Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej"

Transkrypt

1 pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel NIP REGON Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej OBIEKT : Obiekt zespołów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle ADRES : Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Ul. Słoneczna 2 dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/ Kadzidło INWESTOR : Powiat Ostrołecki Ul. Plac Gen. J. Bema Ostrołeka AUTOR: mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Marek Godlewski Ostrołęka, maj 2009 r.

2 1.0. Podstawa opracowania 2.0. Zakres opracowania 3.0. Instalacja wod-kan OPIS TECHNICZNY 4.0. Instalacja centralnego ogrzewania 5.0. Kotłownia gazowa 6.0. Wentylacja mechaniczna 7.0. Uwagi końcowe 8.0. Oświadczenie ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW RYSUNKI Projekt zagospodarowania terenu inwestycji (projekt architektoniczny) Rzuty przyziemia instalacja wod-kan rys. 1 Rzut przyziemia instalacja co rys. 2 Rzut przyziemia wentylacja rys. 3 Schemat technologiczny kotłowni rys. 4 Schemat montaŝowy komina rys. 5 2

3 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - projekt architektoniczny budynku - karty katalogowe armatury i urządzeń - obowiązujące normy i wytyczne 2. Zakres opracowania W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej w obiekcie strzelnicy rekreacyjno - sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/8. 3. Instalacja wod-kan 3.1. Instalacja wody zimnej Woda do celów sanitarnych doprowadzona będzie przyłączem wodociągowym wykonanym z rur PE63 z istniejącego wodociągu PE90 na działce Inwestora (wg odrębnego opracowania). Opomiarowanie pobranej wody odbywać się będzie w pomieszczeniu technicznym za pomocą wodomierza WS6,0 Dn32 model 02. Przyłącze wody do budynku projektuje się z rur wodociągowych wysokociśnieniowych PE63, PN10, SDR13.6. W celu ochrony źródła wody przed wtórnym zanieczyszczeniem wody na wejściu do budynku zaprojektowano zawór zwrotny antyskaŝeniowy EA251 Dn40 firmy DANFOSS. Przyłącze wody zimnej doprowadzone będzie do pomieszczenia technicznego znajdującego się na parterze budynku. Maksymalne, chwilowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi 7,2m 3 /h, dobowe 4,8m 3 /dobę. Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur warstwowych, polietylenowych systemu UNIPIPE firmy UPONOR. Rury naleŝy łączyć kształtkami PPSU zaciskanymi. Prowadzenie przewodów przewidziano w posadzce i w bruzdach ściennych. Przejścia przez elementy konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych o długości co najmniej o 1cm większych od grubości ścian. Przejście miedzy tuleją, a przewodem 3

4 naleŝy uszczelnić materiałem trwale elastycznym. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu prób szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 6mm przeznaczonymi do zabetonowania 3.2. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej Ciepła woda na potrzeby sanitarne przygotowywana będzie w projektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Instalację ciepłej wody wykonać tak jak instalację wody zimnej. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu próby szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 9mm Instalacja cyrkulacyjna Ze względu na znaczną odległość punków poboru od zasobnika ciepłej wody uŝytkowej zaprojektowano instalację cyrkulacyjną. Instalację cyrkulacyjną wykonać tak jak instalację ciepłej wody. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu próby szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 9mm 3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej Piony, rurociągi kanalizacyjne w budynku oraz podejścia zaprojektowano z rur PVC. Do kontroli przewodów przewidziano czyszczaki rewizyjne zamykane hermetycznie. Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych rurami wywiewnymi Dn160 i zaworami napowietrzającymi typu DURGO. Prowadzenie leŝaków kanalizacyjnych zaprojektowano pod posadzką parteru w gruncie. Podejścia do przyborów sanitarnych naleŝy prowadzić tak, aby istniała moŝliwość ich całkowitego zabudowania. W pomieszczeniach wyposaŝonych w pisuary zaprojektowano wpusty podłogowe Dn50 typ HL301 firmy HL SIFONE i zawory czerpalne ze złączką do węŝa. Wpust naleŝy wyposaŝyć w kratki ze stali nierdzewnej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na działce Iwestora. 4

5 4. Instalacja centralnego ogrzewania 4.1. Opis ogólny Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe w układzie poziomym z przewodami prowadzonymi w posadzce. Elementami grzejnymi w instalacji będą grzejniki stalowe płytowe firmy PURMO typ V11, 22 o wysokości 30 i 60cm z podłączeniem dolnym. Grzejniki naleŝy wyposaŝyć w armaturę podłączeniową Vekolux N firmy HEIMEIER umoŝliwiającą odcięcie grzejnika, napełnienie i opróŝnienie. Przewody centralnego ogrzewania naleŝy wykonać z rur polietylenowych systemu UNIPIPE firmy UPONOR. Rury naleŝy połączyć kształtkami PPSU zaciskanymi. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu próby szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 9mm Obliczenia cieplne i hydrauliczne Obliczenia współczynników przenikania ciepła, zapotrzebowania mocy do celów grzewczych oraz obliczenia instalacji: dobór średnic przewodów, grubości izolacji i wielkości grzejników oraz nastaw wstępnych zaworów wykonano przy pomocy pakietu programów komputerowych o nazwie "IMI OZC" i "IMI CO". Obliczenia strat ciepła budynku wykonano dla temp. zewnętrznej -20 o C (III strefa klimatyczna). Parametry instalacji: Tabela 1. Parametry obliczeniowe instalacji CO Moc obliczeniowa [kw] 52,4 Temperatury obliczeniowe [ o C] 60/45 Przepływ [m 3 /h] 3, Regulacja mocy cieplnej instalacji Regulacja hydrauliczna instalacji grzejnikowej wykonana zostanie poprzez dobór nastaw wkładek zaworowych w grzejnikach, zaworów grzejnikowych w przypadku grzejników oraz za pomocą zaworu trójdrogowego zamontowanego w pomieszczeniu technicznym. 5

6 4.4. Odpowietrzenie i odwodnienie Odpowietrzenie przewidziano przy pomocy ręcznych zaworów odpowietrzających umieszczonych na grzejnikach. Odwodnienie przewodów zaprojektowano do pomieszczenia technicznego oraz poprzez śrubunki przyłączeniowe grzejników Źródło dostawy ciepła Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z kotłowni opalanej gazem GZ Wskazówki dotyczące montaŝu instalacji Niedozwolone jest prowadzenie przewodów pomiędzy dwoma punktami stałymi (trójnikami, podejściami do grzejników) dokładnie w linii prostej. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŝy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 0,6MPa, trwającą 24 h. Podczas płukania instalacji sprawdzić całkowite otwarcie zaworów grzejnikowych: zawór bez głowicy, nastawa wstępna "max". 5. Kotłownia gazowa 5.1. Pomieszczenie kotłowni Pomieszczenie kotłowni winno spełniać następujące wymagania: Drzwi wejściowe do kotłowni powinny posiadać próg o wysokości 4 cm. Posadzka w kotłowni do wysokości 15cm powinna być wykonana jako nieiskrząca (wyłoŝyć gresem). Ściany oraz sufit pomalować farbą emulsyjną. Wykonać wentylację nawiewną do pomieszczenia kotłowni kanałem blaszanym o wymiarach 40x25cm wyposaŝonym od strony kotłowni w kratkę umoŝliwiającą zmniejszenie przekroju do 50%. Wywiew w kotłowni zaprojektowano kanałem wentylacji grawitacyjnej o średnicy DN250 wyprowadzonym ponad dach budynku i zakończonym wywietrzakiem W pomieszczeniu kotłowni wykonać studzienkę schładzającą z dwóch kręgów betonowych 80x30x8cm. Kręgi i dno studzienki zabezpieczyć środkiem przeciwwodnym, np. HYDROSTOP. Studzienkę przykryć włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. 6

7 Zastosować elementy instalacji elektrycznej w wykonaniu przeciwwybuchowym 5.2. Technologia kotłowni Informacje ogólne Przyjęto schemat technologiczny kotłowni dwufunkcyjnej pracującej na potrzeby centralnego ogrzewania grzejnikowego, ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Kocioł Do pokrycia potrzeb cieplnych budynku strzelnicy dobrano kaskadę kotłów wiszących, kondensacyjnych firmy VIESSMANN typ Vitodens 200 o mocy 66kW sztuk 3. Łączna moc kotłowni wynosi 198kW. Kotły wraz z automatyką i systemem kominowym w kotłowni dostarczone będą jako pakiet. Automatyka kotłowni dostarczona będzie jako pakiet do kaskady kotłów. W skład automatyki wejdzie regulator kaskadowy firmy VIESSMANN typ Vitotronic 333 i regulator obiegu grzewczego z mieszaczem typ Vitotronic 050 HK1W. Regulatory podłączone będą poprzez magistralę systemową. Do regulatorów podłączone będą czujniki: temperatury wody zasilającej (wbudowany w kotle), temperatury zewnętrznej (na wyposaŝeniu regulatora) temperatury obiegów z mieszaczami (zamówić dodatkowo) temperatury na zasilaniu sprzęgła hydraulicznego (na wyposaŝeniu regulatora) Regulator prowadzi regulację "pogodową" sterując kaskadą kotłów, zaworami mieszającymi, pompami: obiegowymi i kotłowymi oraz posiada niezaleŝny system regulacji czasowej poszczególnych obiegów. Czujnik temperatury zewnętrznej naleŝy umieścić na północnej lub północnowschodniej elewacji budynku, na wysokości około 2,5 3,0m z dala od okien i otworów wentylacyjnych Zawory trójdrogowe W celu indywidualnej regulacji sekcji grzejnikowej dobrano zawór trójdrogowy HRB-3 sterowny siłownikiem AMB-162 firmy DANFOSS. 7

8 Sprzęgło hydrauliczne W celu odseparowania hydraulicznego obiegów kotłowych i instalacyjnych dobrano sprzęgło hydrauliczne typu WARTOWNIK (z funkcją zwrotnicy hydraulicznej) firmy MEIBES Zasobnik c.w.u. Przygotowanie c.w.u. odbywać się będzie w podgrzewaczu zasobnikowym z węŝownicą grzejną zasilaną wodą z kotła. Dobrano zasobnikowy podgrzewacz wody Vitocell-V produkcji VIESSMANN. Wielkość zasobnika została dobrana na podstawie wypływu z punktów czerpalnych i czasów rozbioru c.w.u. Zasobnik naleŝy ustawić na podmurówce o wysokości 10cm. Fundament obramować ceownikiem Pompy Jako pompę obiegową sekcji grzejnikowej dobrano pompę elektroniczną bezdławnicową, produkcji LFP Leszno typ 25POe60C. Ładowanie zasobnika ciepłej wody odbywać się będzie pompą LFP Leszno typ 32POr80C Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia Projektuje się zabezpieczenie kotłowni w systemie zamkniętym, według PN-B przy pomocy naczynia wzbiorczego przeponowego i zaworu bezpieczeństwa Napełnianie zładu Napełnianie zładu wodą wodociągową. Połączenie z instalacją wodociągową węŝem giętkim, tylko na czas napełniania. Na przewodzie uzupełniającym przewidziano zawór do napełniania instalacji grzewczych firmy SYR Odwodnienie Przewidziano spusty z rozdzielaczy Dn25. Kotły wyposaŝone są we własne spusty Dn20. Spusty nie powinny być wykorzystywane do napełniania zładu ze względu na brak redukcji ciśnienia i moŝliwość uszkodzenia naczynia wzbiorczego przy zasileniu wodą o ciśnieniu powyŝej 3bar Odprowadzenie spalin Odprowadzenie spalin z kotłowni przewiduje się kominem systemowym firmy VIESSMANN. Średnica nominalna komina 200mm. Wysokość czynna około 6m. Komin naleŝy połączyć z kotłem czopuchem systemowym o średnicy Dn150. 8

9 Instalacja gazowa Projekt instalacji gazowej zawarty jest w odrębnym opracowaniu Materiały Rurociągi w kotłowni wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem według PN-79/H łączonych przez spawanie. Jako armaturę odcinającą zastosowano kurki kulowe z króćcami gwintowanymi, PN 10, temperatura pracy do 100 o C. Armatura zwrotna - zawór zwrotny przelotowy "Perfexim" nr kat. 6200, PN20, t= 110 o C. Jako odwodnienia i odpowietrzenia zastosować kurki kulowe i odpowietrzniki automatyczne. Izolację wykonać z otulin z pianki poliuretanowej Thermaflex lub równorzędnej, o grubości izolacji 1,3 cm na zasilaniu i 0,9 cm na powrocie Uwagi końcowe kotłownia Nie obciąŝać kotła cięŝarem podłączanych rurociągów. Przy montaŝu urządzeń przestrzegać zaleceń z załączonych do urządzeń instrukcji. Nie wykonywać prac spawalniczych w pobliŝu zainstalowanych urządzeń AKPiA. Zabezpieczenie przed korozją wykonać poprzez dwukrotne pomalowanie farbą ftalową. Oczyszczenie rur ręczne. Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. Instalacja elektryczna powinna być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Kotłowni nie uwaŝa się za pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi. Nie wymaga ona ciągłego dozoru, a jedynie okresowej konserwacji i utrzymania w czystości. Płukanie, próby i rozruch instalacji i urządzeń wykonać zgodnie z "Wytycznymi tymczasowymi wykonania i odbioru robót" Tom II oraz Dokumentacją Techniczno- Ruchową producenta kotłów w obecności wykonawcy i uŝytkownika. 6. Wentylacja mechaniczna 6.1. Opis przyjętych rozwiązań technologicznych wentylacji W celu zapewnienia wymaganych względami higienicznymi parametrów powietrza wewnętrznego oraz wymaganej czystości powietrza zaprojektowano wentylację mechaniczną. 9

10 6.2. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego Ilość powietrza w układach wentylacyjnych. Układ wentylacyjny Nr pom Nazwa Powierzchnia Kubatura Ilość powietrza nawiewanego Ilość powietrza usuwanego Krotność wymian [m2] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h] NW1 2 Hall + widownia ,9 NW1 3 Biuro kierownika 9, ,1 NW1 4 Kasa 4, ,4 NW1 5 Śluza 11, ,7 NW1 6 Sterownia ,3 NW1 7 Podręczny magazyn uzbrojenia 7, ,1 NW2 8 Hala strzelań ,0 NW1 9 Magazyn tarcz ,5 NW1 10 Pomieszczenie pierwszej pomocy 9, ,1 NW1 11 Pomieszczenie czyszczenia broni 11, ,4 NW1 12 Strzelnica pneumatyczna 76, ,9 NW1 13 Bar - sklepik 8, ,9 NW1 15 Zaplecze gospodarcze 5, ,6 16 WC damskie 9, ,9 17 WC niepełnospr. 3, ,2 18 WC męskie 11, ,0 NW1 19 Sala instruktaŝowa 32, ,2 20 Pom sprzątaczki 7, ,1 21 Pom. hig.sanit. 4, ,3 NW1 22 Szatnia 11, ,8 NW1 23 Przebieralnia 2, ,1 24 Pom hig. sanit. 4, ,3 NW1 25 Szatnia 11, ,3 Układ wentylacyjny NW2 -centrala wentylacyjna VS-30-L-PH Układ wentylacyjny NW1 -centrala wentylacyjna 2 typ VS-75-R-PH Wyciąg z sanitariatów Rozdział powietrza do pomieszczeń Nawiew i wyciąg powietrza z i do pomieszczeń realizowany będzie od stropu 6.4. Dobór urządzeń Centrala wentylacyjna ogólna NW1 W celu dostarczenia powietrza o wymaganych parametrach dobrano nasępujące centrale wentylacyjne: Centrala firmy VTS Clima typ VS-400-L-PMHC/FSS obsługująca halę strzelniczą. W centrali realizowane będą następujące procesy obróbki powietrza: 10

11 - filtracja na filtrze wstępnym klasy EU5 - odzysk ciepła na wymienniku krzyŝowym - podgrzewanie powietrza do wymaganej temperatury na nagrzewnicy wodnej o parametrach 60/50 o C - spręŝanie powietrza przy pomocy wentylatora nawiewnego osiowego - filtracja na filtrze klasy EU7 Parametry powietrza do doboru centrali VS-400-L-PMHC/FSS; - ilość powietrza nawiewanego m 3 /h - ilość powietrza usuwanego m 3 /h - temperatura powietrza nawiewanego zima 20 o C - ciśnienie dyspozycyjne nawiew 300Pa - ciśnienie dyspozycyjne wyciąg 350Pa Sterowanie pracą central odbywać się będzie automatyką umoŝliwiającą regulację temperatury i wydajności powietrza jak równieŝ okresowe przewietrzanie pomieszczeń. Wentylatory wyposaŝone będą w falowniki umoŝliwiające płynną zmianę prędkości obrotowej i wydajności. Centrala firmy VTS Clima typ VS-55-R-PHC/F obsługująca pozostałą część budynku. W centrali realizowane będą następujące procesy obróbki powietrza: - filtracja na filtrze wstępnym klasy EU5 - odzysk ciepła na wymienniku krzyŝowym - podgrzewanie powietrza do wymaganej temperatury na nagrzewnicy wodnej o parametrach 60/50 o C - spręŝanie powietrza przy pomocy wentylatora nawiewnego osiowego - filtracja na filtrze klasy EU7 Parametry powietrza do doboru centrali VS-400-L-PMHC/FSS; - ilość powietrza nawiewanego 4760 m 3 /h - ilość powietrza usuwanego 3540 m 3 /h - temperatura powietrza nawiewanego zima 20 o C - ciśnienie dyspozycyjne nawiew 250Pa - ciśnienie dyspozycyjne wyciąg 250Pa Sterowanie pracą central odbywać się będzie automatyką umoŝliwiającą regulację temperatury i wydajności powietrza jak równieŝ okresowe przewietrzanie pomieszczeń. Wentylatory wyposaŝone będą w falowniki umoŝliwiające płynną zmianę prędkości obrotowej i wydajności. 11

12 Układ wyciągowy z sanitariatów Wyciąg powietrza w sanitariatów odbywać się będzie za pomocą układów wyciągowych z wentylatorami kanałowymi, filtrami i anemostatami wyciągowymi. Dobrano następujące typy wentylatorów: - wentylator kanałowy TD-500/160 współpracujący z filtrem kanałowym DF-200 firmy VENTURE INDUSTRIE. Głośność wentylatora 24dB(A) nie wymaga zastosowania tłumika Czerpnia i wyrzutnia powietrza Czerpnie i wyrzutnie powietrza są zintegrowane z centralami wentylacyjnymi Przewody wentylacyjne Zaprojektowano sieć przewodów wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej w wykonaniu SPIRO i kanałów prostokątnych typu A/I. Przewody naleŝy prowadzić w obszarze technicznym nad stropem pomieszczeń zgodnie z graficzną częścią niniejszego opracowania. Kanały podwiesić do stropu za pomocą obejm mocujących w odstępach nie większych niŝ 10 średnic kanałów. Mocowania muszą występować przy kaŝdym rozwidleniu przewodów. Wszystkie kanały wentylacyjne zarówno nawiewne jak i wyciągowe naleŝy zaizolować wełną mineralną o grubości 5cm w płaszczu z folii aluminiowej. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować wełną mineralną o grubości 10cm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wytycznymi firmy ROCKWOOL. Przejścia przez ściany wykonać jako szczelne. Lokalizacja przewodów, kratek nawiewnych i wyciągowych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania Nawiewniki i wywiewniki Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawiewniki wirowe, anemostaty, kratki nawiewne i wyciągowe firmy CWK Łódź. Nawiewniki i wywiewniki naleŝy wyposaŝyć w przepustnice regulacyjne Regulacja instalacji Nadmiar ciśnienia w przewodach wentylacyjnych redukowany będzie za pomocą przepustnic regulacyjnych mocowanych w newralgicznych punktach instalacji i przy kaŝdym z elementów nawiewnych i wyciągowych. 12

13 Regulację instalacji nawiewnej i wyciągowej naleŝy wykonać eksploatacyjnie. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić szczegółowe sprawdzenie wydatków nawiewu i wywiewu za pomocą przyrządów pomiarowych Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zasilane będą z projektowanej kotłowni gazowej Zestawienie mocy przedstawiono w poniŝszej tabeli: Lp. Centrala Wymagana moc [kw] 1 VS-400-L-PMHC/FSS 197,2/98,6* 3 VS-55-R-PHC/F 36,6 RAZEM 135,2 *-moc nagrzewnicy przyjęta przy recyrkulacji powietrza 50% (szybkie ogrzanie pomieszczenia) Wytyczne montaŝowe Przewody zasilająco sterujące prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Uruchomienie central i regulację automatyki przeprowadza serwis producenta. 7. Uwagi końcowe Materiały uŝyte do montaŝu instalacji wentylacyjnej powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie jak równieŝ certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. 13

14 Wszelkie prace montaŝowe i odbiory robót wykonać zgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych - cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Autor: Sprawdzający: 14

15 Ostrołęka, OŚWIADCZENIE Zgodnie art.20, ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004) oświadczam, Ŝe projekt instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej w obiekcie w obiekcie strzelnicy rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2 dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/8 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Autor: Sprawdzający: 15

16 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT : Instalacja wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacja mechaniczna w obiekcie w obiekcie strzelnicy rekreacyjnosportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2 ADRES : Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Ul. Słoneczna 2 dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/ Kadzidło INWESTOR : Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Ul. Słoneczna Kadzidło AUTOR: mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Marek Godlewski 16

17 ZASADY BEZPIECZEŃ STWA ORAZ OCHRONY ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Zakres robót Zakres robót w kolejności wykonania obejmuje: wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych (pod kanalizację sanitarną) o głębokości do 2,5m, ułoŝenie rur w wykopie, wykonanie prób ciśnieniowych i prób szczelności, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu do wymaganego stopnia, montaŝ instalacji wewnętrznych. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Na działkach 1062/8, 1056/19, 1034/8, 1062/8 znajdują się istniejące przyłącza infrastruktury technicznej i budynki. 3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŝenie ludziom. Na działce nie występują takie elementy przy zachowaniu podstawowych zasad BHP. 4. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót. Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych na terenie budowy, gdzie znajdują się instalacje i sieci: gazowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne naleŝy uzyskać zgodę odpowiednich instytucji na sposób prowadzenia robót. W razie odkrycia przewodów w trakcie wykonywania prac ziemnych naleŝy je bezzwłocznie przerwać do czasu ustalenia ich pochodzenia i właścicieli. Wykopy naleŝy zabezpieczyć barierkami oraz dobrze widocznymi tablicami i elementami ostrzegawczo informacyjnymi. Wykopy wąskoprzestrzenne w gruncie zwartym nie głębszym niŝ 1,0m moŝna wykonywać bez zabezpieczenia deskowaniem tylko w przypadku gdy wykop jest krótkotrwały (trwający do 5 dni). WzdłuŜ wykopu po obu stronach naleŝy pozostawić wolny pas o szerokości 0,5m. W obrębie tego pasa nie wolno składować materiałów budowlanych jak i ziemi z urobku. 5. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŝy poinformować pracowników o ewentualnych zagroŝeniach mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 6. Zapobieganie niebezpieczeństwom podczas realizacji robót. Podczas realizacji robót budowlanych naleŝy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. 17

18 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zestawienie elementów kotłowni L. p. Nazwa elementu Ilość Producent 1. Kaskada kotłów wiszących kondensacyjnych typ Vitodens200 o mocy 66kW-szt.3 z automatyką obsługującą 3 obiegi z mieszaczem, systemowym czopuchem kaskady kotłów, neutralizatorem kondensatu i pompami obiegów kotłowych 1 kpl VIESSMANN 2. Sprzęgło hydrauliczne Wartownik typ MH65 1 szt. MEIBES Zasobnikowy ogrzewacz ciepłej wody typ Vitocell o pojemności 300l Naczynie wzbiorcze przeponowe CO, typ N-200 (ciśnienie wstępne 1,8bar) +zawór obsługowy Dn25 Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u., typ Refix DD-25 (ciśnienie wstępne 3,0 bar) +zawór obsługowy Dn20 1 szt. VIESSMANN 1 szt. REFLEX 1 kpl REFLEX 6. Pompa obiegowa CO typ 25POe60C, 1 szt. LFP Leszno 7. Pompa ładująca, typ 32Por80C, (nastawa bieg II) 1 szt. LFP Leszno 8. Pompa cyrkulacyjna 15PWr13C 1 szt. LFP Leszno Zawór bezpieczeństwa c.w.u., membranowy, typ 2115, R3/4, nastawa 0,6 MPa Filtr siatkowy, skośny, gwintowy, Dn65 Dn32 Dn20 Zawór zwrotny, gwintowy, Dn32 Dn25 Dn20 Zawór kulowy, gwintowy, 6 bar, 100 o C Dn65 Dn50 Dn40 Dn32 Dn25 Dn20 1 szt. SYR 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 6 szt. 6 szt. 2szt. 4 szt. 5 szt. 3 szt. 13. Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 3/4 4 szt. OVENTROP GW-2 AUTOMATYKA Regulator pogodowy Vitotronic333 z kompletem czujników i regulatorem kaskadowym 1 kpl VIESSMANN TZW Czujnik temperatury zewnętrznej (na wyposaŝeniu regulatora) 1 szt. j.w. TCO Czujnik temperatury CO (zamówić oddzielnie ze złączami wtykowymi do podłączenia pompy obiegu i zaworu trójdrogowego) 1 kpl. j.w. TK Czujnik temperatury kotła (istnieje w kotle) 3 szt. VIESSMANN TS ZR1 RD Czujnik temperatury sprzęgła hydraulicznego (zamówić oddzielnie) Zawór trójdrogowy sekcji handlowo-usługowej piwnica typ HRB-3 Dn20 Kvs=6,3 z napędem AMB-162 Zawór do napełniania instalacji grzewczych typ 2128, ½ z manometrem 1 szt. j.w. 1 kpl DANFOSS 1 szt. SYR MI Manometr M 100-T G1/2 (0-0,06)MPa szt. KFM TI Termometr T63-T-( o C) 5 szt. KFM - 18

19 Zestawienie elementów komina Symbol Nazwa elementu Ilość Czopuch systemowy firmy VIESSMANN (w dostawie z kaskadą) Komin systemowy firmy VIESSMANN o średnicy 200mm i wysokości czynnej 6m Zestawił: mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz 19

20 R Z U T P R Z Y Z I E M I A - I N S T A L A C J A W O D - K A N s k a l a 1 : zawór czerpalny Dn15 ze złączką do węŝa Wp1 -wpust Ŝeliwny Dn100 Nazwa rys.:rzut przyziemia - instalacja wod-kan Obiekt:Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle -Strzelnica rekraacyjno-sportowa Kadzidło, ul.słoneczna 2 dz.nr 1062/8, 1056/19, 1034/8 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Rys.1 Skala 1:100 Data r. Podpis

21 R Z U T P R Z Y Z I E M I A - I N S T A L A C J A C O s k a l a 1 : Nazwa rys.:rzut przyziemia - instalacja CO Obiekt:Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle -Strzelnica rekraacyjno-sportowa Kadzidło, ul.słoneczna 2 dz.nr 1062/8, 1056/19, 1034/8 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Rys.2 Skala 1:100 Data r. Podpis

22 R Z U T P R Z Y Z I E M I A - W E N T Y L A C J A s k a l a 1 : Nazwa rys.:rzut przyziemia -wentylacja Rys.3 Skala 1:100 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Data r. Podpis

23 S C H E M A T T E C H N O L O G I C Z N Y K O T Ł O W N I Nazwa rys.:schemat technologiczny kotłowni Skala -/- Rys.4 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Data r. Podpis

24 S C H E M A T M O N T AśOWY K O M I N A Skala -/- Rys.5 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Data r. Podpis

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną.

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną. 1! " # $ % & $ ' ( $ ) & * +! $ & +, & * - #. / 0 $ ( 1 1 #, ( + 2, 3 $ ( ( $ & 4 " ) " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 7 & * +. $ 3 * ( " + $ 5 $ 8 $ 2 " $ ( + $ & ( 4 2 & 4 " 7 " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 9 & # (, #, # (

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi P R Z E D M I A R R O B Ó T TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi Data: 2007-12-17 Inwestor: Wojewoda Warmińsko-Mazurski 10-542 Olsztyn, ul.

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 1. RODZAJ OPRACOWANIA: 2. OBIEKT: WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI PRZEDSZKOLE NR 18 3. INWESTOR: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PYZÓWCE O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ.

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PYZÓWCE O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. Przedmiar robót ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PYZÓWCE O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA WODOCIĄGOWA, CWU, INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACJI. Data: listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: G- Technologie cieplne Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław S t r o n a 1 NUMER EGZ. 1 PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 252 65 47, fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, Ul. Łęgska 5 p.202 OBIEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie Konin

PROJEKT WYKONAWCZY Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie Konin PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: Remont instalacji c.o. i montaŝ nagrzewnic w budynku warsztatowym na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. przy ul. M. Dabrowskiej 8 w Koninie. ADRES: 62-500 Konin INWESTOR: Przedsiębiostwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo