Zawartość opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość opracowania"

Transkrypt

1 1 Zawartość opracowania 1. strona tytułowa zawartość opracowania opis techniczny podstawa opracowania zakres opracowania opis technologii kotłowni obliczenia... 6 a) kocioł... 6 b) pompa obiegowa obiegu grzewczego... 7 c) pompa obiegowa instalacji c.o d) naczynie wzbiorcze przeponowe... 7 e) zawór bezpieczeństwa na kotle... 8 f) podgrzewacz pojemnościowy c.w.u g) pompa obiegu grzewaczego c.w.u h) dobór pompy obiegu cyrkulacyjnego c.w.u... 9 i) zawór bezpieczeństwa na wodzie zimnej... 9 j) naczynie wzbiorcze przeponowe inst.c.w.u... 9 k) neutralizator kondensatu... 9 l) termostatyczny zawór mieszający TVM... 9 m) regulator pogodowy n) pomieszczenie kotłowni o) powierzchnia okien p) dobór komina zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń wskazania ogólne Dane nt. grubości izolacji przewodów Dane nt. podgrzewacza c.w.u. Smart Dane techniczne nt. kotłów Viessmann Dane dotyczące neutralizatora kondensatu Dane dotyczące sprzegła WST Dane dotyczące rozdzielacza Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Przynależność do MOIIB oraz uprawnienia Opinia kominiarska nr 94/ Spis rysunków 1. rzut kotłowni rys.s/1 2. schemat technologiczny rys.s/2

2 2 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu wykonawczego kotłowni w modernizowanym budynku Zakładu Inżynierii Produkcji Roślinnej na terenie Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Kłudzienku 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Zlecenie Inwestora 1.2 Inwentaryzacja własna na potrzeby wykonania projektu 1.3 Projekt instalacji centralnego ogrzewania 1.4 Opinia kominiarska nr 94/2010 nt. możliwości podłączenia kotła 1.4 Projekt instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 1.5 Materiały, normy, przepisy prawa budowlanego 2. ZAKRES OPRACOWANIA Zakresem opracowania jest objęty projekt wykonawczy technologii kotłowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla modernizowanego obiektu Zakładu Inżynierii Produkcji Roślinnej ( ZIPR ) na terenie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Kłudzienku. Instalacja gazowa jest tematem oddzielnego opracowania. Kotłownia pomieszczenie, zabezpieczenia, urządzenia pomocnicze zostały zaprojektowane w oparciu o Rozporządzenie Min.Infrastr.z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.75 z dn r., poz. 690). Temperatury pomieszczeń i zewnętrzne przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Min.Infrastr.z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.75 z dn r., poz. 690) oraz zgodnie z normą PN-82/B Zapotrzebowanie ciepła dla budynku przyjęto w oparciu o straty cieplne zawarte w projekcie instalacji centralnego ogrzewania oraz ilość ciepła potrzebną dla ciepłej wody z projektu instalacji wody ciepłej i cyrkulacji. 3. OPIS TECHNOLOGII KOTŁOWNI Projektowana kotłownia znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Pomieszczenie to jest wydzielone, spełnia wszelkie wymagania pod względem bhp i ppoż. dla kotłowni gazowej.

3 3 Kotłownia jest przeznaczona dla zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Parametry pracy kotłowni 75/45 o C. Na podstawie projektów technicznych stwierdza się, iż ogólne zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi około 45,0 kw ( z realizowanym priorytetem c.w.u. ), czyli zaprojektowana jednostka kotłowa o parametrach kocioł kondensacyjny f-my Viessmann t. Vitodens 200- W o mocy 45,0 kw zapewni pokrycie tego zapotrzebowania. Kocioł - wiszący, stalowy, wodny, kondensacyjny z palnikiem modulowanym, gazowym, o obniżonej emisji substancji szkodliwych. Dobrane urządzenie posiada wbudowaną w panel automatykę pogodową t. Vitotronic 200, wzbogaconą o moduł EA1 oraz zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem oraz czujnik zanurzeniowy zasobnika. Układ automatyki steruje kotłem w układzie pogodowym i jednocześnie steruje automatycznie procesami : - regulacja kotłem i obiegiem grzewczym - regulacja palnikiem modulowanym - sterowanie pompami i zaworami trójdrogowymi wg parametrów pracy - sterowanie temperaturą wody w sprzęgle - sterowanie priorytetem ciepłej wody użytkowej - pompą na cyrkulacji - sterowanie temperaturą wody w sprzęgle Uwzględniając z projektu instalacji wody zimnej i ciepłej zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową dobrano biwalentny podgrzewacz pojemnościowy f-my ACV t. Smart 130, o poj. 99 l, pow. grzewcza zasobnika 1,26 m 2, o wydatku trwałym przy temp. 45 o C 728,8 l/h. Dla zapewnienia prawidłowej temperatury instalacji c.w.u. wykorzystano układ regulujący zamontowany w kotle oraz zastosowano zawór termostatyczny mieszający f-my ACV t. TVM ¾. Obieg w cyrkulacji jest wymuszony poprzez pompę cyrkulacyjną t. UP 15-14B/Grundfos. Pompa sterowana poprzez automatykę z regulatora kotła. Schemat podłączenia instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji wg rysunku. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów pracy dla kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. zastosowano układ ze sprzęgłem hydraulicznym t. MAGRA 60-34/f.EWFE. Dla zabezpieczenia właściwej pracy od strony kotła będzie zamontowana pompa t. MAGNA f. Grundfos. Pompa ta sterowana jest automatyką kotła. Od strony wody instalacyjnej układ grzewczy będzie pompowy, z pompą elektroniczną, montowaną w grupie pompowo-mieszającej f. Meibes, z pompą f. Grundfos t. MAGNA oraz zaworem mieszającym V 1 ¼. Grupa pompowo-mieszająca będzie montowana w kotłowni, przy rozdzielaczu t. MAGRA. Typ grupy pompowo-mieszającej V-UM. Grupa pompowo-mieszająca jest sterowana automatyką kotła. W celu wymuszenia obiegu przez podgrzewacz pojemnościowy, po stronie grzewczej za sprzęgłem, zamontowana zostanie pompa f. Grundfos, t. MAGNA 32-40, 1 x 230 V. Zabezpieczenie układu kotłowego będą stanowiły :

4 4 - zawór bezpieczeństwa t. SYR 1915 dla kotła oraz instalacji c.o. zawór bezpieczeństwa R ¾,3 br - dla kotła i instalacji c.o. - naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex t. NG18, 3 br - zawór bezpieczeństwa t. SYR 2115 na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewacza pojemnościowego. - naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex t. DD18, 6 br dla wody zimnej Wszystkie zabezpieczenia zgodnie z normami PN-91/B oraz PN-76/B Zabezpieczenie instalacji przed zamulaniem oraz elementami procesów korozji ( mimo zaprojektowania instalacji z PE ) stanowi filtr siatkowy gwintowany R 1 ½ montowany na powrocie. Odprowadzenie spalin z kotła zaprojektowano systemem koncentrycznym powietrznospalinowym przeznaczonym do kondensatu. Komin z blachy stalowej kwasoodpornej, spawanej plazmowo, 0,6 mm, Ø 80/125. Połączenie wg. wytycznych montażu f-my Viessmann, przy uwzględnieniu konieczności spływu kondensatu poprzez kocioł do kanalizacji. Komin montowany w obudowę wg projektu architektonicznego. Komin wyprowadzony nad dach budynku, zaopatrzony w daszek przeciw dostawaniu się wody do środka wkładu. Przewody po stronie grzewczej przy kotle zaprojektowano z rur stalowych czarnych, kotłowych wg PN-85/H z atestem np. ZETOM. Armatura gwintowana, kulowa, odcinająca np.f-my Lechar, ITAP. Izolacja termiczna przewodów gotowymi elementami z polietylenu z atestem wg normy PN-B-02421:2000, lecz nie mniej niż w Rozp.Min.Infrastr. Dz.U.75, poz. 690 z późn. zmian. Kocioł, grupy pompowo-mieszające, rozdzielacz MAGRA i podgrzewacz posiadają własną izolację termiczną. Ze względu na zastosowanie kotła z zamknięta komorą spalania i przewodami spalinowopowietrznymi koncentrycznymi dla kotłowni nie jest wymagana wentylacja grawitacyjna liczona z obciążenia cieplnego kotła. W pomieszczeniu przewiduje się wykorzystanie wentylacji grawitacyjnej, dla której dopływ powietrza następuje poprzez nawiewnik w ścianie w kotłowni. Wyciąg powietrza kratką o wymiarach 0,14 x 0,14 m, umieszczoną w ścianie wewnętrznej przy kominie, pod stropem kotłowni ( wg części rysunkowej ). Doświetlenie pomieszczenia stanowi istniejące okno o wym.1,75 x 0,9 m. Do napełnienia wodą zładu i uzupełniania stosować wodę wodociągową. Podłoga istniejąca ze spadkiem do kratki umieszczonej w pobliżu kotła. Kratka z zamknięciem zwrotnym i syfonem, z podłączeniem zasyfonowanego lejka spod kotła oraz sprzęgła. Należy sprawdzić istniejącą w kotłowni kratkę jej drożność. Przepisy BHP i PPOŻ

5 5 Kotłownia jest zaprojektowana i przewidziana na pracę całkowicie automatyczną, przez co nie wymaga stałej obsługi. Prace wykonać zgodnie z " Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe W- wa Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy kotłowni należałoby zainstalować detektor gazu wraz z zaworem elektromagnetycznym i modułem alarmowym. Stanowi to aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej. Czujnik dla gazu umieszczony nad kotłem, przy wystąpieniu nieszczelności i ulatnianiu się gazu, powoduje samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego usytuowanego przy dopływie gazu do kotłowni. Aktywny system bezpieczeństwa nie stanowi tematu tego opracowania. UWAGA Dla kotłowni do 60 kw aktywny suystem nie jest wymagany przepisami i jest projektowany tylko na wyraźne życzenie Inwestora. Projektowana kotłownia nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem ( posiada skuteczną wentylację ). Ściany, strop - klasa odporności ogniowej 60 min. Ściana kominowa - klasa odporności ogniowej 120 min. Drzwi z samozamykaczem, otwierane zna zewnątrz klasa odporności ogniowej 30 min. Gorące powierzchnie przewodów i urządzeń należy izolować. Silniki pomp należy uziemić. UWAGA W celu zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem występowania w zbiorniku wody c.w.u. legionelli należy przewidzieć okresowe podgrzewanie wody np. w okresie nocnym do 70 o C 4. OBLICZENIA Zapotrzebowanie ciepła c.o. Zapotrzebowanie ciepła c.w.u. Parametry pracy kotłowni Parametry pracy instalacji c.o. Parametry c.w.u. A) KOCIOŁ 27,4 kw straty inst. Δ p = 11,8 kpa 15,0 kw max. 34 kw 75/45 o C 70/49,9 o C 45 o C, okresowy podgrzew wody w okresie nocnym do 70 o C Dla przedstawionych powyżej parametrów oraz w oparciu o założenie pracy całego układu w priorytecie c.w.u. dobrano kocioł wiszący, stalowy, wodny, kondensacyjny firmy Viessmann t. Vitodens 200-W, o max. mocy cieplnej użytkowej 45 kw. Kocioł z palnikiem modulowanym, pracujący wg automatyki pogodowej. Sprawność kotła ok. 107,8%, max. ciśnienie robocze kotła 4 br, max. temp. 82 o C. Kocioł zabezpieczony przed brakiem wody zgodnie z normą EN

6 6 Kocioł będzie wyposażony w automatykę Vitotronic 200 z modułem EA1 do sterowania pompą cyrkulacyjną oraz czujnikiem zanurzeniowym wody w podgrzewaczu pojemnościowym i zestawem uzupełniającym do obiegu grzewczego z mieszaczem. B) POMPA OBIEGOWA OBIEGU GRZEWCZEGO W obiegu między sprzęgłem a kotłem, na zasilaniu należy zamontować pompę t. MAGNA f. Grundfos. Jest to pompa elektronicznaa, jednofazowa, o mocy W. Pompa sterowana automatyką kotła. Na rozruchu instalacji należy dobrać wstępnie pracę pompy na parametrach Gp =3,0 m 3 /h oraz Hp = 6,0 m sł w, a następnie doregulować do instalacji. Nasrtawianie pompy tylko przy użyciu pilota. Parametry pracy pompy : G inst. = 3,59 m 3 /h, opory obiegu do sprzęgła H = 4,4 kpa, Wydajność pompy G = 1,15 x 2,6 = 2,99 m3 /h Wysokość podnoszenia pompy H = 1,2 x 50,0 = 60,0 kpa C) POMPA OBIEGOWA INSTALACJI C.O. W obiegu między za sprzęgłem, na zasilaniu należy zamontować grupę pompowomieszającą f. Meibes. Parametry pracy pompy : G inst. = 1,17 m 3 /h, opory obiegu do sprzęgła H = 16,8 kpa, Wydajność pompy G = 1,15 x 1,17 = 1,35 m3 /h Wysokość podnoszenia pompy H = 1,2 x 16,8 = 20,16 kpa Dla tak dobranych warunków dobrano zestaw V-MK 1 ¼ z pompą t. MAGNA f. Grundfos, z zaworem mieszającym t.v 1 ¼. Pompa elektroniczna, jednofazowa, o mocy W. Pompa sterowana automatyką kotła. Nastawianie pompy tylko przy użyciu pilota. UWAGA W czasie rozruchu należy doregulować pompę do aktualnych parametrów eksploatacyjnych instalacji. D) NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE KOTŁA I INSTALACJI C.O. Pojemność instalacji V = 215,6 l, poj. układu zasilającego c.w. ok. 50 l, poj. rurociągów, kotła i sprzęgieł ok. 15 l, całkowita poj. układu 280,6 l. Pojemność użytkowa naczynia Vu = 1,1 x 991,8 x 0,0256 x 0,2806 = 7,84 litra Pojemność całkowita naczynia ( przy założeniu nadciśnienia w naczyniu 3 br i pstat = 5,0 m sł w ) Vc = 7,84 x ( 0,3 + 0,1 )/( 0,3-0,05 ) = 12,54 litra Z katalogu dla powyższych obliczeń dobrano naczynie wzbiorcze f-my Reflex t. NG18, 3 br, wiszące, podłączone do instalacji pod kotłem, o parametrach : pojemność

7 7 całkowita 18 l., nadciśnienie 3 br. Sprawdzenie poprawności doboru naczynia : pstat = 0,3-7,84 x ( 0,3+0,1 )/ 18 = 0,125 MPa ( 12,5 m sł w> 5,0 m sł w ) Rura wzbiorcza d = 0,7 x ( 7,84 ) 0,5 = 1,96 mm Sprawdzono, że dobrana średnica rury wzbiorczej Dn 20 jest wystarczająca dla całego zestawu. Montaż naczynia na ścianie przy kotle, za pomocą złączy samoodcinających SU R ¾. UWAGA Próbę ciśnieniową instalacji wykonywać przy zdemontowanym naczyniu. Naczynie montować na ścianie na wsporniku lub za pomocą taśmy mocującej. E) ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA NA KOTLE Zawór bezpieczeństwa wyliczono w oparciu PN-M-35630:1981 oraz przepisy UDT Wyliczony przepływ dla kotła Gz= 3500 kg/h Średnica zaworu bezpieczeństwa : do= 0,9x{3500/[0,324x{3,0x977,8} 0,5 ]} 0,5 = 12,71 mm Dobrano zawór bezpieczeństwa f-my SYR t. 1915, ciśnienie otwarcia 3 br, R ¾ ( do = 14 mm ). Na wyjściu z kotła, w miejscu do tego wyznaczonym należy zamontować zawór bezpieczeństwa jw. Zabezpieczy to instalację c.o. oraz podgrzewacz pojemnościowy, które pracują na max. parametry 3 br. F) DOBÓR PODGRZEWACZA POJEMNOŚCIOWEGO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z projektu instalacji wody zimnej, ciepłej i ppoż. wynika, że potrzebna ilość ciepłej wody o temperaturze 45 o C w ciągu 10 min. musi być min.160 l. Biorąc to pod uwagę dobrano podgrzewacz pojemnościowy f-my ACV t. Smart 130, o parametrach : pow.grzewcza 1,26 m 2, wydatek trwały przy temp. zasilania 45 o C jest 728,8 l/h. Pojemność zasobnika 99 l, przepływ czynnika grzewczego 2,6 m 3 /h., potrzebna moc kotła 34 kw. Parametry techniczne i wymiary zbiornika w załączeniu. G) DOBÓR POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO C.W.U. Dla obiegu wodnego zasilanego ze sprzęgła została dobrana pompa obiegowa t. MAGNA f. Grundfos. Jest to pompa jednofazowa, trzybiegowa o mocy W. Podczas rozruchu instalacji należy nastawić ją wg zaleceń producenta wstępnie na parametry pracy Gp=3,0 m 3 /h i Hp=1,0 m.sł.w., a następnie doregulować do parametrów pracy układu. Pompa musi zapewnić min. przepływ przez podgrzewacz pojemnościowy, który wynosi

8 8 2,6 m 3 /h.( należy zwrócić uwagę na sprawność pompy i przy nastaianiu dobrać przepływ min. 3,0 m 3 /h. Pompa sterowana automatyką kotła. Nastawienie pompy tylko przy użyciu pilota. H) DOBÓR POMPY OBIEGU CYRKULACYJNEGO C.W.U. G p. = 0,122 m 3 /h, opory instalacji i podgrzewacza H = 6,8 kpa, Wydajność pompy G = 1,15 x 0,122 = 0,14 m3 /h Wysokość podnoszenia pompy H = 1,2 x (4,8+2) = 8,16 kpa ~0,8 m sł w Z katalogu dla powyższych danych dobrano pompę f-my Grundfos t. UP 15-14B. Pompa 1 x 230 V, In = 0,11 A, P = 25 W. Pompa sterowana poprzez regulator kotła. I) ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE ZIMNEJ Wyliczony przepływ G = 1573,2 kg/h Średnica zaworu bezpieczeństwa : do= 0,9x{1573,2/[0,225x{6,0x991,8} 0,5 ]} 0,5 = 8,56 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa f-my SYR t. 2115, ciśnienie 6 br, R ½ dla wody zimnej. Średnica wylotu przyjętego zawory bezpieczeństwa do = 12 mm spełnia warunki zabezpieczenia całości instalacji. J) NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE INSTALACJI C.W.U. Pojemność instalacji ca V = 135,96 l, w tym poj. układu rur ok.14,3 l. Pojemność użytkowa naczynia Ve = 135,96 x 2,24/100 = 3,05 litra Współczynnik ciśnienia Df = {( 5,4 + 1 ) ( 4,2 + 1 )}/( 5,4 + 1 ) = 0,1875 Pojemność znamionowa naczynia Vn = 3,05/0,1875 = 16,24 l Z katalogu dla powyższych obliczeń dobrano naczynie wzbiorcze f-my Reflex t. DD18, 10 br, podłączone do instalacji przy kotle za pomocą flowjet, o parametrach : pojemność całkowita 18 l., nadciśnienie 10 br. Ciśnienie pracy 6 br. Montaż naczynia na ścianie przy kotle, za pomocą złączy flowjet ¾. K) NEUTRALIZATOR KONDENSATU Dla instalacji do 50 kw nie jest wymagane neutralizowanie kondensatu spływającego z kotła. Należy tylko zastosować podłączenie odprowadzenia kondensatu z kotła do rury kanalizacyjnej poprzez przestrzeń powietrzną. Rura zamknięta syfonem. Montować wg. DTR f-my Viessmann. W przypadku chęci zamontowania przez Inwestora neutralizatora jest to gotowe urządzenie f. Viessmann. Karta katalogowa w załączeniu. L) TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY T. TVM W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury instalacji c.w. oraz cyrkulacji zamontowano termostatyczny zawór mieszający t. TVM ¾ /f. ACV. M) REGULATOR POGODOWY

9 9 Regulację automatyczną pracy kotłowni zabezpiecza automatyka podstawowa pogodowa t. Vitotronic 200, wbudowana w panel sterujący kotła, którą należy doposażyć w moduł EA1 umożliwiający pracę pompy cyrkulacyjnej oraz zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem ( należy zagwarantować siłownik do współpracy z układem pompowo-mieszającym ). Należy również zastosować czujnik temperatury zanurzeniowy do podgrzewacza pojemnościowego. Montaż automatyki wg załączonego schematu. Ustawić ogranicznik temperatury max. wody na 82 o C w związku ze stosowaniem rur z PE z wkładjką stabi. Początkowa krzywa grzania wstępna 1,4 ( możliwa do zmiany przez Inwestora w trakcie eksploatacji ). Stosować f-cję zabezpieczenia przed zamarznięciem- dla instalacji c.o. Stosować f-cję ustawieniu przegrzewu c.w.u. w okresach nocnych do 70 o C. N) POMIESZCZENIE KOTŁOWNI Min kubatura pomieszczenia 45 / 4,65 = 9,68 m 3 Kubatura kotłowni ~ 38,8 m 3 Ze względu na pobór powietrza do spalania dla pieca bezpośrednio z zewnątrz, nie jest wymagane wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej. Przyjmuje się, że odpowiednia ilość powietrza do wentylacji kotłowni, ze względu na instalację gazową, będzie dostarczana przez nawiewnik ścienny np.f. Aereco. Nawiewnik będzie dostarczał taką ilość powietrza aby był spełniony warunek 0,5 krotności wymiany dla potrzeb kotłowni. Wentylacja wywiewna w postaci kratki w ścianie wewnętrznej. Przekrój kratki liczony wg zasady 2,5 cm 2 / 1 kw. F min = 45 x 2,5/1 = 112,5 cm 2. Istniejąca w pomieszceniu kratka o wymiarach 0,14 x 0,14 m.spełnia ten warunek. Usytuowanie zgodnie z częścią rysunkową projektu. O) POWIERZCHNIA OKIEN Wymagana powierzchnia otworów okiennych : 2,5 m 2 /100 m 3 kub. Powierzchnia okien wymagana F = 9,68/100x2,5 = 0,242 m 2 Dla obecnego pomiesczenia ktłowni wielkość okien powinna być 0,97 m 2 Istniejące w pomieszczeniu kotłowni okno 1,75 x 0,90 m spełnia ten warunek. P) DOBÓR KOMINA Przekrój komina wyliczono w oparciu o dane do doboru f-my Viessmann. Dla kotła t. Vitodens 200-W, o mocy 45 kw dobrano komin koncentryczny Dn 80/125 systemowy, dla kotłów kondensacyjnych, z poborem powietrza do spalania z wewnątrz komina. W kominie znajduje się przewód spalinowy biegnący ponad dach budynku i zakończony daszkiem przeciw dostawaniu się wody deszczowej do wnętrza komina. Czopuch będzie ze spadkiem do kotła w celu umożliwienia spływu kondensatu. Komin wyprowadzony na wysokość ok. 1,0 m nad dachem ( kalenicą ). Komin wykonać w oparciu o wytyczne i DTR-ki f-my Viessmann do doboru kominów. Bezwzględnie należy uwzględnić wskazania i zalecenia wyszczególnione w opinii kominiarskiej nr 94/2010 z dnia r.

10 10 5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ L.p. Nazwa urządzenia Ilość Producent/ Dealer Kocioł wiszący, kondensacyjny t. Vitodens 200-W, 45,0 kw mocy użytkowej, Automatyka pogodowa dla instalacji c.o. Vitotronic 200 doposażona w zestaw przyłączeniowy do ustawionego obok kotła podgrzewacza ( ), moduł EA1 do pracy z pompą cyrkulacyjną oraz zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem do montażu ściennego z oddzielnym zamówionym napędem mieszacza ( ) Czujnik temperatury c.w.u.- zanurzeniowy w podgrzewaczu Czujnik obiegu c.o. Czujnik temperatury zewnętrznej z obudowie Czujnik temperatury w sprzęgle 1 kpl. 1 kpl. 1 szt. 1 szt. 1 szt. Viessmann Urządzenie pomocnicze przy montażu Z kpl. 2. Podgrzewacz pojemnościowy t. Smart 130 o poj. 99 l., pow. 1 szt. ACV grzewcza 1,26 m2, w izolacji termicznej 3. Zestaw pompowo-mieszający V-MK, R 1 ¼, z pompą 1 kpl. Meibes t. MAGNA f. Grundfos, z siłownikiem dla zaworu trójdrogowego V 4. Pompa cyrkulacyjna t. UP 15-14B, 1x230V, 50Hz, 1 szt. Grundfos 5. Pompa obiegowa t. MAGNA , 1x230V, z izolacją 1 szt. Grundfos termiczną 6. Pompa obiegowa t. MAGNA 32-40, 1x230V, z izolacją 1 szt. Grundfos termiczną 7. Naczynie wzbiorcze przeponowe t. 18 NG, 3 br ze 1 kpl. Reflex złączem samoodcinającym SU ¾ z manometrem do montażu bezpośredniego 8. Naczynie wzbiorcze przeponowe t. 18 DD, 6 br ze 1 kpl. Reflex złączem flowjet ¾, z manometrem do montażu bezpośredniego 9. Zawór bezpieczeństwa t. 2115, R ½, 6 br 1 szt. SYR 10. Zawór bezpieczeństwa t. 1915, R ¾, 3 br 1 szt. SYR 11. Zawór termostatyczny t. TVM, R ¾ 1 szt. ACV 12. Sprzęgło t. WST 60-34, z izolacją termiczną 1 szt. EWFE 13. Filtr magnetyczny MFW Dn 40, gwintowany 2 szt. Infracorr 14. Filtr magnetyczny MFW Dn 15, gwintowany 1 szt. Infracorr 15. Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 40, 6 szt. ITAP 16. Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 20, 2 szt. ITAP 17. Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 15, 5 szt. ITAP 18. Zawór zwrotny uniwersalny, gwintowany, Dn 40, 2 szt. ITAP 19. Zawór zwrotny uniwersalny, gwintowany, Dn 15, 1 szt. ITAP 20. Zawór antyskażeniowy do z.w. t. EA R ¾ 1 szt. Danfoss 21. Zawór antyskażeniowy do z.w. t. EA R ½ 1 szt. Danfoss

11 Termometr prosty o C, R ½, z tuleją ochronną, 3 szt. KFT rtęciowy 23. Manometr M 60-R(0-0,6)MPa z rurką manometryczną i 2 szt. KFM kurkiem trójdrogowym 24. Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym 4 szt. Taco Dn Rozdzielacz MAGRA typ 60-15, z izolacją termiczną 1 kpl. EWFE UWAGA Podłączenie między piecem a sprzęgłem, rozdzielaczem i zasobnikiem wykonywać z rur stalowych, czarnych kotłowych Dokładnego wyliczenia odpowietrzników miejscowych należy wykonać na budowie w zależności od ukształtowania rur; przy zmianie konfiguracji prowadzenia przewodów uwzględnić odpowietrzniki miejscowe. Dokładnego wyliczenia rur instalacyjnych o danej średnicy oraz kształtek kominowych ( przewód koncentryczny w kominie oraz wyjście ponad dach ) należy dokonać na budowie Zestawienie materiałów obejmuje podstawowe materiały. Rury izolować termicznie zgodnie z normy PN-B-02421:2000, lecz nie mniej niż w Rozp.Min.Infrastr. Dz.U.75, poz. 690 z późn. zmian. Izolacja termiczna przewodów gotowymi elementami z polietylenu z atestem ZABUDOWĘ KOTŁOWNI NALEŻY ZACZĄĆ OD POSADOWIENIA KOTŁA, ROZDZIELACZA DO INSTALACJI C.O., ORAZ ZASOBNIKA, A NASTĘPNIE ZABUDOWYWAĆ KOLEJNE URZĄDZENIA. NALEŻY PRZY TYM ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY ZAPEWNIĆ DOSTĘP SERWISOWY DO KOTŁA I INNYCH URZĄDZEŃ. PRZY WYKONYWANIU PODŁACZENIA CZOPUCHA DO KOMINA NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ISTNIEJĄCY WLOT DO PRZEWODU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ TAK ABY NIE WYSTĄPIŁA KOLIZJA PRZEWODÓW. 6. WSKAZANIA OGÓLNE - podłączenie z siecią elektryczną pomp musi być stałe i musi zawierać dwubiegunowy wyłącznik ze stykami o rozwarciu nie mniejszym niż 3 mm. - WYŁĄCZNIK GŁÓWNY PRĄDU WYNIEŚĆ NA ZEWNĄTRZ KOTŁOWNI - w przypadku montażu aktywnego systemu bezpieczeństwa - część alarmową aktywnego systemu bezpieczeństwa wynieść na zewnątrz kotłowni ( np. do szafki w ogrodzeniu ). - instalacje grzewcze, c.o. i c.w. przed przyłączeniem do układu kotła należy przepłukać - przewody poziome układać ze spadkiem 3, w najwyższych miejscach wykonać odpowietrzenia - do podłączenia kotła z przewodami spalinowymi należy stosować przewody systemowe, przeznaczone do kotłów kondensacyjnych, w których jest możliwość podłączenia sondy od detektora spalin - kondensat z kotła wprowadzić do kanalizacji poprzez podłączenie rozłączne z lejkiem zasyfonowanym. W zależności od życzenia Inwestora można montować neutralizator kondensatu - napełnianie dla instalacji przewiduje się poprzez zawory antyskażeniowe t. EA 251, R ½ z wody ciepłej, podłączone do spustów z rozdzielaczy ( jako trójniki )

12 - wszystkie ściany i podłoga kotłowni stanowią przegrody pożarowe przejścia przez przegrody w klasie odporności ogniowej przegrody ściany EI 60, ściana kominowa EI 120 np. w systemie PROMAT lub Hilti - podłogę wyprofilować ze spadkiem w stronę kratki spustowej - wszystkie rury wyrzutowe i spustowe ( oprócz kondensatu wpuszczonego do zasyfonowanej rury kanalizacyjnej) sprowadzić nad podłogę - izolacja rurociągów wg PN-B-02421:2000 lecz nie mniej niż w Rozporz. Dz.U. 75 poz. 690 z późn. zmian. - nawiewnik w ścianie kotłowni w celu uzupełnienia wentylacji grawitacyjnej. - przed przystąpieniem do robót sprawdzić wymiary w naturze - wszelkie zmiany dokumentacji wymagają zgody projektanta. Zmiana materiałów bez uzgodnień z projektantem powoduje utratę gwarancji projektowej na poprawność działania instalacji projektowanej. - można zmienić armaturę odcinającą na inną pod warunkiem zastosowania takiej, której parametry wytrzymałościowe będą nie gorsze jak podanej w zestawieniu. 12

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo