Zawartość opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość opracowania"

Transkrypt

1 Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Projekt kotłowni III. Spis rysunków Rys. C/1 Projekt kotłowni - Rzut kotłowni skala 1:25 Rys. C/2 Projekt kotłowni Schemat kotłowni skala

2 I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłowni dla inwestycji polegającej na budowie budynku klubu sportowego w Dobczycach 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny wewnętrznych instalacji kotłowni W skład opracowania instalacji kotłowni wchodzą rysunki przedstawiające sposób prowadzenia rurociągów, rozmieszczenie źródła ciepła na rzutach oraz schemat kotłowni. 3. Podstawa opracowania 1. Zlecenie inwestora, 2. Projekt architektoniczno budowlany budynku w skali 1:100, 3. Aktualne normy, rozporządzenia, katalogi oraz wytyczne projektowe. 2

3 II Opis techniczny projektowanych instalacji Projekt kotłowni Informacje ogólne Projektowana kotłownia będzie zasilała instalację c.o. (projektowaną wg osobnego opracowania) w projektowanym budynku klubu sportowego w Dobczycach. Źródłem ciepła zasilającym instalację grzewczą jest kaskada dwóch gazowych kotłów kondensacyjnych MCA 45 o łącznej mocy 80 kw f-my DeDietrich. Instalacja c.o. wychodząca z kotłowni projektowana jest na parametry 75/55 0 C. Kotły i podgrzewacz Projektuje się kaskadę dwóch gazowych kotłów kondensacyjnych MCA45 o łącznej mocy 80 kw f-my DeDietrich. Kaskada wyposażona jest m.in. w : - czujnik ciśnienia spalin - zawory klapowe spalin Ø 110 ( po jednym dla każdego kotła) - sprzęgło hydrauliczne HW neutralizator kondensatu DU13 - kolektorem podłączenia kotła - pompy kotłowe ( po jednej dla każdego kotła) - zestawy połączeniowymi kotła do kolektora ( po jednym dla każdego kotła) każdy zawierający m.in zawór bezpieczeństwa, zawory odcinające, zawór zwrotny - automatykę sterującą: dla kotła nadrzędnego konsola Diematic M3 wraz z pakietem AD 212, pakietem AD 218 oraz z dwoma pakietami FM 48 f-my DeDietrich, dla kotła podrzędnego konsola K3 wraz z pakietem AD 220 f-my DeDietrich Do obsługi c.w.u. dobrano zasobnik BP 400 o poj. 500 L f-my DeDietrich zabezpieczony od strony wody pitnej zaworem Syr 2115 ¾ f-my Syr i naczyniem wzbiorczym DD60 o poj. 60L f-my Reflex. Instalacja c.o. zabezpieczona jest naczyniem przeponowym Reflex EN 50 o poj 50 f-my Reflex. Rurociągi i izolacje Należy stosować izolację cieplną przewodów, której minimalna grubość jest zależna od średnicy rurociągu w następujący sposób: d w <22-20 mm 3

4 22<d w <35-30 mm 35<d w <100 - równa średnicy wewnętrznej. Główne rurociągi rozprowadzające do rozdzielaczy należy wykonać z rur stalowych, rurociągi zasilające poszczególne obiegi grzewcze wykonać z rur z rur systemu TECE. Średnice przewodów są tak zaprojektowane aby zapewnić przy odpowiednim ustawieniu nastaw na zaworach termostatycznych równe straty ciśnień w gałązkach zasilających grzejniki. Przewody należy tak prowadzić aby zapewnić ich samokompensacje. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Mocowania rurociągów Rurociągi mocować za pomocą standardowych obejm i szyn stalowych typu FISCHER zaopatrzonych w gumowe wkładki zapobiegające przenoszeniu się drgań i powstawaniu hałasu. Armatura regulacyjna Regulacja przepływu przez poszczególne obiegi grzewcze będzie realizowana za pomocą pomp obiegowych oraz zaworów nastawnych Stromax GR f-my Herz. Regulacja przepływu przez poszczególne kotły gazowe realizowana za pomocą pomp obiegowych. Pomiar zużycia ciepła Na rurociągach prowadzących do każdego obiegu grzewczego jak i na rurociągu zaopatrującym zasobnik należy zamontować liczniki ciepła ultradźwiękowe np. f-my Santech. Odpowietrzenie Odpowietrzenie instalacji będzie możliwe dzięki umieszczonym w najwyższych punktach instalacji automatycznym odpowietrznikom. 4

5 Zabezpieczenie instalacji przed korozją Aby zabezpieczyć instalację przed korozją od strony wody instalacyjnej, to woda powinna spełniać warunki dotyczące jakości podane w normie PN-C Sposób wprowadzenia inhibitora korozji i sposób prowadzenia kontroli jego stężenia w wodzie instalacyjnej określany jest w technologii stosowania inhibitora korozji opracowanej przez producenta inhibitora. Przewody i inne elementy stalowe instalacji należy zabezpieczyć pokryciami malarskimi w celu uchronienia przed korozją zewnętrzną. Czystość wody Oprócz czystości chemicznej należy zapewnić niewystępowanie w wodzie instalacyjnej zanieczyszczeń mechanicznych które mogą uszkodzić np. pompę obiegową i uniemożliwiają stosowanie wysokooporowych nastaw wstępnych w armaturze z podwójną regulacją wstępną gdyż powodują blokowanie szczelin regulacyjnych w zaworach. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia powinno być wykonane z zastosowaniem naczyń przeponowych i zaworów bezpieczeństwa. Uwagi końcowe - instalacje należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, - w trakcie układania rurociągów centralnego ogrzewania należy sprawdzać zgodność z projektem oraz zachowanie odległości od instalacji elektrycznej, - wszystkie otwory w ścianach fundamentowych i konstrukcyjnych należy wykonać w trakcie ich wznoszenia, - po zakończeniu robót montażowych instalacji sanitarnych należy poddać je próbom szczelności, - instalacja centralnego ogrzewania powinna zostać wykonana w taki sposób aby ilość energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, 5

6 -woda w układzie centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania normy PN-C w celu zabezpieczenia przed korozją elementów instalacji. - armatura w kotłowni powinna być tak umieszczona aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni albo ze specjalnie wykonanych pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8m od podłogi lub pomostu - kotły powinny mieć kompletne wyposażenie służące do obsługi i kontroli prawidłowości ich działania, przewidziane przez producenta kotłów. - odprowadzenie ścieków z umywalki, ze spustów instalacyjnych oraz z neutralizatora kondensatu należy podłączyć do kanalizacji. - kotłownia może znajdować się na najniższej lub na najwyższej kondygnacji budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i przewidzianym wyłącznie do zainstalowania kotłów wraz z niezbędnym wyposażeniem związanym z ich eksploatacją. Pomieszczenie to powinno mieć co najmniej jedną ścianę zewnętrzną, - kotłownia znajdująca się na najniższej kondygnacji powinna być zabezpieczona przed przenikaniem wód gruntowych, - w pomieszczeniu w którym znajdują się kotły podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych, wytrzymałych na zmiany temperatury oraz na uderzenia. Podłogę należy wykonać ze spadkiem w kierunku przyłącza kanalizacyjnego, - drzwi do kotłowni powinny być niepalne o odporności ogniowej EI30, szerokość co najmniej 0,9m i powinny być otwierane na zewnątrz kotłowni. Drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem, - strop nad i pod kotłownią powinien być gazoszczelny z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową oraz mieć odporność ogniową zgodnie z aktualnymi przepisami, - kotłownia powinna posiadać kanał nawiewny zetowy 200x200mm czerpnię (odporna na warunki atmosferyczne i osiatkowaną) należy umieścić w ścianie zewnętrznej na wysokości min. 2 m ponad poziomem terenu, a wyrzutnia powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi. Kanały i otwory nawiewne powinny być niezamykane. W celu umożliwienia regulacji nawiewu, należy stosować urządzenia zapewniające ograniczenie przekroju przepływowego, nie więcej jednak niż 50%. Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodować zagrożenia zamarzania instalacji wodnych znajdujących się w kotłowni. 6

7 W przypadku występowania takiego zagrożenia należy zapewnić możliwość ogrzewania powietrza zewnętrznego, - powietrze do spalania będzie doprowadzane z zewnątrz kotłowni indywidualnymi kanałami Ø100 bezpośrednio do kotłów, - kotłownia powinna mieć niezamykany otwór wywiewny 170x120 mm, umieszczony możliwie blisko stropu. Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne, - spaliny z kotłów odprowadzone będą indywidualnym kominem z blachy stalowej kwasoodpornej, kondensat wydobywający się z komina zostanie odprowadzony przez neutralizator do kanalizacji sanitarnej, - kotłownia powinna mieć oświetlenie naturalne możliwie od przodu kotłów a powierzchnia okien nie powinna być mniejsza niż 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi kotłowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieć możliwość otwierania. Poza tym kotłownie należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP kotłownia powinna być wyposażona w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia umożliwiające schładzanie i odprowadzania wody o pojemności co najmniej równej pojemności wodnej największej jednostki kotłowej. Należy zapewnić wyposażenie, umożliwiające dostarczenie do kotłów wody o jakości wymaganej odpowiednimi przepisami oraz do odprowadzenia jej na zewnątrz, - instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Próbę szczelności układu wykonać woda o ciśnieniu 6,0 bar. Ciśnienie próbne należy zadać na okres 30 min, dokonując w tym czasie oględzin wszystkich połączeń. Podczas badania działania i szczelności należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli nie stwierdzono przecieków i roszenia bądź uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. Gdy jednak nieszczelności bądź inne usterki występują należy je usunąć. - instalacja zasilania gazem powinna być taka, aby możliwe było odcięcie: - dopływu gazu do każdego kotła, - z zewnątrz budynku dopływu gazu do kotłowni, - wewnątrz kotłowni wspólnego dopływu gazu do wszystkich kotłów 7

8 - powinna być możliwa ręczna obsługa wspólnych odcięć dopływu gazu, wewnątrz i na zewnątrz budynku, - instalacja gazowa doprowadzająca gaz do kotłowni powinna być przeznaczona do zasilania kotłów, - w kotłowni należy zainstalować detektor gazu, - w kotłowni należy umieścić sygnalizator akustyczny informujący użytkowników budynku o przekroczeniu założonego, dopuszczalnego stężenia wynoszącego 10% dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem. Zaleca się połączenie sygnalizatora akustycznego z układem automatycznego odcięcia gazu do kotłowni, - należy zamontować zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, który powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku, - odpowiednie instrukcje obsługi i użytkowania instalacji wraz z niezbędnymi schematami należy umieścić w widocznym miejscu kotłowni, instrukcję obsługi kotłowni winien opracować wykonawca, - armatura w kotłowni powinna być tak umieszczona aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni albo ze specjalnie wykonanych pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8m od podłogi lub pomostu, - wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w taki sposób, aby nad przejściami był wolny prześwit wynoszący co najmniej 2m, - kotłownię należy wyposażyć w: - główny wyłącznik zasilania, umieszczony na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem, - gniazda wtykowe - zasilanie dla automatyki kotła i pomp wg poniższej tabeli nazwa oznaczenie producenta moc elektryczna [W] kocioł gazowy De Dietrich MCA V 1~ Pompa ładująca Wilo Stratos 25/ V zasobnik H=32 kpa, V 1~ zasilanie ilość lokalizacja 2 kotłownia 1 kotłownia 8

9 = 3,7m 3 /h Pompa obiegowa H=27 kpa, V = 0,3m 3 /h Pompa obiegowa H=46 kpa, V = 1,5m 2 /h Pompa obiegowa H=33 kpa, V = 1,4m 3 /h Pompa kotłowa (dostarczana przez DeDietrich) Wilo Stratos Pico 15/ V 1~ Wilo Stratos 25/ V 1~ Wilo Stratos Pico V 25/1-6 1~ V 1~ 1 kotłownia 1 kotłownia 1 kotłownia 2 kotłownia - roboty muszą wykonywać wykonawcy posiadający pracowników z uprawnieniami budowlanymi właściwymi do kierunku robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi producentów. Użyte materiały winne być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nadzór nad robotami powinien być prowadzony przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Prace prowadzić z zachowaniem zasad BHP. Należy stosować wymagania podane w instrukcjach montażu i obsługi poszczególnych materiałów i urządzeń, - należy sprawdzić kompletność wykonania prac, Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, ż w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: a) porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; b) sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; c) sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje; d) sprawdzić czystość instalacji; e) sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 9

10 Przybliżone zestawienie podstawowych materiałów instalacji kotłowni. Nazwa Jednostka Ilość Kaskada dwóch gazowych kotłów kondensacyjnych MCA45 o łącznej mocy 80 kw f- my DeDietrich wraz z m.in. sprzęgłem hydraulicznym HW 200, neutralizatorem kondensatu DU13, kolektorem podłączenia kotła, dwoma pompami kotłowymi dwoma zestawami połączeniowymi kotła do kolektora każdy zawierający m.in zawór bezpieczeństwa, zawory odcinające, zawór zwrotny + konsola Diematic isystem wraz z pakietem AD 212, pakietem AD 199 oraz z pakietem AD konsola Diematic isystem wraz z pakietem AD 199 Naczynie przeponowe Reflex EN 50 o poj 50 L f-my Reflex Zasobnik c.w.u. BP 500 o poj. 500 L f-my DeDietrich kpl. 1 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115, 3/4" f-my Syr Przeponowe naczynie wzbiorcze Refix DT5 60 o poj. 60L f-my Reflex Zmiękczacz wody instalacji grzewczych 3200 f-my SYR Zawór antyskażeniowy klasy BA dn 25 Zawór napełniania instalacji 2128 f-my Syr Separator powietrza ZIO 65F f-my Pneumatex Separator zanieczyszczeń ZIK 65F f-my Pneumatex Pompa ładująca zasobnik H=32 kpa, V = 3,7m 3 /h np. Wilo Stratos 25/1-6 Pompa obiegowa H=27 kpa, V = 0,3m 3 /h np. Wilo Stratos Pico 15/1-6 Pompa obiegowa H=46 kpa, V = 1,5m 3 /h np. Wilo Stratos 25/1-6 10

11 Pompa obiegowa H=33 kpa, V = 1,4m3/h np. Wilo Stratos Pico 25/1-6 Zawór trójdrożny 4037 dn 15 z siłownikiem f-my Herz Zawór trójdrożny 4037 dn 25 z siłownikiem f-my Herz Licznik ciepła Pollustat E Qp = 6,0 m 3 /h wraz z czujnikami temperatury f-my Santech Licznik ciepła Pollustat E Qp = 0,6 m 3 /h wraz z czujnikami temperatury f-my Santech Licznik ciepła Pollustat E Qp = 2,5 m 3 /h wraz z czujnikami temperatury f-my Santech szt. 2 szt. 2 Rozdzielacz dn 80 (4 obiegi) wraz z izolacją szt. 2 Rozdzielacz dn 25 (6 obiegów) wraz z izolacją szt. 2 Rozdzielacz dn 32 (12 obiegów) wraz z izolacją szt. 2 Rozdzielacz dn 25 (6 obiegów) wraz z izolacją szt. 2 Rozdzielacz dn 40 (16 obiegów) wraz z izolacją szt. 2 Rozdzielacz dn 25 (6 obiegi) wraz z izolacją szt. 2 Zawór nastawny Stromax - GR dn 25 f-my Herz Zawór nastawny Stromax - GR dn 20 f-my Herz szt. 2 Zawór nastawny Stromax - GR dn 15 f-my Herz szt. 3 Zawór kulowy dn 65 szt. 8 Zawór kulowy dn 50 szt. 7 Zawór kulowy dn 40 szt. 0 Zawór kulowy dn 32 5 Zawór kulowy dn 25 2 Zawór kulowy dn 20 2 Zawór kulowy dn 15 szt. 20 Zawór zwrotny dn 50 Zawór zwrotny dn 32 szt. 2 Zawór zwrotny dn 20 11

12 Filtr siatkowy dn 65 Manometr 0-6 bar szt. 21 Zawór odpowietrzający 1 Termometr C szt. 8 Komin ze stali nierdzewnej 200x200 o dł. 4 m z czerpnią 200x200, wyrzutnią wraz z przepustnicą 200x200 Adapter Ø80/125-2x Ø100 rozdzielający komin spalinowy i powietrze do spalania f-my DeDietrich Komin ze stali nierdzewnej 170x120 o dł. 8 m z czerpnią 170x120, wyrzutnią 170x120 Komin spalinowy ze stali kwasoodpornej Ø150 o długości 10m, z jednym kolanem Ø150 dwoma trójnikami Ø150/ Ø100 oraz, dwoma podłączeniami do kotła MCA 45, wywiewką kominową Ø150 Komin ze stali kwasoodpornej doprowadzający powietrze do spalania Ø100 długości 14m wraz z trzema kolanami Ø100, podłączeniem do kotła MCA 45 oraz z czerpnią powietrza Ø100 Komin ze stali kwasoodpornej doprowadzający powietrze do spalania Ø100 długości 12m wraz z trzema kolanami Ø100, podłączeniem do kotła MCA 45 oraz z czerpnią powietrza Ø100 kpl 1 szt. 2 kpl 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 Rura stalowa dn 65 m 18 Rura stalowa dn 25 m 4 Rura systemu TECE 63x6,0 m 8 Rura systemu TECE 40x4,0 m 16 Rura systemu TECE 32x4,0 m 28 Rura systemu TECE 25x3,5 m 30 Rura systemu TECE 20x2,8 m 20 Otulina z Pianki PU-λ (40 o C)=0,035 W/m*K o średnicy wewnętrznej 76 mm gr. 70 mm m 18 Otulina z Pianki PU-λ (40 o C)=0,035 W/m*K o m 8 12

13 średnicy wewnętrznej 63 mm gr. 60 mm Otulina z Pianki PU-λ (40 o C)=0,035 W/m*K o średnicy wewnętrznej 42 mm gr. 50 mm Otulina z Pianki PU-λ (40 o C)=0,035 W/m*K o średnicy wewnętrznej 35 mm gr. 30 mm Otulina z Pianki PU-λ (40 o C)=0,035 W/m*K o średnicy wewnętrznej 25 mm gr. 20 mm Otulina z Pianki PU-λ (40 o C)=0,035 W/m*K o średnicy wewnętrznej 22 mm gr. 20 mm m 16 m 28 m 30 m 20 13

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo