PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA OSTRÓW MAZOWIECKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA"

Transkrypt

1 EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA OSTRÓW MAZOWIECKA DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 564/10 RODZAJ OPRACOWANIA: INSTALACJA GAZOWA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE I WEWNĘTRZNA W BUDYNKU, KOTŁOWNIA GAZOWA ORAZ INSTALACJA C.O. INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE UL. SŁONECZNA 4, OSTRÓW MAZOWIECKA BRANŻA: Sanitarna PROJEKTANT: inż. Arkadiusz Łojewski Upr. MAZ/0211/POOS/07 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Dariusz Ciszewski Upr. PDL/0116/PWOS/11 Październik 2014 rok

2 SPIS ZAWARTOŚCI DO PROJEKTU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I.1. Przedmiot opracowania str. - 4 I.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania; str. - 5 I.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; str. - 4 I.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego; str. - 5 I.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; str. - 5 I.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego; str. - 5 I.7.Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; str. - 5 I.8.Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych; str. - 5 II OPIS TECHNICZNY II.1. Zakres opracowania str. 6 II.2. Stan istniejący str. 6 II.3. Instalacja materiały str. 6 II.4. Montaż przewodów gazowych str. 8 2

3 II.5. Kotłownia str. 8 II.6. Obliczenia przewodów str. 10 II.7. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej str. 11 II.8. Sprawdzenie instalacji str. 12 II.9. Instalacja c.o. str. 12 II.10. Uwagi końcowe str. 13 II.11.Wytyczne dla branży elektrycznej str. 14 II.12. Zestawienie materiałów str. 14 II.13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. 17 II. ZAŁĄCZNIKI III.1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego str. 19 III.2. Uprawnienia projektanta str. 20 III.3. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów str. 20 III.4. Uprawnienia sprawdzającego str. 21 III.5. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów str. 21 III.6. Mapa do celów projektowych str. 22 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA IV.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr 1. str. 23 IV.2. Rzut instalacji c.o., instalacji gazowej wraz z systemem bezp. GX rys. nr 2.. str. 24 IV.3. Schemat aksonometryczny instalacji gazowej rys. nr 3.. str. 25 IV.4. Punkt pomiarowy gazu rys. nr 4.. str. 26 IV.5. Schemat instalacji w gruncie rys. nr 5.. str. 27 IV.6. Przejście instalacji gazowej przez przegrody rys. nr str. 28 IV.7. Profil instalacji gazowej rys. nr str. 29 IV.8. Schemat kotłowni rys. nr str. 30 IV.9. Schemat mocowania komina oraz kanału nawiewnego rys. nr 9... str. 31 IV.10. Schemat systemu bezpieczeństwa GX rys. nr 10. str. 32 3

4 I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej, dobór kotłów c.o. oraz instalacja c.o. do sali sportowej oraz adaptacja pomieszczeń na kotłownię dla potrzeb centralnego ogrzewania na działce o numerze geodezyjnym 564/10 położonej przy ulicy Słonecznej 4 w Starym Lubiejewie, Ostrów Mazowiecka. Przedmiotem opracowania projektu zagospodarowania działki jest instalacja gazowa w gruncie (tzw. zewnętrzna). Przyłączany do sieci gazowej budynek zasilany będzie z istniejącej na działce instalacji gazowej gazu niskiego ciśnienia. Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano następujące materiały: - mapę sytuacyjną nieruchomości Dz. Nr 564/10 w skali 1:500, - inwentaryzacja budynku szkoły, - inwentaryzacja budynku przeznaczonego na kotłownię, - obowiązujące normy i przepisy: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156), Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U I.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania; Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach miejscowości Stare Lubiejewo, powiat ostrowski. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej, dobór kotłów c.o. oraz instalacja c.o. do sali sportowej oraz adaptacja pomieszczeń na kotłownię dla potrzeb centralnego ogrzewania na działce o numerze geodezyjnym 564/10. I. 3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 4

5 Projektuje się instalację gazową, która w żaden sposób nie wpłynie na zmianę układów komunikacyjnych oraz dróg pożarowych, jedynym elementem widocznym po budowie będzie punkt pomiarowy umieszczony na ścianie budynku i skrzynka do zasuwy. I.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego; Po wykonaniu instalacji gazowej w gruncie zostanie rura gazowa o średnicy Ø 90 mm zajmująca w rzucie poziomym powierzchnię 6,12 m 2. I.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej Projektowana instalacja gazowa w żaden sposób nie wpłynie niekorzystnie na środowisko, inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Prawo Ochrony środowiska i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. Nr 213, poz Aktualny stan zagospodarowania przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu. I.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego; Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego oraz osuwaniem się mas ziemnych i niebezpieczeństwem powodzi. I.7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; Teren na którym budowana będzie instalacja gazowa nie jest położony w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami, inwestycja nie wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków. I.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych; Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia 5

6 geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U Ze względu na głębokość wykopów do głębokości 1,2 m p.p.t. obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ponieważ stwierdzone warunki są proste, a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. II. OPIS TECHNICZNY II.1. ZAKRES OPRACOWANIA. Zakresem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej, dobór kotłów c.o. oraz instalacja c.o. do sali sportowej oraz adaptacja pomieszczeń na kotłownię dla potrzeb centralnego ogrzewania na działce o numerze geodezyjnym 564/10 położonej przy ulicy Słonecznej 4 w Starym Lubiejewie, Ostrów Mazowiecka. II.2. STAN ISTNIEJĄCY Budynek szkoły zaopatrywany jest obecnie z istniejącej kotłowni gazowej. Kotłownia oprócz budynku szkoły ogrzewała w przeszłości warsztaty szkolne które obecnie są nieczynne. Obecna kotłownia na obecne warunki jest przewymiarowana i wymaga pilnego remontu. Nieopłacalność inwestowania w wypracowaną kotłownie spowodowała konieczność wykonania drugiej, odpowiedniej do obecnych warunków zapotrzebowania na moc cieplną, nowoczesnej kotłowni. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ PARTER PIĘTRA Pomieszczenia szkoły m 2 x 3,5m = 1.781,50 m 3 Sala gimnastyczna z zapleczem 340 m 2 x 6,5 m = 2.210,00 m 3 I, II, III = 3 x 458,38 m 2 x 3,50 m = 4.813,00 m 2 Łączna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń = 2.224,02 m 2 Łączna kubatura ogrzewanych pomieszczeń = 8.804,50 m 3. II.3. INSTALACJA MATERIAŁY. PARAMETRY INSTALACJI GAZOWEJ W GRUNCIE Całość robót przy instalacji zewnętrznej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U. Nr 97 poz z 2001r./ oraz w oparciu o niniejsza dokumentację. W zakres niezbędnej budowy instalacji gazowej na zewnątrz budynku wchodzi: Wykonanie włączenia do istniejącej instalacji gazowej, montaż szafki pod węzeł pomiarowy na ścianie budynku kotłowni, 6

7 montaż kształtki PE 90/Stal 80 izolowanej taśmą polikenową Kurec z kurkiem odcinającymi DN 80 mm, p nom = 0,4MPa do montażu na budynku wraz ze skrzynką o wym. 966 x 950 x 380 mm, wykonawstwo instalacji w gruncie z rur PE80/100 SDR-11 Ø 90 x 8,2 wg PN-EN1555-3, o łącznej długości L= 68,00 m, oraz z rury b/szwu czarna D1-CZ-A1 88 x 3,2 DN 80 wg PN/H-74219, o łącznej długości L= 2,00 m. Wykopy ręczne, wąsko przestrzenne, o głębokości ca 1m. W odległości min 5cm obok rury lub 5cm nad rurą, ułożyć drutu Cu DY-1,5mm 2 wg wg PN-E Rury obsypać piaskiem 10cm pod i do 10cm nad nią, a ponad rurami 40cm ułożyć taśmę TO-G/02 RABKA. Minimalna szerokość wykopów powinna wynosić S = dn + 0,2m =0,35m. W odległości min 1,2 m przed budynkiem przejść na instalację stalowa łącznikiem adaptacyjnym PE 90/Stal DN80. Rura stalowa D 80 powinna być izolowana fabrycznie taśmą polikenową żółtą na podkładzie Primer. Po każdorazowym zasypaniu warstwy wykopu grunt należy zagęścić. Grunt do zasypki rur gazowych klasy I lub II sypki, drobnoziarnisty, bez grud i kamieni, mineralny wg PN-B-02480, zagęszczany do 30 cm ponad rurę ręcznie a następnie mechanicznie, np. skoczkiem warstwy po 20 30cm. Zasypywanie ułożonego rurociągu i przewodów należy wykonywać szczególnie starannie; taśma i przewód znacznikowy nie może uleć zerwaniu i/lub przesunięciu. Następnie wykop zasypać gruntem rodzimym klasy III lub IV zagęszczonym do wskaźnika 95% +2 Is 95% -2 Proctora. Wilgotność zagęszczanego gruntu 80% wilgotności optymalnej. Projektowana instalacja w gruncie powinna posiadać 1m strefę ochronną (tj. po ½ m w każdą stronę), od osi rur gazowych, gdzie nie wolno podejmować jakichkolwiek czynności (sadzić drzew, krzewów wieloletnich, układać wzdłuż innych rur, budować innych budynków lub budowli na gruncie) mogących wpłynąć stan lub długowieczność instalacji w gruncie. PARAMETRY INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU Całość robót przy instalacji wewnętrznej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami/ oraz w oparciu o niniejsza dokumentację. Instalację gazową do kotłów z palnikiem gazowym projektuje się dla gazu ziemnego grupa E wg PN-C i ciśnieniu przed odbiornikiem gazowym 2 + 0,5 0,4 kpa. Instalację wykonać z rur przewodowych, stalowych, czarnych, atestowanych, bez szwu DN 150 i DN50 dla mediów palnych, spełniających wymogi normy PN-EN Połączenia poszczególnych rur należy wykonać przez spawanie i zabezpieczyć przed korozja. Przed odbiornikiem gazowym zamontować połączenia skręcane do zainstalowania kurka odcinającego oraz filtra. 7

8 Instalację mocować, co 1,5-2 m oraz max 0,5 m od odbiorników. Po pozytywnych próbach szczelności, instalację wewnętrzną należy oczyścić szczotkami drucianymi do 2 3 stopnia czystości wg. PN/H (ISO powierzchnia rury metaliczna, błyszcząca) i pomalować: farbą podkładową- ANKOR-(1x) oraz nawierzchniową ftalową ogólnego stosowania żółtą (2x co 24 h) zabezpieczając instalację przed korozją zewnętrzną. Na podejściach do odbiornika gazowego zamontować kurek gazowy. Przed kotłem gazowym wspawać mufkę DN15 do prób szczelności. Dopuszcza się podłączenie odbiornika przez zastosowanie elastycznych przewodów metalowych, atestowanych, do gazu ziemnego odpowiadającemu średnicy podejścia do aparatu gazowego, typu CATS L min =0,5 0,8m. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych. Pomieszczenie, w których będzie zainstalowany odbiornik gazowy musi spełniać następujące warunki: ciągła wymiana powietrza przez zainstalowanie kratek wentylacyjnych do czynnego kanału wentylacyjnego, rury spalinowe, kwasoodporne powinny być wyprowadzone min 1 DN rury ponad dach sąsiadującego z kotłownią budynku. przewody wentylacyjne i spalinowe powinny być niepalne, wywiew istniejący kanał niepalny Ø 150 cm, przewody wentylacyjne i spalinowe należy poddać przeglądowi i odbiorowi przez osobę uprawnioną, przyłącze spalin - komin rura kwasoodporna Ø min = 200/300 mm przyłącze nawiewu rura kwasoodporna Ø min = 250 mm II.4. MONTAŻ PRZEWODÓW GAZOWYCH. Przewody gazowe należy prowadzić po wewnętrznych powierzchniach ścian budynku. Należy zachować minimalna odległość 0,1m przy poziomych odcinkach w stosunku do innych przewodów, prowadzać je nad nimi, 0,02m przy skrzyżowaniu z innymi przewodami. Przy przejściu przez ścianę konstrukcyjną przewód gazowy prowadzić w rurze osłonowej. Armaturę odcinająca oraz inne elementy wyposażenia instalacji, należy tak sytuować, aby zapewnić do nich łatwy dostęp. Prowadzenie instalacji, średnice oraz usytuowanie przyboru gazowego pokazano na rzucie budynku i rozwinięciu aksonometrycznym instalacji. II.5. KOTŁOWNIA Kotłownia zaprojektowana jest w oddzielnym pomieszczeniu. Kubatura kotłowni - 3,10 m x 4,50 m x 4,00 m = 55,80 m 3 Moc kotłowni 2 x 125 kw = 250 kw Dla potrzeb centralnego ogrzewania zaprojektowano instalację dwukotłową w układzie szerego- 8

9 wym 2 x 125 kw opartą na wiszących kotłach kondensacyjnych Firmy Viessmann Vitodens W. W skład zestawu wchodzą: Regulator Vitotronic 100/300-K do eksploatacji sterowanej zależnie od pogody lub regulator sterowany temperaturą pomieszczenia Moduł Vitotrol 100/połączenie zdalne/. Kotły Vitodens W z regulatorem Vitotronic 100, typ HC1B. Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K. Zanurzeniowy czujnik temperatury. Kaskada hydrauliczna z izolacją cieplną i sprzęgłem hydraulicznym. Przyścienna rama montażowa. Osprzęt przyłączeniowy z wysokoefektywnymi pompami obiegowymi /klasa energetyczna A/ i izolacją cieplną. Zestaw przyłączeniowy dla każdego kotła grzewczego posiada następujące elementy: Przewody łączące. Pompę obiegowa (3-stopniowa lub o wysokiej wydajności). Zawory kulowe. Zawór do napełniania i spustowy. Zawór zwrotny klapowy. Zawór odcinający gazu. Zawór bezpieczeństwa. Izolację cieplną. Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy i obiegu grzewczego Vitotronic 300- K. Moduł komunikacyjny kaskady dla każdego kotła grzewczego. Ściany pomieszczeń kotłowni posiadają odporność ogniową EI 60, strop REI 60, natomiast drzwi do kotłowni należy wykonać jako otwierane na zewnątrz o klasie odporności ogniowej EI 30. Podłogę kotłowni wykonać z niepalnych materiałów. Zaleca się wykonanie posadzki z płytek typu gres lub materiału o podobnych własnościach. Ściany kotłowni powinny być do wysokości górnej granicy kotłów wyłożone glazurą /do wysokości 2,5 m ponad podłogę kotłowni/ lub pomalowane farbami niepowodującymi osiadania kurzu. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI. Pomieszczenie przeznaczone na kotłownię posiada wentylację grawitacyjną przewód wentylacyjny - wywiewny o średnicy Ø 150 mm zabezpieczający warunki sanitarne przebywającym tam ludziom oraz warunki przeciwpożarowe. Kratka kanału znajduje się pod sufitem kotłowni. ODPROWADZENIE SPALIN I DOSTARCZENIE POWIETRZA. Kotły pracujące w kaskadzie mogą pracować w systemie wspólnego odprowadzeniem spalin z 9

10 pobieraniem powietrza do spalania z zewnątrz. Dla odprowadzania spalin i dostarczania powietrza do spalania projektuje się system odprowadzenia spalin typu SPS-ZP-TC do kaskady 2 kotłów Vitodens 200-W, zamknięty, z przednią zabudową kontrolera spalin typu Abgas-Control oraz zbiorczym pobieraniem powietrza z zewnątrz przez tylną czerpnię. W skład systemu wchodzą: króćce kotła przystosowane do zbiorczego odprowadzania spalin, kolana przyłączeniowe, kontroler spalin typu Abgas Control zbiorczy kolektor spalin, króciec i syfon do odprowadzenia kondensatu, komplet uszczelek i opasek zaciskowych. Dla potrzeb odprowadzania spalin projektuje się przewód spalania Ø 200 mm od sufitu kotłowni jako przewód ocieplony Ø200/300 mm/ płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny ze stali kwasoodpornej, izolacja z wełny mineralnej min. 50 mm/ o długości L = 13,50 z czego część izolowana to 12,00 m. Dodatkowo w skład komina wchodzą: nasada kominowa, wyczystka z odkraplaczem, przejście przez dach oraz wspornik i obejmy ścienne. Dla potrzeb zasysania powietrza do spalania projektuje się przewód powietrza o średnicy Ø 250 mm i długości L = 2,00 m. W skład przewodu dostarczania powietrza do spalania wchodzą: nasada kominowa z płytą dachową, wspornik, obejma ścienna oraz przejście przez dach. Wszystkie w/w kanały wentylacyjne i spalinowe przed uruchomieniem kotłowni należy sprawdzić, a ich przydatność do użycia winna być udokumentowana przez osobę ze stosownymi uprawnieniami i potwierdzone odpowiednim protokołem. POMPY OBIEGOWE Zaprojektowano dwie pompy obiegowe Firmy Grundfos Typ MAGNA Seria 2000 i tak dla obwodu szkoły pompę obiegowe F oraz dla obwodu sali gimnastycznej z zapleczem pompę obiegową F. DOBÓR PRZEPONOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO. Wielkość naczynia wzbiorczego dobrano zgodnie z PN - 91/ B "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania." Ciśnienie 6 bar. Obliczenia dokonano w oparciu o program firmy REFLEX. Zgodnie z wytycznymi zastosowanymi do obliczeń dobiera się naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX N o pojemności V = 300 dcm 3, P = 6 bar. Średnica = 634 mm. Wysokość = mm. Waga 27,0 kg. Przyłącze 1". Przed oddaniem do użytkowania kotłowni gazowej należy uzyskać pozytywną opinię z Urzędu Dozoru Technicznego. 10

11 II.6. OBLICZENIA PRZEWODÓW Średnice dobrano tak, aby przy maksymalnym obciążeniu prędkość przepływu gazu nie przekroczyła 4,2 m/s (15120 m/h). Wymagana średnica przewodu ze względu na godzinowe zapotrzebowanie gazu dla projektowanych urządzeń: BUDYNEK ISTNIEJĄCY 4xOp 4x25 100,00 DN = = = = 0,04589m = 45, 89mm 3,14 xw 3,14 x ,80 Q p - obciążenie przewodu pod ciśnieniem ruchowym, m 3 /h, w - średnia prędkość przepływu m/h (4,2m/s), Dla zasilenia projektowanej instalacji gazowej dobrano do punktu pomiarowego rurociąg z PE DN 90 x 8,2 oraz rurociąg stalowy DN 80 (88,9 x 3,2). Za punktak pomiarowym rurociąg stalowy DN 50 (60,3x2,9) oraz rura stalowa DN 150 (168,3x4) /kumulacja gazu/ oraz rurociąg DN 25 (33,70 x 2,60) /podłączenie pieców/. WYMAGANA POJEMNOŚĆ KUMULACYJNA INSTALACJI GAZOWEJ. Wymagana minimalna pojemność kumulacyjna (poduszka gazowa) instalacji gazowej (przy B max = 25 m 3 /h): dla zapasu i obciążenia 0 100%: V 100% = Bmax gazu p 360 x (1+ ) 1000 dla zapasu i obciążenia 0 50%: = 25,00m 3 /h 360 x ( ) 1000 = 0,05787 m 3. Bmax gazu 25,00m 3 /h V 50% = = = 0,04263 m 3. p x (1+ ) 575 x (1+ ) Dla rur wg PN-EN1555-3, PE80/100 SDR-11 DN 90 x 8,2: L = 68,00 m Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 88,90 x 3,20 DN 80 L= 2,00 m Za punktem pomiarowym Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 168,3 x4,00 DN 150 L= 2,00 m Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 60,30 x 2,90 DN 50 L= 12,80 m Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 33,70 x 2,6 DN 25 L= 1,00 m Sumaryczna pojemność instalacji wynosi: V = V PE DN150 V PE DN50 + V DN25 = = 0,04039 m 3 + 0,02985 m 3 + 0,00064 m 3 = 0,07083 m 3 Co stanowi zapas regulacji w zakresie ponad 100%. II.7. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ. 11

12 Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U z późn. zmianami urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kw. Projektuje się instalację elektryczną do Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX. Z wolnego pola w rozdzielni NN należy wyprowadzić obwód YDY 3 x1,0 mm 2 do zasilania modułu alarmowego MD - 2.Z, który należy zainstalować na ścianie obok drzwi kotłowni. Moduł alarmowy MD - 2.Z montować obok drzwi kotłowni na wysokości ca 1,7m od podłogi. Moduł współdziała z detektorem gazu DEX-12 zainstalowanymi pionowo max 30 cm od sufit, w miejscu pokazanym na rysunku Nr 2 (nad palnikiem). Po wykryciu gazu przez detektor DEX-12 zasygnalizuje awarię instalacji gazowej przez lampę błyskową SL-32 próg I. W przypadku zwiększenia się koncentracji gazu moduł spowoduje włączenie się syreny akustycznej oraz zamknięcie kurka MAG-3 zainstalowanego w skrzynce kurka odcinającego przed budynkiem próg II. Sygnalizatory SL-32 montować przed wejściem do kotłowni na wysokości ca 2,2m od terenu. Alarm I: stężenie 5 10% DGW, Alarm II: stężenie 20 40% DGW. Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi: połączenie do głowicy MAG-3 - YDY 2x5, połączenie detektorów DEX - YDY 4x1mm 2 tylko okrągły!, syrena, lampa, zasilanie 220 V - YDY 2x1mm 2. Przewody należy prowadzić w korytkach lub rurach kablowych mocowanych na uchwytach. Podczas montażu systemu należy ściśle przestrzegać założeń zawartych w instrukcji montażu. II.8. SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ Wykonawca instalacji gazowych powinien wykonać, w obecności Inwestora, główną próbę szczelności instalacji gazowej. Wg PN-EN12327 przyrządy pomiarowe powinny być zgodne z PN-EN 837-1,2,3 lub warunkami technicznymi i powinny mieć ważne świadectwo wzorcowania. Przed próbami instalację przedmuchać sprężonym powietrzem w stronę na zewnątrz budynku. Próbę szczelności instalacji w gruncie należy wykonać powietrzem o nadciśnieniu p próby = 0,25MPa w czasie min. 1godz. Używać manometru tarczowego wg PN-EN 837:2000, dokładnego, o dużej tarczy typ M160 zakres 0 0,4MPa, błąd 0,6%. Następnie nie pomalowaną i z odłączonym odbiornikiem gazu oraz otwartym i zaślepionym kurkiem gazu instalację w budynku poddać sprawdzeniu na szczelność powietrzem o nadciśnieniu 100kPa (1atm.) w czasie min 0,5 godz. Sprawdzić szczelność na manometrze tarczowym wg PN- EN 837:2000, dokładnym o dużej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres 0 160kPa. Przed napełnieniem gazem instalacji gazowej wykonać próbę szczelności instalacji z zamontowanymi urządzeniami (kotłem, gazomierzem, reduktorem). Stosować manometr wodnym U-rurka (lub tarczowym M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6%) i nadciśnienie powietrza p=3,75kpa (co odpowiada mm H 2 O dla U-rurki) w czasie 30 min. Z prób należy sporządzić protokoły. SPADEK CIŚNIENIA PODCZAS PRÓB NIEDOPUSZCZALNY. I.9. INSTALACJA C.O. W ramach zmiany miejsca lokalizacji kotłowni zachodzi potrzeba zaprojektowania i wykonania 12

13 odcinka instalacji c.o. w celu zasilenia sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz dwóch grzejników w szatni. Zasilenie sali gimnastycznej oraz grzejników szatni należy wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych PEX-AL.-PEX, typoszeregu ciśnieniowego PN20 o średnicach Ø 16 i Ø 50. Po wyjściu z kotłowni przewody prowadzić po ścianie korytarza i sali gimnastycznej na wysokości około 2,70 m od posadzki w warstwie izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności na 1,5 ciśnienia roboczego W miejscach przejść przewodów przez ściany nośne stosować tuleje ochronne z rur PVC umożliwiające swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych należy zapewnić kompensację przewodów wykorzystując w tym celu naturalne załamania tras przewodów zapewni to samokompensację. Projektowaną instalację c.o. należy połączyć z istniejącą we wskazanych miejscach. II.10. UWAGI KOŃCOWE Wykonawca instalacji gazowej ma obowiązek używania materiałów, wyrobów i narzędzi posiadających dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r., a także zgodnie z ustawą o systemie zgodności Dz. U. Nr 166 poz.1360 z 2002r. z późniejszymi zmianami, które należy dołączyć jako załączniki do dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją. Wszelkie użyte materiały do budowy instalacji gazowej powinny posiadać oznakowanie lub. Wykonawca instalacji gazowej powinien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia budowlane wraz z członkostwem w izbie inżynierów budownictwa) branży sanitarnej. Po skończeniu robót należy zgłosić przewody wentylacyjne i spalinowe do kontroli poprawności działania. Odbiór robót przy instalacji gazowej polega na sprawdzeniu: aktualnych dopuszczeń poprzez sprawdzenie oznakowań (jw.) na: rury, materiały, armaturę, odbiorniki, ważności świadectw wzorcowania użytych manometrów, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji w gruncie, prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych i spalinowych (wymagana jest opinia o kominach stwierdzająca poprawności montażu kratek, drożności, szczelności i odpowiednie ciągi przewodów spalinowych i wentylacyjnych), zgodności wykonawstwa z projektem, trwałości mocowania instalacji i rozstaw uchwytów (poziomy co 1,5m, piony co 2,5m), wykonawstwa przejścia przez przegrodę budowlaną, 13

14 odległości od innych instalacji (tj. 10cm przy równoległym prowadzeniu przewodów gazowych i 2cm przy ich krzyżowaniu z innymi - z tym, że instalacja gazowa na gaz ziemny powinna być prowadzona ponad innymi instalacjami), głównej próbie szczelności (bez odbiorników gazu), poprawności malowania instalacji (dopiero po próbach szczelności). Urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR producenta tych urządzeń. Dopuszcza sie zastosowanie urządzeń producentów innych niż wskazane w opracowaniu z zachowaniem mocy urządzeń. Do każdego z urządzeń należy doprowadzić energię elektryczną zgodnie z DTR. Bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez Użytkownika instalacji. INSTALACJA GAZOWA powinna być poddana RAZ NA ROK okresowej kontroli eksploatacyjnej PRZEWODY SPALINOWE i WENTYLACYJNE NALEŻY KONTROLOWAĆ - DWA RAZY w ROKU. Prawidłowość wentylacji powinna być potwierdzona pomiarami anemometrem. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju, co najmniej 0,016m 2 oraz najmniejszy wymiar przekroju, co najmniej 0,1m Zabronione jest stosowanie zbiorczych przewodów wentylacyjnych. II.11. WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ W celu zasilenia w energię elektryczną urządzeń projektowanej kotłowni należy: wykonać zasilenie projektowanej kotłowni z istniejącej szafki elektrycznej umieszczonej na zewnętrznej ścianie klatki schodowej, zamontować rozdzielnie elektryczną wraz z zabezpieczeniami na ścianie zewnętrznej kotłowni, wykonać oświetlenie kotłowni i pomieszczenia sąsiedniego, włącznik oświetlenia kotłowni umieścić na ścianie zewnętrznej kotłowni, doprowadzić przewody do zasilenia pieców c.o. oraz modułu sterowniczego MD - 2.Z. II.12. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L.p Nazwa Materiału Ilość Dostawca 1 Trójnik 200/200 1 szt. Dowolny producent 2 Redukcja 200/160, 160/90 2 szt. Dowolny producent 3 Zasuwa DN 80, klucz, skrzynka 1 kpl. Dowolny producent 4 Rura PE DN 90 68,0 m Dowolny producent 5 Rura Stalowa czarna DN 150 2,0 m Dowolny producent 6 Rura stalowa czrna DN 80+ łacznik adaptacyjny 2,0 m Dowolny producent 7 Rura Stalowa czarna DN 50 12,8 m Dowolny producent 8 Rura Stalowa czarna DN 25 1,0 m Dowolny producent 9 Rura Stalowa czarna DN 100 8,0 m Dowolny producent 10 Rura ocynkowana DN 50 10,0 m Dowolny producent 14

15 11 Punkt pomiarowy z gazomierzem G 25 i zaworem MAG 3 1 kpl. EM - GAZ s.c. Warszawa Instalację dwukotłową w układzie szeregowym 2 x 125 kw opartą na wiszących kotłach kondensacyjnych Firmy Viessma Vitodens W. W skład zestawu wchodzą: Regulator Vitotronic 100/300-K do eksploatacji sterowanej zależnie od pogody lub regulator sterowany temperaturą pomieszczenia Moduł Vitotrol 100/połączenie zdalne/. Kotły Vitodens W z regulatorem Vitotronic 100, typ HC1B. Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K. Zanurzeniowy czujnik temperatury. Kaskada hydrauliczna z izolacją cieplną i sprzęgłem hydraulicznym. Przyścienna rama montażowa. Osprzęt przyłączeniowy z wysokoefektywnymi 12 pompami obiegowymi /klasa energetyczna A/ i izolacjącieplną. Zestaw przyłączeniowy dla każdego kotła grzewczego posiada następujące elementy: 1 kpl. Viessmann Przewody łączące. Pompę obiegowa (3-stopniowa lub o wysokiej wydajności). Zawory kulowe. Zawór do napełniania i spustowy. Zawór zwrotny klapowy. Zawór odcinający gazu. Zawór bezpieczeństwa. Izolację cieplną. Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy i obiegu grzewczego Vitotronic 300-K. Moduł komunikacyjny kaskady dla każdego kotła grzewczego 13 Odprowadzenia spalin typu SPS-ZP-TC do kaskady 2 kotłów Vitodens 200-W, zamknięty, z przednią zabudową kontrolera spalin typu Abgas-Control oraz zbiorczym pobieraniem powietrza 1 kpl. Viessmann z zewnątrz przez tylną czerpnię 14 Komin Ø 200/300 izolowany 11,0 m Komin - Flex 15 Komin Ø 200 nieizolowany 2,5 m Komin - Flex 16 Nasada kominowa 1 szt. Komin - Flex 17 Wyczystka z odkraplaczem 1 kpl. Komin - Flex 18 Przejście przez dach 1 szt. Komin - Flex 19 Wspornik 1 szt. Komin - Flex 20 Obejmy ścienne 12 szt. Komin - Flex 21 Kanał zasysania powietrza Ø 250 3,0 m Komin - Flex 22 Kolano Ø szt. Komin - Flex 23 Nasada kominowa 1 szt. Komin - Flex 24 Przejście przez dach 1 szt. Komin - Flex 25 Płyta dachowa 1 szt. Komin - Flex 26 Obejmy ścienne 1 szt. Komin - Flex 27 Wspornik 1 szt. Komin - Flex 28 Pompa obiegowa MAGNA Seria 2000 c.o F 1 szt. Grundfos 29 Pompa obiegowa MAGNA Seria 2000 c.o F 1 szt. Grundfos 30 Naczynie wzbiorcze N szt. Reflex 15

16 31 Manometr tarczowy O (0,16 Mp) gwint ½" 7 szt. LECHAR 32 Termometr tarczowy O gwint ½" 6 szt. LECHAR 33 Zawór trójdrogowy DN 65 1 szt. LECHAR 34 Zawór trójdrogowy DN 50 1 szt. LECHAR 35 Zawór DN 65 5 szt. Dowolny producent 36 Zawór DN 50 5 szt. Dowolny producent 37 Zawór regulacyjny DN 65 1 szt. Danfoss 38 Zawór regulacyjny DN 50 1 szt. Danfoss 39 Zawór zwrotny klapowy DN 65 1 szt. LECHAR 40 Zawór zwrotny klapowy DN 50 1 szt. LECHAR 41 Czujnik temperatury na zasilaniu 2 szt. Viessmann 42 Filtr siatkowy kołnierzowy 1 szt. HAWLE 43 Odpowietrznik ½" 2 szt, Afrizo 44 Studnia schładzająca Ø 600 mm, H = 1,00 m 1 szt. Dowolny producent 45 Odprowadzenie wody ze studni schładzającej PVC DN 110 3,5 m Dowolny producent 46 Odprowadzenie kondensatu PVC DN 50 6,0 m Dowolny producent 47 Detektor DEX szt. GAZEX 48 Moduł sterowniczy MD - 2.Z 1 szt. GAZEX 49 Syrena i lampa SL - 32, 12 V 110 db 1 kpl. GAZEX 50 Głowica MAG-3 DN 50 1 szt Poz Rura polipropylenowa stabilizowane PEX-AL.-PEX PN 20 DN m Wavin 52 Rura polipropylenowa stabilizowane PEX-AL.-PEX PN 20 DN m Wavin 53 Ocieplenie rury DN ,0 m Rokwool 54 Ocieplenie rury DN 16 24,0 m Rokwool 55 Ocieplenie rury DN 100 8,0 m Rokwool 56 Kabel YDY 3 x 2,5 mm 2 20,0 m Dowolny producent 57 Kabel YDY 3 x 1,5 mm 2 30,0 m Dowolny producent 58 Kabel YDY 3 x 1,0 mm 2 10,0 m Dowolny producent 59 Kabel YDY 3 x 1,0 mm 2 4,0 m Dowolny producent 60 Kabel YDY 2 x 5,0 mm 2 8,0 m Dowolny producent 61 Kabel YDY 2 x 1,0 mm 2 okrągły 5,0 m Dowolny producent 62 Kabel YDY 4 x 1,0 x 0,5 mm 2 8,0 m Dowolny producent 63 Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 0,03 1 szt. ABB 64 Bezpiecznik nadprądowy automat 10 A 2 szt. ABB 65 Bezpiecznik nadprądowy automat 6 A 2 szt. ABB 66 Tablica rozdzielcza 6 pól 1 szt. ABB 67 Rura ochronna do kabla z tworzywa 60,0 m Dowolny producent Dopuszcza się zastosowanie kotłów, armatury oraz materiałów dowolnych producentów o równoważnych parametrach. PROJEKTANT: inż. Arkadiusz Łojewski Upr. MAZ/0211/POOS/07 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Dariusz Ciszewski Upr. PDL/0116/PWOS/11 16

17 INFORMACJA DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA OPRACOWANIA PLANU B I O Z (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA OSTRÓW MAZOWIECKA DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 564/10 RODZAJ OPRACOWANIA: INSTALACJA GAZOWA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE I WEWNĘTRZNA W BUDYNKU, KOTŁOWNIA GAZOWA ORAZ INSTALACJA C.O. INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE UL. SŁONECZNA 4, OSTRÓW MAZOWIECKA BRANŻA: Sanitarna PROJEKTANT: inż. Arkadiusz Łojewski Upr. MAZ/0211/POOS/07 Październik 2014 rok 17

18 Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje: budowę instalacji gazowej, wyposażenie kotłowni gazowej oraz instalacja c.o. - prace na wysokości do 3,5 m nad poziomem posadzki. wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) prace na wysokości jw. 1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych budynku mieszkalnego. 2. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: wykonanie instalacji gazowej 3. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: porażenie prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi zasilanych padem elektrycznym. Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunięcia. zatrucia, poparzenia przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki). Czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót malarskich. prace prowadzone na wysokości powyżej 3,5 m nad poziomem terenu. Czasokres prac prowadzonych na wysokości jw. zagrożenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robót gazo niebezpiecznych. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: podczas wykonywania robót budowlano montanowych należy stosować się do przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP. 4. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku pożaru, awarii i innych zagrożeń: dla celów ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych budynku. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia r.) OPRACOWAŁ: 18

19 Włączenie do istniejącej instalacj gazowej Trójnik 200/80 PE DN 90 x 8,2 L = 6,00 m g Zasuwa odcinająca DN 80 1,60 m 0,65 m 0,65 m g PE DN 90 x 8,2 L= 62,0 m Punkt pomiarowy z gazomierzem G 25 1,60 m 0,50 m Stal DN 80 g L= 1,2 m Łącznik adaptacyjny PE/Stal 90/80 Nazwa firmy PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 Temat Instalacja gazowa zewnętrzna w gruncie i wewnętrzna w budynku, kotłownia gazowa oraz instalacja c.o. Tytuł rysunku Projekt zagospodarowania działki numer ewidencyjny 564/10 Inwestor Autor projektu Wykonał Sprawdził Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie ul. Słoneczna 4, Ostrów Mazowiecka inż. Arkadiusz Łojewski Upr.MAZ/0211/POOS/07 mgr inż. Dariusz Ciszewski Upr. PDL/0116/PWOS/11 Data Skala Nr rys : 500 1

20 p=0,00 kpa Włączenie do istniejącej instalacji c.o. Φ=55000 W (28,5) m (28,7) m 16 x 2,0 (5,9) m 16 x 2,0 (5,9) m CAL_600/100 [5 el] 16 x 2,0 (2,9) m 16 x 2,0 (3,5) m CAL_600/100 [12 el]

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo