WARUNKI ZAMÓWIENIA. Wykaz załączników: 1. Formularz oferty. 2. Umowa projekt. Zatwierdzam: DYREKTOR ds. Technicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI ZAMÓWIENIA. Wykaz załączników: 1. Formularz oferty. 2. Umowa projekt. Zatwierdzam: DYREKTOR ds. Technicznych"

Transkrypt

1 WARUNKI ZAMÓWIENIA Nr sprawy 26/TN/09 Wykaz załączników: 1. Formularz oferty. 2. Umowa projekt. Zatwierdzam: DYREKTOR ds. Technicznych Tarnobrzeg, dnia inŝ. Ryszard Czajkowski

2 Str. nr 2 WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/ DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA Budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej w budynku Przychodni przy ul. Zakładowej 50 na działce ewid. nr 510/2 w obrębie geodezyjnym Nagnajów ZNAK 26/TN/09 Spis treści : I. Informacje wstępne... 3 II. Przedmiot zamówienia... 4 III. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:... 5 IV. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy... 5 V. Terminy... 6 VI. Informacja o warunkach jakie muszą spełniać wykonawcy VII. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków VIII. Opis sposobu przygotowania oferty IX. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert X. Informacja o wyborze oferty XI. Zawarcie umowy XII. ZastrzeŜenia zamawiającego o moŝliwości odstąpienia od realizacji umowy XIII. Postanowienia końcowe... 10

3 Str. nr 3 I. Informacje wstępne 1. Zamawiający Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu Adres: Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50, Tarnobrzeg zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS Telefon : faks: Tarnobrzeg Adres Strona internetowa: Konto bankowe: BPS S.A. o/tarnobrzeg Nr rachunku: Godziny urzędowania od NIP: Regon: Numer postępowania. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 26/TN/09. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, zgodnie z Instrukcją KiZPS Siarkopol w likwidacji Nr 3/2006 w sprawie udzielania zamówienia na roboty, usługi i dostawy zlecane na zewnątrz przedsiębiorstwa. 4. Informacje uzupełniające Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. Postępowanie o udzielenie zamówienia moŝe zostać uniewaŝnione na kaŝdym etapie bez podania przyczyn. O fakcie uniewaŝnienia postępowania zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Warunków zamówienia /WZ/. Zmiana moŝe mieć miejsce w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Warunki zamówienia, i będzie dla wszystkich wiąŝąca. Zamawiający wymaga składania wadium. 5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują listownie lub faksem. JeŜeli dokumenty lub informacje przekazywane są faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4 Str. nr 4 6. Udzielanie wyjaśnień Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków zamówienia. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane za pomocą faksu lub listownie. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są : - Główny Energo-Mechanik inŝ. Andrzej Glica, pokój nr 146 budynku administracyjnego KiZPS Siarkopol w likwidacji, ul. Zakładowa 50, Tarnobrzeg, tel. 0 l , , w godz w zakresie rzeczowym. - mgr inŝ. Wiesława Kosior pokój Nr 5-6 budynku administracyjnego KiZPS Siarkopol w likwidacji, ul. Zakładowa 50, Tarnobrzeg, tel w godz w zakresie warunków zamówienia. II. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zabudowę kotłowni gazowej w budynku Ambulatorium Zakładowego przy ul. Zakładowej 50 na działce ewidencyjnej nr 510/2 w obrębie geodezyjnym Nagnajów miasto Tarnobrzeg, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowanym projektem budowlanym i uprawomocnioną Decyzją NR 20/09 znak UAB. III-7353/5/09 z dnia r. zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę, oraz z przedmiarem robót. 2. Rodzaj i zakres rzeczowy zamówienia: - adaptacja obecnego pomieszczenia technicznego na kotłownię poprzez wykonanie otworów w celu wyprowadzenia przewodów spalinowych i poboru powietrza, wykonanie wykończenia ścian (glazura, malowanie), wymianę drzwi wejściowych oraz wyrównanie posadzki, - wykonanie wewnętrznej instalacji gazu z montaŝem dwóch kotłów firmy De Dietrich, typ C ECO oraz z szafą z punktem redukcyjno-pomiarowym gazu, - wykonanie instalacji technologiczno-instalacyjnej (wentylacja, odprowadzenie spalin, wod-kan, centralnego ogrzewania), - wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych zasilania urządzeń elektrycznych technologicznych, sterowania i automatyki oraz oświetlenia, - zakup i dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń, osprzętu i materiałów określonych w projekcie, niezbędnych do wykonania kotłowni z uzyskanymi aprobatami technicznymi, świadectwami zgodności z normami, atestami, poświadczeniami typu, - wykonanie poza zakresem projektu wymiany części istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy 3" i długości ok. 5 m oraz zlikwidowanie przejścia przez ścianę budynku dotychczasowego kanału CO. Projekt budowlany i przedmiar robót do wglądu w siedzibie KiZPS Siarkopol w likwidacji, u p. Andrzeja Glicy, pok Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5 Str. nr 5 III. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania: 1. Kierownik budowy Wykonawcy winien posiadać stosowne kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami budowlanymi i aktualną przynaleŝność do Izby InŜynierów Budownictwa. 2. Wszelkie uzgodnienia i ich koszty związane z wykonaniem zadania ponosi Wykonawca. 3. Za przekazanie Wykonawcy obiektu (przedmiotu zamówienia) odpowiada ze strony Zamawiającego pani BoŜena Tomczyk. 4. Wykonawca odpowiada za wykonanie zleconych robót zgodnie z zasadami techniki, przepisami BHP i ppoŝ, warunkami technicznymi zawartymi w projekcie budowlanym i przepisami prawa budowlanego. 5. Wykonawca odpowiada za wykonanie pozytywnej próby szczelności instalacji przed oddaniem jej do uŝytku w obecności przedstawiciela Dostawcy Gazu. 6. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozytywnego protokołu kominiarskiego dotyczącego podłączenia i droŝności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 7. Wykonawca odpowiada za odbiór kotłów i naczyń wzbiorczych REFLEX N-300/C przez Inspektora Dozoru Technicznego i uzyskanie ich dopuszczenia do ruchu. 8. Wykonawca odpowiada za wykonanie pozytywnych prób i pomiarów systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej i wentylacji, ochrony przeciw poŝarowej (instalacja odgromowa) oraz ochrony od poraŝeń elektrycznych i sporządzenie protokołów przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidację szkód, które spowodował w otaczających obiektach podczas wykonywania zamówienia. W przypadku uchylania się od napraw i likwidacji uszkodzeń czynności te zostaną zlecone innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 10. Wykonawca przekaŝe w miejsce uzgodnione z inwestorem materiały pochodzące z demontaŝu wyposaŝenia, zgodnie z wyliczeniem ilościowym. 11. Wykonawca jest posiadaczem odpadów powstałych z demontaŝu, i jest zobowiązany do postępowania w myśl przepisów Ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). IV. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. IV. 1. Wadium. 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości zł. 2. Wadium moŝe być wniesione w następujących formach: w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego (podane w pkt. I) z adnotacją "Wadium przetargowe na zadanie Budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej. Potwierdzoną kopię polecenia przelewu naleŝy dołączyć do dokumentów przetargowych, poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

6 Str. nr 6 (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) - w kaŝdym przypadku cesja na rzecz KiZPS "Siarkopol" w likwidacji (oryginały tych dokumentów naleŝy złoŝyć w kasie Zamawiającego przed terminem złoŝenia ofert lub załączyć do dokumentów przetargowych). 3. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wniesienie wadium w innej formie. 4. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być waŝne co najmniej przez okres związania ofertą. 5. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w formie pienięŝnej zostanie zaliczone zostanie na poczet zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Zwrot wadium. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeŝeli: - zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy - zamawiający uniewaŝnił postępowanie. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona. Utrata wadium. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. IV.2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. a) Dla zabezpieczenia naleŝytego wykonania zamówienia ustala się kwotę w wysokości 10 % wartości umowy z podatkiem VAT, wniesiona w formie pienięŝnej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Zabezpieczenie naleŝy wnieść do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. b) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. V. Terminy Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do r. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Oferty naleŝy składać do dnia r. do godziny Zamawiającego /pok. nr sekretariat/. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie Zamawiającego, pok. nr 88. w siedzibie w siedzibie

7 Str. nr 7 VI. Informacja o warunkach jakie muszą spełniać wykonawcy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają wszystkie wymagania zawarte w Warunkach zamówienia, posiadają uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Formularz oferty oraz inne oświadczenia, o których mowa w Warunkach zamówienia powinny być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku spółek cywilnych lub konsorcjów odpowiednie dokumenty powinien dołączyć kaŝdy podmiot występujący wspólnie. Dokumenty o których mowa w WZ, mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zlecanie robót podwykonawcom. VII. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków. 1. Wartość usług stanowiącą cenę zamówienia. Cenę (łącznie z podatkiem VAT) naleŝy podać cyfrowo i słownie jako cenę brutto. Cena zamówienia powinna być określona w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego materiały (projekt budowlany, przedmiar robót) zakres usług i wymagane warunki realizacji zamówienia zawarte w niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk nr 1). 3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa powyŝej, do oferty naleŝy dołączyć następujące załączniki: 4. Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, Wykonawca zobowiązany jest załączyć umowę spółki lub uchwałę wspólników o zaciąganiu zobowiązań (zgodnie z art. 230 ustawy z r. -Kodeks spółek handlowych -Dz. U. nr 94 poz z późn. zm.). W razie nie wykazania przez Wykonawcę prawa do zaciągania zobowiązań do wysokości oferty, podlega On wykluczeniu z postępowania.

8 Str. nr 8 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie (min. 2 potwierdzone usługi) (Druk nr 2). VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. VIII.1 Wymagania ogólne Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem faktu, Ŝe: 1. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Nie dopuszcza się ofert częściowych. 3. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, o czytelnej treści. 4. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim pod rygorem niewaŝności i złoŝyć w l egzemplarzu. 5. Cena brutto oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złoŝeniem oferty niezaleŝnie od wyniku postępowania przetargowego. 6. Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Oferta powinna być złoŝona w kopercie, która: -będzie zaadresowana na adres Zamawiającego: Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol w likwidacji ul. Zakładowa 50, Tarnobrzeg 4, -będzie posiadać opis: Przetarg Budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej - znak 26/TN/09 Poza oznaczeniami podanymi powyŝej, koperta moŝe posiadać nazwę i adres Wykonawcy. W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca wniósł zmiany muszą być parafowane przez jedną z osób podpisujących ofertę. 8. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. 9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 10. W przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do kaŝdego z Wykonawców o dodatkowe informacje dotyczące treści złoŝonych ofert. 12. W przypadku złoŝenia przez róŝnych wykonawców identycznych ofert cenowych, zamawiający zwróci się do Wykonawców o złoŝenie ofert dodatkowych. 13. Zalecane jest dokonanie wizji terenowej celem prawidłowego ustalenia ceny oferty.

9 Str. nr 9 VIII.2. Zawartość oferty 1. dowód wpłaty wadium, 2. wypełniony i podpisany formularz oferty, 3. wymagane oświadczenia, 4. wymagane dokumenty. VIII.3. Zmiany i wycofanie oferty Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zmiana oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA. IX. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. IX.1 Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 88. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, adresy oraz ceny ofertowe. IX.2 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: - cena wykonania zadania - waga 100 % Oferta z najniŝszą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Ilość punktów jaka zostanie przyznana ofercie będzie liczona wg wzoru : Cena oferty najniŝszej C = x 100 Cena oferty badanej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. X. Informacja o wyborze oferty. Zamawiający powiadomi wszystkie firmy które złoŝyły ofertę, o wyborze wykonawcy, po zatwierdzeniu przez Dyrektora KiZPS Siarkopol w likwidacji protokołu z wyboru wykonawcy.

10 Str. nr 10 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszych Warunkach zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. XI. Zawarcie umowy W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. W przypadku, jeŝeli okaŝe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, albo nie dostarczy wymaganych dokumentów, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która zostanie uznana za najkorzystniejszą. XII. ZastrzeŜenia zamawiającego o moŝliwości odstąpienia od realizacji umowy. Postępowanie moŝe zostać uniewaŝnione przez Dyrektora Naczelnego KiZPS Siarkopol w likwidacji na kaŝdym etapie postępowania, bez podania przyczyn. XIII. Postanowienia końcowe. 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę. 2. Wszystkie inne dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione podpisującą ofertę. 3. W sprawach nie uregulowanych w istotnych warunkach zamówienia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

w sprawach procedury: Adam Gielarowski, Magdalena Lenart-Rosner telefon: 032 351 17 02 fax.: 032 351 17 14 501 320 491, 516 057 691 fszamp@gmail.

w sprawach procedury: Adam Gielarowski, Magdalena Lenart-Rosner telefon: 032 351 17 02 fax.: 032 351 17 14 501 320 491, 516 057 691 fszamp@gmail. Znak sprawy: 4/R/ZP/AT/2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Tymczasowe ogrzewanie zabytkowego, przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolskiej 2 w Katowicach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyraŝoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Gmina Strzelce Opolskie pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88. Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Sprawa nr 44/2010/EEZP/AP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego 44/2010/EEZP/AP - Usługi

Bardziej szczegółowo