O P I S T E C H N I C Z N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I S T E C H N I C Z N Y"

Transkrypt

1 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 1.1. Ogólny opis lokalizacji i przedmiotu planowanej inwestycji: Przedmiotem niniejszej inwestycji jest modernizacja istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu oraz zmiana systemu zaopatrzenia w ciepło budynku sali gimnastycznej. Modernizacja polegała będzie na: likwidacji istniejących dwóch zuŝytych kotłów typu Ster-Gaz o łącznej mocy 360 kw zamontowanych w pomieszczeniu kotłowni i montaŝu nowego kotła Vissmann typu Vitogas 050 o mocy 280 kw, wykonaniu przyłącza gazu do budynku sali gimnastycznej, montaŝu kotła dwufunkcyjnego do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń socjalnych sali gimnastycznej oraz montaŝu nagrzewnic powietrza w sali gimnastycznej. W ramach niniejszego opracowania ujęto równieŝ budowę nowej instalacji gaz w budynku głównym szkoły, zmianę systemu instalacji centralnego ogrzewania z otwartego na zamknięty, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach socjalnych sali gimnastycznej i instalacji gazu do kotła i aparatów grzewczych oraz wykonanie prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w/w instalacji. Przyłącze gazu do sali gimnastycznej ujęto w odrębnym opracowaniu. W dalszej kolejności naleŝy przewidzieć konieczność wymiany całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym szkoły Istniejące uzbrojenie działki: Działka posiada uzbrojenie : - przyłącze wodociągowe - przyłącze kanalizacji deszczowej - przyłącze kanalizacji sanitarnej - przyłącze energetyczne - przyłącze gazowe do budynku głównego 1

2 2. INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu im. Kornela Makuszyńskiego ul. Wały J. Dąbrowskiego nr Rawicz Adres budowy: Rawicz ul. Wały J. Dąbrowskiego nr 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. -zlecenie Inwestora -obowiązujące przepisy i normy -wizja lokalna -uzgodnienia z Inwestorem -inwentaryzacja budynku 4. STAN ISTNIEJĄCY. W istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku głównym zamontowane są dwa całkowicie zuŝyte kotły centralnego ogrzewania typu STER-GAZ o mocy 180 kw kaŝdy. Kotły te stanowiły źródło ciepła dla dwóch ogrzewanych budynków budynku głównego szkoły i sali gimnastycznej. Do sali gimnastycznej ciepło dostarczane jest instalacją centralnego ogrzewania dn 80 prowadzoną w kanale wzdłuŝ ściany zewnętrznej wewnątrz budynku głównego a następnie kanałem podziemnym. Kanał wykonany systemem tradycyjnym z izolacją przewodów wykonaną wełną mineralną i jutą w złym stanie technicznym, przewody skorodowane i nieszczelne. System ogrzewania grawitacyjny otwarty z częściowym wspomaganiem pompami obiegowymi. Rozdział instalacji dolny. Przewody prowadzone pod stropem w piwnicy i w ścianach budynku. 2

3 5. BUDYNEK SZKOLNY 5.1. KOTŁOWNIA - TECHNOLOGIA. Źródłem ciepła dla budynku głównego szkoły będzie kocioł Viessmann Vitogas 050 o mocy 280 kw z palnikiem atmosferycznym. Praca kotła sterowana będzie regulatorem Vitotronic 300 GW 2. Parametry obliczeniowe kotłowni 90/70 C - istniejąca instalacja c.o. Temperatura wody w instalacji grzewczej regulowana będzie na podstawie temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa). Zabezpieczenie kotła stanowić będzie moduł zaworu bezpieczeństwa typu SYR /4 o ciśnieniu otwarcia 3bar. Przy kotle na odcinku pionowym zamontować bezpiecznik braku wody w kotle typu SYR. Zabezpieczeniem instalacji będzie naczynie wzbiorcze przeponowe N500 o ciśnieniu wstępnym 1,5 bar. Na przewodzie powrotnym przed kotłem zamontować filtroodmulnik FOM80. Ciepła woda uŝytkowa przygotowywana będzie w zasobniku stojącym Vitocell o pojemności 300 l z grzałką elektryczną. Na dopływie zimnej wody zamontować zawór odcinający kulowy, zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa SYR /4 o ciśnieniu otwarcia 6 bar. W najwyŝszych miejscach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne Flamco 1. Przewody w kotłowni i nowy odcinek instalacji wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Przewody zaizolować termicznie otulinami Steinonorm 300 o grubości 20 mm. Manometry 0-0,4 MPa i 0-0,6 MPa oraz termometry zamontować zgodnie z rysunkami. Na rozdzielaczu zamontować zespoły pomp z zaworami mieszającymi - wg specyfikacji materiałów. Sterowanie pracą obiegów grzewczych dodatkowo regulatorem Vitotronic HK 3 W. Napełnienie instalacji powinno się odbyć wodą uzdatnioną. Do uzdatniania wody proponuje się stację AQUASET 500 Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia p.poŝ w kotłowni zabezpieczyć masą ogniochronną Hilti CP601S stosowaną wg wytycznych producenta. Po zakończeniu prac montaŝowych dokonać prób szczelności pod ciśnieniem 0,4 MPa (bez naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa) oraz przeprowadzić rozruch i regulację układu. Przewód spalinowy od kotła do komina wykonać jako dwuścienny kwasoodporny z kształtek MKD 300/360. Komin wewnętrzny z blachy kwasoodpornej wyprowadzony nad dach komin istniejący o wysokości czynnej komina ca 20,0 m. 3

4 Nawiew powietrza do kotłowni kratką wentylacyjną o wymiarach 50x30cm zamontowaną w ścianie zewnętrznej kotłowni na wysokości max 30 cm nad posadzką Wentylacja wywiewna zrealizowana będzie poprzez poziomy przewód wentylacji grawitacyjnej wykonany z blachy stalowej obudowanym płytą GKF 15 i dwa pionowe kanały o wym 28 x 25 cm PŁUKANIE INSTALACJI. Instalację naleŝy dokładnie wypłukać wodą poprzez szybkie co najmniej 3 krotne opróŝnianie kaŝdej gałęzi oddzielnie, aŝ do osiągnięcia zupełnej czystości wypływającej wody PRÓBY I ODBIÓR INSTALACJI. Po wykonaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próby i odbiór instalacji wg. przepisów PN/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz wg. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Ciśnienie próbne p = 0,4 MPa. Po pozytywnym wyniku prób naleŝy instalację przepłukać. Po uruchomieniu kotłowni naleŝy wykonać na gorąco przez 72 godziny oraz zamontować kompletną automatykę, dobrać krzywą grzewczą i wykonać programowanie układu. Jako ostatni element naleŝy wykonać pomiary pracy kotłów ( wg. wskazań producenta ) i regulację palników ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej wszystkie przewody prowadzone w kotłowni naleŝy oczyścić do 2-go stopnia czystości wg. Instrukcji KOR-3A i pomalować dwukrotnie emalią poliwinylową. 4

5 5.5. IZOLACJA TERMICZNA. Jako izolację cieplną rurociągów stalowych stosować otuliny Steinonorm 300 grubości wg zestawienia: Średnica rury Dn [mm] Średnica Wewnętrzna otuliny [ mm ] Grubość otulin [ mm ] Zasilanie 90 C Powrót 70 C Rurociągi wodociągowe wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obrębie kotłowni izolować termicznie otuliną typu Steinoflex grubości 13 mm INSTALACJA GAZOWA. Budynek wyposaŝony będzie w następujące urządzenia gazowe: - kocioł c.o. Vitogas 050 o mocy 280 kw 1 szt - kuchenki gazowe czteropalnikowe 2 szt - taboret gazowy 1 szt Dostawę gazu zapewnia jego dostawca w ilości max. 5

6 ObciąŜenie maskymalne wynosi: 1. instalacja gazowa do kotła - kocioł 280 kw 37,3 m³/h Do pomiaru zuŝycia gazu przewidziano gazomierz typu G 25, który naleŝy zamontować w istniejącym pomieszczeniu gazomierza. Istniejący gazomierz G 65 naleŝy zlikwidować. 2. pozostałe urządzenia - kuchenka gazowa 2 szt 3,0 m³/h - taboret gazowy 1 szt 1,2 m³/h Do pomiaru zuŝycia gazu przewidziano gazomierz typu G4, który naleŝy zamontować w pomieszczeniu pracowni. Gazomierz umieścić w szafce zamontowanej na ścianie w pomieszczeniu. Do kotłowni naleŝy doprowadzić odrębny przewód gazowy, z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia - istniejącą instalację gazową naleŝy rozdzielić. W tym celu naleŝy odłączyć instalację gazową zasilającą kuchenki i taboret od pozostałej części i wykonać nowy odcinek od kurka głównego zgodnie z rys. Instalację gazową wykonać naleŝy z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-80/H łączonych przez spawanie. Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe rozdz str. 106 na instalacji doprowadzającej gaz do kotła (za kurkiem ogniowym na zewnątrz budynku ) naleŝy zamontować zawór elektromagnetyczny, działający pod wpływem sygnału czujnika wykrywającego obecność gazu w kotłowni ( dedektor awaryjnego wypływu gazu DAWG). Przy przejściach przez przegrody budowlane na przewodzie załoŝyć naleŝy tuleje ochronne. Uszczelnienie tuleji ochronnych wykonać sznurem smołowym i kitem trwałoelastycznym. Całość instalacji naleŝy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z r. (Dz. U. Nr 75/2002 ) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisami Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm. Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności spręŝonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa, rurociągi naleŝy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową, a następnie farbą nawierzchniową olejną lub syntetyczną. 6

7 UWAGA: Urządzenia powinny być przystosowane do spalania gazu GZ 41, INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. Ciepła woda do celów socjalno - bytowych przygotowywana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym typu Buderus Logalux ST 300 o pojemności V= 300dm zasilanym z projektowanego kotła gazowego. Obieg czynnika grzewczego wymuszony będzie za pomocą pompy 32 POr 80C którą naleŝy zamontować na przewodzie zasilenia. Regulacja temperatury wody ciepłej odbywać się będzie za pomocą mikroprocesowego regulatora pracy kotła. Jako zabezpieczenie podgrzewacza na przewadzie doprowadzającym wodę zimną naleŝy zamontować zawór odcinający, zawór zwrotny i od strony podgrzewacza zawór bezpieczeństwa SYR membranowy 3/4" o ciśnieniu otwarcia 6,0 bar.( nastawa fabryczna ) Instalację naleŝy wykonać z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie INSTALACJA KANALIZACYJNA. Istniejącą instalację kanalizacyjną w kotłowni naleŝy częściowo wymienić na nową. W posadzce naleŝy zamontować wpusty podłogowe i wykonać studzienkę schładzającą 70 x 70 cm i głębokości 100 cm W kotłowni naleŝy równieŝ zamontować zlew blaszany z zaworem czerpalny z końcówką na wąŝ 3/4" WENTYLACJA POMIESZCZEŃ. Pomieszczenie kotłowni musi być wyposaŝone w układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej słuŝącej do: - dostarczenia świeŝego powietrza do pomieszczenia w ilości wystarczającej do prawidłowego spalania - utrzymania świeŝości powietrza w pomieszczeniu Zgodnie z Polską Normą PN-B z 1999r. przy kotłowniach o mocy powyŝej 65 kw powierzchnia przekroju kanału nawiewnego wynosi: 7

8 Nawiew- 5 cm² x 280 kw = 1400,0 cm² przyjęto kanał wentylacji nawiewnej typu Z o wym. 50 x 30 cm powierzchnia przekroju kanału wentylacji wywiewnej wynosi: Wywiew- 0,5 x 1400,0 = 700,0 cm² przyjęto istniejące dwa kanał o przekroju 25 x 28 cm kaŝdy WYTYCZNE BUDOWLANE. Wykonać modernizację pomieszczenia wg wytycznych zawartych w niniejszym projekcie Ściany i stropy w pomieszczeniu kotłowni powinny mieć 2 klasę odporności ogniowej Posadzka i cokolik w pomieszczeniu kotłowni powinna być wykonana z materiałów nienasiąkliwych ( płytki ceramiczne ) Sufit pomieszczeń kotłowni malować farbą emulsyjną w kolorze jasnym. Ściany zaleca się do wysokości 2,0 m. wyłoŝyć płytkami ceramicznymi Pod kotłem wykonać podstawę o wysokości 0,1 m. nad poziom posadzki z krawędzią zabezpieczoną przed uszkodzeniem Drzwi wewnętrzne stalowe otwierane na zewnątrz o szerokości 90 cm powinny posiadać odporność ogniową EI - 30 ( poświadczoną atestem ) Przejścia wszystkich przewodów przez ściany kotłowni wykonać w rurach ochronnych i dobrze uszczelnić masą ogniochronną Hilti CP601S stosowaną wg wytycznych producenta Urządzenia i instalacje elektryczne muszą spełniać wymagania dla kotłowni gazowych Wykonać wentylację nawiewno - wywiewną kotłowni. Wlot do kanału wywiewnego pod stropem Przewody spalinowe i wentylacyjne muszą być odebrane przez uprawnionego kominiarza. 8

9 5.11. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE. Wykonać instalację do zasilania kotła, pomp i siłowników Wykonać nową instalację oświetleniową. Wyłącznik główny winien znajdować się przy drzwiach Wykonać instalację czujników automatyki Przewidzieć gniazdo wtykowe do światła o napięciu 24 V OBLICZENIA. I. Dobór pomp A/ pompa odgał. Dn 50 G = x 0,86 : 20 = kg/h Straty ciśnienia przyjęto orientacyjnie H = 1,5 m H 2 O Dobrano pompę 32 POe 80 C B/ pompa odgał. Dn 40 G = x 0,86 : 20 = kg/h Straty ciśnienia przyjęto orientacyjnie H = 1,5 m H 2 O Dobrano pompę 25 POe 80 C II. Naczynie wzbiorcze Dane: - wydajność kotłowni 280 kw - tz 90º C - tp 70º C - 0,05 MPa - p max 0,25 MPa - p1 = 0, V = 5200 dm³ 1) Dobór naczynia wzbiorczego dla c.o. Vu = 1,1 x V x p1 x v 9

10 Vu = 1,1 x 5,2 x 0,9996 x 0,0287 Vu = 0,1640 m³ p max + 0,1 0,25 + 0,1 Vc = Vu = 0, p max - p 0,25-0,1 Vc = 0,382 m³ Naczynie wzbiorcze o pojemności uŝytkowej 164,0 dm³ x 1 szt. całkowitej 500 dm³ x 1 szt, ciśnienie statyczne 1,5 bar, ciśnienie robocze 2,5 bar, typ N500 2) Obliczenie średnicy rury wzbiorczej dla c.o. wg. PN 91/B d = 0,7 x Vu d = 0,7 x 164 d = 8,96 mm Przyjęto rurę wzbiorczą DN 25 10

11 5.13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI l.p. Wyszczególnienie ilość producent 1 Kocioł Vitogas kw 1 Viessmann 2 Zasobnik c.w.u. Vitocell 300 l z grzałką elektryczną 1 Viessmann 3 Naczynie wzbiorcze N500 1 Viessmann 4 Rozdzielacz obwodów grzewczych 2-5 Filtroodmulnik typu FOM80 1 Pomex 6 Regulator Vitotronic 300 GW 2 1 Viessmann 7 Regulator Vitotronic 050 HL3 W 1 Viessmann 8 Moduł LON 2 Viessmann 9 Przewód LON 2 Viessmann 10 Pompa 32POe80C 2 LFP 11 Pompa 25Poe80C 2 LFP 12 Pompa 32Por80C 2 LFP 13 Zawór mieszajacy wspawywany Dn 32 z siłownikiem 2 Viessmann 14 zawór mieszający wspawywany Dn 25 z siłownikiem 2 Viessmann 15 Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór zwrotny do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór zwrotny do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Ogranicznik poziomu minimalnego typ SYR 22 zawór bezpieczeństwa typ ¼ 3 bar 1 SYR 23 zawór bezpieczeństwa typ 1915 ¾ 6 bar 1 SYR 24 Pompa cyrkulacyjna 15 PWr 13 C 1 LFP 25 Zawór kulowy mufowy Dn Zawór zwrotny mufowy Dn Zawór kulowy mufowy Dn Zawór zwrotny mufowy Dn Zawór kulowy mufowy Dn Zawór zwrotny mufowy Dn Zawór spustowy Dn Naczynie wzbiorcze c.w.u. DD 12 1 Vissmann 33 Zawór kulowy mufowy dn Zawór odpowietrzający automatyczny 18 Flamco 35 Stacja Uzdatniania wody AQUASET Viessmann 36 Zlew blaszany 1-37 Wpust podłogowy 2-38 Zawór elektromagnetyczny MAG Dn Detektor gazu DEX Moduł alarmu MD Lampka sygnalizacyjna 1-42 Syrena alarmowa 1-43 Zawór kulowy mufowy Dn

12 6. SALA GIMNASTYCZNA 6.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Instalacja centralnego ogrzewania W ogrzewanych pomieszczeniach części socjalnych zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe w oparciu o istniejące grzejniki płytowe. Instalację wykonać z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie. Przewody poprowadzić w posadzce oraz wzdłuŝ ścian. Przewody naleŝy zaizolować termicznie otulinami Thermaflex o grubości 20 mm. W najwyŝszych miejscach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne Flamco 1. Przejścia przez przegrody poprowadzić w rurach ochronnych z tworzywa szt. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próby szczelności pod ciśnieniem min. 4 bar oraz regulację instalacji. 2. Kotłownia Źródłem ciepła dla części socjalnej będzie kocioł wiszący Vitopend 222 z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kw z zintegrowanym 50 litrowym zasobnikiem ciepłej wody i regulatorem Vitotronic sterowanym pogodowo. Odprowadzenie spalin z kotła będzie wykonane przez komin koncentryczny spaliny powietrze wyprowadzony nad dach. Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną. Nawiew do kotłowni o powierzchni 200 cm2 - w drzwiach do pomieszczenia. Kocioł jest wyposaŝony w pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze zamknięte. 3. Płukanie instalacji. Instalację naleŝy dokładnie wypłukać wodą poprzez szybkie co najmniej 3 krotne opróŝnianie kaŝdej gałęzi oddzielnie, aŝ do osiągnięcia zupełnej czystości wypływającej wody. 4. Próby i odbiór instalacji. Po wykonaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próby i odbiór instalacji wg. przepisów PN/B

13 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz wg. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Ciśnienie próbne p = 0,4 MPa. Po pozytywnym wyniku prób naleŝy instalację przepłukać. Po uruchomieniu kotła naleŝy wykonać próbę na gorąco oraz zamontować kompletną automatykę, dobrać krzywą grzewczą i wykonać programowanie układu. Jako ostatni element naleŝy wykonać pomiary pracy kotła. ( wg. wskazań producenta ) i regulację palnika. 5. Ogrzewanie sali gimnastycznej. Źródłem ciepła dla sali gimnastycznej będą dwie nagrzewnice powietrza TECNOCLIMA typu PA 26-4 z zamkniętą komorą spalania o mocy 23 kw kaŝda z palnikiem i wentylatorem dwustopniowym. Sterowanie kaŝdej nagrzewnicy wykonać za pomocą termostatu pomieszczeniowego z funkcją programowania czasowego. Nagrzewnice zamontować na wys. 3,0 m. Termostaty zamontować pod nagrzewnicami na wysokości 1,5 1,8 m. Odprowadzenie spalin z nagrzewnic naleŝy wykonać przez komin koncentryczny spaliny-powietrze wyprowadzony nad dach. W celu uzyskania równomiernego rozkładu temperatury w pomieszczeniu oraz kierowania ogrzanego powietrza w dół naleŝy zamontować destryfikator powierza TECNOCLIMA typu DST 35. Urządzenie jest sterowane za pomocą termostatu, który umoŝliwia automatyczną pracę. Dodatkowo projektuje się montaŝ sześciu wywietrzaków dachowych typu A wyprowadzonych nad dach INSTALACJA GAZOWA. Budynek wyposaŝony będzie w następujące urządzenia gazowe: - kocioł gazowy dwufunkcyjny 24 kw - 1 szt - nagrzewnice powietrza 23 kw - 2 szt Dostawę gazu zapewnia jego dostawca w ilości max. Do pomiaru zuŝycia gazu przewidziano gazomierz typu G6, który naleŝy zamontować w szafce na zewnątrz budynku. Instalację gazową naleŝy wykonać od projektowanego w odrębnym opracowaniu przyłącza. Instalację gazową wykonać naleŝy z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-80/H łączonych przez spawanie o średnicy 25 i 32 mm. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 4% w kierunku kurka ogniowego. Przy przejściach przez przegrody budowlane na 13

14 przewodzie załoŝyć naleŝy tuleje ochronne. Uszczelnienie tuleji ochronnych wykonać sznurem smołowym i kitem trwałoelastycznym. Całość instalacji naleŝy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z ( Dz. U. Nr 75/2002 ) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisami Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207 poz ) z późniejszymi zmianami. Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności spręŝonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa, rurociągi naleŝy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową, a następnie farbą nawierzchniową olejną lub syntetyczną. UWAGA: Urządzenia powinny być przystosowane do spalania gazu GZ 41, INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. Ciepła woda do celów socjalno - bytowych przygotowywana będzie w kotle gazowym dwufunkcyjnym Vissmann typu Vitopend 222 z zintegrowanym 50 litrowym zbiornikiem ciepłej wody. Regulacja temperatury wody ciepłej odbywać się będzie za pomocą mikroprocesowego regulatora pracy kotła. Jako zabezpieczenie podgrzewacza na przewodzie doprowadzającym wodę zimną naleŝy zamontować zawór odcinający, zawór zwrotny i od strony podgrzewacza zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6,0 bar.( nastawa fabryczna ) Instalację naleŝy wykonać z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW l.p. Wyszczególnienie ilość producent 1 Kocioł Vitopend ,0 kw 1 Viessmann 2 Aparat grzewczy PA Tecnoclima 3 Destryfikator DST 35 1 Tecnocilma 4 Zawór kulowy dn Zawór kulowy dn Termostaty pomieszczeniowe z funkcją pr. czasowego 2 Tecnoclima 7 Konsole nośne do nagrzewnic - obrotowe 2 Tecnoclima 14

15 7. UWAGI KOŃCOWE: Przed rozpoczęciem robót naleŝy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót. MontaŜ oraz próby wszystkich instalacji objętych tą dokumentacją wykonać zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych " cz.ii Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych " SGGiK z 1994 roku oraz przepisami BHP i p.poŝ. 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje: - wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej ( ciepłej i zimnej wody ) - wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie wewnętrznej instalacji gazu - wykonanie technologii kotłowni z kotłem opalanym gazem 2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - na terenie działki nie ma elementów stwarzających zagroŝenie Ŝycia i zdrowia ludzi 3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas wystąpienia: - zagroŝenie przy robotach ziemnych związanych z budową zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, - zagroŝenie przy robotach ziemnych związanych z budową studni wodomierzowej zagroŝenie przy pracy wysięgników dźwigowych 4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kaŝdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP 15

16 - przed rozpoczęciem robót naleŝy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót - całość prac instalacyjnych naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych " SGGiK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poŝ. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach. - stosować wyroby i rozwiązania dopuszczalne do stosowania w budownictwie 16

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 51 T TEL.: (0 32) 67 15661-2 ; FAX.: (0 32) 67 15663; TEL.KOM.: 0 501 315 007 SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl EGZ. NR1 P r z e d s i ę b i o r s t w o T e c h n i c z n o -H a n d l o w e CIEPŁOTECHNIKA MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania EUROSYSTEM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa 55-120 Oborniki Śląskie ul. Paderewskiego 21 tel. (071) 310-20-62, kom. 0692448145 REGON: 932096754 NIP: 915-152-45-10 Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 0 do SIWZ SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY. Podstawa opracowania str. 3. Zakres opracowania str. 3 3. Opis przyjętego rozwiązania str. 4 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE Inwestor: Gmina Łapanów 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. Nazwa inwestycji Inwestor REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE zam. 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 Lokalizacja inwestycji Stradunia ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Białobrzegi PL. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi KOD SPECYFIKACJI 45300000-0. Autor specyfikacji: Andrzej Maj

Inwestor: Gmina Białobrzegi PL. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi KOD SPECYFIKACJI 45300000-0. Autor specyfikacji: Andrzej Maj Specyfikacja techniczna przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ewid. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26-800 Białobrzegi. -instalacja technologiczna -instalacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Data: 2009-02-25 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45333000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES ZAM: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy instalacji ogrzewania elektrycznego adaptowanych pomieszczeń oraz instalacji gazu propan-butan do celów technologicznych w budynku magazynowych w związku ze zmianą sposobu

Bardziej szczegółowo