PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ SANITARNA GMINA RYKI. funkcja: tyt., zawód, imię i nazwisko: nr upr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ SANITARNA GMINA RYKI. funkcja: tyt., zawód, imię i nazwisko: nr upr."

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PROH AN Dęblin, ul.15 P.P. Wilków 5, tel.: (081) , fax: (081) PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ BRANŻA: SANITARNA ADRES BUDOWY: Ryki, ul. Słowackiego 2 OBIEKT: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rykach INWESTOR: ADRES: GMINA RYKI ul. Karola Wojtyły 29, Ryki funkcja: tyt., zawód, imię i nazwisko: nr upr.: data: podpis: projektował: mgr inż. Stefan Słowak 2724/Lb/ opracowała: mgr inż. Monika Choroszewska D ĘBLIN 2009 r. L IPIEC

2 Dęblin dn Starostwo Powiatowe w Rykach Wydział Architektury i Budownictwa O Ś W I A D C Z E N I E Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oświadczam, że projekt budowlany modernizacji kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rykach, przy ul. Słowackiego 2 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant :

3 SPIS ZAWARTOŚ CI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości opracowania. 3. Załączniki: - uprawnienia projektanta - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4. Opis techniczny. 5. Cz ęść graficzna Technologia kotłowni. Plan sytuacyjny Technologia kotłowni. Schemat instalacyjny kotłowni Technologia kotłowni. Rzut poziomy.

4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Zakresem opracowania jest projekt budowlany przystosowania istniejącej kotłowni do przyłączenia instalacji c.o., c.w.u., i c.t. nowej sali gimnastycznej po wykonanej termomodernizacji głównego budynku szkoły ZSO Nr 1 w Rykach. Realizacja robót w kolejności: 1. Montaż zasobników c.w.u. 2. Montaż rurociągów i armatury. 3. Montaż przewodów c.o. do sali gimnastycznej. 4. Próby i odbiory. 5. Prace wykończeniowe. 6. Uporządkowanie terenu. 2. Wykaz istniejących obiektów. Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację zimnej i ciepłej wody, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację centralnego ogrzewania. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: a/ 120l przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20l w przypadku korzystania za natrysków,

5 b/ 90l przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60l w przypadku korzystania z natrysków, c/ 30l przy pracach nie wymienionych w pkt. a i b. Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: - posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, - napoje, których rodzaj i temperatura powinna być dostosowana do warunków wykonywania pracy Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne szatnie ( na odzież roboczą i ochronną ), umywalnie, jadalnie, suszarnie odzieży oraz ustępy. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca składowania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwację i przechowywania. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien być przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających normom i warunkom technicznym. Narzędzia takie należy niezwłocznie wycofać z użytku. Narzędzia do pracy udarowej ( młotki, przebijaki ) nie mogą mieć: - uszkodzonych zakończeń roboczych - rozklepów i ostrych krawędzi w miejscu trzymania ich ręką - pęknięć, zadr, itp. - krótszych rękojeści niż 0,15 m Rozmiar kluczy do nakrętek należy dostosować ściśle do wymiarów nakrętek. Odkręcanie i zakręcanie nakrętek kluczem przedłużonym rurą lub innym narzędziem jest zabronione. Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania bądź przebijania elementów metalowych lub rozbijania konstrukcji budowlanej powinny mieć uchwyty nie krótsze niż 0,7 m. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności

6 technicznej i zabezpieczeń przed porażeniem prądem. Wyniki kontroli powinny być odnotowane i przechowywane u kierownika budowy. Przy wykonywaniu robót spawalniczych jest dozwolone używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed zanieczyszczeniem tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabronione. Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą lub inną łatwo dostrzegalną cechą, a długość ich powinna wynosić co najmniej 5 m. Sprzęt do spawania elektrycznego powinien mieć atest producenta i być użytkowany zgodnie z opracowaną przez niego instrukcją. Ubranie spawacza nie powinno być zanieczyszczone smarami lub tłuszczami. Pracownicy znajdujący się obok stanowisk roboczych spawaczy powinni być zabezpieczeni przed szkodliwym działaniem promieni na wzrok. W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone po osłonięciu stanowiska roboczego. Roboty wewnętrzne instalacji sanitarnych mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu Warszawa. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: - szkolenie wstępne - szkolenie okresowe Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinni zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi - udzielania pierwszej pomocy Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

7 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami ( np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu ). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: - organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przepisami Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby oraz wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: - zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych - zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń Opracował: mgr inż. Stefan Słowak

8 OPIS TECHNICZNY DO P.B. MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ

9 OPIS TECHNICZNY MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ 1. Zakres projektu. Zakresem opracowania jest przystosowanie istniejącej kotłowni gazowej do przyłączenia instalacji c.o., c.w.u. i c.t. nowej sali gimnastycznej po wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły ZSO Nr w Rykach. Główną częścią projektu jest zaprojektowanie zasobników ciepłej wody użytkowej dla potrzeb nowej sali gimnastycznej. 2. Założenia ogólne. Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Całość budynku przeznaczona na cele szkoły. Do istniejącego budynku zostanie dobudowana nowa sala gimnastyczna. 3. Kotłownia stan istniejący. W chwili obecnej budynek szkoły ogrzewany jest z własnej kotłowni gazowej wyposażonej w dwa kotły gazowe Viessmann typ K1 Vitoplex 100 o mocy 170 kw każdy z automatyką systemu Vitotronic. Stan techniczny kotłowni bez zastrzeżeń. 4. Bilans energetyczny szkoły. Na dzień dzisiejszy obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do celów c.o. wynosi 195,7 kw. Ciepła woda do celów sanitarnych przygotowywana jest w termach elektrycznych, natomiast na potrzeby kuchni ciepła woda przygotowywana jest w podgrzewaczach gazowych.

10 Istniejący budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 zostanie poddany termomodernizacji polegającej na: wymianie grzejników żeliwnych na grzejniki płytowe o małej pojemności wodnej dociepleniu ścian zewnętrznych wymianie dotychczas niewymienionych okien drewnianych na okna z PCV wymianie drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych moc cieplna systemu ogrzewania wyniesie 132,2 kw. Zapotrzebowanie na ciepło do celów ogrzewania w nowo projektowanej sali gimnastycznej wynosi 91,3 kw, a na ciepło technologiczne dla potrzeb wentylacji 10,9 kw. Ogólna moc cieplna budynku wyniesie więc 234,4 kw. Moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla potrzeb sali gimnastycznej wynosi 70 kw. Ogólne zapotrzebowanie na cele grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej wynosi więc 304,4 kw. Zamontowane obecnie dwa kotły gazowe Vitoplex 100 o łącznej mocy 340 kw zapewnią dostawę ciepła dla celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednocześnie istniejąca automatyka kotłowni pozwala na wprowadzenie priorytetu przygotowania ciepłej wody użytkowej. W praktyce oznacza to, że w bilansie cieplnym kotłowni można nie uwzględniać zapotrzebowania na podgrzanie ciepłej wody użytkowej. 5. Obliczenie wielkości zasobników ciepłej wody użytkowej. Wielkość zasobników obliczono przy założeniu, że po każdej lekcji wf wszyscy uczniowie powinni umyć się w ciągu 10 minut.

11 ilość uczniów 30 temp. na odbiorze c.w.u. - 40ºC zużycie wody na osobę 8 l/min czas korzystania z natrysku na osobę 4 minuty Wymagana ilość ciepłej wody użytkowej m = t x m. x n m = 4 min/osobę x 8 l/min x 30 m = 960 l Dobrano dwa zasobniki ciepłej wody użytkowej Viessmann typ Vitocell 100- V o pojemności 500 l każdy, ustawione w baterię 2 zasobników. Przeliczenie na temperaturę na wylocie ciepłej wody użytkowej 40ºC przy: m (40ºC) = wydajność krótkotrwała przy temp. na wylocie c.w.u. 40ºC m (45º) = wydajność krótkotrwała przy temp. na wylocie c.w.u. 45ºC m (40ºC) = m (45ºC) x (45 10 ) / ( ) 10ºC temp. zimnej wody m (40ºC) = 2 x 583 l/min x 35/30 m (40ºC) = 1360 l/min Odpowiednie pojemnościowe podgrzewacze wody: 2 x podgrzewacz Vitocell 100-V o pojemności 500 l każdy, wydajność krótkotrwała przy temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą 70ºC = 1360 l o temp. 40ºC. Ustalenie wymaganej mocy podgrzewu dla ustalonej pojemności podgrzewacza:

12 Q A = [ V x c x ( T a T e ) ] / Z a V pojemnośc podgrzewacza w litrach l c specjalna pojemność cieplna - ( 1 kwh / 860 l xk ) T a - temp. na ładowaniu podgrzewacza w ºC - 60ºC T e temp. na wlocie zimnej wody w ºC - 10ºC Z a czas podgrzewu w godz. 50 min Q A = 1000 x ( ) / 860 x 0,833 Q A = 70 kw Dla podgrzania ciepłej wody użytkowej w dwóch zasobnikach o pojemności 500 l każdy potrzebny jest kocioł o mocy 70 kw wystarczą istniejące kotły gazowe. 6. Opis rozwiązań technicznych Pomieszczenie na zasobniki ciepłej wody użytkowej. Zasobniki ciepłej wody użytkowej umieszczone będą w pomieszczeniu technicznym, sąsiadującym z istniejącą kotłownią gazową. Pomieszczenie to nie musi spełniać żadnych specjalnych wymagań. Na ścianach pomieszczenia należy zbić istniejące tynki, wykonać nowe tynki, ściany pomalować farbą wodoodporną. Należy wyrównać posadzkę pomieszczenia poprzez wylanie warstwy chudego betony a następnie w całym pomieszczeniu ułożyć terakotę. W pobliżu zbiorników wykonać kratkę ściekową podłączoną do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Zasobniki ciepłej wody użytkowej ustawić na płycie fundamentowej o wysokości 5 cm Instalacja ciepłej wody użytkowej.

13 Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano dwa zasobniki o pojemności 500 l każdy, Viessmann typ Vitocell 100-V, połączone w baterię dwóch zbiorników. Zasilane one będą z istniejących kotłów gazowych Vitoplex 100. Rurociągi zasilające zasobniki należy włączyć do istniejących rozdzielaczy w pomieszczeniu kotłowni. Na przewodzie zasilającym zaprojektowano pompę ładującą zasobniki GRUNDFOS typ UPS F. Pompa ładująca sterowana będzie z istniejącego sterownika Vitotronic 333. Przewody zasilające zasobniki wykonać z rur stalowych, czarnych, ze szwem wg PN-74/H-74200, łączonych przez spawanie. Do zasobników należy doprowadzić zimną wodę o średnicy 400 mm z sąsiedniego pomieszczenia gospodarczego. Instalację ciepłej wody i cyrkulacji należy włączyć do projektowanej instalacji c.w.u. w pomieszczeniu projektowanej sali gimnastycznej. Na przewodzie cyrkulacyjnym zaprojektowano pompę cyrkulacyjną GRUNDFOS typ UPS B. Przewody ciepłej wody, cyrkulacji oraz zimnej wody wykonać z rur stalowych, ocynkowanych, zgodnie z PN-74/H W instalacji ciepłej wody użytkowej zastosowano następujące urządzenia zabezpieczające: naczynie wzbiorcze REFLEX typ D 80 o pojemności 80 l na każdym zasobniku c.w.u. zawór bezpieczeństwa SYR 2115, śr. 20 mm na ciśnienie 6 bar na przewodzie zimnej wody zawór bezpieczeństwa SYR 2115, śr. 25 mm na ciśnienie 6 bar reduktor ciśnienia śr. 25 mm na przewodzie zimnej wody Zasobnikowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej należy zamontować zgodnie ze schematem technologicznym w miejscu pokazanym na rzucie poziomym.

14 Rurociągi ciepłej i zimnej wody należy zaizolować termicznie Instalacja grzewcza. Dla potrzeb ogrzewania oraz ciepła technologicznego do wentylacji zaprojektowano rurociąg zasilający i powrotny włączony do rozdzielacza w pomieszczeniu kotłowni, w miejscu pokazanym na schemacie technologicznym. W razie konieczności istniejące rozdzielacze należy zdemontować i wykonać nowe o długości 100 cm i średnicy 100 mm. Rurociągi te należy doprowadzić do projektowanego węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej. Powyższe rurociągi należy wykonać z rur stalowych, czarnych, ze szwem wg PN-74/H-74200, łączonych przez spawanie. Rurociągi należy zaizolować termicznie. 7. Próby i odbiory. Zasobniki, rurociągi i armaturę po zmontowaniu należy dokładnie wypłukać. Przed wykonaniem izolacji termicznej instalację c.o. i c.w.u. należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,4 Mpa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby i zabezpieczenia rurociągów przed korozją oraz wykonaniu izolacji termicznej przeprowadzić 72 godzinną próbę na gorąco. Próby instalacji wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. 8. Uwagi końcowe. Przejścia przewodów przez ścianę kotłowni wykonać w tulejach ochronnych a wolną przestrzeń między rurami wypełnić zaprawą PROMASTOP MG III lub Systemkit z pęczniejącego materiału, który w

15 przypadku pożaru tworzy warstwę izolującą, uniemożliwiającą rozprzestrzenianie ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Odporność ogniowa winna być zgodna z klasą odporności przegród tj. EI 60. Całość instalacji powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Projektował: Opracowała:

16 WYKAZ ELEMENTÓW KOTŁOWNI Lp. Nazwa szt. 1 Kocioł gazowy VITOPLEX 100 / Q=170 kw z palnikiem VITOFLAME typ VG III i sterowaniem VITOTRONIC 2 2 Zabezpieczenie stanu wody na kotle typ WMS WPC 2 3 Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn32/40 Pr = 2,5 MPa 2 4 Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn25 Pr = 6 bar 3 5 Przepustnica z napędem elektrycznym Dn65 PN 1,0 MPa 1 6 Magnetoodmulacz 10W-80 Dn80, PN 10 MPa 1 7 Naczynie przeponowe ZILMET PMDT Naczynie wzbiorcze REFLEX typ D Stacja uzdatniania wody EPUROSOFT GIT 56 z 80 BWT 1 10 Zasobnikowy podgrzewacz wody użytkowej VIESSMANN typ Vitocell Pompa obiegu kotła, typ 32 Por 80c 1 12 Pompa obiegu grzewczego cz. szkolnej, typ 65 POT 120 A / B 1 13 Pompa obiegu grzewczego cz. mieszkalnej, typ 32 Por 80c 1 14 Pompa ładująca c.w.u. GRUNDFOSS typ UPS / 4 F 1 15 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ UPS B 1 16 Rozdzielacz powrotny i zasilający Dn100 L=600 [mm] 2 17 Rozdzielacz powrotny i zasilający Dn100 L=1000 [mm] 2 18 Zawór mieszający trójdrogowy PN 1,0 MPa Dn65 typ SB115 z siłownikiem SB Zawór mieszający trójdrogowy PN 1,0 MPa Dn32 typ SB102 z siłownikiem SB Zawór kulowy kołnierzowy Dn Zawór kulowy kołnierzowy Dn Zawór kulowy kołnierzowy Dn Zawór kulowy kołnierzowy Dn Zawór kulowy kołnierzowy Dn Zawór zwrotny kołnierzowy Dn Zawór zwrotny kołnierzowy Dn Zawór zwrotny kołnierzowy Dn Zawór zwrotny kołnierzowy Dn Zawór zwrotny mufowy Dn Zawór zwrotny mufowy Dn Zawór kulowy mufowy Dn Zawór kulowy mufowy Dn Zawór kulowy mufowy Dn Filtr siatkowy mufowy SOCLA Dn20 PN 1,0 MPa 1 35 Filtr siatkowy mufowy SOCLA Dn32 PN 1,0 MPa 1 36 Filtr siatkowy kołnierzowy YORK Dn40 PN 1,0 MPa 1 37 Reduktor ciśnienia Dn20 PN 1,0 MPa 1 38 Pompa ściekowa Grundfoss KP150 A 1 39 Studzienka schładzająca 400 x 400 mm 1 40 Umywalka 1 41 Wpust podłogowy 4 42 Kanał nawiewny 630 x Kanał wywiewny 315 x ZS Zawór spustowy 7 M Manometr 13 T Termometr 11 O Odpowietrznik 3 W Wodomierz 1

17

18

19

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania a) projekt architektoniczny opracowany przez Biuro Architektury i Urbanistyki Akcent b) własne pomiary inwentaryzacyjne c) wytyczne inwestora i użytkownika d) obowiązujące

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo