PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88."

Transkrypt

1 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) fax: (41) PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ O MOCY 24 MW NA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTACH PO HALI PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, GRZEWCZĄ, WOD-KAN, GAZOWĄ ORAZ TECHNOLOGICZNĄ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PRZY ULICY AL. SOLIDARNOŚCI NA DZIAŁKACH NR 7/85;7/88 Inwestor: Adres inwestycji: Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Ostrowiec Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. Zawartość opracowania: 1. Projekt zagospodarowania działki 2. Inwentaryzacja wraz z opinią techniczną fundamentów 3. Projekt budowlany wraz z opracowaniami branŝowymi 4. Informacja B.I.O.Z. Opracowali: BranŜa Nazwisko Uprawnienia Podpis Architektura mgr inŝ. Andrzej Papierz WŁ 110/90 Projektant Architektura mgr inŝ. Jarosław Kawiński SW 1/2003 Sprawdzający Konstrukcje mgr inŝ. Monika Perchel SWK/0005/PWOK/07 Projektant Konstrukcje mgr inŝ. Grzegorz Mizera K-94/02 Sprawdzający Instalacje sanitarne inŝ. Artur Machula KL 106/2001 Projektant Instalacje sanitarne mgr inŝ. Renata Mikołajczak KL 5/91;6/91 Sprawdzający Instalacje elektryczne mgr inŝ. Stanisław Raczyński SWK/0041/POOE/05 Projektant Instalacje elektryczne Sprawdzający inŝ. Zdzisław Wiącek KL 14/99 Projekt zawiera... stron kolejno ponumerowanych. Egz. nr 1 Ostrowiec Świętokrzyski LUTY 2009

2 Ostrowiec dnia r. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, Ŝe projekt budowlany opracowany dla inwestycji: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZERWOWO-SZCZYTOWEJ O MOCY 24 MW NA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTACH PO HALI PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ,GRZEWCZĄ, WOD-KAN, GAZOWĄ ORAZ TECHNOLOGICZNĄ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PRZY ULICY AL. SOLIDARNOŚCI NA DZIAŁKACH NR 7/85;7/88 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowali: BranŜa Nazwisko Uprawnienia Podpis Architektura mgr inŝ. Andrzej Papierz WŁ 110/90 Projektant Architektura mgr inŝ. Jarosław Kawiński SW 1/2003 Sprawdzający Konstrukcje mgr inŝ. Monika Perchel SWK/0005/PWOK/07 Projektant Konstrukcje mgr inŝ. Grzegorz Mizera K-94/02 Sprawdzający Instalacje sanitarne inŝ. Artur Machula KL 106/2001 Projektant Instalacje sanitarne mgr inŝ. Renata Mikołajczak KL 5/91;6/91 Sprawdzający Instalacje elektryczne mgr inŝ. Stanisław Raczyński SWK/0041/POOE/05 Projektant Instalacje elektryczne Sprawdzający inŝ. Zdzisław Wiącek KL 14/99

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 7/85;7/88 POŁOśONYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PRZY ULICY AL. SOLIDARNOŚCI. 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa kotłowni gazowej pracującej w układzie rezerwowo szczytowym na potrzeby miejskiego systemu grzewczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podstawowe parametry inwestycji: - wymiary budynku 25,1x15,0 m - szerokość elewacji frontowej 25,1 m - dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 20 o. - wysokość do kalenicy 9,30 m - wysokość do okapu 6,50 m Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek nr 7/85;7/88 niezagospodarowanych na których znajdują się fundamenty po istniejących halach produkcyjnych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar inwestycji ujęto jako tereny przemysłu, składów, magazynów handlu hurtowego oraz baz. Opracowaniem objęto obszar działek o powierzchni 960 m 2. oznaczonym na załączniku graficznym linią przerywaną rozgraniczającą, oraz oznaczeniem literowym ABC. W obrębie zabudowy występuje uzbrojenie (wodociąg, linia enn, kanalizacja sanitarna oraz przemysłowa). 2. Istniejący stan zagospodarowania. Działki 7/85;7/88 nie są zabudowane. Obecnie na działce istnieją fundamenty po byłych budynkach przemysłowych. Działki posiadają rozwiązany układ komunikacyjny, w postaci zjazdu z przyległej do działek drogi gminnej w chwili obecnej utwardzonej tłuczniem. Działka nie jest ogrodzona. Działka nie posiada widocznych spadków. Na działce nie występują rośliny stanowiące składnik architektoniczny. W otoczeniu działek występuje zabudowa przemysłowa. Przez teren działek przebiega kabel zasilający niskiego napięcia stanowiący własność inwestora.

4 3. Projektowane zagospodarowanie działki projektuje się budynek kotłowni gazowej pracującej w układzie rezerwowo szczytowym na potrzeby miejskiego systemu grzewczego w Ostrowcu Świętokrzyskim o następujących parametrach funkcjonalno-architektonicznych: - wymiary budynku 25,1x15,0 m - szerokość elewacji frontowej 25,1 m - dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 20 o. - wysokość do kalenicy 9,30 m - wysokość do okapu 6,50 m - moc grzewcza kotłowni 24MW ( gaz ziemny) - technologia budowy konstrukcja stalowa+ poszycie płytami warstwowymi Zgodność projektowanej zabudowy z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar inwestycji ujęto jako E14P tereny przemysłu, składów, magazynów handlu hurtowego oraz baz. Projektowane przedsięwzięcie słuŝyć będzie na potrzeby przemysły energetycznego a zatem moŝe zostać zlokalizowane na terenie przedmiotowych działek. Zabudowę działki zaprojektowano w obszarze obowiązujących nieprzekraczalnych linii zabudowy zachowując w ten sposób wymogi planu miejscowego związane z granicami zabudowy. Wysokość całkowita obiektu +15,15 niŝsza od najwyŝszego obiektu ( budynek Statoil ok.+25m) w obszarze objętym planem. Udział powierzchni biologicznie czynnej (zieleń) 30 % projektowanego zagospodarowania. Odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zasilanie w energię elektryczną, wodę oraz gaz z istniejących sieci poprzez przyłącza objęte oddzielnym opracowaniem. Ocena oddziaływania na środowisko dokonana została na etapie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji gdzie dokonano szczegółowej oceny zgodności przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod względem emisji czynników szkodliwych i uciąŝliwych. Inwestycja nie podlega wykluczeniu przez pozostałe zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Układ komunikacyjny Po stronie wschodniej działki przebiega droga gminna o nawierzchni tłuczniowej. Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywać się będzie poprzez istniejący częściowo utwardzony zjazd.

5 Sieci uzbrojenia terenu - Wodociąg rozdzielczy istniejący stal DN projektowany nowy, - Kanalizacja sanitarna istniejąca oraz projektowana, - Sieć ciepłownicza - projektowana - Sieć energetyczna niskiego napięcia istniejąca. Ukształtowanie terenu i zieleni - Teren w rejonie inwestycji teren bez widocznych spadków, - W obszarze działki projektowana zieleń niska i średnia dostosowana do warunków przyrodniczych panujących w rejonie inwestycji. 4. Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania. - powierzchnia zabudowy budynku kotłowni 381,40 m 2 (39,0 % ) - powierzchnia chodników i placów utwardzonych 309,00 m 2 (31,0 % ) - powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 269,60 m 2 (30,0 % ) RAZEM: 960,0 m 2 5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja lokowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej jako B4a konserwatorska strefa ochrony pośredniej - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nakazuje w danym obszarze utrzymać jego historyczne rozplanowanie. Na etapie przygotowania projektu inwestor uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co do planowanego przedsięwzięcia. Na terenie działek nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków ani objęte inną ochroną konserwatorską. 6. Informacje dodatkowe. Działka nie znajduje się na terenie szkód górniczych. Inwestycja nie stwarza zagroŝeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

6 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI FUNDAMENTÓW PO BYŁEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ ADAPTOWANYCH NA POTRZEBY BUDYNKU KOTŁOWNI. 1. Charakterystyka ogólna fundamentów Istniejące fundamenty w postaci stóp prostokątnych o wymiarach w podstawie 200x300cm. Wykonane zostały w tatach 60 tych na potrzeby budynku hali przemysłowej. Z fundamentami współpracowały wielogałęziowe słupy stalowe połączone dźwigarami kratowymi oraz belkami podsuwnicowymi. Fundamenty posadowione są bezpośrednio na stabilizowanym gruncie. Fundamenty posiadają wewnętrzną siatkę stalową zakończoną czterema śrubami M50 do których mocowano podstawę słupów. 2. Warunki klimatyczne i gruntowo wodne W obrębie inwestycji grunt nasypowy, podłoŝe naturalne stanowi glina. Grunt posiada słabe parametry nośności. Nośność fundamentów uzyskano poprzez duŝe powierzchnie fundamentowania oraz częściową stabilizację podłoŝa. Poziom wód gruntowych występuje ok. 1m poniŝej poziomu posadowienia tj. ok. 2,5m poniŝej istniejącej rzędnej terenu. Poziom wód gruntowych ulega zmianie w zaleŝności od pory roku lecz w Ŝaden sposób nie pogarsza właściwości nośnych podłoŝa gruntowego. Obiekt znajduje się w strefie klimatycznej o następujących właściwościach - głębokość przemarzania gruntu 1,2 m - strefa obciąŝenia wiatrem I - strefa obciąŝenia śniegiem II. 3. Charakterystyka szczegółowa (inwentaryzacja). 3.1 Konstrukcja Trzon betonowy - Ŝelbetowy o wymiarach 3x2m w podstawie oraz 2x1m w części górnej. Wysokość stóp 1,6m ściany boczne zbieŝne stałowartościowo ku górze. Parametry betonu odpowiadają parametrom klasy B-20 (pomiar parametrów młotkiem Schmidta N). Siatka kotwiąca pręty stalowe nieskorodowane (zabezpieczenie betonem) średnica prętów DN 50. Siatka górna zakończona czterema trzpieniami gwintowanymi M50. Materiał siatki stalowej St3s. 3.2 Izolacje - przeciwwilgociowe pionowe zabezpieczenie powłokami hydrofobizującymi do odtworzenia. - przeciwwilgociowe poziome brak wykonać na nowo w trakcie montaŝu.

7 OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOśLIWOŚCI POSADOWIENIA BUDYNKU KOTŁOWNI GAZOWEJ NA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTACH PO BYŁEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ. 1. Cel opracowania Przedmiotowa ekspertyza dotyczy moŝliwości posadowienia budynku kotłowni gazowej na istniejących stopach fundamentowych. Niniejsza ekspertyza dotyczy fundamentów po byłym budynku hali przemysłowej połoŝonym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy al. Solidarności na działkach 7/85;7/88. Fundamenty szczegółowo scharakteryzowano w inwentaryzacji. 2. Podstawa opracowania - Inwentaryzacja budowlana fundamentów, - wizja lokalna na działce, odkrywka fundamentów oraz pomiary uzupełniające wykonane we własnym zakresie, - polskie normy: PN - 84/B Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe spręŝone PN 82/B ObciąŜenia budowli PN - 82/B ObciąŜenia budowli obciąŝenia stałe PN - 82/B ObciąŜenia budowli obciąŝenia zmienne technologiczne PN-B-02010:1980/Az1:2006 ObciąŜenie śniegiem PN - 77/B ObciąŜenie wiatrem PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie 3. Charakterystyka szczegółowa konstrukcji fundamentów: STAN ISTNIEJĄCY Trzon betonowy - Ŝelbetowy o wymiarach 3x2m w podstawie oraz 2x1m w części górnej. Wysokość stóp 1,6m ściany boczne zbieŝne stałowartościowo ku górze. Parametry betonu odpowiadają parametrom klasy B-20 (pomiar parametrów młotkiem Schmidta N). Siatka kotwiąca pręty stalowe nieskorodowane (zabezpieczenie betonem) średnica prętów DN 50. Siatka górna zakończona czterema trzpieniami gwintowanymi M50. Materiał siatki stalowej St3s.

8 Izolacje - przeciwwilgociowe pionowe zabezpieczenie powłokami hydrofobizującymi do odtworzenia. - przeciwwilgociowe poziome brak wykonać na nowo w trakcie montaŝu. Nośność - nośność fundamentów określono metodą porównawczą bilansując obciąŝenia przenoszone pierwotnie w czasie eksploatacji budynku oraz obciąŝenia od projektowanego budynku. 4. Stan projektowany Projektuje się budynek kotłowni o lekkiej konstrukcji stalowej z poszyciem ścian i dachów w postaci lekkich płyt warstwowych. ObciąŜenia projektowanego budynku zostaną przeniesione na grunt za pośrednictwem istniejących fundamentów do których zamocowane zostaną słupy wsporcze. Do połączenia słupów z fundamentem wykorzystane zostaną istniejące kotwy M Obliczenia wytrzymałościowe: 1. Podstawowe załoŝenia do obliczeń wartości obliczeniowe obciąŝeń: - reakcja wiązara na słup - 14,8 kn - reakcja słupa na fundament 20,3 kn - cięŝar fundamentu 130 kn - wymagany minimalny odpór podłoŝa gruntowego 25,1 kpa (0,025 MPa) wymagany odpór gruntu posiada wartość niewspółmiernie mniejszą odporu granicznego (ok. 0,15 MPa) dla tego rodzaju gruntu. 6. Ocena końcowa Stan techniczny fundamentów oraz ich rozmiary umoŝliwiają posadowienie budynku w zakresie zgodnym z projektem. Budowa budynku kotłowni na istniejących fundamentach w Ŝaden sposób nie wpłynie na stateczność zarówno projektowanej konstrukcji jak równieŝ istniejących obiektów posadowionych w bezpośrednim sąsiedztwie. Wszystkie prace wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektoniczno - budowlanym. Opinię sporządził...

9 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ REZERWOWO-SZCZYTOWEJ O MOCY 24 MW. 1. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu budowlanego Projekt obejmuje budowę kotłowni gazowej wolnostojącej o mocy 24MW. Kotłownia pracować będzie w układzie rezerwowo szczytowym. Budynek kotłowni posadowiony zostanie na istniejących fundamentach po hali przemysłowej. Projektuje się budynek o konstrukcji stalowej z poszyciem ścian i dachu płytami warstwowymi. W obrębie budynku wyodrębniono część socjalną o konstrukcji ścian murowanych z lekkim stropem oddzielającym od hali kotłów. 1.1 Dane techniczne Budynku - wymiary 25,1x15 m - wysokość całkowita 15,15 m - powierzchnia zabudowy 381,4 m 2 - powierzchnia całkowita 381,4 m 2 - powierzchnia uŝytkowa 359,1 m 2 - powierzchnia części socjalnej 59,1 m 2 - kubatura 1977,3 m 3 PRZYZIEMIE - Komunikacja 7,3 m 2 - Sterownia 22,8 m 2 - Rozdzielnia elektryczna 6,1 m 2 - Wymiennikownia 6,1 m 2 - Przedsionek 3,9 m 2 - W.C. 1,8 m 2 - Magazyn 4,8 m 2 - Pom. socjalne 6,3 m 2 - Hala kotłów 300,0 m RAZEM: 359,1 m 2

10 2. Forma architektoniczna i funkcja budynku Projektowany budynek posiadał będzie klasyczną formę architektoniczną a w szczególności: - wymiary 25,1x15 m - szerokość elewacji frontowej 25,1 m - dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 20 o. - wysokość kalenicy 9,33 m - wysokość do okapu 6,5 m - wysokość całkowita 15,15 Funkcją budynku jest zabezpieczenie potrzeb technologicznych miejskiego systemu grzewczego. Funkcją obiektu (kotłowni) jest produkcja energii cieplnej. 2.1 Dostosowanie budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy W rejonie inwestycji przewaŝa zabudowa produkcyjna oraz przemysłowa. Projektowany budynek stanowi element takiej zabudowy a więc jest dostosowany do istniejących parametrów krajobrazu. Funkcja budynku jest zgodna z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 3. Układ konstrukcyjny 3.1.Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne. - Stopy fundamentowe Ŝelbetowe istniejące zgodnie z inwentaryzacją - Ławy fundamentowe śelbetowe beton B20 stal Klasy AIII. - Konstrukcja budynku stalowa - ściany fundamentowe bloczki betonowe ( PN B 12066), - ściany konstrukcyjne części socjalnej beton komórkowy 24 cm, - ściany konstrukcyjne hali kotłów płyta warstwowa styropian PWS 12 cm, - strop nad częścią socjalną TERIVA I +styropian 10 cm, - materiały hydroizolacyjne PVC, - konstrukcja więźby dachowej wiązary +płatwie stalowe - materiał pokryciowy płyta warstwowa PWS nadproŝa Ŝelbetowe (do wymiarów L=2,5m prefabrykowane L19.) - materiały wykończeniowe wg. indywidualnych upodobań inwestora. Wszystkie zastosowane materiały posiadać muszą aprobatę ITB lub świadectwa zgodności z obowiązującymi normami.

11 3.2. ZałoŜenia do obliczeń Obiekt znajduje się w strefie klimatycznej o następujących właściwościach - głębokość przemarzania gruntu 1,2 m - strefa obciąŝenia wiatrem I - strefa obciąŝenia śniegiem II - przyjęto obciąŝenia elementów konstrukcyjnych zgodnie z : Nr normy PN PN-82/B PN-76/B PN-77/B PN-B-02010:1980/Az1:2006 PN-82/B PN-82/B PN-88/B Tytuł normy ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości Konstrukcje i podłoŝa budowli. Ogólne zasady obliczeń ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŝenia technologiczne i montaŝowe ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie gruntem. 3.3 Podstawowe wyniki obliczeń konstrukcyjnych: wartości obliczeniowe obciąŝeń - obciąŝenie stóp fundamentowych G=20,3 kn/m - obciąŝenie obliczeniowe śniegiem S=1,26 kn/m 2 - obciąŝenie obliczeniowe z dachu Gd=1,538 kn/m 2 - wymagany obliczeniowy odpór podłoŝa gruntowego Qg= 25 kn/m2 (0,025 MPa)

12 siły przekrojowe podstawowych elementów konstrukcyjnych - płatwie I180

13 - wiązar kratowy

14

15 maksymalne siły przekrojowe - 185,6 kn maksymalne napręŝenia w prętach - 131,3 MPa maksymalne przemieszczenie węzła - 2,4 cm maksymalne wytęŝenie przekroju - 62%

16 - słupy Pozostałe wyniki obliczeń w egzemplarzu archiwalnym projektu

17 3.4.Warunki klimatyczne i gruntowo wodne. W obrębie inwestycji przyjęto proste warunki gruntowe - (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych.(dz. u. nr 126, poz. 839), występują jednorodne warstwy gruntów pod względem genetycznym i litologicznym, równoległe do powierzchni terenu. PodłoŜe gruntowe o optymalnych parametrach nośności oraz umiarkowanym wpływie korozyjnym na beton. Budynek posadowiany na istniejących fundamentach, dla pozostałych fundamentów pomocniczych (ławy pod ściany części socjalnej) przyjęto metodę typu C wymiarowania. W przypadku stwierdzenia innego gruntu niŝ załoŝono naleŝy zweryfikować ławy fundamentowe. Zwierciadło wód gruntowych występuje na poziomie znacznie poniŝej rzędnej posadowienia budynku. Zgodnie z 7 pkt. 1a - ustala się pierwszą kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego budynek jednokondygnacyjny o przeznaczeniu gospodarczym. Działka nie znajduje się w obszarze chronionym przyrodniczo. Obowiązuje ochrona drzew i krzewów w rejonie inwestycji. 4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŝenia budowlano-instalacyjnego Budynek wyposaŝony zostanie w następujące instalacje wewnętrzne: - instalację elektryczną, - wod.-kan. oraz c.o., - instalację gazową, - instalację technologiczną kotłowni. Budowę poszczególnych instalacji wykonać naleŝy zgodnie z opracowaniami branŝowymi. 5. Charakterystyka energetyczna budynku Projektowany budynek posiadał będzie halę kotłów ogrzewaną do poziomu zabezpieczającego przed ochronę przeciwmrozową instalacji technologicznej (+8 o C). bilans mocy urządzeń elektrycznych - energia elektryczna zuŝywana na cele technologiczne kw - energia elektryczna zuŝywana na potrzeby budynku (oświetlenie część socjalna) -8 kw - energia cieplna do ogrzania obiektu 150 kw z sieci cieplnej MEC właściwości cieplne przegród zewnętrznych, ściany pełne hali kotłów - płyta warstwowa - Ui<0,28 W/m 2 *K drzwi i wrota płyta warstwowa Ui<0,28 W/m 2 *K przegrody przezroczyste (stolarka) Ui<1,1 W/m 2 *K

18 parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, Do ogrzewania obiektu zastosowano instalację wewnętrzną wodną zasilaną z sieci cieplnej MEC. Zastosowane urządzenia posiadają sprawność wymiany na poziomie 99% oraz niski wskaźnik zuzycia energii elektrycznej 0,003 kwel/kwc. Układ będzie pracował z maksymalna mocą grzewczą 150 kw, do sterowania temperaturą zastosowany zostanie regulator elektroniczny ograniczający zuŝycie energii cieplnej do poziomu wymaganego względami technologicznymi. parametry sprawności energetycznej instalacji wentylacyjnych, Do napędu wentylacji mechanicznej obiektu zaprojektowano urządzenia o następujących wskaźnikach mocy elektrycznych na jednostkowy strumień powietrza: - wentylatory wyciągowe <0,8 kw/m 3 /s - wentylatory nawiewne - <1,25 kw/m 3 /s parametry sprawności energetycznej instalacji technologicznej, W instalacji technologicznej zaprojektowano jednostki kotłowe o sprawności znamionowej 85%. W celu podwyŝszenia sprawności instalacji technologicznej zaprojektowano za kaŝdym z kotłów ekonomizery wodne podwyŝszające sprawność spalania paliwa gazowego do poziomu 90%. Instalacja posiada zatem bardzo wysoką sprawność energetyczną. 6. Zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej Rodzaj projektowanego obiektu ze względu na przeznaczenie - PM Gęstość obciąŝenia ogniowego dla projektowanego przeznaczenia - Q < 500 [MJ/m 2 ] Dopuszczalna powierzchnia strefy poŝarowej m 2 Projektowane strefy poŝarowe: - hala kotłów m 2 - część socjalna - 59,1 m 2 - Obiekt NIE zagroŝony wybuchem! Oddzielenia poszczególnych stref poŝarowych powinny posiadać następujące parametry: - ściany i strop części socjalnej min. EI 60 - okno dyspozytorni (na halę kotłów ) EI 60 - drzwi wejściowe na hale kotłów min. EI 30. Projektuje się jeden hydrant H25 zlokalizowany na hali kotłów na ścianie dzielącą część socjalną. W celu ochrony obiektu przed wystąpieniem niebezpiecznego stęŝenia gazu, zamontować naleŝy system aktywnej ochrony przeciwwybuchowej odcinający dopływ gazu do instalacji w przypadku wzrostu stęŝenia gazu do poziomu niebezpiecznego. Na zewnątrz naleŝy umieścić wyłącznik główny energii elektrycznej.

19 Ponadto przewidziano w bezpośrednim sąsiedztwie działki zabudowę hydrantu zewnętrznego H100. Hydrant wykonany zostanie na etapie budowy wodociągu. Zachowane są wymagane odległości od pozostałych obiektów na działce, oraz drogi poŝarowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 7.Charakterystyka ekologiczna budynku - przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne (dotyczące emisji hałasu oraz wibracji, a takŝe promieniowania jonizującego; oraz wpływu na istniejący drzewostan) określone zostały szczegółowo w raporcie oddziaływania na środowisko. 8. Technologia kotłowni Czas pracy kotłowni Przewidziano Ŝe projektowana kotłownia posiadać będzie charakter rezerwowo-szczytowy. Prognozuje się Ŝe maksymalny roczny czas pracy kotłowni nie przekroczy 240 godzin. Zatrudnienie Projektowana instalacja w okresach przestoju pracować będzie bezobsługowo ( obsługa zdalna przy pomocy systemu telemetrycznego). W czasie pracy instalacji wymagana jest ciągła obecność 2 osób do obsługi. Praca osób polegać będzie na obsłudze systemu regulacji elektronicznej kotłowni oraz dozorowaniu poprzez obserwację systemu monitorującego pracę kotłowni. Pracownicy przebywać będą w pomieszczeniach socjalnych oddzielonych klimatycznie i akustycznie od hali kotłów. Na potrzeby części socjalnej zaprojektowano oddzielny system ogrzewania oraz wentylacji. Po uruchomieniu kotłowni naleŝy przeprowadzić szczegółową analizę czynników uciąŝliwych a w szczególności poziomu hałasu. Pomieszczenia socjalne W celu stworzenia komfortowych warunków pracy obsługi zaprojektowano pomieszczenia socjalne o parametrach klimatycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia posiadać będą następujące wyposaŝenie: - w sterowni pulpit obsługi kotłowni wraz z fotelami, - jadalnia połączona z szatnią wyposaŝona zostanie w zlewozmywak oraz szafy ubraniowe oraz stół do spoŝywania posiłków i krzesła. - WC z jedną miską ustępową i umywalką do rąk.

20 Komunikacja - Zaprojektowano główny ciąg komunikacyjny w części kotłowni szerokości 2m. - Pomiędzy poszczególnymi urządzeniami zaprojektowano odległości nie mniejsze niŝ 1m. Od strony rewizyjnej kotłów przewidziano wrota w budynku umoŝliwiające okresowy dostęp do rur płomieniówkowych oraz demontaŝ palników gazowych. Obsługa Kwalifikacje załogi winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z r. z późniejszymi zmianami W sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. W. Nr 59, poz. 377, z 2000 r. Nr 15, poz.187). Zagadnienia BHP Projektowana instalacja przy prawidłowej eksploatacji nie stwarza zagroŝenia dla otoczenia i jest instalacją bezpieczną. Kotłownię winna obsługiwać załoga przeszkolona, ze znajomością działania poszczególnych instalacji jak i w zakresie BHP. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy winny znajdować się w Instrukcji Obsługi. Instrukcja Obsługi powinna być opracowana przed uruchomieniem kotłowni w związku z koniecznością przeszkolenia pracowników nadzoru i obsługi. Poszczególne urządzenia w kotłowni naleŝy obsługiwać zgodnie z DTR tych urządzeń.

21 INSTALACJE SANITARNE BUDYNKU 1.INSTALACJA WODOCIĄGOWA Zasilanie instalacji Budynek zasilony zostanie przyłączem o średnicy DN 50 włączonym do projektowanej przez MWiK sieci wodociągowej. Przyłącze wodociągowe wykonane zostanie wg. oddzielnego opracowania. INSTALACJA WEWNĘTRZNA Materiały Instalację wodociągową w całości projektuje się z rur stalowych ocynkowanych na połączenia gwintowane uszczelniane taśmą teflonową. Dopuszcza się zastosowanie materiałów alternatywnych pod warunkiem dopuszczenia ich do zastosowania w instalacjach wodociągowych potwierdzone odpowiednimi atestami Państwowego Zakładu Higieny. Zmiana stosowanych materiałów nie moŝe skutkować zmianą średnic projektowanych przewodów. Prowadzenie przewodów Przewody główne prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki w otulinie termicznej lub w rurach typu peszel. Podejścia do przyborów schować w bruzdach ściennych pod fartuchami z glazury. W przypadku zastosowania materiałów z tworzyw PEX naleŝy tak poprowadzić instalację aby w posadzce umieszczać jak najmniejszą liczbę złączek i odgałęzień. Ciepła woda uŝytkowa Ze względu na znikome zapotrzebowanie na ciepłą wodę,przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej odbywać się będzie lokalnie na przepływowych podgrzewaczach wody. Instalację wodociągową wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a takŝe metalową armaturę oraz metalowe urządzenia instalacji wodociągowej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego naleŝy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. Określenie maksymalnego zapotrzebowania na wodę. Obliczenia wykonano zgodnie z zasadami określonymi w PN 92/B instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. W obliczeniach przyjęto normatywne wymagane wydatki dla poszczególnych przyborów sanitarnych. Całkowite zapotrzebowanie na wodę określa się jako: dobowe maksymalne 1 m 3 /dobę godzinowe maksymalne 2,5 m 3 /h

22 2. INSTALACJA KANALIZACYJNA Informacje ogólne Instalacja kanalizacyjna projektowana jest z przewodów PVC. Projektuje się trzy jeden główny odcinek poziomy ujmujący ścieki ze wszystkich przyborów sanitarnych budynku. Przewody odprowadzające zagłębione są poniŝej posadzki części socjalnej i prowadzone są ze spadkiem geometrycznym i = 1,5-2%. Przewód naleŝy wentylować rurą wywiewną PVC 0,05 wyprowadzoną ponad dach budynku. Prowadzenie przewodów Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzić naleŝy pod posadzką. NaleŜy pamiętać aby nie stosować przykryć mniejszych niŝ 20 cm. Przewody muszą zostać ułoŝone w podsypce i zasypce piaskowej. Nie dopuszczalne jest zabetonowywanie głównych przewodów kanalizacyjnych. Piony prowadzić na ścianach i mocować uchwytami do ściany lub umieścić w bruzdach ściennych. Piony moŝna zabudować przy pomocy lekkiej zabudowy. Podejścia do sanitariatów moŝna umieścić w warstwie izolacyjnej posadzki lub bezpośrednio w posadzce zaleŝnie od uwarunkowań geometrycznych. Podejścia umywalkowe naleŝy schować w bruzdach ściennych lub przymocować do ściany przy pomocy uchwytów. Rewizja instalacji i napowietrzanie Wszystkie piony przed wejściem do posadzek naleŝy wyposaŝyć w rewizje (czyszczaki o średnicy równej średnicy pionu. Całość instalacji przed wejściem do kanalizacji musi posiadać moŝliwość rewizji poprzez zamontowany czyszczak na przewodzie głównym. Rurę wywiewną naleŝy wyprowadzić ponad dach budynku w odległościach nie mniejszych niŝ 5m od czerpni powietrza wentylacyjnego oraz min 4m od okien i drzwi. Wymiary instalacji kanalizacyjnej. ( współczynnik K = 0.5 PN-92/B01707 ) Określenie obciąŝenia przepływowego dla poszczególnych pionów pokazano na przekrojach instalacji sanitarnej. Wymiary przewodów kanalizacyjnych określono w oparciu o wytyczne PN 92 /B ( współczynnik K = 0.5 ). Średnicę przykanalika naleŝy przyjąć 0,16 m. Ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej przykanalikiem wykonanym wg oddzielnego opracowania.

23 3. INSTALACJA WENTYLACYJNA BUDYNKU Wymagania ogólne Projektowany budynek podzielono na dwie strefy wentylacyjne. - hala kotłów gdzie zaprojektowano wentylację mechaniczną zrównowaŝoną, - część socjalna z wentylacją grawitacyjną wspomaganą. Wentylacja grawitacyjna W celu uzyskania poprawnych wartości współczynników wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach przy pomocy wentylacji grawitacyjnej, policzono strumienie przepływu powietrza przez kanały systemowe o wymiarach 17x12 cm i następnie dobrano potrzebną ilość kanałów w poszczególnych pomieszczeniach. Z uwagi na wysoką szczelność strefy socjalnej zaprojektowano mechaniczny nawiew powietrza do części socjalnej. PoniŜej zamieszczono obliczenia przewodów wentylacyjnych (przykładowych) pracujących w układzie grawitacyjnym dla pomieszczeń socjalnych. Pustaki wentylacyjne SCHIEDEL kanał 12x17 Wysokość przewodu wentylacyjnego: 11 m Większy wymiar przekroju przewodu: 0,17 m Mniejszy wymiar przekroju przewodu: 0,12 m Przekrój poprzeczny kanału: 0,0204 m 2 Chropowatość bezwzględna materiału komina: 3 mm Indywidualna stała gazowa dla powietrza: 287,05 J/kgK Ciśnienie atmosferyczne: 101,325 kpa Temperatura zewnętrzna średnioroczna: 12 o C 309 K Temperatura pomieszczeń wentylowanych: 20 o C 317 K Gęstość powietrza zewnętrznego: 1, kg/m 3 Gęstość powietrza wewnętrznego: 1, kg/m 3 Przyspieszenie ziemskie: 9,81 m/s 2 Ciśnienie czynne: 0, kg/m 2 Lepkość powietrza 1, kg/ms Liczba Reynoldsa: 282,6915 Opór liniowy przepływu powietrza w kanale: 0, Wysokość montaŝu kratek wentylacyjnych: 2,5 m Prędkość przepływu powietrza: 1, m/s Wydatek przewodu wentylacyjnego 136 m 3 /h

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; 58-100 Świdnica telefon/fax. (074) 853-54-67 ; 0603-997-848 PROJEKT BUDOWLANY Dane ewidencyjne 1. Obiekt : BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ I BIBLIOTEKI.

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU. 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Oświadczenie projektanta, sprawdzającego 3

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU. 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Oświadczenie projektanta, sprawdzającego 3 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Nr strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Oświadczenie projektanta, sprawdzającego 3 4. Zaświadczenia o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Instalacja gazu i punkt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: STBS Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 70-302 Szczecin INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Zatoki postojowe, chodnik, zjazdy ADRES: ul. Jana Kazimierza,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacyjny centralnego ogrzewania. Adres inwestycji: Wadowice, ul. Sienkiewicza 9, dz. nr 39, 41/3, 3115.

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacyjny centralnego ogrzewania. Adres inwestycji: Wadowice, ul. Sienkiewicza 9, dz. nr 39, 41/3, 3115. BUDOWLANY Projekt instalacyjny centralnego ogrzewania. BRANśA: INSTALACYJNA Adres inwestycji: Wadowice, ul. Sienkiewicza 9, dz. nr 39, 41/3, 3115. Jednostka projektowa: ADIM Jacek KOSMAN os. Beskidzkie

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A SPIS TREŚCI I. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. INSTALACJA GAZU...3 1. Stan aktualny...3 2. Zapotrzebowanie gazu i źródło

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy Poczta Polska Punkt rozdzielczo przeładunkowy Ustroń, ul. Daszyńskiego 33 Strona 1 PRZEBUDOWA POCZTA POLSKA Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo