SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO"

Transkrypt

1 STRONA TYTU OWA 1

2 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB OPINII...5 WARUNKI PRZY CZENIA DO SIECI GAZOWEJ...6 OPIS TECHNICZNY...9 PODSTAWA OPRACOWANIA...9 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...10 Cel opracowania...10 Zakres opracowania...10 OPIS STANU ISTNIEJ CEGO...10 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEP A...11 TECHNOLOGIA KOT OWNI...11 Wymagania dotycz ce pomieszczenia kot owni...11 Opis technologii kot owni...12 Dobór pomp obiegowych...13 INSTALACJA UZDATNIANIA WODY KOT OWEJ...13 INSTALACJA GAZOWA...13 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI W UK ADZIE ZAMKNI TYM...14 Zabezpieczenie instalacji c.o PRZEWODY...14 ARMATURA...15 ODPOWIETRZENIE INSTALACJI...15 IZOLACJA ANTYKOROZYJNA...15 IZOLACJA TERMICZNA...15 INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN...16 OBS UGA KOT OWNI I ZAPLECZE SOCJALNE

3 PRÓBY CI NIENIOWE I ODBIORY...16 ZAGADNIENIA OCHRONY RODOWISKA...17 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ...17 ZESTAWIENIE URZ DZE I PODSTAWOWYCH MATERIA ÓW...20 Z CZNIKI...21 Za cznik 1. Dane kot a Vitodens 200-W...22 Za cznik 2. Dane i dobór pompy obiegowej C.O Za cznik 3. Dane i dobór naczy przeponowych...26 KSEROKOPIA UPRAWNIE, MOIIB, O WIADCZENIE...28 CZ RYSUNKOWA...32 Rysunek 1 Orientacja...33 Rysunek 2 Plan zagospodarowania terenu...34 Rysunek 3 Rzut kot owni...35 Rysunek 4 Przekrój A-A kot owni...36 Rysunek 5 Schemat technologiczny kot owni...37 BRAN A BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA...38 OPIS TECHNICZNY...39 DANE OGÓLNE...39 OPIS DZIA KI ORAZ ISTNIEJ CEGO JEJ ZAGOSPODAROWANIA...39 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH...40 Stan istniej cy i ocena techniczna budynku...40 Charakterystyka i funkcja projektowanej przebudowy pomieszczenia dla kot owni gazowej...41 Zakres robót budowlanych...41 Instalacja wentylacyjna...42 KSEROKOPIA UPRAWNIE, MOIIB, O WIADCZENIE...43 CZ RYSUNKOWA...45 Rysunek 1B Rzut kot owni - inwentaryzacja...46 Rysunek 2B Przekrój A-A kot owni - inwentaryzacja...47 Rysunek 2B Elewacja - inwentaryzacja...48 Rysunek 4B Rzut kot owni

4 Rysunek 5B Przekrój A-A kot owni...50 Rysunek 6B Elewacja...51 BRAN A ELEKTRYCZNA...52 OPIS TECHNICZNY...53 Przedmiot projektu Podstawa opracowania...53 Dane energetyczne...53 Uk ad pomiarowy...53 Tablica rozdzielcza i linia zasilaj ca...54 Instalacja o wietlenia...54 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urz dze Instalacja odgromowa uziemienie i po czenia wyrównawcze...54 Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym...55 Ochrona przeciwprzepi ciowa...55 Ochrona przeciwpo arowa...55 KSEROKOPIA UPRAWNIE, MOIIB, O WIADCZENIE...56 CZ RYSUNKOWA...60 Rysunek 1E Instalacja elektryczna - schemat...61 Rysunek 2E Instalacja elektryczna rzut kot owni...62 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

5 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB OPINII 5

6 WARUNKI PRZY CZENIA DO SIECI GAZOWEJ 6

7 7

8 8

9 OPIS TECHNICZNY do Projekt Budowlanego: Przebudowy kot owni w glowej na gazow w W growie, ul. Gda ska 69. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt Budowlany Przebudowy kot owni w glowej na gazow w W growie, ul. Gda ska 69 opracowano na podstawie : 1. Umowy z Inwestorem 2. Inwentaryzacji Architektoniczno-Budowlanej (do celów notarialnych): budynku administracyjnego z sal dyskotekow i dobudowana kot owni, opracowanej przez PROMBUD Przedsi biorstwo Produkcyjno Handlowo Us ugowe w Siedlcach. 3. Projektu Budowlanego remontu (wymiany) instalacji centralnego ogrzewania i ciep ej wody u ytkowej dla budynku biurowego z sal dyskotekow i warsztatem przy ul. Gda skiej 69 w W growie opracowanego przez Kompas sp. z o.o. w grudniu 2006r. 4. Warunków technicznych przy czenia do sieci gazowej nr MTRR/W/13661/WP/1/2012 wydanych przez Mazowieck Spó Gazownictwa wa nych do dnia r. 5. PB wewn trznej instalacji gazu ziemnego dla kot owni budynku biurowego Przy ul. Gda skiej 69 w W growie - opracowanego przez Kompas sp. z o.o. w 2012r 6. Inwentaryzacji w asnej na potrzeby niniejszego projektu, 7. Roboczych ustale z Inwestorem. 8. Wizji lokalnej. 9. Obowi zuj cych norm i przepisów. 10. Katalogów, kart katalogowych, danych technicznych i cenników producentów urz dze i armatury. 9

10 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy istniej cej niskoparametrowej, wodnej, wbudowanej, kot owni z kot ami w glowymi na kot owni z kot ami kondensacyjnymi zasilanymi gazem ziemnym GZ-50 z wykorzystaniem niezb dnej cz ci dotychczasowego pomieszczenia kot owni budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Gda skiej 69 w W growie. Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje: przebudow cz ci pomieszczenia istniej cej ko- owni w glowej (pomieszczenie pomp obiegowych przepompownia) na kot owni gazow, dobór kot a wraz z osprz tem i automatyk ;; dobór pomp obiegowych c.o., zabezpieczenie instalacji w systemie zamkni tym oraz dobór przewodów spalinowych. Doprowadzenie gazu ziemnego wg. odr bnego opracowania - Projektu Budowlanego wewn trznej instalacji gazu ziemnego dla kot owni gazowej budynku biurowego przy ul. Gda skiej 69 w W growie. Instalacja gazowa na oddzielne pozwolenie na budow. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO Istniej ca kot ownia wbudowana, niskoparametrowa z dwoma kot ami w glowymi typu KMR-470 znajduje si w dobudowanym do budynku biurowego od strony pó nocnej budynku parterowym. W budynku tym oprócz kot owni znajduj si warsztaty, zaplecze socjalne i pomieszczenia magazynowe. Istniej ca kot ownia w glowa dostarcza- a w przesz ci ciep o (poprzez wewn trzn sie ciepln ) dla ca ej bazy Rejonu Dróg Publicznych. Obecnie ogrzewa tylko budynek biurowy z sal dyskotekow i budynek kot owni z warsztatem i zapleczem socjalnym, w którym si znajduje. Moc zainstalowanych kot ów w stosunku do obecnych potrzeb jest 4-5 razy za du a. Stan techniczny urz dze kot owni jest z y. W zwi zku z powy szym inwestor podj decyzj o przebudowie istniej cej ko- owni (modernizacji) polegaj cej na dostosowaniu wielko ci kot owni do obecnych potrzeb cieplnych i zmianie paliwa z w gla na gaz ziemny GZ-50. Przed przyst pieniem do adaptacji budowlanej pomieszczenia na kot owni gazow zdemontowa istniej ce w tym pomieszczeniu urz dzenia kot owni w glowej (2 pompy obiegowe). 10

11 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEP A W Projekcie Budowlanym remontu (wymiany) instalacji centralnego ogrzewania i ciep ej wody u ytkowej dla budynku biurowego z sal dyskotekow i warsztatem przy ul. Gda skiej 69 w W growie okre lono nast puj ce potrzeby cieplne. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciep a na cele c.o. 187 kw Z nast puj cym podzia em na obiegi grzewcze: Obieg nr 1 budynek kot owni z warsztatem i zapleczem 24kW Obieg nr 2 budynek biurowy 95 kw Obieg nr 3 sala z zapleczem 68kW (w tym dzia aj ce okresowo nagrzewnice 2x 18kW = 36kW) Zapotrzebowanie ciep a na potrzeby c.w.u. obliczono przy pomocy programu EDIS v.1,0 firmy Viessmann na 26,1kW, przy czym dodatek kot owy wg. DIN 4708 wynosi 11,8kW. (Na obecnym etapie inwestor nie przewiduje centralnej instalacji ciep ej wody, jednak bior c pod uwag ewentualn mo liwo rozbudowy o w/w instalacj zw aszcza dla zaplecza sanitarnego pomieszcze warsztatowych uwzgl dniono dodatek kot owy na c.w.u. w bilansie kot owni) Poniewa przewiduje si niejednoczesno dzia ania nagrzewnic z wyst pieniem obliczeniowych zapotrzebowa ciep a do bilansu przyj to wymagan moc kot owni Q= ,8=162,6kW. TECHNOLOGIA KOT OWNI Wymagania dotycz ce pomieszczenia kot owni Sprawdzenie kubatury kot owni V min = Q / 4,65, [m 3 ] gdzie: Q - moc kot ów, [kw]: 3 x kocio Viessmann Vitodens 200-W o mocy 60kW V min = 180 / 4,65 = 180/4,65=38,7 m 3 Rzeczywista kubatura pomieszczenia kot owni wynosi: V rzeczyw. = 4,05 x 2,55 x0,5x(3,35+3,1)=33,3 m 3 11

12 Zatem: V min < V rzeczyw. warunek nie jest spe niony, w zwi zku z czym zastosowano kot y z zamkni komor spalania dla których V min = 6,5 [m 3 ] V min < V rzeczyw Sprawdzenie powierzchni okien kot owni F min okien > F kot owni / 15 [m 2 ] gdzie: F min okien - minimalna powierzchnia okien kot owni gazowej wg normy [m 2 ] F kot owni - powierzchnia kot owni = 2,55 x 4,05 = 10,33m 2 F min okien = 10,33 / 15 = 0,69 m 2 Zaprojektowano drzwi zewn trzne przeszklone przeszklenie min. 0,7m2 Zatem: warunek jest spe niony F okien = 0,7m 2 F min okien < F okien Opis technologii kot owni Dla zasilania w ciep o budynku zaprojektowano kompaktow instalacj 3 kot ow w uk adzie szeregowym z 3 kot ów kondensacyjnych z zamkni komor spalania typu Vitodens 200-W o mocy 17-60kW ka dy. Zaprojektowano instalacj 3 kot ow ze sprz em hydraulicznym i jednym obiegiem grzewczym (istniej ca instalacja centralnego ogrzewania) o parametrach czynnika grzewczego 80/60 O C z: Kot ami kondensacyjnymi Vitodens 200-W o mocy kw z palnikiami gazowymi cylindrycznymi modulowanymi MatriX i systemem Lamda Pro Control reguluj cym w sposób ci y sk ad mieszanki gazowo-powietrznej, i wysokoefektywnymi pompa obiegu kot owego Regulatorami kot ów Vitotronic 100 typu HC1B Regulatorem kaskady i obiegu grzewczego Vitotronic 300 typu MW2B, z wbudowanym systemem diagnostycznym i regulacj pogodow 12

13 Lokalizacj urz dze w kot owni wykona zgodnie Rys. nr 3, 4 i 5 Dobór pomp obiegowych Instalacja c.o. obiektu, zgodnie z ustaleniami z inwestorem, pozostaje bez zasadniczych zmian. Zmianie podlega jedynie sposób zabezpieczenia i odpowietrzenia instalacji w zwi zku z konieczno ci zamkni cia instalacji. Dobór zabezpiecze w dalszej cz ci. Do odpowietrzenia na ko cówkach istniej cej sieci odpowietrzaj cej zamontowa automatyczne odpowietrzniki szybko odpowietrzaj ce z zaworem stopowym Dn 15 firmy OVENTROP nr kat Pompy obiegowe dobrano tak aby mog y by zastosowane w instalacji c.o. w przysz ci, po modernizacji zgodnie z projektem remontu instalacji c.o.. Dobrano dwie pompy typu MAGNA do jednoczesnej pracy w uk adzie równoleg ym. Dane techniczne i charakterystyki dobranych pomp zamieszczono w za cznikach, w rozdziale - ZA CZNIKI. INSTALACJA UZDATNIANIA WODY KOT OWEJ Instalacj po wyp ukaniu nape ni wod uzdatnion. Do uzupe nianie z adu dla uzyskania wymaganych parametrów wody kot owej zaprojektowano stacj uzdatniania wody Aquaset 500 dostarczan w ramach programu Vitoset firmy Viessmann, lub inn podobn. INSTALACJA GAZOWA Obiekt b dzie posiada przy cze gazowe wyprowadzone na cian budynku, wg odr bnego projektu. Na potrzeby obiektu przewidziano punkt redukcyjno-pomiarowy PEGAZ-PRP-FM25- GM16N-GX-Z7-1. Instalacja gazowa kot owni wyposa ona jest w zawór wykonawczy aktywnego Systemu Bezpiecze stwa Instalacji Gazowej firmy GAZEX zlokalizowany w punkcie redukcyjno-pomiarowym. Szczegó owe rozwi zanie instalacji gazowej zawiera odr bny Projekt Budowlany wewn trznej instalacji gazu ziemnego dla obiektu. Szczegó owe rozwi zanie instalacji gazowej zawiera odr bny Projekt Budowlany wewn trznej instalacji gazu ziemnego dla obiektu. Wykonanie instalacji gazowej wymaga pozwolenia na budow. 13

14 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI W UK ADZIE ZAMKNI TYM Zabezpieczenie instalacji c.o. Urz dzenia zabezpieczaj ce instalacj ogrzewania wodnego zaprojektowane zgodnie z PN-B stycze 1999, sk adaj si z: a) zaworu bezpiecze stwa b) naczynia wzbiorczego przeponowego c) rury wzbiorczej d) osprz tu e) uk adu regulacji automatycznej przy kotle a) Ka dy kocio Vitodens 200-W o mocy 17-60kw wchodz cy w zestaw wyposa ony jest firmowo w odpowiedni dla danego kot a membranowy zawór bezpiecze stwa o ci nieniu zadzia ania zaworu 3,0 bar (0,3 MPa). Rur odp ywow zaworów bezpiecze stwa odprowadzi poza obrys kot a i sprowadzi nad posadzk kot owni. b) Dobrano naczynia wzbiorcze REFLEX typu N400, o maksymalnym ci nieniu pracy 0,6 MPa. Dobór wykonano przy pomocy programu REFLEX v wydruk w w rozdziale ZA CZNIKI. Ci nienie w instalacji utrzymywa w funkcji temperatury zasilenia wg. tabeli ci nienia roboczego (wydruk z programu REFLEX v ) c) Dobrano rur wzbiorcz Dn 25. d) Jako osprz t naczynia wzbiorczego dobrano manometr o zakresie pomiarowym do 0.4 MPa. e) Uk ad regulacji automatycznej realizowany jest trzystopniowo, poprzez wbudowany w kocio regulator temperatury zasilenia nastawiony na 80 O C, termostat TR nastawiony na 85 O C, i uk ad zabezpieczenia STB zatrzymuj cy prac palnika przy temperaturze wody kot owej ok. 95 O C. PRZEWODY Przewody w kot owni nale y prowadzi zgodnie z trasami pokazanymi na rys. nr 3 i 4. Przewody instalacji kot owni nale y wykona z rur stalowych ze szwem rednich, o rednicach nominalnych od 15 do 65 mm wed ug PN-74/H

15 Wszystkie po czenia wykona tak, aby nie zmniejsza prze witu i dro no ci rur. Przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych. ARMATURA Stosowa armatur zgodnie z zestawieniem materia ów i rysunkami. Jako zawory odcinaj ce stosowa kulowe zawory (kurki) o po czeniach gwintowanych lub do wspawania (PN6, T=100 o C) posiadaj ce aprobat techniczn. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI Odpowietrzenie instalacji w kot owni poprzez pokazane na rysunkach umieszczone w najwy szych punktach automatyczne odpowietrzniki szybko odpowietrzaj ce z zaworem stopowym Dn 15 firmy OVENTROP nr kat IZOLACJA ANTYKOROZYJNA Powierzchni ruroci gów nale y oczy ci poprzez szczotkowanie do trzeciego stopnia czysto ci, nast pnie pomalowa jednokrotnie farb olejn do gruntowania przeciwrdzewn. Po wyschni ciu pomalowa jednokrotnie farb olejn ogólnego stosowania nawierzchniow. IZOLACJA TERMICZNA Nale y wykona izolacj wszystkich przewodów rozprowadzaj cych czynnik grzewczy biegn cych w kot owni. Izolacj wykona otulin termoizolacyjn PUR z pianki poliuretanowej Steinonorm 300 w folii z PCV (typ 310), o grubo ci izolacji wed ug tabeli : rednica ruroci gu Grubo izolacji [mm] [mm] Ko cówki izolacji obrobi kolorowymi mankietami aluminiowymi o szeroko ci 30 mm, dla zasilenia w kolorze czerwonym, dla powrotu w kolorze niebieskim. 15

16 Izolacj wzmocni nitami do wzmacniania ta my samoprzylepnej. INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN Dla ka dego kot a Vitodenss 200-W o mocy 60kW (gazowego kondensacyjnego) zaprojektowano firmowy system spaliny / powietrz dolotowe (SPS) do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z zewn trz z elementów ze stali szlachetnej o rednicy 150/100mm. rednic komina i przewodów powietrznych dobrano wg tabeli doboru firmy Viessmann. Komin wykona zgodnie ze rys. nr 4. Wykaz elementów w zestawieniu materia ów. Monta systemu SPS realizowa jednocze nie z monta em kot a. OBS UGA KOT OWNI I ZAPLECZE SOCJALNE Kot ownia nie wymaga sta ej obs ugi. Nie przewiduje si równie oddzielnego pomieszczenia socjalnego przy kot owni. Czynno ci obs ugowe sprowadza si b do przewidzianej na ka zmian robocz kontroli sprawno ci dzia ania urz dze kot owni. W tym celu nale y przeszkoli w zakresie obs ugi kot owni osoby pracuj cych w tym obiekcie lub wynaj firm zewn trzn dysponujacom pracownikami z odpowiednimi kwalifikacjami. PRÓBY CI NIENIOWE I ODBIORY Wykonan instalacj kot owni. nale y podda badaniu szczelno ci na zimno z od czonym naczyniem przeponowym na ci nienie 0.5 MPa oraz badaniu szczelno ci i dzia ania w stanie gor cym, zgodnie z WTWiORBM t.ii roz.9,10. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kot owni Na Paliwa Gazowe i Olejowe. Przed odbiorem ko cowym, dla instalacji odprowadzania spalin i wentylacji, uzyska pozytywn opini osoby uprawnionej do sprawdzenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Odbioru robót dokona zgodnie z WTWiORBM t.ii roz.9,11 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kot owni Na Paliwa Gazowe i Olejowe. Kot ownia podlega odbiorowi przez Urz d Dozoru Technicznego. 16

17 ZAGADNIENIA OCHRONY RODOWISKA Zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony rodowiska (dz. U. Nr 62. Poz. 627 z pó n. zm.) Art. 220 ust 2 pkt 3b i3c nie wymaga pozwolenia wprowadzanie gazów lub py ów do powietrza z instalacji opalanych olejem opa owym o acznej nominalnej mocy do 10 MWt i z instalacji opalanych paliwem gazowym o cznej mocy nominalnej do 15MWt. Poniewa czna moc nominalna projektowanej kot owni wynosi 0,18MWt nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub py- ów do powietrza. Równie zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 20 listopada 2001r w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zg oszenia (Dz. U ) eksploatacja zaprojektowanej kot owni nie wymaga zg oszenia organowi ochrony rodowiska poniewa czna moc nominalna jest mniejsza ni 0,5MWt. Spaliny z kot ów b odprowadzane przez kominy o wysoko ci zapewniaj cej ochron otoczenia przed uci liwo ci. System SPS kot a posiada b dzie otwór kontrolny, umo liwiaj cy kontrol jako ci spalin w celu w ciwej regulacji palnika. Zastosowany palnik charakteryzuje si wysok sprawno ci i pozwala na czyste spalanie, gwarantuj emisj na poziomie gwarantowanym przez producenta kot a. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ 1 Kot ownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu (cz ci dotychczasowej kot owni w glowej) w dobudowanym do budynku biurowego (kategoria ZLIII), jednokondygnacyjnym budynku kot owni z warsztatem i zapleczem (PM), o powierzchni oko o 350m 2, wysoko kondygnacji 2,2-3,9m. 2 Odleg do najbli szego obiektu budowlanego od kot owni wynosi ponad 10m. 3 W pomieszczeniu kot owni wyst puj nast puj ce substancje palne: gaz ziemny GZ-50 zaliczany do grupy II GZ wg PN-87/C-96001, zgodnie z polskimi przepisami, gaz o takich w ciwo ciach zalicza si do materia ów niebezpiecznych po arowo. W sk adzie gazu ziemnego GZ-50 niebezpiecznym produktem atwo tworz cym mieszanin wybuchow z powietrzem jest metan, posiada on nast puj ce w ciwo ci: temperatura samozap onu 650 O C temperatura zap onu nieograniczona 17

18 dolna granica wybuchowo ci w mieszaninie z powietrzem 4,5% obj. górna granica wybuchowo ci w mieszaninie z powietrzem 15,4% obj. grupa wybuchowo ci I,IIA 4 Przewidywana wielko obci enia ogniowego dla kot owni < 500 MJ/m 2, 5 Kot ownia nie wymaga sta ej obs ugi, jedynie okresowego (raz na zmian ) dozoru 6 Pomieszczenie kot owni zalicza si do niezagro onych wybuchem. 7 Wszystkie elementy budowlane kot owni s niepalne i nie rozprzestrzeniaj ce ognia, a pomieszczenie b dzie posiada skuteczn wentylacj wywiewn. 8 Kot ownia stanowi wydzielon stref po arow. ciany pomieszczenia kot owni posiadaj odporno ogniow EI60, strop i przykrycie dachu NRO. Drzwi wychodz ce bezpo rednio na zewn trz budynku, bez wymaga p.po. otwierane na zewn trz pomieszczenia z samozamykaczem i zamkni ciem bezklamkowym.. Przej cia przez ciany dla których wymagana jest klasa EI60, REI60 wykonane w tej klasie, w szczególno ci przez ciany kot owni. 10 Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych: instalacja gazowa posiada b dzie zawór elektromagnetyczny MAG-1, zlokalizowany poza budynkiem, odcinaj cy dop yw gazu do odbiornika gazu w przypadku wykrycia wyp ywu gazu do pomieszczenia przez sprz ony z nim poprzez central alarmow MD-2.Z - detektor gazu DG-1.2. G owica samozamykaj z kurkiem kulowym typu MAG-1 odcina dop yw gazu gdy detektor gazu wykryje przekroczenie 5 10% DGW czyli wtedy gdy nie powstanie jeszcze mieszanina wybuchowa gazu z powietrzem. Centrala alarmowa MD-2.Z w przypadku wykrycia gazu przez detektor DG-1 uruchamia równie akustyczno-optyczny sygna alarmowy, znajduj cy si na zewn trz obiektu. instalacja gazowa ka dego kot a posiada b dzie dostarczany z kot em zawór odcinaj cy gazu z zamontowanym termicznym odcinaj cym zaworem bezpiecze stwa Instalacja wentylacyjna grawitacyjna nie wymaga zabezpieczenia. Instalacja centralnego ogrzewania wodnego nie wymaga zabezpieczenia Instalacja elektryczna pomieszcze kot owni posiada b dzie awaryjny wy- cznik zainstalowany na zewn trz pomieszczenia, b dzie wykonana zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP65 11 Kot owni wyposa w nast puj cy podr czny sprz t ga niczy: 18

19 koc ga niczy szt. 1 ga nice proszkow minimum 6 kg z indeksem "E" szt Wymiary okna kot owni zapewniaj mo liwo podania piany ga niczej do pomieszczenia 13 Zaopatrzenie wodne do zewn trznego gaszenia po aru z miejskiej sieci wodoci gowej z hydrantami nadziemnymi w ul. Gda skiej, najbli szy w odleg ci oko o 50m od kot owni. 14 Do budynku doprowadzona jest utwardzona droga umo liwiaj ca dojazd pojazdów stra y po arnej. Opracowa :.... Soko ów Podlaski, lipiec 2012r. 19

20 ZESTAWIENIE URZ DZE I PODSTAWOWYCH MATERIA ÓW 20

21 ZA CZNIKI 21

22 Za cznik 1. Dane kot a Vitodens 200-W 22

23 23

24 24

25 Za cznik 2. Dane i dobór pompy obiegowej C.O. 25

26 Za cznik 3. Dane i dobór naczy przeponowych. 26

27 27

28 KSEROKOPIA UPRAWNIE, MOIIB, O WIADCZENIE 28

29 wiadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z pó n. zm.) o wiadczam, i niniejszy Projekt Budowlany zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 29

30 30

31 wiadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z pó n. zm.) o wiadczam, i niniejszy Projekt Budowlany zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 31

32 CZ RYSUNKOWA 32

33 Rysunek 1 Orientacja 33

34 Rysunek 2 Plan zagospodarowania terenu 34

35 Rysunek 3 Rzut kot owni 35

36 Rysunek 4 Przekrój A-A kot owni 36

37 Rysunek 5 Schemat technologiczny kot owni 37

38 BRAN A BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA 38

39 OPIS TECHNICZNY DANE OGÓLNE INWESTOR: Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Spó ka z o.o. w W growie Ul. Gda ska W grów LOKALIZACJA BUDOWY: Ul. Gda ska W grów Nr. Ewidencyjny dzia ki 5410/16 OPIS DZIA KI ORAZ ISTNIEJ CEGO JEJ ZAGOSPODAROWANIA Na terenie obj tym planem zagospodarowania (dzia ka 5410/16), zlokalizowany jest budynek kot owni z infrastruktur towarzysz. Nie przewiduje si zmian w istniej cym zagospodarowaniu dzia ki. Zestawienia powierzchni nie dotyczy przedmiotowego projektu Teren obj ty projektem zagospodarowania nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wp yw eksploatacji górniczej nie dotyczy przedmiotowego projektu Dane o charakterze i cechach istniej cych i przewidywanych zagro dla rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr bnymi nie dotyczy przedmiotowego projektu Inne konieczne dane uwidoczniono w projekcie zagospodarowania terenu nie wyst puj 39

40 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Przedmiot opracowania Projekt obejmuje przebudow jednego z pomieszcze kot owni w glowej (przepompowni) na kot owni gazow zlokalizowan na dzia ce o numerze ewidencyjnym 5410/16, w miejscowo ci W grów, ul. Gda ska Podstawa prawna opracowania projektu Projekt opracowano na podstawie : Umowy z Inwestorem Inwentaryzacji Architektoniczno-Budowlanej (do celów notarialnych): budynku administracyjnego z sal dyskotekow i dobudowana kot owni, opracowanej przez PROMBUD Przedsi biorstwo Produkcyjno Handlowo Us ugowe w Siedlcach. Inwentaryzacji w asnej na potrzeby niniejszego projektu, Roboczych ustale z Inwestorem. Wizji lokalnej. Obowi zuj cych norm i przepisów. Stan istniej cy i ocena techniczna budynku Istniej cy budynek kot owni w glowej wykonany jest metod tradycyjn : - ciany zewn trzne warstwowe z ceg y ceramicznej gr. 38 cm, - ciany wewn trzne konstrukcyjne z ceg y ceramicznej cz ciowo wapiennopiaskowej, - stropodach w cz ci elbetowy, g sto ebrowy, w cz ci elbetowe z p yt prefabrykowanych kana owych typu era - pokryty p yt - stolarka i lusarka typowa. Na podstawie dokonanych ogl dzin i stwierdza si i, budynek w którym projektowana jest przebudowa pomieszczenia kot owni w glowej (pompowni) dla projektowanej kot owni gazowej jest w dobrym stanie technicznym, g ówne elementy konstrukcyjne nie wykazuj nadmiernych ugi ani adnych innych odkszta ce sygnalizuj cych przekroczenie stanów granicznych no no ci i u ytkowania, okre lonych w normach budowlanych. Obiekt nie stanowi zagro enia bezpiecze stwa dla ludzi i mienia, nie wymaga dokonywania zmian i wzmocnie istniej cych konstrukcji. 40

41 Istniej cy stan techniczny budynku pozwala na dokonanie projektowanej przebudowy pomieszczenia kot owni w glowej dla wydzielenia pomieszczenia dla kot owni gazowej. Charakterystyka i funkcja projektowanej przebudowy pomieszczenia dla kot owni gazowej Projektowane pomieszczenie dla kot owni gazowej zostanie wydzielone z istniej cego pomieszczenia kot owni w glowej, w którym obecnie znajduje si pompownia. Kot ownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu zasila b dzie w ciep o budynek biurowy z sal dyskotekow, budynek kot owni i warsztaty. Powierzchnia u ytkowa i kubatura Powierzchnia u ytkowa pomieszczenia kot owni w glowej /przed przebudow 90,89 m 2 Powierzchnia u ytkowa pomieszczenia kot owni w glowej /po przebudowie 80,57 m 2 Powierzchnia u ytkowa pomieszczenia kot owni gazowej 10,32 m 2 Kubatura pomieszczenia kot owni gazowej 33,28m 3 Zakres robót budowlanych Roboty rozbiórkowe wykucie z muru o cie nicy okiennej, wykucie otworu drzwiowego w cianie zewn trznej dla zamontowania drzwi wej- ciowych o wym. 90x200cm do pomieszczenia kot owni, skucie fundamentu betonowego pod pompy do poziomu istniej cej posadzki betonowej, skucie istniej cych tynków na cianach i suficie w pomieszczeniu kot owni gazowej, Roboty budowlane wykonanie cianki dzia owej z betonu komórkowego gr. 12 cm i obustronne otynkowanie. 41

42 zamurowanie /z wykonaniem obustronnie tynku/ w cianie zewn trznej otworu po zdemontowanym oknie, pomniejszonego o powierzchni kana u wentylacyjnego oraz drzwi wchodz ce w obrys zdemontowanego okna, monta drzwi zewn trznych (z przeszkleniem o powierzchni min. 0,7m2) otwieranych na zewn trz, wyposa onych w zamkniecie bezklamkowe i samozamykacz, naprawa posadzki oraz wykonanie posadzki z terakoty w pomieszczeniu kot owni gazowej, wykonanie cokolika przypod ogowego z p ytek terakotowych, osadzi w cianie zewn trznej przewód wentylacyjny ZET o przekroju 20x15 cm z blachy stalowej ocynkowanej, zamontowa wywietrznik dachowy np. WLO 160 na podstawie dachowej typ BII wykona tynki cian i sufitu w pomieszczeniu kot owni pomieszczenie kot owni pomalowa / strop i ciany od 2,0 m wysoko ci farb emulsyjn bia a do wysoko ci 2,0 m wykona lamperie olejn. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna Uwaga: Wszystkie roboty budowlane nale y wykona zgodnie ze sztuk budowlan, obowi zuj cymi normami i przepisami. 42

43 KSEROKOPIA UPRAWNIE, MOIIB, O WIADCZENIE 43

44 wiadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z pó n. zm.) o wiadczam, i niniejszy Projekt Budowlany zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 44

45 CZ RYSUNKOWA 45

46 Rysunek 1B Rzut kot owni - inwentaryzacja 46

47 Rysunek 2B Przekrój A-A kot owni - inwentaryzacja 47

48 Rysunek 2B Elewacja - inwentaryzacja 48

49 Rysunek 4B Rzut kot owni 49

50 Rysunek 5B Przekrój A-A kot owni 50

51 Rysunek 6B Elewacja 51

52 BRAN A ELEKTRYCZNA 52

53 OPIS TECHNICZNY Przedmiot projektu. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej i zasilania urz dze, kot owni gazowej w budynku biurowym w W growie przy ul. Gda skiej 69. Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym nie zawieraj cym szczegó owych rozwi za wykonawczych poszczególnych elementów instalacji. Projekt obejmuje: instalacj o wietlenia podstawowego instalacj gniazd wtykowych instalacj zasilania urz dze instalacje przeciwprzepi ciow instalacj odgromow i uziemiaj Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie projektu architektoniczno - budowlanego obowi zuj cych przepisów i norm zlecenia inwestora Dane energetyczne Napi cie zasilania U= 400/230V Moc przy czeniowa Ps = 1,0kW Instalacje wewn trzne w uk adzie TN-S Dodatkowa ochrona od pora wy czniki ró nicowo- pr dowe Uk ad pomiarowy Uk ad pomiaru energii elektrycznej istniej cy bezpo redni dla cz ci administracyjnej budynku. Projektowana kot ownia zasilana b dzie w ramach istniej cego przydzia u mocy. 53

54 Tablica rozdzielcza i linia zasilaj ca Zasilanie kot owni projektuje si z istniej cej tablicy rozdzielczej RR wlz-em YDY 5x4mm2 prowadzonym w rurze PCV n.t. Dla kot owni projektuje si tablice TK wykonan w stopniu ochrony IP65 dla zasilania wszystkich odbiorników w kot owni. Rodzaje i przekroje zastosowanych przewodów zasilaj cych tablice oraz zastosowane zabezpieczenia pokazano na rysunkach. W tablicy rozdzielczej TK montowa wy cznik g ówny WG wyzwalany awaryjnym wy cznikiem pr du AWP montowanym przy drzwiach wej ciowych do kot owni. Instalacja o wietlenia Instalacj wypustów o wietleniowych zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYp 3/4 x 1,5mm2 p.t. W budynku kot owni o wietlenie jarzeniowe. Dla pomieszcze kot owni nat enie o wietlenia powinno wynosi 100lx. Opraw w stopniu ochrony IP65, np. OPK2x40W. Oprawa zewn trzna 1x18W IP65 z os on metalow siatk. Za czanie o wietlenia pomieszcze kot owni cznikiem hermetycznymi montowanym w pomieszczeniu kot owni na wys. 1,3-1,4m. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urz dze Projektuje si instalacj gniazd wtykowych wykonan jako podtynkowa, przewodami kabelkowymi YDYp 3 x 2,5mm2. Instalacje zasilania urz dze wyposa enie technologicznego kot owni montowa na konstrukcjach uchwytami w rurkach PCV i listwach PCV przewodami NYM-J 3x1,5mm2. Projektuje si wykonanie obwodów gniazd ogólnych oraz wydzielone obwody dla poszczególnych urz dze wyposa enia obiektu. Instalacj wykona zgodnie z rys nr 2. Ewentualne dodatkowe urz dzenia stacjonarne nie uj te w obecnym projekcie, nale y zasili z odr bnych obwodów. 1.8 Instalacja odgromowa uziemienie i po czenia wyrównawcze W zwi zku z budow kominów spalinowych konstrukcje aczy do zwodów instalacji odgromowej budynku. Do wyrównania potencja ów pomi dzy poszczególnymi cz ciami przewodz cymi urz dze oraz zapewnienia skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej nale y wykona w kot owni g ówn szyn wyrównawcz GSW z bednarki FeZn 20x3mm do której przy czy kot y, g ówne ci gi c.o, c.w. Wykona równie po czenia 54

55 wyrównawcze miejscowe przewodem DY4mm 2. G ówn szyn GSW uziemi cz c z uziomem instalacji odgromowej budynku. Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym. W zakresie ochrony ludzi przed pora eniami pr dem elektrycznym dla instalacji elektrycznych, obowi zuj postanowienia normy PN-IEC Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa Ochron przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolowanie ochronne cz ci przewodz cych urz dze elektrycznych powszechnego u ytku. Ochron przed dotykiem po rednim stanowi b dzie szybkie samoczynne wy czanie zasilania w przypadku przekroczenia warto ci napi cia dotykowego bezpiecznego w uk adzie TN-S realizowane przez wy czniki nadmiarowo pr dowe oraz zastosowanie wy czników ró nicowo-pr dowych, zainstalowanych na wszystkich obwodach tablicy rozdzielczej TK o pr dzie wy czenia Ir =30 ma. Ochrona przeciwprzepi ciowa W kot owni budynku projektuje si ochron przeciwprzepi ciow. Aparaty montowa w tablicy TK. Ochronniki czy, zgodnie z instrukcj producenta. Ochrona przeciwpo arowa Kot ownia wyposa ona b dzie w awaryjny wy cznik pr du AWP montowany w tablicy TK wyzwalany przyciskiem przy drzwiach wej ciowych do kot owni i oznakowanym zgodnie z norm. Przej cia przewodów elektrycznych przez ciany oddzielenia po arowego uszczelni mas ognioodporn. 55

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 19 INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Budowa: Przebudowa pomieszczeń części budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 87 w celu ich

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO OTWOROWANIA ŚCIAN I STROPÓW WYNIKAJĄCA Z PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

OCENA TECHNICZA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO OTWOROWANIA ŚCIAN I STROPÓW WYNIKAJĄCA Z PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY do projektu budowlanego HALA TARGOWA (hala płaska i hala łukowa ) Gdynia, Wójta Radtkego 36/40, dz. Nr 2, 3, 4, 6, 7, 789/5, 794/1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O BIURO INśYNIERSKIE 7 matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel./fax (0-84) 664-42-24 e-mail: bi@matej.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO "F" POŁOŻONEGO NA TERENIE NIERUCHOMOSCI IPN-KŚZpNP PRZY UL KŁOBUCKIEJ 21 W WARSZAWIE INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Ochrona przeciwpożarowa. 1. powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. - powierzchnia użytkowa : 1672,65 m 2, - wysokość liczona od najniżej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice Temat opracowania Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

I N F O R M AC J A D O T Y C ZĄC A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L AC U B U D O W Y

I N F O R M AC J A D O T Y C ZĄC A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L AC U B U D O W Y I N F O R M AC J A D O T Y C ZĄC A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L AC U B U D O W Y OBIEKT: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia PROJEKT, ADRES: Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej -budowa oddziału rehabilitacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. gr. 89/12,

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Gmina Miastkowo. Tarnowo, gm. Miastkowo. Sławomir Pietraszkiewicz upr. bud. BŁ/68/84

I N F O R M A C J A. Gmina Miastkowo. Tarnowo, gm. Miastkowo. Sławomir Pietraszkiewicz upr. bud. BŁ/68/84 I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: Gmina Miastkowo Adres: 18-413 Miastkowo, ul. ŁomŜyńska 32 Obiekt budowlany: Adres budowy: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ NA

Bardziej szczegółowo

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r.

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r. Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r.

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. Strona 1 z 6 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu, konserwacji i bieżącej obsługi

Bardziej szczegółowo

B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y 1 P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y ZBIORNIKA NA WODĘ PITNĄ (UZDATNIONĄ) Vuż=900m 3 WRAZ Z JEGO UZBROJENIEM DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ W ZIELONCE (DZ. NR. 50/2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY U L. Z I E L N A 6 A 6 2-2 0 0 G N I E Z N O T E L / F A X : 0 6 1 4 2 4 1 6 5 9 M A I L : K U R S A N @ P O S T. P L PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT : I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E OBIEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABEZPIECZENIA MIEJSC ZIMOWANIA I ROZRODU NIETOPERZY W REZERWACIE PRZYRODY NIETOPEREK PODZIEMIA I DZIAŁKI FORTECZNE MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO 1.0. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax.

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. (0-48) 385-09-57 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Rozbudowa budynku remizy straŝackiej, ADRES

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY ADG- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA - DAWID KORNATA TEL 0-792-996-149 str. 47 PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ II/C NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewn

Instalacje elektryczne wewn II. Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania 3.2 Zakres opracowania 3.3 DemontaŜ istniejącej instalacji 3.4 Zasilanie, rozdzielnice n.n. 3.5 Instalacje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA ul. Nadbystrzycka 38D Lublin. mgr inż. Robert Dryglewski upr. bud. LUB/0071/PWOS/04

POLITECHNIKA LUBELSKA ul. Nadbystrzycka 38D Lublin. mgr inż. Robert Dryglewski upr. bud. LUB/0071/PWOS/04 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ OPRACOWANIA: INSTALACJE SANITARNE NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU STOŁÓWKI STUDENCKIEJ DLA POTRZEB BIBLIOTEKI I ARCHIWUM BRANŻA: Sanitarna INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA EGZEMPLARZ NR 4 MGR INś. ROMAN MUCHA PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY 47-400 RACIBÓRZ UL. MARIAŃSKA 9 TEL.: 32 / 4152586 603 / 176628 e-mail: romanmucha@wp.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. B. Chrobrego 25/6 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne PRZEBUDOWA I REMONT FRAGMENTÓW SP NR 92 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ) ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NA SALĘ REKREACYJNĄ DLA DZIECI 6

Bardziej szczegółowo

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE -

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowania Budynek schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie działka ewidencyjna nr 14/21, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str.

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str. ZAWARTOŚĆ TECZKI I. KARTA TYTUŁOWA str. nr 1 II. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI str. nr 2 III. DANE OGÓLNE str. nr 3 1. Podstawy formalno prawne 2. Dane ewidencyjne IV. OPIS TECHNICZNY str. nr 4-5 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA 2 2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 2

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA 2 2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA 2 2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 2 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 2 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA WINDY Treść opracowania LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY PRZBUDOWA MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM OPIS TCHNICZNY DO PROJKTU INSTALACJI LKTRYCZNYCH PRZBUDOWY MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM dz. Nr 22/1 ul. Winogrady 150,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie dz. nr 47/2 ul. Iwaszkiewicza oraz 48, 47/3, 47/1 (dr); obr b: 0003 O awa (AM48);

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W LABORATORIACH CHEMICZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W LABORATORIACH CHEMICZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W LABORATORIACH CHEMICZNYCH Laboratoria: naukowo-badawcze doświadczalne dla przemysłu kontrolno-ruchowe produkcyjne Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

B Zakres robót obejmuje konserwację elewacji oraz wież budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1065 z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska 1 Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach remontowanych sal warsztatowych z przeznaczeniem na sale dydaktyczno-komputerowe w budynku warsztatowym Zespołu

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu PB Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej KPT ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007 OBIEKT: Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno USŁUGI ELEKTRYCZNE PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632 NAZWA OPRACOWANIA : Instalacje elektryczne OBIEKT : Budynek Urzędu Miejskiego w Pieniężnie Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ. CZĘŚĆ OPISOWA: Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zasilanie obiektu...3 3.1. Rozdzielnia główna RG...4 3.2. Tablice mieszkaniowe TM...4 4. Instalacje kablowe...4 4.1. Instalacje elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA BIURA ADRES: ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław BRANŻA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: Projekt budowlany instalacji gazowej do kotła parowego dla budynku handlowo-usługowego

PRZEDMIOT: Projekt budowlany instalacji gazowej do kotła parowego dla budynku handlowo-usługowego PRZEDMIOT: Projekt budowlany instalacji gazowej do kotła parowego 7 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI... B-1 B. wykaz oświadczeń... B-2 1 Oświadczenie projektanta -... B-2 2 Zaśw. o przyn. do PIIB i upraw. bud.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2.

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. STAN ISTNIEJĄCY 3. STAN PROJEKTOWANY 3.1. Oznakowanie pionowe 3.2. Oznakowanie poziome

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN ul. Kapitańska 3a tel. (91) 43 43 066 fax. (91) 43 46 610 bsipsz.szczecin@interia.pl DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APATARU

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA I REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18, GIMNAZJIM NR 14 ORAZ ZAPLECZU SALI GIMNASTYCZNEJ, PRZY UL.ŻYTNIEJ

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

44-340 Godów, ul. 1-go Maja 53

44-340 Godów, ul. 1-go Maja 53 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlano-Wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Budowa Sali Sportowej

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : BIBLIOTEKA I BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ŁĄCZNIKIEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 O5-500 PIASECZNO, AL. BRZÓZ 26, DZ. NR EWID. 43, 54/4, 54/5 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E

O Ś W I A D C Z E N I E SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie kotłowni lokalnej opalanej gazem wraz z inst. c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnowskiej 11 w Kielcach. Druk Nr 8... (pieczęć Oferenta) O Ś W

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych PI 15/NNI33/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2. PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie Działka nr 26 obręb 50310 Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana windy

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana windy ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL UL. HIRSZFELDA 18/30 02-776 WARSZAWA NIP 951-100-42-74 NAZWA INWESTYCJI: Wymiana windy ADRES INWESTYCJI: 02-103 Warszawa ul. Hankiewicza 1 Archiwum Akt

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO Pracownia Projektowa s.c. 65-240 ZIELONA GÓRA ul. AKADEMICKA 15 65-610 ZIELONA GÓRA ul. RYDZA ŚMIGŁEGO 48/3 tel. 68/320 27 65; 323 11 67, fax 68/329 07 18 Regon: 080022373 NIP

Bardziej szczegółowo