PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego Olsztyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O. GAZOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA LABORATORIUM DOŚWIADCZALNEGO TRZODY CHLEWNEJ ZLOKALIZOWANEGO W BAŁCYNACH DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA Obiekt: LABARATORIUM DOŚWIADCZALNE TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego Olsztyn Projektował: mgr inż. Bartosz Macikowski upr. bud. WAM/0124/PWOS/06 Sprawdził: inż. Roman Przytuła upr. bud. 201/94/OL r

2 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora Uzgodnienia robocze dotyczące sposobu i zakresu opracowania Projekt technologiczny 1.4. Podkład architektoniczny 1.5. Obowiązujące normy i przepisy Warunki techniczne Zakładu Gazowniczego 2. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest budowa instalacji sanitarnych dla obiektu Laboratorium Trzody Chlewnej w Bałcynach. Zakres opracowania obejmuje projekty: - przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji gnojowej - części podziemnej wewnętrznej instalacji gazowej oraz punktu redukcyjno pomiarowego gazu ziemnego. - ujęcia własnego wody do celów p.poż. - instalacji wod. kan. w budynku - instalacji c.o. i gazowej w budynku - wentylacji mechanicznej hal inwentarskich oraz zaplecza sanitarnego i sali wykładowej. 3. Opis budynku Obiekt będzie budynkiem inwentarskim z zapleczem dydaktycznym. W budynku wydzielono następujące sektory i pomieszczenia : - sektor loch z 3-ma pomieszczeniami porodowymi, oraz halę loch prośnych, odsadzonych i knurów. - sektor doświadczalny z kojcami pojedynczymi i grupowymi dla prosiąt oraz pomieszczenia dla loszek remontowych i warchlaków. - pomieszczenia magazynowo-techniczne oraz zaplecze sanitarne dla pracowników i studentów. - salę wykładową na 60osób Opis przyjętych rozwiązań Przyłącze wodociągowe Projektuje się nowe przyłącze wodociągowe w miejscu istniejącego przyłącza do likwidowanego budynku gospodarczego. Opomiarowanie służy jedynie dla celów wewnętrznych Inwestora, gdyż jest on właścicielem sieci wodociągowej i ujęcia głębinowego. Wskaźnik zapotrzebowania wody przyjęto uwzględniając zapotrzebowanie na cele części socjalnej oraz pojenia inwentarza. Przyjęto: Nd=1,2; Nh=1,5 : Knury 4 x 30 l =120 dm 3 /d Lochy 108 x 30 l = 3240 dm 3 /d Prosięta 300 x 1 l = 300 dm 3 /d Warchlaki 333 x 15 l = 4995 dm 3 /d

3 Loszki remontowe 24 x 25 l =600 dm 3 /d Obsługa 3 x 150 l = 450 dm 3 /d RAZEM: 9705 dm 3 /d Średnie dobowe zapotrzebowanie wody Q d.śr.w. = 9,705 m 3 /d Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Q d.max.w. = 9,705 1,2 = 11,65 m 3 /d. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody 11,65 1,5 Q h.max.w. = = 0,72 m 3 /h. 24 Obliczeniowy przepływ wody zimnej wg PN-92/B dla całości: (analogia) Punkt czerpalny Liczba [szt.] Jednostkowe obciążenie Całkowite obciążenie [dm 3 /s] [ dm 3 /s] Wanna 0 0,15 0,00 Zlewozmywak 2 0,14 0,28 Umywalka 9 0,14 1,26 Płuczka 6 0,13 0,78 Pralka 0 0,25 0,00 Prysznic 2 0,30 0,60 Poidło miskowe 70 0,10 7,00 Poidło smoczkowe 111 0,05 5,55 0,45 q proj. = 0,682 ( Σq n ) 0,14 = 0,682 x ( 15,47 0,45 ) 0,14 = 2,20dm 3 /s [ 7,9 m 3 /h ] Dobrano średnicę przyłącza PE 63. Dobór wodomierza wody zimnej wg PN-92/B Do pomiaru sumarycznego zużycia zimnej wody w budynku zaprojektowano wodomierz wody zimnej typ JS-6 Dn32 Dane wodomierza JS-6 Dn 32: - q max =12,0 m 3 /h - q n = 6,0 m 3 /h - max ciśnienie robocze = 1,0 MPa Wodomierz jest w stanie przepuścić wodę do celów p.poż przy założeniu wypływu z 3 hydrantów dn25. W celu zabezpieczenia przyłącza przed skutkami zmiany kierunku przepływu wody należy za zestawem wodomierzowym, licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA Dn 50. Instalacja wodociągowa budynku zasilana będzie z sąsiedniego budynku inwentarskiego z przewodu wewnętrznego dn50 stal oc. Przyłącze wodociągowe projektuje się z rur polietylenowych PE klasy 80 Dn 63, SDR 11 PN 10 łączonych za pomocą kształtek i złączek elektrooporowych, o długości ogółem 9,6m. Przyłącze ułożyć z zagłębieniem podanym na profilu nie mniej niż 1,70 m na 10 cm podsypce piaskowej oraz przykryć 30 cm warstwą obsypki piaskowej. Trasę przyłącza pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.

4 Zestaw wodomierzowy powinien być mocowany na konsoli 0,4 1,0 /zgodnie z PN-B / Przyłącze oznakować taśmą oznacznikowo-sygnalizacyjną. Rurociąg poddać próbie ciśnieniowej na szczelność i wytrzymałość. Ciśnienie próbne 1MPa, medium próbne woda, czas próby 1h. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN-81/B oraz wytycznymi producenta rur. Następnie wykonać dezynfekcję i płukanie rurociągu. Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dezynfekować za pomocą roztworów wodnych wapna Do celów budowy należy wykonać docelowy odcinek przyłącza z wodomierzem zabezpieczonym przed zamarzaniem Przyłącze kanalizacji sanitarnej Przyłącze projektuje się z rur PVC 160 klasy S o długości 2,5m kielichowych łączonych na wcisk z uszczelnieniem połączeń uszczelką dwuwargową z elastomeru. Przewody kanalizacyjne na całej długości do zbiornika bezodpływowego układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10 cm. Nad przewodami wykonać obsypkę ochronną gr.30 cm z piasku wolnego od grud i kamieni. Przyłącze układać ze spadkiem 1,5% z zagłębieniem podanym na profilu. Przy przejściu przewodu pod ławą fundamentową zastosować rury ochronne stalowe. Włączenie do zbiornika należy wykonać w tulei szczelnej Przyłącze kanalizacji gnojowej Wydzielić można 3 przyłącza grawitacyjne do przepompowni P1 i P2. Pierwsze przyłącze odprowadzać będzie gnojówkę z płyty gnojowej /obornikowej/ do przepompowni P1. Należy zastosować rurę PVC200. Włączenie do zbiornika przepompowni należy wykonać w tulei szczelnej. Drugie i trzecie przyłącze odprowadza grawitacyjnie gnojowicę z wanien gnojowych, w momencie otwarcia stopera. Należy zastosować rury PVC250. Przy przejściu przewodu pod ławą fundamentową zastosować rury ochronne stalowe. Następnie gnojowicę po uzyskaniu napełnienia h max w przepompowni, należy przepompować do ostatecznego zbiornika na gnojowicę o pojemności 500m 3. W przypadku długotrwałego okresu akumulacji gnojowicy w zbiorniku przepompowni należy najpierw ujednolicić rozwarstwioną gnojowicę za pomocą mieszadła zatapialnego 2kW a następnie za pomocą pompy specjalnej do gnojowicy oraz przewodu tłocznego dn100/pe110 przetransportować ujednoliconą gnojowicę do zbiornika głównego. Przy korzystaniu z mieszadeł należy przestrzegać instrukcji a przede wszystkim zachować minimalne przykrycie wirnika mieszała. Parametry hydrauliczne pompy (wykonanie z nożem tnącym, do tłoczenia gnojowicy, Q=20l/s; Hp=4,0m). Główny zbiornik na gnojowicę należy wyposażyć w mieszadło zatapialne o mocy min. 10kW.

5 4.4. Instalacja wod. - kan Instalacja wodociągowa Instalacja wodociągowa w obrębie hal inwentarskich Instalację wodociągową w pomieszczeniach inwentarskich należy wykonać w całości ze stali ocynkowanej. Instalację należy prowadzić pod stropem w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej gr.25mm. Ciepłą wodę (30 o C) doprowadzić należy do poideł smoczkowych dla prosiąt w sektorach porodówek. W celu utrzymania wody o temperaturze j/w zaprojektowano cyrkulację do zasobnika c.w.u. o pojemności 120dm 3 zlokalizowanego w kotłowni. Cyrkulację należy zrównoważyć za pomocą zaworów regulacyjnych. Woda doprowadzona będzie do hydrantów dn25, poideł smoczkowych, piodeł miseczkowych oraz punktów czerpalnych dn20 wyposażonych w złączki do węża. Wodę do celów pojenia trzody chlewnej należy oddzielić od wody do celów pitnych i użytkowych poprzez zastosowanie zaworów antyskażeniowych EA Instalacja wodociągowa w obrębie zaplecza sanitarnego Instalację wodociągową w części socjalnej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych pod stropem oraz z rur PEXc w posadzkach parteru po zejściu pionami w dół. Instalację stalową prowadzoną pod stropem należy izolować termicznie pianką poliuretanową gr.25mm. Instalację w posadzkach należy izolować termicznie pianką poliuretanową z płaszczem PE gr.10mm. Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonać biorąc pod uwagę rodzaj urządzeń instalowanych oraz armaturę stojącą. Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu wody o pojemności V=200dm 3. Cyrkulację należy zrównoważyć stosując zawory regulacyjne na odejściach przewodów cyrkulacyjnych. Zasobnik c.w.u. należy zabezpieczyć wg schematu technologicznego kotłowni Kanalizacja sanitarna Piony oraz podejścia kanalizacyjne wykonać z rur PVC. W przejściach poziomów kanalizacji sanitarnej przez ściany fundamentowe i ławy zastosować rury ochronne z rur stalowych. Rury przewodowe w rurach ochronnych układać zgodnie z instrukcją producenta rur. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić rurą wywiewną ponad dach wg załączonych rysunków. Piony w górnej części należy łączyć przewodami odpowietrzającymi w celu zmniejszenia ilości wywiewek kanalizacyjnych. Piony w dolnej części wyposażyć w czyszczaki /rewizje/. Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone zostaną poprzez nowoprojektowane przyłącze kanalizacyjne z rur PVC 160 do projektowanego bezodpływowego zbiornika żelbetowego na ścieki sanitarne o pojemności użytkowej 20m Kanalizacja gnojowa. W budynku założony jest bezściełowy system utrzymania zwierząt z wyjątkiem porodówek, gdzie będą zastosowane ścioły. Gnojowica w kanałach gnojowicowych chlewni magazynowana będzie w systemach wannowych ze stoperami, które eliminują przewiewanie kanałów i nie powodują przeciągów. Po zapełnieniu poszczególnych kanałów gnojowicą należy odetkać stoper i spuścić gnojowicę grawitacyjnie do przepompowni. Jako rury należy stosować kanały PVC o Ø250mm. Wpusty z kanałów stosować o Ø200mm. Kanały należy zakończyć wywiewkami lub zaworami napowietrzającymi, z wyjątkiem odcinka zakończonego wpustem na zewnątrz budynku z wybiegu knurów. W przejściach poziomów kanalizacji gnojowej przez ściany

6 fundamentowe i ławy zastosować rury ochronne z rur stalowych. Rury przewodowe w rurach ochronnych układać zgodnie z instrukcją producenta rur Instalacja gazowa Pomieszczenie kotłowni Przy zastosowaniu kotła z zamkniętą komorą spalania kubatura min. kotłowni powinna wynosić 6,5m3 (warunek spełniony). Rzeczywista powierzchnia kotłowni wynosić będzie A=6,7m 2, co przy wysokości pom. h=2,5m wynosi V=16,75m 3. Wentylację wywiewną w kotłowni realizować będzie kanał wywiewny grawitacyjny Ø160 wyprowadzony ponad dach budynku i zakończony czapą ochronną. Doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania gazu oraz odprowadzenie spalin poprzez kanał powietrzno -spalinowy Ø80/125mm Instalacja gazowa w pomieszczeniach inwentarskich W pomieszczeniach inwentarskich zaprojektowano 13 nagrzewnic gazowych o mocy 14kW każda. Nagrzewnice zlokalizowane będą pod stropem pomieszczeń na wysokości 2,0m. nad posadzką. Wysokość pomieszczeń inwentarskich wynosić będzie 2,75m. Należy montować nagrzewnice specjalne do pomieszczeń inwentarskich odporne na agresywne środowisko pracy. Nagrzewnice będą urządzeniami typu A tj. nie posiadają oddzielnego przewodu spalinowego poza pomieszczenie ogrzewane. W pomieszczeniach inwentarskich projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną. Powietrze świeże niezbędne do poprawnego spalania gazu oraz wentylowania pomieszczeń pobierane będzie w przypadku pomieszczenia loch i knurów oraz warchlaków i loch remontowych bezpośrednio przez otwory nawiewne w suficie. W przypadku porodówek oraz sektorów doświadczalnych zbiorowych i pojedynek przez tzw. wentylację drzwiową, poprzez otwory regulowane w drzwiach na korytarz. Wentylacja wywiewna pracować będzie w trybie ciągłym z możliwością zmniejszenia wydajności do 25% w okresie zimowym. Ze względu na fakt zastosowania urządzeń gazowych typu A nie dopuszcza się całkowitego wyłączenia wentylacji mechanicznej wywiewnej lub zamknięcia kanałów wlotowych powietrza świeżego Instalacja gazowa część wewnętrzna Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H łączonych przez spawanie. Dopuszcza się zastosowanie połączeń gwintowanych tylko przy kurku odcinającym przed odbiornikiem gazu oraz korku osadnika zanieczyszczeń przed nagrzewnicami. Rurociągi należy mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów a odległość przewodów od ścian powinna wynosić ok. 2 cm. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości mierząc w świetle przewodów bez izolacji, co najmniej: 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami; 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami; 10 cm od pionowych przewodów instalacji w/w oprócz przewodów elektrycznych; 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle; 60 cm od elektrycznych urządzeń iskrzących (wyłączników, bezpieczników, przekaźników gniazd wtykowych itp.).

7 Przewody gazowe krzyżujące się z innymi instalacjami powinny być od nich oddalone co najmniej 2 cm. Przejście przez ścianę zewnętrzną należy wykonać w uszczelnionej rurze ochronnej. Kocioł połączyć z instalacją za pomocą dwuzłączki i kurka kulowego odcinającego. Nagrzewnice należy połączyć z instalacją na sztywno za pomocą dwuzłączki lub za pomocą atestowanych przewodów elastycznych. Przebieg przewodów znajduje się na rzutach i aksonometrii instalacji gazowej. Próbę szczelności wykonać za pomocą powietrza pod ciśnieniem 50 kpa (0,5bar) przez okres 0,5h. Gdy po wyrównaniu temperatur nie zanotuje się spadku ciśnienia próbę szczelności należy uznać za pomyślną. Rury gazowe należy oczyścić i zabezpieczyć je podwójnie farbą antykorozyjną a następnie emalią. Prace te należy wykonać po odbiorze technicznym i ze szczególną uwagą, dokładnością i ostrożnością. W szafce gazowej na ścianie budynku należy zlokalizować kurek odcinający pożarowy dn65 oraz zawór klapowy dn65 sterowany aktywnym systemem bezpieczeństwa gazowego Instalacja gazowa część podziemna Instalację podziemną projektuje się z rur polietylenowych PE 100 SDR17,6 o średnicy dn90 dla ciśnień roboczych do 0,4MPa. Stosować połączenia oraz przejścia PE/stal do zgrzewania elektrooporowego. Na wysokości 30-40cm nad przewodem z PE należy stosować taśmę perforowana z nadrukiem GAZ z przewodem sygnalizacyjnym DY 1,5mm 2. W odległości 0,5m od budynku oraz 0,5m od wejścia przewodu pod ziemię należy stosować przewody stalowe bez szwu izolowane a następnie przejścia PE/stal. Rury stalowe prowadzone w ziemi izolować taśmą Denso lub Polyken. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Teren budowy w odległości 1m od krawędzi wykopu należy oznakować taśmami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Szerokość wykopu na dnie 40cm. Przykrycie gazociągu 0,8m. Dno wykopu oczyścić z kamieni, gruzu i korzeni. Wykonać podsypkę z piasku o grubości 5cm, oraz przysypywać przewód do 10cm ponad górną krawędź rury. Zasypywać sypkim gruntem rodzimym pozbawionym kamieni zagęszczając co 15cm. W miejscach dróg gruntowych stosować rury ochronne PE100 dn160 o długościach podanych na rysunkach. Na rurach przewodowych w miejscach rur ochronnych montować płozy dystansowe. Próbę szczelności wykonać powietrzem pod ciśnieniem 0,4 MPa przez okres 24 godz. wg PN-92/M Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby oraz zinwentaryzowaniu instalacji z rur PE przez uprawnionego geodetę można przystąpić do zasypania wykopu.

8 Punkt redukcyjno pomiarowy W szafce gazowej w linii ogrodzenia zaprojektowano kurek główny dn32, reduktor o przepustowości 25nm3/h, gazomierz G-16 montowany na stelażu z rejestratorem szczytów wg warunków gazowych Przedsiębiorstwa Gazowniczego posiadający moduł GSM/SMS. Szafkę gazową montować na fundamencie wg szkiców zawartych na rysunkach powyższej dokumentacji Aktywny system bezpieczeństwa gazowego Pomimo, że w żadnym z pomieszczeń suma mocy urządzeń gazowych nie przekracza 60kW, ze względów bezpieczeństwa projektuje się aktywny system bezpieczeństwa gazowego oparty na 14 czujnikach metanu zlokalizowanych nad urządzeniami gazowymi, szafy sterującej oraz zaworu klapowego odcinającego dopływ gazu do budynku w przypadku stwierdzenia ulatniania gazu. System powinien zapewnić lokalizację miejsca ulatniania (wskazanie konkretnego czujnika gazu z którego sygnał odciął dopływ gazu do budynku). Dodatkowo każdorazowe wskazanie ulatniania powinno być sygnalizowane sygnalizatorem optycznym w budynku przy module sterującym oraz na zewnątrz budynku Instalacja centralnego ogrzewania wodnego i ciepła technologicznego Część socjalno dydaktyczna budynku ogrzewana będzie za pomocą instalacji centralnego ogrzewania wodnego grzejnikowego oraz powietrzem ogrzanym w centralach wentylacyjnych. Do bilansu mocy instalacji c.o. oraz do doboru grzejników w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie centralami nawiewno-wywiewnymi nie wliczano ciepła potrzebnego do podgrzania powietrza wentylacyjnego. Centrala wentylacyjna sali wykładowej posiadać będzie nagrzewnicę wodną. W tym celu projektuje się instalację ciepła technologicznego. Parametry pracy instalacji: 80/60 0 C Dobór grzejników dla IV strefy klimatycznej (-22 o C) Opór instalacji c.o.: 13 kpa Opór instalacji c.t.: 16 kpa Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o.: 16,6 kw Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.t.: 11,35 kw Pojemność całej instalacji: ok. 400dm 3 Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych czarnych oraz PEXc/Al./PE (w posadzkach). Rury w posadzce należy prowadzić w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej z płaszczem PE gr. min.10mm. Instalację stalową należy izolować pianką poliuretanową w płaszczu sztywnym gr.25mm. Mocowanie przewodów PEXc/Al./PE do grzejników typu V wykonać za pomocą zaworu odcinającego kątowego umożliwiającego odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Dobrano grzejniki stalowe, płytowe z podejściem dolnym typ KV z wbudowanym zaworem termostatycznym. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające. W najniższych natomiast kurki spustowe. Po wykonaniu instalację należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie do 6 bar na zimno, płukanie a następnie próbie na gorąco. Obieg c.o. i c.t. wymuszać będą pompy obiegowe elektroniczne typu alfa

9 4.7. Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechaniczna pomieszczeń inwentarskich We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację podciśnieniową mechaniczną z regulacją wydajności. Zaprojektowano wentylatory kominowe osadzone w kanale kominowym. Do obliczeń założono podciśnienie rzędu -30Pa spowodowane oporami przepływu przez nawiewniki sufitowe oraz kanał wentylacyjny i wyrzutnie dachowe. Kanały wentylacyjne należy wykonać z tworzywa sztucznego niewrażliwe na agresywne środowisko pracy (np. Grene, Big Dutchman itp.). Kanały należy zakończyć 20-30cm poniżej sufitu. W kanałach należy zamontować wentylatory dostosowane do pracy w w/w warunkach (np. Multifan) o wydajnościach podanych na rysunkach. Wszystkie wentylatory zostały dobrane na pracę w okresie letnim. W okresach zimowych strumień powietrza należy ograniczać do minimum lecz nie mniej niż 25%. Nagrzewnice gazowe zlokalizowane w halach inwentarskich (LB White, Big Dutchman) dobrano na 25% strumień powietrza maksymalnego i zapewnią temperatury podane w projekcie technologii w warunkach obliczeniowych. Nawiew do hali loch i knurów oraz loszek remontowych i warchlaków odbywać się będzie poprzez regulowane nawiewniki sufitowe rozmieszczone równomiernie w suficie przy ścianach zewnętrznych. Do porodówek i sektorów doświadczalnych powietrze świeże dostawać się będzie również podciśnieniowo poprzez otwory w drzwiach z korytarza. Otwory należ umieszczać w dolnej części i powinny mieć powierzchnię podaną na rzutach z możliwością regulacji. Do korytarzy powietrze będzie dostarczane poprzez nawiewniki sufitowe regulowane. W projekcie założono 1 typ nawiewnika o wydajności 1080m 3 /h przy -10Pa podciśnienia. W konsultacji z technologiem i projektantem można dobrać inne nawiewniki o parametrach zbliżonych do założonych w projekcie. Powietrze świeże dostawać się będzie do przestrzeni poddasza nieużytkowego poprzez pozostawione 10cm szczeliny w ściance kolankowej na całym obwodzie budynku (oprócz przestrzeni nad częścią socjalno - dydaktyczną Wentylacja mechaniczna zaplecza sanitarnego i sali wykładowej W części socjalnej (toalety i szatnie) oraz w Sali wykładowej zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną zrównoważoną. Jako centralę sali wykładowej dobrano centralę podwieszaną z wymiennikiem krzyżowym VS10 o wydajności N=W=1500m 3 /h i sprężu N/W=200Pa. Wentylatory należy wyposażyć w regulatory wydajności w celu wyregulowania strumieni powietrza. Regulacja temperatury temperaturą nawiewu lub wywiewu. Centrala pracować będzie okresowo zatem przewidziano ogrzewanie grzejnikowe w celu niedopuszczenia do wychłodzenia sali w okresach jej nieużytkowania. Nawiew będzie realizowany za pomocą trzech krat nawiewnych z kierownicami strumienia powietrza 600x200mm osadzonych na komorach wyrównawczych nawiewnych z przepustnicami regulacyjnymi. Takie rozwiązanie pozwoli wyrównać ilość powietrza nawiewanego oraz skierować go we właściwych kierunkach. Wywiew ze względu na fakt, iż będzie niezabudowany płytami i widoczny z sali zaprojektowano jako kratki do przewodu okrągłego Ø400 typ np. RGS z regulacją wypływu. Zarówno kanał wywiewny jak i nawiewny przechodzić będzie przez ścianę p.poż. należy zastosować systemowe klapy p.poż Ø400 min. EI60. Dla zaplecza sanitarnego (wc męskie, szatnia męska, wc damskie, szatnia damska oraz w.c. dla niepełnosprawnych) zaprojektowano pracującą w sposób ciągły z obniżeniem

10 nocnym centralę elektryczną z wymiennikiem krzyżowym o wydajności N=W=300m 3 /h przy sprężu N=W=150Pa. Centralę elektryczną należy umieścić na stropie żelbetowym nad kotłownią i paszarnią. Stosować przewody okrągłe sztywne typu Spiro lub w przypadku kanałów do Ø200 z kanałów wentylacyjnych typu flex. W miejscu montażu centrali podwieszanej nie ma wylanego stropu zatem centralę należy zamontować do konstrukcji stalowej opartej na ścianach nośnych. Wszystkie przewody wentylacyjne oprócz wywiewu w sali wykładowej należy izolować termicznie wełną o gr.5cm i lokalizować nad sufitem parteru. Wyrzutnie typu C należy wyprowadzić ponad dach. Czerpnie będą zlokalizowane w ścianie zewnętrznej na wys. 3,0m. n.p.t. (nad wieńcem budynku i pod okapem dachu). Z łazienki z pom. wykładowcy oraz z pom. socjalnego i przyległego wentylacja odbywać się będzie podciśnieniowo w sposób ciągły za pomocą wentylatorów kanałowych typu TD o wydajności i sprężu podanym na rysunkach. Regulacje strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego należy przeprowadzić za pomocą zaworów nawiewnych i wywiewnych typu KI i KU. Przepływ powietrza ze stref czystych (szatnie, pom. socjalne, pom. wykładowcy) do brudnych (w.c., łazienki i pom. gospodarcze) poprzez kratki kompensacyjne w drzwiach o powierzchni 220cm Technologia kotłowni gazowej Zaprojektowano kotłownię gazową na cele c.o., c.t. i podgrzewu wody użytkowej i wody do poideł prosiąt w sektorze porodówek. Jako kocioł zaprojektowano kocioł kondensacyjny o mocy 45kW. Spaliny należy odprowadzić poprzez przewód powietrzno spalinowy 80/125 ponad dach budynku. Kocioł należy połączyć z obiegami instalacyjnymi poprzez sprzęgło hydrauliczne. Obiegi wymuszać będą pompy elektroniczne typu Alfa Regulacja wydajności przepływu wody poprzez automatyczną adaptację punktu pracy lub stałociśnieniowo. Obieg c.o. wyposażyć należy w zawór trójdrogowy mieszający regulowany pogodowo. Obieg c.t. regulowany będzie również poprzez zawór trójdrogowy mieszający sterowany regulatorem centrali wentylacyjnej. Projektowane zawory trójdrogowe powinny posiadać współczynnik kv na poziomie 2,5m 3 /h i posiadać siłowniki 230V. Cyrkulację c.w.u. zarówno wody użytkowej jak i wody do poideł dla prosiąt wymuszać będą pompy z brązu typu UPS B. Instalację c.o. i zasobniki c.w.u należy zabezpieczyć zaworami bezpieczeństwa oraz naczyniami wzbiorczymi wg opisu na schemacie technologicznym. Kondensat z kotła należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej bez konieczności neutralizacji. Kotłownię należy wentylować grawitacyjnie przewodem wywiewnym Ø Ujęcie wód do celów p.poż. Zaprojektowano ujęcie wody do celów p.poż. ze stawu zlokalizowanego na działce Inwestora. Zaprojektowano ujęcie powierzchniowe z zastosowaniem studni z osadnikiem i kratą gęstą umieszczoną w studni. Krata ma na celu wyłapanie zanieczyszczeń porywanych z zasysaną przez motopompę strażacką wodą. Zakończeniem instalacji będzie hydrant naziemny dn100 służący do podłączenia motopompy strażackiej. Na przewodzie łączącym staw ze studnią należy zamontować zasuwę dn200, umożliwiającą odcięcie dopływu wody i odpompowanie wody ze studni w celu konserwacji i oczyszczenia kraty i osadnika ujęcia. W miejscu kosza ssawnego (R=1,5m) w stawie

11 należy na dnie stawu usunąć roślinność i ułożyć głazy narzutowe w celu powstrzymania rozwoju roślinności 5. WYMAGANIA TECHNICZNE PROWADZENIA I ODBIORU ROBÓT. Całość robót należy wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych część II- Instalacje sanitarne i przemysłowe, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r./. z późniejszymi zmianami. Wytycznymi producentów instalowanych urządzeń Prawem Budowlanym, Przepisami B.H.P. Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Opracował: mgr inż. Bartosz Macikowski upr. bud. WAM/0124/PWOS/06

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE Inwestor: Gmina Łapanów 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI SKALAR WARSZAWA URSUS Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul.

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska 44 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki podłączenia

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZESPOŁU BOISK ORAZ MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1.1. Instalacja wodno kanalizacyjna Kanalizacja deszczowa Proejktuje się odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B.,,Architektura Uzgodnienia z inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B.,,Architektura Uzgodnienia z inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B.,,Architektura Uzgodnienia z inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania w zakresie wbudowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy pomieszczeń budynku szkoły. 1.1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 51 T TEL.: (0 32) 67 15661-2 ; FAX.: (0 32) 67 15663; TEL.KOM.: 0 501 315 007 SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Dla obiektu: Budynek gimnazjum Jasienica ul. Szkolna dz. ew. nr 829 gm. Tłuszcz Budowa instalacji gazowych Inwestor: Gmina Tłuszcz 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 IMIĘ I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania: 2. Przedmiot i zakres opracowania: 3. Opis projektowanych instalacji: 3.1.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 3.1.1. Przewody

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE 1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanego w Miejscu. 1.1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji sanitarnych budynku administracyjno technicznego Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji sanitarnych budynku administracyjno technicznego Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania.... 3 2. Założenia.... 3 3. Dane ogólne... 3 4. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej... 5 6. Zewnętrzna instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI S.01 Rzut piwnic instalacja ciepła technologicznego skala 1 : 50 S.02 Rzut I piętra instalacja c.o. skala 1 : 50 S.03 Rozwinięcie instalacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 Ekspertyza budowlana instalacji sanitarnych budynku Karczmy na terenie wioski słowiańskiej-średniowiecznej w msc. Huta Szklana

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo