ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY 2. PODSTAWY WYKONANIA EKSPERTYZY 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW BUDYNKU, OPIS USZKODZEŃ 5. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I PRZYCZYNY WYSTĄPIENIA USZKODZEŃ 6. ANALIZA CELOWOŚCI REMONTU BUDYNKU 7. ZAKRES ROBÓT REMONTOWO-ZABEZPIECZAJĄCYCH 8. WNIOSKI I ZALECENIA Załączniki : Załącznik nr 1. Dokumentacja fotograficzna z komentarzem (fot. nr 1 38.) Załącznik nr 2. rzut parteru, rzut parteru, Załącznik nr 3. Załącznik nr 4. Załącznik nr 5. Rysunki - rys. nr 1 plan sytuacyjny - rys. nr 2 rzut piwnicy - inwentaryzacja - rys. nr 3 rzut parteru - inwentaryzacja - rys. nr 4 rzut piętra - inwentaryzacja - rys. nr 5 elewacja frontowa - uszkodzenia - rys. nr 6 elewacja tylna - uszkodzenia - rys. nr 7 elewacja płn.-wsch. uszkodzenia - rys. nr 8 elewacja płd.-zach. - uszkodzenia Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków Kosztorys inwestorski Przedmiar robót

2 3 dot. określenia stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budynku mieszkalnego przy ulicy Dębogórskiej Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy 1.1. Przedmiot ekspertyzy Przedmiotem ekspertyzy jest 2-kondygnacyjny wolnostojący budynek mieszkalny, położony w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 36. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 14/1 z obrębu Właścicielem działki i budynku jest Gmina-Miasto Szczecin Cel ekspertyzy ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem występujących nieprawidłowości, ustalenie przyczyn powstałych uszkodzeń, podanie wniosków i zaleceń Zakres ekspertyzy sporządzenie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyzy, opis stanu istniejącego elementów konstrukcyjnych budynku, ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem występujących nieprawidłowości (ściany, posadzki, stropy, klatka schodowa, dach, piwnice, kominy, stolarka okienna i drzwiowa), ogólna ocena stanu technicznego i przyczyny wystąpienia uszkodzeń, analiza bezpieczeństwa konstrukcji budynku, podanie zakresu docelowych robót remontowych, podanie zakresu doraźnych robót remontowo-zabezpieczających wraz z ich wyceną w formie kosztorysu inwestorskiego, wnioski i zalecenia, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Podstawy wykonania ekspertyzy 2.1. Umowa 41/DZP/2014 zawarta w dniu 12 marca 2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 a Sławomirem Adrabińskim właścicielem Pracowni Projektowej Grupa MGM z siedzibą w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 82/5.

3 Materiały wykorzystane pomiary i badania własne na obiekcie, książka obiektu budowlanego, protokół kontroli okresowej budynku przegląd pięcioletni, inwentaryzacja budowlana wykonana przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych Szczecin Nad Odrą w 1970 r. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U nr 243 poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), 3. Opis stanu istniejącego 3.1. Informacje o obiekcie Wg informacji Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM budynek mieszkalny położony jest na obszarze, na którym nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Wg informacji Miejskiego Konserwatora Zabytków budynek przy ul. Dębogórskiej 36 objęty jest ochroną konserwatorską na mocy gminnej ewidencji zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz 1568 z późniejszymi zmianami), Zalecenia konserwatorskie: podczas prac remontowych zachować i zabezpieczyć elementy detalu architektonicznego, w tym m.in. gzymsy, opaski wokół okien, w tym bogato rozczłonkowane dekoracje pierwszego piętra środkowej części fasady Lokalizacja Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Szczecin-Żelechowa po zachodniej stronie ulicy Dębogórskiej. Rys. nr 1*. Lokalizacja budynku ul. Dębogórska 36.

4 Zagospodarowanie terenu Teren przy budynku utwardzony nawierzchnią z płyt betonowych typu yumbo oraz płytami chodnikowymi 50x50, część powierzchni utwardzono wylewkami betonowymi. Od strony zachodniej budynku zlokalizowana jest lokalna kotłownia gazowa oraz budynek gospodarczy. W granicach działki znajdują wydzielone urządzone tereny zielone wykorzystywane przez najemców budynku. Teren przed budynkiem z niewielkim spadkiem w kierunku ulicy, rzędna bezwzględna terenu przy wejściu do budynku wynosi 5,60 m n.p.m. Fot. nr 1*. Widok od strony zachodniej. Fot. nr 2*. Widok od strony wschodniej Charakterystyka ogólna Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny, wybudowany na przełomie XIX/XX wieku z pełnym podpiwniczeniem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowej ze stropodachem płaskim krytym papą. Podpiwniczenie ma charakter komórek lokatorskich Wyposażenie w instalacje wodno- kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie co z lokalnej kotłowni gazowej Dane liczbowe (dane na podstawie książki obiektu) - powierzchnia użytkowa budynku - 504,70 m² - kubatura budynku ,11 m³ - liczba kondygnacji wysokość pomieszczeń: piwnica 1,98 m parter 3,42 m piętro 3,39 m

5 6 4. Stan techniczny elementów, opis uszkodzeń 4.1. Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku Klasyfikacja stanu technicznego Procent zużycia elementu DOBRY 0% 15% ZADOWALAJĄCY 16% 30% ŚREDNI 31% 50% ZŁY 51% 70% AWARYJNY ponad 15% Kryterium oceny elementu Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom norm. Element budynku utrzymywany jest należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji. W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu. Celowy jest przeprowadzenie naprawy bieżącej. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Celowe jest wykonanie naprawy głównej o charakterze odtworzeniowym. W elementach budynku występują duże uszkodzenia i ubytki, które zagrażają dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie zagrożenia może nastąpić w drodze remontu kapitalnego w bardzo dużym zakresie Fundamenty i ściany przyziemia Budynek posadowiony na gruncie rodzimym i na ceglanych fundamentach. Brak izolacji przeciwwodnej fundamentów i posadzki piwnicy. Poziom wody gruntowej poniżej posadzki piwnic. Na poziomie okien piwnicznych wykonano izolację poziomą z papy (fot. nr 35). Stan techniczny i występujące nieprawidłowości Nie stwierdzono istotnego nierównomiernego osiadania fundamentów i nie stwierdzono pęknięć ścian przyziemia mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji budynku. Stwierdzono lokalne braki spoinowania cokołu (fot. nr 14), uszkodzenia muru oraz zwietrzałe spoiny ceglanych ścian kondygnacji piwnicznej (fot. nr 28 34). Część ceglanych łukowych nadproży drzwiowych w piwnicy nieznacznie zarysowana (fot. nr 30). Stwierdzono zawilgocenie przyziemia budynku na całym obwodzie. Powodem zawilgocenia ścian jest brak izolacji przeciwwodnych, kapilarne podciąganie wody z gruntu, uszkodzenia ścian oraz nieszczelności instalacji kanalizacji deszczowej. Wpływ na nawilgacanie murów i gruntu pod fundamentami ma również brak konserwacji opaski od strony frontowej budynku (fot. nr 36). Stan techniczny fundamentów i ścian przyziemia ocenia się jako średni pozwalający na realizację kompleksowego remontu budynku.

6 Ściany Układ konstrukcyjny - poprzeczny, stropy oparte na ścianach zewnętrznych osłonowo-nośnych i wewnętrznych nośnych. Ściany budynku nośne i działowe murowane z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowej. Grubości ścian zewnętrznych na poszczególnych kondygnacjach: - piwnica - 51 cm - parter - 38 cm - I piętro - 38 cm Grubość ścian konstrukcyjnych wewnętrznych: 38 i 25 cm, Ściany wewnętrzne w mieszkaniach tynkowane. Stan techniczny i występujące nieprawidłowości Stwierdzono liczne zarysowania i pęknięcia ścian zewnętrznych uszkodzenia ścian przedstawione zostały na fotografiach nr 1 16 w załączniku nr 1 oraz na rysunkach nr 5 8 w załączniku nr 2. Największe uszkodzenia występują na elewacji frontowej i na elewacji tylnej głównie w pasach międzyokiennych i w częściach nadprożowych (szczeliny do 6 mm). Stwierdzono uszkodzenia nadproży okiennych na parterze (rys. nr 5) i na piętrze (rys. nr 6). Istniejące uszkodzenia występujące na wszystkich elewacjach spowodowane są drganiami i wstrząsami podłoża mającymi związek z intensywnym ruchem samochodowym oraz tramwajowym na ul. Dębogórskiej. Znaczny wpływ na uszkodzenia ścian ma również słabość konstrukcji budynku (brak obwodowych wieńców na poziomie stropów) oraz ogólne zużycie materiału wyrobów budowlanych z których były wykonane (częściowo zwietrzałe cegły i spoiny). Występujące zarysowania i pęknięcia, powodują stałe zawilgocenie ścian zewnętrznych i dalszą erozję powodowaną cyklicznym przemarzaniem w okresie zimowym. Pęknięcia i uszkodzenia widoczne na elewacjach wymagają pilnej interwencji remontowej. Stan techniczny ścian konstrukcyjnych budynku ocenia się jako zły Stropy Strop nad piwnicą - masywny oparty na belkach stalowych. Posadzka piwnicy cementowa. Stropy kondygnacji mieszkalnych masywne. Posadzka w pomieszczeniach mokrych z lastriko, posadzka w pokojach parkiet.

7 8 Stan techniczny i występujące nieprawidłowości a) strop nad piwnicą stwierdzono korozję belek stalowych, b) stropy masywne nad kondygnacjami mieszkalnymi stan techniczny stropów odpowiada zużyciu eksploatacyjnemu odpowiedniemu do wieku budynku, stwierdzono zarysowanie tynków w wzdłuż belek stropowych na ogólnodostępnych korytarzach parteru (fot. nr 25, 26) i I piętra. Fot. nr 3*. Strop nad parterem. Fot. nr 4*. Strop nad piętrem - przeprowadzono doraźny remont z zastosowaniem płyt WPS Schody Schody kondygnacji mieszkalnych drewniane, jednobiegowe ze spocznikami pośrednimi, na stopniach deski i wykładzina PCV. Poręcze drewniane stan techniczny zadowalający. Schody do piwnicy masywne, brak poręczy, stan techniczny zadowalający. Fot. nr 5* i 6*. Schody masywne do piwnicy i schody drewniane międzypiętrowe.

8 Więźba dachowa i pokrycie Więźba dachowa drewniana, kratownice oparte na ścianach podłużnych i na ceglanych słupkach 25x25 cm, dach płaski, (fot. nr 21, 22). Pokrycie papa na pełnym deskowaniu, (fot. nr 17 18). Fot. nr 7* i 8*. Konstrukcja dachowa. Stan techniczny i występujące nieprawidłowości Zamurowano wszystkie otwory okienne na ścianach podłużnych powodując całkowity brak wentylacji przestrzeni poddasza stwarzając dogodne warunki do rozwoju grzybów i grzybów pleśniowych na ścianach i na elementach drewnianych. Stan techniczny drewnianej konstrukcji dachowej ocenia się jako średni. Pokrycie papą na deskowaniu. Zostały wykonane doraźne remonty pokrycia z zastosowaniem jednej warstwy papy termozgrzewalnej, brak prawidłowego spoinowania, stwierdzono lokalne nieszczelności przy kominach (fot. nr 19) Od strony południowej rynna zanieczyszczona i niedrożna na całej długości (fot. nr 20) Kominy Kominy murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej, tynkowane. Stan techniczny korony kominów odpadający, spękany tynk (fotografia nr 1 9). Stan techniczny średni Stolarka okienna Klatka schodowa okna skrzynkowe i krosnowe pojedyncze. Mieszkania okna skrzynkowe i zespolone, częściowo wymienione na okna PVC.

9 10 Stan techniczny stolarki okiennej w częściach wspólnych zły, niekompletna stolarka piwnic (fot. nr 32), wymagana bieżąca naprawa okien klatki schodowej. Fot. nr 9* i 10*. Stolarka okienna i drzwiowa korytarz na parterze i pralnia na piętrze Stolarka drzwiowa Drzwi zewnętrzne do mieszkań nietypowe płytowe, klepkowe lub płycinowe, Drzwi wejściowe do budynku stan techniczny dobry. Drzwi zewnętrzne metalowe do piwnicy stan techniczny dobry Warunki cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych Ściany zewnętrzne Ściany murowane z cegły pełnej grubość 51 cm Dla ww. ścian i temperatur wewnętrznych (ti > 16 C) współczynniki przenikania ciepła wynoszą : U = 1,2 W/(m²K) > Uk max = 0,25 W/(m²K) Ściany zewnętrzne Ściany murowane z cegły pełnej grubość 38 cm Dla ww. ścian i temperatur wewnętrznych (ti > 16 C) współczynniki przenikania ciepła wynoszą : U = 1,4 W/(m²K) > Uk max = 0,25 W/(m²K) Brak ocieplenia stopu nad piwnicą i nad ostatnią kondygnacją. Przegrody zewnętrzne nie spełniają wymogów w zakresie znowelizowanych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz. 926).

10 11 5. Ogólna ocena stanu technicznego i przyczyny wystąpienia uszkodzeń Na stan techniczny budynku mają wpływ następujące czynniki: okres eksploatacji budynku wynoszący obecnie ok. 110 lat. niewłaściwa eksploatacja obiektu budowlanego związana z nie przeprowadzaniem bieżących remontów, zmęczenie i zużycie materiału wyrobów budowlanych z których były wykonane (zwietrzałe cegły, wykruszone spoiny, ubytki tynków, korozja elementów drewnianych i stalowych), ogólna słabość konstrukcji budynków np. brak obwodowych wieńców na poziomie stropów, uszkodzenia ścian nośnych i stropów spowodowane wstrząsami podłoża wynikającymi z ruchu ciężkich pojazdów samochodowych i tramwajów. brak izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, brak izolacji termicznych przegród zewnętrznych. 6. Analiza celowości remontu budynku 6.1. Budynek zlokalizowany przy ul. Dębogórskiej 36 objęty jest ochroną konserwatorską na mocy gminnej ewidencji zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz 1568 z późniejszymi zmianami) Ocenia się, że podstawowe elementy budynku znajdują się w średnim stanie technicznym pozwalającym na realizację remontu budynku Docelowo (w miarę możliwości finansowych) należy wykonać kompleksowy remont zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) Remont należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków W pierwszej kolejności docelowych robót remontowych zaleca się: a) wykonać kompleksowy remont pokrycia dachowego, b) wykonać roboty izolacyjne przeciwwilgociowe ścian przyziemia, c) wykonać roboty termoizolacyjne przegród zewnętrznych budynku wraz z remontem elewacji frontowej Obecnie należy wykonać doraźne prace remontowo-zabezpieczające oraz prowadzić regularne przeglądy stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku Do czasu podjęcia decyzji o wykonaniu pełnego zakresu prac remontowych zgodnych z warunkami technicznymi obowiązującymi dla budynków mieszkalnych konieczne jest przeprowadzanie doraźnego remontu w zakresie umożliwiającym dalsze bezpieczne użytkowanie budynku.

11 12 7. Zakres robót remontowo-zabezpieczających Wartość robót zawarta jest w kosztorysie inwestorskim. W celu umożliwienia dalszej prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji budynku należy wykonać następujące prace remontowe: 7.1. Wykonać naprawę nadproży okiennych wskazanych na rysunku nr 5 i 6 w załączniku nr 2. Sposoby wykonania naprawy nadproży okiennych: a) pęknięcia nadproży okiennych o szerokości do 3,0 mm naprawić poprzez zastosowanie materiału wiążącego (zaprawy ekspansywne do napraw, firm np. Ceresit, Schomburg lub Sika) stosując dogłębne spoinowanie lub iniekcję ciśnieniową, b) pęknięcia nadproży okiennych o szerokości powyżej 3,0 mm przemurować lub wzmocnić kątownikami, pas muru nadokiennego zszyć stalowymi prętami. Sposób wykonania naprawy nadproża okiennego za pomocą kątowników: podstemplować belki stropowe obciążające nadproże, do wzmocnienia nadproża zastosować obustronnie dwa stalowe kątowniki o wymiarach 80x80mm z zapasem 18 cm po obu stronach otworu okiennego (przy uszkodzeniach nieznacznych zezwala się na wzmocnienie nadproża jednostronnie), kątowniki umieścić w uprzednio przygotowanych bruzdach wypełnionych przed montażem gęstą zaprawą cementową marki M4, po stwardnieniu zaprawy pod nadprożem do kątowników przyspawać płaskowniki (odległość między płaskownikami ok. 50 cm) elementy stalowe osiatkować i otynkować, przy naprawie nadproża nie używać urządzeń z udarem mechanicznym, 7.2. Ściany, w których występują głębokie pęknięcia o szerokości powyżej 3,0 mm naprawić poprzez obustronne zszycie stalowymi prętami lub przemurować naprawy wykonać w miejscach wskazanych na rys. nr 5, 6 i 8. Sposób naprawy ściany stalowymi prętami: usunąć tynk z obu stron ściany co najmniej na 50 cm od pęknięcia, usunąć zaprawę ze spoin na głębokość 2-3 cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową marki min. M7, wcisnąć pręty stalowe nie rzadziej niż co trzecią spoinę, ścianę w miejscu naprawy otynkować. Rys. nr 1*. Wzmocnienie ściany prętami stalowymi. 1. pręt ze stali żebrowanej Ø 6-8 mm

12 13 Alternatywnie zaleca się naprawę i wzmacnianie konstrukcji murów systemem typu HELIFIX lub BRUTT-SAVER Ściany, w których występują pęknięcia o szerokości do 3,0 mm wzmocnić materiałem wiążącym z zastosowaniem zapraw ekspansywne do napraw, firm np. Ceresit, Schomburg lub Sika stosując dogłębne spoinowanie poprzez iniekcję grawitacyjną lub ciśnieniową naprawy wykonać w miejscach wskazanych na rys. nr Wykonać naprawę ścian w pomieszczeniu WC na parterze (fot. nr 27) Wykonać naprawę muru przy wejściu do piwnicy (fot. nr 29) Wykonać naprawę nadproża ceglanego w piwnicy stosując dogłębne spoinowanie (fot. nr 30) Zamurować otwór w ścianie piwnicznej wskazany na fot. nr W pomieszczeniu piwnicznym wstawić okno z nawiewnikiem (fot. nr 32) Skuć tynk nie przylegający do podłoża na sufitach korytarzy - parter i I piętro Na poddaszu od strony tylnej w miejscach zamurowanych okien wykonać otwory wentylacyjne 14 x 14 cm zabezpieczone kratką 3 szt Od strony południowej wyczyścić rynnę (fot. nr 20) Na dachu usunąć zalegający gruz i usunąć szczelinę przy kominie (fot. nr 19) Uzupełnić pokrywy rewizji rur spustowych Naprawić łączenie rur spustowych na elewacji frontowej (fot. nr 1) Wykonać remont opaski wzdłuż elewacji frontowej (usunąć betonowe płyty chodnikowe i zastosować nawierzchnię żwirową szer. 0,5 m) Zamontować nową skrzynkę zabezpieczającą główny zawór gazowy (fot. nr 37). 8. Wnioski i zalecenia Na podstawie ogólnych oględzin budynku oraz badań uszkodzonych elementów i analizy stanu technicznego ustala się: 8.1. Budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Dębogórskiej 36 w Szczecinie znajduje się w średnim stanie technicznym.

13 Budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Dębogórskiej 36 w Szczecinie przeznacza się do remontu Do czasu podjęcia decyzji o wykonaniu pełnego docelowego zakresu prac remontowych zgodnych z Warunkami Technicznymi dla budynków mieszkalnych konieczne jest przeprowadzanie doraźnego remontu w zakresie umożliwiającym dalsze bezpieczne użytkowanie budynku Obecnie wg aktualnej wiedzy nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i bezpieczeństwa konstrukcji budynku Po przeprowadzeniu doraźnych prac remontowo-zabezpieczajacych wymienionych w pkt 7. obiekt może być eksploatowany jak dotychczas. Prace związane ze wzmocnieniem ścian i z naprawą nadproży okiennych należy wykonać w trybie pilnym Budynek należy poddawać okresowej obserwacji a jego stan techniczny regularnie oceniać w trakcie rocznych przeglądów. Uczulić mieszkańców na sygnalizowanie o wszelkich niepokojących zjawiskach mogących świadczyć o postępie niszczenia konstrukcji Na wykonanie ww. prac budowlanych należy uzyskać stosowne pozwolenia administracyjne. - Okres ważności ekspertyzy ustala się na 12 miesięcy. Opracował: Szczecin, kwiecień 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY 2. PODSTAWY WYKONANIA EKSPERTYZY 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW, OPIS USZKODZEŃ 5. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU Treść: Opinia określająca stan techniczny budynku przedszkola w Zwardoniu nr ul. 18 Właściciel : Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 Lokalizacja: Zwardoń

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BIUROWO USŁUGOWE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO I&P PROJECT Iwona Urbańska 09-100 Skarżyn, Aleja Lipowa 9 tel.: 505 110 449 INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO Inwestor: Gmina Miasto Płońsk 09 100 Płońsk. ul. Płocka 39 Adres budynku: Płońsk,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1F do SIWZ

Załącznik nr 1F do SIWZ OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SP Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Lp. 1. RODZAJ OBIEKTU Pawilon A nr.000014 ROK BUDOWY piętro 1979 OPIS OGÓLNY Powierzchnia zabudowy 370,5

Bardziej szczegółowo

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 temat: CZĘŚĆ 2 REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU stadium: EKSPERTYZA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO WYBRANEGO FRAGMENTU PRZEDSZKOLA NR 105 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 24 WE WROCŁAWIU, POD KĄTEM PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH OBIEKT: Przedszkole Nr 105 Wrocław przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - INWENTARYZACJA STANU

Bardziej szczegółowo

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k. 1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.2 grubość 1 cegły otynkowane. Stropodach płyty PW8/B na belkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa Wykonawstwo robót budowlanych Produkcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjonowanie kruszyw Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19

PRZEDMIAR ROBÓT. INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19 INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego - CPV 45110000-1 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul: Księcia Bogusława

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO I&P PROJECT Iwona Urbańska 09-100 Skarżyn, Aleja Lipowa 9 tel.: 505 110 449 INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO Inwestor: Gmina Miasto Płońsk 09 100 Płońsk. ul. Płocka 39 Adres budynku: Płońsk,

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE , tel. 509 831 202 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE Branża : ARCHITEKTURA Inwestor : Charzykowy, Projekt został wykonany

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A OPIS TECHNICZNY Dotyczy: Lokali na III i IV piętrze wraz z powierzchnią przynaleŝną na poddaszu w budynku przy ul. Kuźniczej 29A we Wrocławiu 1. DANE OGÓLNE 1.1. Lokalizacja Lokale znajdują się na III

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 8 (przewidziany do sprzedaży w 2006 roku) 1. Remont pokrycia dachowego w zakresie: - wymiana

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu pomieszczeń użytkowych w budynku świetlicy wiejskiej

Projekt remontu pomieszczeń użytkowych w budynku świetlicy wiejskiej NIP 973-101 - 46-59 Reg. 081142607 Projekt remontu pomieszczeń użytkowych w budynku świetlicy wiejskiej Nazwa obiektu: Adres : Świetlica wiejska, Marcinów, gmina Brzeźnica, 68-113 Brzeźnica Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY WYKAZ WOLNYCH GARAŻY Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem BOK ŚRÓDMIEŚCIE ul. 1 Maja 35 1. 1 Maja 15 18,75 Garaż Wolny od 03.11.2008r. 2. Nowy Świat 5c 32,60 Garaż Wolny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo