OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń ZAKRES OPRACOWANIA Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie instalacji c.o. oraz kotłownię gazową o mocy Q = kw dla dla zespołu obiektów usytuowanych w Wodzisławiu przy ul. Wolności 35. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło wynosi: bud nr 1, -87,70 kw, bud nr 2, - 23,41 kw, bud nr 3, - 60,00 kw (poza opracowaniem). 2.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 2.1.TECHNOLOGIA KOTŁOWNI Kotłownia gazowa projektowana jest dla potrzeb instalacji ogrzewania grzejnikowego oraz przygotowania ciepłej wody, Ciepła woda będzie przygotowywana w podgrzewaczu o poj V=2000l(1 szt). Podgrzew ciepłej wody bedzie wspomagany przez kolektory słoneczne. Zaprojektowano płaskie kolektory słoneczne-szt 10. Instalację solarną należy wykonać z rur miedzianych, zaizolowanych termicznie, w odstępach co 5,0 m należy stosować kompensację. Kolektory należy zabudować na dachu budynku nr 2, na stronie południowo-zachodniej. Przewiduje się zabudowę kompaktowej kotłowni gazowej kondensacyjnej o mocy Q= KW Kotłownia składa się : kompletnej automatyki kocioł min Q= KW- 2 sztuki, zestaw przyłączeniowy wraz z pompą obiegu kotła z zaworem gazowym i zaworem bezpieczeństwa- 2 sztuki zbiorczy ogranicznik temperatury (STB), zbiorczy ogranicznik ciśnienia maksymalnego, zbiorczy ogranicznik ciśnienia minimalnego, linia gazowa wraz z zaworami, sprzęgło hydrauliczne kolektor kondensatu Połączenia hydrauliczne kotła zapewnia pracę układu z wysoką temperaturą zasilania ( parametr c.o. 70/55 st. C).Maksymalne ciśnienie pracy instalacji grzewczej-0,3 MPa. Kotły zabezpieczone są przed wzrostem ciśnienia poprzez zabudowane zawory bezpieczeństwa. Wzrost objętości wody podczas ogrzewania jest przejmowany poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego. Kocioł i naczynie wzbiorcze podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru technicznego. Obieg w zładzie grzewczym wymuszony pompą obiegową. Przewody w kotłowni wykonano z rur stalowych, czarnych łączonych przez spawanie.

2 Odpowiedni spadek prowadzenia przewodów zapewni dobre odpowietrzenie kotła i pozostałych elementów instalacyjnych. Na instalacji zabudowano, termometry, manometry, zawory odcinające, zwrotne oraz filtry wodne NAPEŁNIANIE ZŁADU Napełnianie zładu poprzez złącze elastyczne. Po każdorazowym uzupełnianiu wody w zładzie, należy zamknąć zawory dopływowe zimnej wody i zdemontować złącze elastyczne. Zgodnie z PN i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002,poz. 690, pkt i 11.2) na instalacji wodociągowej należy zabudować zawór antyskażeniowy. Możliwość wystąpienia zjawiska przepływu zwrotnego w wyniku spadku ciśnienia w sieci powoduje,ze skutkiem tego może wystąpić wtórne zanieczyszczenie wody czystej woda zużytą, zastałą z instalacji c.o. bądź innym czynnikiem toksycznym. Stąd wymóg zabezpieczenia systemu, poprzez zabudowę izolatora przepływów zwrotnych (zaworu antyskażeniowego). Dla zabezpieczenia wewnętrznej instalacji budynku przed skażeniem na podłączeniu wody do stacji uzdatniania należy zabudować, wydany w projekcie, zawór antyskażeniowy. Zabudowa zaworu w pozycji poziomej. Na przyłączu wody do kotłowni należy zabudować zawory odcinające, filtr, licznik wody oraz wymieniony zawór antyskażeniowy. Dla ograniczenia strumienia przepływu wody uzupełniającej, na rurociągu wody zimnej, przed instalacją kotła, należy zabudować kryzę dławiącą o śr. przelotu 5 mm. Woda kotłowa będzie uzdatniana w kompletnej stacji uzdatniania wody ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W KOTŁOWNI Odprowadzanie ścieków z odwodnień i odpowietrzeń odbywa się za pomocą projektowanych kratek ściekowych zabudowanych w posadzce kotłowni. Ścieki z kratek będą spływały do studzienki schładzającej. Należy zastosować kratki ściekowe 100x 100, z odejściem 100 mm, kratki te powinny posiadać ruszt ze stali nierdzewnej. Ścieki będą odprowadzone do studzienki schładzającej wykonanej z rur betonowych Ǿ 500 mm, a stamtąd do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Połączenia instalacji kanalizacyjnej należy zasyfonować. Instalację kanalizacyjną grawitacyjną należy wykonać z rur PVC HT( rury odporne na wysoką temperaturę). Kanalizację ułożyć w otulinie piaskowej: -podsypka min. 15 cm -obsypka min. 20 cm ponad rurą. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem przewodów. Podłoże winno być wykonane w wykopie całkowicie suchym i po jego odbiorze technicznym. Podłoże pod rurociąg wykonać z niezagęszczonej podsypki piaskowej jako warstwa wyrównawcza o grubości 15 cm. Uziarnienie materiału na podłoże nie powinno zawierać ziaren większych od 2 mm. Na podłoże można użyć gruntu z wykopu pod warunkiem, że: -są to grunty sypkie i suche takie jak: -piaszczyste -żwirowo- piaszczyste o granulacji ziaren nie większej niż 2 mm. Materiał na podłoże winien ponadto spełniać następujące warunki jakościowe: -nie może zawierać kamieni ani materiałów o ostrych krawędziach -nie może być zmrożony, powinien być pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, lodu oraz śniegu -nie może zawierać cząstek większych niż 2 mm. Montaż rurociągów winien być przeprowadzony przy temperaturach otoczenia od +5 C do +30 C. Sposób montażu rurociągów winien spełniać warunki określane przez dostawcę systemu w opracowaniu Technologia układania i montażu rur. Rurociągi należy łączyć za pomocą zgrzewania. Materiał obsypki winien spełniać następujące warunki jakościowe:

3 -winien być niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności -nie może być zmrożony, powinien być pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, lodu oraz śniegu -nie może zawierać cząstek większych niż 60 mm -maksymalna wielkość ziaren w bezpośrednim styku z rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury. Szerokość obsypki winna być równa szerokości wykopu. Wysokość obsypki po zagęszczeniu winna wynosić min 15 cm powyżej wierzchu. Do pomieszczenia kotłowni należy doprowadzić zimną wodę z istniejącej instalacji. Rurociągi należy wykonać z rur PP, rurociagi łączyć poprzez zgrzewanie. Na przyłączu doprowadzającym wodą do kotła należy zabudować izolator przepływów zwrotnych 3. RUROCIĄGI, ARMATURA I IZOLACJA W KOTŁOWNI Rurociągi grzewcze wykonać z rur stalowych bez szwu z końcówkami gładkimi Bz wg PN 80/H łączonych przez spawanie, natomiast rurociągi wody zimnej i c.w.u. z rur polipropylenowych łączonych zgrzewaniem. Średnice rur: DN 80-88,9 X 7,58 DN 65-73,0 X 5,16 DN 50-60,3 X 3,91 DN 25-33,4 x3,38 DN 20-26,9 X 3,2 DN 15-21,3 X 2,3 Przewody powinny być mocowane do ściany za pomocą uchwytów lub wsporników w odległości nie większej jak: DN ,0 m; DN ,5 m; Kotłownia stanowi wydzielona strefę pożarową, dlatego każde przejście przez ścianę kotłowni należy wykonać jako szczelne o odporności ogniowej 60 min. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem 5% w kierunkach rozdzielaczy. Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć przy pomocy separatorów powietrza zakończonych automatycznymi odpowietrznikami pływakowymi. Spawanie Spawanie rurociągów i badanie złączy spawanych należy wykonać zgodnie z PN-92/M Klasę wadliwości złącza przyjęto R4 wg PN-92/M Spawanie i szczepienie rurociągów mogą wykonywać tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy. Połączenia spawane rurociągów wykonywać doczołowo. Rowki do spawania przygotować zgodnie z PN-69/M Wszystkie złącza spawane należy wykonywać ścisłe wg opracowanej przez wykonawcę technologii, która powinna zawierać: -ogólne zasady organizacji robót, -wymagania dotyczące przygotowania miejsca pracy, -karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej. Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niższa niż O st. C. Przy montażu rurociągów klasy jakości 4 dopuszcza się spawanie elementów ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5 st. C pod warunkiem zabezpieczenia złącza przed wpływami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnięciem. Na złączach spawanych niedopuszczalne są następujące wady powierzchniowe:pęknięcia, przesunięcia krawędzi w złączach o jednakowych grubościach ścianek, przesunięcia krawędzi w

4 złączach o rożnych grubościach ścianek. Wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym. Na złączach spawanych umieszczać należy stałe znaki. Zamocowania stałe i ruchome powinny być usytuowane w odległości mniejszej niż 200 mm od połączeń spawanych rurociągów. Czyszczenie rurociągów Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością minimalną 1, 7 m/s, aż woda będzie czysta. Płukanie rurociągu powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury roboczej i przy najwyższym natężeniu przepływu. Końcową fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą. Pole przekroju prowizorycznego rurociągu odprowadzającego wodę nie powinno być mniejsze niż połowa powierzchni przekroju rurociągu. W zależności od stopnia zabrudzenia rurociągu płukanie powinno być wykonane co najmniej dwukrotnie po min. Podczas próby drożności rurociągu przy zachowaniu prawidłowej prędkości przepływu, temperatury i ciśnienia czynnika próbnego, wypływający czynnik nie powinien wykazywać zanieczyszczeń. Zabezpieczenie antykorozyjne: Rurociągi zabezpieczyć zestawem malarskim dostosowanym do parametrów czynnika i otoczenia. Normy związane: PN-68/H Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych. PN-71/H Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej środowiska PN-71/H Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi PN-70/H Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania PN-70/H Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. PN-70/H Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. PN-70/H Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. Przygotowanie powierzchni: Do instalacji wewnętrznych przygotować powierzchnie według PN-70/H drugi stopień czystości powierzchni. Powierzchnia chropowata,nierówności powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczą 80 mikronów. Izolacja rurociągów Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U Średnica wewnętrzna przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej DN 80-88,9 X 7,58 Równa średnicy wewnętrznej-80 mm DN 65-73,0 X 5,16 Równa średnicy wewnętrznej-65 mm DN 50-60,3 X 3,91 Równa średnicy wewnętrznej-50 mm DN 25-33,4 x3,38 30 mm DN 20-26,9 X 3,2 20 mm DN 15-21,3 X 2,3 20 mm Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się

5 wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych ( np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Poszczególne kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taśmy z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych kształtek powinny być dostosowane do danego typu średnicy zaworu, zasuwy lub połączenia kołnierzowego. Wrzeciona zaworów i zasuw nie powinny być izolowane i wyprowadzone na zewnątrz kształtek. Izolacja cieplna rurociągu lub urządzenia powinna być zakończona przed kołnierzem w odległości równej długości śruby plus 10 mm. Płaszcz ochronny wykonać z folii PVC kolor uzgodnić z Inwestorem. Jako materiał izolacyjny należy stosować : Izolacja cieplna z wełny mineralnej pokryta płaszczem z folii PCV z zakładką samoprzylepną. Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10 = 0,035 W/mK. Odporność termiczna 250 C. Na płaszczu izolacji należy pomalować kolorami kierunki przepływu w zależności od przepływającego czynnika zgodnie z PN-70/N Nie należy stosować izolacji piankowej bez płaszcza zewnętrznego z folii. 4.WENTYLACJA KOTŁOWNI W kotłowni istnieje grawitacyjna wentylacja wywiewna 14 x 21 mm. Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez projektowany kanał typu Z o wymiarach 400x300 mm, który jest zakończony kratką nawiewną, której dolna krawędź znajduje się 30 cm nad podłogą. Lokalizacja otworu nawiewnego nie powinna powodować zagrożenia zamarzania instalacji wodnych znajdujących się w kotłowni. 5.ODPROWADZANIE SPALIN Odprowadzenie spalin nastąpi poprzez kompletny system spalinowy Dn 140/240 mm. 6.WYMAGANIA DOTYCZACE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI Dla realizacji zabudowy kotła przewiduje się wykonanie następujących prac budowlanych: - wykuć nowe otwory pod czopuch - wykonać przebicia i przekucia przez przegrody budowlane, naprawić ubytki w tynku, zamurować przebicia przez ściany i stropy, wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z studzienka schładzającą, wykonanie komina spalinowego, wykonanie kanału nawiewnego montaż drzwi stalowych 90/200 cm otwieranych na zewnątrz, o odporności ogniowej EI 30 wyposażone w samozamykacz ( po wcześniejszym demontażu istniejących drzwi), wykonanie posadzki z płytek gresowych nie nasiąkliwych wraz z cokolikiem, po wcześniejszym wyrównaniu podłogi warstwą zaprawy cementowej, wykonać gładzie szpachlowe ścian, wykonanie dwukrotnego malowania ścian farbą olejną zmywalną do wysokości 2 m,

6 wykonanie dwukrotnego malowania pozostałych ścian oraz sufitu farbą emulsyjną mniejsza niż: Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być 8 m³- w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania. 6,5 m³-w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m³ kubatury, służące do określenia wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym są zainstalowane urządzenia gazowe, pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie może przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: Rodzaj pomieszczeń Maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych na 1 m³ kubatury pomieszczenia Typ A- bez odprowadzania Typ B- z odprowadzeniem spalin spalin W 350 W (150 kcal/h) (300 kcal/h) Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z przedpokojem Pomieszczenia nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach 930 W (800 kcal/h) 4650W (4000 kcal/h) Powierzchnia kotłowni wynosi 30,63 m², wysokość 2,500 m co daje kubaturę 76,57 m³ (maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych w kotłowni przy założeniu 4650 W/m³ wynosi 365,00 kw); - Oświetlenie naturalne i sztuczne; Kotłownia jest wydzielona pożarowo od innych pomieszczeń ścianami i stropami o odporności ogniowej EI 60 minut; ściany z cegły ceramicznej grubości 38 cm oraz strop żelbetowy gr. 20 cm. Przez pomieszczenie kotłowni nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kotłowni. Wstęp do kotłowni mogą mieć tylko osoby upoważnione. 7. WYMAGANIA P-POŻ Kotłownia zabudowana jest w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu. Budynek, w którym zbudowano kotłownię- niski. Wydzielenie stanowią ściany i stropy o odporności ogniowej 60 min i drzwi o odporności ogniowej EI 30 min. Zagrożenie pożarowe może stwarzać: - nieszczelności w instalacji paliwowej- gaz z powietrzem mieszaninę wybuchową przy stężeniu gazu powyżej 4%. zwarcie, przeciążenia, iskrzenie instalacji elektrycznej siły i światła Urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy niezbędny do zabezpieczenia kotłowni Inwestor winien wyposażyć kotłownię w podręczny sprzęt gaśniczy( 1 gaśnica proszkowa GP 6X, 1 gaśnica śniegowa GS 5X oraz koc gaśniczy TPI). Sprzęt p.poż. Oznakować znakiem wg PN-92/N-01256/01 nr 10 i umieścić w kotłowni przy wejściu. Oznakować drogę ewakuacyjna do wyjścia zewnętrznego z kotłowni znakami wg PN-92/N-01256/02.

7 Zabezpieczenie prewencyjne Dla zapewnienia sprawnej pracy instalacji kotłowej należy: - instalację gazowa kotłowni wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa gazowego, - okresowo prowadzić przeglądy, konserwację i naprawy, -obsługa kotła i aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego musi być zgodna z DTR. Wstęp do kotłowni mogą mieć tylko osoby upoważnione. 8. INSTALACJA UZIEMNIAJĄCA W kotłowni należy zgodnie z przepisami, wykonać instalację uziemiającą i instalację przeciwporażeniową. 9. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU Wykonanie robót montażowych, próby i odbiory na podstawie Warunków technicznych Wykonania i Odbioru robót Kotłowni na Paliwo gazowe i olejowe -wydanie II. Kocioł montować zgodnie z dokumentacją wytwórcy. Przy dostawie kotła żądać aktualnych na terenie RP świadectw dopuszczania kotłów i innych urządzeń dla kotłowni. Elementy kominowe należy zlecić do firmy autoryzowanej przez producenta systemu kominowego. Po wykonaniu instalacji ciepła w obrębie kotłowni wykonać trzykrotnie płukanie całej instalacji wodą o prędkości większej od 1,7 m/s w czasie 30 min. Próby szczelności instalacji na zimno wykonać na ciśnienie p=6 kg²/cm na warunkach normy PN/B Na czas próby odciąć kotły i naczynie wzbiorcze. Następnie wykonać próbę na gorąco. Układ projektowanej automatyki pozwala na pracę kotłowni bez stałej obsługi. Wykonanie kotłowni należy zlecić autoryzowanemu wykonawcy. 10.ODBIÓR KOTLOWNI I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób przewidzianych w przepisach szczegółowych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, inwestor zwołuje komisję odbioru kotłowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kotłowni i dopuszcza ją do eksploatacji. 11.DETEKCJA GAZU Kotłownia wyposażona została w detektor awaryjnego wypływu gazu zabudowany nad kotłami,powodujący samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu szybko zamykającego. Do zamknięcia zaworu szybko zamykającego sygnał podawany jest poprzez centralę alarmową MD -2, która otrzymuje sygnał z detektora gaz. Detektor powinien powodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni przy stężeniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowości. Otwarcie zaworu szybko zamykającego może nastąpić tylko ręcznie. W skład aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego wchodzi: -centrala alarmowa -czujnik stężenia gazu -sygnalizator akustyczno -optyczny, -zawór odcinający gwintowany grzybkowy śr. 40 mm z głowicą samozamykającą.

8 12. UWAGI REALIZACYJNE Instalację wewnętrzna gazu wykonać z rur czarnych bez szwu według PN-H łączonych przez spawanie. Łączenie rurociągów: Rurociągi z armaturą należy łączyć za pomocą połączeń kołnierzowych lub gwintowanych. Powierzchnie uszczelniające powinny być równoległe, osie rur powinny znajdować się na jednej prostej. Połączenia kołnierzowe rur należy montować bez naciągu rurociągu. Nakrętki śrub powinny być umieszczone z jednej strony połączeń kołnierzowych. W celu zmniejszenia naprężeń wywołanych wydłużeniem cieplnym rurociągu należy stosować naciągi wstępne rurociągów. Zaprojektowano kompensację naturalną dla zabezpieczenia instalacji gazowej. Zmiany kierunków realizować przy pomocy łuków R 3dz.Podejścia do urządzeń wykonać stosując łuki hamburskie. Połączenia spawane rurociągów wykonywać doczołowo. Rowki do spawania przygotować zgodnie z PN-69/M Wszystkie złącza spawane należy wykonywać ściśle według opracowanej przez Wykonawcę technologii. Klasę jakości rurociągu przyjąć 4 wg PN-92/M Rury stalowe powinny być łączone spawaniem elektrycznym, ręcznie przy użyciu elektrod otulonych lub półautomatycznie w osłonie gazów ochronnych albo łukiem krytym. Dopuszcza sie spawanie gazowe w gazociągach o grubości ścianek nie przekraczającej 6,5 mm dla wartości ciśnienia roboczego nie większych niż 0,4[MPa]. Przed rozpoczęciem prac spawalniczych należy sprawdzić zgodność dostarczonego materiału z dokumentacją oraz stan krawędzi łączonych rur. Odchyłki średnic łączonych rur powinny mieścić się w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Końce rur rozwarstwione ze śladami pęknięć, porowatości,zażużlenia lub przepalenia zwykle odcina się. Rury o grubości ścianek do 5 [mm], których końce są prostopadle ścięte, spawa się z zachowaniem odległości względem siebie( dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 1,5[mm]. Rury o grubości ścianek powyżej 5 [mm] mają zwykle krawędzie ukosowane fabrycznie. W razie potrzeby ukosowanie wykonuje się na budowie za pomocą przyrządów do ukosowania i profilowego cięcia rur. Kontrola robót spawalniczych powinna obejmować: 1.kontrolę kwalifikacji spawaczy, 2.Sprawdzenie jakości rur, jakości montażu i złączy spawanych, 3.systematyczna kontrolę zgodności wykonania robót z instrukcją spawania, 4.sprawdzenie jakości spoin metodami nieniszczącymi. Złącze prawidłowo wykonane powinno mieć gładką, lekko wypukłą powierzchnię bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby),jeżeli są płytsze niż 0,6 [mm],mogą być usunięte przez szlifowanie. Czyszczenie rurociągów Przed rozpoczęciem prób szczelności wykonuje się przedmuchiwanie gazociągu. Przedmuchiwanie ma na celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z okresu budowy, rdza, część elektrod,woda itp. Ciśnienie powietrza w zbiorniku zasilającym powinno wynosić 0,6 {MPa] dla rurociągów stalowych. Pojemność zbiornika powietrza- co najmniej dwukrotnie wyższa,niż pojemność przedmuchiwanego rurociągu. Przedmuchiwanie rurociągów powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją wykonawcy. Próba szczelności Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjne, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarcia kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzenia głównej próby szczelności powinno wynosić 0,1 MPa. Główną próbę szczelności przeprowadza wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu

9 przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodów. Osoba kierująca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych warunków przystąpienia do próby głównej szczelności instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów badania sprawności kanałów spalinowych i wentylacyjnych. Udział przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza się do stwierdzenia szczelności, zgodności wykonywania przyłącza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia prawidłowości wykonywania i usytuowania podłączeń gazomierzy. Przed rozpoczęciem prób konieczne jest wykonanie następujących czynności kontrolnych: -sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych, -kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji, -stwierdzenie zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem, -sprawdzenie jakości użytych materiałów i prawidłowości wykonywania robót montażowych, -jakości wykonania połączeń skręcanych lub spawanych. Główna próba szczelności polega na napełnieniu przewodów pod ciśnieniem 0,1 MPa. Do napełniania przewodów można użyć sprężonego powietrza albo azotu lub dwutlenku węgla czerpanych z butli za pośrednictwem reduktora ciśnienia. Na czas próby należy odciąć armaturę przypalnikową kotłów. Przy próbie głównej pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania temperatury powietrza z temperaturą otoczenia. Jeżeli w ciągu 39 minut nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. Jeżeli wynik próby jest ujemny, wykonawca powinien odnaleźć miejsce nieszczelne, używając do tego celu specjalnych testerów szczelności. Nieszczelne elementy instalacji należy wymienić względnie rozmontować, a przewody i złącza wykonać na nowo. Jeżeli trzykrotnie wykonana próba da wynik ujemny, instalację należy zdyskwalifikować żądać wykonania nowej. Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na nowo. W celu napełnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie następujących czynności: -podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawie gazu, -podłączenie do czynnej sieci, -napełnienie gazem przyłącza, -zainstalowanie gazomierza lub układu reduktora z gazomierzem. Manometr użyty do przeprowadzeniu głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa. Zabezpieczenie antykorozyjne Rurociągi stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją przez zastosowanie zestawu malarskiego CEKOR-R. 13. Instalacja c.o. Instalacja składać się będzie z następujących elementów: -źródło ciepła (gaz) j.w. -armatura (pompy, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcinające, odpowietrzenia, przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory podpionowe ), -rury rozprowadzające, -grzejniki stalowe płytowe -grzejniki stalowe drabinkowe

10 12.1 Grzejniki i aparaty grzewcze Do ogrzewania pomieszczeń zastosowane będą stalowe grzejniki płytowe z zaworami grzejnikowymi, na których zamontowane głowice termostatyczne Grzejniki dobrano dla parametrów obliczeniowych 70/55 C Rurociągi rozprowadzające Jako przewody rozprowadzające zastosowane zostaną rury stalowe łączone poprzez spawanie, oraz rury miedziane łączone poprzez lutowanie. Przewody rozprowadzające (zasilające i powrotne) należy prowadzić podsufitem w piwnicy. Rurociągi podejściowe do grzejników oraz piony należy ukryć w grubości ścianek działowych oraz w bruzdach wykonanych w ścianach zewnętrznych. Podejścia wykonane w bruzdach należy dobrze zaizolować termicznie. Do grzejników podchodzić ze ścian poprzez śrubunki kątowe z możliwością nastawy oraz odcięcia grzejnika. Na rurociągach należy zamontować zawory odpowietrzające. Grzejniki wyposażono w zawory termostatyczne z głowicami, należy również zabudować zawory podpionowe regulacyjne. Na każdym obiegu c.o w kotłowni należy zabudować regulatory różnicy ciśnień. Rury należy prowadzić z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych pionów do kotła. Na prostych odcinkach przewodów grzejnych o długości większej niż 5 m należy zastosować kompensatory typu U. Rurociągi należy zaizolować termicznie. Należy zastosować następujące grubości izolacji (przewodność warstwy izolacyjnej nie większa niż 0,035 W / m K) : - średnica wewnętrzna rurociągu do 22 mm 20 mm ; - średnica wewnętrzna rurociągu od 22 mm do 35 mm 30 mm ; - średnica wewnętrzna rurociągu od 35 mm do 100 mm równa średnicy wewnętrznej ; Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych ( np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Poszczególne kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taśmy z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych kształtek powinny być dostosowane do danego typu średnicy zaworu, zasuwy lub połączenia kołnierzowego. Wrzeciona zaworów i zasuw nie powinny być izolowane i wyprowadzone na zewnątrz kształtek. Izolacja cieplna rurociągu lub urządzenia powinna być zakończona przed kołnierzem w odległości równej długości śruby plus 10 mm. Płaszcz ochronny wykonać z folii PVC kolor uzgodnić z Inwestorem. Jako materiał izolacyjny należy stosować : Współczynnik przewodzenia ciepła dla izolacji wynosi λ10 = 0,035 W/mK. Odporność termiczna 250 C. Na płaszczu izolacji należy pomalować kolorami kierunki przepływu w zależności od przepływającego czynnika zgodnie z PN-70/N Nie należy stosować izolacji piankowej bez płaszcza zewnętrznego z folii. 14. ZAGADNIENIA BHP Przy pracach związanych z budową instalacji gazowej wszyscy pracownicy zobowiązani są

11 do przestrzegania szczegółowej zakładowej instrukcji BHP. 15. USTALENIA DODATKOWE Wszystkie zmiany i odstępstwa należy nanieść na projekt po uprzednim uzgodnieniu z projektantem. Wszystkie pracy przy wykonywaniu instalacji gazowej winien prowadzić wykonawca uprawniony do robót przy instalacjach gazowych. Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać administracyjną zgodę w Starostwie Powiatowym. Normy związane: PN-68/H Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych. PN-71/H Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej środowiska. PN-71/H Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. PN-70/H Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. PN-70/H Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, stal;iwa,żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne PN-70/H Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania PN-71/H Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne Izolacja rurociągów Rurociągów nie izoluje się termicznie Znakowanie rurociągów Oznaczenie należy wykonać zgodnie z PN-70/N Mocowanie rurociągów Rozstaw uchwytów: Średnica rury {mm} odległość między uchwytami [m] ,5 32 3, , ,0 16.ZESTAWIENIE OBOWIAZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW Normy 1.PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 2.PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie. 3.PN-90/M Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. 4.PN-91/M Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 5.PN-92/M Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 6.PN-89/H Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 7. PN-83/H Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 8.PN-74/H Rury stalowe ze szwem gwintowane. 9.PN-80/H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 10.PN-84/H Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 11.PN-79/H Rury stalowe ze szwem przewodowe 12.PN-92/M Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

12 13. PN-85/H Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 40 MPa 14.PN-85/H Powierzchnie uszczelniające kołnierze. Wymiary. 15.PN-89/H Armatura i rurociągi. Kołnierze stalowe na ciśnienie nominalne do 40 MPa. Wymagania. 16. PN-87/H-74710/01 Kołnierze do przyspawania okrągłe z szyjką na ciśnienie nominalne do 40 MPa. Postanowienia ogólne PN-86/M Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania. 18. PN-76/M Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. Inne dokumenty i rozporządzenia 1.Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. W sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać sieci gazowe( Dz.U. Nr 97,poz. 1055). 2.Zarządzenie nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. W sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych ( Dz. Urz. Ministra Przemysłu nr 4/89,poz. 6). 3.Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemyśle gazowniczym wprowadzona Zarządzeniem nr 4 naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego z dnia 25 stycznia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz.U. Nr 10/95,poz. 46),wraz ze zmianami. 5. Zarządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 2/95,poz. 30) 6.Polska Korporacja techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 8.Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano- montażowe sieci gazowych. 9.Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. 10.Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych. 11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY-1987 r. 12.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe 13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszaw 1994 r Polska Korporacja techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 22,poz.206). 15.Rozporządzanie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Kod CPV Opis robót 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45231112-3 Instalacja rurociągów 45231220-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01 Druk nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01 Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - zasób mieszkaniowy Gminy Kielce. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo