PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego Olsztyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O. GAZOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA LABORATORIUM DOŚWIADCZALNEGO TRZODY CHLEWNEJ ZLOKALIZOWANEGO W BAŁCYNACH DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA Obiekt: LABARATORIUM DOŚWIADCZALNE TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego Olsztyn Projektował: mgr inż. Bartosz Macikowski upr. bud. WAM/0124/PWOS/06 Sprawdził: inż. Roman Przytuła upr. bud. 201/94/OL r

2 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora Uzgodnienia robocze dotyczące sposobu i zakresu opracowania Projekt technologiczny 1.4. Podkład architektoniczny 1.5. Obowiązujące normy i przepisy Warunki techniczne Zakładu Gazowniczego 2. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest budowa instalacji sanitarnych dla obiektu Laboratorium Trzody Chlewnej w Bałcynach. Zakres opracowania obejmuje projekty: - przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji gnojowej - części podziemnej wewnętrznej instalacji gazowej oraz punktu redukcyjno pomiarowego gazu ziemnego. - ujęcia własnego wody do celów p.poż. - instalacji wod. kan. w budynku - instalacji c.o. i gazowej w budynku - wentylacji mechanicznej hal inwentarskich oraz zaplecza sanitarnego i sali wykładowej. 3. Opis budynku Obiekt będzie budynkiem inwentarskim z zapleczem dydaktycznym. W budynku wydzielono następujące sektory i pomieszczenia : - sektor loch z 3-ma pomieszczeniami porodowymi, oraz halę loch prośnych, odsadzonych i knurów. - sektor doświadczalny z kojcami pojedynczymi i grupowymi dla prosiąt oraz pomieszczenia dla loszek remontowych i warchlaków. - pomieszczenia magazynowo-techniczne oraz zaplecze sanitarne dla pracowników i studentów. - salę wykładową na 60osób Opis przyjętych rozwiązań Przyłącze wodociągowe Projektuje się nowe przyłącze wodociągowe w miejscu istniejącego przyłącza do likwidowanego budynku gospodarczego. Opomiarowanie służy jedynie dla celów wewnętrznych Inwestora, gdyż jest on właścicielem sieci wodociągowej i ujęcia głębinowego. Wskaźnik zapotrzebowania wody przyjęto uwzględniając zapotrzebowanie na cele części socjalnej oraz pojenia inwentarza. Przyjęto: Nd=1,2; Nh=1,5 : Knury 4 x 30 l =120 dm 3 /d Lochy 108 x 30 l = 3240 dm 3 /d Prosięta 300 x 1 l = 300 dm 3 /d Warchlaki 333 x 15 l = 4995 dm 3 /d

3 Loszki remontowe 24 x 25 l =600 dm 3 /d Obsługa 3 x 150 l = 450 dm 3 /d RAZEM: 9705 dm 3 /d Średnie dobowe zapotrzebowanie wody Q d.śr.w. = 9,705 m 3 /d Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Q d.max.w. = 9,705 1,2 = 11,65 m 3 /d. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody 11,65 1,5 Q h.max.w. = = 0,72 m 3 /h. 24 Obliczeniowy przepływ wody zimnej wg PN-92/B dla całości: (analogia) Punkt czerpalny Liczba [szt.] Jednostkowe obciążenie Całkowite obciążenie [dm 3 /s] [ dm 3 /s] Wanna 0 0,15 0,00 Zlewozmywak 2 0,14 0,28 Umywalka 9 0,14 1,26 Płuczka 6 0,13 0,78 Pralka 0 0,25 0,00 Prysznic 2 0,30 0,60 Poidło miskowe 70 0,10 7,00 Poidło smoczkowe 111 0,05 5,55 0,45 q proj. = 0,682 ( Σq n ) 0,14 = 0,682 x ( 15,47 0,45 ) 0,14 = 2,20dm 3 /s [ 7,9 m 3 /h ] Dobrano średnicę przyłącza PE 63. Dobór wodomierza wody zimnej wg PN-92/B Do pomiaru sumarycznego zużycia zimnej wody w budynku zaprojektowano wodomierz wody zimnej typ JS-6 Dn32 Dane wodomierza JS-6 Dn 32: - q max =12,0 m 3 /h - q n = 6,0 m 3 /h - max ciśnienie robocze = 1,0 MPa Wodomierz jest w stanie przepuścić wodę do celów p.poż przy założeniu wypływu z 3 hydrantów dn25. W celu zabezpieczenia przyłącza przed skutkami zmiany kierunku przepływu wody należy za zestawem wodomierzowym, licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA Dn 50. Instalacja wodociągowa budynku zasilana będzie z sąsiedniego budynku inwentarskiego z przewodu wewnętrznego dn50 stal oc. Przyłącze wodociągowe projektuje się z rur polietylenowych PE klasy 80 Dn 63, SDR 11 PN 10 łączonych za pomocą kształtek i złączek elektrooporowych, o długości ogółem 9,6m. Przyłącze ułożyć z zagłębieniem podanym na profilu nie mniej niż 1,70 m na 10 cm podsypce piaskowej oraz przykryć 30 cm warstwą obsypki piaskowej. Trasę przyłącza pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.

4 Zestaw wodomierzowy powinien być mocowany na konsoli 0,4 1,0 /zgodnie z PN-B / Przyłącze oznakować taśmą oznacznikowo-sygnalizacyjną. Rurociąg poddać próbie ciśnieniowej na szczelność i wytrzymałość. Ciśnienie próbne 1MPa, medium próbne woda, czas próby 1h. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN-81/B oraz wytycznymi producenta rur. Następnie wykonać dezynfekcję i płukanie rurociągu. Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dezynfekować za pomocą roztworów wodnych wapna Do celów budowy należy wykonać docelowy odcinek przyłącza z wodomierzem zabezpieczonym przed zamarzaniem Przyłącze kanalizacji sanitarnej Przyłącze projektuje się z rur PVC 160 klasy S o długości 2,5m kielichowych łączonych na wcisk z uszczelnieniem połączeń uszczelką dwuwargową z elastomeru. Przewody kanalizacyjne na całej długości do zbiornika bezodpływowego układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10 cm. Nad przewodami wykonać obsypkę ochronną gr.30 cm z piasku wolnego od grud i kamieni. Przyłącze układać ze spadkiem 1,5% z zagłębieniem podanym na profilu. Przy przejściu przewodu pod ławą fundamentową zastosować rury ochronne stalowe. Włączenie do zbiornika należy wykonać w tulei szczelnej Przyłącze kanalizacji gnojowej Wydzielić można 3 przyłącza grawitacyjne do przepompowni P1 i P2. Pierwsze przyłącze odprowadzać będzie gnojówkę z płyty gnojowej /obornikowej/ do przepompowni P1. Należy zastosować rurę PVC200. Włączenie do zbiornika przepompowni należy wykonać w tulei szczelnej. Drugie i trzecie przyłącze odprowadza grawitacyjnie gnojowicę z wanien gnojowych, w momencie otwarcia stopera. Należy zastosować rury PVC250. Przy przejściu przewodu pod ławą fundamentową zastosować rury ochronne stalowe. Następnie gnojowicę po uzyskaniu napełnienia h max w przepompowni, należy przepompować do ostatecznego zbiornika na gnojowicę o pojemności 500m 3. W przypadku długotrwałego okresu akumulacji gnojowicy w zbiorniku przepompowni należy najpierw ujednolicić rozwarstwioną gnojowicę za pomocą mieszadła zatapialnego 2kW a następnie za pomocą pompy specjalnej do gnojowicy oraz przewodu tłocznego dn100/pe110 przetransportować ujednoliconą gnojowicę do zbiornika głównego. Przy korzystaniu z mieszadeł należy przestrzegać instrukcji a przede wszystkim zachować minimalne przykrycie wirnika mieszała. Parametry hydrauliczne pompy (wykonanie z nożem tnącym, do tłoczenia gnojowicy, Q=20l/s; Hp=4,0m). Główny zbiornik na gnojowicę należy wyposażyć w mieszadło zatapialne o mocy min. 10kW.

5 4.4. Instalacja wod. - kan Instalacja wodociągowa Instalacja wodociągowa w obrębie hal inwentarskich Instalację wodociągową w pomieszczeniach inwentarskich należy wykonać w całości ze stali ocynkowanej. Instalację należy prowadzić pod stropem w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej gr.25mm. Ciepłą wodę (30 o C) doprowadzić należy do poideł smoczkowych dla prosiąt w sektorach porodówek. W celu utrzymania wody o temperaturze j/w zaprojektowano cyrkulację do zasobnika c.w.u. o pojemności 120dm 3 zlokalizowanego w kotłowni. Cyrkulację należy zrównoważyć za pomocą zaworów regulacyjnych. Woda doprowadzona będzie do hydrantów dn25, poideł smoczkowych, piodeł miseczkowych oraz punktów czerpalnych dn20 wyposażonych w złączki do węża. Wodę do celów pojenia trzody chlewnej należy oddzielić od wody do celów pitnych i użytkowych poprzez zastosowanie zaworów antyskażeniowych EA Instalacja wodociągowa w obrębie zaplecza sanitarnego Instalację wodociągową w części socjalnej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych pod stropem oraz z rur PEXc w posadzkach parteru po zejściu pionami w dół. Instalację stalową prowadzoną pod stropem należy izolować termicznie pianką poliuretanową gr.25mm. Instalację w posadzkach należy izolować termicznie pianką poliuretanową z płaszczem PE gr.10mm. Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonać biorąc pod uwagę rodzaj urządzeń instalowanych oraz armaturę stojącą. Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu wody o pojemności V=200dm 3. Cyrkulację należy zrównoważyć stosując zawory regulacyjne na odejściach przewodów cyrkulacyjnych. Zasobnik c.w.u. należy zabezpieczyć wg schematu technologicznego kotłowni Kanalizacja sanitarna Piony oraz podejścia kanalizacyjne wykonać z rur PVC. W przejściach poziomów kanalizacji sanitarnej przez ściany fundamentowe i ławy zastosować rury ochronne z rur stalowych. Rury przewodowe w rurach ochronnych układać zgodnie z instrukcją producenta rur. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić rurą wywiewną ponad dach wg załączonych rysunków. Piony w górnej części należy łączyć przewodami odpowietrzającymi w celu zmniejszenia ilości wywiewek kanalizacyjnych. Piony w dolnej części wyposażyć w czyszczaki /rewizje/. Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone zostaną poprzez nowoprojektowane przyłącze kanalizacyjne z rur PVC 160 do projektowanego bezodpływowego zbiornika żelbetowego na ścieki sanitarne o pojemności użytkowej 20m Kanalizacja gnojowa. W budynku założony jest bezściełowy system utrzymania zwierząt z wyjątkiem porodówek, gdzie będą zastosowane ścioły. Gnojowica w kanałach gnojowicowych chlewni magazynowana będzie w systemach wannowych ze stoperami, które eliminują przewiewanie kanałów i nie powodują przeciągów. Po zapełnieniu poszczególnych kanałów gnojowicą należy odetkać stoper i spuścić gnojowicę grawitacyjnie do przepompowni. Jako rury należy stosować kanały PVC o Ø250mm. Wpusty z kanałów stosować o Ø200mm. Kanały należy zakończyć wywiewkami lub zaworami napowietrzającymi, z wyjątkiem odcinka zakończonego wpustem na zewnątrz budynku z wybiegu knurów. W przejściach poziomów kanalizacji gnojowej przez ściany

6 fundamentowe i ławy zastosować rury ochronne z rur stalowych. Rury przewodowe w rurach ochronnych układać zgodnie z instrukcją producenta rur Instalacja gazowa Pomieszczenie kotłowni Przy zastosowaniu kotła z zamkniętą komorą spalania kubatura min. kotłowni powinna wynosić 6,5m3 (warunek spełniony). Rzeczywista powierzchnia kotłowni wynosić będzie A=6,7m 2, co przy wysokości pom. h=2,5m wynosi V=16,75m 3. Wentylację wywiewną w kotłowni realizować będzie kanał wywiewny grawitacyjny Ø160 wyprowadzony ponad dach budynku i zakończony czapą ochronną. Doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania gazu oraz odprowadzenie spalin poprzez kanał powietrzno -spalinowy Ø80/125mm Instalacja gazowa w pomieszczeniach inwentarskich W pomieszczeniach inwentarskich zaprojektowano 13 nagrzewnic gazowych o mocy 14kW każda. Nagrzewnice zlokalizowane będą pod stropem pomieszczeń na wysokości 2,0m. nad posadzką. Wysokość pomieszczeń inwentarskich wynosić będzie 2,75m. Należy montować nagrzewnice specjalne do pomieszczeń inwentarskich odporne na agresywne środowisko pracy. Nagrzewnice będą urządzeniami typu A tj. nie posiadają oddzielnego przewodu spalinowego poza pomieszczenie ogrzewane. W pomieszczeniach inwentarskich projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną. Powietrze świeże niezbędne do poprawnego spalania gazu oraz wentylowania pomieszczeń pobierane będzie w przypadku pomieszczenia loch i knurów oraz warchlaków i loch remontowych bezpośrednio przez otwory nawiewne w suficie. W przypadku porodówek oraz sektorów doświadczalnych zbiorowych i pojedynek przez tzw. wentylację drzwiową, poprzez otwory regulowane w drzwiach na korytarz. Wentylacja wywiewna pracować będzie w trybie ciągłym z możliwością zmniejszenia wydajności do 25% w okresie zimowym. Ze względu na fakt zastosowania urządzeń gazowych typu A nie dopuszcza się całkowitego wyłączenia wentylacji mechanicznej wywiewnej lub zamknięcia kanałów wlotowych powietrza świeżego Instalacja gazowa część wewnętrzna Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H łączonych przez spawanie. Dopuszcza się zastosowanie połączeń gwintowanych tylko przy kurku odcinającym przed odbiornikiem gazu oraz korku osadnika zanieczyszczeń przed nagrzewnicami. Rurociągi należy mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów a odległość przewodów od ścian powinna wynosić ok. 2 cm. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości mierząc w świetle przewodów bez izolacji, co najmniej: 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami; 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami; 10 cm od pionowych przewodów instalacji w/w oprócz przewodów elektrycznych; 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle; 60 cm od elektrycznych urządzeń iskrzących (wyłączników, bezpieczników, przekaźników gniazd wtykowych itp.).

7 Przewody gazowe krzyżujące się z innymi instalacjami powinny być od nich oddalone co najmniej 2 cm. Przejście przez ścianę zewnętrzną należy wykonać w uszczelnionej rurze ochronnej. Kocioł połączyć z instalacją za pomocą dwuzłączki i kurka kulowego odcinającego. Nagrzewnice należy połączyć z instalacją na sztywno za pomocą dwuzłączki lub za pomocą atestowanych przewodów elastycznych. Przebieg przewodów znajduje się na rzutach i aksonometrii instalacji gazowej. Próbę szczelności wykonać za pomocą powietrza pod ciśnieniem 50 kpa (0,5bar) przez okres 0,5h. Gdy po wyrównaniu temperatur nie zanotuje się spadku ciśnienia próbę szczelności należy uznać za pomyślną. Rury gazowe należy oczyścić i zabezpieczyć je podwójnie farbą antykorozyjną a następnie emalią. Prace te należy wykonać po odbiorze technicznym i ze szczególną uwagą, dokładnością i ostrożnością. W szafce gazowej na ścianie budynku należy zlokalizować kurek odcinający pożarowy dn65 oraz zawór klapowy dn65 sterowany aktywnym systemem bezpieczeństwa gazowego Instalacja gazowa część podziemna Instalację podziemną projektuje się z rur polietylenowych PE 100 SDR17,6 o średnicy dn90 dla ciśnień roboczych do 0,4MPa. Stosować połączenia oraz przejścia PE/stal do zgrzewania elektrooporowego. Na wysokości 30-40cm nad przewodem z PE należy stosować taśmę perforowana z nadrukiem GAZ z przewodem sygnalizacyjnym DY 1,5mm 2. W odległości 0,5m od budynku oraz 0,5m od wejścia przewodu pod ziemię należy stosować przewody stalowe bez szwu izolowane a następnie przejścia PE/stal. Rury stalowe prowadzone w ziemi izolować taśmą Denso lub Polyken. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Teren budowy w odległości 1m od krawędzi wykopu należy oznakować taśmami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Szerokość wykopu na dnie 40cm. Przykrycie gazociągu 0,8m. Dno wykopu oczyścić z kamieni, gruzu i korzeni. Wykonać podsypkę z piasku o grubości 5cm, oraz przysypywać przewód do 10cm ponad górną krawędź rury. Zasypywać sypkim gruntem rodzimym pozbawionym kamieni zagęszczając co 15cm. W miejscach dróg gruntowych stosować rury ochronne PE100 dn160 o długościach podanych na rysunkach. Na rurach przewodowych w miejscach rur ochronnych montować płozy dystansowe. Próbę szczelności wykonać powietrzem pod ciśnieniem 0,4 MPa przez okres 24 godz. wg PN-92/M Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby oraz zinwentaryzowaniu instalacji z rur PE przez uprawnionego geodetę można przystąpić do zasypania wykopu.

8 Punkt redukcyjno pomiarowy W szafce gazowej w linii ogrodzenia zaprojektowano kurek główny dn32, reduktor o przepustowości 25nm3/h, gazomierz G-16 montowany na stelażu z rejestratorem szczytów wg warunków gazowych Przedsiębiorstwa Gazowniczego posiadający moduł GSM/SMS. Szafkę gazową montować na fundamencie wg szkiców zawartych na rysunkach powyższej dokumentacji Aktywny system bezpieczeństwa gazowego Pomimo, że w żadnym z pomieszczeń suma mocy urządzeń gazowych nie przekracza 60kW, ze względów bezpieczeństwa projektuje się aktywny system bezpieczeństwa gazowego oparty na 14 czujnikach metanu zlokalizowanych nad urządzeniami gazowymi, szafy sterującej oraz zaworu klapowego odcinającego dopływ gazu do budynku w przypadku stwierdzenia ulatniania gazu. System powinien zapewnić lokalizację miejsca ulatniania (wskazanie konkretnego czujnika gazu z którego sygnał odciął dopływ gazu do budynku). Dodatkowo każdorazowe wskazanie ulatniania powinno być sygnalizowane sygnalizatorem optycznym w budynku przy module sterującym oraz na zewnątrz budynku Instalacja centralnego ogrzewania wodnego i ciepła technologicznego Część socjalno dydaktyczna budynku ogrzewana będzie za pomocą instalacji centralnego ogrzewania wodnego grzejnikowego oraz powietrzem ogrzanym w centralach wentylacyjnych. Do bilansu mocy instalacji c.o. oraz do doboru grzejników w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie centralami nawiewno-wywiewnymi nie wliczano ciepła potrzebnego do podgrzania powietrza wentylacyjnego. Centrala wentylacyjna sali wykładowej posiadać będzie nagrzewnicę wodną. W tym celu projektuje się instalację ciepła technologicznego. Parametry pracy instalacji: 80/60 0 C Dobór grzejników dla IV strefy klimatycznej (-22 o C) Opór instalacji c.o.: 13 kpa Opór instalacji c.t.: 16 kpa Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o.: 16,6 kw Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.t.: 11,35 kw Pojemność całej instalacji: ok. 400dm 3 Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych czarnych oraz PEXc/Al./PE (w posadzkach). Rury w posadzce należy prowadzić w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej z płaszczem PE gr. min.10mm. Instalację stalową należy izolować pianką poliuretanową w płaszczu sztywnym gr.25mm. Mocowanie przewodów PEXc/Al./PE do grzejników typu V wykonać za pomocą zaworu odcinającego kątowego umożliwiającego odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Dobrano grzejniki stalowe, płytowe z podejściem dolnym typ KV z wbudowanym zaworem termostatycznym. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające. W najniższych natomiast kurki spustowe. Po wykonaniu instalację należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie do 6 bar na zimno, płukanie a następnie próbie na gorąco. Obieg c.o. i c.t. wymuszać będą pompy obiegowe elektroniczne typu alfa

9 4.7. Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechaniczna pomieszczeń inwentarskich We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację podciśnieniową mechaniczną z regulacją wydajności. Zaprojektowano wentylatory kominowe osadzone w kanale kominowym. Do obliczeń założono podciśnienie rzędu -30Pa spowodowane oporami przepływu przez nawiewniki sufitowe oraz kanał wentylacyjny i wyrzutnie dachowe. Kanały wentylacyjne należy wykonać z tworzywa sztucznego niewrażliwe na agresywne środowisko pracy (np. Grene, Big Dutchman itp.). Kanały należy zakończyć 20-30cm poniżej sufitu. W kanałach należy zamontować wentylatory dostosowane do pracy w w/w warunkach (np. Multifan) o wydajnościach podanych na rysunkach. Wszystkie wentylatory zostały dobrane na pracę w okresie letnim. W okresach zimowych strumień powietrza należy ograniczać do minimum lecz nie mniej niż 25%. Nagrzewnice gazowe zlokalizowane w halach inwentarskich (LB White, Big Dutchman) dobrano na 25% strumień powietrza maksymalnego i zapewnią temperatury podane w projekcie technologii w warunkach obliczeniowych. Nawiew do hali loch i knurów oraz loszek remontowych i warchlaków odbywać się będzie poprzez regulowane nawiewniki sufitowe rozmieszczone równomiernie w suficie przy ścianach zewnętrznych. Do porodówek i sektorów doświadczalnych powietrze świeże dostawać się będzie również podciśnieniowo poprzez otwory w drzwiach z korytarza. Otwory należ umieszczać w dolnej części i powinny mieć powierzchnię podaną na rzutach z możliwością regulacji. Do korytarzy powietrze będzie dostarczane poprzez nawiewniki sufitowe regulowane. W projekcie założono 1 typ nawiewnika o wydajności 1080m 3 /h przy -10Pa podciśnienia. W konsultacji z technologiem i projektantem można dobrać inne nawiewniki o parametrach zbliżonych do założonych w projekcie. Powietrze świeże dostawać się będzie do przestrzeni poddasza nieużytkowego poprzez pozostawione 10cm szczeliny w ściance kolankowej na całym obwodzie budynku (oprócz przestrzeni nad częścią socjalno - dydaktyczną Wentylacja mechaniczna zaplecza sanitarnego i sali wykładowej W części socjalnej (toalety i szatnie) oraz w Sali wykładowej zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną zrównoważoną. Jako centralę sali wykładowej dobrano centralę podwieszaną z wymiennikiem krzyżowym VS10 o wydajności N=W=1500m 3 /h i sprężu N/W=200Pa. Wentylatory należy wyposażyć w regulatory wydajności w celu wyregulowania strumieni powietrza. Regulacja temperatury temperaturą nawiewu lub wywiewu. Centrala pracować będzie okresowo zatem przewidziano ogrzewanie grzejnikowe w celu niedopuszczenia do wychłodzenia sali w okresach jej nieużytkowania. Nawiew będzie realizowany za pomocą trzech krat nawiewnych z kierownicami strumienia powietrza 600x200mm osadzonych na komorach wyrównawczych nawiewnych z przepustnicami regulacyjnymi. Takie rozwiązanie pozwoli wyrównać ilość powietrza nawiewanego oraz skierować go we właściwych kierunkach. Wywiew ze względu na fakt, iż będzie niezabudowany płytami i widoczny z sali zaprojektowano jako kratki do przewodu okrągłego Ø400 typ np. RGS z regulacją wypływu. Zarówno kanał wywiewny jak i nawiewny przechodzić będzie przez ścianę p.poż. należy zastosować systemowe klapy p.poż Ø400 min. EI60. Dla zaplecza sanitarnego (wc męskie, szatnia męska, wc damskie, szatnia damska oraz w.c. dla niepełnosprawnych) zaprojektowano pracującą w sposób ciągły z obniżeniem

10 nocnym centralę elektryczną z wymiennikiem krzyżowym o wydajności N=W=300m 3 /h przy sprężu N=W=150Pa. Centralę elektryczną należy umieścić na stropie żelbetowym nad kotłownią i paszarnią. Stosować przewody okrągłe sztywne typu Spiro lub w przypadku kanałów do Ø200 z kanałów wentylacyjnych typu flex. W miejscu montażu centrali podwieszanej nie ma wylanego stropu zatem centralę należy zamontować do konstrukcji stalowej opartej na ścianach nośnych. Wszystkie przewody wentylacyjne oprócz wywiewu w sali wykładowej należy izolować termicznie wełną o gr.5cm i lokalizować nad sufitem parteru. Wyrzutnie typu C należy wyprowadzić ponad dach. Czerpnie będą zlokalizowane w ścianie zewnętrznej na wys. 3,0m. n.p.t. (nad wieńcem budynku i pod okapem dachu). Z łazienki z pom. wykładowcy oraz z pom. socjalnego i przyległego wentylacja odbywać się będzie podciśnieniowo w sposób ciągły za pomocą wentylatorów kanałowych typu TD o wydajności i sprężu podanym na rysunkach. Regulacje strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego należy przeprowadzić za pomocą zaworów nawiewnych i wywiewnych typu KI i KU. Przepływ powietrza ze stref czystych (szatnie, pom. socjalne, pom. wykładowcy) do brudnych (w.c., łazienki i pom. gospodarcze) poprzez kratki kompensacyjne w drzwiach o powierzchni 220cm Technologia kotłowni gazowej Zaprojektowano kotłownię gazową na cele c.o., c.t. i podgrzewu wody użytkowej i wody do poideł prosiąt w sektorze porodówek. Jako kocioł zaprojektowano kocioł kondensacyjny o mocy 45kW. Spaliny należy odprowadzić poprzez przewód powietrzno spalinowy 80/125 ponad dach budynku. Kocioł należy połączyć z obiegami instalacyjnymi poprzez sprzęgło hydrauliczne. Obiegi wymuszać będą pompy elektroniczne typu Alfa Regulacja wydajności przepływu wody poprzez automatyczną adaptację punktu pracy lub stałociśnieniowo. Obieg c.o. wyposażyć należy w zawór trójdrogowy mieszający regulowany pogodowo. Obieg c.t. regulowany będzie również poprzez zawór trójdrogowy mieszający sterowany regulatorem centrali wentylacyjnej. Projektowane zawory trójdrogowe powinny posiadać współczynnik kv na poziomie 2,5m 3 /h i posiadać siłowniki 230V. Cyrkulację c.w.u. zarówno wody użytkowej jak i wody do poideł dla prosiąt wymuszać będą pompy z brązu typu UPS B. Instalację c.o. i zasobniki c.w.u należy zabezpieczyć zaworami bezpieczeństwa oraz naczyniami wzbiorczymi wg opisu na schemacie technologicznym. Kondensat z kotła należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej bez konieczności neutralizacji. Kotłownię należy wentylować grawitacyjnie przewodem wywiewnym Ø Ujęcie wód do celów p.poż. Zaprojektowano ujęcie wody do celów p.poż. ze stawu zlokalizowanego na działce Inwestora. Zaprojektowano ujęcie powierzchniowe z zastosowaniem studni z osadnikiem i kratą gęstą umieszczoną w studni. Krata ma na celu wyłapanie zanieczyszczeń porywanych z zasysaną przez motopompę strażacką wodą. Zakończeniem instalacji będzie hydrant naziemny dn100 służący do podłączenia motopompy strażackiej. Na przewodzie łączącym staw ze studnią należy zamontować zasuwę dn200, umożliwiającą odcięcie dopływu wody i odpompowanie wody ze studni w celu konserwacji i oczyszczenia kraty i osadnika ujęcia. W miejscu kosza ssawnego (R=1,5m) w stawie

11 należy na dnie stawu usunąć roślinność i ułożyć głazy narzutowe w celu powstrzymania rozwoju roślinności 5. WYMAGANIA TECHNICZNE PROWADZENIA I ODBIORU ROBÓT. Całość robót należy wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych część II- Instalacje sanitarne i przemysłowe, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r./. z późniejszymi zmianami. Wytycznymi producentów instalowanych urządzeń Prawem Budowlanym, Przepisami B.H.P. Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Opracował: mgr inż. Bartosz Macikowski upr. bud. WAM/0124/PWOS/06

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo