Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej"

Transkrypt

1 pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel NIP REGON Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej OBIEKT : Obiekt zespołów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle ADRES : Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Ul. Słoneczna 2 dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/ Kadzidło INWESTOR : Powiat Ostrołecki Ul. Plac Gen. J. Bema Ostrołeka AUTOR: mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Marek Godlewski Ostrołęka, maj 2009 r.

2 1.0. Podstawa opracowania 2.0. Zakres opracowania 3.0. Instalacja wod-kan OPIS TECHNICZNY 4.0. Instalacja centralnego ogrzewania 5.0. Kotłownia gazowa 6.0. Wentylacja mechaniczna 7.0. Uwagi końcowe 8.0. Oświadczenie ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW RYSUNKI Projekt zagospodarowania terenu inwestycji (projekt architektoniczny) Rzuty przyziemia instalacja wod-kan rys. 1 Rzut przyziemia instalacja co rys. 2 Rzut przyziemia wentylacja rys. 3 Schemat technologiczny kotłowni rys. 4 Schemat montaŝowy komina rys. 5 2

3 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - projekt architektoniczny budynku - karty katalogowe armatury i urządzeń - obowiązujące normy i wytyczne 2. Zakres opracowania W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej w obiekcie strzelnicy rekreacyjno - sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/8. 3. Instalacja wod-kan 3.1. Instalacja wody zimnej Woda do celów sanitarnych doprowadzona będzie przyłączem wodociągowym wykonanym z rur PE63 z istniejącego wodociągu PE90 na działce Inwestora (wg odrębnego opracowania). Opomiarowanie pobranej wody odbywać się będzie w pomieszczeniu technicznym za pomocą wodomierza WS6,0 Dn32 model 02. Przyłącze wody do budynku projektuje się z rur wodociągowych wysokociśnieniowych PE63, PN10, SDR13.6. W celu ochrony źródła wody przed wtórnym zanieczyszczeniem wody na wejściu do budynku zaprojektowano zawór zwrotny antyskaŝeniowy EA251 Dn40 firmy DANFOSS. Przyłącze wody zimnej doprowadzone będzie do pomieszczenia technicznego znajdującego się na parterze budynku. Maksymalne, chwilowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi 7,2m 3 /h, dobowe 4,8m 3 /dobę. Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur warstwowych, polietylenowych systemu UNIPIPE firmy UPONOR. Rury naleŝy łączyć kształtkami PPSU zaciskanymi. Prowadzenie przewodów przewidziano w posadzce i w bruzdach ściennych. Przejścia przez elementy konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych o długości co najmniej o 1cm większych od grubości ścian. Przejście miedzy tuleją, a przewodem 3

4 naleŝy uszczelnić materiałem trwale elastycznym. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu prób szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 6mm przeznaczonymi do zabetonowania 3.2. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej Ciepła woda na potrzeby sanitarne przygotowywana będzie w projektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Instalację ciepłej wody wykonać tak jak instalację wody zimnej. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu próby szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 9mm Instalacja cyrkulacyjna Ze względu na znaczną odległość punków poboru od zasobnika ciepłej wody uŝytkowej zaprojektowano instalację cyrkulacyjną. Instalację cyrkulacyjną wykonać tak jak instalację ciepłej wody. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu próby szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 9mm 3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej Piony, rurociągi kanalizacyjne w budynku oraz podejścia zaprojektowano z rur PVC. Do kontroli przewodów przewidziano czyszczaki rewizyjne zamykane hermetycznie. Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych rurami wywiewnymi Dn160 i zaworami napowietrzającymi typu DURGO. Prowadzenie leŝaków kanalizacyjnych zaprojektowano pod posadzką parteru w gruncie. Podejścia do przyborów sanitarnych naleŝy prowadzić tak, aby istniała moŝliwość ich całkowitego zabudowania. W pomieszczeniach wyposaŝonych w pisuary zaprojektowano wpusty podłogowe Dn50 typ HL301 firmy HL SIFONE i zawory czerpalne ze złączką do węŝa. Wpust naleŝy wyposaŝyć w kratki ze stali nierdzewnej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na działce Iwestora. 4

5 4. Instalacja centralnego ogrzewania 4.1. Opis ogólny Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe w układzie poziomym z przewodami prowadzonymi w posadzce. Elementami grzejnymi w instalacji będą grzejniki stalowe płytowe firmy PURMO typ V11, 22 o wysokości 30 i 60cm z podłączeniem dolnym. Grzejniki naleŝy wyposaŝyć w armaturę podłączeniową Vekolux N firmy HEIMEIER umoŝliwiającą odcięcie grzejnika, napełnienie i opróŝnienie. Przewody centralnego ogrzewania naleŝy wykonać z rur polietylenowych systemu UNIPIPE firmy UPONOR. Rury naleŝy połączyć kształtkami PPSU zaciskanymi. Po zakończeniu montaŝu, wykonaniu próby szczelności rury naleŝy zaizolować ciepłochronnie otulinami THERMAFLEX o grubości 9mm Obliczenia cieplne i hydrauliczne Obliczenia współczynników przenikania ciepła, zapotrzebowania mocy do celów grzewczych oraz obliczenia instalacji: dobór średnic przewodów, grubości izolacji i wielkości grzejników oraz nastaw wstępnych zaworów wykonano przy pomocy pakietu programów komputerowych o nazwie "IMI OZC" i "IMI CO". Obliczenia strat ciepła budynku wykonano dla temp. zewnętrznej -20 o C (III strefa klimatyczna). Parametry instalacji: Tabela 1. Parametry obliczeniowe instalacji CO Moc obliczeniowa [kw] 52,4 Temperatury obliczeniowe [ o C] 60/45 Przepływ [m 3 /h] 3, Regulacja mocy cieplnej instalacji Regulacja hydrauliczna instalacji grzejnikowej wykonana zostanie poprzez dobór nastaw wkładek zaworowych w grzejnikach, zaworów grzejnikowych w przypadku grzejników oraz za pomocą zaworu trójdrogowego zamontowanego w pomieszczeniu technicznym. 5

6 4.4. Odpowietrzenie i odwodnienie Odpowietrzenie przewidziano przy pomocy ręcznych zaworów odpowietrzających umieszczonych na grzejnikach. Odwodnienie przewodów zaprojektowano do pomieszczenia technicznego oraz poprzez śrubunki przyłączeniowe grzejników Źródło dostawy ciepła Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z kotłowni opalanej gazem GZ Wskazówki dotyczące montaŝu instalacji Niedozwolone jest prowadzenie przewodów pomiędzy dwoma punktami stałymi (trójnikami, podejściami do grzejników) dokładnie w linii prostej. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŝy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 0,6MPa, trwającą 24 h. Podczas płukania instalacji sprawdzić całkowite otwarcie zaworów grzejnikowych: zawór bez głowicy, nastawa wstępna "max". 5. Kotłownia gazowa 5.1. Pomieszczenie kotłowni Pomieszczenie kotłowni winno spełniać następujące wymagania: Drzwi wejściowe do kotłowni powinny posiadać próg o wysokości 4 cm. Posadzka w kotłowni do wysokości 15cm powinna być wykonana jako nieiskrząca (wyłoŝyć gresem). Ściany oraz sufit pomalować farbą emulsyjną. Wykonać wentylację nawiewną do pomieszczenia kotłowni kanałem blaszanym o wymiarach 40x25cm wyposaŝonym od strony kotłowni w kratkę umoŝliwiającą zmniejszenie przekroju do 50%. Wywiew w kotłowni zaprojektowano kanałem wentylacji grawitacyjnej o średnicy DN250 wyprowadzonym ponad dach budynku i zakończonym wywietrzakiem W pomieszczeniu kotłowni wykonać studzienkę schładzającą z dwóch kręgów betonowych 80x30x8cm. Kręgi i dno studzienki zabezpieczyć środkiem przeciwwodnym, np. HYDROSTOP. Studzienkę przykryć włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. 6

7 Zastosować elementy instalacji elektrycznej w wykonaniu przeciwwybuchowym 5.2. Technologia kotłowni Informacje ogólne Przyjęto schemat technologiczny kotłowni dwufunkcyjnej pracującej na potrzeby centralnego ogrzewania grzejnikowego, ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Kocioł Do pokrycia potrzeb cieplnych budynku strzelnicy dobrano kaskadę kotłów wiszących, kondensacyjnych firmy VIESSMANN typ Vitodens 200 o mocy 66kW sztuk 3. Łączna moc kotłowni wynosi 198kW. Kotły wraz z automatyką i systemem kominowym w kotłowni dostarczone będą jako pakiet. Automatyka kotłowni dostarczona będzie jako pakiet do kaskady kotłów. W skład automatyki wejdzie regulator kaskadowy firmy VIESSMANN typ Vitotronic 333 i regulator obiegu grzewczego z mieszaczem typ Vitotronic 050 HK1W. Regulatory podłączone będą poprzez magistralę systemową. Do regulatorów podłączone będą czujniki: temperatury wody zasilającej (wbudowany w kotle), temperatury zewnętrznej (na wyposaŝeniu regulatora) temperatury obiegów z mieszaczami (zamówić dodatkowo) temperatury na zasilaniu sprzęgła hydraulicznego (na wyposaŝeniu regulatora) Regulator prowadzi regulację "pogodową" sterując kaskadą kotłów, zaworami mieszającymi, pompami: obiegowymi i kotłowymi oraz posiada niezaleŝny system regulacji czasowej poszczególnych obiegów. Czujnik temperatury zewnętrznej naleŝy umieścić na północnej lub północnowschodniej elewacji budynku, na wysokości około 2,5 3,0m z dala od okien i otworów wentylacyjnych Zawory trójdrogowe W celu indywidualnej regulacji sekcji grzejnikowej dobrano zawór trójdrogowy HRB-3 sterowny siłownikiem AMB-162 firmy DANFOSS. 7

8 Sprzęgło hydrauliczne W celu odseparowania hydraulicznego obiegów kotłowych i instalacyjnych dobrano sprzęgło hydrauliczne typu WARTOWNIK (z funkcją zwrotnicy hydraulicznej) firmy MEIBES Zasobnik c.w.u. Przygotowanie c.w.u. odbywać się będzie w podgrzewaczu zasobnikowym z węŝownicą grzejną zasilaną wodą z kotła. Dobrano zasobnikowy podgrzewacz wody Vitocell-V produkcji VIESSMANN. Wielkość zasobnika została dobrana na podstawie wypływu z punktów czerpalnych i czasów rozbioru c.w.u. Zasobnik naleŝy ustawić na podmurówce o wysokości 10cm. Fundament obramować ceownikiem Pompy Jako pompę obiegową sekcji grzejnikowej dobrano pompę elektroniczną bezdławnicową, produkcji LFP Leszno typ 25POe60C. Ładowanie zasobnika ciepłej wody odbywać się będzie pompą LFP Leszno typ 32POr80C Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia Projektuje się zabezpieczenie kotłowni w systemie zamkniętym, według PN-B przy pomocy naczynia wzbiorczego przeponowego i zaworu bezpieczeństwa Napełnianie zładu Napełnianie zładu wodą wodociągową. Połączenie z instalacją wodociągową węŝem giętkim, tylko na czas napełniania. Na przewodzie uzupełniającym przewidziano zawór do napełniania instalacji grzewczych firmy SYR Odwodnienie Przewidziano spusty z rozdzielaczy Dn25. Kotły wyposaŝone są we własne spusty Dn20. Spusty nie powinny być wykorzystywane do napełniania zładu ze względu na brak redukcji ciśnienia i moŝliwość uszkodzenia naczynia wzbiorczego przy zasileniu wodą o ciśnieniu powyŝej 3bar Odprowadzenie spalin Odprowadzenie spalin z kotłowni przewiduje się kominem systemowym firmy VIESSMANN. Średnica nominalna komina 200mm. Wysokość czynna około 6m. Komin naleŝy połączyć z kotłem czopuchem systemowym o średnicy Dn150. 8

9 Instalacja gazowa Projekt instalacji gazowej zawarty jest w odrębnym opracowaniu Materiały Rurociągi w kotłowni wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem według PN-79/H łączonych przez spawanie. Jako armaturę odcinającą zastosowano kurki kulowe z króćcami gwintowanymi, PN 10, temperatura pracy do 100 o C. Armatura zwrotna - zawór zwrotny przelotowy "Perfexim" nr kat. 6200, PN20, t= 110 o C. Jako odwodnienia i odpowietrzenia zastosować kurki kulowe i odpowietrzniki automatyczne. Izolację wykonać z otulin z pianki poliuretanowej Thermaflex lub równorzędnej, o grubości izolacji 1,3 cm na zasilaniu i 0,9 cm na powrocie Uwagi końcowe kotłownia Nie obciąŝać kotła cięŝarem podłączanych rurociągów. Przy montaŝu urządzeń przestrzegać zaleceń z załączonych do urządzeń instrukcji. Nie wykonywać prac spawalniczych w pobliŝu zainstalowanych urządzeń AKPiA. Zabezpieczenie przed korozją wykonać poprzez dwukrotne pomalowanie farbą ftalową. Oczyszczenie rur ręczne. Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. Instalacja elektryczna powinna być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Kotłowni nie uwaŝa się za pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi. Nie wymaga ona ciągłego dozoru, a jedynie okresowej konserwacji i utrzymania w czystości. Płukanie, próby i rozruch instalacji i urządzeń wykonać zgodnie z "Wytycznymi tymczasowymi wykonania i odbioru robót" Tom II oraz Dokumentacją Techniczno- Ruchową producenta kotłów w obecności wykonawcy i uŝytkownika. 6. Wentylacja mechaniczna 6.1. Opis przyjętych rozwiązań technologicznych wentylacji W celu zapewnienia wymaganych względami higienicznymi parametrów powietrza wewnętrznego oraz wymaganej czystości powietrza zaprojektowano wentylację mechaniczną. 9

10 6.2. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego Ilość powietrza w układach wentylacyjnych. Układ wentylacyjny Nr pom Nazwa Powierzchnia Kubatura Ilość powietrza nawiewanego Ilość powietrza usuwanego Krotność wymian [m2] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h] NW1 2 Hall + widownia ,9 NW1 3 Biuro kierownika 9, ,1 NW1 4 Kasa 4, ,4 NW1 5 Śluza 11, ,7 NW1 6 Sterownia ,3 NW1 7 Podręczny magazyn uzbrojenia 7, ,1 NW2 8 Hala strzelań ,0 NW1 9 Magazyn tarcz ,5 NW1 10 Pomieszczenie pierwszej pomocy 9, ,1 NW1 11 Pomieszczenie czyszczenia broni 11, ,4 NW1 12 Strzelnica pneumatyczna 76, ,9 NW1 13 Bar - sklepik 8, ,9 NW1 15 Zaplecze gospodarcze 5, ,6 16 WC damskie 9, ,9 17 WC niepełnospr. 3, ,2 18 WC męskie 11, ,0 NW1 19 Sala instruktaŝowa 32, ,2 20 Pom sprzątaczki 7, ,1 21 Pom. hig.sanit. 4, ,3 NW1 22 Szatnia 11, ,8 NW1 23 Przebieralnia 2, ,1 24 Pom hig. sanit. 4, ,3 NW1 25 Szatnia 11, ,3 Układ wentylacyjny NW2 -centrala wentylacyjna VS-30-L-PH Układ wentylacyjny NW1 -centrala wentylacyjna 2 typ VS-75-R-PH Wyciąg z sanitariatów Rozdział powietrza do pomieszczeń Nawiew i wyciąg powietrza z i do pomieszczeń realizowany będzie od stropu 6.4. Dobór urządzeń Centrala wentylacyjna ogólna NW1 W celu dostarczenia powietrza o wymaganych parametrach dobrano nasępujące centrale wentylacyjne: Centrala firmy VTS Clima typ VS-400-L-PMHC/FSS obsługująca halę strzelniczą. W centrali realizowane będą następujące procesy obróbki powietrza: 10

11 - filtracja na filtrze wstępnym klasy EU5 - odzysk ciepła na wymienniku krzyŝowym - podgrzewanie powietrza do wymaganej temperatury na nagrzewnicy wodnej o parametrach 60/50 o C - spręŝanie powietrza przy pomocy wentylatora nawiewnego osiowego - filtracja na filtrze klasy EU7 Parametry powietrza do doboru centrali VS-400-L-PMHC/FSS; - ilość powietrza nawiewanego m 3 /h - ilość powietrza usuwanego m 3 /h - temperatura powietrza nawiewanego zima 20 o C - ciśnienie dyspozycyjne nawiew 300Pa - ciśnienie dyspozycyjne wyciąg 350Pa Sterowanie pracą central odbywać się będzie automatyką umoŝliwiającą regulację temperatury i wydajności powietrza jak równieŝ okresowe przewietrzanie pomieszczeń. Wentylatory wyposaŝone będą w falowniki umoŝliwiające płynną zmianę prędkości obrotowej i wydajności. Centrala firmy VTS Clima typ VS-55-R-PHC/F obsługująca pozostałą część budynku. W centrali realizowane będą następujące procesy obróbki powietrza: - filtracja na filtrze wstępnym klasy EU5 - odzysk ciepła na wymienniku krzyŝowym - podgrzewanie powietrza do wymaganej temperatury na nagrzewnicy wodnej o parametrach 60/50 o C - spręŝanie powietrza przy pomocy wentylatora nawiewnego osiowego - filtracja na filtrze klasy EU7 Parametry powietrza do doboru centrali VS-400-L-PMHC/FSS; - ilość powietrza nawiewanego 4760 m 3 /h - ilość powietrza usuwanego 3540 m 3 /h - temperatura powietrza nawiewanego zima 20 o C - ciśnienie dyspozycyjne nawiew 250Pa - ciśnienie dyspozycyjne wyciąg 250Pa Sterowanie pracą central odbywać się będzie automatyką umoŝliwiającą regulację temperatury i wydajności powietrza jak równieŝ okresowe przewietrzanie pomieszczeń. Wentylatory wyposaŝone będą w falowniki umoŝliwiające płynną zmianę prędkości obrotowej i wydajności. 11

12 Układ wyciągowy z sanitariatów Wyciąg powietrza w sanitariatów odbywać się będzie za pomocą układów wyciągowych z wentylatorami kanałowymi, filtrami i anemostatami wyciągowymi. Dobrano następujące typy wentylatorów: - wentylator kanałowy TD-500/160 współpracujący z filtrem kanałowym DF-200 firmy VENTURE INDUSTRIE. Głośność wentylatora 24dB(A) nie wymaga zastosowania tłumika Czerpnia i wyrzutnia powietrza Czerpnie i wyrzutnie powietrza są zintegrowane z centralami wentylacyjnymi Przewody wentylacyjne Zaprojektowano sieć przewodów wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej w wykonaniu SPIRO i kanałów prostokątnych typu A/I. Przewody naleŝy prowadzić w obszarze technicznym nad stropem pomieszczeń zgodnie z graficzną częścią niniejszego opracowania. Kanały podwiesić do stropu za pomocą obejm mocujących w odstępach nie większych niŝ 10 średnic kanałów. Mocowania muszą występować przy kaŝdym rozwidleniu przewodów. Wszystkie kanały wentylacyjne zarówno nawiewne jak i wyciągowe naleŝy zaizolować wełną mineralną o grubości 5cm w płaszczu z folii aluminiowej. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować wełną mineralną o grubości 10cm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wytycznymi firmy ROCKWOOL. Przejścia przez ściany wykonać jako szczelne. Lokalizacja przewodów, kratek nawiewnych i wyciągowych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania Nawiewniki i wywiewniki Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawiewniki wirowe, anemostaty, kratki nawiewne i wyciągowe firmy CWK Łódź. Nawiewniki i wywiewniki naleŝy wyposaŝyć w przepustnice regulacyjne Regulacja instalacji Nadmiar ciśnienia w przewodach wentylacyjnych redukowany będzie za pomocą przepustnic regulacyjnych mocowanych w newralgicznych punktach instalacji i przy kaŝdym z elementów nawiewnych i wyciągowych. 12

13 Regulację instalacji nawiewnej i wyciągowej naleŝy wykonać eksploatacyjnie. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić szczegółowe sprawdzenie wydatków nawiewu i wywiewu za pomocą przyrządów pomiarowych Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zasilane będą z projektowanej kotłowni gazowej Zestawienie mocy przedstawiono w poniŝszej tabeli: Lp. Centrala Wymagana moc [kw] 1 VS-400-L-PMHC/FSS 197,2/98,6* 3 VS-55-R-PHC/F 36,6 RAZEM 135,2 *-moc nagrzewnicy przyjęta przy recyrkulacji powietrza 50% (szybkie ogrzanie pomieszczenia) Wytyczne montaŝowe Przewody zasilająco sterujące prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Uruchomienie central i regulację automatyki przeprowadza serwis producenta. 7. Uwagi końcowe Materiały uŝyte do montaŝu instalacji wentylacyjnej powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie jak równieŝ certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. 13

14 Wszelkie prace montaŝowe i odbiory robót wykonać zgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych - cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Autor: Sprawdzający: 14

15 Ostrołęka, OŚWIADCZENIE Zgodnie art.20, ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004) oświadczam, Ŝe projekt instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej w obiekcie w obiekcie strzelnicy rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2 dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/8 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Autor: Sprawdzający: 15

16 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT : Instalacja wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacja mechaniczna w obiekcie w obiekcie strzelnicy rekreacyjnosportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2 ADRES : Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Ul. Słoneczna 2 dz. nr 1062/8, 1056/19, 1034/ Kadzidło INWESTOR : Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Ul. Słoneczna Kadzidło AUTOR: mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Marek Godlewski 16

17 ZASADY BEZPIECZEŃ STWA ORAZ OCHRONY ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Zakres robót Zakres robót w kolejności wykonania obejmuje: wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych (pod kanalizację sanitarną) o głębokości do 2,5m, ułoŝenie rur w wykopie, wykonanie prób ciśnieniowych i prób szczelności, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu do wymaganego stopnia, montaŝ instalacji wewnętrznych. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Na działkach 1062/8, 1056/19, 1034/8, 1062/8 znajdują się istniejące przyłącza infrastruktury technicznej i budynki. 3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŝenie ludziom. Na działce nie występują takie elementy przy zachowaniu podstawowych zasad BHP. 4. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót. Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych na terenie budowy, gdzie znajdują się instalacje i sieci: gazowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne naleŝy uzyskać zgodę odpowiednich instytucji na sposób prowadzenia robót. W razie odkrycia przewodów w trakcie wykonywania prac ziemnych naleŝy je bezzwłocznie przerwać do czasu ustalenia ich pochodzenia i właścicieli. Wykopy naleŝy zabezpieczyć barierkami oraz dobrze widocznymi tablicami i elementami ostrzegawczo informacyjnymi. Wykopy wąskoprzestrzenne w gruncie zwartym nie głębszym niŝ 1,0m moŝna wykonywać bez zabezpieczenia deskowaniem tylko w przypadku gdy wykop jest krótkotrwały (trwający do 5 dni). WzdłuŜ wykopu po obu stronach naleŝy pozostawić wolny pas o szerokości 0,5m. W obrębie tego pasa nie wolno składować materiałów budowlanych jak i ziemi z urobku. 5. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŝy poinformować pracowników o ewentualnych zagroŝeniach mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 6. Zapobieganie niebezpieczeństwom podczas realizacji robót. Podczas realizacji robót budowlanych naleŝy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. 17

18 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zestawienie elementów kotłowni L. p. Nazwa elementu Ilość Producent 1. Kaskada kotłów wiszących kondensacyjnych typ Vitodens200 o mocy 66kW-szt.3 z automatyką obsługującą 3 obiegi z mieszaczem, systemowym czopuchem kaskady kotłów, neutralizatorem kondensatu i pompami obiegów kotłowych 1 kpl VIESSMANN 2. Sprzęgło hydrauliczne Wartownik typ MH65 1 szt. MEIBES Zasobnikowy ogrzewacz ciepłej wody typ Vitocell o pojemności 300l Naczynie wzbiorcze przeponowe CO, typ N-200 (ciśnienie wstępne 1,8bar) +zawór obsługowy Dn25 Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u., typ Refix DD-25 (ciśnienie wstępne 3,0 bar) +zawór obsługowy Dn20 1 szt. VIESSMANN 1 szt. REFLEX 1 kpl REFLEX 6. Pompa obiegowa CO typ 25POe60C, 1 szt. LFP Leszno 7. Pompa ładująca, typ 32Por80C, (nastawa bieg II) 1 szt. LFP Leszno 8. Pompa cyrkulacyjna 15PWr13C 1 szt. LFP Leszno Zawór bezpieczeństwa c.w.u., membranowy, typ 2115, R3/4, nastawa 0,6 MPa Filtr siatkowy, skośny, gwintowy, Dn65 Dn32 Dn20 Zawór zwrotny, gwintowy, Dn32 Dn25 Dn20 Zawór kulowy, gwintowy, 6 bar, 100 o C Dn65 Dn50 Dn40 Dn32 Dn25 Dn20 1 szt. SYR 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 6 szt. 6 szt. 2szt. 4 szt. 5 szt. 3 szt. 13. Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 3/4 4 szt. OVENTROP GW-2 AUTOMATYKA Regulator pogodowy Vitotronic333 z kompletem czujników i regulatorem kaskadowym 1 kpl VIESSMANN TZW Czujnik temperatury zewnętrznej (na wyposaŝeniu regulatora) 1 szt. j.w. TCO Czujnik temperatury CO (zamówić oddzielnie ze złączami wtykowymi do podłączenia pompy obiegu i zaworu trójdrogowego) 1 kpl. j.w. TK Czujnik temperatury kotła (istnieje w kotle) 3 szt. VIESSMANN TS ZR1 RD Czujnik temperatury sprzęgła hydraulicznego (zamówić oddzielnie) Zawór trójdrogowy sekcji handlowo-usługowej piwnica typ HRB-3 Dn20 Kvs=6,3 z napędem AMB-162 Zawór do napełniania instalacji grzewczych typ 2128, ½ z manometrem 1 szt. j.w. 1 kpl DANFOSS 1 szt. SYR MI Manometr M 100-T G1/2 (0-0,06)MPa szt. KFM TI Termometr T63-T-( o C) 5 szt. KFM - 18

19 Zestawienie elementów komina Symbol Nazwa elementu Ilość Czopuch systemowy firmy VIESSMANN (w dostawie z kaskadą) Komin systemowy firmy VIESSMANN o średnicy 200mm i wysokości czynnej 6m Zestawił: mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz 19

20 R Z U T P R Z Y Z I E M I A - I N S T A L A C J A W O D - K A N s k a l a 1 : zawór czerpalny Dn15 ze złączką do węŝa Wp1 -wpust Ŝeliwny Dn100 Nazwa rys.:rzut przyziemia - instalacja wod-kan Obiekt:Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle -Strzelnica rekraacyjno-sportowa Kadzidło, ul.słoneczna 2 dz.nr 1062/8, 1056/19, 1034/8 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Rys.1 Skala 1:100 Data r. Podpis

21 R Z U T P R Z Y Z I E M I A - I N S T A L A C J A C O s k a l a 1 : Nazwa rys.:rzut przyziemia - instalacja CO Obiekt:Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle -Strzelnica rekraacyjno-sportowa Kadzidło, ul.słoneczna 2 dz.nr 1062/8, 1056/19, 1034/8 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Rys.2 Skala 1:100 Data r. Podpis

22 R Z U T P R Z Y Z I E M I A - W E N T Y L A C J A s k a l a 1 : Nazwa rys.:rzut przyziemia -wentylacja Rys.3 Skala 1:100 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Data r. Podpis

23 S C H E M A T T E C H N O L O G I C Z N Y K O T Ł O W N I Nazwa rys.:schemat technologiczny kotłowni Skala -/- Rys.4 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Data r. Podpis

24 S C H E M A T M O N T AśOWY K O M I N A Skala -/- Rys.5 Autor projektu Sprawdził: Imię i nazwisko mgr inŝ. Marcin Pawłuszewicz mgr inŝ. Marek Godlewski Nr upr. Bł/195/01 PDL/IS/0208/06 Data r. Podpis

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 1. RODZAJ OPRACOWANIA: 2. OBIEKT: WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI PRZEDSZKOLE NR 18 3. INWESTOR: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI - oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, - ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI S.01 Rzut piwnic instalacja ciepła technologicznego skala 1 : 50 S.02 Rzut I piętra instalacja c.o. skala 1 : 50 S.03 Rozwinięcie instalacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 -

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 - OPIS TECHNICZNY do projektu technologii i układu regulacyjno-pomiarowo- rozliczeniowego węzła cieplnego w budynku hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach. 1. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalny wielorodzinny. ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach. Upr. Proj. GP.I. 7342/175/TO/93

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalny wielorodzinny. ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach. Upr. Proj. GP.I. 7342/175/TO/93 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach BRANśA: sanitarna INWESTOR: LOKUM Sp. z o.o. Ul. Jagiellończyka

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo