PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA OSTRÓW MAZOWIECKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA"

Transkrypt

1 EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA OSTRÓW MAZOWIECKA DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 564/10 RODZAJ OPRACOWANIA: INSTALACJA GAZOWA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE I WEWNĘTRZNA W BUDYNKU, KOTŁOWNIA GAZOWA ORAZ INSTALACJA C.O. INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE UL. SŁONECZNA 4, OSTRÓW MAZOWIECKA BRANŻA: Sanitarna PROJEKTANT: inż. Arkadiusz Łojewski Upr. MAZ/0211/POOS/07 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Dariusz Ciszewski Upr. PDL/0116/PWOS/11 Październik 2014 rok

2 SPIS ZAWARTOŚCI DO PROJEKTU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I.1. Przedmiot opracowania str. - 4 I.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania; str. - 5 I.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; str. - 4 I.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego; str. - 5 I.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; str. - 5 I.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego; str. - 5 I.7.Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; str. - 5 I.8.Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych; str. - 5 II OPIS TECHNICZNY II.1. Zakres opracowania str. 6 II.2. Stan istniejący str. 6 II.3. Instalacja materiały str. 6 II.4. Montaż przewodów gazowych str. 8 2

3 II.5. Kotłownia str. 8 II.6. Obliczenia przewodów str. 10 II.7. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej str. 11 II.8. Sprawdzenie instalacji str. 12 II.9. Instalacja c.o. str. 12 II.10. Uwagi końcowe str. 13 II.11.Wytyczne dla branży elektrycznej str. 14 II.12. Zestawienie materiałów str. 14 II.13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. 17 II. ZAŁĄCZNIKI III.1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego str. 19 III.2. Uprawnienia projektanta str. 20 III.3. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów str. 20 III.4. Uprawnienia sprawdzającego str. 21 III.5. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów str. 21 III.6. Mapa do celów projektowych str. 22 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA IV.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr 1. str. 23 IV.2. Rzut instalacji c.o., instalacji gazowej wraz z systemem bezp. GX rys. nr 2.. str. 24 IV.3. Schemat aksonometryczny instalacji gazowej rys. nr 3.. str. 25 IV.4. Punkt pomiarowy gazu rys. nr 4.. str. 26 IV.5. Schemat instalacji w gruncie rys. nr 5.. str. 27 IV.6. Przejście instalacji gazowej przez przegrody rys. nr str. 28 IV.7. Profil instalacji gazowej rys. nr str. 29 IV.8. Schemat kotłowni rys. nr str. 30 IV.9. Schemat mocowania komina oraz kanału nawiewnego rys. nr 9... str. 31 IV.10. Schemat systemu bezpieczeństwa GX rys. nr 10. str. 32 3

4 I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej, dobór kotłów c.o. oraz instalacja c.o. do sali sportowej oraz adaptacja pomieszczeń na kotłownię dla potrzeb centralnego ogrzewania na działce o numerze geodezyjnym 564/10 położonej przy ulicy Słonecznej 4 w Starym Lubiejewie, Ostrów Mazowiecka. Przedmiotem opracowania projektu zagospodarowania działki jest instalacja gazowa w gruncie (tzw. zewnętrzna). Przyłączany do sieci gazowej budynek zasilany będzie z istniejącej na działce instalacji gazowej gazu niskiego ciśnienia. Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano następujące materiały: - mapę sytuacyjną nieruchomości Dz. Nr 564/10 w skali 1:500, - inwentaryzacja budynku szkoły, - inwentaryzacja budynku przeznaczonego na kotłownię, - obowiązujące normy i przepisy: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156), Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U I.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania; Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach miejscowości Stare Lubiejewo, powiat ostrowski. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej, dobór kotłów c.o. oraz instalacja c.o. do sali sportowej oraz adaptacja pomieszczeń na kotłownię dla potrzeb centralnego ogrzewania na działce o numerze geodezyjnym 564/10. I. 3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 4

5 Projektuje się instalację gazową, która w żaden sposób nie wpłynie na zmianę układów komunikacyjnych oraz dróg pożarowych, jedynym elementem widocznym po budowie będzie punkt pomiarowy umieszczony na ścianie budynku i skrzynka do zasuwy. I.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego; Po wykonaniu instalacji gazowej w gruncie zostanie rura gazowa o średnicy Ø 90 mm zajmująca w rzucie poziomym powierzchnię 6,12 m 2. I.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej Projektowana instalacja gazowa w żaden sposób nie wpłynie niekorzystnie na środowisko, inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Prawo Ochrony środowiska i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. Nr 213, poz Aktualny stan zagospodarowania przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu. I.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego; Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego oraz osuwaniem się mas ziemnych i niebezpieczeństwem powodzi. I.7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; Teren na którym budowana będzie instalacja gazowa nie jest położony w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami, inwestycja nie wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków. I.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych; Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia 5

6 geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U Ze względu na głębokość wykopów do głębokości 1,2 m p.p.t. obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ponieważ stwierdzone warunki są proste, a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. II. OPIS TECHNICZNY II.1. ZAKRES OPRACOWANIA. Zakresem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej, dobór kotłów c.o. oraz instalacja c.o. do sali sportowej oraz adaptacja pomieszczeń na kotłownię dla potrzeb centralnego ogrzewania na działce o numerze geodezyjnym 564/10 położonej przy ulicy Słonecznej 4 w Starym Lubiejewie, Ostrów Mazowiecka. II.2. STAN ISTNIEJĄCY Budynek szkoły zaopatrywany jest obecnie z istniejącej kotłowni gazowej. Kotłownia oprócz budynku szkoły ogrzewała w przeszłości warsztaty szkolne które obecnie są nieczynne. Obecna kotłownia na obecne warunki jest przewymiarowana i wymaga pilnego remontu. Nieopłacalność inwestowania w wypracowaną kotłownie spowodowała konieczność wykonania drugiej, odpowiedniej do obecnych warunków zapotrzebowania na moc cieplną, nowoczesnej kotłowni. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ PARTER PIĘTRA Pomieszczenia szkoły m 2 x 3,5m = 1.781,50 m 3 Sala gimnastyczna z zapleczem 340 m 2 x 6,5 m = 2.210,00 m 3 I, II, III = 3 x 458,38 m 2 x 3,50 m = 4.813,00 m 2 Łączna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń = 2.224,02 m 2 Łączna kubatura ogrzewanych pomieszczeń = 8.804,50 m 3. II.3. INSTALACJA MATERIAŁY. PARAMETRY INSTALACJI GAZOWEJ W GRUNCIE Całość robót przy instalacji zewnętrznej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U. Nr 97 poz z 2001r./ oraz w oparciu o niniejsza dokumentację. W zakres niezbędnej budowy instalacji gazowej na zewnątrz budynku wchodzi: Wykonanie włączenia do istniejącej instalacji gazowej, montaż szafki pod węzeł pomiarowy na ścianie budynku kotłowni, 6

7 montaż kształtki PE 90/Stal 80 izolowanej taśmą polikenową Kurec z kurkiem odcinającymi DN 80 mm, p nom = 0,4MPa do montażu na budynku wraz ze skrzynką o wym. 966 x 950 x 380 mm, wykonawstwo instalacji w gruncie z rur PE80/100 SDR-11 Ø 90 x 8,2 wg PN-EN1555-3, o łącznej długości L= 68,00 m, oraz z rury b/szwu czarna D1-CZ-A1 88 x 3,2 DN 80 wg PN/H-74219, o łącznej długości L= 2,00 m. Wykopy ręczne, wąsko przestrzenne, o głębokości ca 1m. W odległości min 5cm obok rury lub 5cm nad rurą, ułożyć drutu Cu DY-1,5mm 2 wg wg PN-E Rury obsypać piaskiem 10cm pod i do 10cm nad nią, a ponad rurami 40cm ułożyć taśmę TO-G/02 RABKA. Minimalna szerokość wykopów powinna wynosić S = dn + 0,2m =0,35m. W odległości min 1,2 m przed budynkiem przejść na instalację stalowa łącznikiem adaptacyjnym PE 90/Stal DN80. Rura stalowa D 80 powinna być izolowana fabrycznie taśmą polikenową żółtą na podkładzie Primer. Po każdorazowym zasypaniu warstwy wykopu grunt należy zagęścić. Grunt do zasypki rur gazowych klasy I lub II sypki, drobnoziarnisty, bez grud i kamieni, mineralny wg PN-B-02480, zagęszczany do 30 cm ponad rurę ręcznie a następnie mechanicznie, np. skoczkiem warstwy po 20 30cm. Zasypywanie ułożonego rurociągu i przewodów należy wykonywać szczególnie starannie; taśma i przewód znacznikowy nie może uleć zerwaniu i/lub przesunięciu. Następnie wykop zasypać gruntem rodzimym klasy III lub IV zagęszczonym do wskaźnika 95% +2 Is 95% -2 Proctora. Wilgotność zagęszczanego gruntu 80% wilgotności optymalnej. Projektowana instalacja w gruncie powinna posiadać 1m strefę ochronną (tj. po ½ m w każdą stronę), od osi rur gazowych, gdzie nie wolno podejmować jakichkolwiek czynności (sadzić drzew, krzewów wieloletnich, układać wzdłuż innych rur, budować innych budynków lub budowli na gruncie) mogących wpłynąć stan lub długowieczność instalacji w gruncie. PARAMETRY INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU Całość robót przy instalacji wewnętrznej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami/ oraz w oparciu o niniejsza dokumentację. Instalację gazową do kotłów z palnikiem gazowym projektuje się dla gazu ziemnego grupa E wg PN-C i ciśnieniu przed odbiornikiem gazowym 2 + 0,5 0,4 kpa. Instalację wykonać z rur przewodowych, stalowych, czarnych, atestowanych, bez szwu DN 150 i DN50 dla mediów palnych, spełniających wymogi normy PN-EN Połączenia poszczególnych rur należy wykonać przez spawanie i zabezpieczyć przed korozja. Przed odbiornikiem gazowym zamontować połączenia skręcane do zainstalowania kurka odcinającego oraz filtra. 7

8 Instalację mocować, co 1,5-2 m oraz max 0,5 m od odbiorników. Po pozytywnych próbach szczelności, instalację wewnętrzną należy oczyścić szczotkami drucianymi do 2 3 stopnia czystości wg. PN/H (ISO powierzchnia rury metaliczna, błyszcząca) i pomalować: farbą podkładową- ANKOR-(1x) oraz nawierzchniową ftalową ogólnego stosowania żółtą (2x co 24 h) zabezpieczając instalację przed korozją zewnętrzną. Na podejściach do odbiornika gazowego zamontować kurek gazowy. Przed kotłem gazowym wspawać mufkę DN15 do prób szczelności. Dopuszcza się podłączenie odbiornika przez zastosowanie elastycznych przewodów metalowych, atestowanych, do gazu ziemnego odpowiadającemu średnicy podejścia do aparatu gazowego, typu CATS L min =0,5 0,8m. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych. Pomieszczenie, w których będzie zainstalowany odbiornik gazowy musi spełniać następujące warunki: ciągła wymiana powietrza przez zainstalowanie kratek wentylacyjnych do czynnego kanału wentylacyjnego, rury spalinowe, kwasoodporne powinny być wyprowadzone min 1 DN rury ponad dach sąsiadującego z kotłownią budynku. przewody wentylacyjne i spalinowe powinny być niepalne, wywiew istniejący kanał niepalny Ø 150 cm, przewody wentylacyjne i spalinowe należy poddać przeglądowi i odbiorowi przez osobę uprawnioną, przyłącze spalin - komin rura kwasoodporna Ø min = 200/300 mm przyłącze nawiewu rura kwasoodporna Ø min = 250 mm II.4. MONTAŻ PRZEWODÓW GAZOWYCH. Przewody gazowe należy prowadzić po wewnętrznych powierzchniach ścian budynku. Należy zachować minimalna odległość 0,1m przy poziomych odcinkach w stosunku do innych przewodów, prowadzać je nad nimi, 0,02m przy skrzyżowaniu z innymi przewodami. Przy przejściu przez ścianę konstrukcyjną przewód gazowy prowadzić w rurze osłonowej. Armaturę odcinająca oraz inne elementy wyposażenia instalacji, należy tak sytuować, aby zapewnić do nich łatwy dostęp. Prowadzenie instalacji, średnice oraz usytuowanie przyboru gazowego pokazano na rzucie budynku i rozwinięciu aksonometrycznym instalacji. II.5. KOTŁOWNIA Kotłownia zaprojektowana jest w oddzielnym pomieszczeniu. Kubatura kotłowni - 3,10 m x 4,50 m x 4,00 m = 55,80 m 3 Moc kotłowni 2 x 125 kw = 250 kw Dla potrzeb centralnego ogrzewania zaprojektowano instalację dwukotłową w układzie szerego- 8

9 wym 2 x 125 kw opartą na wiszących kotłach kondensacyjnych Firmy Viessmann Vitodens W. W skład zestawu wchodzą: Regulator Vitotronic 100/300-K do eksploatacji sterowanej zależnie od pogody lub regulator sterowany temperaturą pomieszczenia Moduł Vitotrol 100/połączenie zdalne/. Kotły Vitodens W z regulatorem Vitotronic 100, typ HC1B. Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K. Zanurzeniowy czujnik temperatury. Kaskada hydrauliczna z izolacją cieplną i sprzęgłem hydraulicznym. Przyścienna rama montażowa. Osprzęt przyłączeniowy z wysokoefektywnymi pompami obiegowymi /klasa energetyczna A/ i izolacją cieplną. Zestaw przyłączeniowy dla każdego kotła grzewczego posiada następujące elementy: Przewody łączące. Pompę obiegowa (3-stopniowa lub o wysokiej wydajności). Zawory kulowe. Zawór do napełniania i spustowy. Zawór zwrotny klapowy. Zawór odcinający gazu. Zawór bezpieczeństwa. Izolację cieplną. Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy i obiegu grzewczego Vitotronic 300- K. Moduł komunikacyjny kaskady dla każdego kotła grzewczego. Ściany pomieszczeń kotłowni posiadają odporność ogniową EI 60, strop REI 60, natomiast drzwi do kotłowni należy wykonać jako otwierane na zewnątrz o klasie odporności ogniowej EI 30. Podłogę kotłowni wykonać z niepalnych materiałów. Zaleca się wykonanie posadzki z płytek typu gres lub materiału o podobnych własnościach. Ściany kotłowni powinny być do wysokości górnej granicy kotłów wyłożone glazurą /do wysokości 2,5 m ponad podłogę kotłowni/ lub pomalowane farbami niepowodującymi osiadania kurzu. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI. Pomieszczenie przeznaczone na kotłownię posiada wentylację grawitacyjną przewód wentylacyjny - wywiewny o średnicy Ø 150 mm zabezpieczający warunki sanitarne przebywającym tam ludziom oraz warunki przeciwpożarowe. Kratka kanału znajduje się pod sufitem kotłowni. ODPROWADZENIE SPALIN I DOSTARCZENIE POWIETRZA. Kotły pracujące w kaskadzie mogą pracować w systemie wspólnego odprowadzeniem spalin z 9

10 pobieraniem powietrza do spalania z zewnątrz. Dla odprowadzania spalin i dostarczania powietrza do spalania projektuje się system odprowadzenia spalin typu SPS-ZP-TC do kaskady 2 kotłów Vitodens 200-W, zamknięty, z przednią zabudową kontrolera spalin typu Abgas-Control oraz zbiorczym pobieraniem powietrza z zewnątrz przez tylną czerpnię. W skład systemu wchodzą: króćce kotła przystosowane do zbiorczego odprowadzania spalin, kolana przyłączeniowe, kontroler spalin typu Abgas Control zbiorczy kolektor spalin, króciec i syfon do odprowadzenia kondensatu, komplet uszczelek i opasek zaciskowych. Dla potrzeb odprowadzania spalin projektuje się przewód spalania Ø 200 mm od sufitu kotłowni jako przewód ocieplony Ø200/300 mm/ płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny ze stali kwasoodpornej, izolacja z wełny mineralnej min. 50 mm/ o długości L = 13,50 z czego część izolowana to 12,00 m. Dodatkowo w skład komina wchodzą: nasada kominowa, wyczystka z odkraplaczem, przejście przez dach oraz wspornik i obejmy ścienne. Dla potrzeb zasysania powietrza do spalania projektuje się przewód powietrza o średnicy Ø 250 mm i długości L = 2,00 m. W skład przewodu dostarczania powietrza do spalania wchodzą: nasada kominowa z płytą dachową, wspornik, obejma ścienna oraz przejście przez dach. Wszystkie w/w kanały wentylacyjne i spalinowe przed uruchomieniem kotłowni należy sprawdzić, a ich przydatność do użycia winna być udokumentowana przez osobę ze stosownymi uprawnieniami i potwierdzone odpowiednim protokołem. POMPY OBIEGOWE Zaprojektowano dwie pompy obiegowe Firmy Grundfos Typ MAGNA Seria 2000 i tak dla obwodu szkoły pompę obiegowe F oraz dla obwodu sali gimnastycznej z zapleczem pompę obiegową F. DOBÓR PRZEPONOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO. Wielkość naczynia wzbiorczego dobrano zgodnie z PN - 91/ B "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania." Ciśnienie 6 bar. Obliczenia dokonano w oparciu o program firmy REFLEX. Zgodnie z wytycznymi zastosowanymi do obliczeń dobiera się naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX N o pojemności V = 300 dcm 3, P = 6 bar. Średnica = 634 mm. Wysokość = mm. Waga 27,0 kg. Przyłącze 1". Przed oddaniem do użytkowania kotłowni gazowej należy uzyskać pozytywną opinię z Urzędu Dozoru Technicznego. 10

11 II.6. OBLICZENIA PRZEWODÓW Średnice dobrano tak, aby przy maksymalnym obciążeniu prędkość przepływu gazu nie przekroczyła 4,2 m/s (15120 m/h). Wymagana średnica przewodu ze względu na godzinowe zapotrzebowanie gazu dla projektowanych urządzeń: BUDYNEK ISTNIEJĄCY 4xOp 4x25 100,00 DN = = = = 0,04589m = 45, 89mm 3,14 xw 3,14 x ,80 Q p - obciążenie przewodu pod ciśnieniem ruchowym, m 3 /h, w - średnia prędkość przepływu m/h (4,2m/s), Dla zasilenia projektowanej instalacji gazowej dobrano do punktu pomiarowego rurociąg z PE DN 90 x 8,2 oraz rurociąg stalowy DN 80 (88,9 x 3,2). Za punktak pomiarowym rurociąg stalowy DN 50 (60,3x2,9) oraz rura stalowa DN 150 (168,3x4) /kumulacja gazu/ oraz rurociąg DN 25 (33,70 x 2,60) /podłączenie pieców/. WYMAGANA POJEMNOŚĆ KUMULACYJNA INSTALACJI GAZOWEJ. Wymagana minimalna pojemność kumulacyjna (poduszka gazowa) instalacji gazowej (przy B max = 25 m 3 /h): dla zapasu i obciążenia 0 100%: V 100% = Bmax gazu p 360 x (1+ ) 1000 dla zapasu i obciążenia 0 50%: = 25,00m 3 /h 360 x ( ) 1000 = 0,05787 m 3. Bmax gazu 25,00m 3 /h V 50% = = = 0,04263 m 3. p x (1+ ) 575 x (1+ ) Dla rur wg PN-EN1555-3, PE80/100 SDR-11 DN 90 x 8,2: L = 68,00 m Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 88,90 x 3,20 DN 80 L= 2,00 m Za punktem pomiarowym Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 168,3 x4,00 DN 150 L= 2,00 m Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 60,30 x 2,90 DN 50 L= 12,80 m Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 33,70 x 2,6 DN 25 L= 1,00 m Sumaryczna pojemność instalacji wynosi: V = V PE DN150 V PE DN50 + V DN25 = = 0,04039 m 3 + 0,02985 m 3 + 0,00064 m 3 = 0,07083 m 3 Co stanowi zapas regulacji w zakresie ponad 100%. II.7. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ. 11

12 Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U z późn. zmianami urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kw. Projektuje się instalację elektryczną do Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX. Z wolnego pola w rozdzielni NN należy wyprowadzić obwód YDY 3 x1,0 mm 2 do zasilania modułu alarmowego MD - 2.Z, który należy zainstalować na ścianie obok drzwi kotłowni. Moduł alarmowy MD - 2.Z montować obok drzwi kotłowni na wysokości ca 1,7m od podłogi. Moduł współdziała z detektorem gazu DEX-12 zainstalowanymi pionowo max 30 cm od sufit, w miejscu pokazanym na rysunku Nr 2 (nad palnikiem). Po wykryciu gazu przez detektor DEX-12 zasygnalizuje awarię instalacji gazowej przez lampę błyskową SL-32 próg I. W przypadku zwiększenia się koncentracji gazu moduł spowoduje włączenie się syreny akustycznej oraz zamknięcie kurka MAG-3 zainstalowanego w skrzynce kurka odcinającego przed budynkiem próg II. Sygnalizatory SL-32 montować przed wejściem do kotłowni na wysokości ca 2,2m od terenu. Alarm I: stężenie 5 10% DGW, Alarm II: stężenie 20 40% DGW. Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi: połączenie do głowicy MAG-3 - YDY 2x5, połączenie detektorów DEX - YDY 4x1mm 2 tylko okrągły!, syrena, lampa, zasilanie 220 V - YDY 2x1mm 2. Przewody należy prowadzić w korytkach lub rurach kablowych mocowanych na uchwytach. Podczas montażu systemu należy ściśle przestrzegać założeń zawartych w instrukcji montażu. II.8. SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ Wykonawca instalacji gazowych powinien wykonać, w obecności Inwestora, główną próbę szczelności instalacji gazowej. Wg PN-EN12327 przyrządy pomiarowe powinny być zgodne z PN-EN 837-1,2,3 lub warunkami technicznymi i powinny mieć ważne świadectwo wzorcowania. Przed próbami instalację przedmuchać sprężonym powietrzem w stronę na zewnątrz budynku. Próbę szczelności instalacji w gruncie należy wykonać powietrzem o nadciśnieniu p próby = 0,25MPa w czasie min. 1godz. Używać manometru tarczowego wg PN-EN 837:2000, dokładnego, o dużej tarczy typ M160 zakres 0 0,4MPa, błąd 0,6%. Następnie nie pomalowaną i z odłączonym odbiornikiem gazu oraz otwartym i zaślepionym kurkiem gazu instalację w budynku poddać sprawdzeniu na szczelność powietrzem o nadciśnieniu 100kPa (1atm.) w czasie min 0,5 godz. Sprawdzić szczelność na manometrze tarczowym wg PN- EN 837:2000, dokładnym o dużej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres 0 160kPa. Przed napełnieniem gazem instalacji gazowej wykonać próbę szczelności instalacji z zamontowanymi urządzeniami (kotłem, gazomierzem, reduktorem). Stosować manometr wodnym U-rurka (lub tarczowym M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6%) i nadciśnienie powietrza p=3,75kpa (co odpowiada mm H 2 O dla U-rurki) w czasie 30 min. Z prób należy sporządzić protokoły. SPADEK CIŚNIENIA PODCZAS PRÓB NIEDOPUSZCZALNY. I.9. INSTALACJA C.O. W ramach zmiany miejsca lokalizacji kotłowni zachodzi potrzeba zaprojektowania i wykonania 12

13 odcinka instalacji c.o. w celu zasilenia sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz dwóch grzejników w szatni. Zasilenie sali gimnastycznej oraz grzejników szatni należy wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych PEX-AL.-PEX, typoszeregu ciśnieniowego PN20 o średnicach Ø 16 i Ø 50. Po wyjściu z kotłowni przewody prowadzić po ścianie korytarza i sali gimnastycznej na wysokości około 2,70 m od posadzki w warstwie izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności na 1,5 ciśnienia roboczego W miejscach przejść przewodów przez ściany nośne stosować tuleje ochronne z rur PVC umożliwiające swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych należy zapewnić kompensację przewodów wykorzystując w tym celu naturalne załamania tras przewodów zapewni to samokompensację. Projektowaną instalację c.o. należy połączyć z istniejącą we wskazanych miejscach. II.10. UWAGI KOŃCOWE Wykonawca instalacji gazowej ma obowiązek używania materiałów, wyrobów i narzędzi posiadających dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r., a także zgodnie z ustawą o systemie zgodności Dz. U. Nr 166 poz.1360 z 2002r. z późniejszymi zmianami, które należy dołączyć jako załączniki do dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją. Wszelkie użyte materiały do budowy instalacji gazowej powinny posiadać oznakowanie lub. Wykonawca instalacji gazowej powinien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia budowlane wraz z członkostwem w izbie inżynierów budownictwa) branży sanitarnej. Po skończeniu robót należy zgłosić przewody wentylacyjne i spalinowe do kontroli poprawności działania. Odbiór robót przy instalacji gazowej polega na sprawdzeniu: aktualnych dopuszczeń poprzez sprawdzenie oznakowań (jw.) na: rury, materiały, armaturę, odbiorniki, ważności świadectw wzorcowania użytych manometrów, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji w gruncie, prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych i spalinowych (wymagana jest opinia o kominach stwierdzająca poprawności montażu kratek, drożności, szczelności i odpowiednie ciągi przewodów spalinowych i wentylacyjnych), zgodności wykonawstwa z projektem, trwałości mocowania instalacji i rozstaw uchwytów (poziomy co 1,5m, piony co 2,5m), wykonawstwa przejścia przez przegrodę budowlaną, 13

14 odległości od innych instalacji (tj. 10cm przy równoległym prowadzeniu przewodów gazowych i 2cm przy ich krzyżowaniu z innymi - z tym, że instalacja gazowa na gaz ziemny powinna być prowadzona ponad innymi instalacjami), głównej próbie szczelności (bez odbiorników gazu), poprawności malowania instalacji (dopiero po próbach szczelności). Urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR producenta tych urządzeń. Dopuszcza sie zastosowanie urządzeń producentów innych niż wskazane w opracowaniu z zachowaniem mocy urządzeń. Do każdego z urządzeń należy doprowadzić energię elektryczną zgodnie z DTR. Bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez Użytkownika instalacji. INSTALACJA GAZOWA powinna być poddana RAZ NA ROK okresowej kontroli eksploatacyjnej PRZEWODY SPALINOWE i WENTYLACYJNE NALEŻY KONTROLOWAĆ - DWA RAZY w ROKU. Prawidłowość wentylacji powinna być potwierdzona pomiarami anemometrem. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju, co najmniej 0,016m 2 oraz najmniejszy wymiar przekroju, co najmniej 0,1m Zabronione jest stosowanie zbiorczych przewodów wentylacyjnych. II.11. WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ W celu zasilenia w energię elektryczną urządzeń projektowanej kotłowni należy: wykonać zasilenie projektowanej kotłowni z istniejącej szafki elektrycznej umieszczonej na zewnętrznej ścianie klatki schodowej, zamontować rozdzielnie elektryczną wraz z zabezpieczeniami na ścianie zewnętrznej kotłowni, wykonać oświetlenie kotłowni i pomieszczenia sąsiedniego, włącznik oświetlenia kotłowni umieścić na ścianie zewnętrznej kotłowni, doprowadzić przewody do zasilenia pieców c.o. oraz modułu sterowniczego MD - 2.Z. II.12. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L.p Nazwa Materiału Ilość Dostawca 1 Trójnik 200/200 1 szt. Dowolny producent 2 Redukcja 200/160, 160/90 2 szt. Dowolny producent 3 Zasuwa DN 80, klucz, skrzynka 1 kpl. Dowolny producent 4 Rura PE DN 90 68,0 m Dowolny producent 5 Rura Stalowa czarna DN 150 2,0 m Dowolny producent 6 Rura stalowa czrna DN 80+ łacznik adaptacyjny 2,0 m Dowolny producent 7 Rura Stalowa czarna DN 50 12,8 m Dowolny producent 8 Rura Stalowa czarna DN 25 1,0 m Dowolny producent 9 Rura Stalowa czarna DN 100 8,0 m Dowolny producent 10 Rura ocynkowana DN 50 10,0 m Dowolny producent 14

15 11 Punkt pomiarowy z gazomierzem G 25 i zaworem MAG 3 1 kpl. EM - GAZ s.c. Warszawa Instalację dwukotłową w układzie szeregowym 2 x 125 kw opartą na wiszących kotłach kondensacyjnych Firmy Viessma Vitodens W. W skład zestawu wchodzą: Regulator Vitotronic 100/300-K do eksploatacji sterowanej zależnie od pogody lub regulator sterowany temperaturą pomieszczenia Moduł Vitotrol 100/połączenie zdalne/. Kotły Vitodens W z regulatorem Vitotronic 100, typ HC1B. Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K. Zanurzeniowy czujnik temperatury. Kaskada hydrauliczna z izolacją cieplną i sprzęgłem hydraulicznym. Przyścienna rama montażowa. Osprzęt przyłączeniowy z wysokoefektywnymi 12 pompami obiegowymi /klasa energetyczna A/ i izolacjącieplną. Zestaw przyłączeniowy dla każdego kotła grzewczego posiada następujące elementy: 1 kpl. Viessmann Przewody łączące. Pompę obiegowa (3-stopniowa lub o wysokiej wydajności). Zawory kulowe. Zawór do napełniania i spustowy. Zawór zwrotny klapowy. Zawór odcinający gazu. Zawór bezpieczeństwa. Izolację cieplną. Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy i obiegu grzewczego Vitotronic 300-K. Moduł komunikacyjny kaskady dla każdego kotła grzewczego 13 Odprowadzenia spalin typu SPS-ZP-TC do kaskady 2 kotłów Vitodens 200-W, zamknięty, z przednią zabudową kontrolera spalin typu Abgas-Control oraz zbiorczym pobieraniem powietrza 1 kpl. Viessmann z zewnątrz przez tylną czerpnię 14 Komin Ø 200/300 izolowany 11,0 m Komin - Flex 15 Komin Ø 200 nieizolowany 2,5 m Komin - Flex 16 Nasada kominowa 1 szt. Komin - Flex 17 Wyczystka z odkraplaczem 1 kpl. Komin - Flex 18 Przejście przez dach 1 szt. Komin - Flex 19 Wspornik 1 szt. Komin - Flex 20 Obejmy ścienne 12 szt. Komin - Flex 21 Kanał zasysania powietrza Ø 250 3,0 m Komin - Flex 22 Kolano Ø szt. Komin - Flex 23 Nasada kominowa 1 szt. Komin - Flex 24 Przejście przez dach 1 szt. Komin - Flex 25 Płyta dachowa 1 szt. Komin - Flex 26 Obejmy ścienne 1 szt. Komin - Flex 27 Wspornik 1 szt. Komin - Flex 28 Pompa obiegowa MAGNA Seria 2000 c.o F 1 szt. Grundfos 29 Pompa obiegowa MAGNA Seria 2000 c.o F 1 szt. Grundfos 30 Naczynie wzbiorcze N szt. Reflex 15

16 31 Manometr tarczowy O (0,16 Mp) gwint ½" 7 szt. LECHAR 32 Termometr tarczowy O gwint ½" 6 szt. LECHAR 33 Zawór trójdrogowy DN 65 1 szt. LECHAR 34 Zawór trójdrogowy DN 50 1 szt. LECHAR 35 Zawór DN 65 5 szt. Dowolny producent 36 Zawór DN 50 5 szt. Dowolny producent 37 Zawór regulacyjny DN 65 1 szt. Danfoss 38 Zawór regulacyjny DN 50 1 szt. Danfoss 39 Zawór zwrotny klapowy DN 65 1 szt. LECHAR 40 Zawór zwrotny klapowy DN 50 1 szt. LECHAR 41 Czujnik temperatury na zasilaniu 2 szt. Viessmann 42 Filtr siatkowy kołnierzowy 1 szt. HAWLE 43 Odpowietrznik ½" 2 szt, Afrizo 44 Studnia schładzająca Ø 600 mm, H = 1,00 m 1 szt. Dowolny producent 45 Odprowadzenie wody ze studni schładzającej PVC DN 110 3,5 m Dowolny producent 46 Odprowadzenie kondensatu PVC DN 50 6,0 m Dowolny producent 47 Detektor DEX szt. GAZEX 48 Moduł sterowniczy MD - 2.Z 1 szt. GAZEX 49 Syrena i lampa SL - 32, 12 V 110 db 1 kpl. GAZEX 50 Głowica MAG-3 DN 50 1 szt Poz Rura polipropylenowa stabilizowane PEX-AL.-PEX PN 20 DN m Wavin 52 Rura polipropylenowa stabilizowane PEX-AL.-PEX PN 20 DN m Wavin 53 Ocieplenie rury DN ,0 m Rokwool 54 Ocieplenie rury DN 16 24,0 m Rokwool 55 Ocieplenie rury DN 100 8,0 m Rokwool 56 Kabel YDY 3 x 2,5 mm 2 20,0 m Dowolny producent 57 Kabel YDY 3 x 1,5 mm 2 30,0 m Dowolny producent 58 Kabel YDY 3 x 1,0 mm 2 10,0 m Dowolny producent 59 Kabel YDY 3 x 1,0 mm 2 4,0 m Dowolny producent 60 Kabel YDY 2 x 5,0 mm 2 8,0 m Dowolny producent 61 Kabel YDY 2 x 1,0 mm 2 okrągły 5,0 m Dowolny producent 62 Kabel YDY 4 x 1,0 x 0,5 mm 2 8,0 m Dowolny producent 63 Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 0,03 1 szt. ABB 64 Bezpiecznik nadprądowy automat 10 A 2 szt. ABB 65 Bezpiecznik nadprądowy automat 6 A 2 szt. ABB 66 Tablica rozdzielcza 6 pól 1 szt. ABB 67 Rura ochronna do kabla z tworzywa 60,0 m Dowolny producent Dopuszcza się zastosowanie kotłów, armatury oraz materiałów dowolnych producentów o równoważnych parametrach. PROJEKTANT: inż. Arkadiusz Łojewski Upr. MAZ/0211/POOS/07 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Dariusz Ciszewski Upr. PDL/0116/PWOS/11 16

17 INFORMACJA DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA OPRACOWANIA PLANU B I O Z (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA OSTRÓW MAZOWIECKA DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 564/10 RODZAJ OPRACOWANIA: INSTALACJA GAZOWA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE I WEWNĘTRZNA W BUDYNKU, KOTŁOWNIA GAZOWA ORAZ INSTALACJA C.O. INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE UL. SŁONECZNA 4, OSTRÓW MAZOWIECKA BRANŻA: Sanitarna PROJEKTANT: inż. Arkadiusz Łojewski Upr. MAZ/0211/POOS/07 Październik 2014 rok 17

18 Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje: budowę instalacji gazowej, wyposażenie kotłowni gazowej oraz instalacja c.o. - prace na wysokości do 3,5 m nad poziomem posadzki. wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) prace na wysokości jw. 1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych budynku mieszkalnego. 2. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: wykonanie instalacji gazowej 3. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: porażenie prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi zasilanych padem elektrycznym. Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunięcia. zatrucia, poparzenia przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki). Czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót malarskich. prace prowadzone na wysokości powyżej 3,5 m nad poziomem terenu. Czasokres prac prowadzonych na wysokości jw. zagrożenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robót gazo niebezpiecznych. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: podczas wykonywania robót budowlano montanowych należy stosować się do przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP. 4. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku pożaru, awarii i innych zagrożeń: dla celów ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych budynku. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia r.) OPRACOWAŁ: 18

19 Włączenie do istniejącej instalacj gazowej Trójnik 200/80 PE DN 90 x 8,2 L = 6,00 m g Zasuwa odcinająca DN 80 1,60 m 0,65 m 0,65 m g PE DN 90 x 8,2 L= 62,0 m Punkt pomiarowy z gazomierzem G 25 1,60 m 0,50 m Stal DN 80 g L= 1,2 m Łącznik adaptacyjny PE/Stal 90/80 Nazwa firmy PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 Temat Instalacja gazowa zewnętrzna w gruncie i wewnętrzna w budynku, kotłownia gazowa oraz instalacja c.o. Tytuł rysunku Projekt zagospodarowania działki numer ewidencyjny 564/10 Inwestor Autor projektu Wykonał Sprawdził Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie ul. Słoneczna 4, Ostrów Mazowiecka inż. Arkadiusz Łojewski Upr.MAZ/0211/POOS/07 mgr inż. Dariusz Ciszewski Upr. PDL/0116/PWOS/11 Data Skala Nr rys : 500 1

20 p=0,00 kpa Włączenie do istniejącej instalacji c.o. Φ=55000 W (28,5) m (28,7) m 16 x 2,0 (5,9) m 16 x 2,0 (5,9) m CAL_600/100 [5 el] 16 x 2,0 (2,9) m 16 x 2,0 (3,5) m CAL_600/100 [12 el]

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O.

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O. Projektowany kanał wentylacyjny - nawiewny typu "Z" 50 x 40 cm 0,70 m Vitocell 300-V 200 l VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 Istniejacy kanał wenylacyjny - wywiewny 14

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul.

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska 44 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki podłączenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECZNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Kładki nr 24. Podstawa opracowania. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Dla obiektu: Budynek gimnazjum Jasienica ul. Szkolna dz. ew. nr 829 gm. Tłuszcz Budowa instalacji gazowych Inwestor: Gmina Tłuszcz 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 IMIĘ I

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot BESSKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 22 058 558 47 92 Nr umowy: /2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt: Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawy opracowania 2. Zakres projektu 3. Cel inwestycji 4. Opis ogólny 5. Projektowane rozwiązania techniczne 5. Uwagi końcowe 6. Zestawienie urządzeń i armatury na instalacji

Bardziej szczegółowo

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej 1. Wprowadzenie, warunki ogólne 1. Zadanie Termomodernizacja budynku ZSPiG w Szczyrku ul. Szkolna 9. 1. Remont Źródła Ciepła i Instalacji Grzewczej 2. Niniejsze Opracowanie Projekt Budowlany Przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE  J U W A  Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Grodziszczach Przyłącze gazu średniego E wg PN-C-04750

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Grodziszczach Przyłącze gazu średniego E wg PN-C-04750 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: OBIEKT: TEMAT : ADRES : JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTANT: ASYSTENCI : SPRAWDZAJĄCY: ul. Głogowska 3 59-150 Grębocice Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Grodziszczach Przyłącze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Inwestor: LTG NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. dotyczy: ul. Marcelińska 34 / Niecała 1, 3, 3A, 5 w Poznaniu Opracował: Przemysław Wasielewski (upr. bud. nr 202/90/PW)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ DLA BUDYNKÓW WARSZTATÓW I SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZEPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo