PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA TYTUŁ: FAZA OPRACOWANIA: CENTRUM IDEI KU DEMOKRACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ADRES: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. RYCERSKA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI INWESTOR: ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA - REKTORAT KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO PANIEN DOMINIKANEK PW MATKI BOŻNEJ ŚNIEŻNEJ UL. RYCERSKA 3, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Reprezentowany przez: KS. IRENEUSZ BOCHYŃSKI DATA: MARZEC 2009 AUTOR OPRACOWANIA: SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zdzisław Kramm upr. bud. nr 134/01/WŁ Mgr inż. Halina Kramm upr. bud. nr 200/33/WŁ JEDNISTKA PROJEKTOWA / GŁÓWNY PROJEKTANT Archidea Królikowski Wichliński Architekci Spółka Partnerska Ul. Więckowskiego 43/45, Łódź, Tel/fax (42) Łódź, r.

2 2 Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem lub równoważny. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zastosowanie zaproponowanych, równoważnych rozwiązań, technologii, materiałów lub urządzeń. Zawartość teczki Teczka niniejsza zawiera: Kotłownia nr 1. A. Opis techniczny B. Wytyczne branżowe C. Obliczenia D Zestawienie podstawowych materiałów E. Rysunki: Rys. nr 1 Rzut kotłowni Rys. nr 2 Przekój A-A Rys. nr 3 Schemat montażowy kotłowni Razem stron 3-14 Razem rysunków 3 Pomieszczenie kotła nr 2 Opis techniczny z doborem urządzeń strona 15 Zestawienie podstawowych materiałów strona 16 Rysunek nr 4 Rzut pom. kotła nr 2 i schemat instalacji przewodu spalinowo powietrznego Razem rysunków 1 Pomieszczenie kotła nr 3 Opis techniczny z doborem urządzeń strona 17 Zestawienie podstawowych materiałów strona 18 Rysunek nr 5 Rzut pom. kotła nr 3, schemat montażowy kotłowni i schemat instalacji przewodu spalinowo - powietrznego Razem rysunków 1 ŁĄCZNIE STRON 18 ŁĄCZNIE RYSUNKÓW...5

3 3 1.Podstawa opracowania. A. OPIS TECHNICZNY -do projektu wykonawczego kotłowni wodnych, gazowychw Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim KOTŁOWNIA NR 1 Podstawę niniejszego opracowania stanowią: a) projekty budowlane modernizacji - branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, wod- kan, ogrzewania opracowania równoległe b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. [ Dz. U. Nr 75]. c) PN-B z kwietnia 1999 r. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. d) PN-B ze stycznia 1999 r. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. e) Katalogi i wytyczne stosowania urządzeń prod. BUDERUS, GRUNDFOS itp. 2.Zakres opracowania. Projekt niniejszy zakresem swoim obejmuje modernizację istniejącej kotłowni wodnej, gazowej o mocy cieplnej Q = 2 x 105 = 210 kw, która dotychczas obsługiwała instalacje ogrzewania grzejnikowego pomieszczeń klubu i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych ogrzewania powietrznego budynku kościoła. Rozbudowa instalacji grzewczych polega na podłączeniu do istniejących kotłów ogrzewania grzejnikowego pomieszczeń na I i II piętrze, ogrzewania podłogowego pomieszczeń na parterze oraz centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej. Istniejące jednostki kotłowe o łącznej mocy Q = 210 kw pozostają bez zmian do dalszej eksploatacji wraz z przewodami spalinowymi zabudowanymi w b. kominie kotłowni węglowej. Zapotrzebowanie ciepła istniejących dotychczas odbiorników ciepła nie przekraczało mocy jednego kotła. Po podłączeniu opisanych wyżej dodatkowych odbiorników wykorzystana zostanie pełna moc cieplna istniejącej kotłowni. Rozbudowy wymaga tylko automatyka kotłowni o moduł umożliwiający kaskadową pracę kotłów i moduł sterujący pracą ogrzewania podłogowego. 3. Opis budynku. Budynki podlegające modernizacji i rozbudowie są zespołem obiektów istniejących. Kotłownia gazowa zlokalizowana jest w podpiwniczeniu obiektu.

4 4. Opis kotłowni 4 Istniejąca kotłownia wyposażona jest w dwa kotły np. prod. BUDERUS typ LOGANO GE 315 O mocy cieplnej Q = 105 kw każdy z kompletnymi przewodami spalinowymi. Ponieważ rzeczywiste obciążenie cieplne podłączonych w stanie istniejącym odbiorników nie przekraczało mocy jednego kotła pracował jeden z kotłów a drugi stanowił rezerwę na docelową rozbudowę. Istniejący kocioł ma zabudowaną tablicę automatyki np.logomatic 4311 z modułem centralnym ZM 432, modułem funkcyjnym FM 442 sterującym dwoma obiegami grzewczymi z zaworami mieszającymi i modułem FM 441 dostosowanym do sterowania przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i jednym obiegiem grzewczym z zaworem mieszającym. Istniejące kotły pracują poniżej 10 lat, są w dobrym stanie technicznym i nie podlegają wymianie. Tablicę tę uzupełnić należy o moduł 447 do kaskadowej pracy kotłowni. Drugi kocioł wyposażyć należy w tablicę np. LOGOMATIC 4312 i moduł 442 do sterowania obiegiem grzewczym bez mieszacza. Dodatkowo drugi kocioł wyposażyć należy w urządzenie do zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle. Ponieważ pracować będą teraz oba kotły w układzie kaskadowym na rurociągach zasilających każdego kotła, przed pierwszym zaworem zamontować należy klapy odcinające, miedzykołnierzowe, z siłownikami np. typ ME 50 N produkcji np.honeywell Na rozdzielaczach kotłowni zamontowane są: - odgałęzienie dla ogrzewania grzejnikowego klubu w skład którego wchodzi zawór mieszający HRE 3 ø 20 i pompa obiegowa np. UPE z armaturą odcinającą i zwrotną - odgałęzienie dla ogrzewania powietrznego kościoła z pompą UPE z armaturą jw. - odgałęzienie rezerwowe / zaślepione/ z pompą MAGNA UPE F, zaworem trójdrogowym, mieszającym HRE ø 32 z armaturą jw. W układzie docelowym dwa pierwsze odgałęzienia pozostają do dalszej eksploatacji a odgałęzienie rezerwowe wykorzystane zostanie dla ogrzewania grzejnikowego I i II p. Rozdzielacze zasilania i powrotu podlegają wymianie. Na projektowanych rozdzielaczach zamontowane będzie dodatkowe odgałęzienie dla ogrzewania podłogowego parteru z projektowanym zaworem mieszającym, np. HRE 3 ø 25 I pompą obiegową, np. UPE W kotłowni przewidziano dodatkowo instalację centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej składające się z podgrzewacza pojemnościowego np. LOGALUX SU 750 z pompą ładującą UPE i pompą cyrkulacyjną UP 20-45N. Sterowanie układem przygotowania ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z modernizowanego układu automatyki kotłowni. Dodatkowe wyposażenie kotłowni stanowi również stacja uzdatniania wody instalacyjnej np. AQUASET 500 prod. VIESSMANN. Połączenie stacji z instalacją grzewczą musi być wykonane jako rozłączne. 5. Bilans cieplny obiektu. Potrzeby cieplne instalacji zasilanych z przedmiotowej kotłowni: gałąź 1. istniejące ogrzewanie grzejnikowe pomieszczeń klubu 30,0 kw gałąź 2. istniejące ogrzewanie powietrzne kościoła 48,4 kw gałąź 3. projektowane ogrzewanie grzejnikowe pomieszczeń I i II piętra 60,2 kw gałąź 4. projektowane ogrzewanie podłogowe pomieszczeń na parterze 27,4 kw Razem Q = 210,0 kw Moc zainstalowanych kotłów ΣQ = 210,0 kw

5 5 6. Próba hydrauliczna. Próbę hydrauliczną instalacji i kotłowni przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji grzewczych - zeszyt nr 6. opracowanych przez COBRTI INSTAL - Warszawa 2003r. Ciśnienie próbne musi być o 2 bary większe od maksymalnego ciśnienia roboczego. Ponieważ ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa na kotle wynosi p= 3 bary- ciśnienie próbne musi wynosić p p = 3+2 = 5 bar. Próbę hydrauliczną poprzedzić należy dwukrotnym płukaniem instalacji. 7. Zabezpieczenie antykorozyjne. Rurociągi stalowe w kotłowni należy oczyścić do 3 o czystości przy pomocy szczotek drucianych w sposób mechaniczny i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną odporną na temperaturę 100 o,zgodnie z instrukcją KOR 3A. 8. Izolacje cieplne. Rurociągi grzewcze po wykonaniu próby i zabezpieczeń antykorozyjnych należy zaizolować miękkimi rękawami z elastycznej pianki PE, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z tj. izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej musi spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 5 6 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1 / 2 wymagań z poz / 2 wymagań z poz Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

6 6 Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. B. WYTYCZNE BRANŻOWE. B.1. Wytyczne budowlane. Pomieszczenie kotłowni gazowej- stanowi oddzielną strefę pożarową. W części, gdzie zlokalizowana jest kotłownia budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Kotłownia znajduje się w piwnicy. Odporność ogniowa ścian wewnętrznych oddzielających kotłownię od pozostałych pomieszczeń oraz stropu musi wynosić min. 60 min. Ściany wewnętrzne kotłowni, murowane grubości 12 cm i 25 cm z obustronnym tynkiem posiadają odporność ogniową EI- 60, drzwi wewnętrzne projektowane EI 30. Drzwi kotłowni muszą one otwierać się na zewnątrz. W kotłowni wykonać otwór dla nawiewu o wym 400 x 270 mm. Spód wlotu powietrza do kotłowni musi być na wysokości h = 30 cm nad posadzką. Otwór ten obustronnie osiatkować a w kotłowni zamontować zasuwę wentylacyjną z ograniczeniem przymknięcia max do połowy powierzchni kanału nawiewnego. Wywiew z kotłowni kanałem blaszanym o przekroju nie mniejszym niż 625 cm 2 - wlot pod stropem. Posadzka w kotłowni musi być wykonana z materiałów niepalnych wytrzymałych na zmiany temperatury oraz uderzenia. Wykonać ją ze spadkiem do kratek kanalizacyjnych. W kotłowni istnieje studzienka schładzająca z kręgów betonowych. Przejścia przewodów rurowych przez ściany kotłowni wykonać jako szczelne. Stosować atestowaną masę uszczelniającą, np. HILTI. W kotłowni do dalszej eksploatacji pozostawia się okno zewnętrzne o pow. 0,54 m 2 B.2 Wytyczne elektryczne. Instalacje elektryczne w kotłowni zasilić z wydzielonej rozdzielnicy zasilanej odrębną linią zasilającą z głównej rozdzielnicy dla całego obiektu. Rozdzielnicę dla kotłowni umieszczono w kotłowni przy drzwiach wejściowych.

7 7 Na zasilaniu zainstalować awaryjny wyłącznik prądu /AWP/ dostępny z zewnątrz kotłowni, służący do natychmiastowego wyłączenia wszystkich instalacji elektrycznych w kotłowni. Ponowne uruchomienie kotłów tym wyłącznikiem powinno być możliwe tylko wtedy, gdy nie spowoduje to zagrożenia ruchu palnika, oraz instalacji gazu. W pobliżu rozdzielnicy zainstalować gniazdo wtyczkowe na napięcie 24 V dla oświetlenia przenośnego i gniazdo wtyczkowe na 230 V. W kotłowni istnieje system bezpieczeństwa gazowego. System ten składa się z zaworu automatycznie wyłączającego dopływ gazu w wypadku zadziałania czujki wykrywającej obecność gazu, zamontowanej nad kotłami. Zawór ten zamontowany jest przed kotłownią. Zadziałanie tego systemu musi spowodować wyłączenie wszystkich instalacji elektrycznych w kotłowni i jednocześnie uruchomić akustyczną i optyczną sygnalizację stanów awaryjnych, wyprowadzoną do miejsca stałego dyżuru. Przewody pracujące pod napięciem układać w odległości min. 20 cm od przewodów do czujników, ewentualnie dla czujników zastosować przewody ekranowane. W kotłowni stosować oświetlenie sztuczne o stopniu ochrony IP > 65. Przez pomieszczenie kotłowni nie mogą przebiegać instalacje elektryczne niezwiązane z pracą kotłowni. W pomieszczeniu kotłowni wykonać połączenia wyrównawcze. B3. Instalacja gazu. Do kotłowni doprowadzony jest gaz ziemny odrębnym przewodem gazowym. Kotłownia wyposażona jest w detektor awaryjnego wypływu gazu, powodujący w razie nieszczelności samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego. Zawór umieszczony jest na zewnątrz kotłowni za kurkiem głównym. Detektor / czujnik/ awaryjnego wypływu gazu umieszczony jest bezpośrednio pod stropem nad kotłami. Zadziałanie detektora oraz odcięcie dopływu gazu i energii elektrycznej do kotłowni musi nastąpić już przy stężeniu gazu równym 10% dolnej granicy wybuchowości. B4. Instalacje wod. - kan. W kotłowni istnieje studzienka schładzająca. Zimną wodę doprowadzić do stacji uzdatniania wody - D n 25 oc. W sąsiadującym z kotłownią pomieszczeniu zaprojektowano pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody SU 750. Do podgrzewacza doprowadzić wodę zimną ø n 40 i cyrkulację ø n 25.

8 C.1.Obliczenia technologiczne kotłowni 8 C. OBLICZENIA W kotłowni zamontowane są dwa kotły np. prod. BUDERUS typ LOGANO GE 315 o mocy cieplnej każdego z nich Q 1 = 105 kw. Wentylacja kotłowni [ PN-B i Dz. U. Nr 75 p ] Nawiew. Powierzchnia kanału nawiewnego F= 5 cm 2 / 1kW mocy lecz nie mniej niż 300 cm 2 F n = 2 x 105 x 5 = cm 2 Istniejący kanał nawiewny o wymiarach 200 x 400 mm i powierzchni F = 800 cm 2 należy wymienić na nowy kanał o wymiarach min 270 x 400 mm Wywiew. Normatywna powierzchnia kanału wentylacji wywiewnej powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworu nawiewnego nie mnie jednak niż 200 cm 2. F w min = 1.050/2 = 525 cm 2 W kotłowni istnieje kanał wentylacji wywiewnej o powierzchni kratki wlotowej F = 36 x 25 = 900 cm 2. Przekrój pionowego kanału wentylacji wywiewnej nie może być mniejszy od F w = 525 cm 2. /w czasie inwentaryzacji kotłowni sprawdzenie wymiarów kanału prowadzonego w istniejącym, murowanym kominie byłej kotłowni węglowej nie było możliwe/. Obciążenie cieplne kubatury kotłowni. Urządzenia grzewcze typ B z odprowadzeniem spalin- nie przeznaczone do stałego przebywania ludzi obciążenie cieplne kubatury kotłowni nie może być większe niż O o = 4,65 kw/1m 3 moc cieplna zainstalowanych urządzeń - Q = 210 kw Minimalna kubatura kotłowni wynosi V min = 210/4,65 = 45,2m 3 Rzeczywista kubatura istniejącej kotłowni wynosi V rz =27,9 x 2,83 = 79,0 m 3 > 45,2 m 3 /h i spełnia warunek Powierzchnia okna. Minimalna powierzchnia okna w kotłowni powinna wynosić 1/15 powierzchni posadzki Powierzchnia posadzki kotłowni wynosi Fp = 27,9 m 2 stąd minimalna powierzchnia okna Fo min. = 27,9/15 = 1,86 m 2. Rzeczywista powierzchnia okna w kotłowni wynosi Fo rz = 1,16 x 0,46 = 0,53 m 2 Ponieważ budynek jest obiektem istniejącym, zabytkowym a ściany zewnętrzne w poziomie piwnic o grubości około 1,0 m. częściowo z kamienia polnego- do dalszej eksploatacji pozostawia się istniejące okno bez spełnienia warunku dotyczącego minimalnej jego powierzchni.

9 C.2. Część instalacyjna. 9 Zabezpieczenie kotłów Kotłownia projektowana pracować będzie w systemie zamkniętym. Parametry max. czynnika grzejnego 80 x 60 o C. Każdy kocioł LOGANO GE 315 o mocy Q = 105 kw zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczeństwa ; max ciśn. w instalacji p max = 0,27 MPa. Obliczenie zaworu bezpieczeństwa wg warunków UDT Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla p 1 = 0,27 x 1,1 = 0,3 MPa m > 3600 x N/r [kg/h] ; m > 3600 x 105/2126 = 178 kg/h gdzie: N 105 [kw] największa trwała moc cieplna zabezpieczanego kotła. r kj/kg - ciepło parowania przy ciśnieniu p 1 przed zaworem bezpieczeństwa Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa A = Ap + Aw [mm 2 ] Aw= (1-x 2 ) * m/5,03 * c *[(p 1 - p 2 ) * ] 0,5 [mm 2 ] dla odprowadzenia wody Ap = x 2 * m/10 * K 1 * K 2 * * (p 1 + 0,1) [mm 2 ] dla odprowadzenia pary gdzie: x 2 = i 1 - i 2 /r = 602,5 418,8/2126 = 0,087 i 1 - entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa przy nadciśn. p 1 [kj/kg] = 602,5 kj/kg i 2 - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa przy nadciśn. p 2 [kj/kg] = 418,8 kj/kg dla zaworu bezpieczeństwa prod. SYR typ 1915; 25 - = 0,54 współcz. wypływu dla pary c = 0,30 współczynnik wypływu dla wody Z wykresu rys. 1 DT-UC-90/WO-A/01 str. 28 dla p 1 = 0,3 MPa i pary nasyconej K 1 = 0,532 Z wykresu rys. 3 DT-UC-90/WO-A/01 str. 30; dla = (p 2 + 0,1)/ (p 1 + 0,1) = 0,1/0,4 = 0,25 i H = 0,31 - kr = 0,54 stąd K 2 = 1; A w = (1-0,087) * 178/5,03 * 0,3 * [(0,3 0,00) * 958,3 ] 0,5 =6,4 mm 2 A p = 0,087 * 178/10 * 0,532 * 1 * 0,54 * (0,3 + 0,1) = 13,5 mm 2 A = A w + A p = 6,4 + 13,5 = 19,9 mm 2 stąd d > [4 * A/ ] 0,5 = 5,03 mm Przyjęto dla każdego kotła zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915; 25; o średnicy kanału dolotowego d = 20 mm >5,03 mm. Wg katalogu producenta zawór ten może zabezpieczać źródło ciepła o mocy do Q =200 kw. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa p o = 3,0 bar. Gałąź 1.- instalacja c.o. grzejnikowego istniejącego klubu Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 30,0 kw 80 x 60; Gp = 1,15 x ,86/20 x 0,97781 = 1,52 t/h;

10 10 istniejąca pompa GRUNDFOS typ UPE ; 1 x 230V; P = 100 W; I N = 0,44 A przy przepływie nominalnym ma wysokość podnoszenia Hp = 40,0 kpa; Przyjmując obliczony niżej spadek ciśnienia na zaworze trójdrogowym H =3,61 kpa Pozostaje dla instalacji ciśnienie dyspozycyjne H D = 40 3,61 = 36,39 kpa. Sprawdzenie zaworu mieszającego, trójdrogowego dla instalacji c.o. grzejnikowego Istniejącego klubu gałąź 1. Q = 30,0 kw; G = 1,52 t/h; istniejący zawór mieszający, trójdrogowy prod. Danfoss gwintowany typ HRE 3 20; k vs = 8,0 m 3 /h. Spadek ciśnienia na zaworze H =3,61 kpa. Gałąź 2.- instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych ogrzewania powietrznego kościoła Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 48,4 kw 80 x 60; Gp = 1,15 x 48,4 x 0,86/20 x 0,97781 = 2,45 t/h; Istniejąca pompa GRUNDFOS serii 2000 typ UPE ; 1 x 230V; P 1 = 250 W; I N = 1,08 A; ma wys. podnoszenia Hp = 60,0 kpa; Pompa ta w razie konieczności szybkiego nagrzania kościoła przy max zapotrzebowaniu ciepła Q = 100 kw mieć będzie wysokość podnoszenia H p = 50 kpa Gałąź 3.- projektowana instalacja c.o. grzejnikowego I i II piętra Dla zasilania tej gałęzi przyjęto urządzenia i armaturę zainstalowane na odgałęzieniu rezerwowym stanu istniejącego kotłowni. Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 60,2 W 80 x 60; Gp = 1,15 x 60,2 x 0,86/20 x 0,97781 = 3,05 t/h; istniejąca pompa GRUNDFOS serii 2000 typ MAGNA UPE F; 1 x 230V; P = 445 W; I N = 2,0 A; mieć będzie wys. podnoszenia Hp = 80,0 kpa; Przyjmując obliczony niżej spadek ciśnienia na zaworze trójdrogowym H =3,0 kpa Pozostaje dla instalacji ciśnienie dyspozycyjne H D = 80 3,0 = 77,0 kpa. Sprawdzenie zaworu mieszającego, trójdrogowego dla projektowanej instalacji c.o. grzejnikowego i i II piętra Q = 60,2 kw; G = 3,05 t/h; Istniejący zawór mieszający, trójdrogowy prod. Danfoss gwintowany typ HRE 3 32; k vs = 18,0 m 3 /h Spadek ciśnienia na zaworze H = 3,0 kpa. Gałąź 4.-projektowana instalacja c.o. podłogowego parteru Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 27,4 kw 55 x 45; Gp = 1,15 x 27,4 x 0,86/10 x 0,98807 = 2,75 t/h; przyjęto pompę np. GRUNDFOS serii 2000 TYP UPE 32-80; 1 x 230V; P = 250 W; I N = 1,08 A; o wys. podnoszenia Hp = 60,0 kpa;

11 Przyjmując obliczony niżej spadek ciśnienia na zaworze trójdrogowym H =5,3 kpa pozostaje dla instalacji ciśnienie dyspozycyjne H D = 60 5,3 = 54,7 kpa. Dobór zaworu mieszającego, trójdrogowego dla instalacji c.o. podłogowego parteru Q = 27,4 kw; G = 2,75 t/h; Przyjęto zawór mieszający, trójdrogowy prod. np. Danfoss gwintowany typ HRE 3 25 k vs = 12,0 m 3 /h Spadek ciśnienia na zaworze H = 5,3 kpa. 11 C.2. Obliczenia ciepłej wody użytkowej z doborem urządzeń Obliczenia przeprowadza się na podstawie,,wytycznych projektowych opracowanych przez VIESSMANN,,Centralny podgrzew wody użytkowej przy pomocy pojemnościowych podgrzewaczy wody. n 1 = 21 pokoi hotelowych z natryskiem Q h max = 4,5 kwh; n x Q h max = 94,5 kwh n 2 = 13 pokoi hotelowych z umywalką Q h max = 1,2 kwh; n x Q h max = 15,6 kwh Σ(n x Q h max ) = 110,0 kwh Obliczenie pojemności podgrzewacza V = 860 x Σ(n x Q h max ) x φ n x φ 2 x Z A / (Z A + Z B ) x ( T a T e ) a = 860 x 110 x 0,8 x 1 x 1,2/ (1,5 + 1,5) x ( 60 10) x 0,8 = 756,8 l ustalenie koniecznej mocy podgrzewu Q = V x c x (T a - T e )/Z A = 750 x 50/860 x 1 = 44,0 kw Do bilansu kotłowni przyjmuje się Q cw = 44,0 kw. Aby umożliwić szybkie naładowanie podgrzewacza z wykorzystaniem priorytetu ciepłej wody obieg wody grzewczej i pompę ładującą przyjęto na katalogowe zapotrzebowanie wody grzewczej dla podgrzewacza SU 750 wynoszące G = 4,3 t/h co przy parametrach kotłowni 80 x 60 o odpowiada ilości ciepła Q = 100,0 kw. Przyjęto pompę ładującą prod. np. Grundfos serii 2000 typ UPE 32-80; 1 X 230V; P 1 = 250W I n = 1.08 A; Maksymalna wydajność trwała wymiennika SU 750 wynosi G cw = 2176 kg/h Dobór pompy cyrkulacyjnej Z uwagi na dużą rozciągłość zładu instalacji c.w.u. pompę cyrkulacyjną dobiera się na G p.ccw = 0,5 G cw = 2176/2 x 1,15 = kg/h Przyjęto pompę cyrkulacyjną np. Grundfos UP N; przy przepływie nominalnym wysokość podnoszenia H = 35 kpa. Naczynie wzbiorcze przeponowe [ PN-B ] Pojemność wodna instalacji: 2 x kocioł LOGANO GE 315 o mocy Q 1 = 105 kw; 2 x 143 = 286 l. rurociągi w kotłowni ca 80 l wężownica podgrzewacza SU l

12 wskaźnikowa poj. instalacji c.o. grzejnikowego pom. klubu30 x 9,4 = 282 l wskaźnikowa poj. instalacji ogrz. pow. pom. kościoła 48,4 x 6,9 = 334 l wskaźnikowa poj. instalacji c.o. grzejnikowego pom. I i II p.60,2 x 9,4 =566 l wskaźnikowa poj. instalacji c.o. podłogowego 27,4 x 19,8 = 523 l Razem V = l Do doboru naczynia wzbiorczego przyjęto V = 2,1 m 3 obliczeniowa temp. wody zasilającej t z = 80 o ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym / p st + 02/ = 1,5 + 0,2 = 1,7 bar max. ciśn. obliczeniowe w naczyniu wzbiorczym; = p o zaw. bezp. = 3,0 bar. minimalna poj. użytkowa naczynia wzbiorczego: V u = 2,1 x 999,7 x 0,0287 = 60,3 dm 3 Minimalna poj. całkowita: V n = 60,3 x (3+1)/ 3-1,7 = 186 dm 3 Istniejące naczynie wzbiorcze ciśnieniowe prod. np. REFLEX - N 200/6 jest właściwe i przeznacza się je do dalszej eksploatacji. Zabezpieczenie stanu wody w kotle. Dla kotła nadążnego dobrano zabezpieczenie stanu wody prod. SYR typ z blokadą w 12 przypadku zadziałania które zamontować należy na przewodzie zasilającym za kotłem przed pierwszym zaworem odcinającym. Stacja uzdatniania wody w kotłowni Dobrano stację uzdatniania wody typ np. AQUASET 500 prod. VIESSMANN Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u. [PN-76/B-02440] woda grzejna 80 x 60 o C ciśnienie czynnika grzejnego p g = 3,0 bar. ciśnienie dopuszczalne w podgrzewaczu = ciśnieniu otwarcia zaworu bezpieczeństwa p 1 = 6,0 bar ciśn. na wylocie z zaworu bezpieczeństwa- przy wylocie do atmosfery p 2 = 0 bar d={4 x G/3,14 x 1,59 x c [(1,1p 1 -p 2 ) x ] 0,5 } 0,5 d={ 4 x 120/ 3,14 x 1,59 x 0,189 x [( 1,1 x 6 0) x 0,983] 0,5 } 0,5 = 14,13mm gdzie: G = 0,16 x V=0,16 * 750 = 120 V pojemność wodna podgrzewacza V = 750 l. c = 0,35 x dla gazu = 0,35 x 0,54 = 0,189 przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 D n 25; d o = 20 mm; cisn. otwarcia p o = 6,0 bar. Dobór naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w. Przyjęto naczynie firmy np. REFLEX typ REFIX DT 5-40 dla wymiennika zasobnikowego o poj. V=750 l.

13 13 D. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW D.1 Elementy istniejące do dalszej eksploatacji Poz. materiał ilość uwagi 1. Kocioł wodny, żeliwny niskotemperaturowy prod. Buderus typ LOGANO GE315 o mocy cieplnej Q = 105,0 kw z palnikiem gazowym prod. WEISHAUPT WG 20N/1-C, tablicą LOGOMATIC 4311, modułem centralnym ZM 432, modułem funkcyjnym FM 442 i modułem funkcyjnym FM 441 kpl Kocioł wodny, żeliwny niskotemperaturowy prod. Buderus typ LOGANO GE315 o mocy cieplnej Q = 105,0 kw z palnikiem gazowym prod. WEISHAUPT WG 20N/1-C kpl Tablica LOGOMATIC 4311 z modułem centralnym ZM 432 modułem funkcyjnym FM 442, modułem FM Zawór bezpieczeństwa Flamco ø 25/32 szt Zabezpieczenie stanu wody prod. Flamco szt Filtroodmulnik kołnierzowy Dn 65 szt Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe REFLEX N- 200/6 szt Wodomierz WS 1,5 szt Pompa UPE szt Pompa UPE szt Pompa MAGNA UPE F szt Zawór mieszający, trójdrogowy, gwintowany Danfoss HRE 3 Dn 20 szt Zawór mieszający, trójdrogowy, gwintowany Danfoss HRE 3 Dn 32 szt Zawór odcinający, kulowy, kołnierzowy Dn 65 szt Zawór odcinający, kulowy, kołnierzowy Dn 50 szt Zawór odcinający, kulowy, gwintowany ø 32 szt Zawór j.w. lecz ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 20 szt Rurka manometryczna z kurkiem szt Automatyczny odpowietrznik pływakowy szt Manometr o zakresie wskazań 0 4,0 bar z rurką i kurkiem szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 50 szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 32 szt Termomanometr o zakresie o i p = 0-4,0 bar szt Zawór odcinający, kulowy, gwintowany ø 15 szt Zawór odcinający, kulowy, gwintowany ø 50 szt. 5

14 14 D.2 Elementy projektowane Poz. materiał ilość uwagi 101. Moduł funkcyjny Buderus FM 447 do kaskadowej pracy kotłowni zamontować na tablicy poz. 3 szt Tablica LOGOMATIC 4312 szt Moduł funkcyjny FM 442 szt Czujka rurowa FVZ do projektowanego układu grzewczego szt Stacja uzdatnienia wody AQUASET 500 prod. Viessmann szt Klapa zamykająca, międzykołnierzowa ME-50N; Dn 50 z siłownikiem prod. HONEYWELL szt Zabezpieczenie stanu wody typ prod. Syr szt Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody prod. BUDERUS LOGANO SU 750; V 750 l. szt Pompa ładująca c.w.u. Grundfoss UPE 32 80; 1 x 230 V; P 1 = 250 W; I n = 1,08 A; szt Pompa cyrkulacyjna c.w. Grundfos UP 20 45N; 1 X 230 V; P 1 = 115W; I n = 0,5 A; szt Pompa ładująca c.w.u. Grundfoss UPE 32 80; 1 x 230 V; P 1 = 250 W; I n = 1,08 A; szt Zawór mieszający, trójdrogowy Danfoss typ HRE 3; ø 25 z siłownikiem szt Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe do wody pitnej firmy REFLEX typ REFIX DT 5-40 szt Zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 D n 25; d o = 20 mm; cisn. otwarcia p o = 6,0 bar. szt Zawór odcinający, gwintowany, kulowy ø 50 szt Zawór j.w. lecz ø 40 szt Zawór j.w. lecz ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 15 szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 50 szt Zawór j.w. lecz ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 40 szt Manometr o zakr. wskazań 0 9,0 bar z rurką i kurkiem szt Manometr j.w. lecz o zakr. wskazań 0 4,0 bar szt Rozdzielacz zasilający z rury stalowej bez szwu Dn 100 o dł.1,0 m z króćcami wg części rysunkowej szt Rozdzielacz powrotny z rury stalowej bez szwu Dn 100 o dł. j.w. i z króćcami j.w. szt rury stalowe, ze szwem, typ średni, czarne øn 65 mb. 8 øn 40 mb. 16

15 Opis z doborem urządzeń 15 POMIESZCZENIE KOTŁA NR 2./ 1 PIĘTRO/ Kocioł ustawiony będzie na 1 piętrze w przedsionku i obsługiwać będzie centralne ogrzewanie grzejnikowe i przygotowanie ciepłej wody. Moc cieplna potrzebna dla instalacji c.o. Q = 21,8 kw; parametry obliczeniowe instalacji 80 x 60 o. Zaprojektowano gazową, kondensacyjną centralę grzewczą / stojący kompakt we wspólnej obudowie/ o mocy Q = 5,3 24,0 kw prod. np. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB 152 T Z pojemnościowym podgrzewaczem / z wężownicą/ o pojemności zasobnika V = 150 l.; - wielkość kotła 24. Do sterowania pracą centrali przyjęto system regulacyjny Logomatic 4000 typ Logomatic W skład centrali wchodzi - zawór bezpieczeństwa dla c.o. o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar - zawór przelewowy - zawór trójdrogowy - modulowana pompa obiegowa -membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 18 l. - czujnik ciepłej wody użytkowej - zawór napełniania i spustu - anoda w podgrzewaczu c.w.u. - automatyczny odpowietrznik Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy - zestaw armatury gazu i ogrzewania z manometrem nr zestaw armatury 10 bar do c.w.u. w tym zawór bezpieczeństwa 10 bar i zawór zwrotny nr naczynie wzbiorcze wodociągowe V = 8,0 l. nr zestaw lejka odpływowego nr Pomieszczenie gdzie zainstalowano kocioł gazowy, kondensacyjny ma kubaturę większą od V min = 6,5 m 3. Wysokość pomieszczenia w którym zamontowano kocioł jest większa od H min = 1,9 m Obciążenie cieplne kubatury jest mniejsze niż 4,65 kw/1m 3 Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną.

16 16 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DLA POMIESZCZENIA KOTŁA NR 2 /1 PIĘTRO/ Poz. materiał ilość uwagi 201. Gazowa, kondensacyjna centrala grzewcza / stojący kompakt we wspólnej obudowie/ o mocy Q = 5,3 24,0 kw prod. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB 152 T; z pojemnościowym podgrzewaczem / z wężownicą/ o pojemności zasobnika V = 150 l. wielkość kotła 24.i systemem regulacyjnym Logomatic 4000 typ Logomatic W skład centrali wchodzi - zawór bezpieczeństwa dla c.o. o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar, zawór przelewowy, zawór trójdrogowy, modulowana pompa obiegowa, membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 18, czujnik ciepłej wody użytkowej, zawór napełniania i spustu, anoda w podgrzewaczu c.w.u., automatyczny odpowietrznik Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy zestaw armatury gazu i ogrzewania z manometrem nr zestaw armatury 10 bar do c.w.u. w tym zawór bezpieczeństwa po = 10 bar i zawór zwrotny nr , naczynie wzbiorcze wodociągowe V = 8,0 l. nr i - zestaw lejka odpływowego nr kpl System spalinowy do kotła kondensacyjnego GA-K -trójnik rewizyjny twin 15; ø szt Rura ø ; L = 500 mm twin 03 szt Kołnierz maskujący twin 31 szt Kolano z podporą ø 80; 90 o ; - albi 06 szt Rura ø 80; dł mm FU 02/80 / ilość ustalić na montażu/ szt Przykrycie wylotu komina z kołnierzem albi 16 szt Uszczelka sylikonowa ø 80 albi 26 /ilość ustalić na montażu/ szt Złączka króćca kotła twin 33 szt. 1

17 Opis z doborem urządzeń 17 POMIESZCZENIE KOTŁA NR 3./ PARTER/ Kocioł zawieszony będzie na parterze w pomieszczeniu cateringu i obsługiwać będzie centralne ogrzewanie podłogowe na parterze. Moc cieplna potrzebna dla instalacji c.o. Q = 18,8 kw; parametry obliczeniowe instalacji 55 x 45 o. Zaprojektowano naścienny kocioł gazowy, kondensacyjny o mocy Q = 5,7 24,0 kw prod. np. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB Do sterowania pracą centrali przyjęto regulator pogodowy RC 35 / nr i , oraz moduł sterowania mieszaczem do jednego obiegu z zaworem trójdrogowym typ MM-10 W skład kotła wchodzi - zawór bezpieczeństwa dla c.o. o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar - zawór trójdrogowy / w projektowanym układzie nie wykorzystany bez siłownika/. - modulowana pompa obiegowa -membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 12 l. - zawór napełniania i spustu - automatyczny odpowietrznik - termomanometr Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy - zestaw lejka odpływowego nr Pomieszczenie gdzie zainstalowano kocioł gazowy, kondensacyjny ma kubaturę większą od V min = 6,5 m 3. Wysokość pomieszczenia w którym zamontowano kocioł jest większa od H min = 1,9 m Obciążenie cieplne kubatury jest mniejsze niż 4,65 kw/1m 3 Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną. Pomieszczenie w którym zamontowany będzie kocioł powinno być zabezpieczone przed kurzem. Posadzka w wykonaniu z płytek np. gres, ściany do wysokości min. 2,0 m. z glazury. Dobór pompy obiegu podłogowego Qc.o. = W; t z / t p = 55/45 o ; G = x 0,86/ 10 x 0,98807 = kg/h Gp = G x 1,15 = x 1,15 = kg/h Zastosowano pompę np. prod. Grundfos serii 2000 typ UPE o max wys. podnoszenia Hp max = 32,0 kpa. Dobór zaworu mieszającego dla ogrzewania podłogowego G = 1,7 t/h; Przyjęto zawór mieszający, trójdrogowy prod. ESBE typ G / gwintowany/ ø 25; k vs = 12,0 m 3 /h z siłownikiem ESBE typ 60 nr 65/65M. spadek ciśnienia na zaworze ΔH z = 2,0 kpa.

18 18 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DLA POMIESZCZENIA KOTŁA NR 3 /PARTER/ Poz. materiał ilość uwagi 301. Naścienny kocioł gazowy, kondensacyjny o mocy Q = 5,7 24,0 kw prod. np. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB z regulatorem pogodowym RC 35 / nr i , oraz modułem sterowania mieszaczem do jednego obiegu z zaworem trójdrogowym typ MM-10 W skład kotła wchodzi zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar, zawór trójdrogowy / w projektowanym układzie nie wykorzystany bez siłownika, modulowana pompa obiegowa, membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 12 l; zawór napełniania i spustu, automatyczny odpowietrznik i termomanometr Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy zestaw lejka odpływowego nr kpl System spalinowy do kotła kondensacyjnego GA-K -trójnik rewizyjny twin 15; ø szt Złączka króćca kotła twin 33 szt Kołnierz maskujący twin 31 szt Kolano z podporą ø 80; 90 o ; - albi 06 szt Rura ø 80; dł mm FU 02/80 / ilość ustalić na montażu/ szt Przykrycie wylotu komina z kołnierzem albi 16 szt Uszczelka sylikonowa ø 80 albi 26 /ilość ustalić na montażu/ szt Pompa prod. Grundfos serii 2000 typ UPE o max wys. podnoszenia Hp max = 32,0 kpa. 1 X 230 V; P 1 = 100 W; I n = 0,44 A; szt Zawór mieszający, trójdrogowy prod. ESBE typ G / gwintowany/ ø 25; k vs = 12,0 m 3 /h z siłownikiem ESBE typ 60 nr 65/65M. szt Zawór odcinający, gwintowany, kulowy ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 32 szt Zawór j.w. lecz ø 15 szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 32 szt Manometr techniczny o zakresie wskazań 0 5,0 bar z rurką i kurkiem manometrycznym szt Rury z miedzi twardej ø 35 x 1,5 mb Rury j.w. lecz ø 28 x 1,5 mb Rury j.w. lecz ø 15 x 1,0 mb Zawór regulacyjny, gwintowany, kulowy ø 25 szt. 1

19 Uzupełnienie do opisu zgodnie z notatką służbową ze spotkania z dn Należy sprawdzić drożność i szczelność istniejących kanałów wentylacyjnych dokonując ich przeglądu a w razie konieczności zastosować uszczelnienie folią termokurczliwą. Długość przewodów wentylacyjnych: w pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 10,0m w pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 13,0m Roboty te należy uwzględnić w kosztorysie. Natomiast kanały spalinowe wykonać zgodnie z projektem z rur stalowych kwasoodpornych dwupłaszczowych, wprowadzić je do istniejącego, murowanego kanału. 19 Długość przewodów spalinowych: w pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 9,0m w pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 12,0m W kosztorysie należy uwzględnić również odprowadzenie skropli z dwóch pieców c.o. kondensacyjnych rurociągami ø 32 PEHD prowadzonymi w bruździe ściennej 10 x 10 cm wraz z osadzeniem trójnika 0,10/0,05 na projektowanym pionie kanalizacyjnym. Długość przewodów PEHD ø 32 w pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 7,0m w pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 7,0m Długość bruzdy: W pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 7,0m W pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 7,0m opracował: mgr inż. Zdzisław Kramm upr. nr 134/01/WŁ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA GAZOWA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA GAZOWA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA GAZOWA TYTUŁ: FAZA OPRACOWANIA: CENTRUM IDEI KU DEMOKRACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ADRES: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. RYCERSKA 3 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych. - 1 - Opis projektowanych instalacji sanitarnych. 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Podstawa opracowania - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i przepisy 1.2. Zakres opracowania Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE A P I S PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE Waldemar Adamczyk, 75-336 Koszalin, Akademicka 17a/8, tel. 0602 72 05 96, VAT: 669-040-46-97, Regon: 330020547 Projekt budowlany wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924 33-300 NOWY SĄCZ, ul. MIKOŁAJA REJA 45 tel./fax (0-18) 444 10 15 tel. kom. 604 953 169 e-mail: pparost@wp.pl NIP 734-103-22-69 REGON 490583915 KONTO BANKOWE Credit Agricole Bank Polska S.A. 09 1940 1076

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES ZAM: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA KOTŁOWNI PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH SŁUPSK UL. BRACI GIERYMSKICH 1 tel./fax. (059) 843-03-96 PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OBIEKT : Szkoła Podstawowa w Suchorzu ADRES : Suchorze 77-235

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ELEMENTÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI DO SCHEMATÓW CENTRAL RYS. WK1 WK85

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ELEMENTÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI DO SCHEMATÓW CENTRAL RYS. WK1 WK85 Uwaga: Wszelkie obliczenia hydrauliczne instalacji oraz symulacje doboru urządzeń techniczno-technologicznych dokonano z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, które wyposaŝone są w

Bardziej szczegółowo

TERMO -ARTs.c. Pracownia Projektowa. PROJEKT BUDOWLANY Remontu istniejącej kotłowni gazowej (wymiana kotła)

TERMO -ARTs.c. Pracownia Projektowa. PROJEKT BUDOWLANY Remontu istniejącej kotłowni gazowej (wymiana kotła) TERMO -ARTs.c. Pracownia Projektowa TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY Remontu istniejącej kotłowni gazowej (wymiana kotła) ADRES: Budynek Laboratoryjny ul. Bydgoska 7 10-243 Olsztyn dz. nr 10/8 obr. 24 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13 26-800 Białobrzegi. Tom I-instalacja technologiczna Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 Ekspertyza budowlana instalacji sanitarnych budynku Karczmy na terenie wioski słowiańskiej-średniowiecznej w msc. Huta Szklana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI. I. Opis. IV. Załączniki. V. Rysunki

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI. I. Opis. IV. Załączniki. V. Rysunki OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI I. Opis 1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 2. Projekt technologii kotłowni 2.1. Opis ogólny 2.2. Kocioł 2.3. Instalacja paliwowa 2.4. Instalacja spalinowa 2.5. Obiegi

Bardziej szczegółowo