Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym"

Transkrypt

1 egz. NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY I INWESTYCYJNY. Adres firmy: tel. kom ul. Mickiewicza 11/50 tel Krosno Nr.upr. GT-8341/39/77 i ANB-V /94 Nazwa i adres zadania : ZESPÓŁ SZKÓŁ w Odrzykoniu Odrzykoń ul. Ernesta Świątka 4 Inwestor: GMINA WOJASZÓWKA Wojaszówka Wojaszówka 115 Obiekt : Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym Stadium: Projekt budowlano wykonawczy Data: projektant :.

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OPIS TECHNICZNY, I. PODSTAWA OPRACOWANIA, II. STAN ISTNIEJĄCY, III. ZAKRES OPRACOWANIA, IV. LOKALIZACJA KOTŁOWNI, V. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI VI. OBLICZENIA VII. WENTYLACJA KOTŁOWNI VIII. SPRAWDZENIE OBCIĄśENIA CIEPLNEGO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI IX. ZABEZPIECZENIE KOTŁOWNI X. OBLICZENIE POMP OBIEGOWYCH XI. URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE XII. WYTYCZNE BRANśOWE XIII. UWAGI KOŃCOWE CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. rzut piwnic - skala 1 : rzut kotłowni - skala 1 : schemat technologiczny kotłowni c.o - skala 1 : % 4. wytyczne budowlane - skala 1 : 50

3 3 OPIS TECHNICZNY Do projektu technologii przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym w Budynku Zespołu Szkół w ODRZYKONIU przy ul. Ernesta Świątka 4 gmina Wojaszówka. I.PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Urzędu Gminy w Wojaszówce oraz w oparciu o: 1. Inwentaryzację budowlaną oraz szkice budowlane dla celów projektowych. 2. Wizji lokalnej istniejącej kotłowni. 3. projekt technologii kotłowni węglowej opracowany przez inŝ. Władysława Krowickiego 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Wydanie II 00r. 5. Katalogi stosowanych urządzeń. 6. Uzgodnień z Inwestorem. II.STAN ISTNIEJĄCY. Budynek Zespołu Szkół w ODRZYKONIU jest wyposaŝony w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania pracującą w systemie otwartym z naczyniem wzbiorczym otwartym i posiada własną kotłownię. W kotłowni zamontowane są dwa kotły wodne miałowe firmy Ecocentr w Pleszewie typ KWM-S o wydajności 500 KW kaŝdy. Ciepła woda dla potrzeb stołówki szkolnej przygotowywana jest centralnie w 2-ch wymiennikach C.W.U z węŝownicą spiralną o pojemności 500 litrów kaŝdy typ SG-W9(s)E. Źródłem ciepła dla przygotowania cwu jest istniejąca kotłownia miałowa. Wskutek długotrwałej eksploatacji instalacja kotłowni wraz z urządzeniami i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania uległa naturalnemu zuŝyciu. Częste awarie instalacji zmusiły inwestora do podjęcia decyzji o wymianie instalacji z zastosowaniem nowoczesnych systemów grzewczych. III.ZAKRES OPRACOWANIA. Inwestor podzielił zadanie inwestycyjne na dwa etapy. pierwszy etap obejmuje przebudowę istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię opalaną gazem ziemnym drugi etap obejmować będzie wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonaną metodą tradycyjną na nową instalację stosując nowoczesne systemy grzewcze Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy jednostadiowy technologii kotłowni gazowej pracującej w systemie otwartym z istniejącym naczyniem otwartym [docelowo pracować będzie w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym zamkniętym] Projektowana kotłownia gazowa przewidziana jest do pełnego zabezpieczenia w ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania Przygotowanie centralnej ciepłej wody odbywać się będzie przy zastosowaniu oddzielnego kotła i oddzielnej instalacji IV.LOKALIZACJA KOTŁOWNI. Projektowana kotłownia zlokalizowana została w piwnicy budynku Szkoły w miejscu składu paliwa dla istniejącej kotłowni na paliwo stałe Pomieszczenie kotłowni składać się będzie z dwóch pomieszczeń kubatura kotłowni : powierzchnia Nr 1-73,m 2 wysokość - 3,23m kubatura powierzchni Nr 1-236,4m 3 powierzchnia Nr 2-32,0m 2 wysokość - 2,6m kubatura powierzchni Nr2-83,2m 3 V kotłowni = - 236,4+83,2 = 319,6m 3 Pomieszczenie kotłowni oddzielone będzie od pozostałych pomieszczeń ścianami pełnymi. Pomieszczenie hali kotłów posiada oświetlenie naturalne. V.TECHNOLOGIA KOTŁOWNI. Projektuje się kotłownię pracującą w systemie otwartym wodno pompową o parametrach 90/70 0 C. Kotłownia opalana będzie gazem ziemnym. Kotły pracować będą w układzie kaskadowym Instalacja centralnego ogrzewania regulowana będzie sterownikiem LOGOMATIC 4311 i modułami funkcyjnymi FM 442 oraz FM 447 [dla kotła NR1] zaś kocioł NR 2 LOGOMATIC 4312 Elementem wykonawczym regulacji pogodowej będą zawory trójdrogowe mieszające firmy Honeywell [połączenie kołnierzowe i gwintowane] z siłownikami VMM Kotłownia wyposaŝona będzie w dwa kotły Ŝeliwne opalane gazem ziemnym firmy BUDERUS typ Logano GE-515 o mocy 295 KW kaŝdy. Zabezpieczenie kotłów poprzez układ otwarty I etap[docelowo zamknięty z przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworami bezpieczeństwa. Obieg czynnika grzewczego projektuje się wymuszony z pompami obiegowymi. Odprowadzenie spalin z kotłów projektuje się do nowych kominów zlokalizowanych na zewnętrznej ścianie budynku średnicy 250 mm.

4 4 Nie przewiduje się stałej obsługi kotłowni. Kotłownia powinna posiadać obsługę okresową sprawującą nadzór nad prawidłowością pracy urządzeń, armatury oraz obserwacja działania układu automatycznej regulacji i ciągłością dostawy energii elektrycznej. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków obsługi kotłowni powinien być określony w INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI KOTŁOWNI 1.Rurociągi i armatura. Instalację kotłowni naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem typu R wg PN-80/H-740. Rury naleŝy łączyć przez spawanie gazowe na styk czołowy. Na głównych rurociągach [zasilanie+powrót] naleŝy montować zawory odcinające kulowe w miejscach jak pokazano na rysunkach. Na przewodach pomocniczych montować zawory kulowe przelotowe gwintowane na wodę gorącą. Przewody technologiczne kotłowni powinny być tak prowadzone, aby wysokość przejścia w świetle wynosiła co najmniej 2,0m. Przewody wodne i gazowe kotła powinny być trwale umocowane dla uniknięcia przenoszenia obciąŝeń mechanicznych na armaturę. Do odpowietrzania instalacji kotłowni naleŝy stosować zbiorniki odpowietrzające nie przepływowe i samoczynne zawory odpowietrzające montowane w najwyŝszych punktach przewodów. 2.Zabezpieczenie kotłowni. Kotłownia zabezpieczona będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w następujący sposób : w pierwszym etapie realizacji zadania kotłownia zabezpieczona będzie poprzez istniejące naczynie wzbiorcze systemu otwartego rury zabezpieczające od kotłów podłączyć do istniejących rur od kotłów węglowych docelowo instalacja kotłowni zabezpieczona będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zgodnie z PN-91/B :1999r. kotłownia pracować będzie w układzie zamkniętym. instalacja kotłowni zabezpieczona będzie poprzez : -przeponowe naczynie wzbiorcze -rurę wzbiorczą -zawór bezpieczeństwa. 3.Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne. Rurociągi naleŝy oczyścić z rdzy do III stopnia czystości następnie pomalować 2-krotnie farbami tlenkowymi UNIKOR C w kolorze szarym. Następnie rurociągi naleŝy zabezpieczyć termicznie. Do wykonania izolacji naleŝy stosować otuliny ALFAROCK firmy ROCKWOOL 4.Płukanie i próby kotłowni. Po wykonaniu robót budowlano-montaŝowych instalację kotłowni naleŝy 3-krotnie przepłukać i wykonać próby ciśnieniowe na zimno i gorąco. Szybkość wody płuczącej (zimnej) powinna wynosić 2-3m/sek. Następnie całą instalację naleŝy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-64/B o ciśnieniu próbnym 0,4MPa z pominięciem kotłów i naczynia przeponowego. VI.O B L I C Z E N I A. 1.Zapotrzebowanie ciepła zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych określone zostało w projekcie technicznym wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wynosi : obieg grzewczy Nr 1 - do przedszkola W obieg grzewczy Nr 2 - segment z 8 salami lekcyjnymi W obieg grzewczy Nr 3 - segment z 15 salami lekcyjnymi W obieg grzewczy Nr 4 - segment sala gimnastyczna W obieg grzewczy Nr 5 - segment gimnazjum + stołówka W dla instalacji cwu W 2.Zapotrzebowanie gazu ziemnego. Dla zasilania kotłowni zapotrzebowanie gazu ziemnego wynosi : a. centralne ogrzewanie godzinowe: Q G h = Wg x η Q moc kotłowni 2 x295 KW Wg wartość opałowa gazu ziemnego = 9,54KW x h/m 3.η sprawność kotła 0,91 2x295 G h = = 67,9 [m 3 /h] 9,5x0,91

5 5 b. ciepła woda uŝytkowa : godzinowe : 40 G h = 4,60 [m 3 /h] 9,5x0,91 Łączne zapotrzebowanie gazu ziemnego wynosi : G = 67,9 + 4,60 = 72,5 m 3 /h 3.Dobór jednostek kotłowych dla instalacji grzewczej Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania dobrano dwa kotły Ŝeliwne firmy BUDERUS typu Logano GE 515 o mocy 295 KW kaŝdy, z palnikiem wentylatorowym firmy WEISHAUPTA typ WG 30N/1-C-LN dwustopniowy z wbudowaną skrzynką sterującą W-FM z armaturą DN 1 W-MF512 Parametry techniczne dobranego kotła: typ kotła - LOGANO GE515 znamionowa moc cieplna KW długość L mm szerokość - 980mm pojemność wody w kotle L odprowadzenie spalin - 250mm średnica przyłączy[zasil+pow.] - Dn 65mm 4.Odprowadzenie spalin. Spaliny z kotłów centralnego ogrzewania projektuje się odprowadzić oddzielnymi przewodami po zewnętrznej ścianie budynku. Kominy wykonać jako dwupłaszczowe z blachy stalowej chromoniklowej Z wykresu dla tego typu kotłów dobrano komin średnicy 250mm i długości całkowitej 12 m. Komin powinien być wyposaŝony w następujące elementy: otwór rewizyjny(wyczystkę) umieszczoną poniŝej podłączenia czopucha, zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina. Wylot z komina powinien być zabezpieczony przed ptactwem i wyprowadzony minimum 1m ponad istniejący komin murowany. Natomiast spaliny z kotła dla przygotowania centralnej ciepłej wody włączyć do istniejącego komina murowanego o wymiarach 14 x 14 cm, który naleŝy uzbroić we wkład kominowy z blachy stalowej chromoniklowej o średnicy 110mm a. czopuchy: od kotłów centralnego ogrzewania naleŝy wykonać oddzielne czopuchy o średnicy 250mm,dla kaŝdego kotła Czopuchy wykonać jako dwupłaszczowe izolowane ze stali chromoniklowej. Długość czopucha nie moŝe przekraczać 1/4 efektywnej wysokości komina oraz nie moŝe być większa niŝ 7m.Minimalny spadek czopucha powinien wynosić 5% w kierunku kotła. VII.WENTYLACJA KOTŁOWNI. nawiew wentylacja nawiewna powinna zapewnić strumień powietrza wynoszący co najmniej 2,1m 3 /h na 1 KW zainstalowanej mocy znamionowej w pomieszczeniu, wymagana ilość nawiewanego powietrza V n = 2,1m 3 /h x [ ] KW = m 3 /h obliczenie powierzchni otworu nawiewnego prędkość powietrza w kanale v-1,2m/sek przekrój kanału nawiewnego 1323 f n = = 0,306 m 2 1,2x3600 przyjęto kanał nawiewny z blachy stalowej czarnej prostokątny typ A/I o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Wlot powietrza do kanału będzie na zewnętrznej ścianie budynku za pomocą czerpni ściennej typ A 80x40 cm, a wylot w hali kotłów na wysokości 0,3 m nad posadzką. wywiew obliczenie powierzchni otworu wywiewanego, strumień powietrza wentylacyjnego wywiewanego powinien wynosić co najmniej 0,5m 3 /h na 1 KW zainstalowanej w pomieszczeniu mocy znamionowej palenisk kotłowych, ilość wywiewanego powietrza: V w = 0,5 x [ ]KW = 315,0 m 3 /h prędkość powietrza w kanale v-1,8m/sek

6 6 przekrój kanału wywiewanego powinien wynosić: 315,0 F w = = 0,0486 m 2 1,8x3600 Istniejące trzy przewody wentylacyjne murowane o wymiarach 14 x 14cm są wystarczające dla wentylacji wywiewnej kotłowni. VIII.SPRAWDZENIE OBCIĄśENIA CIEPLNEGO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI. Maksymalne, łączne obciąŝenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych na 1 m 3 kubatury pomieszczenia nie moŝe przekroczyć wartości W. P moc kotłowni KW V K kubatura pomieszczenia kotła [m 3 ] - 319,6m P Q = Vk 3 < 4650 W/m Q = = 1 971,2 < W/m 3 warunek jest spełniony 319,6 Kubatura pomieszczenia kotłowni w pełni zabezpiecza obciąŝenie cieplne zaprojektowanego urządzenia grzewczego IX.ZABEZPIECZENIE KOTŁOWNI. 1.Zabezpieczenie kotłowni naczynia przeponowe. Docelowo projektuje się zabezpieczenie kotłowni w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym wg PN B styczeń 1999r. RóŜnica poziomów kotłowni i najwyŝej połoŝonego punktu instalacji grzewczej wynosi 8,0 m stąd przyjęte ciśnienie hydrostatyczne wynosi 8,0 m sł. W Ciśnienie wstępne nie moŝe być niŝsze od p = p st + 0,2 P = 0,8 + 0,2 = 1,0 bar Przyjęto ciśnienie wstępne = 1,0 bar naczynie wzbiorcze przeponowe, pojemność zładu instalacji : pojemność zładu instalacji c.o - 9,0 L/KW x 590,0 KW = l pojemność wodna kotłów - 2 x 294 = 588 L o g ó ł e m - V z = L gdzie : minimalna pojemność uŝytkowa naczynia przeponowego V u = V x p 1 x v [ dm 3 ] V - pojemność instalacji [m 3 ] P 1 - gęstość wody instal. 999,7 kg/m 3 v - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej [cm 3 /kg] dla 80/60 0 C V u = 5,9 x 999,7 x 0,0287 V u = 169,3 dm 3. pojemność całkowita naczynia wzbiorczego: pmax+ 1 Vn = Vu x pmax p gdzie: p.max 3,0 bar p. - 1,0 bar 3,0 + 1 Vn = 169,3 x = 338,6 dm 3 3,0 1,0 Przyjęto naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX 850E o następujących wymiarach: średnica - 750mm wysokość - 50mm przyłącze - 25mm dobór rury wzbiorczej d = 0,7 Vu = 0,7x 169, 3 = 9,10 mm przyjęto rurę wzbiorczą Ø 25 mm

7 7 2.obliczenie zaworu bezpieczeństwa na kotle. Na kaŝdym kotle przed zaworem odcinającym na przewodzie zasilającym naleŝy zamontować zawór bezpieczeństwa. Obliczenia przeprowadzono wg PN- B :1999, PN-81/M : 1981 i przepisów Urzędu Dozoru Technicznego [WUDT-UC-KW/04 03 r] ZałoŜenia do obliczeń moc kotła Nr1 = Nr2-295 KW temperatura czynnika max C ciśnienie dopuszczalne - 3,0 bar wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa m k 3600 x r N [kg/h]. gdzie : N moc kotła 295 KW r ciepło parowania wody przy ciśnieniu 3 bar 2 165,9 KJ/kg 295,0 m k 3600 x kg/h 2165,9 m K = 490,3 kg/h. przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg PN-81/M oraz WUDT-UC-WO-A/01[03 r] obliczenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa m 2 = 10 x K 1 x α C x A [p 1 +0,1] gdzie : współczynnik poprawkowy K 1-0,53 współczynnik wypływu α c - 0,78 maksymalne ciśnienie przed zaworem - 0,3MPa A powierzchnia przekroju kanału dopływowego m 2 = 10 x 0,53 x 0,533 x 1 x 0,54x0,9 x A[0,3 + 0,1] A = 490,3mm 2 d 4xA 3,14 d = 24,9 [mm] = 4x490,3 3,14 Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy firmy SYR typ 1915 o średnicy 32 mm i średnicy kanału dolotowego d 0 = 27mm, α dla par i gazów = 0,53, α dla cieczy = 0,3 X.OBLICZENIE POMP OBIEGOWYCH obieg grzewczy NR 1 do segmentu przedszkola zapotrzebowanie ciepła W 0,86x60170 = [kg/h ] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos MAGNA F o wydajności Q 2,9. m 3 /h napięcie 1*230V obieg grzewczy NR 2 - obieg do segmentu z 8 salami lekcyjnymi zapotrzebowanie ciepła W 0,86x59770 = [ kg/h ] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos MAGNA F o wydajności 2.9 m 3 /h napięcie - 1*230V obieg grzewczy NR 3 - obieg do segmentu z 15 salami lekcyjnymi zapotrzebowanie ciepła W 0,86x1146 = [kg/h] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos typ MAGNA 50-1F o wydajności Q = 5,6 m 3 /h obieg grzewczy NR 4 obieg do sali gimnastycznej zapotrzebowanie ciepła W

8 8 0,86x38370 = [kg/h] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos typ MAGNA F o wydajności Q = 1,89m 3 /h obieg grzewczy NR 5 segment gimnazjum + stołówka zapotrzebowanie ciepła KW 0,86x98700 = [kg/h] dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompę firmy Grundfos MAGNA F o wydajności Q = 4,9 m 3 /h napięcie - 1*230V 1.Zawory trójdrogowe mieszające Zaprojektowano mieszanie wody zasilania i powrotu dla otrzymania zmiennych parametrów zasilania instalacji centralnego ogrzewania. Dobrano z katalogu wyrobów firmy Honeywell następujące zawory mieszające : obieg grzewczy NR 1 zawór mieszający trójdrogowy Ø 40 mm typ DR 40 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 2 zawór mieszający trójdrogowy Ø 40 mm typ DR 40 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 3 zawór mieszający trójdrogowy Ø 50 mm typ DR 50 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 4 zawór mieszający trójdrogowy Ø 32 mm typ DR 32 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM obieg grzewczy NR 5 zawór mieszający trójdrogowy Ø 50 mm typ DR 50 GFLA połączenie kołnierzowe siłownik VMM XI.URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 1.zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem stanu wody. PoniewaŜ moc kotłowni przekracza 100KW zaprojektowano zabezpieczenie stanu wody w kotle na kaŝdym przewodzie wyjściowym z kotła. Dobrano urządzenie typu 933 produkcji firmy SYR z przyłączem elektrycznym. Zadaniem urządzenia jest wyłączenie palnika kotła[przerwanie dopływu gazu] w przypadku braku wody w kotle. 2. zespół automatycznego napełniania. Uzupełnienie zładu projektuje się do kolektora powrotnego przed kotłami. Na tym przewodzie naleŝy zamontować zespół automatycznego napełniania SYR typu 2128 z wbudowanym wskaźnikiem ciśnienia wyjściowego, na którym naleŝy ustawić ciśnienie w instalacji, przy którym automatycznie nastąpi uzupełnienie zładu. Zespół łączyć z kolektorem powrotnym węŝem elastycznym. 3. aparatura kontrolno pomiarowa. Do pomiaru temperatury i ciśnienia naleŝy stosować: manometry tarczowe o średnicy 100 mm i zakresie wskazań 0 4 bar i 0 6 bar termomanometry o zakresie wskazań ciśnienia 0 0,4MPa i temperatury C, 4.stacja zmiękczania wody. Projektuje się zainstalowanie automatycznej stacji zmiękczania wody typu Eco Linea 16/E w wersji objętościowej Stacja słuŝy do usuwania z wody związków Ŝelaza i magnezu. Stacja działa bezobsługowo. Wydajność stacji ok.2,0 m 3 /h. XII. WYTYCZNE BRANśOWE. 1. Wytyczne budowlane. pomieszczenie na kotłownię naleŝy przebudować w sposób pokazany w projekcie budowlano wykonawczym na posadzce w całym pomieszczeniu kotłowni ułoŝyć płytki antypoślizgowe terrakota na ścianach do wysokości 1,7m ułoŝyć płytki ścienne o wymiarach *25 cm kotły ustawić na cokołach betonowych o wysokości 8 cm nad posadzkę ściany i sufit pomieszczenia kotłowni pomalować dwukrotnie farbą zapewniającą gazoszczelność w kolorze białym pomieszczenie kotłowni wyposaŝyć w drzwi stalowe o szerokości [w świetle 90 cm] wyposaŝone w zamek rolkowy, otwierane na zewnątrz pomieszczenia, posiadające odpowiednie atesty dotyczące odporności ogniowej [ 60 min.] W kotłowni naleŝy zamontować Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej. 2. Wytyczne instalacyjne zdemontować i wytransportować na zewnątrz istniejące urządzenia grzewcze typu, kotły, pompy rury, zawory i.t.p wykonać instalację wody dla uzupełniania zładu c.o

9 9 w pomieszczeniu kotłowni wykonać kanalizację sanitarną i podłączyć do istniejącej studzienki zamontować zlew emaliowany lub chromoniklowy, zawór czerpalny ze złączką do węŝa oraz kratki ściekowe i podłączyć do kanalizacji w kotłowni zamontować Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej 3.Wytyczne elektryczne. zapewnić wymagane oświetlenie pomieszczenia kotłowni zgodnie z BN75/ zasilanie kotłowni z wyłącznikiem głównym poza kotłownią, przy drzwiach wejściowych, doprowadzić zasilanie elektryczne do siłowników przy zaworach trójdrogowych, pomp obiegowych i układu sterowania wykonać gniazda wtykowe : dwa na 230 V i jedno na 24V przy zmiękczaczu wody wykonać gniazdo elektryczne 1-no fazowe w pobliŝu kotłów do zasilania palników kotłowych 1-no fazowe 4.Ochrona przeciwpoŝarowa. Stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia r. w sprawie ochrony p.poŝ. budynków i obiektów budowlanych (Dz.U.nr 92 z d r.) pomieszczenia kotłowni nie kwalifikują się do zagroŝonych wybuchem. W kotłowni zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/70 KGSP z dnia 30.VI.1970r.winien znajdować się następujący sprzęt gaśniczy: koc gaśniczy, gaśnica śniegowa lub innego typu o równowaŝnym działaniu gaśniczym. XIII. UWAGI KOŃCOWE. 1.Całość instalacji wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych z zachowaniem przepisów BHP i przestrzeganiem instrukcji montaŝu poszczególnych urządzeń. 2.Do budowy stosować materiały posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub aprobatę techniczną. 3.MontaŜ kotłów, uruchomienie oraz naprawy mogą być wykonywane tylko przez uprawnioną firmę. 4.Przed uruchomieniem naleŝy opracować instrukcję obsługi i eksploatacji kotłowni.

Rozbudowa stniejącej kotłowni gazowej opalanej gazem ziemnym

Rozbudowa stniejącej kotłowni gazowej opalanej gazem ziemnym egz. NR 4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES ZAM: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE:

NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: egz. NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

I.SPIS TREŚCI...str.1

I.SPIS TREŚCI...str.1 1 I.SPIS TREŚCI....str.1 1. Opis techniczny. str.2-3 2. Obliczenia techniczne.. str.4-5 3. DTR urządzeń str.6-9 4. Oświadczenie projektanta str.10 5. Zaświadczenie Polskiej Izby InŜ. Bud. str.11 6. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: G- Technologie cieplne Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ PROJEKT ZAMIENNY BRANśA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃ- SKA, UL. DŁUGA 144 34-530 BUKOWINA TATRZAŃ- SKA Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ST KOTŁOWNIA OLEJOWA

ST KOTŁOWNIA OLEJOWA Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) ST - 05.00 CPV 45331000-6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych. - 1 - Opis projektowanych instalacji sanitarnych. 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Podstawa opracowania - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i przepisy 1.2. Zakres opracowania Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 NA OSIEDLU PARKOWYM 16 W śywcu w3 INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W śywcu RYNEK

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

KOTŁÓW GAZOWYCH. Budynek - lokale użytkowe Bielsko-Biała. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. ul.lipnicka Bielsko-Biała

KOTŁÓW GAZOWYCH. Budynek - lokale użytkowe Bielsko-Biała. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. ul.lipnicka Bielsko-Biała temat: PROJEKT WYMIANY KOTŁÓW GAZOWYCH obiekt: Budynek - lokale użytkowe adres: ul. Barlickiego 15 43-300 Bielsko-Biała inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul.lipnicka 26 43-300 Bielsko-Biała Data:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. DT 5/ Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AK-SYSTEM str 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. INWESTOR....2 3. ZAKRES OPRACOWANIA...2 4. BUDYNEK....2 5.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TECHNOLOGII KOTOWNI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, BOLESŁAWIEC.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TECHNOLOGII KOTOWNI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, BOLESŁAWIEC. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TECHNOLOGII KOTOWNI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora podkłady budowlane wizja

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , ,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV - 45331000-6, 45331110-0, 45317100-3 OPRACOWAŁ: inż. Tadeusz Stelmach nr uprawnień: 94/83/B B mgr inż. Ryszard Chrząścik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów. Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY

Str. 1. Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów. Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY Str. 1 Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY Str. 2 SPIS TREŚCI: 1. wstęp...3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...3 1.2. ZałoŜenia...3 1.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO. K R A K Ó W INWESTOR : 0 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY SPZOZ W KRYNICY ZDROJU ul. Świdzińskiego 4 Krynica Zdrój TYTUŁ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej 1. Zakres opracowania Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu nowej kotłowni gazowej zasilającej w ciepło istniejący budynek. Zasilanie kotła c.o. z sieci gazowej,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y - 1 - O P I S T E C H N I C Z N Y do projektowanej kotłowni opalanej paliwami stałymi - EKO GROSZEK w budynku sali sportowej w msc. Nielisz. 1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekty techniczne

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA NIEZALEŻNEGO SKRZYDŁA SZKOŁY, Przywidz, ul. Szkolna 1, działka n4 209/4

DOBUDOWA NIEZALEŻNEGO SKRZYDŁA SZKOŁY, Przywidz, ul. Szkolna 1, działka n4 209/4 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 1.4 Określenia podstawowe 1.5 Ogólne

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02414:1999

Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02414:1999 Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02413:1991 PN-B-02414:1999 Gęstość wody w temp. 10 o C 998 kg/m 3 Gęstość wody w temp. 90 o C 954 kg/m 3 1000 kg H 2 O 10 o C 1m 3 1000 kg H 2 O 90 o C ok. 1,04 m 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo