PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88."

Transkrypt

1 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) fax: (41) PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ O MOCY 24 MW NA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTACH PO HALI PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, GRZEWCZĄ, WOD-KAN, GAZOWĄ ORAZ TECHNOLOGICZNĄ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PRZY ULICY AL. SOLIDARNOŚCI NA DZIAŁKACH NR 7/85;7/88 Inwestor: Adres inwestycji: Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Ostrowiec Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. Zawartość opracowania: 1. Projekt zagospodarowania działki 2. Inwentaryzacja wraz z opinią techniczną fundamentów 3. Projekt budowlany wraz z opracowaniami branŝowymi 4. Informacja B.I.O.Z. Opracowali: BranŜa Nazwisko Uprawnienia Podpis Architektura mgr inŝ. Andrzej Papierz WŁ 110/90 Projektant Architektura mgr inŝ. Jarosław Kawiński SW 1/2003 Sprawdzający Konstrukcje mgr inŝ. Monika Perchel SWK/0005/PWOK/07 Projektant Konstrukcje mgr inŝ. Grzegorz Mizera K-94/02 Sprawdzający Instalacje sanitarne inŝ. Artur Machula KL 106/2001 Projektant Instalacje sanitarne mgr inŝ. Renata Mikołajczak KL 5/91;6/91 Sprawdzający Instalacje elektryczne mgr inŝ. Stanisław Raczyński SWK/0041/POOE/05 Projektant Instalacje elektryczne Sprawdzający inŝ. Zdzisław Wiącek KL 14/99 Projekt zawiera... stron kolejno ponumerowanych. Egz. nr 1 Ostrowiec Świętokrzyski LUTY 2009

2 Ostrowiec dnia r. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, Ŝe projekt budowlany opracowany dla inwestycji: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZERWOWO-SZCZYTOWEJ O MOCY 24 MW NA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTACH PO HALI PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ,GRZEWCZĄ, WOD-KAN, GAZOWĄ ORAZ TECHNOLOGICZNĄ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PRZY ULICY AL. SOLIDARNOŚCI NA DZIAŁKACH NR 7/85;7/88 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowali: BranŜa Nazwisko Uprawnienia Podpis Architektura mgr inŝ. Andrzej Papierz WŁ 110/90 Projektant Architektura mgr inŝ. Jarosław Kawiński SW 1/2003 Sprawdzający Konstrukcje mgr inŝ. Monika Perchel SWK/0005/PWOK/07 Projektant Konstrukcje mgr inŝ. Grzegorz Mizera K-94/02 Sprawdzający Instalacje sanitarne inŝ. Artur Machula KL 106/2001 Projektant Instalacje sanitarne mgr inŝ. Renata Mikołajczak KL 5/91;6/91 Sprawdzający Instalacje elektryczne mgr inŝ. Stanisław Raczyński SWK/0041/POOE/05 Projektant Instalacje elektryczne Sprawdzający inŝ. Zdzisław Wiącek KL 14/99

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 7/85;7/88 POŁOśONYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PRZY ULICY AL. SOLIDARNOŚCI. 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa kotłowni gazowej pracującej w układzie rezerwowo szczytowym na potrzeby miejskiego systemu grzewczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podstawowe parametry inwestycji: - wymiary budynku 25,1x15,0 m - szerokość elewacji frontowej 25,1 m - dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 20 o. - wysokość do kalenicy 9,30 m - wysokość do okapu 6,50 m Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek nr 7/85;7/88 niezagospodarowanych na których znajdują się fundamenty po istniejących halach produkcyjnych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar inwestycji ujęto jako tereny przemysłu, składów, magazynów handlu hurtowego oraz baz. Opracowaniem objęto obszar działek o powierzchni 960 m 2. oznaczonym na załączniku graficznym linią przerywaną rozgraniczającą, oraz oznaczeniem literowym ABC. W obrębie zabudowy występuje uzbrojenie (wodociąg, linia enn, kanalizacja sanitarna oraz przemysłowa). 2. Istniejący stan zagospodarowania. Działki 7/85;7/88 nie są zabudowane. Obecnie na działce istnieją fundamenty po byłych budynkach przemysłowych. Działki posiadają rozwiązany układ komunikacyjny, w postaci zjazdu z przyległej do działek drogi gminnej w chwili obecnej utwardzonej tłuczniem. Działka nie jest ogrodzona. Działka nie posiada widocznych spadków. Na działce nie występują rośliny stanowiące składnik architektoniczny. W otoczeniu działek występuje zabudowa przemysłowa. Przez teren działek przebiega kabel zasilający niskiego napięcia stanowiący własność inwestora.

4 3. Projektowane zagospodarowanie działki projektuje się budynek kotłowni gazowej pracującej w układzie rezerwowo szczytowym na potrzeby miejskiego systemu grzewczego w Ostrowcu Świętokrzyskim o następujących parametrach funkcjonalno-architektonicznych: - wymiary budynku 25,1x15,0 m - szerokość elewacji frontowej 25,1 m - dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 20 o. - wysokość do kalenicy 9,30 m - wysokość do okapu 6,50 m - moc grzewcza kotłowni 24MW ( gaz ziemny) - technologia budowy konstrukcja stalowa+ poszycie płytami warstwowymi Zgodność projektowanej zabudowy z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar inwestycji ujęto jako E14P tereny przemysłu, składów, magazynów handlu hurtowego oraz baz. Projektowane przedsięwzięcie słuŝyć będzie na potrzeby przemysły energetycznego a zatem moŝe zostać zlokalizowane na terenie przedmiotowych działek. Zabudowę działki zaprojektowano w obszarze obowiązujących nieprzekraczalnych linii zabudowy zachowując w ten sposób wymogi planu miejscowego związane z granicami zabudowy. Wysokość całkowita obiektu +15,15 niŝsza od najwyŝszego obiektu ( budynek Statoil ok.+25m) w obszarze objętym planem. Udział powierzchni biologicznie czynnej (zieleń) 30 % projektowanego zagospodarowania. Odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zasilanie w energię elektryczną, wodę oraz gaz z istniejących sieci poprzez przyłącza objęte oddzielnym opracowaniem. Ocena oddziaływania na środowisko dokonana została na etapie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji gdzie dokonano szczegółowej oceny zgodności przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod względem emisji czynników szkodliwych i uciąŝliwych. Inwestycja nie podlega wykluczeniu przez pozostałe zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Układ komunikacyjny Po stronie wschodniej działki przebiega droga gminna o nawierzchni tłuczniowej. Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywać się będzie poprzez istniejący częściowo utwardzony zjazd.

5 Sieci uzbrojenia terenu - Wodociąg rozdzielczy istniejący stal DN projektowany nowy, - Kanalizacja sanitarna istniejąca oraz projektowana, - Sieć ciepłownicza - projektowana - Sieć energetyczna niskiego napięcia istniejąca. Ukształtowanie terenu i zieleni - Teren w rejonie inwestycji teren bez widocznych spadków, - W obszarze działki projektowana zieleń niska i średnia dostosowana do warunków przyrodniczych panujących w rejonie inwestycji. 4. Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania. - powierzchnia zabudowy budynku kotłowni 381,40 m 2 (39,0 % ) - powierzchnia chodników i placów utwardzonych 309,00 m 2 (31,0 % ) - powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 269,60 m 2 (30,0 % ) RAZEM: 960,0 m 2 5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja lokowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej jako B4a konserwatorska strefa ochrony pośredniej - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nakazuje w danym obszarze utrzymać jego historyczne rozplanowanie. Na etapie przygotowania projektu inwestor uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co do planowanego przedsięwzięcia. Na terenie działek nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków ani objęte inną ochroną konserwatorską. 6. Informacje dodatkowe. Działka nie znajduje się na terenie szkód górniczych. Inwestycja nie stwarza zagroŝeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

6 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI FUNDAMENTÓW PO BYŁEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ ADAPTOWANYCH NA POTRZEBY BUDYNKU KOTŁOWNI. 1. Charakterystyka ogólna fundamentów Istniejące fundamenty w postaci stóp prostokątnych o wymiarach w podstawie 200x300cm. Wykonane zostały w tatach 60 tych na potrzeby budynku hali przemysłowej. Z fundamentami współpracowały wielogałęziowe słupy stalowe połączone dźwigarami kratowymi oraz belkami podsuwnicowymi. Fundamenty posadowione są bezpośrednio na stabilizowanym gruncie. Fundamenty posiadają wewnętrzną siatkę stalową zakończoną czterema śrubami M50 do których mocowano podstawę słupów. 2. Warunki klimatyczne i gruntowo wodne W obrębie inwestycji grunt nasypowy, podłoŝe naturalne stanowi glina. Grunt posiada słabe parametry nośności. Nośność fundamentów uzyskano poprzez duŝe powierzchnie fundamentowania oraz częściową stabilizację podłoŝa. Poziom wód gruntowych występuje ok. 1m poniŝej poziomu posadowienia tj. ok. 2,5m poniŝej istniejącej rzędnej terenu. Poziom wód gruntowych ulega zmianie w zaleŝności od pory roku lecz w Ŝaden sposób nie pogarsza właściwości nośnych podłoŝa gruntowego. Obiekt znajduje się w strefie klimatycznej o następujących właściwościach - głębokość przemarzania gruntu 1,2 m - strefa obciąŝenia wiatrem I - strefa obciąŝenia śniegiem II. 3. Charakterystyka szczegółowa (inwentaryzacja). 3.1 Konstrukcja Trzon betonowy - Ŝelbetowy o wymiarach 3x2m w podstawie oraz 2x1m w części górnej. Wysokość stóp 1,6m ściany boczne zbieŝne stałowartościowo ku górze. Parametry betonu odpowiadają parametrom klasy B-20 (pomiar parametrów młotkiem Schmidta N). Siatka kotwiąca pręty stalowe nieskorodowane (zabezpieczenie betonem) średnica prętów DN 50. Siatka górna zakończona czterema trzpieniami gwintowanymi M50. Materiał siatki stalowej St3s. 3.2 Izolacje - przeciwwilgociowe pionowe zabezpieczenie powłokami hydrofobizującymi do odtworzenia. - przeciwwilgociowe poziome brak wykonać na nowo w trakcie montaŝu.

7 OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOśLIWOŚCI POSADOWIENIA BUDYNKU KOTŁOWNI GAZOWEJ NA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTACH PO BYŁEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ. 1. Cel opracowania Przedmiotowa ekspertyza dotyczy moŝliwości posadowienia budynku kotłowni gazowej na istniejących stopach fundamentowych. Niniejsza ekspertyza dotyczy fundamentów po byłym budynku hali przemysłowej połoŝonym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy al. Solidarności na działkach 7/85;7/88. Fundamenty szczegółowo scharakteryzowano w inwentaryzacji. 2. Podstawa opracowania - Inwentaryzacja budowlana fundamentów, - wizja lokalna na działce, odkrywka fundamentów oraz pomiary uzupełniające wykonane we własnym zakresie, - polskie normy: PN - 84/B Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe spręŝone PN 82/B ObciąŜenia budowli PN - 82/B ObciąŜenia budowli obciąŝenia stałe PN - 82/B ObciąŜenia budowli obciąŝenia zmienne technologiczne PN-B-02010:1980/Az1:2006 ObciąŜenie śniegiem PN - 77/B ObciąŜenie wiatrem PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie 3. Charakterystyka szczegółowa konstrukcji fundamentów: STAN ISTNIEJĄCY Trzon betonowy - Ŝelbetowy o wymiarach 3x2m w podstawie oraz 2x1m w części górnej. Wysokość stóp 1,6m ściany boczne zbieŝne stałowartościowo ku górze. Parametry betonu odpowiadają parametrom klasy B-20 (pomiar parametrów młotkiem Schmidta N). Siatka kotwiąca pręty stalowe nieskorodowane (zabezpieczenie betonem) średnica prętów DN 50. Siatka górna zakończona czterema trzpieniami gwintowanymi M50. Materiał siatki stalowej St3s.

8 Izolacje - przeciwwilgociowe pionowe zabezpieczenie powłokami hydrofobizującymi do odtworzenia. - przeciwwilgociowe poziome brak wykonać na nowo w trakcie montaŝu. Nośność - nośność fundamentów określono metodą porównawczą bilansując obciąŝenia przenoszone pierwotnie w czasie eksploatacji budynku oraz obciąŝenia od projektowanego budynku. 4. Stan projektowany Projektuje się budynek kotłowni o lekkiej konstrukcji stalowej z poszyciem ścian i dachów w postaci lekkich płyt warstwowych. ObciąŜenia projektowanego budynku zostaną przeniesione na grunt za pośrednictwem istniejących fundamentów do których zamocowane zostaną słupy wsporcze. Do połączenia słupów z fundamentem wykorzystane zostaną istniejące kotwy M Obliczenia wytrzymałościowe: 1. Podstawowe załoŝenia do obliczeń wartości obliczeniowe obciąŝeń: - reakcja wiązara na słup - 14,8 kn - reakcja słupa na fundament 20,3 kn - cięŝar fundamentu 130 kn - wymagany minimalny odpór podłoŝa gruntowego 25,1 kpa (0,025 MPa) wymagany odpór gruntu posiada wartość niewspółmiernie mniejszą odporu granicznego (ok. 0,15 MPa) dla tego rodzaju gruntu. 6. Ocena końcowa Stan techniczny fundamentów oraz ich rozmiary umoŝliwiają posadowienie budynku w zakresie zgodnym z projektem. Budowa budynku kotłowni na istniejących fundamentach w Ŝaden sposób nie wpłynie na stateczność zarówno projektowanej konstrukcji jak równieŝ istniejących obiektów posadowionych w bezpośrednim sąsiedztwie. Wszystkie prace wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektoniczno - budowlanym. Opinię sporządził...

9 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ REZERWOWO-SZCZYTOWEJ O MOCY 24 MW. 1. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu budowlanego Projekt obejmuje budowę kotłowni gazowej wolnostojącej o mocy 24MW. Kotłownia pracować będzie w układzie rezerwowo szczytowym. Budynek kotłowni posadowiony zostanie na istniejących fundamentach po hali przemysłowej. Projektuje się budynek o konstrukcji stalowej z poszyciem ścian i dachu płytami warstwowymi. W obrębie budynku wyodrębniono część socjalną o konstrukcji ścian murowanych z lekkim stropem oddzielającym od hali kotłów. 1.1 Dane techniczne Budynku - wymiary 25,1x15 m - wysokość całkowita 15,15 m - powierzchnia zabudowy 381,4 m 2 - powierzchnia całkowita 381,4 m 2 - powierzchnia uŝytkowa 359,1 m 2 - powierzchnia części socjalnej 59,1 m 2 - kubatura 1977,3 m 3 PRZYZIEMIE - Komunikacja 7,3 m 2 - Sterownia 22,8 m 2 - Rozdzielnia elektryczna 6,1 m 2 - Wymiennikownia 6,1 m 2 - Przedsionek 3,9 m 2 - W.C. 1,8 m 2 - Magazyn 4,8 m 2 - Pom. socjalne 6,3 m 2 - Hala kotłów 300,0 m RAZEM: 359,1 m 2

10 2. Forma architektoniczna i funkcja budynku Projektowany budynek posiadał będzie klasyczną formę architektoniczną a w szczególności: - wymiary 25,1x15 m - szerokość elewacji frontowej 25,1 m - dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 20 o. - wysokość kalenicy 9,33 m - wysokość do okapu 6,5 m - wysokość całkowita 15,15 Funkcją budynku jest zabezpieczenie potrzeb technologicznych miejskiego systemu grzewczego. Funkcją obiektu (kotłowni) jest produkcja energii cieplnej. 2.1 Dostosowanie budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy W rejonie inwestycji przewaŝa zabudowa produkcyjna oraz przemysłowa. Projektowany budynek stanowi element takiej zabudowy a więc jest dostosowany do istniejących parametrów krajobrazu. Funkcja budynku jest zgodna z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 3. Układ konstrukcyjny 3.1.Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne. - Stopy fundamentowe Ŝelbetowe istniejące zgodnie z inwentaryzacją - Ławy fundamentowe śelbetowe beton B20 stal Klasy AIII. - Konstrukcja budynku stalowa - ściany fundamentowe bloczki betonowe ( PN B 12066), - ściany konstrukcyjne części socjalnej beton komórkowy 24 cm, - ściany konstrukcyjne hali kotłów płyta warstwowa styropian PWS 12 cm, - strop nad częścią socjalną TERIVA I +styropian 10 cm, - materiały hydroizolacyjne PVC, - konstrukcja więźby dachowej wiązary +płatwie stalowe - materiał pokryciowy płyta warstwowa PWS nadproŝa Ŝelbetowe (do wymiarów L=2,5m prefabrykowane L19.) - materiały wykończeniowe wg. indywidualnych upodobań inwestora. Wszystkie zastosowane materiały posiadać muszą aprobatę ITB lub świadectwa zgodności z obowiązującymi normami.

11 3.2. ZałoŜenia do obliczeń Obiekt znajduje się w strefie klimatycznej o następujących właściwościach - głębokość przemarzania gruntu 1,2 m - strefa obciąŝenia wiatrem I - strefa obciąŝenia śniegiem II - przyjęto obciąŝenia elementów konstrukcyjnych zgodnie z : Nr normy PN PN-82/B PN-76/B PN-77/B PN-B-02010:1980/Az1:2006 PN-82/B PN-82/B PN-88/B Tytuł normy ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości Konstrukcje i podłoŝa budowli. Ogólne zasady obliczeń ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŝenia technologiczne i montaŝowe ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie gruntem. 3.3 Podstawowe wyniki obliczeń konstrukcyjnych: wartości obliczeniowe obciąŝeń - obciąŝenie stóp fundamentowych G=20,3 kn/m - obciąŝenie obliczeniowe śniegiem S=1,26 kn/m 2 - obciąŝenie obliczeniowe z dachu Gd=1,538 kn/m 2 - wymagany obliczeniowy odpór podłoŝa gruntowego Qg= 25 kn/m2 (0,025 MPa)

12 siły przekrojowe podstawowych elementów konstrukcyjnych - płatwie I180

13 - wiązar kratowy

14

15 maksymalne siły przekrojowe - 185,6 kn maksymalne napręŝenia w prętach - 131,3 MPa maksymalne przemieszczenie węzła - 2,4 cm maksymalne wytęŝenie przekroju - 62%

16 - słupy Pozostałe wyniki obliczeń w egzemplarzu archiwalnym projektu

17 3.4.Warunki klimatyczne i gruntowo wodne. W obrębie inwestycji przyjęto proste warunki gruntowe - (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych.(dz. u. nr 126, poz. 839), występują jednorodne warstwy gruntów pod względem genetycznym i litologicznym, równoległe do powierzchni terenu. PodłoŜe gruntowe o optymalnych parametrach nośności oraz umiarkowanym wpływie korozyjnym na beton. Budynek posadowiany na istniejących fundamentach, dla pozostałych fundamentów pomocniczych (ławy pod ściany części socjalnej) przyjęto metodę typu C wymiarowania. W przypadku stwierdzenia innego gruntu niŝ załoŝono naleŝy zweryfikować ławy fundamentowe. Zwierciadło wód gruntowych występuje na poziomie znacznie poniŝej rzędnej posadowienia budynku. Zgodnie z 7 pkt. 1a - ustala się pierwszą kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego budynek jednokondygnacyjny o przeznaczeniu gospodarczym. Działka nie znajduje się w obszarze chronionym przyrodniczo. Obowiązuje ochrona drzew i krzewów w rejonie inwestycji. 4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŝenia budowlano-instalacyjnego Budynek wyposaŝony zostanie w następujące instalacje wewnętrzne: - instalację elektryczną, - wod.-kan. oraz c.o., - instalację gazową, - instalację technologiczną kotłowni. Budowę poszczególnych instalacji wykonać naleŝy zgodnie z opracowaniami branŝowymi. 5. Charakterystyka energetyczna budynku Projektowany budynek posiadał będzie halę kotłów ogrzewaną do poziomu zabezpieczającego przed ochronę przeciwmrozową instalacji technologicznej (+8 o C). bilans mocy urządzeń elektrycznych - energia elektryczna zuŝywana na cele technologiczne kw - energia elektryczna zuŝywana na potrzeby budynku (oświetlenie część socjalna) -8 kw - energia cieplna do ogrzania obiektu 150 kw z sieci cieplnej MEC właściwości cieplne przegród zewnętrznych, ściany pełne hali kotłów - płyta warstwowa - Ui<0,28 W/m 2 *K drzwi i wrota płyta warstwowa Ui<0,28 W/m 2 *K przegrody przezroczyste (stolarka) Ui<1,1 W/m 2 *K

18 parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, Do ogrzewania obiektu zastosowano instalację wewnętrzną wodną zasilaną z sieci cieplnej MEC. Zastosowane urządzenia posiadają sprawność wymiany na poziomie 99% oraz niski wskaźnik zuzycia energii elektrycznej 0,003 kwel/kwc. Układ będzie pracował z maksymalna mocą grzewczą 150 kw, do sterowania temperaturą zastosowany zostanie regulator elektroniczny ograniczający zuŝycie energii cieplnej do poziomu wymaganego względami technologicznymi. parametry sprawności energetycznej instalacji wentylacyjnych, Do napędu wentylacji mechanicznej obiektu zaprojektowano urządzenia o następujących wskaźnikach mocy elektrycznych na jednostkowy strumień powietrza: - wentylatory wyciągowe <0,8 kw/m 3 /s - wentylatory nawiewne - <1,25 kw/m 3 /s parametry sprawności energetycznej instalacji technologicznej, W instalacji technologicznej zaprojektowano jednostki kotłowe o sprawności znamionowej 85%. W celu podwyŝszenia sprawności instalacji technologicznej zaprojektowano za kaŝdym z kotłów ekonomizery wodne podwyŝszające sprawność spalania paliwa gazowego do poziomu 90%. Instalacja posiada zatem bardzo wysoką sprawność energetyczną. 6. Zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej Rodzaj projektowanego obiektu ze względu na przeznaczenie - PM Gęstość obciąŝenia ogniowego dla projektowanego przeznaczenia - Q < 500 [MJ/m 2 ] Dopuszczalna powierzchnia strefy poŝarowej m 2 Projektowane strefy poŝarowe: - hala kotłów m 2 - część socjalna - 59,1 m 2 - Obiekt NIE zagroŝony wybuchem! Oddzielenia poszczególnych stref poŝarowych powinny posiadać następujące parametry: - ściany i strop części socjalnej min. EI 60 - okno dyspozytorni (na halę kotłów ) EI 60 - drzwi wejściowe na hale kotłów min. EI 30. Projektuje się jeden hydrant H25 zlokalizowany na hali kotłów na ścianie dzielącą część socjalną. W celu ochrony obiektu przed wystąpieniem niebezpiecznego stęŝenia gazu, zamontować naleŝy system aktywnej ochrony przeciwwybuchowej odcinający dopływ gazu do instalacji w przypadku wzrostu stęŝenia gazu do poziomu niebezpiecznego. Na zewnątrz naleŝy umieścić wyłącznik główny energii elektrycznej.

19 Ponadto przewidziano w bezpośrednim sąsiedztwie działki zabudowę hydrantu zewnętrznego H100. Hydrant wykonany zostanie na etapie budowy wodociągu. Zachowane są wymagane odległości od pozostałych obiektów na działce, oraz drogi poŝarowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 7.Charakterystyka ekologiczna budynku - przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne (dotyczące emisji hałasu oraz wibracji, a takŝe promieniowania jonizującego; oraz wpływu na istniejący drzewostan) określone zostały szczegółowo w raporcie oddziaływania na środowisko. 8. Technologia kotłowni Czas pracy kotłowni Przewidziano Ŝe projektowana kotłownia posiadać będzie charakter rezerwowo-szczytowy. Prognozuje się Ŝe maksymalny roczny czas pracy kotłowni nie przekroczy 240 godzin. Zatrudnienie Projektowana instalacja w okresach przestoju pracować będzie bezobsługowo ( obsługa zdalna przy pomocy systemu telemetrycznego). W czasie pracy instalacji wymagana jest ciągła obecność 2 osób do obsługi. Praca osób polegać będzie na obsłudze systemu regulacji elektronicznej kotłowni oraz dozorowaniu poprzez obserwację systemu monitorującego pracę kotłowni. Pracownicy przebywać będą w pomieszczeniach socjalnych oddzielonych klimatycznie i akustycznie od hali kotłów. Na potrzeby części socjalnej zaprojektowano oddzielny system ogrzewania oraz wentylacji. Po uruchomieniu kotłowni naleŝy przeprowadzić szczegółową analizę czynników uciąŝliwych a w szczególności poziomu hałasu. Pomieszczenia socjalne W celu stworzenia komfortowych warunków pracy obsługi zaprojektowano pomieszczenia socjalne o parametrach klimatycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia posiadać będą następujące wyposaŝenie: - w sterowni pulpit obsługi kotłowni wraz z fotelami, - jadalnia połączona z szatnią wyposaŝona zostanie w zlewozmywak oraz szafy ubraniowe oraz stół do spoŝywania posiłków i krzesła. - WC z jedną miską ustępową i umywalką do rąk.

20 Komunikacja - Zaprojektowano główny ciąg komunikacyjny w części kotłowni szerokości 2m. - Pomiędzy poszczególnymi urządzeniami zaprojektowano odległości nie mniejsze niŝ 1m. Od strony rewizyjnej kotłów przewidziano wrota w budynku umoŝliwiające okresowy dostęp do rur płomieniówkowych oraz demontaŝ palników gazowych. Obsługa Kwalifikacje załogi winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z r. z późniejszymi zmianami W sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. W. Nr 59, poz. 377, z 2000 r. Nr 15, poz.187). Zagadnienia BHP Projektowana instalacja przy prawidłowej eksploatacji nie stwarza zagroŝenia dla otoczenia i jest instalacją bezpieczną. Kotłownię winna obsługiwać załoga przeszkolona, ze znajomością działania poszczególnych instalacji jak i w zakresie BHP. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy winny znajdować się w Instrukcji Obsługi. Instrukcja Obsługi powinna być opracowana przed uruchomieniem kotłowni w związku z koniecznością przeszkolenia pracowników nadzoru i obsługi. Poszczególne urządzenia w kotłowni naleŝy obsługiwać zgodnie z DTR tych urządzeń.

21 INSTALACJE SANITARNE BUDYNKU 1.INSTALACJA WODOCIĄGOWA Zasilanie instalacji Budynek zasilony zostanie przyłączem o średnicy DN 50 włączonym do projektowanej przez MWiK sieci wodociągowej. Przyłącze wodociągowe wykonane zostanie wg. oddzielnego opracowania. INSTALACJA WEWNĘTRZNA Materiały Instalację wodociągową w całości projektuje się z rur stalowych ocynkowanych na połączenia gwintowane uszczelniane taśmą teflonową. Dopuszcza się zastosowanie materiałów alternatywnych pod warunkiem dopuszczenia ich do zastosowania w instalacjach wodociągowych potwierdzone odpowiednimi atestami Państwowego Zakładu Higieny. Zmiana stosowanych materiałów nie moŝe skutkować zmianą średnic projektowanych przewodów. Prowadzenie przewodów Przewody główne prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki w otulinie termicznej lub w rurach typu peszel. Podejścia do przyborów schować w bruzdach ściennych pod fartuchami z glazury. W przypadku zastosowania materiałów z tworzyw PEX naleŝy tak poprowadzić instalację aby w posadzce umieszczać jak najmniejszą liczbę złączek i odgałęzień. Ciepła woda uŝytkowa Ze względu na znikome zapotrzebowanie na ciepłą wodę,przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej odbywać się będzie lokalnie na przepływowych podgrzewaczach wody. Instalację wodociągową wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a takŝe metalową armaturę oraz metalowe urządzenia instalacji wodociągowej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego naleŝy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. Określenie maksymalnego zapotrzebowania na wodę. Obliczenia wykonano zgodnie z zasadami określonymi w PN 92/B instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. W obliczeniach przyjęto normatywne wymagane wydatki dla poszczególnych przyborów sanitarnych. Całkowite zapotrzebowanie na wodę określa się jako: dobowe maksymalne 1 m 3 /dobę godzinowe maksymalne 2,5 m 3 /h

22 2. INSTALACJA KANALIZACYJNA Informacje ogólne Instalacja kanalizacyjna projektowana jest z przewodów PVC. Projektuje się trzy jeden główny odcinek poziomy ujmujący ścieki ze wszystkich przyborów sanitarnych budynku. Przewody odprowadzające zagłębione są poniŝej posadzki części socjalnej i prowadzone są ze spadkiem geometrycznym i = 1,5-2%. Przewód naleŝy wentylować rurą wywiewną PVC 0,05 wyprowadzoną ponad dach budynku. Prowadzenie przewodów Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzić naleŝy pod posadzką. NaleŜy pamiętać aby nie stosować przykryć mniejszych niŝ 20 cm. Przewody muszą zostać ułoŝone w podsypce i zasypce piaskowej. Nie dopuszczalne jest zabetonowywanie głównych przewodów kanalizacyjnych. Piony prowadzić na ścianach i mocować uchwytami do ściany lub umieścić w bruzdach ściennych. Piony moŝna zabudować przy pomocy lekkiej zabudowy. Podejścia do sanitariatów moŝna umieścić w warstwie izolacyjnej posadzki lub bezpośrednio w posadzce zaleŝnie od uwarunkowań geometrycznych. Podejścia umywalkowe naleŝy schować w bruzdach ściennych lub przymocować do ściany przy pomocy uchwytów. Rewizja instalacji i napowietrzanie Wszystkie piony przed wejściem do posadzek naleŝy wyposaŝyć w rewizje (czyszczaki o średnicy równej średnicy pionu. Całość instalacji przed wejściem do kanalizacji musi posiadać moŝliwość rewizji poprzez zamontowany czyszczak na przewodzie głównym. Rurę wywiewną naleŝy wyprowadzić ponad dach budynku w odległościach nie mniejszych niŝ 5m od czerpni powietrza wentylacyjnego oraz min 4m od okien i drzwi. Wymiary instalacji kanalizacyjnej. ( współczynnik K = 0.5 PN-92/B01707 ) Określenie obciąŝenia przepływowego dla poszczególnych pionów pokazano na przekrojach instalacji sanitarnej. Wymiary przewodów kanalizacyjnych określono w oparciu o wytyczne PN 92 /B ( współczynnik K = 0.5 ). Średnicę przykanalika naleŝy przyjąć 0,16 m. Ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej przykanalikiem wykonanym wg oddzielnego opracowania.

23 3. INSTALACJA WENTYLACYJNA BUDYNKU Wymagania ogólne Projektowany budynek podzielono na dwie strefy wentylacyjne. - hala kotłów gdzie zaprojektowano wentylację mechaniczną zrównowaŝoną, - część socjalna z wentylacją grawitacyjną wspomaganą. Wentylacja grawitacyjna W celu uzyskania poprawnych wartości współczynników wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach przy pomocy wentylacji grawitacyjnej, policzono strumienie przepływu powietrza przez kanały systemowe o wymiarach 17x12 cm i następnie dobrano potrzebną ilość kanałów w poszczególnych pomieszczeniach. Z uwagi na wysoką szczelność strefy socjalnej zaprojektowano mechaniczny nawiew powietrza do części socjalnej. PoniŜej zamieszczono obliczenia przewodów wentylacyjnych (przykładowych) pracujących w układzie grawitacyjnym dla pomieszczeń socjalnych. Pustaki wentylacyjne SCHIEDEL kanał 12x17 Wysokość przewodu wentylacyjnego: 11 m Większy wymiar przekroju przewodu: 0,17 m Mniejszy wymiar przekroju przewodu: 0,12 m Przekrój poprzeczny kanału: 0,0204 m 2 Chropowatość bezwzględna materiału komina: 3 mm Indywidualna stała gazowa dla powietrza: 287,05 J/kgK Ciśnienie atmosferyczne: 101,325 kpa Temperatura zewnętrzna średnioroczna: 12 o C 309 K Temperatura pomieszczeń wentylowanych: 20 o C 317 K Gęstość powietrza zewnętrznego: 1, kg/m 3 Gęstość powietrza wewnętrznego: 1, kg/m 3 Przyspieszenie ziemskie: 9,81 m/s 2 Ciśnienie czynne: 0, kg/m 2 Lepkość powietrza 1, kg/ms Liczba Reynoldsa: 282,6915 Opór liniowy przepływu powietrza w kanale: 0, Wysokość montaŝu kratek wentylacyjnych: 2,5 m Prędkość przepływu powietrza: 1, m/s Wydatek przewodu wentylacyjnego 136 m 3 /h

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo