BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, Pełczyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce"

Transkrypt

1 Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a Barlinek Tel ; TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INSTALACJA GAZOWA ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Lubiana 6, Pełczyce dz. nr 42/2 Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, Pełczyce Spis zawartości na następnej stronie. Autorzy opracowania Uprawnienia Podpis PROJEKTANT mgr inż. Michał Skowron LBS/0010/POOS/11 upr. w spec. instalacje sanitarne w zakresie pełnym LBS/IS/0128/09 SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jolanta Skowron LBS/0077/POOS/10 upr. w spec. instalacje sanitarne w zakresie pełnym LBS/IS/0016/11 Barlinek 30 październik 2013 r. EGZ. 1 1

2 SPIS TREŚCI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości 2 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta 4 Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta 6 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzającego 7 Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego 9 I. OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Opis stanu istniejącego Rozwiązania projektowe Informacje ogólne Roboty instalacyjne Próby ciśnienia System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej Wentylacja pomieszczeń Przewody spalinowe Uwagi dla wykonawcy Podstawowe informacje do sporządzenia planu BIOZ Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywania robót Wykaz istniejących obiektów budowlanych Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Sposoby instruktażu pracowników Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia II. RYSUNKI Lokalizacja - rys. nr Rzut instalacji gazowej w pom. kotłowni, skala 1:50 - rys. nr Aksonometria instalacji gazowej - rys. nr Rzut i schemat zabezpieczenia instalacji gazowej, skala 1:50 - rys. nr Rzut instalacji gazowej w pom. kuchni, skala 1:100 - rys. nr 5 21 III. ZAŁĄCZNIKI Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej TS /13 z dn Opinia kominiarska z dn Dokumentacja techniczna palnika gazowego Dokumentacja techniczna Sytemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (centrala sterująca, detektor, zawór odcinający, sygnalizator) 31 2

3 Barlinek, r. OŚWIADCZENIE Projektanta i Sprawdzającego My, niżej podpisani posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz z późniejszymi zamianami) zgodnie z art. 20. tej ustawy oświadczamy, że projekt budowlany: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE LUBIANA 6, PEŁCZYCE został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. PROJEKTANT mgr inż. Michał Skowron LBS/0010/POOS/11 upr. w spec. instalacje sanitarne w zakresie pełnym LBS/IS/0128/09 SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jolanta Skowron LBS/0077/POOS/10 upr. w spec. instalacje sanitarne w zakresie pełnym LBS/IS/0016/11 W załączeniu przedkładamy: 1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie; 2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej 1. Podstawa opracowania 1. Zlecenie na prace projektowe w budownictwie; 2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej; 3. Opinia kominiarska; 4. Inwentaryzacja obiektu z dokumentacji projektowej budowy instalacji C.O. i wentylacji; 5. Wizja lokalna; 6. Obowiązujące normy i przepisy. 2. Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej w zakresie podłączenia istniejących kotłów z zamontowanymi dotychczas palnikami olejowymi, oraz instalacji, która zasili przybory gazowe w pomieszczeniu kuchni. Przedmiot prac projektowych instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni obejmuje zakres (od punktu redukcyjno - pomiarowego do palników kotłów gazowych), instalacji gazowej dla potrzeb kuchni szkolnej, wraz z zabezpieczeniem instalacji wg wymogów, oraz sprawdzeniem poprawności istniejącej wentylacji w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi. Opracowanie nie obejmuje projektu przyłącza gazowego z punktem pomiaroworedukcyjnym, projekt przyłącza stanowi odrębną dokumentację i sporządzany jest przez dostawcę gazu. Przedmiotowa dokumentacji w swym zakresie nie obejmuje również technologii kotłowni, istniejący układ pozostaje bez zmian i ocenie nie podlegają hydrauliczne przepływy oraz zaspokojenie mocy cieplnej dla obiektu. 3. Opis stanu istniejącego Pomieszczenie kotłowni przy Zespole Szkół w Lubianie znajduje się w dobrym stanie technicznym. Obok pomieszczenia kotłowni znajduje się magazyn oleju opałowego. Powierzchnia kotłowni wynosi ok. 34m 2 i kubaturze ok. 85m 3 (kubatura jest wystarczająca w stosunku do wymaganej kubatury określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). W pomieszczeniu kotłowni znajdują się dwa kotły z palnikami olejowymi prod. GIERSCH modele kotłów prod. LUMO 100kW oraz LUMO 250kW, dla których projektuje się wymianę palnika z olejowego na gazowy z modulacją, dotychczasowego producenta palników olejowych. Kotły obsługują różne obiegi grzewcze, rozdział ciepła następuje za pomocą rozdzielaczy i armatury regulująco-sterującej umieszczonej na przewodach, układy grzewcze kotłów posiadają zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Kotłownia wyposażona jest w instalację wodno-kanalizacyjną (spełniającą wymagania również dla kotłowni gazowej). Do pomieszczenia doprowadzony jest nawiew świeżego powietrza, który spełnia wymagania stawiane kotłowniom gazowym w zakresie nawiewu powietrza wentylowanego. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, zapewnione jest naturalne, oraz sztuczne oświetlenie pomieszczenia kotłowi. W pomieszczeniu kuchni istniejąca kuchenka gazowa zasilana jest obecnie gazem z propan butan z indywidualnej butli gazowej. 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Informacje ogólne Do obiektu zostanie doprowadzone przyłącze średniego ciśnienia gazu ziemnego grupy E (GZ-50), przy ściennie budynku umieszony zostanie punkt redukcyjno-pomiarowy, w skład którego wchodzić będą zawory odcinające, reduktor, gazomierz miechowy G25N. 10

11 Projektowaną instalację gazową należy włączyć za zaworem odcinającym w szafce punktu PRP. W szafce za zaworem odcinającym należy zamontować zawór szybkozamykający - klapowy MAG-3, w przypadku gdy w szafce punktu pomiarowego nie będzie możliwości jego montażu, zawór należy zamontować w oddzielnej szafce przylegającej bezpośrednio do szafki punktu. Od zaworu Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej do kotłowni wprowadzić należy instalację gazową z rur stalowych czarnych bez szwu dn50, w budynku za ścianą zamontować zwężkę dn50/80 i pozostałą część instalacji (do pomieszczenia kotłowni) wykonać z rur czarnych bez szwu o średnicy dn80. W celu zminimalizowania wahań ciśnienia przy maksymalnym poborze gazu - co może prowadzić do nieprawidłowej pracy palników kotłów w pomieszczeniu kotłowni wykonać bufor dn100. Instalacja zasilać będzie istniejące kotły prod. LUMO o mocy max. 100kW oraz 250kW (wyposażone obecnie w palniki olejowe), kotły projektuje się wyposażyć w palniki gazowe modulowane prod. GIERSCH dla kotła 100kW: RG20-M-L-N wraz ze ścieżką gazową KEV 15 1/2 oraz dla kotła 250kW: RG30-M-L-N wraz ze ścieżką gazową KEV 25 1" (lub równoważne wraz z kompletną ścieżką gazową zalecaną przez producenta palników dla danego typu palnika). Podłączenie instalacji gazowej do urządzenia (palnika) wykonać poprzez połączenie antywibracyjne, na odcinku ok. 0,5m. Przed ścieżką gazową instalację zredukować na średnicę dn15 dla LUMO 100kW i dn25 dla LUMO 250kW. Na instalacji przyłączeniowej do kotłów zamontować kurki gazowe o średnicy 2, filtr gazu a następnie poprzez połączenie antywibracyjne połączyć ścieżkę gazową. Przed kurkiem odcinającym zamontować manometr tarczowy z tarczą min 100mm i zakresie do 6kPa. W pomieszczeniu magazynu oleju z instalacji gazowej wykonać odejście docelowo prowadzone do przyborów kuchennych poprzez bezpośrednie wspawanie się w rurę będącą jednocześnie buforem instalacji gazowej dn80. Odejście instalacji wykonać o średnicy dn32 poprzez zawór kulowy. Instalację gazową do kuchni prowadzić wzdłuż istniejących instalacji C.O. Przed kuchenką zamontować filtr gazu oraz zawór odcinający. Kuchenkę gazową podłączyć poprzez połączenie elastyczne. Po wykonaniu podłączenia niezbędna jest wymiana dysz w palnikach Roboty instalacyjne Instalację gazową wykonywać z rur stalowych czarnych bez szwu. Rury łączyć poprzez spawanie, zawór samozamykający MAG-3 poprzez połączenie kołnierzowe, natomiast ścieżkę gazową i kurek odcinający poprzez połączenia gwintowane (mufowe, gwintowane skręcane śrubunki). Przewody prowadzić pod stropem po wierzchu ścian, mocując w odległości 1,5 2,5m za pomocą niepalnych uchwytów z uwzględnieniem minimalnych odległości od ściany i innych instalacji: - min. 10cm powyżej innych przewodów instalacyjnych - min. 2 cm od innych przewodów instalacyjnych w przypadku skrzyżowania się ich z przewodem gazowym. Przewody gazowe umieszczać w odległości normatywnej od innych instalacji: - nad instalacją wod-kan - nad instalacją c.o. - nad instalacją elektryczną. W miejscu przejścia instalacji przez ściany stosować tuleje ochronne z rur stalowych wystających ponad lico ściany o 2-3cm z obydwu stron, wypełnione masą trwale plastyczną (nie powodującą korozji rur stalowych). Otwory przejść przez ściany wykonać mechanicznie wiertnicą z otwornicą koronkową w celu precyzyjnego osadzania tulei ochronnych. Przed każdym kotłem zamontować manometr, kurek odcinający 2, filtr gazu, połączenie antywibracyjne, palnik ze ścieżką gazową. Zastosowane urządzenia powinny posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania. 11

12 4.3. Próby ciśnienia Po wykonaniu instalacji gazowej należy poddać ją próbie ciśnieniowej, przy użyciu sprężonego powietrza. Główną próbę szczelności należy prowadzić na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiornika gazu. Manometr użyty do próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy przeprowadzać próbę pod ciśnieniem czynnika próbnego 0,1MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeśli w ciągu 30min. nie zostanie zanotowany spadek ciśnienia na manometrze. Po pozytywnym wyniku prób ciśnieniowych rury należy oczyścić do 3 stopnia czystości i pokryć farbą podkładową i nawierzchniową olejną (żółtą) System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej W celu zabezpieczenia instalacji gazowej przed wybuchem projektuje się System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej firmy GAZEX, służący do odcięcia dopływu gazu do kotła w przypadku wykrycia obecności gazu w pomieszczeniu. System zabezpieczający firmy GAZEX instalacji gazowej składa się z: - modułu alarmowego MD-2.Z, - dwuprogowego detektora gazów DEX-12, - klapowego zaworu odcinającego MAG-3 dn50 z zamknięciem impulsem elektrycznym, - sygnalizatora optyczno-akustycznrgo SL-21. Detektor oraz centralkę sterującą zamontować w pomieszczeniu kotłowni. Detektor umieścić pod stropem w odległości max. 30 cm od sufitu i max. 2m od urządzenia gazowego. Zawór odcinający umieścić na zewnątrz budynku w szafce PRP lub obok w indywidualnej. Sygnalizator optyczno-akustyczny zamontować na zewnątrz budynku w widocznym miejscu, w obrębie drzwi zewnętrznych. Lokalizacja elementów Systemu Bezpieczeństwa, przewody sterujące i sygnalizacyjne systemu prowadzić zgodnie z częścią graficzną dokumentacji oraz zaleceniami producenta. Odcięcie gazu w wypadku wypływu gazu do pomieszczenia, musi nastąpić przy stężeniu gazu w powietrzu nie wyższym jak 10% dolnej granicy wybuchowości Wentylacja pomieszczeń Pomieszczenie kotłowni wentylowane jest grawitacyjnie. Obecnie nawiew odbywa się kanałem o wym. ok.45x45cm umieszczonym nad posadzką. Wywiew poprzez komin wentylacyjny wykonany ze stali k.o. o średnicy 25cm oraz kratki wentylacyjnej w szachcie kominowym o przekroju ok. 20x20cm osadzoną w kominie pod stropem pomieszczenia. Zgodnie z PN-B :1999 dla kotłowni o mocy roboczej 350kW należy zapewnić na każdy kw, 5cm 2 przestrzeni do nawiewu, co daje 1750cm 2, warunek jest spełniony. Nawiew wykonany w odległości 30cm nad poziomem podłogi. Kanału i otworu nawiewnego nie należy zamykać. Zgodnie z PN-B :1999 powierzchnia otworów wywiewnych powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, co daje nam 875cm 2. Na podstawie opinii kominiarskiej z dn wynika, iż powierzchnia wywiewu jest wystarczająca. W pomieszczeniu kuchni zgodnie z opinią kominiarską znajduje się wentylacja grawitacyjna, oraz mechaniczny wyciąg okapu typu restauracyjnego 4.6. Przewody spalinowe Kotły posiadają indywidualne przewody spalinowe ze stali k.o. ocieplone o średnicach Φ250 i Φ180 wyprowadzone poprzez strop kotłowni. Przewody spalinowe są w dobrym stanie technicznym i nie podlegają wymianie. 12

13 5. Uwagi dla wykonawcy 1. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów, warunkami BHP i p.poż, oraz obowiązującymi zarządzeniami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, a także zgodnie ze sztuką budowlaną. 2. Materiały przeznaczone do budowy instalacji powinny być: - wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach lub specyfikacjach technicznych. - oznakowane w sposób zapewniający ich identyfikację i przyporządkowanie do odpowiedniego dokumentu kontroli. Opracował: mgr inż. Michał Skowron 13

14 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa instalacji gazowej dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubianie Nazwa i adres inwestora: Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, Pełczyce dz. 42/2 Imię i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inż. Michał Skowron ul. Kręta 11a Barlinek 14

15 6. Podstawowe informacje do sporządzenia planu BIOZ 6.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywania robót - prace przygotowawcze, zorganizowanie zaplecza budowy - wykonanie instalacji - montaż urządzeń - wykonanie prób szczelności i wytrzymałości - uporządkowanie placu budowy 6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Istniejący budynek z pomieszczeniami kotłowni i magazynu oleju 6.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Elementy zagospodarowania działki nie stanowią zagrożenia dla ludzi przy wykonywaniu prac związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia - porażenie prądem przy pracach z elektronarzędziami - wykonywanie robót spawalniczych zaprószenie ognia i poparzenia podczas spawania - wykonywanie próby wytrzymałości i szczelności przewodów zachodzi zagrożenie rozerwania przewodów lub urządzeń w wyniku czego mogą nastąpić urazy mechaniczne spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociągów lub urządzeń Sposoby instruktażu pracowników Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie BHP szkolenie stanowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki placu budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzętu p.poż., punktów poboru wody, dróg ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzają kierownicy robót. Wszyscy pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenia z zakresu BHP Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia - wyposażenie w odpowiedni sprzęt i właściwe narzędzia odpowiednie do zakresu prac - zapewnienie ubrań roboczych - zachowanie przepisów bhp oraz ppoż w trakcie wykonywania robót - przestrzeganie warunków instrukcji montażowych producentów materiałów - przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu - zapewnienie właściwych dróg ewakuacji Opracował: mgr inż. Michał Skowron 15

16 II.RYSUNKI 16

17 Rys.1. Lokalizacja 17

18 Rys. 2. Rzut instalacji gazowej 18

19 19

20 Rys. 4. Rzut i schemat zabezpieczenia inst. gazowej 20

21 Rys. 5. Rzut instalacji w pom. kuchni 21

22 III. ZAŁĄCZNKI 22

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C ul. Kościuszki 25/ IVp, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (25) 758 54 75, fax. (25) 758 54 36 Projekt Wykonawczy Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C Lokalizacja ul. Puscha

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ADRES: 38-307 SĘKOWA, MĘCINA WIELKA 47 INWESTOR : URZĄD GMINY SĘKOWA 38-307 SĘKOWA PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNO LABORATORYJNYCH NR 306 A, 306B WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD KAN, CO, GAZ

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo