SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO"

Transkrypt

1 STRONA TYTU OWA 1

2 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB OPINII...5 WARUNKI PRZY CZENIA DO SIECI GAZOWEJ...6 OPIS TECHNICZNY...9 PODSTAWA OPRACOWANIA...9 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...10 Cel opracowania...10 Zakres opracowania...10 OPIS STANU ISTNIEJ CEGO...10 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEP A...11 TECHNOLOGIA KOT OWNI...11 Wymagania dotycz ce pomieszczenia kot owni...11 Opis technologii kot owni...12 Dobór pomp obiegowych...13 INSTALACJA UZDATNIANIA WODY KOT OWEJ...13 INSTALACJA GAZOWA...13 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI W UK ADZIE ZAMKNI TYM...14 Zabezpieczenie instalacji c.o PRZEWODY...14 ARMATURA...15 ODPOWIETRZENIE INSTALACJI...15 IZOLACJA ANTYKOROZYJNA...15 IZOLACJA TERMICZNA...15 INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN...16 OBS UGA KOT OWNI I ZAPLECZE SOCJALNE

3 PRÓBY CI NIENIOWE I ODBIORY...16 ZAGADNIENIA OCHRONY RODOWISKA...17 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ...17 ZESTAWIENIE URZ DZE I PODSTAWOWYCH MATERIA ÓW...20 Z CZNIKI...21 Za cznik 1. Dane kot a Vitodens 200-W...22 Za cznik 2. Dane i dobór pompy obiegowej C.O Za cznik 3. Dane i dobór naczy przeponowych...26 KSEROKOPIA UPRAWNIE, MOIIB, O WIADCZENIE...28 CZ RYSUNKOWA...32 Rysunek 1 Orientacja...33 Rysunek 2 Plan zagospodarowania terenu...34 Rysunek 3 Rzut kot owni...35 Rysunek 4 Przekrój A-A kot owni...36 Rysunek 5 Schemat technologiczny kot owni...37 BRAN A BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA...38 OPIS TECHNICZNY...39 DANE OGÓLNE...39 OPIS DZIA KI ORAZ ISTNIEJ CEGO JEJ ZAGOSPODAROWANIA...39 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH...40 Stan istniej cy i ocena techniczna budynku...40 Charakterystyka i funkcja projektowanej przebudowy pomieszczenia dla kot owni gazowej...41 Zakres robót budowlanych...41 Instalacja wentylacyjna...42 KSEROKOPIA UPRAWNIE, MOIIB, O WIADCZENIE...43 CZ RYSUNKOWA...45 Rysunek 1B Rzut kot owni - inwentaryzacja...46 Rysunek 2B Przekrój A-A kot owni - inwentaryzacja...47 Rysunek 2B Elewacja - inwentaryzacja...48 Rysunek 4B Rzut kot owni

4 Rysunek 5B Przekrój A-A kot owni...50 Rysunek 6B Elewacja...51 BRAN A ELEKTRYCZNA...52 OPIS TECHNICZNY...53 Przedmiot projektu Podstawa opracowania...53 Dane energetyczne...53 Uk ad pomiarowy...53 Tablica rozdzielcza i linia zasilaj ca...54 Instalacja o wietlenia...54 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urz dze Instalacja odgromowa uziemienie i po czenia wyrównawcze...54 Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym...55 Ochrona przeciwprzepi ciowa...55 Ochrona przeciwpo arowa...55 KSEROKOPIA UPRAWNIE, MOIIB, O WIADCZENIE...56 CZ RYSUNKOWA...60 Rysunek 1E Instalacja elektryczna - schemat...61 Rysunek 2E Instalacja elektryczna rzut kot owni...62 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

5 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB OPINII 5

6 WARUNKI PRZY CZENIA DO SIECI GAZOWEJ 6

7 7

8 8

9 OPIS TECHNICZNY do Projekt Budowlanego: Przebudowy kot owni w glowej na gazow w W growie, ul. Gda ska 69. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt Budowlany Przebudowy kot owni w glowej na gazow w W growie, ul. Gda ska 69 opracowano na podstawie : 1. Umowy z Inwestorem 2. Inwentaryzacji Architektoniczno-Budowlanej (do celów notarialnych): budynku administracyjnego z sal dyskotekow i dobudowana kot owni, opracowanej przez PROMBUD Przedsi biorstwo Produkcyjno Handlowo Us ugowe w Siedlcach. 3. Projektu Budowlanego remontu (wymiany) instalacji centralnego ogrzewania i ciep ej wody u ytkowej dla budynku biurowego z sal dyskotekow i warsztatem przy ul. Gda skiej 69 w W growie opracowanego przez Kompas sp. z o.o. w grudniu 2006r. 4. Warunków technicznych przy czenia do sieci gazowej nr MTRR/W/13661/WP/1/2012 wydanych przez Mazowieck Spó Gazownictwa wa nych do dnia r. 5. PB wewn trznej instalacji gazu ziemnego dla kot owni budynku biurowego Przy ul. Gda skiej 69 w W growie - opracowanego przez Kompas sp. z o.o. w 2012r 6. Inwentaryzacji w asnej na potrzeby niniejszego projektu, 7. Roboczych ustale z Inwestorem. 8. Wizji lokalnej. 9. Obowi zuj cych norm i przepisów. 10. Katalogów, kart katalogowych, danych technicznych i cenników producentów urz dze i armatury. 9

10 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy istniej cej niskoparametrowej, wodnej, wbudowanej, kot owni z kot ami w glowymi na kot owni z kot ami kondensacyjnymi zasilanymi gazem ziemnym GZ-50 z wykorzystaniem niezb dnej cz ci dotychczasowego pomieszczenia kot owni budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Gda skiej 69 w W growie. Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje: przebudow cz ci pomieszczenia istniej cej ko- owni w glowej (pomieszczenie pomp obiegowych przepompownia) na kot owni gazow, dobór kot a wraz z osprz tem i automatyk ;; dobór pomp obiegowych c.o., zabezpieczenie instalacji w systemie zamkni tym oraz dobór przewodów spalinowych. Doprowadzenie gazu ziemnego wg. odr bnego opracowania - Projektu Budowlanego wewn trznej instalacji gazu ziemnego dla kot owni gazowej budynku biurowego przy ul. Gda skiej 69 w W growie. Instalacja gazowa na oddzielne pozwolenie na budow. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO Istniej ca kot ownia wbudowana, niskoparametrowa z dwoma kot ami w glowymi typu KMR-470 znajduje si w dobudowanym do budynku biurowego od strony pó nocnej budynku parterowym. W budynku tym oprócz kot owni znajduj si warsztaty, zaplecze socjalne i pomieszczenia magazynowe. Istniej ca kot ownia w glowa dostarcza- a w przesz ci ciep o (poprzez wewn trzn sie ciepln ) dla ca ej bazy Rejonu Dróg Publicznych. Obecnie ogrzewa tylko budynek biurowy z sal dyskotekow i budynek kot owni z warsztatem i zapleczem socjalnym, w którym si znajduje. Moc zainstalowanych kot ów w stosunku do obecnych potrzeb jest 4-5 razy za du a. Stan techniczny urz dze kot owni jest z y. W zwi zku z powy szym inwestor podj decyzj o przebudowie istniej cej ko- owni (modernizacji) polegaj cej na dostosowaniu wielko ci kot owni do obecnych potrzeb cieplnych i zmianie paliwa z w gla na gaz ziemny GZ-50. Przed przyst pieniem do adaptacji budowlanej pomieszczenia na kot owni gazow zdemontowa istniej ce w tym pomieszczeniu urz dzenia kot owni w glowej (2 pompy obiegowe). 10

11 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEP A W Projekcie Budowlanym remontu (wymiany) instalacji centralnego ogrzewania i ciep ej wody u ytkowej dla budynku biurowego z sal dyskotekow i warsztatem przy ul. Gda skiej 69 w W growie okre lono nast puj ce potrzeby cieplne. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciep a na cele c.o. 187 kw Z nast puj cym podzia em na obiegi grzewcze: Obieg nr 1 budynek kot owni z warsztatem i zapleczem 24kW Obieg nr 2 budynek biurowy 95 kw Obieg nr 3 sala z zapleczem 68kW (w tym dzia aj ce okresowo nagrzewnice 2x 18kW = 36kW) Zapotrzebowanie ciep a na potrzeby c.w.u. obliczono przy pomocy programu EDIS v.1,0 firmy Viessmann na 26,1kW, przy czym dodatek kot owy wg. DIN 4708 wynosi 11,8kW. (Na obecnym etapie inwestor nie przewiduje centralnej instalacji ciep ej wody, jednak bior c pod uwag ewentualn mo liwo rozbudowy o w/w instalacj zw aszcza dla zaplecza sanitarnego pomieszcze warsztatowych uwzgl dniono dodatek kot owy na c.w.u. w bilansie kot owni) Poniewa przewiduje si niejednoczesno dzia ania nagrzewnic z wyst pieniem obliczeniowych zapotrzebowa ciep a do bilansu przyj to wymagan moc kot owni Q= ,8=162,6kW. TECHNOLOGIA KOT OWNI Wymagania dotycz ce pomieszczenia kot owni Sprawdzenie kubatury kot owni V min = Q / 4,65, [m 3 ] gdzie: Q - moc kot ów, [kw]: 3 x kocio Viessmann Vitodens 200-W o mocy 60kW V min = 180 / 4,65 = 180/4,65=38,7 m 3 Rzeczywista kubatura pomieszczenia kot owni wynosi: V rzeczyw. = 4,05 x 2,55 x0,5x(3,35+3,1)=33,3 m 3 11

12 Zatem: V min < V rzeczyw. warunek nie jest spe niony, w zwi zku z czym zastosowano kot y z zamkni komor spalania dla których V min = 6,5 [m 3 ] V min < V rzeczyw Sprawdzenie powierzchni okien kot owni F min okien > F kot owni / 15 [m 2 ] gdzie: F min okien - minimalna powierzchnia okien kot owni gazowej wg normy [m 2 ] F kot owni - powierzchnia kot owni = 2,55 x 4,05 = 10,33m 2 F min okien = 10,33 / 15 = 0,69 m 2 Zaprojektowano drzwi zewn trzne przeszklone przeszklenie min. 0,7m2 Zatem: warunek jest spe niony F okien = 0,7m 2 F min okien < F okien Opis technologii kot owni Dla zasilania w ciep o budynku zaprojektowano kompaktow instalacj 3 kot ow w uk adzie szeregowym z 3 kot ów kondensacyjnych z zamkni komor spalania typu Vitodens 200-W o mocy 17-60kW ka dy. Zaprojektowano instalacj 3 kot ow ze sprz em hydraulicznym i jednym obiegiem grzewczym (istniej ca instalacja centralnego ogrzewania) o parametrach czynnika grzewczego 80/60 O C z: Kot ami kondensacyjnymi Vitodens 200-W o mocy kw z palnikiami gazowymi cylindrycznymi modulowanymi MatriX i systemem Lamda Pro Control reguluj cym w sposób ci y sk ad mieszanki gazowo-powietrznej, i wysokoefektywnymi pompa obiegu kot owego Regulatorami kot ów Vitotronic 100 typu HC1B Regulatorem kaskady i obiegu grzewczego Vitotronic 300 typu MW2B, z wbudowanym systemem diagnostycznym i regulacj pogodow 12

13 Lokalizacj urz dze w kot owni wykona zgodnie Rys. nr 3, 4 i 5 Dobór pomp obiegowych Instalacja c.o. obiektu, zgodnie z ustaleniami z inwestorem, pozostaje bez zasadniczych zmian. Zmianie podlega jedynie sposób zabezpieczenia i odpowietrzenia instalacji w zwi zku z konieczno ci zamkni cia instalacji. Dobór zabezpiecze w dalszej cz ci. Do odpowietrzenia na ko cówkach istniej cej sieci odpowietrzaj cej zamontowa automatyczne odpowietrzniki szybko odpowietrzaj ce z zaworem stopowym Dn 15 firmy OVENTROP nr kat Pompy obiegowe dobrano tak aby mog y by zastosowane w instalacji c.o. w przysz ci, po modernizacji zgodnie z projektem remontu instalacji c.o.. Dobrano dwie pompy typu MAGNA do jednoczesnej pracy w uk adzie równoleg ym. Dane techniczne i charakterystyki dobranych pomp zamieszczono w za cznikach, w rozdziale - ZA CZNIKI. INSTALACJA UZDATNIANIA WODY KOT OWEJ Instalacj po wyp ukaniu nape ni wod uzdatnion. Do uzupe nianie z adu dla uzyskania wymaganych parametrów wody kot owej zaprojektowano stacj uzdatniania wody Aquaset 500 dostarczan w ramach programu Vitoset firmy Viessmann, lub inn podobn. INSTALACJA GAZOWA Obiekt b dzie posiada przy cze gazowe wyprowadzone na cian budynku, wg odr bnego projektu. Na potrzeby obiektu przewidziano punkt redukcyjno-pomiarowy PEGAZ-PRP-FM25- GM16N-GX-Z7-1. Instalacja gazowa kot owni wyposa ona jest w zawór wykonawczy aktywnego Systemu Bezpiecze stwa Instalacji Gazowej firmy GAZEX zlokalizowany w punkcie redukcyjno-pomiarowym. Szczegó owe rozwi zanie instalacji gazowej zawiera odr bny Projekt Budowlany wewn trznej instalacji gazu ziemnego dla obiektu. Szczegó owe rozwi zanie instalacji gazowej zawiera odr bny Projekt Budowlany wewn trznej instalacji gazu ziemnego dla obiektu. Wykonanie instalacji gazowej wymaga pozwolenia na budow. 13

14 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI W UK ADZIE ZAMKNI TYM Zabezpieczenie instalacji c.o. Urz dzenia zabezpieczaj ce instalacj ogrzewania wodnego zaprojektowane zgodnie z PN-B stycze 1999, sk adaj si z: a) zaworu bezpiecze stwa b) naczynia wzbiorczego przeponowego c) rury wzbiorczej d) osprz tu e) uk adu regulacji automatycznej przy kotle a) Ka dy kocio Vitodens 200-W o mocy 17-60kw wchodz cy w zestaw wyposa ony jest firmowo w odpowiedni dla danego kot a membranowy zawór bezpiecze stwa o ci nieniu zadzia ania zaworu 3,0 bar (0,3 MPa). Rur odp ywow zaworów bezpiecze stwa odprowadzi poza obrys kot a i sprowadzi nad posadzk kot owni. b) Dobrano naczynia wzbiorcze REFLEX typu N400, o maksymalnym ci nieniu pracy 0,6 MPa. Dobór wykonano przy pomocy programu REFLEX v wydruk w w rozdziale ZA CZNIKI. Ci nienie w instalacji utrzymywa w funkcji temperatury zasilenia wg. tabeli ci nienia roboczego (wydruk z programu REFLEX v ) c) Dobrano rur wzbiorcz Dn 25. d) Jako osprz t naczynia wzbiorczego dobrano manometr o zakresie pomiarowym do 0.4 MPa. e) Uk ad regulacji automatycznej realizowany jest trzystopniowo, poprzez wbudowany w kocio regulator temperatury zasilenia nastawiony na 80 O C, termostat TR nastawiony na 85 O C, i uk ad zabezpieczenia STB zatrzymuj cy prac palnika przy temperaturze wody kot owej ok. 95 O C. PRZEWODY Przewody w kot owni nale y prowadzi zgodnie z trasami pokazanymi na rys. nr 3 i 4. Przewody instalacji kot owni nale y wykona z rur stalowych ze szwem rednich, o rednicach nominalnych od 15 do 65 mm wed ug PN-74/H

15 Wszystkie po czenia wykona tak, aby nie zmniejsza prze witu i dro no ci rur. Przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych. ARMATURA Stosowa armatur zgodnie z zestawieniem materia ów i rysunkami. Jako zawory odcinaj ce stosowa kulowe zawory (kurki) o po czeniach gwintowanych lub do wspawania (PN6, T=100 o C) posiadaj ce aprobat techniczn. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI Odpowietrzenie instalacji w kot owni poprzez pokazane na rysunkach umieszczone w najwy szych punktach automatyczne odpowietrzniki szybko odpowietrzaj ce z zaworem stopowym Dn 15 firmy OVENTROP nr kat IZOLACJA ANTYKOROZYJNA Powierzchni ruroci gów nale y oczy ci poprzez szczotkowanie do trzeciego stopnia czysto ci, nast pnie pomalowa jednokrotnie farb olejn do gruntowania przeciwrdzewn. Po wyschni ciu pomalowa jednokrotnie farb olejn ogólnego stosowania nawierzchniow. IZOLACJA TERMICZNA Nale y wykona izolacj wszystkich przewodów rozprowadzaj cych czynnik grzewczy biegn cych w kot owni. Izolacj wykona otulin termoizolacyjn PUR z pianki poliuretanowej Steinonorm 300 w folii z PCV (typ 310), o grubo ci izolacji wed ug tabeli : rednica ruroci gu Grubo izolacji [mm] [mm] Ko cówki izolacji obrobi kolorowymi mankietami aluminiowymi o szeroko ci 30 mm, dla zasilenia w kolorze czerwonym, dla powrotu w kolorze niebieskim. 15

16 Izolacj wzmocni nitami do wzmacniania ta my samoprzylepnej. INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN Dla ka dego kot a Vitodenss 200-W o mocy 60kW (gazowego kondensacyjnego) zaprojektowano firmowy system spaliny / powietrz dolotowe (SPS) do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z zewn trz z elementów ze stali szlachetnej o rednicy 150/100mm. rednic komina i przewodów powietrznych dobrano wg tabeli doboru firmy Viessmann. Komin wykona zgodnie ze rys. nr 4. Wykaz elementów w zestawieniu materia ów. Monta systemu SPS realizowa jednocze nie z monta em kot a. OBS UGA KOT OWNI I ZAPLECZE SOCJALNE Kot ownia nie wymaga sta ej obs ugi. Nie przewiduje si równie oddzielnego pomieszczenia socjalnego przy kot owni. Czynno ci obs ugowe sprowadza si b do przewidzianej na ka zmian robocz kontroli sprawno ci dzia ania urz dze kot owni. W tym celu nale y przeszkoli w zakresie obs ugi kot owni osoby pracuj cych w tym obiekcie lub wynaj firm zewn trzn dysponujacom pracownikami z odpowiednimi kwalifikacjami. PRÓBY CI NIENIOWE I ODBIORY Wykonan instalacj kot owni. nale y podda badaniu szczelno ci na zimno z od czonym naczyniem przeponowym na ci nienie 0.5 MPa oraz badaniu szczelno ci i dzia ania w stanie gor cym, zgodnie z WTWiORBM t.ii roz.9,10. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kot owni Na Paliwa Gazowe i Olejowe. Przed odbiorem ko cowym, dla instalacji odprowadzania spalin i wentylacji, uzyska pozytywn opini osoby uprawnionej do sprawdzenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Odbioru robót dokona zgodnie z WTWiORBM t.ii roz.9,11 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kot owni Na Paliwa Gazowe i Olejowe. Kot ownia podlega odbiorowi przez Urz d Dozoru Technicznego. 16

17 ZAGADNIENIA OCHRONY RODOWISKA Zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony rodowiska (dz. U. Nr 62. Poz. 627 z pó n. zm.) Art. 220 ust 2 pkt 3b i3c nie wymaga pozwolenia wprowadzanie gazów lub py ów do powietrza z instalacji opalanych olejem opa owym o acznej nominalnej mocy do 10 MWt i z instalacji opalanych paliwem gazowym o cznej mocy nominalnej do 15MWt. Poniewa czna moc nominalna projektowanej kot owni wynosi 0,18MWt nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub py- ów do powietrza. Równie zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 20 listopada 2001r w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zg oszenia (Dz. U ) eksploatacja zaprojektowanej kot owni nie wymaga zg oszenia organowi ochrony rodowiska poniewa czna moc nominalna jest mniejsza ni 0,5MWt. Spaliny z kot ów b odprowadzane przez kominy o wysoko ci zapewniaj cej ochron otoczenia przed uci liwo ci. System SPS kot a posiada b dzie otwór kontrolny, umo liwiaj cy kontrol jako ci spalin w celu w ciwej regulacji palnika. Zastosowany palnik charakteryzuje si wysok sprawno ci i pozwala na czyste spalanie, gwarantuj emisj na poziomie gwarantowanym przez producenta kot a. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ 1 Kot ownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu (cz ci dotychczasowej kot owni w glowej) w dobudowanym do budynku biurowego (kategoria ZLIII), jednokondygnacyjnym budynku kot owni z warsztatem i zapleczem (PM), o powierzchni oko o 350m 2, wysoko kondygnacji 2,2-3,9m. 2 Odleg do najbli szego obiektu budowlanego od kot owni wynosi ponad 10m. 3 W pomieszczeniu kot owni wyst puj nast puj ce substancje palne: gaz ziemny GZ-50 zaliczany do grupy II GZ wg PN-87/C-96001, zgodnie z polskimi przepisami, gaz o takich w ciwo ciach zalicza si do materia ów niebezpiecznych po arowo. W sk adzie gazu ziemnego GZ-50 niebezpiecznym produktem atwo tworz cym mieszanin wybuchow z powietrzem jest metan, posiada on nast puj ce w ciwo ci: temperatura samozap onu 650 O C temperatura zap onu nieograniczona 17

18 dolna granica wybuchowo ci w mieszaninie z powietrzem 4,5% obj. górna granica wybuchowo ci w mieszaninie z powietrzem 15,4% obj. grupa wybuchowo ci I,IIA 4 Przewidywana wielko obci enia ogniowego dla kot owni < 500 MJ/m 2, 5 Kot ownia nie wymaga sta ej obs ugi, jedynie okresowego (raz na zmian ) dozoru 6 Pomieszczenie kot owni zalicza si do niezagro onych wybuchem. 7 Wszystkie elementy budowlane kot owni s niepalne i nie rozprzestrzeniaj ce ognia, a pomieszczenie b dzie posiada skuteczn wentylacj wywiewn. 8 Kot ownia stanowi wydzielon stref po arow. ciany pomieszczenia kot owni posiadaj odporno ogniow EI60, strop i przykrycie dachu NRO. Drzwi wychodz ce bezpo rednio na zewn trz budynku, bez wymaga p.po. otwierane na zewn trz pomieszczenia z samozamykaczem i zamkni ciem bezklamkowym.. Przej cia przez ciany dla których wymagana jest klasa EI60, REI60 wykonane w tej klasie, w szczególno ci przez ciany kot owni. 10 Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych: instalacja gazowa posiada b dzie zawór elektromagnetyczny MAG-1, zlokalizowany poza budynkiem, odcinaj cy dop yw gazu do odbiornika gazu w przypadku wykrycia wyp ywu gazu do pomieszczenia przez sprz ony z nim poprzez central alarmow MD-2.Z - detektor gazu DG-1.2. G owica samozamykaj z kurkiem kulowym typu MAG-1 odcina dop yw gazu gdy detektor gazu wykryje przekroczenie 5 10% DGW czyli wtedy gdy nie powstanie jeszcze mieszanina wybuchowa gazu z powietrzem. Centrala alarmowa MD-2.Z w przypadku wykrycia gazu przez detektor DG-1 uruchamia równie akustyczno-optyczny sygna alarmowy, znajduj cy si na zewn trz obiektu. instalacja gazowa ka dego kot a posiada b dzie dostarczany z kot em zawór odcinaj cy gazu z zamontowanym termicznym odcinaj cym zaworem bezpiecze stwa Instalacja wentylacyjna grawitacyjna nie wymaga zabezpieczenia. Instalacja centralnego ogrzewania wodnego nie wymaga zabezpieczenia Instalacja elektryczna pomieszcze kot owni posiada b dzie awaryjny wy- cznik zainstalowany na zewn trz pomieszczenia, b dzie wykonana zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP65 11 Kot owni wyposa w nast puj cy podr czny sprz t ga niczy: 18

19 koc ga niczy szt. 1 ga nice proszkow minimum 6 kg z indeksem "E" szt Wymiary okna kot owni zapewniaj mo liwo podania piany ga niczej do pomieszczenia 13 Zaopatrzenie wodne do zewn trznego gaszenia po aru z miejskiej sieci wodoci gowej z hydrantami nadziemnymi w ul. Gda skiej, najbli szy w odleg ci oko o 50m od kot owni. 14 Do budynku doprowadzona jest utwardzona droga umo liwiaj ca dojazd pojazdów stra y po arnej. Opracowa :.... Soko ów Podlaski, lipiec 2012r. 19

20 ZESTAWIENIE URZ DZE I PODSTAWOWYCH MATERIA ÓW 20

21 ZA CZNIKI 21

22 Za cznik 1. Dane kot a Vitodens 200-W 22

23 23

24 24

25 Za cznik 2. Dane i dobór pompy obiegowej C.O. 25

26 Za cznik 3. Dane i dobór naczy przeponowych. 26

27 27

28 KSEROKOPIA UPRAWNIE, MOIIB, O WIADCZENIE 28

29 wiadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z pó n. zm.) o wiadczam, i niniejszy Projekt Budowlany zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 29

30 30

31 wiadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z pó n. zm.) o wiadczam, i niniejszy Projekt Budowlany zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 31

32 CZ RYSUNKOWA 32

33 Rysunek 1 Orientacja 33

34 Rysunek 2 Plan zagospodarowania terenu 34

35 Rysunek 3 Rzut kot owni 35

36 Rysunek 4 Przekrój A-A kot owni 36

37 Rysunek 5 Schemat technologiczny kot owni 37

38 BRAN A BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA 38

39 OPIS TECHNICZNY DANE OGÓLNE INWESTOR: Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Spó ka z o.o. w W growie Ul. Gda ska W grów LOKALIZACJA BUDOWY: Ul. Gda ska W grów Nr. Ewidencyjny dzia ki 5410/16 OPIS DZIA KI ORAZ ISTNIEJ CEGO JEJ ZAGOSPODAROWANIA Na terenie obj tym planem zagospodarowania (dzia ka 5410/16), zlokalizowany jest budynek kot owni z infrastruktur towarzysz. Nie przewiduje si zmian w istniej cym zagospodarowaniu dzia ki. Zestawienia powierzchni nie dotyczy przedmiotowego projektu Teren obj ty projektem zagospodarowania nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wp yw eksploatacji górniczej nie dotyczy przedmiotowego projektu Dane o charakterze i cechach istniej cych i przewidywanych zagro dla rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr bnymi nie dotyczy przedmiotowego projektu Inne konieczne dane uwidoczniono w projekcie zagospodarowania terenu nie wyst puj 39

40 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Przedmiot opracowania Projekt obejmuje przebudow jednego z pomieszcze kot owni w glowej (przepompowni) na kot owni gazow zlokalizowan na dzia ce o numerze ewidencyjnym 5410/16, w miejscowo ci W grów, ul. Gda ska Podstawa prawna opracowania projektu Projekt opracowano na podstawie : Umowy z Inwestorem Inwentaryzacji Architektoniczno-Budowlanej (do celów notarialnych): budynku administracyjnego z sal dyskotekow i dobudowana kot owni, opracowanej przez PROMBUD Przedsi biorstwo Produkcyjno Handlowo Us ugowe w Siedlcach. Inwentaryzacji w asnej na potrzeby niniejszego projektu, Roboczych ustale z Inwestorem. Wizji lokalnej. Obowi zuj cych norm i przepisów. Stan istniej cy i ocena techniczna budynku Istniej cy budynek kot owni w glowej wykonany jest metod tradycyjn : - ciany zewn trzne warstwowe z ceg y ceramicznej gr. 38 cm, - ciany wewn trzne konstrukcyjne z ceg y ceramicznej cz ciowo wapiennopiaskowej, - stropodach w cz ci elbetowy, g sto ebrowy, w cz ci elbetowe z p yt prefabrykowanych kana owych typu era - pokryty p yt - stolarka i lusarka typowa. Na podstawie dokonanych ogl dzin i stwierdza si i, budynek w którym projektowana jest przebudowa pomieszczenia kot owni w glowej (pompowni) dla projektowanej kot owni gazowej jest w dobrym stanie technicznym, g ówne elementy konstrukcyjne nie wykazuj nadmiernych ugi ani adnych innych odkszta ce sygnalizuj cych przekroczenie stanów granicznych no no ci i u ytkowania, okre lonych w normach budowlanych. Obiekt nie stanowi zagro enia bezpiecze stwa dla ludzi i mienia, nie wymaga dokonywania zmian i wzmocnie istniej cych konstrukcji. 40

41 Istniej cy stan techniczny budynku pozwala na dokonanie projektowanej przebudowy pomieszczenia kot owni w glowej dla wydzielenia pomieszczenia dla kot owni gazowej. Charakterystyka i funkcja projektowanej przebudowy pomieszczenia dla kot owni gazowej Projektowane pomieszczenie dla kot owni gazowej zostanie wydzielone z istniej cego pomieszczenia kot owni w glowej, w którym obecnie znajduje si pompownia. Kot ownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu zasila b dzie w ciep o budynek biurowy z sal dyskotekow, budynek kot owni i warsztaty. Powierzchnia u ytkowa i kubatura Powierzchnia u ytkowa pomieszczenia kot owni w glowej /przed przebudow 90,89 m 2 Powierzchnia u ytkowa pomieszczenia kot owni w glowej /po przebudowie 80,57 m 2 Powierzchnia u ytkowa pomieszczenia kot owni gazowej 10,32 m 2 Kubatura pomieszczenia kot owni gazowej 33,28m 3 Zakres robót budowlanych Roboty rozbiórkowe wykucie z muru o cie nicy okiennej, wykucie otworu drzwiowego w cianie zewn trznej dla zamontowania drzwi wej- ciowych o wym. 90x200cm do pomieszczenia kot owni, skucie fundamentu betonowego pod pompy do poziomu istniej cej posadzki betonowej, skucie istniej cych tynków na cianach i suficie w pomieszczeniu kot owni gazowej, Roboty budowlane wykonanie cianki dzia owej z betonu komórkowego gr. 12 cm i obustronne otynkowanie. 41

42 zamurowanie /z wykonaniem obustronnie tynku/ w cianie zewn trznej otworu po zdemontowanym oknie, pomniejszonego o powierzchni kana u wentylacyjnego oraz drzwi wchodz ce w obrys zdemontowanego okna, monta drzwi zewn trznych (z przeszkleniem o powierzchni min. 0,7m2) otwieranych na zewn trz, wyposa onych w zamkniecie bezklamkowe i samozamykacz, naprawa posadzki oraz wykonanie posadzki z terakoty w pomieszczeniu kot owni gazowej, wykonanie cokolika przypod ogowego z p ytek terakotowych, osadzi w cianie zewn trznej przewód wentylacyjny ZET o przekroju 20x15 cm z blachy stalowej ocynkowanej, zamontowa wywietrznik dachowy np. WLO 160 na podstawie dachowej typ BII wykona tynki cian i sufitu w pomieszczeniu kot owni pomieszczenie kot owni pomalowa / strop i ciany od 2,0 m wysoko ci farb emulsyjn bia a do wysoko ci 2,0 m wykona lamperie olejn. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna Uwaga: Wszystkie roboty budowlane nale y wykona zgodnie ze sztuk budowlan, obowi zuj cymi normami i przepisami. 42

43 KSEROKOPIA UPRAWNIE, MOIIB, O WIADCZENIE 43

44 wiadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z pó n. zm.) o wiadczam, i niniejszy Projekt Budowlany zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 44

45 CZ RYSUNKOWA 45

46 Rysunek 1B Rzut kot owni - inwentaryzacja 46

47 Rysunek 2B Przekrój A-A kot owni - inwentaryzacja 47

48 Rysunek 2B Elewacja - inwentaryzacja 48

49 Rysunek 4B Rzut kot owni 49

50 Rysunek 5B Przekrój A-A kot owni 50

51 Rysunek 6B Elewacja 51

52 BRAN A ELEKTRYCZNA 52

53 OPIS TECHNICZNY Przedmiot projektu. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej i zasilania urz dze, kot owni gazowej w budynku biurowym w W growie przy ul. Gda skiej 69. Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym nie zawieraj cym szczegó owych rozwi za wykonawczych poszczególnych elementów instalacji. Projekt obejmuje: instalacj o wietlenia podstawowego instalacj gniazd wtykowych instalacj zasilania urz dze instalacje przeciwprzepi ciow instalacj odgromow i uziemiaj Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie projektu architektoniczno - budowlanego obowi zuj cych przepisów i norm zlecenia inwestora Dane energetyczne Napi cie zasilania U= 400/230V Moc przy czeniowa Ps = 1,0kW Instalacje wewn trzne w uk adzie TN-S Dodatkowa ochrona od pora wy czniki ró nicowo- pr dowe Uk ad pomiarowy Uk ad pomiaru energii elektrycznej istniej cy bezpo redni dla cz ci administracyjnej budynku. Projektowana kot ownia zasilana b dzie w ramach istniej cego przydzia u mocy. 53

54 Tablica rozdzielcza i linia zasilaj ca Zasilanie kot owni projektuje si z istniej cej tablicy rozdzielczej RR wlz-em YDY 5x4mm2 prowadzonym w rurze PCV n.t. Dla kot owni projektuje si tablice TK wykonan w stopniu ochrony IP65 dla zasilania wszystkich odbiorników w kot owni. Rodzaje i przekroje zastosowanych przewodów zasilaj cych tablice oraz zastosowane zabezpieczenia pokazano na rysunkach. W tablicy rozdzielczej TK montowa wy cznik g ówny WG wyzwalany awaryjnym wy cznikiem pr du AWP montowanym przy drzwiach wej ciowych do kot owni. Instalacja o wietlenia Instalacj wypustów o wietleniowych zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYp 3/4 x 1,5mm2 p.t. W budynku kot owni o wietlenie jarzeniowe. Dla pomieszcze kot owni nat enie o wietlenia powinno wynosi 100lx. Opraw w stopniu ochrony IP65, np. OPK2x40W. Oprawa zewn trzna 1x18W IP65 z os on metalow siatk. Za czanie o wietlenia pomieszcze kot owni cznikiem hermetycznymi montowanym w pomieszczeniu kot owni na wys. 1,3-1,4m. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urz dze Projektuje si instalacj gniazd wtykowych wykonan jako podtynkowa, przewodami kabelkowymi YDYp 3 x 2,5mm2. Instalacje zasilania urz dze wyposa enie technologicznego kot owni montowa na konstrukcjach uchwytami w rurkach PCV i listwach PCV przewodami NYM-J 3x1,5mm2. Projektuje si wykonanie obwodów gniazd ogólnych oraz wydzielone obwody dla poszczególnych urz dze wyposa enia obiektu. Instalacj wykona zgodnie z rys nr 2. Ewentualne dodatkowe urz dzenia stacjonarne nie uj te w obecnym projekcie, nale y zasili z odr bnych obwodów. 1.8 Instalacja odgromowa uziemienie i po czenia wyrównawcze W zwi zku z budow kominów spalinowych konstrukcje aczy do zwodów instalacji odgromowej budynku. Do wyrównania potencja ów pomi dzy poszczególnymi cz ciami przewodz cymi urz dze oraz zapewnienia skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej nale y wykona w kot owni g ówn szyn wyrównawcz GSW z bednarki FeZn 20x3mm do której przy czy kot y, g ówne ci gi c.o, c.w. Wykona równie po czenia 54

55 wyrównawcze miejscowe przewodem DY4mm 2. G ówn szyn GSW uziemi cz c z uziomem instalacji odgromowej budynku. Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym. W zakresie ochrony ludzi przed pora eniami pr dem elektrycznym dla instalacji elektrycznych, obowi zuj postanowienia normy PN-IEC Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa Ochron przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolowanie ochronne cz ci przewodz cych urz dze elektrycznych powszechnego u ytku. Ochron przed dotykiem po rednim stanowi b dzie szybkie samoczynne wy czanie zasilania w przypadku przekroczenia warto ci napi cia dotykowego bezpiecznego w uk adzie TN-S realizowane przez wy czniki nadmiarowo pr dowe oraz zastosowanie wy czników ró nicowo-pr dowych, zainstalowanych na wszystkich obwodach tablicy rozdzielczej TK o pr dzie wy czenia Ir =30 ma. Ochrona przeciwprzepi ciowa W kot owni budynku projektuje si ochron przeciwprzepi ciow. Aparaty montowa w tablicy TK. Ochronniki czy, zgodnie z instrukcj producenta. Ochrona przeciwpo arowa Kot ownia wyposa ona b dzie w awaryjny wy cznik pr du AWP montowany w tablicy TK wyzwalany przyciskiem przy drzwiach wej ciowych do kot owni i oznakowanym zgodnie z norm. Przej cia przewodów elektrycznych przez ciany oddzielenia po arowego uszczelni mas ognioodporn. 55

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. ląska 33/85, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, e-mail: fortuna@foqoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE PROJEKTOWANIE I US UGI INWESTORSKIE mgr in. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 tel. 602654133 STADIUM BRAN A ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE INWESTOR rodek

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Spis tre ci Wprowadzenie... 5 SPIS TREŚCI CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Rozdzia 1. Organizacja stanowiska pracy... 8 Rozdzia 2. Przepisy przeciwpo arowe w miejscu pracy...17 Rozdzia 3.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo