Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Rysunki: 3.1. Sytuacja skala 1:500 rys. nr Rzut parteru skala 1: 50 rys. nr Rzut parteru ( strop podwieszony ) skala 1: 50 rys. nr Rzut poddasza skala 1: 50 rys. nr Rzut dachu skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji wodociągowej część 1 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji wodociągowej część 2 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.o. część 1 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.o. część 2 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.o. część 3 skala 1: 50 rys. nr Rozwinięcie instalacji c.t.w.m. skala 1: 50 rys. nr Schemat technologii i automatyki kotłowni gazowej rys. nr Rzut kotłowni skala 1: 20 rys. nr Przekrój kotłowni A A skala 1: 20 rys. nr Przekrój kotłowni B B skala 1: 20 rys. nr Przekrój kotłowni C C skala 1: 20 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 1 skala 1: 50 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 2 skala 1: 50 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 3 skala 1: 50 rys. nr Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz. 4 skala 1: 50 rys. nr Profil podłużny kanalizacji deszczowej skala 1: 500/100 rys. nr 21 2

2 O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej dla przebudowywanego budynku dydaktyczno naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Wschodniej 68. W szczególności zakres opracowania obejmuje: instalację c.o. instalację zimnej wody instalację c.w.u. i cyrkulacji instalację kanalizacji sanitarnej instalację kanalizacji deszczowej instalacje wentylacji mechanicznej kotłownię gazową kanalizację deszczową 2. Materiały wyjściowe do projektowania. podkłady architektoniczno budowlane opracowane w formie elektronicznej mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500 wizja lokalna projekt budowlany uzgodnienia międzybranżowe obowiązujące normy i przepisy 3. Charakterystyka obiektu. Przebudowywany budynek będzie obiektem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym z poddaszem zaadaptowanym w znacznym stopniu na cele użytkowe. Na parterze zlokalizowano gabinety, 4 mieszkania służbowe, salę wykładową, pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne a ponadto halle, korytarz, pomieszczenie magazynowe i kotłownię gazową. Na poziomie poddasza usytuowano pokoje gościnne z łazienkami, ogólnodostępną kuchnię i łazienkę a także magazyn i pomieszczenie porządkowe. W pobliżu ścian szczytowych znajdować się będą dwa poddasza nieużytkowe. 4. Opis stanu istniejącego. W istniejącym budynku występują instalacje c.o., wod. kan oraz kotłownia gazowa o mocy grzewczej 47,7 kw. Z uwagi na dogłębną przebudowę wszystkie w/w instalacje oraz kotłownię należy zdemontować a urządzenia technologiczne występujące w kotłowni przekazać Inwestorowi do ewentualnego wykorzystania w innym obiekcie. 5. Opis projektowanych instalacji Instalacja c.o. Do ogrzewania budynku zaprojektowano instalację c.o. wodną ( o parametrach 80/60 o C ), pompową, systemu zamkniętego zasilaną z nowoprojektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku na poziomie parteru. Zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania budynku określono wg normy PNB03406 przyjmując temperatury obliczeniowe na podstawie norm PN82/B02403 i PN82/B

3 oraz normatywne współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania budynku wynosi ok. 65 kw. Przewiduje się instalację dwururową z rozdziałem górnym dla parteru i dolnym dlapoddasza prowadzoną pod stropem parteru trasami przedstawionymi na rzucie tej kondygnacji ze spadkiem 1 w kierunku kotłowni. Jako elementy grzejne przewidziano stalowe grzejniki płytowe oraz grzejniki drabinkowe ( montowane w łazienkach ) a do regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach zawory termoregulacyjne z głowicami termostatycznymi firmy Danfoss. Przewidziano 3 odrębne ciągi przewodów rozprowadzających instalację c.o. Dwa ciągi zasilają grzejniki usytuowane przy ścianach zewnętrznych. eden J ciąg zasila grzejniki usytuowane w środkowej części budynku (na parterze i poddaszu). Główne przewody poziome z kotłowni zostaną rozprowadzone pod stropem parteru. W przestrzeni korytarza, sali wykładowej i łazienek ukryte w stropie podwieszonym. Trasy poziomych przewodów magistralnych oraz podejścia do pionów przedstawiono na rzucie parteru strop podwieszony rys nr 3. Usytuowanie pionów oraz grzejników zaznaczono na rzutach poszczególnych kondygnacji. Przewody należy prowadzić możliwie najbliżej stropu parteru, ze spadkiem 1 w kierunku kotłowni. Przebicia przez podciąg na korytarzu i sali wykładowej parteru wykonać w odległości nie większej niż 15 cm od stropu. Na każdym ciągu rozprowadzającym w kotłowni należy zamontować zawory stabilizujące ciśnienie ASVPV i ASVI, których nastawy podano na rozwinięciach. Zawory typu ASV będą służyły również jako zawory do odwodnienia instalacji. Należy więc montować je w sposób dostępny dla służb eksploatacyjnych. Odpowietrzenie instalacji zapewniać będą samoczynne zawory odpowietrzające zamontowane na zakończeniach poszczególnych ciągów. Spust wody z głównych odgałęzień umożliwiać będą zawory spustowe zamontowane w pomieszczeniu kotłowni. Przewody c.o. zasilające grzejniki przy ścianach zewnętrznych prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody w bruzdach ściennych zaizolować termicznie przeciwko roszeniu. Przejścia przewodów c.o. przez wieniec prowadzić w rurach ochronnych. Przewody zasilające grzejniki na poddaszu w łazience i korytarzu należy wykonać rurami typu PEX np. firmy WIRSBO z osłoną antydyfuzyjną w rurach osłonowych ułożonych w warstwach posadzkowych poddasza. W miejscach zaznaczonych na rzucie parteru ( rys nr 3) należy wykonać punkty stałe mocując je do stropu. Magistralne przewody poziome instalacji c.o. prowadzone pod stropem parteru należy wykonać z rur stalowych "czarnych" średnich izolowanych termicznie otulinami zgodnie z normą PNB02421:2000. Minimalne grubości dla izolacji o λ=0,035 W/mK dla przewodów zasilających dla DN 32 do DN 40 to 25 mm, dla przewodów DN 25 to 20mm. Grubości dla przewodów powrotnych poniżej DN 40 to 15 mm. Jako elementy grzewcze przewidziano zastosowanie grzejników stalowych, płytowych firmy PURMO typu Centrala wentylacyjna z zaworami termostatycznymi typu RTDN i głowicami firmy DANFOSS przystosowanymi do podłączenia z boku. Grzejniki na korytarzu poddasza typu V z podłączeniem od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym. W łazienkach przewidziano grzejniki drabinkowe firmy PURMO typu Skalar. Podejścia do grzejników wykonać w ściankach działowych i podłączać je od dołu przy zastosowaniu na powrocie zaworów termostatycznych grzejnikowych typu RAURXB firmy Danfoss. 4

4 Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać kilkakrotnemu płukaniu a następnie napełnić wodą uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i po upływie 24 godzin poddać próbie ciśnieniowej "na zimno " na ciśnienie 0,9 MPa. Próbę należy przeprowadzić najpierw dla instalacji wykonanej ze stali przy zamkniętych wszystkich zaworach na odgałęzieniach do grzejników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby należy przeprowadzić próbę całej instalacji łącznie z odcinkami wykonanymi w systemie "rura w rurze" wg następującej procedury: wykonać próbę wstępną podczas, której w czasie 30 min. należy dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne w odstępach co 10 min. (po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej ciśnienie w badanej instalacji nie powinno obniżyć się o więcej niż o 0,6 bara) bezpośrednio po tym należy wykonać próbę zasadniczą trwająca dwie godziny (w tym czasie ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,2 bara) podczas trwania powyższej próby należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz po uzyskaniu pozytywnych rezultatów prób "na zimno" należy przeprowadzić próbę "na gorąco" Instalację wykonaną z rur stalowych należy oczyścić z nalotów rdzy a następnie pomalować farbami antykorozyjnymi. 5.2 Instalacja ciepła technologicznego. Przygotowanie ciepła dla nagrzewnicy wentylacyjnej będzie odbywa się w projektowanej kotłowni gazowej. Instalacja doprowadzona będzie do nagrzewnicy w centrali podwieszonej pod stropem parteru w przedsionku hollu. Nagrzewnica ma moc 19,18kW Przewody poziome dn 20mm wyprowadzone będą z kotłowni do przestrzeni stropu podwieszonego parteru i prowadzone trasą pokazanymi na rys nr 3. Przewody ciepła technologicznego w gabinetach będą prowadzone równolegle do instalacji c.o. Przy podejściu do nagrzewnicy na zasilaniu zainstalowana będzie pompa obiegowa MAGNA oraz zawór regulacyjny trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym utrzymujący zadaną temperaturę (dostarczany razem z centralą). Zawór będzie zamontowany wraz z towarzyszącym osprzętem: filtry siatkowe, zawory odcinające na powrocie i zasileniu. Instalację wykonaną z rur stalowych należy oczyścić z nalotów rdzy a następnie pomalować farbami antykorozyjnymi. W miejscach zaznaczonych na rzucie parteru ( rys nr 3) należy wykonać punkty stałe mocując je do stropu. Przewody instalacji c.t. należy wykonać z rur stalowych "czarnych" średnich izolowanych termicznie otulinami zgodnie z normą PNB02421:2000. Minimalne grubości dla izolacji o λ=0,035 W/mK dla przewodów zasilających DN 20 to 20mm,dla przewodów powrotnych DN 20 to 15 mm. Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać płukaniu i próbom szczelności jak dl a instalacji c.o Instalacja zimnej wody oraz c.w.u. i cyrkulacji. Źródłem zimnej wody dla przedmiotowego obiektu będzie istniejące przyłącze wodociągowe o średnicy D = 50 mm wprowadzone do projektowanej komórki technicznej zlokalizowanej w południowowschodnim narożniku budynku. Do pomiaru zużycia zimnej wody zastosowano wodomierz sprzężony typu MW/JS 50/2,5. Do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed zanieczyszczeniem spowodowanym wystąpieniem przepływów zwrotnych zastosowano zawór antyskażeniowy typu BA 2760 o średnicy Dn = 50 mm firmy Danfoss. 5

5 W pomieszczeniu technicznym za zaworem antyskażeniowym należy zamontować trójnik rozgałęźny na instalację dla potrzeb kotłowni i bytowych oraz do hydrantów p.poż. Na obu odgałęzieniach zamontować zawory odcinające oraz dodatkowo zawór elektromagnetyczny sterowany manometrem kontaktowym ustawionym przy hydrancie na poddaszu który przy wartości ciśnienia równej lub mniejszej od 20 m s.w. będzie odcinał zasilanie elektryczne zaworu powodując jego zamknięcie, czyli odcięcie dopływu na instalację wewnętrzną, kierując cały przepływ na sieć hydrantową. W przypadku występowania ciśnienia wyższego od 20 m s.w. mimo włączenia przycisku przy hydrancie manometrkontaktowy nie spowoduje zamknięcia zaworu elektromagnetycznego i obie instalacje będą miały podawaną wodę. Zawór elektromagnetyczny zamontować między dwoma zaworami odcinającymi oraz dodatkowo zaopatrzyć w obejście awaryjne z zaworem normalnie stale zamkniętym. Przewody instalacji wody zimnej na cele gospodarcze wykonać z rur PP PN10, instalację c.w.u. i cyrkulacji z rur PP PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową. Przewody wody zimnej w pomieszczeniu kotłowni zostaną wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji w kotłowni zostaną wykonane z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Zimna woda zostanie doprowadzona do baterii wannowych, natryskowych, umywalkowych i zlewozmywakowych a także do płuczek ustępowych oraz zaworów pisuarowych i ze złączkami do węży przy pralkach automatycznych. Ponadto zimna woda doprowadzona będzie do stacji uzdatniania wody oraz podgrzewacza przepływowopojemnościowego w kotłowni. Ciepła woda przygotowana w kotłowni zostanie doprowadzona do wszystkich w/w baterii. Instalacje wodociągowe prowadzone będą pod stropem parteru ( w przestrzeni międzystropowej ) trasą przedstawioną na rzucie tej kondygnacji. Instalacje zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji należy wykonać z rur z polipropylenu. Podejścia do punktów czerpalnych prowadzone będą w cokolikach nadposadzkowych oraz bruzdach ściennych i zostaną zakończone zaworami kątowymi. Przewiduje się zastosowanie baterii stojących, łączonych z projektowaną instalacją przy pomocy węży elastycznych. Opróżnianie instalacji zimnej wody odbywać się będzie w komórce technicznej. Opróżnianie instalacji c.w.u. i cyrkulacji odbywać się będzie w kotłowni. W miejscach zaznaczonych na rzucie parteru (rys nr 3) należy wykonać punkty stałe (mocowane do stropu) wspólne dla wszystkich rur instalacji c.o., zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji. Magistralne przewody poziome instalacji c.w.u. i cyrkulacji będą prowadzone pod stropem parteru w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody rozprowadzające należy zaizolować termicznie otulinami zgodnie z normą PNB02421:2000. Minimalne grubości dla izolacji o λ=0,035 W/mK to 15mm. Przewiduje się zastosowanie baterii stojących, łączonych z projektowaną instalacją przy pomocy węży elastycznych. Instalacje zimnej wody oraz c.w.u. i cyrkulacji należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną jeśli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji należy poddać dodatkowej próbie napełniając je wodą o temperaturze 55 o C i ciśnieniu wodociągowym. Podczas próby 6

6 na gorąco należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych Instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne z misek ustępowych, pisuarów, brodzików, umywalek, zlewozmywaków, pralek automatycznych, wpustów zostaną odprowadzone projektowaną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dwa główne ciągi kanalizacji sanitarnej prowadzone będą pod posadzką parteru trasą przedstawioną na rzucie parteru. Przewody odpływowe z przyborów układać w cokolikach nadposadzkowych. Wskazane piony zakończyć nad dachem rurami wywiewnymi a inne zaopatrzyć w zawory napowietrzające np. Durgo. Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PVC.Odcinki prowadzone pod posadzką wykonać w rur PVC typu "ciężkiego". Przejścia przewodów przez ściany fundamentowe wykonać w rurach ochronnych. Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej przewidziano do wymiany. Przyłącze należy ułożyć po starej trasie i wpiąć do istniejącej studzienki S1. Przyłącze zaizolować 20 cm warstwą żużla oraz przykryć dwoma warstwami papy. Odcinki prowadzone pod posadzką wykonać w rur PVC typu "ciężkiego" Kanalizacja deszczowa. Wody opadowe z połaci dachowej opadającej w kierunku zachodnim będą odprowadzane przez projektowane rury spustowe oznaczone jako Rd1 Rd5 do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej prowadzonej w odległości 2 m od zachodniej ściany budynku. Wody opadowe z płaci dachowej opadającej w kierunku wschodnim będą odprowadzane przez projektowane rury spustowe oznaczone jako Rd1a Rd5a oraz przyłącza do projektowa nej sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej w odległości 3 m od ściany wschodniej. Trasy projektowanych przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na rzucie par teru oraz na sytuacji. Przyłącza należy wykonać z rur PCV typu "ciężkiego" o średnicy DN 150 a sieci z takich samych rur lecz o średnicy DN 200. Przyłącza i sieć projektowanej kanalizacji deszczowej należy prowadzić ze spadkiem i = 2% w kierunku istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN 500 przebiegającej w chodniku ulicy Wschodniej. Wpięcie do istniejącej sieci należy wykonać przy użyciu kolana wprowadzonego przez wywiercony otw ór. Studzienki D1 i D2 należy wykonać z prefabrykatów typu BS o średnicy D = 1000 mm Wentylacja mechaniczna. Dla sali wykładowej zlokalizowanej na parterze zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną o skokowo zmiennej wydajności powietrza L n = L w = 750/1500 m 3 /h realizowaną przez układy N1 W1a, W1b, W1c i W1d. Do nawiewu świeżego powietrza zastosowano przykładowo centralę nawiewną, podwieszoną typu VS15LS/H/SST firmy VTS POLSKA usytuowaną w przestrzeni międzystropowej przedsionka. Zużyte powietrze z w/w sali będzie usuwane przez cztery układy wywiewne zakończone przykładowo wentylatorami dachowymi typu TFER 200 firmy SYSTEMAIR posadowionymi na profilowanych podstawach dachowych usytuowanych w miejscach wskazanych na rzucie dachu. Przy frekfencji słuchaczy poniżej 50% ( 25 osób ) centrala nawiewna powinna pracować na niższym biegu wraz z układami wywiewnymi W1a i W1d. Przy wyższej frekfencji centrala powinna zostać przełączona na pracę z pełną wydajnością wraz z układami wywiewnymi W1a, W1b, W1c i W1d. W godzinach funkcjonowania sali wentylacja mechaniczna sterowana będzie ręcznie przez 7

7 osobę prowadząca zajęcia. W pozostałym okresie doby układy wentylacyjne obsługujące salę wykładową przejdą automatycznie do pracy cyklicznej działając na niższym biegu przez 15 minut w każdej godzinie. Kanały i kształtki wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej wg. wymiarów podanych na rysunkach oraz w wykazie elementów i urządzeń wentylacyjnych. Fragment instalacji układu nawiewnego N1 pomiędzy czerpnią ścienną a centralą nawiewną należy zaizolować termicznie matami LAMELLA MAT w/alu foil grubości 30 mm. ( np. firmy ROCKWOOL ). Dla każdej z łazienek usytuowanych na poziomie poddasza zaprojektowano wentylację mecha niczną wywiewną o wydajności L w = 120 m 3 /h. W miejsce powietrza usuwanego z łazienek będzie napływało powietrze zewnętrzne przez listwy wentylacyjne w oknach do pokoi a następnie przez kratki kontaktowe w drzwiach do przedpokoi i do łazienek. Do usuwania powietrza z łazienek zastosowano przykładowo wentylatory łazienkowe, osiowe typu BF 150 montowane na wlotach do projektowanych kanałów wentylacyjnych. W podobny sposób rozwiązano wentylację magazynu (1.10), łazienki (1.13), kuchni (1.14) i pomieszczenia porządkowego (1.15) z zastosowaniem wentylatorów typu BF Kotłownia gazowa Ogólna charakterystyka projektowanej kotłowni. Źródłem energii cieplnej dla przebudowywanego budynku dydaktyczno naukowego będzie projektowana, wbudowana, niskoparametrowa kotłownia wodna, dla której nośnikiem energetycznym będzie gaz płynny ( propan techniczny ) o wartości opałowej 93,56 MJ/m 3. doprowadzony istniejącym przyłączem gazowym ze zbiornika nadziemnego usytuowanego w pobliżu kotłowni Zaprojektowano kotłownię wodną, niskoparametrową ( t z /t p = 80/60 o C), systemu zamkniętego (p stat = ok. 6 m.s.w.) pracującą w układzie równoległym c.o., c.t.w.m. i c.w.u. z 1 stopniowym podgrzewaczem pojemnościowo przepływowym oraz automatyczną regulacją parametrów temperaturowych czynników opuszczających kotłownię: c.o. ( 80/60 o C ) c.t.w.m. ( 80/60 o C ) c.w.u. ( 55 o ) Większość urządzeń technologicznych i automatyki dobrano przykładowo w oparciu o asorty ment produkcji firmy " VIESSMANN " z uzupełnieniem pozostałej części urządzeń renomowanych firm zagranicznych i krajowych. Schemat technologii i automatyki kotłowni przedstawia rysunek nr Przeznaczenie i moc kotłowni. Projektowana kotłownia służyć będzie do zaspakajania potrzeb cieplnych instalacji c.o. i c.t.w.m.oraz przygotowania c.w.u. w podanych poniżej ilościach: zapotrzebowanie ciepła dla instalacji c.o.( wg. obliczeń strat ciepła obiektu.) Q c.o. = 65,3 kw średnie godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. Q sr.h. c.w.u. = 17,5 kw maksymalne godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. 8

8 Q c.w.u. max.h. = 62,8 kw zapotrzebowanie ciepła dla instalacji c.t.w.m. Q c.t.w.m. = 19,2 kw Razem z uwzględnieniem średniego zapotrzebowania c.w.u. Q k = 102,0 kw Pomieszczenie kotłowni. Kotłownia została zlokalizowana na poziomie parteru w północno zachodnim narożniku budynku. Posadzka kotłowni znajdować się będzie na wysokości 30 cm ponad poziomem otaczającego ją terenu. Wysokość kotłowni w świetle wynosi 2,7 m. W projekcie branży budowlanej należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozwiązanie izolacji akustycznej kotłowni ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z jednym z gabinetów. Ze względów technologicznych i funkcjonalnych przewiduje się wyłożenie posadzki i cokoli lików płytkami ceramicznymi podłogowymi, szorstkimi a ścian i stropu odpowiednimi wykła dzinami nienasiąkliwymi, łatwymi do zmywania Instalacja technologiczna grzewcza. Do przygotowania czynnika grzejnego zastosowano przykładowo kompaktowe urządzenie firmy VISSMANN typu VITOMODUŁ 300 2K (P) ( z dwoma wiszącymi kotłami kondensacyjnymi typu VITODENS 300 o mocy grzewczej Q = 66 kw każdy z promiennikowymi palni kami MatriX ) dostarczane jako fabrycznie przygotowaną do montażu kompletną kotłownię wraz z układem rozdzielaczy, sprzęgłem hydraulicznym wyposażeniem zabezpieczającym, systemem zasilania gazu, odprowadzeniem kondensatu oraz niezbędną armaturą i automatyką VITOTRONIC 100 z kaskadowym regulatorem VITOTRONC 333 ( typ MW2 ). Czynnik grzejny przygotowywany przez w/w urządzenie grzewcze zasilać będzie instalacje c.o., c.t.w.m. oraz podgrzewacz po jemnościowo przepływowy typu VITOCELL B 300 o pojemności 500 l służący do przygotowywania i magazynowania c.w.u. Czynnik grzejny opuszczający kotły będzie kierowany w układzie równoległym do: obiegu c.o., z zaworem mieszającym firmy " VIESSMANN " obiegu c.t.w.m. zaworem mieszającym przy centrali wentylacyjnej układu N1 obiegu przygotowania c.w.u. Do wymuszenia przepływu czynnika grzejnego w w/w instalacjach grzewczych przykładowo zastosowano pompy z elektroniczną regulacją wydajności produkowane przez firmę GRUNDFOSS. Zabezpieczenie instalacji grzewczych przed wzrostem ciśnienia i temperatury w projektowa nym układzie zamkniętym przyjęto zgodnie z normą PNB02414 z 1999 r. oraz przepisami DT UC 90/ WD/KW. W tym celu zastosowano ciśnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX typu 200 N produkowane przez firmę " WINKELMANN & PANNHOFF GMBH " połączone rurą wzbiorczą do rozdzielacza powrotnego obiegu grzewczego. Do zabezpieczenia instalacji c.w.u.zastosowano ciśnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX typu 80D produkowane przez firmę WINKELMANN & PANNHOFFGMBH połączone rurą zbiorczą do przewodu zimnej wody przed podgrzewaczem c.w.u.. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u. zgodnie z wymogami normy PN76/B02440 stanowi zawór bezpieczeństwa usytuowany po stronie zimnej wody i ustawiony na ciśnienie otwarcia p 1 = 0,6 MPa. Zgodnie z charakterystyką techniczną urządzenia grzewczego VITOMODUŁ 300 zastosowanego w projekcie kotły zostały zabezpieczone fabrycznie. 9

9 Instalacja zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji. Zimna woda dla potrzeb przygotowania c.w.u. i potrzeb własnych kotłowni zostanie doprowa dzona do pomieszczenia kotłowni z projektowanej wewnętrznej instalacji wodociągowej. Do zabezpieczenia w/w instalacji wodociągowej przed skażeniem przewidziano zastosowanie zaworów zwrotnych antyskażeniowych firmy DANFOSS typu EA271 DN 40 oraz CA296 DN 20. Tak przygotowana woda kierowana będzie do podgrzewacza c.w.u. oraz do zmiękczacza wody technologicznej typu AQUASET 500 Z uwagi na brak badań własności fizyko chemicznych wody wodociągowej w projektowa nym budynku do doboru urządzenia zmiękczającego przyjęto średnią wartość twardości wody wodociągowej tj. ok 15 o N. Po opuszczeniu podgrzewaczy c.w.u. doprowadzona zostanie do punktów czerpalnych instalacji ciepłej wody. Do wymuszenia obiegu wody w instalacji cyrkulacyjnej przewidziano pompę typu UPE produkowaną przez firmę GRUNDFOSS Instalacja gazowa. Zastosowane urządzenie grzewcze VITOMODUŁ 300 2K (P) zostało wyposażone w kotły kondensacyjne VITODENS 300 z palnjkami promiennikowymi METRIX oraz fabrycznie za montowany system zasilania gazu. Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi ok. 4,62 m 3 /h. Projektowana instalacja gazowa została wyposażona w aktywny system bezpieczeństwa składający się z: istniejącego zaworu elektromagnetycznego centralki Eco ALPA P17 czujnika ALPA PicoGazNG/EcoPel sygnalizatora optyczno akustycznego ALPA SZOAmini Producentem w/w systemu bezpieczeństwa jest Zakład Automatyki i Elektroniki "ATEST Gaz" Gliwice, ul. Sowińskiego 5. Detektor należy zainstalować nad posadzką kotłowni w pobliżu kotła. Centralkę sterującą należy umieścić na ścianie pod stropem hallu w sąsiedztwie kotłowni Zawór odcinający elektromagnetyczny znajduje się w szafce gazowej na główny kurek gazowy i reduktor. Sygnalizator optyczno akustyczny należy umieścić na portierni. Z uwagi na stosowanie gazu płynnego w instalacji gazowej powinien być zamontowany bez piecznik ciśnienia gazu o zakresie roboczym mbar Instalacja wentylacyjna i spalinowa. Spaliny z kotłów oraz powietrze do zamkniętej komory spalania doprowadzane będzie indywidualnymi kominami zbudowanymi z podwójnych rur o średnicach 100/150 mm. Dla potrzeb wentylacji kotłowni przewiduje się otwory nawiewne o łącznej powierzchni czynnej F n = 0,06 m 2, które należy wykonać w dolnej partii drzwi wejściowych tak aby dolna krawędź była umieszczona nie wyżej niż 30 cm od posadzki. Usuwanie powietrza z kotłowni zapewniać będą dwa istniejące kanały wentylacji grawitacyj nej z wlotami tuż nad posadzką i pod stropem Instalacja automatycznej regulacji i sterowania. Kotły pracować będą w systemie kaskadowym z dwoma obiegami grzewczymi i 10

10 podgrzewem c.w.u.. Regulator kaskadowy VITOTRONIC 333 MW 2W zarządzać będzie pracą dwóch kotłów VITDENS 300 wyposażonych w indywidualne regulatory VITOTRONIC 100 HC1. Zawór mieszający 3 drogowy dla instalacji c.o. sterowany będzie we współdziałaniu z w/w regulatorem w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. Zawór termostatyczny przy nagrzewnicy wentylacyjnej sterowany będzie kanałowym czujnikiem temperatury powietrza nawiewanego umieszczonym za centralą wentylacyjną nawiewną. Schemat automatycznej regulacji przedstawiono wraz ze schematem technologicznym kotłowni na rysunku nr 14. Cała instalacja u.a.r. ( wraz z odbiornikami prądu ), oprawy oświetleniowe, oraz gniazda wtykowe 220V i 24V powinny być zasilane z rozdzielnicy elektrycznej, zaprojektowanej wyłącznie dla indywidualnych potrzeb kotłowni Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia kotłowni Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. Woda z posadzki kotłowni powinna być odprowadzana powierzchniowo na zewnątrz pomieszczenia przez odpowiednie ukształtowanie spadków posadzki i wykonanie przepustów w ścianach zewnętrznych. Nad zlew doprowadzono instalację zimnej wody zmiękczonej, zakończoną zaworem czerpalnym ze złączką do węża, umożliwiającym napełnianie zładu grzewczego Zabezpieczenia przeciwhałasowe i przeciwdrganiowe. Dzięki zastosowaniu w kotłach VITODENS 300 promiennikowych palników MatriX poziom poziom hałasu emitowany do otoczenia jest nieznaczny. Praktycznie rzecz biorąc, urządzenia zastosowane w projekcie nie stanowią źródeł drgań materiałówych o działaniu szkodliwym dla otoczenia, nie mniej przy montażu pomp należy zastosować połączenia elastyczne Zabezpieczenie przeciwpożarowe. Przy zastosowaniu aktywnego systemu bezpieczeństwa oraz prawidłowo zorganizowanej wentylacji pomieszczenie kotłowni praktycznie nie jest zagrożone wybuchem. Odporność ogniowa jej przegród nie powinna być mniejsza niż 1 godzina a drzwi wejściowych 0,5 godziny. Odpowiednie zabezpieczenie przegród budowlanych należy uwzględnić w projektach branż architektury i konstrukcji. Dla zabezpieczenia kotłowni na wypadek pożaru, użytkownik powinien wyposażyć ją w podręczny sprzęt p. poż. umożliwiający gaszenie urządzeń elektrycznych będących pod napięciem Charakterystyka zastosowanych materiałów Urządzenia, rury, armatura i osprzęt kontrolno pomiarowy. Instalacje przewodowe w obrębie kotłowni należy wykonać z: rur stalowych " czarnych " ze szwem wg PN80/H74200, łączonych przez spawanie z łukami gładkimi o promieniu gięcia R = 1,5 D n ( instalacja grzewcza ). rur stalowych ze szwem wg. PN80/H74200 obustronnie ocynkowanych ( pojedynczo i podwójnie ) z łącznikami gwintowanymi z żeliwa ciągliwego ocynkowanymi wg.pn76/h

11 Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych, stalowych jako gazoszczelne Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje cieplne. Po zmontowaniu projektowanych instalacji przewiduje się zabezpieczenie antykorozyjne tych fragmentów, które nie posiadają zabezpieczenia fabrycznego. Elementy nie zabezpieczone należy oczyścić do II stopnia czystości, zgonie z normą PN 70/H97050, a następnie pomalować 2 x farbą chlorokauczukową do gruntowania, chromianową, czerwoną, tlenkową i 1 x emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania / tylko przewody nieizolowane /. Po malowaniu przewody instalacji grzewczych oraz c.w.u. i cyrkulacji należy zaizolować zgodnie z normą PN85/B02421 trudnopalnymi otulinami PE firmy " AMSTRONG " typu TUBOLIT DG lub analogicznymi o grubościach / zasilanie / powrót /.: DN 20 15/ 20 mm DN 40, 32 15/ 25 mm Próby hydrauliczne. Zmontowane elementy instalacji technologicznej grzewczej należy poddać próbom hydrauli cznym wodą zimną na ciśnienie 0,6 MPa, instalacji zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji na ciś nienie 0,9 MPa a następnie wodą ciepłą na parametry pracy. Po zakończeniu prób instalacje należy przepłukać wodą z prędkością 1,5 m/s oraz wyregulować hydraulicznie zgonie z P.W. instalacji c.o. Próbę szczelności instalacji gazowej należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa i zakończyć próbą drożności przewodów. 6. Wytyczne branżowe Branża architektoniczna i konstrukcyjna. W projektach budowlanych w/w branż należy przewidzieć: w budynku należy zastosować okna z listwami wentylacyjnymi zapewniającymi naturalny napływ świeżego powietrza przewidzieć kratki kontaktowe w drzwiach zaznaczonych na rzucie poddasza przewidzieć przebicia w przegrodach budowlanych do przeprowadzenia projektowanych instalacji sanitarnych przewidzieć strop podwieszony w przedsionku z uwzględnieniem inspekcji centrali wentylacyjnej ( od dołu ) przewidzieć strop podwieszony na parterze w korytarzu oraz w łazienkach mieszkań przewidzieć przestrzeń instalacyjną pod stropem środkowej części sali wykładowej przewidzieć obudowę instalacji c.o. prowadzonej pod stropem parteru wzdłuż ścian zewnętrznych w kotłowni przewidzieć nawiewny otwór wentylacyjny, dwa kanały wentylacji grawitacyjnej wywiewnej ( góra, dół } oraz dwa kanały spalinowo powietrzne o średnicy 100/150 mm wyprowadzone na wysokość 0,5 m nad kalenicę budynku. drzwi wejściowe do kotłowni o szerokości 1,0 m otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej zgodnie z zaleceniami zawartymi w p okna o łącznej powierzchni F o = 0,81 m 2 ( minimum 1/15 powierzchni podłogi kotłowni ) izolację akustyczną ścian i stropu oraz roboty wykończeniowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie Przed wylewaniem wieńca osadzić rury ochronne dla przewodów c.o. zasilających 12

12 grzejniki na poddaszu Przed wylewaniem podciągu w osi B i C. Osądzić rury ochronne dla rurociągów. Przebicia przez podciąg na korytarzu i sali wykładowej parteru wykonać w odległości nie większej niż 15 cm od stropu. na przejściach rur przez ściany będące oddzieleniami strefpożarowych (na wyjściu z kotłowni i pom. technicznego ) należy stosować bierne zabezpieczenia p.poż. systemu HILTI: dla rur palnych o średnicy do 25 mm stosować masę pęczniejącą CP611 obustronnie na głębokość po 50 mm z minimalną grubością pierścienia 50 mm. Pozostałe szczeliny wypełniać masą uszczelniającą CP606. Dla rur niepalnych (stal) o średnicy do 32 mm stasować na przejściach otuliny z wełny mineralnej o grubości 50 mm i długości po 500 mm z każdej strony przegrody oraz obustronnie masę uszczelniającą CP601S, Dla rur jw. Lecz o średnicy powyżej 32 mm stosować izolację o długości po 750 mm. Stosować wełnę mineralną o gęstości 100 kg/m Branża sanitarna. W projektach budowlanych w/w branży należy przewidzieć: doprowadzenie instalacji zimnej wody do odbiorników w kotłowni nawiązanie zładu instalacji c.o.do instalacji grzewczej w kotłowni nawiązanie zładów instalacji c.w.u. i cyrkulacji do rozwiązań technologicznych w kotłowni doprowadzenie gazu do zestawu kotłowego 6.3. Branża elektryczna. W projekcie budowlanym w/w branży należy przewidzieć: przewidzieć zasilenie wszystkich silników napędzających wentylatory wentylacji mechani cznej układy wentylacyjne obsługujące salę wykładową będą pracowały na I lub II biegu w zalezności od frekfencji w czasie użytkowania sali ( sterowanie ręczne ), w pozostałym okresie doby przejdą automatycznie do pracy okresowej w cyklu 15 minut w każdej godzinie układy wywiewne z łazienek na poddaszu będą pracowały w sposób ciągły przewidzieć doprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielnicy głównej budynku do rozdzielni elektrycznej na potrzeby kotłowni gniazdo 220 V dla stacji uzdatniania wody oświetlenie pomieszczenia kotłowni umożliwiające swobodną i bezpieczną obsługę, konserwację i dokonywanie odczytu wskazań armatury kontrolno pomiarowej zasilenie wszystkich odbiorników oraz elementów automatyki i sterowania zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z projektantem branży elektrycznej sterowanie zaworem elektromagnetycznym w powiązaniu z manometrem kontaktowym umieszczonym na instalacji hydrantowej na poddaszu. Uwaga końcowa. Dopuszcza się możliwość zamiany urządzeń zastosowanych w projekcie za wiedzą Inwestora i projektanta pod warunkiem zachowania przewidzianego standardu Instalacje ujęte w niniejszym opracowaniu powinny być wykonane zgonie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych " tom II " Instalacje sanitarne i przemysłowe " W trakcie eksploatacji instalacje należy okresowo kontrolować zwłaszcza w zakresie czystości kotłów, palników i filtrów, sprawności pomp obiegowych i zaworów automatycznej 13

13 regulacji oraz szczelności instalacji gazowej. Opracował: 14

14 O B L I C Z E N I A do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowywanego budynku dydaktyczno naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zlokalizowanego przy ulicy Wschodniej Określenie bilansów mediów sanitarnych dla potrzeb w/w obiektu Zapotrzebowanie zimnej wody Dane wyjściowe. ilość mieszkańców n = 50 M czas rozbioru zimnej wody w ciągu doby t = 18 h/d jednostkowe zapotrzebowanie zimnej wody wg. " Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody " ( przyjęto analogię jak dla domów studenckich ) q j.zw = 200 l/md współczynnik nierównomierności dobowej N d = 1,4 współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 3, Średnie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody. G śr.d.z.w. = 50 x 200 = l/d = 10,0 m 3 /d Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody. G max.d.z.w. = 10,0 x 1,4 = 14,0 m 3 /d Średnie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody. G śr.h..z.w. = 10/18 = 0,56 m 3 /h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody. G max.h..z.w. = 0,56 x 1,4 x 3,2 = 2,5 m 3 /h Miarodajne sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody do celów bytowych. Nazwa punktu czerpalnego Ilość n (szt.) Normatywny wypływ wody q n ( l/s) Sumaryczny wypływ n x q n ( l/s ) bateria wannowa 5 0,30 1,50 bateria natryskowa 9 0,20 1,80 bateria umywalkowa 25 0,14 3,50 bateria 5 0,14 0,70 zlewozmywakowa płuczka zbiornikowa 16 0,13 2,08 zawór pralki automat. 5 0,25 1,25 zawór pisuarowy 2 0,30 0,60 Razem: 11,43 15

15 q s = 0,682 x 11,43 0,45 0,14 = 1,90 l/s Miarodajne sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody do celów p. poż. Założono, że jednocześnie mogą być czynne dwa hydranty wewnętrzne o średnicy D n = 25 mm i jednostkowym zapotrzebowaniu wody q = 1,0 l/s. q p.poż. = 1 x 2 = 2,0 l/s Sprawdzenie średnicy przyłącza. Dla wydajności q s =2 + 0,15 x 1,9 = ok. 2,3 l/s w istniejącym przyłączu o średnicy D n = 50 mm prędkość przepływu ok. 1,2 m/s jest wartością dopuszczalną Dobór wodomierza. Dla przepływu q s = 2,3 l/s = 8,28 m 3 /h dobrano wodomierz sprzężony typu MW/JS 50/2,5, którego opór wg. danych katalogowych wyniesie H w = ok. 10 kpa = 1000 mm.s.w Ilość odprowadzanych ścieków socjalno bytowych. Ilość ścieków socjalno bytowych w przybliżeniu stanowić będzie 95% zapotrzebowania zimnej wody Średni dobowy odpływ ścieków. G śr.d.śc.. = 10 x 0,95 = 9,5 m 3 /d Maksymalny dobowy odpływ ścieków. G max..d.śc.. = 14 x 0,95 = 13,3 m 3 /d Średni godzinowy odpływ ścieków. G śr.h.śc.. = 0,56 x 0,95 = 0,53 m 3 /d Maksymalny godzinowy odpływ ścieków. G max..h.śc.. = 2,5 x 0,95 = 2,38 m 3 /d Miarodajny sekundowy odpływ ścieków. q s..sc = 1,9 + 1,6 = 3,5 l/s 1.3. Zapotrzebowanie c.w.u Dane wyjściowe. ilość mieszkańców n = 50 M jednostkowe średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. q j.ś.d. = 110 l/m.d. jednostkowe maksymalne dobowe zapotrzebowanie c.w.u. q j.ś.d. = 130 l/m.d. współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 9,32 x 50 0,244 = 3,59 czas rozbioru c.w.u. w ciągu doby t = 18 h/d 16

16 Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. G śr.d.c.w.u. = 50 x 110 = 5500 l/d = 5,5 m 3 /d Maksymalne dobowe zapotrzebowanie c.w.u. G max.d.c.w.u.. = 50 x 130 = 6500 l/d = 6,5 m 3 /d Średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. G śr.h..c.w.u.. = 5,5/18 = 0,3 m 3 /h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie c.w.u Zapotrzebowanie energii cieplnej. G max.h..c.w.u. = 0,3 x 3,59 = 1,08 m 3 /h Zapotrzebowanie energii cieplnej dla instalacji c.o. Zapotrzebowanie energii cieplnej wg. obliczeń strat ciepła wynosi Q c.o. = ok. 65,3 kw Średnie godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. Q śr,hc.w.u. = 300 x 1,0 x ( 55 5 ) x 1,163 x 10 3 = ok. 17,5 kw Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie energii cieplnej do przygotowania c.w.u. Q śr,hc.w.u. = 1080 x 1,0 x ( 55 5 ) x 1,163 x 10 3 = 62,8 kw Zapotrzebowanie energii cieplnej dla instalacji c.t.w.m. Zapotrzebowanie energii cieplnej dla wentylacji mechanicznej wynosi Q c.t.w.m. = ok.19,2 kw 2. Obliczenia dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej Określenie ilości powietrza wentylującego. Ilość powietrza wentylującego salę wykładową oraz łazienki przy pokojach na poddaszu określono na podstawie normatywnego przydziału świeżego powietrza na osobę przebywającą w wentylowanym pomieszczeniu. W pozostałych pomieszczeniach kierowano się kryterium zalecanej ilości wymian stosownie do funkcji. 17

17 L.p Nazwa i nr pom. Kubatura Ilość wymian Ilość powietrza wentylują cego Rodzaj wentyl. Układy wentylac V [m 3 ] n n [ h 1 ] n w [ h 1 ] L n [m 3 /h] L w [m 3 /h] 1 Sala wykładowa (0.23) 2 Łazienka (1.04) 3 Łazienka (1.08) 4 Magazyn (1.10) 5 Łazienka (1.13) 6 Kuchnia (1.14) 7 Pom. porządk. (1.15) 8 Łazienka (1.18) 9 Łazienka (1.22) 10 Łazienka (1.27) 11 Łazienka (1.31) 12 Łazienka (1.35) 13 Łazienka (1.39) 14 Łazienka (1.43) 200 3,75 7,50 3,75 7, w.m. n. w. 9 13, w.m.w , w.m.w ,00 30 w.m.w ,85 50 w.m.w ,33 50 w.m.w ,33 30 w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w , w.m.w.. N1,W1a, W1b, W1c, W1d W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 Uwagi 2.2. Podział na układy wentylacyjne i dobór urządzeń Układ nawiewny N1. Nawiew powietrza do sali wykładowej (0.23) w ilości L n = 750/1500 m 3 /h. Do przygotowania i nawiewu powietrza zewnętrznego zastosowano centralę nawiewną, podwieszoną typu VS15LS/H/SST o skokowo zmiennej wydajności wydajności L n = 750/1500 m 3 /h, ciśnieniu dyspozycyj nym H = 200 Pa, z nagrzewnicą wodną o mocy grzewczej Q = 19,18 kw, wentylator napędzany silnikiem elektrycznym o mocy N = 1,75 kw, zasilanie 230V/50Hz/7,6A, ciśnienie akustyczne na wylocie 41,2 db/a/ przy częstotliwości 500 Hz. Doboru centrali dokonano w oparciu o program komputerowy producenta / VTS POLSKA / 18

18 a jej parametry techniczne przedstawiono w karcie doboru dołączonej do projektu Układy wywiewne W1a, W1b, W1c, W1d. Wywiew powietrza z sali wykładowej (0.23) w ilości L w = 750/1500 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano cztery wentylatory dachowe typu TFER 200 o wydajności 375 m 3 /h każdy, sprężu H = ok.200 Pa, napędzane jednofazowymi silnikami elektrycznymi o mocy N = 109 W, obrotach n = 2550 min 1, zasilanie 230V/50Hz /0,48A, masa m = 5,5 kg, poziom ciśnienia akustycznego 36 db/a/ w odl.4 m od wentylatora. Wentylatory należy zamówić wraz z tyrystorowymi bezstopniowymi regulatorami obrotów Mtypu REE 1 oraz podstawami dachowymi typu FRT Układ wywiewny W2. Wywiew powietrza z łazienki (1.04) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W3. Wywiew powietrza z łazienki (1.08) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W4. Wywiew powietrza z magazynu (1.10) w ilości L w = 30 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 30 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W5. Wywiew powietrza z łazienki (1.13) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 50 m 3 /h, sprężu H = 34 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W6. Wywiew powietrza z kuchni (1.14) w ilości L w = 50 m 3 /h. 19

19 Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 50 m 3 /h, sprężu H = 34 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W7. Wywiew powietrza z pomieszczenia porządkowego (1.15) w ilości L w = 30 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 120 o wydajności 30 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2000 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 41 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W8. Wywiew powietrza z łazienki (1.18) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W9. Wywiew powietrza z łazienki (1.22) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W10. Wywiew powietrza z łazienki (1.27) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W11. Wywiew powietrza z łazienki (1.31) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. 20

20 Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W12. Wywiew powietrza z łazienki (1.35) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W13. Wywiew powietrza z łazienki (1.39) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy ty pu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Układ wywiewny W14. Wywiew powietrza z łazienki (1.43) w ilości L w = 120 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano wentylator osiowy, łazienkowy typu BF 150 o wydajności 120 m 3 /h, sprężu H = 35 Pa, napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 25 W, obrotach n = 2400 min 1, zasilanie 230V/50Hz, poziom ciśnienia akustycznego 40 db/a/ w odl.1,5 m od wentylatora. Wentylator należy zamówić wraz z klapą zwrotną typu BDS Wykaz elementów i urzadzeń wentylacyjnych Układ nawiewny N1. L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Centrala wentylacyjna, nawiewna, podwieszona typu VS15LS/H/SST o wydajności L n = 750/1500 m 3 /h, sprężu H = 200 Pa, zbudowana z sekcji: tłumienia, filtracji, nagrzewania ( z nagrzewnicą wodną o mocy grzewczej 19,18 kw), wentylatorowej ( napędzanej jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 1,75 kw i obrotach n = 1160 min 1 ) i 2 x tłumienia. Centralę należy zamówić wraz z przepustnicą wielopłaszczyznową, połączeniami.elastycznymi i elementami automatyki 2 Kolano an. typu A/I 660 x 250, H 1 = H 2 = Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi 1 VTS Szczegółowe parametry tecniczne przed stawiono w karcie doboru załączonej do projektu 1 KB137.5/9/

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo