PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA TYTUŁ: FAZA OPRACOWANIA: CENTRUM IDEI KU DEMOKRACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ADRES: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. RYCERSKA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI INWESTOR: ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA - REKTORAT KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO PANIEN DOMINIKANEK PW MATKI BOŻNEJ ŚNIEŻNEJ UL. RYCERSKA 3, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Reprezentowany przez: KS. IRENEUSZ BOCHYŃSKI DATA: MARZEC 2009 AUTOR OPRACOWANIA: SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zdzisław Kramm upr. bud. nr 134/01/WŁ Mgr inż. Halina Kramm upr. bud. nr 200/33/WŁ JEDNISTKA PROJEKTOWA / GŁÓWNY PROJEKTANT Archidea Królikowski Wichliński Architekci Spółka Partnerska Ul. Więckowskiego 43/45, Łódź, Tel/fax (42) Łódź, r.

2 2 Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem lub równoważny. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zastosowanie zaproponowanych, równoważnych rozwiązań, technologii, materiałów lub urządzeń. Zawartość teczki Teczka niniejsza zawiera: Kotłownia nr 1. A. Opis techniczny B. Wytyczne branżowe C. Obliczenia D Zestawienie podstawowych materiałów E. Rysunki: Rys. nr 1 Rzut kotłowni Rys. nr 2 Przekój A-A Rys. nr 3 Schemat montażowy kotłowni Razem stron 3-14 Razem rysunków 3 Pomieszczenie kotła nr 2 Opis techniczny z doborem urządzeń strona 15 Zestawienie podstawowych materiałów strona 16 Rysunek nr 4 Rzut pom. kotła nr 2 i schemat instalacji przewodu spalinowo powietrznego Razem rysunków 1 Pomieszczenie kotła nr 3 Opis techniczny z doborem urządzeń strona 17 Zestawienie podstawowych materiałów strona 18 Rysunek nr 5 Rzut pom. kotła nr 3, schemat montażowy kotłowni i schemat instalacji przewodu spalinowo - powietrznego Razem rysunków 1 ŁĄCZNIE STRON 18 ŁĄCZNIE RYSUNKÓW...5

3 3 1.Podstawa opracowania. A. OPIS TECHNICZNY -do projektu wykonawczego kotłowni wodnych, gazowychw Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim KOTŁOWNIA NR 1 Podstawę niniejszego opracowania stanowią: a) projekty budowlane modernizacji - branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, wod- kan, ogrzewania opracowania równoległe b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. [ Dz. U. Nr 75]. c) PN-B z kwietnia 1999 r. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. d) PN-B ze stycznia 1999 r. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. e) Katalogi i wytyczne stosowania urządzeń prod. BUDERUS, GRUNDFOS itp. 2.Zakres opracowania. Projekt niniejszy zakresem swoim obejmuje modernizację istniejącej kotłowni wodnej, gazowej o mocy cieplnej Q = 2 x 105 = 210 kw, która dotychczas obsługiwała instalacje ogrzewania grzejnikowego pomieszczeń klubu i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych ogrzewania powietrznego budynku kościoła. Rozbudowa instalacji grzewczych polega na podłączeniu do istniejących kotłów ogrzewania grzejnikowego pomieszczeń na I i II piętrze, ogrzewania podłogowego pomieszczeń na parterze oraz centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej. Istniejące jednostki kotłowe o łącznej mocy Q = 210 kw pozostają bez zmian do dalszej eksploatacji wraz z przewodami spalinowymi zabudowanymi w b. kominie kotłowni węglowej. Zapotrzebowanie ciepła istniejących dotychczas odbiorników ciepła nie przekraczało mocy jednego kotła. Po podłączeniu opisanych wyżej dodatkowych odbiorników wykorzystana zostanie pełna moc cieplna istniejącej kotłowni. Rozbudowy wymaga tylko automatyka kotłowni o moduł umożliwiający kaskadową pracę kotłów i moduł sterujący pracą ogrzewania podłogowego. 3. Opis budynku. Budynki podlegające modernizacji i rozbudowie są zespołem obiektów istniejących. Kotłownia gazowa zlokalizowana jest w podpiwniczeniu obiektu.

4 4. Opis kotłowni 4 Istniejąca kotłownia wyposażona jest w dwa kotły np. prod. BUDERUS typ LOGANO GE 315 O mocy cieplnej Q = 105 kw każdy z kompletnymi przewodami spalinowymi. Ponieważ rzeczywiste obciążenie cieplne podłączonych w stanie istniejącym odbiorników nie przekraczało mocy jednego kotła pracował jeden z kotłów a drugi stanowił rezerwę na docelową rozbudowę. Istniejący kocioł ma zabudowaną tablicę automatyki np.logomatic 4311 z modułem centralnym ZM 432, modułem funkcyjnym FM 442 sterującym dwoma obiegami grzewczymi z zaworami mieszającymi i modułem FM 441 dostosowanym do sterowania przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i jednym obiegiem grzewczym z zaworem mieszającym. Istniejące kotły pracują poniżej 10 lat, są w dobrym stanie technicznym i nie podlegają wymianie. Tablicę tę uzupełnić należy o moduł 447 do kaskadowej pracy kotłowni. Drugi kocioł wyposażyć należy w tablicę np. LOGOMATIC 4312 i moduł 442 do sterowania obiegiem grzewczym bez mieszacza. Dodatkowo drugi kocioł wyposażyć należy w urządzenie do zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle. Ponieważ pracować będą teraz oba kotły w układzie kaskadowym na rurociągach zasilających każdego kotła, przed pierwszym zaworem zamontować należy klapy odcinające, miedzykołnierzowe, z siłownikami np. typ ME 50 N produkcji np.honeywell Na rozdzielaczach kotłowni zamontowane są: - odgałęzienie dla ogrzewania grzejnikowego klubu w skład którego wchodzi zawór mieszający HRE 3 ø 20 i pompa obiegowa np. UPE z armaturą odcinającą i zwrotną - odgałęzienie dla ogrzewania powietrznego kościoła z pompą UPE z armaturą jw. - odgałęzienie rezerwowe / zaślepione/ z pompą MAGNA UPE F, zaworem trójdrogowym, mieszającym HRE ø 32 z armaturą jw. W układzie docelowym dwa pierwsze odgałęzienia pozostają do dalszej eksploatacji a odgałęzienie rezerwowe wykorzystane zostanie dla ogrzewania grzejnikowego I i II p. Rozdzielacze zasilania i powrotu podlegają wymianie. Na projektowanych rozdzielaczach zamontowane będzie dodatkowe odgałęzienie dla ogrzewania podłogowego parteru z projektowanym zaworem mieszającym, np. HRE 3 ø 25 I pompą obiegową, np. UPE W kotłowni przewidziano dodatkowo instalację centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej składające się z podgrzewacza pojemnościowego np. LOGALUX SU 750 z pompą ładującą UPE i pompą cyrkulacyjną UP 20-45N. Sterowanie układem przygotowania ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z modernizowanego układu automatyki kotłowni. Dodatkowe wyposażenie kotłowni stanowi również stacja uzdatniania wody instalacyjnej np. AQUASET 500 prod. VIESSMANN. Połączenie stacji z instalacją grzewczą musi być wykonane jako rozłączne. 5. Bilans cieplny obiektu. Potrzeby cieplne instalacji zasilanych z przedmiotowej kotłowni: gałąź 1. istniejące ogrzewanie grzejnikowe pomieszczeń klubu 30,0 kw gałąź 2. istniejące ogrzewanie powietrzne kościoła 48,4 kw gałąź 3. projektowane ogrzewanie grzejnikowe pomieszczeń I i II piętra 60,2 kw gałąź 4. projektowane ogrzewanie podłogowe pomieszczeń na parterze 27,4 kw Razem Q = 210,0 kw Moc zainstalowanych kotłów ΣQ = 210,0 kw

5 5 6. Próba hydrauliczna. Próbę hydrauliczną instalacji i kotłowni przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji grzewczych - zeszyt nr 6. opracowanych przez COBRTI INSTAL - Warszawa 2003r. Ciśnienie próbne musi być o 2 bary większe od maksymalnego ciśnienia roboczego. Ponieważ ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa na kotle wynosi p= 3 bary- ciśnienie próbne musi wynosić p p = 3+2 = 5 bar. Próbę hydrauliczną poprzedzić należy dwukrotnym płukaniem instalacji. 7. Zabezpieczenie antykorozyjne. Rurociągi stalowe w kotłowni należy oczyścić do 3 o czystości przy pomocy szczotek drucianych w sposób mechaniczny i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną odporną na temperaturę 100 o,zgodnie z instrukcją KOR 3A. 8. Izolacje cieplne. Rurociągi grzewcze po wykonaniu próby i zabezpieczeń antykorozyjnych należy zaizolować miękkimi rękawami z elastycznej pianki PE, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z tj. izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej musi spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 5 6 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1 / 2 wymagań z poz / 2 wymagań z poz Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

6 6 Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. B. WYTYCZNE BRANŻOWE. B.1. Wytyczne budowlane. Pomieszczenie kotłowni gazowej- stanowi oddzielną strefę pożarową. W części, gdzie zlokalizowana jest kotłownia budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Kotłownia znajduje się w piwnicy. Odporność ogniowa ścian wewnętrznych oddzielających kotłownię od pozostałych pomieszczeń oraz stropu musi wynosić min. 60 min. Ściany wewnętrzne kotłowni, murowane grubości 12 cm i 25 cm z obustronnym tynkiem posiadają odporność ogniową EI- 60, drzwi wewnętrzne projektowane EI 30. Drzwi kotłowni muszą one otwierać się na zewnątrz. W kotłowni wykonać otwór dla nawiewu o wym 400 x 270 mm. Spód wlotu powietrza do kotłowni musi być na wysokości h = 30 cm nad posadzką. Otwór ten obustronnie osiatkować a w kotłowni zamontować zasuwę wentylacyjną z ograniczeniem przymknięcia max do połowy powierzchni kanału nawiewnego. Wywiew z kotłowni kanałem blaszanym o przekroju nie mniejszym niż 625 cm 2 - wlot pod stropem. Posadzka w kotłowni musi być wykonana z materiałów niepalnych wytrzymałych na zmiany temperatury oraz uderzenia. Wykonać ją ze spadkiem do kratek kanalizacyjnych. W kotłowni istnieje studzienka schładzająca z kręgów betonowych. Przejścia przewodów rurowych przez ściany kotłowni wykonać jako szczelne. Stosować atestowaną masę uszczelniającą, np. HILTI. W kotłowni do dalszej eksploatacji pozostawia się okno zewnętrzne o pow. 0,54 m 2 B.2 Wytyczne elektryczne. Instalacje elektryczne w kotłowni zasilić z wydzielonej rozdzielnicy zasilanej odrębną linią zasilającą z głównej rozdzielnicy dla całego obiektu. Rozdzielnicę dla kotłowni umieszczono w kotłowni przy drzwiach wejściowych.

7 7 Na zasilaniu zainstalować awaryjny wyłącznik prądu /AWP/ dostępny z zewnątrz kotłowni, służący do natychmiastowego wyłączenia wszystkich instalacji elektrycznych w kotłowni. Ponowne uruchomienie kotłów tym wyłącznikiem powinno być możliwe tylko wtedy, gdy nie spowoduje to zagrożenia ruchu palnika, oraz instalacji gazu. W pobliżu rozdzielnicy zainstalować gniazdo wtyczkowe na napięcie 24 V dla oświetlenia przenośnego i gniazdo wtyczkowe na 230 V. W kotłowni istnieje system bezpieczeństwa gazowego. System ten składa się z zaworu automatycznie wyłączającego dopływ gazu w wypadku zadziałania czujki wykrywającej obecność gazu, zamontowanej nad kotłami. Zawór ten zamontowany jest przed kotłownią. Zadziałanie tego systemu musi spowodować wyłączenie wszystkich instalacji elektrycznych w kotłowni i jednocześnie uruchomić akustyczną i optyczną sygnalizację stanów awaryjnych, wyprowadzoną do miejsca stałego dyżuru. Przewody pracujące pod napięciem układać w odległości min. 20 cm od przewodów do czujników, ewentualnie dla czujników zastosować przewody ekranowane. W kotłowni stosować oświetlenie sztuczne o stopniu ochrony IP > 65. Przez pomieszczenie kotłowni nie mogą przebiegać instalacje elektryczne niezwiązane z pracą kotłowni. W pomieszczeniu kotłowni wykonać połączenia wyrównawcze. B3. Instalacja gazu. Do kotłowni doprowadzony jest gaz ziemny odrębnym przewodem gazowym. Kotłownia wyposażona jest w detektor awaryjnego wypływu gazu, powodujący w razie nieszczelności samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego. Zawór umieszczony jest na zewnątrz kotłowni za kurkiem głównym. Detektor / czujnik/ awaryjnego wypływu gazu umieszczony jest bezpośrednio pod stropem nad kotłami. Zadziałanie detektora oraz odcięcie dopływu gazu i energii elektrycznej do kotłowni musi nastąpić już przy stężeniu gazu równym 10% dolnej granicy wybuchowości. B4. Instalacje wod. - kan. W kotłowni istnieje studzienka schładzająca. Zimną wodę doprowadzić do stacji uzdatniania wody - D n 25 oc. W sąsiadującym z kotłownią pomieszczeniu zaprojektowano pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody SU 750. Do podgrzewacza doprowadzić wodę zimną ø n 40 i cyrkulację ø n 25.

8 C.1.Obliczenia technologiczne kotłowni 8 C. OBLICZENIA W kotłowni zamontowane są dwa kotły np. prod. BUDERUS typ LOGANO GE 315 o mocy cieplnej każdego z nich Q 1 = 105 kw. Wentylacja kotłowni [ PN-B i Dz. U. Nr 75 p ] Nawiew. Powierzchnia kanału nawiewnego F= 5 cm 2 / 1kW mocy lecz nie mniej niż 300 cm 2 F n = 2 x 105 x 5 = cm 2 Istniejący kanał nawiewny o wymiarach 200 x 400 mm i powierzchni F = 800 cm 2 należy wymienić na nowy kanał o wymiarach min 270 x 400 mm Wywiew. Normatywna powierzchnia kanału wentylacji wywiewnej powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworu nawiewnego nie mnie jednak niż 200 cm 2. F w min = 1.050/2 = 525 cm 2 W kotłowni istnieje kanał wentylacji wywiewnej o powierzchni kratki wlotowej F = 36 x 25 = 900 cm 2. Przekrój pionowego kanału wentylacji wywiewnej nie może być mniejszy od F w = 525 cm 2. /w czasie inwentaryzacji kotłowni sprawdzenie wymiarów kanału prowadzonego w istniejącym, murowanym kominie byłej kotłowni węglowej nie było możliwe/. Obciążenie cieplne kubatury kotłowni. Urządzenia grzewcze typ B z odprowadzeniem spalin- nie przeznaczone do stałego przebywania ludzi obciążenie cieplne kubatury kotłowni nie może być większe niż O o = 4,65 kw/1m 3 moc cieplna zainstalowanych urządzeń - Q = 210 kw Minimalna kubatura kotłowni wynosi V min = 210/4,65 = 45,2m 3 Rzeczywista kubatura istniejącej kotłowni wynosi V rz =27,9 x 2,83 = 79,0 m 3 > 45,2 m 3 /h i spełnia warunek Powierzchnia okna. Minimalna powierzchnia okna w kotłowni powinna wynosić 1/15 powierzchni posadzki Powierzchnia posadzki kotłowni wynosi Fp = 27,9 m 2 stąd minimalna powierzchnia okna Fo min. = 27,9/15 = 1,86 m 2. Rzeczywista powierzchnia okna w kotłowni wynosi Fo rz = 1,16 x 0,46 = 0,53 m 2 Ponieważ budynek jest obiektem istniejącym, zabytkowym a ściany zewnętrzne w poziomie piwnic o grubości około 1,0 m. częściowo z kamienia polnego- do dalszej eksploatacji pozostawia się istniejące okno bez spełnienia warunku dotyczącego minimalnej jego powierzchni.

9 C.2. Część instalacyjna. 9 Zabezpieczenie kotłów Kotłownia projektowana pracować będzie w systemie zamkniętym. Parametry max. czynnika grzejnego 80 x 60 o C. Każdy kocioł LOGANO GE 315 o mocy Q = 105 kw zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczeństwa ; max ciśn. w instalacji p max = 0,27 MPa. Obliczenie zaworu bezpieczeństwa wg warunków UDT Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla p 1 = 0,27 x 1,1 = 0,3 MPa m > 3600 x N/r [kg/h] ; m > 3600 x 105/2126 = 178 kg/h gdzie: N 105 [kw] największa trwała moc cieplna zabezpieczanego kotła. r kj/kg - ciepło parowania przy ciśnieniu p 1 przed zaworem bezpieczeństwa Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa A = Ap + Aw [mm 2 ] Aw= (1-x 2 ) * m/5,03 * c *[(p 1 - p 2 ) * ] 0,5 [mm 2 ] dla odprowadzenia wody Ap = x 2 * m/10 * K 1 * K 2 * * (p 1 + 0,1) [mm 2 ] dla odprowadzenia pary gdzie: x 2 = i 1 - i 2 /r = 602,5 418,8/2126 = 0,087 i 1 - entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa przy nadciśn. p 1 [kj/kg] = 602,5 kj/kg i 2 - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa przy nadciśn. p 2 [kj/kg] = 418,8 kj/kg dla zaworu bezpieczeństwa prod. SYR typ 1915; 25 - = 0,54 współcz. wypływu dla pary c = 0,30 współczynnik wypływu dla wody Z wykresu rys. 1 DT-UC-90/WO-A/01 str. 28 dla p 1 = 0,3 MPa i pary nasyconej K 1 = 0,532 Z wykresu rys. 3 DT-UC-90/WO-A/01 str. 30; dla = (p 2 + 0,1)/ (p 1 + 0,1) = 0,1/0,4 = 0,25 i H = 0,31 - kr = 0,54 stąd K 2 = 1; A w = (1-0,087) * 178/5,03 * 0,3 * [(0,3 0,00) * 958,3 ] 0,5 =6,4 mm 2 A p = 0,087 * 178/10 * 0,532 * 1 * 0,54 * (0,3 + 0,1) = 13,5 mm 2 A = A w + A p = 6,4 + 13,5 = 19,9 mm 2 stąd d > [4 * A/ ] 0,5 = 5,03 mm Przyjęto dla każdego kotła zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915; 25; o średnicy kanału dolotowego d = 20 mm >5,03 mm. Wg katalogu producenta zawór ten może zabezpieczać źródło ciepła o mocy do Q =200 kw. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa p o = 3,0 bar. Gałąź 1.- instalacja c.o. grzejnikowego istniejącego klubu Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 30,0 kw 80 x 60; Gp = 1,15 x ,86/20 x 0,97781 = 1,52 t/h;

10 10 istniejąca pompa GRUNDFOS typ UPE ; 1 x 230V; P = 100 W; I N = 0,44 A przy przepływie nominalnym ma wysokość podnoszenia Hp = 40,0 kpa; Przyjmując obliczony niżej spadek ciśnienia na zaworze trójdrogowym H =3,61 kpa Pozostaje dla instalacji ciśnienie dyspozycyjne H D = 40 3,61 = 36,39 kpa. Sprawdzenie zaworu mieszającego, trójdrogowego dla instalacji c.o. grzejnikowego Istniejącego klubu gałąź 1. Q = 30,0 kw; G = 1,52 t/h; istniejący zawór mieszający, trójdrogowy prod. Danfoss gwintowany typ HRE 3 20; k vs = 8,0 m 3 /h. Spadek ciśnienia na zaworze H =3,61 kpa. Gałąź 2.- instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych ogrzewania powietrznego kościoła Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 48,4 kw 80 x 60; Gp = 1,15 x 48,4 x 0,86/20 x 0,97781 = 2,45 t/h; Istniejąca pompa GRUNDFOS serii 2000 typ UPE ; 1 x 230V; P 1 = 250 W; I N = 1,08 A; ma wys. podnoszenia Hp = 60,0 kpa; Pompa ta w razie konieczności szybkiego nagrzania kościoła przy max zapotrzebowaniu ciepła Q = 100 kw mieć będzie wysokość podnoszenia H p = 50 kpa Gałąź 3.- projektowana instalacja c.o. grzejnikowego I i II piętra Dla zasilania tej gałęzi przyjęto urządzenia i armaturę zainstalowane na odgałęzieniu rezerwowym stanu istniejącego kotłowni. Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 60,2 W 80 x 60; Gp = 1,15 x 60,2 x 0,86/20 x 0,97781 = 3,05 t/h; istniejąca pompa GRUNDFOS serii 2000 typ MAGNA UPE F; 1 x 230V; P = 445 W; I N = 2,0 A; mieć będzie wys. podnoszenia Hp = 80,0 kpa; Przyjmując obliczony niżej spadek ciśnienia na zaworze trójdrogowym H =3,0 kpa Pozostaje dla instalacji ciśnienie dyspozycyjne H D = 80 3,0 = 77,0 kpa. Sprawdzenie zaworu mieszającego, trójdrogowego dla projektowanej instalacji c.o. grzejnikowego i i II piętra Q = 60,2 kw; G = 3,05 t/h; Istniejący zawór mieszający, trójdrogowy prod. Danfoss gwintowany typ HRE 3 32; k vs = 18,0 m 3 /h Spadek ciśnienia na zaworze H = 3,0 kpa. Gałąź 4.-projektowana instalacja c.o. podłogowego parteru Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 27,4 kw 55 x 45; Gp = 1,15 x 27,4 x 0,86/10 x 0,98807 = 2,75 t/h; przyjęto pompę np. GRUNDFOS serii 2000 TYP UPE 32-80; 1 x 230V; P = 250 W; I N = 1,08 A; o wys. podnoszenia Hp = 60,0 kpa;

11 Przyjmując obliczony niżej spadek ciśnienia na zaworze trójdrogowym H =5,3 kpa pozostaje dla instalacji ciśnienie dyspozycyjne H D = 60 5,3 = 54,7 kpa. Dobór zaworu mieszającego, trójdrogowego dla instalacji c.o. podłogowego parteru Q = 27,4 kw; G = 2,75 t/h; Przyjęto zawór mieszający, trójdrogowy prod. np. Danfoss gwintowany typ HRE 3 25 k vs = 12,0 m 3 /h Spadek ciśnienia na zaworze H = 5,3 kpa. 11 C.2. Obliczenia ciepłej wody użytkowej z doborem urządzeń Obliczenia przeprowadza się na podstawie,,wytycznych projektowych opracowanych przez VIESSMANN,,Centralny podgrzew wody użytkowej przy pomocy pojemnościowych podgrzewaczy wody. n 1 = 21 pokoi hotelowych z natryskiem Q h max = 4,5 kwh; n x Q h max = 94,5 kwh n 2 = 13 pokoi hotelowych z umywalką Q h max = 1,2 kwh; n x Q h max = 15,6 kwh Σ(n x Q h max ) = 110,0 kwh Obliczenie pojemności podgrzewacza V = 860 x Σ(n x Q h max ) x φ n x φ 2 x Z A / (Z A + Z B ) x ( T a T e ) a = 860 x 110 x 0,8 x 1 x 1,2/ (1,5 + 1,5) x ( 60 10) x 0,8 = 756,8 l ustalenie koniecznej mocy podgrzewu Q = V x c x (T a - T e )/Z A = 750 x 50/860 x 1 = 44,0 kw Do bilansu kotłowni przyjmuje się Q cw = 44,0 kw. Aby umożliwić szybkie naładowanie podgrzewacza z wykorzystaniem priorytetu ciepłej wody obieg wody grzewczej i pompę ładującą przyjęto na katalogowe zapotrzebowanie wody grzewczej dla podgrzewacza SU 750 wynoszące G = 4,3 t/h co przy parametrach kotłowni 80 x 60 o odpowiada ilości ciepła Q = 100,0 kw. Przyjęto pompę ładującą prod. np. Grundfos serii 2000 typ UPE 32-80; 1 X 230V; P 1 = 250W I n = 1.08 A; Maksymalna wydajność trwała wymiennika SU 750 wynosi G cw = 2176 kg/h Dobór pompy cyrkulacyjnej Z uwagi na dużą rozciągłość zładu instalacji c.w.u. pompę cyrkulacyjną dobiera się na G p.ccw = 0,5 G cw = 2176/2 x 1,15 = kg/h Przyjęto pompę cyrkulacyjną np. Grundfos UP N; przy przepływie nominalnym wysokość podnoszenia H = 35 kpa. Naczynie wzbiorcze przeponowe [ PN-B ] Pojemność wodna instalacji: 2 x kocioł LOGANO GE 315 o mocy Q 1 = 105 kw; 2 x 143 = 286 l. rurociągi w kotłowni ca 80 l wężownica podgrzewacza SU l

12 wskaźnikowa poj. instalacji c.o. grzejnikowego pom. klubu30 x 9,4 = 282 l wskaźnikowa poj. instalacji ogrz. pow. pom. kościoła 48,4 x 6,9 = 334 l wskaźnikowa poj. instalacji c.o. grzejnikowego pom. I i II p.60,2 x 9,4 =566 l wskaźnikowa poj. instalacji c.o. podłogowego 27,4 x 19,8 = 523 l Razem V = l Do doboru naczynia wzbiorczego przyjęto V = 2,1 m 3 obliczeniowa temp. wody zasilającej t z = 80 o ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym / p st + 02/ = 1,5 + 0,2 = 1,7 bar max. ciśn. obliczeniowe w naczyniu wzbiorczym; = p o zaw. bezp. = 3,0 bar. minimalna poj. użytkowa naczynia wzbiorczego: V u = 2,1 x 999,7 x 0,0287 = 60,3 dm 3 Minimalna poj. całkowita: V n = 60,3 x (3+1)/ 3-1,7 = 186 dm 3 Istniejące naczynie wzbiorcze ciśnieniowe prod. np. REFLEX - N 200/6 jest właściwe i przeznacza się je do dalszej eksploatacji. Zabezpieczenie stanu wody w kotle. Dla kotła nadążnego dobrano zabezpieczenie stanu wody prod. SYR typ z blokadą w 12 przypadku zadziałania które zamontować należy na przewodzie zasilającym za kotłem przed pierwszym zaworem odcinającym. Stacja uzdatniania wody w kotłowni Dobrano stację uzdatniania wody typ np. AQUASET 500 prod. VIESSMANN Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u. [PN-76/B-02440] woda grzejna 80 x 60 o C ciśnienie czynnika grzejnego p g = 3,0 bar. ciśnienie dopuszczalne w podgrzewaczu = ciśnieniu otwarcia zaworu bezpieczeństwa p 1 = 6,0 bar ciśn. na wylocie z zaworu bezpieczeństwa- przy wylocie do atmosfery p 2 = 0 bar d={4 x G/3,14 x 1,59 x c [(1,1p 1 -p 2 ) x ] 0,5 } 0,5 d={ 4 x 120/ 3,14 x 1,59 x 0,189 x [( 1,1 x 6 0) x 0,983] 0,5 } 0,5 = 14,13mm gdzie: G = 0,16 x V=0,16 * 750 = 120 V pojemność wodna podgrzewacza V = 750 l. c = 0,35 x dla gazu = 0,35 x 0,54 = 0,189 przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 D n 25; d o = 20 mm; cisn. otwarcia p o = 6,0 bar. Dobór naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w. Przyjęto naczynie firmy np. REFLEX typ REFIX DT 5-40 dla wymiennika zasobnikowego o poj. V=750 l.

13 13 D. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW D.1 Elementy istniejące do dalszej eksploatacji Poz. materiał ilość uwagi 1. Kocioł wodny, żeliwny niskotemperaturowy prod. Buderus typ LOGANO GE315 o mocy cieplnej Q = 105,0 kw z palnikiem gazowym prod. WEISHAUPT WG 20N/1-C, tablicą LOGOMATIC 4311, modułem centralnym ZM 432, modułem funkcyjnym FM 442 i modułem funkcyjnym FM 441 kpl Kocioł wodny, żeliwny niskotemperaturowy prod. Buderus typ LOGANO GE315 o mocy cieplnej Q = 105,0 kw z palnikiem gazowym prod. WEISHAUPT WG 20N/1-C kpl Tablica LOGOMATIC 4311 z modułem centralnym ZM 432 modułem funkcyjnym FM 442, modułem FM Zawór bezpieczeństwa Flamco ø 25/32 szt Zabezpieczenie stanu wody prod. Flamco szt Filtroodmulnik kołnierzowy Dn 65 szt Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe REFLEX N- 200/6 szt Wodomierz WS 1,5 szt Pompa UPE szt Pompa UPE szt Pompa MAGNA UPE F szt Zawór mieszający, trójdrogowy, gwintowany Danfoss HRE 3 Dn 20 szt Zawór mieszający, trójdrogowy, gwintowany Danfoss HRE 3 Dn 32 szt Zawór odcinający, kulowy, kołnierzowy Dn 65 szt Zawór odcinający, kulowy, kołnierzowy Dn 50 szt Zawór odcinający, kulowy, gwintowany ø 32 szt Zawór j.w. lecz ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 20 szt Rurka manometryczna z kurkiem szt Automatyczny odpowietrznik pływakowy szt Manometr o zakresie wskazań 0 4,0 bar z rurką i kurkiem szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 50 szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 32 szt Termomanometr o zakresie o i p = 0-4,0 bar szt Zawór odcinający, kulowy, gwintowany ø 15 szt Zawór odcinający, kulowy, gwintowany ø 50 szt. 5

14 14 D.2 Elementy projektowane Poz. materiał ilość uwagi 101. Moduł funkcyjny Buderus FM 447 do kaskadowej pracy kotłowni zamontować na tablicy poz. 3 szt Tablica LOGOMATIC 4312 szt Moduł funkcyjny FM 442 szt Czujka rurowa FVZ do projektowanego układu grzewczego szt Stacja uzdatnienia wody AQUASET 500 prod. Viessmann szt Klapa zamykająca, międzykołnierzowa ME-50N; Dn 50 z siłownikiem prod. HONEYWELL szt Zabezpieczenie stanu wody typ prod. Syr szt Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody prod. BUDERUS LOGANO SU 750; V 750 l. szt Pompa ładująca c.w.u. Grundfoss UPE 32 80; 1 x 230 V; P 1 = 250 W; I n = 1,08 A; szt Pompa cyrkulacyjna c.w. Grundfos UP 20 45N; 1 X 230 V; P 1 = 115W; I n = 0,5 A; szt Pompa ładująca c.w.u. Grundfoss UPE 32 80; 1 x 230 V; P 1 = 250 W; I n = 1,08 A; szt Zawór mieszający, trójdrogowy Danfoss typ HRE 3; ø 25 z siłownikiem szt Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe do wody pitnej firmy REFLEX typ REFIX DT 5-40 szt Zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 D n 25; d o = 20 mm; cisn. otwarcia p o = 6,0 bar. szt Zawór odcinający, gwintowany, kulowy ø 50 szt Zawór j.w. lecz ø 40 szt Zawór j.w. lecz ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 15 szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 50 szt Zawór j.w. lecz ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 40 szt Manometr o zakr. wskazań 0 9,0 bar z rurką i kurkiem szt Manometr j.w. lecz o zakr. wskazań 0 4,0 bar szt Rozdzielacz zasilający z rury stalowej bez szwu Dn 100 o dł.1,0 m z króćcami wg części rysunkowej szt Rozdzielacz powrotny z rury stalowej bez szwu Dn 100 o dł. j.w. i z króćcami j.w. szt rury stalowe, ze szwem, typ średni, czarne øn 65 mb. 8 øn 40 mb. 16

15 Opis z doborem urządzeń 15 POMIESZCZENIE KOTŁA NR 2./ 1 PIĘTRO/ Kocioł ustawiony będzie na 1 piętrze w przedsionku i obsługiwać będzie centralne ogrzewanie grzejnikowe i przygotowanie ciepłej wody. Moc cieplna potrzebna dla instalacji c.o. Q = 21,8 kw; parametry obliczeniowe instalacji 80 x 60 o. Zaprojektowano gazową, kondensacyjną centralę grzewczą / stojący kompakt we wspólnej obudowie/ o mocy Q = 5,3 24,0 kw prod. np. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB 152 T Z pojemnościowym podgrzewaczem / z wężownicą/ o pojemności zasobnika V = 150 l.; - wielkość kotła 24. Do sterowania pracą centrali przyjęto system regulacyjny Logomatic 4000 typ Logomatic W skład centrali wchodzi - zawór bezpieczeństwa dla c.o. o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar - zawór przelewowy - zawór trójdrogowy - modulowana pompa obiegowa -membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 18 l. - czujnik ciepłej wody użytkowej - zawór napełniania i spustu - anoda w podgrzewaczu c.w.u. - automatyczny odpowietrznik Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy - zestaw armatury gazu i ogrzewania z manometrem nr zestaw armatury 10 bar do c.w.u. w tym zawór bezpieczeństwa 10 bar i zawór zwrotny nr naczynie wzbiorcze wodociągowe V = 8,0 l. nr zestaw lejka odpływowego nr Pomieszczenie gdzie zainstalowano kocioł gazowy, kondensacyjny ma kubaturę większą od V min = 6,5 m 3. Wysokość pomieszczenia w którym zamontowano kocioł jest większa od H min = 1,9 m Obciążenie cieplne kubatury jest mniejsze niż 4,65 kw/1m 3 Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną.

16 16 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DLA POMIESZCZENIA KOTŁA NR 2 /1 PIĘTRO/ Poz. materiał ilość uwagi 201. Gazowa, kondensacyjna centrala grzewcza / stojący kompakt we wspólnej obudowie/ o mocy Q = 5,3 24,0 kw prod. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB 152 T; z pojemnościowym podgrzewaczem / z wężownicą/ o pojemności zasobnika V = 150 l. wielkość kotła 24.i systemem regulacyjnym Logomatic 4000 typ Logomatic W skład centrali wchodzi - zawór bezpieczeństwa dla c.o. o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar, zawór przelewowy, zawór trójdrogowy, modulowana pompa obiegowa, membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 18, czujnik ciepłej wody użytkowej, zawór napełniania i spustu, anoda w podgrzewaczu c.w.u., automatyczny odpowietrznik Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy zestaw armatury gazu i ogrzewania z manometrem nr zestaw armatury 10 bar do c.w.u. w tym zawór bezpieczeństwa po = 10 bar i zawór zwrotny nr , naczynie wzbiorcze wodociągowe V = 8,0 l. nr i - zestaw lejka odpływowego nr kpl System spalinowy do kotła kondensacyjnego GA-K -trójnik rewizyjny twin 15; ø szt Rura ø ; L = 500 mm twin 03 szt Kołnierz maskujący twin 31 szt Kolano z podporą ø 80; 90 o ; - albi 06 szt Rura ø 80; dł mm FU 02/80 / ilość ustalić na montażu/ szt Przykrycie wylotu komina z kołnierzem albi 16 szt Uszczelka sylikonowa ø 80 albi 26 /ilość ustalić na montażu/ szt Złączka króćca kotła twin 33 szt. 1

17 Opis z doborem urządzeń 17 POMIESZCZENIE KOTŁA NR 3./ PARTER/ Kocioł zawieszony będzie na parterze w pomieszczeniu cateringu i obsługiwać będzie centralne ogrzewanie podłogowe na parterze. Moc cieplna potrzebna dla instalacji c.o. Q = 18,8 kw; parametry obliczeniowe instalacji 55 x 45 o. Zaprojektowano naścienny kocioł gazowy, kondensacyjny o mocy Q = 5,7 24,0 kw prod. np. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB Do sterowania pracą centrali przyjęto regulator pogodowy RC 35 / nr i , oraz moduł sterowania mieszaczem do jednego obiegu z zaworem trójdrogowym typ MM-10 W skład kotła wchodzi - zawór bezpieczeństwa dla c.o. o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar - zawór trójdrogowy / w projektowanym układzie nie wykorzystany bez siłownika/. - modulowana pompa obiegowa -membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 12 l. - zawór napełniania i spustu - automatyczny odpowietrznik - termomanometr Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy - zestaw lejka odpływowego nr Pomieszczenie gdzie zainstalowano kocioł gazowy, kondensacyjny ma kubaturę większą od V min = 6,5 m 3. Wysokość pomieszczenia w którym zamontowano kocioł jest większa od H min = 1,9 m Obciążenie cieplne kubatury jest mniejsze niż 4,65 kw/1m 3 Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną. Pomieszczenie w którym zamontowany będzie kocioł powinno być zabezpieczone przed kurzem. Posadzka w wykonaniu z płytek np. gres, ściany do wysokości min. 2,0 m. z glazury. Dobór pompy obiegu podłogowego Qc.o. = W; t z / t p = 55/45 o ; G = x 0,86/ 10 x 0,98807 = kg/h Gp = G x 1,15 = x 1,15 = kg/h Zastosowano pompę np. prod. Grundfos serii 2000 typ UPE o max wys. podnoszenia Hp max = 32,0 kpa. Dobór zaworu mieszającego dla ogrzewania podłogowego G = 1,7 t/h; Przyjęto zawór mieszający, trójdrogowy prod. ESBE typ G / gwintowany/ ø 25; k vs = 12,0 m 3 /h z siłownikiem ESBE typ 60 nr 65/65M. spadek ciśnienia na zaworze ΔH z = 2,0 kpa.

18 18 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DLA POMIESZCZENIA KOTŁA NR 3 /PARTER/ Poz. materiał ilość uwagi 301. Naścienny kocioł gazowy, kondensacyjny o mocy Q = 5,7 24,0 kw prod. np. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB z regulatorem pogodowym RC 35 / nr i , oraz modułem sterowania mieszaczem do jednego obiegu z zaworem trójdrogowym typ MM-10 W skład kotła wchodzi zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar, zawór trójdrogowy / w projektowanym układzie nie wykorzystany bez siłownika, modulowana pompa obiegowa, membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 12 l; zawór napełniania i spustu, automatyczny odpowietrznik i termomanometr Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy zestaw lejka odpływowego nr kpl System spalinowy do kotła kondensacyjnego GA-K -trójnik rewizyjny twin 15; ø szt Złączka króćca kotła twin 33 szt Kołnierz maskujący twin 31 szt Kolano z podporą ø 80; 90 o ; - albi 06 szt Rura ø 80; dł mm FU 02/80 / ilość ustalić na montażu/ szt Przykrycie wylotu komina z kołnierzem albi 16 szt Uszczelka sylikonowa ø 80 albi 26 /ilość ustalić na montażu/ szt Pompa prod. Grundfos serii 2000 typ UPE o max wys. podnoszenia Hp max = 32,0 kpa. 1 X 230 V; P 1 = 100 W; I n = 0,44 A; szt Zawór mieszający, trójdrogowy prod. ESBE typ G / gwintowany/ ø 25; k vs = 12,0 m 3 /h z siłownikiem ESBE typ 60 nr 65/65M. szt Zawór odcinający, gwintowany, kulowy ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 32 szt Zawór j.w. lecz ø 15 szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 32 szt Manometr techniczny o zakresie wskazań 0 5,0 bar z rurką i kurkiem manometrycznym szt Rury z miedzi twardej ø 35 x 1,5 mb Rury j.w. lecz ø 28 x 1,5 mb Rury j.w. lecz ø 15 x 1,0 mb Zawór regulacyjny, gwintowany, kulowy ø 25 szt. 1

19 Uzupełnienie do opisu zgodnie z notatką służbową ze spotkania z dn Należy sprawdzić drożność i szczelność istniejących kanałów wentylacyjnych dokonując ich przeglądu a w razie konieczności zastosować uszczelnienie folią termokurczliwą. Długość przewodów wentylacyjnych: w pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 10,0m w pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 13,0m Roboty te należy uwzględnić w kosztorysie. Natomiast kanały spalinowe wykonać zgodnie z projektem z rur stalowych kwasoodpornych dwupłaszczowych, wprowadzić je do istniejącego, murowanego kanału. 19 Długość przewodów spalinowych: w pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 9,0m w pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 12,0m W kosztorysie należy uwzględnić również odprowadzenie skropli z dwóch pieców c.o. kondensacyjnych rurociągami ø 32 PEHD prowadzonymi w bruździe ściennej 10 x 10 cm wraz z osadzeniem trójnika 0,10/0,05 na projektowanym pionie kanalizacyjnym. Długość przewodów PEHD ø 32 w pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 7,0m w pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 7,0m Długość bruzdy: W pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 7,0m W pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 7,0m opracował: mgr inż. Zdzisław Kramm upr. nr 134/01/WŁ

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo