RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032) architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r."

Transkrypt

1 PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032) INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach ul. Nierad 86 wraz z likwidacją istniejącej kotłowni w Domu Nauczyciela PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ część architektoniczno-konstrukcyjna ZESPÓŁ AUTORSKI: architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł lipiec 2008 r. 1

2 SZCZEGÓŁOWY SPIS DOKUMENTACJI Lp Nazwa Nr str. Nr rys. Nr zał. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis dokumentacji Załączniki - Informacja o terenie z planem zagospodarowania przestrzennego i częścią opisową Orientacja 1: Kopia mapy zasadniczej 1: Wykaz właścicieli i władających gruntów 28 Załącz- 4 - Notatka służbowa w sprawie ustaleń projektowych 29 niki w 5 egzemplarzach 6 - Uzgodnienie lokalizacyjne PGK Spółka z o.o Suszec + mapka projektu - Uzgodnienie lokalizacyjne VATTENFALL + nr mapka - Uzgodnienie lokalizacyjne Telekomunikacji Polskiej SA (mapka) Uzgodnienie lokalizacyjne Rozdzielni Gazu w Żorach + mapka - Zapewnienie dostawy gazu patrz proj. branżowy Uprawnienia i zaświadczenia z Izby Branżowej projektantów Oświadczenie projektantów Uzgodn. rzeczoznawcy p.poż.- patrz rys. nr 1 i 2 4 Opis techniczny Opis zabezpieczeń p.poż Informacja BIOZ Obliczenia statyczne Wykaz stali zbrojeniowej 53 9 Wykaz stali profilowej Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania działki 1 2

3 - Rzut przyziemia kotowni Fundamenty pod kotły i zbiornik ciepłej wody F1 i F2 - Rzut dachu 3 - Przekrój I - I 4 - Elewacje 5 - Fundamenty 6 - Układ dźwigarów dachowych Konstrukcja wsporcza pod wywietrznik dachowy WLO Dźwigar dachowy

4 Radlin lipiec 2008 r. OŚWIADCZENIE projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.dzu.nr 207 z 2003 r. poz z późn.zmianami) niniejszym oświadczam, że: "Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kryrach ul. Nierad 86, w tym likwidacja istniejącej kotłowni w Domu Nauczyciela" Inwestor: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1. Obiekt: Kotłownia gazowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach. Adres inwestycji: Kryry ul. Nierad 86. został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W nawiązaniu do Art.20 ust. 2 i 3 Ustawy "Prawo Budowlane" stwierdza się, że zakres projektowanych robót kwalifikuje się jako prosty, w związku z czym projekt nie podlega obowiązkowi sprawdzenia. Lp. PROJEKTANT PIECZĄTKA I PODPIS 1 techn. Irena Goczoł upr. bud. Nr 1304/94 w specjalnosci architektonicznej zam Rybnik ul. Asnyka inż. Marian Goczoł upr. bud. Nr 217/80 w specjalności konstrukcyjnobudowlanej zam Rybnik ul. Asnyka

5 OPIS TECHNICZNY Wyjasnienie wstępne: Niniejszy projekt budowy kotłowni jest częścią zadania inwestycyjnego pod nazwą: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kryrach ul. Nierad 86, (dziąłka nr 1916/303) w tym likwidacja istniejącej kotłowni w Domu Nauczyciela. 1.Podstawa opracowania. 1.1.Projekt część technologiczna. 1.2.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kryry w Gminie Suszec. 1.3.Dokumentacja archiwalna Projekt techniczny architektury Szkoły Podstawowej z przedszkolem w Kryrach. Dokumentację opracowano w roku 1990 w Miastoprojekt Katowice. 1.4.Wizja lokalna w terenie. 1.5.Notatka służbowa w sprawie ustaleń projektowych z dnia r. 2.Opis ogólny. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kotłowni gazowej dla obiektu Szkoły Podstawowej w Kryrach (gmina Suszec) przy ul. Nierad 86, działka nr 1916/303. Budynek będzie parterowy, niepodpiwniczony i zostanie zrealizowany w technologii tradycyjnej. 3. Dane ogólne. Powierzchnia zabudowy 41,3 m 2 Powierzchnia użytkowa 32,5 m 2 Kubatura 157 m 3 Przyjęty poziom odniesienia ± 0,00=256,50 m npm = poziom posadzki parteru istniejącego przyległego segmentu szkoły. 4. Projekt zagospodarowania działki Stan istniejący Pow. działki szkolnej nr 1916/303 na której projektuje się inwestycję wynosi m 2, jest całkowicie zagospodarowana i oznaczona symbolem C39UP - tereny usług publicznych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kryry w Gminie Suszec. W południowej części działki zlokalizowano 4-ro skrzydłowy budynek szkolny. Północną część działki zajmują boiska szkolne oraz wolnostojący, podpiwniczony budynek Domu Nauczyciela, w którym istnieje dotychczasowa kotłownia gazowa (przeznaczona obecnie do likwidacji). Teren, na którym powstanie nowa kotłownia jest płaski, pokryty trawnikiem z dogodnym dojazdem. Uzbrojenie działki. Działka szkolna jest całkowicie uzbrojona: w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektroenergetyczną NN. Istniejący gazociąg jest na przeważającej długości nieczynny. W miejscu planowanej inwestycji przebiega obecnie wodociąg, przeznaczony do przełożenia 44

6 (zgodnie z projektem branżowym) Stan projektowany Jednokondygnacyjny budynek kotłowni zaprojektowany na podstawie prostokata o wymiarach zewnętrznych 5,72 x 7,22 m, stanowi wydylatowaną dobudowę do północnego skrzydła budynku szkolnego - ściany pełnej sali gimnastycznej i jest zlicowany z jej podłużną ścianą. (zgodnie z notatką służbową pkt.1.5. opisu). Wejście do kotłowni projektuje się od strony drogi dojazdowej przebiegającej pomiędzy budynkiem szkoły, a Domem Nauczyciela. Dwuspadowy dach dowiązuje do kształtu i spadków dachu budynku szkolnego. Przedwejściowy, niewielki spocznik o pow. 0,9 m 2 wykonany zostanie z kostki betonowej. Do budynku doprowadzone zostaną przyłącza wod-kan, c.o., c.w.u., gazu i elektroenergetyczne zgodnie z odpowiednimi projektami branżowymi i technologii kotłowni. 5. Warunki gruntowo wodne. 5.1.Warunki gruntowe. Dla budowy obiektu szkoły podstawowej w Kryrach została opracowana Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego. Dokumentacja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczno Fizjograficzne i Geodezyjne GEOPROJEKT Katowice. Dokumentacja stwierdza że podłoże gruntowe omawianego terenu budują utwory czwartorzędowe plejstoceńskie. W poziomie posadowienia fundamentów kotłowni występują średniozagęszczone piaski drobne i pylaste miejscami przewarstwione pyłami. Stopień zagęszczenia ID = 0,5 Dla opisanych wyżej warunków przyjęto jednostkowy graniczny opór podłoża gruntowego qfn = 0,13 MPa Warunki wodne. Według dokumentacji z badań technicznych podłoża gruntowego stwierdzono występowanie ciągłego poziomu wodonośnego o charakterze napiętym na głębokości od 8,5 m 10,0 m. Natomiast po wierceniach poziom wody stabilizował się na głębokości od 1,6 m 2,1 m. Projektowaną kotłownię posadawia się poniżej głębokości przemarzania, a powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. 6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. - Fundamenty wykształcono w postaci żelbetowych ław z betonu klasy B15 zbrojonego przeciw wpływom skurczu betonu. Ławy będą posadowione na podłożu z betonu klasy B10 o grubości od cm. Szczegóły podano na rysunku. Ławy pod urządzenia w postaci płyt żelbetowych. -Ściany podziemia o grubości 25 i 38 cm murowane z bloczków betonowych (B15) na zaprawie cementowej. - Ściany nadziemia o grubości 36 cm murowane z bloczków z betonu komórkowego odmiany 500 na zaprawie cementowo wapiennej. - Wieniec żelbetowy po obwodzie ścian, w poziomie oparcia dźwigara dachowego zaprojektowano o przekroju 24 x 24 cm. Wieniec z betonu klasy B15 zbrojony podłużnie w ilości 4 ø 14 18G2, strzemiona ø 6 - St3S co 20 cm. Ocieplony styropianem grub. 12 cm + siatka. - Nadproże drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L Nadproże nad oknami stanowi ocieplony wieniec żelbetowy. - Dźwigar dachowy dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci 30%, zaprojektowano z profilu I PE 240, natomiast płatwie z ceownika giętego nierównoramiennego 80x50x4mm. - Kominy kotłowni stalowe (wg projektu część technologiczna) izolowane termicznie. 45

7 - Pokrycie dachu płytami warstwowymi systemu PANELTECH, typ płyty PWW D100 (grubości 10 cm) o rdzeniu z wełny mineralnej. Kolor płyt szary (RAL 9006). Montaż płyt dachowych, z zastosowaniem koniecznych profili i obróbek blacharskich wykonać wg Instrukcji i Katalogu Producenta. - Obróbki blacharskie dachu, murku attyki, wokół konstrukcji wsporczej wywietrznika dachowego i stalowych kominow spalinowych wykonać z blachy cynkowej oraz samoprzylepnymi, elastycznymi taśmami izolacyjnymi z wkładką aluminiową lub miedzianą. - Obróbki dylatacji pionowych i poziomych wykonać z blachy cynkowej. Dopuszcza się wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej. - Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego systemowe. - Izolacje: - Przeciwwilgociowa pozioma folia izolacyjna łączona z izolacją poziomą posadzki i izolacją pionową. Elementy fundamentów i ścian zagłębione w gruncie izolować przez dwukrotne posmarowanie np ABIZOLEM G + R. - Termiczna dla podłogi na gruncie 5 cm styropian FS30. - Termiczna dla stropu i ścian patrz pkt. 7. opisu - Roboty wykończeniowe Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny kat. III zatarty na gładko. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III. Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne farbami akrylowymi w kolorze białym (jak budynek szkoły) Oblicowania ścian. W pomieszczeniu kotłowni ścianę wokół umywalki na wys.1,6 m wyłożyć płytkami glazurowanymi. Posadzka wyłożona płytkami gresowymi o właściwościach antypoślizgowych. Na ścianach wokół posadzki wykonać cokoliki o wys. 10 cm. Wokół fundamentów pod urządzenia wykonać cokoliki o wys. płyty fundamentowej. Podkład pod posadzki (z betonu B15) zbrojony siatką wg opisu na rysunku nr 4. Drzwi do kotłowni stalowe, izolowane termicznie, otwierane na zewnątrz w kolorze szarym. Drzwi wyposażyć w zamek kulowy i samozamykacz. Okna z tworzywa uchylne, w kolorze białym i współczynniku przenikania ciepła dla szyb Umax. = 1,1 W/m 2 K. Parapety zewnętrzne metalowe w kolorze brązowym, wewnętrzne z tworzywa białe. - Instalacje: Ogrzewanie, ciepła i zimna woda wg proj. branżowego instalacji. Instalacja wodociągowa z istniejącego wodociągu. Kanalizacja sanitarna i deszczowa do istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce. Instalacja elektryczna - wg projektu branżowego instalacji elektrycznej. Wentylacja nawiewna kanałem typu Z 60 x 30 cm, wywiewna wywietrzakiem dachowym typu WLO-400. Instalacja odgromowa - wg odrębnego projektu branżowego. 7. Charakterystyka energetyczna budynku właściwości cieplne przegród - stropodach dla 10 cm wełny mineralnej z obustronną okładziną z blachy grub. 0,5 mm: U = 0,44 W/m 2 K < U max = 0,50 W/m 2 K - ściana nadziemia zewnętrzna grub. 36 cm murowana z bloczków betonu komórkowego odmiany 500 na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem: U = 0,37 W/m 2 K < U max = 0,75 W/m 2 K 46

8 8. Obsługa kotłowni. Obsługa kotłowni okresowa 1 osobowa. Funkcje tę będzie pełnił posiadający odpowiednie uprawnienia pracownik, dla którego pomieszczenie socjalne jest zlokalizowane w istniejącym budynku szkoły. Uwaga : Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi. Radlin, lipiec 2008 r. Opracował: 47

9 OPIS ZABEZPIECZEŃ P. POŻ. Kotłownia na gaz ziemny z dwoma kotłami typu VITOPLEX o mocy 170 kw każdy, jest zlokalizowana w budynku niskim przyległym do istniejącego segmentu szkolnego. Ściana przydylatacyjna segmentu szkolnego jest pozbawiona okien (jedyne okno klatki schodowej znajduje się w odległości 5,5 m od budynku kotłowni i jest oddzielone pionowym występem murku o głęb. 30 cm) Ściany kotłowni (o grub. 36 cm) murowane z bloczków betonu komórkowego (odmiany 500) na zaprawie cementowo wapiennej. Przekrycie stropodachu płytami warstwowymi systemu PANELTECH, typ płyty PWW D 100 (grubości 10 cm) o rdzeniu z wełny mineralnej. Według klasyfikacji wykonanej przez Instytut Badań Ogniowych ITB (NP 601.1/A/01/ZM) płyty posiadają klasę odporności ogniowej EI 90. Dźwigary dachowe (wykonane z I PE 240), oraz płatwie (z ceownika giętego nierównoramiennego 80x50 x4 mm) zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej R60 zestawem wyrobów malarskich systemu FLAME STAL przeznaczonego do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych. Roboty wykonywać zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT / 2007, certyfikatem zgodności ITB-1590/W, oraz informacją techniczną wyrobu. Drzwi zewnętrzne do kotłowni stalowe pełne ocieplone wełną mineralną. Główny zawór gazu i główny wyłącznik prądu zostały usytuowane na zewnątrz obiektu. Kotłownia ( wg opracowania część technologiczna projektu) będzie wyposażona w aktywny system zabezpieczeń gazowych. Komin kotłowni ( wg opracowania część elektryczna projektu) będzie posiadał instalację odgromową. Radlin lipiec 2008 r. Opracował: 48

10 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do części budowlanej przebudowy kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach przy Nierad Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. 2.Opis zasadniczych robót: Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest budowa nowej kotłowni gazowej. Budynek jest parterowy niepodpiwniczony i realizowany będzie w technologii tradycyjnej. Obiekt będzie przylegał do istniejącego segmentu budynku szkolnego. 3. Kolejność przewidywanych robót: a) Wytyczenie budynku b) Wykonanie wykopów pod fundament c) Ułożenie podłoża pod fundamenty d) Wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia i zabetonowanie fundamentów e) Murowanie ścian podziemia f) Ułożenie izolacji poziomej i pionowej, oraz wykonanie podłoża i podkładu pod posadzki g) Murowanie ścian nadziemia h) Montaż dźwigarow dachowych, wykonanie pokrycia i obróbek blacharskich i) Wykonanie tynków wewnętrznych i osadzenie stolarki j) Montaż urządzeń i instalacji k) Wykonanie tynków zewnętrznych l) Wykonanie posadzek i ułożenie płytek ł) Roboty malarskie 4. Przewidywane zagrożenia: Najpoważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są: a) Upadek z wysokości podczas prowadzenia prac murarskich i montażowych. b) Przygniecenie spadającymi elementami. c) Możliwość poślizgnięcia i upadek. d) Zaprószenie oczu podczas robót murarskich i tynkarskich. 5. Prowadzenie instruktażu: a) Przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni. b) Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną poinformowani przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia. c) Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim pracowników. 49

11 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. a) Rejon prowadzenia robót ogrodzić taśmą biało-czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. b) Rusztowania muszą posiadać odpowiednie atesty i być ustawiane przez uprawnionych pracowników. c) Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty. d) Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt ochrony osobistej. 7. Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót. a) Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. tekst jednolity z dnia r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. b) Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia r.(Dz. U. Nr 47, poz.401) w sprawie wykonywania robót budowlanych. Radlin lipiec 2008 r. Opracował: 50

12 OBLICZENIA STATYCZNE Poz. 1. Dach obciążenia: - śnieg 0,9 x 0,8 x 1, = 1,08 kn/m 2 - płyty dachowe PANELTECH typ PWW = 0,22 kn/m 2 q = 1,30 kn/m 2 obciążenie płatwii: - z dachu 1,30 x 3,26 x 0,5 + 1,30 x 0, = 2,64 kn/m - ciężar własny = 0,36 kn/m q = 3,00 kn/m M = 3,0 x 2,17 2 x 0,125 = 1,77 knm V = 3,0 x 2.17 x 0,5 = 3,26 kn Przyjęto płatew stalową: stal St3S, f d = 215 MPa, E = 205 GPa Potrzebny W x = 177 kncm / 215 Mpa = 8,24 cm 3 u dop = 217/200 = 1,08 cm Potrzebny I x = 5 x 177 kncm x cm / 48 x MPa x 1,08 cm = cm 4 Przyjęto płatew z ceownika giętego nierównoramiennego [ 80x50 x4 Poz.1.1 Dźwigar dachowy. obciążenie ciągłe: - ciężar własny g = 0.4 kn/m obciążenie skupione; P = 3,26 x 2 = 6,52 kn R = 6,52 x 7,0 + 6,52 x 3,85 + 6,52 x 3,45 + 6,52 x 0,3 + 0,4 x 7,3 x 3,65/7,3 = 14,5 kn M max = 14,5 x 3,65 6,52 x 3,35 6,52 x 0,2 0,4 x 3,65 x 1,825 = 27,11 knm M kmax = 24,65 knm Przyjęto dźwigar stalowy: stal St3S, f d = 215 MPa, E = 205 GPa Potrzebny W x = 2711 kncm / 215 MPa = 126,1 cm 3 u dop = 365/200 = 1,83 cm potrzebny I x = 5 x 2465 kncm x cm / 48 x MPa x 1,83cm = 3647 cm 4 Przyjęto I PE

13 Fundamenty. Na podstawie Dokumentacji z technicznych badań podłoża gruntowego wykonanych dla potrzeb przyległego obiektu szkoły, stwierdza się że podłoże badanego terenu budują utwory czwartorzędowe plejstoceńskie. W przypowierzchniowej partii terenu lokalnie występują soczewki o miąższości 1 1,5m piasków drobnych i pylastych, miejscami przewarstwionych pyłami. Do obliczeń przyjęto jednostkowy graniczny opór podłoża gruntowego q fn = 0,13 MPa. Ława podłużna przydylatacyjna. obciążenia: - ściana nadziemia 0,36 x 5.0 x 3,6 x 1, = 7,13 kn/m - ściana podziemia 0,38 x 23,0 x 0,8 x 1, = 7,69 kn/m - ciężar podbetonu 0,3 x 0,6 x 23,0 x 1, = 4,55 kn/m - ciężar ławy 0,3 x 0,4 x 24,0 x = 3.17 kn/m N = 22,54 kn/m b = 0,02254 MN/m / 1,0m x 0,13 MPa = 0,21m Przyjęto ze względów konstrukcyjnych ławę o szerokości b = 0,40m i wysokości h = 0,30 m Ława podłużna zewnętrzna. obciążenia: N = 22,54 kn/m Przyjęto ławę o szerokości b = 0,30m i wysokości h = 0,30 m Ławy poprzeczne. obciążenia : - z dachu 14,5 x 3,0 / = 8,70 kn/m - ściana nadziemia 3,10 x 5,0 x 0,36 x 1, = 6,14 kn/m - ściana podziemia =7.69 kn/m - ciężar podbetonu = 4,55 kn/m - ciężar ławy 0,3 x 0,4 x 24,0 x = 2,38 kn/m N = 29,46 kn/m b = 0,02946 MN/m / 1,0m x 0,13MPa = 0,23 m Przyjęto ławę o szerokości b = 0,30m i wysokości h = 0,30 m. Z uwagi na ewentualne wplywy skurczu betonu zazbroić podłużnie ławy wilości 4 Ø G2 Strzemiona Ø 6 St3S co 20 cm. Rybnik lipiec 2008 r. Opracował: 52

14 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ dla fundamentów rys. nr , , , , , , ,00 NR PRĘTA DŁ St3S 18G2 SZTUK 1 PRĘTA St3S 18G2 RAZEM ( m ) 120,6 17,80 119,50 CIĘŻAR JEDNOSTKOWY ( kg/m) 0,222 0,395 1,21 RAZEM ( kg ) 26,80 7,10 144,60 OGÓŁEM ( kg ) 178,50 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ dla wieńca w poz rys. nr , , , , ,00 NR PRĘTA DŁ St3S 18G2 SZTUK 1 PRĘTA St3S 18G2 RAZEM ( m ) 117,00 124,00 CIĘŻAR JEDNOSTKOWY ( kg/m) 0,222 0,888 RAZEM ( kg ) 26,00 110,20 OGÓŁEM ( kg ) 136,20 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ dla fundamentu pod kotły (F1) i fundamentu zbiornika ciepłej wody (F2) rys. nr , , ,00 NR PRĘTA DŁ PRĘTA St3S 18G2 St3S 18G2 SZTUK RAZEM ( m ) 58,40 CIĘŻAR JEDNOSTKOWY ( kg/m) 0,395 RAZEM ( kg ) 23,10 OGÓŁEM ( kg ) 23,10 53

15 WYKAZ STALI PROFILOWEJ Nr Profil Sztuk Długość mm jednostka kg / m Ciężar 1 element całkowity kg KONSTRUKCJA WSPORCZA POD WYWIETRZNIK DACHOWY WLO-400 wyk. x 1 rys. nr 7 Gatunek materiału 6 bl. 400 x ,80 11,50 45,90 St3S 7 bl. 160 x ,54 5,40 21,60 St3S 8 bl. 70 x ,30 0,40 1,20 St3S Razem: 68,70 kg DŹWIGAR DACHOWY wyk. x 3 rys. nr 8 1 I PE ,10 142,00 284,00 St3S 2 bl. 98 x ,85 1,25 2,50 St3S 3 bl. 98 x ,42 1,50 3,00 St3S 4 L 80 X 40 X ,41 0,55 2,20 St3S 5 rura D101,6/6, ,80 39,50 39,50 St3S 7 śruba M ,30 Razem 1 dźwigar: 331,60 kg Wykonać x 3 331,50 x 3 = 994,50 kg PŁATEW wyk. x 4 rys. nr 8 6 [ 80 x 50 x ,12 26,70 26,70 St3S Razem 1 płatew: 26,70 kg Wykonać x 4 26,70 x 4 = 106,80 kg MARKA M1 wyk. x 6 rys. nr 8 8 bl. 200 x ,7 3,20 3,20 St3S 9 Ø ,888 0,50 1,50 St3S Razem 1 marka: 4,70 kg Wykonać x 6 4,70 x 6 = 28,20 kg 54

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo