1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 3.4. Instalacja gazowa 4. Uwagi dla wykonawcy ZAŁĄCZNIKI 1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła CZĘŚĆ RYSUNKOWA S-1. RZUT PIWNICY INSTALACJA WOD-KAN 1:50 S-2. RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN 1:50 S-3. RZUT PIWNICY INSTALACJA CO 1:50 S-4. RZUT PARTERU INSTALACJA CO 1:50 S-5. RZUT PIĘTRA INSTALACJA CO 1:50 S-6. RZUT PARTERU INSTALACJA GAZOWA 1:50

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN I GAZOWA 2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WOD-KAN DLA PRZEBUDOWY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ (FILII WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA METODYCZNEGO W GORZOWIE WLKP.) SULĘCIN, UL. EMILII PLATER 3 DZ. NR EWID. 295/3,295/4,295/7 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora, - Projekt Architektoniczno-Budowlany budynku, - Uzgodnienia międzybranżowe, - Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje swoim zakresem wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową oraz wod-kan, w przebudowywanej bibliotece pedagogicznej (filii Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.), zlokalizowanej w Sulęcinie dz. nr 295/3, 295/4, 295/7. 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe z rozdziałem dolnym o parametrach 80/60 o C. Rury wielowarstwowe PURMO HKS z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową, Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa oraz rury PURMO-PEX z PE-Xa z barierą antydyfuzyjną, Tmax = 95 st. Pmax = 0.6 MPa.

3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN I GAZOWA 3 Przewody rozprowadzające z wyjątkiem tych prowadzonych w posadzce pomieszczeń ogrzewanych należy zaizolować termicznie wg PN-85/B-02421, izolacją ze spienionego polietylenu THERMAFLEX FRZ, o grubości ścianki min. 13mm. Źródłem ciepła jest projektowana kotłownia gazowa. Opis kotłowni w dalszej części opracowania. Rury układane w podłodze lub na ścianie przy posadzce należy prowadzić w rurach osłonowych tzw. peszel. Połączenia rur z grzejnikiem będzie dokonywane za pośrednictwem tulei zaciskowych na zimno. Przyłącze do grzejnika będzie realizowane przy pomocy tzw. garnituru przyłączeniowego kątowego oraz typu T. W jastrychu lub pod tynkiem wykonane zostaje połączenie tuleja zaciskowa, a ponad jastrychem (lub tynkiem) pozostaje widoczna estetyczna część metalowa garnituru przyłącznego. Garnitury przyłączne kątowe lub trójnikowe składają się z rury 16x1.0 mm ze stali szlachetnej wlutowanej w odpowiednią kształtkę dla połączenia typu tuleja zaciskowa (również ze stali szlachetnej). Dla zneutralizowania wydłużenia cieplnego, w posadzce w pomieszczeniach, należy prowadzić rurociągi łukiem do około 1.5 m przed grzejnikiem. Aby zapobiec tworzeniu się mostka akustycznego należy poprzez odcinek izolacji odłączyć rurę metalową od bezpośredniego kontaktu z jastrychem. Montaż i układanie rur systemu Purmo należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta systemu. Zarówno przewody zasilające jak i powrotne należy ułożyć ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe odpowietrzenie jak i odwodnienie instalacji i = 0,05%. Najwyższe punkty obiegów instalacji należy wyposażyć w odpowietrzniki automatyczne. Instalacja wykonana są z rur PEx, łączonych przez złączki zaciskowe lub skręcanie. Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych należy przeprowadzić próby szczelności instalacji c.o.: 1. Badanie szczelności na zimno: - badania należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej wyższej od 0 0 C; - badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej;

4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN I GAZOWA 4 - przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą; - na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od 5 0 C) przed rozpoczęciem badania szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów i skontrolować szczelność połączeń instalacji; - po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą ręcznej pompy tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Ciśnienie w instalacji za pomocą pompy podnosimy do 0,4 MPa; - wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne gdy, w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia, a także nie zostaną stwierdzone przecieki ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 2. Badanie szczelności na gorąco: - badanie szczelności na gorąco należy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno; - próby szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego C; - przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 godziny; - podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Przybory grzejne W budynku zastosowano grzejniki stalowe płytowe Purmo V (podłączenie od dołu). Grzejniki są dostarczane z wbudowaną wkładką zaworową firmy Heimeier i ręcznym odpowietrznikiem. Grzejniki należy doposażyć w głowice termostatyczne Purmo lub Danfoss RA2000 (lub RAW-K). Możliwe jest także stosowanie głowic termostatycznych innych typów firmy ze specjalnymi adapterami.

5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN I GAZOWA 5 Oznaczenia 986 W moc cieplna grzejnika 22-60/0,70m oznaczenie grzejnika 22 typ grzejnika 60 wysokość grzejnika w mm 0,70m długość grzejnika w m 16 2 mm średnica rur w systemie Purmo Podłączenia od dołu grzejników z rur Purmo o średnicy 16 mm. Zestawienie wymaganych typów grzejników podano na rysunkach rzutu piwnicy, parteru i piętra. Obliczenia. Bilans energetyczny Moc kotłowni została zbilansowana na podstawie zapotrzebowania na ciepło projektowanego domku i obliczona w programie SDG PURMO. Obliczenia ciepła, wyniki doboru grzejników dołączono do projektu za opisem technicznym. Moc kotłowni określono na Q = W Uwzględniając nadwyżkę dla przygotowania c.w.u. przyjęto kocioł o mocy 25 kw Wentylacja kotłowni Kanał nawiewny. Pomieszczenie będzie zaopatrzone w otwór nawiewny umieszczony nie wyżej niż 0,3m. nad posadzką. Dobrano kanał nawiewny o wymiarach 20 x 20 cm Dobrano kratkę nawiewną o wymiarach 20 x 20 cm Kanał wywiewny Pole powierzchni otworów wywiewnych winno być równe połowie pola powierzchni przekroju otworów nawiewnych. Zaprojektowano otwór wywiewny o wymiarach 15 x 15 cm Źródło ciepła Instalacja c.o. będzie zasilana w czynnik grzewczy za pośrednictwem kompletnej kotłowni gazowej Vaillant atmovit combi typ VKC 250/

6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN I GAZOWA 6 z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 110l, pompami i niezbędnym osprzętem. Dane techniczne kotła : - nominalna moc cieplna 25 kw, - sprawność przy mocy nominalnej 91,5%, - pojemność wodna 12 ltr, Wkładkę kominową dla kotła należy wykonać ze stali nierdzewnej o średnicy 130 mm. Wyposażenie kotłowni: - żeliwny blok grzewczy - zasobnik ciepłej wody - pompa obiegowa - pompa ładująca - wzbiorcze naczynie przeponowe dla c.o. - wzbiorcze naczynie przeponowe dla c.w.u. - panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym - pokrętła regulacji temperatur c.o. i c.w.u. - zawór bezpieczeństwa (c.o.) - zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. - izolacja cieplna bloku żeliwnego i zasobnika - zawór uzupełnienia wody grzewczej Informacje dodatkowe: Informacje techniczne dotyczące kotła, które zostały ujęte w niniejszym opracowaniu załączone są za opisem technicznym. Wytyczne budowlane. posadzkę w kotłowni cementowa, niepaląca na izolacji folia, ściany w kotłowni pomalować farbą emulsyjną, osadzić drzwi stalowe otwierane na zewnątrz, do kotłowni wykonać nawiew typu Z o wymiarach 200x200mm, wylot 30cm nad posadzką kotłowni,

7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN I GAZOWA 7 wentylacja wywiewna otwór wywiewny o wymiarach 150x150 mm pod stropem. ściany i stropy oddzielające kotłownię od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinny zapobiegać wychładzaniu sąsiednich pomieszczeń oraz przenikaniu hałasu. Wytyczne p.poż. W kotłowni powinna być instrukcja obsługi urządzeń technologicznych wraz z opisem postępowania w przypadku niebezpiecznego stanu ich pracy lub miejscowych zagrożeń. Pracowników sprawujących dozór techniczny nad kotłownią należy przeszkolić w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapoznać z instrukcją jw. Kotłownię zaopatrzyć w znaki bezpieczeństwa zgodne z PN 92/N 01256/02 ściany i stropy kotłowni powinny mieć odporność ogniową co najmniej 60 min, a zamknięcie otworów w ścianach i stropach co najmniej 30 min. niepalne posadzki betonowe, Pomieszczenie kotłowni. Wymagania stawiane pomieszczeniom kotłowni Pomieszczenie kotłowni nie może być bezpośrednio połączone z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi. Kotłownia powinna mieć: - Drzwi do kotłowni metalowe, uruchamiane przez lekki naciśnięcie lub pchnięcie i posiadająca blokadę w stanie otwartym, otwierane na zewnątrz, - Pomieszczenie powinno być izolowane akustycznie, zgodnie z warunkami ochrony akustycznej w budownictwie, - Minimalna wysokość pomieszczenia kotłowni, licząc od podłogi do spodu konstrukcji stropu powinna wynosić min. 2,2m, - Podłogi w kotłowni wykończyć terakotą odporną na nasiąkanie wodą, a ściany lamperią do wysokości 2 m lub "fartuchem" z płytek ceramicznych spełniających wymogi dla pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie. Pomieszczenie kotłowni należy zaopatrzyć w gaśnicę proszkową GP-12 lub śniegową GS-6x szt.1.

8 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN I GAZOWA Instalacja wodociągowa Zaprojektowano dolny rozdział wody w systemie Purmo HKS. Połączenie następuje za pomocą tulei zaciskowej Przewód rozdzielczy prowadzony jest w posadzce lub pod tynkiem w ścianie. Instalacja składa się z przewodu głównego i przewodów rozdzielczych. Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach lub po wierzchu ścian w odległości 0.15 m pod przewodami c.o. i kablami elektrycznymi. Rurociągi pionowe mocować do ściany za pomocą haków lub uchwytów. W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy powinny być osadzone tuleje. Pion wodociągowy umieszczony zostanie w specjalnym szachcie. Średnice przewodów wody zimnej i ciepłej wg rysunków. Ciepła woda przygotowywana będzie w zasobniku cwu o poj. 110l wbudowanym w kompletną centralę grzewczą kocioł atmovit Combi typu VKC 250/ Wszystkie przewody wodociągowe biegnące po powierzchni ścian lub pod stropem należy zaizolować pianką za spienionego PE typu Thermoflex o grubości min 25mm. Po wykonaniu przewodów dokonać zgodnie z normą próby szczelności, w razie potrzeby zdezynfekować. Woda do potrzeb gospodarczo bytowych pobierana będzie z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe ø25. Dla opomiarowania zużycia wody projektuje się zestaw wodomierzowy składający się z 2 zaworów odcinających ø15; wodomierza skrzydełkowego JS 1,5 ø15 oraz zaworu antyskażeniowego Danfos 15 typ EA. Obliczenia zapotrzebowania chwilowego wody. RODZAJ PRZYBORU WYDAJNOŚĆ [ltr/s] ILOŚĆ PRZYBORÓW ZIMNA WODA n x q CIEPŁA WODA N x q Umywalka Zlewozmywak Pisuar

9 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN I GAZOWA 9 Płuczka ustępowa Σnq q = 0.4 x 0.54 ( qn) + 0,48 Obliczenia kotłowni. Obciążenie cieplne kotłowni: Powierzchnia pomieszczenia 4,24 m 2 Kubatura pomieszczenia 14,4 m 3 Zainstalowana moc cieplna 25 kw Maksymalne dopuszczalne obciążenie cieplne 4650 W/m 3 Obciążenie cieplne kotłowni 25000/14,4 = 1736 W/m 3 Obliczone obciążenie cieplne jest mniejsze od maksymalnego dopuszczalnego obciążenia cieplnego urządzeń gazowych na 1m 3 kubatury pomieszczenia z odprowadzeniem spalin wynoszącym 4650W i spełnia warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r Instalacja kanalizacji socjalno-bytowej Przykanalik odprowadzający ścieki z przewodów odpływowych prowadzony jest ze spadkiem min. 2% wykonany z rur PVC o średnicy ø160 mm. Ścieki odprowadzane będą do pomieszczenia piwnicznego, a następnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej ø200. Instalacja dla ścieków socjalnych składa się z pionów, podejść i przewodów odpływowych. Podejścia łączą przybór sanitarny z pionem przy zachowaniu minimalnych spadków. Rury podejścia wykonać z PCV o średnicach znormalizowanych (zgodnie z załączonymi rysunkami). Ścieki z podejść odprowadzane są do pionów. W celu zapewnienia wentylacji piony kanalizacyjne zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną ponad dach. W dolnej części pion przed przejściem w przewód odpływowy wstawiony jest czyszczak Instalacja gazowa

10 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN I GAZOWA 10 Projektuje się wewnętrzną instalację gazową z rur stalowych czarnych bez szwu spawanych zgodnie z PN80/H lub alternatywnie z rur miedzianych łączonych za pomocą twardego lutu. Twardy lut musi być zgodny z normą DIN Średnice rurociągów instalacji gazowej podano na rysunkach. Przewód gazowy φ32 prowadzi się od szafki pomiarowej umieszczonej na ścianie zewnętrznej budynku. Następnie pod stropem przewód gazowy prowadzić aż do kotłowni. Przed odbiornikiem gazu należy umieścić kulowy kurek gazowy służący do odcięcia dopływu gazu. Wewnętrzną instalację gazu ziemnego projektuje się od punktu pomiarowego do kotła CO i CWU umieszczonego w pomieszczeniu kotłowni. W budynku znajdują się następujące odbiorniki gazu: - kocioł CO i CWU Vaillant atmovit VKC 250/ o nominalnej mocy cieplnej 25kW i zapotrzebowaniu gazu q=2,9 m 3 /h. Po wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej należy całą instalację poddać próbie szczelności. Próbę szczelności instalacji gazu ziemnego wykonać przez napełnienie przewodów powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa i obserwować spadki ciśnienia po wyrównaniu temp. powietrza w przewodach. Włączony manometr nie powinien wykazać w ciągu 30 min. spadku ciśnienia powietrza. Jeżeli trzykrotna próba szczelności instalacji daje wynik negatywny, instalację należy wykonać na nowo. Po zakończeniu próby szczelności należy sporządzić protokół z przeprowadzonej próby. Instalację gazową w budynku należy zlecić do wykonania przez zakład wyspecjalizowany w montaż instalacji gazowych. Pracownik kierujący montażem instalacji winien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe zgodnie z D.U. Nr 89 z dnia r, Ustawa z dnia r poz. 414, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r w sprawie samodzielnej funkcji w budownictwie (D. U. Nr 8 poz. 38). 4. UWAGI DLA WYKONAWCY! Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych" t. II z 1988 r. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz zgodnie z obowiązującymi normami;

11 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN I GAZOWA 11 Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02). Podczas wykonywania robót należy stosować się do warunków zgodnie z: - Rozporządzeniem M.P.i P.M.B. z dnia Dz. U. nr 13 p.93 - Rozporządzenia M.P.i P.S. z dnia Dz. U. nr 37 p.138 Rozruch kotłowni i należy przeprowadzić z udziałem dostawcy kotła pod rygorem utraty gwarancji. Wszystkie urządzenia użyte do wykonania instalacji kotłowni muszą posiadać atesty Przy odbiorze instalacji do projektu należy załączyć aktualną opinię kominiarską dotyczącą sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Wszystkie urządzenia i materiały powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Wszystkie materiały i urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta. Opracował: mgr inż. Dariusz Kulik

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo