Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej"

Transkrypt

1 pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel NIP REGON Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej OBIEKT : Obiekt zespołów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle ADRES : Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Ul. Słoneczna 2 dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/ Kadzidło INWESTOR : Powiat Ostrołecki Ul. Plac Gen. J. Bema Ostrołeka AUTOR: mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Marek Godlewski Ostrołęka, maj 2009 r.

2 1.0. Podstawa opracowania 2.0. Zakres opracowania 3.0. Instalacja wod-kan OPIS TECHNICZNY 4.0. Instalacja centralnego ogrzewania 5.0. Kotłownia gazowa 6.0. Wentylacja mechaniczna 7.0. Uwagi końcowe 8.0. Oświadczenie ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW RYSUNKI Projekt zagospodarowania terenu inwestycji (projekt architektoniczny) Rzuty przyziemia instalacja wod-kan rys. 1 Rzut przyziemia instalacja co rys. 2 Rzut przyziemia wentylacja rys. 3 Schemat technologiczny kotłowni rys. 4 Schemat montaŝowy komina rys. 5 2

3 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - projekt architektoniczny budynku - karty katalogowe armatury i urządzeń - obowiązujące normy i wytyczne 2. Zakres opracowania W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej w obiekcie strzelnicy rekreacyjno - sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/8. 3. Instalacja wod-kan 3.1. Instalacja wody zimnej Woda do celów sanitarnych doprowadzona będzie przyłączem wodociągowym wykonanym z rur PE63 z istniejącego wodociągu PE90 na działce Inwestora (wg odrębnego opracowania). Opomiarowanie pobranej wody odbywać się będzie w pomieszczeniu technicznym za pomocą wodomierza WS6,0 Dn32 model 02. Przyłącze wody do budynku projektuje się z rur wodociągowych wysokociśnieniowych PE63, PN10, SDR13.6. W celu ochrony źródła wody przed wtórnym zanieczyszczeniem wody na wejściu do budynku zaprojektowano zawór zwrotny antyskaŝeniowy EA251 Dn40 firmy DANFOSS. Przyłącze wody zimnej doprowadzone będzie do pomieszczenia technicznego znajdującego się na parterze budynku. Maksymalne, chwilowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi 7,2m 3 /h, dobowe 4,8m 3 /dobę. Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur warstwowych, polietylenowych systemu UNIPIPE firmy UPONOR. Rury naleŝy łączyć kształtkami PPSU zaciskanymi. Prowadzenie przewodów przewidziano w posadzce i w bruzdach ściennych. Przejścia przez elementy konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych o długości co najmniej o 1cm większych od grubości ścian. Przejście miedzy tuleją, a przewodem 3

4 naleŝy uszczelnić materiałem trwale elastycznym. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu prób szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 6mm przeznaczonymi do zabetonowania 3.2. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej Ciepła woda na potrzeby sanitarne przygotowywana będzie w projektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Instalację ciepłej wody wykonać tak jak instalację wody zimnej. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu próby szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 9mm Instalacja cyrkulacyjna Ze względu na znaczną odległość punków poboru od zasobnika ciepłej wody uŝytkowej zaprojektowano instalację cyrkulacyjną. Instalację cyrkulacyjną wykonać tak jak instalację ciepłej wody. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu próby szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 9mm 3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej Piony, rurociągi kanalizacyjne w budynku oraz podejścia zaprojektowano z rur PVC. Do kontroli przewodów przewidziano czyszczaki rewizyjne zamykane hermetycznie. Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych rurami wywiewnymi Dn160 i zaworami napowietrzającymi typu DURGO. Prowadzenie leŝaków kanalizacyjnych zaprojektowano pod posadzką parteru w gruncie. Podejścia do przyborów sanitarnych naleŝy prowadzić tak, aby istniała moŝliwość ich całkowitego zabudowania. W pomieszczeniach wyposaŝonych w pisuary zaprojektowano wpusty podłogowe Dn50 typ HL301 firmy HL SIFONE i zawory czerpalne ze złączką do węŝa. Wpust naleŝy wyposaŝyć w kratki ze stali nierdzewnej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na działce Iwestora. 4

5 4. Instalacja centralnego ogrzewania 4.1. Opis ogólny Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe w układzie poziomym z przewodami prowadzonymi w posadzce. Elementami grzejnymi w instalacji będą grzejniki stalowe płytowe firmy PURMO typ V11, 22 o wysokości 30 i 60cm z podłączeniem dolnym. Grzejniki naleŝy wyposaŝyć w armaturę podłączeniową Vekolux N firmy HEIMEIER umoŝliwiającą odcięcie grzejnika, napełnienie i opróŝnienie. Przewody centralnego ogrzewania naleŝy wykonać z rur polietylenowych systemu UNIPIPE firmy UPONOR. Rury naleŝy połączyć kształtkami PPSU zaciskanymi. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu próby szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 9mm Obliczenia cieplne i hydrauliczne Obliczenia współczynników przenikania ciepła, zapotrzebowania mocy do celów grzewczych oraz obliczenia instalacji: dobór średnic przewodów, grubości izolacji i wielkości grzejników oraz nastaw wstępnych zaworów wykonano przy pomocy pakietu programów komputerowych o nazwie "IMI OZC" i "IMI CO". Obliczenia strat ciepła budynku wykonano dla temp. zewnętrznej -20 o C (III strefa klimatyczna). Parametry instalacji: Tabela 1. Parametry obliczeniowe instalacji CO Moc obliczeniowa [kw] 52,4 Temperatury obliczeniowe [ o C] 60/45 Przepływ [m 3 /h] 3, Regulacja mocy cieplnej instalacji Regulacja hydrauliczna instalacji grzejnikowej wykonana zostanie poprzez dobór nastaw wkładek zaworowych w grzejnikach, zaworów grzejnikowych w przypadku grzejników oraz za pomocą zaworu trójdrogowego zamontowanego w pomieszczeniu technicznym. 5

6 4.4. Odpowietrzenie i odwodnienie Odpowietrzenie przewidziano przy pomocy ręcznych zaworów odpowietrzających umieszczonych na grzejnikach. Odwodnienie przewodów zaprojektowano do pomieszczenia technicznego oraz poprzez śrubunki przyłączeniowe grzejników Źródło dostawy ciepła Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z kotłowni opalanej gazem GZ Wskazówki dotyczące montaŝu instalacji Niedozwolone jest prowadzenie przewodów pomiędzy dwoma punktami stałymi (trójnikami, podejściami do grzejników) dokładnie w linii prostej. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŝy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 0,6MPa, trwającą 24 h. Podczas płukania instalacji sprawdzić całkowite otwarcie zaworów grzejnikowych: zawór bez głowicy, nastawa wstępna "max". 5. Kotłownia gazowa 5.1. Pomieszczenie kotłowni Pomieszczenie kotłowni winno spełniać następujące wymagania: Drzwi wejściowe do kotłowni powinny posiadać próg o wysokości 4 cm. Posadzka w kotłowni do wysokości 15cm powinna być wykonana jako nieiskrząca (wyłoŝyć gresem). Ściany oraz sufit pomalować farbą emulsyjną. Wykonać wentylację nawiewną do pomieszczenia kotłowni kanałem blaszanym o wymiarach 40x25cm wyposaŝonym od strony kotłowni w kratkę umoŝliwiającą zmniejszenie przekroju do 50%. Wywiew w kotłowni zaprojektowano kanałem wentylacji grawitacyjnej o średnicy DN250 wyprowadzonym ponad dach budynku i zakończonym wywietrzakiem W pomieszczeniu kotłowni wykonać studzienkę schładzającą z dwóch kręgów betonowych 80x30x8cm. Kręgi i dno studzienki zabezpieczyć środkiem przeciwwodnym, np. HYDROSTOP. Studzienkę przykryć włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. 6

7 Zastosować elementy instalacji elektrycznej w wykonaniu przeciwwybuchowym 5.2. Technologia kotłowni Informacje ogólne Przyjęto schemat technologiczny kotłowni dwufunkcyjnej pracującej na potrzeby centralnego ogrzewania grzejnikowego, ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Kocioł Do pokrycia potrzeb cieplnych budynku strzelnicy dobrano kaskadę kotłów wiszących, kondensacyjnych firmy VIESSMANN typ Vitodens 200 o mocy 66kW sztuk 3. Łączna moc kotłowni wynosi 198kW. Kotły wraz z automatyką i systemem kominowym w kotłowni dostarczone będą jako pakiet. Automatyka kotłowni dostarczona będzie jako pakiet do kaskady kotłów. W skład automatyki wejdzie regulator kaskadowy firmy VIESSMANN typ Vitotronic 333 i regulator obiegu grzewczego z mieszaczem typ Vitotronic 050 HK1W. Regulatory podłączone będą poprzez magistralę systemową. Do regulatorów podłączone będą czujniki: temperatury wody zasilającej (wbudowany w kotle), temperatury zewnętrznej (na wyposaŝeniu regulatora) temperatury obiegów z mieszaczami (zamówić dodatkowo) temperatury na zasilaniu sprzęgła hydraulicznego (na wyposaŝeniu regulatora) Regulator prowadzi regulację "pogodową" sterując kaskadą kotłów, zaworami mieszającymi, pompami: obiegowymi i kotłowymi oraz posiada niezaleŝny system regulacji czasowej poszczególnych obiegów. Czujnik temperatury zewnętrznej naleŝy umieścić na północnej lub północnowschodniej elewacji budynku, na wysokości około 2,5 3,0m z dala od okien i otworów wentylacyjnych Zawory trójdrogowe W celu indywidualnej regulacji sekcji grzejnikowej dobrano zawór trójdrogowy HRB-3 sterowny siłownikiem AMB-162 firmy DANFOSS. 7

8 Sprzęgło hydrauliczne W celu odseparowania hydraulicznego obiegów kotłowych i instalacyjnych dobrano sprzęgło hydrauliczne typu WARTOWNIK (z funkcją zwrotnicy hydraulicznej) firmy MEIBES Zasobnik c.w.u. Przygotowanie c.w.u. odbywać się będzie w podgrzewaczu zasobnikowym z węŝownicą grzejną zasilaną wodą z kotła. Dobrano zasobnikowy podgrzewacz wody Vitocell-V produkcji VIESSMANN. Wielkość zasobnika została dobrana na podstawie wypływu z punktów czerpalnych i czasów rozbioru c.w.u. Zasobnik naleŝy ustawić na podmurówce o wysokości 10cm. Fundament obramować ceownikiem Pompy Jako pompę obiegową sekcji grzejnikowej dobrano pompę elektroniczną bezdławnicową, produkcji LFP Leszno typ 25POe60C. Ładowanie zasobnika ciepłej wody odbywać się będzie pompą LFP Leszno typ 32POr80C Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia Projektuje się zabezpieczenie kotłowni w systemie zamkniętym, według PN-B przy pomocy naczynia wzbiorczego przeponowego i zaworu bezpieczeństwa Napełnianie zładu Napełnianie zładu wodą wodociągową. Połączenie z instalacją wodociągową węŝem giętkim, tylko na czas napełniania. Na przewodzie uzupełniającym przewidziano zawór do napełniania instalacji grzewczych firmy SYR Odwodnienie Przewidziano spusty z rozdzielaczy Dn25. Kotły wyposaŝone są we własne spusty Dn20. Spusty nie powinny być wykorzystywane do napełniania zładu ze względu na brak redukcji ciśnienia i moŝliwość uszkodzenia naczynia wzbiorczego przy zasileniu wodą o ciśnieniu powyŝej 3bar Odprowadzenie spalin Odprowadzenie spalin z kotłowni przewiduje się kominem systemowym firmy VIESSMANN. Średnica nominalna komina 200mm. Wysokość czynna około 6m. Komin naleŝy połączyć z kotłem czopuchem systemowym o średnicy Dn150. 8

9 Instalacja gazowa Projekt instalacji gazowej zawarty jest w odrębnym opracowaniu Materiały Rurociągi w kotłowni wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem według PN-79/H łączonych przez spawanie. Jako armaturę odcinającą zastosowano kurki kulowe z króćcami gwintowanymi, PN 10, temperatura pracy do 100 o C. Armatura zwrotna - zawór zwrotny przelotowy "Perfexim" nr kat. 6200, PN20, t= 110 o C. Jako odwodnienia i odpowietrzenia zastosować kurki kulowe i odpowietrzniki automatyczne. Izolację wykonać z otulin z pianki poliuretanowej Thermaflex lub równorzędnej, o grubości izolacji 1,3 cm na zasilaniu i 0,9 cm na powrocie Uwagi końcowe kotłownia Nie obciąŝać kotła cięŝarem podłączanych rurociągów. Przy montaŝu urządzeń przestrzegać zaleceń z załączonych do urządzeń instrukcji. Nie wykonywać prac spawalniczych w pobliŝu zainstalowanych urządzeń AKPiA. Zabezpieczenie przed korozją wykonać poprzez dwukrotne pomalowanie farbą ftalową. Oczyszczenie rur ręczne. Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. Instalacja elektryczna powinna być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Kotłowni nie uwaŝa się za pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi. Nie wymaga ona ciągłego dozoru, a jedynie okresowej konserwacji i utrzymania w czystości. Płukanie, próby i rozruch instalacji i urządzeń wykonać zgodnie z "Wytycznymi tymczasowymi wykonania i odbioru robót" Tom II oraz Dokumentacją Techniczno- Ruchową producenta kotłów w obecności wykonawcy i uŝytkownika. 6. Wentylacja mechaniczna 6.1. Opis przyjętych rozwiązań technologicznych wentylacji W celu zapewnienia wymaganych względami higienicznymi parametrów powietrza wewnętrznego oraz wymaganej czystości powietrza zaprojektowano wentylację mechaniczną. 9

10 6.2. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego Ilość powietrza w układach wentylacyjnych. Układ wentylacyjny Nr pom Nazwa Powierzchnia Kubatura Ilość powietrza nawiewanego Ilość powietrza usuwanego Krotność wymian [m2] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h] NW1 2 Hall + widownia ,9 NW1 3 Biuro kierownika 9, ,1 NW1 4 Kasa 4, ,4 NW1 5 Śluza 11, ,7 NW1 6 Sterownia ,3 NW1 7 Podręczny magazyn uzbrojenia 7, ,1 NW2 8 Hala strzelań ,0 NW1 9 Magazyn tarcz ,5 NW1 10 Pomieszczenie pierwszej pomocy 9, ,1 NW1 11 Pomieszczenie czyszczenia broni 11, ,4 NW1 12 Strzelnica pneumatyczna 76, ,9 NW1 13 Bar - sklepik 8, ,9 NW1 15 Zaplecze gospodarcze 5, ,6 16 WC damskie 9, ,9 17 WC niepełnospr. 3, ,2 18 WC męskie 11, ,0 NW1 19 Sala instruktaŝowa 32, ,2 20 Pom sprzątaczki 7, ,1 21 Pom. hig.sanit. 4, ,3 NW1 22 Szatnia 11, ,8 NW1 23 Przebieralnia 2, ,1 24 Pom hig. sanit. 4, ,3 NW1 25 Szatnia 11, ,3 Układ wentylacyjny NW2 -centrala wentylacyjna VS-30-L-PH Układ wentylacyjny NW1 -centrala wentylacyjna 2 typ VS-75-R-PH Wyciąg z sanitariatów Rozdział powietrza do pomieszczeń Nawiew i wyciąg powietrza z i do pomieszczeń realizowany będzie od stropu 6.4. Dobór urządzeń Centrala wentylacyjna ogólna NW1 W celu dostarczenia powietrza o wymaganych parametrach dobrano nasępujące centrale wentylacyjne: Centrala firmy VTS Clima typ VS-400-L-PMHC/FSS obsługująca halę strzelniczą. W centrali realizowane będą następujące procesy obróbki powietrza: 10

11 - filtracja na filtrze wstępnym klasy EU5 - odzysk ciepła na wymienniku krzyŝowym - podgrzewanie powietrza do wymaganej temperatury na nagrzewnicy wodnej o parametrach 60/50 o C - spręŝanie powietrza przy pomocy wentylatora nawiewnego osiowego - filtracja na filtrze klasy EU7 Parametry powietrza do doboru centrali VS-400-L-PMHC/FSS; - ilość powietrza nawiewanego m 3 /h - ilość powietrza usuwanego m 3 /h - temperatura powietrza nawiewanego zima 20 o C - ciśnienie dyspozycyjne nawiew 300Pa - ciśnienie dyspozycyjne wyciąg 350Pa Sterowanie pracą central odbywać się będzie automatyką umoŝliwiającą regulację temperatury i wydajności powietrza jak równieŝ okresowe przewietrzanie pomieszczeń. Wentylatory wyposaŝone będą w falowniki umoŝliwiające płynną zmianę prędkości obrotowej i wydajności. Centrala firmy VTS Clima typ VS-55-R-PHC/F obsługująca pozostałą część budynku. W centrali realizowane będą następujące procesy obróbki powietrza: - filtracja na filtrze wstępnym klasy EU5 - odzysk ciepła na wymienniku krzyŝowym - podgrzewanie powietrza do wymaganej temperatury na nagrzewnicy wodnej o parametrach 60/50 o C - spręŝanie powietrza przy pomocy wentylatora nawiewnego osiowego - filtracja na filtrze klasy EU7 Parametry powietrza do doboru centrali VS-400-L-PMHC/FSS; - ilość powietrza nawiewanego 4760 m 3 /h - ilość powietrza usuwanego 3540 m 3 /h - temperatura powietrza nawiewanego zima 20 o C - ciśnienie dyspozycyjne nawiew 250Pa - ciśnienie dyspozycyjne wyciąg 250Pa Sterowanie pracą central odbywać się będzie automatyką umoŝliwiającą regulację temperatury i wydajności powietrza jak równieŝ okresowe przewietrzanie pomieszczeń. Wentylatory wyposaŝone będą w falowniki umoŝliwiające płynną zmianę prędkości obrotowej i wydajności. 11

12 Układ wyciągowy z sanitariatów Wyciąg powietrza w sanitariatów odbywać się będzie za pomocą układów wyciągowych z wentylatorami kanałowymi, filtrami i anemostatami wyciągowymi. Dobrano następujące typy wentylatorów: - wentylator kanałowy TD-500/160 współpracujący z filtrem kanałowym DF-200 firmy VENTURE INDUSTRIE. Głośność wentylatora 24dB(A) nie wymaga zastosowania tłumika Czerpnia i wyrzutnia powietrza Czerpnie i wyrzutnie powietrza są zintegrowane z centralami wentylacyjnymi Przewody wentylacyjne Zaprojektowano sieć przewodów wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej w wykonaniu SPIRO i kanałów prostokątnych typu A/I. Przewody naleŝy prowadzić w obszarze technicznym nad stropem pomieszczeń zgodnie z graficzną częścią niniejszego opracowania. Kanały podwiesić do stropu za pomocą obejm mocujących w odstępach nie większych niŝ 10 średnic kanałów. Mocowania muszą występować przy kaŝdym rozwidleniu przewodów. Wszystkie kanały wentylacyjne zarówno nawiewne jak i wyciągowe naleŝy zaizolować wełną mineralną o grubości 5cm w płaszczu z folii aluminiowej. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować wełną mineralną o grubości 10cm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wytycznymi firmy ROCKWOOL. Przejścia przez ściany wykonać jako szczelne. Lokalizacja przewodów, kratek nawiewnych i wyciągowych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania Nawiewniki i wywiewniki Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawiewniki wirowe, anemostaty, kratki nawiewne i wyciągowe firmy CWK Łódź. Nawiewniki i wywiewniki naleŝy wyposaŝyć w przepustnice regulacyjne Regulacja instalacji Nadmiar ciśnienia w przewodach wentylacyjnych redukowany będzie za pomocą przepustnic regulacyjnych mocowanych w newralgicznych punktach instalacji i przy kaŝdym z elementów nawiewnych i wyciągowych. 12

13 Regulację instalacji nawiewnej i wyciągowej naleŝy wykonać eksploatacyjnie. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić szczegółowe sprawdzenie wydatków nawiewu i wywiewu za pomocą przyrządów pomiarowych Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zasilane będą z projektowanej kotłowni gazowej Zestawienie mocy przedstawiono w poniŝszej tabeli: Lp. Centrala Wymagana moc [kw] 1 VS-400-L-PMHC/FSS 197,2/98,6* 3 VS-55-R-PHC/F 36,6 RAZEM 135,2 *-moc nagrzewnicy przyjęta przy recyrkulacji powietrza 50% (szybkie ogrzanie pomieszczenia) Wytyczne montaŝowe Przewody zasilająco sterujące prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Uruchomienie central i regulację automatyki przeprowadza serwis producenta. 7. Uwagi końcowe Materiały uŝyte do montaŝu instalacji wentylacyjnej powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie jak równieŝ certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. 13

14 Wszelkie prace montaŝowe i odbiory robót wykonać zgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych - cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Autor: Sprawdzający: 14

15 Ostrołęka, OŚWIADCZENIE Zgodnie art.20, ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004) oświadczam, Ŝe projekt instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej w obiekcie w obiekcie strzelnicy rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2 dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/8 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Autor: Sprawdzający: 15

16 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT : Instalacja wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacja mechaniczna w obiekcie w obiekcie strzelnicy rekreacyjnosportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2 ADRES : Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Ul. Słoneczna 2 dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/ Kadzidło INWESTOR : Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Ul. Słoneczna Kadzidło AUTOR: mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Marek Godlewski 16

17 ZASADY BEZPIECZEŃ STWA ORAZ OCHRONY ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Zakres robót Zakres robót w kolejności wykonania obejmuje: wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych (pod kanalizację sanitarną) o głębokości do 2,5m, ułoŝenie rur w wykopie, wykonanie prób ciśnieniowych i prób szczelności, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu do wymaganego stopnia, montaŝ instalacji wewnętrznych. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Na działkach 1062/8, 1056/19, 1034/8, 1062/8 znajdują się istniejące przyłącza infrastruktury technicznej i budynki. 3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŝenie ludziom. Na działce nie występują takie elementy przy zachowaniu podstawowych zasad BHP. 4. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót. Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych na terenie budowy, gdzie znajdują się instalacje i sieci: gazowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne naleŝy uzyskać zgodę odpowiednich instytucji na sposób prowadzenia robót. W razie odkrycia przewodów w trakcie wykonywania prac ziemnych naleŝy je bezzwłocznie przerwać do czasu ustalenia ich pochodzenia i właścicieli. Wykopy naleŝy zabezpieczyć barierkami oraz dobrze widocznymi tablicami i elementami ostrzegawczo informacyjnymi. Wykopy wąskoprzestrzenne w gruncie zwartym nie głębszym niŝ 1,0m moŝna wykonywać bez zabezpieczenia deskowaniem tylko w przypadku gdy wykop jest krótkotrwały (trwający do 5 dni). WzdłuŜ wykopu po obu stronach naleŝy pozostawić wolny pas o szerokości 0,5m. W obrębie tego pasa nie wolno składować materiałów budowlanych jak i ziemi z urobku. 5. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŝy poinformować pracowników o ewentualnych zagroŝeniach mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 6. Zapobieganie niebezpieczeństwom podczas realizacji robót. Podczas realizacji robót budowlanych naleŝy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. 17

18 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zestawienie elementów kotłowni L. p. Nazwa elementu Ilość Producent 1. Kaskada kotłów wiszących kondensacyjnych typ Vitodens200 o mocy 66kW-szt.3 z automatyką obsługującą 3 obiegi z mieszaczem, systemowym czopuchem kaskady kotłów, neutralizatorem kondensatu i pompami obiegów kotłowych 1 kpl VIESSMANN 2. Sprzęgło hydrauliczne Wartownik typ MH65 1 szt. MEIBES Zasobnikowy ogrzewacz ciepłej wody typ Vitocell o pojemności 300l Naczynie wzbiorcze przeponowe CO, typ N-200 (ciśnienie wstępne 1,8bar) +zawór obsługowy Dn25 Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u., typ Refix DD-25 (ciśnienie wstępne 3,0 bar) +zawór obsługowy Dn20 1 szt. VIESSMANN 1 szt. REFLEX 1 kpl REFLEX 6. Pompa obiegowa CO typ 25POe60C, 1 szt. LFP Leszno 7. Pompa ładująca, typ 32Por80C, (nastawa bieg II) 1 szt. LFP Leszno 8. Pompa cyrkulacyjna 15PWr13C 1 szt. LFP Leszno Zawór bezpieczeństwa c.w.u., membranowy, typ 2115, R3/4, nastawa 0,6 MPa Filtr siatkowy, skośny, gwintowy, Dn65 Dn32 Dn20 Zawór zwrotny, gwintowy, Dn32 Dn25 Dn20 Zawór kulowy, gwintowy, 6 bar, 100 o C Dn65 Dn50 Dn40 Dn32 Dn25 Dn20 1 szt. SYR 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 6 szt. 6 szt. 2szt. 4 szt. 5 szt. 3 szt. 13. Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 3/4 4 szt. OVENTROP GW-2 AUTOMATYKA Regulator pogodowy Vitotronic333 z kompletem czujników i regulatorem kaskadowym 1 kpl VIESSMANN TZW Czujnik temperatury zewnętrznej (na wyposaŝeniu regulatora) 1 szt. j.w. TCO Czujnik temperatury CO (zamówić oddzielnie ze złączami wtykowymi do podłączenia pompy obiegu i zaworu trójdrogowego) 1 kpl. j.w. TK Czujnik temperatury kotła (istnieje w kotle) 3 szt. VIESSMANN TS ZR1 RD Czujnik temperatury sprzęgła hydraulicznego (zamówić oddzielnie) Zawór trójdrogowy sekcji handlowo-usługowej piwnica typ HRB-3 Dn20 Kvs=6,3 z napędem AMB-162 Zawór do napełniania instalacji grzewczych typ 2128, ½ z manometrem 1 szt. j.w. 1 kpl DANFOSS 1 szt. SYR MI Manometr M 100-T G1/2 (0-0,06)MPa szt. KFM TI Termometr T63-T-( o C) 5 szt. KFM - 18

19 Zestawienie elementów komina Symbol Nazwa elementu Ilość Czopuch systemowy firmy VIESSMANN (w dostawie z kaskadą) Komin systemowy firmy VIESSMANN o średnicy 200mm i wysokości czynnej 6m Zestawił: mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz 19

20 R Z U T P R Z Y Z I E M I A - I N S T A L A C J A W O D - K A N s k a l a 1 : zawór czerpalny Dn15 ze złączką do węŝa Wp1 -wpust Ŝeliwny Dn100 Nazwa rys.:rzut przyziemia - instalacja wod-kan Obiekt:Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle -Strzelnica rekraacyjno-sportowa Kadzidło, ul.słoneczna 2 dz.nr 1062/8, 1056/19, 1034/8 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Rys.1 Skala 1:100 Data r. Podpis

21 R Z U T P R Z Y Z I E M I A - I N S T A L A C J A C O s k a l a 1 : Nazwa rys.:rzut przyziemia - instalacja CO Obiekt:Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle -Strzelnica rekraacyjno-sportowa Kadzidło, ul.słoneczna 2 dz.nr 1062/8, 1056/19, 1034/8 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Rys.2 Skala 1:100 Data r. Podpis

22 R Z U T P R Z Y Z I E M I A - W E N T Y L A C J A s k a l a 1 : Nazwa rys.:rzut przyziemia -wentylacja Rys.3 Skala 1:100 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Data r. Podpis

23 S C H E M A T T E C H N O L O G I C Z N Y K O T Ł O W N I Nazwa rys.:schemat technologiczny kotłowni Skala -/- Rys.4 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Data r. Podpis

24 S C H E M A T M O N T AśOWY K O M I N A Skala -/- Rys.5 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Data r. Podpis

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej 2 SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej S 01 WYMAGANIA OGÓLNE 3 7 strony S 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITAREJ 8 12 Przyłącze wodociągowe CPV 45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo