Seminarium: Handel elektroniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium: Handel elektroniczny"

Transkrypt

1 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 1 E-seminarium Seminarium: Handel elektroniczny Internetowe rozwiàzania dla firm

2 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 2 Seminarium: Handel elektroniczny Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie 4 Cele 5 Rewolucja internetowa 6 Definicja handlu elektronicznego 7 Rodzaje handlu elektronicznego 8 KorzyÊci wynikajàce z handlu elektronicznego 9 Czynniki sukcesu 10 Serwis WWW do handlu elektronicznego 11 Rozwiàzania techniczne 12 Wnioski

3 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 3 Powitanie Witamy na e-seminarium firmy Cisco Systems poêwi conym handlowi elektronicznemu. Rewolucja internetowa ma wp yw na firmy ka dej wielkoêci. Powstajà nowe, wykorzystujàce sieç WWW modele biznesowe, które coraz bardziej zwi kszajà poziom konkurencyjnoêci w wielu bran ach. O u ytecznoêci Internetu decydujà jednak aplikacje, do których zostanie on wykorzystany. Jednà z najatrakcyjniejszych kategorii zastosowaƒ Internetu jest handel elektroniczny. Zadaniem tego seminarium jest naszkicowanie ogólnej idei handlu elektronicznego oraz przedstawienie korzyêci, jakie firmy mogà czerpaç ze sprzeda y towarów i us ug poprzez Internet. 3 of 13

4 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 4 Cele W czasie tego e-seminarium omówimy ró ne zagadnienia zwiàzane z aktywnym uczestnictwem w gospodarce internetowej poprzez handel elektroniczny. Na poczàtek przybli ymy koncepcj handlu elektronicznego i przedstawimy istniejàce obecnie rodzaje handlu elektronicznego. Powiemy tak e, jakie korzyêci dla firmy niesie sprzeda przez Internet. Nast pnie zajmiemy si wymaganiami, jakie trzeba spe niç, by handel elektroniczny przyniós firmie sukces. 4 of 13

5 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 5 Rewolucja Internetowa Witam. Jestem dyrektorem firmy zatrudniajàcej tylko 20 osób. Wyobra am sobie, w jaki sposób handel elektroniczny móg by korzystnie wp ynàç na funkcjonowanie firmy sprzedajàcej takie towary, jak ksià ki czy p yty CD. Zupe nie jednak nie wiem, jakie korzyêci niesie on dla firm, które sprzedajà bardzo wyspecjalizowane produkty i us ugi. No có, po pierwsze, technologia internetowa jest dost pna dla wszystkich i wsz dzie. Ka da firma, niezale nie od wielkoêci, mo e korzystaç z Internetu ju przy minimalnych nak adach inwestycyjnych. Sà nawet przyk ady jednoosobowych firm, które odnios y sukces dzi ki handlowi elektronicznemu. Handel elektroniczny ma wiele odmian. Nie ma potrzeby od razu uruchamiaç wirtualnego sklepu. Mo na zaczàç na przyk ad od automatyzacji kilku rutynowych procesów transakcyjnych - choçby od wprowadzania zleceƒ, gdzie mo na skróciç niezb dny czas z godzin do minut, a zu ycie papieru obni yç z dziesiàtków arkuszy do zera. Dzi ki serwisom WWW przeznaczonym do obs ugi handlu elektronicznego, mo na zaoferowaç klientom wi kszy wybór, lepszà obs ug i szybszà dostaw. Niebawem jednak, w wyniku gwa townych zmian, jakie nast pujà za sprawà rewolucji internetowej, stanie si on nie tyle oznakà nowatorstwa, co elementem niezb dnym do przetrwania. To chyba lekka przesada, prawda? Czemu mia oby tak byç? Ze wzgl du na to, e - jak si wkrótce przekonamy - korzyêci p ynàce z handlu elektronicznego sà zbyt atrakcyjne dla firmy, by mog a pozwoliç cieszyç si nimi wy àcznie swojej konkurencji. 5 of 13

6 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 6 Definicja handlu elektronicznego Zacznijmy jednak od definicji handlu elektronicznego. Handel elektroniczny, inaczej E-Commerce, to dzia alnoêç gospodarcza obejmujàca ró ne transakcje dotyczàce zakupu i sprzeda y towarów i us ug w trybie online z wykorzystaniem Internetu. Ale przecie moja firma ma ju swój serwis WWW, który mo e byç odwiedzany przez naszych klientów! To bardzo dobrze, ale zwyk e przeglàdanie serwisu WWW to jeszcze nie jest handel elektroniczny. Handel elektroniczny to na przyk ad zakup produktu poprzez Internet. Inne transakcje handlu elektronicznego obejmujà zamawianie, wycen, wystawianie rachunków, p atnoêci i obs ug klienta. Handel elektroniczny nie wymaga osobistego kontaktu z klientem, automatyzuje procesy i transakcje, które tradycyjnie by y realizowane r cznie, a co najwa niejsze nie jest ograniczony do godzin pracy firmy lub do fizycznych lokalizacji. 6 of 13

7 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 7 Rodzaje handlu elektronicznego Czy kiedy moja firma kupuje towary online od innej firmy, to tak e jest to handel elektroniczny? Ogólnie rzecz bioràc, wyró nia si dwa rodzaje handlu elektronicznego: handel elektroniczny typu firma-klient oraz handel elektroniczny typu firma-firma. Wi kszoêç ludzi s yszàc has o "handel elektroniczny", myêli o sprzeda y typu firma-klient. Zakup ksià ki czy p yty CD poprzez serwis WWW przy u yciu domowego komputera PC jest typowym przyk adem handlu typu firma-klient. Jednak badania pokazujà, e sprzeda online typu firma-klient to tylko oko o 10% wszystkich przychodów generowanych przez handel elektroniczny. Znacznie wi cej produktów i us ug sprzedaje si pomi dzy firmami, co okreêlamy mianem handlu elektronicznego typu firma-firma lub inaczej handlu elektronicznego B2B. W takim przypadku stronami transakcji sà dwie odr bne firmy: na przyk ad firma, która sprzedaje innej firmie materia y biurowe lub dostawca, który umo liwia firmie produkcyjnej sk adanie zamowieƒ w trybie online. 7 of 13

8 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 8 KorzyÊci wynikajàce z handlu elektronicznego No dobrze, wyglàda na to, e wprowadzenie handlu elektronicznego niesie wiele mo liwoêci. Ale czy to nie jest po prostu wykonywanie tych samych czynnoêci w inny sposób z osiàganiem na koniec dnia, niezale nie od w o onej pracy, tych samych wyników? Handel elektroniczny to nie tylko inny sposób prowadzenia dzia alnoêci handlowej. Ma on znacznie wi cej zalet. Po pierwsze, jest to dodatkowy kana sprzeda y dla dotychczasowych klientów firmy, ale tak e dla wielu potencjalnych nowych nabywców, i to z dowolnego miejsca na Êwiecie. Po drugie, handel elektroniczny nie ma ograniczeƒ czasowych: dzia a przez ca à dob i 7 dni w tygodniu. Obroty firmy mo na tak e zwi kszyç poprzez oferowanie nowych produktów i us ug opartych na sieci WWW. Handel elektroniczny usprawnia przep yw informacji mi dzy poszczególnymi dzia ami firmy. Transakcje w handlu elektronicznym przebiegajà zazwyczaj szybciej, sà efektywniejsze i bardziej dok adne ni transakcje tradycyjne. Zredukowana zostaje liczba b dów, unika si b dnej wysy ki produktów. Tak e koszty transakcji sà ni sze, poniewa skraca si czas i zmniejsza nak ad pracy. Handel elektroniczny daje ponadto dost p do wa nych informacji o zwiàzanych z zakupami zwyczajach klientów. Dzi ki temu mo na budowaç mocne wi zi z klientami, co wp ywa na zwi kszenie ich lojalnoêci - a to z kolei jest kluczem do uzyskania przewagi nad konkurencjà. 8 of 13

9 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 9 Czynniki sukcesu No có. RzeczywiÊcie mnóstwo korzyêci. Wystarczy tylko, e wystawi cz Êç produktów do sprzeda y w swoim serwisie WWW. No, niezupe nie. PomyÊlna implementacja systemu handlu elektronicznego wymaga zrozumienia i rozwa enia kluczowych wymagaƒ przedstawionych poni ej. Po pierwsze, serwis WWW staje si znacznie wa niejszym portalem dla firmy. Klienci b dà od tej pory oczekiwali znalezienia tam wszelkich niezb dnych informacji zwiàzanych z zamawianiem i zakupami. Serwis musi te zawieraç kompletne i zawsze aktualne informacje. Tak e jego wydajnoêç i niezawodnoêç muszà byç na najwy szym mo liwym poziomie. Tak jak w przypadku wielu internetowych rozwiàzaƒ dla firm, konieczne b dzie uwa ne przyjrzenie si procesom gospodarczym w firmie i najprawdopodobniej ich cz Êciowa reorganizacja. Przetwarzanie zleceƒ, ich realizacja i proces rozliczeƒ to tylko kilka przyk adowych procesów, na które znaczny wp yw b dzie mia o wprowadzenie handlu elektronicznego. Niezb dne jest zagwarantowanie odpowiedniego nadzoru nad zleceniami klientów. Wysy ane pocztà elektronicznà potwierdzenia z o onych zamówieƒ, a tak e terminowa dostawa towaru w nienaruszonym stanie to najwa niejsze elementy pozwalajàce utrzymaç wysoki stopieƒ zaufania klientów. Poza tym, wi kszoêç klientów internetowych przywiàzuje du à wag do bezpieczeƒstwa swoich transakcji finansowych. Dlatego niezb dne jest zachowanie poufnoêci informacji o kartach kredytowych i p atnoêciach, a tak e zapewnienie ochrony danych osobowych. 9 of 13

10 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 10 Serwis WWW do handlu elektronicznego Ca kiem sporo tych wymagaƒ, jakie musi spe niç mój handlowy serwis WWW. Jak si z tym uporaç? W zasadzie do wyboru sà dwie opcje. Mo na si zdecydowaç na samodzielne uruchomienie handlowego serwisu WWW albo zdaç si w tej mierze na operatora Internetu. Decydujàc si na obs ug serwisu przez operatora, cz sto mo na skorzystaç z wielu dodatkowych us ug. Niektórzy operatorzy oferujà pakiety us ug w zakresie handlu elektronicznego, systemy autoryzacji kart kredytowych, us ugi rozbudowy serwisu WWW i tym podobne. Mogà oni tak e zaoferowaç àcza internetowe w ramach sta ej op aty miesi cznej. Z drugiej strony, samodzielna obs uga serwisu ma tak e pewne zalety. Ma si pe nà kontrol nad sprz tem i oprogramowaniem. Ponadto rozwiàzanie takie u atwia integracj z aplikacjami zaplecza, takimi jak bazy danych zleceƒ czy rozliczeƒ. Samodzielna obs uga serwisu handlu elektronicznego pozostaje jednak bardziej kosztownà inwestycjà, poniewa wymaga pe nego wdro enia wewn trznych systemów handlu elektronicznego, szybkich po àczeƒ internetowych, systemów bezpiecznego przetwarzania p atnoêci i ca odobowej opieki nad serwisem. Rozwiàzanie to jest zwykle poza zasi giem mniejszych firm. 10 of 13

11 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 11 Rozwiàzania techniczne A jakie wymaganie niesie ka dy ze scenariuszy w kwestii sprz tu sieciowego? Decydujàc si na samodzielnà obs ug systemu handlu elektronicznego, trzeba b dzie zastosowaç zapor firewall do ochrony sieci biurowej. Konieczne b dzie tak e szybkie, bezpoêrednie àcze internetowe, dajàce klientom sta y i wydajny dost p do serwisu handlowego. W tym zakresie szczególnie zalecane sà szerokopasmowe àcza internetowe, takie jak sieci telewizji kablowej lub àcza DSL. JeÊli zostanie wybrany wariant z obs ugà serwisu przez operatora, to do niego b dzie nale a o rozwiàzanie kwestii bezpieczeƒstwa i szybkiego àcza internetowego. Poniewa konieczne b dzie po àczenie serwera handlu elektronicznego z systemami zaplecza, na przyk ad w celu przetwarzania zleceƒ, w dalszym ciàgu potrzebna b dzie zapora firewall i niezawodne àcze sieciowe do operatora. Operatorzy posiadajàcy certyfikat Cisco Powered Network mogà zaoferowaç liczne us ugi, które uproszczà zadania zwiàzane z uruchomieniem serwisu handlu elektronicznego. Wi cej informacji dotyczàcych strony technicznej omawianych zagadnieƒ mo na uzyskaç na seminariach poêwi conych rozwiàzaniom technicznym. 11 of 13

12 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 12 Wnioski Podsumowujàc mo na powiedzieç, e handel elektroniczny pozwala udost pniç nowà witryn sklepowà, zarówno bie àcym, jak wielu potencjalnym nowym klientom. Handel elektroniczny niesie wiele atrakcyjnych korzyêci, takich jak wzrost przychodów, obni enie kosztów, wi kszà lojalnoêç klientów i poszerzenie rynków zbytu. Wykorzystujàc rozwiàzania handlu elektronicznego, mo na zaoferowaç klientom wygodnà metod dokonywania zakupów, podtrzymywaç silne wi zi z klientem i zachowaç wysoki poziom konkurencyjnoêci. W kwestii infrastruktury do handlu elektronicznego mo na wybraç mi dzy samodzielnà obs ugà serwisu handlowego lub obs ugà operatora internetowego. W obydwu przypadkach najwa niejszym zagadnieniem jest bezpieczeƒstwo. Wprowadzenie handlu elektronicznego b dzie mia o znaczny wp yw na firm. 12 of 13

13 Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 13 Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA World Wide Web URL: Tel.: NETS (6387) Fax: Cisco Systems 9-11 New Square Bedfont Lakes Feltham Middlesex, TW14 8HA Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) Cisco Systems Poland Sp z o.o. Al. Jerozolimskie 146 C Warszawa Polska Tel.: (022) Fax: (022) Cisco Systems ma ponad 200 biur w wymienionych poni ej krajach. Ich adresy oraz numery telefonów i faksów zosta y zebrane w systemie informacyjnym Cisco Connection Online pod adresem Argentyna Australia Austria Belgia Brazylia Chile ChRL Czechy Dania Filipiny Finlandia Francja Hiszpania Holandia Indie Indonezja Irlandia Izrael Japonia Kanada Kolumbia Korea Kostaryka Malezja Meksyk Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Rosja RPA Singapur Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tajwan Wenezuela W gry Wielka Brytania W ochy Zjednoczone Emiraty Arabskie Copyright (C) 1998 Cisco Systems Inc. Wszystkie prawa zastrze one. Wydrukowano w Polsce. Cisco IOS jest znakiem towarowym, natomiast Cisco, Cisco Systems, logo Cisco Systems, sà znakami handlowymi nale àcymi do Cisco Systems, Inc lub jego filii, zastrze onymi w USA i niektórych innych paƒstwach. Pozosta e nazwy marek i produktów wymienione powy ej mogà byç znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi innych firm.

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie 4 Cele 5 Obs uga klienta

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

Pieniàdz elektroniczny w wybranych krajach charakterystyka, g ówne funkcje i zastosowanie

Pieniàdz elektroniczny w wybranych krajach charakterystyka, g ówne funkcje i zastosowanie BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Produkty i Techniki Bankowe 85 Pieniàdz elektroniczny w wybranych krajach charakterystyka, g ówne funkcje i zastosowanie Rafa Janowicz Innowacje p atnicze w historii systemu

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa Tel: (22) 435

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo