NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076"

Transkrypt

1 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANE AUDYTIING ENERGETYCZNY CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA PROJEKTY BRANŻOWE OPERATY WODNO- PRAWNE DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZGODNIE Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KOSZTORYSOWANIE NADZORY INWESTORSKIE KIEROWNICTWO BUDÓW PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 6 PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ DOLINY 24 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH - KOTŁOWNIA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ- INWESTOR: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Pl. JANA PAWŁA II CZECHOWICE-DZIEDZICE LOKALIZACJA INWESTYCJI: PRZEDSZKOLE NR 6 UL. SZWAJCARSKA DOLINA CZECHOWICE-DZIEDZICE NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 3333/1 I 3333/2 STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 124/2011 DATA: AUTORZY OPRACOWANIA: 1) PROJEKTANT: MGR INŻ. WOJCIECH CIEPLIŃSKI NR UPR.: 450/02 NR ŚOIIB.: SLK/IS/8816/03 2) SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JANUSZ PIECHOWICZ NR UPR.: 444/02 NR ŚOIIB.: SLK/IS/8815/03 UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody autora projektu. NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

2 Spis treści 1. O P I S T E C H N I C Z N Y Podstawa opracowania Zakres opracowania Założenia projektowe Instalacja kotłowni Kocioł Układy hydrauliczne Automatyka i regulacja Zabezpieczenia Rurociągi i izolacje Uzdatnianie wody uzupełniającej Podgrzew c.w.u System bezpieczeństwa gazowego Wentylacja i odprowadzenie spalin Wentylacja kotłowni Odprowadzenie spalin Zabezpieczenie p.pożarowe Wytyczne budowlane Wytyczne elektryczne Wytyczne instalacyjne Zagadnienia BHP Uwagi ogólne O B L I C Z E N I A Obliczenie zapotrzebowania gazu ziemnego Dobór komina Obliczenie układu zabezpieczającego Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla obiegu c.o Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza pojemnościowego Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.o Obliczenie wentylacji kotłowni ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Spis rysunków: 1 Schemat technologiczny kotłowni 2 Schemat technologiczny podgrzewu c.w.u. 3 Rzut pomieszczenia kotłowni 4 Rzut dachu 1

3 1. O P I S T E C H N I C Z N Y 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczno budowlany - uzgodnienia międzybranżowe - obowiązujące normy, wytyczne projektowania, dane katalogowe 1.2. Zakres opracowania Projekt niniejszy zawiera opracowanie technologii kotłowni gazowej oraz instalacji solarnej dla budynku Przedszkola nr 6 zlokalizowanego w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Szwajcarska Dolina 24. Inwestor: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach - Dziedzicach Czechowice - Dziedzice ul. Ligocka 1 Obiekt: Przedszkole nr Czechowice - Dziedzice ul. Szwajcarska Dolina Założenia projektowe Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w piwnicy w pomieszczeniu Wysokość pomieszczenia kotłowni w świetle od posadzki do stropu wynosi ok.3,0 m. Projektowana kotłownia zasilać będzie dwa obiegi grzewcze: obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego Q1 =42,0 kw obieg zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. Q2 =47,0 kw (podgrzew c.w.u. w priorytecie do instalacji c.o.) Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych 47,0 kw. 2

4 Jako źródło ciepła przyjęto kocioł wodny, gazowy, kondensacyjny typu Logamax Plus GB firmy Buderus o mocy 60 kw. Do sterowania pracą kotła i obiegów grzewczych przewidziano automatykę producenta kotła. Odprowadzenie spalin przewodem spalinowo-powietrznym Ø80/ Ø125 zabudowanym przy ścianie zewnętrznej kotłowni, w istniejącym przewodzie kominowym 400x600, wyprowadzonym ponad dach budynku. Kotłownia zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia w instalacji zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym. Woda do napełniania układu grzewczego i jego uzupełniania będzie uzdatniania poprzez zastosowanie filtra. Obiegi grzewcze pracować będą przy parametrach wody grzewczej 80 /60 C. Podgrzew c.w.u. odbywał się będzie poprzez pojemnościowy zasobnik c.w.u. o pojemności 500l. Zasobnik wyposażony jest w jedną wężownicę zasilaną wodą grzewczą wytworzoną w kotle gazowym. Jako dodatkowe źródło ciepła dla podgrzewacza c.w.u. zastosowano instalację solarną wyposażoną w 3 kolektory słoneczne oraz zbiornik c.w.u o pojemności 400l. Podgrzana woda w solarnym zasobniku c.w.u. zasila główny podgrzewacz c.w.u. w miejscu podłączenia wody zimnej (patrz: schemat podgrzewu c.w.u.) 1.4. Instalacja kotłowni Kocioł Potrzeby cieplne obiektu pokrywać będzie kocioł wodny kondensacyjny o mocy 60 kw z palnikiem gazowym. Kocioł pracować będzie z parametrami wody grzejnej 80 /60 C w układzie zamkniętym, a maksymalne ciśnienie w instalacji wynosić będzie 0,3 MPa Układy hydrauliczne Kotłownia zasila dwa obiegi grzewcze. Dla zapewnienia wymaganego przepływu na każdym z obiegów zabudowane zostaną pompy obiegowe z płynną regulacją obrotów. Na obiegu zasilania grzejników zabudowany zostanie zawór trójdrogowy. 3

5 Automatyka i regulacja Do sterowania pracą kotła przyjęto automatykę producenta kotła, sterującą pracą dwóch obiegów grzewczych (jeden obieg z mieszaczem) oraz pracą samego kotła (w tym: pompa kotłowa) regulator typu Logamatic Zabezpieczenia Kocioł zabezpieczony będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa typu SYR 1915 ustawionym na ciśnienie otwarcia 0.3 MPa zamontowanymi przy kotle. Wzrost objętości wody w instalacji grzewczej kompensowany będzie za pomocą naczyń przeponowych firmy REFLEX Rurociągi i izolacje W pomieszczeniu kotłowni, instalacje należy wykonać z następujących rur: -obieg kotłowy - instalację obiegów c.o. - instalacje wody zimnej - z rur stalowych bez szwu - z rur stalowych bez szwu - z rur stalowych ocynkowanych ze szwem Rurociągi w kotłowni należy zabezpieczyć przeciwko korozji poprzez malowanie oraz zaizolować termicznie otulinami izolacyjnymi z wełny mineralnej. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolację przewodów wykonać należy po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej rurociągów. Na izolacji wykleić barwne strzałki z zaznaczeniem kierunku przepływu Uzdatnianie wody uzupełniającej. Woda surowa do napełniania zładu instalacji c.o. i uzupełniania ubytków będzie uzdatniania w filtrze siatkowym. 4

6 Uzupełnianie wody w zładzie instalacji c.o. będzie następowało automatycznie poprzez zawór automatycznego napełniania instalacji ustawiony na ciśnienie mh 2 O ( kpa). Instalacja uzupełniania będzie połączona z instalacją c.o. poprzez przewód elastyczny rozłączny. Woda uzupełniająca powinna spełniać wymogi normy PN-93/C Podgrzew c.w.u. Podgrzew c.w.u. odbywał się będzie poprzez pojemnościowy zasobnik c.w.u. o pojemności 500l. Zasobnik wyposażony będzie w jedną wężownicę zasilaną wodą grzewczą wytworzoną w kotle gazowym. Jako dodatkowe źródło ciepła dla podgrzewacza c.w.u. zastosowano instalację solarną wyposażoną w 3 kolektory słoneczne oraz zbiornik c.w.u o pojemności 400l. Podgrzana woda w solarnym zasobniku c.w.u. zasila główny podgrzewacz c.w.u. w miejscu podłączenia wody zimnej System bezpieczeństwa gazowego W celu zabezpieczenia kotłowni przed niekontrolowanym wypływem gazu z instalacji gazowej, przewiduje się montaż aktywnego sytemu bezpieczeństwa gazowego, składającego się z: - centralki - czujników metanu 2 szt. - modułu ładowania i nadzoru akumulatora - akumulatora - sygnalizatora - zaworu odcinającego kulowego z siłownikiem W momencie stwierdzenia przez czujniki wypływu gazu do pomieszczenia kotłowni, system automatycznie odetnie instalację gazową zamykając zawór kulowy w skrzynce gazowej i zasygnalizuje to sygnalizatorem. Dla ponownego uruchomienia instalacji gazowej konieczne jest ręczne otwarcie zaworu kulowego. 5

7 1.5. Wentylacja i odprowadzenie spalin Wentylacja kotłowni Dla nawiewu powietrza do wentylacji przewidziano kanał wentylacyjny w postaci zet o wymiarach 20x20 cm wyprowadzony na zewnątrz budynku na wys. min. 2,0m. Wywiew realizowany będzie za pomocą przewodu wentylacji grawitacyjnej zakończonego kratką wywiewną Odprowadzenie spalin Spaliny z kotła odprowadzane będą przewodem spalinowo-powietrznym Ø80/ Ø125 zabudowanym przy ścianie zewnętrznej kotłowni, w istniejącym przewodzie kominowym 40x60cm, wyprowadzonym ponad dach budynku.. Wysokość czynna komina wynosić będzie ok. 6,0 m. Komin w dolnej jego części uzbroić należy w drzwi rewizyjne i odkraplacz Zabezpieczenie p.pożarowe - Drzwi do kotłowni stalowe, wyposażone muszą być w zamek rolkowy i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem, o odporności ogniowej EI30. - Przejścia instalacyjne z kotłowni do pozostałych pomieszczeń uszczelnić środkiem o odporności ogniowej EI Ściany kotłowni posiadać muszą odporność ogniową co najmniej EI Kocioł i urządzenia oraz rurociągi uziemić do uziomu otokowego na ścianach kotłowni. - W kotłowni przy drzwiach należy umieścić gaśnicę proszkową 6 kg do gaszenia pożarów grup A, B, C. - W pomieszczeniu kotłowni oznakować zgodnie z PN: - drogę wyjścia i kierunek ewakuacji - miejsce usytuowania gaśnicy - miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu głównego 6

8 1.7. Wytyczne budowlane Dla zgodnego z aktualnymi wymaganiami i przepisami przygotowania pomieszczenia kotłowni należy: - wykonać posadzkę pomieszczenia kotłowni ze spadkiem w kierunku wpustu 1.8. Wytyczne elektryczne Należy doprowadzić energię elektryczną do następujących urządzeń: kotła grzewczego: typ LogaMax Plus GB N=200W/230V pompy obiegowej obiegu grzejnikowego: typ AlphaPro 25-60/180 N=50W/230V pompy obiegowej obiegu c.w.u.: typ MAGNA N=85W/230V grupy pompowej instalacji solarnej: typ GPSN40 N=150W/230V pompy cyrkulacyjnej.: typ AlphaPro 25-40/180 N=50W/230V pompy wygrzewu higienicznego: typ AlphaPro 15-40/130 N=50W/230V regulator kotłowy i obiegów c.o. regulator solarny centralka detekcji gazu typ ALPA P-17 Komin należy wyposażyć w instalację odgromową Awaryjny wyłącznik prądu umieścić na zewnątrz pomieszczenia kotłowni. Kotłownię wyposażyć w instalację zabezpieczenia przeciwporażeniowego 1.9. Wytyczne instalacyjne - do pomieszczenia kotłowni doprowadzić zimną wodę - wykonać wpust podłogowy żeliwny Dn100 7

9 1.10. Zagadnienia BHP Projektowana kotłownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. Została zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POŻ, SAN HIG. Pracownicy obsługi kotłowni powinni być przeszkoleni w zakresie: - działania instalacji kotłowej - przepisów BHP i P.POŻ, Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kotłowni wraz z instalacją gazową powinny nastąpić po opracowaniu INSTRUKCJI OBSŁUGI i sprawdzeniu jej znajomości przez obsługę. Po dokonaniu rozruchu sporządzić należy stosowne protokoły, które przedstawić należy przy odbiorze kotłowni. Poszczególne urządzenia, a zwłaszcza kocioł, palniki oraz pompy winny być eksploatowane zgodnie z DTR Uwagi ogólne Po wykonaniu kotłowni, przed próbą szczelności, należy dokładnie przepłukać instalację kotłowni. Całość (bez naczynia wzbiorczego i kotła) należy poddać próbie na szczelność na ciśnienie 0,45 MPa. Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym przez osoby do tego upoważnione 8

10 2. O B L I C Z E N I A 2.1. Obliczenie zapotrzebowania gazu ziemnego Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu B h,max = 3600 Q / (W d η) = / ( ,0) = 6,4 m 3 /h Roczne średnie zużycie gazu ziemnego na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji: B a = B h,max n m = 6, = m 3 /a gdzie: Q max moc grzewcza, [kw] W d wartość opałowa gazu ziemnego, [kj/kg] η - sprawnośc kotła n liczba godzin pracy kotła w ciągu dnia m liczba dni pracy kotła w czasie sezonu grzewczego 2.2. Dobór komina Dane: moc kotła Q k = 60 kw średnica wylotu spalin D k =80 mm temperatura spalin t sp max = 65 C wysokość czynna komina H k = 6,0 m Dobrano koncentryczny przewód powietrzno - spalinowy o średnicach 80/ 125 mm prowadzony wewnątrz istniejącego przewodu spalinowego Obliczenie układu zabezpieczającego Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla obiegu c.o. Zawór bezpieczeństwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 60 kw. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej powinna wynosić co najmniej: m = 3600 N / r = / 2163,2 = 99,9 m 3 /h = 0,028 m 3 /s gdzie: 9

11 N maksymalna moc cieplna kotła, [kw] r ciepło parowania dla p = 0,3 MPa, [kj/kg] Wymagana powierzchnia przekroju kanału dolotowego zaworu wynosi: m A p = 10 K1 K 2 α (p1 + 0,1) gdzie: m minimalna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa, [m 3 /h] A P obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary, [mm 2 ] ρ 1 gęstość wody, ρ 1 = 958,3 kg/m 3 przy t = 100 C K 1 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K 1 = 0,51 K 2 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K 2 = 1,0 p 1 ciśnienie zrzutowe; p 1 = 0,3 MPa α - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu dla pary wodnej; α = 0,57 A p = 99,9 / [10 0,51 1 0,57 (0,3 + 0,1)] = 85,9 mm 2 Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa: d 0 =10,46 mm Dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR typ /4, minim. średnica wewn. d o =14mm, ilość sztuk: n = 1 szt Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza pojemnościowego Zawór bezpieczeństwa zamontowany na podgrzewaczu pojemnościowym o maksymalnej mocy Q = 60 kw. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej powinna wynosić co najmniej: m = 3600 N / r = / 2163,2 = 99,85 m3/h = 0,0277m3/s gdzie: N maksymalna moc cieplna, [kw] r ciepło parowania dla p = 0,3 MPa, [kj/kg] Wymagana powierzchnia przekroju kanału dolotowego zaworu wynosi: m A p = 10 K1 K 2 α (p1 + 0,1) 10

12 gdzie: m minimalna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa, [m3/h] AP obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary, [mm2] ρ1 gęstość wody, ρ1 = 958,3 kg/m3 przy t = 100 C K1 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K1 = 0,51 K2 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K2 = 1,0 p1 ciśnienie zrzutowe; p1 = 0,6 MPa α - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu dla pary wodnej; α = 0,57 Ap = 99,85 / [10 0,51 1 0,57 (0,6 + 0,1)] = 49,10 mm2 Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa: d0=7,91 mm Dobrano dla każdego podgrzewacza zawór bezpieczeństwa SYR typu 2115 dla pojemnościowych podgrzewaczy wody do 1000 l o R ¾ - DN Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.o. Obliczenie pojemności użytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego wg PN-B :1999. V u = V inst ρ 1 γ [dm 3 ] pojemność zładu c.o. V nst 0,50 m 3 gęstość wody o temp C ρ 1 999,7 kg/m 3 przyrost objętości wody dla t Z =80 0 C γ 0,0287 dm 3 /kg Pojemność użytkowa naczynia V u =14,4 dm 3 -Obliczenie pojemności całkowitej naczynia wzbiorczego V c = V u pmax + 1 p dm 3 max p st maksymalne obliczeniowe nadciśnienie w naczyniu podczas eksploatacji instalacji P max = 3,0 bar ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego P st = 1,0 bar Pojemność całkowita naczynia: V c = 28,8 dm 3 11

13 Zaprojektowano naczynie wzbiorcze przepnowe typu N/80 firmy REFLEX /na podstawie tabeli doboru i programu doboru/ o pojemności użytkowej V U = 72 dm 3, i pojemności całkowitej V c = 80 dm Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.w.u. Obliczenie pojemności użytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego. Vu = 1,1 Vinst ρ1 ν, dm3 pojemność podgrzewacza: Vpodg = 0,5 m3 gęstość wody o temp. 100C ρ1 = 999,7 kg/m3 przyrost objętości wody dla tm =60 0C ν = 0,0168 dm3/kg Pojemność użytkowa naczynia Vu = 9,24 dm3 - Obliczenie pojemności całkowitej naczynia wzbiorczego Vc = Vu p p max + 0, p max 1 st dm3 maksymalne obliczeniowe nadciśnienie w naczyniu podczas eksploatacji instalacji Pmax = 0,30 MPa ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego Pst = 0,08 MPa Pojemność całkowita naczynia Vc = 16,8 dm3 Projektuje się naczynie przeponowe (na podstawie doboru) z katalogu f-my REFLEX typu Refix DD 25l 2 szt. pojemność użytkowa max Vu = 19 dm3 pojemność całkowita Vc = 25 dm3 dopuszczalne ciśnienie robocze P = 10 bar 12

14 2.4. Obliczenie wentylacji kotłowni -Wentylacja nawiewna ilość powietrza na 1 kw mocy kotła 1,6 m 3 /h max prędkość przepływu w otworze nawiewnym 1,0 m/s V N = 60 1,6 = 96 m 3 /h F N = V N / (w 3600) = 96 / (1,0 3600) = 0,027 m 2 Przyjęto kanał wentylacyjny nawiewny o wymiarach 0,20 0,20 m, F WN = 0,04 m 2 -Wentylacja wywiewna ilość powietrza na 1 kw mocy kotła 0,5 m 3 /h max prędkość przepływu w otworze wywiewnym 1,0 m/s V w = 60 0,5 = 30 m 3 /h F w = V w / (w 3600) = 30 / (1,0 3600) = 0,008 m 2 Wentylacja wywiewna realizowana będzie kratką wywiewną podłączoną do istniejącego pionu wentylacji grawitacyjnej 14x14cm. 13

15 3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Producent Ilość 1. Kocioł gazowy typ Logamax Plus GB o mocy 60kW z kompletem automatyki do sterowania pracą dwóch obiegów grzewczych: jednego z mieszaczem i jednego bez mieszacza regulator Logamatic 4000 BUDERUS 1 2. Zawór bezpieczeństwa typ /4, p = 0,3 MPa SYR 1 3. Zabezpieczenie stanu wody typ SYR 1 4. Zawór odcinający kulowy typu WK2a DN40 EFAR Filtr siatkowy FS-1 DN40 EFAR 1 6. Rozdzielacz 2-obwodowy DN65 z izolacją zasilanie + powrót wyjścia DN20, DN25, DN50 wyk. warsztatowe 7. Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N80 REFLEX 1 8. Zawór automatycznego uzupełniania zładu instalacji c.o. typu BA kombi 6628 DN20 1 kpl SYR 1 9. Filtr siatkowy DN20 EPURO Zawór trójdrogowy obrotowy HRB3 DN25 kvs=6,2 z siłownikiem typu AMB-162 DANFOSS Pompa mieszająca z elektroniczną regulacją obrotów typu ALPHA PRO , 1x230V-240V, t max = GRUNDFOS 1 95 C, PN Zawór zwrotny Socla 802 DN40 DANFOSS Zawór równoważący typu Hydrocontrol VTR DN25 OVENTROP Pompa mieszająca z elektroniczną regulacją obrotów typu MAGNA 32-60, 1x230V-240V, t max = 95 C, GRUNDFOS 1 PN System wykrywania gazu ATEST-GAZ 1 kpl centralka alarmowa ALPA-P17/XEP detektor gazu ziemnego 2 szt. -sygnalizatory -akumulatorowe podtrzymanie zasilania -elektrozawór odcinający w skrzynce gazowej 16. Złącze samoodcinające SU, R 1", PN10, t max =120 C, z możliwością opróżniania REFLEX Zawór spustowy z korkiem DN20 EFAR Automatyczny zawór odpowietrzający ½ z zaworem stopowym oraz zaworem odcinającym DN15 OVENTROP Termometr C KFM Manometr 0-0,6 MPa KFM Wąż elastyczny Meiflex Dn20 MEIBES Kolektor CosmoSun Basic 2.51 SUNEX - BIMS Zestaw montażowy na dach płaski dla 2 kol. SUNEX - BIMS 1 14

16 24. Zestaw montażowy rozszerzeniowy na dach płaski dla 1 kol. SUNEX - BIMS System połączeniowy dla 3 kol. SUNEX - BIMS Zbiorniki c.w.u. FISH 400 S1 SUNEX - BIMS Grupa pompowa GPSN 40 SUNEX - BIMS Naczynie przeponowe solarne z membraną odporną na glikol 24 l 10bar SUNEX - BIMS Regulator RSS 3 wraz z czujnikami temperatury SUNEX - BIMS Płyn do instalacji solarnych koncentrat 10 l SUNEX - BIMS Zbiornik na glikol 50l BIMS Pojemnościowy zasobnik c.w.u. CosmoWarm CC-500 BIMS Zawór kulowy DN15 EFAR Zawór kulowy DN20 EFAR Zawór kulowy DN32 EFAR Zawór odpowietrzający do zasobnika c.w.u. BIMS Zawór bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u. typ /4 38. Naczynie wzbiorcze Refix DD 25 z armaturą przepływową flowjet 3/4 SYR 2 REFLEX Pompa cyrkulacyjna typ Alpha Pro GRUNDFOS Pompa wygrzewu higienicznego typ Alpha Pro Zawór zwrotny DN20 dla c.w.u. i wygrzewu higienicznego GRUNDFOS 1 DANFOSS Zawór zwrotny DN32 dla z.w.u. DANFOSS Zawór mieszający Tri-M DN20 OVENTROP Czerpnia ścienna 200x200, przewody wentylacyjne 200x200 wraz z kształtkami, kratka wentylacyjna nawiewna 200x200-1 kpl. 45. Kratka wentylacyjna wywiewna 150x200mm Przewód wentylacyjny wywiewny 150x200mm, L=150cm 47. Rura stalowa czarna bez szwu DN40 izolowana wełną szklaną Ursa 30mm 48. Rura stalowa czarna bez szwu DN25 izolowana wełną szklaną Ursa 30mm 49. Rura stalowa ocynkowana DN25 izolowana wełną szklaną Ursa 30mm 50. Komin spalinowo powietrzny 80/ 125 izolowany o długości 6 mb* wraz z kształtkami tj. elementami zakańczającymi (daszek), wyczystką z drzwiczkami, miską kondensatu z przewodem odpływowym - 1 PN-80/H PN-80/H PN-80/H Kominflex 20mb * 10mb * 10mb * 6mb* 51. Rury miedziane Ø15x1,0 HUTMEN 50mb * 15

17 UWAGA: Wymiary elementów oznaczonych * należy dopasować podczas montażu. Dopuszcza się zastosowanie innych niż wyszczególnione w projekcie materiały i urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych. 16

18

19

20

21

22

23

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo