ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY 2. PODSTAWY WYKONANIA EKSPERTYZY 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW BUDYNKU, OPIS USZKODZEŃ 5. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I PRZYCZYNY WYSTĄPIENIA USZKODZEŃ 6. ANALIZA CELOWOŚCI REMONTU BUDYNKU 7. ZAKRES ROBÓT REMONTOWO-ZABEZPIECZAJĄCYCH 8. WNIOSKI I ZALECENIA Załączniki : Załącznik nr 1. Dokumentacja fotograficzna z komentarzem (fot. nr 1 38.) Załącznik nr 2. rzut parteru, rzut parteru, Załącznik nr 3. Załącznik nr 4. Załącznik nr 5. Rysunki - rys. nr 1 plan sytuacyjny - rys. nr 2 rzut piwnicy - inwentaryzacja - rys. nr 3 rzut parteru - inwentaryzacja - rys. nr 4 rzut piętra - inwentaryzacja - rys. nr 5 elewacja frontowa - uszkodzenia - rys. nr 6 elewacja tylna - uszkodzenia - rys. nr 7 elewacja płn.-wsch. uszkodzenia - rys. nr 8 elewacja płd.-zach. - uszkodzenia Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków Kosztorys inwestorski Przedmiar robót

2 3 dot. określenia stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budynku mieszkalnego przy ulicy Dębogórskiej Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy 1.1. Przedmiot ekspertyzy Przedmiotem ekspertyzy jest 2-kondygnacyjny wolnostojący budynek mieszkalny, położony w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 36. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 14/1 z obrębu Właścicielem działki i budynku jest Gmina-Miasto Szczecin Cel ekspertyzy ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem występujących nieprawidłowości, ustalenie przyczyn powstałych uszkodzeń, podanie wniosków i zaleceń Zakres ekspertyzy sporządzenie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyzy, opis stanu istniejącego elementów konstrukcyjnych budynku, ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem występujących nieprawidłowości (ściany, posadzki, stropy, klatka schodowa, dach, piwnice, kominy, stolarka okienna i drzwiowa), ogólna ocena stanu technicznego i przyczyny wystąpienia uszkodzeń, analiza bezpieczeństwa konstrukcji budynku, podanie zakresu docelowych robót remontowych, podanie zakresu doraźnych robót remontowo-zabezpieczających wraz z ich wyceną w formie kosztorysu inwestorskiego, wnioski i zalecenia, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Podstawy wykonania ekspertyzy 2.1. Umowa 41/DZP/2014 zawarta w dniu 12 marca 2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 a Sławomirem Adrabińskim właścicielem Pracowni Projektowej Grupa MGM z siedzibą w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 82/5.

3 Materiały wykorzystane pomiary i badania własne na obiekcie, książka obiektu budowlanego, protokół kontroli okresowej budynku przegląd pięcioletni, inwentaryzacja budowlana wykonana przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych Szczecin Nad Odrą w 1970 r. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U nr 243 poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), 3. Opis stanu istniejącego 3.1. Informacje o obiekcie Wg informacji Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM budynek mieszkalny położony jest na obszarze, na którym nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Wg informacji Miejskiego Konserwatora Zabytków budynek przy ul. Dębogórskiej 36 objęty jest ochroną konserwatorską na mocy gminnej ewidencji zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz 1568 z późniejszymi zmianami), Zalecenia konserwatorskie: podczas prac remontowych zachować i zabezpieczyć elementy detalu architektonicznego, w tym m.in. gzymsy, opaski wokół okien, w tym bogato rozczłonkowane dekoracje pierwszego piętra środkowej części fasady Lokalizacja Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Szczecin-Żelechowa po zachodniej stronie ulicy Dębogórskiej. Rys. nr 1*. Lokalizacja budynku ul. Dębogórska 36.

4 Zagospodarowanie terenu Teren przy budynku utwardzony nawierzchnią z płyt betonowych typu yumbo oraz płytami chodnikowymi 50x50, część powierzchni utwardzono wylewkami betonowymi. Od strony zachodniej budynku zlokalizowana jest lokalna kotłownia gazowa oraz budynek gospodarczy. W granicach działki znajdują wydzielone urządzone tereny zielone wykorzystywane przez najemców budynku. Teren przed budynkiem z niewielkim spadkiem w kierunku ulicy, rzędna bezwzględna terenu przy wejściu do budynku wynosi 5,60 m n.p.m. Fot. nr 1*. Widok od strony zachodniej. Fot. nr 2*. Widok od strony wschodniej Charakterystyka ogólna Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny, wybudowany na przełomie XIX/XX wieku z pełnym podpiwniczeniem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowej ze stropodachem płaskim krytym papą. Podpiwniczenie ma charakter komórek lokatorskich Wyposażenie w instalacje wodno- kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie co z lokalnej kotłowni gazowej Dane liczbowe (dane na podstawie książki obiektu) - powierzchnia użytkowa budynku - 504,70 m² - kubatura budynku ,11 m³ - liczba kondygnacji wysokość pomieszczeń: piwnica 1,98 m parter 3,42 m piętro 3,39 m

5 6 4. Stan techniczny elementów, opis uszkodzeń 4.1. Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku Klasyfikacja stanu technicznego Procent zużycia elementu DOBRY 0% 15% ZADOWALAJĄCY 16% 30% ŚREDNI 31% 50% ZŁY 51% 70% AWARYJNY ponad 15% Kryterium oceny elementu Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom norm. Element budynku utrzymywany jest należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji. W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu. Celowy jest przeprowadzenie naprawy bieżącej. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Celowe jest wykonanie naprawy głównej o charakterze odtworzeniowym. W elementach budynku występują duże uszkodzenia i ubytki, które zagrażają dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie zagrożenia może nastąpić w drodze remontu kapitalnego w bardzo dużym zakresie Fundamenty i ściany przyziemia Budynek posadowiony na gruncie rodzimym i na ceglanych fundamentach. Brak izolacji przeciwwodnej fundamentów i posadzki piwnicy. Poziom wody gruntowej poniżej posadzki piwnic. Na poziomie okien piwnicznych wykonano izolację poziomą z papy (fot. nr 35). Stan techniczny i występujące nieprawidłowości Nie stwierdzono istotnego nierównomiernego osiadania fundamentów i nie stwierdzono pęknięć ścian przyziemia mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji budynku. Stwierdzono lokalne braki spoinowania cokołu (fot. nr 14), uszkodzenia muru oraz zwietrzałe spoiny ceglanych ścian kondygnacji piwnicznej (fot. nr 28 34). Część ceglanych łukowych nadproży drzwiowych w piwnicy nieznacznie zarysowana (fot. nr 30). Stwierdzono zawilgocenie przyziemia budynku na całym obwodzie. Powodem zawilgocenia ścian jest brak izolacji przeciwwodnych, kapilarne podciąganie wody z gruntu, uszkodzenia ścian oraz nieszczelności instalacji kanalizacji deszczowej. Wpływ na nawilgacanie murów i gruntu pod fundamentami ma również brak konserwacji opaski od strony frontowej budynku (fot. nr 36). Stan techniczny fundamentów i ścian przyziemia ocenia się jako średni pozwalający na realizację kompleksowego remontu budynku.

6 Ściany Układ konstrukcyjny - poprzeczny, stropy oparte na ścianach zewnętrznych osłonowo-nośnych i wewnętrznych nośnych. Ściany budynku nośne i działowe murowane z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowej. Grubości ścian zewnętrznych na poszczególnych kondygnacjach: - piwnica - 51 cm - parter - 38 cm - I piętro - 38 cm Grubość ścian konstrukcyjnych wewnętrznych: 38 i 25 cm, Ściany wewnętrzne w mieszkaniach tynkowane. Stan techniczny i występujące nieprawidłowości Stwierdzono liczne zarysowania i pęknięcia ścian zewnętrznych uszkodzenia ścian przedstawione zostały na fotografiach nr 1 16 w załączniku nr 1 oraz na rysunkach nr 5 8 w załączniku nr 2. Największe uszkodzenia występują na elewacji frontowej i na elewacji tylnej głównie w pasach międzyokiennych i w częściach nadprożowych (szczeliny do 6 mm). Stwierdzono uszkodzenia nadproży okiennych na parterze (rys. nr 5) i na piętrze (rys. nr 6). Istniejące uszkodzenia występujące na wszystkich elewacjach spowodowane są drganiami i wstrząsami podłoża mającymi związek z intensywnym ruchem samochodowym oraz tramwajowym na ul. Dębogórskiej. Znaczny wpływ na uszkodzenia ścian ma również słabość konstrukcji budynku (brak obwodowych wieńców na poziomie stropów) oraz ogólne zużycie materiału wyrobów budowlanych z których były wykonane (częściowo zwietrzałe cegły i spoiny). Występujące zarysowania i pęknięcia, powodują stałe zawilgocenie ścian zewnętrznych i dalszą erozję powodowaną cyklicznym przemarzaniem w okresie zimowym. Pęknięcia i uszkodzenia widoczne na elewacjach wymagają pilnej interwencji remontowej. Stan techniczny ścian konstrukcyjnych budynku ocenia się jako zły Stropy Strop nad piwnicą - masywny oparty na belkach stalowych. Posadzka piwnicy cementowa. Stropy kondygnacji mieszkalnych masywne. Posadzka w pomieszczeniach mokrych z lastriko, posadzka w pokojach parkiet.

7 8 Stan techniczny i występujące nieprawidłowości a) strop nad piwnicą stwierdzono korozję belek stalowych, b) stropy masywne nad kondygnacjami mieszkalnymi stan techniczny stropów odpowiada zużyciu eksploatacyjnemu odpowiedniemu do wieku budynku, stwierdzono zarysowanie tynków w wzdłuż belek stropowych na ogólnodostępnych korytarzach parteru (fot. nr 25, 26) i I piętra. Fot. nr 3*. Strop nad parterem. Fot. nr 4*. Strop nad piętrem - przeprowadzono doraźny remont z zastosowaniem płyt WPS Schody Schody kondygnacji mieszkalnych drewniane, jednobiegowe ze spocznikami pośrednimi, na stopniach deski i wykładzina PCV. Poręcze drewniane stan techniczny zadowalający. Schody do piwnicy masywne, brak poręczy, stan techniczny zadowalający. Fot. nr 5* i 6*. Schody masywne do piwnicy i schody drewniane międzypiętrowe.

8 Więźba dachowa i pokrycie Więźba dachowa drewniana, kratownice oparte na ścianach podłużnych i na ceglanych słupkach 25x25 cm, dach płaski, (fot. nr 21, 22). Pokrycie papa na pełnym deskowaniu, (fot. nr 17 18). Fot. nr 7* i 8*. Konstrukcja dachowa. Stan techniczny i występujące nieprawidłowości Zamurowano wszystkie otwory okienne na ścianach podłużnych powodując całkowity brak wentylacji przestrzeni poddasza stwarzając dogodne warunki do rozwoju grzybów i grzybów pleśniowych na ścianach i na elementach drewnianych. Stan techniczny drewnianej konstrukcji dachowej ocenia się jako średni. Pokrycie papą na deskowaniu. Zostały wykonane doraźne remonty pokrycia z zastosowaniem jednej warstwy papy termozgrzewalnej, brak prawidłowego spoinowania, stwierdzono lokalne nieszczelności przy kominach (fot. nr 19) Od strony południowej rynna zanieczyszczona i niedrożna na całej długości (fot. nr 20) Kominy Kominy murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej, tynkowane. Stan techniczny korony kominów odpadający, spękany tynk (fotografia nr 1 9). Stan techniczny średni Stolarka okienna Klatka schodowa okna skrzynkowe i krosnowe pojedyncze. Mieszkania okna skrzynkowe i zespolone, częściowo wymienione na okna PVC.

9 10 Stan techniczny stolarki okiennej w częściach wspólnych zły, niekompletna stolarka piwnic (fot. nr 32), wymagana bieżąca naprawa okien klatki schodowej. Fot. nr 9* i 10*. Stolarka okienna i drzwiowa korytarz na parterze i pralnia na piętrze Stolarka drzwiowa Drzwi zewnętrzne do mieszkań nietypowe płytowe, klepkowe lub płycinowe, Drzwi wejściowe do budynku stan techniczny dobry. Drzwi zewnętrzne metalowe do piwnicy stan techniczny dobry Warunki cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych Ściany zewnętrzne Ściany murowane z cegły pełnej grubość 51 cm Dla ww. ścian i temperatur wewnętrznych (ti > 16 C) współczynniki przenikania ciepła wynoszą : U = 1,2 W/(m²K) > Uk max = 0,25 W/(m²K) Ściany zewnętrzne Ściany murowane z cegły pełnej grubość 38 cm Dla ww. ścian i temperatur wewnętrznych (ti > 16 C) współczynniki przenikania ciepła wynoszą : U = 1,4 W/(m²K) > Uk max = 0,25 W/(m²K) Brak ocieplenia stopu nad piwnicą i nad ostatnią kondygnacją. Przegrody zewnętrzne nie spełniają wymogów w zakresie znowelizowanych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz. 926).

10 11 5. Ogólna ocena stanu technicznego i przyczyny wystąpienia uszkodzeń Na stan techniczny budynku mają wpływ następujące czynniki: okres eksploatacji budynku wynoszący obecnie ok. 110 lat. niewłaściwa eksploatacja obiektu budowlanego związana z nie przeprowadzaniem bieżących remontów, zmęczenie i zużycie materiału wyrobów budowlanych z których były wykonane (zwietrzałe cegły, wykruszone spoiny, ubytki tynków, korozja elementów drewnianych i stalowych), ogólna słabość konstrukcji budynków np. brak obwodowych wieńców na poziomie stropów, uszkodzenia ścian nośnych i stropów spowodowane wstrząsami podłoża wynikającymi z ruchu ciężkich pojazdów samochodowych i tramwajów. brak izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, brak izolacji termicznych przegród zewnętrznych. 6. Analiza celowości remontu budynku 6.1. Budynek zlokalizowany przy ul. Dębogórskiej 36 objęty jest ochroną konserwatorską na mocy gminnej ewidencji zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz 1568 z późniejszymi zmianami) Ocenia się, że podstawowe elementy budynku znajdują się w średnim stanie technicznym pozwalającym na realizację remontu budynku Docelowo (w miarę możliwości finansowych) należy wykonać kompleksowy remont zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) Remont należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków W pierwszej kolejności docelowych robót remontowych zaleca się: a) wykonać kompleksowy remont pokrycia dachowego, b) wykonać roboty izolacyjne przeciwwilgociowe ścian przyziemia, c) wykonać roboty termoizolacyjne przegród zewnętrznych budynku wraz z remontem elewacji frontowej Obecnie należy wykonać doraźne prace remontowo-zabezpieczające oraz prowadzić regularne przeglądy stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku Do czasu podjęcia decyzji o wykonaniu pełnego zakresu prac remontowych zgodnych z warunkami technicznymi obowiązującymi dla budynków mieszkalnych konieczne jest przeprowadzanie doraźnego remontu w zakresie umożliwiającym dalsze bezpieczne użytkowanie budynku.

11 12 7. Zakres robót remontowo-zabezpieczających Wartość robót zawarta jest w kosztorysie inwestorskim. W celu umożliwienia dalszej prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji budynku należy wykonać następujące prace remontowe: 7.1. Wykonać naprawę nadproży okiennych wskazanych na rysunku nr 5 i 6 w załączniku nr 2. Sposoby wykonania naprawy nadproży okiennych: a) pęknięcia nadproży okiennych o szerokości do 3,0 mm naprawić poprzez zastosowanie materiału wiążącego (zaprawy ekspansywne do napraw, firm np. Ceresit, Schomburg lub Sika) stosując dogłębne spoinowanie lub iniekcję ciśnieniową, b) pęknięcia nadproży okiennych o szerokości powyżej 3,0 mm przemurować lub wzmocnić kątownikami, pas muru nadokiennego zszyć stalowymi prętami. Sposób wykonania naprawy nadproża okiennego za pomocą kątowników: podstemplować belki stropowe obciążające nadproże, do wzmocnienia nadproża zastosować obustronnie dwa stalowe kątowniki o wymiarach 80x80mm z zapasem 18 cm po obu stronach otworu okiennego (przy uszkodzeniach nieznacznych zezwala się na wzmocnienie nadproża jednostronnie), kątowniki umieścić w uprzednio przygotowanych bruzdach wypełnionych przed montażem gęstą zaprawą cementową marki M4, po stwardnieniu zaprawy pod nadprożem do kątowników przyspawać płaskowniki (odległość między płaskownikami ok. 50 cm) elementy stalowe osiatkować i otynkować, przy naprawie nadproża nie używać urządzeń z udarem mechanicznym, 7.2. Ściany, w których występują głębokie pęknięcia o szerokości powyżej 3,0 mm naprawić poprzez obustronne zszycie stalowymi prętami lub przemurować naprawy wykonać w miejscach wskazanych na rys. nr 5, 6 i 8. Sposób naprawy ściany stalowymi prętami: usunąć tynk z obu stron ściany co najmniej na 50 cm od pęknięcia, usunąć zaprawę ze spoin na głębokość 2-3 cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową marki min. M7, wcisnąć pręty stalowe nie rzadziej niż co trzecią spoinę, ścianę w miejscu naprawy otynkować. Rys. nr 1*. Wzmocnienie ściany prętami stalowymi. 1. pręt ze stali żebrowanej Ø 6-8 mm

12 13 Alternatywnie zaleca się naprawę i wzmacnianie konstrukcji murów systemem typu HELIFIX lub BRUTT-SAVER Ściany, w których występują pęknięcia o szerokości do 3,0 mm wzmocnić materiałem wiążącym z zastosowaniem zapraw ekspansywne do napraw, firm np. Ceresit, Schomburg lub Sika stosując dogłębne spoinowanie poprzez iniekcję grawitacyjną lub ciśnieniową naprawy wykonać w miejscach wskazanych na rys. nr Wykonać naprawę ścian w pomieszczeniu WC na parterze (fot. nr 27) Wykonać naprawę muru przy wejściu do piwnicy (fot. nr 29) Wykonać naprawę nadproża ceglanego w piwnicy stosując dogłębne spoinowanie (fot. nr 30) Zamurować otwór w ścianie piwnicznej wskazany na fot. nr W pomieszczeniu piwnicznym wstawić okno z nawiewnikiem (fot. nr 32) Skuć tynk nie przylegający do podłoża na sufitach korytarzy - parter i I piętro Na poddaszu od strony tylnej w miejscach zamurowanych okien wykonać otwory wentylacyjne 14 x 14 cm zabezpieczone kratką 3 szt Od strony południowej wyczyścić rynnę (fot. nr 20) Na dachu usunąć zalegający gruz i usunąć szczelinę przy kominie (fot. nr 19) Uzupełnić pokrywy rewizji rur spustowych Naprawić łączenie rur spustowych na elewacji frontowej (fot. nr 1) Wykonać remont opaski wzdłuż elewacji frontowej (usunąć betonowe płyty chodnikowe i zastosować nawierzchnię żwirową szer. 0,5 m) Zamontować nową skrzynkę zabezpieczającą główny zawór gazowy (fot. nr 37). 8. Wnioski i zalecenia Na podstawie ogólnych oględzin budynku oraz badań uszkodzonych elementów i analizy stanu technicznego ustala się: 8.1. Budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Dębogórskiej 36 w Szczecinie znajduje się w średnim stanie technicznym.

13 Budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Dębogórskiej 36 w Szczecinie przeznacza się do remontu Do czasu podjęcia decyzji o wykonaniu pełnego docelowego zakresu prac remontowych zgodnych z Warunkami Technicznymi dla budynków mieszkalnych konieczne jest przeprowadzanie doraźnego remontu w zakresie umożliwiającym dalsze bezpieczne użytkowanie budynku Obecnie wg aktualnej wiedzy nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i bezpieczeństwa konstrukcji budynku Po przeprowadzeniu doraźnych prac remontowo-zabezpieczajacych wymienionych w pkt 7. obiekt może być eksploatowany jak dotychczas. Prace związane ze wzmocnieniem ścian i z naprawą nadproży okiennych należy wykonać w trybie pilnym Budynek należy poddawać okresowej obserwacji a jego stan techniczny regularnie oceniać w trakcie rocznych przeglądów. Uczulić mieszkańców na sygnalizowanie o wszelkich niepokojących zjawiskach mogących świadczyć o postępie niszczenia konstrukcji Na wykonanie ww. prac budowlanych należy uzyskać stosowne pozwolenia administracyjne. - Okres ważności ekspertyzy ustala się na 12 miesięcy. Opracował: Szczecin, kwiecień 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY 2. PODSTAWY WYKONANIA EKSPERTYZY 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW, OPIS USZKODZEŃ 5. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 1.Informacje ogólne 2.Charakterystyka budynku 3.Opis techniczny budynku 4.Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Andrzej Nowak Burkatów 42k, 58-100 Świdnica Tel. +48 668 631 848 e-mail: nowak@pracownia-budownictwo.pl NIP: 884-225-16-98 REGON: 021468215 www.pracownia-budownictwo.pl EGZ.

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I&P PROJECT Iwona Urbańska 09-100 Skarżyn, Aleja Lipowa 9 tel.: 505 110 449 INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Inwestor: Gmina Miasto Płońsk 09 100 Płońsk. ul. Płocka 39 Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I&P PROJECT Iwona Urbańska 09-100 Skarżyn, Aleja Lipowa 9 tel.: 505 110 449 INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Inwestor: Gmina Miasto Płońsk 09 100 Płońsk. ul. Płocka 39 Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel ,

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel , Egz. nr 3 DLA INWESTORA OBIEKT : Powiatowy Dom Pomocy Społecznej - Budynek B skrzydło północne TEMAT : Ocena stanu techniczna obiektu ADRES: 43-430 Pogórze ul. Zamek 132, segment B ZLECENIODAWCA : Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU Treść: Opinia określająca stan techniczny budynku przedszkola w Zwardoniu nr ul. 18 Właściciel : Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 Lokalizacja: Zwardoń

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEśNOŚCI DO ZIIB I Ekspertyza techniczna stanu budynku

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

ścienne kanałowe wewnętrzne gr.24cm

ścienne kanałowe wewnętrzne gr.24cm Ekspertyza techniczna 1. Temat, cel i zakres opracowania Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest obiekt Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. Celem ekspertyzy jest ocena obecnego stanu technicznego obiektu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Andrzej Nowak Burkatów 42k, 58-100 Świdnica Tel. +48 668 631 848 e-mail: nowak@pracownia-budownictwo.pl NIP: 884-225-16-98 REGON: 021468215 www.pracownia-budownictwo.pl EGZ.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BIUROWO USŁUGOWE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33)

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) 861-04-36 I N W E N T A R Y Z A C J A BUDYNKU UŻYTKOWEGO (szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO I&P PROJECT Iwona Urbańska 09-100 Skarżyn, Aleja Lipowa 9 tel.: 505 110 449 INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO Inwestor: Gmina Miasto Płońsk 09 100 Płońsk. ul. Płocka 39 Adres budynku: Płońsk,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO DOMU JÓZEFA MEHOFFERA BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA Lokalizacja: Kraków ul. Krupnicza 26 Zleceniodawca: Muzeum Narodowe w Krakowie 30-062 Kraków al. 3 Maja 1 Nazwisko i imię Pieczątka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 12 W INOWROCŁAWIU MIASTO INOWROCŁAW

BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 12 W INOWROCŁAWIU MIASTO INOWROCŁAW Budynek główny w obecnym stanie technicznym nie grozi katastrofą budowlaną. Konstrukcja budynku jest stabilna jednakże poważne zniszczenia obejmują prawie jej wszystkie elementy. 1. Fundamenty ściany piwnic

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna Temat: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Lokalizacja: Biała Prudnicka, ul. Hanki Sawickiej, dz. nr 913 Opracował: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak nr upr.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1F do SIWZ

Załącznik nr 1F do SIWZ OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SP Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Lp. 1. RODZAJ OBIEKTU Pawilon A nr.000014 ROK BUDOWY piętro 1979 OPIS OGÓLNY Powierzchnia zabudowy 370,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 temat: CZĘŚĆ 2 REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU stadium: EKSPERTYZA

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 668/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 668/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 668/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25.03.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 798/1000

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47A Data przeglądu: 29.05.2012 Rok budowy budynku : 1996 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo