FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232"

Transkrypt

1 FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom Nazwa: PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI (WYMIANA KOTŁÓW) W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU Adres obiektu budowlanego i numery działek: JAWORNIK 108, NIEBYLEC Nazwa i adres inwestora: GMINA NIEBYLEC NIEBYLEC 170 Część: PROJEKT BUDOWLANY Data opracowania: Projektant: Nazwisko i imię Nr uprawnień INSTALACJE SANITARNE Podpis Data Projektant: Paweł Serafin S-96/ Sprawdzający: Witold Chmura 5/ Opracowanie: Tomasz Pyrda

2 1. INFORMACJE OGÓLNE KOTŁ OWNIA WEWNĘ TRZNA INSTALACJA GAZOWA...11

3 INSTALACJE SANITARNE 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawa opracowania Niniejszy projekt opracowano w oparciu o następujące dane: Zlecenie Inwestora, Dokumentację część architektoniczno - budowlana; Katalogi firmowe, Obowiązujące normy i normatywy. 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszej części opracowania jest projekt budowlany pod nazwą PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI (WYMIANA KOTŁÓW) W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU. 1.1 Charakterystyka instalacyjna budynku Zapotrzebowanie na wodę Planowana inwestycja nie zmieni zapotrzebowania na wodę Ilość odprowadzanych ścieków Planowana inwestycja nie zmieni ilości odprowadzanych ścieków Założone parametry klimatu wewnętrznego Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie W pomieszczeniach przyjmuje się następujące temperatury wewnętrzne: Piwnice -8 o C Klasy - 20 o C Korytarze - 20 o C WC - 2o o C 2. Kotłownia 2.1 Opis przyjętych rozwiązań W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło projektuje się zastosowanie dwóch kondensacyjnych kotłów wiszących typu MCA65 o mocy 64kW każdy, firmy DeDietrich. Sumaryczna moc kotłowni (zainstalowana) wynosi zatem 128kW i w całości pokrywa zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o. i przygotowania c.w.u. Kotły pracować będą w układzie kaskadowym z wykorzystaniem sprzęgła hydraulicznego wchodzącego w skład układu kaskady typ LW.0122kW Dla celów podgrzewania c.c.w.u. przewiduje się zastosowanie podgrzewacza zasobnikowego c.c.w.u. typu BP300 DeDIETRICH. Całością pracy systemu sterował będzie pogodowy regulator typu DIEMATIC i-system Zabezpieczenie kotłowni Kotłownia została zabezpieczona zgodnie z obowiązującą normą naczyniem wzbiorczym przeponowym. Przewiduje się montaż naczynia o pojemności 140dm 3 typ REFLEX N140.

4 Dodatkowo każdy kocioł zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa typ SYR 1915 ¾ 2,5 bar, wchodzącym w skład wyposażenia rozdzielacza podkotłowego. Po stronie c.c.w.u. urządzenia zabezpieczone są naczyniem wzbiorczym przeponowym typu Refix 25DD Sterowanie i regulacja Zakłada się regulację pogodową za pomocą systemu DIEMATIC i-system. Sterownik w projektowanej konfiguracji kotłowni współpracować będzie z czterema obiegami grzewczymi (jednym bezpośrednim i trzema z mieszaczem), umożliwi prawidłową pracę przewidywanych pomp i mieszaczy Pompy i mieszacze Zgodnie z dalszym opisem Rurociągi i armatura kotłowni Rurociągi c.o. dla instalacji grzejnikowej wykonać z rur ze stali węglowej R-St 32-4 numer materiału wg normy DIN EN zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15μm. Rurociągi prowadzić pod stropem oraz po powierzchniach ścian wewnętrznych w układzie tradycyjnym Komin Odprowadzenie spalin przewiduje się poprzez dwuścienne wkłady kominowe Ø150/100 ze stali nierdzewnej łączonych na uszczelki jak dla kotłów kondensacyjnych niezależne dla każdego kotła. Skropliny z kominów odprowadzić do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator Wentylacja kotłowni Jako instalację wentylacyjną przewiduje się wykorzystanie obecnego kanału wentylacji grawitacyjnej oraz kanału powstałego po usunięciu przewodu odprowadzającego spaliny ze zdemontowanego kotła. Nawiew do kotłowni zapewniać będzie kanał typu Z 30x25cm Izolacja termiczna Po wykonaniu prób poszczególne przewody zładu c.o. należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego poliuretanu typu THERMAFLEX PUR. 2.2 Wykonawstwo, odbiór i próby W zakresie wykonania i odbioru obowiązują Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni olejowych i gazowych Rurociągi należy poddać próbie na ciśnienie 0,6 MPa. Przed przystąpieniem do próby na ciśnienie instalacje należy dwukrotnie przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aż do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszej niż 5,0 mg/l. Jako że dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż określone w projekcie (przy założeniu takich samych parametrów), należy zwrócić uwagę na odpowiednią konfigurację kotłowni dla innych niż projektowane materiały. Ze względu na niewielki zład instalacji nie projektuje się stacji uzdatniania wody na potrzeby c.o., niemniej jednak należy zwrócić uwagę na to, że instalacja powinna być napełniona i w okresie późniejszym uzupełniana wodą spełniającą wymogi PN. 2.3 Wymagania dot. ochrony ppoż. Pomieszczenie kotłowni jest niezagrożone wybuchem. Obciążenie ogniowe do 500 MJ/m3. Kotłownia po przeprowadzeniu prac branży budowlanej będzie oddzielona pożarowo od reszty budynku. Drzwi wejściowe do kotłowni winny posiadać klasę odporności ogniowej min. 30 min.

5 Kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę proszkową GP6. Bardziej szczegółowe wytyczne eksploatacyjne zawierać będzie. Instrukcja obsługi kotłowni gazowej stanowiąca odrębne opracowanie powykonawcze które zgodnie z Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki, oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (MP nr 25 z dnia 15 sierpnia 1986r.) wykona i zatwierdzi kierownik zakładu. 2.4 Obliczenia Zapotrzebowanie ciepła Lp. Budynek Zapotrzebowanie ciepła Instalacja c.o. - obieg nr 1 41,0 Instalacja c.o. - obieg nr 2 21,0 Instalacja c.o. - Hala 40,0 RAZEM: 102kW Ilości ciepła dla przygotowania c.c.w.u. nie bierze się pod uwagę w bilansie, przyjmując założenie bezwładności budynku i chwilowe obniżenia mocy na cele c.o Dobór urządzeń kotłowni Dobór kotłów c.o. Do tak określonego zapotrzebowania na ciepło dobrano dwa wiszące kotły kondensacyjny typ INNOVENS MCA65 o mocy nominalnej 64 kw każdy. Parametry kotła MCA65: Moc znamionowa (50/30oC) 13,3-65kW Moc znamionowa (80/60oC) 12-61kW Dop. nadciśnienie 0,4 MPa Sprawność przy 30% obciążenia 108,9 % Masa korpusu kotła 60 kg Pojemność wodna 2,3dm3 Wymiary całkowite kotła(wys. x szer. x głęb.) 750 x 500 x 500 mm Dobór zasobników c.w.u. Dla pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. dobrany został zasobnik o pojemności 300dm 3 typu BP300 prod. DeDIETRICH. Parametry techniczne zasobnika Pojemność zasobnika 300dm 3 Masa korpusu zasobnika 155 kg Wymiary całkowite zasobnika (średnica x wys) Ø600x1754mm Wydatek godzinowy przy t=35k 1350dm 3 /h Wydatek początkowy przy t=30k 135dm 3 /10min. Moc wymiany 55kW Dobór zabezpieczeń kotłowni Obliczanie zaworu bezpieczeństwa Ze względu na dopuszczalne ciśnienie kotłów c.o., p k max = 0,6MPa oraz ciśnienie pracy instalacji, przyjęto ciśnienie otwarcia zaworu, p 1, równe 0,25MPa Pozostałe dane: współczynnik wypływu α rzecz = 0,32, gęstość wody ρ = 965 kg/m 3 (dla T = 90 C). Obliczenia wg PN-M Dane zawory wg Świadectwa Badania Typu Nr 42-C-04/imp. z dn r.

6 Jednostkowy wypływ: q m = 1414,5 kg p1 ρ = 1414,5 0, = m s Współczynnik oblicz.: α = 0,9 α rzecz = 0,9 0,32 = 0,29 Przepływ przez kocioł: Qk kg kg Gk = = = 2794 = 0, 78 T 1, ,163 h s Powierzchnia wypływu: F = Gk 0, = = 1,22 10 m q α ,29 m 4 4 F 4 1,68 10 Min. średnica wypływu: d o = = = 12, 49mm π 3,14 Dla kotłów c.o. dobrano zawór membranowy typ SYR 1915 DN ¾ (dla każdego kotła) o ciśnieniu otwarcia 2,5 bar. w/w zawór może być stosowany do kotłów wodnych o najwyższej mocy do 110kW Dobór naczynia przeponowego Naczynia przeponowe dobrane zostały za pomocą programu obliczeniowego REFLEX. Dobrano naczynie wzbiorcze typu REFLEX N Dobór pomp Pompa kotłowa Pompa jest składnikiem zestawu przyłączeniowego Lw Pompa instalacyjna obieg nr 1 (część południowa budynku) G p1 = [1,1 41 0,86] / 15 = 2,59 m 3 /h Dla ww. potrzeb przyjęto pojedynczą pompę obiegową typ MAGNA p=69kpa, Q=2,59m 3 /h, 230V, wchodząca w skład grupy pompowej FL-MK DN40 Pompa instalacyjna obieg nr 2 (część północna budynku) G p1 = [1,1 21 0,86] / 15 = 1,33 m 3 /h Dla ww. potrzeb przyjęto pojedynczą pompę obiegową typ MAGNA p=59kpa, Q=1,33m 3 /h, 230V, wchodząca w skład grupy pompowej V-MK DN32 Pompa ładowania zasobnika obieg nr 3 G p1 = [1,1 55 0,86] / 20 = 2,6m 3 /h Dla ww. potrzeb przyjęto pojedynczą pompę obiegową typ ALPHA p=20kpa, Q=2,6m 3 /h, 230V, wchodząca w skład grupy pompowej V-MK DN32 Pompa instalacyjna obieg nr 4 (Hala - nowy budynek ) G p1 = [1,1 40 0,86] / 15 = 2,52 m 3 /h Dla ww. potrzeb przyjęto pojedynczą pompę obiegową typ MAGNA p=60kpa, Q=2,52m 3 /h, 230V, wchodząca w skład grupy pompowej FL-MK DN Wentylacja kotłowni Obliczenie powierzchni czynnej otworu nawiewnego Przyjmuje się wskaźnik 5cm2 na 1kW mocy grzewczej. Powierzchnia czynna otworu wynosi zatem: V n = 128kW x 5cm 2 = 640cm 2 Przyjęto przekrój otworu nawiewnego 300x250mm Obliczenie powierzchni czynnej otworu wywiewnego Ilość powietrza wywiewanego z kotłowni, wynikająca ze wskaźnika: V w = 0,5 m 3 na 1 kw mocy zainstalowanej kotłowni wynosi ok.: V w = 0,5 * 128 = 64m 3 /h

7 Jako instalację wentylacyjną przewiduje się wykorzystanie obecnego kanału wentylacji grawitacyjnej oraz kanału, który powstanie po usunięciu przewodu odprowadzającego spaliny ze zdemontowanego kotła. 2.5 Wykaz elementów kotłowni Lp. Element Ilość Dystrybutor 1 Kondensacyjny wiszący kocioł gazowy typ INNOVENS MC65 2 DeDIETRICH Regulator pogodowy DIEMATIC i-system z czujnikami i płytkami rozszerzeń zapewniającymi sterowanie trzema obiegami z mieszaczem, oraz przygotowaniem c.w.u. Rozdzielacz kaskady dla dwóch kotłów ozn. LW z pompami kotłowymi i armaturą odcinająco zabezpieczającą, wyposażenie dodatkowe: Izolacja rozdzielacza hydraulicznego pakiet HC224 Izolacja kolektora 2x pakiet HC213 Izolacja zestawu podłączeniowego kotła 2x pakiet HC x pakiet 243 Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 Dn20/25d=14mm, ciśnienie otwarcia 0,3MPa (dostawa wraz z rozdzielaczem kaskady) Rozdzielacz hydrauliczny dla dwóch obiegów grzewczych, Ø114,3mm, L=1135mm, nr kat Grupa pompowa c.o. - obieg nr 1 i 4, FL-MK DN40, wyposażona w pompę typ MAGNA p=69kpa, Q=2,59m 3 /h Grupa pompowa c.o. - obieg nr 2, V-MK DN32, wyposażona w pompę typ MAGNA p=59kpa, Q=1,33m 3 /h Grupa pompowa c.w.u. - obieg nr 3, V-MK DN32, wyposażona w pompę typ ALPHA p=20kpa, Q=2,6m 3 /h Naczynie przeponowe instalacji c.o. typ REFLEX N140 ze złączem typ SU R 1, ciśnienie wstępne p=0,15mpa Naczynie przeponowe instalacji c.w.u. typ REFIX DD25 do wody pitnej 70 o C, 10bar ze złączem typ flowjet ¾ 1 DeDIETRICH 1 DeDIETRICH 2 SYR 2 MEIBES 2 MEIBES 1 MEIBES 1 MEIBES 1 REFLEX 1 REFLEX 11 Zasobnik c.c.w.u. jednowężownicowy typ BP300 o poj. 300dm 3 1 DeDIETRICH 12 Przepustnica międzykołnierzowa typ WAFER 4497 Ø65 2 JAFAR Manometr o średnicy tarczy 60mm, z kurkiem manometrycznym Ø15, zakres pomiarowy 0-0,4MPa Termomanometr o średnicy tarczy 60mm, z kurkiem manometrycznym Ø15, zakres pomiarowy 0-0,4MPa; Ø o C Manometr o średnicy tarczy 60mm, z kurkiem manometrycznym Ø15, zakres pomiarowy 0-1,0MPa Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 2115 Dn20/25d=14mm, ciśnienie otwarcia 0,6MPa 1 AED, AFRISO, KFM 2 AED, AFRISO, KFM 1 AED, AFRISO, KFM 1 SYR/HUSTY 17 Zawór zwrotny gw Ø32 do wody pitnej 1 SOCLA 18 Zawór kulowy odcinający do wody pitnej gw Ø32 4 DZT 19 Zawór kulowy ze spustem mosiężny gw Ø20 4 DZT

8 20 Zawór odpowietrzający typu FLEXVENT SUPER ½ 8 FLAMCO 21 Neutralizator kondensatu pakiet DU14 + wkład granulatu nr zam DeDIETRICH 2. Instalacja centralnego ogrzewania 2.6 Zapotrzebowanie ciepła Obliczeń zapotrzebowania ciepła dokonano zgodnie z normą PN-EN za pomocą programu komputerowego INSTAL-SOFT OZC i HCR wersja Obiekt znajduje się w III strefie, a więc zewnętrzną temperaturę obliczeniową przyjęto na poziomie 20 o C. 2.7 Rozwiązanie technologiczne instalacji Opis instalacji Zaprojektowano instalację c.o. wodną, dwururową, pompową, w układzie tradycyjnym systemu zamkniętego. Parametry czynnika grzejnego dla instalacji grzejnikowej wynoszą 70/55 o C (przy t z = -20 o C). Przewiduje się wykonanie następujących obiegów grzewczych: Obieg nr 1 instalacja c.o. Część południowa 41[kW], p = 69 [kpa] Obieg nr 2 instalacja c.o. Część północna 21[kW], p = 59 [kpa] Obieg nr 4 instalacja c.o. Hala (instalacja istniejąca) 40[kW], p = 60 [kpa] Grzejniki i armatura Zastosowano stalowe grzejniki płytowe firmy RADSON serii Integra, grzejnik w wersji higienicznej typu Integra Hygiene oraz grzejnik łazienkowy serii FOCUS FX prod. ENIX.. Instalację prowadzić po ścianie pomiędzy posadzką a dołem grzejników. Grzejniki będą zasilane od dołu, z wbudowanym zaworem termostatycznym (FTV). Grzejniki posiadają wbudowane odpowietrzniki ręczne 1/2, oraz korki spustowe. Podłączenia grzejników stalowych płytowych wykonać za pomocą prostych zestawów podłączeniowych MULTIFLEX F ZB OVENTROP natomiast podłączenia grzejnika łazienkowego wykonywać za pośrednictwem zestawu podłączeniowego typ MULTIBLOCK T. Na zaworach zamontować głowice termostatyczne UNI XH OVENTROP. Głowice instalować po montażu instalacji i zakończeniu robót budowlanych. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym Rurociągi i izolacja termiczna Instalację c.o. należy wykonać z rur ze stali węglowej R-St 32-4 numer materiału wg normy DIN EN zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15μm. Rurociągi rozdzielcze prowadzić pod stropem parteru oraz po powierzchniach ścian wewnętrznych w układzie tradycyjnym. Rurociągi zakryć listwami maskującymi. Sposób zamocowania rur stalowych pozostawia się do swobodnego wyboru i zastosowania przez wykonawcę robót. Sposób montażu winien zapewnić samokompensację wydłużeń cieplnych rurociągu. W przypadku długich odcinków prostych stosować wydłużki typu U. Odpowietrzenie instalacji przewiduje się na ręcznych odpowietrznikach grzejnikowych Przewody prowadzone pod stropem oraz po wierzchu ścian zaizolować otulinami typu FLEXOROCK. Stosować grubości izolacji zgodne z obowiązującym rozporządzeniem, załącznik nr 2 wg poniższej tabeli:

9 ŚREDNICA GURBOŚĆ IZOLACJI [mm] [mm] Regulacja instalacji Regulację hydrauliczną projektowanej instalacji przewidziano za pomocą nastaw wstępnych grzejnikowych termostatycznych. Dodatkowo przewiduje się zastosowanie na poszczególnych pionach obiegów grzejnikowego regulatorów różnicy ciśnień typ HYDROMAT DTR w połączeniu z zaworami HYDROCONTROL VTR OVENTROP (zawory połączone będą przewodem kapilarnym). Po zainstalowaniu zaworów należy ustawić nastawy na zaworach regulacji zgodnie z założeniami projektowymi Wykonawstwo, odbiór i próby W zakresie wykonania i odbioru obowiązują "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II. - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych". Rurociągi należy poddać próbie na ciśnienie MPa. Przed przystąpieniem do próby na ciśnienie instalację należy kilkakrotnie przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aż do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszej niż 5,0 mg/l. Po końcowym płukaniu instalacji należy dokonać ustawienia nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych zgodnie z rozwinięciem, a następnie zainstalować głowice termostatyczne Uwagi i zalecenia końcowe Do obliczeń wykorzystano program obliczeniowy INSTAL-SOFT OZC i HCR v Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż użyte w projekcie pod warunkiem ponownego przeliczenia hydrauliki pod kątem użytych materiałów. Na przejściu rur przez przegrody wydzielenia stref pożarowych oraz przez przegrody o odporności ogniowej EI 60 i wyższej wykonać przejścia ppoż. w systemie firmy HILTI Dopuszcza się zastosowanie analogicznych przejść innych producentów (np. PROMASTOP COATING I UniCOLLAR firmy PROMAT). 2.2 Zestawienie elementów instalacji c.o. Lp. Element Ilość Dystrybutor 1. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT11/ mm 1 RADSON 2. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 1 RADSON 3. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 2 RADSON 4. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 3 RADSON

10 5. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 8 RADSON 6. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 9 RADSON 7. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 1 RADSON 8. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 4 RADSON 9. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 2 RADSON 10. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 2 RADSON 11. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 2 RADSON 12. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 1 RADSON 13. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 2 RADSON 14. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 1 RADSON 15. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 16. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 2 RADSON 17. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 18. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 19. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 20. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 21. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 22. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 2 RADSON 23. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 24. Grzejnik stalowy higieniczny typu INTEGRA INT20/ mm 1 RADSON 25. Grzejnik łazienkowy stalowy typu FX mm 1 ENIX Zestaw przyłączeniowy grzejnikowy MULTIBLOK T nr kat: z maskownicą Przyłącza grzejnikowe MULTIFLEX F ZB, proste, ½ nr kat Termostat Uni XH (z poz. zero) nr kat Regulator różnicy ciśnień HYDROMAT DTR (50-300mbar) Ø20 nr kat OVENTROP 51 OVENTROP 52 OVENTROP 1 OVENTROP

11 Regulator różnicy ciśnień HYDROMAT DTR ( mbar) Ø25 nr kat Zawór regulacyjno- pomiarowy HYDROCONTROL VTR, GZ, Ø20 nr kat Zawór regulacyjno-pomiarowy HYDROCONTROL VTR, GZ, Ø32 nr kat Rura za stali węglowej, KAN-therm Steel, 18x1,2 nr kat izolowana izolacją typu FLEXOROCK gr. 20mm Rura za stali węglowej, KAN-therm Steel, 22x1,5 nr kat izolowana izolacją typu FLEXOROCK gr. 20mm Rura za stali węglowej, KAN-therm Steel, 28x1,5 nr kat izolowana izolacją typu FLEXOROCK gr. 30mm Rura za stali węglowej, KAN-therm Steel, 35x1,5 nr kat izolowana izolacją typu FLEXOROCK gr. 30mm Rura za stali węglowej, KAN-therm Steel, 42x1,5 nr kat izolowana izolacją typu FLEXOROCK gr. 50mm 1 OVENTROP 1 OVENTROP 1 OVENTROP ~ 534 mb ~ 59 mb ~ 52 mb ~ 42 mb ~ 50 mb KAN KAN KAN KAN KAN 3. Wewnętrzna instalacja gazowa 3.1 Przyłącz gazowy Przyłącz nie jest tematem niniejszego opracowania. 3.2 Przewody wewnętrznej instalacji gazowej. Instalacja doprowadzać będzie gaz do dwóch kotłów gazowych o max. zużyciu gazu 6,4m 3 /h każdy usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni oraz kuchenki gazowej z piekarnikiem o max. zużyciu gazu 1,2m 3 /h. Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych średnich czarnych bez szwu wg PN-80/H o połączeniach spawanych. Połączenia gwintowe przy łączeniu armatury i przyborów należy uszczelnić przędziwem konopnym nasyconym pastą miniową na pokoście lub taśmami teflonowymi. Przewody gazowe prowadzone będą po powierzchni ścian w odległości 2 cm od tynku. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić w odległości co najmniej: 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami, 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami, 10 cm od pionowych przewodów instalacji j.w. oraz od przewodów innych instalacji, z wyjątkiem instalacji elektrycznych, 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych, prowadzonych równolegle, 10 cm od nieszczelnych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, umieszczając je nad tymi puszkami, 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących. 100 cm od instalacji odgromowej Malowanie instalacji należy wykonać farbą olejną po odbiorze próby szczelności przez dostawcę gazu. Instalacja zostanie poprowadzona od zaworu głównego po ścianie wewnętrznej budynku do kotłów i promienników Szczegóły prowadzenia instalacji pokazane zostały w części rysunkowej opracowania. Instalacje montować do elementów konstrukcyjnych hali za pomocą systemowych podwieszeń prod. HILTI lub SIKLA

12 3.3 Armatura, przybory i ich łączenie z instalacją. Urządzenia należy łączyć z instalacją na sztywno. Przed każdym urządzeniem należy zainstalować filtr gazu oraz atestowany zawór kulowy odcinający. Wysokość zamontowania kurka powinna być dostosowana do przyłącza aparatu gazowego. 3.4 Wentylacja i odprowadzenie spalin. Odprowadzenie spalin od kotłów wykonać za pomocą rur powietrzno spalinowych koncentrycznych Ø100/150. Nawiew powietrza do do kotłowni zapewniać będzie otwór wentylacyjny 30x25cm umieszczony nad drzwiami.. Wykonane przewody wentylacyjne i spalinowe podlegają odbiorowi przez Mistrza Kominiarskiego, który wydaje odpowiedni protokół dopuszczający przedmiotowe przewody do eksploatacji w połączeniu z instalacją gazową. 3.5 Sprawdzenie instalacji gazowej. Polega na: Kontroli zgodności wykonania z projektem, Jakości wykonania, Sprawdzeniu szczelności. Próbę szczelności instalacji gazowej wykonać przy napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu 0,5 atm. i obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury. Przy obserwacji ciśnień włączony manometr rtęciowy nie powinien w przeciągu 30 minut wykazać spadku ciśnienia. 3.6 System ASBiG Dla gałęzi instalacji gazowej obsługującej kotły projektuje się zastosowanie systemu detekcji gazu ASBiG GX złożonych z modułu sterującego MD-2.ZB, czujników gazu DEX umieszczonych nad każdym urządzeniem gazowym, głowicy MAG 3 (umieszczonej w skrzynce zewnętrznej za punktem red. - pom.) oraz sygnalizacji w postaci syreny S3 i lampki LB1. Dopuszcza się zastosowanie analogicznego systemu innego producenta. Nie wolno obejmować systemem odcinka instalacji doprowadzającej gaz do kuchni. OPRACOWAŁ PAWEŁ SERAFIN NR UPR. S-96/02

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo