Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY Dane ogólne Podstawa opracowania Zakres opracowania i stan istniejący Opis technologii kotłowni Technologia kotłowni Zabezpieczenie instalacji, kotłów Przyłącze gazowe Wewnętrzna instalacja gazowa Instalacja uzdatniania wody Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja Przewody Instalacja centralnego ogrzewania Wytyczne do instalacji elektrycznej, automatyki i sterowania Wytyczne do ochrony p-poż Wytyczne budowlane Uwagi końcowe IV. OBLICZENIA Obliczenie zapotrzebowania ciepła Dobór kotła Obliczenie chwilowego poboru gazu Dobór stacji uzdatniania wody Dobór zabezpieczenia kotłowni Wentylacja kotłowni Wymagana powierzchnia okien w kotłowni V.WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY VII. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 Rys. nr 2 Schemat kotłowni Rys. nr 3 Rzut parteru 1:50 Rys. nr 4 Rzut I piętra 1:50 Rys. nr 5 Rzut II piętra 1:50 Rys. nr 6 Izometria gazu 1:50 Rys. nr 7 Rozwinięcie instalacji c.o. 1:50 Rys. nr 8 Profil przyłącza gazowego 1:25 1

2 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2

3 I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWO- DOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 II.OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego technologii kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. i gazu wraz z przyłączem gazowym do budynku WOK w Proszycach nr 17a. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora Wizja lokalna dokonana 25 listopada Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); Rozporządzanie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836). PN B Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. inne obowiązujące normy oraz rozporządzenia katalogi urządzeń 1.2. Zakres opracowania i stan istniejący. Niniejsze opracowanie stanowi projekt technologii kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. i gazu wraz z przyłączem gazowym do budynku WOK w Proszycach nr 17a. Obecnie budynek WOK nie jest ogrzewany, nie ma instalacji c.o. ani kotłownie. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w dwóch elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych. Działka, na której znajduje się budynek jest wyposażona w następujące instalacje podziemne: kanalizacji sanitarnej wraz z nieczynnym zbiornikiem bezodpływowym wodociągowej elektrycznej telefonicznej Działka nr 23 na której znajduje się budynek nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 23 na której znajduje się budynek nie jest narażona na wpływ eksploatacji górniczej. Projektowane obiekty i instalacje nie będą rodziły zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 8

9 Wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe użyte w niniejszym projekcie służą wyłącznie do wskazania standardu i jakości wykonania poszczególnych produktów. Dopuszcza się użycie produktów równoważnych o parametrach niegorszych niż użyte w niniejszym projekcie i specyfikacji technicznej. 2. Opis technologii kotłowni Technologia kotłowni. Zaprojektowano kotłownię wodną systemu zamkniętego o parametrach czynnika grzewczego 60/45 o C. Kotłownia będzie produkowała ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na ciepłą wodę użytkową. Dla zapotrzebowania na ciepło dobrano kocioł gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjne typ TERMET typ Ecocondens Crystal 35 o następujących parametrach technicznych: Moc nominalna przy parametrach 80/60 o C: 7,7-30,5 kw Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar Wartość emisji NOx (GZ-50) klasa NOx-5 Pojemność wodna kotła: 8 dm 3, Waga kotła bez wody: 33 kg, Kocioł należy wyposażyć w regulator Open-therm typ CR Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na północnej ścianie budynku na wysokości około 3 m od podłoża, z dala od okien. W celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z wody powrotnej zaprojektowano filtroodmulnik magnetyczny Dn 32 oraz filtry siatkowe. Instalacje w kotłowni należy prowadzić z odpowiednim spadkiem, aby zapewnić dobre odpowietrzenie kotła i pozostałych elementów instalacyjnych. Przewody w kotłowni należy wykonać z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie na twardo Zabezpieczenie instalacji, kotłów. Dla zabezpieczenia kotłów na gazowych dobrano naczynie przeponowe o pojemności 18 dm 3. Instalację grzewczą zabezpieczono naczyniem przeponowym Reflex typ NG 18 oraz dwoma zaworami bezpieczeństwa montowanymi fabrycznie w kotłach Przyłącze gazowe. Instalację od zbiornika podziemnego na gaz do głównego kurka gazowego prowadzić pod ziemią na głębokości 80 cm i wykonać z rur PE 32 łączonych poprzez zgrzewanie. Odcinek o długości 1,5 metra przed szafką gazową wykonać ze stali montując złączkę PE-stal. Projektowane przyłącze gazowe należy prowadzić zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Dla projektowanej sieci gazowej wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 1,0 m. Oś strefy kontrolowanej pokrywa się z rzutem osi sieci. 9

10 Skrzynkę gazową należy zamontować na południowej ścianie budynku na wysokości co najmniej 50 cm nad poziomem terenu. W skrzynce tej będzie zamontowany reduktor wraz z głównym kurkiem gazowym. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy z udziałem użytkowników uzbrojenia wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie i ustalić warunki prowadzenia robót przy zbliżeniu do tego uzbrojenia. Trasę przyłączy powinien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem trasy gazociągu powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę. Wytyczenie trasy winno odbywać się w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru. O terminie rozpoczęcia robót wykonawca powinien powiadomić zainteresowane strony. Rurociągi w wykopie układać na głębokości przedstawionej na profilu. Przewody układać na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm oraz przysypać piaskiem 20 cm ponad grzbiet rury. Nad rurą ułożyć taśmę żółtą taśmę lokalizacyjną z zatopioną wkładką metalową. Rurociąg należy poddać próbie hydraulicznej na szczelność zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po pozytywnych wynikach próby, zamontować zawory odcinające, rurociąg zasypać Wewnętrzna instalacja gazowa.. Wewnętrzna instalacja gazowa prowadzona będzie od szafki na główny kurek gazowy zamontowanej na zewnętrznej ścianie budynku do kotłowni na parterze. Trasa oraz średnice tej instalacji zostały pokazane na rzutach i izometrii. Szafkę gazową należy zamontować na południowej ścianie zewnętrznej budynku. W szafce tej znajdować się będzie główny kurek gazowy, oraz zawór szybkozamykający typ MSV 50, Dn 32 oraz reduktor II stopnia. Wewnętrzną instalację gazową niskiego ciśnienia należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z zasadami i wymogami obowiązującymi dla tego typu instalacji. Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-H-74221:1994, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury. Przewody wewnętrznej instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian. Przewody te w stosunku do przewodów innych instalacji należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkownika, oraz możliwość wykonywania prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji powinny być usytuowane w odległości minimum 10 cm powyżej innych przewodów. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Przewody instalacji gazowych prowadzone równolegle do ściany należy mocować do ścian, za pomocą typowych zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Odległość pomiędzy zamocowaniami nie powinna być mniejsza niż 1,5 m jedynie dla dłuższych, prostych odcinków może być zwiększona do 3,0 m. Odcinek instalacji prowadzony pod stropem należy posadowić na wieszakach przymocowanych do stropu. Przejścia przez ściany konstrukcyjne i stropy należy wykonać w stalowych rurach osłonowych, których końce winny wystawać z każdej strony po 5 cm. Średnice rur osłonowych winny być większe od zewnętrznych średnic rur przewodowych o 40 mm. Przestrzeń między rurą osłonową, a przewodem należy wypełnić szczeliwem elastycznym, niepowodującym korozji rur. Przewody insta- 10

11 lacji gazowej (po wykonaniu prób szczelności) należy zabezpieczyć antykorozyjnie, przez dokładne oczyszczenie przewodów z rdzy, a następnie jednokrotne pokrycie ich farba podkładową i nawierzchniową w kolorze żółtym. Próbę szczelności wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836). Główną próbę szczelności instalacji gazowej przeprowadzić przed jej przekazaniem do eksploatacji. Należy ją przeprowadzić przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Manometr użyty do przeprowadzenia próby ciśnieniowej powinien spełniać wymagania klasy 06 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0-0,16 MPa. Próbę ciśnieniową przeprowadzić powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa i można ją uznać za pozytywną, jeżeli w ciągu 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika nie nastąpi jego spadek. Z przeprowadzenia próby należy spisać protokół podpisany przez właściciela budynku i wykonawcy Instalacja uzdatniania wody Według PN-93/C tabl. 1 kol. 3 twardość ogólna wody do napełnienia i uzupełniania nie powinna przekroczyć 4 mval/l, a straty wody w układzie nie powinny być większe niż 5% pojemności układu rocznie (p-kt 6.2 PN-93/C-04607). Mając na uwadze powyższe wymagania dobrano zmiękczacz wody kotłowej firmy ARMAR typ AZ/06 Combo o wydajności 0,6 m 3 /h Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja Do odprowadzenia spalin przewidziano komin koncentryczne z blachy stalowej kwasoodpornej o średnicy DN 60/100. Kanał spalinowy należy wprowadzić do istniejącego murowanego komina zgodnie z rysunkami oraz opinią kominiarską. W kanałach spalinowych powinny znajdować się otwór wyczystny oraz króciec do pomiaru spalin. Wentylacja kotłowni: Nawiew: Przewidziano kanał nawiewny o wymiarach 150 x 200 mm wyprowadzony na zewnątrz pomieszczenia kotłowni. Wlot kanału usytuować nie wyżej niż 30 cm nad poziomem posadzki w kotłowni. Wywiew: Do wywiewu przewidziano istniejący kanał murowany o wymiarach 140 x 140. Kanał ten należy wyczyścić z zalegającego w nim gruzu, tak aby doprowadzić go do drożności, zgodnie z opinią kominiarską Przewody. Przewody należy wykonać z rur stalowych miedzianych łączonych przez lutowanie na lut twardy Instalacja centralnego ogrzewania. 11

12 Projektowana instalacja grzewcza pracować będzie przy parametrach wody grzewczej 60/45 0 C. Źródłem ciepła dla instalacji będzie projektowany kocioł kondensacyjny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Trasa projektowanej instalacji została pokazana na rzucie poszczególnych kondygnacji. Instalację należy wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym. Jako elementy grzejne zostały zaprojektowane grzejniki stalowe płytowe typu kompakt firmy Brugmann, wyposażone w zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi i zawór odcinający. Ich specyfikacja została zamieszczona na rozwinięciu instalacji. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm (przejścia przez strop o 10mm) od średnicy zewnętrznej rurociągu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Tuleje powinny wystawać ok. 50mm poza obrys ściany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Rury mocować obejmami z wkładkami gumowymi. Na zasilaniu grzejników z podłączeniem bocznym należy zamontować zawory termostatyczne RA-N Danfoss z nastawą wstępną oraz na powrocie zawory RLV Danfoss odcinające, proste z możliwością spustu wody oraz opróżnienia grzejnika. Zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice termostatyczne RA 2994 Danfoss. Do odcięcia poszczególnych sekcji instalacji c.o. należy zamontować zawory kulowe. Odpowietrzenie instalacji za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających wraz z zaworami odcinającymi, które należy zamontować w najwyższych punktach instalacji. Nastawy zaworów termostatycznych zostały dobrane w programie Sankom CO i są zamieszczone w tabeli dołączonej do niniejszego opracowania. Instalacja grzewcza musi być eksploatowana, napełniana i uzupełniana wodą spełniającą wymagania normy PN-93/C Armatura i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia dostosowania w budownictwie Wytyczne do instalacji elektrycznej, automatyki i sterowania Należy: - doprowadzić energię elektryczną do kotłów, pomp, regulatorów - zapewnić oświetlenie kotłowni oraz wykonać gniazdo wtykowe, - wykonać instalację uziemiająca, - wykonać instalację połączeń uziemiających wewnętrzną instalację gazową - po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonać wszystkie niezbędne pomiary, Wytyczne do ochrony p-poż. 12

13 Pomieszczenie kotłowni należy zabezpieczyć odpowiednio dla tej klasy odporności ogniowej. Należy zapewnić: wydzielenie pożarowe kotłowni: odporność ogniową ścian EI 60 i stropu REI 60 drzwi wewnętrzne do kotłowni o odporności ogniowej EI 30 otwierane na zewnątrz kotłowni, wszelkie przepusty instalacyjne należy zabezpieczyć masą ognioodporną w klasie EI60, kotłownię wyposażyć w gaśnicę proszkową 4 kg w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi. Dla zbiornika podziemnego na gaz płynny wyznacza się strefę zagrożenia wybuchem 2 w promieniu 1,5 m wokół wszystkich króćców zbiornika. Wytyczne budowlane Należy wykonać lub zamontować: uzupełnić tynki i posadzki pomalować ściany pomieszczenia kotłowni wykonać otwory na kanał nawiewny udrożnić kanał wywiewny, usuwając z niego zalegający w nim gruz drzwi ognioodporne EI 30 o wymiarach 90/ Uwagi końcowe. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po zakończeniu robót instalacyjnych w obrębie kotłowni instalacje należy poddać próbom szczelności. Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych COBRTI Instal: Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych Montaż urządzeń: kotłów, wymienników, pomp, itp. należy przeprowadzać po zapoznaniu się z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producenta lub dystrybutora. Dopuszcza się odstępstwa dla umiejscowienia urządzeń i prowadzenia instalacji: - od niezwymiarowanych odległości - 10cm, - od zwymiarowanych odległości - po uzgodnieniu z projektantem Rozmieszczenie pomp, armatury oraz pozostałych urządzeń nie naniesionych na rzutach, a przedstawionych na schemacie powinno zapewnić możliwość obsługi i serwisowania. 13

14 IV. OBLICZENIA. 1. Obliczenie zapotrzebowania ciepła. Zapotrzebowanie ciepła dla budynku przedszkola przyjęto na podstawie wykonanego bilansu cieplnego. Zapotrzebowanie to wynosi W. Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej: - ilość osób 50 Średnie godzinowe zapotrzebowanie na cwu: Gdsrd dm3/ h 750 Gdsrh 94dm3/ h 8 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepła na cwu: Qmax 94x1,163 x W 2. Dobór kotła. Q całk= Q co + Q cwu = = kw Do podanego powyżej zapotrzebowania ciepła dobrano kocioł gazowy: TERMET typ Ecocondens Crystal 35 o mocy 30,5 kw przy parametrach wody grzewczej 80/60 Dane techniczne: Max moc cieplna 30,5 kw Pojemność wodna: 8 dm 3 Średnica wylotu spalin: 60 mm Dopuszczalne nadciśnienie 3,0 bara 3. Obliczenie chwilowego poboru gazu. M P QC 3600 H Mp - chwilowy pobór gazu przez palnik; [kg/h] Q - moc kotłów: 30,5 kw η - sprawność kotła: 104 % Hu - wartość opałowa gazu (dolna): kj/m3 U 14

15 30,5 3 M P ,3m / h 1, Dobór stacji uzdatniania wody. Całkowita objętość wody w instalacji: V = 238 dm 3 Przyjęto: czas napełniania instalacji: t = 5h G = V t 0,24 5 m 0,048 h Dobrano pojedyncze urządzenie do zmiękczania wody sterowane przepływem AZ/06 Combo firmy ARMAR, o przepływie nominalnym Gn = 0,3-0,6 m 3 /h Dobór zabezpieczenia kotłowni. Dobór naczynia przeponowego: Przy Q =22,6 kw pojemność wodna zładu wynosi 0,26 m 3. Wymagana pojemność użytkowa naczynia przeponowego: Vu = V ρ Δ ν gdzie: V = 0,26 m 3 pojemność instalacji, ρ= 999,7 kg/m 3 Δ ν = 0,0356 dm 3 /kg współczynnik uwzględniający rozszerzanie się wody przy ogrzewaniu, Stąd pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego wynosi: Vu = 0,26 999,7 0,0356 = 9,25 dm 3 Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym wynosi: p = pst + 0,2 = 0,1 + 0,2 = 0,3 bar gdzie: pst = 0,1 bar - ciśnienie hydrostatyczne w instalacji na poziomie króćca przyłączeniowego rury wzbiorczej do naczynia. Wymagana pojemność całkowita naczynia przeponowego: 15

16 V n V u p p max max 1 p 3 1 9,25 13,7dm 3 0,3 3 pmax = 3 bar maksymalne obliczeniowe ciśnienie w instalacji, Dobrano naczynie przeponowe typ Reflex NG 18, maksymalne ciśnienie robocze naczynia 3,0 bar. 6. Wentylacja kotłowni. Określenie przekrojów kanałów nawiewnego oraz wywiewnego przeprowadzono wg. wymogów określonych w PN-87 B Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Kanał nawiewny powinien mieć przekrój o powierzchni co najmniej 5 cm 2 na każdy kilowat mocy nominalnej kotłowni: Fn 0,5x Q, jednak nie mniej niż 300 cm 2 Fn = 30,5 x 0,0005 =0,015 m2 Do nawiewu powietrza do kotłowni zaprojektowano kanał nawiewny o wymiarach 0,15 x 0,2 i powierzchni 0,03 m 2. Kanał wywiewny Fw 0,5 Fk, jednak nie mniej niż 200 cm 2 Fw 0,5 x 0,015 m 2 Do wywiewu powietrza z kotłowni zaprojektowano kanał wywiewny o wymiarach 0,14 x 0,14 i powierzchni 0,02 m 2. Kubatura kotłowni. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) maksymalne obciążenie cieplne kotłowni gazowej powinno wynosić 4650 W /m 3. Minimalna kubatura kotłowni: W/4650 = 6,6 m 3 Rzeczywista kubatura kotłowni: 15,0 m 3, czyli warunek jest spełniony. 16

17 7. Wymagana powierzchnia okien w kotłowni. Według PN B Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 wymagana powierzchnia otworów okiennych nie powinna być mniejsza niż 1:15 powierzchni podłogi kotłowni. Minimalna powierzchnia otworu okiennego w projektowanej kotłowni wynosi: 5,25 m 2 /15 = 0,35 m 2 Powierzchnia zaprojektowanego okna wynosi 1,71 m 2, czyli warunek jest spełniony. 17

18 V.WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY Producent lub dystrybutor Wyszczególnienie Ilość L.p. 1 TERMET s.a. Świebodzice ul. Długa Kocioł gazowy kondensacyjny Ecocondens Crystal 1 35, przystosowany do spalania gazu płynnego 13 2 Regulator Open-therm typ CR j.w. 3. Czujnik temperatury zewnętrznej 1 j.w. 4. Naczynie przeponowe typ Reflex NG 18,maksymalne ciśnienie robocze naczynia 3,0 bar 1 Husty 5. Filtroodmulnik magnetyczny TerFOM 32 1 Termen s.a. 6. Zmiękczacz AZ/06 Combo 1 Armar, Wrocław ul. Przemkowska Zawór kulowy odcinający Dn 32 5 Hurtownie instalacyjne 8 Zawór kulowy odcinający Dn 20 7 j.w. 9 Zawór kulowy odcinający Dn 15 2 j.w. 10 Zawór antyskażeniowy typ EA 251 Dn 25 1 Socla 11. Zawór zwrotny Dn 20 1 Hurtownie instalacyjne 12 Filtr siatkowy Dn 20 2 j.w. 13. Neutralizator skroplin 1 j.w. 14 Manometr tarczowy M100 z kurkiem manometrycznym, 0-0,4 MPa 3 j.w. 15 Manometr tarczowy M100 z kurkiem manometrycznym, 0-0,6 MPa 1 j.w. 16 Odpowietrzniki automatyczne 10 j.w. 17 Centralka detekcji gazu typ EcoALPA P-17 1 Gazopomiar ul. Sopokojna 3 Gliwice 18 Zawór szybkozamykający typ MSV 32, Dn 32 1 j.w. 19 Czujnik gazu ALPA EcoDET LPG 1 j.w. 20 Sygnalizator akustyczno optyczny ALPA SZOA 1 j.w. 21 Kurek gazowy Dn 32 2 Hurtownie instalacyjne 22 Filtr do gazu Dn 32 2 j.w. 23 Szafka gazowa 1 j.w. 24 Reduktor II stopnia do gazu płynnego 1 j.w. 25 Kurek gazowy Dn 15 2 j.w. 18

19 VII. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) Obiekt: Adres: Wiejski Ośrodek Kultury Proszyce 17a Inwestor : Gmina Grębocice, Grębocice ul. Głogowska 3 Temat: Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz gazu. Autor opracowania: mgr inż. Cezary Konwa Zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) sporządzanie planu BIOZ dla prac objętych niniejszym opracowaniem nie jest wymagane. 1.Zakres robót oraz kolejność ich realizacji: prace demontażowe prace budowlane prace instalacyjne próby szczelności izolacje rozruch i regulacje 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Wiejski Ośrodek Kultury Proszyce 17a. 3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. a) rozdzielnie elektryczne, b) stanowisko betoniarki, podajnika materiałów sypkich, c) zaparkowane samochody, d) manewrujące samochody dostawcze 19

20 4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji. a) porażenie prądem elektrycznym : ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, miejsca występowania zagrożenia to : elektronarzędzia, betoniarka, podajnik do betonu, kable przesyłające energię elektryczną, zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie, b) skaleczenia : ekspozycja zagrożenia bardzo duża codziennie, miejsce wystąpienia zagrożenia to : ostre krawędzi detali, stal zbrojeniowa zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie, c) uderzenie i przygniecenie : ekspozycja zagrożenia bardzo duża codziennie, prawdopodobieństwo - niewielkie, miejsce wystąpienia zagrożenia : przy robotach montażowych, przy transporcie ręcznym, przy składowaniu materiałów, zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie, d) poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek : ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy, plac budowy, zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie, 5. Instruktaż pracowników. Przed przystąpieniem do budowy należy przeszkolić na stanowisku wszystkich pracowników zakresie przepisów BHP. 6. Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót. Odpowiednia organizacja prac Rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji (elektrycznej, gazowej etc.) Prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników i kierownictwo nadzoru Używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi Odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników Stosowanie materiałów budowlanych posiadających wszystkie wymagane atesty i aprobaty techniczne Odpowiednio wyposażony punkt ppoż. Gaśnica w pomieszczeniach kotłowni Punkt sanitarny w pomieszczeniu kotłowni, Wyznaczone drogi ewakuacyjne, 20

21 Wyznaczone punkty poboru wody, Gazy techniczne ( tlen, acetylen, gaz skroplony) należy składować podczas budowy na zewnątrz budynku i zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych. Na trenie budowy należy umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi oraz telefonem kierownika budowy. 21

22 Opinia kominiarska 22

23 23

24 24

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo