 3. forma architektoniczna 4. warunki geotechniczne i przyjęty sposób posadowienia budynku 5. przyjęte rozwiązania techniczno- materiałowe 6. dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 7. elementy wyposaŝenia budowlano- instalacyjnego 8. charakterystyka energetyczna 9. wpływ na środowisko 10. warunki ochrony przeciwpoŝarowej 10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 11. załączniki obliczenia wsp. U dla przegród budowlanych RYSUNKI : 0. wizualizacje obiektu 1. sytuacja 1: sytuacja zagospodarowanie terenu 1: rzut przyziemia 1: rzut dachu 1: przekrój A- A 1: przekrój B- B 1: przekrój C C 1: elewacje podłuŝne 1: elewacje szczytowe 1 1: elewacje szczytowe 2 1 : kolorystyka elewacji podłuŝnej 1 : kolorystyka elewacji szczytowych 1-1 : kolorystyka elewacji szczytowych 2-1 : zestawienie okien 15.zestawienie drzwi 2

3 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU MAGAZYNOWO- SOCJALNEGO 1. podstawa opracowania - mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych w wersji cyfrowej opracowana przez Super Geo R.Kwir, M. Mendygrał, dnia projekty budowlane z roku 2002 i roku wizja lokalna,oględziny i pomiary - konsultacje robocze z Inwestorem. - warunki techniczne, normy i przepisy - uzyskane warunki gestorów sieci i ulicy Mieszka I-go. - Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego wykonane w Pracowni Geologicznej M. Mazurkiewicz Kielczyk w czerwcu 2013 r. - Opinia konstrukcyjna o moŝliwości rozbudowy dobudowy opracowana przez mgr inŝ. Iliasa Gienasa dołączona do projektu branŝy konstrukcyjnej. - Projekty branŝowe 2. przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu, parametry 2.1. W oparciu o istniejący budynek administracyjno-socjalny zostanie rozbudowane w parterze pomieszczenie techniczne konserwatorów - i dobudowane zostaną pomieszczenia sanitarne i magazynowe dla potrzeb Miasteczka Ruchu Drogowego. Projektowany budynek ma pełnić funkcję pomocniczą. Na potrzeby kursantów, przy projektowanym magazynie rowerów, zostanie zrealizowany podcień ( wiata ) jako schronienie przed deszczem. Zaprojektowano dostępne z poziomu terenu 2 sanitariaty męski i damski. Dla osób niepełnosprawnych sanitariat znajduje się w parterze istniejącego budynku. Szkolenia na terenie miasteczka ruchu drogowego odbywać się będą w godzinach pracy ZORD-u, w okresie od wiosny do jesieni. W okresie zimowym budynek ( dobudowa) nie będzie uŝytkowany Szkolenia kursantów uczestników miasteczka ruchu drogowego odbywać się będą w istniejącej sali szkoleniowej w parterze budynku administracyjnoszkoleniowego. 3

4 Obiekt w całości parterowy. Część sanitarno- magazynowa od istniejących zabudowań (parterowych garaŝy i 2 kond. budynku adm.szkoleniowego ) oddzielona jest dziedzińcem wewnętrznym. Planuje się przekrycie dziedzińca zadaszeniem z poliwęglanu przy wykorzystaniu punktów podparcia na istniejącym garaŝu oraz projektowanym budynku. Utworzony wewnętrzny dziedziniec pełnić będzie funkcje gospodarcze dla potrzeb ZORD u Parametry budynku projektowanego : - Ilość kondygnacji - I - Podpiwniczenie - brak - Szerokość = 3,64 m, 3,78, 3,88 m - Długość = 18,09 m., 8,16 m. - wysokość = 3,44 m ( rozbudowa), - wysokość kalenicy = 4,68 m. n.p.t. ( dobudowa ) - linia okapu = 2,86 m. n.p.t. (dobudowa ) - kubatura budynku = 309,8 m3 (Kubatura łącznie z budynkiem administracyjno-szkoleniowym bez garaŝy wyniesie 3490,5 m2 ) - powierzchnia zabudowy = 84,18 m2 - powierzchnia uŝytkowa = 70,37 m2 w tym : - podcień (wiata ) poczekalnia = 24,08 m2 - magazyn rowerów = 21,68 m2 - sanitariaty = 2 x 4,47 = 8,94 m2 - pom. techniczne konserwatorów =15,67 m2 ( pom. całoroczne ) - kubatura pod zadaszeniem z poliwęglanu = 299 m3- - powierzchnia dziedzińca pod zadaszeniem = 56,9 m2 - maksymalna wysokość zadaszenia = 5,44 m 3. forma architektoniczna projektowany obiekt ma pełnić funkcję pomocniczą w stosunku do istniejącego budynku administracyjno- szkoleniowego. Nowy obiekt ma zaprojektowane dachy o nachyleniu i rodzaju pokrycia identyczne jak istniejące. 4

5 Parterowy obiekt nie będzie zasłaniać istniejącego budynku dwukondygnacyjnego,. Natomiast zadaszenie poliwęglanowe częściowo przesłoni garaŝe parterowe. Lokalizacja nowego budynku wynikała z konieczności dowiązania się do istniejących wewnętrznych instalacji, a takŝe z konieczności odsunięcia projektowanego budynku od sieci kanalizacji sanitarnej oraz od sieci gazowej. 4. warunki geotechniczne i przyjęty sposób posadowienia budynku Pierwotna rzeźba terenu została zmieniona w wyniku prac makroniwelacyjnych nadsypywania. Rzędne terenu w miejscu lokalizacji budynku wahają się w granicach 35,85 36,26 m.n.p.m. Nasypy niekontrolowane sięgają do 2,6 m. poniŝej poziomu terenu. PoniŜej nasypów występują namuły w stanie miękkoplastycznym, poniŝej nawodnione piaski drobne w stanie luźnym, piaski pylaste, wilgotne gliny pylaste w stanie miękkoplastycznym,nawodnione piaski grube w stanie średnio zagęszczonym, wilgotne gliny w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym z domieszką Ŝwiru. - warstwy nasypów o miąŝszości do 2,5 m są nienośne. - PoniŜej bagienne namuly i gliny w stanie miękkoplastycznym do głębokości ok. 3,80 m.p.p.t. - Na głębokości ok. 1,7 2,6 m p.p.t. występuje ustabilizowany poziom wody gruntowej - Grunty nośne znajdują się poniŝej ok. 3,8 m.p.p.t. W związku z występowaniem gruntów złoŝonych, nie nadających się do bezpośredniego posadowienia na podłoŝu gruntowym, przyjęto : - posadowienie w warstwach nośnych( z pominięciem warstw nie nośnych ) poprzez studnie Ŝelbetowe o długości 5,0 metrów. Projektowany budynek kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej Opracowane warunki geotechniczne są wystarczające na potrzeby projektu budowlanego i wykonawczego budynku magazynowo socjalnego oraz przyjętego w projekcie sposobu posadowienia tego budynku ( rozporządzenie MTBiGM z dnia r Dz. U ) 5

6 5. przyjęte rozwiązania techniczno- materiałowe ocena moŝliwości rozbudowy / dobudowy jest zawarta w części konstrukcyjnej opracowania opinia pozytywna. Budynek parterowy nie podpiwniczony, w technologii tradycyjnej, oddylatowany od istniejącego budynku Układ konstrukcyjny mieszany podstawowy podłuŝny., szerokośc traktów konstrukcyjnych L = 3,30, 3,40 m., wysokość kond. netto = 2,50m. ObciąŜenie wiatrem i śniegiem II strefa Strefa przemarzania = 0,80 m. Na podstawie badań geotechnicznych oraz oceny konstrukcyjnej przyjęto posadowienie na studniach w warstwie gruntów nośnych. na studniach oparto belki podwalinowe szer. 24 cm Ŝelbetowe z betonu B-20, zbrojone stalą A-III, A-0 posadzkę zaprojektowano jako płytę Ŝelbetową ( ominięto grunty nienośne.) gr. 16 cm, z betonu B-20, stal A-III, A-0. Poziom zero = 36,32 m n.p.m. Ściany konstrukcyjne murowane z gazobetonu, w części budynku z wiatą podcieniem z cegły wapienno- piaskowej licowej pełnej 15 na zaprawie cementowo- wapiennej 5 Ścianki działowe ( w w-c ) gr 12 cm z cegły ceramicznej pełnej Słupy i podciąg w podcieniu stalowy 120x120x 6,3 mm Stropy gęstoŝebrowe Terriva I. Wentylacja grawitacyjna murowana z pustaków ceramicznych typu PO, o wymiarach 19x19 cm. Komin wyprowadzić na wysokość ponad dach z poliwęglanu, t.j. na poziom + 5,75 m. Konstrukcja dachu drewniana - krokwie 7x18 cm co 80 cm Dach w części dobudowanej stromy- 22º -pulpitowy jednospadowy, w konstrukcji drewnianej, kryty blacho dachówką w kolorze jak na budynku istniejącym. Rozbudowane w parterze pomieszczenie techniczne z dachem płaskim, krytym papą. dziedziniec wewnętrzny przekryty poliwęglanem dwukomorowym na konstrukcji stalowej. Poliwęglan z atestem na nierozprzestrzenianie ognia! elewacja ocieplona styropianem, tynkowana w zakresie pomieszczeń zamkniętych. 6

7 Izolacje termiczne : ściany fundamentowe, posadzki na gruncie styrodur, ściany styropian, strop styropian nad pom. technicznym,,wełna mineralna nad w-c i magazynem rowerów. Tynki wewnętrzne wapienno - cementowe kat.iii Tynki zewnętrzne barwione w masie wg systemu dociepleniowego np. ATLAS Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne n.p. Deitermann W w-c izolacja przeciwwodna na ścianach pod glazurą na pełnej wysokości. Okładzina ścienna z glazury mrozoodpornej do wys. 180 cm w podcieniu na ścianie z umywalkami., ( umywalki na okres zimy demontowane ) w w-c glazura na pełną wysokość wszystkie ściany, w pom. technicznym glazura wzdłuŝ blatu roboczego pas szer. 80 cm na ścianie z oknem i zlewem. Posadzki : gresy o podwyŝszonej odporności na urazy mechaniczne, w magazynie rowerów mrozoodporne. W podcieniu nawierzchnia z kostki brukowej. Malowanie wewnętrzne farbą emulsyjną białą. Konstrukcję drewnianą więźby naleŝy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi np. Fobosem M4. Elementy stalowe konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie i zastosować farbę do wymalowań zewnętrznych. Rynny Ø12 0 i rury spustowe Ø100 stalowe ocynkowane powlekane. Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym,dla pom. technicznego Umax < 1,8 W/ m² K, dla toalet < 2,6 W/ m² K Drzwi pełne wzmocnione w magazynie, Umax < 2,6 W/ m² K 6. dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych Obiekt parterowy, dostępny z poziomu placu przy budynku. Drzwi do w-c bez progów. W-C dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze istniejącego budynku administracyjno- szkoleniowego, dostępny z komunikacji ogólnej. Wjazd na parter zewnętrzną pochylnią. 7

8 7. elementy wyposaŝenia budowlano- instalacyjnego 7.1. wewnętrzna instalacja wod.-kan., c.o. i gazu. - Budynek magazynowo-socjalny zasilany będzie w wodę zimną i ciepłą oraz c.o. z istniejącej instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania z kotłowni budynku administracyjnego. - Odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidziano do projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. - Źródłem ciepłej wody w pomieszczeniach objętych opracowaniem będzie istniejący podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. o poj. 160 dm3 zlokalizowany w kotłowni gazowej budynku administracyjnego. Cyrkulacja zostanie zapewniona istniejącą pompą cyrkulacyjną na potrzeby całego obiektu. - Instalację wodociągową w pomieszczeniach naraŝonych na działanie ujemnych temperatur wykonać w sposób pozwalający na sezonowe opróŝnienie instalacji z wody. - Do ogrzewania pomieszczeń w budynku magazynowo-socjalnego przewidziano jeden obieg grzewczy c.o. zasilający grzejniki płytowe. Projektowany obieg z rur miedzianych włączyć do istniejących rozdzielaczy zasilania i powrotu w kotłowni gazowej budynku administracyjnego. - Zaprojektowano doprowadzenie gazu ziemnego GZ-35 do wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej nr TE /13 wydanymi przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie z dnia r. (lokalizacja układu pomiarowego na w szafce na ścianie zewnętrznej budynku) przewodami stalowymi dn32/25 do palnika istniejącego kotła gazowego jednofunkcyjnego Buderus o mocy 65,0 kw. Przebudowę instalacji projektuje się w punkcie red.-pom. oraz na odcinku od szafki gazowej do miejsca włączenia pod stropem w wc męskim z rury stalowej bez szwu dn40 o połączeniach spawanych. Pozostała część instalacji z rur stalowych dn32 i dn 25 od wc męskiego do kotłowni pozostaje bez zmian. - Wody opadowe z dachu odprowadza się instalacją zewnętrzną i przyłączem kanalizacji deszczowej do istniejącego kanału deszczowego. Odwodnienie terenu przewidziano przez zastosowanie wpustów ulicznych z kratą Ŝeliwną i osadnikiem. 8

9 7.2. instalacje elektryczne - tablica TWS - obwody oświetleniowe, gniazd wtyczkowych, zasilania sygnalizacji świetlnej drogowej ) - instalacja oświetleniowa ( w toaletach oświetlenie sterowane czujnikem ruchu ) - instalacje gniazd wtyczkowych gniazda podtynkowe. - Ochrona od poraŝeń wyłączniki róŝnicowo-prądowe. 8. charakterystyka energetyczna W związku z rozporządzeniem MTBiGM z dnia r. ( poz. 762 ) : analiza moŝliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło - nie dotyczy niniejszego projektowanego budynku. Projektowany obiekt jest budynkiem sezonowym, nie ogrzewanym w większości kubatury. Pom. ogrzewanym całorocznie jest pom. techniczne nie przeznaczone na stały pobyt, oraz w-c z ogrzewaniem dyŝurnym w sezonie zimowym. Istniejący budynek ZORD-u posiada własną kotłownię gazową, toteŝ inny, alternatywny sposób ogrzewania dodatkowej małej kubatury nie ma ekonomicznego i technicznego uzasadnienia. Ściany, stropy i posadzki pomieszczeń ogrzewanych zostały zaizolowane termicznie. Współczynniki U : - ściany pom. technicznego W/m² K < max. 0,30. W/m² K - ściany zewn. W-C - 0,22 W/m² K < dop. 0,65 W/m² K - podłoga na gruncie - 0,39 W/m² K < dop. 0,45 W/m² K - strop nad pomieszczeniem technicznym 0,16 < dop. 0,25 W/m² K - strop nad W-C - 0,18 W/m² K < dop. 0,50 W/m² K 9. wpływ na środowisko brak negatywnego wpływu na środowisko : - zapotrzebowanie wody wyłącznie do w-c i umywalek, - brak dodatkowej emisji zanieczyszczeń gazowych z istniejącej kotłowni. 9

10 - Brak drgań, promieniowania jonizującego, urządzeń z polem elektromagnetycznym - Brak odpadów - W trakcie realizacji nawierzchni utwardzonych naleŝy usunąć 1 drzewo w formie krzewiastej, częściowo uschnięte. - Wody opadowe z jezdni asfaltowej odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej poprzez separator związków ropopochodnych. - Wody deszczowe ze ścieŝek rowerowych rozprowadzone zostaną powierzchniowo po terenie. - Brak stałych emisji akustycznych. Hałas motocykli w trakcie jazdy egzaminacyjnej. - strefa nie mieszkalna warunki ochrony przeciwpoŝarowej rozbudowa w parterze istniejącego budynku administracyjno- szkoleniowego t.j. budynku uŝyteczności publicznej ZLIII, dwu kondygnacyjnego - t.j. budynek niski, jedna strefa poŝarowa < m2 dobudowa parterowa budynku magazynowo-socjalnego z w-c i funkcją magazynową ( rowery ) - PM obciąŝenie ogniowe < 500MJ/m2, ilość osób w budynku dobudowanym 2 osoby ( w-c), większa ilość osób moŝe znaleźć się w podcieniu wiaty otwartej na zewnątrz. przejścia instalacyjne uszczelnić poŝarowo w klasie EI-60 na zadaszeniu dziedzińca poliwęglan nie rozprzestrzeniający ognia ( atest! sprawdzić próbkę przy zakupie! ) Parametry poŝarowe występujących substancji palnych WyposaŜenie budynku zaprojektowano z materiałów niepalnych. Nie zakłada się uŝytkowania otwartego ognia oraz materiałów niebezpiecznych poŝarowo. Ocena zagroŝenia wybuchem W obiekcie nie przewiduje się występowania substancji poŝarowo niebezpiecznych. W związku z tym nie występują strefy zagroŝenia wybuchem. Klasa odporności poŝarowej budynku Elementy konstrukcyjne i odporności ogniowej dla klasy odporności poŝarowej wymagana D : 10

11 - główna konstrukcja nośna murowana = ściana zewnętrzna minimum R30, EI30 ( jest R 240 ) - konstrukcja dachu drewniana zaimpregnowana Fobosem M4 - bez wymagań (jest R 15 ) - strop- strop Teriva - REI 30 ( jest REI 60) - pokrycie dachu blacho dachówka, bez wymagań, jest RE 15 Warunki ewakuacji bezpośrednie wyjście na zewnątrz z pomieszczeń drzwiami o szer. > 90 cm woda zewnętrzna do gaszenia poŝaru z miejskiej sieci wodociągowej. Hydranty p.poŝ. rozmieszczone są co 100m.wzdłuŜ ulicy Mieszka I-go, znajdują się w odległości od projektowanego budynku 60 i, 70 metrów. Zapewniony dojazd do budynku dla samochodów straŝy poŝarnej. Opis opracowała : mgr inŝ. arch. Halina Ryl 11

12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zadanie inwestycyjne: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO obiekt : adres : Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z budynkiem magazynowosocjalnym dobudowa/ rozbudowa istniejącego budynku szkoleniowo- administracyjnego. ul. MIESZKA I go 39, KOSZALIN działka nr: dz. nr 7 obręb 7 ; dz. nr 1/5 obręb 9, 1/7 obręb 9 Koszalin przyłącza, wjazd inwestor: ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w KOSZALINIE ul. MIESZKA I-go 39, KOSZALIN Opracowala : mgr inŝ. arch. Halina Ryl sprawdziła : mgr inŝ. arch. ElŜbieta Andrzejewska 12

13 CZĘŚĆ OPISOWA Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót. Zakres prac obejmuje rozbudowę i dobudowę do istniejącego budynku ZORD-u budynku magazynowo socjalnego, parterowego Kolejność realizacji robót przedstawia się następująco: DemontaŜ istniejących elementów zagospodarowania terenu przeszkadzających w realizacji roboty fundamentowe roboty betoniarskie roboty murowe realizacja stropów i więźby dachowej roboty murowe wewnątrz budynku roboty dekarskie roboty wykończeniowe wewnętrzne roboty wykończeniowe zewnętrzne. Element dodatkowy : zadaszenie dziedzińca wewnętrznego poliwęglanem na konstrukcji stalowej : montaŝ konstrukcji stalowej wsporczej na ścianach garaŝu, w ścianie budynku adm. szkoleniowego oraz na nowym budynku magazynowosocjalnym. MontaŜ elementów zadaszenia. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. budynek istniejący II kondygnacyjny administracyjno- szkoleniowy, budynek parterowy garaŝowy, lampy oświetlenia terenu uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz gazu Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 13

14 Miejsce składowania materiałów budowlanych, stanowisko zbrojarskie i ciesielskie. Informacje dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania. Prace murarskie, zbrojarskie, dekarskie, betoniarskie, spawalnicze, izolacyjne, przy uŝyciu elektronarzędzi. Wszystkie w/w zagroŝenia będą występowały podczas realizacji całego obiektu. Prowadzenie prac na wysokości powyŝej 5 m, a w szczególności wykonanie obróbek blacharskich, montaŝ zadaszenia z poliwęglanu. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przy wykonywaniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych ; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdz. 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 Roboty na wysokości, rozdz. 12 Roboty murarskie i tynkarskie. Przy wykonywaniu pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdz. 9 Roboty na wysokości, rozdz. 17 Roboty dekarskie i izolacyjne. Stanowiskowe i okresowe szkolenie BHP, wykonywanie robót przez pracowników przeszkolonych i posiadających aktualne badania lekarskie. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. 14

15 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: - najbliŝszego punktu lekarskiego - straŝy poŝarnej - posterunku Policji W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługujące w tym czasie pracowników. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości umieścić w pomieszczeniu oznaczonym na planie j/w. Wykonać barierki na rusztowaniu. Rozmieścić tablice ostrzegawcze. Zainstalować oświetlenie ostrzegawcze. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w. Opracowała : mgr inŝ. arch. Halina Ryl 15

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, terenu Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy budynku magazynowosocjalnego

Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, terenu Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy budynku magazynowosocjalnego Zawartość opracowania: Tom nr I Tom nr II Tom nr III Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, Projekt bud. wykonawczy zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ TYPOWEGO BOISKA Z ZAPLECZEM TYPU ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu. Projekt budowlany. Kosztorys robót. Projekt planu - BIOS. - robót remontowo - budowlanych. - robót remontowo instalacyjnych

Zawartość projektu. Projekt budowlany. Kosztorys robót. Projekt planu - BIOS. - robót remontowo - budowlanych. - robót remontowo instalacyjnych -1- Usługi Projektowo Kosztorysowe 33-330 Grybów Biała NiŜna 388 mgr inŝ. Piotr Krok tel.(018) 44-506-14 NIP: 738-183-18-04 Regon: 490552866 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Adres : Budynek Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław BUDOWA: Budynek gospodarczy ADRES BUDOWY: Komaszyce działka nr 122 Gmina Inowrocław PROJEKTOWAŁ: Leszek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła. 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Umowa z Inwestorem o prace projektowe: DT 11/09. 1.2. Wypis i wyrys z miejscowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

dekarskie i izolacyjne 5.4) Przy wykonywaniu prac z uŝyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu

dekarskie i izolacyjne 5.4) Przy wykonywaniu prac z uŝyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu dekarskie i izolacyjne 5.4) Przy wykonywaniu prac z uŝyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 póz. 401 rozdział 7 - Maszyny i inne

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 9 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 1. Dane ewidencyjne: 1.1. Budowa zaplecze sanitarno-szatniowe przy kompleksie sportowym Moje boisko-orlik 2012 1.2. Lokalizacja Kramsk powiat

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inŝ. Ewa Burnos 66-200 Świebodzin ul.gen.świerczewskiego 41 PROJEKT BUDOWLANY

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inŝ. Ewa Burnos 66-200 Świebodzin ul.gen.świerczewskiego 41 PROJEKT BUDOWLANY USŁUGI PROJEKTOWE mgr inŝ. Ewa Burnos 66-200 Świebodzin ul.gen.świerczewskiego 41 PROJEKT BUDOWLANY budowa wiaty drewnianej w miejscowości Struga gm.bytnica w ramach zagospodarowania placu Miejsce Integracji

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTUŁOWA PROJEKT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO STOSZÓW, GMINA ŁAGIEWNIKI NUMERY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg)

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) INWESTOR: Gmina Miasta RaciąŜ, Pl. Mickiewicza 17, 09-140 RaciąŜ BUDOWA: 09-140 RaciąŜ, Dz. Nr Ewid. 1012/2 oraz 1012/3 Konstrukcja: Jan Witold Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. I. Projekt zagospodarowania terenu. A/ część opisowa B/ część graficzna: rys. nr 1 plan zagospodarowania terenu 1:500

Zawartość opracowania. I. Projekt zagospodarowania terenu. A/ część opisowa B/ część graficzna: rys. nr 1 plan zagospodarowania terenu 1:500 Zawartość opracowania. I. Projekt zagospodarowania terenu. A/ część opisowa B/ część graficzna: rys. nr 1 plan zagospodarowania terenu 1:500 II. Projekt architektoniczno-budowlany. A/ opis techniczny B/

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ŚMIETNIKA OGÓLNODOSTĘPNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ŚMIETNIKA OGÓLNODOSTĘPNEGO PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ŚMIETNIKA OGÓLNODOSTĘPNEGO Inwestor : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. UL. WOJSKA POLSKIEGO 3 28-200 STASZÓW Adres budowy: STASZÓW os.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1 Zawartość opracowania I. OPIS TECH NICZNY II. RYSUNKI : Budynek techniczno-socjalny Rys. K-1 Rys. K-2 Rys. K-3 Rys. K-4 Rys. K-5 Rys. K-6 Rys. K-7 Rzut przyziemia i przekrój Rzut fundamentów

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 2. Część opisowa. 1.1 Podstawa opracowania. 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego. 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. WSTĘP. 2. Część opisowa. 1.1 Podstawa opracowania. 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego. 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 2. Część opisowa... 3 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego... 3 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 3 2.3 Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA STRONA TYTUŁOWA. I. ZAŁOśENIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE DANE OGÓLNE DANE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 2.

SPIS ZAWARTOŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA STRONA TYTUŁOWA. I. ZAŁOśENIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE DANE OGÓLNE DANE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 2. SPIS ZAWARTOŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA STRONA TYTUŁOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. ZAŁOśENIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE II. III. IV. DANE OGÓLNE DANE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ GRAFICZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW rys.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 -

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 - SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2-2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...- 3-3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu Domu Pomocy Społecznej w Suszu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO USŁUGI PROJEKTOWE Aleksander Kania 01 708 Warszawa ul. Słodowiec 5a/39 tel./fax 834 79 04 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO PRZEBUDOWY BLOKU śywieniowego ADRES OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE Józefów ul. MC Skłodowskiej 5/7 dz. nr 21/3, 21/2, 122/1, 122/2 INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OSP O WIATĘ W MIEJSCOWOŚCI GRABISZYCE GÓRNE

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OSP O WIATĘ W MIEJSCOWOŚCI GRABISZYCE GÓRNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Nr str. A. Część opisowa: 1. Strona tytułowa. 1 2. Zawartość opracowania. 2 Projekt zagospodarowania terenu 3 B. Część opisowa Opis do projektu zagospodarowania terenu 4-6 C. Część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Nadzór Budowlany inż. Jan Wroński Adaptacja części budynku PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowe Nadzór Budowlany inż. Jan Wroński Adaptacja części budynku PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY adaptacji części mieszkalnej przedszkola na oddział przedszkolny wraz dobudową klatki zewnętrznej położonego w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 74 p. gr 1568/143 Inwestor : Gmina Pawłowice

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.a.mickiewicza w Krakowie, ul.wąska 7 31-057 Kraków

PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.a.mickiewicza w Krakowie, ul.wąska 7 31-057 Kraków Inwestor: Generalny Projektant: VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 31-057 KRAKÓW UL.WĄSKA 7 DR INś.ARCH. TOMASZ WIEJA 31-035 Kraków ul.starowiślna 88/33 PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM

Bardziej szczegółowo