NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076"

Transkrypt

1 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANE AUDYTIING ENERGETYCZNY CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA PROJEKTY BRANŻOWE OPERATY WODNO- PRAWNE DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZGODNIE Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KOSZTORYSOWANIE NADZORY INWESTORSKIE KIEROWNICTWO BUDÓW PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 6 PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ DOLINY 24 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH - KOTŁOWNIA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ- INWESTOR: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Pl. JANA PAWŁA II CZECHOWICE-DZIEDZICE LOKALIZACJA INWESTYCJI: PRZEDSZKOLE NR 6 UL. SZWAJCARSKA DOLINA CZECHOWICE-DZIEDZICE NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 3333/1 I 3333/2 STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 124/2011 DATA: AUTORZY OPRACOWANIA: 1) PROJEKTANT: MGR INŻ. WOJCIECH CIEPLIŃSKI NR UPR.: 450/02 NR ŚOIIB.: SLK/IS/8816/03 2) SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JANUSZ PIECHOWICZ NR UPR.: 444/02 NR ŚOIIB.: SLK/IS/8815/03 UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody autora projektu. NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

2 Spis treści 1. O P I S T E C H N I C Z N Y Podstawa opracowania Zakres opracowania Założenia projektowe Instalacja kotłowni Kocioł Układy hydrauliczne Automatyka i regulacja Zabezpieczenia Rurociągi i izolacje Uzdatnianie wody uzupełniającej Podgrzew c.w.u System bezpieczeństwa gazowego Wentylacja i odprowadzenie spalin Wentylacja kotłowni Odprowadzenie spalin Zabezpieczenie p.pożarowe Wytyczne budowlane Wytyczne elektryczne Wytyczne instalacyjne Zagadnienia BHP Uwagi ogólne O B L I C Z E N I A Obliczenie zapotrzebowania gazu ziemnego Dobór komina Obliczenie układu zabezpieczającego Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla obiegu c.o Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza pojemnościowego Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.o Obliczenie wentylacji kotłowni ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Spis rysunków: 1 Schemat technologiczny kotłowni 2 Schemat technologiczny podgrzewu c.w.u. 3 Rzut pomieszczenia kotłowni 4 Rzut dachu 1

3 1. O P I S T E C H N I C Z N Y 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczno budowlany - uzgodnienia międzybranżowe - obowiązujące normy, wytyczne projektowania, dane katalogowe 1.2. Zakres opracowania Projekt niniejszy zawiera opracowanie technologii kotłowni gazowej oraz instalacji solarnej dla budynku Przedszkola nr 6 zlokalizowanego w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Szwajcarska Dolina 24. Inwestor: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach - Dziedzicach Czechowice - Dziedzice ul. Ligocka 1 Obiekt: Przedszkole nr Czechowice - Dziedzice ul. Szwajcarska Dolina Założenia projektowe Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w piwnicy w pomieszczeniu Wysokość pomieszczenia kotłowni w świetle od posadzki do stropu wynosi ok.3,0 m. Projektowana kotłownia zasilać będzie dwa obiegi grzewcze: obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego Q1 =42,0 kw obieg zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. Q2 =47,0 kw (podgrzew c.w.u. w priorytecie do instalacji c.o.) Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych 47,0 kw. 2

4 Jako źródło ciepła przyjęto kocioł wodny, gazowy, kondensacyjny typu Logamax Plus GB firmy Buderus o mocy 60 kw. Do sterowania pracą kotła i obiegów grzewczych przewidziano automatykę producenta kotła. Odprowadzenie spalin przewodem spalinowo-powietrznym Ø80/ Ø125 zabudowanym przy ścianie zewnętrznej kotłowni, w istniejącym przewodzie kominowym 400x600, wyprowadzonym ponad dach budynku. Kotłownia zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia w instalacji zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym. Woda do napełniania układu grzewczego i jego uzupełniania będzie uzdatniania poprzez zastosowanie filtra. Obiegi grzewcze pracować będą przy parametrach wody grzewczej 80 /60 C. Podgrzew c.w.u. odbywał się będzie poprzez pojemnościowy zasobnik c.w.u. o pojemności 500l. Zasobnik wyposażony jest w jedną wężownicę zasilaną wodą grzewczą wytworzoną w kotle gazowym. Jako dodatkowe źródło ciepła dla podgrzewacza c.w.u. zastosowano instalację solarną wyposażoną w 3 kolektory słoneczne oraz zbiornik c.w.u o pojemności 400l. Podgrzana woda w solarnym zasobniku c.w.u. zasila główny podgrzewacz c.w.u. w miejscu podłączenia wody zimnej (patrz: schemat podgrzewu c.w.u.) 1.4. Instalacja kotłowni Kocioł Potrzeby cieplne obiektu pokrywać będzie kocioł wodny kondensacyjny o mocy 60 kw z palnikiem gazowym. Kocioł pracować będzie z parametrami wody grzejnej 80 /60 C w układzie zamkniętym, a maksymalne ciśnienie w instalacji wynosić będzie 0,3 MPa Układy hydrauliczne Kotłownia zasila dwa obiegi grzewcze. Dla zapewnienia wymaganego przepływu na każdym z obiegów zabudowane zostaną pompy obiegowe z płynną regulacją obrotów. Na obiegu zasilania grzejników zabudowany zostanie zawór trójdrogowy. 3

5 Automatyka i regulacja Do sterowania pracą kotła przyjęto automatykę producenta kotła, sterującą pracą dwóch obiegów grzewczych (jeden obieg z mieszaczem) oraz pracą samego kotła (w tym: pompa kotłowa) regulator typu Logamatic Zabezpieczenia Kocioł zabezpieczony będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa typu SYR 1915 ustawionym na ciśnienie otwarcia 0.3 MPa zamontowanymi przy kotle. Wzrost objętości wody w instalacji grzewczej kompensowany będzie za pomocą naczyń przeponowych firmy REFLEX Rurociągi i izolacje W pomieszczeniu kotłowni, instalacje należy wykonać z następujących rur: -obieg kotłowy - instalację obiegów c.o. - instalacje wody zimnej - z rur stalowych bez szwu - z rur stalowych bez szwu - z rur stalowych ocynkowanych ze szwem Rurociągi w kotłowni należy zabezpieczyć przeciwko korozji poprzez malowanie oraz zaizolować termicznie otulinami izolacyjnymi z wełny mineralnej. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolację przewodów wykonać należy po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej rurociągów. Na izolacji wykleić barwne strzałki z zaznaczeniem kierunku przepływu Uzdatnianie wody uzupełniającej. Woda surowa do napełniania zładu instalacji c.o. i uzupełniania ubytków będzie uzdatniania w filtrze siatkowym. 4

6 Uzupełnianie wody w zładzie instalacji c.o. będzie następowało automatycznie poprzez zawór automatycznego napełniania instalacji ustawiony na ciśnienie mh 2 O ( kpa). Instalacja uzupełniania będzie połączona z instalacją c.o. poprzez przewód elastyczny rozłączny. Woda uzupełniająca powinna spełniać wymogi normy PN-93/C Podgrzew c.w.u. Podgrzew c.w.u. odbywał się będzie poprzez pojemnościowy zasobnik c.w.u. o pojemności 500l. Zasobnik wyposażony będzie w jedną wężownicę zasilaną wodą grzewczą wytworzoną w kotle gazowym. Jako dodatkowe źródło ciepła dla podgrzewacza c.w.u. zastosowano instalację solarną wyposażoną w 3 kolektory słoneczne oraz zbiornik c.w.u o pojemności 400l. Podgrzana woda w solarnym zasobniku c.w.u. zasila główny podgrzewacz c.w.u. w miejscu podłączenia wody zimnej System bezpieczeństwa gazowego W celu zabezpieczenia kotłowni przed niekontrolowanym wypływem gazu z instalacji gazowej, przewiduje się montaż aktywnego sytemu bezpieczeństwa gazowego, składającego się z: - centralki - czujników metanu 2 szt. - modułu ładowania i nadzoru akumulatora - akumulatora - sygnalizatora - zaworu odcinającego kulowego z siłownikiem W momencie stwierdzenia przez czujniki wypływu gazu do pomieszczenia kotłowni, system automatycznie odetnie instalację gazową zamykając zawór kulowy w skrzynce gazowej i zasygnalizuje to sygnalizatorem. Dla ponownego uruchomienia instalacji gazowej konieczne jest ręczne otwarcie zaworu kulowego. 5

7 1.5. Wentylacja i odprowadzenie spalin Wentylacja kotłowni Dla nawiewu powietrza do wentylacji przewidziano kanał wentylacyjny w postaci zet o wymiarach 20x20 cm wyprowadzony na zewnątrz budynku na wys. min. 2,0m. Wywiew realizowany będzie za pomocą przewodu wentylacji grawitacyjnej zakończonego kratką wywiewną Odprowadzenie spalin Spaliny z kotła odprowadzane będą przewodem spalinowo-powietrznym Ø80/ Ø125 zabudowanym przy ścianie zewnętrznej kotłowni, w istniejącym przewodzie kominowym 40x60cm, wyprowadzonym ponad dach budynku.. Wysokość czynna komina wynosić będzie ok. 6,0 m. Komin w dolnej jego części uzbroić należy w drzwi rewizyjne i odkraplacz Zabezpieczenie p.pożarowe - Drzwi do kotłowni stalowe, wyposażone muszą być w zamek rolkowy i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem, o odporności ogniowej EI30. - Przejścia instalacyjne z kotłowni do pozostałych pomieszczeń uszczelnić środkiem o odporności ogniowej EI Ściany kotłowni posiadać muszą odporność ogniową co najmniej EI Kocioł i urządzenia oraz rurociągi uziemić do uziomu otokowego na ścianach kotłowni. - W kotłowni przy drzwiach należy umieścić gaśnicę proszkową 6 kg do gaszenia pożarów grup A, B, C. - W pomieszczeniu kotłowni oznakować zgodnie z PN: - drogę wyjścia i kierunek ewakuacji - miejsce usytuowania gaśnicy - miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu głównego 6

8 1.7. Wytyczne budowlane Dla zgodnego z aktualnymi wymaganiami i przepisami przygotowania pomieszczenia kotłowni należy: - wykonać posadzkę pomieszczenia kotłowni ze spadkiem w kierunku wpustu 1.8. Wytyczne elektryczne Należy doprowadzić energię elektryczną do następujących urządzeń: kotła grzewczego: typ LogaMax Plus GB N=200W/230V pompy obiegowej obiegu grzejnikowego: typ AlphaPro 25-60/180 N=50W/230V pompy obiegowej obiegu c.w.u.: typ MAGNA N=85W/230V grupy pompowej instalacji solarnej: typ GPSN40 N=150W/230V pompy cyrkulacyjnej.: typ AlphaPro 25-40/180 N=50W/230V pompy wygrzewu higienicznego: typ AlphaPro 15-40/130 N=50W/230V regulator kotłowy i obiegów c.o. regulator solarny centralka detekcji gazu typ ALPA P-17 Komin należy wyposażyć w instalację odgromową Awaryjny wyłącznik prądu umieścić na zewnątrz pomieszczenia kotłowni. Kotłownię wyposażyć w instalację zabezpieczenia przeciwporażeniowego 1.9. Wytyczne instalacyjne - do pomieszczenia kotłowni doprowadzić zimną wodę - wykonać wpust podłogowy żeliwny Dn100 7

9 1.10. Zagadnienia BHP Projektowana kotłownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. Została zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POŻ, SAN HIG. Pracownicy obsługi kotłowni powinni być przeszkoleni w zakresie: - działania instalacji kotłowej - przepisów BHP i P.POŻ, Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kotłowni wraz z instalacją gazową powinny nastąpić po opracowaniu INSTRUKCJI OBSŁUGI i sprawdzeniu jej znajomości przez obsługę. Po dokonaniu rozruchu sporządzić należy stosowne protokoły, które przedstawić należy przy odbiorze kotłowni. Poszczególne urządzenia, a zwłaszcza kocioł, palniki oraz pompy winny być eksploatowane zgodnie z DTR Uwagi ogólne Po wykonaniu kotłowni, przed próbą szczelności, należy dokładnie przepłukać instalację kotłowni. Całość (bez naczynia wzbiorczego i kotła) należy poddać próbie na szczelność na ciśnienie 0,45 MPa. Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym przez osoby do tego upoważnione 8

10 2. O B L I C Z E N I A 2.1. Obliczenie zapotrzebowania gazu ziemnego Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu B h,max = 3600 Q / (W d η) = / ( ,0) = 6,4 m 3 /h Roczne średnie zużycie gazu ziemnego na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji: B a = B h,max n m = 6, = m 3 /a gdzie: Q max moc grzewcza, [kw] W d wartość opałowa gazu ziemnego, [kj/kg] η - sprawnośc kotła n liczba godzin pracy kotła w ciągu dnia m liczba dni pracy kotła w czasie sezonu grzewczego 2.2. Dobór komina Dane: moc kotła Q k = 60 kw średnica wylotu spalin D k =80 mm temperatura spalin t sp max = 65 C wysokość czynna komina H k = 6,0 m Dobrano koncentryczny przewód powietrzno - spalinowy o średnicach 80/ 125 mm prowadzony wewnątrz istniejącego przewodu spalinowego Obliczenie układu zabezpieczającego Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla obiegu c.o. Zawór bezpieczeństwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 60 kw. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej powinna wynosić co najmniej: m = 3600 N / r = / 2163,2 = 99,9 m 3 /h = 0,028 m 3 /s gdzie: 9

11 N maksymalna moc cieplna kotła, [kw] r ciepło parowania dla p = 0,3 MPa, [kj/kg] Wymagana powierzchnia przekroju kanału dolotowego zaworu wynosi: m A p = 10 K1 K 2 α (p1 + 0,1) gdzie: m minimalna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa, [m 3 /h] A P obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary, [mm 2 ] ρ 1 gęstość wody, ρ 1 = 958,3 kg/m 3 przy t = 100 C K 1 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K 1 = 0,51 K 2 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K 2 = 1,0 p 1 ciśnienie zrzutowe; p 1 = 0,3 MPa α - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu dla pary wodnej; α = 0,57 A p = 99,9 / [10 0,51 1 0,57 (0,3 + 0,1)] = 85,9 mm 2 Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa: d 0 =10,46 mm Dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR typ /4, minim. średnica wewn. d o =14mm, ilość sztuk: n = 1 szt Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza pojemnościowego Zawór bezpieczeństwa zamontowany na podgrzewaczu pojemnościowym o maksymalnej mocy Q = 60 kw. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej powinna wynosić co najmniej: m = 3600 N / r = / 2163,2 = 99,85 m3/h = 0,0277m3/s gdzie: N maksymalna moc cieplna, [kw] r ciepło parowania dla p = 0,3 MPa, [kj/kg] Wymagana powierzchnia przekroju kanału dolotowego zaworu wynosi: m A p = 10 K1 K 2 α (p1 + 0,1) 10

12 gdzie: m minimalna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa, [m3/h] AP obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary, [mm2] ρ1 gęstość wody, ρ1 = 958,3 kg/m3 przy t = 100 C K1 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K1 = 0,51 K2 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K2 = 1,0 p1 ciśnienie zrzutowe; p1 = 0,6 MPa α - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu dla pary wodnej; α = 0,57 Ap = 99,85 / [10 0,51 1 0,57 (0,6 + 0,1)] = 49,10 mm2 Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa: d0=7,91 mm Dobrano dla każdego podgrzewacza zawór bezpieczeństwa SYR typu 2115 dla pojemnościowych podgrzewaczy wody do 1000 l o R ¾ - DN Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.o. Obliczenie pojemności użytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego wg PN-B :1999. V u = V inst ρ 1 γ [dm 3 ] pojemność zładu c.o. V nst 0,50 m 3 gęstość wody o temp C ρ 1 999,7 kg/m 3 przyrost objętości wody dla t Z =80 0 C γ 0,0287 dm 3 /kg Pojemność użytkowa naczynia V u =14,4 dm 3 -Obliczenie pojemności całkowitej naczynia wzbiorczego V c = V u pmax + 1 p dm 3 max p st maksymalne obliczeniowe nadciśnienie w naczyniu podczas eksploatacji instalacji P max = 3,0 bar ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego P st = 1,0 bar Pojemność całkowita naczynia: V c = 28,8 dm 3 11

13 Zaprojektowano naczynie wzbiorcze przepnowe typu N/80 firmy REFLEX /na podstawie tabeli doboru i programu doboru/ o pojemności użytkowej V U = 72 dm 3, i pojemności całkowitej V c = 80 dm Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.w.u. Obliczenie pojemności użytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego. Vu = 1,1 Vinst ρ1 ν, dm3 pojemność podgrzewacza: Vpodg = 0,5 m3 gęstość wody o temp. 100C ρ1 = 999,7 kg/m3 przyrost objętości wody dla tm =60 0C ν = 0,0168 dm3/kg Pojemność użytkowa naczynia Vu = 9,24 dm3 - Obliczenie pojemności całkowitej naczynia wzbiorczego Vc = Vu p p max + 0, p max 1 st dm3 maksymalne obliczeniowe nadciśnienie w naczyniu podczas eksploatacji instalacji Pmax = 0,30 MPa ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego Pst = 0,08 MPa Pojemność całkowita naczynia Vc = 16,8 dm3 Projektuje się naczynie przeponowe (na podstawie doboru) z katalogu f-my REFLEX typu Refix DD 25l 2 szt. pojemność użytkowa max Vu = 19 dm3 pojemność całkowita Vc = 25 dm3 dopuszczalne ciśnienie robocze P = 10 bar 12

14 2.4. Obliczenie wentylacji kotłowni -Wentylacja nawiewna ilość powietrza na 1 kw mocy kotła 1,6 m 3 /h max prędkość przepływu w otworze nawiewnym 1,0 m/s V N = 60 1,6 = 96 m 3 /h F N = V N / (w 3600) = 96 / (1,0 3600) = 0,027 m 2 Przyjęto kanał wentylacyjny nawiewny o wymiarach 0,20 0,20 m, F WN = 0,04 m 2 -Wentylacja wywiewna ilość powietrza na 1 kw mocy kotła 0,5 m 3 /h max prędkość przepływu w otworze wywiewnym 1,0 m/s V w = 60 0,5 = 30 m 3 /h F w = V w / (w 3600) = 30 / (1,0 3600) = 0,008 m 2 Wentylacja wywiewna realizowana będzie kratką wywiewną podłączoną do istniejącego pionu wentylacji grawitacyjnej 14x14cm. 13

15 3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Producent Ilość 1. Kocioł gazowy typ Logamax Plus GB o mocy 60kW z kompletem automatyki do sterowania pracą dwóch obiegów grzewczych: jednego z mieszaczem i jednego bez mieszacza regulator Logamatic 4000 BUDERUS 1 2. Zawór bezpieczeństwa typ /4, p = 0,3 MPa SYR 1 3. Zabezpieczenie stanu wody typ SYR 1 4. Zawór odcinający kulowy typu WK2a DN40 EFAR Filtr siatkowy FS-1 DN40 EFAR 1 6. Rozdzielacz 2-obwodowy DN65 z izolacją zasilanie + powrót wyjścia DN20, DN25, DN50 wyk. warsztatowe 7. Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N80 REFLEX 1 8. Zawór automatycznego uzupełniania zładu instalacji c.o. typu BA kombi 6628 DN20 1 kpl SYR 1 9. Filtr siatkowy DN20 EPURO Zawór trójdrogowy obrotowy HRB3 DN25 kvs=6,2 z siłownikiem typu AMB-162 DANFOSS Pompa mieszająca z elektroniczną regulacją obrotów typu ALPHA PRO , 1x230V-240V, t max = GRUNDFOS 1 95 C, PN Zawór zwrotny Socla 802 DN40 DANFOSS Zawór równoważący typu Hydrocontrol VTR DN25 OVENTROP Pompa mieszająca z elektroniczną regulacją obrotów typu MAGNA 32-60, 1x230V-240V, t max = 95 C, GRUNDFOS 1 PN System wykrywania gazu ATEST-GAZ 1 kpl centralka alarmowa ALPA-P17/XEP detektor gazu ziemnego 2 szt. -sygnalizatory -akumulatorowe podtrzymanie zasilania -elektrozawór odcinający w skrzynce gazowej 16. Złącze samoodcinające SU, R 1", PN10, t max =120 C, z możliwością opróżniania REFLEX Zawór spustowy z korkiem DN20 EFAR Automatyczny zawór odpowietrzający ½ z zaworem stopowym oraz zaworem odcinającym DN15 OVENTROP Termometr C KFM Manometr 0-0,6 MPa KFM Wąż elastyczny Meiflex Dn20 MEIBES Kolektor CosmoSun Basic 2.51 SUNEX - BIMS Zestaw montażowy na dach płaski dla 2 kol. SUNEX - BIMS 1 14

16 24. Zestaw montażowy rozszerzeniowy na dach płaski dla 1 kol. SUNEX - BIMS System połączeniowy dla 3 kol. SUNEX - BIMS Zbiorniki c.w.u. FISH 400 S1 SUNEX - BIMS Grupa pompowa GPSN 40 SUNEX - BIMS Naczynie przeponowe solarne z membraną odporną na glikol 24 l 10bar SUNEX - BIMS Regulator RSS 3 wraz z czujnikami temperatury SUNEX - BIMS Płyn do instalacji solarnych koncentrat 10 l SUNEX - BIMS Zbiornik na glikol 50l BIMS Pojemnościowy zasobnik c.w.u. CosmoWarm CC-500 BIMS Zawór kulowy DN15 EFAR Zawór kulowy DN20 EFAR Zawór kulowy DN32 EFAR Zawór odpowietrzający do zasobnika c.w.u. BIMS Zawór bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u. typ /4 38. Naczynie wzbiorcze Refix DD 25 z armaturą przepływową flowjet 3/4 SYR 2 REFLEX Pompa cyrkulacyjna typ Alpha Pro GRUNDFOS Pompa wygrzewu higienicznego typ Alpha Pro Zawór zwrotny DN20 dla c.w.u. i wygrzewu higienicznego GRUNDFOS 1 DANFOSS Zawór zwrotny DN32 dla z.w.u. DANFOSS Zawór mieszający Tri-M DN20 OVENTROP Czerpnia ścienna 200x200, przewody wentylacyjne 200x200 wraz z kształtkami, kratka wentylacyjna nawiewna 200x200-1 kpl. 45. Kratka wentylacyjna wywiewna 150x200mm Przewód wentylacyjny wywiewny 150x200mm, L=150cm 47. Rura stalowa czarna bez szwu DN40 izolowana wełną szklaną Ursa 30mm 48. Rura stalowa czarna bez szwu DN25 izolowana wełną szklaną Ursa 30mm 49. Rura stalowa ocynkowana DN25 izolowana wełną szklaną Ursa 30mm 50. Komin spalinowo powietrzny 80/ 125 izolowany o długości 6 mb* wraz z kształtkami tj. elementami zakańczającymi (daszek), wyczystką z drzwiczkami, miską kondensatu z przewodem odpływowym - 1 PN-80/H PN-80/H PN-80/H Kominflex 20mb * 10mb * 10mb * 6mb* 51. Rury miedziane Ø15x1,0 HUTMEN 50mb * 15

17 UWAGA: Wymiary elementów oznaczonych * należy dopasować podczas montażu. Dopuszcza się zastosowanie innych niż wyszczególnione w projekcie materiały i urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych. 16

18

19

20

21

22

23

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin...5 3.2.1. Wentylacja kotłowni...5 3.2.2. Odprowadzenie spalin... 5

SPIS TREŚCI. 3.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin...5 3.2.1. Wentylacja kotłowni...5 3.2.2. Odprowadzenie spalin... 5 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY...1 3.1. Instalacja kotłowni...3 3.1.1. Kocioł...3 3.1.2 Układ hydrauliczny... 3 3.1.3. Automatyka i regulacja...4 3.1.4. Zabezpieczenia...4 3.1.5. Rurociągi i izolacje...4

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych. - 1 - Opis projektowanych instalacji sanitarnych. 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Podstawa opracowania - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i przepisy 1.2. Zakres opracowania Niniejszy

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924 33-300 NOWY SĄCZ, ul. MIKOŁAJA REJA 45 tel./fax (0-18) 444 10 15 tel. kom. 604 953 169 e-mail: pparost@wp.pl NIP 734-103-22-69 REGON 490583915 KONTO BANKOWE Credit Agricole Bank Polska S.A. 09 1940 1076

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE A P I S PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE Waldemar Adamczyk, 75-336 Koszalin, Akademicka 17a/8, tel. 0602 72 05 96, VAT: 669-040-46-97, Regon: 330020547 Projekt budowlany wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW 1. SPIS RYSUNKÓW... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. PODSTAWOWE WIELKOŚCI... 2

1. SPIS RYSUNKÓW 1. SPIS RYSUNKÓW... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. PODSTAWOWE WIELKOŚCI... 2 1. SPIS RYSUNKÓW... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4. PODSTAWOWE WIELKOŚCI... 2 5. OPIS TECHNICZNY.... 2 5.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.... 2

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC - 40 Obiekt / Adres: Brzeziny, ul.sienkiewicza 14 - bud.krus kod: 660411 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 35 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock KnJ Biuro Techniczne Jacek Kania ul. Zgoda 7/47, 05-520 Konstancin-Jeziorna Obiekt: Szpital Powiatowy w Otwocku Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock Temat: Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla leśniczówki w Niestachowie

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla leśniczówki w Niestachowie Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla leśniczówki w Niestachowie Projektował mgr. inż. J. Markiton Październik 2010 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Rozpatrywany obiekt to budynek jednorodzinny,

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13 26-800 Białobrzegi. Tom I-instalacja technologiczna Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis rysunków:

Spis treści. Spis rysunków: Spis treści 1 Oświadczenie projektanta... 2 2 Informacja BIOZ.... 3 3 Przedmiot opracowania... 4 4 Podstawa opracowania... 4 5 Zakres opracowania... 4 6 Opis stanu aktualnego... 4 7 Parametry obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY działka nr geod. 435/35, obręb Olecko 2

PROJEKT BUDOWLANY działka nr geod. 435/35, obręb Olecko 2 USŁUGI PROJEKTOWO TECHNICZNE I KOMPUTEROWE mgr inż. Andrzej Urbanowicz ul. Zamojska 2, 16-400 Suwałki tel. +48 87 734 19 15, mobile +48 606 122 580, e-mail aaurb@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY działka

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 34 Wyposażenie dodatkowe...35 3 geotherm plus

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. projektant : mgr inż. Sławomir Partyka uprawn. bud. instalacyjne nr POM/0112/POOS/05

PROJEKT BUDOWLANY. projektant : mgr inż. Sławomir Partyka uprawn. bud. instalacyjne nr POM/0112/POOS/05 PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, oraz centralnego ogrzewania w rozbudowywanym budynku wielofunkcyjnym o część sklepową i kotłownie lokalizacja Lubiki, dz. nr 122/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715 KT 344/10/ /11 Łomnica 07.10.2011r. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-7 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Kotłownia pellet...

1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-7 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Kotłownia pellet... 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-7 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Kotłownia pellet... 3 5 3.2.1. Technologia kotłowni... 3-4 3.2.2. Zabezpieczenie kotła i instalacji...

Bardziej szczegółowo