1. Modernizacja sieci wodociągowej, wspomniana wyżej konieczność wykonania prac w celu przekazania sieci firmie AQUA Sopot, zgodnie z jej wymogami.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Modernizacja sieci wodociągowej, wspomniana wyżej konieczność wykonania prac w celu przekazania sieci firmie AQUA Sopot, zgodnie z jej wymogami."

Transkrypt

1 Sopot, Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie na temat projektów remontowo-inwestycyjnych i innych istotnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie od roku 2009 realizuje wszystkie potrzeby remontowe i inwestycyjne korzystając z funduszu remontowego utworzonego wyłącznie z odpisów na lokale mieszkalne i użytkowe oraz na dźwigi. Stawka odpisu na Fundusz Remontowy obowiązuje od roku 2005 w kwocie 1,50 zł za m 2 lokalu na miesiąc. W roku 2012 zaplanowana suma odpisów z lokali i dźwigów wynosi zł, jednocześnie bilans otwarcia funduszu był wyższy o kwotę niewykorzystaną w zeszłym roku ( zł) Należy jednak uwzględnić, że wynikała ona w części z przesunięć płatniczych za prace planowane w minionym roku ale kończone w Dotyczyło to prac elektrycznych na budynkach Kujawska 32 i 34, prac remontowych na klatce Kujawska 32 oraz remontów kominów na ulicy Mazowieckiej. Do końca maja zaplanowany fundusz remontowy został wykorzystany w 28%. Rozpoczęte w maju prace remontowe, bądź na które podpisano umowy stanowią dalsze 28% funduszu remontowego. Na rok 2012 zaplanowano następujące prace: 1. Przeglądy techniczne obejmujące przeglądy kominiarskie, gazowe oraz pięcioletnie budowlane wszystkich budynków będących w zasobach spółdzielni kwota zł. 2. Prace poprawiające wentylację - dalszy remont kominów, w tym roku realizowany na budynkach przy ul. Mazowieckiej 19, 28, 34 i Kujawskiej 24 kwota zł. Zaplanowano wykonanie napraw do Prace prowadzone w takim tempie powinny zamknąć potrzeby remontowe osiedla w tym zakresie w perspektywie 2-3 lat. 3. Remonty klatek wraz z wymianą instalacji elektrycznej. W tym roku będzie modernizowana instalacja elektryczna w klatkach budynku Mazowiecka 20. Klatki będą remontowane w budynkach Mazowiecka 20 i Kujawska 32, na całość tych prac przeznaczono zł. W budynku przy ul. Kujawskiej 32 prace rozpoczęły się 29 maja z terminem zakończenia 20 sierpnia. W 2013 planowane jest wykonanie remontów w opisanym zakresie dla 2 budynków na Kujawskiej i w roku następnym dla ostatniego niskiego budynku przy Kujawskiej i 2 niskich przy Mazowieckiej. 1

2 4. Remonty balkonów, przewidziano prace remontowe 15 balkonów kwota zł, po przetargu jest wybrany wykonawca, prace powinny się zakończyć do 20 sierpnia 5. Poprawa komunikacji wewnątrzosiedlowej kwota zł. Przewidziano wykonanie koncepcji komunikacji na całym osiedlu, wykonanie projektu parkingów oraz wdrażanie projektu parkingów wraz z oznakowaniem dróg przeciwpożarowych. Koncepcja rozwiązań komunikacyjnych ma umożliwić jej etapową realizację poprzez tworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na osiedlu - miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie nie wymagają pozwolenia na budowę jedynie zgłoszenia. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty realizacji przedsięwzięcia i skrócić czas jego wdrożenia. Przygotowywany jest przetarg na koncepcję. 6. Modernizacja sieci wodociągowej, opracowanie koncepcji modernizacji - kwota zł. W ramach przetargu został wybrany wykonawca, do 20 czerwca przedstawi zakres modernizacji uwzględniający efektywność ekonomiczną, możliwość etapowania założonej inwestycji. Opracowanie będzie w dwóch wariantach, dotyczących stacji hydroforów, jednym w dotychczasowej organizacji i drugim z indywidualnymi stacjami zestawów pomp w poszczególnych budynkach, dokona oceny kosztów realizacji każdej koncepcji i wskaże korzystniejsze dla Spółdzielni rozwiązania. Plan Funduszu Remontowego zakłada rezerwę środków utworzoną na ewentualne wdrażanie wybranej koncepcji modernizacji kwota zł.. 7. Na awarie różne i remonty dźwigów przeznaczono łączną kwotę w wysokości zł 8. Realizacja zaleceń straży pożarnej (wymiana drzwi do piwnic), naprawy uszkodzonych elewacji przez ptaki, naprawa wejść do klatek, wymiany drzwi zsypowych, zakupy zaworów zwrotnych w instalacji kanalizacyjnej itp. - zarezerwowano łącznie zł 9. Poprawa wizerunku osiedla i bezpieczeństwa czyli wymiana 10 latarni (ze względu na korozję) oraz mała architektura łączna kwota zł. Spółdzielnia nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Architektury Krajobrazu w Gdańsku. Pilotażowo, jeszcze w czerwcu zostaną wykonane prace obejmujące założenie nowych trawników, sadzenie nowego żywopłotu, założenie skalniaka. Prace dotyczą budynku przy ulicy Kujawskiej, przy klatkach A i B oraz obsadzenia pobliskiej trafostacji żywopłotem z ligustru. Realizowane potrzeby osiedla są dostosowane do możliwości finansowych funduszu. Obecnie nie został opracowany plan remontowy wieloletni. Osiedle wymaga jednak pilnych działań inwestycyjnych i tu należy ująć i opisać następujące potrzeby, które powinny być uwzględniane w planach na przyszły rok: 2

3 1. Modernizacja sieci wodociągowej, wspomniana wyżej konieczność wykonania prac w celu przekazania sieci firmie AQUA Sopot, zgodnie z jej wymogami. Zakres kosztowy przedsięwzięcia poznamy pod koniec czerwca wraz z otrzymaniem zleconego opracowania. To ważne zadanie w przyszłym roku może bardzo zdominować budżet remontowy i zmusić spółdzielnię do przesunięcia zakładanych środków i opisanych powyżej. Szybka modernizacja sieci poza oszczędnościami wynikającymi ze strat w sieci i kosztów eksploatacji jest ważna jeszcze z 2 powodów: możliwości nawiązania naszych działań do przyszłorocznego remontu ulicy Mazowieckiej wraz z infrastrukturą, planowanego przez UM, omówionego na spotkaniu z Wiceprezydentem Piotrusiewiczem konieczności dostosowania sieci do potrzeb planowanej i obecnie badanej zmiany źródła ciepła dla osiedla. Modernizację sieci wodnej należy połączyć z jednoczesną wymianą wodomierzy w we mieszkaniach na zdalnie odczytywane. Dział techniczny przygotowuje założenia. Rozważane jest utworzenie funduszu celowego. 2. Zmiana koncepcji ogrzewania osiedla, długoletnie już rozmowy z naszym obecnym dostawcą ciepła (OPEC) wykluczają w przewidywalnej przyszłości jakąkolwiek modernizację infrastruktury i ewentualne obniżenie stawek dostawy ciepła i kosztów podgrzewania wody. Zarząd rozważał budowę kotłowni gazowych przy budynkach. W przypadku wykorzystania własnych środków można byłoby rozważać budowę jednej kotłowni, w pierwszym etapie. Prawdopodobna byłaby wtedy konieczność podniesienia stawki odpisu na fundusz remontowy. W końcu zeszłego roku firma ORCHIS Energia Sopot Sp. z o.o. przedstawiła ofertę budowy małych kotłowni na potrzeby poszczególnych budynków i przejęcia w dalszym etapie ich eksploatacji oraz sprzedaży ciepła dla osiedla. Cały proces projektowy i inwestycyjny wykonany byłby na koszt firmy. Przekazanie kotłowni na własność spółdzielni możliwe byłoby wariantowo: po 10 latach przekazanie nieodpłatne lub 6 latach odkupienie przez spółdzielnię po niezamortyzowanej części. Obecnie będzie rozstrzygany przetarg na wykonanie uproszczonego studium wykonalności projektu Zmiana systemu ogrzewania w zasobach SM Kamienny Potok w Sopocie, mającego odpowiedzieć na pytanie, które z rozwiązań jest korzystne dla naszej Spółdzielni i niesie najmniej zagrożeń. 3. Wymiana dźwigów, w spółdzielni jest eksploatowanych 11 starych dźwigów, odbiegających od obecnych standardów technicznych i oczekiwań mieszkańców. Nie można przewidzieć czasu realizacji tego założenia, przy dysponowaniu takimi środkami 3

4 funduszu remontowego. Orientacyjny koszt wymiany wszystkich dźwigów szacowany jest na kwotę 3 milionów zł. W zeszłym roku wszystkie windy pracowały bezawaryjnie, środki w wysokości zł nie zostały wykorzystane na ten cel. 4. Dokończenie termomodernizacji. W roku 2010 został ocieplony ostatni budynek mieszkaniowy na osiedlu. W tym samym roku rozpoczęto docieplenie stropodachów, zakończone w lutym 2011 r.. Pozostało docieplenie piwnic wszystkich budynków, wymiana okien piwnicznych oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach. 5. Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach na niskonapięciową, remont instalacji odgromowej, również w związku ze zmianą norm. 6. Inwestycja w lokale użytkowe. Pawilon przy ul. Kujawskiej 28 jest wynajęty i zmodernizowany przez wynajmującego na dwóch poziomach. Przyziemie jest wykorzystywane przez Spółdzielnię częściowo na potrzeby techniczne i częściowo komercyjnie. Należy wykonać nową elewację oraz zinwentaryzować pomieszczenia wewnątrz i wydzielić więcej powierzchni do wynajęcia. W związku z opracowywaną przez UM Sopotu zmianą planu zagospodarowanie przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Mazowiecką i Swelinią Zarząd ograniczył decyzje remontowe dla wszystkich lokali z tego rejonu do prac awaryjnych. Pawilony przy ulicy Mazowieckiej 22 i 26 są w bardzo złym stanie technicznym. Remonty generalne przekraczają możliwości finansowe spółdzielni, remonty częściowe wydają się bezcelowe i bezskuteczne. Należy wykonać ekspertyzę techniczną budynku w związku z zawilgoceniem stropów nad piwnicami. Urząd Miasta w Sopocie przedstawił założenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Mazowieckiej: pomiędzy Swelinią a ul. Mazowiecką zostały wydzielone 4 obszary o różnych funkcjach w obrębie 4 działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Dla działki 125/3, na której jest budynek po przepompowni pozostawiona jest funkcja usługowa Dla działek 125/6 i 125/16 wydzielono 4 tereny: 01.MW o powierzchni 1,39 ha z budynkami 34,32,30, funkcje bez zmian, 02.MW o powierzchni 1,08 ha, zabudowany blokami 20, 28 i pawilonami 22 i 26, obecne pawilony (powierzchnia zabudowy ok m 2, powierzchnia użytkowa ok m 2 ) nie mogą być rozbudowywane, po wyburzeniu można wybudować 2 budynki do 400 m 2 4

5 powierzchni zabudowy każdy, z dopuszczalną funkcją usługową (w tym handel) od strony parkingu. 13 KS powierzchni 0,09 ha na powiększony parking 19 KDW pod drogi wewnętrzne Dla działki 125/18 wydzielono 2 tereny 12 KSU, powierzchnia 0,8 ha z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny na 100 samochodów, usługi nieuciążliwe i towarzyszącą funkcję mieszkaniową. Maksymalna wielkość zabudowy m 2, o wysokości do 16 m i do 5 kondygnacji nadziemnych. 11 ZP, powierzchnia ok. 1 ha to teren przylegający do Swelini, zieleni urządzonej, na którym można zainstalować jedynie obiekty małej architektury i oświetlenie ciągów pieszych oraz zachować dotychczasowe boisko. Zarząd roku wystąpił do Urzędu Miasta z uwagami do projektu, wnosząc o intensyfikację zabudowy i zmianę jej funkcji na mieszkaniową Zarząd oczekuje na ostateczny plan zagospodarowania przestrzennego aby opracować warianty wykorzystania gruntów Spółdzielni biorąc pod uwagę zmniejszenie obciążenia mieszkańców ich utrzymaniem i wzrost przychodów z lokali użytkowych Zarząd oczekuje wypracowania stanowiska przez Zarząd Miasta Sopotu w zakresie zgłoszonej w październiku 2011 roku, w czasie spotkania z mieszkańcami, propozycji zmniejszenia kosztów spółdzielczych gruntów. Członek Zarządu Krystyna Zawodniak Zastępca Prezesa Zarządu Główny Księgowy Jerzy Bobowik 5

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone następującymi uchwałami Rady Nadzorczej: 1) Nr 12/VIII./2008 z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Lublin, 1 września 2014 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł.

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł. BIULETYN egzemplarz bezpłatny INFORMACYJNY Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 81-881 Sopot, ul. Kolberga 9 www.nsmsopot.pl Grudzień 2013 Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNO INWESTYCYJNEJ ZA 2008 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNO INWESTYCYJNEJ ZA 2008 ROK S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNO INWESTYCYJNEJ ZA 2008 ROK Dział Techniczno-Inwestycyjny odpowiedzialny jest za całość zagadnień związanych z technicznym utrzymaniem zarządzanych, przez

Bardziej szczegółowo

Wzwiązku ze zmianami Prawa

Wzwiązku ze zmianami Prawa ROK ZA. 1989 Nr 31 (rok IX), listopad 2005 ISSN 1506-1426 To już tradycja wszystkie podsumowania roku bilansowego w SBM DEMBUD zawierają opinię zewnętrznych kontrolerów: sytuacja finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego - wzór

Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego - wzór 1 ZAŁĄCZNIKI DO STRATEGII ZAŁĄCZNIKI DO STRATEGII Załącznik nr 1 Fiszka projektowa Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego

Bardziej szczegółowo