Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu"

Transkrypt

1 Bolesławiec, dnia 12 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne - oznaczenie sprawy ZP/17/U/2013 Fax. L.dz. 6319/NJ/2013 Temat: odpowiedzi na zapytania Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U poz. 907 z późn. zmian.), Zamawiający przesyła treść kolejnych zapytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami: Pytania z dn r. (część 2) Pytania dodatkowe: 1. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości oraz znajdującego się w nich wartości mienia lub wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych/ pustostanów 2. Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane/ pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych/ pustostanów 3. W odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o podanie informacji o posiadanych hydrantach wewnętrznych i zewnętrznych, gaśnicach oraz informacji o odległości do najbliższej PSP. strona 1 z 9

2 Obiekty budowlane wyposażone są w hydranty wewnętrzne (52, 25) oraz gaśnice typu proszkowego i śniegowego. Teren szpitala wyposażony jest w 6 szt. hydrantów zewnętrznych. Odległość szpitala od Jednostki Straży Pożarnej wynosi 2,2 km. 4. Czy Zamawiający dysponuje ważnymi przeglądami hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych potwierdzającymi co najmniej normowy poziom ciśnienia i wydajności, których liczba i rozmieszczenie jest zgodne z przepisami prawa. W przypadku braku ważnych przeglądów protokołów hydrantów lub stwierdzających niewłaściwy poziom ciśnienia oraz wydajności prosimy o wskazanie, których lokalizacji dotyczy. Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne posiadają ważny przegląd i spełniają wymagania wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego. 5. Jaką powierzchnię (w %) zabezpiecza zainstalowany na terenie ubezpieczanych lokalizacji system sygnalizacji pożaru? Paw.5-100%, paw %, paw % 6. Czy sygnał sygnalizacji pożaru jest transmitowany do: a) PSP b) wartowni pracującej 24 h/ dobę, i jaka jest ilość osób pracujących w wartowni na jednej zmianie (czy przynajmniej są to 2 osoby na jednej zmianie)? Sygnał sygnalizacji pożaru transmitowany jest do portierni szpitala, a kolejno zgodnie z zasadami działania do PSP. Portiernia szpitala pracuje 24h (2 pracowników na zmianie), więc jest całodobowa kontrola centrali p.poż. 7. Prosimy o wskazanie jakie podmioty (rodzaj prowadzonej działalności) są użytkownikami pomieszczeń nieużytkowanych przez Zamawiającego. Bud gospodarczy PPUH EKOINSTAL branża instalacyjna /m.inn.zw,co,cwu, kotłownie/. 8. W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie (Zał. Nr 1 str. 7-31): W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ 9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami ppoż. oraz że są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami prawa? Zamawiający potwierdza powyższe 10. Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. strona 2 z 9

3 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego aktualizowana: listopad Czy Zamawiający jest w posiadaniu planu sytuacyjnego rozmieszczenia celem określenia PML (najwyższej wartości mienia), jeśli tak, prosimy o dołączenie do SIWZ lub o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i wyposażenia znajdujących się w tym budynku. nie /istnieje plan sytuacyjny z nazwami obiektów co w połączeniu z wykazem inwentaryzacyjnym umożliwi lokalizacje obiektów o najwyższej wartości/. 12. Prosimy o podanie czy obiekt Szpitala podzielony jest na strefy ogniowe i jak przebiega ten podział. Każdy obiekt szpitala stanowi odrębną strefę pożarową. 13. Jaki jest system dozoru/ ochrony obiektu, w tym na zewnątrz, pod kątem ochrony przed ewentualnymi aktami wandalizmu i graffiti? Obiekt chroniony całodobowo przez licencjonowana agencję. 14. Prosimy o informacje o przeprowadzonych remontach, kiedy były i czego dotyczyły w odniesieniu do poszczególnych obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia za okres ostatnich 10 lat? poniżej wykaz robót zrealizowanych w obiektach w okresie ostatnich 10 -ciu lat / / 2. Pawilon Nr 3 Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy) 2.1 Ocieplenie stropu pod poddaszem warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm. Strop, poddasze w części użytkowe, docieplenie "wełną twardą" w części nieużytkowej pomosy komunikacyjne umożliwiające dostęp do przewodów kominowych i instalacyjnych. 2.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu grubości 12 cm Modernizacja systemu grzewczego obejmująca demontaż i montaż rur o średnicy mm 1008 mb ~, demontaż kolektorów rozdzielczych kpl.4, demontaż grzejników z zaworami kpl 88. demontaż kotłów 285 kw szt 2, zamontowanie kotłowni gazowej wyposażonej w kotły parowe szt 2 automatykę pogodową 1 kpl, wykonanie nowej instalacji c.o. systemu zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 88 grzejników prawidłowo usytuowanych z zaworami termostatycznymi wraz z regulacją Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej obejmująca montaż 23 m2 kolektorów słonecznych wraz z osprzętem usytuowanych w części dachowej pawilonu, wraz konstrukcją wsporczą /dach wielospadowy/ i układami uzdatniania wody, układem regulacji kpl 1 umożliwiającym współpracę z układami technologicznymi kuchni /para technologiczna + wentylacja/. 3. Pawilon nr Ocieplenie stropu pod poddaszem warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm. 3.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu grubości 12 cm. wewnętrzne roboty budowlane remontowo modernizacyjne realizowane w latach /posadzki drzwi węzły sanitarne kuchenne klatki schodowe sale chorych gabinety pomocnicze Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) 3.5 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 74 grzejników prawidłowo usytuowanych z zaworami termostatycznymi, wraz z regulacją, ciepłomierzem, regulatorem pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn , Dn , Dn 25, 44, Dn 32,68, Dn40,64,Dn50,23mb. strona 3 z 9

4 4. Pawilon nr Ocieplenie stropu niewentylowanego wełną mineralną o grubości 15 cm Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) 4.4 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 116 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn , Dn , Dn 25, 142, Dn 32,58, Dn40,58,Dn50,154mb, Dn 65,17mb 5. Pawilon nr Ocieplenie stropu pod poddaszem warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm. 5.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu grubości 12 cm Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) 5.5 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 55 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn , Dn 20 43, Dn 25, 63, Dn 32,64, Dn40,14,Dn50,15mb 6. Pawilon nr Ocieplenie stropu pod poddaszem warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm. 6.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu grubości 12 cm Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) 6.5 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 126 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn 15 43, Dn 20 23, Dn 25, 55, Dn 32,65, Dn40,35,Dn50,70mb,Dn65,16 mb. 7. Pawilon nr Ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 82 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn , Dn , Dn 25, 52, Dn 32,97, Dn40,64,Dn50,39mb, Dn 65, 16. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej obejmująca montaż 96,6 m2 kolektorów słonecznych wraz z osprzętem 8. pawilon nr Ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm strona 4 z 9

5 8.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu grubości 12 cm Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) 8.5 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 50 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn , Dn 20 68, Dn 25, 45, Dn 32,79, Dn40,64,Dn50,15mb 8.6 Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej obejmująca montaż 80,05 m2 kolektorów słonecznych wraz z osprzętem 9. Pawilon nr Ocieplenie stropu pod poddaszem warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm 9.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu grubości 12 cm Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) 9.5 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 64 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn 15 3, Dn 20 7, Dn 25, 2, Dn 32,69, Dn40,11,Dn50,49mb + miedziane Dn 15,507,Dn 18,18Dn 22, 50,Dn28, 32 mb 10. Pawilon nr Ocieplenie dachu warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm. Dach wielospadowy, poddasze użytkowe, demontaż części deskowania, docieplenie, odwodnienie, wentylacja, izolacja wraz z warstwą wykończeniową umożliwiającą użytkowanie powierzchni poddasza Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu grubości 12 cm szt Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) kpl zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż około 171 sztuk grzejników prawidłowo usytuowanych z zaworami termostatycznymi, wraz z regulacją, zamontowanie kotłowni gazowej wyposażonej w kaskadę kondensacyjnych kotłów wodnych o łącznej mocy 330 kw, automatykę pogodową 1 kpl, Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej obejmująca montaż 27,6 m2 kolektorów słonecznych wraz z osprzętem, usytuowanych w części dachowej pawilonu, wraz konstrukcją wsporczą /dach wielospadowy/ i układami uzdatniania wody układem regulacji kpl 1 umożliwiającym współpracę z układami technologicznymi wentylacji i klimatyzacji. 11. Pawilon nr Ocieplenie stropu pod poddaszem warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm 11.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu grubości 12 cm Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) 11.5 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 73 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn 15 3, Dn 20 7, Dn 25, 2, Dn 32,69, Dn40,11,Dn50,49mb + miedziane Dn 15,507,Dn 18,18 Dn 22,50, Dn 28, 32 mb. wewnętrzne roboty budowlane remontowo modernizacyjne realizowane w latach /posadzki drzwi węzły sanitarne kuchenne klatki schodowe strona 5 z 9

6 12. Pawilon nr apteka 12.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu grubości 12 cm Ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) 12.5 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 48 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn , Dn 20 58, Dn 25, 58, Dn 32, Pawilon D pawilon Iid 13.1 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) 13.4 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 83 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn 20 57, Dn 25,32, Dn 32,81, Dn40,73,Dn50,43mb, Dn 65,15+ miedziane Dn 15, 604,Dn 18,64 Dn 22,27, Dn 28, 1 mb 14. Pawilon K - izba przyjęć 14.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu PLATINUM grubości 12 cm Ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm 14.3 wewnętrzne roboty budowlane remontowo modernizacyjne realizowane w latach /posadzki drzwi węzły sanitarne kuchenne klatki schodowe sale chorych gabinety pomocnicze 14.4 Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) 14.5 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 21 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn , Dn 20 72, Dn 25, 32, Dn 32,56, mb 15. Pawilon P - portiernia 15.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu PLATINUM grubości 12 cm Ocieplenie stropu pod poddaszem warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) 15.5 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 3 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn 15 29, Dn 20 5mb, 16. Pawilon W - warsztat 16.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji ze styropianu PLATINUM grubości 12 cm Ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą izolacji z wełny mineralnej grubości 15 cm Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,55 W/(m2K) strona 6 z 9

7 16.5 zamkniętego z odpowiednio izolowanymi przewodami oraz montaż 26 grzejników prawidłowo pogodowym VITOTRONIC, rury stalowe Dn , Dn 20 93, Dn 25, 97, Dn 32,27 mb 17. Kotłownia nr 1 paw Wymiana urządzeń kotłowni gazowej na nowe o mocy 2x350 wysokiej sprawności VITOPLEX kw, palnik wentylatorowy WM G10/2 ze ścieżką gazową, palnik gazowo lejowy GL 3/1-E, stacja przygotowania wody. osprzet kontrolno pomiarowy wraz z ciepłomierzami. kpl 1. Kotły wraz z osprzętem i układami regulacji firmy Viessmann, palniki WEISHAUPT. 18. Kotłownia nr 2 - bud gospodarczy 18.1 Wymiana urządzeń kotłowni gazowej na nowe o mocy 2x450 kw o wysokiej sprawności /VITOPLEX kW, palnik wentylatorowy WM-G10/2 ze ścieżką gazową, palnik gazowo olejowy GL3/1-E, stacja przygotowania wody. osprzęt kontrolno pomiarowy wraz z ciepłomierzami. kpl 1. Kotły wraz z osprzętem i układami regulacji firmy Viessmann, palniki WEISHAUPT. 19. sieć ciepłownicza Wymiana sieci cieplnej wewnętrznej od kotłowni Nr 1 sieci cieplne układane w kanałach z rur stalowych bez szwu, sieci w budynkach z rur stalowych bez szwu, sieci w kanałach nieprzechodnich z rur stalowych preizolowanych.dn 32 do 65, mb sieć ciepłownicza 2 wewnętrzne roboty budowlane remontowo modernizacyjne realizowane w latach /posadzki drzwi węzły sanitarne kuchenne klatki schodowe sale chorych gabinety pomocnicze 20.1 Wymiana sieci cieplnej wewnętrznej od kotłowni Nr 2 sieci cieplne układane w kanałach z rur stalowych bez szwu, sieci w budynkach z rur stalowych bez szwu,. Dn 32 do 125, mb Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Nie 16. Czy na terenie Szpitala znajdują się miejsca, które są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie? Budynek nr 6 posiada zamontowany system centrali oddymiania. 17. Czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Czy urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Zamawiający potwierdza powyższe 18. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak jaki rodzaj, o jakiej wartości? Nie 19. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych znajduje się w pomieszczeniu: a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe, c/ czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta? a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody : nie b/ wyposażonym w tryskacze,nie bądź gaśnice proszkowe; tak strona 7 z 9

8 c/ czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta? Tak 20. Dla sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w ramach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, którego wiek przekracza 5 lat prosimy o włączenie poniższej klauzuli: Klauzula ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i/ lub w wartościach rzeczywistych: Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób: 1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu, 2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu. ODPOWIEDŹ Brak zgody 21. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia są agregaty prądotwórcze, jeśli tak: a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych, b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo, c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej. Zamawiający wykazał wszystkie składniki mienia w SIWZ 22. Czy są składowane materiały łatwopalne/ wybuchowe? jeśli tak to prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów, kto ma do nich dostęp, miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach/ pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja. Zamawiający wykazał wszystkie składniki mienia w SIWZ 23. Czy, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych. NIE 24. Czy, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny są zaopatrzone w zapasowe systemy infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia podtrzymujące zasilanie, inne) na wypadek awarii, uszkodzenia, błędu człowieka lub innego stanu niepożądanego mogącego negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania w/w urządzeń i sprzętu. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy w odniesieniu do szkód, których powstanie lub rozmiar był wynikiem braku systemu zapasowego. TAK /ups, listwy/ strona 8 z 9

9 25. Czy zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne są tożsame jak w dotychczasowej / ostatniej polisie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń? W przypadku jakichkolwiek różnić prosimy o ich wskazanie. Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne są tożsame jak w dotychczasowej / ostatniej polisie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 26. Czy na korytarzach drzwi pożarowe posiadają zamontowane elekterotrzymacze-elektromagnesy i są sprzężone z systemem sygnalizacji pożaru (czyli w trakcie pożaru drzwi zamykają się chroniąc strefę przed zadymieniem)? Tak wyłącznie w pawilonie nr Czy techniczne posiadają system detekcji pożaru? Tak wyłącznie w pawilonach 5,7 i Czy zainstalowany system detekcji pożaru posiada aktualny certyfikat CNBOP? Systemy oparte na csp Czy firmy zewnętrzne wykonujące usługi na rzecz szpitala posiadają ubezpieczenie OC np. do obsługi urządzeń medycznych/technicznych oraz stosowne certyfikaty od producenta? Tak. 30. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. aparat ultrasonograficzny, aparat USD z Dopplerem). Sieć nie, nie wykluczone ze zabezpieczenie kat 3 stanowi element urzadzenia 31. Kiedy była modernizacja infrastruktury technicznej elektrycznej w obiektach (szczególnie w odniesieniu do obiektów 100 letnich koniec XIX/początek XX wieku)? 2012 rok. 32. Jaka jest wartość solarów w budynkach? W których budynkach są zamontowane? Czy są konserwowane na bieżąco zgodnie z zaleceniami producenta? Konserwacja - tak. Wartość początkowa: paw , rok paw , rok paw , rok paw , rok 33. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w obiektach szpitalnych i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)? Obiekty wyposażone w instalacje odgromowe, zasilanie obiektów za pośrednictwem odłączników APU 250 oraz APU 400 na poziomie rozdzielnic głównych /szt 6 każdy transformator indywidualnie/ 6 x 250 kva. Z poważaniem D Y R E K T O R J anina Hul acka strona 9 z 9

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458 Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Sosnowiec 18.08.2014r. CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ RI.271.13.3.2014.MW Krasocin, 2014-12-09 wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 392700-2014;

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-327-2343/2013 Poznań 26.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 22 Wrocław, 23.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 0A 00-76 Warszawa PRZETARG NIEOGRANICZONY z dopuszczeniem ofert częściowych na ubezpieczenie majątku i środków transportu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BIII271.7.2014

Znak postępowania: BIII271.7.2014 Ożarów, dnia 02.06.2014r. Wg właściwości Znak postępowania: BIII271.7.2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą Łódź, dnia 04 grudnia 2012 roku Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego Nr 45/ZP/2011, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo