INSTALACJE SANITARNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE SANITARNE"

Transkrypt

1 TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA

2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ODBIORNIKI GAZU WĘZEŁ REDUKCYJNO-POMIAROWY NA ŚCIANIE BUDYNKU POMIESZCZENIE KOTŁOWNI OBCIĄśENIE CIEPLNE TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ UWAGI KOŃCOWE SPIS RYSUNKÓW 1. Rut piwnic w skali 1 : Rzut parteru w skali 1 : Rzut I piętra w skali 1 : Szafka gazowa punkt redukcyjno-pomiarowy Q=25 m 3 /h. 5. Schemat technologii kotłowni gazowej. 6. Rzut pomieszczenia kotłowni gazowej w skali 1: Rzut fragmentu parteru-nawiew do kotłowni w skali 1:50.

3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA PRZEBUDOWYWANGO BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1516/2,1516/3,1516/5,1516/6,1517,1529,1530/1,1530/2,1987,1969 obr. 14 Pacanów Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĄDU GMINY W PACANOWIE PRZY UL. BIECHOWSKIEJ. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. a) zlecenie Inwestora b) warunki techniczne nr 501/O/WP2/82/08 z dnia wydane przez KOSD Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział zagład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2 c) projekt architektoniczno-budowlany. d) Obowiązujące normy i przepisy 4. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu oraz kotłowni gazowej w przebudowywanym budynku handlowo-usługowym z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie przy ul. Biechowskiej. Przewidywane zapotrzebowanie gazu : Q = 25 m 3 /h. Pomiar przepływu gazu : gazomierz miechowy, wielkość G25 zamontowany w szafce gazowej na zewnątrz budynku wraz z reduktorem i kurkiem głównym. Obiekt zasilany będzie projektowanym przyłączem gazu średniego ciśnienia 32 PEHD. Projekt swoim zakresem obejmuje wewnętrzną instalację gazu od punktu redukcyjno-pomiarowego do wszystkich odbiorników gazu w budynku wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym oraz technologię kotłowni gazowej. 4.1 Wewnętrzna instalacja gazu. Wewnętrzną instalację gazu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, produkowanych zgodnie z PN- 80/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej naleŝy prowadzić po wierzchu ścian, pod stropem, ze spadkiem 4 w kierunku pionu lub gazomierza. Przewody montowane na ścianach naleŝy mocować w odległości 2 cm od ściany. Przy przejściach rurociągu przez ściany i stropy naleŝy zabezpieczyć go tulejami ochronnymi, wystającymi po 3 cm z kaŝdej strony ściany lub stropu. Pomieszczenia, w których zainstalowano urządzenia gazowe winny posiadać sprawnie działającą wentylację grawitacyjną, potwierdzoną aktualną ekspertyzą kominiarską. Z projektowanego punktu pomiarowego zaprojektowano dwa oddzielne odgałęzienia instalacji gazowej. Jedno odgałęzienie zasila kotłownię gazową, drugie zasila gazowe urządzenia kuchenne. Na odgałęzieniu zasilającym kotłownię gazową zaprojektowano w punkcie redukcyjno-pomiarowym zawór szybkozamykający MAG-3 Dn 50. Na odgałęzieniach do przyborów montować kurki gazowe kulowe. Aparaty gazowe połączyć na stałe z przewodami zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz zaleceniami producenta. Wysokość zamontowania kurków winna być dostosowana do podłączenia aparatu gazowego, z tym, Ŝe nie powinny być niŝej niŝ 70 cm od podłogi. Po wykonaniu montaŝu instalacji naleŝy poddać ją próbie szczelności - pp=0,1 MPa, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej wykonać wg instrukcji KOR-3A dla środowiska III-N-4-AO i N-4-AP. Czyszczenie rur do 2 stopnia czystości. Pokrycia malarskie - 1 farba nawierzchniowa syntetyczna - ogólnego stosowania. Roboty malarskie wykonać przy temperaturze otoczenia + 10 C i wilgotności względnej 75 %.

4 Dopuszcza się prowadzenie rur gazowych stalowych w bruzdach ściennych (poza pomieszczeniami piwnicznymi) osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych, po uprzednim wykonaniu prób szczelności instalacji, łatwo usuwalną masa tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przewody prowadzone w bruździe wykonać z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych. Instalację wykonać zgodnie z projektem oraz : Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, cz.ii Instalacje sanitarne, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn r.) Przestrzegać przepisów BHP i p.poŝ., Podłączenie gazu moŝe nastąpić po dokonaniu odbioru technicznego oraz aktualnej opinii kominiarskiej, Przystąpienie do robót moŝe nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pomieszczenie kotłowni w piwnicy (pomieszczenie z urządzeniami o mocy >60kW) wyposaŝyć w system wykrywania gazu z automatycznym odcięciem gazu do urządzeń. Wykonać wg systemowych rozwiązań np. firmy Gazex. W kotłowni nad kotłem (30 cm od sufitu) zamontować czujnik gazu ziemnego (detektor) firmy Gazex DEX-12, Czujniki współpracują z centralką sterowniczo-alarmową MD-2/Z, która po otrzymaniu sygnału z czujnika wysyła sygnał do zaworu elektromagnetycznego, który odcina dopływ gazu do urządzeń. W punkcie pomiarowym gazu zaprojektowano jeden zawór elekromagnetyczny DN 50, zamontowany na przewodzie doprowadzającym gaz wyłącznie do kotłowni. Detektor wykrywa stęŝenie gazu stanowiące 5% minimalnego stęŝenia wybuchowego w temp. -5 C do 35 C. Gdy stęŝenie gazu przekroczy próg 5% min. stęŝenia wybuchowego czujnik uruchamia alarm akustyczny i optyczny oraz zamyka elektrozawór odcinający dopływ gazu. Ponowne odblokowanie zaworu moŝe nastąpić wyłącznie ręcznie po usunięciu awarii. 4.2 Odbiorniki gazu. W przebudowywanym budynku przewiduje się zainstalowanie następujących urządzeń : - Kocioł gazowy o mocy 200 kw 1 szt. - Kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 9 kw 2 szt. Łączne zapotrzebowanie na moc gazową : 209 kw 4.3 Węzeł redukcyjno-pomiarowy na ścianie budynku. Gaz do budynku doprowadzony będzie przez węzeł redukcyjno-pomiarowy umieszczony na ścianie budynku w szafce, w której kurek główny zlokalizowany jest w odległości 1,00 m od wszelkich otworów budowlanych. Szafka musi posiadać drzwiczki zamykane na klucz, a w nich nawiercone otwory w części dolnej i górnej do jej wentylowania. W szafce zaprojektowano zawór elektromagnetyczny klapowy szybkozamykający MAG-3 DN 50 (na odgałęzieniu zasilającym kotłownię ) połączony z detektorem gazu w obudowie przeciwwybuchowej, zainstalowanymi w pomieszczeniu kotłowni. W szafce zaprojektowano gazomierz miechowy G25,reduktor gazu oraz kurek główny Dn POMIESZCZENIE KOTŁOWNI Przedmiotowa kotłownia dla przebudowywanego budynku zlokalizowana jest w piwnicy budynku. UWAGA: Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię, a takŝe zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć zachowaną klasę odporności ogniowej patrz wytyczne w niniejszym opracowaniu.

5 6. OBCIĄśENIE CIEPLNE Maksymalne, łączne obciąŝenie cieplne, słuŝące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym będą zainstalowane kotły o mocy do 2.000kW, nie moŝe być większe niŝ W/m 3. [ Dz. U. Nr 75] Moc zamontowana ,00 kw Kubatura kotłowni ,27 m 3 Współczynnik obciąŝenia cieplnego... 1,16kW/m 3 < 4,65kW/m 3 Łączne obciąŝenie cieplne dla proj. kotłowni gazowej o mocy 200,00 kw wynosi 1,16kW/m TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania - woda, przyjęto 80/60 o C obieg grzejnikowy..81,00 kw obieg do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych 42,30 kw przygotowanie c.w.u w ilości 940dm 3 /h.54,00 kw Razem : 177,30 kw Instalacja grzewcza: Instalacja grzewcza - pompowa, dwu rurowa, w układzie zamkniętym. Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wzrostem ciśnienia poprzez zawory bezpieczeństwa, a przejecie nadmiaru zładu poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe typu zamkniętego. DOBÓR URZĄDZEŃ KOTŁOWNI Projektowane kotły grzewcze Zaprojektowano jeden kocioł grzewczy gazowy o mocy 200 kw pracujący na potrzeby w/w obiegów grzewczych i przygotowania c.w.u. Kocioł o mocy znamionowej 200kW typ: BUDERUS GE_315_200 Znamionowa moc cieplna Pojemność wody w kotle Dopuszczalna temperatura na zasilaniu Masa kotła 200,0kW 227 litrów 100 st.c 807 kg 1 szt. Kocioł(tły) grzewczy zamocować wg wytycznych Producenta kotłów i sztuki budowlanej. Zaprojektowane w/w kotły wykonane są w technologii Thermostream, która nie wymaga regulacji temperatury wody na powrocie (bez pompy podmieszania). STEROWANIE PRACĄ KOTŁA Zaprojektowano: obieg grzewczy z mieszaczem (obieg c.o. ), obieg grzewczy bez mieszacza (obieg went.), obieg ładowania zasobnika cwu Dla w/w parametrów dobrano automatykę:

6 Urządzenie regulacyjne Moduły funkcyjne Logamatic 4311 jako regulator nadrzędny dla instalacji wielokotłowej, do starowania kotłów z palnikiem 1-stopniowym, 2-stopniowym lub modulowanym, kotłów niskotemperaturowych. Załączony kabel sterujący drugiego stopnia palnika, czujnik temperatury zewnętrznej oraz temperatury wody w kotle. FM441 dla podgrzewania ciepłej wody uŝytkowej przez system podgrzewacza pojemnościowego oraz regulacji obiegu grzewczego (1 OG z organem nastawczym) FM442 dla 2 niezaleŝnych obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi, dostarczany łącznie z 1 czujnikiem FV/FZ 1 kpl. 1 kpl. 2 kpl. Komin(y) spalinowy(e) Dobrano kominy dwuścienne, izolowane np. w systemie dw JEREMIAS o średnicach: Projektowany kocioł wymiar króćca przewodu spalinowego przy kotle Typ systemu odprowadzania spalin Wymiary komina: średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna BUDERUS GE315_200 DN180 Komin dwuścienny izolowany Komin wykonywać z kształtek naleŝących do jednego systemu. Lokalizacja komina w części rysunkowej niniejszego opracowania, specyfikacja kształtek w zestawieniu materiałowym niniejszego opracowania. Komin wyprowadzić ponad dach zgodnie z warunkami zawartymi w PN-89/B Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej Na potrzeby przygotowania c.w.u. zaprojektowano podgrzewacz ciepłej wody uŝytkowej wyposaŝony w węŝownicę grzewczą o pojemności 500dm 3 np. firmy Buderus. Podgrzewacz podłączyć wg wytycznych Producenta. Zabezpieczenie podgrzewacza wg PN i wytycznych Producenta. Dostarczenie niezbędnego powietrza do prawidłowej wentylacji pomieszczenia kotłowni: W pomieszczeniu, w którym zainstalowane są kotły, powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną, a takŝe nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni [ Dz. U. Nr 75]. Obliczenia otworu nawiewnego dokonano zgodnie z normą PN-B dla kotłowni o łącznej mocy cieplnej powyŝej 60kW do 2000kW przyjmując powierzchnię otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych co najmniej 5cm 2 na kaŝdy kilowat mocy cieplnej kotłów, nie mniej jednak niŝ 300cm 2 : 5cm 2 200kW = 1000 cm 2 = 0,10m 2 Zaprojektowano: Dla pomieszczenia kotłowni zaprojektowano w ścianie zewnętrznej niezamykany kanał wentylacji nawiewnej o wymiarach np. 25x40cm, którego dolną krawędź otworu nawiewnego naleŝy umieścić nie wyŝej niŝ 30cm ponad poziomem posadzki. Kanał zabezpieczyć obustronnie siatką metalową. Miejsce zamontowania kanału pokazano w części rysunkowej opracowania. nawiew - dolna krawędź otworu nawiewnego 30 cm nad posadzką kotłowni. UWAGA: Kanały i otwory nawiewne powinny być niezamykane, Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodować zagroŝenia zamarzania instalacji wodnych znajdujących się w kotłowni. W przypadku występowania takiego zagroŝenia naleŝy zapewnić moŝliwość ogrzewania powietrza zewnętrznego.

7 Wentylacja wywiewna grawitacyjna pomieszczenia kotłowni: Dla prawidłowego przewietrzania pomieszczenia kotłowni powinna być wykonana wentylacja grawitacyjna. Kotłownia powinna mieć niezamykane kanały i otwory wywiewne, umieszczone moŝliwie blisko stropu. Powierzchnia otworów wywiewnych powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniej jednak niŝ 200cm 2. W tym przypadku łączna powierzchnia otworów powinna wynosić: 2,5cm 2 200kW = 500 cm 2 = 0,05m 2 Wykonać: Dla prawidłowego przewietrzania pomieszczenia kotłowni wykonać wentylację grawitacyjną. Wywiew z kotłowni o powierzchni 500 cm 2. Kanał(y) wentylacji grawitacyjnej wyprowadzić ponad dach zgodnie z warunkami zawartymi w PN- 89/B Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. UWAGA: nie wolno stosować wentylacji wyciągowej mechanicznej Stacja uzdatniania wody Dla kotłowni przewidziano: Ze względu na brak informacji odnośnie twardości wody wstępnie dobrano automatyczną stację zmiękczania wody z głowicą 255/940 dwuelementowa (kolumna + zbiornik soli) typ TW35 (TWD-35/C chronometryczny) firmy INWATER Typ TWD 35/C + filtr FP przepływ nom. przy zast. sanitarnych 3,3m 3 /h zdolność jonowymienna 95 ºdHx m 3 spadek ciśnienia 0,4 bar Średnie zuŝycie soli na regenerację 4,0 kg pojemnik soli regen. 100 kg cięŝar transportowy 42 kg zasilanie 1~230V, 50 Hz Napięcie pracy 12V / 50 Hz Pobór mocy 6 W Stację uzdatniania wody podłączyć elastycznymi węŝami przyłączeniowymi 1. MontaŜ stacji uzdatniania wody wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Przed stacją uzdatniania zamontować Filtr siatkowy typ FP firmy INWATER. Zawory antyskaŝeniowe: 1. na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do instalacji przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Dobrano zawór antyskaŝeniowy typu BA (Konstrukcja zaworu typu CA, zgodnie z normą zapewnia ochronę do klasy 4 wg PN-EN 1717) BA-R295-1 A firmy Honeywell. Zawór montować zgodnie z instrukcją producenta Honeywell zaleca montaŝ w pozycji poziomej z zaworem wylotowym ku dołowi. Zawór wylotowy połączyć z instalacją kanalizacyjną zapewniając co najmniej 20mm przerwę powietrzną pomiędzy górną krawędzią rury kanalizacyjnej a zaworem spustowym. BA A firmy Honeywell Wielkość przyłącza R 1 Długość zabudowy [mm] L 225 Przepływ nominalny [m3/h] przy p=1,0bar 4,0

8 Przed zaworem antyskaŝeniowym naleŝy zainstalować zawór odcinający, który umoŝliwi jego konserwację i obsługę. UWAGA: Skuteczność działania izolatorów typu BA powinna być co 12 miesięcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone a wyniki badań ewidencjonowane. 2. na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do instalacji grzewczej Dobrano zawór antyskaŝeniowy typu BA (Konstrukcja zaworu typu BA, zgodnie z normą zapewnia ochronę do klasy 4 wg PN-EN 1717) BA295-3/4 A firmy Honeywell. Zawór montować zgodnie z instrukcją producenta Honeywell zaleca montaŝ w pozycji poziomej z zaworem wylotowym ku dołowi. Zawór wylotowy połączyć z instalacją kanalizacyjną zapewniając co najmniej 20mm przerwę powietrzną pomiędzy górną krawędzią rury kanalizacyjnej a zaworem spustowym. BA295-3/4 A firmy Honeywell Wielkość przyłącza R ¾ Długość zabudowy [mm] L 208 Przepływ nominalny [m3/h] przy p=1,0bar 3,5 Przed zaworem antyskaŝeniowym naleŝy zainstalować zawór odcinający, który umoŝliwi jego konserwację i obsługę. UWAGA: Skuteczność działania izolatorów typu BA powinna być co 12 miesięcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone a wyniki badań ewidencjonowane. Zawór bezpieczeństwa wg Warunków Technicznych UDT DT-UC-90/KW/04 oraz DT-UC-90/WO-A/01. W przypadku zabezpieczania instalacji zaworem bezpieczeństwa, kocioł naleŝy zgłosić do rejestracji i odbioru technicznego w terenowo przynaleŝnym Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Doboru wielkości zaworu dokonano zgodnie z DT-UC-90/KW/04 oraz DT-UC-90/WO-A/01. Dla kotła o mocy 200kW Przewiduje się zainstalowanie zaworu bezpieczeństwa SYR typ: Współczynnik wypływu dla cieczy α dla zaworu przyjęto w wysokości α = 0,49.Gęstość zładu w zaleŝności od t z= 971,8 kg/m 3. dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 zawór 1, d o=20mm, Zawór bezpieczeństwa wg Warunków Technicznych UDT DT-UC-90/KW/04 oraz DT-UC-90/WO-A/01. Celem zabezpieczenia naczynia wzbiorczego zamkniętego, w przypadku napełniania instalacji. Doboru wielkości zaworu dokonano zgodnie z DT-UC-90/KW/04 oraz DT-UC-90/WO-A/01. dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 zawór 1, d o=20mm, Naczynie przeponowe zabezpieczające instalację grzewczą wg PN-B-02414: dobrano zamknięte naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex 300 o pojemności 300 litrów, 6 bar Zawór bezpieczeństwa na zimnej wodzie dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ: 2115_1, do=20mm 6,0_bar, Naczynie wzbiorcze na przewodzie wody zimnej przed zasobnikami c.w.u. dobrano zamknięte naczynie wzbiorcze przeponowe do stosowania w instalacjach c.w.u. Reflex D 80, rura wzbiorcza DN50. Rozdzielacz: Podejście główne DN65 Odejścia:

9 c.o. 81 kw DN50 went. 42,3 kw DN32 zasobnik cwu DN40 średnica rozdzielacza: DN100 długość rozdzielacza: L=1,5m Rurociągi i armatura Instalację grzewczą wykonać z rur stalowych czarnych instalacyjnych o minimalnej grubości ścianki 2,9mm, łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić ze spadkiem 3 w kierunku do źródła ciepła. Jako armaturę przewidziano: zawory odcinające kulowe i zwrotne do c.o., PN 6bar (0,6 Mpa), tmax = 100 C, zawory odcinające kulowe i zwrotne do c.w.u. i wody zimnej, PN 1,0 MPa, tmax = 90 C, zawory bezpieczeństwa dla c.w.u. - ciśnienie otwarcia po= 6,0bar, zawory bezpieczeństwa dla c.o. - ciśnienie otwarcia po= 3,0 bar; manometry tarczowe typ M 1OO-R/0-0,6/1,6 z rurkami syfonowymi; manometry tarczowe typ M 1OO-R/0-1,0/1,6 z rurkami syfonowymi (instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji), kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kołnierzem kontrolnym, termometry bimetaliczne tarczowe o zakresie C, W najwyŝszych punktach instalacji naleŝy wykonać automatyczne odpowietrzniki 3/8 poprzedzone zaworami stopowymi 3/8 np. firmy TACO, Flamco. Dla umoŝliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najniŝszych punktach naleŝy zamontować armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niŝ 15mm ze złączką do węŝa np. firmy Valvex. Dla umoŝliwienia odwodnienia kotłów grzewczych, naleŝy zamontować armaturę spustową o średnicy DN15mm ze złączką do węŝa np. firmy Valvex dla kotłów do 70kW, DN 20mm ze złączką do węŝa np. firmy Valvex dla kotłów kW, DN25mm ze złączką do węŝa np. firmy Valvex dla kotłów powyŝej 120kW, Część instalacyjną wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania i sztuką budowlaną. Przejścia rur przez przegrody budowlane Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający elastyczność i szczelność. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w rurach ochronnych. UWAGA: NaleŜy pamiętać aby w grubości stropu lub przegrody pionowej nie wykonywać Ŝadnych połączeń przewodów. Przejście przez przegrodę o określonej odporności ogniowej Przejście przewodów przez przegrodę o określonej odporności ogniowej (przegroda będąca przegrodą wewnętrzną między a kotłownią a pomieszczeniami przyległymi) wykonać jako przejście p.poŝ., pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany. Stosować produkty systemowe do uszczelnień przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpoŝarowych wykonanych z danego materiału. Uwaga: przejście instalacyjne wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta danego systemu. KaŜde przejście instalacyjne przez przegrodę p.poŝ. oznakować czytelną etykietą informacyjną. Mocowanie przewodów Rurociągi stalowe instalacji grzewczej naleŝy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie: rury muszą być tak mocowane, aby: mogły się wydłuŝać, nie wpadały w drgania, przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań), Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur stalowych w instalacji ogrzewczej wodnej:

10 Materiał Stal Średnice DN10 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 1) lecz nie mniej niŝ jedna podpora na kaŝdą kondygnację Odległość między kolejnymi podporami Przewód montowany Pionowo 1) poziomo 2,0m 1,5m 2,9m 2,2m 3,4m 2,6m 3,9m 3,0m 4,6m 3,5m 4,9m 3,8m 5,2m 4,0m 5,9m 4,5m Zabezpieczenie antykorozyjne Po przeprowadzeniu prób szczelności wszystkie rurociągi stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z Instrukcją KOR-3A np.: emalią syntetyczną kreadurową czerwoną tlenkową o symbolu Izolacja termiczna Po zabezpieczeniu rurociągów stalowych antykorozyjnie rurociągi naleŝy zaizolować termicznie. Izolacja termiczna wg PN-B-02421:2000 otulinami z materiału charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temperaturze 40 C, równym 0,035 W/(mK) wg PN-EN ISO 8497:1999, wg poniŝszych tabel. Grubość izolacji przewodów prowadzonych natynkowo wg tabeli poniŝej. Przewody izolować otuliną z półsztywnej pianki PUR w osłonie z folii PVC np. typ PUR wg systemu firmy Thermaflex. Izolację naleŝy wykonać na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów; w miarę moŝliwości technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na przewodach. Tabela. Minimalne grubości izolacji dla przewodów prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane, z temperaturą obliczeniową ti <12 st. C oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych z temperaturą obliczeniową ti -2 st. C : Grubość warstwy izolacji (mm) przy temperaturze Średnica nominalna rurociągu przesyłanego czynnika st. C Szczegółowa lokalizacja poszczególnych elementów instalacji wg części rysunkowej. Po wykonaniu instalacji a przed podłączeniem źródła i odbiorników instalacje naleŝy przepłukać i poddać próbie szczelności. Płukanie instalacji i próby szczelności Instalację c.o. po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŝy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji w całości. JeŜeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych moŝliwe jest wykonanie odbiorów częściowych na warunkach odbioru końcowego. Przed próbą ciśnieniową, napełnioną instalację naleŝy poddać obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności musza być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć i przeprowadzić próby ciśnieniowe.

11 Po około 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzić czyszczenie wszystkich filtrów. Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana: NaleŜy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności, Badania szczelności instalacji na zimno naleŝy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyŝej 0ºC, NaleŜy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyŝszym od ciśnienia pracy mogłoby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy naleŝy zastąpić zaślepkami lub np. zaworami odcinającymi. Do instalacji naleŝy przyłączyć (w miejscu występowania najwyŝszego ciśnienia najczęściej będzie to najniŝszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do próby instalację naleŝy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próby szczelności prowadzić zgodnie z PN-64/B przyjmując ciśnienie próbne ppr = 0.6 MPa. Ciśnienie robocze przyjęto 0,4 MPa (4,0 bar). Ciśnienie to w okresie 30 minut naleŝy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŝe przekraczać 0,06 MPa. W trakcie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków naleŝy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŝy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyŝszych -w miarę moŝliwości- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych, Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. Z próby ciśnieniowej naleŝy sporządzić protokół, UWAGA: Utrzymywać w czasie prób stała temperaturę, poniewaŝ moŝe to wpływać na zmiany ciśnienia WYPOSAśENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY Kotłownię gazową naleŝy wyposaŝyć w gaśnice proszkowe typu ABC (np. GP-6/ABC) w ilości określonej zapisem 28 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 50 poz. 563 z dnia 11 maja 2006r.) Kotłownię naleŝy wyposaŝyć w gaśnicę proszkową typu ABC (np. GP-6/ABC) o masie środka gaśniczego 6 kg (lub 3 dm 3 ) przeznaczoną do gaszenia poŝarów grupy A, B, C. Gaśnicę usytuować przy drzwiach wejściowych do kotłowni, tak aby dostępna była przed wejściem do pomieszczenia kotłowni. Miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego oznaczyć zgodnie z PN 92/N 01256/01. USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZEWODÓW DYMOWYCH I SPALINOWYCH Zgodnie z 30 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 50 poz. 563 z dnia 11 maja 2006r.) w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych powinna odbywać się: 1) od palenisk zakładów zbiorowego Ŝywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeŝeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, 2) od palenisk opalanych paliwem stałym (nie dotyczy kotłowni w niniejszym opracowaniu), 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt. 1 co najmniej dwa razy w roku. IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA PRZEGRÓD Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię a takŝe zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niŝ: - ściany wewnętrzne miedzy kotłownia a pom. przylegającymi REI60, - strop miedzy kotłownią a kondygnacją niŝszą - REI 60,

12 - drzwi lub inne zamknięcia do pomieszczeń przylegających EI 30, przy czym drzwi otwierane w kierunku na zewnątrz kotłowni, wyposaŝone w zamknięcie bezklamkowe, otwierane w wyniku oddziaływania siły nacisku na drzwi (np. zamek antypaniczny) - przepusty instalacyjne przez ściany i stropy wydzielające kotłownię powinny mieć odporność ogniową EI 60. ZAGADNIENIA BHP Do okresowej obsługi kotłowni wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze znajomością działania instalacji kotłowej, paliwowej, w zakresie przepisów BHP i przeciwpoŝarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastąpić po opracowaniu Instrukcji obsługi oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór i obsługę. Praca poniŝej 2 godzin dziennie. WYTYCZNE BRANśOWE do odrębnego P.T. części elektrycznej: w pomieszczeniu kotłowni wykonać oświetlenie elektryczne zgodne z wymaganiami stopnia ochrony IP- 65. zasilić urządzenia kotłowni oddzielnym obwodem wykonać ochronę urządzeń elektrycznych zgodnie z PN - wykonać gniazda wtykowe na napięcie bezpieczne uziemić urządzenia, rurociągi stalowe, w pobliŝu stacji uzdatniania wody wykonać gniazdo elektryczne do instalacji wewnętrznej gazu do kotła instalacja zasilania gazem powinna umoŝliwiać odcięcie: - dopływu gazu do kotła, - z zewnątrz budynku dopływu gazu do kotłowni. Powinna być moŝliwa ręczna obsługa wspólnych odcięć gazu, wewnątrz i na zewnątrz budynku. Instalacja gazowa doprowadzająca gaz do kotłowni powinna być przeznaczona tylko do zasilania kotłów. NaleŜy zamontować detektory gazu zlokalizowane nad kaŝdym kotłem, współpracujące z zaworem elektromagnetycznym umieszczonym w skrzynce z kurkiem głównym oraz z modułem alarmowym wytyczne system wykrywania gazu. do instalacji wewnętrznej gazu do kotła kotłownię naleŝy wyposaŝyć w system wykrywania gazu z automatycznym odcięciem dopływu gazu do kotła(ów) (wymagane przepisami dla kotłów >60kW) wg systemowych rozwiązań np. firmy GAZEX: zamontować detektory gazu zlokalizowane nad kaŝdym z kotłów oraz we wszystkich najwyŝszych przestrzeniach pomieszczenia kotłowni, współpracujące z zaworem elektromagnetycznym, zamontować zawór elektromagnetyczny, na przewodzie gazowym (zasilającym tylko i wyłącznie kotłownię) za gazomierzem. Zawór zamontowany będzie poza pomieszczeniem kotłowni. zamontować systemową centralkę sterowniczo-alarmową, zamontować sygnalizator optyczno-akustyczny, Czujniki gazu ziemnego, współpracują z systemową centralką sterowniczo-alarmową, która po otrzymaniu sygnału z czujnika wysyła sygnał do zaworu elektromagnetycznego, który odcina dopływ gazu do kotła oraz alarmuje wystąpienie tego typu problemu. Sygnalizator optyczno-akustyczny umieścić w miejscu uzgodnionym z UŜytkownikiem budynku. Detektor powinien wykrywać stęŝenie gazu stanowiące 5% minimalnego stęŝenia wybuchowego w temperaturze -5 C do 35 C. Gdy stęŝenie gazu w powietrzu przekroczy próg 5% min stęŝenia wybuchowego czujnik uruchamia alarm akustyczny i optyczny oraz zamyka elektrozawór odcinając dopływ gazu. Ponowne odblokowanie zaworu moŝe nastąpić wyłącznie ręcznie po usunięciu awarii. Instalację naleŝy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi.)

13 Sugeruje się montaŝ w pomieszczeniu kotła czujnika tlenku węgla do odrębnego P.T. wod-kan Doprowadzić wodę przewodem DN15 nad zlew i zakończyć kurkiem z króćcem do podłączenia węŝa. Zlew połączyć z instalacją kanalizacyjną. na przewodzie wody zimnej na wejściu do kotłowni naleŝy zamontować zawór antyskaŝeniowy zgodnie z PN-B-01706/Az1. przed stacją uzdatniania wody zamontować zawór antyskaŝeniowy zgodnie z PN-B-01706/Az1. Wykonać studzienkę schładzającą 600 litrów w pomieszczeniu kotłowni. Stację uzdatniania wody zamontować w pomieszczeniu kotłowni. UWAGI I ZALECENIA DLA KOTŁOWNI kotłownię wykonać z aktualnie obowiązującymi przepisami, wszystkie urządzenia i zabezpieczenia w kotłowni montować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta, w widocznym miejscu umieścić instrukcję obsługi kotłowni (wg odrębnego opracowania) podczas prac montaŝowych nie uŝywać otwartego ognia, przestrzegać zakazu palenia tytoniu w kotłowni oraz wywiesić w tych miejscach widoczne znaki i napisy paleniska i urządzenia zapłonowe muszą być codziennie kontrolowane. 8. UWAGI KOŃCOWE Przy montaŝu instalacji zwrócić uwagę na zachowanie minimalnej odległości 3,0 m między gazomierzem a najbliŝszym odbiornikiem (mierząc po długości rurociągu) Włączenie do czynnej sieci gazowej oraz uruchomienie gazociągu wykonuje dostawca gazu na zlecenie Inwestora jako roboty gazo niebezpieczne, moŝliwe do przeprowadzenia przy obniŝonym ciśnieniu w gazociągu zasilającym Pozostałe szczegóły uwidoczniono w części graficznej projektu Całość robót budowlano montaŝowych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. Dz. U. Nr 10 z dnia r. oraz z Ustawą: Prawo Budowlane oraz o Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia r. Dz. U. Nr 89 z dnia r., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.), oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz.1055) Całość instalacji wykonać zgodnie z projektem powtarzalnym, przepisami BHP oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych" tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe". UWAGA: ILOŚĆ MATERIAŁÓW, KTÓRYCH NIE MOśNA OSZACOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA (ZAWORY SPUSTOWE, ODPOWIETRZNIKI,...itd), NIEWYSPECYFIKOWANO W PONIśSZYM ZESTAWIENIU I NALEśY OKREŚLIĆ TRAKCIE ROBÓT MONTAśOWYCH NA PLACU BUDOWY L.p. Urządzenie / armatura / materiał Ilość Dystrybutor / Producent kocioł typ: BUDERUS GE_315_200 1 szt. BUDERUS 1a Logamatic 4311 jako regulator nadrzędny dla instalacji wielokotłowej, do starowania kotłów z palnikiem 1- stopniowym, 2-stopniowym lub modulowanym, kotłów 1 kpl. BUDERUS

14 niskotemperaturowych. Załączony kabel sterujący drugiego stopnia palnika, czujnik temperatury zewnętrznej oraz temperatury wody w kotle - FK 1c FM441 dla podgrzewania ciepłej wody uŝytkowej przez system podgrzewacza pojemnościowego oraz regulacji obiegu grzewczego (1 OG z organem nastawczym) 1 kpl. BUDERUS Dostarczany z FW - czujnik temperatury cwu 1d FM442 dla 2 niezaleŝnych obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi, dostarczany łącznie z 1 2 kpl. BUDERUS czujnikiem FV/FZ 1i Kabel ECO CAN-BUS 1 kpl. BUDERUS 2 Materiał na budowę fundamentu pod kotły, tarakota / gres Ilość określić na budowie 3 Zasobnik ciepłej wody uŝytkowej SU1000, o poj. 500dm3. Maksymalne nadciśnienie robocze po stronie cwu 10bar 1 szt. BUDERUS 4 palnik gazowy modulowany firmy RIELLO typ RS34 dla BUDERUS GE315/200kW. (gaz ziemny) 1 kpl. RIELLO 4a ŚcieŜka gazowa typ: MBD 412G - 1 ¼" (32) 1 kpl. RIELLO 7 zabezpieczenie przed niskim poziomem wody typ szt. SYR 8 zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 zawór 1, d o=20mm, 1 szt. SYR 9 zamknięte naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex 300 o pojemności 300 litrów, wykonanie na PN 6,0bar/120ºC, 2 szt. Reflex rura wzbiorcza R Kanał typu z o wymiarach wg części opisowej, kratka czerni pod kanał, kratka nawiewna pod kanał. 1 kpl. wykonanie własne 11 Rozdzielacz, średnica DN100, podejście główne DN65, odejścia: DN32, DN50, DN40, spust DN15, L= 1,5m 2 szt. wykonanie własne 12 pompa elektroniczna WILO-Stratos 1 szt. WILO 14 zawór zwrotny Socla typ: 601, PN10bar, DN40; 3 szt. DANFOSS SOCLA 15 pompa elektroniczna WILO-STRATOS 1 szt. WILO 16 pompa elektroniczna WILO-Stratos 30/1-12 PN10 2 szt. WILO 17 zawór zwrotny Socla typ: 601, PN10bar, DN32; 3 szt. DANFOSS SOCLA 18 pompa elektroniczna WILO-Stratos 50/1-12 PN6/10 1 szt. WILO 19 zawór zwrotny Socla typ: 601, PN10bar, DN50; 1 szt. DANFOSS SOCLA 20 trójdrogowy zawór mieszający Honeywell typ DRG...MA kołnierzowy, z przylotem prostym, DN32, kvs=16,0m 3 /h, 1 szt. HONEYWELL (DR32GFLA) firmy Honeywell, 21 elektryczny siłownik obrotowy VMM20 do zaworów serii ZR i DR (1~230V/50Hz, czas pracy przy 90º, 1,6min. sygnał trójstawny, 1 szt. HONEYWELL moment obrotowy 20Nm) firmy Honeywell, 22 zawór regulacyjny STAD- obieg went. 1 szt. 23 zawór regulacyjny STAD- obieg zasobnik cwu 1 szt. 24 zawór regulacyjny STAD- obieg c.o. 1 szt. 33 Automatyczny odpowietrznik 3/8 wraz z zaworem stopowym 3/8 ; PN10; temp. max. 120 ºC; Ilość określić na budowie np. TACO 34 Filtr siatkowy DN65 1 szt. np. POLNA 35 Termometr przemysłowy C 14 szt. 35 Manometr tarczowy M 1OO-R/0-0,6/1,6 z rurkami syfonowymi 27 szt. KFM 39 Centrala detekcyjno - odcinającą 1 szt. GAZEX

15 40 zawór elektromagnetyczny MSV 1 szt. 41 czujnik gazu ziemnego 2 szt. 42 sygnalizator optyczno akustyczny 1 szt. ZESTAWIENIE PO STRONIE WODY ZIMNEJ 43 Pompa cyrkulacyjna WILO-Star-Z 20 /5, R1, 1-230V temp. Max. +65 C, krótkotrwałe (2h) do +70 C (wygrzewa 1 szt. WILO termiczny przeciwko Legionelli) 44 Zawór zwrotny 1 (DN25), atest PZH 1 szt. 45 automatyczna stacja zmiękczania wody z wydzielonym zbiornikiem, z głowicą 255/940 dwuelementowa (kolumna + 1 szt. zbiornik soli) typ TW35 (TWD-35/C chronometryczny) INWATER firmy INWATER 46 Filtr do wody serii FP firmy INWATER wraz z wkładem do 1 szt. filtra. 47 Materiały niezbędne do podłączenia automatycznej stacji zmiękczania wody (węŝyki w oplocie stalowym, zawory odcinające,...,itp.) Ilość określić na budowie 48 Zawór antyskaŝeniowy typ: BA-295-3/4 (przed stacją) 1 szt. Honeywell 49 Zawór antyskaŝeniowy typ: BA /4 (DN32) 1 szt. Honeywell 50 Zawór gwintowany DN15 (1/2 ), PN1,0MPa, atest PZH 4 szt. np. Valvex 51 Zawór gwintowany DN20 (3/4 ), PN1,0MPa, atest PZH 7 szt. np. Valvex 52 Zawór gwintowany DN32 (1 1/4 ), PN1,0MPa, atest PZH 3 szt. np. Valvex 53 Zawór zwrotny DN20 (3/4 ), PN1,0MPa, atest PZH 3 szt. 54 zawór bezpieczeństwa SYR typ: 2115_1, d0=20mm 6bar. 1 szt. SYR 55 zamknięte naczynie wzbiorcze przeponowe do stosowania 1 szt. Reflex w instalacjach c.w.u. Reflex D 80, rura wzbiorcza DN Pompa do wody brudnej WILO Drain TM/TMW 32 1 szt. WILO INNE 57 gaśnica proszkowa typu ABC (np. GP-6/ABC) w ilości określonej zapisem 28 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 50 poz. 563 z dnia 11 maja 2006r.) Opracowała : Agnieszka Kindl

16

17

18

19

20

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VII INSTALACJE SANITARNE CENTRALNE OGRZEWANIE oraz CIEPŁO TECHNOLOGICZNE 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O. I C.T.. 2 5.1.1 Rurociągi. 3 5.1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1/S. Rzut parteru-instalacja c.o. w skali 1:100

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1/S. Rzut parteru-instalacja c.o. w skali 1:100 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.... 2 3. OPIS TECHNICZNY.... 2 3. 1. INSTALACJA C.O.... 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

TOM VI INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA GAZOWA - KOTŁOWNIA.

TOM VI INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA GAZOWA - KOTŁOWNIA. TOM VI INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA GAZOWA - KOTŁOWNIA. 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul.

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska 44 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki podłączenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Instalacja gazu i punkt

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ OPACOWANIE ZAWIERA: OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA - RZUT FRAGMENTU PARTERU skala 1:100 rys. 1 - RZUT FRAGMENTU I PIĘTRA skala 1:100 rys. 2 - RZUT FRAGMENTU II PIĘTRA skala 1:100 rys. 3 - RZUT DACHU CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawa, Warszawa ul. Jana Kazimierza.

Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawa, Warszawa ul. Jana Kazimierza. A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Przyłącz gazu 4.2. Instalacja gazowa 4.. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI:

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ... 5 4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A SPIS TREŚCI I. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. INSTALACJA GAZU...3 1. Stan aktualny...3 2. Zapotrzebowanie gazu i źródło

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawy opracowania 2. Zakres projektu 3. Cel inwestycji 4. Opis ogólny 5. Projektowane rozwiązania techniczne 5. Uwagi końcowe 6. Zestawienie urządzeń i armatury na instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ PROJEKT ZAMIENNY BRANśA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃ- SKA, UL. DŁUGA 144 34-530 BUKOWINA TATRZAŃ- SKA Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo