Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Rysunki: 3.1. Sytuacja skala 1:500 rys. nr Rzut parteru skala 1: 50 rys. nr Rzut parteru ( strop podwieszony ) skala 1: 50 rys. nr Rzut poddasza skala 1: 50 rys. nr Rzut dachu skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji wodociągowej część 1 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji wodociągowej część 2 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.o. część 1 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.o. część 2 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.o. część 3 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.t.w.m. skala 1: 50 rys. nr Schemat technologii i automatyki kotłowni gazowej rys. nr Rzut kotłowni skala 1: 20 rys. nr Przekrój kotłowni A A skala 1: 20 rys. nr Przekrój kotłowni B B skala 1: 20 rys. nr Przekrój kotłowni C C skala 1: 20 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 1 skala 1: 50 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 2 skala 1: 50 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 3 skala 1: 50 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 4 skala 1: 50 rys. nr Profil podłużny kanalizacji deszczowej skala 1: 500/100 rys. nr 21 2

2 O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej dla przebudowywanego budynku dydaktyczno naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Wschodniej 68. W szczególności zakres opracowania obejmuje: instalację c.o. instalację zimnej wody instalację c.w.u. i cyrkulacji instalację kanalizacji sanitarnej instalację kanalizacji deszczowej instalacje wentylacji mechanicznej kotłownię gazową kanalizację deszczową 2. Materiały wyjściowe do projektowania. podkłady architektoniczno budowlane opracowane w formie elektronicznej mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500 wizja lokalna projekt budowlany uzgodnienia międzybranżowe obowiązujące normy i przepisy 3. Charakterystyka obiektu. Przebudowywany budynek będzie obiektem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym z poddaszem zaadaptowanym w znacznym stopniu na cele użytkowe. Na parterze zlokalizowano gabinety, 4 mieszkania służbowe, salę wykładową, pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne a ponadto halle, korytarz, pomieszczenie magazynowe i kotłownię gazową. Na poziomie poddasza usytuowano pokoje gościnne z łazienkami, ogólnodostępną kuchnię i łazienkę a także magazyn i pomieszczenie porządkowe. W pobliżu ścian szczytowych znajdować się będą dwa poddasza nieużytkowe. 4. Opis stanu istniejącego. W istniejącym budynku występują instalacje c.o., wod. kan oraz kotłownia gazowa o mocy grzewczej 47,7 kw. Z uwagi na dogłębną przebudowę wszystkie w/w instalacje oraz kotłownię należy zdemontować a urządzenia technologiczne występujące w kotłowni przekazać Inwestorowi do ewentualnego wykorzystania w innym obiekcie. 5. Opis projektowanych instalacji Instalacja c.o. Do ogrzewania budynku zaprojektowano instalację c.o. wodną ( o parametrach 80/60 o C ), pompową, systemu zamkniętego zasilaną z nowoprojektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku na poziomie parteru. Zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania budynku określono wg normy PNB03406 przyjmując temperatury obliczeniowe na podstawie norm PN82/B02403 i PN82/B

3 oraz normatywne współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania budynku wynosi ok. 65 kw. Przewiduje się instalację dwururową z rozdziałem górnym dla parteru i dolnym dlapoddasza prowadzoną pod stropem parteru trasami przedstawionymi na rzucie tej kondygnacji ze spadkiem 1 w kierunku kotłowni. Jako elementy grzejne przewidziano stalowe grzejniki płytowe oraz grzejniki drabinkowe ( montowane w łazienkach ) a do regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach zawory termoregulacyjne z głowicami termostatycznymi firmy Danfoss. Przewidziano 3 odrębne ciągi przewodów rozprowadzających instalację c.o. Dwa ciągi zasilają grzejniki usytuowane przy ścianach zewnętrznych. eden J ciąg zasila grzejniki usytuowane w środkowej części budynku (na parterze i poddaszu). Główne przewody poziome z kotłowni zostaną rozprowadzone pod stropem parteru. W przestrzeni korytarza, sali wykładowej i łazienek ukryte w stropie podwieszonym. Trasy poziomych przewodów magistralnych oraz podejścia do pionów przedstawiono na rzucie parteru strop podwieszony rys nr 3. Usytuowanie pionów oraz grzejników zaznaczono na rzutach poszczególnych kondygnacji. Przewody należy prowadzić możliwie najbliżej stropu parteru, ze spadkiem 1 w kierunku kotłowni. Przebicia przez podciąg na korytarzu i sali wykładowej parteru wykonać w odległości nie większej niż 15 cm od stropu. Na każdym ciągu rozprowadzającym w kotłowni należy zamontować zawory stabilizujące ciśnienie ASVPV i ASVI, których nastawy podano na rozwinięciach. Zawory typu ASV będą służyły również jako zawory do odwodnienia instalacji. Należy więc montować je w sposób dostępny dla służb eksploatacyjnych. Odpowietrzenie instalacji zapewniać będą samoczynne zawory odpowietrzające zamontowane na zakończeniach poszczególnych ciągów. Spust wody z głównych odgałęzień umożliwiać będą zawory spustowe zamontowane w pomieszczeniu kotłowni. Przewody c.o. zasilające grzejniki przy ścianach zewnętrznych prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody w bruzdach ściennych zaizolować termicznie przeciwko roszeniu. Przejścia przewodów c.o. przez wieniec prowadzić w rurach ochronnych. Przewody zasilające grzejniki na poddaszu w łazience i korytarzu należy wykonać rurami typu PEX np. firmy WIRSBO z osłoną antydyfuzyjną w rurach osłonowych ułożonych w warstwach posadzkowych poddasza. W miejscach zaznaczonych na rzucie parteru ( rys nr 3) należy wykonać punkty stałe mocując je do stropu. Magistralne przewody poziome instalacji c.o. prowadzone pod stropem parteru należy wykonać z rur stalowych "czarnych" średnich izolowanych termicznie otulinami zgodnie z normą PNB02421:2000. Minimalne grubości dla izolacji o λ=0,035 W/mK dla przewodów zasilających dla DN 32 do DN 40 to 25 mm, dla przewodów DN 25 to 20mm. Grubości dla przewodów powrotnych poniżej DN 40 to 15 mm. Jako elementy grzewcze przewidziano zastosowanie grzejników stalowych, płytowych firmy PURMO typu Centrala wentylacyjna z zaworami termostatycznymi typu RTDN i głowicami firmy DANFOSS przystosowanymi do podłączenia z boku. Grzejniki na korytarzu poddasza typu V z podłączeniem od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym. W łazienkach przewidziano grzejniki drabinkowe firmy PURMO typu Skalar. Podejścia do grzejników wykonać w ściankach działowych i podłączać je od dołu przy zastosowaniu na powrocie zaworów termostatycznych grzejnikowych typu RAURXB firmy Danfoss. 4

4 Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać kilkakrotnemu płukaniu a następnie napełnić wodą uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i po upływie 24 godzin poddać próbie ciśnieniowej "na zimno " na ciśnienie 0,9 MPa. Próbę należy przeprowadzić najpierw dla instalacji wykonanej ze stali przy zamkniętych wszystkich zaworach na odgałęzieniach do grzejników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby należy przeprowadzić próbę całej instalacji łącznie z odcinkami wykonanymi w systemie "rura w rurze" wg następującej procedury: wykonać próbę wstępną podczas, której w czasie 30 min. należy dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne w odstępach co 10 min. (po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej ciśnienie w badanej instalacji nie powinno obniżyć się o więcej niż o 0,6 bara) bezpośrednio po tym należy wykonać próbę zasadniczą trwająca dwie godziny (w tym czasie ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,2 bara) podczas trwania powyższej próby należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz po uzyskaniu pozytywnych rezultatów prób "na zimno" należy przeprowadzić próbę "na gorąco" Instalację wykonaną z rur stalowych należy oczyścić z nalotów rdzy a następnie pomalować farbami antykorozyjnymi. 5.2 Instalacja ciepła technologicznego. Przygotowanie ciepła dla nagrzewnicy wentylacyjnej będzie odbywa się w projektowanej kotłowni gazowej. Instalacja doprowadzona będzie do nagrzewnicy w centrali podwieszonej pod stropem parteru w przedsionku hollu. Nagrzewnica ma moc 19,18kW Przewody poziome dn 20mm wyprowadzone będą z kotłowni do przestrzeni stropu podwieszonego parteru i prowadzone trasą pokazanymi na rys nr 3. Przewody ciepła technologicznego w gabinetach będą prowadzone równolegle do instalacji c.o. Przy podejściu do nagrzewnicy na zasilaniu zainstalowana będzie pompa obiegowa MAGNA oraz zawór regulacyjny trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym utrzymujący zadaną temperaturę (dostarczany razem z centralą). Zawór będzie zamontowany wraz z towarzyszącym osprzętem: filtry siatkowe, zawory odcinające na powrocie i zasileniu. Instalację wykonaną z rur stalowych należy oczyścić z nalotów rdzy a następnie pomalować farbami antykorozyjnymi. W miejscach zaznaczonych na rzucie parteru ( rys nr 3) należy wykonać punkty stałe mocując je do stropu. Przewody instalacji c.t. należy wykonać z rur stalowych "czarnych" średnich izolowanych termicznie otulinami zgodnie z normą PNB02421:2000. Minimalne grubości dla izolacji o λ=0,035 W/mK dla przewodów zasilających DN 20 to 20mm,dla przewodów powrotnych DN 20 to 15 mm. Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać płukaniu i próbom szczelności jak dl a instalacji c.o Instalacja zimnej wody oraz c.w.u. i cyrkulacji. Źródłem zimnej wody dla przedmiotowego obiektu będzie istniejące przyłącze wodociągowe o średnicy D = 50 mm wprowadzone do projektowanej komórki technicznej zlokalizowanej w południowowschodnim narożniku budynku. Do pomiaru zużycia zimnej wody zastosowano wodomierz sprzężony typu MW/JS 50/2,5. Do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed zanieczyszczeniem spowodowanym wystąpieniem przepływów zwrotnych zastosowano zawór antyskażeniowy typu BA 2760 o średnicy Dn = 50 mm firmy Danfoss. 5

5 W pomieszczeniu technicznym za zaworem antyskażeniowym należy zamontować trójnik rozgałęźny na instalację dla potrzeb kotłowni i bytowych oraz do hydrantów p.poż. Na obu odgałęzieniach zamontować zawory odcinające oraz dodatkowo zawór elektromagnetyczny sterowany manometrem kontaktowym ustawionym przy hydrancie na poddaszu który przy wartości ciśnienia równej lub mniejszej od 20 m s.w. będzie odcinał zasilanie elektryczne zaworu powodując jego zamknięcie, czyli odcięcie dopływu na instalację wewnętrzną, kierując cały przepływ na sieć hydrantową. W przypadku występowania ciśnienia wyższego od 20 m s.w. mimo włączenia przycisku przy hydrancie manometrkontaktowy nie spowoduje zamknięcia zaworu elektromagnetycznego i obie instalacje będą miały podawaną wodę. Zawór elektromagnetyczny zamontować między dwoma zaworami odcinającymi oraz dodatkowo zaopatrzyć w obejście awaryjne z zaworem normalnie stale zamkniętym. Przewody instalacji wody zimnej na cele gospodarcze wykonać z rur PP PN10, instalację c.w.u. i cyrkulacji z rur PP PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową. Przewody wody zimnej w pomieszczeniu kotłowni zostaną wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji w kotłowni zostaną wykonane z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Zimna woda zostanie doprowadzona do baterii wannowych, natryskowych, umywalkowych i zlewozmywakowych a także do płuczek ustępowych oraz zaworów pisuarowych i ze złączkami do węży przy pralkach automatycznych. Ponadto zimna woda doprowadzona będzie do stacji uzdatniania wody oraz podgrzewacza przepływowopojemnościowego w kotłowni. Ciepła woda przygotowana w kotłowni zostanie doprowadzona do wszystkich w/w baterii. Instalacje wodociągowe prowadzone będą pod stropem parteru ( w przestrzeni międzystropowej ) trasą przedstawioną na rzucie tej kondygnacji. Instalacje zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji należy wykonać z rur z polipropylenu. Podejścia do punktów czerpalnych prowadzone będą w cokolikach nadposadzkowych oraz bruzdach ściennych i zostaną zakończone zaworami kątowymi. Przewiduje się zastosowanie baterii stojących, łączonych z projektowaną instalacją przy pomocy węży elastycznych. Opróżnianie instalacji zimnej wody odbywać się będzie w komórce technicznej. Opróżnianie instalacji c.w.u. i cyrkulacji odbywać się będzie w kotłowni. W miejscach zaznaczonych na rzucie parteru (rys nr 3) należy wykonać punkty stałe (mocowane do stropu) wspólne dla wszystkich rur instalacji c.o., zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji. Magistralne przewody poziome instalacji c.w.u. i cyrkulacji będą prowadzone pod stropem parteru w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody rozprowadzające należy zaizolować termicznie otulinami zgodnie z normą PNB02421:2000. Minimalne grubości dla izolacji o λ=0,035 W/mK to 15mm. Przewiduje się zastosowanie baterii stojących, łączonych z projektowaną instalacją przy pomocy węży elastycznych. Instalacje zimnej wody oraz c.w.u. i cyrkulacji należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną jeśli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji należy poddać dodatkowej próbie napełniając je wodą o temperaturze 55 o C i ciśnieniu wodociągowym. Podczas próby 6

6 na gorąco należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych Instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne z misek ustępowych, pisuarów, brodzików, umywalek, zlewozmywaków, pralek automatycznych, wpustów zostaną odprowadzone projektowaną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dwa główne ciągi kanalizacji sanitarnej prowadzone będą pod posadzką parteru trasą przedstawioną na rzucie parteru. Przewody odpływowe z przyborów układać w cokolikach nadposadzkowych. Wskazane piony zakończyć nad dachem rurami wywiewnymi a inne zaopatrzyć w zawory napowietrzające np. Durgo. Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PVC.Odcinki prowadzone pod posadzką wykonać w rur PVC typu "ciężkiego". Przejścia przewodów przez ściany fundamentowe wykonać w rurach ochronnych. Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej przewidziano do wymiany. Przyłącze należy ułożyć po starej trasie i wpiąć do istniejącej studzienki S1. Przyłącze zaizolować 20 cm warstwą żużla oraz przykryć dwoma warstwami papy. Odcinki prowadzone pod posadzką wykonać w rur PVC typu "ciężkiego" Kanalizacja deszczowa. Wody opadowe z połaci dachowej opadającej w kierunku zachodnim będą odprowadzane przez projektowane rury spustowe oznaczone jako Rd1 Rd5 do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej prowadzonej w odległości 2 m od zachodniej ściany budynku. Wody opadowe z płaci dachowej opadającej w kierunku wschodnim będą odprowadzane przez projektowane rury spustowe oznaczone jako Rd1a Rd5a oraz przyłącza do projektowa nej sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej w odległości 3 m od ściany wschodniej. Trasy projektowanych przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na rzucie par teru oraz na sytuacji. Przyłącza należy wykonać z rur PCV typu "ciężkiego" o średnicy DN 150 a sieci z takich samych rur lecz o średnicy DN 200. Przyłącza i sieć projektowanej kanalizacji deszczowej należy prowadzić ze spadkiem i = 2% w kierunku istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN 500 przebiegającej w chodniku ulicy Wschodniej. Wpięcie do istniejącej sieci należy wykonać przy użyciu kolana wprowadzonego przez wywiercony otw ór. Studzienki D1 i D2 należy wykonać z prefabrykatów typu BS o średnicy D = 1000 mm Wentylacja mechaniczna. Dla sali wykładowej zlokalizowanej na parterze zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną o skokowo zmiennej wydajności powietrza L n = L w = 750/1500 m 3 /h realizowaną przez układy N1 W1a, W1b, W1c i W1d. Do nawiewu świeżego powietrza zastosowano przykładowo centralę nawiewną, podwieszoną typu VS15LS/H/SST firmy VTS POLSKA usytuowaną w przestrzeni międzystropowej przedsionka. Zużyte powietrze z w/w sali będzie usuwane przez cztery układy wywiewne zakończone przykładowo wentylatorami dachowymi typu TFER 200 firmy SYSTEMAIR posadowionymi na profilowanych podstawach dachowych usytuowanych w miejscach wskazanych na rzucie dachu. Przy frekfencji słuchaczy poniżej 50% ( 25 osób ) centrala nawiewna powinna pracować na niższym biegu wraz z układami wywiewnymi W1a i W1d. Przy wyższej frekfencji centrala powinna zostać przełączona na pracę z pełną wydajnością wraz z układami wywiewnymi W1a, W1b, W1c i W1d. W godzinach funkcjonowania sali wentylacja mechaniczna sterowana będzie ręcznie przez 7

7 osobę prowadząca zajęcia. W pozostałym okresie doby układy wentylacyjne obsługujące salę wykładową przejdą automatycznie do pracy cyklicznej działając na niższym biegu przez 15 minut w każdej godzinie. Kanały i kształtki wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej wg. wymiarów podanych na rysunkach oraz w wykazie elementów i urządzeń wentylacyjnych. Fragment instalacji układu nawiewnego N1 pomiędzy czerpnią ścienną a centralą nawiewną należy zaizolować termicznie matami LAMELLA MAT w/alu foil grubości 30 mm. ( np. firmy ROCKWOOL ). Dla każdej z łazienek usytuowanych na poziomie poddasza zaprojektowano wentylację mecha niczną wywiewną o wydajności L w = 120 m 3 /h. W miejsce powietrza usuwanego z łazienek będzie napływało powietrze zewnętrzne przez listwy wentylacyjne w oknach do pokoi a następnie przez kratki kontaktowe w drzwiach do przedpokoi i do łazienek. Do usuwania powietrza z łazienek zastosowano przykładowo wentylatory łazienkowe, osiowe typu BF 150 montowane na wlotach do projektowanych kanałów wentylacyjnych. W podobny sposób rozwiązano wentylację magazynu (1.10), łazienki (1.13), kuchni (1.14) i pomieszczenia porządkowego (1.15) z zastosowaniem wentylatorów typu BF Kotłownia gazowa Ogólna charakterystyka projektowanej kotłowni. Źródłem energii cieplnej dla przebudowywanego budynku dydaktyczno naukowego będzie projektowana, wbudowana, niskoparametrowa kotłownia wodna, dla której nośnikiem energetycznym będzie gaz płynny ( propan techniczny ) o wartości opałowej 93,56 MJ/m 3. doprowadzony istniejącym przyłączem gazowym ze zbiornika nadziemnego usytuowanego w pobliżu kotłowni Zaprojektowano kotłownię wodną, niskoparametrową ( t z /t p = 80/60 o C), systemu zamkniętego (p stat = ok. 6 m.s.w.) pracującą w układzie równoległym c.o., c.t.w.m. i c.w.u. z 1 stopniowym podgrzewaczem pojemnościowo przepływowym oraz automatyczną regulacją parametrów temperaturowych czynników opuszczających kotłownię: c.o. ( 80/60 o C ) c.t.w.m. ( 80/60 o C ) c.w.u. ( 55 o ) Większość urządzeń technologicznych i automatyki dobrano przykładowo w oparciu o asorty ment produkcji firmy " VIESSMANN " z uzupełnieniem pozostałej części urządzeń renomowanych firm zagranicznych i krajowych. Schemat technologii i automatyki kotłowni przedstawia rysunek nr Przeznaczenie i moc kotłowni. Projektowana kotłownia służyć będzie do zaspakajania potrzeb cieplnych instalacji c.o. i c.t.w.m.oraz przygotowania c.w.u. w podanych poniżej ilościach: zapotrzebowanie ciepła dla instalacji c.o.( wg. obliczeń strat ciepła obiektu.) Q c.o. = 65,3 kw średnie godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. Q sr.h. c.w.u. = 17,5 kw maksymalne godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. 8

8 Q c.w.u. max.h. = 62,8 kw zapotrzebowanie ciepła dla instalacji c.t.w.m. Q c.t.w.m. = 19,2 kw Razem z uwzględnieniem średniego zapotrzebowania c.w.u. Q k = 102,0 kw Pomieszczenie kotłowni. Kotłownia została zlokalizowana na poziomie parteru w północno zachodnim narożniku budynku. Posadzka kotłowni znajdować się będzie na wysokości 30 cm ponad poziomem otaczającego ją terenu. Wysokość kotłowni w świetle wynosi 2,7 m. W projekcie branży budowlanej należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozwiązanie izolacji akustycznej kotłowni ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z jednym z gabinetów. Ze względów technologicznych i funkcjonalnych przewiduje się wyłożenie posadzki i cokoli lików płytkami ceramicznymi podłogowymi, szorstkimi a ścian i stropu odpowiednimi wykła dzinami nienasiąkliwymi, łatwymi do zmywania Instalacja technologiczna grzewcza. Do przygotowania czynnika grzejnego zastosowano przykładowo kompaktowe urządzenie firmy VISSMANN typu VITOMODUŁ 300 2K (P) ( z dwoma wiszącymi kotłami kondensacyjnymi typu VITODENS 300 o mocy grzewczej Q = 66 kw każdy z promiennikowymi palni kami MatriX ) dostarczane jako fabrycznie przygotowaną do montażu kompletną kotłownię wraz z układem rozdzielaczy, sprzęgłem hydraulicznym wyposażeniem zabezpieczającym, systemem zasilania gazu, odprowadzeniem kondensatu oraz niezbędną armaturą i automatyką VITOTRONIC 100 z kaskadowym regulatorem VITOTRONC 333 ( typ MW2 ). Czynnik grzejny przygotowywany przez w/w urządzenie grzewcze zasilać będzie instalacje c.o., c.t.w.m. oraz podgrzewacz po jemnościowo przepływowy typu VITOCELL B 300 o pojemności 500 l służący do przygotowywania i magazynowania c.w.u. Czynnik grzejny opuszczający kotły będzie kierowany w układzie równoległym do: obiegu c.o., z zaworem mieszającym firmy " VIESSMANN " obiegu c.t.w.m. zaworem mieszającym przy centrali wentylacyjnej układu N1 obiegu przygotowania c.w.u. Do wymuszenia przepływu czynnika grzejnego w w/w instalacjach grzewczych przykładowo zastosowano pompy z elektroniczną regulacją wydajności produkowane przez firmę GRUNDFOSS. Zabezpieczenie instalacji grzewczych przed wzrostem ciśnienia i temperatury w projektowa nym układzie zamkniętym przyjęto zgodnie z normą PNB02414 z 1999 r. oraz przepisami DT UC 90/ WD/KW. W tym celu zastosowano ciśnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX typu 200 N produkowane przez firmę " WINKELMANN & PANNHOFF GMBH " połączone rurą wzbiorczą do rozdzielacza powrotnego obiegu grzewczego. Do zabezpieczenia instalacji c.w.u.zastosowano ciśnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX typu 80D produkowane przez firmę WINKELMANN & PANNHOFFGMBH połączone rurą zbiorczą do przewodu zimnej wody przed podgrzewaczem c.w.u.. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u. zgodnie z wymogami normy PN76/B02440 stanowi zawór bezpieczeństwa usytuowany po stronie zimnej wody i ustawiony na ciśnienie otwarcia p 1 = 0,6 MPa. Zgodnie z charakterystyką techniczną urządzenia grzewczego VITOMODUŁ 300 zastosowanego w projekcie kotły zostały zabezpieczone fabrycznie. 9

9 Instalacja zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji. Zimna woda dla potrzeb przygotowania c.w.u. i potrzeb własnych kotłowni zostanie doprowa dzona do pomieszczenia kotłowni z projektowanej wewnętrznej instalacji wodociągowej. Do zabezpieczenia w/w instalacji wodociągowej przed skażeniem przewidziano zastosowanie zaworów zwrotnych antyskażeniowych firmy DANFOSS typu EA271 DN 40 oraz CA296 DN 20. Tak przygotowana woda kierowana będzie do podgrzewacza c.w.u. oraz do zmiękczacza wody technologicznej typu AQUASET 500 Z uwagi na brak badań własności fizyko chemicznych wody wodociągowej w projektowa nym budynku do doboru urządzenia zmiękczającego przyjęto średnią wartość twardości wody wodociągowej tj. ok 15 o N. Po opuszczeniu podgrzewaczy c.w.u. doprowadzona zostanie do punktów czerpalnych instalacji ciepłej wody. Do wymuszenia obiegu wody w instalacji cyrkulacyjnej przewidziano pompę typu UPE produkowaną przez firmę GRUNDFOSS Instalacja gazowa. Zastosowane urządzenie grzewcze VITOMODUŁ 300 2K (P) zostało wyposażone w kotły kondensacyjne VITODENS 300 z palnjkami promiennikowymi METRIX oraz fabrycznie za montowany system zasilania gazu. Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi ok. 4,62 m 3 /h. Projektowana instalacja gazowa została wyposażona w aktywny system bezpieczeństwa składający się z: istniejącego zaworu elektromagnetycznego centralki Eco ALPA P17 czujnika ALPA PicoGazNG/EcoPel sygnalizatora optyczno akustycznego ALPA SZOAmini Producentem w/w systemu bezpieczeństwa jest Zakład Automatyki i Elektroniki "ATEST Gaz" Gliwice, ul. Sowińskiego 5. Detektor należy zainstalować nad posadzką kotłowni w pobliżu kotła. Centralkę sterującą należy umieścić na ścianie pod stropem hallu w sąsiedztwie kotłowni Zawór odcinający elektromagnetyczny znajduje się w szafce gazowej na główny kurek gazowy i reduktor. Sygnalizator optyczno akustyczny należy umieścić na portierni. Z uwagi na stosowanie gazu płynnego w instalacji gazowej powinien być zamontowany bez piecznik ciśnienia gazu o zakresie roboczym mbar Instalacja wentylacyjna i spalinowa. Spaliny z kotłów oraz powietrze do zamkniętej komory spalania doprowadzane będzie indywidualnymi kominami zbudowanymi z podwójnych rur o średnicach 100/150 mm. Dla potrzeb wentylacji kotłowni przewiduje się otwory nawiewne o łącznej powierzchni czynnej F n = 0,06 m 2, które należy wykonać w dolnej partii drzwi wejściowych tak aby dolna krawędź była umieszczona nie wyżej niż 30 cm od posadzki. Usuwanie powietrza z kotłowni zapewniać będą dwa istniejące kanały wentylacji grawitacyj nej z wlotami tuż nad posadzką i pod stropem Instalacja automatycznej regulacji i sterowania. Kotły pracować będą w systemie kaskadowym z dwoma obiegami grzewczymi i 10

10 podgrzewem c.w.u.. Regulator kaskadowy VITOTRONIC 333 MW 2W zarządzać będzie pracą dwóch kotłów VITDENS 300 wyposażonych w indywidualne regulatory VITOTRONIC 100 HC1. Zawór mieszający 3 drogowy dla instalacji c.o. sterowany będzie we współdziałaniu z w/w regulatorem w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. Zawór termostatyczny przy nagrzewnicy wentylacyjnej sterowany będzie kanałowym czujnikiem temperatury powietrza nawiewanego umieszczonym za centralą wentylacyjną nawiewną. Schemat automatycznej regulacji przedstawiono wraz ze schematem technologicznym kotłowni na rysunku nr 14. Cała instalacja u.a.r. ( wraz z odbiornikami prądu ), oprawy oświetleniowe, oraz gniazda wtykowe 220V i 24V powinny być zasilane z rozdzielnicy elektrycznej, zaprojektowanej wyłącznie dla indywidualnych potrzeb kotłowni Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia kotłowni Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. Woda z posadzki kotłowni powinna być odprowadzana powierzchniowo na zewnątrz pomieszczenia przez odpowiednie ukształtowanie spadków posadzki i wykonanie przepustów w ścianach zewnętrznych. Nad zlew doprowadzono instalację zimnej wody zmiękczonej, zakończoną zaworem czerpalnym ze złączką do węża, umożliwiającym napełnianie zładu grzewczego Zabezpieczenia przeciwhałasowe i przeciwdrganiowe. Dzięki zastosowaniu w kotłach VITODENS 300 promiennikowych palników MatriX poziom poziom hałasu emitowany do otoczenia jest nieznaczny. Praktycznie rzecz biorąc, urządzenia zastosowane w projekcie nie stanowią źródeł drgań materiałówych o działaniu szkodliwym dla otoczenia, nie mniej przy montażu pomp należy zastosować połączenia elastyczne Zabezpieczenie przeciwpożarowe. Przy zastosowaniu aktywnego systemu bezpieczeństwa oraz prawidłowo zorganizowanej wentylacji pomieszczenie kotłowni praktycznie nie jest zagrożone wybuchem. Odporność ogniowa jej przegród nie powinna być mniejsza niż 1 godzina a drzwi wejściowych 0,5 godziny. Odpowiednie zabezpieczenie przegród budowlanych należy uwzględnić w projektach branż architektury i konstrukcji. Dla zabezpieczenia kotłowni na wypadek pożaru, użytkownik powinien wyposażyć ją w podręczny sprzęt p. poż. umożliwiający gaszenie urządzeń elektrycznych będących pod napięciem Charakterystyka zastosowanych materiałów Urządzenia, rury, armatura i osprzęt kontrolno pomiarowy. Instalacje przewodowe w obrębie kotłowni należy wykonać z: rur stalowych " czarnych " ze szwem wg PN80/H74200, łączonych przez spawanie z łukami gładkimi o promieniu gięcia R = 1,5 D n ( instalacja grzewcza ). rur stalowych ze szwem wg. PN80/H74200 obustronnie ocynkowanych ( pojedynczo i podwójnie ) z łącznikami gwintowanymi z żeliwa ciągliwego ocynkowanymi wg.pn76/h

11 Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych, stalowych jako gazoszczelne Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje cieplne. Po zmontowaniu projektowanych instalacji przewiduje się zabezpieczenie antykorozyjne tych fragmentów, które nie posiadają zabezpieczenia fabrycznego. Elementy nie zabezpieczone należy oczyścić do II stopnia czystości, zgonie z normą PN 70/H97050, a następnie pomalować 2 x farbą chlorokauczukową do gruntowania, chromianową, czerwoną, tlenkową i 1 x emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania / tylko przewody nieizolowane /. Po malowaniu przewody instalacji grzewczych oraz c.w.u. i cyrkulacji należy zaizolować zgodnie z normą PN85/B02421 trudnopalnymi otulinami PE firmy " AMSTRONG " typu TUBOLIT DG lub analogicznymi o grubościach / zasilanie / powrót /.: DN 20 15/ 20 mm DN 40, 32 15/ 25 mm Próby hydrauliczne. Zmontowane elementy instalacji technologicznej grzewczej należy poddać próbom hydrauli cznym wodą zimną na ciśnienie 0,6 MPa, instalacji zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji na ciś nienie 0,9 MPa a następnie wodą ciepłą na parametry pracy. Po zakończeniu prób instalacje należy przepłukać wodą z prędkością 1,5 m/s oraz wyregulować hydraulicznie zgonie z P.W. instalacji c.o. Próbę szczelności instalacji gazowej należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa i zakończyć próbą drożności przewodów. 6. Wytyczne branżowe Branża architektoniczna i konstrukcyjna. W projektach budowlanych w/w branż należy przewidzieć: w budynku należy zastosować okna z listwami wentylacyjnymi zapewniającymi naturalny napływ świeżego powietrza przewidzieć kratki kontaktowe w drzwiach zaznaczonych na rzucie poddasza przewidzieć przebicia w przegrodach budowlanych do przeprowadzenia projektowanych instalacji sanitarnych przewidzieć strop podwieszony w przedsionku z uwzględnieniem inspekcji centrali wentylacyjnej ( od dołu ) przewidzieć strop podwieszony na parterze w korytarzu oraz w łazienkach mieszkań przewidzieć przestrzeń instalacyjną pod stropem środkowej części sali wykładowej przewidzieć obudowę instalacji c.o. prowadzonej pod stropem parteru wzdłuż ścian zewnętrznych w kotłowni przewidzieć nawiewny otwór wentylacyjny, dwa kanały wentylacji grawitacyjnej wywiewnej ( góra, dół } oraz dwa kanały spalinowo powietrzne o średnicy 100/150 mm wyprowadzone na wysokość 0,5 m nad kalenicę budynku. drzwi wejściowe do kotłowni o szerokości 1,0 m otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej zgodnie z zaleceniami zawartymi w p okna o łącznej powierzchni F o = 0,81 m 2 ( minimum 1/15 powierzchni podłogi kotłowni ) izolację akustyczną ścian i stropu oraz roboty wykończeniowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie Przed wylewaniem wieńca osadzić rury ochronne dla przewodów c.o. zasilających 12

12 grzejniki na poddaszu Przed wylewaniem podciągu w osi B i C. Osądzić rury ochronne dla rurociągów. Przebicia przez podciąg na korytarzu i sali wykładowej parteru wykonać w odległości nie większej niż 15 cm od stropu. na przejściach rur przez ściany będące oddzieleniami strefpożarowych (na wyjściu z kotłowni i pom. technicznego ) należy stosować bierne zabezpieczenia p.poż. systemu HILTI: dla rur palnych o średnicy do 25 mm stosować masę pęczniejącą CP611 obustronnie na głębokość po 50 mm z minimalną grubością pierścienia 50 mm. Pozostałe szczeliny wypełniać masą uszczelniającą CP606. Dla rur niepalnych (stal) o średnicy do 32 mm stasować na przejściach otuliny z wełny mineralnej o grubości 50 mm i długości po 500 mm z każdej strony przegrody oraz obustronnie masę uszczelniającą CP601S, Dla rur jw. Lecz o średnicy powyżej 32 mm stosować izolację o długości po 750 mm. Stosować wełnę mineralną o gęstości 100 kg/m Branża sanitarna. W projektach budowlanych w/w branży należy przewidzieć: doprowadzenie instalacji zimnej wody do odbiorników w kotłowni nawiązanie zładu instalacji c.o.do instalacji grzewczej w kotłowni nawiązanie zładów instalacji c.w.u. i cyrkulacji do rozwiązań technologicznych w kotłowni doprowadzenie gazu do zestawu kotłowego 6.3. Branża elektryczna. W projekcie budowlanym w/w branży należy przewidzieć: przewidzieć zasilenie wszystkich silników napędzających wentylatory wentylacji mechani cznej układy wentylacyjne obsługujące salę wykładową będą pracowały na I lub II biegu w zalezności od frekfencji w czasie użytkowania sali ( sterowanie ręczne ), w pozostałym okresie doby przejdą automatycznie do pracy okresowej w cyklu 15 minut w każdej godzinie układy wywiewne z łazienek na poddaszu będą pracowały w sposób ciągły przewidzieć doprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielnicy głównej budynku do rozdzielni elektrycznej na potrzeby kotłowni gniazdo 220 V dla stacji uzdatniania wody oświetlenie pomieszczenia kotłowni umożliwiające swobodną i bezpieczną obsługę, konserwację i dokonywanie odczytu wskazań armatury kontrolno pomiarowej zasilenie wszystkich odbiorników oraz elementów automatyki i sterowania zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z projektantem branży elektrycznej sterowanie zaworem elektromagnetycznym w powiązaniu z manometrem kontaktowym umieszczonym na instalacji hydrantowej na poddaszu. Uwaga końcowa. Dopuszcza się możliwość zamiany urządzeń zastosowanych w projekcie za wiedzą Inwestora i projektanta pod warunkiem zachowania przewidzianego standardu Instalacje ujęte w niniejszym opracowaniu powinny być wykonane zgonie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych " tom II " Instalacje sanitarne i przemysłowe " W trakcie eksploatacji instalacje należy okresowo kontrolować zwłaszcza w zakresie czystości kotłów, palników i filtrów, sprawności pomp obiegowych i zaworów automatycznej 13

13 regulacji oraz szczelności instalacji gazowej. Opracował: 14

14 O B L I C Z E N I A do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowywanego budynku dydaktyczno naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zlokalizowanego przy ulicy Wschodniej Określenie bilansów mediów sanitarnych dla potrzeb w/w obiektu Zapotrzebowanie zimnej wody Dane wyjściowe. ilość mieszkańców n = 50 M czas rozbioru zimnej wody w ciągu doby t = 18 h/d jednostkowe zapotrzebowanie zimnej wody wg. " Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody " ( przyjęto analogię jak dla domów studenckich ) q j.zw = 200 l/md współczynnik nierównomierności dobowej N d = 1,4 współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 3, Średnie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody. G śr.d.z.w. = 50 x 200 = l/d = 10,0 m 3 /d Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody. G max.d.z.w. = 10,0 x 1,4 = 14,0 m 3 /d Średnie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody. G śr.h..z.w. = 10/18 = 0,56 m 3 /h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody. G max.h..z.w. = 0,56 x 1,4 x 3,2 = 2,5 m 3 /h Miarodajne sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody do celów bytowych. Nazwa punktu czerpalnego Ilość n (szt.) Normatywny wypływ wody q n ( l/s) Sumaryczny wypływ n x q n ( l/s ) bateria wannowa 5 0,30 1,50 bateria natryskowa 9 0,20 1,80 bateria umywalkowa 25 0,14 3,50 bateria 5 0,14 0,70 zlewozmywakowa płuczka zbiornikowa 16 0,13 2,08 zawór pralki automat. 5 0,25 1,25 zawór pisuarowy 2 0,30 0,60 Razem: 11,43 15

15 q s = 0,682 x 11,43 0,45 0,14 = 1,90 l/s Miarodajne sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody do celów p. poż. Założono, że jednocześnie mogą być czynne dwa hydranty wewnętrzne o średnicy D n = 25 mm i jednostkowym zapotrzebowaniu wody q = 1,0 l/s. q p.poż. = 1 x 2 = 2,0 l/s Sprawdzenie średnicy przyłącza. Dla wydajności q s =2 + 0,15 x 1,9 = ok. 2,3 l/s w istniejącym przyłączu o średnicy D n = 50 mm prędkość przepływu ok. 1,2 m/s jest wartością dopuszczalną Dobór wodomierza. Dla przepływu q s = 2,3 l/s = 8,28 m 3 /h dobrano wodomierz sprzężony typu MW/JS 50/2,5, którego opór wg. danych katalogowych wyniesie H w = ok. 10 kpa = 1000 mm.s.w Ilość odprowadzanych ścieków socjalno bytowych. Ilość ścieków socjalno bytowych w przybliżeniu stanowić będzie 95% zapotrzebowania zimnej wody Średni dobowy odpływ ścieków. G śr.d.śc.. = 10 x 0,95 = 9,5 m 3 /d Maksymalny dobowy odpływ ścieków. G max..d.śc.. = 14 x 0,95 = 13,3 m 3 /d Średni godzinowy odpływ ścieków. G śr.h.śc.. = 0,56 x 0,95 = 0,53 m 3 /d Maksymalny godzinowy odpływ ścieków. G max..h.śc.. = 2,5 x 0,95 = 2,38 m 3 /d Miarodajny sekundowy odpływ ścieków. q s..sc = 1,9 + 1,6 = 3,5 l/s 1.3. Zapotrzebowanie c.w.u Dane wyjściowe. ilość mieszkańców n = 50 M jednostkowe średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. q j.ś.d. = 110 l/m.d. jednostkowe maksymalne dobowe zapotrzebowanie c.w.u. q j.ś.d. = 130 l/m.d. współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 9,32 x 50 0,244 = 3,59 czas rozbioru c.w.u. w ciągu doby t = 18 h/d 16

16 Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. G śr.d.c.w.u. = 50 x 110 = 5500 l/d = 5,5 m 3 /d Maksymalne dobowe zapotrzebowanie c.w.u. G max.d.c.w.u.. = 50 x 130 = 6500 l/d = 6,5 m 3 /d Średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. G śr.h..c.w.u.. = 5,5/18 = 0,3 m 3 /h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie c.w.u Zapotrzebowanie energii cieplnej. G max.h..c.w.u. = 0,3 x 3,59 = 1,08 m 3 /h Zapotrzebowanie energii cieplnej dla instalacji c.o. Zapotrzebowanie energii cieplnej wg. obliczeń strat ciepła wynosi Q c.o. = ok. 65,3 kw Średnie godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. Q śr,hc.w.u. = 300 x 1,0 x ( 55 5 ) x 1,163 x 10 3 = ok. 17,5 kw Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. Q śr,hc.w.u. = 1080 x 1,0 x ( 55 5 ) x 1,163 x 10 3 = 62,8 kw Zapotrzebowanie energii cieplnej dla instalacji c.t.w.m. Zapotrzebowanie energii cieplnej dla wentylacji mechanicznej wynosi Q c.t.w.m. = ok.19,2 kw 2. Obliczenia dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej Określenie ilości powietrza wentylującego. Ilość powietrza wentylującego salę wykładową oraz łazienki przy pokojach na poddaszu określono na podstawie normatywnego przydziału świeżego powietrza na osobę przebywającą w wentylowanym pomieszczeniu. W pozostałych pomieszczeniach kierowano się kryterium zalecanej ilości wymian stosownie do funkcji. 17

17 L.p Nazwa i nr pom. Kubatura Ilość wymian Ilość powietrza wentylują cego Rodzaj wentyl. Układy wentylac V [m 3 ] n n [ h 1 ] n w [ h 1 ] L n [m 3 /h] L w [m 3 /h] 1 Sala wykładowa (0.23) 2 Łazienka (1.04) 3 Łazienka (1.08) 4 Magazyn (1.10) 5 Łazienka (1.13) 6 Kuchnia (1.14) 7 Pom. porządk. (1.15) 8 Łazienka (1.18) 9 Łazienka (1.22) 10 Łazienka (1.27) 11 Łazienka (1.31) 12 Łazienka (1.35) 13 Łazienka (1.39) 14 Łazienka (1.43) 200 3,75 7,50 3,75 7, w.m. n. w. 9 13, w.m.w , w.m.w ,00 30 w.m.w ,85 50 w.m.w ,33 50 w.m.w ,33 30 w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w.. N1,W1a, W1b, W1c, W1d W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 Uwagi 2.2. Podział na układy wentylacyjne i dobór urządzeń Układ nawiewny N1. Nawiew powietrza do sali wykładowej (0.23) w ilości L n = 750/1500 m 3 /h. Do przygotowania i nawiewu powietrza zewnętrznego zastosowano centralę nawiewną, podwieszoną typu VS15LS/H/SST o skokowo zmiennej wydajności wydajności L n = 750/1500 m 3 /h, ciśnieniu dyspozycyj nym H = 200 Pa, z nagrzewnicą wodną o mocy grzewczej Q = 19,18 kw, wentylator napędzany silnikiem elektrycznym o mocy N = 1,75 kw, zasilanie 230V/50Hz/7,6A, ciśnienie akustyczne na wylocie 41,2 db/a/ przy częstotliwości 500 Hz. Doboru centrali dokonano w oparciu o program komputerowy producenta / VTS POLSKA / 18

18 a jej parametry techniczne przedstawiono w karcie doboru dołączonej do projektu Układy wywiewne W1a, W1b, W1c, W1d. Wywiew powietrza z sali wykładowej (0.23) w ilości L w = 750/1500 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano cztery wentylatory dachowe typu TFER 200 o wydajności 375 m 3 /h każdy, sprężu H = ok.200 Pa, napędzane jednofazowymi silnikami elektrycznymi o mocy N = 109 W, obrotach n = 2550 min 1, zasilanie 230V/50Hz /0,48A, masa m = 5,5 kg, poziom ciśnienia akustycznego 36 db/a/ w odl.4 m od wentylatora. Wentylatory należy zamówić wraz z tyrystorowymi bezstopniowymi regulatorami obrotów Mtypu REE 1 oraz podstawami dachowymi typu FRT Układ wywiewny W2. Wywiew powietrza z łazienki (1.04) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W3. Wywiew powietrza z łazienki (1.08) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W4. Wywiew powietrza z magazynu (1.10) w ilości L w = 30 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 30 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W5. Wywiew powietrza z łazienki (1.13) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 50 m 3 /h, sprężu H = 34 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W6. Wywiew powietrza z kuchni (1.14) w ilości L w = 50 m 3 /h. 19

19 Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 50 m 3 /h, sprężu H = 34 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W7. Wywiew powietrza z pomieszczenia porządkowego (1.15) w ilości L w = 30 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 30 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W8. Wywiew powietrza z łazienki (1.18) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W9. Wywiew powietrza z łazienki (1.22) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W10. Wywiew powietrza z łazienki (1.27) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W11. Wywiew powietrza z łazienki (1.31) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. 20

20 Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W12. Wywiew powietrza z łazienki (1.35) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W13. Wywiew powietrza z łazienki (1.39) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy ty pu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W14. Wywiew powietrza z łazienki (1.43) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Wykaz elementów i urzadzeń wentylacyjnych Układ nawiewny N1. L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Centrala wentylacyjna, nawiewna, podwieszona typu VS15LS/H/SST o wydajności L n = 750/1500 m 3 /h, sprężu H = 200 Pa, zbudowana z sekcji: tłumienia, filtracji, nagrzewania ( z nagrzewnicą wodną o mocy grzewczej 19,18 kw), wentylatorowej ( napędzanej jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 1,75 kw i obrotach n = 1160 min 1 ) i 2 x tłumienia. Centralę należy zamówić wraz z przepustnicą wielopłaszczyznową, połączeniami.elastycznymi i elementami automatyki 2 Kolano an. typu A/I 660 x 250, H 1 = H 2 = Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi 1 VTS Szczegółowe parametry tecniczne przed stawiono w karcie doboru załączonej do projektu 1 KB137.5/9/

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowywanego kurnika zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowywanego kurnika zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI WOD. - KAN. DLA PRZEBUDOWYWANEGO KURNIKA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOŻUCHOWSKIEJ 5b. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ LABORATORIÓW PRZEBUDOWYWANEGO WIWARIUM W BUDYNKU DYDAKTYCZNO - NAUKOWYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOŻUCHOWSKIEJ 5b. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie SPIS TREŚCI A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Wiadomości ogólne o obiekcie 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania 4.2.Instalacja wod kan 5. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną.

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną. 1! " # $ % & $ ' ( $ ) & * +! $ & +, & * - #. / 0 $ ( 1 1 #, ( + 2, 3 $ ( ( $ & 4 " ) " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 7 & * +. $ 3 * ( " + $ 5 $ 8 $ 2 " $ ( + $ & ( 4 2 & 4 " 7 " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 9 & # (, #, # (

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEJ I REMONTOWANEJ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KATEDRY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PASOśYTNICZYCH Z KLINIKĄ CHORÓB KONI PSÓW I KOTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE OBIEKT : Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie. ADRES : Skołyszyn 232, 38-242

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RYSUNKI. IS1 Instalacja wod-kan - rzut parteru 1 : 100 IS2 Wentylacja - rzut parteru 1 : 100 NR NAZWA RYSUNKU SKALA

SPIS TREŚCI RYSUNKI. IS1 Instalacja wod-kan - rzut parteru 1 : 100 IS2 Wentylacja - rzut parteru 1 : 100 NR NAZWA RYSUNKU SKALA SPIS TREŚCI 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis techniczny 3.1 Instalacja ciepłej i zimnej wody 3.2 Kanalizacja sanitarna i technologiczna 3.3 Wentylacja 3.4 Demontaże RYSUNKI NR NAZWA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA. EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Stadium: Temat: Obiekt: Adres: SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121A

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121A Bogumił Konopka Śląska Agencja Energetyczna 41-500 Chorzów, ul. Ryszki 57/21 (0 32) 245 99 04, 601 48 04 96 Konto: PKO BP O/Chorzów nr 86 1020 2368 0000 2102 0025 8244 NIP 627-100-59-81 E-mail: saekon@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1S Rzut parteru instalacja c.o. skala 1 : 100 2S Rzut 1 piętra instalacja c.o. skala 1 : 100 3S Rzut parteru instalacja wody zimnej, c.w.u. i hydrantowa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea.

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO przebudowy pomieszczeń części budynku

Bardziej szczegółowo