INSTALACJE SANITARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE SANITARNE"

Transkrypt

1 TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA

2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ODBIORNIKI GAZU WĘZEŁ REDUKCYJNO-POMIAROWY NA ŚCIANIE BUDYNKU POMIESZCZENIE KOTŁOWNI OBCIĄśENIE CIEPLNE TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ UWAGI KOŃCOWE SPIS RYSUNKÓW 1. Rut piwnic w skali 1 : Rzut parteru w skali 1 : Rzut I piętra w skali 1 : Szafka gazowa punkt redukcyjno-pomiarowy Q=25 m 3 /h. 5. Schemat technologii kotłowni gazowej. 6. Rzut pomieszczenia kotłowni gazowej w skali 1: Rzut fragmentu parteru-nawiew do kotłowni w skali 1:50.

3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA PRZEBUDOWYWANGO BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1516/2,1516/3,1516/5,1516/6,1517,1529,1530/1,1530/2,1987,1969 obr. 14 Pacanów Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĄDU GMINY W PACANOWIE PRZY UL. BIECHOWSKIEJ. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. a) zlecenie Inwestora b) warunki techniczne nr 501/O/WP2/82/08 z dnia wydane przez KOSD Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział zagład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2 c) projekt architektoniczno-budowlany. d) Obowiązujące normy i przepisy 4. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu oraz kotłowni gazowej w przebudowywanym budynku handlowo-usługowym z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie przy ul. Biechowskiej. Przewidywane zapotrzebowanie gazu : Q = 25 m 3 /h. Pomiar przepływu gazu : gazomierz miechowy, wielkość G25 zamontowany w szafce gazowej na zewnątrz budynku wraz z reduktorem i kurkiem głównym. Obiekt zasilany będzie projektowanym przyłączem gazu średniego ciśnienia 32 PEHD. Projekt swoim zakresem obejmuje wewnętrzną instalację gazu od punktu redukcyjno-pomiarowego do wszystkich odbiorników gazu w budynku wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym oraz technologię kotłowni gazowej. 4.1 Wewnętrzna instalacja gazu. Wewnętrzną instalację gazu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, produkowanych zgodnie z PN- 80/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej naleŝy prowadzić po wierzchu ścian, pod stropem, ze spadkiem 4 w kierunku pionu lub gazomierza. Przewody montowane na ścianach naleŝy mocować w odległości 2 cm od ściany. Przy przejściach rurociągu przez ściany i stropy naleŝy zabezpieczyć go tulejami ochronnymi, wystającymi po 3 cm z kaŝdej strony ściany lub stropu. Pomieszczenia, w których zainstalowano urządzenia gazowe winny posiadać sprawnie działającą wentylację grawitacyjną, potwierdzoną aktualną ekspertyzą kominiarską. Z projektowanego punktu pomiarowego zaprojektowano dwa oddzielne odgałęzienia instalacji gazowej. Jedno odgałęzienie zasila kotłownię gazową, drugie zasila gazowe urządzenia kuchenne. Na odgałęzieniu zasilającym kotłownię gazową zaprojektowano w punkcie redukcyjno-pomiarowym zawór szybkozamykający MAG-3 Dn 50. Na odgałęzieniach do przyborów montować kurki gazowe kulowe. Aparaty gazowe połączyć na stałe z przewodami zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz zaleceniami producenta. Wysokość zamontowania kurków winna być dostosowana do podłączenia aparatu gazowego, z tym, Ŝe nie powinny być niŝej niŝ 70 cm od podłogi. Po wykonaniu montaŝu instalacji naleŝy poddać ją próbie szczelności - pp=0,1 MPa, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej wykonać wg instrukcji KOR-3A dla środowiska III-N-4-AO i N-4-AP. Czyszczenie rur do 2 stopnia czystości. Pokrycia malarskie - 1 farba nawierzchniowa syntetyczna - ogólnego stosowania. Roboty malarskie wykonać przy temperaturze otoczenia + 10 C i wilgotności względnej 75 %.

4 Dopuszcza się prowadzenie rur gazowych stalowych w bruzdach ściennych (poza pomieszczeniami piwnicznymi) osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych, po uprzednim wykonaniu prób szczelności instalacji, łatwo usuwalną masa tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przewody prowadzone w bruździe wykonać z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych. Instalację wykonać zgodnie z projektem oraz : Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, cz.ii Instalacje sanitarne, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn r.) Przestrzegać przepisów BHP i p.poŝ., Podłączenie gazu moŝe nastąpić po dokonaniu odbioru technicznego oraz aktualnej opinii kominiarskiej, Przystąpienie do robót moŝe nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pomieszczenie kotłowni w piwnicy (pomieszczenie z urządzeniami o mocy >60kW) wyposaŝyć w system wykrywania gazu z automatycznym odcięciem gazu do urządzeń. Wykonać wg systemowych rozwiązań np. firmy Gazex. W kotłowni nad kotłem (30 cm od sufitu) zamontować czujnik gazu ziemnego (detektor) firmy Gazex DEX-12, Czujniki współpracują z centralką sterowniczo-alarmową MD-2/Z, która po otrzymaniu sygnału z czujnika wysyła sygnał do zaworu elektromagnetycznego, który odcina dopływ gazu do urządzeń. W punkcie pomiarowym gazu zaprojektowano jeden zawór elekromagnetyczny DN 50, zamontowany na przewodzie doprowadzającym gaz wyłącznie do kotłowni. Detektor wykrywa stęŝenie gazu stanowiące 5% minimalnego stęŝenia wybuchowego w temp. -5 C do 35 C. Gdy stęŝenie gazu przekroczy próg 5% min. stęŝenia wybuchowego czujnik uruchamia alarm akustyczny i optyczny oraz zamyka elektrozawór odcinający dopływ gazu. Ponowne odblokowanie zaworu moŝe nastąpić wyłącznie ręcznie po usunięciu awarii. 4.2 Odbiorniki gazu. W przebudowywanym budynku przewiduje się zainstalowanie następujących urządzeń : - Kocioł gazowy o mocy 200 kw 1 szt. - Kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 9 kw 2 szt. Łączne zapotrzebowanie na moc gazową : 209 kw 4.3 Węzeł redukcyjno-pomiarowy na ścianie budynku. Gaz do budynku doprowadzony będzie przez węzeł redukcyjno-pomiarowy umieszczony na ścianie budynku w szafce, w której kurek główny zlokalizowany jest w odległości 1,00 m od wszelkich otworów budowlanych. Szafka musi posiadać drzwiczki zamykane na klucz, a w nich nawiercone otwory w części dolnej i górnej do jej wentylowania. W szafce zaprojektowano zawór elektromagnetyczny klapowy szybkozamykający MAG-3 DN 50 (na odgałęzieniu zasilającym kotłownię ) połączony z detektorem gazu w obudowie przeciwwybuchowej, zainstalowanymi w pomieszczeniu kotłowni. W szafce zaprojektowano gazomierz miechowy G25,reduktor gazu oraz kurek główny Dn POMIESZCZENIE KOTŁOWNI Przedmiotowa kotłownia dla przebudowywanego budynku zlokalizowana jest w piwnicy budynku. UWAGA: Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię, a takŝe zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć zachowaną klasę odporności ogniowej patrz wytyczne w niniejszym opracowaniu.

5 6. OBCIĄśENIE CIEPLNE Maksymalne, łączne obciąŝenie cieplne, słuŝące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym będą zainstalowane kotły o mocy do 2.000kW, nie moŝe być większe niŝ W/m 3. [ Dz. U. Nr 75] Moc zamontowana ,00 kw Kubatura kotłowni ,27 m 3 Współczynnik obciąŝenia cieplnego... 1,16kW/m 3 < 4,65kW/m 3 Łączne obciąŝenie cieplne dla proj. kotłowni gazowej o mocy 200,00 kw wynosi 1,16kW/m TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania - woda, przyjęto 80/60 o C obieg grzejnikowy..81,00 kw obieg do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych 42,30 kw przygotowanie c.w.u w ilości 940dm 3 /h.54,00 kw Razem : 177,30 kw Instalacja grzewcza: Instalacja grzewcza - pompowa, dwu rurowa, w układzie zamkniętym. Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wzrostem ciśnienia poprzez zawory bezpieczeństwa, a przejecie nadmiaru zładu poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe typu zamkniętego. DOBÓR URZĄDZEŃ KOTŁOWNI Projektowane kotły grzewcze Zaprojektowano jeden kocioł grzewczy gazowy o mocy 200 kw pracujący na potrzeby w/w obiegów grzewczych i przygotowania c.w.u. Kocioł o mocy znamionowej 200kW typ: BUDERUS GE_315_200 Znamionowa moc cieplna Pojemność wody w kotle Dopuszczalna temperatura na zasilaniu Masa kotła 200,0kW 227 litrów 100 st.c 807 kg 1 szt. Kocioł(tły) grzewczy zamocować wg wytycznych Producenta kotłów i sztuki budowlanej. Zaprojektowane w/w kotły wykonane są w technologii Thermostream, która nie wymaga regulacji temperatury wody na powrocie (bez pompy podmieszania). STEROWANIE PRACĄ KOTŁA Zaprojektowano: obieg grzewczy z mieszaczem (obieg c.o. ), obieg grzewczy bez mieszacza (obieg went.), obieg ładowania zasobnika cwu Dla w/w parametrów dobrano automatykę:

6 Urządzenie regulacyjne Moduły funkcyjne Logamatic 4311 jako regulator nadrzędny dla instalacji wielokotłowej, do starowania kotłów z palnikiem 1-stopniowym, 2-stopniowym lub modulowanym, kotłów niskotemperaturowych. Załączony kabel sterujący drugiego stopnia palnika, czujnik temperatury zewnętrznej oraz temperatury wody w kotle. FM441 dla podgrzewania ciepłej wody uŝytkowej przez system podgrzewacza pojemnościowego oraz regulacji obiegu grzewczego (1 OG z organem nastawczym) FM442 dla 2 niezaleŝnych obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi, dostarczany łącznie z 1 czujnikiem FV/FZ 1 kpl. 1 kpl. 2 kpl. Komin(y) spalinowy(e) Dobrano kominy dwuścienne, izolowane np. w systemie dw JEREMIAS o średnicach: Projektowany kocioł wymiar króćca przewodu spalinowego przy kotle Typ systemu odprowadzania spalin Wymiary komina: średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna BUDERUS GE315_200 DN180 Komin dwuścienny izolowany Komin wykonywać z kształtek naleŝących do jednego systemu. Lokalizacja komina w części rysunkowej niniejszego opracowania, specyfikacja kształtek w zestawieniu materiałowym niniejszego opracowania. Komin wyprowadzić ponad dach zgodnie z warunkami zawartymi w PN-89/B Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej Na potrzeby przygotowania c.w.u. zaprojektowano podgrzewacz ciepłej wody uŝytkowej wyposaŝony w węŝownicę grzewczą o pojemności 500dm 3 np. firmy Buderus. Podgrzewacz podłączyć wg wytycznych Producenta. Zabezpieczenie podgrzewacza wg PN i wytycznych Producenta. Dostarczenie niezbędnego powietrza do prawidłowej wentylacji pomieszczenia kotłowni: W pomieszczeniu, w którym zainstalowane są kotły, powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną, a takŝe nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni [ Dz. U. Nr 75]. Obliczenia otworu nawiewnego dokonano zgodnie z normą PN-B dla kotłowni o łącznej mocy cieplnej powyŝej 60kW do 2000kW przyjmując powierzchnię otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych co najmniej 5cm 2 na kaŝdy kilowat mocy cieplnej kotłów, nie mniej jednak niŝ 300cm 2 : 5cm 2 200kW = 1000 cm 2 = 0,10m 2 Zaprojektowano: Dla pomieszczenia kotłowni zaprojektowano w ścianie zewnętrznej niezamykany kanał wentylacji nawiewnej o wymiarach np. 25x40cm, którego dolną krawędź otworu nawiewnego naleŝy umieścić nie wyŝej niŝ 30cm ponad poziomem posadzki. Kanał zabezpieczyć obustronnie siatką metalową. Miejsce zamontowania kanału pokazano w części rysunkowej opracowania. nawiew - dolna krawędź otworu nawiewnego 30 cm nad posadzką kotłowni. UWAGA: Kanały i otwory nawiewne powinny być niezamykane, Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodować zagroŝenia zamarzania instalacji wodnych znajdujących się w kotłowni. W przypadku występowania takiego zagroŝenia naleŝy zapewnić moŝliwość ogrzewania powietrza zewnętrznego.

7 Wentylacja wywiewna grawitacyjna pomieszczenia kotłowni: Dla prawidłowego przewietrzania pomieszczenia kotłowni powinna być wykonana wentylacja grawitacyjna. Kotłownia powinna mieć niezamykane kanały i otwory wywiewne, umieszczone moŝliwie blisko stropu. Powierzchnia otworów wywiewnych powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniej jednak niŝ 200cm 2. W tym przypadku łączna powierzchnia otworów powinna wynosić: 2,5cm 2 200kW = 500 cm 2 = 0,05m 2 Wykonać: Dla prawidłowego przewietrzania pomieszczenia kotłowni wykonać wentylację grawitacyjną. Wywiew z kotłowni o powierzchni 500 cm 2. Kanał(y) wentylacji grawitacyjnej wyprowadzić ponad dach zgodnie z warunkami zawartymi w PN- 89/B Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. UWAGA: nie wolno stosować wentylacji wyciągowej mechanicznej Stacja uzdatniania wody Dla kotłowni przewidziano: Ze względu na brak informacji odnośnie twardości wody wstępnie dobrano automatyczną stację zmiękczania wody z głowicą 255/940 dwuelementowa (kolumna + zbiornik soli) typ TW35 (TWD-35/C chronometryczny) firmy INWATER Typ TWD 35/C + filtr FP przepływ nom. przy zast. sanitarnych 3,3m 3 /h zdolność jonowymienna 95 ºdHx m 3 spadek ciśnienia 0,4 bar Średnie zuŝycie soli na regenerację 4,0 kg pojemnik soli regen. 100 kg cięŝar transportowy 42 kg zasilanie 1~230V, 50 Hz Napięcie pracy 12V / 50 Hz Pobór mocy 6 W Stację uzdatniania wody podłączyć elastycznymi węŝami przyłączeniowymi 1. MontaŜ stacji uzdatniania wody wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Przed stacją uzdatniania zamontować Filtr siatkowy typ FP firmy INWATER. Zawory antyskaŝeniowe: 1. na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do instalacji przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Dobrano zawór antyskaŝeniowy typu BA (Konstrukcja zaworu typu CA, zgodnie z normą zapewnia ochronę do klasy 4 wg PN-EN 1717) BA-R295-1 A firmy Honeywell. Zawór montować zgodnie z instrukcją producenta Honeywell zaleca montaŝ w pozycji poziomej z zaworem wylotowym ku dołowi. Zawór wylotowy połączyć z instalacją kanalizacyjną zapewniając co najmniej 20mm przerwę powietrzną pomiędzy górną krawędzią rury kanalizacyjnej a zaworem spustowym. BA A firmy Honeywell Wielkość przyłącza R 1 Długość zabudowy [mm] L 225 Przepływ nominalny [m3/h] przy p=1,0bar 4,0

8 Przed zaworem antyskaŝeniowym naleŝy zainstalować zawór odcinający, który umoŝliwi jego konserwację i obsługę. UWAGA: Skuteczność działania izolatorów typu BA powinna być co 12 miesięcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone a wyniki badań ewidencjonowane. 2. na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do instalacji grzewczej Dobrano zawór antyskaŝeniowy typu BA (Konstrukcja zaworu typu BA, zgodnie z normą zapewnia ochronę do klasy 4 wg PN-EN 1717) BA295-3/4 A firmy Honeywell. Zawór montować zgodnie z instrukcją producenta Honeywell zaleca montaŝ w pozycji poziomej z zaworem wylotowym ku dołowi. Zawór wylotowy połączyć z instalacją kanalizacyjną zapewniając co najmniej 20mm przerwę powietrzną pomiędzy górną krawędzią rury kanalizacyjnej a zaworem spustowym. BA295-3/4 A firmy Honeywell Wielkość przyłącza R ¾ Długość zabudowy [mm] L 208 Przepływ nominalny [m3/h] przy p=1,0bar 3,5 Przed zaworem antyskaŝeniowym naleŝy zainstalować zawór odcinający, który umoŝliwi jego konserwację i obsługę. UWAGA: Skuteczność działania izolatorów typu BA powinna być co 12 miesięcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone a wyniki badań ewidencjonowane. Zawór bezpieczeństwa wg Warunków Technicznych UDT DT-UC-90/KW/04 oraz DT-UC-90/WO-A/01. W przypadku zabezpieczania instalacji zaworem bezpieczeństwa, kocioł naleŝy zgłosić do rejestracji i odbioru technicznego w terenowo przynaleŝnym Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Doboru wielkości zaworu dokonano zgodnie z DT-UC-90/KW/04 oraz DT-UC-90/WO-A/01. Dla kotła o mocy 200kW Przewiduje się zainstalowanie zaworu bezpieczeństwa SYR typ: Współczynnik wypływu dla cieczy α dla zaworu przyjęto w wysokości α = 0,49.Gęstość zładu w zaleŝności od t z= 971,8 kg/m 3. dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 zawór 1, d o=20mm, Zawór bezpieczeństwa wg Warunków Technicznych UDT DT-UC-90/KW/04 oraz DT-UC-90/WO-A/01. Celem zabezpieczenia naczynia wzbiorczego zamkniętego, w przypadku napełniania instalacji. Doboru wielkości zaworu dokonano zgodnie z DT-UC-90/KW/04 oraz DT-UC-90/WO-A/01. dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 zawór 1, d o=20mm, Naczynie przeponowe zabezpieczające instalację grzewczą wg PN-B-02414: dobrano zamknięte naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex 300 o pojemności 300 litrów, 6 bar Zawór bezpieczeństwa na zimnej wodzie dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ: 2115_1, do=20mm 6,0_bar, Naczynie wzbiorcze na przewodzie wody zimnej przed zasobnikami c.w.u. dobrano zamknięte naczynie wzbiorcze przeponowe do stosowania w instalacjach c.w.u. Reflex D 80, rura wzbiorcza DN50. Rozdzielacz: Podejście główne DN65 Odejścia:

9 c.o. 81 kw DN50 went. 42,3 kw DN32 zasobnik cwu DN40 średnica rozdzielacza: DN100 długość rozdzielacza: L=1,5m Rurociągi i armatura Instalację grzewczą wykonać z rur stalowych czarnych instalacyjnych o minimalnej grubości ścianki 2,9mm, łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić ze spadkiem 3 w kierunku do źródła ciepła. Jako armaturę przewidziano: zawory odcinające kulowe i zwrotne do c.o., PN 6bar (0,6 Mpa), tmax = 100 C, zawory odcinające kulowe i zwrotne do c.w.u. i wody zimnej, PN 1,0 MPa, tmax = 90 C, zawory bezpieczeństwa dla c.w.u. - ciśnienie otwarcia po= 6,0bar, zawory bezpieczeństwa dla c.o. - ciśnienie otwarcia po= 3,0 bar; manometry tarczowe typ M 1OO-R/0-0,6/1,6 z rurkami syfonowymi; manometry tarczowe typ M 1OO-R/0-1,0/1,6 z rurkami syfonowymi (instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji), kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kołnierzem kontrolnym, termometry bimetaliczne tarczowe o zakresie C, W najwyŝszych punktach instalacji naleŝy wykonać automatyczne odpowietrzniki 3/8 poprzedzone zaworami stopowymi 3/8 np. firmy TACO, Flamco. Dla umoŝliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najniŝszych punktach naleŝy zamontować armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niŝ 15mm ze złączką do węŝa np. firmy Valvex. Dla umoŝliwienia odwodnienia kotłów grzewczych, naleŝy zamontować armaturę spustową o średnicy DN15mm ze złączką do węŝa np. firmy Valvex dla kotłów do 70kW, DN 20mm ze złączką do węŝa np. firmy Valvex dla kotłów kW, DN25mm ze złączką do węŝa np. firmy Valvex dla kotłów powyŝej 120kW, Część instalacyjną wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania i sztuką budowlaną. Przejścia rur przez przegrody budowlane Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający elastyczność i szczelność. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w rurach ochronnych. UWAGA: NaleŜy pamiętać aby w grubości stropu lub przegrody pionowej nie wykonywać Ŝadnych połączeń przewodów. Przejście przez przegrodę o określonej odporności ogniowej Przejście przewodów przez przegrodę o określonej odporności ogniowej (przegroda będąca przegrodą wewnętrzną między a kotłownią a pomieszczeniami przyległymi) wykonać jako przejście p.poŝ., pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany. Stosować produkty systemowe do uszczelnień przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpoŝarowych wykonanych z danego materiału. Uwaga: przejście instalacyjne wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta danego systemu. KaŜde przejście instalacyjne przez przegrodę p.poŝ. oznakować czytelną etykietą informacyjną. Mocowanie przewodów Rurociągi stalowe instalacji grzewczej naleŝy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie: rury muszą być tak mocowane, aby: mogły się wydłuŝać, nie wpadały w drgania, przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań), Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur stalowych w instalacji ogrzewczej wodnej:

10 Materiał Stal Średnice DN10 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 1) lecz nie mniej niŝ jedna podpora na kaŝdą kondygnację Odległość między kolejnymi podporami Przewód montowany Pionowo 1) poziomo 2,0m 1,5m 2,9m 2,2m 3,4m 2,6m 3,9m 3,0m 4,6m 3,5m 4,9m 3,8m 5,2m 4,0m 5,9m 4,5m Zabezpieczenie antykorozyjne Po przeprowadzeniu prób szczelności wszystkie rurociągi stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z Instrukcją KOR-3A np.: emalią syntetyczną kreadurową czerwoną tlenkową o symbolu Izolacja termiczna Po zabezpieczeniu rurociągów stalowych antykorozyjnie rurociągi naleŝy zaizolować termicznie. Izolacja termiczna wg PN-B-02421:2000 otulinami z materiału charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temperaturze 40 C, równym 0,035 W/(mK) wg PN-EN ISO 8497:1999, wg poniŝszych tabel. Grubość izolacji przewodów prowadzonych natynkowo wg tabeli poniŝej. Przewody izolować otuliną z półsztywnej pianki PUR w osłonie z folii PVC np. typ PUR wg systemu firmy Thermaflex. Izolację naleŝy wykonać na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów; w miarę moŝliwości technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na przewodach. Tabela. Minimalne grubości izolacji dla przewodów prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane, z temperaturą obliczeniową ti <12 st. C oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych z temperaturą obliczeniową ti -2 st. C : Grubość warstwy izolacji (mm) przy temperaturze Średnica nominalna rurociągu przesyłanego czynnika st. C Szczegółowa lokalizacja poszczególnych elementów instalacji wg części rysunkowej. Po wykonaniu instalacji a przed podłączeniem źródła i odbiorników instalacje naleŝy przepłukać i poddać próbie szczelności. Płukanie instalacji i próby szczelności Instalację c.o. po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŝy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji w całości. JeŜeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych moŝliwe jest wykonanie odbiorów częściowych na warunkach odbioru końcowego. Przed próbą ciśnieniową, napełnioną instalację naleŝy poddać obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności musza być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć i przeprowadzić próby ciśnieniowe.

11 Po około 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzić czyszczenie wszystkich filtrów. Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana: NaleŜy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności, Badania szczelności instalacji na zimno naleŝy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyŝej 0ºC, NaleŜy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyŝszym od ciśnienia pracy mogłoby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy naleŝy zastąpić zaślepkami lub np. zaworami odcinającymi. Do instalacji naleŝy przyłączyć (w miejscu występowania najwyŝszego ciśnienia najczęściej będzie to najniŝszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do próby instalację naleŝy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próby szczelności prowadzić zgodnie z PN-64/B przyjmując ciśnienie próbne ppr = 0.6 MPa. Ciśnienie robocze przyjęto 0,4 MPa (4,0 bar). Ciśnienie to w okresie 30 minut naleŝy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŝe przekraczać 0,06 MPa. W trakcie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków naleŝy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŝy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyŝszych -w miarę moŝliwości- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych, Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. Z próby ciśnieniowej naleŝy sporządzić protokół, UWAGA: Utrzymywać w czasie prób stała temperaturę, poniewaŝ moŝe to wpływać na zmiany ciśnienia WYPOSAśENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY Kotłownię gazową naleŝy wyposaŝyć w gaśnice proszkowe typu ABC (np. GP-6/ABC) w ilości określonej zapisem 28 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 50 poz. 563 z dnia 11 maja 2006r.) Kotłownię naleŝy wyposaŝyć w gaśnicę proszkową typu ABC (np. GP-6/ABC) o masie środka gaśniczego 6 kg (lub 3 dm 3 ) przeznaczoną do gaszenia poŝarów grupy A, B, C. Gaśnicę usytuować przy drzwiach wejściowych do kotłowni, tak aby dostępna była przed wejściem do pomieszczenia kotłowni. Miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego oznaczyć zgodnie z PN 92/N 01256/01. USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZEWODÓW DYMOWYCH I SPALINOWYCH Zgodnie z 30 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 50 poz. 563 z dnia 11 maja 2006r.) w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych powinna odbywać się: 1) od palenisk zakładów zbiorowego Ŝywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeŝeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, 2) od palenisk opalanych paliwem stałym (nie dotyczy kotłowni w niniejszym opracowaniu), 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt. 1 co najmniej dwa razy w roku. IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA PRZEGRÓD Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię a takŝe zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niŝ: - ściany wewnętrzne miedzy kotłownia a pom. przylegającymi REI60, - strop miedzy kotłownią a kondygnacją niŝszą - REI 60,

12 - drzwi lub inne zamknięcia do pomieszczeń przylegających EI 30, przy czym drzwi otwierane w kierunku na zewnątrz kotłowni, wyposaŝone w zamknięcie bezklamkowe, otwierane w wyniku oddziaływania siły nacisku na drzwi (np. zamek antypaniczny) - przepusty instalacyjne przez ściany i stropy wydzielające kotłownię powinny mieć odporność ogniową EI 60. ZAGADNIENIA BHP Do okresowej obsługi kotłowni wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze znajomością działania instalacji kotłowej, paliwowej, w zakresie przepisów BHP i przeciwpoŝarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastąpić po opracowaniu Instrukcji obsługi oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór i obsługę. Praca poniŝej 2 godzin dziennie. WYTYCZNE BRANśOWE do odrębnego P.T. części elektrycznej: w pomieszczeniu kotłowni wykonać oświetlenie elektryczne zgodne z wymaganiami stopnia ochrony IP- 65. zasilić urządzenia kotłowni oddzielnym obwodem wykonać ochronę urządzeń elektrycznych zgodnie z PN - wykonać gniazda wtykowe na napięcie bezpieczne uziemić urządzenia, rurociągi stalowe, w pobliŝu stacji uzdatniania wody wykonać gniazdo elektryczne do instalacji wewnętrznej gazu do kotła instalacja zasilania gazem powinna umoŝliwiać odcięcie: - dopływu gazu do kotła, - z zewnątrz budynku dopływu gazu do kotłowni. Powinna być moŝliwa ręczna obsługa wspólnych odcięć gazu, wewnątrz i na zewnątrz budynku. Instalacja gazowa doprowadzająca gaz do kotłowni powinna być przeznaczona tylko do zasilania kotłów. NaleŜy zamontować detektory gazu zlokalizowane nad kaŝdym kotłem, współpracujące z zaworem elektromagnetycznym umieszczonym w skrzynce z kurkiem głównym oraz z modułem alarmowym wytyczne system wykrywania gazu. do instalacji wewnętrznej gazu do kotła kotłownię naleŝy wyposaŝyć w system wykrywania gazu z automatycznym odcięciem dopływu gazu do kotła(ów) (wymagane przepisami dla kotłów >60kW) wg systemowych rozwiązań np. firmy GAZEX: zamontować detektory gazu zlokalizowane nad kaŝdym z kotłów oraz we wszystkich najwyŝszych przestrzeniach pomieszczenia kotłowni, współpracujące z zaworem elektromagnetycznym, zamontować zawór elektromagnetyczny, na przewodzie gazowym (zasilającym tylko i wyłącznie kotłownię) za gazomierzem. Zawór zamontowany będzie poza pomieszczeniem kotłowni. zamontować systemową centralkę sterowniczo-alarmową, zamontować sygnalizator optyczno-akustyczny, Czujniki gazu ziemnego, współpracują z systemową centralką sterowniczo-alarmową, która po otrzymaniu sygnału z czujnika wysyła sygnał do zaworu elektromagnetycznego, który odcina dopływ gazu do kotła oraz alarmuje wystąpienie tego typu problemu. Sygnalizator optyczno-akustyczny umieścić w miejscu uzgodnionym z UŜytkownikiem budynku. Detektor powinien wykrywać stęŝenie gazu stanowiące 5% minimalnego stęŝenia wybuchowego w temperaturze -5 C do 35 C. Gdy stęŝenie gazu w powietrzu przekroczy próg 5% min stęŝenia wybuchowego czujnik uruchamia alarm akustyczny i optyczny oraz zamyka elektrozawór odcinając dopływ gazu. Ponowne odblokowanie zaworu moŝe nastąpić wyłącznie ręcznie po usunięciu awarii. Instalację naleŝy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi.)

13 Sugeruje się montaŝ w pomieszczeniu kotła czujnika tlenku węgla do odrębnego P.T. wod-kan Doprowadzić wodę przewodem DN15 nad zlew i zakończyć kurkiem z króćcem do podłączenia węŝa. Zlew połączyć z instalacją kanalizacyjną. na przewodzie wody zimnej na wejściu do kotłowni naleŝy zamontować zawór antyskaŝeniowy zgodnie z PN-B-01706/Az1. przed stacją uzdatniania wody zamontować zawór antyskaŝeniowy zgodnie z PN-B-01706/Az1. Wykonać studzienkę schładzającą 600 litrów w pomieszczeniu kotłowni. Stację uzdatniania wody zamontować w pomieszczeniu kotłowni. UWAGI I ZALECENIA DLA KOTŁOWNI kotłownię wykonać z aktualnie obowiązującymi przepisami, wszystkie urządzenia i zabezpieczenia w kotłowni montować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta, w widocznym miejscu umieścić instrukcję obsługi kotłowni (wg odrębnego opracowania) podczas prac montaŝowych nie uŝywać otwartego ognia, przestrzegać zakazu palenia tytoniu w kotłowni oraz wywiesić w tych miejscach widoczne znaki i napisy paleniska i urządzenia zapłonowe muszą być codziennie kontrolowane. 8. UWAGI KOŃCOWE Przy montaŝu instalacji zwrócić uwagę na zachowanie minimalnej odległości 3,0 m między gazomierzem a najbliŝszym odbiornikiem (mierząc po długości rurociągu) Włączenie do czynnej sieci gazowej oraz uruchomienie gazociągu wykonuje dostawca gazu na zlecenie Inwestora jako roboty gazo niebezpieczne, moŝliwe do przeprowadzenia przy obniŝonym ciśnieniu w gazociągu zasilającym Pozostałe szczegóły uwidoczniono w części graficznej projektu Całość robót budowlano montaŝowych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. Dz. U. Nr 10 z dnia r. oraz z Ustawą: Prawo Budowlane oraz o Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia r. Dz. U. Nr 89 z dnia r., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.), oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz.1055) Całość instalacji wykonać zgodnie z projektem powtarzalnym, przepisami BHP oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych" tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe". UWAGA: ILOŚĆ MATERIAŁÓW, KTÓRYCH NIE MOśNA OSZACOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA (ZAWORY SPUSTOWE, ODPOWIETRZNIKI,...itd), NIEWYSPECYFIKOWANO W PONIśSZYM ZESTAWIENIU I NALEśY OKREŚLIĆ TRAKCIE ROBÓT MONTAśOWYCH NA PLACU BUDOWY L.p. Urządzenie / armatura / materiał Ilość Dystrybutor / Producent kocioł typ: BUDERUS GE_315_200 1 szt. BUDERUS 1a Logamatic 4311 jako regulator nadrzędny dla instalacji wielokotłowej, do starowania kotłów z palnikiem 1- stopniowym, 2-stopniowym lub modulowanym, kotłów 1 kpl. BUDERUS

14 niskotemperaturowych. Załączony kabel sterujący drugiego stopnia palnika, czujnik temperatury zewnętrznej oraz temperatury wody w kotle - FK 1c FM441 dla podgrzewania ciepłej wody uŝytkowej przez system podgrzewacza pojemnościowego oraz regulacji obiegu grzewczego (1 OG z organem nastawczym) 1 kpl. BUDERUS Dostarczany z FW - czujnik temperatury cwu 1d FM442 dla 2 niezaleŝnych obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi, dostarczany łącznie z 1 2 kpl. BUDERUS czujnikiem FV/FZ 1i Kabel ECO CAN-BUS 1 kpl. BUDERUS 2 Materiał na budowę fundamentu pod kotły, tarakota / gres Ilość określić na budowie 3 Zasobnik ciepłej wody uŝytkowej SU1000, o poj. 500dm3. Maksymalne nadciśnienie robocze po stronie cwu 10bar 1 szt. BUDERUS 4 palnik gazowy modulowany firmy RIELLO typ RS34 dla BUDERUS GE315/200kW. (gaz ziemny) 1 kpl. RIELLO 4a ŚcieŜka gazowa typ: MBD 412G - 1 ¼" (32) 1 kpl. RIELLO 7 zabezpieczenie przed niskim poziomem wody typ szt. SYR 8 zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 zawór 1, d o=20mm, 1 szt. SYR 9 zamknięte naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex 300 o pojemności 300 litrów, wykonanie na PN 6,0bar/120ºC, 2 szt. Reflex rura wzbiorcza R Kanał typu z o wymiarach wg części opisowej, kratka czerni pod kanał, kratka nawiewna pod kanał. 1 kpl. wykonanie własne 11 Rozdzielacz, średnica DN100, podejście główne DN65, odejścia: DN32, DN50, DN40, spust DN15, L= 1,5m 2 szt. wykonanie własne 12 pompa elektroniczna WILO-Stratos 1 szt. WILO 14 zawór zwrotny Socla typ: 601, PN10bar, DN40; 3 szt. DANFOSS SOCLA 15 pompa elektroniczna WILO-STRATOS 1 szt. WILO 16 pompa elektroniczna WILO-Stratos 30/1-12 PN10 2 szt. WILO 17 zawór zwrotny Socla typ: 601, PN10bar, DN32; 3 szt. DANFOSS SOCLA 18 pompa elektroniczna WILO-Stratos 50/1-12 PN6/10 1 szt. WILO 19 zawór zwrotny Socla typ: 601, PN10bar, DN50; 1 szt. DANFOSS SOCLA 20 trójdrogowy zawór mieszający Honeywell typ DRG...MA kołnierzowy, z przylotem prostym, DN32, kvs=16,0m 3 /h, 1 szt. HONEYWELL (DR32GFLA) firmy Honeywell, 21 elektryczny siłownik obrotowy VMM20 do zaworów serii ZR i DR (1~230V/50Hz, czas pracy przy 90º, 1,6min. sygnał trójstawny, 1 szt. HONEYWELL moment obrotowy 20Nm) firmy Honeywell, 22 zawór regulacyjny STAD- obieg went. 1 szt. 23 zawór regulacyjny STAD- obieg zasobnik cwu 1 szt. 24 zawór regulacyjny STAD- obieg c.o. 1 szt. 33 Automatyczny odpowietrznik 3/8 wraz z zaworem stopowym 3/8 ; PN10; temp. max. 120 ºC; Ilość określić na budowie np. TACO 34 Filtr siatkowy DN65 1 szt. np. POLNA 35 Termometr przemysłowy C 14 szt. 35 Manometr tarczowy M 1OO-R/0-0,6/1,6 z rurkami syfonowymi 27 szt. KFM 39 Centrala detekcyjno - odcinającą 1 szt. GAZEX

15 40 zawór elektromagnetyczny MSV 1 szt. 41 czujnik gazu ziemnego 2 szt. 42 sygnalizator optyczno akustyczny 1 szt. ZESTAWIENIE PO STRONIE WODY ZIMNEJ 43 Pompa cyrkulacyjna WILO-Star-Z 20 /5, R1, 1-230V temp. Max. +65 C, krótkotrwałe (2h) do +70 C (wygrzewa 1 szt. WILO termiczny przeciwko Legionelli) 44 Zawór zwrotny 1 (DN25), atest PZH 1 szt. 45 automatyczna stacja zmiękczania wody z wydzielonym zbiornikiem, z głowicą 255/940 dwuelementowa (kolumna + 1 szt. zbiornik soli) typ TW35 (TWD-35/C chronometryczny) INWATER firmy INWATER 46 Filtr do wody serii FP firmy INWATER wraz z wkładem do 1 szt. filtra. 47 Materiały niezbędne do podłączenia automatycznej stacji zmiękczania wody (węŝyki w oplocie stalowym, zawory odcinające,...,itp.) Ilość określić na budowie 48 Zawór antyskaŝeniowy typ: BA-295-3/4 (przed stacją) 1 szt. Honeywell 49 Zawór antyskaŝeniowy typ: BA /4 (DN32) 1 szt. Honeywell 50 Zawór gwintowany DN15 (1/2 ), PN1,0MPa, atest PZH 4 szt. np. Valvex 51 Zawór gwintowany DN20 (3/4 ), PN1,0MPa, atest PZH 7 szt. np. Valvex 52 Zawór gwintowany DN32 (1 1/4 ), PN1,0MPa, atest PZH 3 szt. np. Valvex 53 Zawór zwrotny DN20 (3/4 ), PN1,0MPa, atest PZH 3 szt. 54 zawór bezpieczeństwa SYR typ: 2115_1, d0=20mm 6bar. 1 szt. SYR 55 zamknięte naczynie wzbiorcze przeponowe do stosowania 1 szt. Reflex w instalacjach c.w.u. Reflex D 80, rura wzbiorcza DN Pompa do wody brudnej WILO Drain TM/TMW 32 1 szt. WILO INNE 57 gaśnica proszkowa typu ABC (np. GP-6/ABC) w ilości określonej zapisem 28 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 50 poz. 563 z dnia 11 maja 2006r.) Opracowała : Agnieszka Kindl

16

17

18

19

20

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo