OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń ZAKRES OPRACOWANIA Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie instalacji c.o. oraz kotłownię gazową o mocy Q = kw dla dla zespołu obiektów usytuowanych w Wodzisławiu przy ul. Wolności 35. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło wynosi: bud nr 1, -87,70 kw, bud nr 2, - 23,41 kw, bud nr 3, - 60,00 kw (poza opracowaniem). 2.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 2.1.TECHNOLOGIA KOTŁOWNI Kotłownia gazowa projektowana jest dla potrzeb instalacji ogrzewania grzejnikowego oraz przygotowania ciepłej wody, Ciepła woda będzie przygotowywana w podgrzewaczu o poj V=2000l(1 szt). Podgrzew ciepłej wody bedzie wspomagany przez kolektory słoneczne. Zaprojektowano płaskie kolektory słoneczne-szt 10. Instalację solarną należy wykonać z rur miedzianych, zaizolowanych termicznie, w odstępach co 5,0 m należy stosować kompensację. Kolektory należy zabudować na dachu budynku nr 2, na stronie południowo-zachodniej. Przewiduje się zabudowę kompaktowej kotłowni gazowej kondensacyjnej o mocy Q= KW Kotłownia składa się : kompletnej automatyki kocioł min Q= KW- 2 sztuki, zestaw przyłączeniowy wraz z pompą obiegu kotła z zaworem gazowym i zaworem bezpieczeństwa- 2 sztuki zbiorczy ogranicznik temperatury (STB), zbiorczy ogranicznik ciśnienia maksymalnego, zbiorczy ogranicznik ciśnienia minimalnego, linia gazowa wraz z zaworami, sprzęgło hydrauliczne kolektor kondensatu Połączenia hydrauliczne kotła zapewnia pracę układu z wysoką temperaturą zasilania ( parametr c.o. 70/55 st. C).Maksymalne ciśnienie pracy instalacji grzewczej-0,3 MPa. Kotły zabezpieczone są przed wzrostem ciśnienia poprzez zabudowane zawory bezpieczeństwa. Wzrost objętości wody podczas ogrzewania jest przejmowany poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego. Kocioł i naczynie wzbiorcze podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru technicznego. Obieg w zładzie grzewczym wymuszony pompą obiegową. Przewody w kotłowni wykonano z rur stalowych, czarnych łączonych przez spawanie.

2 Odpowiedni spadek prowadzenia przewodów zapewni dobre odpowietrzenie kotła i pozostałych elementów instalacyjnych. Na instalacji zabudowano, termometry, manometry, zawory odcinające, zwrotne oraz filtry wodne NAPEŁNIANIE ZŁADU Napełnianie zładu poprzez złącze elastyczne. Po każdorazowym uzupełnianiu wody w zładzie, należy zamknąć zawory dopływowe zimnej wody i zdemontować złącze elastyczne. Zgodnie z PN i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002,poz. 690, pkt i 11.2) na instalacji wodociągowej należy zabudować zawór antyskażeniowy. Możliwość wystąpienia zjawiska przepływu zwrotnego w wyniku spadku ciśnienia w sieci powoduje,ze skutkiem tego może wystąpić wtórne zanieczyszczenie wody czystej woda zużytą, zastałą z instalacji c.o. bądź innym czynnikiem toksycznym. Stąd wymóg zabezpieczenia systemu, poprzez zabudowę izolatora przepływów zwrotnych (zaworu antyskażeniowego). Dla zabezpieczenia wewnętrznej instalacji budynku przed skażeniem na podłączeniu wody do stacji uzdatniania należy zabudować, wydany w projekcie, zawór antyskażeniowy. Zabudowa zaworu w pozycji poziomej. Na przyłączu wody do kotłowni należy zabudować zawory odcinające, filtr, licznik wody oraz wymieniony zawór antyskażeniowy. Dla ograniczenia strumienia przepływu wody uzupełniającej, na rurociągu wody zimnej, przed instalacją kotła, należy zabudować kryzę dławiącą o śr. przelotu 5 mm. Woda kotłowa będzie uzdatniana w kompletnej stacji uzdatniania wody ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W KOTŁOWNI Odprowadzanie ścieków z odwodnień i odpowietrzeń odbywa się za pomocą projektowanych kratek ściekowych zabudowanych w posadzce kotłowni. Ścieki z kratek będą spływały do studzienki schładzającej. Należy zastosować kratki ściekowe 100x 100, z odejściem 100 mm, kratki te powinny posiadać ruszt ze stali nierdzewnej. Ścieki będą odprowadzone do studzienki schładzającej wykonanej z rur betonowych Ǿ 500 mm, a stamtąd do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Połączenia instalacji kanalizacyjnej należy zasyfonować. Instalację kanalizacyjną grawitacyjną należy wykonać z rur PVC HT( rury odporne na wysoką temperaturę). Kanalizację ułożyć w otulinie piaskowej: -podsypka min. 15 cm -obsypka min. 20 cm ponad rurą. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem przewodów. Podłoże winno być wykonane w wykopie całkowicie suchym i po jego odbiorze technicznym. Podłoże pod rurociąg wykonać z niezagęszczonej podsypki piaskowej jako warstwa wyrównawcza o grubości 15 cm. Uziarnienie materiału na podłoże nie powinno zawierać ziaren większych od 2 mm. Na podłoże można użyć gruntu z wykopu pod warunkiem, że: -są to grunty sypkie i suche takie jak: -piaszczyste -żwirowo- piaszczyste o granulacji ziaren nie większej niż 2 mm. Materiał na podłoże winien ponadto spełniać następujące warunki jakościowe: -nie może zawierać kamieni ani materiałów o ostrych krawędziach -nie może być zmrożony, powinien być pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, lodu oraz śniegu -nie może zawierać cząstek większych niż 2 mm. Montaż rurociągów winien być przeprowadzony przy temperaturach otoczenia od +5 C do +30 C. Sposób montażu rurociągów winien spełniać warunki określane przez dostawcę systemu w opracowaniu Technologia układania i montażu rur. Rurociągi należy łączyć za pomocą zgrzewania. Materiał obsypki winien spełniać następujące warunki jakościowe:

3 -winien być niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności -nie może być zmrożony, powinien być pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, lodu oraz śniegu -nie może zawierać cząstek większych niż 60 mm -maksymalna wielkość ziaren w bezpośrednim styku z rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury. Szerokość obsypki winna być równa szerokości wykopu. Wysokość obsypki po zagęszczeniu winna wynosić min 15 cm powyżej wierzchu. Do pomieszczenia kotłowni należy doprowadzić zimną wodę z istniejącej instalacji. Rurociągi należy wykonać z rur PP, rurociagi łączyć poprzez zgrzewanie. Na przyłączu doprowadzającym wodą do kotła należy zabudować izolator przepływów zwrotnych 3. RUROCIĄGI, ARMATURA I IZOLACJA W KOTŁOWNI Rurociągi grzewcze wykonać z rur stalowych bez szwu z końcówkami gładkimi Bz wg PN 80/H łączonych przez spawanie, natomiast rurociągi wody zimnej i c.w.u. z rur polipropylenowych łączonych zgrzewaniem. Średnice rur: DN 80-88,9 X 7,58 DN 65-73,0 X 5,16 DN 50-60,3 X 3,91 DN 25-33,4 x3,38 DN 20-26,9 X 3,2 DN 15-21,3 X 2,3 Przewody powinny być mocowane do ściany za pomocą uchwytów lub wsporników w odległości nie większej jak: DN ,0 m; DN ,5 m; Kotłownia stanowi wydzielona strefę pożarową, dlatego każde przejście przez ścianę kotłowni należy wykonać jako szczelne o odporności ogniowej 60 min. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem 5% w kierunkach rozdzielaczy. Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć przy pomocy separatorów powietrza zakończonych automatycznymi odpowietrznikami pływakowymi. Spawanie Spawanie rurociągów i badanie złączy spawanych należy wykonać zgodnie z PN-92/M Klasę wadliwości złącza przyjęto R4 wg PN-92/M Spawanie i szczepienie rurociągów mogą wykonywać tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy. Połączenia spawane rurociągów wykonywać doczołowo. Rowki do spawania przygotować zgodnie z PN-69/M Wszystkie złącza spawane należy wykonywać ścisłe wg opracowanej przez wykonawcę technologii, która powinna zawierać: -ogólne zasady organizacji robót, -wymagania dotyczące przygotowania miejsca pracy, -karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej. Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niższa niż O st. C. Przy montażu rurociągów klasy jakości 4 dopuszcza się spawanie elementów ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5 st. C pod warunkiem zabezpieczenia złącza przed wpływami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnięciem. Na złączach spawanych niedopuszczalne są następujące wady powierzchniowe:pęknięcia, przesunięcia krawędzi w złączach o jednakowych grubościach ścianek, przesunięcia krawędzi w

4 złączach o rożnych grubościach ścianek. Wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym. Na złączach spawanych umieszczać należy stałe znaki. Zamocowania stałe i ruchome powinny być usytuowane w odległości mniejszej niż 200 mm od połączeń spawanych rurociągów. Czyszczenie rurociągów Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością minimalną 1, 7 m/s, aż woda będzie czysta. Płukanie rurociągu powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury roboczej i przy najwyższym natężeniu przepływu. Końcową fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą. Pole przekroju prowizorycznego rurociągu odprowadzającego wodę nie powinno być mniejsze niż połowa powierzchni przekroju rurociągu. W zależności od stopnia zabrudzenia rurociągu płukanie powinno być wykonane co najmniej dwukrotnie po min. Podczas próby drożności rurociągu przy zachowaniu prawidłowej prędkości przepływu, temperatury i ciśnienia czynnika próbnego, wypływający czynnik nie powinien wykazywać zanieczyszczeń. Zabezpieczenie antykorozyjne: Rurociągi zabezpieczyć zestawem malarskim dostosowanym do parametrów czynnika i otoczenia. Normy związane: PN-68/H Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych. PN-71/H Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej środowiska PN-71/H Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi PN-70/H Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania PN-70/H Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. PN-70/H Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. PN-70/H Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. Przygotowanie powierzchni: Do instalacji wewnętrznych przygotować powierzchnie według PN-70/H drugi stopień czystości powierzchni. Powierzchnia chropowata,nierówności powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczą 80 mikronów. Izolacja rurociągów Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U Średnica wewnętrzna przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej DN 80-88,9 X 7,58 Równa średnicy wewnętrznej-80 mm DN 65-73,0 X 5,16 Równa średnicy wewnętrznej-65 mm DN 50-60,3 X 3,91 Równa średnicy wewnętrznej-50 mm DN 25-33,4 x3,38 30 mm DN 20-26,9 X 3,2 20 mm DN 15-21,3 X 2,3 20 mm Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się

5 wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych ( np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Poszczególne kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taśmy z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych kształtek powinny być dostosowane do danego typu średnicy zaworu, zasuwy lub połączenia kołnierzowego. Wrzeciona zaworów i zasuw nie powinny być izolowane i wyprowadzone na zewnątrz kształtek. Izolacja cieplna rurociągu lub urządzenia powinna być zakończona przed kołnierzem w odległości równej długości śruby plus 10 mm. Płaszcz ochronny wykonać z folii PVC kolor uzgodnić z Inwestorem. Jako materiał izolacyjny należy stosować : Izolacja cieplna z wełny mineralnej pokryta płaszczem z folii PCV z zakładką samoprzylepną. Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10 = 0,035 W/mK. Odporność termiczna 250 C. Na płaszczu izolacji należy pomalować kolorami kierunki przepływu w zależności od przepływającego czynnika zgodnie z PN-70/N Nie należy stosować izolacji piankowej bez płaszcza zewnętrznego z folii. 4.WENTYLACJA KOTŁOWNI W kotłowni istnieje grawitacyjna wentylacja wywiewna 14 x 21 mm. Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez projektowany kanał typu Z o wymiarach 400x300 mm, który jest zakończony kratką nawiewną, której dolna krawędź znajduje się 30 cm nad podłogą. Lokalizacja otworu nawiewnego nie powinna powodować zagrożenia zamarzania instalacji wodnych znajdujących się w kotłowni. 5.ODPROWADZANIE SPALIN Odprowadzenie spalin nastąpi poprzez kompletny system spalinowy Dn 140/240 mm. 6.WYMAGANIA DOTYCZACE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI Dla realizacji zabudowy kotła przewiduje się wykonanie następujących prac budowlanych: - wykuć nowe otwory pod czopuch - wykonać przebicia i przekucia przez przegrody budowlane, naprawić ubytki w tynku, zamurować przebicia przez ściany i stropy, wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z studzienka schładzającą, wykonanie komina spalinowego, wykonanie kanału nawiewnego montaż drzwi stalowych 90/200 cm otwieranych na zewnątrz, o odporności ogniowej EI 30 wyposażone w samozamykacz ( po wcześniejszym demontażu istniejących drzwi), wykonanie posadzki z płytek gresowych nie nasiąkliwych wraz z cokolikiem, po wcześniejszym wyrównaniu podłogi warstwą zaprawy cementowej, wykonać gładzie szpachlowe ścian, wykonanie dwukrotnego malowania ścian farbą olejną zmywalną do wysokości 2 m,

6 wykonanie dwukrotnego malowania pozostałych ścian oraz sufitu farbą emulsyjną mniejsza niż: Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być 8 m³- w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania. 6,5 m³-w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m³ kubatury, służące do określenia wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym są zainstalowane urządzenia gazowe, pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie może przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: Rodzaj pomieszczeń Maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych na 1 m³ kubatury pomieszczenia Typ A- bez odprowadzania Typ B- z odprowadzeniem spalin spalin W 350 W (150 kcal/h) (300 kcal/h) Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z przedpokojem Pomieszczenia nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach 930 W (800 kcal/h) 4650W (4000 kcal/h) Powierzchnia kotłowni wynosi 30,63 m², wysokość 2,500 m co daje kubaturę 76,57 m³ (maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych w kotłowni przy założeniu 4650 W/m³ wynosi 365,00 kw); - Oświetlenie naturalne i sztuczne; Kotłownia jest wydzielona pożarowo od innych pomieszczeń ścianami i stropami o odporności ogniowej EI 60 minut; ściany z cegły ceramicznej grubości 38 cm oraz strop żelbetowy gr. 20 cm. Przez pomieszczenie kotłowni nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kotłowni. Wstęp do kotłowni mogą mieć tylko osoby upoważnione. 7. WYMAGANIA P-POŻ Kotłownia zabudowana jest w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu. Budynek, w którym zbudowano kotłownię- niski. Wydzielenie stanowią ściany i stropy o odporności ogniowej 60 min i drzwi o odporności ogniowej EI 30 min. Zagrożenie pożarowe może stwarzać: - nieszczelności w instalacji paliwowej- gaz z powietrzem mieszaninę wybuchową przy stężeniu gazu powyżej 4%. zwarcie, przeciążenia, iskrzenie instalacji elektrycznej siły i światła Urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy niezbędny do zabezpieczenia kotłowni Inwestor winien wyposażyć kotłownię w podręczny sprzęt gaśniczy( 1 gaśnica proszkowa GP 6X, 1 gaśnica śniegowa GS 5X oraz koc gaśniczy TPI). Sprzęt p.poż. Oznakować znakiem wg PN-92/N-01256/01 nr 10 i umieścić w kotłowni przy wejściu. Oznakować drogę ewakuacyjna do wyjścia zewnętrznego z kotłowni znakami wg PN-92/N-01256/02.

7 Zabezpieczenie prewencyjne Dla zapewnienia sprawnej pracy instalacji kotłowej należy: - instalację gazowa kotłowni wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa gazowego, - okresowo prowadzić przeglądy, konserwację i naprawy, -obsługa kotła i aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego musi być zgodna z DTR. Wstęp do kotłowni mogą mieć tylko osoby upoważnione. 8. INSTALACJA UZIEMNIAJĄCA W kotłowni należy zgodnie z przepisami, wykonać instalację uziemiającą i instalację przeciwporażeniową. 9. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU Wykonanie robót montażowych, próby i odbiory na podstawie Warunków technicznych Wykonania i Odbioru robót Kotłowni na Paliwo gazowe i olejowe -wydanie II. Kocioł montować zgodnie z dokumentacją wytwórcy. Przy dostawie kotła żądać aktualnych na terenie RP świadectw dopuszczania kotłów i innych urządzeń dla kotłowni. Elementy kominowe należy zlecić do firmy autoryzowanej przez producenta systemu kominowego. Po wykonaniu instalacji ciepła w obrębie kotłowni wykonać trzykrotnie płukanie całej instalacji wodą o prędkości większej od 1,7 m/s w czasie 30 min. Próby szczelności instalacji na zimno wykonać na ciśnienie p=6 kg²/cm na warunkach normy PN/B Na czas próby odciąć kotły i naczynie wzbiorcze. Następnie wykonać próbę na gorąco. Układ projektowanej automatyki pozwala na pracę kotłowni bez stałej obsługi. Wykonanie kotłowni należy zlecić autoryzowanemu wykonawcy. 10.ODBIÓR KOTLOWNI I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób przewidzianych w przepisach szczegółowych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, inwestor zwołuje komisję odbioru kotłowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kotłowni i dopuszcza ją do eksploatacji. 11.DETEKCJA GAZU Kotłownia wyposażona została w detektor awaryjnego wypływu gazu zabudowany nad kotłami,powodujący samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu szybko zamykającego. Do zamknięcia zaworu szybko zamykającego sygnał podawany jest poprzez centralę alarmową MD -2, która otrzymuje sygnał z detektora gaz. Detektor powinien powodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni przy stężeniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowości. Otwarcie zaworu szybko zamykającego może nastąpić tylko ręcznie. W skład aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego wchodzi: -centrala alarmowa -czujnik stężenia gazu -sygnalizator akustyczno -optyczny, -zawór odcinający gwintowany grzybkowy śr. 40 mm z głowicą samozamykającą.

8 12. UWAGI REALIZACYJNE Instalację wewnętrzna gazu wykonać z rur czarnych bez szwu według PN-H łączonych przez spawanie. Łączenie rurociągów: Rurociągi z armaturą należy łączyć za pomocą połączeń kołnierzowych lub gwintowanych. Powierzchnie uszczelniające powinny być równoległe, osie rur powinny znajdować się na jednej prostej. Połączenia kołnierzowe rur należy montować bez naciągu rurociągu. Nakrętki śrub powinny być umieszczone z jednej strony połączeń kołnierzowych. W celu zmniejszenia naprężeń wywołanych wydłużeniem cieplnym rurociągu należy stosować naciągi wstępne rurociągów. Zaprojektowano kompensację naturalną dla zabezpieczenia instalacji gazowej. Zmiany kierunków realizować przy pomocy łuków R 3dz.Podejścia do urządzeń wykonać stosując łuki hamburskie. Połączenia spawane rurociągów wykonywać doczołowo. Rowki do spawania przygotować zgodnie z PN-69/M Wszystkie złącza spawane należy wykonywać ściśle według opracowanej przez Wykonawcę technologii. Klasę jakości rurociągu przyjąć 4 wg PN-92/M Rury stalowe powinny być łączone spawaniem elektrycznym, ręcznie przy użyciu elektrod otulonych lub półautomatycznie w osłonie gazów ochronnych albo łukiem krytym. Dopuszcza sie spawanie gazowe w gazociągach o grubości ścianek nie przekraczającej 6,5 mm dla wartości ciśnienia roboczego nie większych niż 0,4[MPa]. Przed rozpoczęciem prac spawalniczych należy sprawdzić zgodność dostarczonego materiału z dokumentacją oraz stan krawędzi łączonych rur. Odchyłki średnic łączonych rur powinny mieścić się w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Końce rur rozwarstwione ze śladami pęknięć, porowatości,zażużlenia lub przepalenia zwykle odcina się. Rury o grubości ścianek do 5 [mm], których końce są prostopadle ścięte, spawa się z zachowaniem odległości względem siebie( dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 1,5[mm]. Rury o grubości ścianek powyżej 5 [mm] mają zwykle krawędzie ukosowane fabrycznie. W razie potrzeby ukosowanie wykonuje się na budowie za pomocą przyrządów do ukosowania i profilowego cięcia rur. Kontrola robót spawalniczych powinna obejmować: 1.kontrolę kwalifikacji spawaczy, 2.Sprawdzenie jakości rur, jakości montażu i złączy spawanych, 3.systematyczna kontrolę zgodności wykonania robót z instrukcją spawania, 4.sprawdzenie jakości spoin metodami nieniszczącymi. Złącze prawidłowo wykonane powinno mieć gładką, lekko wypukłą powierzchnię bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby),jeżeli są płytsze niż 0,6 [mm],mogą być usunięte przez szlifowanie. Czyszczenie rurociągów Przed rozpoczęciem prób szczelności wykonuje się przedmuchiwanie gazociągu. Przedmuchiwanie ma na celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z okresu budowy, rdza, część elektrod,woda itp. Ciśnienie powietrza w zbiorniku zasilającym powinno wynosić 0,6 {MPa] dla rurociągów stalowych. Pojemność zbiornika powietrza- co najmniej dwukrotnie wyższa,niż pojemność przedmuchiwanego rurociągu. Przedmuchiwanie rurociągów powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją wykonawcy. Próba szczelności Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjne, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarcia kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzenia głównej próby szczelności powinno wynosić 0,1 MPa. Główną próbę szczelności przeprowadza wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu

9 przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodów. Osoba kierująca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych warunków przystąpienia do próby głównej szczelności instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów badania sprawności kanałów spalinowych i wentylacyjnych. Udział przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza się do stwierdzenia szczelności, zgodności wykonywania przyłącza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia prawidłowości wykonywania i usytuowania podłączeń gazomierzy. Przed rozpoczęciem prób konieczne jest wykonanie następujących czynności kontrolnych: -sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych, -kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji, -stwierdzenie zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem, -sprawdzenie jakości użytych materiałów i prawidłowości wykonywania robót montażowych, -jakości wykonania połączeń skręcanych lub spawanych. Główna próba szczelności polega na napełnieniu przewodów pod ciśnieniem 0,1 MPa. Do napełniania przewodów można użyć sprężonego powietrza albo azotu lub dwutlenku węgla czerpanych z butli za pośrednictwem reduktora ciśnienia. Na czas próby należy odciąć armaturę przypalnikową kotłów. Przy próbie głównej pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania temperatury powietrza z temperaturą otoczenia. Jeżeli w ciągu 39 minut nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. Jeżeli wynik próby jest ujemny, wykonawca powinien odnaleźć miejsce nieszczelne, używając do tego celu specjalnych testerów szczelności. Nieszczelne elementy instalacji należy wymienić względnie rozmontować, a przewody i złącza wykonać na nowo. Jeżeli trzykrotnie wykonana próba da wynik ujemny, instalację należy zdyskwalifikować żądać wykonania nowej. Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na nowo. W celu napełnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie następujących czynności: -podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawie gazu, -podłączenie do czynnej sieci, -napełnienie gazem przyłącza, -zainstalowanie gazomierza lub układu reduktora z gazomierzem. Manometr użyty do przeprowadzeniu głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa. Zabezpieczenie antykorozyjne Rurociągi stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją przez zastosowanie zestawu malarskiego CEKOR-R. 13. Instalacja c.o. Instalacja składać się będzie z następujących elementów: -źródło ciepła (gaz) j.w. -armatura (pompy, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcinające, odpowietrzenia, przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory podpionowe ), -rury rozprowadzające, -grzejniki stalowe płytowe -grzejniki stalowe drabinkowe

10 12.1 Grzejniki i aparaty grzewcze Do ogrzewania pomieszczeń zastosowane będą stalowe grzejniki płytowe z zaworami grzejnikowymi, na których zamontowane głowice termostatyczne Grzejniki dobrano dla parametrów obliczeniowych 70/55 C Rurociągi rozprowadzające Jako przewody rozprowadzające zastosowane zostaną rury stalowe łączone poprzez spawanie, oraz rury miedziane łączone poprzez lutowanie. Przewody rozprowadzające (zasilające i powrotne) należy prowadzić podsufitem w piwnicy. Rurociągi podejściowe do grzejników oraz piony należy ukryć w grubości ścianek działowych oraz w bruzdach wykonanych w ścianach zewnętrznych. Podejścia wykonane w bruzdach należy dobrze zaizolować termicznie. Do grzejników podchodzić ze ścian poprzez śrubunki kątowe z możliwością nastawy oraz odcięcia grzejnika. Na rurociągach należy zamontować zawory odpowietrzające. Grzejniki wyposażono w zawory termostatyczne z głowicami, należy również zabudować zawory podpionowe regulacyjne. Na każdym obiegu c.o w kotłowni należy zabudować regulatory różnicy ciśnień. Rury należy prowadzić z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych pionów do kotła. Na prostych odcinkach przewodów grzejnych o długości większej niż 5 m należy zastosować kompensatory typu U. Rurociągi należy zaizolować termicznie. Należy zastosować następujące grubości izolacji (przewodność warstwy izolacyjnej nie większa niż 0,035 W / m K) : - średnica wewnętrzna rurociągu do 22 mm 20 mm ; - średnica wewnętrzna rurociągu od 22 mm do 35 mm 30 mm ; - średnica wewnętrzna rurociągu od 35 mm do 100 mm równa średnicy wewnętrznej ; Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych ( np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Poszczególne kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taśmy z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych kształtek powinny być dostosowane do danego typu średnicy zaworu, zasuwy lub połączenia kołnierzowego. Wrzeciona zaworów i zasuw nie powinny być izolowane i wyprowadzone na zewnątrz kształtek. Izolacja cieplna rurociągu lub urządzenia powinna być zakończona przed kołnierzem w odległości równej długości śruby plus 10 mm. Płaszcz ochronny wykonać z folii PVC kolor uzgodnić z Inwestorem. Jako materiał izolacyjny należy stosować : Współczynnik przewodzenia ciepła dla izolacji wynosi λ10 = 0,035 W/mK. Odporność termiczna 250 C. Na płaszczu izolacji należy pomalować kolorami kierunki przepływu w zależności od przepływającego czynnika zgodnie z PN-70/N Nie należy stosować izolacji piankowej bez płaszcza zewnętrznego z folii. 14. ZAGADNIENIA BHP Przy pracach związanych z budową instalacji gazowej wszyscy pracownicy zobowiązani są

11 do przestrzegania szczegółowej zakładowej instrukcji BHP. 15. USTALENIA DODATKOWE Wszystkie zmiany i odstępstwa należy nanieść na projekt po uprzednim uzgodnieniu z projektantem. Wszystkie pracy przy wykonywaniu instalacji gazowej winien prowadzić wykonawca uprawniony do robót przy instalacjach gazowych. Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać administracyjną zgodę w Starostwie Powiatowym. Normy związane: PN-68/H Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych. PN-71/H Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej środowiska. PN-71/H Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. PN-70/H Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. PN-70/H Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, stal;iwa,żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne PN-70/H Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania PN-71/H Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne Izolacja rurociągów Rurociągów nie izoluje się termicznie Znakowanie rurociągów Oznaczenie należy wykonać zgodnie z PN-70/N Mocowanie rurociągów Rozstaw uchwytów: Średnica rury {mm} odległość między uchwytami [m] ,5 32 3, , ,0 16.ZESTAWIENIE OBOWIAZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW Normy 1.PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 2.PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie. 3.PN-90/M Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. 4.PN-91/M Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 5.PN-92/M Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 6.PN-89/H Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 7. PN-83/H Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 8.PN-74/H Rury stalowe ze szwem gwintowane. 9.PN-80/H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 10.PN-84/H Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 11.PN-79/H Rury stalowe ze szwem przewodowe 12.PN-92/M Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

12 13. PN-85/H Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 40 MPa 14.PN-85/H Powierzchnie uszczelniające kołnierze. Wymiary. 15.PN-89/H Armatura i rurociągi. Kołnierze stalowe na ciśnienie nominalne do 40 MPa. Wymagania. 16. PN-87/H-74710/01 Kołnierze do przyspawania okrągłe z szyjką na ciśnienie nominalne do 40 MPa. Postanowienia ogólne PN-86/M Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania. 18. PN-76/M Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. Inne dokumenty i rozporządzenia 1.Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. W sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać sieci gazowe( Dz.U. Nr 97,poz. 1055). 2.Zarządzenie nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. W sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych ( Dz. Urz. Ministra Przemysłu nr 4/89,poz. 6). 3.Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemyśle gazowniczym wprowadzona Zarządzeniem nr 4 naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego z dnia 25 stycznia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz.U. Nr 10/95,poz. 46),wraz ze zmianami. 5. Zarządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 2/95,poz. 30) 6.Polska Korporacja techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 8.Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano- montażowe sieci gazowych. 9.Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. 10.Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych. 11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY-1987 r. 12.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe 13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszaw 1994 r Polska Korporacja techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 22,poz.206). 15.Rozporządzanie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - INSTALACJE SANITARNE - PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ C.O.

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU ADRES: URZĄD GMINY BYTOŃ, 88 231 BYTOŃ WOJ. KUJAWSKO POMORSKIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut kotłowni 1:50 Rys. nr 1

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut kotłowni 1:50 Rys. nr 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6.Rysunki: - Rzut kotłowni 1:50 Rys. nr 1 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU

INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU I. OPIS TECHNICZY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia II. RYSUNKI G-01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.33.11.00-7 (wymiana części instalacji centralnego ogrzewania) Zadanie: Wymiana części instalacji c.o. z rur stalowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie SPIS TREŚCI A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Wiadomości ogólne o obiekcie 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania 4.2.Instalacja wod kan 5. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE 70-777 Szczecin ul. Jasna 1/29 tel. 91-464-24-86 kom. 02-097- 329 Zadanie: Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Inwestor: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST.02.06.0 OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, BUDYNEK A (ZAKŁAD OŚWIATY) ul. TYSIĄCLECIA 19, 78-600

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Spis rysunków:

Spis treści: Spis rysunków: Spis treści: Spis treści:... 2 Spis rysunków:... 2 1. Podstawa opracowania.... 3 2. Zakres opracowania... 3 3.Opis stanu istniejącego.... 3 4. Opis projektowanego rozwiązania... 4 5. Próba szczelności....

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA. EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Stadium: Temat: Obiekt: Adres: SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość cena

Podstawa Opis robót Jm Ilość cena 1 KNR-W 4-02 0506/05 2 KNR-W 4-02 0506/06 3 KNR-W 2-15 0403/08 4 KNR-W 2-15 0403/06 5 KNR 4-02 0519/05 6 KNR 4-02 0506/01 7 KNR 0-35 0215/09 8 KNR 4-02 INSTALACJA C.O.KOD CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT: RODZAJ INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny Szczecin, ul. Budziszyńska 42/2 dz. 18/2,Obr:76-1076 Remont lokalu mieszkalnego z przebudową oraz ogrzewanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi.

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z Inwestorem; 1.2. Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem; 1.3. Wizja lokalna ; 1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo