Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym"

Transkrypt

1 egz. NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY I INWESTYCYJNY. Adres firmy: tel. kom ul. Mickiewicza 11/50 tel Krosno Nr.upr. GT-8341/39/77 i ANB-V /94 Nazwa i adres zadania : ZESPÓŁ SZKÓŁ w Odrzykoniu Odrzykoń ul. Ernesta Świątka 4 Inwestor: GMINA WOJASZÓWKA Wojaszówka Wojaszówka 115 Obiekt : Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym Stadium: Projekt budowlano wykonawczy Data: projektant :.

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OPIS TECHNICZNY, I. PODSTAWA OPRACOWANIA, II. STAN ISTNIEJĄCY, III. ZAKRES OPRACOWANIA, IV. LOKALIZACJA KOTŁOWNI, V. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI VI. OBLICZENIA VII. WENTYLACJA KOTŁOWNI VIII. SPRAWDZENIE OBCIĄśENIA CIEPLNEGO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI IX. ZABEZPIECZENIE KOTŁOWNI X. OBLICZENIE POMP OBIEGOWYCH XI. URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE XII. WYTYCZNE BRANśOWE XIII. UWAGI KOŃCOWE CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. rzut piwnic - skala 1 : rzut kotłowni - skala 1 : schemat technologiczny kotłowni c.o - skala 1 : % 4. wytyczne budowlane - skala 1 : 50

3 3 OPIS TECHNICZNY Do projektu technologii przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym w Budynku Zespołu Szkół w ODRZYKONIU przy ul. Ernesta Świątka 4 gmina Wojaszówka. I.PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Urzędu Gminy w Wojaszówce oraz w oparciu o: 1. Inwentaryzację budowlaną oraz szkice budowlane dla celów projektowych. 2. Wizji lokalnej istniejącej kotłowni. 3. projekt technologii kotłowni węglowej opracowany przez inŝ. Władysława Krowickiego 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Wydanie II 00r. 5. Katalogi stosowanych urządzeń. 6. Uzgodnień z Inwestorem. II.STAN ISTNIEJĄCY. Budynek Zespołu Szkół w ODRZYKONIU jest wyposaŝony w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania pracującą w systemie otwartym z naczyniem wzbiorczym otwartym i posiada własną kotłownię. W kotłowni zamontowane są dwa kotły wodne miałowe firmy Ecocentr w Pleszewie typ KWM-S o wydajności 500 KW kaŝdy. Ciepła woda dla potrzeb stołówki szkolnej przygotowywana jest centralnie w 2-ch wymiennikach C.W.U z węŝownicą spiralną o pojemności 500 litrów kaŝdy typ SG-W9(s)E. Źródłem ciepła dla przygotowania cwu jest istniejąca kotłownia miałowa. Wskutek długotrwałej eksploatacji instalacja kotłowni wraz z urządzeniami i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania uległa naturalnemu zuŝyciu. Częste awarie instalacji zmusiły inwestora do podjęcia decyzji o wymianie instalacji z zastosowaniem nowoczesnych systemów grzewczych. III.ZAKRES OPRACOWANIA. Inwestor podzielił zadanie inwestycyjne na dwa etapy. pierwszy etap obejmuje przebudowę istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię opalaną gazem ziemnym drugi etap obejmować będzie wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonaną metodą tradycyjną na nową instalację stosując nowoczesne systemy grzewcze Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy jednostadiowy technologii kotłowni gazowej pracującej w systemie otwartym z istniejącym naczyniem otwartym [docelowo pracować będzie w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym zamkniętym] Projektowana kotłownia gazowa przewidziana jest do pełnego zabezpieczenia w ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania Przygotowanie centralnej ciepłej wody odbywać się będzie przy zastosowaniu oddzielnego kotła i oddzielnej instalacji IV.LOKALIZACJA KOTŁOWNI. Projektowana kotłownia zlokalizowana została w piwnicy budynku Szkoły w miejscu składu paliwa dla istniejącej kotłowni na paliwo stałe Pomieszczenie kotłowni składać się będzie z dwóch pomieszczeń kubatura kotłowni : powierzchnia Nr 1-73,m 2 wysokość - 3,23m kubatura powierzchni Nr 1-236,4m 3 powierzchnia Nr 2-32,0m 2 wysokość - 2,6m kubatura powierzchni Nr2-83,2m 3 V kotłowni = - 236,4+83,2 = 319,6m 3 Pomieszczenie kotłowni oddzielone będzie od pozostałych pomieszczeń ścianami pełnymi. Pomieszczenie hali kotłów posiada oświetlenie naturalne. V.TECHNOLOGIA KOTŁOWNI. Projektuje się kotłownię pracującą w systemie otwartym wodno pompową o parametrach 90/70 0 C. Kotłownia opalana będzie gazem ziemnym. Kotły pracować będą w układzie kaskadowym Instalacja centralnego ogrzewania regulowana będzie sterownikiem LOGOMATIC 4311 i modułami funkcyjnymi FM 442 oraz FM 447 [dla kotła NR1] zaś kocioł NR 2 LOGOMATIC 4312 Elementem wykonawczym regulacji pogodowej będą zawory trójdrogowe mieszające firmy Honeywell [połączenie kołnierzowe i gwintowane] z siłownikami VMM Kotłownia wyposaŝona będzie w dwa kotły Ŝeliwne opalane gazem ziemnym firmy BUDERUS typ Logano GE-515 o mocy 295 KW kaŝdy. Zabezpieczenie kotłów poprzez układ otwarty I etap[docelowo zamknięty z przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworami bezpieczeństwa. Obieg czynnika grzewczego projektuje się wymuszony z pompami obiegowymi. Odprowadzenie spalin z kotłów projektuje się do nowych kominów zlokalizowanych na zewnętrznej ścianie budynku średnicy 250 mm.

4 4 Nie przewiduje się stałej obsługi kotłowni. Kotłownia powinna posiadać obsługę okresową sprawującą nadzór nad prawidłowością pracy urządzeń, armatury oraz obserwacja działania układu automatycznej regulacji i ciągłością dostawy energii elektrycznej. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków obsługi kotłowni powinien być określony w INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI KOTŁOWNI 1.Rurociągi i armatura. Instalację kotłowni naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem typu R wg PN-80/H-740. Rury naleŝy łączyć przez spawanie gazowe na styk czołowy. Na głównych rurociągach [zasilanie+powrót] naleŝy montować zawory odcinające kulowe w miejscach jak pokazano na rysunkach. Na przewodach pomocniczych montować zawory kulowe przelotowe gwintowane na wodę gorącą. Przewody technologiczne kotłowni powinny być tak prowadzone, aby wysokość przejścia w świetle wynosiła co najmniej 2,0m. Przewody wodne i gazowe kotła powinny być trwale umocowane dla uniknięcia przenoszenia obciąŝeń mechanicznych na armaturę. Do odpowietrzania instalacji kotłowni naleŝy stosować zbiorniki odpowietrzające nie przepływowe i samoczynne zawory odpowietrzające montowane w najwyŝszych punktach przewodów. 2.Zabezpieczenie kotłowni. Kotłownia zabezpieczona będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w następujący sposób : w pierwszym etapie realizacji zadania kotłownia zabezpieczona będzie poprzez istniejące naczynie wzbiorcze systemu otwartego rury zabezpieczające od kotłów podłączyć do istniejących rur od kotłów węglowych docelowo instalacja kotłowni zabezpieczona będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zgodnie z PN-91/B :1999r. kotłownia pracować będzie w układzie zamkniętym. instalacja kotłowni zabezpieczona będzie poprzez : -przeponowe naczynie wzbiorcze -rurę wzbiorczą -zawór bezpieczeństwa. 3.Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne. Rurociągi naleŝy oczyścić z rdzy do III stopnia czystości następnie pomalować 2-krotnie farbami tlenkowymi UNIKOR C w kolorze szarym. Następnie rurociągi naleŝy zabezpieczyć termicznie. Do wykonania izolacji naleŝy stosować otuliny ALFAROCK firmy ROCKWOOL 4.Płukanie i próby kotłowni. Po wykonaniu robót budowlano-montaŝowych instalację kotłowni naleŝy 3-krotnie przepłukać i wykonać próby ciśnieniowe na zimno i gorąco. Szybkość wody płuczącej (zimnej) powinna wynosić 2-3m/sek. Następnie całą instalację naleŝy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-64/B o ciśnieniu próbnym 0,4MPa z pominięciem kotłów i naczynia przeponowego. VI.O B L I C Z E N I A. 1.Zapotrzebowanie ciepła zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych określone zostało w projekcie technicznym wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wynosi : obieg grzewczy Nr 1 - do przedszkola W obieg grzewczy Nr 2 - segment z 8 salami lekcyjnymi W obieg grzewczy Nr 3 - segment z 15 salami lekcyjnymi W obieg grzewczy Nr 4 - segment sala gimnastyczna W obieg grzewczy Nr 5 - segment gimnazjum + stołówka W dla instalacji cwu W 2.Zapotrzebowanie gazu ziemnego. Dla zasilania kotłowni zapotrzebowanie gazu ziemnego wynosi : a. centralne ogrzewanie godzinowe: Q G h = Wg x η Q moc kotłowni 2 x295 KW Wg wartość opałowa gazu ziemnego = 9,54KW x h/m 3.η sprawność kotła 0,91 2x295 G h = = 67,9 [m 3 /h] 9,5x0,91

5 5 b. ciepła woda uŝytkowa : godzinowe : 40 G h = 4,60 [m 3 /h] 9,5x0,91 Łączne zapotrzebowanie gazu ziemnego wynosi : G = 67,9 + 4,60 = 72,5 m 3 /h 3.Dobór jednostek kotłowych dla instalacji grzewczej Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania dobrano dwa kotły Ŝeliwne firmy BUDERUS typu Logano GE 515 o mocy 295 KW kaŝdy, z palnikiem wentylatorowym firmy WEISHAUPTA typ WG 30N/1-C-LN dwustopniowy z wbudowaną skrzynką sterującą W-FM z armaturą DN 1 W-MF512 Parametry techniczne dobranego kotła: typ kotła - LOGANO GE515 znamionowa moc cieplna KW długość L mm szerokość - 980mm pojemność wody w kotle L odprowadzenie spalin - 250mm średnica przyłączy[zasil+pow.] - Dn 65mm 4.Odprowadzenie spalin. Spaliny z kotłów centralnego ogrzewania projektuje się odprowadzić oddzielnymi przewodami po zewnętrznej ścianie budynku. Kominy wykonać jako dwupłaszczowe z blachy stalowej chromoniklowej Z wykresu dla tego typu kotłów dobrano komin średnicy 250mm i długości całkowitej 12 m. Komin powinien być wyposaŝony w następujące elementy: otwór rewizyjny(wyczystkę) umieszczoną poniŝej podłączenia czopucha, zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina. Wylot z komina powinien być zabezpieczony przed ptactwem i wyprowadzony minimum 1m ponad istniejący komin murowany. Natomiast spaliny z kotła dla przygotowania centralnej ciepłej wody włączyć do istniejącego komina murowanego o wymiarach 14 x 14 cm, który naleŝy uzbroić we wkład kominowy z blachy stalowej chromoniklowej o średnicy 110mm a. czopuchy: od kotłów centralnego ogrzewania naleŝy wykonać oddzielne czopuchy o średnicy 250mm,dla kaŝdego kotła Czopuchy wykonać jako dwupłaszczowe izolowane ze stali chromoniklowej. Długość czopucha nie moŝe przekraczać 1/4 efektywnej wysokości komina oraz nie moŝe być większa niŝ 7m.Minimalny spadek czopucha powinien wynosić 5% w kierunku kotła. VII.WENTYLACJA KOTŁOWNI. nawiew wentylacja nawiewna powinna zapewnić strumień powietrza wynoszący co najmniej 2,1m 3 /h na 1 KW zainstalowanej mocy znamionowej w pomieszczeniu, wymagana ilość nawiewanego powietrza V n = 2,1m 3 /h x [ ] KW = m 3 /h obliczenie powierzchni otworu nawiewnego prędkość powietrza w kanale v-1,2m/sek przekrój kanału nawiewnego 1323 f n = = 0,306 m 2 1,2x3600 przyjęto kanał nawiewny z blachy stalowej czarnej prostokątny typ A/I o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Wlot powietrza do kanału będzie na zewnętrznej ścianie budynku za pomocą czerpni ściennej typ A 80x40 cm, a wylot w hali kotłów na wysokości 0,3 m nad posadzką. wywiew obliczenie powierzchni otworu wywiewanego, strumień powietrza wentylacyjnego wywiewanego powinien wynosić co najmniej 0,5m 3 /h na 1 KW zainstalowanej w pomieszczeniu mocy znamionowej palenisk kotłowych, ilość wywiewanego powietrza: V w = 0,5 x [ ]KW = 315,0 m 3 /h prędkość powietrza w kanale v-1,8m/sek

6 6 przekrój kanału wywiewanego powinien wynosić: 315,0 F w = = 0,0486 m 2 1,8x3600 Istniejące trzy przewody wentylacyjne murowane o wymiarach 14 x 14cm są wystarczające dla wentylacji wywiewnej kotłowni. VIII.SPRAWDZENIE OBCIĄśENIA CIEPLNEGO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI. Maksymalne, łączne obciąŝenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych na 1 m 3 kubatury pomieszczenia nie moŝe przekroczyć wartości W. P moc kotłowni KW V K kubatura pomieszczenia kotła [m 3 ] - 319,6m P Q = Vk 3 < 4650 W/m Q = = 1 971,2 < W/m 3 warunek jest spełniony 319,6 Kubatura pomieszczenia kotłowni w pełni zabezpiecza obciąŝenie cieplne zaprojektowanego urządzenia grzewczego IX.ZABEZPIECZENIE KOTŁOWNI. 1.Zabezpieczenie kotłowni naczynia przeponowe. Docelowo projektuje się zabezpieczenie kotłowni w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym wg PN B styczeń 1999r. RóŜnica poziomów kotłowni i najwyŝej połoŝonego punktu instalacji grzewczej wynosi 8,0 m stąd przyjęte ciśnienie hydrostatyczne wynosi 8,0 m sł. W Ciśnienie wstępne nie moŝe być niŝsze od p = p st + 0,2 P = 0,8 + 0,2 = 1,0 bar Przyjęto ciśnienie wstępne = 1,0 bar naczynie wzbiorcze przeponowe, pojemność zładu instalacji : pojemność zładu instalacji c.o - 9,0 L/KW x 590,0 KW = l pojemność wodna kotłów - 2 x 294 = 588 L o g ó ł e m - V z = L gdzie : minimalna pojemność uŝytkowa naczynia przeponowego V u = V x p 1 x v [ dm 3 ] V - pojemność instalacji [m 3 ] P 1 - gęstość wody instal. 999,7 kg/m 3 v - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej [cm 3 /kg] dla 80/60 0 C V u = 5,9 x 999,7 x 0,0287 V u = 169,3 dm 3. pojemność całkowita naczynia wzbiorczego: pmax+ 1 Vn = Vu x pmax p gdzie: p.max 3,0 bar p. - 1,0 bar 3,0 + 1 Vn = 169,3 x = 338,6 dm 3 3,0 1,0 Przyjęto naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX 850E o następujących wymiarach: średnica - 750mm wysokość - 50mm przyłącze - 25mm dobór rury wzbiorczej d = 0,7 Vu = 0,7x 169, 3 = 9,10 mm przyjęto rurę wzbiorczą Ø 25 mm

7 7 2.obliczenie zaworu bezpieczeństwa na kotle. Na kaŝdym kotle przed zaworem odcinającym na przewodzie zasilającym naleŝy zamontować zawór bezpieczeństwa. Obliczenia przeprowadzono wg PN- B :1999, PN-81/M : 1981 i przepisów Urzędu Dozoru Technicznego [WUDT-UC-KW/04 03 r] ZałoŜenia do obliczeń moc kotła Nr1 = Nr2-295 KW temperatura czynnika max C ciśnienie dopuszczalne - 3,0 bar wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa m k 3600 x r N [kg/h]. gdzie : N moc kotła 295 KW r ciepło parowania wody przy ciśnieniu 3 bar 2 165,9 KJ/kg 295,0 m k 3600 x kg/h 2165,9 m K = 490,3 kg/h. przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg PN-81/M oraz WUDT-UC-WO-A/01[03 r] obliczenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa m 2 = 10 x K 1 x α C x A [p 1 +0,1] gdzie : współczynnik poprawkowy K 1-0,53 współczynnik wypływu α c - 0,78 maksymalne ciśnienie przed zaworem - 0,3MPa A powierzchnia przekroju kanału dopływowego m 2 = 10 x 0,53 x 0,533 x 1 x 0,54x0,9 x A[0,3 + 0,1] A = 490,3mm 2 d 4xA 3,14 d = 24,9 [mm] = 4x490,3 3,14 Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy firmy SYR typ 1915 o średnicy 32 mm i średnicy kanału dolotowego d 0 = 27mm, α dla par i gazów = 0,53, α dla cieczy = 0,3 X.OBLICZENIE POMP OBIEGOWYCH obieg grzewczy NR 1 do segmentu przedszkola zapotrzebowanie ciepła W 0,86x60170 = [kg/h ] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos MAGNA F o wydajności Q 2,9. m 3 /h napięcie 1*230V obieg grzewczy NR 2 - obieg do segmentu z 8 salami lekcyjnymi zapotrzebowanie ciepła W 0,86x59770 = [ kg/h ] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos MAGNA F o wydajności 2.9 m 3 /h napięcie - 1*230V obieg grzewczy NR 3 - obieg do segmentu z 15 salami lekcyjnymi zapotrzebowanie ciepła W 0,86x1146 = [kg/h] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos typ MAGNA 50-1F o wydajności Q = 5,6 m 3 /h obieg grzewczy NR 4 obieg do sali gimnastycznej zapotrzebowanie ciepła W

8 8 0,86x38370 = [kg/h] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos typ MAGNA F o wydajności Q = 1,89m 3 /h obieg grzewczy NR 5 segment gimnazjum + stołówka zapotrzebowanie ciepła KW 0,86x98700 = [kg/h] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos MAGNA F o wydajności Q = 4,9 m 3 /h napięcie - 1*230V 1.Zawory trójdrogowe mieszające Zaprojektowano mieszanie wody zasilania i powrotu dla otrzymania zmiennych parametrów zasilania instalacji centralnego ogrzewania. Dobrano z katalogu wyrobów firmy Honeywell następujące zawory mieszające : obieg grzewczy NR 1 zawór mieszający trójdrogowy Ø 40 mm typ DR 40 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 2 zawór mieszający trójdrogowy Ø 40 mm typ DR 40 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 3 zawór mieszający trójdrogowy Ø 50 mm typ DR 50 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 4 zawór mieszający trójdrogowy Ø 32 mm typ DR 32 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 5 zawór mieszający trójdrogowy Ø 50 mm typ DR 50 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM XI.URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 1.zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem stanu wody. PoniewaŜ moc kotłowni przekracza 100KW zaprojektowano zabezpieczenie stanu wody w kotle na kaŝdym przewodzie wyjściowym z kotła. Dobrano urządzenie typu 933 produkcji firmy SYR z przyłączem elektrycznym. Zadaniem urządzenia jest wyłączenie palnika kotła[przerwanie dopływu gazu] w przypadku braku wody w kotle. 2. zespół automatycznego napełniania. Uzupełnienie zładu projektuje się do kolektora powrotnego przed kotłami. Na tym przewodzie naleŝy zamontować zespół automatycznego napełniania SYR typu 2128 z wbudowanym wskaźnikiem ciśnienia wyjściowego, na którym naleŝy ustawić ciśnienie w instalacji, przy którym automatycznie nastąpi uzupełnienie zładu. Zespół łączyć z kolektorem powrotnym węŝem elastycznym. 3. aparatura kontrolno pomiarowa. Do pomiaru temperatury i ciśnienia naleŝy stosować: manometry tarczowe o średnicy 100 mm i zakresie wskazań 0 4 bar i 0 6 bar termomanometry o zakresie wskazań ciśnienia 0 0,4MPa i temperatury C, 4.stacja zmiękczania wody. Projektuje się zainstalowanie automatycznej stacji zmiękczania wody typu Eco Linea 16/E w wersji objętościowej Stacja słuŝy do usuwania z wody związków Ŝelaza i magnezu. Stacja działa bezobsługowo. Wydajność stacji ok.2,0 m 3 /h. XII. WYTYCZNE BRANśOWE. 1. Wytyczne budowlane. pomieszczenie na kotłownię naleŝy przebudować w sposób pokazany w projekcie budowlano wykonawczym na posadzce w całym pomieszczeniu kotłowni ułoŝyć płytki antypoślizgowe terrakota na ścianach do wysokości 1,7m ułoŝyć płytki ścienne o wymiarach *25 cm kotły ustawić na cokołach betonowych o wysokości 8 cm nad posadzkę ściany i sufit pomieszczenia kotłowni pomalować dwukrotnie farbą zapewniającą gazoszczelność w kolorze białym pomieszczenie kotłowni wyposaŝyć w drzwi stalowe o szerokości [w świetle 90 cm] wyposaŝone w zamek rolkowy, otwierane na zewnątrz pomieszczenia, posiadające odpowiednie atesty dotyczące odporności ogniowej [ 60 min.] W kotłowni naleŝy zamontować Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej. 2. Wytyczne instalacyjne zdemontować i wytransportować na zewnątrz istniejące urządzenia grzewcze typu, kotły, pompy rury, zawory i.t.p wykonać instalację wody dla uzupełniania zładu c.o

9 9 w pomieszczeniu kotłowni wykonać kanalizację sanitarną i podłączyć do istniejącej studzienki zamontować zlew emaliowany lub chromoniklowy, zawór czerpalny ze złączką do węŝa oraz kratki ściekowe i podłączyć do kanalizacji w kotłowni zamontować Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej 3.Wytyczne elektryczne. zapewnić wymagane oświetlenie pomieszczenia kotłowni zgodnie z BN75/ zasilanie kotłowni z wyłącznikiem głównym poza kotłownią, przy drzwiach wejściowych, doprowadzić zasilanie elektryczne do siłowników przy zaworach trójdrogowych, pomp obiegowych i układu sterowania wykonać gniazda wtykowe : dwa na 230 V i jedno na 24V przy zmiękczaczu wody wykonać gniazdo elektryczne 1-no fazowe w pobliŝu kotłów do zasilania palników kotłowych 1-no fazowe 4.Ochrona przeciwpoŝarowa. Stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia r. w sprawie ochrony p.poŝ. budynków i obiektów budowlanych (Dz.U.nr 92 z d r.) pomieszczenia kotłowni nie kwalifikują się do zagroŝonych wybuchem. W kotłowni zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/70 KGSP z dnia 30.VI.1970r.winien znajdować się następujący sprzęt gaśniczy: koc gaśniczy, gaśnica śniegowa lub innego typu o równowaŝnym działaniu gaśniczym. XIII. UWAGI KOŃCOWE. 1.Całość instalacji wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych z zachowaniem przepisów BHP i przestrzeganiem instrukcji montaŝu poszczególnych urządzeń. 2.Do budowy stosować materiały posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub aprobatę techniczną. 3.MontaŜ kotłów, uruchomienie oraz naprawy mogą być wykonywane tylko przez uprawnioną firmę. 4.Przed uruchomieniem naleŝy opracować instrukcję obsługi i eksploatacji kotłowni.

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo