ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA MŁAWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7// Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( )) ) TT EE LL... KK OO MM PP r aa cc oo ww nn ii iaa (( ( )) ) ee -- -mm aa ii ill l pp ii iss r pp oo pp ll l IINWESTOR:: ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA MŁAWA PROJEKT BUDOWLANY INSTALAJI WOD KAN, W, O, GAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWŻ INSTALAJI WENTYLAJI MEHANIZNEJ I T BUDYNKU SALI SPORTOWEJ Z ŁĄZNIKIEM I ZAPLEZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ nr 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA DZ. NR 918, 4008/1, 4008/2, 4008/, 4008/ 4, 4008/5, 4008/6, 4008/10, 4008/12 Projektant: inż. Roman Przytuła upr. bud. Nr 110/80 OL a upr. bud. Nr 201/94 OL a,b Opracował: mgr Piotr Tabaka Sprawdził: mgr inż. Bartosz Macikowski upr. bud. Nr WAM/0124/PWOS/06 OLSZTYN KWIEIEŃ 2009

2 Opis techniczny. 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wod kan, cwu,co instalacji gazowej instalacji oraz wentylacji mechanicznej do budynku Sali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie 2. Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych. W zakresie opracowania ujęto następujące instalacje: - instalacja wod-kan, cw - instalacja gazowa - instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja co i ct. Opracowanie zawiera trasy przewodów poszczególnych instalacji ze średnicami i spadkami. Dobrano urządzenia i określono rodzaj proponowanych materiałów.. Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora - projekt architektoniczno budowlany - uzgodnienia z Inwestorem - PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania projektowe - PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania projektowe - Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe poradnik - katalog produktów fabryki wodomierzy i zegarów Metron - entralne ogrzewanie poradnik projektanta Kwiatkowski, holewa - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - branżowe karty katalogowe. - obowiązujące przepisy i normy 4. harakterystyka obiektu. Projektowany obiekt jest budynkiem nowoprojektowanym, niepodpiwniczonym, parterowym. Woda do budynku będzie doprowadzona z miejskiej sieci wodociągowej, ścieki sanitarne należy odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi Nr KT-9/2009 wydanymi przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków w Mławie. Wody opadowe zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi nr GKM.E.7040-WT- 1-2/2009 wydanymi przez Urząd Miasta w Mławie. 5. Instalacji wod. kan. a) Opis rozwiązań projektowych instalacji zimnej i ciepłej wody Wodę zimną i ciepłą doprowadzić do wszystkich odbiorników i przyborów sanitarnych. Do pomiaru zużycia wody zaprojektowano wodomierz WS-06 φ2 POWOGAZ, za i przed wodomierzem należy zamontować kurki odcinające oraz zawór antyskażeniowy φ2 BA295 Danfoss. Zestaw wodomierzowy należy montować na konsoli w pozycji poziomej zgodnie z DTR producenta w miejscu pokazanym na rysunku. iepła woda będzie przygotowywana w projektowanej kotłowni gazowej. Instalację wodociągową zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PEX c/al./pe prod. TEE. Przewidziano prowadzenie rurociągów w warstwie izolacji termicznej posadzki. 2

3 Uwaga: Rurociągi z tworzywa sztucznego do instalacji wodociągowej powinny posiadać Atesty PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitnej. Przewody zimnej i ciepłej wody należy prowadzić w posadzce i bruzdach ściennych. Na przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne. Wszystkie odejścia do poszczególnych pomieszczeń odciąć za pomocą zaworów kulowych. Zawory na podejściach do pionów montować w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Osprzęt instalacyjny tradycyjny, produkcji krajowej. Baterie umywalkowe i inne naścienne. Płuczki ustępowe - dolnopłuk łączyć z instalacją wodociągową wężykami elastycznymi w oplocie z siatki stalowej. Przy montażu rurociągów zachować normatywne odległości od pozostałego uzbrojenia szczególną uwagę zwrócić na instalację elektryczną. Dobór średnic rurociągów przyjmować na podstawie normy PN-92/B Montaż rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta zastosowanego systemu tj. TEE. Odcinki pionowe i podejścia pod punkty czerpalne należy poprowadzić na ścianach w bruzdach (rurociągi w rurach osłonowych PESZEL). Przy odejściach do węzłów sanitarnych zamontować zawory odcinające kulowe, gwintowe Pn=0,6MPa. Po zakończeniu robót instalacyjnych w budynku należy przeprowadzić odbiór techniczny przewodów i przyborów sanitarnych, polegający na sprawdzeniu czy roboty wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonym projektem. Należy wykonać próby szczelności przewodów, armatury oraz przyborów. Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55. Odbiór techniczny przewodów wewnętrznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy, protokołów, przeprowadzonych prób szczelności odcinków przewodów, atestów z prób armatury. Przy odbiorze końcowym dokumentację uzupełnia się protokołami odbiorów częściowych i prób szczelności przewodów. Po wykonaniu instalacje wodociągowe poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 1,0 MPa. Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo regulacyjnej i połączeniach. Podczas próby szczelności przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,0 MPa, utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować armaturę i przewody. Badanie instalacji c.w.u. wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55. Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać ciepłą wodą przez okres kilku minut dla każdego punktu czerpalnego. Dezynfekcję instalacji przeprowadza się wodą chlorową z chloratora (ze zmieszania gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru podchloryn wapnia lub sodu, zawierającą, co najmniej 50 mg l 2 /dm, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekcyjnego przy powolnym napełnianiu instalacji. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosić 10 mg l 2 /dm. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalację należy przepłukać wodą czystą jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno epidemiologicznej. Nowoprojektowana instalacja hydrantowa będzie zasilana z projektowanej instalacji wodociągowej w budynku. W komunikacji budynku zamontowano hydranty DN25 Przepływ wody pożarowej q=1,0dm /s. Instalację ppoż hydrantową zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Połączenia gwintowe należy uszczelnić przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past uszczelniających. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych nie należy stosować mini lub farb miniowych. Główne poziomy zasilające hydranty należy prowadzić na wierzchu ścian lub pod stropem. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników; nie dopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno jak i na gorąco. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur stalowych ocynkowanych powinny wynosić: φ ,0 m

4 W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach ochronnych a przez strefy ppoż w tulejach produkcji HILTI. W tych miejscach nie może być połączeń przewodów. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. b) Opis rozwiązań projektowych instalacji kanalizacyjnej. Instalację kanalizacji sanitarnej nowoprojektowaną wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/ PN-EN , PN-EN , PN-EN12056-, PN-EN Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0º. Przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody, i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z P lub PP od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych należy łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 2% dla przewodu 160mm. Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji zastosowano zawory napowietrzające. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie istniejącym pionem kanalizacyjnym. Włączenia projektowanej instalacji sanitarnej należy dokonać do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego Po ułożeniu instalacji należy przeprowadzić badania szczelności. Badania mają być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje: - podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, - kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Przeprowadzić również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdzić czy użyte materiały są zgodne z normami. 6. Instalacja wentylacji mechanicznej Zaprojektowano instalacje wentylacyjną nawiewno - wywiewną. Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotności wymian powietrza. Bilans powietrza Sali gimnastycznej nawiew wyciąg temp krotn krotn Nazwa pomieszczenia H F k pom. wym. wym. m m2 m m/h m/h szatnia 2,70 6,1 21, natryski 2,70 4,8 16, szatnia 2, natrysk 2,70 4,6 16, pomieszczenie porządkowe 2,70 15,2 5,

5 korytarz 2,70 1,78 111, sala ćwiczeń 2,70 5,8 14, siłownia 2,70 1,69 47, szatnia 2,70 2,4 70, natryski 2,70 18,8 56, szatnia 2,70 25,8 77, szatnia 2,70 25,4 76, natrysk 2,70 17,1 51, szatnia 2,70 26,5 79, portiernia 2,70 12, 6, korytarz 2,70 5,6 106, mag sprzetu 2,70 0,4 91, sala gimnastyczna 4 187, Pomieszczenia sanitarne wyposażono w dodatkowe linie wywiewne zakończone wentylatorem dachowym DR produkcji BSH KLIMA typ 224-5/4E, w=1000m/h. Zaprojektowano wentylator dwubiegowe z włącznikiem zegarowym. W pomieszczeniu wc części biurowo socjalnej zastosowano wentylatory WDM 200 prod. ENTURE INDUSTRIES. Do wentylacji pomieszczeń sali gimnastycznej zaprojektowano układ kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych. Zastosowano centrale wentylacyjne produkcji DOSPEL. entrale wyposażone są w nagrzewnice wodne, chłodnice, wymienniki krzyżowe oraz sekcje wentylatorową. Do wentylacji sali gimnastycznej zastosowano centralę typu TAMPA 6/0-197B, n=20000m/h, w=18000m/h, szatnie wentylowane są centrale typu TAMPA 1/X-1D n=000m/h, w=000m/h. pomieszczenia dodatkowe wentylowane są za pomocą centrali typu TAMPA 1/X-1D n=2500m/h, w=000m/h. Świeże powietrze jest czerpane poprzez czerpnię zintegrowane z centa lalą wentylacyjną następnie w centrali wentylacyjnej jest filtrowane, ogrzewane a następnie tłoczone do sieci kanałów wyposażonych w nawiewniki. Powietrze zużyte jest wyciągane wywiewnikami i wywiewane za pomocą wyrzutni zintegrowanej z centralą wentylacyjną. Układ wentylacji wyposażony został w zespół urządzeń automatyki i kontroli dostarczony przez producenta wybranej centrali nawiewno wywiewnej prod. DOSPEL. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest staranna regulacja po montażowa. Do regulacji służą przepustnice umieszczone na kanałach wentylacyjnych, nawiewnikach oraz falownikach central wentylacyjnych. Przewody instalacji wentylacyjnej powinny być wykonane w klasie szczelności A zgodnie z PN-B Należy stosować kanały posiadające atest higieniczny. Dobrano elementy o przekroju okrągłym i prostokątnym. Podczas doboru zwrócono uwagę na zachowanie odpowiedniej prędkości powietrza, przepływającego przez kanały i kształtki. Kanały wykonane są z blach stalowych ocynkowanych z uszczelkami gumowymi. Montaż łączników instalacji pomocą śrub samogwintujących lub nitów. Element przyłączeniowy kanałów wentylacyjnych do centrali należy wykonać na budowie. ałość kanałów należy izolować termicznie wełną mineralną gr. cm. Kanały należy montować na podwieszeniach typowych np. : HILTI. Rozmontowaniu całości instalacji należy ją poddać badaniom na szczelność przewodów zgodnie z PN84/ dla klasy A. Po zmontowaniu i odbiorze technicznym instalacji należy przeprowadzić próby z kontrolą wszystkich elementów zgodnie z normami technicznymi. 5

6 7. Instalacja ciepła technologicznego Źródłem ciepła do nagrzewnic wodnych w centralach będzie projektowana kotłownia gazowa wg projektu kotłowni. Przyjęto czynnik grzewczy 80/60. Przewody instalacji ciepła technologicznego należy wykonać z rur stalowych czarnych. Przewody prowadzić ze spadkiem 0,% w kierunku rozdzielaczy w kotłowni. Odpowietrzenie instalacji w najwyższym punkcie przez automatyczny odpowietrznik odcięty zaworem kulowym. W najniższym punkcie należy zamontować spust. Przewody ciepła technologicznego należy zaizolować termicznie otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem z folii z tworzywa sztucznego niepalnego. Zabezpieczenie instalacji znajduje się w kotłowni wg opracowania kotłowni. Instalacja ct musi być napełniona i uzupełniona wodą uzdatnioną (PN-9/ ) w kotłowni. 8. Wytyczne eksploatacji wentylacji mechanicznej Branża architektoniczno-budowlana Przejścia przez przegrody należy wykonać w kanałach osłonowych o 200 mm szerszych od odpowiedniego kanału. Wolną przestrzeń uszczelnić pianką poliuretanową Branża instalacyjna Kanały wentylacyjne i kształtki należy wykonać z rur SPIRO Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza. Otwory i króćce elementów automatyki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem odpowiednimi zaślepkami. Prace montażowe powinny przebiegać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych OBRTI INSTAL zeszyt nr r. Prace budowlane i montażowe powinny być organizowane i prowadzone pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie Branża elektryczna Należy wykonać podłączenia silnika wentylatora dachowego, silników central wentylacyjnych DOSPEL oraz nagrzewnic OLKANO Należy wykonać podłączenia układu automatycznej regulacji. Przewody elektryczne należy prowadzić wzdłuż ścian w cienkościennych rurkach stalowych. Należy zachować ciągłość połączeń elektrycznych instalacji powietrznych. Instalacje elektryczną uziemić Branża ppoż. W razie sygnału pożarowego z centrali ppoż. musi być wyłączony silnik wentylatora nawiewnego (uwzględnić blokadę silnika nawiewnego, współprace z instalacja ppoż. i ochroną pożarową budynku oraz z innymi instalacjami dozoru i dostępu) Uwagi i zalecenia Montaż urządzeń automatycznej regulacji powinien nastąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych oraz montażu instalacji wentylacyjnej. Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji należy wyposażyć w tabliczki określające ich funkcję. Usytuowanie przetwornika i elementów wykonawczych powinno umożliwiać obsłudze swobodny dostęp i obserwację. Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy nie następuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę oraz czy szczelina między wirnikiem a obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 6

7 Zaprojektowaną instalację wraz z wszystkimi urządzeniami należy eksploatować zgodnie z ich przeznaczeniem, dbając o okresową kontrolę i odpowiednią konserwację. Przed uruchomieniem instalacji wentylacyjnej należy sprawdzić działanie przepustnic, otworzyć dopływ czynnika grzejnego, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. Próbny rozruch instalacji powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny W czasie próbnego rozruchu instalacji wentylacyjnej należy kontrolować: Prawidłowość pracy silników elektrycznych Temperaturę łożyska wentylatora (max.50º) Prawidłowość pracy nagrzewnic Prawidłowość pracy instalacji automatycznej regulacji 10. Instalacja gazowa. Gaz do budynku będzie dostarczany z sieci gazowej niskiego ciśnienia. Na ścianie budynku zaprojektowano szafkę kurka gazowego, gazomierza miechowego typu G 25 N z rejestratorem szczytów MacR4 produkcji PLUM. Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych atestowanych bez szwu łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do połączenia armatury i poszczególnych przyborów gazowych. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji będących wyposażeniem budynku c.o., woda, kanalizacja, elektryczne, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Rury gazowe należy układać na ścianach w odległości 2 - cm od tynku mocując je za pomocą specjalnych uchwytów w odstępach, co najmniej,0 m. Nie mogą być mocowane do innych przewodów - czy być dla nich wspornikami. Przejście rur przez ściany nośne i stropy powinno odbywać się w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodującym korozji. Rury ochronne powinny wystawać po 10 mm z obu stron. Przechodzenie bez rur ochronnych jest niedopuszczalne. Przy montażu wewnętrznej instalacji gazowej rury gazowe należy prowadzić tak, aby zachować właściwe odległości od innych instalacji: - nie mniej niż15 cm od poziomych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczającą nad tymi przewodami, - nie mniej niż15 cm od poziomych przewodów cieplnych montującą pod tymi przewodami, - nie mniej niż10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone, co najmniej 20 mm. Przed poszczególnymi urządzeniami gazowymi należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór odcinający kulowy odpowiedni dla instalacji gazowych. Po wykonaniu wewnętrznej instalacji gazu należy poddać ją próbie szczelności, która polega na napełnieniu przewodów powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem 0.10 MPa bez odbiorników oraz 0.0 MPa z odbiornikami i obserwowaniu czy po upływie 0 min. od chwili napełnienia na manometrze nie następuje spadek ciśnienia. Prace szczegółowo nie opisane wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II oraz zgodnie przepisami BHP dotyczącymi 0 instalacji gazowych. 11. Instalacja centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła na cele centralnego ogrzewania będzie kotłownia gazowa o mocy 400kW. Instalację grzewczą w obiekcie zaprojektowano jako dwururową. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe osmonowa 22k-600. Na gałązce powrotnej każdego grzejnika należy zamontować zawór odcinający grzejnikowy. Grzejniki montować na ścianie za pomocą zestawu montażowego (na wyposażeniu grzejnika) na wysokości 15 cm nad posadzką (wolna przestrzeń do parapetu 10 cm). Grzejniki w łazience montować pod stropem, na wysokości ok. 1,60 m od posadzki). Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór termostatyczny prosty typ DT firmy Danfoss, o średnicy nominalnej 15 mm. Zawory powinny zostać wyposażone w głowice termostatyczne 7

8 zabezpieczające przed spadkiem temperatury w pomieszczeniu poniżej 16. Grzejniki podłączać do rozdzielacza gałązkami o średnicy PEX 16x2,2 mm produkcji TEE. Przejścia gałązek przez ścianę zabezpieczyć rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelnić pianką poliuretanową. Odcinki gałązek dłuższe od 2 m mocować do ściany dodatkowymi uchwytami (obejmy). Połączenie grzejnika z gałązką przyłączeniową zabezpieczyć plombą metalową. Przewody cieplne na poziomie piwnicy należy prowadzić pod stropem. Mocowanie na uchwytach podwieszonych do stropu wraz z instalacją wodociągową. Przewody prowadzić ze spadkiem 5 w kierunku węzła cieplnego. Przewody instalacji grzewczej w piwnicy z węzła cieplnego do pionów należy wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Zawory powinny być zlokalizowane na korytarzach piwnicy w miejscach łatwo dostępnych. Zawory należy zabezpieczyć przed niepożądaną ingerencją. Po zamontowaniu instalacji co należy wykonaną instalację poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zgodnie z PN81/B Po płukaniu instalacji wykonać regulację zaworów poprzez ustawienie nastaw. 12. Opis rozwiązań projektowych kotłowni gazowej Kotłownia gazowa Zaprojektowano kotłownię opalaną gazem ziemnym dostarczającym energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz na potrzeby przygotowania c.w.u.. Nowo projektowana kotłownia usytuowana została w pomieszczeniu zaprojektowanym na potrzeby kotłowni. Dla mocy szczytowej w wysokości 400 kw dobrano kocioł gazowy wodny ITOPLEX 00 prod. IESSMANN. Parametry pracy instalacji wynosić będą 80/60 o. iepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczu zasobnikowym ciepłej wody typ ITOELL o pojemności 500 l prod. IESSAMNN. Instalacja c.w.u. posiadać będzie cyrkulację ciepłej wody użytkowej. Proces technologiczny kotłowni nadzorować będzie zestaw regulacyjny. W skład zestawu wchodzą: - regulator pogodowy; - czujnik zewnętrzny ; - czujnik przylgowy na zasilaniu; - czujnik temperatury c.w.u dla kotła; - panel sterujący kotła Lokalizacja regulatora i czujników zgodnie z częścią graficzną opracowania. zujnik temperatury zewnętrznej zlokalizować na ścianie zewnętrznej kotłowni min. 2m nad powierzchnią terenu. Kocioł należy ustawiać na fundamencie betonowym wystającym co najmniej 5 cm ponad poziom podłogi. Fundament pod kocioł należy wyłożyć płytką gresową ułożoną na klej z dodatkiem szkła wodnego, wykończonych spoiną z dodatkiem szkła wodnego. Montażu kotła dokonać zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem zaprojektowanych odległości od przegród budowlanych. Przewody gazowe wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Zabezpieczenie układu c.o. przed przekroczeniem dopuszczonego ciśnienia roboczego zaprojektowano zgodnie z normą PN-91/B za pomocą: - naczynia wzbiorczego przeponowego REFLEX 250 N i ciśnieniu dopuszczalnym 4 bar; Kocioł zabezpieczono zgodnie z normą PN-81/M-560 za pomocą: - zaworu bezpieczeństwa membranowego SYR /2 nastawa p= 4 bar zamontowanego na kotle; Podgrzewacz ciepłej wody zabezpieczono zgodnie z normą PN-76/B za pomocą; -zaworu bezpieczeństwa membranowego SYR 2115 /4 nastawa p = 10 bar zamontowanego na przewodzie zasilającym wody zimnej; Zabezpieczenie układu c.w.u. przed przekroczeniem dopuszczonego nadciśnienia roboczego zaprojektowano zgodnie z normą PN-91/B za pomocą: -naczynia wzbiorczego przeponowego REFIX DE 40 i ciśnieniu dopuszczalnym 10 bar; Naczynie wzbiorcze połączyć z instalacją w sposób rozłączny, rurę wzbiorczą wyposażyć w 8

9 odwodnienie Dn 15 z zaworem kulowym, zawór bezpieczeństwa Dn=15 manometr kontrolny o zakresie wskazań 0-1,0 MPa. Pomiędzy kotłem a rozdzielaczami zainstalowana została pompa kotłowa MAGNA F prod. GRUNDFOS z elektryczną regulacją. Pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni na przewodzie powrotnym. Do wymuszenia obiegu czynnika w instalacji c.o. na rozdzielaczu zastosowano pompę ALPHA prod. GRUNDFOS z elektroniczną regulacją. Pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni na przewodzie powrotnym. Do wymuszenia obiegu do zasilania podgrzewacza c.w.u zastosowano pompę UPE prod. GRUNDFOS. Pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni na przewodzie powrotnym. Do wymuszenia obiegu cyrkulacji c.w.u zaprojektowano pompę ALPHA Pro typ B 180 z korpusem wykonanym z brązu. Pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni na przewodzie cyrkulacyjnym. Na potrzeby ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji przewidziano pompę MAGNA F prod. GRUNDFOS. Pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni na przewodzie powrotnym Zabezpieczenie kotłowni wodnej po stronie gazowej Przewidziano aktywny system detekcji gazu ziemnego. Zaprojektowano system firmy Gazex składający się z: - modułu alarmowego MD-2.Z - sygnalizatora optycznego LD2 - detektora gazu DEX 12 nad kotłami i przy kratkach wentylacji wywiewnej - zaworu odcinającego MAG- dn 50 Zabrania się podłączania innych odbiorników do instalacji gazowej za zaworem odcinającym MAG-. Zawór MAG- należy montować w szafce gazowej przed wejściem gazu do budynku. Można zainstalować system detekcji gazu ziemnego innych firm posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania na rynku polskim w układzie identycznie działającym jak wyżej wymieniony system firmy Gazex. 12..Zaopatrzenie w paliwo i instalacja gazowa Paliwem do kotłów będzie gaz ziemny wysokometanowy o wartości opałowej w o = 6 MJ/m Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H łączonych przez spawanie. Dopuszcza się zastosowanie połączeń gwintowanych tylko przy kurkach odcinających przed kotłami. Rurociągi należy mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów w odległość 2 cm. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości mierząc w świetle przewodów bez izolacji co najmniej: 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami; 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami; 10 cm od pionowych przewodów instalacji w/w oprócz przewodów elektrycznych; 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle; 60 cm od elektrycznych urządzeń iskrzących (wyłączników, bezpieczników, przekaźników gniazd wtykowych itp.). Przewody gazowe krzyżujące się z innymi instalacjami powinny być od nich oddalone co najmniej 2 cm. W punkcie redukcyjno pomiarowym na zewnętrznej ścianie budynku zaprojektowano kurek główny dn 50, gazomierz G 40 z nadajnikiem impulsów oraz reduktor MIX 50 i zaworem MAG dn 50. Gazomierz montować na stelażu. Przejście przewodu dn 80 przez ścianę zewnętrzną wykonać w uszczelnionej rurze ochronnej dn 125 PE. Przebieg przewodów gazowych znajduje się na rzucie pomieszczenia kotłowni oraz budynku. 9

10 Próbę szczelności wykonać za pomocą powietrza pod ciśnieniem 50 kpa. Gdy po 0 min. po wyrównaniu temperatur nie zanotuje się spadku ciśnienia próbę szczelności należy uznać za pomyślną. Rury gazowe należy oczyścić z rdzy do II stopnia czystości i zabezpieczyć farbą miniową antykorozyjną a następnie emalią koloru żółtego Instalacja odprowadzania spalin z kotłów. Do odprowadzania spalin powstających w procesie spalania gazu zaprojektowano stalowy czopuch φ 250 kwasoodporny. Projektowany czopuch włączyć do komina 250. Na czopuchu należy zainstalować neutralizator skroplin., rewizję 250, spust kondensatu skroplin 20. Na wysokości 1 m nad posadzką kotłowni umieścić mufkę 15 do pomiaru emisji spalin przez organ wydziału ochrony środowiska Armatura i materiały. Rurociągi kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie Zawory odcinające i zwrotne wody instalacyjnej zaprojektowano wytrzymałe na ciśnienie 0,6 MPa i temperaturę 110 ; Zawór bezpieczeństwa instalacji c.o i c.t SYR ½ o nastawie 4 bar dla zabezpieczenia kotła; Zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u SYR 1915 /4 o nastawie 10 bar dla zabezpieczenia podgrzewacza c.w.u. i naczynia wzbiorczego c.w.u.; - na przewodzie zasilającym wyprowadzonym z kotła zamontować zabezpieczanie stanu wody w kotle SYR Aparatura kontrolno pomiarowa. Manometry tarczowe M. 160-R0-0,6/0,6 montowany na rurce syfonowej. Termomanometry WP 80-R-2,5 120/0,4bar Izolacja termiczna. Rurociągi instalacji w kotłowni zaizolować izolacją z pianki PE o zakresie stosowania w temp. do 95º. Grubość izolacji: - zasilanie - 25mm - powrót - 20mm Roboty prowadzić zgodnie z PN-85/B Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno montażowych i robót budowlanych. Z wszystkich prób i testów sporządzić odpowiednie protokoły odbioru. Podczas odbioru wykonać następujące badania: oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzaniu zgodności wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem wykonać próbę szczelności instalacji na ciśnienie 4bar przez 24h. sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiałów Do odbioru technicznego wykonawca przedstawi: oświadczenie o zgodności wykonania z projektem budowlanym i dokumentacją powykonawczą dokumentację powykonawczą DTR urządzeń i instrukcję obsługi dla urządzeń i instalacji wraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji Dopuszczenia do stosowania wszelkich materiałów użytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT) Gwarancje i warunki gwarancji 10

11 12.9.Wymagania P.Poż. i BHP dla pomieszczenia kotłowni i magazynu paliwa Instalację elektryczną wykonać jak dla pomieszczeń przemysłowych, Przejście przewodów przez ściany oddzieleń pożarowych wykonać w tulejach ochronnych z uszczelnieniem Przewody elektryczne prowadzić ponad instalacją paliwową, Wszystkie urządzenia elektryczne w pomieszczeniu kotłowni wyposażyć w instalację ochrony od porażeń, Na drzwiach wejściowych do kotłowni umieścić czytelne tablice o treści ZAKAZ PALENIA TYTONIU", Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych, Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy o masie środka gaśniczego 6 kg gaśnica proszkowa (zakup przez Inwestora we własnym zakresie). Istniejące i projektowane przegrody budowlane kotłowni i projektowane drzwi wejściowe powinny spełniać warunki wynikające z rozporządzenia MGPiB z 14 grudnia 1994r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jed. Tekst Dz.U. z r nr15 poz Instalacja wod kan pomieszczenia kotłowni W pomieszczeniu kotłowni zamontowane zostaną dwa pogrzewacze pojemnościowe c.w.u. poj.500 dm. W tym celu wykonać należy podejścia zimnej wody do podgrzewacza z zamontowaniem naczynia wzbiorczego REFIX DE 40 p = 10 bar, zawór bezpieczeństwa SYR 2115 /4 p=10 bar zawór zwrotny, zgodnie ze schematem technologicznym, oraz wykonać podejście wody zimnej do uzupełniania zładu wody w instalacji c.o. Na przewodzie uzupełniającym zład c.o zamontować stacje uzdatniania wody firmy EPURO typ EPUROIT IT 25 50, wodomierz JS 1,5 15 do rejestracji ubytku w instalacji c.o Połączenie instalacji wodociągowej z centralnym ogrzewaniem wykonać złączem elastycznym tylko i wyłącznie na czas napełniania bądź uzupełniania zładu c.o.. Po wykonaniu instalacji technologicznej poddać płukaniu i próbie szczelności. Próbę szczelności wykonać przy ciśnieniu 1,0 MPa, instalację uważa się za szczelną jeżeli instalacja nie wykazuje przecieków i trwałych odkształceń mechanicznych. Armatura instalacyjna wodociągowa - PN10 przy Wentylacja kotłowni Ilość powietrza wywiewnego z pomieszczenia kotłowni. Wywiew przyjęto kanałem murowanym o wymiarach 0,0m 0,5m wyposażonym w kratkę wentylacyjną metalową, umieszczoną16cm poniżej stropu. Ilość powietrza nawiewnego do pomieszczenia kotłowni. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany będzie za pomocą kanału wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 0,40 0,50m. w kształcie litery Z. Wylot kanału umieścić na wysokości 0,m. nad powierzchnią podłogi. Wloty i wyloty kanału zabezpieczyć za pomocą kratek wentylacyjnych typu A o wymiarach 0,40x0,50m o średnicy oczek 5mm Wpływ produktów spalania na atmosferę 11

12 Przy prawidłowo eksploatowanych zgodnie z DTR palnikach i ich okresowej konserwacji serwisowej, a także przy stosowaniu gazu, w produktach spalania emitowanych do atmosfery nie są przekroczone dopuszczalne wartości emisji SO2 i NOx. 1. Uwagi końcowe. ałość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych cz.ii Instalacje sanitarne, normami, wytycznymi producentów urządzeń oraz warunkami BHP. Wszystkie instalowane urządzenia powinny mieć znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności oraz aprobatę techniczną lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Obiekt pracuje w układzie automatyki i nie wymaga stałej obsługi. Praca ludzi polega na okresowej kontroli i konserwacji. Wytyczne branżowe: Wszystkie urządzenia uziemić. Instalacje elektryczne wykonać jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem. Wykonać pomiary skuteczności zerowania oraz uziemienia. O B L I Z E N I A dla kotłowni gazowej projektowanej na potrzeby budynku sali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Mławie Założenia do obliczeń Bilans cieplny budynku rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe, dwururowe, z rozdziałem dolnym obliczeniowe temperatury wody: 80/60 strefa klimatyczna - I obl. temp. zewn działanie ogrzewania: z osłabieniem w nocy 2. Wymagania kubaturowe, wentylacja kotłowni i odprowadzenie spalin Określenie minimalnej kubatury kotłowni Qk min. =,, m Gdzie: Q k = W min. = 1,15, m = 98, 92m 4650 Rzeczywista użytkowa kubatura kotłowni wynosi: k = 20,75 x 4,8 = 99,6 m Wniosek - kubatura istniejącej kotłowni jest wystarczająca Wentylacja kotłowni Obliczenie kanału nawiewnego typu Z do kotłowni Fn = 5 x Qk Fn = 5 x 400 = 2000 cm 2 Wymiary kanału nawiewnego : 40 x 50 cm 12

13 Obliczenie kanału wywiewnego z kotłowni Fw = 0,5 x 2000 = 1000 cm 2 Wymiary kanału wywiewnego : 0 x 5 cm. Dobranie zaworu bezpieczeństwa dla kotła gazowego ITOPLEX 00.1 Obliczenie ZB1: Według normy PN-81/M-560: 600 Q m = R [ kg / h] A = 10 K 1 m α dop 0,9 ( p + 0,1) 1 [ mm 2 ] D = 4 A π [ mm] m = 2055 m = 700,72 [ kg / h] 700,72 2 A = = 52,15 [ mm ] 10 0,52 0,5 0,9 (0,44 + 0,1) p1 = 1,1 pd = 1,1 0,4 = 0,44 [ MPa] 4 52,15 D = = 25,81 [ mm],14 Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN 40 o ciśnieniu otwarcia p = 4 bar o średnicy : - wlotu 40 - wylotu 50.2 Dobór zaworu bezpieczeństwa na potrzeby c.w.u ZB d d d = G = 0,16 [ kg / h] G = 0, = 160 [ kg / h],14 1,59 α =,14 1,59 0,2 1,1 0,6 0) 977,81 = 5,02 [ mm] 4 G (1,1 p 1 [ mm] p ) γ 2 1

14 Minimalna średnica zaworu bezpieczeństwa 20 mm Dobrano zawór 2115 SYR ¾ : - wlot 20 mm - wyloty 25 mm 4. Obliczenia naczyń wzbiorczych: 4.1 Obliczenie naczynia wzbiorczego do instalacji c.o Przyjmujemy max obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym p. max rob = 4,0 bar Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego U = x σ 1 x Δ - pojemność całkowita instalacji σ 1 = gęstość wody dla temperatury 10 O = 999,7 kg/m Δ przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej T1=10 O do temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego U = 6,0 x 999,7 x 0,0287 = 9,2 litrów = U ( p p max. rob. max. rob ) 9,2 (4,0 + 1) = 4,0 1 = 205,1 [ dm ] Średnica wewnętrzna rury wzbiorczej (minimalna): d = 0,7 Minimalna średnica rury wzbiorczej Dobrano rurę wzbiorczą DN 25 0,5 d = 0,7 205,1 d = 10,0 [ mm] d 20mm [ mm] 0,5 [ dm Przyjmujemy naczynie wzbiorcze Reflex N 250 prod REFLEX 4.2 Obliczenie naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u Przyjmujemy max obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym p. max rob = 10 bar Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego U = x σ 1 x Δ - pojemność całkowita instalacji[m ] σ 1 = gęstość wody dla temperatury 10 O = 999,7 kg/m Δ przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej T1=10 O do temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu ] 14

15 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego U = 1,0 x 999,7 x 0,0287 = 22,9 litrów = U ( p p max. rob. max. rob ) 22,9 (10,0 + 1) = 10,0 1 = 1,5 [ dm ] [ dm ] Średnica wewnętrzna rury wzbiorczej (minimalna): d = 0,7 Minimalna średnica rury wzbiorczej Dobrano rurę wzbiorczą DN 25 0,5 d = 0,7 56,2 d = 5,24 [ mm] d 20mm [ mm] Przyjmujemy naczynie wzbiorcze Refix DE 40 prod. REFLEX 5. Obliczanie ilość kw na ciepłą wodę użytkową według PN-92 B : 0,5 U qc [l/d] qd śr [l/d] τ [h] qh śr [l/h] Nh [-] qh max [l/h] Qcwu max[w] Qcwu max[kw] t1[o] t2 [o] dt , , ,057 49, Qcwuh h max[kw] 12 4 z [l] n Nh φ β , ,48 0,9 6. Dobór zaworu -drogowego pracującego w obiegu c.o. 400 kw k v = 2 G Δ p, m /h Gdzie: Q Iob = 400 kw QIob 400 G = = = 17,19m / h, 1,16 Δt 1,16 20 Δ p = 0, 08bar Stąd: 2 17,19 k v = = 60,77 m / h 60 m / h 0,08 Dobrano zawór -drogowy SAMSON, Dn 65 k vs = 60 m /h kołnierzowy, z siłownikiem typu

16 7. Dobór stacji uzdatnia wody WYTYZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZĄDZENIA SZZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIEZEŃSTWA I OHRONY ZDROWIA ORAZ SZZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYH, STWARZAJĄYH ZAGROŻENIA BEZPIEZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 1. Zakres robót - obejmuje instalację wod-kan, cw, co, gaz, instalacja wentylacji mechanicznej instalacja, ct oraz kotłownia gazowa, Planowane roboty obejmować będą branżę : instalacji sanitarnych. 2. Wykaz obiektów budowlanych - prace obejmują pomieszczenia budynku sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym.. Skalą zagrożenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac przewiduje się skalę zagrożenia zdrowia ludzi: A-dużą - przy montażu kanałów wentylacyjnych, urządzeń, armatury i rurociągów, występuje ryzyko poparzenia ludzi oraz upadek przedmiotów. B - małą - istnieje niebezpieczeństwo drobnych urazów spowodowanych używanymi narzędziami, porażenie prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi itp. Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczeń. 4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych - teren w sąsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych. 5. Przeprowadzenie instruktażu pracowników - przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, stosowanie odzieży ochronnej, elementów zabezpieczających pracowników oraz sprawowanie stałego nadzoru w czasie wykonywania 16

17 prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminować zagrożenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych. - Prace budowlane i montażowe powinny być organizowane i prowadzone pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. 6. Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do w/w inwestycji - po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń. 7. Dokumentacja projektowa - oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy. 8. W wytycznych do sporządzenia planu BIOZ - nie przewiduje się wykonywania części rysunkowej, gdyż nie występuje żaden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane. 9. Informacje dodatkowe - na budowie powinien znajdować się Dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Urząd Miasta w Mławie. W przypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić: 1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2. Komendę Policji. Komendę Straży Pożarnej 4. Pogotowie Ratunkowe Opracował : inż. Roman Przytuła 17

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną.

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną. 1! " # $ % & $ ' ( $ ) & * +! $ & +, & * - #. / 0 $ ( 1 1 #, ( + 2, 3 $ ( ( $ & 4 " ) " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 7 & * +. $ 3 * ( " + $ 5 $ 8 $ 2 " $ ( + $ & ( 4 2 & 4 " 7 " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 9 & # (, #, # (

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI A. Oświadczenia.... 2 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 3 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 5 D. Opis techniczny... 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Założenia.... 6 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. i GAZ

INSTALACJE C.O. i GAZ INSTALACJE C.O. i GAZ Obiekt: Adres: ul. Tysiąclecia 29, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gminna Biblioteka w Żyrzynie Ul. Tysiąclecia 29 24-103 Żyrzyn Branża: Sanitarna Funkcja Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLICACH PRZEBUDOWA (INSTALACJA HYDRANTOWA) upr. ZAP/0105/PWOS/09. Czerwiec rok

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLICACH PRZEBUDOWA (INSTALACJA HYDRANTOWA) upr. ZAP/0105/PWOS/09. Czerwiec rok PROJEKT BUDOWLANY TEMAT DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLICACH PRZEBUDOWA (INSTALACJA HYDRANTOWA) BRANśA ADRES INWESTOR SANITARNA ul. Wiśniowa 12, 73-115 Dolice Dom Pomocy Społecznej ul. Wiśniowa 12, 73-115

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie SPIS TREŚCI A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Wiadomości ogólne o obiekcie 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania 4.2.Instalacja wod kan 5. Uwagi

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud.

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud. PROJEKT BUDOWLANY Branża : INSTALACJE SANITARNE Obiekt : Temat: Zespół Boisk Sportowych Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna, dz. nr 77/2, 77/3 obr. 3 11-220 Górowo Iławeckie Wewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy pomieszczeń budynku szkoły. 1.1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH OBIEKT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH BUDYENK PORTIWRNI PADEW NARODOWA, DZ. NR 2263 INWESTOR: GMINA PADEW NARODOWA UL. GRUNWALDZKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT BARBARA SARNA 15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274 NON BOX NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja wody 4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 5. Próba szczelności,

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA ŁODZI ul. Sienkiewicza 5, Łódź Tytuł inwestycji REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 Łódź, ul. Anczyca 6

WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA ŁODZI ul. Sienkiewicza 5, Łódź Tytuł inwestycji REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 Łódź, ul. Anczyca 6 bipro-bumar Sp. z o.o. rok założenia 1948 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ul. Nawrot 114 90-029 Łódź Tel.(0-42) 674-46-24, 676-71-86, 674-48-25 Tel./Fax (0-42) 674-51-58, 676-71-94

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor:

PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor: Adres: KIELCE, UL. ŚCIEGIENNEGO 8 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo