O P I S T E C H N I C Z N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I S T E C H N I C Z N Y"

Transkrypt

1 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 1.1. Ogólny opis lokalizacji i przedmiotu planowanej inwestycji: Przedmiotem niniejszej inwestycji jest modernizacja istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu oraz zmiana systemu zaopatrzenia w ciepło budynku sali gimnastycznej. Modernizacja polegała będzie na: likwidacji istniejących dwóch zuŝytych kotłów typu Ster-Gaz o łącznej mocy 360 kw zamontowanych w pomieszczeniu kotłowni i montaŝu nowego kotła Vissmann typu Vitogas 050 o mocy 280 kw, wykonaniu przyłącza gazu do budynku sali gimnastycznej, montaŝu kotła dwufunkcyjnego do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń socjalnych sali gimnastycznej oraz montaŝu nagrzewnic powietrza w sali gimnastycznej. W ramach niniejszego opracowania ujęto równieŝ budowę nowej instalacji gaz w budynku głównym szkoły, zmianę systemu instalacji centralnego ogrzewania z otwartego na zamknięty, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach socjalnych sali gimnastycznej i instalacji gazu do kotła i aparatów grzewczych oraz wykonanie prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w/w instalacji. Przyłącze gazu do sali gimnastycznej ujęto w odrębnym opracowaniu. W dalszej kolejności naleŝy przewidzieć konieczność wymiany całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym szkoły Istniejące uzbrojenie działki: Działka posiada uzbrojenie : - przyłącze wodociągowe - przyłącze kanalizacji deszczowej - przyłącze kanalizacji sanitarnej - przyłącze energetyczne - przyłącze gazowe do budynku głównego 1

2 2. INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu im. Kornela Makuszyńskiego ul. Wały J. Dąbrowskiego nr Rawicz Adres budowy: Rawicz ul. Wały J. Dąbrowskiego nr 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. -zlecenie Inwestora -obowiązujące przepisy i normy -wizja lokalna -uzgodnienia z Inwestorem -inwentaryzacja budynku 4. STAN ISTNIEJĄCY. W istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku głównym zamontowane są dwa całkowicie zuŝyte kotły centralnego ogrzewania typu STER-GAZ o mocy 180 kw kaŝdy. Kotły te stanowiły źródło ciepła dla dwóch ogrzewanych budynków budynku głównego szkoły i sali gimnastycznej. Do sali gimnastycznej ciepło dostarczane jest instalacją centralnego ogrzewania dn 80 prowadzoną w kanale wzdłuŝ ściany zewnętrznej wewnątrz budynku głównego a następnie kanałem podziemnym. Kanał wykonany systemem tradycyjnym z izolacją przewodów wykonaną wełną mineralną i jutą w złym stanie technicznym, przewody skorodowane i nieszczelne. System ogrzewania grawitacyjny otwarty z częściowym wspomaganiem pompami obiegowymi. Rozdział instalacji dolny. Przewody prowadzone pod stropem w piwnicy i w ścianach budynku. 2

3 5. BUDYNEK SZKOLNY 5.1. KOTŁOWNIA - TECHNOLOGIA. Źródłem ciepła dla budynku głównego szkoły będzie kocioł Viessmann Vitogas 050 o mocy 280 kw z palnikiem atmosferycznym. Praca kotła sterowana będzie regulatorem Vitotronic 300 GW 2. Parametry obliczeniowe kotłowni 90/70 C - istniejąca instalacja c.o. Temperatura wody w instalacji grzewczej regulowana będzie na podstawie temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa). Zabezpieczenie kotła stanowić będzie moduł zaworu bezpieczeństwa typu SYR /4 o ciśnieniu otwarcia 3bar. Przy kotle na odcinku pionowym zamontować bezpiecznik braku wody w kotle typu SYR. Zabezpieczeniem instalacji będzie naczynie wzbiorcze przeponowe N500 o ciśnieniu wstępnym 1,5 bar. Na przewodzie powrotnym przed kotłem zamontować filtroodmulnik FOM80. Ciepła woda uŝytkowa przygotowywana będzie w zasobniku stojącym Vitocell o pojemności 300 l z grzałką elektryczną. Na dopływie zimnej wody zamontować zawór odcinający kulowy, zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa SYR /4 o ciśnieniu otwarcia 6 bar. W najwyŝszych miejscach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne Flamco 1. Przewody w kotłowni i nowy odcinek instalacji wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Przewody zaizolować termicznie otulinami Steinonorm 300 o grubości 20 mm. Manometry 0-0,4 MPa i 0-0,6 MPa oraz termometry zamontować zgodnie z rysunkami. Na rozdzielaczu zamontować zespoły pomp z zaworami mieszającymi - wg specyfikacji materiałów. Sterowanie pracą obiegów grzewczych dodatkowo regulatorem Vitotronic HK 3 W. Napełnienie instalacji powinno się odbyć wodą uzdatnioną. Do uzdatniania wody proponuje się stację AQUASET 500 Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia p.poŝ w kotłowni zabezpieczyć masą ogniochronną Hilti CP601S stosowaną wg wytycznych producenta. Po zakończeniu prac montaŝowych dokonać prób szczelności pod ciśnieniem 0,4 MPa (bez naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa) oraz przeprowadzić rozruch i regulację układu. Przewód spalinowy od kotła do komina wykonać jako dwuścienny kwasoodporny z kształtek MKD 300/360. Komin wewnętrzny z blachy kwasoodpornej wyprowadzony nad dach komin istniejący o wysokości czynnej komina ca 20,0 m. 3

4 Nawiew powietrza do kotłowni kratką wentylacyjną o wymiarach 50x30cm zamontowaną w ścianie zewnętrznej kotłowni na wysokości max 30 cm nad posadzką Wentylacja wywiewna zrealizowana będzie poprzez poziomy przewód wentylacji grawitacyjnej wykonany z blachy stalowej obudowanym płytą GKF 15 i dwa pionowe kanały o wym 28 x 25 cm PŁUKANIE INSTALACJI. Instalację naleŝy dokładnie wypłukać wodą poprzez szybkie co najmniej 3 krotne opróŝnianie kaŝdej gałęzi oddzielnie, aŝ do osiągnięcia zupełnej czystości wypływającej wody PRÓBY I ODBIÓR INSTALACJI. Po wykonaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próby i odbiór instalacji wg. przepisów PN/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz wg. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Ciśnienie próbne p = 0,4 MPa. Po pozytywnym wyniku prób naleŝy instalację przepłukać. Po uruchomieniu kotłowni naleŝy wykonać na gorąco przez 72 godziny oraz zamontować kompletną automatykę, dobrać krzywą grzewczą i wykonać programowanie układu. Jako ostatni element naleŝy wykonać pomiary pracy kotłów ( wg. wskazań producenta ) i regulację palników ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej wszystkie przewody prowadzone w kotłowni naleŝy oczyścić do 2-go stopnia czystości wg. Instrukcji KOR-3A i pomalować dwukrotnie emalią poliwinylową. 4

5 5.5. IZOLACJA TERMICZNA. Jako izolację cieplną rurociągów stalowych stosować otuliny Steinonorm 300 grubości wg zestawienia: Średnica rury Dn [mm] Średnica Wewnętrzna otuliny [ mm ] Grubość otulin [ mm ] Zasilanie 90 C Powrót 70 C Rurociągi wodociągowe wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obrębie kotłowni izolować termicznie otuliną typu Steinoflex grubości 13 mm INSTALACJA GAZOWA. Budynek wyposaŝony będzie w następujące urządzenia gazowe: - kocioł c.o. Vitogas 050 o mocy 280 kw 1 szt - kuchenki gazowe czteropalnikowe 2 szt - taboret gazowy 1 szt Dostawę gazu zapewnia jego dostawca w ilości max. 5

6 ObciąŜenie maskymalne wynosi: 1. instalacja gazowa do kotła - kocioł 280 kw 37,3 m³/h Do pomiaru zuŝycia gazu przewidziano gazomierz typu G 25, który naleŝy zamontować w istniejącym pomieszczeniu gazomierza. Istniejący gazomierz G 65 naleŝy zlikwidować. 2. pozostałe urządzenia - kuchenka gazowa 2 szt 3,0 m³/h - taboret gazowy 1 szt 1,2 m³/h Do pomiaru zuŝycia gazu przewidziano gazomierz typu G4, który naleŝy zamontować w pomieszczeniu pracowni. Gazomierz umieścić w szafce zamontowanej na ścianie w pomieszczeniu. Do kotłowni naleŝy doprowadzić odrębny przewód gazowy, z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia - istniejącą instalację gazową naleŝy rozdzielić. W tym celu naleŝy odłączyć instalację gazową zasilającą kuchenki i taboret od pozostałej części i wykonać nowy odcinek od kurka głównego zgodnie z rys. Instalację gazową wykonać naleŝy z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-80/H łączonych przez spawanie. Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe rozdz str. 106 na instalacji doprowadzającej gaz do kotła (za kurkiem ogniowym na zewnątrz budynku ) naleŝy zamontować zawór elektromagnetyczny, działający pod wpływem sygnału czujnika wykrywającego obecność gazu w kotłowni ( dedektor awaryjnego wypływu gazu DAWG). Przy przejściach przez przegrody budowlane na przewodzie załoŝyć naleŝy tuleje ochronne. Uszczelnienie tuleji ochronnych wykonać sznurem smołowym i kitem trwałoelastycznym. Całość instalacji naleŝy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z r. (Dz. U. Nr 75/2002 ) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisami Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm. Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności spręŝonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa, rurociągi naleŝy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową, a następnie farbą nawierzchniową olejną lub syntetyczną. 6

7 UWAGA: Urządzenia powinny być przystosowane do spalania gazu GZ 41, INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. Ciepła woda do celów socjalno - bytowych przygotowywana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym typu Buderus Logalux ST 300 o pojemności V= 300dm zasilanym z projektowanego kotła gazowego. Obieg czynnika grzewczego wymuszony będzie za pomocą pompy 32 POr 80C którą naleŝy zamontować na przewodzie zasilenia. Regulacja temperatury wody ciepłej odbywać się będzie za pomocą mikroprocesowego regulatora pracy kotła. Jako zabezpieczenie podgrzewacza na przewadzie doprowadzającym wodę zimną naleŝy zamontować zawór odcinający, zawór zwrotny i od strony podgrzewacza zawór bezpieczeństwa SYR membranowy 3/4" o ciśnieniu otwarcia 6,0 bar.( nastawa fabryczna ) Instalację naleŝy wykonać z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie INSTALACJA KANALIZACYJNA. Istniejącą instalację kanalizacyjną w kotłowni naleŝy częściowo wymienić na nową. W posadzce naleŝy zamontować wpusty podłogowe i wykonać studzienkę schładzającą 70 x 70 cm i głębokości 100 cm W kotłowni naleŝy równieŝ zamontować zlew blaszany z zaworem czerpalny z końcówką na wąŝ 3/4" WENTYLACJA POMIESZCZEŃ. Pomieszczenie kotłowni musi być wyposaŝone w układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej słuŝącej do: - dostarczenia świeŝego powietrza do pomieszczenia w ilości wystarczającej do prawidłowego spalania - utrzymania świeŝości powietrza w pomieszczeniu Zgodnie z Polską Normą PN-B z 1999r. przy kotłowniach o mocy powyŝej 65 kw powierzchnia przekroju kanału nawiewnego wynosi: 7

8 Nawiew- 5 cm² x 280 kw = 1400,0 cm² przyjęto kanał wentylacji nawiewnej typu Z o wym. 50 x 30 cm powierzchnia przekroju kanału wentylacji wywiewnej wynosi: Wywiew- 0,5 x 1400,0 = 700,0 cm² przyjęto istniejące dwa kanał o przekroju 25 x 28 cm kaŝdy WYTYCZNE BUDOWLANE. Wykonać modernizację pomieszczenia wg wytycznych zawartych w niniejszym projekcie Ściany i stropy w pomieszczeniu kotłowni powinny mieć 2 klasę odporności ogniowej Posadzka i cokolik w pomieszczeniu kotłowni powinna być wykonana z materiałów nienasiąkliwych ( płytki ceramiczne ) Sufit pomieszczeń kotłowni malować farbą emulsyjną w kolorze jasnym. Ściany zaleca się do wysokości 2,0 m. wyłoŝyć płytkami ceramicznymi Pod kotłem wykonać podstawę o wysokości 0,1 m. nad poziom posadzki z krawędzią zabezpieczoną przed uszkodzeniem Drzwi wewnętrzne stalowe otwierane na zewnątrz o szerokości 90 cm powinny posiadać odporność ogniową EI - 30 ( poświadczoną atestem ) Przejścia wszystkich przewodów przez ściany kotłowni wykonać w rurach ochronnych i dobrze uszczelnić masą ogniochronną Hilti CP601S stosowaną wg wytycznych producenta Urządzenia i instalacje elektryczne muszą spełniać wymagania dla kotłowni gazowych Wykonać wentylację nawiewno - wywiewną kotłowni. Wlot do kanału wywiewnego pod stropem Przewody spalinowe i wentylacyjne muszą być odebrane przez uprawnionego kominiarza. 8

9 5.11. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE. Wykonać instalację do zasilania kotła, pomp i siłowników Wykonać nową instalację oświetleniową. Wyłącznik główny winien znajdować się przy drzwiach Wykonać instalację czujników automatyki Przewidzieć gniazdo wtykowe do światła o napięciu 24 V OBLICZENIA. I. Dobór pomp A/ pompa odgał. Dn 50 G = x 0,86 : 20 = kg/h Straty ciśnienia przyjęto orientacyjnie H = 1,5 m H 2 O Dobrano pompę 32 POe 80 C B/ pompa odgał. Dn 40 G = x 0,86 : 20 = kg/h Straty ciśnienia przyjęto orientacyjnie H = 1,5 m H 2 O Dobrano pompę 25 POe 80 C II. Naczynie wzbiorcze Dane: - wydajność kotłowni 280 kw - tz 90º C - tp 70º C - 0,05 MPa - p max 0,25 MPa - p1 = 0, V = 5200 dm³ 1) Dobór naczynia wzbiorczego dla c.o. Vu = 1,1 x V x p1 x v 9

10 Vu = 1,1 x 5,2 x 0,9996 x 0,0287 Vu = 0,1640 m³ p max + 0,1 0,25 + 0,1 Vc = Vu = 0, p max - p 0,25-0,1 Vc = 0,382 m³ Naczynie wzbiorcze o pojemności uŝytkowej 164,0 dm³ x 1 szt. całkowitej 500 dm³ x 1 szt, ciśnienie statyczne 1,5 bar, ciśnienie robocze 2,5 bar, typ N500 2) Obliczenie średnicy rury wzbiorczej dla c.o. wg. PN 91/B d = 0,7 x Vu d = 0,7 x 164 d = 8,96 mm Przyjęto rurę wzbiorczą DN 25 10

11 5.13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI l.p. Wyszczególnienie ilość producent 1 Kocioł Vitogas kw 1 Viessmann 2 Zasobnik c.w.u. Vitocell 300 l z grzałką elektryczną 1 Viessmann 3 Naczynie wzbiorcze N500 1 Viessmann 4 Rozdzielacz obwodów grzewczych 2-5 Filtroodmulnik typu FOM80 1 Pomex 6 Regulator Vitotronic 300 GW 2 1 Viessmann 7 Regulator Vitotronic 050 HL3 W 1 Viessmann 8 Moduł LON 2 Viessmann 9 Przewód LON 2 Viessmann 10 Pompa 32POe80C 2 LFP 11 Pompa 25Poe80C 2 LFP 12 Pompa 32Por80C 2 LFP 13 Zawór mieszajacy wspawywany Dn 32 z siłownikiem 2 Viessmann 14 zawór mieszający wspawywany Dn 25 z siłownikiem 2 Viessmann 15 Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór zwrotny do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór zwrotny do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Zawór odcinający do montaŝu między kołnierzami Dn Ogranicznik poziomu minimalnego typ SYR 22 zawór bezpieczeństwa typ ¼ 3 bar 1 SYR 23 zawór bezpieczeństwa typ 1915 ¾ 6 bar 1 SYR 24 Pompa cyrkulacyjna 15 PWr 13 C 1 LFP 25 Zawór kulowy mufowy Dn Zawór zwrotny mufowy Dn Zawór kulowy mufowy Dn Zawór zwrotny mufowy Dn Zawór kulowy mufowy Dn Zawór zwrotny mufowy Dn Zawór spustowy Dn Naczynie wzbiorcze c.w.u. DD 12 1 Vissmann 33 Zawór kulowy mufowy dn Zawór odpowietrzający automatyczny 18 Flamco 35 Stacja Uzdatniania wody AQUASET Viessmann 36 Zlew blaszany 1-37 Wpust podłogowy 2-38 Zawór elektromagnetyczny MAG Dn Detektor gazu DEX Moduł alarmu MD Lampka sygnalizacyjna 1-42 Syrena alarmowa 1-43 Zawór kulowy mufowy Dn

12 6. SALA GIMNASTYCZNA 6.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Instalacja centralnego ogrzewania W ogrzewanych pomieszczeniach części socjalnych zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe w oparciu o istniejące grzejniki płytowe. Instalację wykonać z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie. Przewody poprowadzić w posadzce oraz wzdłuŝ ścian. Przewody naleŝy zaizolować termicznie otulinami Thermaflex o grubości 20 mm. W najwyŝszych miejscach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne Flamco 1. Przejścia przez przegrody poprowadzić w rurach ochronnych z tworzywa szt. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próby szczelności pod ciśnieniem min. 4 bar oraz regulację instalacji. 2. Kotłownia Źródłem ciepła dla części socjalnej będzie kocioł wiszący Vitopend 222 z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kw z zintegrowanym 50 litrowym zasobnikiem ciepłej wody i regulatorem Vitotronic sterowanym pogodowo. Odprowadzenie spalin z kotła będzie wykonane przez komin koncentryczny spaliny powietrze wyprowadzony nad dach. Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną. Nawiew do kotłowni o powierzchni 200 cm2 - w drzwiach do pomieszczenia. Kocioł jest wyposaŝony w pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze zamknięte. 3. Płukanie instalacji. Instalację naleŝy dokładnie wypłukać wodą poprzez szybkie co najmniej 3 krotne opróŝnianie kaŝdej gałęzi oddzielnie, aŝ do osiągnięcia zupełnej czystości wypływającej wody. 4. Próby i odbiór instalacji. Po wykonaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próby i odbiór instalacji wg. przepisów PN/B

13 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz wg. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Ciśnienie próbne p = 0,4 MPa. Po pozytywnym wyniku prób naleŝy instalację przepłukać. Po uruchomieniu kotła naleŝy wykonać próbę na gorąco oraz zamontować kompletną automatykę, dobrać krzywą grzewczą i wykonać programowanie układu. Jako ostatni element naleŝy wykonać pomiary pracy kotła. ( wg. wskazań producenta ) i regulację palnika. 5. Ogrzewanie sali gimnastycznej. Źródłem ciepła dla sali gimnastycznej będą dwie nagrzewnice powietrza TECNOCLIMA typu PA 26-4 z zamkniętą komorą spalania o mocy 23 kw kaŝda z palnikiem i wentylatorem dwustopniowym. Sterowanie kaŝdej nagrzewnicy wykonać za pomocą termostatu pomieszczeniowego z funkcją programowania czasowego. Nagrzewnice zamontować na wys. 3,0 m. Termostaty zamontować pod nagrzewnicami na wysokości 1,5 1,8 m. Odprowadzenie spalin z nagrzewnic naleŝy wykonać przez komin koncentryczny spaliny-powietrze wyprowadzony nad dach. W celu uzyskania równomiernego rozkładu temperatury w pomieszczeniu oraz kierowania ogrzanego powietrza w dół naleŝy zamontować destryfikator powierza TECNOCLIMA typu DST 35. Urządzenie jest sterowane za pomocą termostatu, który umoŝliwia automatyczną pracę. Dodatkowo projektuje się montaŝ sześciu wywietrzaków dachowych typu A wyprowadzonych nad dach INSTALACJA GAZOWA. Budynek wyposaŝony będzie w następujące urządzenia gazowe: - kocioł gazowy dwufunkcyjny 24 kw - 1 szt - nagrzewnice powietrza 23 kw - 2 szt Dostawę gazu zapewnia jego dostawca w ilości max. Do pomiaru zuŝycia gazu przewidziano gazomierz typu G6, który naleŝy zamontować w szafce na zewnątrz budynku. Instalację gazową naleŝy wykonać od projektowanego w odrębnym opracowaniu przyłącza. Instalację gazową wykonać naleŝy z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-80/H łączonych przez spawanie o średnicy 25 i 32 mm. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 4% w kierunku kurka ogniowego. Przy przejściach przez przegrody budowlane na 13

14 przewodzie załoŝyć naleŝy tuleje ochronne. Uszczelnienie tuleji ochronnych wykonać sznurem smołowym i kitem trwałoelastycznym. Całość instalacji naleŝy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z ( Dz. U. Nr 75/2002 ) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisami Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207 poz ) z późniejszymi zmianami. Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności spręŝonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa, rurociągi naleŝy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową, a następnie farbą nawierzchniową olejną lub syntetyczną. UWAGA: Urządzenia powinny być przystosowane do spalania gazu GZ 41, INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. Ciepła woda do celów socjalno - bytowych przygotowywana będzie w kotle gazowym dwufunkcyjnym Vissmann typu Vitopend 222 z zintegrowanym 50 litrowym zbiornikiem ciepłej wody. Regulacja temperatury wody ciepłej odbywać się będzie za pomocą mikroprocesowego regulatora pracy kotła. Jako zabezpieczenie podgrzewacza na przewodzie doprowadzającym wodę zimną naleŝy zamontować zawór odcinający, zawór zwrotny i od strony podgrzewacza zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6,0 bar.( nastawa fabryczna ) Instalację naleŝy wykonać z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW l.p. Wyszczególnienie ilość producent 1 Kocioł Vitopend ,0 kw 1 Viessmann 2 Aparat grzewczy PA Tecnoclima 3 Destryfikator DST 35 1 Tecnocilma 4 Zawór kulowy dn Zawór kulowy dn Termostaty pomieszczeniowe z funkcją pr. czasowego 2 Tecnoclima 7 Konsole nośne do nagrzewnic - obrotowe 2 Tecnoclima 14

15 7. UWAGI KOŃCOWE: Przed rozpoczęciem robót naleŝy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót. MontaŜ oraz próby wszystkich instalacji objętych tą dokumentacją wykonać zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych " cz.ii Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych " SGGiK z 1994 roku oraz przepisami BHP i p.poŝ. 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje: - wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej ( ciepłej i zimnej wody ) - wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie wewnętrznej instalacji gazu - wykonanie technologii kotłowni z kotłem opalanym gazem 2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - na terenie działki nie ma elementów stwarzających zagroŝenie Ŝycia i zdrowia ludzi 3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas wystąpienia: - zagroŝenie przy robotach ziemnych związanych z budową zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, - zagroŝenie przy robotach ziemnych związanych z budową studni wodomierzowej zagroŝenie przy pracy wysięgników dźwigowych 4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kaŝdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP 15

16 - przed rozpoczęciem robót naleŝy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót - całość prac instalacyjnych naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych " SGGiK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poŝ. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach. - stosować wyroby i rozwiązania dopuszczalne do stosowania w budownictwie 16

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT BUDOWY SALIGIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM INSTALACJE SANITARNE Adres obiektu: Gm. Krzemieniewo, m Nowy Belęcin, działka nr ewid. 292 Inwestor:

Bardziej szczegółowo