O P I S T E C H N I C Z N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I S T E C H N I C Z N Y"

Transkrypt

1 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 1.1. Ogólny opis lokalizacji i przedmiotu planowanej inwestycji: Przedmiotem niniejszej inwestycji jest modernizacja istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu oraz zmiana systemu zaopatrzenia w ciepło budynku sali gimnastycznej. Modernizacja polegała będzie na: likwidacji istniejących dwóch zuŝytych kotłów typu Ster-Gaz o łącznej mocy 360 kw zamontowanych w pomieszczeniu kotłowni i montaŝu nowego kotła Vissmann typu Vitogas 050 o mocy 280 kw, wykonaniu przyłącza gazu do budynku sali gimnastycznej, montaŝu kotła dwufunkcyjnego do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń socjalnych sali gimnastycznej oraz montaŝu nagrzewnic powietrza w sali gimnastycznej. W ramach niniejszego opracowania ujęto równieŝ budowę nowej instalacji gaz w budynku głównym szkoły, zmianę systemu instalacji centralnego ogrzewania z otwartego na zamknięty, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach socjalnych sali gimnastycznej i instalacji gazu do kotła i aparatów grzewczych oraz wykonanie prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w/w instalacji. Przyłącze gazu do sali gimnastycznej ujęto w odrębnym opracowaniu. W dalszej kolejności naleŝy przewidzieć konieczność wymiany całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym szkoły Istniejące uzbrojenie działki: Działka posiada uzbrojenie : - przyłącze wodociągowe - przyłącze kanalizacji deszczowej - przyłącze kanalizacji sanitarnej - przyłącze energetyczne - przyłącze gazowe do budynku głównego 1

2 2. INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu im. Kornela Makuszyńskiego ul. Wały J. Dąbrowskiego nr Rawicz Adres budowy: Rawicz ul. Wały J. Dąbrowskiego nr 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. -zlecenie Inwestora -obowiązujące przepisy i normy -wizja lokalna -uzgodnienia z Inwestorem -inwentaryzacja budynku 4. STAN ISTNIEJĄCY. W istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku głównym zamontowane są dwa całkowicie zuŝyte kotły centralnego ogrzewania typu STER-GAZ o mocy 180 kw kaŝdy. Kotły te stanowiły źródło ciepła dla dwóch ogrzewanych budynków budynku głównego szkoły i sali gimnastycznej. Do sali gimnastycznej ciepło dostarczane jest instalacją centralnego ogrzewania dn 80 prowadzoną w kanale wzdłuŝ ściany zewnętrznej wewnątrz budynku głównego a następnie kanałem podziemnym. Kanał wykonany systemem tradycyjnym z izolacją przewodów wykonaną wełną mineralną i jutą w złym stanie technicznym, przewody skorodowane i nieszczelne. System ogrzewania grawitacyjny otwarty z częściowym wspomaganiem pompami obiegowymi. Rozdział instalacji dolny. Przewody prowadzone pod stropem w piwnicy i w ścianach budynku. 2

3 5. BUDYNEK SZKOLNY 5.1. KOTŁOWNIA - TECHNOLOGIA. Źródłem ciepła dla budynku głównego szkoły będzie kocioł Viessmann Vitogas 050 o mocy 280 kw z palnikiem atmosferycznym. Praca kotła sterowana będzie regulatorem Vitotronic 300 GW 2. Parametry obliczeniowe kotłowni 90/70 C - istniejąca instalacja c.o. Temperatura wody w instalacji grzewczej regulowana będzie na podstawie temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa). Zabezpieczenie kotła stanowić będzie moduł zaworu bezpieczeństwa typu SYR /4 o ciśnieniu otwarcia 3bar. Przy kotle na odcinku pionowym zamontować bezpiecznik braku wody w kotle typu SYR. Zabezpieczeniem instalacji będzie naczynie wzbiorcze przeponowe N500 o ciśnieniu wstępnym 1,5 bar. Na przewodzie powrotnym przed kotłem zamontować filtroodmulnik FOM80. Ciepła woda uŝytkowa przygotowywana będzie w zasobniku stojącym Vitocell o pojemności 300 l z grzałką elektryczną. Na dopływie zimnej wody zamontować zawór odcinający kulowy, zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa SYR /4 o ciśnieniu otwarcia 6 bar. W najwyŝszych miejscach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne Flamco 1. Przewody w kotłowni i nowy odcinek instalacji wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Przewody zaizolować termicznie otulinami Steinonorm 300 o grubości 20 mm. Manometry 0-0,4 MPa i 0-0,6 MPa oraz termometry zamontować zgodnie z rysunkami. Na rozdzielaczu zamontować zespoły pomp z zaworami mieszającymi - wg specyfikacji materiałów. Sterowanie pracą obiegów grzewczych dodatkowo regulatorem Vitotronic HK 3 W. Napełnienie instalacji powinno się odbyć wodą uzdatnioną. Do uzdatniania wody proponuje się stację AQUASET 500 Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia p.poŝ w kotłowni zabezpieczyć masą ogniochronną Hilti CP601S stosowaną wg wytycznych producenta. Po zakończeniu prac montaŝowych dokonać prób szczelności pod ciśnieniem 0,4 MPa (bez naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa) oraz przeprowadzić rozruch i regulację układu. Przewód spalinowy od kotła do komina wykonać jako dwuścienny kwasoodporny z kształtek MKD 300/360. Komin wewnętrzny z blachy kwasoodpornej wyprowadzony nad dach komin istniejący o wysokości czynnej komina ca 20,0 m. 3

4 Nawiew powietrza do kotłowni kratką wentylacyjną o wymiarach 50x30cm zamontowaną w ścianie zewnętrznej kotłowni na wysokości max 30 cm nad posadzką Wentylacja wywiewna zrealizowana będzie poprzez poziomy przewód wentylacji grawitacyjnej wykonany z blachy stalowej obudowanym płytą GKF 15 i dwa pionowe kanały o wym 28 x 25 cm PŁUKANIE INSTALACJI. Instalację naleŝy dokładnie wypłukać wodą poprzez szybkie co najmniej 3 krotne opróŝnianie kaŝdej gałęzi oddzielnie, aŝ do osiągnięcia zupełnej czystości wypływającej wody PRÓBY I ODBIÓR INSTALACJI. Po wykonaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próby i odbiór instalacji wg. przepisów PN/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz wg. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Ciśnienie próbne p = 0,4 MPa. Po pozytywnym wyniku prób naleŝy instalację przepłukać. Po uruchomieniu kotłowni naleŝy wykonać na gorąco przez 72 godziny oraz zamontować kompletną automatykę, dobrać krzywą grzewczą i wykonać programowanie układu. Jako ostatni element naleŝy wykonać pomiary pracy kotłów ( wg. wskazań producenta ) i regulację palników ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej wszystkie przewody prowadzone w kotłowni naleŝy oczyścić do 2-go stopnia czystości wg. Instrukcji KOR-3A i pomalować dwukrotnie emalią poliwinylową. 4

5 5.5. IZOLACJA TERMICZNA. Jako izolację cieplną rurociągów stalowych stosować otuliny Steinonorm 300 grubości wg zestawienia: Średnica rury Dn [mm] Średnica Wewnętrzna otuliny [ mm ] Grubość otulin [ mm ] Zasilanie 90 C Powrót 70 C Rurociągi wodociągowe wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obrębie kotłowni izolować termicznie otuliną typu Steinoflex grubości 13 mm INSTALACJA GAZOWA. Budynek wyposaŝony będzie w następujące urządzenia gazowe: - kocioł c.o. Vitogas 050 o mocy 280 kw 1 szt - kuchenki gazowe czteropalnikowe 2 szt - taboret gazowy 1 szt Dostawę gazu zapewnia jego dostawca w ilości max. 5

6 ObciąŜenie maskymalne wynosi: 1. instalacja gazowa do kotła - kocioł 280 kw 37,3 m³/h Do pomiaru zuŝycia gazu przewidziano gazomierz typu G 25, który naleŝy zamontować w istniejącym pomieszczeniu gazomierza. Istniejący gazomierz G 65 naleŝy zlikwidować. 2. pozostałe urządzenia - kuchenka gazowa 2 szt 3,0 m³/h - taboret gazowy 1 szt 1,2 m³/h Do pomiaru zuŝycia gazu przewidziano gazomierz typu G4, który naleŝy zamontować w pomieszczeniu pracowni. Gazomierz umieścić w szafce zamontowanej na ścianie w pomieszczeniu. Do kotłowni naleŝy doprowadzić odrębny przewód gazowy, z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia - istniejącą instalację gazową naleŝy rozdzielić. W tym celu naleŝy odłączyć instalację gazową zasilającą kuchenki i taboret od pozostałej części i wykonać nowy odcinek od kurka głównego zgodnie z rys. Instalację gazową wykonać naleŝy z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-80/H łączonych przez spawanie. Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe rozdz str. 106 na instalacji doprowadzającej gaz do kotła (za kurkiem ogniowym na zewnątrz budynku ) naleŝy zamontować zawór elektromagnetyczny, działający pod wpływem sygnału czujnika wykrywającego obecność gazu w kotłowni ( dedektor awaryjnego wypływu gazu DAWG). Przy przejściach przez przegrody budowlane na przewodzie załoŝyć naleŝy tuleje ochronne. Uszczelnienie tuleji ochronnych wykonać sznurem smołowym i kitem trwałoelastycznym. Całość instalacji naleŝy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z r. (Dz. U. Nr 75/2002 ) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisami Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm. Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności spręŝonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa, rurociągi naleŝy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową, a następnie farbą nawierzchniową olejną lub syntetyczną. 6

7 UWAGA: Urządzenia powinny być przystosowane do spalania gazu GZ 41, INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. Ciepła woda do celów socjalno - bytowych przygotowywana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym typu Buderus Logalux ST 300 o pojemności V= 300dm zasilanym z projektowanego kotła gazowego. Obieg czynnika grzewczego wymuszony będzie za pomocą pompy 32 POr 80C którą naleŝy zamontować na przewodzie zasilenia. Regulacja temperatury wody ciepłej odbywać się będzie za pomocą mikroprocesowego regulatora pracy kotła. Jako zabezpieczenie podgrzewacza na przewadzie doprowadzającym wodę zimną naleŝy zamontować zawór odcinający, zawór zwrotny i od strony podgrzewacza zawór bezpieczeństwa SYR membranowy 3/4" o ciśnieniu otwarcia 6,0 bar.( nastawa fabryczna ) Instalację naleŝy wykonać z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie INSTALACJA KANALIZACYJNA. Istniejącą instalację kanalizacyjną w kotłowni naleŝy częściowo wymienić na nową. W posadzce naleŝy zamontować wpusty podłogowe i wykonać studzienkę schładzającą 70 x 70 cm i głębokości 100 cm W kotłowni naleŝy równieŝ zamontować zlew blaszany z zaworem czerpalny z końcówką na wąŝ 3/4" WENTYLACJA POMIESZCZEŃ. Pomieszczenie kotłowni musi być wyposaŝone w układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej słuŝącej do: - dostarczenia świeŝego powietrza do pomieszczenia w ilości wystarczającej do prawidłowego spalania - utrzymania świeŝości powietrza w pomieszczeniu Zgodnie z Polską Normą PN-B z 1999r. przy kotłowniach o mocy powyŝej 65 kw powierzchnia przekroju kanału nawiewnego wynosi: 7

8 Nawiew- 5 cm² x 280 kw = 1400,0 cm² przyjęto kanał wentylacji nawiewnej typu Z o wym. 50 x 30 cm powierzchnia przekroju kanału wentylacji wywiewnej wynosi: Wywiew- 0,5 x 1400,0 = 700,0 cm² przyjęto istniejące dwa kanał o przekroju 25 x 28 cm kaŝdy WYTYCZNE BUDOWLANE. Wykonać modernizację pomieszczenia wg wytycznych zawartych w niniejszym projekcie Ściany i stropy w pomieszczeniu kotłowni powinny mieć 2 klasę odporności ogniowej Posadzka i cokolik w pomieszczeniu kotłowni powinna być wykonana z materiałów nienasiąkliwych ( płytki ceramiczne ) Sufit pomieszczeń kotłowni malować farbą emulsyjną w kolorze jasnym. Ściany zaleca się do wysokości 2,0 m. wyłoŝyć płytkami ceramicznymi Pod kotłem wykonać podstawę o wysokości 0,1 m. nad poziom posadzki z krawędzią zabezpieczoną przed uszkodzeniem Drzwi wewnętrzne stalowe otwierane na zewnątrz o szerokości 90 cm powinny posiadać odporność ogniową EI - 30 ( poświadczoną atestem ) Przejścia wszystkich przewodów przez ściany kotłowni wykonać w rurach ochronnych i dobrze uszczelnić masą ogniochronną Hilti CP601S stosowaną wg wytycznych producenta Urządzenia i instalacje elektryczne muszą spełniać wymagania dla kotłowni gazowych Wykonać wentylację nawiewno - wywiewną kotłowni. Wlot do kanału wywiewnego pod stropem Przewody spalinowe i wentylacyjne muszą być odebrane przez uprawnionego kominiarza. 8

9 5.11. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE. Wykonać instalację do zasilania kotła, pomp i siłowników Wykonać nową instalację oświetleniową. Wyłącznik główny winien znajdować się przy drzwiach Wykonać instalację czujników automatyki Przewidzieć gniazdo wtykowe do światła o napięciu 24 V OBLICZENIA. I. Dobór pomp A/ pompa odgał. Dn 50 G = x 0,86 : 20 = kg/h Straty ciśnienia przyjęto orientacyjnie H = 1,5 m H 2 O Dobrano pompę 32 POe 80 C B/ pompa odgał. Dn 40 G = x 0,86 : 20 = kg/h Straty ciśnienia przyjęto orientacyjnie H = 1,5 m H 2 O Dobrano pompę 25 POe 80 C II. Naczynie wzbiorcze Dane: - wydajność kotłowni 280 kw - tz 90º C - tp 70º C - 0,05 MPa - p max 0,25 MPa - p1 = 0, V = 5200 dm³ 1) Dobór naczynia wzbiorczego dla c.o. Vu = 1,1 x V x p1 x v 9

10 Vu = 1,1 x 5,2 x 0,9996 x 0,0287 Vu = 0,1640 m³ p max + 0,1 0,25 + 0,1 Vc = Vu = 0, p max - p 0,25-0,1 Vc = 0,382 m³ Naczynie wzbiorcze o pojemności uŝytkowej 164,0 dm³ x 1 szt. całkowitej 500 dm³ x 1 szt, ciśnienie statyczne 1,5 bar, ciśnienie robocze 2,5 bar, typ N500 2) Obliczenie średnicy rury wzbiorczej dla c.o. wg. PN 91/B d = 0,7 x Vu d = 0,7 x 164 d = 8,96 mm Przyjęto rurę wzbiorczą DN 25 10

11 5.13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI l.p. Wyszczególnienie ilość producent 1 Kocioł Vitogas kw 1 Viessmann 2 Zasobnik c.w.u. Vitocell 300 l z grzałką elektryczną 1 Viessmann 3 Naczynie wzbiorcze N500 1 Viessmann 4 Rozdzielacz obwodów grzewczych 2-5 Filtroodmulnik typu FOM80 1 Pomex 6 Regulator Vitotronic 300 GW 2 1 Viessmann 7 Regulator Vitotronic 050 HL3 W 1 Viessmann 8 Moduł LON 2 Viessmann 9 Przewód LON 2 Viessmann 10 Pompa 32POe80C 2 LFP 11 Pompa 25Poe80C 2 LFP 12 Pompa 32Por80C 2 LFP 13 Zawór mieszajacy wspawywany Dn 32 z siłownikiem 2 Viessmann 14 zawór mieszający wspawywany Dn 25 z siłownikiem 2 Viessmann 15 Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór zwrotny do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór zwrotny do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Ogranicznik poziomu minimalnego typ SYR 22 zawór bezpieczeństwa typ ¼ 3 bar 1 SYR 23 zawór bezpieczeństwa typ 1915 ¾ 6 bar 1 SYR 24 Pompa cyrkulacyjna 15 PWr 13 C 1 LFP 25 Zawór kulowy mufowy Dn Zawór zwrotny mufowy Dn Zawór kulowy mufowy Dn Zawór zwrotny mufowy Dn Zawór kulowy mufowy Dn Zawór zwrotny mufowy Dn Zawór spustowy Dn Naczynie wzbiorcze c.w.u. DD 12 1 Vissmann 33 Zawór kulowy mufowy dn Zawór odpowietrzający automatyczny 18 Flamco 35 Stacja Uzdatniania wody AQUASET Viessmann 36 Zlew blaszany 1-37 Wpust podłogowy 2-38 Zawór elektromagnetyczny MAG Dn Detektor gazu DEX Moduł alarmu MD Lampka sygnalizacyjna 1-42 Syrena alarmowa 1-43 Zawór kulowy mufowy Dn

12 6. SALA GIMNASTYCZNA 6.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Instalacja centralnego ogrzewania W ogrzewanych pomieszczeniach części socjalnych zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe w oparciu o istniejące grzejniki płytowe. Instalację wykonać z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie. Przewody poprowadzić w posadzce oraz wzdłuŝ ścian. Przewody naleŝy zaizolować termicznie otulinami Thermaflex o grubości 20 mm. W najwyŝszych miejscach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne Flamco 1. Przejścia przez przegrody poprowadzić w rurach ochronnych z tworzywa szt. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próby szczelności pod ciśnieniem min. 4 bar oraz regulację instalacji. 2. Kotłownia Źródłem ciepła dla części socjalnej będzie kocioł wiszący Vitopend 222 z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kw z zintegrowanym 50 litrowym zasobnikiem ciepłej wody i regulatorem Vitotronic sterowanym pogodowo. Odprowadzenie spalin z kotła będzie wykonane przez komin koncentryczny spaliny powietrze wyprowadzony nad dach. Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną. Nawiew do kotłowni o powierzchni 200 cm2 - w drzwiach do pomieszczenia. Kocioł jest wyposaŝony w pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze zamknięte. 3. Płukanie instalacji. Instalację naleŝy dokładnie wypłukać wodą poprzez szybkie co najmniej 3 krotne opróŝnianie kaŝdej gałęzi oddzielnie, aŝ do osiągnięcia zupełnej czystości wypływającej wody. 4. Próby i odbiór instalacji. Po wykonaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próby i odbiór instalacji wg. przepisów PN/B

13 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz wg. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Ciśnienie próbne p = 0,4 MPa. Po pozytywnym wyniku prób naleŝy instalację przepłukać. Po uruchomieniu kotła naleŝy wykonać próbę na gorąco oraz zamontować kompletną automatykę, dobrać krzywą grzewczą i wykonać programowanie układu. Jako ostatni element naleŝy wykonać pomiary pracy kotła. ( wg. wskazań producenta ) i regulację palnika. 5. Ogrzewanie sali gimnastycznej. Źródłem ciepła dla sali gimnastycznej będą dwie nagrzewnice powietrza TECNOCLIMA typu PA 26-4 z zamkniętą komorą spalania o mocy 23 kw kaŝda z palnikiem i wentylatorem dwustopniowym. Sterowanie kaŝdej nagrzewnicy wykonać za pomocą termostatu pomieszczeniowego z funkcją programowania czasowego. Nagrzewnice zamontować na wys. 3,0 m. Termostaty zamontować pod nagrzewnicami na wysokości 1,5 1,8 m. Odprowadzenie spalin z nagrzewnic naleŝy wykonać przez komin koncentryczny spaliny-powietrze wyprowadzony nad dach. W celu uzyskania równomiernego rozkładu temperatury w pomieszczeniu oraz kierowania ogrzanego powietrza w dół naleŝy zamontować destryfikator powierza TECNOCLIMA typu DST 35. Urządzenie jest sterowane za pomocą termostatu, który umoŝliwia automatyczną pracę. Dodatkowo projektuje się montaŝ sześciu wywietrzaków dachowych typu A wyprowadzonych nad dach INSTALACJA GAZOWA. Budynek wyposaŝony będzie w następujące urządzenia gazowe: - kocioł gazowy dwufunkcyjny 24 kw - 1 szt - nagrzewnice powietrza 23 kw - 2 szt Dostawę gazu zapewnia jego dostawca w ilości max. Do pomiaru zuŝycia gazu przewidziano gazomierz typu G6, który naleŝy zamontować w szafce na zewnątrz budynku. Instalację gazową naleŝy wykonać od projektowanego w odrębnym opracowaniu przyłącza. Instalację gazową wykonać naleŝy z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-80/H łączonych przez spawanie o średnicy 25 i 32 mm. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 4% w kierunku kurka ogniowego. Przy przejściach przez przegrody budowlane na 13

14 przewodzie załoŝyć naleŝy tuleje ochronne. Uszczelnienie tuleji ochronnych wykonać sznurem smołowym i kitem trwałoelastycznym. Całość instalacji naleŝy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z ( Dz. U. Nr 75/2002 ) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisami Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207 poz ) z późniejszymi zmianami. Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności spręŝonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa, rurociągi naleŝy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową, a następnie farbą nawierzchniową olejną lub syntetyczną. UWAGA: Urządzenia powinny być przystosowane do spalania gazu GZ 41, INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. Ciepła woda do celów socjalno - bytowych przygotowywana będzie w kotle gazowym dwufunkcyjnym Vissmann typu Vitopend 222 z zintegrowanym 50 litrowym zbiornikiem ciepłej wody. Regulacja temperatury wody ciepłej odbywać się będzie za pomocą mikroprocesowego regulatora pracy kotła. Jako zabezpieczenie podgrzewacza na przewodzie doprowadzającym wodę zimną naleŝy zamontować zawór odcinający, zawór zwrotny i od strony podgrzewacza zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6,0 bar.( nastawa fabryczna ) Instalację naleŝy wykonać z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW l.p. Wyszczególnienie ilość producent 1 Kocioł Vitopend ,0 kw 1 Viessmann 2 Aparat grzewczy PA Tecnoclima 3 Destryfikator DST 35 1 Tecnocilma 4 Zawór kulowy dn Zawór kulowy dn Termostaty pomieszczeniowe z funkcją pr. czasowego 2 Tecnoclima 7 Konsole nośne do nagrzewnic - obrotowe 2 Tecnoclima 14

15 7. UWAGI KOŃCOWE: Przed rozpoczęciem robót naleŝy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót. MontaŜ oraz próby wszystkich instalacji objętych tą dokumentacją wykonać zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych " cz.ii Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych " SGGiK z 1994 roku oraz przepisami BHP i p.poŝ. 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje: - wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej ( ciepłej i zimnej wody ) - wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie wewnętrznej instalacji gazu - wykonanie technologii kotłowni z kotłem opalanym gazem 2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - na terenie działki nie ma elementów stwarzających zagroŝenie Ŝycia i zdrowia ludzi 3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas wystąpienia: - zagroŝenie przy robotach ziemnych związanych z budową zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, - zagroŝenie przy robotach ziemnych związanych z budową studni wodomierzowej zagroŝenie przy pracy wysięgników dźwigowych 4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kaŝdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP 15

16 - przed rozpoczęciem robót naleŝy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót - całość prac instalacyjnych naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych " SGGiK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poŝ. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach. - stosować wyroby i rozwiązania dopuszczalne do stosowania w budownictwie 16

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w istniejącym budynku biblioteki. adres: Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna adres: ul. Starogardzka

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

I.SPIS TREŚCI...str.1

I.SPIS TREŚCI...str.1 1 I.SPIS TREŚCI....str.1 1. Opis techniczny. str.2-3 2. Obliczenia techniczne.. str.4-5 3. DTR urządzeń str.6-9 4. Oświadczenie projektanta str.10 5. Zaświadczenie Polskiej Izby InŜ. Bud. str.11 6. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. i GAZ

INSTALACJE C.O. i GAZ INSTALACJE C.O. i GAZ Obiekt: Adres: ul. Tysiąclecia 29, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gminna Biblioteka w Żyrzynie Ul. Tysiąclecia 29 24-103 Żyrzyn Branża: Sanitarna Funkcja Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi P R Z E D M I A R R O B Ó T TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi Data: 2007-12-17 Inwestor: Wojewoda Warmińsko-Mazurski 10-542 Olsztyn, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazu

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazu Z A K Ł A D P R O J E K T O W O W Y K O N A W C Z Y S AN - G AZ 9 7-3 0 0 P i o t r k ó w T r y b. u l. W i ś l a n a 7 c t e l. 0-4 4 6 4 7-3 9-4 7 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazu A D R

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH CENTRBUD EGZEMPLARZ NR 1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA - PROJEKT ZAMIENNY -

CENTRUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH CENTRBUD EGZEMPLARZ NR 1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA - PROJEKT ZAMIENNY - CENTRUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH CENTRBUD e-mail: centrbud@cyberia.pl tel/fax 0324531824 tel.kom.0604994047 NIP 647 208 22 73 REGON 273764131 44-370 PSZÓW UL. ŚLĄSKA 69B EGZEMPLARZ NR 1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 51 T TEL.: (0 32) 67 15661-2 ; FAX.: (0 32) 67 15663; TEL.KOM.: 0 501 315 007 SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Instalacja gazu i punkt

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo