Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym"

Transkrypt

1 egz. NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY I INWESTYCYJNY. Adres firmy: tel. kom ul. Mickiewicza 11/50 tel Krosno Nr.upr. GT-8341/39/77 i ANB-V /94 Nazwa i adres zadania : ZESPÓŁ SZKÓŁ w Odrzykoniu Odrzykoń ul. Ernesta Świątka 4 Inwestor: GMINA WOJASZÓWKA Wojaszówka Wojaszówka 115 Obiekt : Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym Stadium: Projekt budowlano wykonawczy Data: projektant :.

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OPIS TECHNICZNY, I. PODSTAWA OPRACOWANIA, II. STAN ISTNIEJĄCY, III. ZAKRES OPRACOWANIA, IV. LOKALIZACJA KOTŁOWNI, V. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI VI. OBLICZENIA VII. WENTYLACJA KOTŁOWNI VIII. SPRAWDZENIE OBCIĄśENIA CIEPLNEGO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI IX. ZABEZPIECZENIE KOTŁOWNI X. OBLICZENIE POMP OBIEGOWYCH XI. URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE XII. WYTYCZNE BRANśOWE XIII. UWAGI KOŃCOWE CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. rzut piwnic - skala 1 : rzut kotłowni - skala 1 : schemat technologiczny kotłowni c.o - skala 1 : % 4. wytyczne budowlane - skala 1 : 50

3 3 OPIS TECHNICZNY Do projektu technologii przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym w Budynku Zespołu Szkół w ODRZYKONIU przy ul. Ernesta Świątka 4 gmina Wojaszówka. I.PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Urzędu Gminy w Wojaszówce oraz w oparciu o: 1. Inwentaryzację budowlaną oraz szkice budowlane dla celów projektowych. 2. Wizji lokalnej istniejącej kotłowni. 3. projekt technologii kotłowni węglowej opracowany przez inŝ. Władysława Krowickiego 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Wydanie II 00r. 5. Katalogi stosowanych urządzeń. 6. Uzgodnień z Inwestorem. II.STAN ISTNIEJĄCY. Budynek Zespołu Szkół w ODRZYKONIU jest wyposaŝony w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania pracującą w systemie otwartym z naczyniem wzbiorczym otwartym i posiada własną kotłownię. W kotłowni zamontowane są dwa kotły wodne miałowe firmy Ecocentr w Pleszewie typ KWM-S o wydajności 500 KW kaŝdy. Ciepła woda dla potrzeb stołówki szkolnej przygotowywana jest centralnie w 2-ch wymiennikach C.W.U z węŝownicą spiralną o pojemności 500 litrów kaŝdy typ SG-W9(s)E. Źródłem ciepła dla przygotowania cwu jest istniejąca kotłownia miałowa. Wskutek długotrwałej eksploatacji instalacja kotłowni wraz z urządzeniami i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania uległa naturalnemu zuŝyciu. Częste awarie instalacji zmusiły inwestora do podjęcia decyzji o wymianie instalacji z zastosowaniem nowoczesnych systemów grzewczych. III.ZAKRES OPRACOWANIA. Inwestor podzielił zadanie inwestycyjne na dwa etapy. pierwszy etap obejmuje przebudowę istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię opalaną gazem ziemnym drugi etap obejmować będzie wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonaną metodą tradycyjną na nową instalację stosując nowoczesne systemy grzewcze Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy jednostadiowy technologii kotłowni gazowej pracującej w systemie otwartym z istniejącym naczyniem otwartym [docelowo pracować będzie w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym zamkniętym] Projektowana kotłownia gazowa przewidziana jest do pełnego zabezpieczenia w ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania Przygotowanie centralnej ciepłej wody odbywać się będzie przy zastosowaniu oddzielnego kotła i oddzielnej instalacji IV.LOKALIZACJA KOTŁOWNI. Projektowana kotłownia zlokalizowana została w piwnicy budynku Szkoły w miejscu składu paliwa dla istniejącej kotłowni na paliwo stałe Pomieszczenie kotłowni składać się będzie z dwóch pomieszczeń kubatura kotłowni : powierzchnia Nr 1-73,m 2 wysokość - 3,23m kubatura powierzchni Nr 1-236,4m 3 powierzchnia Nr 2-32,0m 2 wysokość - 2,6m kubatura powierzchni Nr2-83,2m 3 V kotłowni = - 236,4+83,2 = 319,6m 3 Pomieszczenie kotłowni oddzielone będzie od pozostałych pomieszczeń ścianami pełnymi. Pomieszczenie hali kotłów posiada oświetlenie naturalne. V.TECHNOLOGIA KOTŁOWNI. Projektuje się kotłownię pracującą w systemie otwartym wodno pompową o parametrach 90/70 0 C. Kotłownia opalana będzie gazem ziemnym. Kotły pracować będą w układzie kaskadowym Instalacja centralnego ogrzewania regulowana będzie sterownikiem LOGOMATIC 4311 i modułami funkcyjnymi FM 442 oraz FM 447 [dla kotła NR1] zaś kocioł NR 2 LOGOMATIC 4312 Elementem wykonawczym regulacji pogodowej będą zawory trójdrogowe mieszające firmy Honeywell [połączenie kołnierzowe i gwintowane] z siłownikami VMM Kotłownia wyposaŝona będzie w dwa kotły Ŝeliwne opalane gazem ziemnym firmy BUDERUS typ Logano GE-515 o mocy 295 KW kaŝdy. Zabezpieczenie kotłów poprzez układ otwarty I etap[docelowo zamknięty z przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworami bezpieczeństwa. Obieg czynnika grzewczego projektuje się wymuszony z pompami obiegowymi. Odprowadzenie spalin z kotłów projektuje się do nowych kominów zlokalizowanych na zewnętrznej ścianie budynku średnicy 250 mm.

4 4 Nie przewiduje się stałej obsługi kotłowni. Kotłownia powinna posiadać obsługę okresową sprawującą nadzór nad prawidłowością pracy urządzeń, armatury oraz obserwacja działania układu automatycznej regulacji i ciągłością dostawy energii elektrycznej. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków obsługi kotłowni powinien być określony w INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI KOTŁOWNI 1.Rurociągi i armatura. Instalację kotłowni naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem typu R wg PN-80/H-740. Rury naleŝy łączyć przez spawanie gazowe na styk czołowy. Na głównych rurociągach [zasilanie+powrót] naleŝy montować zawory odcinające kulowe w miejscach jak pokazano na rysunkach. Na przewodach pomocniczych montować zawory kulowe przelotowe gwintowane na wodę gorącą. Przewody technologiczne kotłowni powinny być tak prowadzone, aby wysokość przejścia w świetle wynosiła co najmniej 2,0m. Przewody wodne i gazowe kotła powinny być trwale umocowane dla uniknięcia przenoszenia obciąŝeń mechanicznych na armaturę. Do odpowietrzania instalacji kotłowni naleŝy stosować zbiorniki odpowietrzające nie przepływowe i samoczynne zawory odpowietrzające montowane w najwyŝszych punktach przewodów. 2.Zabezpieczenie kotłowni. Kotłownia zabezpieczona będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w następujący sposób : w pierwszym etapie realizacji zadania kotłownia zabezpieczona będzie poprzez istniejące naczynie wzbiorcze systemu otwartego rury zabezpieczające od kotłów podłączyć do istniejących rur od kotłów węglowych docelowo instalacja kotłowni zabezpieczona będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zgodnie z PN-91/B :1999r. kotłownia pracować będzie w układzie zamkniętym. instalacja kotłowni zabezpieczona będzie poprzez : -przeponowe naczynie wzbiorcze -rurę wzbiorczą -zawór bezpieczeństwa. 3.Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne. Rurociągi naleŝy oczyścić z rdzy do III stopnia czystości następnie pomalować 2-krotnie farbami tlenkowymi UNIKOR C w kolorze szarym. Następnie rurociągi naleŝy zabezpieczyć termicznie. Do wykonania izolacji naleŝy stosować otuliny ALFAROCK firmy ROCKWOOL 4.Płukanie i próby kotłowni. Po wykonaniu robót budowlano-montaŝowych instalację kotłowni naleŝy 3-krotnie przepłukać i wykonać próby ciśnieniowe na zimno i gorąco. Szybkość wody płuczącej (zimnej) powinna wynosić 2-3m/sek. Następnie całą instalację naleŝy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-64/B o ciśnieniu próbnym 0,4MPa z pominięciem kotłów i naczynia przeponowego. VI.O B L I C Z E N I A. 1.Zapotrzebowanie ciepła zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych określone zostało w projekcie technicznym wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wynosi : obieg grzewczy Nr 1 - do przedszkola W obieg grzewczy Nr 2 - segment z 8 salami lekcyjnymi W obieg grzewczy Nr 3 - segment z 15 salami lekcyjnymi W obieg grzewczy Nr 4 - segment sala gimnastyczna W obieg grzewczy Nr 5 - segment gimnazjum + stołówka W dla instalacji cwu W 2.Zapotrzebowanie gazu ziemnego. Dla zasilania kotłowni zapotrzebowanie gazu ziemnego wynosi : a. centralne ogrzewanie godzinowe: Q G h = Wg x η Q moc kotłowni 2 x295 KW Wg wartość opałowa gazu ziemnego = 9,54KW x h/m 3.η sprawność kotła 0,91 2x295 G h = = 67,9 [m 3 /h] 9,5x0,91

5 5 b. ciepła woda uŝytkowa : godzinowe : 40 G h = 4,60 [m 3 /h] 9,5x0,91 Łączne zapotrzebowanie gazu ziemnego wynosi : G = 67,9 + 4,60 = 72,5 m 3 /h 3.Dobór jednostek kotłowych dla instalacji grzewczej Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania dobrano dwa kotły Ŝeliwne firmy BUDERUS typu Logano GE 515 o mocy 295 KW kaŝdy, z palnikiem wentylatorowym firmy WEISHAUPTA typ WG 30N/1-C-LN dwustopniowy z wbudowaną skrzynką sterującą W-FM z armaturą DN 1 W-MF512 Parametry techniczne dobranego kotła: typ kotła - LOGANO GE515 znamionowa moc cieplna KW długość L mm szerokość - 980mm pojemność wody w kotle L odprowadzenie spalin - 250mm średnica przyłączy[zasil+pow.] - Dn 65mm 4.Odprowadzenie spalin. Spaliny z kotłów centralnego ogrzewania projektuje się odprowadzić oddzielnymi przewodami po zewnętrznej ścianie budynku. Kominy wykonać jako dwupłaszczowe z blachy stalowej chromoniklowej Z wykresu dla tego typu kotłów dobrano komin średnicy 250mm i długości całkowitej 12 m. Komin powinien być wyposaŝony w następujące elementy: otwór rewizyjny(wyczystkę) umieszczoną poniŝej podłączenia czopucha, zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina. Wylot z komina powinien być zabezpieczony przed ptactwem i wyprowadzony minimum 1m ponad istniejący komin murowany. Natomiast spaliny z kotła dla przygotowania centralnej ciepłej wody włączyć do istniejącego komina murowanego o wymiarach 14 x 14 cm, który naleŝy uzbroić we wkład kominowy z blachy stalowej chromoniklowej o średnicy 110mm a. czopuchy: od kotłów centralnego ogrzewania naleŝy wykonać oddzielne czopuchy o średnicy 250mm,dla kaŝdego kotła Czopuchy wykonać jako dwupłaszczowe izolowane ze stali chromoniklowej. Długość czopucha nie moŝe przekraczać 1/4 efektywnej wysokości komina oraz nie moŝe być większa niŝ 7m.Minimalny spadek czopucha powinien wynosić 5% w kierunku kotła. VII.WENTYLACJA KOTŁOWNI. nawiew wentylacja nawiewna powinna zapewnić strumień powietrza wynoszący co najmniej 2,1m 3 /h na 1 KW zainstalowanej mocy znamionowej w pomieszczeniu, wymagana ilość nawiewanego powietrza V n = 2,1m 3 /h x [ ] KW = m 3 /h obliczenie powierzchni otworu nawiewnego prędkość powietrza w kanale v-1,2m/sek przekrój kanału nawiewnego 1323 f n = = 0,306 m 2 1,2x3600 przyjęto kanał nawiewny z blachy stalowej czarnej prostokątny typ A/I o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Wlot powietrza do kanału będzie na zewnętrznej ścianie budynku za pomocą czerpni ściennej typ A 80x40 cm, a wylot w hali kotłów na wysokości 0,3 m nad posadzką. wywiew obliczenie powierzchni otworu wywiewanego, strumień powietrza wentylacyjnego wywiewanego powinien wynosić co najmniej 0,5m 3 /h na 1 KW zainstalowanej w pomieszczeniu mocy znamionowej palenisk kotłowych, ilość wywiewanego powietrza: V w = 0,5 x [ ]KW = 315,0 m 3 /h prędkość powietrza w kanale v-1,8m/sek

6 6 przekrój kanału wywiewanego powinien wynosić: 315,0 F w = = 0,0486 m 2 1,8x3600 Istniejące trzy przewody wentylacyjne murowane o wymiarach 14 x 14cm są wystarczające dla wentylacji wywiewnej kotłowni. VIII.SPRAWDZENIE OBCIĄśENIA CIEPLNEGO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI. Maksymalne, łączne obciąŝenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych na 1 m 3 kubatury pomieszczenia nie moŝe przekroczyć wartości W. P moc kotłowni KW V K kubatura pomieszczenia kotła [m 3 ] - 319,6m P Q = Vk 3 < 4650 W/m Q = = 1 971,2 < W/m 3 warunek jest spełniony 319,6 Kubatura pomieszczenia kotłowni w pełni zabezpiecza obciąŝenie cieplne zaprojektowanego urządzenia grzewczego IX.ZABEZPIECZENIE KOTŁOWNI. 1.Zabezpieczenie kotłowni naczynia przeponowe. Docelowo projektuje się zabezpieczenie kotłowni w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym wg PN B styczeń 1999r. RóŜnica poziomów kotłowni i najwyŝej połoŝonego punktu instalacji grzewczej wynosi 8,0 m stąd przyjęte ciśnienie hydrostatyczne wynosi 8,0 m sł. W Ciśnienie wstępne nie moŝe być niŝsze od p = p st + 0,2 P = 0,8 + 0,2 = 1,0 bar Przyjęto ciśnienie wstępne = 1,0 bar naczynie wzbiorcze przeponowe, pojemność zładu instalacji : pojemność zładu instalacji c.o - 9,0 L/KW x 590,0 KW = l pojemność wodna kotłów - 2 x 294 = 588 L o g ó ł e m - V z = L gdzie : minimalna pojemność uŝytkowa naczynia przeponowego V u = V x p 1 x v [ dm 3 ] V - pojemność instalacji [m 3 ] P 1 - gęstość wody instal. 999,7 kg/m 3 v - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej [cm 3 /kg] dla 80/60 0 C V u = 5,9 x 999,7 x 0,0287 V u = 169,3 dm 3. pojemność całkowita naczynia wzbiorczego: pmax+ 1 Vn = Vu x pmax p gdzie: p.max 3,0 bar p. - 1,0 bar 3,0 + 1 Vn = 169,3 x = 338,6 dm 3 3,0 1,0 Przyjęto naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX 850E o następujących wymiarach: średnica - 750mm wysokość - 50mm przyłącze - 25mm dobór rury wzbiorczej d = 0,7 Vu = 0,7x 169, 3 = 9,10 mm przyjęto rurę wzbiorczą Ø 25 mm

7 7 2.obliczenie zaworu bezpieczeństwa na kotle. Na kaŝdym kotle przed zaworem odcinającym na przewodzie zasilającym naleŝy zamontować zawór bezpieczeństwa. Obliczenia przeprowadzono wg PN- B :1999, PN-81/M : 1981 i przepisów Urzędu Dozoru Technicznego [WUDT-UC-KW/04 03 r] ZałoŜenia do obliczeń moc kotła Nr1 = Nr2-295 KW temperatura czynnika max C ciśnienie dopuszczalne - 3,0 bar wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa m k 3600 x r N [kg/h]. gdzie : N moc kotła 295 KW r ciepło parowania wody przy ciśnieniu 3 bar 2 165,9 KJ/kg 295,0 m k 3600 x kg/h 2165,9 m K = 490,3 kg/h. przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg PN-81/M oraz WUDT-UC-WO-A/01[03 r] obliczenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa m 2 = 10 x K 1 x α C x A [p 1 +0,1] gdzie : współczynnik poprawkowy K 1-0,53 współczynnik wypływu α c - 0,78 maksymalne ciśnienie przed zaworem - 0,3MPa A powierzchnia przekroju kanału dopływowego m 2 = 10 x 0,53 x 0,533 x 1 x 0,54x0,9 x A[0,3 + 0,1] A = 490,3mm 2 d 4xA 3,14 d = 24,9 [mm] = 4x490,3 3,14 Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy firmy SYR typ 1915 o średnicy 32 mm i średnicy kanału dolotowego d 0 = 27mm, α dla par i gazów = 0,53, α dla cieczy = 0,3 X.OBLICZENIE POMP OBIEGOWYCH obieg grzewczy NR 1 do segmentu przedszkola zapotrzebowanie ciepła W 0,86x60170 = [kg/h ] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos MAGNA F o wydajności Q 2,9. m 3 /h napięcie 1*230V obieg grzewczy NR 2 - obieg do segmentu z 8 salami lekcyjnymi zapotrzebowanie ciepła W 0,86x59770 = [ kg/h ] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos MAGNA F o wydajności 2.9 m 3 /h napięcie - 1*230V obieg grzewczy NR 3 - obieg do segmentu z 15 salami lekcyjnymi zapotrzebowanie ciepła W 0,86x1146 = [kg/h] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos typ MAGNA 50-1F o wydajności Q = 5,6 m 3 /h obieg grzewczy NR 4 obieg do sali gimnastycznej zapotrzebowanie ciepła W

8 8 0,86x38370 = [kg/h] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos typ MAGNA F o wydajności Q = 1,89m 3 /h obieg grzewczy NR 5 segment gimnazjum + stołówka zapotrzebowanie ciepła KW 0,86x98700 = [kg/h] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos MAGNA F o wydajności Q = 4,9 m 3 /h napięcie - 1*230V 1.Zawory trójdrogowe mieszające Zaprojektowano mieszanie wody zasilania i powrotu dla otrzymania zmiennych parametrów zasilania instalacji centralnego ogrzewania. Dobrano z katalogu wyrobów firmy Honeywell następujące zawory mieszające : obieg grzewczy NR 1 zawór mieszający trójdrogowy Ø 40 mm typ DR 40 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 2 zawór mieszający trójdrogowy Ø 40 mm typ DR 40 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 3 zawór mieszający trójdrogowy Ø 50 mm typ DR 50 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 4 zawór mieszający trójdrogowy Ø 32 mm typ DR 32 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 5 zawór mieszający trójdrogowy Ø 50 mm typ DR 50 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM XI.URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 1.zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem stanu wody. PoniewaŜ moc kotłowni przekracza 100KW zaprojektowano zabezpieczenie stanu wody w kotle na kaŝdym przewodzie wyjściowym z kotła. Dobrano urządzenie typu 933 produkcji firmy SYR z przyłączem elektrycznym. Zadaniem urządzenia jest wyłączenie palnika kotła[przerwanie dopływu gazu] w przypadku braku wody w kotle. 2. zespół automatycznego napełniania. Uzupełnienie zładu projektuje się do kolektora powrotnego przed kotłami. Na tym przewodzie naleŝy zamontować zespół automatycznego napełniania SYR typu 2128 z wbudowanym wskaźnikiem ciśnienia wyjściowego, na którym naleŝy ustawić ciśnienie w instalacji, przy którym automatycznie nastąpi uzupełnienie zładu. Zespół łączyć z kolektorem powrotnym węŝem elastycznym. 3. aparatura kontrolno pomiarowa. Do pomiaru temperatury i ciśnienia naleŝy stosować: manometry tarczowe o średnicy 100 mm i zakresie wskazań 0 4 bar i 0 6 bar termomanometry o zakresie wskazań ciśnienia 0 0,4MPa i temperatury C, 4.stacja zmiękczania wody. Projektuje się zainstalowanie automatycznej stacji zmiękczania wody typu Eco Linea 16/E w wersji objętościowej Stacja słuŝy do usuwania z wody związków Ŝelaza i magnezu. Stacja działa bezobsługowo. Wydajność stacji ok.2,0 m 3 /h. XII. WYTYCZNE BRANśOWE. 1. Wytyczne budowlane. pomieszczenie na kotłownię naleŝy przebudować w sposób pokazany w projekcie budowlano wykonawczym na posadzce w całym pomieszczeniu kotłowni ułoŝyć płytki antypoślizgowe terrakota na ścianach do wysokości 1,7m ułoŝyć płytki ścienne o wymiarach *25 cm kotły ustawić na cokołach betonowych o wysokości 8 cm nad posadzkę ściany i sufit pomieszczenia kotłowni pomalować dwukrotnie farbą zapewniającą gazoszczelność w kolorze białym pomieszczenie kotłowni wyposaŝyć w drzwi stalowe o szerokości [w świetle 90 cm] wyposaŝone w zamek rolkowy, otwierane na zewnątrz pomieszczenia, posiadające odpowiednie atesty dotyczące odporności ogniowej [ 60 min.] W kotłowni naleŝy zamontować Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej. 2. Wytyczne instalacyjne zdemontować i wytransportować na zewnątrz istniejące urządzenia grzewcze typu, kotły, pompy rury, zawory i.t.p wykonać instalację wody dla uzupełniania zładu c.o

9 9 w pomieszczeniu kotłowni wykonać kanalizację sanitarną i podłączyć do istniejącej studzienki zamontować zlew emaliowany lub chromoniklowy, zawór czerpalny ze złączką do węŝa oraz kratki ściekowe i podłączyć do kanalizacji w kotłowni zamontować Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej 3.Wytyczne elektryczne. zapewnić wymagane oświetlenie pomieszczenia kotłowni zgodnie z BN75/ zasilanie kotłowni z wyłącznikiem głównym poza kotłownią, przy drzwiach wejściowych, doprowadzić zasilanie elektryczne do siłowników przy zaworach trójdrogowych, pomp obiegowych i układu sterowania wykonać gniazda wtykowe : dwa na 230 V i jedno na 24V przy zmiękczaczu wody wykonać gniazdo elektryczne 1-no fazowe w pobliŝu kotłów do zasilania palników kotłowych 1-no fazowe 4.Ochrona przeciwpoŝarowa. Stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia r. w sprawie ochrony p.poŝ. budynków i obiektów budowlanych (Dz.U.nr 92 z d r.) pomieszczenia kotłowni nie kwalifikują się do zagroŝonych wybuchem. W kotłowni zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/70 KGSP z dnia 30.VI.1970r.winien znajdować się następujący sprzęt gaśniczy: koc gaśniczy, gaśnica śniegowa lub innego typu o równowaŝnym działaniu gaśniczym. XIII. UWAGI KOŃCOWE. 1.Całość instalacji wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych z zachowaniem przepisów BHP i przestrzeganiem instrukcji montaŝu poszczególnych urządzeń. 2.Do budowy stosować materiały posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub aprobatę techniczną. 3.MontaŜ kotłów, uruchomienie oraz naprawy mogą być wykonywane tylko przez uprawnioną firmę. 4.Przed uruchomieniem naleŝy opracować instrukcję obsługi i eksploatacji kotłowni.

Rozbudowa stniejącej kotłowni gazowej opalanej gazem ziemnym

Rozbudowa stniejącej kotłowni gazowej opalanej gazem ziemnym egz. NR 4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES ZAM: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych. - 1 - Opis projektowanych instalacji sanitarnych. 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Podstawa opracowania - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i przepisy 1.2. Zakres opracowania Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y - 1 - O P I S T E C H N I C Z N Y do projektowanej kotłowni opalanej paliwami stałymi - EKO GROSZEK w budynku sali sportowej w msc. Nielisz. 1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekty techniczne

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania 2. Zapotrzebowanie ciepła na cele

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE A P I S PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE Waldemar Adamczyk, 75-336 Koszalin, Akademicka 17a/8, tel. 0602 72 05 96, VAT: 669-040-46-97, Regon: 330020547 Projekt budowlany wykonawczy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 3. OBLICZENIA I ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

1. OPIS TECHNICZNY 2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 3. OBLICZENIA I ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ rok załoŝenia 1949 Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania - Kotłownia gazowa - analiza zapotrzebowania ciepła BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJA SPRĘśONEGO POWIETRZA I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO... str.1 II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... str.3 1. Przedmiot opracowania... str.3 2. Zakres opracowania... str.3

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924 33-300 NOWY SĄCZ, ul. MIKOŁAJA REJA 45 tel./fax (0-18) 444 10 15 tel. kom. 604 953 169 e-mail: pparost@wp.pl NIP 734-103-22-69 REGON 490583915 KONTO BANKOWE Credit Agricole Bank Polska S.A. 09 1940 1076

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5. INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR B I U R O P R O J E K T Ó W I N S T A L A T O R 25-549 Kielce, ul. Toporowskiego 73/81, tel. /0-41/ 331 55 89 jozfla@wp.pl tel. komórkowy 604 225 415 PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ SANITARNA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII KOTŁOWNI DO STADIONU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.Sportowej 1 w m.brzeg Dz nr 8/2 AM-2 obręb III Południe 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13 26-800 Białobrzegi. Tom I-instalacja technologiczna Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY działka nr geod. 435/35, obręb Olecko 2

PROJEKT BUDOWLANY działka nr geod. 435/35, obręb Olecko 2 USŁUGI PROJEKTOWO TECHNICZNE I KOMPUTEROWE mgr inż. Andrzej Urbanowicz ul. Zamojska 2, 16-400 Suwałki tel. +48 87 734 19 15, mobile +48 606 122 580, e-mail aaurb@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin...5 3.2.1. Wentylacja kotłowni...5 3.2.2. Odprowadzenie spalin... 5

SPIS TREŚCI. 3.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin...5 3.2.1. Wentylacja kotłowni...5 3.2.2. Odprowadzenie spalin... 5 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY...1 3.1. Instalacja kotłowni...3 3.1.1. Kocioł...3 3.1.2 Układ hydrauliczny... 3 3.1.3. Automatyka i regulacja...4 3.1.4. Zabezpieczenia...4 3.1.5. Rurociągi i izolacje...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SANITARNA TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

BRANŻA SANITARNA TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego modernizacji kotłowni gazowej na kotłownię olejową wbudowaną w budynku Zespołu Szkół w Uścimowie. Inwestor:Zespół Szkół w Uścimowie z siedzibą w Starym Uścimowie

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo