Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Rysunki: 3.1. Sytuacja skala 1:500 rys. nr Rzut parteru skala 1: 50 rys. nr Rzut parteru ( strop podwieszony ) skala 1: 50 rys. nr Rzut poddasza skala 1: 50 rys. nr Rzut dachu skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji wodociągowej część 1 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji wodociągowej część 2 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.o. część 1 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.o. część 2 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.o. część 3 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.t.w.m. skala 1: 50 rys. nr Schemat technologii i automatyki kotłowni gazowej rys. nr Rzut kotłowni skala 1: 20 rys. nr Przekrój kotłowni A A skala 1: 20 rys. nr Przekrój kotłowni B B skala 1: 20 rys. nr Przekrój kotłowni C C skala 1: 20 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 1 skala 1: 50 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 2 skala 1: 50 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 3 skala 1: 50 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 4 skala 1: 50 rys. nr Profil podłużny kanalizacji deszczowej skala 1: 500/100 rys. nr 21 2

2 O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej dla przebudowywanego budynku dydaktyczno naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Wschodniej 68. W szczególności zakres opracowania obejmuje: instalację c.o. instalację zimnej wody instalację c.w.u. i cyrkulacji instalację kanalizacji sanitarnej instalację kanalizacji deszczowej instalacje wentylacji mechanicznej kotłownię gazową kanalizację deszczową 2. Materiały wyjściowe do projektowania. podkłady architektoniczno budowlane opracowane w formie elektronicznej mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500 wizja lokalna projekt budowlany uzgodnienia międzybranżowe obowiązujące normy i przepisy 3. Charakterystyka obiektu. Przebudowywany budynek będzie obiektem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym z poddaszem zaadaptowanym w znacznym stopniu na cele użytkowe. Na parterze zlokalizowano gabinety, 4 mieszkania służbowe, salę wykładową, pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne a ponadto halle, korytarz, pomieszczenie magazynowe i kotłownię gazową. Na poziomie poddasza usytuowano pokoje gościnne z łazienkami, ogólnodostępną kuchnię i łazienkę a także magazyn i pomieszczenie porządkowe. W pobliżu ścian szczytowych znajdować się będą dwa poddasza nieużytkowe. 4. Opis stanu istniejącego. W istniejącym budynku występują instalacje c.o., wod. kan oraz kotłownia gazowa o mocy grzewczej 47,7 kw. Z uwagi na dogłębną przebudowę wszystkie w/w instalacje oraz kotłownię należy zdemontować a urządzenia technologiczne występujące w kotłowni przekazać Inwestorowi do ewentualnego wykorzystania w innym obiekcie. 5. Opis projektowanych instalacji Instalacja c.o. Do ogrzewania budynku zaprojektowano instalację c.o. wodną ( o parametrach 80/60 o C ), pompową, systemu zamkniętego zasilaną z nowoprojektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku na poziomie parteru. Zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania budynku określono wg normy PNB03406 przyjmując temperatury obliczeniowe na podstawie norm PN82/B02403 i PN82/B

3 oraz normatywne współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania budynku wynosi ok. 65 kw. Przewiduje się instalację dwururową z rozdziałem górnym dla parteru i dolnym dlapoddasza prowadzoną pod stropem parteru trasami przedstawionymi na rzucie tej kondygnacji ze spadkiem 1 w kierunku kotłowni. Jako elementy grzejne przewidziano stalowe grzejniki płytowe oraz grzejniki drabinkowe ( montowane w łazienkach ) a do regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach zawory termoregulacyjne z głowicami termostatycznymi firmy Danfoss. Przewidziano 3 odrębne ciągi przewodów rozprowadzających instalację c.o. Dwa ciągi zasilają grzejniki usytuowane przy ścianach zewnętrznych. eden J ciąg zasila grzejniki usytuowane w środkowej części budynku (na parterze i poddaszu). Główne przewody poziome z kotłowni zostaną rozprowadzone pod stropem parteru. W przestrzeni korytarza, sali wykładowej i łazienek ukryte w stropie podwieszonym. Trasy poziomych przewodów magistralnych oraz podejścia do pionów przedstawiono na rzucie parteru strop podwieszony rys nr 3. Usytuowanie pionów oraz grzejników zaznaczono na rzutach poszczególnych kondygnacji. Przewody należy prowadzić możliwie najbliżej stropu parteru, ze spadkiem 1 w kierunku kotłowni. Przebicia przez podciąg na korytarzu i sali wykładowej parteru wykonać w odległości nie większej niż 15 cm od stropu. Na każdym ciągu rozprowadzającym w kotłowni należy zamontować zawory stabilizujące ciśnienie ASVPV i ASVI, których nastawy podano na rozwinięciach. Zawory typu ASV będą służyły również jako zawory do odwodnienia instalacji. Należy więc montować je w sposób dostępny dla służb eksploatacyjnych. Odpowietrzenie instalacji zapewniać będą samoczynne zawory odpowietrzające zamontowane na zakończeniach poszczególnych ciągów. Spust wody z głównych odgałęzień umożliwiać będą zawory spustowe zamontowane w pomieszczeniu kotłowni. Przewody c.o. zasilające grzejniki przy ścianach zewnętrznych prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody w bruzdach ściennych zaizolować termicznie przeciwko roszeniu. Przejścia przewodów c.o. przez wieniec prowadzić w rurach ochronnych. Przewody zasilające grzejniki na poddaszu w łazience i korytarzu należy wykonać rurami typu PEX np. firmy WIRSBO z osłoną antydyfuzyjną w rurach osłonowych ułożonych w warstwach posadzkowych poddasza. W miejscach zaznaczonych na rzucie parteru ( rys nr 3) należy wykonać punkty stałe mocując je do stropu. Magistralne przewody poziome instalacji c.o. prowadzone pod stropem parteru należy wykonać z rur stalowych "czarnych" średnich izolowanych termicznie otulinami zgodnie z normą PNB02421:2000. Minimalne grubości dla izolacji o λ=0,035 W/mK dla przewodów zasilających dla DN 32 do DN 40 to 25 mm, dla przewodów DN 25 to 20mm. Grubości dla przewodów powrotnych poniżej DN 40 to 15 mm. Jako elementy grzewcze przewidziano zastosowanie grzejników stalowych, płytowych firmy PURMO typu Centrala wentylacyjna z zaworami termostatycznymi typu RTDN i głowicami firmy DANFOSS przystosowanymi do podłączenia z boku. Grzejniki na korytarzu poddasza typu V z podłączeniem od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym. W łazienkach przewidziano grzejniki drabinkowe firmy PURMO typu Skalar. Podejścia do grzejników wykonać w ściankach działowych i podłączać je od dołu przy zastosowaniu na powrocie zaworów termostatycznych grzejnikowych typu RAURXB firmy Danfoss. 4

4 Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać kilkakrotnemu płukaniu a następnie napełnić wodą uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i po upływie 24 godzin poddać próbie ciśnieniowej "na zimno " na ciśnienie 0,9 MPa. Próbę należy przeprowadzić najpierw dla instalacji wykonanej ze stali przy zamkniętych wszystkich zaworach na odgałęzieniach do grzejników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby należy przeprowadzić próbę całej instalacji łącznie z odcinkami wykonanymi w systemie "rura w rurze" wg następującej procedury: wykonać próbę wstępną podczas, której w czasie 30 min. należy dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne w odstępach co 10 min. (po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej ciśnienie w badanej instalacji nie powinno obniżyć się o więcej niż o 0,6 bara) bezpośrednio po tym należy wykonać próbę zasadniczą trwająca dwie godziny (w tym czasie ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,2 bara) podczas trwania powyższej próby należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz po uzyskaniu pozytywnych rezultatów prób "na zimno" należy przeprowadzić próbę "na gorąco" Instalację wykonaną z rur stalowych należy oczyścić z nalotów rdzy a następnie pomalować farbami antykorozyjnymi. 5.2 Instalacja ciepła technologicznego. Przygotowanie ciepła dla nagrzewnicy wentylacyjnej będzie odbywa się w projektowanej kotłowni gazowej. Instalacja doprowadzona będzie do nagrzewnicy w centrali podwieszonej pod stropem parteru w przedsionku hollu. Nagrzewnica ma moc 19,18kW Przewody poziome dn 20mm wyprowadzone będą z kotłowni do przestrzeni stropu podwieszonego parteru i prowadzone trasą pokazanymi na rys nr 3. Przewody ciepła technologicznego w gabinetach będą prowadzone równolegle do instalacji c.o. Przy podejściu do nagrzewnicy na zasilaniu zainstalowana będzie pompa obiegowa MAGNA oraz zawór regulacyjny trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym utrzymujący zadaną temperaturę (dostarczany razem z centralą). Zawór będzie zamontowany wraz z towarzyszącym osprzętem: filtry siatkowe, zawory odcinające na powrocie i zasileniu. Instalację wykonaną z rur stalowych należy oczyścić z nalotów rdzy a następnie pomalować farbami antykorozyjnymi. W miejscach zaznaczonych na rzucie parteru ( rys nr 3) należy wykonać punkty stałe mocując je do stropu. Przewody instalacji c.t. należy wykonać z rur stalowych "czarnych" średnich izolowanych termicznie otulinami zgodnie z normą PNB02421:2000. Minimalne grubości dla izolacji o λ=0,035 W/mK dla przewodów zasilających DN 20 to 20mm,dla przewodów powrotnych DN 20 to 15 mm. Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać płukaniu i próbom szczelności jak dl a instalacji c.o Instalacja zimnej wody oraz c.w.u. i cyrkulacji. Źródłem zimnej wody dla przedmiotowego obiektu będzie istniejące przyłącze wodociągowe o średnicy D = 50 mm wprowadzone do projektowanej komórki technicznej zlokalizowanej w południowowschodnim narożniku budynku. Do pomiaru zużycia zimnej wody zastosowano wodomierz sprzężony typu MW/JS 50/2,5. Do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed zanieczyszczeniem spowodowanym wystąpieniem przepływów zwrotnych zastosowano zawór antyskażeniowy typu BA 2760 o średnicy Dn = 50 mm firmy Danfoss. 5

5 W pomieszczeniu technicznym za zaworem antyskażeniowym należy zamontować trójnik rozgałęźny na instalację dla potrzeb kotłowni i bytowych oraz do hydrantów p.poż. Na obu odgałęzieniach zamontować zawory odcinające oraz dodatkowo zawór elektromagnetyczny sterowany manometrem kontaktowym ustawionym przy hydrancie na poddaszu który przy wartości ciśnienia równej lub mniejszej od 20 m s.w. będzie odcinał zasilanie elektryczne zaworu powodując jego zamknięcie, czyli odcięcie dopływu na instalację wewnętrzną, kierując cały przepływ na sieć hydrantową. W przypadku występowania ciśnienia wyższego od 20 m s.w. mimo włączenia przycisku przy hydrancie manometrkontaktowy nie spowoduje zamknięcia zaworu elektromagnetycznego i obie instalacje będą miały podawaną wodę. Zawór elektromagnetyczny zamontować między dwoma zaworami odcinającymi oraz dodatkowo zaopatrzyć w obejście awaryjne z zaworem normalnie stale zamkniętym. Przewody instalacji wody zimnej na cele gospodarcze wykonać z rur PP PN10, instalację c.w.u. i cyrkulacji z rur PP PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową. Przewody wody zimnej w pomieszczeniu kotłowni zostaną wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji w kotłowni zostaną wykonane z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Zimna woda zostanie doprowadzona do baterii wannowych, natryskowych, umywalkowych i zlewozmywakowych a także do płuczek ustępowych oraz zaworów pisuarowych i ze złączkami do węży przy pralkach automatycznych. Ponadto zimna woda doprowadzona będzie do stacji uzdatniania wody oraz podgrzewacza przepływowopojemnościowego w kotłowni. Ciepła woda przygotowana w kotłowni zostanie doprowadzona do wszystkich w/w baterii. Instalacje wodociągowe prowadzone będą pod stropem parteru ( w przestrzeni międzystropowej ) trasą przedstawioną na rzucie tej kondygnacji. Instalacje zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji należy wykonać z rur z polipropylenu. Podejścia do punktów czerpalnych prowadzone będą w cokolikach nadposadzkowych oraz bruzdach ściennych i zostaną zakończone zaworami kątowymi. Przewiduje się zastosowanie baterii stojących, łączonych z projektowaną instalacją przy pomocy węży elastycznych. Opróżnianie instalacji zimnej wody odbywać się będzie w komórce technicznej. Opróżnianie instalacji c.w.u. i cyrkulacji odbywać się będzie w kotłowni. W miejscach zaznaczonych na rzucie parteru (rys nr 3) należy wykonać punkty stałe (mocowane do stropu) wspólne dla wszystkich rur instalacji c.o., zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji. Magistralne przewody poziome instalacji c.w.u. i cyrkulacji będą prowadzone pod stropem parteru w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody rozprowadzające należy zaizolować termicznie otulinami zgodnie z normą PNB02421:2000. Minimalne grubości dla izolacji o λ=0,035 W/mK to 15mm. Przewiduje się zastosowanie baterii stojących, łączonych z projektowaną instalacją przy pomocy węży elastycznych. Instalacje zimnej wody oraz c.w.u. i cyrkulacji należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną jeśli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji należy poddać dodatkowej próbie napełniając je wodą o temperaturze 55 o C i ciśnieniu wodociągowym. Podczas próby 6

6 na gorąco należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych Instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne z misek ustępowych, pisuarów, brodzików, umywalek, zlewozmywaków, pralek automatycznych, wpustów zostaną odprowadzone projektowaną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dwa główne ciągi kanalizacji sanitarnej prowadzone będą pod posadzką parteru trasą przedstawioną na rzucie parteru. Przewody odpływowe z przyborów układać w cokolikach nadposadzkowych. Wskazane piony zakończyć nad dachem rurami wywiewnymi a inne zaopatrzyć w zawory napowietrzające np. Durgo. Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PVC.Odcinki prowadzone pod posadzką wykonać w rur PVC typu "ciężkiego". Przejścia przewodów przez ściany fundamentowe wykonać w rurach ochronnych. Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej przewidziano do wymiany. Przyłącze należy ułożyć po starej trasie i wpiąć do istniejącej studzienki S1. Przyłącze zaizolować 20 cm warstwą żużla oraz przykryć dwoma warstwami papy. Odcinki prowadzone pod posadzką wykonać w rur PVC typu "ciężkiego" Kanalizacja deszczowa. Wody opadowe z połaci dachowej opadającej w kierunku zachodnim będą odprowadzane przez projektowane rury spustowe oznaczone jako Rd1 Rd5 do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej prowadzonej w odległości 2 m od zachodniej ściany budynku. Wody opadowe z płaci dachowej opadającej w kierunku wschodnim będą odprowadzane przez projektowane rury spustowe oznaczone jako Rd1a Rd5a oraz przyłącza do projektowa nej sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej w odległości 3 m od ściany wschodniej. Trasy projektowanych przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na rzucie par teru oraz na sytuacji. Przyłącza należy wykonać z rur PCV typu "ciężkiego" o średnicy DN 150 a sieci z takich samych rur lecz o średnicy DN 200. Przyłącza i sieć projektowanej kanalizacji deszczowej należy prowadzić ze spadkiem i = 2% w kierunku istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN 500 przebiegającej w chodniku ulicy Wschodniej. Wpięcie do istniejącej sieci należy wykonać przy użyciu kolana wprowadzonego przez wywiercony otw ór. Studzienki D1 i D2 należy wykonać z prefabrykatów typu BS o średnicy D = 1000 mm Wentylacja mechaniczna. Dla sali wykładowej zlokalizowanej na parterze zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną o skokowo zmiennej wydajności powietrza L n = L w = 750/1500 m 3 /h realizowaną przez układy N1 W1a, W1b, W1c i W1d. Do nawiewu świeżego powietrza zastosowano przykładowo centralę nawiewną, podwieszoną typu VS15LS/H/SST firmy VTS POLSKA usytuowaną w przestrzeni międzystropowej przedsionka. Zużyte powietrze z w/w sali będzie usuwane przez cztery układy wywiewne zakończone przykładowo wentylatorami dachowymi typu TFER 200 firmy SYSTEMAIR posadowionymi na profilowanych podstawach dachowych usytuowanych w miejscach wskazanych na rzucie dachu. Przy frekfencji słuchaczy poniżej 50% ( 25 osób ) centrala nawiewna powinna pracować na niższym biegu wraz z układami wywiewnymi W1a i W1d. Przy wyższej frekfencji centrala powinna zostać przełączona na pracę z pełną wydajnością wraz z układami wywiewnymi W1a, W1b, W1c i W1d. W godzinach funkcjonowania sali wentylacja mechaniczna sterowana będzie ręcznie przez 7

7 osobę prowadząca zajęcia. W pozostałym okresie doby układy wentylacyjne obsługujące salę wykładową przejdą automatycznie do pracy cyklicznej działając na niższym biegu przez 15 minut w każdej godzinie. Kanały i kształtki wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej wg. wymiarów podanych na rysunkach oraz w wykazie elementów i urządzeń wentylacyjnych. Fragment instalacji układu nawiewnego N1 pomiędzy czerpnią ścienną a centralą nawiewną należy zaizolować termicznie matami LAMELLA MAT w/alu foil grubości 30 mm. ( np. firmy ROCKWOOL ). Dla każdej z łazienek usytuowanych na poziomie poddasza zaprojektowano wentylację mecha niczną wywiewną o wydajności L w = 120 m 3 /h. W miejsce powietrza usuwanego z łazienek będzie napływało powietrze zewnętrzne przez listwy wentylacyjne w oknach do pokoi a następnie przez kratki kontaktowe w drzwiach do przedpokoi i do łazienek. Do usuwania powietrza z łazienek zastosowano przykładowo wentylatory łazienkowe, osiowe typu BF 150 montowane na wlotach do projektowanych kanałów wentylacyjnych. W podobny sposób rozwiązano wentylację magazynu (1.10), łazienki (1.13), kuchni (1.14) i pomieszczenia porządkowego (1.15) z zastosowaniem wentylatorów typu BF Kotłownia gazowa Ogólna charakterystyka projektowanej kotłowni. Źródłem energii cieplnej dla przebudowywanego budynku dydaktyczno naukowego będzie projektowana, wbudowana, niskoparametrowa kotłownia wodna, dla której nośnikiem energetycznym będzie gaz płynny ( propan techniczny ) o wartości opałowej 93,56 MJ/m 3. doprowadzony istniejącym przyłączem gazowym ze zbiornika nadziemnego usytuowanego w pobliżu kotłowni Zaprojektowano kotłownię wodną, niskoparametrową ( t z /t p = 80/60 o C), systemu zamkniętego (p stat = ok. 6 m.s.w.) pracującą w układzie równoległym c.o., c.t.w.m. i c.w.u. z 1 stopniowym podgrzewaczem pojemnościowo przepływowym oraz automatyczną regulacją parametrów temperaturowych czynników opuszczających kotłownię: c.o. ( 80/60 o C ) c.t.w.m. ( 80/60 o C ) c.w.u. ( 55 o ) Większość urządzeń technologicznych i automatyki dobrano przykładowo w oparciu o asorty ment produkcji firmy " VIESSMANN " z uzupełnieniem pozostałej części urządzeń renomowanych firm zagranicznych i krajowych. Schemat technologii i automatyki kotłowni przedstawia rysunek nr Przeznaczenie i moc kotłowni. Projektowana kotłownia służyć będzie do zaspakajania potrzeb cieplnych instalacji c.o. i c.t.w.m.oraz przygotowania c.w.u. w podanych poniżej ilościach: zapotrzebowanie ciepła dla instalacji c.o.( wg. obliczeń strat ciepła obiektu.) Q c.o. = 65,3 kw średnie godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. Q sr.h. c.w.u. = 17,5 kw maksymalne godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. 8

8 Q c.w.u. max.h. = 62,8 kw zapotrzebowanie ciepła dla instalacji c.t.w.m. Q c.t.w.m. = 19,2 kw Razem z uwzględnieniem średniego zapotrzebowania c.w.u. Q k = 102,0 kw Pomieszczenie kotłowni. Kotłownia została zlokalizowana na poziomie parteru w północno zachodnim narożniku budynku. Posadzka kotłowni znajdować się będzie na wysokości 30 cm ponad poziomem otaczającego ją terenu. Wysokość kotłowni w świetle wynosi 2,7 m. W projekcie branży budowlanej należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozwiązanie izolacji akustycznej kotłowni ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z jednym z gabinetów. Ze względów technologicznych i funkcjonalnych przewiduje się wyłożenie posadzki i cokoli lików płytkami ceramicznymi podłogowymi, szorstkimi a ścian i stropu odpowiednimi wykła dzinami nienasiąkliwymi, łatwymi do zmywania Instalacja technologiczna grzewcza. Do przygotowania czynnika grzejnego zastosowano przykładowo kompaktowe urządzenie firmy VISSMANN typu VITOMODUŁ 300 2K (P) ( z dwoma wiszącymi kotłami kondensacyjnymi typu VITODENS 300 o mocy grzewczej Q = 66 kw każdy z promiennikowymi palni kami MatriX ) dostarczane jako fabrycznie przygotowaną do montażu kompletną kotłownię wraz z układem rozdzielaczy, sprzęgłem hydraulicznym wyposażeniem zabezpieczającym, systemem zasilania gazu, odprowadzeniem kondensatu oraz niezbędną armaturą i automatyką VITOTRONIC 100 z kaskadowym regulatorem VITOTRONC 333 ( typ MW2 ). Czynnik grzejny przygotowywany przez w/w urządzenie grzewcze zasilać będzie instalacje c.o., c.t.w.m. oraz podgrzewacz po jemnościowo przepływowy typu VITOCELL B 300 o pojemności 500 l służący do przygotowywania i magazynowania c.w.u. Czynnik grzejny opuszczający kotły będzie kierowany w układzie równoległym do: obiegu c.o., z zaworem mieszającym firmy " VIESSMANN " obiegu c.t.w.m. zaworem mieszającym przy centrali wentylacyjnej układu N1 obiegu przygotowania c.w.u. Do wymuszenia przepływu czynnika grzejnego w w/w instalacjach grzewczych przykładowo zastosowano pompy z elektroniczną regulacją wydajności produkowane przez firmę GRUNDFOSS. Zabezpieczenie instalacji grzewczych przed wzrostem ciśnienia i temperatury w projektowa nym układzie zamkniętym przyjęto zgodnie z normą PNB02414 z 1999 r. oraz przepisami DT UC 90/ WD/KW. W tym celu zastosowano ciśnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX typu 200 N produkowane przez firmę " WINKELMANN & PANNHOFF GMBH " połączone rurą wzbiorczą do rozdzielacza powrotnego obiegu grzewczego. Do zabezpieczenia instalacji c.w.u.zastosowano ciśnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX typu 80D produkowane przez firmę WINKELMANN & PANNHOFFGMBH połączone rurą zbiorczą do przewodu zimnej wody przed podgrzewaczem c.w.u.. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u. zgodnie z wymogami normy PN76/B02440 stanowi zawór bezpieczeństwa usytuowany po stronie zimnej wody i ustawiony na ciśnienie otwarcia p 1 = 0,6 MPa. Zgodnie z charakterystyką techniczną urządzenia grzewczego VITOMODUŁ 300 zastosowanego w projekcie kotły zostały zabezpieczone fabrycznie. 9

9 Instalacja zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji. Zimna woda dla potrzeb przygotowania c.w.u. i potrzeb własnych kotłowni zostanie doprowa dzona do pomieszczenia kotłowni z projektowanej wewnętrznej instalacji wodociągowej. Do zabezpieczenia w/w instalacji wodociągowej przed skażeniem przewidziano zastosowanie zaworów zwrotnych antyskażeniowych firmy DANFOSS typu EA271 DN 40 oraz CA296 DN 20. Tak przygotowana woda kierowana będzie do podgrzewacza c.w.u. oraz do zmiękczacza wody technologicznej typu AQUASET 500 Z uwagi na brak badań własności fizyko chemicznych wody wodociągowej w projektowa nym budynku do doboru urządzenia zmiękczającego przyjęto średnią wartość twardości wody wodociągowej tj. ok 15 o N. Po opuszczeniu podgrzewaczy c.w.u. doprowadzona zostanie do punktów czerpalnych instalacji ciepłej wody. Do wymuszenia obiegu wody w instalacji cyrkulacyjnej przewidziano pompę typu UPE produkowaną przez firmę GRUNDFOSS Instalacja gazowa. Zastosowane urządzenie grzewcze VITOMODUŁ 300 2K (P) zostało wyposażone w kotły kondensacyjne VITODENS 300 z palnjkami promiennikowymi METRIX oraz fabrycznie za montowany system zasilania gazu. Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi ok. 4,62 m 3 /h. Projektowana instalacja gazowa została wyposażona w aktywny system bezpieczeństwa składający się z: istniejącego zaworu elektromagnetycznego centralki Eco ALPA P17 czujnika ALPA PicoGazNG/EcoPel sygnalizatora optyczno akustycznego ALPA SZOAmini Producentem w/w systemu bezpieczeństwa jest Zakład Automatyki i Elektroniki "ATEST Gaz" Gliwice, ul. Sowińskiego 5. Detektor należy zainstalować nad posadzką kotłowni w pobliżu kotła. Centralkę sterującą należy umieścić na ścianie pod stropem hallu w sąsiedztwie kotłowni Zawór odcinający elektromagnetyczny znajduje się w szafce gazowej na główny kurek gazowy i reduktor. Sygnalizator optyczno akustyczny należy umieścić na portierni. Z uwagi na stosowanie gazu płynnego w instalacji gazowej powinien być zamontowany bez piecznik ciśnienia gazu o zakresie roboczym mbar Instalacja wentylacyjna i spalinowa. Spaliny z kotłów oraz powietrze do zamkniętej komory spalania doprowadzane będzie indywidualnymi kominami zbudowanymi z podwójnych rur o średnicach 100/150 mm. Dla potrzeb wentylacji kotłowni przewiduje się otwory nawiewne o łącznej powierzchni czynnej F n = 0,06 m 2, które należy wykonać w dolnej partii drzwi wejściowych tak aby dolna krawędź była umieszczona nie wyżej niż 30 cm od posadzki. Usuwanie powietrza z kotłowni zapewniać będą dwa istniejące kanały wentylacji grawitacyj nej z wlotami tuż nad posadzką i pod stropem Instalacja automatycznej regulacji i sterowania. Kotły pracować będą w systemie kaskadowym z dwoma obiegami grzewczymi i 10

10 podgrzewem c.w.u.. Regulator kaskadowy VITOTRONIC 333 MW 2W zarządzać będzie pracą dwóch kotłów VITDENS 300 wyposażonych w indywidualne regulatory VITOTRONIC 100 HC1. Zawór mieszający 3 drogowy dla instalacji c.o. sterowany będzie we współdziałaniu z w/w regulatorem w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. Zawór termostatyczny przy nagrzewnicy wentylacyjnej sterowany będzie kanałowym czujnikiem temperatury powietrza nawiewanego umieszczonym za centralą wentylacyjną nawiewną. Schemat automatycznej regulacji przedstawiono wraz ze schematem technologicznym kotłowni na rysunku nr 14. Cała instalacja u.a.r. ( wraz z odbiornikami prądu ), oprawy oświetleniowe, oraz gniazda wtykowe 220V i 24V powinny być zasilane z rozdzielnicy elektrycznej, zaprojektowanej wyłącznie dla indywidualnych potrzeb kotłowni Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia kotłowni Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. Woda z posadzki kotłowni powinna być odprowadzana powierzchniowo na zewnątrz pomieszczenia przez odpowiednie ukształtowanie spadków posadzki i wykonanie przepustów w ścianach zewnętrznych. Nad zlew doprowadzono instalację zimnej wody zmiękczonej, zakończoną zaworem czerpalnym ze złączką do węża, umożliwiającym napełnianie zładu grzewczego Zabezpieczenia przeciwhałasowe i przeciwdrganiowe. Dzięki zastosowaniu w kotłach VITODENS 300 promiennikowych palników MatriX poziom poziom hałasu emitowany do otoczenia jest nieznaczny. Praktycznie rzecz biorąc, urządzenia zastosowane w projekcie nie stanowią źródeł drgań materiałówych o działaniu szkodliwym dla otoczenia, nie mniej przy montażu pomp należy zastosować połączenia elastyczne Zabezpieczenie przeciwpożarowe. Przy zastosowaniu aktywnego systemu bezpieczeństwa oraz prawidłowo zorganizowanej wentylacji pomieszczenie kotłowni praktycznie nie jest zagrożone wybuchem. Odporność ogniowa jej przegród nie powinna być mniejsza niż 1 godzina a drzwi wejściowych 0,5 godziny. Odpowiednie zabezpieczenie przegród budowlanych należy uwzględnić w projektach branż architektury i konstrukcji. Dla zabezpieczenia kotłowni na wypadek pożaru, użytkownik powinien wyposażyć ją w podręczny sprzęt p. poż. umożliwiający gaszenie urządzeń elektrycznych będących pod napięciem Charakterystyka zastosowanych materiałów Urządzenia, rury, armatura i osprzęt kontrolno pomiarowy. Instalacje przewodowe w obrębie kotłowni należy wykonać z: rur stalowych " czarnych " ze szwem wg PN80/H74200, łączonych przez spawanie z łukami gładkimi o promieniu gięcia R = 1,5 D n ( instalacja grzewcza ). rur stalowych ze szwem wg. PN80/H74200 obustronnie ocynkowanych ( pojedynczo i podwójnie ) z łącznikami gwintowanymi z żeliwa ciągliwego ocynkowanymi wg.pn76/h

11 Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych, stalowych jako gazoszczelne Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje cieplne. Po zmontowaniu projektowanych instalacji przewiduje się zabezpieczenie antykorozyjne tych fragmentów, które nie posiadają zabezpieczenia fabrycznego. Elementy nie zabezpieczone należy oczyścić do II stopnia czystości, zgonie z normą PN 70/H97050, a następnie pomalować 2 x farbą chlorokauczukową do gruntowania, chromianową, czerwoną, tlenkową i 1 x emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania / tylko przewody nieizolowane /. Po malowaniu przewody instalacji grzewczych oraz c.w.u. i cyrkulacji należy zaizolować zgodnie z normą PN85/B02421 trudnopalnymi otulinami PE firmy " AMSTRONG " typu TUBOLIT DG lub analogicznymi o grubościach / zasilanie / powrót /.: DN 20 15/ 20 mm DN 40, 32 15/ 25 mm Próby hydrauliczne. Zmontowane elementy instalacji technologicznej grzewczej należy poddać próbom hydrauli cznym wodą zimną na ciśnienie 0,6 MPa, instalacji zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji na ciś nienie 0,9 MPa a następnie wodą ciepłą na parametry pracy. Po zakończeniu prób instalacje należy przepłukać wodą z prędkością 1,5 m/s oraz wyregulować hydraulicznie zgonie z P.W. instalacji c.o. Próbę szczelności instalacji gazowej należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa i zakończyć próbą drożności przewodów. 6. Wytyczne branżowe Branża architektoniczna i konstrukcyjna. W projektach budowlanych w/w branż należy przewidzieć: w budynku należy zastosować okna z listwami wentylacyjnymi zapewniającymi naturalny napływ świeżego powietrza przewidzieć kratki kontaktowe w drzwiach zaznaczonych na rzucie poddasza przewidzieć przebicia w przegrodach budowlanych do przeprowadzenia projektowanych instalacji sanitarnych przewidzieć strop podwieszony w przedsionku z uwzględnieniem inspekcji centrali wentylacyjnej ( od dołu ) przewidzieć strop podwieszony na parterze w korytarzu oraz w łazienkach mieszkań przewidzieć przestrzeń instalacyjną pod stropem środkowej części sali wykładowej przewidzieć obudowę instalacji c.o. prowadzonej pod stropem parteru wzdłuż ścian zewnętrznych w kotłowni przewidzieć nawiewny otwór wentylacyjny, dwa kanały wentylacji grawitacyjnej wywiewnej ( góra, dół } oraz dwa kanały spalinowo powietrzne o średnicy 100/150 mm wyprowadzone na wysokość 0,5 m nad kalenicę budynku. drzwi wejściowe do kotłowni o szerokości 1,0 m otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej zgodnie z zaleceniami zawartymi w p okna o łącznej powierzchni F o = 0,81 m 2 ( minimum 1/15 powierzchni podłogi kotłowni ) izolację akustyczną ścian i stropu oraz roboty wykończeniowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie Przed wylewaniem wieńca osadzić rury ochronne dla przewodów c.o. zasilających 12

12 grzejniki na poddaszu Przed wylewaniem podciągu w osi B i C. Osądzić rury ochronne dla rurociągów. Przebicia przez podciąg na korytarzu i sali wykładowej parteru wykonać w odległości nie większej niż 15 cm od stropu. na przejściach rur przez ściany będące oddzieleniami strefpożarowych (na wyjściu z kotłowni i pom. technicznego ) należy stosować bierne zabezpieczenia p.poż. systemu HILTI: dla rur palnych o średnicy do 25 mm stosować masę pęczniejącą CP611 obustronnie na głębokość po 50 mm z minimalną grubością pierścienia 50 mm. Pozostałe szczeliny wypełniać masą uszczelniającą CP606. Dla rur niepalnych (stal) o średnicy do 32 mm stasować na przejściach otuliny z wełny mineralnej o grubości 50 mm i długości po 500 mm z każdej strony przegrody oraz obustronnie masę uszczelniającą CP601S, Dla rur jw. Lecz o średnicy powyżej 32 mm stosować izolację o długości po 750 mm. Stosować wełnę mineralną o gęstości 100 kg/m Branża sanitarna. W projektach budowlanych w/w branży należy przewidzieć: doprowadzenie instalacji zimnej wody do odbiorników w kotłowni nawiązanie zładu instalacji c.o.do instalacji grzewczej w kotłowni nawiązanie zładów instalacji c.w.u. i cyrkulacji do rozwiązań technologicznych w kotłowni doprowadzenie gazu do zestawu kotłowego 6.3. Branża elektryczna. W projekcie budowlanym w/w branży należy przewidzieć: przewidzieć zasilenie wszystkich silników napędzających wentylatory wentylacji mechani cznej układy wentylacyjne obsługujące salę wykładową będą pracowały na I lub II biegu w zalezności od frekfencji w czasie użytkowania sali ( sterowanie ręczne ), w pozostałym okresie doby przejdą automatycznie do pracy okresowej w cyklu 15 minut w każdej godzinie układy wywiewne z łazienek na poddaszu będą pracowały w sposób ciągły przewidzieć doprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielnicy głównej budynku do rozdzielni elektrycznej na potrzeby kotłowni gniazdo 220 V dla stacji uzdatniania wody oświetlenie pomieszczenia kotłowni umożliwiające swobodną i bezpieczną obsługę, konserwację i dokonywanie odczytu wskazań armatury kontrolno pomiarowej zasilenie wszystkich odbiorników oraz elementów automatyki i sterowania zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z projektantem branży elektrycznej sterowanie zaworem elektromagnetycznym w powiązaniu z manometrem kontaktowym umieszczonym na instalacji hydrantowej na poddaszu. Uwaga końcowa. Dopuszcza się możliwość zamiany urządzeń zastosowanych w projekcie za wiedzą Inwestora i projektanta pod warunkiem zachowania przewidzianego standardu Instalacje ujęte w niniejszym opracowaniu powinny być wykonane zgonie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych " tom II " Instalacje sanitarne i przemysłowe " W trakcie eksploatacji instalacje należy okresowo kontrolować zwłaszcza w zakresie czystości kotłów, palników i filtrów, sprawności pomp obiegowych i zaworów automatycznej 13

13 regulacji oraz szczelności instalacji gazowej. Opracował: 14

14 O B L I C Z E N I A do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowywanego budynku dydaktyczno naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zlokalizowanego przy ulicy Wschodniej Określenie bilansów mediów sanitarnych dla potrzeb w/w obiektu Zapotrzebowanie zimnej wody Dane wyjściowe. ilość mieszkańców n = 50 M czas rozbioru zimnej wody w ciągu doby t = 18 h/d jednostkowe zapotrzebowanie zimnej wody wg. " Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody " ( przyjęto analogię jak dla domów studenckich ) q j.zw = 200 l/md współczynnik nierównomierności dobowej N d = 1,4 współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 3, Średnie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody. G śr.d.z.w. = 50 x 200 = l/d = 10,0 m 3 /d Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody. G max.d.z.w. = 10,0 x 1,4 = 14,0 m 3 /d Średnie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody. G śr.h..z.w. = 10/18 = 0,56 m 3 /h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody. G max.h..z.w. = 0,56 x 1,4 x 3,2 = 2,5 m 3 /h Miarodajne sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody do celów bytowych. Nazwa punktu czerpalnego Ilość n (szt.) Normatywny wypływ wody q n ( l/s) Sumaryczny wypływ n x q n ( l/s ) bateria wannowa 5 0,30 1,50 bateria natryskowa 9 0,20 1,80 bateria umywalkowa 25 0,14 3,50 bateria 5 0,14 0,70 zlewozmywakowa płuczka zbiornikowa 16 0,13 2,08 zawór pralki automat. 5 0,25 1,25 zawór pisuarowy 2 0,30 0,60 Razem: 11,43 15

15 q s = 0,682 x 11,43 0,45 0,14 = 1,90 l/s Miarodajne sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody do celów p. poż. Założono, że jednocześnie mogą być czynne dwa hydranty wewnętrzne o średnicy D n = 25 mm i jednostkowym zapotrzebowaniu wody q = 1,0 l/s. q p.poż. = 1 x 2 = 2,0 l/s Sprawdzenie średnicy przyłącza. Dla wydajności q s =2 + 0,15 x 1,9 = ok. 2,3 l/s w istniejącym przyłączu o średnicy D n = 50 mm prędkość przepływu ok. 1,2 m/s jest wartością dopuszczalną Dobór wodomierza. Dla przepływu q s = 2,3 l/s = 8,28 m 3 /h dobrano wodomierz sprzężony typu MW/JS 50/2,5, którego opór wg. danych katalogowych wyniesie H w = ok. 10 kpa = 1000 mm.s.w Ilość odprowadzanych ścieków socjalno bytowych. Ilość ścieków socjalno bytowych w przybliżeniu stanowić będzie 95% zapotrzebowania zimnej wody Średni dobowy odpływ ścieków. G śr.d.śc.. = 10 x 0,95 = 9,5 m 3 /d Maksymalny dobowy odpływ ścieków. G max..d.śc.. = 14 x 0,95 = 13,3 m 3 /d Średni godzinowy odpływ ścieków. G śr.h.śc.. = 0,56 x 0,95 = 0,53 m 3 /d Maksymalny godzinowy odpływ ścieków. G max..h.śc.. = 2,5 x 0,95 = 2,38 m 3 /d Miarodajny sekundowy odpływ ścieków. q s..sc = 1,9 + 1,6 = 3,5 l/s 1.3. Zapotrzebowanie c.w.u Dane wyjściowe. ilość mieszkańców n = 50 M jednostkowe średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. q j.ś.d. = 110 l/m.d. jednostkowe maksymalne dobowe zapotrzebowanie c.w.u. q j.ś.d. = 130 l/m.d. współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 9,32 x 50 0,244 = 3,59 czas rozbioru c.w.u. w ciągu doby t = 18 h/d 16

16 Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. G śr.d.c.w.u. = 50 x 110 = 5500 l/d = 5,5 m 3 /d Maksymalne dobowe zapotrzebowanie c.w.u. G max.d.c.w.u.. = 50 x 130 = 6500 l/d = 6,5 m 3 /d Średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. G śr.h..c.w.u.. = 5,5/18 = 0,3 m 3 /h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie c.w.u Zapotrzebowanie energii cieplnej. G max.h..c.w.u. = 0,3 x 3,59 = 1,08 m 3 /h Zapotrzebowanie energii cieplnej dla instalacji c.o. Zapotrzebowanie energii cieplnej wg. obliczeń strat ciepła wynosi Q c.o. = ok. 65,3 kw Średnie godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. Q śr,hc.w.u. = 300 x 1,0 x ( 55 5 ) x 1,163 x 10 3 = ok. 17,5 kw Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. Q śr,hc.w.u. = 1080 x 1,0 x ( 55 5 ) x 1,163 x 10 3 = 62,8 kw Zapotrzebowanie energii cieplnej dla instalacji c.t.w.m. Zapotrzebowanie energii cieplnej dla wentylacji mechanicznej wynosi Q c.t.w.m. = ok.19,2 kw 2. Obliczenia dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej Określenie ilości powietrza wentylującego. Ilość powietrza wentylującego salę wykładową oraz łazienki przy pokojach na poddaszu określono na podstawie normatywnego przydziału świeżego powietrza na osobę przebywającą w wentylowanym pomieszczeniu. W pozostałych pomieszczeniach kierowano się kryterium zalecanej ilości wymian stosownie do funkcji. 17

17 L.p Nazwa i nr pom. Kubatura Ilość wymian Ilość powietrza wentylują cego Rodzaj wentyl. Układy wentylac V [m 3 ] n n [ h 1 ] n w [ h 1 ] L n [m 3 /h] L w [m 3 /h] 1 Sala wykładowa (0.23) 2 Łazienka (1.04) 3 Łazienka (1.08) 4 Magazyn (1.10) 5 Łazienka (1.13) 6 Kuchnia (1.14) 7 Pom. porządk. (1.15) 8 Łazienka (1.18) 9 Łazienka (1.22) 10 Łazienka (1.27) 11 Łazienka (1.31) 12 Łazienka (1.35) 13 Łazienka (1.39) 14 Łazienka (1.43) 200 3,75 7,50 3,75 7, w.m. n. w. 9 13, w.m.w , w.m.w ,00 30 w.m.w ,85 50 w.m.w ,33 50 w.m.w ,33 30 w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w.. N1,W1a, W1b, W1c, W1d W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 Uwagi 2.2. Podział na układy wentylacyjne i dobór urządzeń Układ nawiewny N1. Nawiew powietrza do sali wykładowej (0.23) w ilości L n = 750/1500 m 3 /h. Do przygotowania i nawiewu powietrza zewnętrznego zastosowano centralę nawiewną, podwieszoną typu VS15LS/H/SST o skokowo zmiennej wydajności wydajności L n = 750/1500 m 3 /h, ciśnieniu dyspozycyj nym H = 200 Pa, z nagrzewnicą wodną o mocy grzewczej Q = 19,18 kw, wentylator napędzany silnikiem elektrycznym o mocy N = 1,75 kw, zasilanie 230V/50Hz/7,6A, ciśnienie akustyczne na wylocie 41,2 db/a/ przy częstotliwości 500 Hz. Doboru centrali dokonano w oparciu o program komputerowy producenta / VTS POLSKA / 18

18 a jej parametry techniczne przedstawiono w karcie doboru dołączonej do projektu Układy wywiewne W1a, W1b, W1c, W1d. Wywiew powietrza z sali wykładowej (0.23) w ilości L w = 750/1500 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano cztery wentylatory dachowe typu TFER 200 o wydajności 375 m 3 /h każdy, sprężu H = ok.200 Pa, napędzane jednofazowymi silnikami elektrycznymi o mocy N = 109 W, obrotach n = 2550 min 1, zasilanie 230V/50Hz /0,48A, masa m = 5,5 kg, poziom ciśnienia akustycznego 36 db/a/ w odl.4 m od wentylatora. Wentylatory należy zamówić wraz z tyrystorowymi bezstopniowymi regulatorami obrotów Mtypu REE 1 oraz podstawami dachowymi typu FRT Układ wywiewny W2. Wywiew powietrza z łazienki (1.04) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W3. Wywiew powietrza z łazienki (1.08) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W4. Wywiew powietrza z magazynu (1.10) w ilości L w = 30 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 30 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W5. Wywiew powietrza z łazienki (1.13) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 50 m 3 /h, sprężu H = 34 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W6. Wywiew powietrza z kuchni (1.14) w ilości L w = 50 m 3 /h. 19

19 Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 50 m 3 /h, sprężu H = 34 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W7. Wywiew powietrza z pomieszczenia porządkowego (1.15) w ilości L w = 30 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 30 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W8. Wywiew powietrza z łazienki (1.18) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W9. Wywiew powietrza z łazienki (1.22) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W10. Wywiew powietrza z łazienki (1.27) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W11. Wywiew powietrza z łazienki (1.31) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. 20

20 Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W12. Wywiew powietrza z łazienki (1.35) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W13. Wywiew powietrza z łazienki (1.39) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy ty pu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W14. Wywiew powietrza z łazienki (1.43) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Wykaz elementów i urzadzeń wentylacyjnych Układ nawiewny N1. L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Centrala wentylacyjna, nawiewna, podwieszona typu VS15LS/H/SST o wydajności L n = 750/1500 m 3 /h, sprężu H = 200 Pa, zbudowana z sekcji: tłumienia, filtracji, nagrzewania ( z nagrzewnicą wodną o mocy grzewczej 19,18 kw), wentylatorowej ( napędzanej jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 1,75 kw i obrotach n = 1160 min 1 ) i 2 x tłumienia. Centralę należy zamówić wraz z przepustnicą wielopłaszczyznową, połączeniami.elastycznymi i elementami automatyki 2 Kolano an. typu A/I 660 x 250, H 1 = H 2 = Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi 1 VTS Szczegółowe parametry tecniczne przed stawiono w karcie doboru załączonej do projektu 1 KB137.5/9/

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ LABORATORIÓW PRZEBUDOWYWANEGO WIWARIUM W BUDYNKU DYDAKTYCZNO - NAUKOWYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOŻUCHOWSKIEJ 5b. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowywanego kurnika zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowywanego kurnika zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI WOD. - KAN. DLA PRZEBUDOWYWANEGO KURNIKA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOŻUCHOWSKIEJ 5b. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEJ I REMONTOWANEJ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KATEDRY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PASOśYTNICZYCH Z KLINIKĄ CHORÓB KONI PSÓW I KOTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea.

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO przebudowy pomieszczeń części budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Instalacje sanitarne I konstrukcje budowlane Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8 Projekt wykonawczy remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

II. Zawartość opracowania. I. Karta projektu

II. Zawartość opracowania. I. Karta projektu Spółka Inwestycyjno-Budowlana BIODOM Sp. z o.o. Biuro Projektowe 58-200 Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61 1 II. Zawartość opracowania I. Karta projektu II. Zawartość opracowania III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto

P R O J E K T OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. LOKALIZACJA: ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto INWESTOR: Biblioteka Publiczna Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej.

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej. PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA REMONTOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO USYTUOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI S.01 Rzut piwnic instalacja ciepła technologicznego skala 1 : 50 S.02 Rzut I piętra instalacja c.o. skala 1 : 50 S.03 Rozwinięcie instalacji ciepła

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY - OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I WYMOGAMI PRAWA, - KOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek, wykonywania ścianek działowych, wymiany stolarki, remontu tynków, glazury oraz malowania pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Olecku.

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo