RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032) architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r."

Transkrypt

1 PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032) INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach ul. Nierad 86 wraz z likwidacją istniejącej kotłowni w Domu Nauczyciela PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ część architektoniczno-konstrukcyjna ZESPÓŁ AUTORSKI: architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł lipiec 2008 r. 1

2 SZCZEGÓŁOWY SPIS DOKUMENTACJI Lp Nazwa Nr str. Nr rys. Nr zał. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis dokumentacji Załączniki - Informacja o terenie z planem zagospodarowania przestrzennego i częścią opisową Orientacja 1: Kopia mapy zasadniczej 1: Wykaz właścicieli i władających gruntów 28 Załącz- 4 - Notatka służbowa w sprawie ustaleń projektowych 29 niki w 5 egzemplarzach 6 - Uzgodnienie lokalizacyjne PGK Spółka z o.o Suszec + mapka projektu - Uzgodnienie lokalizacyjne VATTENFALL + nr mapka - Uzgodnienie lokalizacyjne Telekomunikacji Polskiej SA (mapka) Uzgodnienie lokalizacyjne Rozdzielni Gazu w Żorach + mapka - Zapewnienie dostawy gazu patrz proj. branżowy Uprawnienia i zaświadczenia z Izby Branżowej projektantów Oświadczenie projektantów Uzgodn. rzeczoznawcy p.poż.- patrz rys. nr 1 i 2 4 Opis techniczny Opis zabezpieczeń p.poż Informacja BIOZ Obliczenia statyczne Wykaz stali zbrojeniowej 53 9 Wykaz stali profilowej Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania działki 1 2

3 - Rzut przyziemia kotowni Fundamenty pod kotły i zbiornik ciepłej wody F1 i F2 - Rzut dachu 3 - Przekrój I - I 4 - Elewacje 5 - Fundamenty 6 - Układ dźwigarów dachowych Konstrukcja wsporcza pod wywietrznik dachowy WLO Dźwigar dachowy

4 Radlin lipiec 2008 r. OŚWIADCZENIE projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.dzu.nr 207 z 2003 r. poz z późn.zmianami) niniejszym oświadczam, że: "Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kryrach ul. Nierad 86, w tym likwidacja istniejącej kotłowni w Domu Nauczyciela" Inwestor: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1. Obiekt: Kotłownia gazowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach. Adres inwestycji: Kryry ul. Nierad 86. został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W nawiązaniu do Art.20 ust. 2 i 3 Ustawy "Prawo Budowlane" stwierdza się, że zakres projektowanych robót kwalifikuje się jako prosty, w związku z czym projekt nie podlega obowiązkowi sprawdzenia. Lp. PROJEKTANT PIECZĄTKA I PODPIS 1 techn. Irena Goczoł upr. bud. Nr 1304/94 w specjalnosci architektonicznej zam Rybnik ul. Asnyka inż. Marian Goczoł upr. bud. Nr 217/80 w specjalności konstrukcyjnobudowlanej zam Rybnik ul. Asnyka

5 OPIS TECHNICZNY Wyjasnienie wstępne: Niniejszy projekt budowy kotłowni jest częścią zadania inwestycyjnego pod nazwą: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kryrach ul. Nierad 86, (dziąłka nr 1916/303) w tym likwidacja istniejącej kotłowni w Domu Nauczyciela. 1.Podstawa opracowania. 1.1.Projekt część technologiczna. 1.2.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kryry w Gminie Suszec. 1.3.Dokumentacja archiwalna Projekt techniczny architektury Szkoły Podstawowej z przedszkolem w Kryrach. Dokumentację opracowano w roku 1990 w Miastoprojekt Katowice. 1.4.Wizja lokalna w terenie. 1.5.Notatka służbowa w sprawie ustaleń projektowych z dnia r. 2.Opis ogólny. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kotłowni gazowej dla obiektu Szkoły Podstawowej w Kryrach (gmina Suszec) przy ul. Nierad 86, działka nr 1916/303. Budynek będzie parterowy, niepodpiwniczony i zostanie zrealizowany w technologii tradycyjnej. 3. Dane ogólne. Powierzchnia zabudowy 41,3 m 2 Powierzchnia użytkowa 32,5 m 2 Kubatura 157 m 3 Przyjęty poziom odniesienia ± 0,00=256,50 m npm = poziom posadzki parteru istniejącego przyległego segmentu szkoły. 4. Projekt zagospodarowania działki Stan istniejący Pow. działki szkolnej nr 1916/303 na której projektuje się inwestycję wynosi m 2, jest całkowicie zagospodarowana i oznaczona symbolem C39UP - tereny usług publicznych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kryry w Gminie Suszec. W południowej części działki zlokalizowano 4-ro skrzydłowy budynek szkolny. Północną część działki zajmują boiska szkolne oraz wolnostojący, podpiwniczony budynek Domu Nauczyciela, w którym istnieje dotychczasowa kotłownia gazowa (przeznaczona obecnie do likwidacji). Teren, na którym powstanie nowa kotłownia jest płaski, pokryty trawnikiem z dogodnym dojazdem. Uzbrojenie działki. Działka szkolna jest całkowicie uzbrojona: w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektroenergetyczną NN. Istniejący gazociąg jest na przeważającej długości nieczynny. W miejscu planowanej inwestycji przebiega obecnie wodociąg, przeznaczony do przełożenia 44

6 (zgodnie z projektem branżowym) Stan projektowany Jednokondygnacyjny budynek kotłowni zaprojektowany na podstawie prostokata o wymiarach zewnętrznych 5,72 x 7,22 m, stanowi wydylatowaną dobudowę do północnego skrzydła budynku szkolnego - ściany pełnej sali gimnastycznej i jest zlicowany z jej podłużną ścianą. (zgodnie z notatką służbową pkt.1.5. opisu). Wejście do kotłowni projektuje się od strony drogi dojazdowej przebiegającej pomiędzy budynkiem szkoły, a Domem Nauczyciela. Dwuspadowy dach dowiązuje do kształtu i spadków dachu budynku szkolnego. Przedwejściowy, niewielki spocznik o pow. 0,9 m 2 wykonany zostanie z kostki betonowej. Do budynku doprowadzone zostaną przyłącza wod-kan, c.o., c.w.u., gazu i elektroenergetyczne zgodnie z odpowiednimi projektami branżowymi i technologii kotłowni. 5. Warunki gruntowo wodne. 5.1.Warunki gruntowe. Dla budowy obiektu szkoły podstawowej w Kryrach została opracowana Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego. Dokumentacja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczno Fizjograficzne i Geodezyjne GEOPROJEKT Katowice. Dokumentacja stwierdza że podłoże gruntowe omawianego terenu budują utwory czwartorzędowe plejstoceńskie. W poziomie posadowienia fundamentów kotłowni występują średniozagęszczone piaski drobne i pylaste miejscami przewarstwione pyłami. Stopień zagęszczenia ID = 0,5 Dla opisanych wyżej warunków przyjęto jednostkowy graniczny opór podłoża gruntowego qfn = 0,13 MPa Warunki wodne. Według dokumentacji z badań technicznych podłoża gruntowego stwierdzono występowanie ciągłego poziomu wodonośnego o charakterze napiętym na głębokości od 8,5 m 10,0 m. Natomiast po wierceniach poziom wody stabilizował się na głębokości od 1,6 m 2,1 m. Projektowaną kotłownię posadawia się poniżej głębokości przemarzania, a powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. 6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. - Fundamenty wykształcono w postaci żelbetowych ław z betonu klasy B15 zbrojonego przeciw wpływom skurczu betonu. Ławy będą posadowione na podłożu z betonu klasy B10 o grubości od cm. Szczegóły podano na rysunku. Ławy pod urządzenia w postaci płyt żelbetowych. -Ściany podziemia o grubości 25 i 38 cm murowane z bloczków betonowych (B15) na zaprawie cementowej. - Ściany nadziemia o grubości 36 cm murowane z bloczków z betonu komórkowego odmiany 500 na zaprawie cementowo wapiennej. - Wieniec żelbetowy po obwodzie ścian, w poziomie oparcia dźwigara dachowego zaprojektowano o przekroju 24 x 24 cm. Wieniec z betonu klasy B15 zbrojony podłużnie w ilości 4 ø 14 18G2, strzemiona ø 6 - St3S co 20 cm. Ocieplony styropianem grub. 12 cm + siatka. - Nadproże drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L Nadproże nad oknami stanowi ocieplony wieniec żelbetowy. - Dźwigar dachowy dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci 30%, zaprojektowano z profilu I PE 240, natomiast płatwie z ceownika giętego nierównoramiennego 80x50x4mm. - Kominy kotłowni stalowe (wg projektu część technologiczna) izolowane termicznie. 45

7 - Pokrycie dachu płytami warstwowymi systemu PANELTECH, typ płyty PWW D100 (grubości 10 cm) o rdzeniu z wełny mineralnej. Kolor płyt szary (RAL 9006). Montaż płyt dachowych, z zastosowaniem koniecznych profili i obróbek blacharskich wykonać wg Instrukcji i Katalogu Producenta. - Obróbki blacharskie dachu, murku attyki, wokół konstrukcji wsporczej wywietrznika dachowego i stalowych kominow spalinowych wykonać z blachy cynkowej oraz samoprzylepnymi, elastycznymi taśmami izolacyjnymi z wkładką aluminiową lub miedzianą. - Obróbki dylatacji pionowych i poziomych wykonać z blachy cynkowej. Dopuszcza się wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej. - Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego systemowe. - Izolacje: - Przeciwwilgociowa pozioma folia izolacyjna łączona z izolacją poziomą posadzki i izolacją pionową. Elementy fundamentów i ścian zagłębione w gruncie izolować przez dwukrotne posmarowanie np ABIZOLEM G + R. - Termiczna dla podłogi na gruncie 5 cm styropian FS30. - Termiczna dla stropu i ścian patrz pkt. 7. opisu - Roboty wykończeniowe Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny kat. III zatarty na gładko. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III. Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne farbami akrylowymi w kolorze białym (jak budynek szkoły) Oblicowania ścian. W pomieszczeniu kotłowni ścianę wokół umywalki na wys.1,6 m wyłożyć płytkami glazurowanymi. Posadzka wyłożona płytkami gresowymi o właściwościach antypoślizgowych. Na ścianach wokół posadzki wykonać cokoliki o wys. 10 cm. Wokół fundamentów pod urządzenia wykonać cokoliki o wys. płyty fundamentowej. Podkład pod posadzki (z betonu B15) zbrojony siatką wg opisu na rysunku nr 4. Drzwi do kotłowni stalowe, izolowane termicznie, otwierane na zewnątrz w kolorze szarym. Drzwi wyposażyć w zamek kulowy i samozamykacz. Okna z tworzywa uchylne, w kolorze białym i współczynniku przenikania ciepła dla szyb Umax. = 1,1 W/m 2 K. Parapety zewnętrzne metalowe w kolorze brązowym, wewnętrzne z tworzywa białe. - Instalacje: Ogrzewanie, ciepła i zimna woda wg proj. branżowego instalacji. Instalacja wodociągowa z istniejącego wodociągu. Kanalizacja sanitarna i deszczowa do istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce. Instalacja elektryczna - wg projektu branżowego instalacji elektrycznej. Wentylacja nawiewna kanałem typu Z 60 x 30 cm, wywiewna wywietrzakiem dachowym typu WLO-400. Instalacja odgromowa - wg odrębnego projektu branżowego. 7. Charakterystyka energetyczna budynku właściwości cieplne przegród - stropodach dla 10 cm wełny mineralnej z obustronną okładziną z blachy grub. 0,5 mm: U = 0,44 W/m 2 K < U max = 0,50 W/m 2 K - ściana nadziemia zewnętrzna grub. 36 cm murowana z bloczków betonu komórkowego odmiany 500 na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem: U = 0,37 W/m 2 K < U max = 0,75 W/m 2 K 46

8 8. Obsługa kotłowni. Obsługa kotłowni okresowa 1 osobowa. Funkcje tę będzie pełnił posiadający odpowiednie uprawnienia pracownik, dla którego pomieszczenie socjalne jest zlokalizowane w istniejącym budynku szkoły. Uwaga : Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi. Radlin, lipiec 2008 r. Opracował: 47

9 OPIS ZABEZPIECZEŃ P. POŻ. Kotłownia na gaz ziemny z dwoma kotłami typu VITOPLEX o mocy 170 kw każdy, jest zlokalizowana w budynku niskim przyległym do istniejącego segmentu szkolnego. Ściana przydylatacyjna segmentu szkolnego jest pozbawiona okien (jedyne okno klatki schodowej znajduje się w odległości 5,5 m od budynku kotłowni i jest oddzielone pionowym występem murku o głęb. 30 cm) Ściany kotłowni (o grub. 36 cm) murowane z bloczków betonu komórkowego (odmiany 500) na zaprawie cementowo wapiennej. Przekrycie stropodachu płytami warstwowymi systemu PANELTECH, typ płyty PWW D 100 (grubości 10 cm) o rdzeniu z wełny mineralnej. Według klasyfikacji wykonanej przez Instytut Badań Ogniowych ITB (NP 601.1/A/01/ZM) płyty posiadają klasę odporności ogniowej EI 90. Dźwigary dachowe (wykonane z I PE 240), oraz płatwie (z ceownika giętego nierównoramiennego 80x50 x4 mm) zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej R60 zestawem wyrobów malarskich systemu FLAME STAL przeznaczonego do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych. Roboty wykonywać zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT / 2007, certyfikatem zgodności ITB-1590/W, oraz informacją techniczną wyrobu. Drzwi zewnętrzne do kotłowni stalowe pełne ocieplone wełną mineralną. Główny zawór gazu i główny wyłącznik prądu zostały usytuowane na zewnątrz obiektu. Kotłownia ( wg opracowania część technologiczna projektu) będzie wyposażona w aktywny system zabezpieczeń gazowych. Komin kotłowni ( wg opracowania część elektryczna projektu) będzie posiadał instalację odgromową. Radlin lipiec 2008 r. Opracował: 48

10 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do części budowlanej przebudowy kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach przy Nierad Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. 2.Opis zasadniczych robót: Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest budowa nowej kotłowni gazowej. Budynek jest parterowy niepodpiwniczony i realizowany będzie w technologii tradycyjnej. Obiekt będzie przylegał do istniejącego segmentu budynku szkolnego. 3. Kolejność przewidywanych robót: a) Wytyczenie budynku b) Wykonanie wykopów pod fundament c) Ułożenie podłoża pod fundamenty d) Wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia i zabetonowanie fundamentów e) Murowanie ścian podziemia f) Ułożenie izolacji poziomej i pionowej, oraz wykonanie podłoża i podkładu pod posadzki g) Murowanie ścian nadziemia h) Montaż dźwigarow dachowych, wykonanie pokrycia i obróbek blacharskich i) Wykonanie tynków wewnętrznych i osadzenie stolarki j) Montaż urządzeń i instalacji k) Wykonanie tynków zewnętrznych l) Wykonanie posadzek i ułożenie płytek ł) Roboty malarskie 4. Przewidywane zagrożenia: Najpoważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są: a) Upadek z wysokości podczas prowadzenia prac murarskich i montażowych. b) Przygniecenie spadającymi elementami. c) Możliwość poślizgnięcia i upadek. d) Zaprószenie oczu podczas robót murarskich i tynkarskich. 5. Prowadzenie instruktażu: a) Przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni. b) Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną poinformowani przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia. c) Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim pracowników. 49

11 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. a) Rejon prowadzenia robót ogrodzić taśmą biało-czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. b) Rusztowania muszą posiadać odpowiednie atesty i być ustawiane przez uprawnionych pracowników. c) Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty. d) Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt ochrony osobistej. 7. Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót. a) Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. tekst jednolity z dnia r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. b) Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia r.(Dz. U. Nr 47, poz.401) w sprawie wykonywania robót budowlanych. Radlin lipiec 2008 r. Opracował: 50

12 OBLICZENIA STATYCZNE Poz. 1. Dach obciążenia: - śnieg 0,9 x 0,8 x 1, = 1,08 kn/m 2 - płyty dachowe PANELTECH typ PWW = 0,22 kn/m 2 q = 1,30 kn/m 2 obciążenie płatwii: - z dachu 1,30 x 3,26 x 0,5 + 1,30 x 0, = 2,64 kn/m - ciężar własny = 0,36 kn/m q = 3,00 kn/m M = 3,0 x 2,17 2 x 0,125 = 1,77 knm V = 3,0 x 2.17 x 0,5 = 3,26 kn Przyjęto płatew stalową: stal St3S, f d = 215 MPa, E = 205 GPa Potrzebny W x = 177 kncm / 215 Mpa = 8,24 cm 3 u dop = 217/200 = 1,08 cm Potrzebny I x = 5 x 177 kncm x cm / 48 x MPa x 1,08 cm = cm 4 Przyjęto płatew z ceownika giętego nierównoramiennego [ 80x50 x4 Poz.1.1 Dźwigar dachowy. obciążenie ciągłe: - ciężar własny g = 0.4 kn/m obciążenie skupione; P = 3,26 x 2 = 6,52 kn R = 6,52 x 7,0 + 6,52 x 3,85 + 6,52 x 3,45 + 6,52 x 0,3 + 0,4 x 7,3 x 3,65/7,3 = 14,5 kn M max = 14,5 x 3,65 6,52 x 3,35 6,52 x 0,2 0,4 x 3,65 x 1,825 = 27,11 knm M kmax = 24,65 knm Przyjęto dźwigar stalowy: stal St3S, f d = 215 MPa, E = 205 GPa Potrzebny W x = 2711 kncm / 215 MPa = 126,1 cm 3 u dop = 365/200 = 1,83 cm potrzebny I x = 5 x 2465 kncm x cm / 48 x MPa x 1,83cm = 3647 cm 4 Przyjęto I PE

13 Fundamenty. Na podstawie Dokumentacji z technicznych badań podłoża gruntowego wykonanych dla potrzeb przyległego obiektu szkoły, stwierdza się że podłoże badanego terenu budują utwory czwartorzędowe plejstoceńskie. W przypowierzchniowej partii terenu lokalnie występują soczewki o miąższości 1 1,5m piasków drobnych i pylastych, miejscami przewarstwionych pyłami. Do obliczeń przyjęto jednostkowy graniczny opór podłoża gruntowego q fn = 0,13 MPa. Ława podłużna przydylatacyjna. obciążenia: - ściana nadziemia 0,36 x 5.0 x 3,6 x 1, = 7,13 kn/m - ściana podziemia 0,38 x 23,0 x 0,8 x 1, = 7,69 kn/m - ciężar podbetonu 0,3 x 0,6 x 23,0 x 1, = 4,55 kn/m - ciężar ławy 0,3 x 0,4 x 24,0 x = 3.17 kn/m N = 22,54 kn/m b = 0,02254 MN/m / 1,0m x 0,13 MPa = 0,21m Przyjęto ze względów konstrukcyjnych ławę o szerokości b = 0,40m i wysokości h = 0,30 m Ława podłużna zewnętrzna. obciążenia: N = 22,54 kn/m Przyjęto ławę o szerokości b = 0,30m i wysokości h = 0,30 m Ławy poprzeczne. obciążenia : - z dachu 14,5 x 3,0 / = 8,70 kn/m - ściana nadziemia 3,10 x 5,0 x 0,36 x 1, = 6,14 kn/m - ściana podziemia =7.69 kn/m - ciężar podbetonu = 4,55 kn/m - ciężar ławy 0,3 x 0,4 x 24,0 x = 2,38 kn/m N = 29,46 kn/m b = 0,02946 MN/m / 1,0m x 0,13MPa = 0,23 m Przyjęto ławę o szerokości b = 0,30m i wysokości h = 0,30 m. Z uwagi na ewentualne wplywy skurczu betonu zazbroić podłużnie ławy wilości 4 Ø G2 Strzemiona Ø 6 St3S co 20 cm. Rybnik lipiec 2008 r. Opracował: 52

14 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ dla fundamentów rys. nr , , , , , , ,00 NR PRĘTA DŁ St3S 18G2 SZTUK 1 PRĘTA St3S 18G2 RAZEM ( m ) 120,6 17,80 119,50 CIĘŻAR JEDNOSTKOWY ( kg/m) 0,222 0,395 1,21 RAZEM ( kg ) 26,80 7,10 144,60 OGÓŁEM ( kg ) 178,50 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ dla wieńca w poz rys. nr , , , , ,00 NR PRĘTA DŁ St3S 18G2 SZTUK 1 PRĘTA St3S 18G2 RAZEM ( m ) 117,00 124,00 CIĘŻAR JEDNOSTKOWY ( kg/m) 0,222 0,888 RAZEM ( kg ) 26,00 110,20 OGÓŁEM ( kg ) 136,20 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ dla fundamentu pod kotły (F1) i fundamentu zbiornika ciepłej wody (F2) rys. nr , , ,00 NR PRĘTA DŁ PRĘTA St3S 18G2 St3S 18G2 SZTUK RAZEM ( m ) 58,40 CIĘŻAR JEDNOSTKOWY ( kg/m) 0,395 RAZEM ( kg ) 23,10 OGÓŁEM ( kg ) 23,10 53

15 WYKAZ STALI PROFILOWEJ Nr Profil Sztuk Długość mm jednostka kg / m Ciężar 1 element całkowity kg KONSTRUKCJA WSPORCZA POD WYWIETRZNIK DACHOWY WLO-400 wyk. x 1 rys. nr 7 Gatunek materiału 6 bl. 400 x ,80 11,50 45,90 St3S 7 bl. 160 x ,54 5,40 21,60 St3S 8 bl. 70 x ,30 0,40 1,20 St3S Razem: 68,70 kg DŹWIGAR DACHOWY wyk. x 3 rys. nr 8 1 I PE ,10 142,00 284,00 St3S 2 bl. 98 x ,85 1,25 2,50 St3S 3 bl. 98 x ,42 1,50 3,00 St3S 4 L 80 X 40 X ,41 0,55 2,20 St3S 5 rura D101,6/6, ,80 39,50 39,50 St3S 7 śruba M ,30 Razem 1 dźwigar: 331,60 kg Wykonać x 3 331,50 x 3 = 994,50 kg PŁATEW wyk. x 4 rys. nr 8 6 [ 80 x 50 x ,12 26,70 26,70 St3S Razem 1 płatew: 26,70 kg Wykonać x 4 26,70 x 4 = 106,80 kg MARKA M1 wyk. x 6 rys. nr 8 8 bl. 200 x ,7 3,20 3,20 St3S 9 Ø ,888 0,50 1,50 St3S Razem 1 marka: 4,70 kg Wykonać x 6 4,70 x 6 = 28,20 kg 54

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - projekt budowlany - Dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Konstrukcja główna Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032) PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec 43-267 Suszec ul. Lipowa 1 OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1: 500. 1.3. Inwentaryzacja 2. Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Bardziej szczegółowo

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2 ... OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne o obiekcie. OBIEKT ADRES INWESTYCJI Budynek gospodarczo - garażowy Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 140,15 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią : GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 166,65 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podlaski, rejon ul. Oleksiaka Wichury, dz. nr 3487/76, 3487/68, 3487/67, 17/13, 19/7 INWESTOR : Sokołowskie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Odnowa miejscowości Gminy Wilczęta polegająca na budowie altany rekreacyjnej w Bardynach.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Odnowa miejscowości Gminy Wilczęta polegająca na budowie altany rekreacyjnej w Bardynach. USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM mgr inż. arch. Daria Keller Upr. nr 1154 / EL / 87 tel. kom. 0 600 663 251 14 500 BRANIEWO NIP 582-103-51-20 e-mail:d_keller@wp.pl ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo