AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana Limanowa województwo: małopolskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II Limanowa maj 2013 roku Wykonawca: mgr inż. Paweł Jabłecki Audytor energetyczny KAPE nr 0106

2 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj Budynek użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1986 budynku 1.3 Inwestor 1.4. Adres budynku (nazwa lub imię i nazwisko, Miasto Limanowa adres do ul. Jana Pawła II 9 korespondencji, Limanowa ul. Jordana 8 PESEL*) tel Limanowa (* w przypadku mail: Powiat: limanowski cudzoziemca województwo: małopolskie nazwa i numer dokumentu tożsamości) 2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt: KRYNOS Paweł Jabłecki Warszawa, ul. Egejska 15/20 REGON Imię i nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Paweł Jabłecki Warszawa, ul. Egejska 15/20 audytor energetyczny KAPE nr Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, Lp 1 2 Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego 5. Miejscowość: Warszawa data wykonania opracowania: maj Spis treści: 1. Strona tytułowa Karta audytu energetycznego budynku Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku Ocena stanu technicznego budynku Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Opis i przedmiar optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji Załączniki do audytu...17

3 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 3 2. Karta audytu energetycznego budynku 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna, murowana 2. Liczba kondygnacji 2 3. Kubatura części ogrzewanej [ m 3 ] 4122,28 4. Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 969,14 5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [ m 2 ] - 6. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 969,14 7. Liczba lokali mieszkalnych - 8. Liczba osób użytkujących budynek Ok Sposób przygotowania ciepłej wody Lokalna kotłownia gazowa 10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Lokalna kotłownia gazowa 11. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek - 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [ W/(m 2 K)] Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1. Ściany zewnętrzne 0,25 0,25 2. Dach/stropodach 0,22 0,22 3. Strop piwnicy 0,69 0,69 4. Okna 1,60 1,60 5. Drzwi/bramy 1,60 1,60 6. Inne / podłoga na gruncie / 0,39 0,39 3. Sprawności składowe systemu grzewczego 1. Sprawność wytwarzania 0,93 0,93 2. Sprawność przesyłania 0,92 0,95 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,80 0,93 4. Sprawność akumulacji 1,00 1,00 5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,95 0,95 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 0,85 0,85 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna) Naturalna Naturalna 2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Okna, kratki Okna, kratki wentylacyjne wentylacyjne 3. Strumień powietrza wentylacyjnego [ m 3 /h ] Liczba wymian [1/h] 1,0 1,0 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplną systemu grzewczego [kw] 79,3 79,3 2. Obliczeniowa moc cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] 22,5 19,0 3. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw 631,28 631,28 w ogrzewaniu) [GJ/rok] 4. Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw 749,65 621,66 w ogrzewaniu [GJ/rok] 5. Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 60,54 36,55 Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki 6. sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do Brak możliwości podania ; brak weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych licznika ciepła bilansu ciepła) [GJ/rok]

4 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 4 7. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego 180,9 180,9 i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 8. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego 214,9 178,2 i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 9. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego 50,5 41,9 i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu ) 1. Opłata za 1GJ na ogrzewanie ** ) [zł] 54,25 54,25 2. Opłata za 1 MW mocy zam. na ogrzewanie na miesiąc ***) [zł] Opłata za podgrzanie 1 m 3 wody użytkowej ** ) [zł] 27,53 19,78 4. Opłata za 1MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc*** ) [zł] Opłata za ogrzanie 1 m 2 pow. użytkowej miesięcznie [zł] 3,50 2,90 6. Opłata abonamentowa [zł] 324,66 324,66 7. Inne [zł] Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana suma kredytu [zł ] ,00 Roczne zmniejszenie Planowane koszty całkowite [zł ] ,00 zapotrzebowania na energię [%] Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 8 244,70 Premia termomodernizacyjna [zł] ,38 *) - dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku ** ) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii *** ) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii 18,8

5 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 5 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora 3.1.Dokumentacja projektowa: P.T. kotłowni gazowej o mocy 241 kw inż. J. Szczepan Lim-Bud-Exp Limanowa 1997r. Inwentaryzacja żłobka mgr inż. arch. D. Gwiazdowicz Dom-Bud Limanowa 2003r. Audyt energetyczny mgr inż. M. Surówka Neutrino Kraków 2003r 3.2.Inne dokumenty: 1. Ustawa z dnia r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów-dz.u. nr223, poz.1459 z późn. zm. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dz.U. Nr 43 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej Dz.U. nr 201 poz Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 6. Polska Norma PN-EN-ISO 13789:2008 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania 7. Polska Norma PN-EN-ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 8. Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego". 9. Polska Norma PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 10. Polska Norma PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach liniowy współczynnik przenikania ciepła Metody uproszczone i wartości orientacyjne 11. Polska Norma PN-B-01706:1992 wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 12. Polska Norma PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 13. Polska Norma PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 14. Dane klimatyczne zamieszczone na stronie internetowej obsługującej Ministra Infrastruktury 15. Program komputerowy Audytor OZC wersja 4.8 ; Sankom, mgr inż. P. Wereszczyński 16. Materiały dostarczone przez Zleceniodawcę. 3.3.Osoby udzielające informacji: Przedstawiciele Urzędu Miasta 3.4 Data wizji lokalnej: maj Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora ( zleceniodawcy) obniżenie kosztów ogrzewania budynku, wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów lub uzyskanie dotacji na wykonanie działań modernizacyjnych z innych źródeł np. WFOŚiGW 3.6. Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji Inwestor deklaruje wkład własny zgodny z wymogami konkursu oraz możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości zł.

6 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 6 4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku 4.1. Ogólne dane o budynku Identyfikator budynku ul. Jordana 8 Własność prywatna spółdzielcza X komunalna Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszkalno-usługowy X inny: żłobek Osiedle Limanowa Adres ul. Jordana 8 Budynek X wolno stojący bliźniak segment w zabudowie szeregowej blok mieszkalny wielorodzinny Rok budowy 1986 Rok zasiedlenia 1986 Technologia budynku UW-2Ż unifik. warszawska RWB BSK RBM-73 RWP-75 PBU-59 PBU-62 UW 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 Szczecin W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO Stolica monolit X tradycyjna ramowa szkieletowa inna - określić: Powierzchnia zabudowy 1) [m 2 ] 608,08 Budynek podpiwniczony częściowo Kubatura budynku 1) [m 3 ] 5900 Liczba klatek schodowych 2 Kubatura ogrzewanej części budynku powiększona o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów, wind, otwartych wnęk, logii i galerii [m 3 ] 4122,28 Liczba kondygnacji 2 Powierzchnia użytkowa mieszkań 1) [m 2 ] - Wysokość kondygnacji w świetle [m] Ok. 3,00 Powierzchnia korytarzy [m 2 ] - Liczba mieszkańców / uczniów Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu użytkowym [m 2 ] (podaj przeznaczenie pomieszczeń) Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy [m 2 ] (podaj przeznaczenie pomieszczeń) Powierzchnia usługowa pomieszczeń ogrzewanych (usługi, sklepy, itp.) [m 2 ] Powierzchnia użytkowa ogrzewanej części budynku [m 2 ] ( ) 1) Ok. 115 w tym 100 dzieci - Liczba mieszkań / lokali usługowych - - Liczba mieszkań z WC w łazience - 969,14 Liczba mieszkań z WC osobno - 969,14 wg PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

7 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Szkic budynku Lokalizację i szkic obiektu zamieszczono na załączniku nr 3. Poniżej zamieszczono dokumentację fotograficzną obiektu. fot nr 1: elewacja NW fot. nr 2: elewacja NE

8 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 8 fot. nr 3: elewacja SW fot. nr 4: elewacja SE

9 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Opis techniczny podstawowych elementów budynku Budynek stanowiący przedmiot audytu oddany do użytku na początku lat osiemdziesiątych jako obiekt piętrowy, częściowo podpiwniczony, zbudowany na planie prostokąta o wymiarach ok. 46,79 x 12,52 z rozszerzeniem przy wejściu o 4,95 m na długości ok. 4,50 m stanowiącym przedsionek z przekryciem w formie dachu dwuspadowego konstrukcji drewnianej. Około 2003r. budynek poddano kompleksowej termomodernizacji obejmującej wymianę okien i drzwi wejściowych, docieplenie ścian zewnętrznych 16 cm warstwą styropianu i stropu poddasza 13 cm warstwą wełny mineralnej Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana w układzie podłużnym. Ławy fundamentowe betonowe. Ściany zewnętrzne, murowane, z cegły dziurawki grubości 38 cm obustronnie tynkowane. Ściany wewnętrzne nośne wykonane z cegły dziurawki grubości 38 cm. Ścianki działowe z cegły dziurawki o grubości około 6 i 12 cm. Stropy typu DZ-3, dach konstrukcji drewnianej o ustroju płatwiowo-krokwiowym kryty blachą. Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami zapewniają dwie klatki schodowe. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona około 10 lat temu na plastikową i aluminiową charakteryzująca się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Instalacja c.o. tradycyjna, praktycznie niemodernizowana od momentu oddania budynku do eksploatacji poza wymianą kotłowni na gazową Ciepła woda wytwarzana centralnie w kotle gazowym W piwnicach znajduje się kotłownia i pomieszczenia gospodarcze. Na parterze znajdują się hall z szatnią, pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz dwie sale oddziałowe z sypialniami, łazienkami, filtrami, separatkami i rozbieralniami. Na piętrze 2 sale oddziałowe, komunikacja, łazienki, pokoje administracyjne oraz kuchnia, pralnia, suszarnia i prasowalnia Zestawienie danych dotyczących przegród budowlanych L.p. Opis Położ enie Pow. całk. m 2 Pow.do obl. strat ciepła U K* W/(m 2 *K.) Pow. okna m 2 U okna W/(m 2 *K.) Pow. drzwi m 2 U drzwi W/(m 2 *K.) 1 Ściana zewnętrzna NW 122,24 104,21 0,25 4,25 1,60 2,39 1,60 2 Ściana zewnętrzna NE 390,23 322,85 0,25 68,41 1,60 5,02 1,60 3 Ściana zewnętrzna SW 390,23 322,85 0,25 82,23 1, Ściana zewnętrzna SE 122,24 104,21 0,25 6,08 1,60 2,39 1,60 5 Strop nad piwnicą - 76,80 109,71 0, Podłoga na gruncie - 422,24 498,37 0, Strop pod poddaszem - 540,00 585,81 0, Charakterystyka energetyczna budynku L.p. Rodzaj danych Stan obecny 1 Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) MW q moc 0, Zamówiona moc cieplna (łącznie dla c.o. i c.w.u.) MW q - 3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania GJ Q H 631,28 4 ciepła Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania GJ/m 3 / V E= Q H 0,107 5 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania GJ Q S 749,65 6 Taryfa opłat ( z VAT): Opłata stała (za moc zamówioną + za przesył ) miesięcznie zł/mw - Opłata zmienna (za ciepło + za przesył) wg licznika zł/gj 54,25 Opłata abonamentowa miesięcznie zł 324,66

10 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Charakterystyka systemu ogrzewania l.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Typ instalacji Ciepło wytwarzane jest w lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w piwnicach budynku. Instalacja dwururowa z rozdziałem dolnym pompowa, systemu tradycyjnego 2 Parametry pracy instalacji 90/70 3 Przewody w instalacji Stalowe, czarne, spawane, prowadzone i po ścianach. Stan techniczny kwalifikujący do wymiany 4 Rodzaje grzejników Głównie żeliwne członowe i stalowe ożebrowane 5 Osłonięcie grzejników tak 6 Zawory termostatyczne nie 7 Sprawności składowe systemu grzewczego g = 0,93 s = 1,00 d = 0,92 e = 0,80 8 Liczba dni ogrzewania w tygodniu / liczba 5 / 16 godzin na dobę 9 Modernizacja instalacji po roku 1984 Wymiana kotła 4.7. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Rodzaj instalacji Centralny podgrzew ciepłej wody w lokalnej kotłowni gazowej 2 Piony i ich izolacja Stalowe 3 Zbiornik akumulacyjny Rapido 300l 4 Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) nie 5 Zużycie ciepłej wody określone zgodnie z przepisami dotyczącymi sporządzania świadectw 8*115*0,5*365/12000 = 14,0 m 3 /m-c 4.8. Charakterystyka systemu wentylacji L.p. Rodzaj danych Rodzaj danych 1 Rodzaj instalacji Grawitacyjna 2 Strumień powietrza wentylacyjnego m 3 / h 2907 UWAGA: Strumień powietrza wentylacyjnego wyznaczono na poziomie normatywnym z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych Charakterystyka kotłowni w budynku Budynek stanowiący przedmiot audytu zasilany jest w energię cieplną na potrzeby c.o. i cwu z lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w piwnicach budynku. Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły typu Rapido GA 200/121E o mocy 120 kw każdy. Kocioł sterowany jest systemem automatyki pogodowej. Obieg wody w instalacji wymusza pompa typu Grundfos UPC. Ciepła woda podgrzewana w podgrzewaczu gazowym Rapido o pojemności 300 litrów.

11 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Ocena aktualnego stanu technicznego budynku 5.1 Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku Ogólny stan budynku jest dość dobry kilka lat temu poddany został kompleksowej termomodernizacji obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych i stropu pod poddaszem oraz wymianę okien i drzwi wejściowych. Dalszych prac modernizacyjnych budynek nie wymaga. 5.2 System grzewczy Instalacja wewnętrzna zbudowana według starych technologii grzejniki żeliwne, członowe i stalowe ożebrowane, piony z rur stalowych, łączonych przez spawanie biegną po ścianach, poziomy prowadzone są w piwnicy i pod stropami. Regulacja hydrauliczna za pomocą kryz, zawory przygrzejnikowe starego typu. Instalacja przewidziana do całkowitej wymiany. Kotłownia gazowa w stanie dobrym 5.3 System zaopatrzenia w c.w.u. Ciepła woda wytwarzana centralnie w lokalnej kotłowni gazowej. Instalacja wykonana z rur stalowych Ocena stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy l.p. Charakterystyka stanu istniejącego Możliwości i sposób poprawy Przegrody zewnętrzne zostały kilka lat temu poddane kompleksowej termomodernizacji Bez uwag Okna i drzwi są wymienione na plastikowe w dobrym stanie technicznym o współczynniku U = 1,6 W/m 2 K. Wentylacja grawitacyjna. Nie stwierdza się zbyt małego przewietrzania. W okresie zimowym występuje nadmierny napływ zimnego powietrza, co zwiększa zużycie ciepła na ogrzewanie. Instalacja ciepłej wody użytkowej Centralny podgrzew ciepłej wody w lokalnej kotłowni gazowej System grzewczy Ciepło wytwarzane w lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w piwnicach budynku. Instalacja z rur stalowych wyposażona w grzejniki żeliwne i stalowe bez urządzeń automatycznej regulacji Bez uwag Możliwe obniżenie zużycia ciepła przez wprowadzenie wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewników. Wymiana instalacji z wprowadzeniem wspomagania podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych i wymianą podgrzewacza Całkowita wymiana instalacji c.o.

12 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego l.p. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej Wymiana instalacji cwu. Zastosowanie kolektorów słonecznych do wspomagania podgrzewu ciepłej wody 2. Podwyższenie sprawności instalacji c.o. Wymiana instalacji c.o. 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1 Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło I l.p. Grupa usprawnień Rodzaje usprawnień Usprawnienie dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej Wymiana instalacji cwu z wprowadzeniem wspomagania podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych 7.2 Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się następujące działania: 1. Ocena opłacalności i wybór optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne, 2. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego 3. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na zmniejszeniu użycia energii na podgrzanie ciepłej wody użytkowej 4. Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie. W obliczeniach przyjęto następujące dane: Wyszczególnienie W stanie obecnym Po termo modernizacji Jednostka t W0 +24 bez zmian t Z0-20 bez zmian 0 C Sd / Nowy Sącz / 4476 bez zmian dzień * K * a O 0m, O 1m - bez zmian zł/(mw * m-c) O 0z, O 1z 54,25* bez zmian zł/gj A b0, A b1 324,66* bez zmian zł/m-c * na podstawie analizy faktur za zakup gazu w PGNiG taryfa W-4 0 C

13 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Ocena i wybór optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Dane: Q ocw = 60,54 GJ q ocw = 0,0225 MW Opis: W niniejszej analizie rozpatruje się jedynie efekty energetyczne wymiany instalacji cwu na wykonaną z rur plastikowych oraz wprowadzenia wspomagania systemu otrzymywania ciepłej wody w żłobku z zastosowaniem kolektorów słonecznych. Przy zastosowaniu 4 kolektorów o powierzchni 2,53 m 2 każdy można otrzymać średnio 14,57 GJ energii cieplnej rocznie / dane dla stacji klimatycznej Nowy Sącz orientacja S nachylenie 45 0 roczne promieniowanie słoneczne wynosi 1,16 MWh średnioroczna sprawność całkowita systemu 43,1 % / Szczegółowe obliczenia dotyczące c.w.u. umieszczono w załączniku nr 2. W tabeli poniżej zamieszczono koszty i efekty energetyczne związane z montażem kolektorów i dokończeniem wymiany instalacji cwu. Dokładna powierzchnia kolektorów, schemat ich podłączenia oraz algorytm współpracy powinny zostać dobrane przez wyspecjalizowanego projektanta. Koszt montażu systemu kolektorów słonecznych przyjęto w wysokości 2250 zł/m 2 powierzchni czynnej + VAT 23%. Na wymianę instalacji cwu zarezerwowano zł + VAT 23%. Lp Omówienie Jedn Stan istniejący Stan po modernizacji 1 Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie c.w.u. Q cw0, Q cw1 GJ/a 60,54 36,55 2 Zapotrzebowanie mocy q cw0, q cw1 kw 22,5 19,0 3 Koszt przygotowania c.w.u. zł/a Oszczędność O rcw zł/a Koszt modernizacji N cw zł SPBT = N cw / O rcw lata - 36,12 Koszt: zł SPBT = 36,12 lat Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT L.p. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót, zł SPBT lat 1. Modernizacja instalacji cwu ,00 36,12

14 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego Dane : Q 0co = 631,28 GJ/a w t0 = 0,85 w d0 = 0,95 η 0 = 0,68 Z uwagi na ledwie dostateczny stan techniczny instalacje należy poddać całkowitej wymianie. Nowa instalacja będzie wykonana z rur stalowych zaizolowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych z grzejnikami stalowymi płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne. Istniejąca kotłownia gazowa kwalifikuje się do dalszej eksploatacji. W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wprowadzeniem proponowanych usprawnień. L.p Rodzaj ulepszeń termomodernizacyjnych Wytwarzanie ciepła - bez zmiany Akumulacja ciepła - bez zmiany Przesyłanie ciepła - wymiana i izolacja rurażu Regulacja i wykorzystanie systemu grzewczego - wymiana instalacji, montaż zaworów termostatycznych Wartości sprawności składowych oraz współczynników w w = 0,93 p = 1,00 r = 0,92 0,95 e = 0,80 0,93 5 Sprawność całkowita systemu g* d* e* s = = 0,68 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - bez zmiany / budynek ciężki / Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby - bez zmiany / budynek ciężki / w t = 0,85 w d = 0,95 Ocena proponowanego przedsięwzięcia l.p. Omówienie jednostka Stan istniejący Stan po modernizacji 1 Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. Q co0, Q co1 GJ/a 631,28 631,28 2 Całkowita sprawność - 0,68 0,82 3 Zapotrzebowanie mocy q co0, q co1 MW 0,0793 0, Oszczędność Orco zł/a Koszt modernizacji N co zł ,00 6 SPBT = N co / rco lata - 12,75 Przyjęto koszt wymiany instalacji c.o. metoda wskaźnikową przyjmując jako punkt odniesienia liczbę grzejników i ceny jednostkowe w zł/szt wg analizy wyników przetargu na terenie Małopolski. Do wymiany ok. 60 grzejników. Cena jednostkowa wymiany netto 1200 zł. Łączny koszt robót z VAT 23% zł 7.4 Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Niniejszy rozdział obejmuje następujące działania: 1. Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych 2. Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Ocena wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem spełnienia wymagań ustawowych 4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

15 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rozpatruje się następujące warianty: Nr wariantu ZAKRES PRAC 1 2 Modernizacja instalacji cwu X Modernizacja instalacji c.o. X X Symbolem X oznaczono wykonywanie danych prac w konkretnym wariancie Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Nr wariant. Q q 0 O Q 0CO Q 1CO GJ 0 or O W q r d 0 0CO Q O 0 O Q r1 q 0CO q 1CO kw stan istn. 631,28 79,3 q 0CO Z 0CW O r0 / Q 0 0 q O m W t0 W t1 W d1 W d1 stan istniej i docel 0,85 0,95 0CW Q 0CW Q 1CW GJ Q 1 1 O 1r w q q d1 1CO Q q 0CW q 1CW kw 1 Q q O Z 1CO 1CW q Q 0 Q 1 GJ / Q Uwaga: stan Q oc.o, Q 1c.o. - roczne zapotrzebowanie docel, na ciepło przed i po termomodernizacji obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2008 z uwzględnieniem 0,85 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 0,95 energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dz.U. Nr 43 poz. 346 q 0c.o., q 1c.o. zapotrzebowanie na moc cieplną przed i po termomodernizacji określone zgodnie z PN-EN 12831:2006 N- planowane koszty całkowite na wybrany wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, obejmujące koszty robót wraz z kosztami opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznych, zł zgodnie z załącznikiem nr O m 1CW 12 q 0 q 1 kw O 0r O 1r zł 0,68 60,54 22,5 810,18 101, ,28 79,3 0,82 36,55 19,0 658,21 98, ,28 79,3 0,82 60,54 22,5 682,19 101, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna Procentowa oszczędność Roczne Wariant Planowane zapotrzebowania na oszczędności kredytu 20% kosztów rocznej Optymalna kwota 16% Dwukrotność przedsięwzięcia całkowite energię ( z koszty L.p. kosztów kredytu całkowitych kosztów oszczędności termomo- uwzględnieniem energii [zł, %] [zł]* derniza- cyjnego sprawności [zł] [zł, %] [zł] energii [zł] [zł/rok] całkowitej) [%] Wariant , ,70 18, ,90 58,87% , , ,38 2 Wariant , ,70 15, ,40 80,00% , , ,39 * - przy założeniu braku udziału środków własnych O r zł N zł

16 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się wariant nr 1 obejmujący następujące usprawnienia: Wymiana instalacji cwu z wprowadzeniem wspomagania podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych Wymiana instalacji c.o Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe: oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 18,8 %, czyli powyżej 15 % / system grzewczy zmodernizowany po 1984r wymiana kotłowni, częściowe wymiany grzejników / wysokość premii jest nie wyższa niż dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii wysokość zaangażowanych środków własnych i wielkość zaciągniętego kredytu spełnia oczekiwania inwestora 8. Opis i przedmiar optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji 8.1 Opis i przedmiar robót W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace: 1. Modernizacja instalacji cwu polegająca na wymianie instalacji na rury wykonane z plastiku oraz wprowadzenie systemu wspomagania podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych płaskich. Podstawowym źródłem ciepła będzie istniejący kocioł gazowy. Do montażu 4 panele o powierzchni ok. 8,1 m 2 z zasobnikiem buforowym oraz systemem instalacji i sterowania. Łączna wartość robót zł 2. Wymiana instalacji c.o. w budynku na instalację wykonana z rur stalowych izolowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych wyposażoną w grzejniki stalowe, płytowe z zaworami termostatycznymi. Do wymiany ok. 60 sztuk grzejników. Łączna wartość robót zł 3. Wykonanie niezbędnych projektów oraz audytu zł Wszystkie podane ceny są cenami brutto z VAT 23% 8.2. Charakterystyka finansowa Kalkulowany koszt robót wyniesie Udział środków własnych inwestora (0,0%) Kredyt bankowy - pożyczka WFOŚiGW (100,0%) Przewidywana premia termomodernizacyjna Czas zwrotu nakładów SPBT / ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,38 zł 16,99 lat 8.3. Dalsze działania inwestora Dalsze działania inwestora obejmują: 1. Złożenie wniosku pożyczkowego i podpisanie umowy pożyczkowej 2. Zawarcie umów z wykonawcami projektów i robót 3. Zgłoszenie zamiaru wykonywania prac 4. Realizacja robót i odbiór techniczny 5. Ocena rezultatów przedsięwzięcia (po pierwszym sezonie grzewczym)

17 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 17 Załączniki do audytu Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń cieplnych dla stanu istniejącego z uwzględnieniem zapotrzebowania ciepła i mocy na potrzeby cwu oraz sprawności instalacji c.o. oraz nakładów i efektów ekonomicznych dla poszczególnych wariantów termomodernizacji Załącznik nr 2 Obliczenia dotyczące c.w.u. Załącznik nr 3 Część rysunkowa: lokalizacja obiektu Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń cieplnych dla stanu istniejącego z uwzględnieniem zapotrzebowania ciepła i mocy na potrzeby cwu oraz sprawności instalacji c.o. oraz nakładów i efektów ekonomicznych dla poszczególnych wariantów termomodernizacji Wariant Część energetyczna Część ekonomiczna Zużycie energii GJ Zapotrzebowanie na moc cieplną kw Nakłady zł Roczne oszczędności zł 1 658,21 98, , , ,19 101, , ,70 Stan istniejący 810,18 101,8 - - Uwaga: Koszt opracowania audytu, projektu modernizacji systemu grzewczego wynosi zł, w tym: 793 zł audyt energetyczny zł projekt wymiany instalacji c.o. Koszty działań termomodernizacyjnych dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego zgodnie z tabelą Koszty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego zgodnie z tabelą 7.3.

18 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 18

19 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 19

20 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 20

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Sebastian Pater, Janusz magiera * Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych Assessment of the energy demand of a residential building

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A.

Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A. Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Aleksander Panek NAPE S.A. Plan wystąpienia Informacja o NAPE Efektywność energetyczna w Polsce Regulacje prawne instrumenty wspierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po module CERTO Optymalizacja (v3)

Przewodnik po module CERTO Optymalizacja (v3) Z modułu CERTO Optymalizacja moŝna korzystać na potrzeby: audytu energetycznego wykonanego w programie Aterm (optymalizacja jest zasadniczym etapem tworzenia audytu energetycznego) audytu remontowego wykonanego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku, HALA MAGAZYNOWA z częścią socjalną, Warszawa - Targówek Ważne do: 2021-11-28 Numer: 02/11/2011 Budynek oceniany Rodzaj budynku: Adres budynku: Hala

Bardziej szczegółowo