Instalacja wewnętrzna gazu i technologia kotłowni gazowej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 - Głogów ul. Aleja Wolności 17 strona nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja wewnętrzna gazu i technologia kotłowni gazowej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 - Głogów ul. Aleja Wolności 17 strona nr 1"

Transkrypt

1 strona nr 1 TECZKA ZAWIERA: 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Wykaz urządzeń i armatury 4. Rysunki: - rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu - rys. nr 2 Schemat technologii kotłowni - rys. nr 3 Rzut kotłowni - rys. nr 4 Rzut kotłowni - dyspozycje budowlane - rys. nr 5 Rzut piwnic instalacja wody i gazu - rys. nr 6 Rzut parteru i piętra instalacja wody i gazu - rys. nr 7 Rozwinięcie instalacji gazu 5. Materiały pomocnicze 6. Warunki przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych oraz zapewnienie dostawy gazu wydane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie ODZG we Wrocławiu. 7. Opinia kominiarska. 8. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego. 9. Zaświadczenie Okręgowej Izby Budownictwa.

2 strona nr 2 1. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu i technologii kotłowni gazowej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Aleja Wolności 17 w Głogowie 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA. a) zlecenie Inwestora b) uzgodnienia z Inwestorem c) zapewnienie dostawy gazu wydane przez DOZG Wrocław d) materiały informacyjne przekazane przez firmę VIESSMANN, REFLEX, ZAWGAZ, e) obowiązujące normy i przepisy projektowania 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA. Opracowanie zawiera opis, obliczenia oraz niezbędne rysunki technologii kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznej gazu, przebudowy instalacji c.w.u. i cyrkulacji dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Głogowie przy ul. Aleja Wolności 17. Projekt niniejszy naleŝy rozpatrywać łącznie z następującymi opracowaniami branŝowymi: a) Instalacja c.o. b) Instalacje elektryczne i automatyki kotłowni 1.3. OGÓLNY OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpatrywany budynek zasilany jest obecnie z kotłowni węglowej, która zostanie zdemontowana. Projektowana kotłownia zrealizowana zostanie w pomieszczeniu powstałym po przebudowie istniejącej kotłowni, z której wydzielone zostaną dwa dodatkowe pomieszczenia. Pomieszczenia powstałe po przebudowie kotłowni oraz magazynie opału i pompowni naleŝy wyremontować w celu przystosowania do nowych funkcji. Szczegółowy zakres robót budowlano - adaptacyjnych zawarty jest w punkcie nr niniejszego opracowania.

3 strona nr OPIS INSTALACJI GAZOWEJ. Budynek zasilany jest w gaz opałowy z sieci gazowej za pośrednictwem istniejącego przyłącza zasilającego obecnie przybory gazowe w kuchni oraz dwa przepływowe podgrzewacze c.w.u. przeznaczone do demontaŝu. Zdemontować naleŝy równieŝ istniejący gazomierz i zastąpić go gazomierzem G-25. Projektowana instalacja gazu zasilać będzie dwa istniejące taborety gazowe i dwie kuchenki gazowe z piekarnikiem oraz kocioł VITOPLEX 100 o mocy 130 kw firmy Viessmann. Projektowaną instalację gazową naleŝy połączyć z poziomem istniejącym doprowadzającym gaz do pomieszczenia kuchni na piętrze rozpatrywanego obiektu. Projektowana instalację naleŝy połączyć ze ścieŝką gazową dostarczoną przez producenta kotła. Przewody wewnątrz budynku naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu o połączeniach spawanych - połączenia gwintowane dopuszcza się tylko przy armaturze i przyborach gazowych. Główne przewody instalacji gazowej naleŝy zamontować pod stropem piwnic ze spadkiem 0,5% w kierunku gazomierza. Ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. wytwarzane będzie w kotle gazowym typ VITOPLEX 100 o mocy 130 kw firmy Viessmann dostarczanym wraz z palnikiem i ścieŝką gazową. Moc kotła, potrzebna do utrzymania Ŝądanych temperatur w pomieszczeniach, regulowana będzie przez regulator sterowany pogodowo Vitotronic 300 typ GW2 sterujący pracą 1 obiegu grzewczego, obiegu c.w.u oraz pompą mieszającą i pracą palnika. W obiegu grzewczym znajduje się pompa, zawór mieszający oraz czujnik temperatury zasilania wody grzewczej INSTALACJA SPALINOWA ORAZ WENTYLACYJNA. Do współpracy z projektowaną instalacją wykorzystano projektowane przewody spalinowe i wentylacyjne. Spaliny z kotła odprowadzone zostaną czopuchem ø200mm do projektowanego przewodu spalinowego ø200mm. Instalację spalinową naleŝy wykonać z typowych elementów z blachy kwasoodpornej w systemie MKS firmy MK śary. Wkładkę naleŝy zamontować w istniejącym,

4 strona nr 4 murowanym kominie spalinowym i wyprowadzić ponad dach. Specyfikacja elementów składowych komina wg punktu Dla pomieszczenia kotłowni zaprojektowano przewód wentylacyjny nawiewny o wymiarach 20x30cm oraz komin wywiewny φ130 wykonany z typowych elementów z blachy kwasoodpornej w systemie MKS firmy MK śary, zakończony kratką wywiewną. Wkładkę naleŝy zamontować w istniejącym, murowanym kominie wentylacyjnym i wyprowadzić ponad dach. Specyfikacja elementów składowych komina wg punktu Po zrealizowaniu robót z zakresu kanałów spalinowych i wentylacyjnych naleŝy zgłosić je do odbioru przez uprawniony zakład kominiarski (wyznaczony przez Inwestora). Pozytywny protokół z tego odbioru jest warunkiem dopuszczenia instalacji gazowej do eksploatacji przez dostawcę gazu ZABEZPIECZENIE INSTALACJI GAZOWEJ W projektowanej instalacji gazowej dla zabezpieczenia przed wyciekiem gazu zaprojektowano system sygnalizacyjno odcinający typu SSO firmy ZAWGAZ który: 1. Wykrywa obecność (wyciek) gazu 2. Ostrzega uŝytkownika o zaistniałym wycieku 3. Odcina dopływ gazu do niesprawnej instalacji W skład systemu wchodzą: 1. Punkt pomiarowy - umieszczony pod stropem w pobliŝu kotła gazowego 2. Moduł sterujący z zasilaczem 3. Zewnętrzny sygnalizator alarmowy 4. Kurek kulowy kołnierzowy typu AH-2c Dn50 z głowicą samozamykającą G3-s

5 strona nr TECHNOLOGIA KOTŁOWNI Ogólny opis technologii kotłowni Ciepło na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej wytwarzane będzie w kotle gazowym typu VITOPLEX 100 o mocy 130 kw. Kocioł ten wyposaŝony będzie w palnik gazowy doboru palnika dokona dostawca kotła. Moc kotła, potrzebna do utrzymania Ŝądanych temperatur w pomieszczeniach, regulowana będzie przez regulator sterowany pogodowo typu VITOTRONIC 300, który sterować będzie pracą obiegu grzewczego i obiegiem podgrzewacza c.w.u. oraz pracą pompy mieszającej i pracą palnika. W obiegu grzewczym znajduje się pompa, zawór mieszający oraz czujnik temperatury zasilania wody grzewczej. Kocioł naleŝy ustawić na fundamencie betonowym o grubości 50mm. Pompy obiegowe firmy GRUNDFOS zamontowane będą bezpośrednio na rurociągach. Pompy te zgodnie z wytycznymi producenta nie wymagają mocowania do fundamentu. Naczynia wzbiorcze zamknięte z przeponą dla instalacji c.o. oraz dla obiegu kotła naleŝy ustawić na posadzce pomieszczenia kotłowni. Rurę wzbiorczą naleŝy zamontować ze spadkiem w kierunku zaworu spustowego. Naczynie wzbiorcze zamknięte z przeponą dla instalacji c.w.u. naleŝy zamontować na rurociągu doprowadzającym wodę zimną do podgrzewacza. Rurę wzbiorczą naleŝy zamontować ze spadkiem w kierunku zaworu spustowego. Spaliny z kotła odprowadzone zostaną czopuchem ø200 mm do przewodu spalinowego ø200 mm. Instalację spalinową naleŝy wykonać z typowych elementów z blachy kwasoodpornej w systemie MKS firmy MK śary. Wkładkę naleŝy zamontować w istniejącym, murowanym kominie spalinowym i wyprowadzić ponad dach. Specyfikacja elementów składowych komina wg punktu Dla pomieszczenia kotłowni zaprojektowano przewód wentylacyjny nawiewny o wymiarach 20x30cm z istniejącego naświetla oraz komin wentylacyjny wywiewny φ130 zakończony kratką wywiewną. Wkładkę naleŝy zamontować w istniejącym, murowanym kominie wentylacyjnym i wyprowadzić ponad dach. Specyfikacja elementów składowych komina wg punktu

6 strona nr Automatyka kotłowni. Kocioł gazowy firmy VIESSMANN typu VITOPLEX 100 wyposaŝyć naleŝy w regulator typu VITOTRONIC 300. Regulator ten sterować będzie pracą palnika, pompy mieszającej, obiegu grzewczego i obiegu podgrzewacza c.w.u. Regulator obiegu kotła wyposaŝony jest w wymagany przepisami układ zabezpieczeń i blokad, zapewniający bezpieczną pracę kotła i palnika (m.in. ogranicznik temperatury maksymalnej, regulator minimalnej temperatury, wyłącznik urządzenia). Układ sterujący regulatora wyposaŝony jest w cyfrowy zegar programowany dziennie i tygodniowo. MontaŜ oraz uruchomienie automatyki kotła naleŝy wykonać ściśle wg instrukcji producenta - czynności te naleŝy powierzyć osobom przeszkolonym w firmie VIESSMANN Zabezpieczenia kotłowni. a) centralne ogrzewanie - naczynie wzbiorcze typu zamkniętego, z przeponą wg PN-91/B wzbiorcza rura bezpieczeństwa - zawór bezpieczeństwa (dobrany przez producenta kotła) b) ciepła woda uŝytkowa - zawór bezpieczeństwa zamontowany na przewodzie wody zimnej przy podgrzewaczu - naczynie wzbiorcze typu zamkniętego do wody pitnej Uzdatnianie wody kotłowej W celu wyeliminowania wytrącania się soli wapnia i magnezu tworzących kamień kotłowy naleŝy zastosować zmiękczacz jonowymienny firmy Epuro typu AQUASET 500 o wydajności 1,5 m 3 /h sterowany objętościowo (nr kat ). Zmiękczacz jonowymienny składa się ze zintegrowanej ze zbiornikiem solankowania kolumny z Ŝywicą jonowymienną i wielofunkcyjnej głowicy. Kationy wapnia i magnezu zawarte w

7 strona nr 7 wodzie ulegają wymianie na kationy sodu osadzone na powierzchni jonitu, w czasie przepływania przez złoŝe. śywica jonowymienna po uzdatnieniu określonej ilości wody traci swoje właściwości i urządzenie rozpoczyna proces regeneracji Ŝywicy. Proces rozpoczyna się wzruszeniem złoŝa poprzez jego przeciwprądowe płukanie, potem następuje zalewanie Ŝywicy roztworem NaCl (sól ta pochodzi ze zbiornika solankowania). Proces tworzenia właściwego roztworu soli do następnej regeneracji przebiega w zbiorniku solankowania w czasie uzdatniania wody przez urządzenie. Na czas uzupełniania zładu grzewczego stację uzdatniania wody naleŝy połączyć węŝem z króćcem kotła Pozostałe urządzenia i armatura. Specyfikacja wg "Zestawienia niniejszego opracowania. urządzeń i armatury kotłowni" wchodzącego w skład Rurociągi. Woda instalacyjna c.o. Woda zimna i ciepła rury stalowe czarne o połączeniach spawanych oraz kołnierzowych lub rury miedziane o połączeniach lutowanych na miękko rury stalowe ocynkowane o połączeniach mufowych uszczelnionych taśmą teflonową lub rury miedziane o połączeniach lutowanych na miękko Izolacje termiczne. Na rurociągach technologicznych kotłowni naleŝy wykonać izolację termiczną z łupin izolacyjnych systemu np. TERMAFLEX o następujących grubościach: przewody instalacyjne o temperaturze do 95ºC - do średnicy ø35 mm 20/20 mm - o średnicy ø40-80 mm 30/20 mm Na izolacji zamontować płaszcz izolacyjny z folii PCW systemu j.w. - z gotowych łupin z rozcięciem wzdłuŝnym wyposaŝonym w zamek zatrzaskowy. Płaszcz ten nie wymaga malowania zabezpieczającego i kolorystycznego. Dla oznaczenia kolorystycznego przewodów naleŝy

8 strona nr 8 uŝywać kolorowych pasków z folii samoprzylepnej naklejonych po obwodzie płaszcza w rozstawie co 1m Próby i odbiory. Próby i odbiory wykonanej instalacji technologicznej kotłowni naleŝy przeprowadzić w oparciu o: a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych, część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" b) Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa płynne i gazowe c) Instrukcje producentów poszczególnych urządzeń 1.8. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROBÓT INNYCH BRANś Roboty branŝy budowlanej. a) Poziom posadzki w pomieszczeniu kotłowni i magazynu opału wyrównać z poziomem posadzki piwnic b) Z istniejącego pomieszczenia kotłowni wydzielić pomieszczenie na nowoprojektowaną kotłownię, przedsionek i dwa pomieszczenia do dyspozycji Inwestora c) W pomieszczeniach powstałych po przebudowie kotłowni i pomieszczeniu przepompowni skuć istniejące tynki, wykonać nowe tynki cementowo wapienne i pomieszczenia pomalować farbami krzemianowymi d) W miejscu istniejącego zrzutu opału wykonać naświetle i w ścianie zamontować okno o wymiarach 0,6 x 1,30 m e) W pomieszczeniach powstałych po przebudowie kotłowni zamontować drzwi zgodnie z wytycznymi zawartymi na rys. 04 dyspozycje budowlane. f) W pomieszczeniu kotłowni zamontować drzwi metalowe otwierane na zewnątrz pomieszczenia. W drzwiach zainstalować zamek kulkowy otwierany pod naciskiem oraz samozamykacz. g) Wykonać rozdzielnię elektryczną kotłowni.

9 strona nr 9 h) Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany pomieszczenia kotłowni uszczelnić masą ognioochronną EI120 i) Ze względu na charakter zastosowanych urządzeń zaleca się wykonanie wykończenia wnętrza kotłowni o wyŝszym standardzie tj.: - podłoga terakota olejoodporna - ściany glazura Roboty elektryczne. W pomieszczeniu kotłowni naleŝy wykonać instalację siłową, oświetleniową i gniazd wtykowych. Wszystkie projektowane elementy automatyki naleŝy połączyć zgodnie z instrukcją producenta. Roboty branŝy elektrycznej objęte odrębnym projektem specjalistycznym wchodzącym w skład niniejszego zlecenia Roboty wod - kan. W kotłowni naleŝy zamontować: wpust podłogowy ø100 zlew Ŝeliwny emaliowany (nad który odprowadzony będzie wylot z zaworu bezpieczeństwa) Nad zlewem naleŝy zamontować zawór czerpalny ø15 mm ze złączką do węŝa. Zlew Ŝeliwny i wpust podłogowy naleŝy podłączyć do instalacji kanalizacyjnej. Z uwagi na zły stan istniejących poziomów wody zimnej i ciepłej naleŝy je zdemontować. Projektuje się nowe poziomy wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji o średnicach podanych na rysunkach nr 05 i 06. Główne poziomy rozprowadzające wodę do poszczególnych pionów i do sanitariatów usytuowanych w piwnicy oraz poziom doprowadzający wodę do zaworu czerpalnego φ15 (na zewnątrz budynku) naleŝy prowadzić pod stropem piwnic.

10 strona nr 10 Projektowane poziomy wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji naleŝy połączyć z istniejącymi pionami ciepłej i zimnej wody jedynie do pomieszczeń kuchni na 2 piętrze projektuje się pion cyrkulacji oraz wymianę pionów wody ciepłej i zimnej. Na przewodach podejściowych pod piony wody projektuje się zamontowanie zaworów odcinających typu kulowego. Projektowana instalacja wodociągowa wykonana zostanie z rur miedzianych o połączeniach lutowanych na miękko Rozwiązania materiałowe. Instalację wody wykonać z rur miedzianych typu SF-Cu, z miedzi odtlenionej fosforem o zawartości: Cu+Ag min.99,9% i pozostałości fosforu 0,015-0,040%. Na rysunkach zastosowano oznaczenie średnic zewnętrznych rurociągów (ø) zalecane przez ich wytwórcę. W czasie montaŝu naleŝy przestrzegać danych zawartych w tabelach wymiarowych dostarczonych przez producenta rur. Całość robót montaŝowych winna być wykonana przez ekipę przeszkoloną u dostawcy rur i kształtek. MontaŜ naleŝy prowadzić zgodnie z zasadami i warunkami zawartych w instrukcji opracowanej przez dostawcę rur i kształtek Izolacja termiczna Projektuje się wykonanie izolacji termicznych na wszystkich przewodach wody ciepłej i zimnej. Zadaniem tej izolacji będzie: - woda ciepła i cyrkulacja - zmniejszenie strat ciepła oraz przeciwdziałanie wychłodzeniu się wody - woda zimna - zabezpieczenie rur przed roszeniem oraz ogrzaniem się wody. - gałązki wody ciepłej i zimnej (oprócz w/w funkcji) umoŝliwienie ruchów kompensacyjnych oraz zabezpieczenie rur przed wycieraniem na skutek tych ruchów. Izolację naleŝy wykonać z gumy porowatej i z pianki poliuretanowej. Izolację zabezpieczyć płaszczem z PCW (np. w systemie THERMAFLEX). Zalecana grubość izolacji w systemie THERMAFLEX:

11 strona nr 11 - dla rur φ 15 grubość izolacji 9 mm - dla rur φ 18 grubość izolacji 9 mm - dla rur φ 22 grubość izolacji 9 mm - dla rur φ 28 grubość izolacji 13 mm - dla rur φ 35 grubość izolacji 13 mm Zagadnienia przeciwpoŝarowe Pomieszczenie kotłowni naleŝy wyposaŝyć w jedną jednostkę sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg lub 2dm 3 - winna to być gaśnica proszkowa, śniegowa lub halonowa. Sprzęt ten winien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym i widocznym np. przy wyjściu na zewnątrz pomieszczenia. Sprzęt naleŝy umieszczać w miejscach nie naraŝonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany pomieszczenia kotłowni uszczelnić masą ognioochronną EI120. Pomieszczenie kotłowni naleŝy oznakować zgodnie z Polskimi Normami: a) drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpoŝarowych c) miejsce usytuowania przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu d) pomieszczenia w których znajdują się materiały niebezpieczne poŝarowo

12 strona nr OBLICZENIA. Instalacje technologiczne kotłowni 2.1. BILANS CIEPŁA Ciepła woda uŝytkowa Zapotrzebowanie ciepłej wody uŝytkowej: Pracownicy wykonywane zawody i sposób korzystania z c.w.u. Liczba pracowników Jednostkowe zapotrzebowanie c.w.u na pracownika Łączne zapotrzebowanie c.w.u [osób] [dm 3 /osobę] [dm 3 /zmianę] Pracownicy fizyczni, prace szczególnie brudzące kąpiel pod natryskiem Pracownicy umysłowi umycie rąk nad umywalką Dzieci przedszkolne umycie rąk nad umywalką 12 os 20, os 2, os 30, Potrzeby technologiczne OGÓŁEM dm 3 /zmianę = 4,09 m 3 /zmianę Minimalna pojemność zasobnika c.w.u.: Q śr d = 4090 dm 3 /h Q max d = Q śr d N d

13 strona nr 13 max Q = ,2 = 4908 dm 3 /d d Q śr = 4090 / 24 = h 204,5 dm 3 /h Q max h = Q śr h N h max Q = 204,5 2,2 = 449,9 dm 3 /h h Przyjmuje się, Ŝe pojemność zasobnika ciepłej wody powinna być równa maksymalnemu godzinowemu zapotrzebowaniu na wodę Dobór podgrzewacza ciepłej wody uŝytkowej Przyjmuje się podgrzewacz firmy VIESSMANN o następujących parametrach: - typ Vitocell-V dm 3 - wydajność stała 62 kw N L =23 - obciąŝenie cieplne przyjmowane do mocy kotłowni 30,4 kw Minimalny czas podgrzewu przy wykorzystaniu całej mocy podgrzewacza t min = V podgrz cp ρ t Q podgrz = 0,50 4,19 995,718 (55 5) 62 = 1682 s = 28 min Wnioski końcowe W systemie sterowania pracą kotła i podgrzewacza zastosowany zostanie tzw. priorytet ciepłej wody uŝytkowej. Pozwoli to pokonać ewentualne krótkotrwałe pobory ciepłej wody przekraczające wyliczone wielkości średnie. Pompa obiegowa podgrzewacza ciepłej wody uŝytkowej dobrana na przepływ maksymalny zapewniający wydajność podgrzewacza na poziomie 62 kw.

14 strona nr 14 Do bilansu ciepła kotłowni przyjęto moc na potrzeby ciepłej wody uŝytkowej w wysokości 30,4 kw. Ogrzanie większych ilości wody ponad obliczone będzie odbywać się kosztem mocy oddawanej na potrzeby c.o. (będą to sytuacje krótkotrwałe i występujące tylko przy temperaturach zewnętrznych bliskich 18 o C) Ostateczny bilans cieplny kotłowni Zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania poszczególnych obiegów rozpatrywanego obiektu, określono na podstawie danych wynikających z projektu technicznego wewnętrznej instalacji c.o. wchodzącego w skład niniejszego opracowania: Obieg instalacji c.o. 88,50 kw Obieg c.w.u. 30,40 kw RAZEM 118,80 kw 2.2. PRZEPŁYWY OBLICZENIOWE Woda obiegu kotłowego. Przepływ objętościowy G K = Q / C p *ρ* t [m 3 /s] oraz [dm 3 /s] Przepływ masowy G K = Q / C p * t [kg/s] oraz [t/h] Gdzie: Q = 130,0 kw C p = 4,19 kj / kg * C ρ = 972,006 kg / m 3 t = = 20 C Moc całkowita kotła Ciepło właściwe CięŜar właściwy RóŜnica temperatur Przepływ objętościowy G K = 130,0/4,19*972,006*20 = 5,74 m 3 /h Przepływ masowy G K = 130,0/4,19*20 = 5,58 t/h Woda obiegu mieszającego Przepływ objętościowy G M = 0,3 * 5,74 = 1,72 m 3 /h Przepływ masowy G M = 0,3 * 5,58 = 1,674 t/h

15 strona nr Woda obiegu instalacji c.o. Przepływ objętościowy G K = Q / C p *ρ* t [m 3 /s] oraz [dm 3 /s] Przepływ masowy G K = Q / C p * t [kg/s] oraz [t/h] Gdzie: Q = 88,5 kw C p = 4,19 kj / kg * C ρ = 972,006 kg / m 3 t = = 20 C Moc cieplna Ciepło właściwe CięŜar właściwy RóŜnica temperatur Przepływ objętościowy G co = 88,5/4,19*972,006*20 = 3,91 m 3 /h Przepływ masowy G co = 88,5/4,19*20 = 3,80 t/h Woda instalacyjna wymiennika c.w.u. Przepływ objętościowy G K = Q / C p *ρ* t [m 3 /s] oraz [dm 3 /s] Przepływ masowy G K = Q / C p * t [kg/s] oraz [t/h] Gdzie: Q = 62 kw C p = 4,19 kj / kg * C ρ = 972,006 kg / m 3 t = = 20 C Moc cieplna Ciepło właściwe CięŜar właściwy RóŜnica temperatur Przepływ objętościowy G K = 62,0/4,19*972,006*20 = 2,74 m 3 /h Przepływ masowy G K = 62,0/4,19*20 = 2,66 t/h 2.3. DOBÓR URZĄDZEŃ KOTŁOWNI Dobór kotła. - moc dla instalacji centralnego ogrzewania Q CO = 88,5 kw - średnia moc na potrzeby cieplej wody Q CWU = 30,4 kw RAZEM Q = 118,9 kw

16 strona nr 16 Przyjmuje się kocioł gazowy typu VITOPLEX 100 o mocy 130 kw firmy VIESSMANN. Kocioł ten wyposaŝony będzie w palnik gazowy doboru palnika dokona dostawca kotła Pompa w obiegu mieszającym Wydajność pompy: Przepływ obiegu mieszającego 1,72 m 3 /h G p = 1,1* 1,72 m 3 /h = 1,89 m 3 /h Wysokość podnoszenia: Opór w obiegu mieszającym Pa Opór kotła VITOPLEX Pa RAZEM Pa H p = 1,1 * = Pa = 0,51 m.sł.w. Przyjmuje się pompę kotłową firmy GRUNDFOS o następujących parametrach technicznych: - typ UPS wydajność 1,89 m 3 /h - wysokość podnoszenia 0,51 m sł.w Pompa obiegowa dla obiegu instalacji c.o. Wydajność pompy: Przepływ obiegu c.o. 3,91 m 3 /h G p = 1,1* 3,91 m 3 /h = 4,30 m 3 /h Wysokość podnoszenia: Opór instalacji wewnętrznej Opór instalacji w pomieszczeniu kotłowni Opór zaworu regulacyjnego RAZEM H p = 1,1 * = Pa = 4,07 m.sł.w Pa Pa Pa Pa Przyjmuje się pompę obiegową firmy GRUNDFOS o następujących parametrach technicznych:

17 strona nr 17 - typ MAGNA F - wydajność 4,30 m 3 /h - wysokość podnoszenia 4,07 m sł.w Pompa obiegowa wymiennika c.w.u. Wydajność pompy: Przepływ obiegu wymiennika c.w.u. 2,74 m 3 /h G p = 1,1* 2,74 m 3 /h = 3,01 m 3 /h Wysokość podnoszenia: Opór obiegu podgrzewacza c.w.u. RAZEM H p = 1,1 * = Pa = 2,31 m.sł.w Pa Pa Przyjmuje się pompę obiegową firmy GRUNDFOS o następujących parametrach technicznych: - typ UPS F - wydajność 2,74 m 3 /h - wysokość podnoszenia 2,31 m sł.w Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Wydajność pompy: Przepływ chwilowy ciepłej wody 3,0 m 3 /h G p = 1,1* 3,0 m 3 /h = 3,3 m 3 /h Wysokość podnoszenia: Opór instalacji cyrkulacyjnej RAZEM H p = 1,1 * = Pa = 1,65 m.sł.w Pa Pa Przyjmuje się pompę obiegową firmy GRUNDFOS o następujących parametrach technicznych: - typ UPS B 130

18 strona nr 18 - wydajność 3,30 m 3 /h - wysokość podnoszenia 1,65 m sł.w Zawór mieszający dla instalacji c.o. Udział straty ciśnienia na zaworze regulacyjnym w stracie ciśnienia obiegu kotłowego dla układu z jednym mieszaczem trójdrogowym (wg wytycznych firmy VIESSMANN) a V 0,50 Opór obiegu przed mieszaczem Pa = 0,0497 bar Przepływ w obiegu grzewczym wg obliczeń 3,91 m 3 /h Wymagany opór zaworu regulacyjnego P Vs = 0,5 x 0,0497 / (1-0,5) = 0,0497 bar Współczynnik przepływu zaworu 1 K VS = 3,91 * 17,53 m 3 /h regulacyjnego 0, 0497 Przyjmuje się mieszacz trzydrogowy VIESSMANN Dn 32 o współczynniku przepływu równym: K VS = 18,5 m 3 /h Strata ciśnienia na mieszaczu Dn 32 P VJ = (3,91/18,5) 2 = 0,0447 bar = 4470 Pa Sprawdzenie prędkości przepływu w podejściu do mieszacza Sprawdzenie rzeczywistego udziału straty ciśnienia na mieszaczu W = (3,91 x 4) / 3600 x 0,032 2 x 3,14 = a v = P VJ / ( P Vs + P VJ ) a v = 0,0447 / (0,0447+0,04972) = 1,35 m/s 0, ZABEZPIECZENIA KOTŁOWNI Podstawa obliczeń: PN - 91/B PN - 82/M PN - 76/B Kotłownia co z naczyniem wzbiorczym typu zamkniętego z przeponą elastyczną Instalacja przygotowania ciepłej wody uŝytkowej

19 strona nr Zawór bezpieczeństwa dla c.o Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa. Gdzie: m 3600 N r N = 130,0 kw r = 2097,4 kj/kg Maksymalna moc cieplna kotła Ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa 130,0 m = 3600 = 223,13kg / h 2097,4 Maksymalne nadciśnienie przed zaworem (nie większe niŝ 1,1 ciśnienia dopuszczalnego dla zabezpieczonego kotła i instalacji) p = 1,1 1 p ROB p ROB = 3,0 bar = 0,30 MPa; dla naczynia wzbiorczego typu N firmy REFLEX p 1 = 1,1 0,30 = 0,33 MPa Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu. m A = 10 K α (p ,1) Gdzie: m = 223,13 kg/h K 1 = 0,53 p 1 = 0,33 MPa α = 0,46 Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa Współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed zaworem (z tablic dla p 1 ) Maksymalne nadciśnienie przed zaworem bezpieczeństwa Dopuszczony współczynnik wypływu dla par i gazów (dla zaworu firmy FLAMCO-WEMEFA typu PRESCOR 1 dla ciśnienia otwarcia 3,0 bar - dopuszczenie UDT nr EC-001/4

20 strona nr ,13 A = = 212,84mm 10 0,53 0,46 (0,33 + 0,1) Średnica wewnętrzna kanału przepływowego króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa d = 4 A π 4 212,84 d = = 16, 47mm π Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy firmy FLAMCO-WEMEFA typu PRESCOR 1, średnica gniazda d o = 20mm, o ciśnieniu otwarcia 3,0 bary- nr katalogowy Naczynie wzbiorcze (zamknięte) dla obiegu kotłowego Pojemność uŝytkowa naczynia wzbiorczego: V u = V * ρ 1 * V gdzie: V = 0,267 m 3 ρ 1 = 999,7 kg/m 3 V = 0,0224 dm 3 /kg pojemność instalacji ogrzewczej: - kocioł gazowy VITOPLEX ,0 dm 3 - przewody w kotłowni 45,0 dm 3 razem pojemność 267,0 dm 3 gęstość wody instalacyjnej w temp. początkowe (dla t p = 10 C) V - przyrost objętości wody wg tabeli (dla t Z = 80ºC) V u = 0,267 * 999,7 * 0,0224 = 5,97 dm Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego gdzie: V = V * c u P P max max + 1,0 P

21 strona nr 21 P max = 3,0 bar maksymalne ciśnienie w naczyniu w naczyniu P = 0,2 + 0,2 = 0,4 bar ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej 3,0 + 1,0 V c = 5,97 * = 9,18dm 3,0 0, Dobór naczynia wzbiorczego: Przyjmuje się naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu N12/3 o pojemności całkowitej Vc = 12 dm 3 (Dz=272mm, H=315mm) na ciśnienie wstępne 1,0 bar - maksymalne ciśnienie pracy 6,0 bar Średnica rury wzbiorczej. D RW = 0,70 * V = 0,70* 9,18 = 2, 12 C mm Przyjmuje się rurę o średnicy Dn = 20mm Naczynie wzbiorcze (zamknięte) dla instalacji c.o Pojemność uŝytkowa naczynia wzbiorczego: V u = V * ρ 1 * V gdzie: V = 0,65 m 3 ρ 1 = 999,7 kg/m 3 V = 0,0224 dm 3 /kg pojemność instalacji ogrzewczej: - obieg instalacji c.o. (wg projektu instalacji c.o. wchodzącego w skład niniejszego zlecenia) 625,5 dm 3 - przewody w kotłowni 24,0 dm 3 razem pojemność 649,5 dm 3 gęstość wody instalacyjnej w temp. początkowe (dla t p = 10 C) V - przyrost objętości wody wg tabeli (dla t Z = 80ºC) V u = 0,65 * 999,7 * 0,0224 = 14,56 dm 3

22 strona nr Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego V = V * c u P P max max + 1,0 P gdzie: P max = 3,0 bar maksymalne ciśnienie w naczyniu w naczyniu P = 0,8 + 0,2 = 1,0 bar ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej 3,0 + 1,0 V c = 14,56 * = 29,12dm 3,0 1, Dobór naczynia wzbiorczego: Przyjmuje się naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu N35/3 o pojemności całkowitej Vc = 35dm 3 (Dz=376mm, H=465mm) na ciśnienie wstępne 1,0 bar - maksymalne ciśnienie pracy 3,0 bar Średnica rury wzbiorczej. D RW = 0,70 * V = 0,70 * 28,66 = 3, 75 C mm Przyjmuje się rurę o średnicy Dn = 20mm Zawór bezpieczeństwa przy podgrzewaczu ciepłej wody uŝytkowej Dane wyjściowe do obliczeń P DOP = 0,60 MPa V = 500 dm 3 Ciśnienie dopuszczalne instalacji wewnętrznej ciepłej wody Pojemność podgrzewacza ciepłej wody & C = 0,49 Współczynnik wypływu dla cieczy dla membranowego zaworu bezpieczeństwo typu PRESCOR-B ¾ firmy FLAMCO-WEMEFA (dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego nr EC-001/4-00) P 1 = 6,0 kg/cm 2 Ciśnienie dopuszczalne podgrzewacza ciepłej wody

23 strona nr 23 P 2 = 0,0 kg/cm 2 γ = 985,7 kg/m 3 Ciśnienie na wylocie z zaworu bezpieczeństwa CięŜar właściwy wody uŝytkowej przy temperaturze dopuszczalnej (55 C) Przepustowość zaworu bezpieczeństwa G = 0,16 x V = 0,16 x 500 = 80 kg/h Średnica kanału dolotowego w zaworze bezpieczeństwa 4*G d = [mm] 0 3,14*1,59* α * 1,1* (P P ) * γ C 1 2 4*80,0 d = = 1, 27mm 0 3,14 *1,59 *0,49 * 1,1* (6,0 0,0) *985, Dobór zaworu bezpieczeństwa PoniewaŜ, producent zaworu bezpieczeństwa zaleca stosowanie do podgrzewacza o w/w pojemności zaworu o większej średnicy kanału dolotowego (16mm), przyjmuje się zawór o średnicy zgodnej z zaleceniami producenta (wariant ten zwiększa bezpieczeństwo uŝytkowania układu): Producent zaworu FLAMCO WEMEFA Typ zaworu PROCESOR B ¾ Średnica nominalna króćca dolotowego / wylotowego Średnica kanału dolotowego Robocze ciśnienie otwarcia Zalecany zakres pojemności zasobników ciepłej wody 20 / 25 mm d o = 16,0 mm 0,60 MPa dm³ Naczynie wzbiorcze przed podgrzewaczem ciepłej wody uŝytkowej. Wg wytycznych firmy REFLEX dobrano naczynie wzbiorcze na przewodzie zimnej wody typu refix DT5 25 o pojemności całkowitej Vc = 25,0 dm 3

24 strona nr OBLICZENIA HYDRAULICZNE Obieg kotłowy Przewody φ50 Przepływ obliczeniowy 5,74m 3 /h Średnica przewodu φ50 Długość rzeczywista 8,0 m Długości zastępcze: a) kolana 6 szt * 0,9 = 5,4 m RAZEM L + Lz = 13,4 m Opór jednostkowy R = 240 Pa/m Opór całkowity R * l = 240 * 13,4 = Pa OGÓŁEM Pa Przewody φ32 Przepływ obliczeniowy 1,72m 3 /h Średnica przewodu φ32 Długość rzeczywista 2,0 m Długości zastępcze: a) kolana 2 szt * 0,5 = 1,0 m b) zawory kulowe 2 szt * 0,3 = 0,6 m RAZEM L + Lz = 3,6 m Opór jednostkowy R = 300 Pa/m Opór całkowity R * l = 300 * 3,6 = Pa OGÓŁEM Pa

25 strona nr Razem obieg kotłowy Przewód φ50 Przewód φ Pa Pa Pa Obieg instalacji c.o Część przed mieszaczem Przepływ obliczeniowy 3,91 m 3 /h Średnica przewodu φ50 Długość rzeczywista 10,0 m Długości zastępcze: a) kolana 4 szt * 0,9 = 3,6 m b) zawory kulowe 2 szt * 0,5 = 1,0 m RAZEM L + Lz = 14,6 m Opór jednostkowy R = 110 Pa/m Opór całkowity R * l = 110 * 14,6 = Pa + opór kotła 150 Pa + opór obiegu kotłowego Pa OGÓŁEM Pa Część za mieszaczem Przepływ obliczeniowy 3,91 m 3 /h Średnica przewodu φ50 Długość rzeczywista 5,0 m Długości zastępcze: a) kolana 2 szt * 0,9 = 1,8 m b) zawory kulowe 2 szt * 0,5 = 1,0 m RAZEM L + Lz = 7,8 m

26 strona nr 26 Opór jednostkowy R = 110 Pa/m Opór całkowity R * l = 110 * 7,8 = 858 Pa + opór zaworu zwrotnego φ50 SOCLA fig Pa + opór filtroodmulnika 700 Pa OGÓŁEM Pa Razem obieg instalacji c.o. Część przed mieszaczem Część za mieszaczem Pa Pa Pa Obieg podgrzewacza c.w.u. Przepływ obliczeniowy 2,74 m 3 /h Średnica przewodu φ40 Długość rzeczywista 20,0 m Długości zastępcze: a) kolana 10 szt * 0,6 = 6,0 m a) zawory kulowe 3 szt * 0,4 = 1,2 m RAZEM L + Lz = 27,2 m Opór jednostkowy R = 225 Pa/m Opór całkowity R * l = 225 * 27,2 = Pa + opór węŝownicy podgrzewacza Vitocell V Pa + opór zaworu zwrotnego φ40 SOCLA fig Pa + opór kotła 800 Pa + opór obiegu kotłowego Pa OGÓŁEM Pa

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 NA OSIEDLU PARKOWYM 16 W śywcu w3 INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W śywcu RYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

I.SPIS TREŚCI...str.1

I.SPIS TREŚCI...str.1 1 I.SPIS TREŚCI....str.1 1. Opis techniczny. str.2-3 2. Obliczenia techniczne.. str.4-5 3. DTR urządzeń str.6-9 4. Oświadczenie projektanta str.10 5. Zaświadczenie Polskiej Izby InŜ. Bud. str.11 6. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WOD-KAN I P.POś.

INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WOD-KAN I P.POś. 1 INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WOD-KAN I P.POś. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny SPIS RYSUNKÓW 1. Rzut piwnic 1 : 100 2. Rzut parteru 1 : 100 3. Rzut I piętra 1 : 100 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ PROJEKT ZAMIENNY BRANśA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃ- SKA, UL. DŁUGA 144 34-530 BUKOWINA TATRZAŃ- SKA Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax (13) 446 26 63, 791 926 382 www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekopro1@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi P R Z E D M I A R R O B Ó T TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi Data: 2007-12-17 Inwestor: Wojewoda Warmińsko-Mazurski 10-542 Olsztyn, ul.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul.

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska 44 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki podłączenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770 PPU 18-400 Łomża Identyfikator: 2/10 Data utworzenia: 2009-11-30 Remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. [CPV:

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY BIAŁOBRZEGI UL. KOŚCIELNA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Gmina Białobrzegi Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych. - 1 - Opis projektowanych instalacji sanitarnych. 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Podstawa opracowania - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i przepisy 1.2. Zakres opracowania Niniejszy

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC - 40 Obiekt / Adres: Brzeziny, ul.sienkiewicza 14 - bud.krus kod: 660411 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 35 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji: : REMONT BUDYNKU OSP - KOTŁOWNIA Adres inwestycji: : Kamieńsk ul. Głowackiego, działka nr 2 obręb 5 Inwestor: : Gmina Kamieńsk Sporządził: : Tomasz Sobolewski Ogółem

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jednostka: szt. 1,0000. Jednostka: m 2,0000. Jednostka: m 5,0000. Jednostka: m 15,0000. Jednostka: m 16,0000. Jednostka: m 24,0000

Przedmiar robót. Jednostka: szt. 1,0000. Jednostka: m 2,0000. Jednostka: m 5,0000. Jednostka: m 15,0000. Jednostka: m 16,0000. Jednostka: m 24,0000 Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY kotłownia Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Urządzenia i technologia kotłowni 1. KNNR 4 0502-01 Kocioł VITROPLEX 100 o mocy 130 kw z automatyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

ST KOTŁOWNIA OLEJOWA

ST KOTŁOWNIA OLEJOWA Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) ST - 05.00 CPV 45331000-6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Istniejący budynek świetlicowo-biurowy Łążyn, Gmina Lubawa, dz. nr 187/4. Fijewo 73 14-260 Lubawa

Istniejący budynek świetlicowo-biurowy Łążyn, Gmina Lubawa, dz. nr 187/4. Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Rozbudowa instalacji wod. kan., c.o. i przebudowa kotłowni w istniejącym bud. świetlicowo-biurowym Obiekt: Istniejący budynek świetlicowo-biurowy

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: G- Technologie cieplne Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Gimnazjum w Teresinie Projekt Instalacji c.w.u. 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Instalacje wody zimnej 4. Instalacje c.w.u. 5. Uwagi końcowe

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo