ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA MŁAWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7// Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( )) ) TT EE LL... KK OO MM PP r aa cc oo ww nn ii iaa (( ( )) ) ee -- -mm aa ii ill l pp ii iss r pp oo pp ll l IINWESTOR:: ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA MŁAWA PROJEKT BUDOWLANY INSTALAJI WOD KAN, W, O, GAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWŻ INSTALAJI WENTYLAJI MEHANIZNEJ I T BUDYNKU SALI SPORTOWEJ Z ŁĄZNIKIEM I ZAPLEZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ nr 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA DZ. NR 918, 4008/1, 4008/2, 4008/, 4008/ 4, 4008/5, 4008/6, 4008/10, 4008/12 Projektant: inż. Roman Przytuła upr. bud. Nr 110/80 OL a upr. bud. Nr 201/94 OL a,b Opracował: mgr Piotr Tabaka Sprawdził: mgr inż. Bartosz Macikowski upr. bud. Nr WAM/0124/PWOS/06 OLSZTYN KWIEIEŃ 2009

2 Opis techniczny. 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wod kan, cwu,co instalacji gazowej instalacji oraz wentylacji mechanicznej do budynku Sali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie 2. Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych. W zakresie opracowania ujęto następujące instalacje: - instalacja wod-kan, cw - instalacja gazowa - instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja co i ct. Opracowanie zawiera trasy przewodów poszczególnych instalacji ze średnicami i spadkami. Dobrano urządzenia i określono rodzaj proponowanych materiałów.. Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora - projekt architektoniczno budowlany - uzgodnienia z Inwestorem - PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania projektowe - PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania projektowe - Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe poradnik - katalog produktów fabryki wodomierzy i zegarów Metron - entralne ogrzewanie poradnik projektanta Kwiatkowski, holewa - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - branżowe karty katalogowe. - obowiązujące przepisy i normy 4. harakterystyka obiektu. Projektowany obiekt jest budynkiem nowoprojektowanym, niepodpiwniczonym, parterowym. Woda do budynku będzie doprowadzona z miejskiej sieci wodociągowej, ścieki sanitarne należy odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi Nr KT-9/2009 wydanymi przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków w Mławie. Wody opadowe zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi nr GKM.E.7040-WT- 1-2/2009 wydanymi przez Urząd Miasta w Mławie. 5. Instalacji wod. kan. a) Opis rozwiązań projektowych instalacji zimnej i ciepłej wody Wodę zimną i ciepłą doprowadzić do wszystkich odbiorników i przyborów sanitarnych. Do pomiaru zużycia wody zaprojektowano wodomierz WS-06 φ2 POWOGAZ, za i przed wodomierzem należy zamontować kurki odcinające oraz zawór antyskażeniowy φ2 BA295 Danfoss. Zestaw wodomierzowy należy montować na konsoli w pozycji poziomej zgodnie z DTR producenta w miejscu pokazanym na rysunku. iepła woda będzie przygotowywana w projektowanej kotłowni gazowej. Instalację wodociągową zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PEX c/al./pe prod. TEE. Przewidziano prowadzenie rurociągów w warstwie izolacji termicznej posadzki. 2

3 Uwaga: Rurociągi z tworzywa sztucznego do instalacji wodociągowej powinny posiadać Atesty PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitnej. Przewody zimnej i ciepłej wody należy prowadzić w posadzce i bruzdach ściennych. Na przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne. Wszystkie odejścia do poszczególnych pomieszczeń odciąć za pomocą zaworów kulowych. Zawory na podejściach do pionów montować w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Osprzęt instalacyjny tradycyjny, produkcji krajowej. Baterie umywalkowe i inne naścienne. Płuczki ustępowe - dolnopłuk łączyć z instalacją wodociągową wężykami elastycznymi w oplocie z siatki stalowej. Przy montażu rurociągów zachować normatywne odległości od pozostałego uzbrojenia szczególną uwagę zwrócić na instalację elektryczną. Dobór średnic rurociągów przyjmować na podstawie normy PN-92/B Montaż rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta zastosowanego systemu tj. TEE. Odcinki pionowe i podejścia pod punkty czerpalne należy poprowadzić na ścianach w bruzdach (rurociągi w rurach osłonowych PESZEL). Przy odejściach do węzłów sanitarnych zamontować zawory odcinające kulowe, gwintowe Pn=0,6MPa. Po zakończeniu robót instalacyjnych w budynku należy przeprowadzić odbiór techniczny przewodów i przyborów sanitarnych, polegający na sprawdzeniu czy roboty wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonym projektem. Należy wykonać próby szczelności przewodów, armatury oraz przyborów. Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55. Odbiór techniczny przewodów wewnętrznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy, protokołów, przeprowadzonych prób szczelności odcinków przewodów, atestów z prób armatury. Przy odbiorze końcowym dokumentację uzupełnia się protokołami odbiorów częściowych i prób szczelności przewodów. Po wykonaniu instalacje wodociągowe poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 1,0 MPa. Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo regulacyjnej i połączeniach. Podczas próby szczelności przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,0 MPa, utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować armaturę i przewody. Badanie instalacji c.w.u. wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55. Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać ciepłą wodą przez okres kilku minut dla każdego punktu czerpalnego. Dezynfekcję instalacji przeprowadza się wodą chlorową z chloratora (ze zmieszania gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru podchloryn wapnia lub sodu, zawierającą, co najmniej 50 mg l 2 /dm, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekcyjnego przy powolnym napełnianiu instalacji. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosić 10 mg l 2 /dm. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalację należy przepłukać wodą czystą jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno epidemiologicznej. Nowoprojektowana instalacja hydrantowa będzie zasilana z projektowanej instalacji wodociągowej w budynku. W komunikacji budynku zamontowano hydranty DN25 Przepływ wody pożarowej q=1,0dm /s. Instalację ppoż hydrantową zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Połączenia gwintowe należy uszczelnić przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past uszczelniających. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych nie należy stosować mini lub farb miniowych. Główne poziomy zasilające hydranty należy prowadzić na wierzchu ścian lub pod stropem. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników; nie dopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno jak i na gorąco. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur stalowych ocynkowanych powinny wynosić: φ ,0 m

4 W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach ochronnych a przez strefy ppoż w tulejach produkcji HILTI. W tych miejscach nie może być połączeń przewodów. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. b) Opis rozwiązań projektowych instalacji kanalizacyjnej. Instalację kanalizacji sanitarnej nowoprojektowaną wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/ PN-EN , PN-EN , PN-EN12056-, PN-EN Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0º. Przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody, i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z P lub PP od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych należy łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 2% dla przewodu 160mm. Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji zastosowano zawory napowietrzające. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie istniejącym pionem kanalizacyjnym. Włączenia projektowanej instalacji sanitarnej należy dokonać do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego Po ułożeniu instalacji należy przeprowadzić badania szczelności. Badania mają być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje: - podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, - kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Przeprowadzić również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdzić czy użyte materiały są zgodne z normami. 6. Instalacja wentylacji mechanicznej Zaprojektowano instalacje wentylacyjną nawiewno - wywiewną. Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotności wymian powietrza. Bilans powietrza Sali gimnastycznej nawiew wyciąg temp krotn krotn Nazwa pomieszczenia H F k pom. wym. wym. m m2 m m/h m/h szatnia 2,70 6,1 21, natryski 2,70 4,8 16, szatnia 2, natrysk 2,70 4,6 16, pomieszczenie porządkowe 2,70 15,2 5,

5 korytarz 2,70 1,78 111, sala ćwiczeń 2,70 5,8 14, siłownia 2,70 1,69 47, szatnia 2,70 2,4 70, natryski 2,70 18,8 56, szatnia 2,70 25,8 77, szatnia 2,70 25,4 76, natrysk 2,70 17,1 51, szatnia 2,70 26,5 79, portiernia 2,70 12, 6, korytarz 2,70 5,6 106, mag sprzetu 2,70 0,4 91, sala gimnastyczna 4 187, Pomieszczenia sanitarne wyposażono w dodatkowe linie wywiewne zakończone wentylatorem dachowym DR produkcji BSH KLIMA typ 224-5/4E, w=1000m/h. Zaprojektowano wentylator dwubiegowe z włącznikiem zegarowym. W pomieszczeniu wc części biurowo socjalnej zastosowano wentylatory WDM 200 prod. ENTURE INDUSTRIES. Do wentylacji pomieszczeń sali gimnastycznej zaprojektowano układ kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych. Zastosowano centrale wentylacyjne produkcji DOSPEL. entrale wyposażone są w nagrzewnice wodne, chłodnice, wymienniki krzyżowe oraz sekcje wentylatorową. Do wentylacji sali gimnastycznej zastosowano centralę typu TAMPA 6/0-197B, n=20000m/h, w=18000m/h, szatnie wentylowane są centrale typu TAMPA 1/X-1D n=000m/h, w=000m/h. pomieszczenia dodatkowe wentylowane są za pomocą centrali typu TAMPA 1/X-1D n=2500m/h, w=000m/h. Świeże powietrze jest czerpane poprzez czerpnię zintegrowane z centa lalą wentylacyjną następnie w centrali wentylacyjnej jest filtrowane, ogrzewane a następnie tłoczone do sieci kanałów wyposażonych w nawiewniki. Powietrze zużyte jest wyciągane wywiewnikami i wywiewane za pomocą wyrzutni zintegrowanej z centralą wentylacyjną. Układ wentylacji wyposażony został w zespół urządzeń automatyki i kontroli dostarczony przez producenta wybranej centrali nawiewno wywiewnej prod. DOSPEL. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest staranna regulacja po montażowa. Do regulacji służą przepustnice umieszczone na kanałach wentylacyjnych, nawiewnikach oraz falownikach central wentylacyjnych. Przewody instalacji wentylacyjnej powinny być wykonane w klasie szczelności A zgodnie z PN-B Należy stosować kanały posiadające atest higieniczny. Dobrano elementy o przekroju okrągłym i prostokątnym. Podczas doboru zwrócono uwagę na zachowanie odpowiedniej prędkości powietrza, przepływającego przez kanały i kształtki. Kanały wykonane są z blach stalowych ocynkowanych z uszczelkami gumowymi. Montaż łączników instalacji pomocą śrub samogwintujących lub nitów. Element przyłączeniowy kanałów wentylacyjnych do centrali należy wykonać na budowie. ałość kanałów należy izolować termicznie wełną mineralną gr. cm. Kanały należy montować na podwieszeniach typowych np. : HILTI. Rozmontowaniu całości instalacji należy ją poddać badaniom na szczelność przewodów zgodnie z PN84/ dla klasy A. Po zmontowaniu i odbiorze technicznym instalacji należy przeprowadzić próby z kontrolą wszystkich elementów zgodnie z normami technicznymi. 5

6 7. Instalacja ciepła technologicznego Źródłem ciepła do nagrzewnic wodnych w centralach będzie projektowana kotłownia gazowa wg projektu kotłowni. Przyjęto czynnik grzewczy 80/60. Przewody instalacji ciepła technologicznego należy wykonać z rur stalowych czarnych. Przewody prowadzić ze spadkiem 0,% w kierunku rozdzielaczy w kotłowni. Odpowietrzenie instalacji w najwyższym punkcie przez automatyczny odpowietrznik odcięty zaworem kulowym. W najniższym punkcie należy zamontować spust. Przewody ciepła technologicznego należy zaizolować termicznie otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem z folii z tworzywa sztucznego niepalnego. Zabezpieczenie instalacji znajduje się w kotłowni wg opracowania kotłowni. Instalacja ct musi być napełniona i uzupełniona wodą uzdatnioną (PN-9/ ) w kotłowni. 8. Wytyczne eksploatacji wentylacji mechanicznej Branża architektoniczno-budowlana Przejścia przez przegrody należy wykonać w kanałach osłonowych o 200 mm szerszych od odpowiedniego kanału. Wolną przestrzeń uszczelnić pianką poliuretanową Branża instalacyjna Kanały wentylacyjne i kształtki należy wykonać z rur SPIRO Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza. Otwory i króćce elementów automatyki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem odpowiednimi zaślepkami. Prace montażowe powinny przebiegać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych OBRTI INSTAL zeszyt nr r. Prace budowlane i montażowe powinny być organizowane i prowadzone pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie Branża elektryczna Należy wykonać podłączenia silnika wentylatora dachowego, silników central wentylacyjnych DOSPEL oraz nagrzewnic OLKANO Należy wykonać podłączenia układu automatycznej regulacji. Przewody elektryczne należy prowadzić wzdłuż ścian w cienkościennych rurkach stalowych. Należy zachować ciągłość połączeń elektrycznych instalacji powietrznych. Instalacje elektryczną uziemić Branża ppoż. W razie sygnału pożarowego z centrali ppoż. musi być wyłączony silnik wentylatora nawiewnego (uwzględnić blokadę silnika nawiewnego, współprace z instalacja ppoż. i ochroną pożarową budynku oraz z innymi instalacjami dozoru i dostępu) Uwagi i zalecenia Montaż urządzeń automatycznej regulacji powinien nastąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych oraz montażu instalacji wentylacyjnej. Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji należy wyposażyć w tabliczki określające ich funkcję. Usytuowanie przetwornika i elementów wykonawczych powinno umożliwiać obsłudze swobodny dostęp i obserwację. Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy nie następuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę oraz czy szczelina między wirnikiem a obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 6

7 Zaprojektowaną instalację wraz z wszystkimi urządzeniami należy eksploatować zgodnie z ich przeznaczeniem, dbając o okresową kontrolę i odpowiednią konserwację. Przed uruchomieniem instalacji wentylacyjnej należy sprawdzić działanie przepustnic, otworzyć dopływ czynnika grzejnego, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. Próbny rozruch instalacji powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny W czasie próbnego rozruchu instalacji wentylacyjnej należy kontrolować: Prawidłowość pracy silników elektrycznych Temperaturę łożyska wentylatora (max.50º) Prawidłowość pracy nagrzewnic Prawidłowość pracy instalacji automatycznej regulacji 10. Instalacja gazowa. Gaz do budynku będzie dostarczany z sieci gazowej niskiego ciśnienia. Na ścianie budynku zaprojektowano szafkę kurka gazowego, gazomierza miechowego typu G 25 N z rejestratorem szczytów MacR4 produkcji PLUM. Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych atestowanych bez szwu łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do połączenia armatury i poszczególnych przyborów gazowych. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji będących wyposażeniem budynku c.o., woda, kanalizacja, elektryczne, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Rury gazowe należy układać na ścianach w odległości 2 - cm od tynku mocując je za pomocą specjalnych uchwytów w odstępach, co najmniej,0 m. Nie mogą być mocowane do innych przewodów - czy być dla nich wspornikami. Przejście rur przez ściany nośne i stropy powinno odbywać się w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodującym korozji. Rury ochronne powinny wystawać po 10 mm z obu stron. Przechodzenie bez rur ochronnych jest niedopuszczalne. Przy montażu wewnętrznej instalacji gazowej rury gazowe należy prowadzić tak, aby zachować właściwe odległości od innych instalacji: - nie mniej niż15 cm od poziomych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczającą nad tymi przewodami, - nie mniej niż15 cm od poziomych przewodów cieplnych montującą pod tymi przewodami, - nie mniej niż10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone, co najmniej 20 mm. Przed poszczególnymi urządzeniami gazowymi należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór odcinający kulowy odpowiedni dla instalacji gazowych. Po wykonaniu wewnętrznej instalacji gazu należy poddać ją próbie szczelności, która polega na napełnieniu przewodów powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem 0.10 MPa bez odbiorników oraz 0.0 MPa z odbiornikami i obserwowaniu czy po upływie 0 min. od chwili napełnienia na manometrze nie następuje spadek ciśnienia. Prace szczegółowo nie opisane wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II oraz zgodnie przepisami BHP dotyczącymi 0 instalacji gazowych. 11. Instalacja centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła na cele centralnego ogrzewania będzie kotłownia gazowa o mocy 400kW. Instalację grzewczą w obiekcie zaprojektowano jako dwururową. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe osmonowa 22k-600. Na gałązce powrotnej każdego grzejnika należy zamontować zawór odcinający grzejnikowy. Grzejniki montować na ścianie za pomocą zestawu montażowego (na wyposażeniu grzejnika) na wysokości 15 cm nad posadzką (wolna przestrzeń do parapetu 10 cm). Grzejniki w łazience montować pod stropem, na wysokości ok. 1,60 m od posadzki). Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór termostatyczny prosty typ DT firmy Danfoss, o średnicy nominalnej 15 mm. Zawory powinny zostać wyposażone w głowice termostatyczne 7

8 zabezpieczające przed spadkiem temperatury w pomieszczeniu poniżej 16. Grzejniki podłączać do rozdzielacza gałązkami o średnicy PEX 16x2,2 mm produkcji TEE. Przejścia gałązek przez ścianę zabezpieczyć rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelnić pianką poliuretanową. Odcinki gałązek dłuższe od 2 m mocować do ściany dodatkowymi uchwytami (obejmy). Połączenie grzejnika z gałązką przyłączeniową zabezpieczyć plombą metalową. Przewody cieplne na poziomie piwnicy należy prowadzić pod stropem. Mocowanie na uchwytach podwieszonych do stropu wraz z instalacją wodociągową. Przewody prowadzić ze spadkiem 5 w kierunku węzła cieplnego. Przewody instalacji grzewczej w piwnicy z węzła cieplnego do pionów należy wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Zawory powinny być zlokalizowane na korytarzach piwnicy w miejscach łatwo dostępnych. Zawory należy zabezpieczyć przed niepożądaną ingerencją. Po zamontowaniu instalacji co należy wykonaną instalację poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zgodnie z PN81/B Po płukaniu instalacji wykonać regulację zaworów poprzez ustawienie nastaw. 12. Opis rozwiązań projektowych kotłowni gazowej Kotłownia gazowa Zaprojektowano kotłownię opalaną gazem ziemnym dostarczającym energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz na potrzeby przygotowania c.w.u.. Nowo projektowana kotłownia usytuowana została w pomieszczeniu zaprojektowanym na potrzeby kotłowni. Dla mocy szczytowej w wysokości 400 kw dobrano kocioł gazowy wodny ITOPLEX 00 prod. IESSMANN. Parametry pracy instalacji wynosić będą 80/60 o. iepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczu zasobnikowym ciepłej wody typ ITOELL o pojemności 500 l prod. IESSAMNN. Instalacja c.w.u. posiadać będzie cyrkulację ciepłej wody użytkowej. Proces technologiczny kotłowni nadzorować będzie zestaw regulacyjny. W skład zestawu wchodzą: - regulator pogodowy; - czujnik zewnętrzny ; - czujnik przylgowy na zasilaniu; - czujnik temperatury c.w.u dla kotła; - panel sterujący kotła Lokalizacja regulatora i czujników zgodnie z częścią graficzną opracowania. zujnik temperatury zewnętrznej zlokalizować na ścianie zewnętrznej kotłowni min. 2m nad powierzchnią terenu. Kocioł należy ustawiać na fundamencie betonowym wystającym co najmniej 5 cm ponad poziom podłogi. Fundament pod kocioł należy wyłożyć płytką gresową ułożoną na klej z dodatkiem szkła wodnego, wykończonych spoiną z dodatkiem szkła wodnego. Montażu kotła dokonać zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem zaprojektowanych odległości od przegród budowlanych. Przewody gazowe wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Zabezpieczenie układu c.o. przed przekroczeniem dopuszczonego ciśnienia roboczego zaprojektowano zgodnie z normą PN-91/B za pomocą: - naczynia wzbiorczego przeponowego REFLEX 250 N i ciśnieniu dopuszczalnym 4 bar; Kocioł zabezpieczono zgodnie z normą PN-81/M-560 za pomocą: - zaworu bezpieczeństwa membranowego SYR /2 nastawa p= 4 bar zamontowanego na kotle; Podgrzewacz ciepłej wody zabezpieczono zgodnie z normą PN-76/B za pomocą; -zaworu bezpieczeństwa membranowego SYR 2115 /4 nastawa p = 10 bar zamontowanego na przewodzie zasilającym wody zimnej; Zabezpieczenie układu c.w.u. przed przekroczeniem dopuszczonego nadciśnienia roboczego zaprojektowano zgodnie z normą PN-91/B za pomocą: -naczynia wzbiorczego przeponowego REFIX DE 40 i ciśnieniu dopuszczalnym 10 bar; Naczynie wzbiorcze połączyć z instalacją w sposób rozłączny, rurę wzbiorczą wyposażyć w 8

9 odwodnienie Dn 15 z zaworem kulowym, zawór bezpieczeństwa Dn=15 manometr kontrolny o zakresie wskazań 0-1,0 MPa. Pomiędzy kotłem a rozdzielaczami zainstalowana została pompa kotłowa MAGNA F prod. GRUNDFOS z elektryczną regulacją. Pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni na przewodzie powrotnym. Do wymuszenia obiegu czynnika w instalacji c.o. na rozdzielaczu zastosowano pompę ALPHA prod. GRUNDFOS z elektroniczną regulacją. Pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni na przewodzie powrotnym. Do wymuszenia obiegu do zasilania podgrzewacza c.w.u zastosowano pompę UPE prod. GRUNDFOS. Pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni na przewodzie powrotnym. Do wymuszenia obiegu cyrkulacji c.w.u zaprojektowano pompę ALPHA Pro typ B 180 z korpusem wykonanym z brązu. Pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni na przewodzie cyrkulacyjnym. Na potrzeby ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji przewidziano pompę MAGNA F prod. GRUNDFOS. Pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni na przewodzie powrotnym Zabezpieczenie kotłowni wodnej po stronie gazowej Przewidziano aktywny system detekcji gazu ziemnego. Zaprojektowano system firmy Gazex składający się z: - modułu alarmowego MD-2.Z - sygnalizatora optycznego LD2 - detektora gazu DEX 12 nad kotłami i przy kratkach wentylacji wywiewnej - zaworu odcinającego MAG- dn 50 Zabrania się podłączania innych odbiorników do instalacji gazowej za zaworem odcinającym MAG-. Zawór MAG- należy montować w szafce gazowej przed wejściem gazu do budynku. Można zainstalować system detekcji gazu ziemnego innych firm posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania na rynku polskim w układzie identycznie działającym jak wyżej wymieniony system firmy Gazex. 12..Zaopatrzenie w paliwo i instalacja gazowa Paliwem do kotłów będzie gaz ziemny wysokometanowy o wartości opałowej w o = 6 MJ/m Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H łączonych przez spawanie. Dopuszcza się zastosowanie połączeń gwintowanych tylko przy kurkach odcinających przed kotłami. Rurociągi należy mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów w odległość 2 cm. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości mierząc w świetle przewodów bez izolacji co najmniej: 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami; 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami; 10 cm od pionowych przewodów instalacji w/w oprócz przewodów elektrycznych; 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle; 60 cm od elektrycznych urządzeń iskrzących (wyłączników, bezpieczników, przekaźników gniazd wtykowych itp.). Przewody gazowe krzyżujące się z innymi instalacjami powinny być od nich oddalone co najmniej 2 cm. W punkcie redukcyjno pomiarowym na zewnętrznej ścianie budynku zaprojektowano kurek główny dn 50, gazomierz G 40 z nadajnikiem impulsów oraz reduktor MIX 50 i zaworem MAG dn 50. Gazomierz montować na stelażu. Przejście przewodu dn 80 przez ścianę zewnętrzną wykonać w uszczelnionej rurze ochronnej dn 125 PE. Przebieg przewodów gazowych znajduje się na rzucie pomieszczenia kotłowni oraz budynku. 9

10 Próbę szczelności wykonać za pomocą powietrza pod ciśnieniem 50 kpa. Gdy po 0 min. po wyrównaniu temperatur nie zanotuje się spadku ciśnienia próbę szczelności należy uznać za pomyślną. Rury gazowe należy oczyścić z rdzy do II stopnia czystości i zabezpieczyć farbą miniową antykorozyjną a następnie emalią koloru żółtego Instalacja odprowadzania spalin z kotłów. Do odprowadzania spalin powstających w procesie spalania gazu zaprojektowano stalowy czopuch φ 250 kwasoodporny. Projektowany czopuch włączyć do komina 250. Na czopuchu należy zainstalować neutralizator skroplin., rewizję 250, spust kondensatu skroplin 20. Na wysokości 1 m nad posadzką kotłowni umieścić mufkę 15 do pomiaru emisji spalin przez organ wydziału ochrony środowiska Armatura i materiały. Rurociągi kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie Zawory odcinające i zwrotne wody instalacyjnej zaprojektowano wytrzymałe na ciśnienie 0,6 MPa i temperaturę 110 ; Zawór bezpieczeństwa instalacji c.o i c.t SYR ½ o nastawie 4 bar dla zabezpieczenia kotła; Zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u SYR 1915 /4 o nastawie 10 bar dla zabezpieczenia podgrzewacza c.w.u. i naczynia wzbiorczego c.w.u.; - na przewodzie zasilającym wyprowadzonym z kotła zamontować zabezpieczanie stanu wody w kotle SYR Aparatura kontrolno pomiarowa. Manometry tarczowe M. 160-R0-0,6/0,6 montowany na rurce syfonowej. Termomanometry WP 80-R-2,5 120/0,4bar Izolacja termiczna. Rurociągi instalacji w kotłowni zaizolować izolacją z pianki PE o zakresie stosowania w temp. do 95º. Grubość izolacji: - zasilanie - 25mm - powrót - 20mm Roboty prowadzić zgodnie z PN-85/B Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno montażowych i robót budowlanych. Z wszystkich prób i testów sporządzić odpowiednie protokoły odbioru. Podczas odbioru wykonać następujące badania: oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzaniu zgodności wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem wykonać próbę szczelności instalacji na ciśnienie 4bar przez 24h. sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiałów Do odbioru technicznego wykonawca przedstawi: oświadczenie o zgodności wykonania z projektem budowlanym i dokumentacją powykonawczą dokumentację powykonawczą DTR urządzeń i instrukcję obsługi dla urządzeń i instalacji wraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji Dopuszczenia do stosowania wszelkich materiałów użytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT) Gwarancje i warunki gwarancji 10

11 12.9.Wymagania P.Poż. i BHP dla pomieszczenia kotłowni i magazynu paliwa Instalację elektryczną wykonać jak dla pomieszczeń przemysłowych, Przejście przewodów przez ściany oddzieleń pożarowych wykonać w tulejach ochronnych z uszczelnieniem Przewody elektryczne prowadzić ponad instalacją paliwową, Wszystkie urządzenia elektryczne w pomieszczeniu kotłowni wyposażyć w instalację ochrony od porażeń, Na drzwiach wejściowych do kotłowni umieścić czytelne tablice o treści ZAKAZ PALENIA TYTONIU", Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych, Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy o masie środka gaśniczego 6 kg gaśnica proszkowa (zakup przez Inwestora we własnym zakresie). Istniejące i projektowane przegrody budowlane kotłowni i projektowane drzwi wejściowe powinny spełniać warunki wynikające z rozporządzenia MGPiB z 14 grudnia 1994r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jed. Tekst Dz.U. z r nr15 poz Instalacja wod kan pomieszczenia kotłowni W pomieszczeniu kotłowni zamontowane zostaną dwa pogrzewacze pojemnościowe c.w.u. poj.500 dm. W tym celu wykonać należy podejścia zimnej wody do podgrzewacza z zamontowaniem naczynia wzbiorczego REFIX DE 40 p = 10 bar, zawór bezpieczeństwa SYR 2115 /4 p=10 bar zawór zwrotny, zgodnie ze schematem technologicznym, oraz wykonać podejście wody zimnej do uzupełniania zładu wody w instalacji c.o. Na przewodzie uzupełniającym zład c.o zamontować stacje uzdatniania wody firmy EPURO typ EPUROIT IT 25 50, wodomierz JS 1,5 15 do rejestracji ubytku w instalacji c.o Połączenie instalacji wodociągowej z centralnym ogrzewaniem wykonać złączem elastycznym tylko i wyłącznie na czas napełniania bądź uzupełniania zładu c.o.. Po wykonaniu instalacji technologicznej poddać płukaniu i próbie szczelności. Próbę szczelności wykonać przy ciśnieniu 1,0 MPa, instalację uważa się za szczelną jeżeli instalacja nie wykazuje przecieków i trwałych odkształceń mechanicznych. Armatura instalacyjna wodociągowa - PN10 przy Wentylacja kotłowni Ilość powietrza wywiewnego z pomieszczenia kotłowni. Wywiew przyjęto kanałem murowanym o wymiarach 0,0m 0,5m wyposażonym w kratkę wentylacyjną metalową, umieszczoną16cm poniżej stropu. Ilość powietrza nawiewnego do pomieszczenia kotłowni. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany będzie za pomocą kanału wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 0,40 0,50m. w kształcie litery Z. Wylot kanału umieścić na wysokości 0,m. nad powierzchnią podłogi. Wloty i wyloty kanału zabezpieczyć za pomocą kratek wentylacyjnych typu A o wymiarach 0,40x0,50m o średnicy oczek 5mm Wpływ produktów spalania na atmosferę 11

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo