FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232"

Transkrypt

1 FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom Nazwa: PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI (WYMIANA KOTŁÓW) W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU Adres obiektu budowlanego i numery działek: JAWORNIK 108, NIEBYLEC Nazwa i adres inwestora: GMINA NIEBYLEC NIEBYLEC 170 Część: PROJEKT BUDOWLANY Data opracowania: Projektant: Nazwisko i imię Nr uprawnień INSTALACJE SANITARNE Podpis Data Projektant: Paweł Serafin S-96/ Sprawdzający: Witold Chmura 5/ Opracowanie: Tomasz Pyrda

2 1. INFORMACJE OGÓLNE KOTŁ OWNIA WEWNĘ TRZNA INSTALACJA GAZOWA...11

3 INSTALACJE SANITARNE 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawa opracowania Niniejszy projekt opracowano w oparciu o następujące dane: Zlecenie Inwestora, Dokumentację część architektoniczno - budowlana; Katalogi firmowe, Obowiązujące normy i normatywy. 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszej części opracowania jest projekt budowlany pod nazwą PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI (WYMIANA KOTŁÓW) W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU. 1.1 Charakterystyka instalacyjna budynku Zapotrzebowanie na wodę Planowana inwestycja nie zmieni zapotrzebowania na wodę Ilość odprowadzanych ścieków Planowana inwestycja nie zmieni ilości odprowadzanych ścieków Założone parametry klimatu wewnętrznego Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie W pomieszczeniach przyjmuje się następujące temperatury wewnętrzne: Piwnice -8 o C Klasy - 20 o C Korytarze - 20 o C WC - 2o o C 2. Kotłownia 2.1 Opis przyjętych rozwiązań W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło projektuje się zastosowanie dwóch kondensacyjnych kotłów wiszących typu MCA65 o mocy 64kW każdy, firmy DeDietrich. Sumaryczna moc kotłowni (zainstalowana) wynosi zatem 128kW i w całości pokrywa zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o. i przygotowania c.w.u. Kotły pracować będą w układzie kaskadowym z wykorzystaniem sprzęgła hydraulicznego wchodzącego w skład układu kaskady typ LW.0122kW Dla celów podgrzewania c.c.w.u. przewiduje się zastosowanie podgrzewacza zasobnikowego c.c.w.u. typu BP300 DeDIETRICH. Całością pracy systemu sterował będzie pogodowy regulator typu DIEMATIC i-system Zabezpieczenie kotłowni Kotłownia została zabezpieczona zgodnie z obowiązującą normą naczyniem wzbiorczym przeponowym. Przewiduje się montaż naczynia o pojemności 140dm 3 typ REFLEX N140.

4 Dodatkowo każdy kocioł zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa typ SYR 1915 ¾ 2,5 bar, wchodzącym w skład wyposażenia rozdzielacza podkotłowego. Po stronie c.c.w.u. urządzenia zabezpieczone są naczyniem wzbiorczym przeponowym typu Refix 25DD Sterowanie i regulacja Zakłada się regulację pogodową za pomocą systemu DIEMATIC i-system. Sterownik w projektowanej konfiguracji kotłowni współpracować będzie z czterema obiegami grzewczymi (jednym bezpośrednim i trzema z mieszaczem), umożliwi prawidłową pracę przewidywanych pomp i mieszaczy Pompy i mieszacze Zgodnie z dalszym opisem Rurociągi i armatura kotłowni Rurociągi c.o. dla instalacji grzejnikowej wykonać z rur ze stali węglowej R-St 32-4 numer materiału wg normy DIN EN zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15μm. Rurociągi prowadzić pod stropem oraz po powierzchniach ścian wewnętrznych w układzie tradycyjnym Komin Odprowadzenie spalin przewiduje się poprzez dwuścienne wkłady kominowe Ø150/100 ze stali nierdzewnej łączonych na uszczelki jak dla kotłów kondensacyjnych niezależne dla każdego kotła. Skropliny z kominów odprowadzić do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator Wentylacja kotłowni Jako instalację wentylacyjną przewiduje się wykorzystanie obecnego kanału wentylacji grawitacyjnej oraz kanału powstałego po usunięciu przewodu odprowadzającego spaliny ze zdemontowanego kotła. Nawiew do kotłowni zapewniać będzie kanał typu Z 30x25cm Izolacja termiczna Po wykonaniu prób poszczególne przewody zładu c.o. należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego poliuretanu typu THERMAFLEX PUR. 2.2 Wykonawstwo, odbiór i próby W zakresie wykonania i odbioru obowiązują Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni olejowych i gazowych Rurociągi należy poddać próbie na ciśnienie 0,6 MPa. Przed przystąpieniem do próby na ciśnienie instalacje należy dwukrotnie przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aż do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszej niż 5,0 mg/l. Jako że dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż określone w projekcie (przy założeniu takich samych parametrów), należy zwrócić uwagę na odpowiednią konfigurację kotłowni dla innych niż projektowane materiały. Ze względu na niewielki zład instalacji nie projektuje się stacji uzdatniania wody na potrzeby c.o., niemniej jednak należy zwrócić uwagę na to, że instalacja powinna być napełniona i w okresie późniejszym uzupełniana wodą spełniającą wymogi PN. 2.3 Wymagania dot. ochrony ppoż. Pomieszczenie kotłowni jest niezagrożone wybuchem. Obciążenie ogniowe do 500 MJ/m3. Kotłownia po przeprowadzeniu prac branży budowlanej będzie oddzielona pożarowo od reszty budynku. Drzwi wejściowe do kotłowni winny posiadać klasę odporności ogniowej min. 30 min.

5 Kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę proszkową GP6. Bardziej szczegółowe wytyczne eksploatacyjne zawierać będzie. Instrukcja obsługi kotłowni gazowej stanowiąca odrębne opracowanie powykonawcze które zgodnie z Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki, oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (MP nr 25 z dnia 15 sierpnia 1986r.) wykona i zatwierdzi kierownik zakładu. 2.4 Obliczenia Zapotrzebowanie ciepła Lp. Budynek Zapotrzebowanie ciepła Instalacja c.o. - obieg nr 1 41,0 Instalacja c.o. - obieg nr 2 21,0 Instalacja c.o. - Hala 40,0 RAZEM: 102kW Ilości ciepła dla przygotowania c.c.w.u. nie bierze się pod uwagę w bilansie, przyjmując założenie bezwładności budynku i chwilowe obniżenia mocy na cele c.o Dobór urządzeń kotłowni Dobór kotłów c.o. Do tak określonego zapotrzebowania na ciepło dobrano dwa wiszące kotły kondensacyjny typ INNOVENS MCA65 o mocy nominalnej 64 kw każdy. Parametry kotła MCA65: Moc znamionowa (50/30oC) 13,3-65kW Moc znamionowa (80/60oC) 12-61kW Dop. nadciśnienie 0,4 MPa Sprawność przy 30% obciążenia 108,9 % Masa korpusu kotła 60 kg Pojemność wodna 2,3dm3 Wymiary całkowite kotła(wys. x szer. x głęb.) 750 x 500 x 500 mm Dobór zasobników c.w.u. Dla pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. dobrany został zasobnik o pojemności 300dm 3 typu BP300 prod. DeDIETRICH. Parametry techniczne zasobnika Pojemność zasobnika 300dm 3 Masa korpusu zasobnika 155 kg Wymiary całkowite zasobnika (średnica x wys) Ø600x1754mm Wydatek godzinowy przy t=35k 1350dm 3 /h Wydatek początkowy przy t=30k 135dm 3 /10min. Moc wymiany 55kW Dobór zabezpieczeń kotłowni Obliczanie zaworu bezpieczeństwa Ze względu na dopuszczalne ciśnienie kotłów c.o., p k max = 0,6MPa oraz ciśnienie pracy instalacji, przyjęto ciśnienie otwarcia zaworu, p 1, równe 0,25MPa Pozostałe dane: współczynnik wypływu α rzecz = 0,32, gęstość wody ρ = 965 kg/m 3 (dla T = 90 C). Obliczenia wg PN-M Dane zawory wg Świadectwa Badania Typu Nr 42-C-04/imp. z dn r.

6 Jednostkowy wypływ: q m = 1414,5 kg p1 ρ = 1414,5 0, = m s Współczynnik oblicz.: α = 0,9 α rzecz = 0,9 0,32 = 0,29 Przepływ przez kocioł: Qk kg kg Gk = = = 2794 = 0, 78 T 1, ,163 h s Powierzchnia wypływu: F = Gk 0, = = 1,22 10 m q α ,29 m 4 4 F 4 1,68 10 Min. średnica wypływu: d o = = = 12, 49mm π 3,14 Dla kotłów c.o. dobrano zawór membranowy typ SYR 1915 DN ¾ (dla każdego kotła) o ciśnieniu otwarcia 2,5 bar. w/w zawór może być stosowany do kotłów wodnych o najwyższej mocy do 110kW Dobór naczynia przeponowego Naczynia przeponowe dobrane zostały za pomocą programu obliczeniowego REFLEX. Dobrano naczynie wzbiorcze typu REFLEX N Dobór pomp Pompa kotłowa Pompa jest składnikiem zestawu przyłączeniowego Lw Pompa instalacyjna obieg nr 1 (część południowa budynku) G p1 = [1,1 41 0,86] / 15 = 2,59 m 3 /h Dla ww. potrzeb przyjęto pojedynczą pompę obiegową typ MAGNA p=69kpa, Q=2,59m 3 /h, 230V, wchodząca w skład grupy pompowej FL-MK DN40 Pompa instalacyjna obieg nr 2 (część północna budynku) G p1 = [1,1 21 0,86] / 15 = 1,33 m 3 /h Dla ww. potrzeb przyjęto pojedynczą pompę obiegową typ MAGNA p=59kpa, Q=1,33m 3 /h, 230V, wchodząca w skład grupy pompowej V-MK DN32 Pompa ładowania zasobnika obieg nr 3 G p1 = [1,1 55 0,86] / 20 = 2,6m 3 /h Dla ww. potrzeb przyjęto pojedynczą pompę obiegową typ ALPHA p=20kpa, Q=2,6m 3 /h, 230V, wchodząca w skład grupy pompowej V-MK DN32 Pompa instalacyjna obieg nr 4 (Hala - nowy budynek ) G p1 = [1,1 40 0,86] / 15 = 2,52 m 3 /h Dla ww. potrzeb przyjęto pojedynczą pompę obiegową typ MAGNA p=60kpa, Q=2,52m 3 /h, 230V, wchodząca w skład grupy pompowej FL-MK DN Wentylacja kotłowni Obliczenie powierzchni czynnej otworu nawiewnego Przyjmuje się wskaźnik 5cm2 na 1kW mocy grzewczej. Powierzchnia czynna otworu wynosi zatem: V n = 128kW x 5cm 2 = 640cm 2 Przyjęto przekrój otworu nawiewnego 300x250mm Obliczenie powierzchni czynnej otworu wywiewnego Ilość powietrza wywiewanego z kotłowni, wynikająca ze wskaźnika: V w = 0,5 m 3 na 1 kw mocy zainstalowanej kotłowni wynosi ok.: V w = 0,5 * 128 = 64m 3 /h

7 Jako instalację wentylacyjną przewiduje się wykorzystanie obecnego kanału wentylacji grawitacyjnej oraz kanału, który powstanie po usunięciu przewodu odprowadzającego spaliny ze zdemontowanego kotła. 2.5 Wykaz elementów kotłowni Lp. Element Ilość Dystrybutor 1 Kondensacyjny wiszący kocioł gazowy typ INNOVENS MC65 2 DeDIETRICH Regulator pogodowy DIEMATIC i-system z czujnikami i płytkami rozszerzeń zapewniającymi sterowanie trzema obiegami z mieszaczem, oraz przygotowaniem c.w.u. Rozdzielacz kaskady dla dwóch kotłów ozn. LW z pompami kotłowymi i armaturą odcinająco zabezpieczającą, wyposażenie dodatkowe: Izolacja rozdzielacza hydraulicznego pakiet HC224 Izolacja kolektora 2x pakiet HC213 Izolacja zestawu podłączeniowego kotła 2x pakiet HC x pakiet 243 Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 Dn20/25d=14mm, ciśnienie otwarcia 0,3MPa (dostawa wraz z rozdzielaczem kaskady) Rozdzielacz hydrauliczny dla dwóch obiegów grzewczych, Ø114,3mm, L=1135mm, nr kat Grupa pompowa c.o. - obieg nr 1 i 4, FL-MK DN40, wyposażona w pompę typ MAGNA p=69kpa, Q=2,59m 3 /h Grupa pompowa c.o. - obieg nr 2, V-MK DN32, wyposażona w pompę typ MAGNA p=59kpa, Q=1,33m 3 /h Grupa pompowa c.w.u. - obieg nr 3, V-MK DN32, wyposażona w pompę typ ALPHA p=20kpa, Q=2,6m 3 /h Naczynie przeponowe instalacji c.o. typ REFLEX N140 ze złączem typ SU R 1, ciśnienie wstępne p=0,15mpa Naczynie przeponowe instalacji c.w.u. typ REFIX DD25 do wody pitnej 70 o C, 10bar ze złączem typ flowjet ¾ 1 DeDIETRICH 1 DeDIETRICH 2 SYR 2 MEIBES 2 MEIBES 1 MEIBES 1 MEIBES 1 REFLEX 1 REFLEX 11 Zasobnik c.c.w.u. jednowężownicowy typ BP300 o poj. 300dm 3 1 DeDIETRICH 12 Przepustnica międzykołnierzowa typ WAFER 4497 Ø65 2 JAFAR Manometr o średnicy tarczy 60mm, z kurkiem manometrycznym Ø15, zakres pomiarowy 0-0,4MPa Termomanometr o średnicy tarczy 60mm, z kurkiem manometrycznym Ø15, zakres pomiarowy 0-0,4MPa; Ø o C Manometr o średnicy tarczy 60mm, z kurkiem manometrycznym Ø15, zakres pomiarowy 0-1,0MPa Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 2115 Dn20/25d=14mm, ciśnienie otwarcia 0,6MPa 1 AED, AFRISO, KFM 2 AED, AFRISO, KFM 1 AED, AFRISO, KFM 1 SYR/HUSTY 17 Zawór zwrotny gw Ø32 do wody pitnej 1 SOCLA 18 Zawór kulowy odcinający do wody pitnej gw Ø32 4 DZT 19 Zawór kulowy ze spustem mosiężny gw Ø20 4 DZT

8 20 Zawór odpowietrzający typu FLEXVENT SUPER ½ 8 FLAMCO 21 Neutralizator kondensatu pakiet DU14 + wkład granulatu nr zam DeDIETRICH 2. Instalacja centralnego ogrzewania 2.6 Zapotrzebowanie ciepła Obliczeń zapotrzebowania ciepła dokonano zgodnie z normą PN-EN za pomocą programu komputerowego INSTAL-SOFT OZC i HCR wersja Obiekt znajduje się w III strefie, a więc zewnętrzną temperaturę obliczeniową przyjęto na poziomie 20 o C. 2.7 Rozwiązanie technologiczne instalacji Opis instalacji Zaprojektowano instalację c.o. wodną, dwururową, pompową, w układzie tradycyjnym systemu zamkniętego. Parametry czynnika grzejnego dla instalacji grzejnikowej wynoszą 70/55 o C (przy t z = -20 o C). Przewiduje się wykonanie następujących obiegów grzewczych: Obieg nr 1 instalacja c.o. Część południowa 41[kW], p = 69 [kpa] Obieg nr 2 instalacja c.o. Część północna 21[kW], p = 59 [kpa] Obieg nr 4 instalacja c.o. Hala (instalacja istniejąca) 40[kW], p = 60 [kpa] Grzejniki i armatura Zastosowano stalowe grzejniki płytowe firmy RADSON serii Integra, grzejnik w wersji higienicznej typu Integra Hygiene oraz grzejnik łazienkowy serii FOCUS FX prod. ENIX.. Instalację prowadzić po ścianie pomiędzy posadzką a dołem grzejników. Grzejniki będą zasilane od dołu, z wbudowanym zaworem termostatycznym (FTV). Grzejniki posiadają wbudowane odpowietrzniki ręczne 1/2, oraz korki spustowe. Podłączenia grzejników stalowych płytowych wykonać za pomocą prostych zestawów podłączeniowych MULTIFLEX F ZB OVENTROP natomiast podłączenia grzejnika łazienkowego wykonywać za pośrednictwem zestawu podłączeniowego typ MULTIBLOCK T. Na zaworach zamontować głowice termostatyczne UNI XH OVENTROP. Głowice instalować po montażu instalacji i zakończeniu robót budowlanych. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym Rurociągi i izolacja termiczna Instalację c.o. należy wykonać z rur ze stali węglowej R-St 32-4 numer materiału wg normy DIN EN zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15μm. Rurociągi rozdzielcze prowadzić pod stropem parteru oraz po powierzchniach ścian wewnętrznych w układzie tradycyjnym. Rurociągi zakryć listwami maskującymi. Sposób zamocowania rur stalowych pozostawia się do swobodnego wyboru i zastosowania przez wykonawcę robót. Sposób montażu winien zapewnić samokompensację wydłużeń cieplnych rurociągu. W przypadku długich odcinków prostych stosować wydłużki typu U. Odpowietrzenie instalacji przewiduje się na ręcznych odpowietrznikach grzejnikowych Przewody prowadzone pod stropem oraz po wierzchu ścian zaizolować otulinami typu FLEXOROCK. Stosować grubości izolacji zgodne z obowiązującym rozporządzeniem, załącznik nr 2 wg poniższej tabeli:

9 ŚREDNICA GURBOŚĆ IZOLACJI [mm] [mm] Regulacja instalacji Regulację hydrauliczną projektowanej instalacji przewidziano za pomocą nastaw wstępnych grzejnikowych termostatycznych. Dodatkowo przewiduje się zastosowanie na poszczególnych pionach obiegów grzejnikowego regulatorów różnicy ciśnień typ HYDROMAT DTR w połączeniu z zaworami HYDROCONTROL VTR OVENTROP (zawory połączone będą przewodem kapilarnym). Po zainstalowaniu zaworów należy ustawić nastawy na zaworach regulacji zgodnie z założeniami projektowymi Wykonawstwo, odbiór i próby W zakresie wykonania i odbioru obowiązują "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II. - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych". Rurociągi należy poddać próbie na ciśnienie MPa. Przed przystąpieniem do próby na ciśnienie instalację należy kilkakrotnie przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aż do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszej niż 5,0 mg/l. Po końcowym płukaniu instalacji należy dokonać ustawienia nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych zgodnie z rozwinięciem, a następnie zainstalować głowice termostatyczne Uwagi i zalecenia końcowe Do obliczeń wykorzystano program obliczeniowy INSTAL-SOFT OZC i HCR v Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż użyte w projekcie pod warunkiem ponownego przeliczenia hydrauliki pod kątem użytych materiałów. Na przejściu rur przez przegrody wydzielenia stref pożarowych oraz przez przegrody o odporności ogniowej EI 60 i wyższej wykonać przejścia ppoż. w systemie firmy HILTI Dopuszcza się zastosowanie analogicznych przejść innych producentów (np. PROMASTOP COATING I UniCOLLAR firmy PROMAT). 2.2 Zestawienie elementów instalacji c.o. Lp. Element Ilość Dystrybutor 1. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT11/ mm 1 RADSON 2. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 1 RADSON 3. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 2 RADSON 4. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 3 RADSON

10 5. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 8 RADSON 6. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 9 RADSON 7. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 1 RADSON 8. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 4 RADSON 9. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 2 RADSON 10. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 2 RADSON 11. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 2 RADSON 12. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 1 RADSON 13. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 2 RADSON 14. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT21s/ mm 1 RADSON 15. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 16. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 2 RADSON 17. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 18. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 19. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 20. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 21. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 22. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 2 RADSON 23. Grzejnik stalowy płytowy typu INTEGRA INT22/ mm 1 RADSON 24. Grzejnik stalowy higieniczny typu INTEGRA INT20/ mm 1 RADSON 25. Grzejnik łazienkowy stalowy typu FX mm 1 ENIX Zestaw przyłączeniowy grzejnikowy MULTIBLOK T nr kat: z maskownicą Przyłącza grzejnikowe MULTIFLEX F ZB, proste, ½ nr kat Termostat Uni XH (z poz. zero) nr kat Regulator różnicy ciśnień HYDROMAT DTR (50-300mbar) Ø20 nr kat OVENTROP 51 OVENTROP 52 OVENTROP 1 OVENTROP

11 Regulator różnicy ciśnień HYDROMAT DTR ( mbar) Ø25 nr kat Zawór regulacyjno- pomiarowy HYDROCONTROL VTR, GZ, Ø20 nr kat Zawór regulacyjno-pomiarowy HYDROCONTROL VTR, GZ, Ø32 nr kat Rura za stali węglowej, KAN-therm Steel, 18x1,2 nr kat izolowana izolacją typu FLEXOROCK gr. 20mm Rura za stali węglowej, KAN-therm Steel, 22x1,5 nr kat izolowana izolacją typu FLEXOROCK gr. 20mm Rura za stali węglowej, KAN-therm Steel, 28x1,5 nr kat izolowana izolacją typu FLEXOROCK gr. 30mm Rura za stali węglowej, KAN-therm Steel, 35x1,5 nr kat izolowana izolacją typu FLEXOROCK gr. 30mm Rura za stali węglowej, KAN-therm Steel, 42x1,5 nr kat izolowana izolacją typu FLEXOROCK gr. 50mm 1 OVENTROP 1 OVENTROP 1 OVENTROP ~ 534 mb ~ 59 mb ~ 52 mb ~ 42 mb ~ 50 mb KAN KAN KAN KAN KAN 3. Wewnętrzna instalacja gazowa 3.1 Przyłącz gazowy Przyłącz nie jest tematem niniejszego opracowania. 3.2 Przewody wewnętrznej instalacji gazowej. Instalacja doprowadzać będzie gaz do dwóch kotłów gazowych o max. zużyciu gazu 6,4m 3 /h każdy usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni oraz kuchenki gazowej z piekarnikiem o max. zużyciu gazu 1,2m 3 /h. Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych średnich czarnych bez szwu wg PN-80/H o połączeniach spawanych. Połączenia gwintowe przy łączeniu armatury i przyborów należy uszczelnić przędziwem konopnym nasyconym pastą miniową na pokoście lub taśmami teflonowymi. Przewody gazowe prowadzone będą po powierzchni ścian w odległości 2 cm od tynku. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić w odległości co najmniej: 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami, 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami, 10 cm od pionowych przewodów instalacji j.w. oraz od przewodów innych instalacji, z wyjątkiem instalacji elektrycznych, 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych, prowadzonych równolegle, 10 cm od nieszczelnych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, umieszczając je nad tymi puszkami, 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących. 100 cm od instalacji odgromowej Malowanie instalacji należy wykonać farbą olejną po odbiorze próby szczelności przez dostawcę gazu. Instalacja zostanie poprowadzona od zaworu głównego po ścianie wewnętrznej budynku do kotłów i promienników Szczegóły prowadzenia instalacji pokazane zostały w części rysunkowej opracowania. Instalacje montować do elementów konstrukcyjnych hali za pomocą systemowych podwieszeń prod. HILTI lub SIKLA

12 3.3 Armatura, przybory i ich łączenie z instalacją. Urządzenia należy łączyć z instalacją na sztywno. Przed każdym urządzeniem należy zainstalować filtr gazu oraz atestowany zawór kulowy odcinający. Wysokość zamontowania kurka powinna być dostosowana do przyłącza aparatu gazowego. 3.4 Wentylacja i odprowadzenie spalin. Odprowadzenie spalin od kotłów wykonać za pomocą rur powietrzno spalinowych koncentrycznych Ø100/150. Nawiew powietrza do do kotłowni zapewniać będzie otwór wentylacyjny 30x25cm umieszczony nad drzwiami.. Wykonane przewody wentylacyjne i spalinowe podlegają odbiorowi przez Mistrza Kominiarskiego, który wydaje odpowiedni protokół dopuszczający przedmiotowe przewody do eksploatacji w połączeniu z instalacją gazową. 3.5 Sprawdzenie instalacji gazowej. Polega na: Kontroli zgodności wykonania z projektem, Jakości wykonania, Sprawdzeniu szczelności. Próbę szczelności instalacji gazowej wykonać przy napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu 0,5 atm. i obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury. Przy obserwacji ciśnień włączony manometr rtęciowy nie powinien w przeciągu 30 minut wykazać spadku ciśnienia. 3.6 System ASBiG Dla gałęzi instalacji gazowej obsługującej kotły projektuje się zastosowanie systemu detekcji gazu ASBiG GX złożonych z modułu sterującego MD-2.ZB, czujników gazu DEX umieszczonych nad każdym urządzeniem gazowym, głowicy MAG 3 (umieszczonej w skrzynce zewnętrznej za punktem red. - pom.) oraz sygnalizacji w postaci syreny S3 i lampki LB1. Dopuszcza się zastosowanie analogicznego systemu innego producenta. Nie wolno obejmować systemem odcinka instalacji doprowadzającej gaz do kuchni. OPRACOWAŁ PAWEŁ SERAFIN NR UPR. S-96/02

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ DLA BUDYNKÓW WARSZTATÓW I SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZEPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania EUROSYSTEM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa 55-120 Oborniki Śląskie ul. Paderewskiego 21 tel. (071) 310-20-62, kom. 0692448145 REGON: 932096754 NIP: 915-152-45-10 Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Projekt kotłowni III.

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, wyniki obliczeń 2. Rysunki: nr 1 rzut wysokiego parteru instalacja c.o.; skala 1:100 nr 2 rozwinięcie instalacji c.o.; skala 1:50

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 1.1. Podstawa opracowania.... 3 1.2. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.3. Charakterystyka budynku... 3 1.4. Kotłownia... 3 1.5. Bilans

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO Apaj architekci Dorota Śledyńska 05-084 Leszno Wilkowa Wieś 8H PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PARAFIALNY PN. WIECZERNIK- INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE TECHNIKA KOMERCYJNA GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE KONDENSACJA ELIDENS DTG 130 Eco.NOx Plus 80 Regulacja 81 Wytwarzanie c.w.u. 81 Wyposażenie dodatkowe 81 C 230 ECO 82 Regulacja 83 Wyposażenie dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE Inwestor: Gmina Łapanów 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA;

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo