ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY 2. PODSTAWY WYKONANIA EKSPERTYZY 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW BUDYNKU, OPIS USZKODZEŃ 5. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I PRZYCZYNY WYSTĄPIENIA USZKODZEŃ 6. ANALIZA CELOWOŚCI REMONTU BUDYNKU 7. ZAKRES ROBÓT REMONTOWO-ZABEZPIECZAJĄCYCH 8. WNIOSKI I ZALECENIA Załączniki : Załącznik nr 1. Dokumentacja fotograficzna z komentarzem (fot. nr 1 38.) Załącznik nr 2. rzut parteru, rzut parteru, Załącznik nr 3. Załącznik nr 4. Załącznik nr 5. Rysunki - rys. nr 1 plan sytuacyjny - rys. nr 2 rzut piwnicy - inwentaryzacja - rys. nr 3 rzut parteru - inwentaryzacja - rys. nr 4 rzut piętra - inwentaryzacja - rys. nr 5 elewacja frontowa - uszkodzenia - rys. nr 6 elewacja tylna - uszkodzenia - rys. nr 7 elewacja płn.-wsch. uszkodzenia - rys. nr 8 elewacja płd.-zach. - uszkodzenia Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków Kosztorys inwestorski Przedmiar robót

2 3 dot. określenia stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budynku mieszkalnego przy ulicy Dębogórskiej Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy 1.1. Przedmiot ekspertyzy Przedmiotem ekspertyzy jest 2-kondygnacyjny wolnostojący budynek mieszkalny, położony w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 36. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 14/1 z obrębu Właścicielem działki i budynku jest Gmina-Miasto Szczecin Cel ekspertyzy ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem występujących nieprawidłowości, ustalenie przyczyn powstałych uszkodzeń, podanie wniosków i zaleceń Zakres ekspertyzy sporządzenie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyzy, opis stanu istniejącego elementów konstrukcyjnych budynku, ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem występujących nieprawidłowości (ściany, posadzki, stropy, klatka schodowa, dach, piwnice, kominy, stolarka okienna i drzwiowa), ogólna ocena stanu technicznego i przyczyny wystąpienia uszkodzeń, analiza bezpieczeństwa konstrukcji budynku, podanie zakresu docelowych robót remontowych, podanie zakresu doraźnych robót remontowo-zabezpieczających wraz z ich wyceną w formie kosztorysu inwestorskiego, wnioski i zalecenia, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Podstawy wykonania ekspertyzy 2.1. Umowa 41/DZP/2014 zawarta w dniu 12 marca 2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 a Sławomirem Adrabińskim właścicielem Pracowni Projektowej Grupa MGM z siedzibą w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 82/5.

3 Materiały wykorzystane pomiary i badania własne na obiekcie, książka obiektu budowlanego, protokół kontroli okresowej budynku przegląd pięcioletni, inwentaryzacja budowlana wykonana przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych Szczecin Nad Odrą w 1970 r. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U nr 243 poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), 3. Opis stanu istniejącego 3.1. Informacje o obiekcie Wg informacji Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM budynek mieszkalny położony jest na obszarze, na którym nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Wg informacji Miejskiego Konserwatora Zabytków budynek przy ul. Dębogórskiej 36 objęty jest ochroną konserwatorską na mocy gminnej ewidencji zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz 1568 z późniejszymi zmianami), Zalecenia konserwatorskie: podczas prac remontowych zachować i zabezpieczyć elementy detalu architektonicznego, w tym m.in. gzymsy, opaski wokół okien, w tym bogato rozczłonkowane dekoracje pierwszego piętra środkowej części fasady Lokalizacja Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Szczecin-Żelechowa po zachodniej stronie ulicy Dębogórskiej. Rys. nr 1*. Lokalizacja budynku ul. Dębogórska 36.

4 Zagospodarowanie terenu Teren przy budynku utwardzony nawierzchnią z płyt betonowych typu yumbo oraz płytami chodnikowymi 50x50, część powierzchni utwardzono wylewkami betonowymi. Od strony zachodniej budynku zlokalizowana jest lokalna kotłownia gazowa oraz budynek gospodarczy. W granicach działki znajdują wydzielone urządzone tereny zielone wykorzystywane przez najemców budynku. Teren przed budynkiem z niewielkim spadkiem w kierunku ulicy, rzędna bezwzględna terenu przy wejściu do budynku wynosi 5,60 m n.p.m. Fot. nr 1*. Widok od strony zachodniej. Fot. nr 2*. Widok od strony wschodniej Charakterystyka ogólna Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny, wybudowany na przełomie XIX/XX wieku z pełnym podpiwniczeniem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowej ze stropodachem płaskim krytym papą. Podpiwniczenie ma charakter komórek lokatorskich Wyposażenie w instalacje wodno- kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie co z lokalnej kotłowni gazowej Dane liczbowe (dane na podstawie książki obiektu) - powierzchnia użytkowa budynku - 504,70 m² - kubatura budynku ,11 m³ - liczba kondygnacji wysokość pomieszczeń: piwnica 1,98 m parter 3,42 m piętro 3,39 m

5 6 4. Stan techniczny elementów, opis uszkodzeń 4.1. Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku Klasyfikacja stanu technicznego Procent zużycia elementu DOBRY 0% 15% ZADOWALAJĄCY 16% 30% ŚREDNI 31% 50% ZŁY 51% 70% AWARYJNY ponad 15% Kryterium oceny elementu Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom norm. Element budynku utrzymywany jest należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji. W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu. Celowy jest przeprowadzenie naprawy bieżącej. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Celowe jest wykonanie naprawy głównej o charakterze odtworzeniowym. W elementach budynku występują duże uszkodzenia i ubytki, które zagrażają dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie zagrożenia może nastąpić w drodze remontu kapitalnego w bardzo dużym zakresie Fundamenty i ściany przyziemia Budynek posadowiony na gruncie rodzimym i na ceglanych fundamentach. Brak izolacji przeciwwodnej fundamentów i posadzki piwnicy. Poziom wody gruntowej poniżej posadzki piwnic. Na poziomie okien piwnicznych wykonano izolację poziomą z papy (fot. nr 35). Stan techniczny i występujące nieprawidłowości Nie stwierdzono istotnego nierównomiernego osiadania fundamentów i nie stwierdzono pęknięć ścian przyziemia mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji budynku. Stwierdzono lokalne braki spoinowania cokołu (fot. nr 14), uszkodzenia muru oraz zwietrzałe spoiny ceglanych ścian kondygnacji piwnicznej (fot. nr 28 34). Część ceglanych łukowych nadproży drzwiowych w piwnicy nieznacznie zarysowana (fot. nr 30). Stwierdzono zawilgocenie przyziemia budynku na całym obwodzie. Powodem zawilgocenia ścian jest brak izolacji przeciwwodnych, kapilarne podciąganie wody z gruntu, uszkodzenia ścian oraz nieszczelności instalacji kanalizacji deszczowej. Wpływ na nawilgacanie murów i gruntu pod fundamentami ma również brak konserwacji opaski od strony frontowej budynku (fot. nr 36). Stan techniczny fundamentów i ścian przyziemia ocenia się jako średni pozwalający na realizację kompleksowego remontu budynku.

6 Ściany Układ konstrukcyjny - poprzeczny, stropy oparte na ścianach zewnętrznych osłonowo-nośnych i wewnętrznych nośnych. Ściany budynku nośne i działowe murowane z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowej. Grubości ścian zewnętrznych na poszczególnych kondygnacjach: - piwnica - 51 cm - parter - 38 cm - I piętro - 38 cm Grubość ścian konstrukcyjnych wewnętrznych: 38 i 25 cm, Ściany wewnętrzne w mieszkaniach tynkowane. Stan techniczny i występujące nieprawidłowości Stwierdzono liczne zarysowania i pęknięcia ścian zewnętrznych uszkodzenia ścian przedstawione zostały na fotografiach nr 1 16 w załączniku nr 1 oraz na rysunkach nr 5 8 w załączniku nr 2. Największe uszkodzenia występują na elewacji frontowej i na elewacji tylnej głównie w pasach międzyokiennych i w częściach nadprożowych (szczeliny do 6 mm). Stwierdzono uszkodzenia nadproży okiennych na parterze (rys. nr 5) i na piętrze (rys. nr 6). Istniejące uszkodzenia występujące na wszystkich elewacjach spowodowane są drganiami i wstrząsami podłoża mającymi związek z intensywnym ruchem samochodowym oraz tramwajowym na ul. Dębogórskiej. Znaczny wpływ na uszkodzenia ścian ma również słabość konstrukcji budynku (brak obwodowych wieńców na poziomie stropów) oraz ogólne zużycie materiału wyrobów budowlanych z których były wykonane (częściowo zwietrzałe cegły i spoiny). Występujące zarysowania i pęknięcia, powodują stałe zawilgocenie ścian zewnętrznych i dalszą erozję powodowaną cyklicznym przemarzaniem w okresie zimowym. Pęknięcia i uszkodzenia widoczne na elewacjach wymagają pilnej interwencji remontowej. Stan techniczny ścian konstrukcyjnych budynku ocenia się jako zły Stropy Strop nad piwnicą - masywny oparty na belkach stalowych. Posadzka piwnicy cementowa. Stropy kondygnacji mieszkalnych masywne. Posadzka w pomieszczeniach mokrych z lastriko, posadzka w pokojach parkiet.

7 8 Stan techniczny i występujące nieprawidłowości a) strop nad piwnicą stwierdzono korozję belek stalowych, b) stropy masywne nad kondygnacjami mieszkalnymi stan techniczny stropów odpowiada zużyciu eksploatacyjnemu odpowiedniemu do wieku budynku, stwierdzono zarysowanie tynków w wzdłuż belek stropowych na ogólnodostępnych korytarzach parteru (fot. nr 25, 26) i I piętra. Fot. nr 3*. Strop nad parterem. Fot. nr 4*. Strop nad piętrem - przeprowadzono doraźny remont z zastosowaniem płyt WPS Schody Schody kondygnacji mieszkalnych drewniane, jednobiegowe ze spocznikami pośrednimi, na stopniach deski i wykładzina PCV. Poręcze drewniane stan techniczny zadowalający. Schody do piwnicy masywne, brak poręczy, stan techniczny zadowalający. Fot. nr 5* i 6*. Schody masywne do piwnicy i schody drewniane międzypiętrowe.

8 Więźba dachowa i pokrycie Więźba dachowa drewniana, kratownice oparte na ścianach podłużnych i na ceglanych słupkach 25x25 cm, dach płaski, (fot. nr 21, 22). Pokrycie papa na pełnym deskowaniu, (fot. nr 17 18). Fot. nr 7* i 8*. Konstrukcja dachowa. Stan techniczny i występujące nieprawidłowości Zamurowano wszystkie otwory okienne na ścianach podłużnych powodując całkowity brak wentylacji przestrzeni poddasza stwarzając dogodne warunki do rozwoju grzybów i grzybów pleśniowych na ścianach i na elementach drewnianych. Stan techniczny drewnianej konstrukcji dachowej ocenia się jako średni. Pokrycie papą na deskowaniu. Zostały wykonane doraźne remonty pokrycia z zastosowaniem jednej warstwy papy termozgrzewalnej, brak prawidłowego spoinowania, stwierdzono lokalne nieszczelności przy kominach (fot. nr 19) Od strony południowej rynna zanieczyszczona i niedrożna na całej długości (fot. nr 20) Kominy Kominy murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej, tynkowane. Stan techniczny korony kominów odpadający, spękany tynk (fotografia nr 1 9). Stan techniczny średni Stolarka okienna Klatka schodowa okna skrzynkowe i krosnowe pojedyncze. Mieszkania okna skrzynkowe i zespolone, częściowo wymienione na okna PVC.

9 10 Stan techniczny stolarki okiennej w częściach wspólnych zły, niekompletna stolarka piwnic (fot. nr 32), wymagana bieżąca naprawa okien klatki schodowej. Fot. nr 9* i 10*. Stolarka okienna i drzwiowa korytarz na parterze i pralnia na piętrze Stolarka drzwiowa Drzwi zewnętrzne do mieszkań nietypowe płytowe, klepkowe lub płycinowe, Drzwi wejściowe do budynku stan techniczny dobry. Drzwi zewnętrzne metalowe do piwnicy stan techniczny dobry Warunki cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych Ściany zewnętrzne Ściany murowane z cegły pełnej grubość 51 cm Dla ww. ścian i temperatur wewnętrznych (ti > 16 C) współczynniki przenikania ciepła wynoszą : U = 1,2 W/(m²K) > Uk max = 0,25 W/(m²K) Ściany zewnętrzne Ściany murowane z cegły pełnej grubość 38 cm Dla ww. ścian i temperatur wewnętrznych (ti > 16 C) współczynniki przenikania ciepła wynoszą : U = 1,4 W/(m²K) > Uk max = 0,25 W/(m²K) Brak ocieplenia stopu nad piwnicą i nad ostatnią kondygnacją. Przegrody zewnętrzne nie spełniają wymogów w zakresie znowelizowanych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz. 926).

10 11 5. Ogólna ocena stanu technicznego i przyczyny wystąpienia uszkodzeń Na stan techniczny budynku mają wpływ następujące czynniki: okres eksploatacji budynku wynoszący obecnie ok. 110 lat. niewłaściwa eksploatacja obiektu budowlanego związana z nie przeprowadzaniem bieżących remontów, zmęczenie i zużycie materiału wyrobów budowlanych z których były wykonane (zwietrzałe cegły, wykruszone spoiny, ubytki tynków, korozja elementów drewnianych i stalowych), ogólna słabość konstrukcji budynków np. brak obwodowych wieńców na poziomie stropów, uszkodzenia ścian nośnych i stropów spowodowane wstrząsami podłoża wynikającymi z ruchu ciężkich pojazdów samochodowych i tramwajów. brak izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, brak izolacji termicznych przegród zewnętrznych. 6. Analiza celowości remontu budynku 6.1. Budynek zlokalizowany przy ul. Dębogórskiej 36 objęty jest ochroną konserwatorską na mocy gminnej ewidencji zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz 1568 z późniejszymi zmianami) Ocenia się, że podstawowe elementy budynku znajdują się w średnim stanie technicznym pozwalającym na realizację remontu budynku Docelowo (w miarę możliwości finansowych) należy wykonać kompleksowy remont zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) Remont należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków W pierwszej kolejności docelowych robót remontowych zaleca się: a) wykonać kompleksowy remont pokrycia dachowego, b) wykonać roboty izolacyjne przeciwwilgociowe ścian przyziemia, c) wykonać roboty termoizolacyjne przegród zewnętrznych budynku wraz z remontem elewacji frontowej Obecnie należy wykonać doraźne prace remontowo-zabezpieczające oraz prowadzić regularne przeglądy stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku Do czasu podjęcia decyzji o wykonaniu pełnego zakresu prac remontowych zgodnych z warunkami technicznymi obowiązującymi dla budynków mieszkalnych konieczne jest przeprowadzanie doraźnego remontu w zakresie umożliwiającym dalsze bezpieczne użytkowanie budynku.

11 12 7. Zakres robót remontowo-zabezpieczających Wartość robót zawarta jest w kosztorysie inwestorskim. W celu umożliwienia dalszej prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji budynku należy wykonać następujące prace remontowe: 7.1. Wykonać naprawę nadproży okiennych wskazanych na rysunku nr 5 i 6 w załączniku nr 2. Sposoby wykonania naprawy nadproży okiennych: a) pęknięcia nadproży okiennych o szerokości do 3,0 mm naprawić poprzez zastosowanie materiału wiążącego (zaprawy ekspansywne do napraw, firm np. Ceresit, Schomburg lub Sika) stosując dogłębne spoinowanie lub iniekcję ciśnieniową, b) pęknięcia nadproży okiennych o szerokości powyżej 3,0 mm przemurować lub wzmocnić kątownikami, pas muru nadokiennego zszyć stalowymi prętami. Sposób wykonania naprawy nadproża okiennego za pomocą kątowników: podstemplować belki stropowe obciążające nadproże, do wzmocnienia nadproża zastosować obustronnie dwa stalowe kątowniki o wymiarach 80x80mm z zapasem 18 cm po obu stronach otworu okiennego (przy uszkodzeniach nieznacznych zezwala się na wzmocnienie nadproża jednostronnie), kątowniki umieścić w uprzednio przygotowanych bruzdach wypełnionych przed montażem gęstą zaprawą cementową marki M4, po stwardnieniu zaprawy pod nadprożem do kątowników przyspawać płaskowniki (odległość między płaskownikami ok. 50 cm) elementy stalowe osiatkować i otynkować, przy naprawie nadproża nie używać urządzeń z udarem mechanicznym, 7.2. Ściany, w których występują głębokie pęknięcia o szerokości powyżej 3,0 mm naprawić poprzez obustronne zszycie stalowymi prętami lub przemurować naprawy wykonać w miejscach wskazanych na rys. nr 5, 6 i 8. Sposób naprawy ściany stalowymi prętami: usunąć tynk z obu stron ściany co najmniej na 50 cm od pęknięcia, usunąć zaprawę ze spoin na głębokość 2-3 cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową marki min. M7, wcisnąć pręty stalowe nie rzadziej niż co trzecią spoinę, ścianę w miejscu naprawy otynkować. Rys. nr 1*. Wzmocnienie ściany prętami stalowymi. 1. pręt ze stali żebrowanej Ø 6-8 mm

12 13 Alternatywnie zaleca się naprawę i wzmacnianie konstrukcji murów systemem typu HELIFIX lub BRUTT-SAVER Ściany, w których występują pęknięcia o szerokości do 3,0 mm wzmocnić materiałem wiążącym z zastosowaniem zapraw ekspansywne do napraw, firm np. Ceresit, Schomburg lub Sika stosując dogłębne spoinowanie poprzez iniekcję grawitacyjną lub ciśnieniową naprawy wykonać w miejscach wskazanych na rys. nr Wykonać naprawę ścian w pomieszczeniu WC na parterze (fot. nr 27) Wykonać naprawę muru przy wejściu do piwnicy (fot. nr 29) Wykonać naprawę nadproża ceglanego w piwnicy stosując dogłębne spoinowanie (fot. nr 30) Zamurować otwór w ścianie piwnicznej wskazany na fot. nr W pomieszczeniu piwnicznym wstawić okno z nawiewnikiem (fot. nr 32) Skuć tynk nie przylegający do podłoża na sufitach korytarzy - parter i I piętro Na poddaszu od strony tylnej w miejscach zamurowanych okien wykonać otwory wentylacyjne 14 x 14 cm zabezpieczone kratką 3 szt Od strony południowej wyczyścić rynnę (fot. nr 20) Na dachu usunąć zalegający gruz i usunąć szczelinę przy kominie (fot. nr 19) Uzupełnić pokrywy rewizji rur spustowych Naprawić łączenie rur spustowych na elewacji frontowej (fot. nr 1) Wykonać remont opaski wzdłuż elewacji frontowej (usunąć betonowe płyty chodnikowe i zastosować nawierzchnię żwirową szer. 0,5 m) Zamontować nową skrzynkę zabezpieczającą główny zawór gazowy (fot. nr 37). 8. Wnioski i zalecenia Na podstawie ogólnych oględzin budynku oraz badań uszkodzonych elementów i analizy stanu technicznego ustala się: 8.1. Budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Dębogórskiej 36 w Szczecinie znajduje się w średnim stanie technicznym.

13 Budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Dębogórskiej 36 w Szczecinie przeznacza się do remontu Do czasu podjęcia decyzji o wykonaniu pełnego docelowego zakresu prac remontowych zgodnych z Warunkami Technicznymi dla budynków mieszkalnych konieczne jest przeprowadzanie doraźnego remontu w zakresie umożliwiającym dalsze bezpieczne użytkowanie budynku Obecnie wg aktualnej wiedzy nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i bezpieczeństwa konstrukcji budynku Po przeprowadzeniu doraźnych prac remontowo-zabezpieczajacych wymienionych w pkt 7. obiekt może być eksploatowany jak dotychczas. Prace związane ze wzmocnieniem ścian i z naprawą nadproży okiennych należy wykonać w trybie pilnym Budynek należy poddawać okresowej obserwacji a jego stan techniczny regularnie oceniać w trakcie rocznych przeglądów. Uczulić mieszkańców na sygnalizowanie o wszelkich niepokojących zjawiskach mogących świadczyć o postępie niszczenia konstrukcji Na wykonanie ww. prac budowlanych należy uzyskać stosowne pozwolenia administracyjne. - Okres ważności ekspertyzy ustala się na 12 miesięcy. Opracował: Szczecin, kwiecień 2014 r.

EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI

EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI Obiekt: Budynek mieszkalny Adres: ul. Hołdu Pruskiego 3; 72-600 Świnoujście Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA Foto GEOCONTROL PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA ROZDZIAŁ 1 A - CZĘŚĆ OGÓLNA B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI C - PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ 1000 M 2

KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ 1000 M 2 PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA www.inzynier.rzeszow.pl KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY REWITALIZACJA LUBUSKIEGO TEATRU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY REWITALIZACJA LUBUSKIEGO TEATRU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY REWITALIZACJA LUBUSKIEGO TEATRU im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze 1 1. Adres obiektu budowlanego: Zielona Góra ul. Al. Niepodległości 3/5. 2. Grupy, klasy i kategorie

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Obiekt: Budynek dawnego Gimnazjum Adres: Łomża, ul. Bernatowicza 4, dz. nr geod. 10146 Inwestor: Maisto Łomża 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo