Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin."

Transkrypt

1 - 1 - Leszno, r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oświadczam, Ŝe projekt budowlany branŝy sanitarnej dla budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektant

2 - 2 - SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Oświadczenie projektanta. 1 II. Zapewnienie dostawy wody. 2 III. Opis techniczny IV. Informacja BIOZ V. Część rysunkowa: Rys. nr 1. Plan realizacyjny instalacji w skali 1:500, 23 Rys. nr 2. Instalacja wod-kan, 24 Rys. nr 3. Aksonometria instalacji wodociągowej, 25 Rys. nr 4. Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej, 26 Rys. nr 1. Instalacja c.o., rzut parteru, 27 Rys. nr 2. Instalacja c.o., 28 Rys. nr 3. Rozwinięcie instalacji c.o., 29 Rys. nr 4. Schemat kotłowni gazowej, 30 Rys. nr 5. Rzut kotłowni gazowej, 31 Rys. nr 1. Instalacja wentylacyjna, rzut parteru, 32 Rys. nr 2. Instalacja wentylacyjna, rzut dachu, 33 Rys. nr 1, 2, 3, Oczyszczalnia NEBRASKA M

3 - 3 - II. Opis techniczny Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie: kotłowni gazowej dla potrzeb: c.o., wentylacji, c.w.u.; instalacji wentylacji, instalacji wod-kan, oczyszczalni ścieków i instalacji c.o. dla budynku sali sportowej z zapleczem w Nowym Będzinie (dz. Nr 292). Zakres opracowania - Inwentaryzacja budowlano instalacyjna pomieszczeń kotłowni węglowej oraz istniejącego systemu grzewczego c.o. - Ustalenie mocy zainstalowanej projektowanej kotłowni, - Projekt technologiczny kotłowni grzewczej c.o., wentylacji, c.w.u. - Projekt węzła przygotowania c.w.u. - Dobór urządzeń wentylacyjnych nawiewno wywiewnej kotłowni wraz z projektem jej montaŝu, - Dobór urządzeń układu technologicznego kotłowni oraz podstawowej automatyki, - Opis wykonania niezbędnych prac adaptacyjno budowlanych, - Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni, - Projekt wewnętrznej instalacji wentylacyjnej pomieszczeń natrysków i szatni, - Projekt przełoŝenia przyłącza wodociągowego, - Projekt wewnętrznej instalacji wod-kan, - Projekt wewnętrznej instalacji c.o., - Projekt biologicznej oczyszczalni ścieków, Podstawa opracowania - umowa z inwestorem, - wytyczne do projektowania kotłowni gazowych w oparciu o technologię firmy Viessman, - karty katalogowe kotła i pozostałych urządzeń wyposaŝenia technologicznego kotłowni oraz instalacji, - obowiązujące normy i normatywy oraz uzgodnienia międzybranŝowe, - PN-B/ Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niŝ 1 - Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe, - uzgodnienia z Inwestorem, - opinia kominiarska NR 2/1/2008 z dnia n/t przewodów kominowych i wentylacyjnych, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia r.), - mapa sytuacyjno-wysokościowa działki 292, Pomieszczenie projektowanej kotłowni Dla zainstalowania technologii projektowanej kotłowni wyznaczone zostało pomieszczenie obecnej kotłowni węglowej o wymiarach: 5,40 x 5,70 x 3,0 m patrz rys nr 5. Obecnie kotłownia węglowa zlokalizowana jest na poziomie 1,5 m (poniŝej poziomu terenu). Istniejąca instalacja c.o. pracuje w z naczyniem wzbiorczym otwartym. Rury: przelewowa R p oraz sygnalizacyjna R S doprowadzone są do umywalki zainstalowanej w pomieszczeniu kotłowni z doprowadzeniem do instalacji kanalizacyjnej.

4 - 4 - Przewidywany zakres robót demontaŝowych - Dla zainstalowania technologii projektowanej kotłowni gazowej wyznaczono pomieszczenie obecnej kotłowni. - Do zakresu robót demontaŝowych zaliczono: a. urządzenia i instalacje wyszczególnione w pomieszczeniu projektowanej kotłowni, b. naczynie wzbiorcze otwarte wraz z kompletna instalacja zabezpieczającą, Przewidywany zakres prac adaptacyjno budowlanych w pomieszczeniu kotłowni węglowej Dla mocy projektowanego kotła 120 kw wymagana jest minimalna kubatura pomieszczenia: 120 : 4,65 = 25,81 m3 o wysokości minimum: Hp 2,5 m wynika stąd zapotrzebowanie na powierzchnię Sk 10,32 m 2 Zgodnie z wymogami PN-B łączna powierzchnia okien 30,8 :15 = 2,05 m 2 Zgodnie z wymogami PN-B pomieszczenie projektowanej kotłowni zostanie wyposaŝone w urządzenia wentylacji nawiewno-wywiewnej wg obliczeń technicznych. - wentylacja wywiewna: kratka wentylacyjna A 250/180 zamontowana na obecnym przewodzie kominowym (5 cm od stropu kotłowni), - wentylacja nawiewna: kanał wentylacyjny 315x200 mm z: czerpnią ścienną A 315/200 w kotłowni z poziomem dolnej krawędzi +0,05 cm, W kotłowni przewidziano wykonanie studzienki schładzającej o wymiarach wewnętrznych: 50 x 50 cm i głębokości 60 cm z pokrywą stalową z blachy o grubości 8 cm, o wymiarach: 56 x 56 cm (otwory Ø 10 siatka 10 cm). Do w/w studzienki przewidziano doprowadzenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w umywalki (spadki posadzki kotłowni w kierunku studzienki). W studni przewidziano montaŝ pompy zatapialnej DRENA 18 produkcji LFP Leszno, która przepompuje zabrane wody do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej Rz Ø 50 mm (odległość około 10,0 mb). W kotłowni przewidziano posadzkę o następujących warstwach: - płytki granitogres, - szlichta cementowa grubości 4 cm, - izolacja z folii budowlanej lub papy na lepiku, - podłoŝe budowlane B-10 / grubości 10 cm, - podsypka piskowa grubości 20 cm, Przewidziano wykonanie drzwi wejściowych do kotłowni z zewnątrz: drzwi stalowe ocieplone: 90 x 200 cm / EI 30. Standard wykończenia pomieszczenia kotłowni: - posadzka: płytki granitogres, - ściany: glazura ścienna do sufitu, - sufit: szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie białą farbą emulsyjną, Technologia projektowanej kotłowni Obieg kotłowy Projektowana kotłownia została wyposaŝona w kocioł gazowy firmy VISSMAN typ: VITOGAZ 100F o mocy 78/120 kw charakterystyka techniczna oraz wyposaŝenie w urządzenia dodatkowe podano w rozdziale Pt: Zestawienie urządzeń i armatury. Dla zasilania przewidziano paliwo gazowe gaz ziemny GZ-50.

5 - 5 - Kocioł wyposaŝony będzie w: - regulator obiegu kotłowego: VITOTRONIC 300 GW2, - moduł VITOTRONIC 100 KC4 obieg pompy kotłowej, - moduł VITOTRONIK 300 GW2 - dwa obiegi grzewcze c.o. z mieszaczem, jeden bez mieszacza oraz c.w.u. z pompą cyrkulacyjną, - ogranicznik poziomu wody SYR (montaŝ na rurociągu zasilającym), W obiegu kotłowym przewidziano pompę TOP-S 40/4 DM łączącą projektowany kocioł ze sprzęgłem hydraulicznym (sterowanie z regulatora VITOTRONIC 300 GW2). W układzie przewidziano sprzęgło hydrauliczne wartownik: - MH-50 produkcji Meibes Leszno, W sprzęgle przewidziano czujnik temperatury wody grzewczej, a w układzie powrotnym czujnik temperatury powrotnej (obydwa czujniki wpięte do regulatora). Zabezpieczeniem kotła i zładu są: - naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typ A150, - zawór bezpieczeństwa SYR-SV z ciśnieniem początku otwarcia po = 3,0 MPa, Uzupełnienie zładu odbywać się będzie z układu napełnienia, którego elementy podano w rozdziale Zestawienie urządzeń i armatury oraz pokazano na schemacie technologicznym kotłowni. Obieg kotłowy wyposaŝono w manometry i termometry ułatwiające regulacje układu oraz diagnostykę w przypadku nieprawidłowości oraz dwa odpowietrzniki automatyczne R 1 prod. SPIRAX SARCO (patrz. Schemat technologiczny). Obiegi grzewcze Dostosowując się do projektu instalacji grzewczej c.o., wentylacji budynku oraz instalacji c.w.u. przewidziano cztery obiegi grzewcze: a. obieg grzewczy c.o. z wyposaŝeniem: - sterowanie: regulator VITOTRONIC 300 GW2 - pompa obiegowa: Stratos 30/1-6 - zawór regulacyjny DR 32 GFLA z napędem VMM 20, b. obieg grzewczy c.o. z wyposaŝeniem: - sterowanie: regulator VITOTRONIC 300 GW2 - pompa obiegowa: Stratos 25/1-6 - zawór regulacyjny DR 25 GFLA z napędem VMM 20, c. obieg grzewczy wentylacji z wyposaŝeniem: - sterowanie: regulator VITOTRONIC 300 GW2 - pompa obiegowa: TOP-S 25/5 d. obieg grzewczy c.w.u. z podgrzewaczem VITOCELL V dm 3 z wyposaŝeniem: - sterowanie: regulator VITOTRONIC pompa obiegowa: TOP-S 25/7 - pompa cyrkulacyjna: STAR-Z 25/2 EM W/w obiegi zastana wyprowadzone z rozdzielacza ciepła MGV 50 / 8 x2. Rurociągi c.w.u. DN54 i DN42 zostaną wpięte do projektowanej instalacji c.w.u. budynku. Na kaŝdym z w/w obiegów zastosowano termometry oraz odpowietrzniki automatyczne R ½ Węzeł c.w.u. Zgodnie z wyliczonym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę uŝytkową w projektowanej kotłowni przewidziano węzeł przygotowania c.w.u. z jednym podgrzewaczem pojemnościowym typu VITOCELL V dm 3 firmy VIESSMANn i sterowaniem temperatury poprzez moduł: VITOTRONIC 300 GW2. Z projektowanego podgrzewacza zostaną wyprowadzone rurociągi: - c.w.u. R 54 mm, - cyrkulacja R 22 mm

6 - 6 - i włączone do projektowanej instalacji c.w.u. budynku. Projektowany węzeł c.w.u. zostanie wyposaŝony w następujące zabezpieczenia: - zawór bezpieczeństwa SYR-SV-2115 ¾ x 1 z ciśnieniem początku otwarcia p o = 0,6 MPa - ciśnieniowe naczynie wyrównawcze: REFLEX DE 80 Wentylacja kotłowni Zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewna pomieszczenia kotłowni. Elementy instalacji wentylacyjnej zostały opisane w pozycji 37 i 38. Instalacja odprowadzenia spalin Odprowadzenie spalin odbywać się będzie grawitacyjnie instalacją spalinową zbudowaną z wykorzystaniem systemu MKS śary. Komin zaprojektowany jako wewnętrzny, zmontowany z typowych elementów jednościennych kwasoodpornych DN 250 mm, H=10 m. Instalacja wod-kan kotłowni W projektowanej kotłowni wystąpi zapotrzebowanie wody dla potrzeb: - sanitarnych: umywalka oraz zawór czerpalny z końcówka do węŝa, - technologicznych: uzupełnianie zładu, zasilanie c.w.u., Do pomieszczenia kotłowni naleŝy doprowadzić: - rurociąg wody zimnej DN 50 przyłącze z przeznaczeniem uzupełniania zładu oraz zasilania c.w.u. - rurociąg wody zimnej DN 20 jako odgałęzienie rurociągu z przeznaczeniem umywalki oraz zawór czerpalny, - rurociągi wodne wyposaŝono w manometry, Rurociągi i armatura Instalację technologiczną kotłowni wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219 łączonych poprzez spawanie, z zastosowaniem kolan i łuków o promieniu 3D lub mniejszym. Zastosowano armaturę kulową z połączeniami mufowymi. Połączenia kołnierzowe uszczelnić klingerytem. Po zakończeniu montaŝu rurociągi poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,3 MPa, przepłukać wodą z prędkością 1,5 m/s i poddać próbie na gorąco. Rurociągi stalowe oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową. Izolacją cieplną rur wykonać zgodnie z PN-85/B-B wykorzystując prostki i kształtki z pianki izolacyjnej lub izolacji firmt STEINORM, lub innych o podobnej klasie. Wytyczne ogólne - do wszystkich prac wykonywanych wewnątrz budynku obowiązują: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano technicznych cz. II instalacje sanitarne i przemysłowe oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwo gazowe i olejowe, - montaŝ elementów automatyki oraz prace związane z uruchomieniem kotłowni mogą być wykonywane poprzez obsługę posiadającą właściwie przeszkolone i uprawnienia producenta palnika oraz kotła, - Zagadnienia p.poŝ: - W pomieszczeniu kotłowni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i uŝywania otwartego ognia, - W kotłowni zastosować następujący podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnica proszkowa 6 kg 1 szt, gaśnica śniegowa 6 kg 1 szt, - Pomieszczenie kotłowni zalicza się do IV kategorii niebezpieczeństwa poŝarowego bez zagroŝenia wybuchem, - W pomieszczeniu kotłowni przewidzieć montaŝ układu detektorowego wykrywania nieszczelności powodującego automatyczne odcięcie dopływu gazu w przypadku wystąpienia nieszczelności, czujnik detektorowy pod stropem kotłowni nad palnikiem, - Wszystkie przejścia rurociągów: gaz, woda zimna, ciepła, woda grzewcza, c.o., przewody wentylacyjne w kierunku pomieszczeń sąsiadujących wykonać w przepustach z uszczelnieniem: - Rury PVC: osłona ogniochronna pęczniejąca CP642 oraz ukośna 661A,

7 Rura stalowa oraz Cu: ogniochronna masa uszczelniająca CP601S, prod. HILTI Poland Sp. z o.o. - Zagadnienia BHP: - projektowana kotłownia jest bezpieczna i nie stwarza zagroŝenia dla otoczenia, - do obsługi wymagana jest załoga przeszkolona ze znajomości działania całej instalacji kotłowej, zasilania wodnego i paliwowego oraz znajomości przepisów BHP i przeciwpoŝarowych, - rozruch, uruchomienie i eksploatacja kotłowni łącznie z instalacją gazową powinna nastąpić po uprzednim opracowaniu Instrukcji Eksploatacyjnej oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór o obsługę, - poszczególne urządzenia zwłaszcza kocioł, palnik, powinny być obsługiwane zgodnie z fabrycznymi DTR,

8 - 8 - Zestawienie armatury i urządzeń kotłowni Nr Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent miary 1. Nisko temperaturowy kocioł gazowy VITOGAZ szt 1 Viessman 100F - wydajność: 78/120 kw - dopuszczalna temp. wody: 110 O C - dopuszczalne nadciśnienie: 6 bar - pojemność wodna kotła: 59 dm3 - przyłącza kotła: zasil. i pow.: 2 przyłącze gazu: 1 spust: 1 - króciec spalin: 250 mm - temp. oblicz. spalin: 114 o C Do kompletu kotła: Regulator kotłowy VITOTRONIC 100 KC4 Regulator kotłowy VITOTRONIC 300 GW2 Regulator członu c.w.u. cyrkulacji oraz członu c.o. Zestaw czujników 2. Zawór bezpieczeństwa kotła szt 1 Syr - typ SYR-S.V x1 ¼ 3. Ogranicznik poziomu wody: szt 1 Syr - typ: SYR (montaŝ na rurociągu zasilającym) 4. Naczynie wzbiorcze przeponowe szt 1 Reflex - Reflex N rura wzbiorcza R1 - w komplecie złącze samoodcinające REFLEX SU 1 5. Układ napełniania i uzupełniania zładu skład kompletu: - - zmiękczacz: OPTIM 15/0 kompakt z głowicą sterowaną objętościowo. - - filtr: model 9FP3/1 z wkładem 9FR komplet manometrów, 6. Wartownik: - typ: MH-50 - do kompletu wkłady magnetyczne, izolacja, 7. Pompa obiegu kotłowego: - typ: TOP-S 40/4 DM - przyłącze kołnierzowe: DN 40/PN 10, - PN = 195 W / 1~ 230A - Jn = 0,95 A 8. Rozdzielacz ciepła MGV 50: - DN 50 / 8 x 2 - W komplecie izolacja - Nr kat: szt 9. Pompa grzewcza c.w.u.: - typ: TOP-S 25/7 - przyłącze gwintowe: 1 - PN = 200 W / 1~ 230 V - Jn = 0,95 A kpl 1 H2OPTIM kpl 1 Meibes szt 1 WILO kpl 1 Meibes szt 1 WILO

9 Pompa obiegowa c.o. (bud istniejący): szt 1 WILO - typ: Stratos 30/1-6 - przyłącze gwintowane: 1 ¼ - PN = 65 W / 1~ 230 V - Jn = 0,78 A 11. Pompa obiegowa c.o. (bud projektowany): szt 1 WILO - typ: Stratos 25/1-6 - przyłącze Kołnierzowe: 1 - PN = 65 W / 1~ 230 V - Jn = 0,78 A 12. Pompa obiegowa nagrzewnicy: szt 1 WILO - typ: TOP-S 25/5 - przyłącze gwintowe: 1 - PN = 140 W / 1~ 230 V - Jn = 0,65 A 13. Pompa cyrkulacyjna: szt 1 WILO - typ: STAR-Z 25/2 EM - przyłącze gwintowe: 1 - PN = 12 W / 230 V - Jn = 0,22 A 14. Podgrzewacz c.w.u.: kpl 1 Viessman - VITOCELL V dm Zawór regulacyjny 3-drogowy: kpl 1 Honeywell - typ DR 32 GFLA - napęd: VMM Zawór regulacyjny 3-drogowy: kpl 1 Honeywell - typ DR 25 GFLA - napęd: VMM Pompa zatapialna: - typ: DRENA Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze: - REFLEX DE 80 - Rura wzbiorcza R Zawór bezpieczeństwa podgrzewacza wody: - SYR 2115 ¾ x 1 - Po = 6 bar 20. Zawór kulowy do ciepłej wody: - połączenie gwintowe, Rp 1 ½ - t mx = 120 o C 21. Zawór kulowy do ciepłej wody: - połączenie gwintowe, Rp 1 ¼ - t mx = 120 o C 22. Zawór kulowy do ciepłej wody: - połączenie gwintowe, Rp 1 - t mx = 120 o C 23. Zawór kulowy do ciepłej wody: - połączenie gwintowe, Rp 2 - t mx = 120 o C 24. Zawór kulowy do ciepłej wody: - połączenie gwintowe, Rp ¾ - t mx = 120 o C 25. Zawór kulowy do ciepłej wody: - połączenie gwintowe, Rp ½ - t mx = 120 o C 26. Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym: szt 1 LFP szt 1 Reflex szt 1 Syr szt 6 Meibes szt 4 Meibes szt 13 Meibes szt 4 Meibes szt 9 Meibes szt 4 Meibes szt 7 Meibes

10 PN 6, Rp ½ 27. Odpowietrznik automatyczny z zaworem szt 2 Meibes stopowym: - AE 44S 3,5, Rp Filtr siatkowy FS-1/ RP 2 szt 1 Meibes 29. Filtr siatkowy FS-1/ RP 1 ¼ szt 1 Meibes 30. Filtr siatkowy FS-1/ RP 1 szt 3 Meibes 31. Zawór zwrotny do ciepłej wody szt 1 Meibes - typ płytkowy - przyłącze gwintowe Zawór zwrotny do ciepłej wody szt 1 Meibes - typ płytkowy - przyłącze gwintowe 1 ¼ 33. Zawór zwrotny do ciepłej wody szt 4 Meibes - typ płytkowy - przyłącze gwintowe Termometr kontaktowy centryczny Ø 63 Meibes - czerwony Nr szt 6 - niebieski Nr szt Manometr samouszczelniający z tylnym przyłączem Ø 63 Nr szt 6 Kujawska Fabryka Manometrów 35. Manometr: - M / O 4 bar z zaworem manometrycznym szt 2 Kujawska Fabryka Manometrów 36. Manometr: - M / O 10 bar z zaworem manometrycznym 37. Instalacja nawiewu do kotłowni: - kratka ścienna 315x200 - kanał nawiewny: Z/ 315x Instalacja wywiewu z kotłowni: - kanał wywiewny: A 250/ System aktywnej ochrony gazowej: - głowica: MAG-1 z kurkiem ZKS 65/1,6 - moduł alarmowy MD-2Z - detektor gazu DEX-1 - syrena alarmowa DK-53 szt 4 Kujawska Fabryka Manometrów kpl 1 Wykonanie własne kpl 1 Wykonanie własne kpl 1 Gazomet 40. Gazomierz przemysłowy GN-16 szt Kurek gazowy kołnierzowy szt 1 Zawgaz 42. Kurek gazowy połączenie gwintowane szt 1 Zawgaz

11 - 11 Przyłącze wodociągowe Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZUG we Wschowie zasilany ma być z istniejącego przyłącza wodociągowego pokazanego na rys nr 1. W związku z kolizją przyłącza z projektowanym budynkiem naleŝy przyłącze przebudować. Opracowanie obejmuje odcinek od istniejącego rurociągu Ø 50 mm do instalacji wewnętrznej w budynku szkolnym. Przeprojektowane przyłącze będzie wykonane z rur PE o średnicy 50 mm łączonych złączkami skręcanymi, część przyłącza biegnąca wewnątrz budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych DN 50. Po wprowadzeniu przyłącza do budynku naleŝy zamontować zestaw wodomierzowy, składający się z dwóch zaworów kulowych odcinających 1 ¼, wodomierza DN 32 (dostarcza ZUW Wschowa) i zaworu antyskaŝeniowego 1 ¼ (powyŝszy zawór będzie umieszczony bezpośrednio za drugim zaworem odcinającym licząc od strony przyłącza). Zestaw zabudowany będzie na konsoli wodomierzowej, która uniemoŝliwi swobodne przemieszczanie wodomierza. Całość przyłącza zostanie ułoŝona na podsypce piaskowej 15 cm, a po ułoŝeniu zostanie obsypana piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Na warstwie obsypki naleŝy ułoŝyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Instalacje wodociągowe - informacje ogólne Budynek zaopatrywany będzie z sieci wodociągowej przyłączem D 50 mm wprowadzonym do pomieszczenia kotłowni, gdzie przewiduje się zamontowanie zestawu wodomierzowego. Do pomiaru rozbioru wody pitnej przyjmuje się wodomierz skrzydełkowy typ JS 3,2 32 mm, q = 3,2 10,0 m 3 /h. Przewody Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z rur miedzianych łączonych za pomocą złączek lutowanych. W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelniania łączników naleŝy stosować taśmę lub pastę teflonową. Rury wodociągowe układane w posadzce naleŝy montować w rurach osłonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur naleŝy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować otuliny zgodnie z zaleceniami producenta rur. Z uwagi na moŝliwość wystąpienia znaczących prędkości przepływu wody w instalacji zaleca się zastosowanie izolacji akustycznej. Wszystkie przewody rozprowadzające (woda zimna i ciepła uŝytkowa), prowadzone w ściankach działowych i w bruzdach, naleŝy zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej o grubości izolacji 9 mm. Połączenie kotła CO/CWU z instalacją wody zimnej i ciepłej naleŝy wykonać przewodem z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem łączników gwintowanych. Dopuszcza się wykonanie całej instalacji wodociągowej z rur: stalowych ocynkowanych, polipropylenowych połączonych przy uŝyciu kształtek zgrzewanych lub PE X. W przypadku zastosowania rur PP do wykonania instalacji wody ciepłej naleŝy obliczyć wydłuŝenie termiczne przewodów i wykonać kompensacje. 0bliczenia zapotrzebowania na wodę i wodomierza Obliczenie zapotrzebowania na wodę wykonano zgodnie z normą PN 92/B Przypływ obliczeniowy wody określono wg wzoru: q = 0,4 (Σq n ) 0,54 + 0,48 q n - normatywny wypływ z punktów czerpalnych w dm 3 /s zestawiono w tabeli.

12 - 12 Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wypływ wody [dm 3 /s] Ilość sztuk Łączny wypływ wody [dm 3 /s] umywalka zlewozmywak bidet wanna natrysk pralka automatyczna płuczka ustępowa zmywarka do naczyń zawór ze złączką do węŝa polewaczka Razem: 0, ,24 0,14 1 0,14 0,14 0 0,00 0,30 0 0,00 0, ,00 0,25 0 0,00 0, ,95 0,15 0 0,00 0,15 7 1,05 0,30 0 0,00 8,38 q = 1,74 dm 3 /s Wydajność wodomierza wynosi: Q w = 2 q = 3,48 dm 3 /s = 12,53 m 3 /h Przyjęto wodomierz skrzydełkowy d n 30 mm o wydajności 3,2 do 10,0 m 3 /h, z uwagi na nierównomierność w rozbiorze wody. Parametry: do wody zimnej max. 30 C maksymalne ciśnienie robocze 1,6 Mpa zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma strumień objętości nominalny q n = 3,2 m 3 /h strumień objętości maksymalny q max = 10,0 m 3 /h maksymalna strata ciśnienia przy q n 0,01 Mpa MontaŜ zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 80 cm nad posadzką. Wykonanie zestawu zgodnie z PN B/10720,1998 r. Armatura wodociągowa Bateria umywalkowa szt. 9 Bateria wannowa z natryskiem szt. 0 Bateria natryskowa szt. 10 Bateria bidetowa szt. 0 Zawór czerpalny do ustępu szt. 8 Bateria zlewozmywakowa szt. 1 Zawór czerpalny pralkowy szt. 0 Zawór czerpalny kulowy do zmywarki szt. 0 Zawór czerpalny kulowy ze złączką do węŝa szt. 5 Zestaw wodomierzowy szt. 1 Zawór kulowy szt. 2 Wodomierz szt. 1 Zawór antyskaŝeniowy typ Ea dn32 szt. 1 Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na typ zaworu antyskaŝeniowego. NaleŜy zastosować się do zaleceń zawartych w normie PN-92/B-01706/Az1:1999, Wymagania techniczne COBRI INSTAL, zeszyt 1 Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem i Wymagania techniczne COBRI INSTAL, zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, 2003r

13 - 13 Warunki ochrony p.poŝ. Dla ochrony przeciwpoŝarowej budynku został zlokalizowany hydrant p.poŝ. wewnętrzny o średnicy 25 mm z węŝem półsztywnym dł. 20 m nawiniętym na bęben. MontaŜ zaworu na wysokości 1,35 m. Instalacje rurowe przechodzące przez przegrody przeciwpoŝarowe (stropy, ściany) naleŝy uszczelnić masą p.poŝ. typ: CP601S do klasy odporności równej przegrodzie. Kanalizacja sanitarna - informacje ogólne Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej za pomocą instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur i kształtek PVC. Przewody poziome, których zadaniem jest połączenie wszystkich pionów kanalizacyjnych i wpustów podłogowych, zaprojektowano w taki sposób aby schodziły się w jedno wyjście z budynku. Usytuowanie pionów oraz sposób podłączenia przyborów pokazano na rysunkach. Rozmieszczenie pionów kanalizacyjnych naleŝy kaŝdorazowo adaptować do przyjętego rozmieszczenia przyborów sanitarnych. Odprowadzenie ścieków z budynku istniejącego przewidziano do projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków (niniejsze opracowanie nie obejmuje w/w instalacji). Kanalizacja sanitarna - materiał Instalację kanalizacyjną naleŝy wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych, łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Poziome przewody zbiorcze zaprojektowano z rur PVC klasy S 75 1, 110 i 160 mm. Piony i podejścia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy U 50, 75 i 110 mm. Piony kanalizacyjne naleŝy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami dachowymi. Na pionach kanalizacyjnych budynku naleŝy zamontować rewizje. Kanalizacja sanitarna wykonanie Rury naleŝy układać zgodnie z zaleceniami producenta. Piony i podejścia kanalizacyjne naleŝy prowadzić w bruzdach naściennych. NaleŜy je mocować do ścian za pomocą uchwytów właściwych dla producenta rur. Poziome przewody zbiorcze naleŝy ułoŝyć w ziemi pod posadzką budynku, na 20 cm warstwie podsypki z pasku. Pierwszą warstwę zasypki naleŝy wykonać równieŝ piaskiem. Wykop naleŝy zsypywać warstwami z zagęszczeniem kaŝdej warstwy. Rury naleŝy zabezpieczyć przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przejścia rur PVC przez ściany budynku i pod lawami fundamentowymi naleŝy wykonywać w stalowych rurach osłonowych. Nie dopuszcza się przechodzenia rur kanalizacyjnych przez ławy fundamentowe. Oczyszczalnia ścieków Opis techniczny oczyszczalni Oczyszczalnia ścieków typu NEBRASKA składa się ze zbiornika w kształcie stoŝka wykonanego z włókna szklanego i Ŝywicy poliestrowej stanowiącego obudowę zewnętrzną. Wewnątrz obudowy znajduje się drugi zbiornik bez dna o mniejszej średnicy, zwęŝający się ku dołowi. Wzajemny układ obydwu zbiorników nieruchomych względem siebie powoduje powstanie dwóch komór. Pierwsza z nich, znajdująca się w środku zbiornika wewnętrznego to komora napowietrzania. Druga, zawarta w przestrzeni pomiędzy zbiornikami to strefa klarowania cieczy działająca jako osadnik wtórny. W środku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysająca o średnicy 20 cm zawieszona w odległości 10 cm nad dnem zbiornika. Powietrze tłoczone odpowiednim przewodem PE o średnicy 2,5 cm uwalniane jest przy końcu rury zasysającej poprzez dyfuzor w kształcie dysku. Powietrze doprowadzone jest do oczyszczalni przy pomocy kompresora umieszczonego bezpośrednio przy reaktorze w ochronnej obudowie. Kształt komory napowietrzania oraz rury zasysającej zapewnia mieszanie się oczyszczanych ścieków z powietrzem. MontaŜ oczyszczalni odbywa się w sposób opisany w Instrukcji montaŝu i eksploatacji. MoŜe on być wykonany przez firmę SUMAX lub we własnym zakresie przez inwestora pod nadzorem inspektora budowlanego. 1 Średnica występująca tylko u niektórych producentów. Dopuszcza się zastosowanie rur 75 klasy U, lub 110 klasy S.

14 - 14 Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest grunt. Sklarowane ścieki kierowane są do studzienek rozdzielczych, a następnie wpływają do drenaŝu rozsączającego. Podczas eksploatacji oczyszczalni na powierzchni podsypki Ŝwirowej drenaŝu, wytwarza się błona biologiczna, warstwa składająca się z kolonii bakterii, pierwotniaków i innych mikroorganizmów. W trakcie przesączania się przez podsypkę zanieczyszczenia są redukowane w warunkach tlenowych (konieczność stosowania sprawnej wentylacji układu). Zastosowanie oczyszczalni powinno być poprzedzone badaniem rodzaju gruntu oraz określeniem głębokości połoŝenia zwierciadła wód gruntowych (zastosowanie drenaŝu rozsączającego moŝe mieć miejsce wtedy, gdy poziom wody gruntowej znajduje się nie mniej niŝ 1,50 m poniŝej poziomu drenów). Zasada działania Praca oczyszczalni NEBRASKA oparta jest na technologii osadu czynnego, niskoobciąŝonego, polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków. W komorze napowietrzania unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza powodują analogiczny przepływ cieczy znajdującej się w rurze, a tym samym porywanie cząstek stałych z dna zbiornika. UmoŜliwia to wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych. Siły grawitacji powodują opadanie cząstek stałych na dno, skąd ponownie zostają zasysane ku górze za pomocą inŝektora itd. W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania następuje przemieszczenie masy cieczy z ww. osadnika wtórnego w kierunku odpływu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są przewodem grawitacyjnym na zewnątrz do odbiornika. Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeŝymi ściekami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Czas zatrzymania ścieków w reaktorze NEBRASKA wynosi 24 godz. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu pozostającego w reaktorze NEBRASKA. Porcjowe usuwanie osadu nadmiernego odbywa się w sposób okresowy. Jest on przetłaczany do pierwszej komory osadnika wstępnego, t.j. do rurociągu doprowadzającego ścieki surowe. NiedociąŜenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń wynikające z dobowej nierównomierności przepływu przy wyŝej opisanym procesie nie wpływają negatywnie na końcowy efekt oczyszczania. Usuwanie nadmiaru osadu odbywa się automatycznie przy uŝyciu pompy MAMUT, czas pracy pompy uzaleŝniony jest od stęŝenia zawiesin w komorze napowietrzania i wynika z prostych testów opisanych w Instrukcji montaŝu i eksploatacji. Dane techniczne MODEL M-4 dopuszczalny przepływ 2,0 3,6 m 3 /dobę moc zainstalowana 190 W pojemność robocza 3,65 m 3 cięŝar całkowity urządzenia 240 kg powierzchnia zabudowy 4,5 m 2 głębokość wykopu do posadowienia 3 m dopuszczalny ładunek BZT 5 1,08 kg/dobę Osadnik wstępny Reaktor biologiczny NEBRASKA winien być poprzedzony osadnikiem wstępnym. Osadnik wstępny, czyli zbiornik wyrównawczo-uśredniający zapewnia: - sedymentację zanieczyszczeń łatwoopadających, powodując znaczne obniŝenie zawiesiny ogólnej, BZT 5 oraz azotu ogólnego - flotację grawitacyjną zanieczyszczeń o gęstości mniejszej od wody (tłuszcze, oleje) - stabilizację beztlenową (fermentację) osadów wstępnych oraz recyrkulowanych osadów wtórnych po procesie biologicznego oczyszczania - retencjonowanie ścieków doprowadzonych w sposób nierównomierny i uśrednianie ich składu. Objętość osadnika wstępnego dla modelu: M-4 2,5m 3.

15 - 15 Lokalizacja Odległość zbiorników od obiektów budowlanych oraz granic działki winna być zachowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz ). Ponadto winna być zapewniona droga dojazdowa do oczyszczalni dla wozu asenizacyjnego w celu okresowego usuwania osadu. Lokalizacja winna być zaopiniowana przez Wydział Ochrony Środowiska i zatwierdzona decyzją władz terenowych właściwych dla uzyskania Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Warunki montaŝu Urządzenia winny być instalowane pod powierzchnią terenu na głębokościach wynikających z minimalnego zagłębienia kanalizacji uwarunkowanego głębokością przemarzania gruntu zgodnie z PN- 84/B W przypadku posadowienia urządzeń na mniejszych głębokościach, naleŝy je ocieplić od góry warstwą izolacyjną z ŜuŜla, styropianu lub innym sposobem, dającym podobne parametry izolacji cieplnej. Wielkość maksymalnego zagłębienia uzaleŝniona od wytrzymałości konstrukcji została podana na rysunkach szczegółowych. Posadowienie zbiornika nie wymaga w przeciętnych warunkach gruntowych fundamentów, a prace budowlane polegają na wykonaniu odpowiedniego wykopu, ułoŝenia warstwy podsypki na jego dnie, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki z piasku i zasypania gruntem do pełnej wysokości. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej (ok. 0,5 m pod terenem) zbiornik winien być posadowiony na płycie betonowej i zakotwiony do niej. Po zabudowaniu reaktora naleŝy wykonać próbę szczelności. Zbiornik jest szczelny, jeŝeli pomiar wykonany po 48 godzinach nie wykazuje ubytku wody poza objętością obliczoną na parowanie. Wytyczne montaŝu Celem zainstalowania oczyszczalni NEBRASKA naleŝy: wykonać wykop, w dnie wykopu ułoŝyć warstwę podsypki o grubości ~ 20 cm ze Ŝwiru, piasku lub drobnego tłucznia i dobrze zagęścić, sprawdzić zgodność rzędnej posadowienia z projektem, wykonać obsypkę piaskową i zasyp gruntem bez kamieni, dokonać podłączenia spręŝarki. W przypadku instalowania oczyszczalni w gruncie o wysokim poziomie wody gruntowej, po osuszeniu wykopu i osadzeniu zbiornika (na przygotowanym podłoŝu) zalecane jest wypełnienie go wodą w ilości ok. 50 % pojemności. W trakcie napełnienia moŝna zbiornik sukcesywnie obsypywać. UWAGA: W KAśDYCH WARUNKACH GRUNTOWO WODNYCH PRAWIDŁOWA PRACA OCZYSZCZALNI UWARUNKOWANA JEST WŁAŚCIWYM USTAWIENIEM ZBIORNIKA NA UTWARDZONYM PODŁOśU DOKŁADNIE W POZYCJI PIONOWEJ. Wytyczne elektryczne W skład wyposaŝenia podstawowego oczyszczalni ścieków NEBRASKA wchodzi (oprócz reaktora) szafa sterownicza, w której znajduje się zainstalowana spręŝarka wraz z urządzeniami do sterowania usuwaniem osadu nadmiernego. Zainstalowane spręŝarki są zasilane prądem jednofazowym 220 V. Moc zainstalowana spręŝarki: 190 W. Eksploatacja System NEBRASKA został zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby jego eksploatacja nie stanowiła uciąŝliwości dla przyszłego uŝytkownika. Podstawową czynnością eksploatacyjną jest okresowe sprawdzanie stęŝenia osadu czynnego w komorze napowietrzania reaktora biologicznego w sposób podany w Instrukcji montaŝu i eksploatacji.

16 - 16 Usuwanie nadmiaru osadu odbywa się automatycznie przy uŝyciu pompy MAMUT, czas pracy pompy uzaleŝniony jest właśnie od stęŝenie osadu czynnego w komorze napowietrzania. Prawidłowość pracy oczyszczalni ścieków typoszeregu NEBRASKA naleŝy sprawdzać regularnie zgodnie z Instrukcją montaŝu i eksploatacji dostarczoną przez firmę SUMAX Sp. z o.o. wraz z kaŝdą oczyszczalnią. Obsługa okresowa oczyszczalni polega na dokonywaniu przeglądu komory napowietrzania, sprawdzaniu czy ścieki posiadają odpowiedni kolor zgodny ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji montaŝu i eksploatacji oraz upewnienia się czy kompresor działa bez zakłóceń. Urządzenie nie posiada Ŝadnych ruchomych elementów lub części elektrycznych wewnątrz zbiornika, co minimalizuje moŝliwość wystąpienia awarii. Osad z osadnika wstępnego winien być usuwany około 2 3 razy w ciągu roku, przy uŝyciu wozu asenizacyjnego. Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinająca Jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki stalowe, płytowe PURMO. Przyjęto, Ŝe grzejniki wyposaŝone będą w ręczny zawór odpowietrzający. Przed grzejnikami zaprojektowano zawory termostatyczne. Jako armaturę odcinającą przy kotle c.o. naleŝy zastosować zawory kulowe. 0bliczenia zapotrzebowania ciepła do ogrzania i przygotowania c.w.u. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla c.o. wykonano przy załoŝeniu: strefa klimatyczna III : - 20 C ogrzewanie konwekcyjne Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946,1999 r. i PN-B-03406,1994 r. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną: Q o = 22 kw nowo projektowany budynek Q o = 100 kw nowo projektowana sala gimnastyczna Q o = 70 kw istniejący budynek Q w = 14 kw wentylacja projektowanego budynku Wskaźniki zapotrzebowania ciepła wynoszą: W odniesieniu do kubatury ogrzewanej q = 21,7 W/m 3 Zapotrzebowanie ciepła dla przygotowania kąpieli pod prysznicem, w systemie zasobnikowym; zuŝycie wody 200 l o temp. 40 C Q cw = 400 (40-10 ) x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 27,87 kw Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła na c.o. i przygotowanie c.w.u. przyjmuje się kocioł gazowy o mocy cieplnej 120 kw. Wentylacja pomieszczeń zaplecza sali sportowej Ogólny opis działania instalacji wentylacyjnej Nawiew powietrza do pomieszczeń przebieralni odbywał się będzie poprzez nawiewniki firmy LINDAB typ DCS 160 do montaŝu widocznego. DCS wyposaŝony jest w regulowaną przepustnicę. Wywiew z pomieszczeń realizowany jest za pomocą kratek prostokątnych RGS umieszczone bezpośrednio na kanale okrągłym. Instalacja została zaprojektowana tak, aby zapewnić minimalną krotność powietrza we wszystkich pomieszczeniach szatni, W.C. oraz natrysków. Do pomieszczeń nawiewane będzie tylko powietrze świeŝe nie przewiduje się recyrkulacji. Urządzenia Do nawiewu powietrza zaprojektowano centralkę dachową z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyŝowym firmy VTSClima typ: VS-21-R-PH umoŝliwiająca pracę układu w trybie grzania i wentylacji. Normalne parametry pracy urządzenia: - nawiew: 1800 m 3 /h, - moc grzewcza 13,86 kw, Sterowanie centralą odbywa się za pomocą sterownika przewodowego zamontowanego w pomieszczeniu. Sterownik dostarczany jest przez producenta urządzenia. Centralę naleŝy dodatkowo wyposaŝyć w standardowy filtr powietrza zamontowany na wlocie do urządzenia.

17 - 17 Centralę wentylacyjną naleŝy ustawić na konstrukcji wsporczej na dachu projektowanego budynku. W miejscu wskazanym na rysunku naleŝy przewidzieć wykonanie otworów w dachu dla instalacji (lokalizacja rys 7). Z pomieszczeń nr 5, 6, 9, 10 zaprojektowano wywiew powietrza oddzielnym układem z wentylatorem dachowym Venture typ: RF/4-200, natomiast z pom. nr 1 (sala gimnastyczna) zaprojektowano wywiew powietrza z wentylatorami dachowymi typ: RF/ Wszystkie wentylatory dachowe wyposaŝyć w bezstopniowe regulatory prędkości obrotowej umoŝliwiające dokładne dopasowanie wydajności urządzeń do potrzeb. Kanały wentylacyjne Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano kanały wentylacyjne firmy LINDAB. Zmiany kierunków wykonać przy pomocy kolan lub trójników. Kanały wentylacyjne zewnętrzne zaizolować matami lamelowymi z wełny mineralnej gr 50 mm, pokrytych zbrojoną filią aluminiową z dodatkowym zabezpieczeniem płaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej. Maty mocować do kanałów przy pomocy szpilek samoprzylepnych. Wszystkie styki pomiędzy matami i przy kanałach uszczelnić taśmą samoprzylepną zbrojoną. Kanały zewnętrzne naleŝy zamontować na konstrukcji wsporczych z kształtowników stalowych.. Kanały poziome prowadzone wewnątrz budynku naleŝy mocować do stropów za pośrednictwem zawiesi typu L i Z z amortyzacyjną wkładką gumową oraz szpilek gwintowanych i kołków metalowych Uwagi końcowe: Całość robót związanych z realizacją projektowanego budynku wykonać zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcjach obsługi urządzeń i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

18 - 18 Zestawienie przewodów i urządzeń wentylacyjnych Nr Wyszczególnienie Nazwa Jedn. Ilość Producent miary NAWIEW N1 1. N1-1 DCS-160 szt 4 LNDAB 2. N1-2 SR-160 mb 1,6 LNDAB 3. N1-3 BU-160 szt 1 LNDAB 4. N1-4 SR-160 mb 2,9 LNDAB 5. N1-5 RCFU szt 1 LNDAB 6. N1-6 TCPU-225 szt 1 LNDAB 7. N1-7 SR-225 mb 3,0 LNDAB 8. N1-8 RCFU szt 1 LNDAB 9. N1-9 TCPU-280 szt 1 LNDAB 10. N1-10 SR-280 mb 3,0 LNDAB 11. N1-11 RCFU szt 1 LNDAB 12. N1-12 TCPU-355 szt 1 LNDAB 13. N1-13 SR-355 mb 0,5 LNDAB 14. N1-14 BFU-355 szt 1 LNDAB 15. N1-15 SR-160 mb 0,8 LNDAB 16. N1-16 SR-160 mb 0,8 LNDAB 17. N1-17 SR-160 mb 1,6 LNDAB 18. N1-18 BFU-355 szt 1 LNDAB 19. N1-19 Ø 355/313x821 szt 1 Wyk indywidualne 20. N1-20 Centrala dachowa VTSClima, typ: VS-21-R-PH wydajność: 1800 m 3 /h moc grzewcza: 13,86 kw masa: 447 kg szt 1 WIWIEW W1 21. W1-1 KSU-100 szt 4 LNDAB 22. W1-2 BSU-100 szt 2 LNDAB 23. W1-3 SR-100 mb 2,6 LNDAB 24. W1-4 RCFU szt 2 LNDAB 25. W1-5 TCPU-225 szt 2 LNDAB 26. W1-6 SR-125 mb 1,4 LNDAB 27. W1-7 RCFU szt 2 LNDAB 28. W1-8 TCPU-180 szt 1 LNDAB 29. W1-9 SR-180 mb 0,5 LNDAB 30. W1-10 SR-180 mb 3,0 LNDAB 31. W1-11 NPU-180 szt 1 LNDAB 32. W1-12 SR-180 mb 3,0 LNDAB 33. W1-13 ESU-250 szt 1 LNDAB 34. W1-14 RGS szt 1 LNDAB 35. W1-15 SR-250 mb 3,5 LNDAB 36. W1-16 RGS szt 1 LNDAB 37. W1-17 NPU-180 szt 1 LNDAB 38. W1-18 SR-250 mb 3,0 LNDAB 39. W1-19 RGS szt 1 LNDAB 40. W1-21 RCFU szt 1 LNDAB 41. W1-22 TCPU-355 szt 1 LNDAB

19 W1-23 RGS szt 1 LNDAB 43. W1-24 SR-355 mb 3,0 LNDAB 44. W1-25 RGS szt 1 LNDAB 45. W1-26 NPU-355 szt 1 LNDAB 46. W1-27 SR-355 mb 3,0 LNDAB 47. W1-28 RGS szt 1 LNDAB 48. W1-29 BFU-355 szt 1 LNDAB 49. W1-30 SR-355 mb 2,5 LNDAB 50. W1-31 NPU-355 szt 1 LNDAB 52. W1-32 SR-355 mb 3,0 LNDAB 53. W1-33 NPU-355 szt 1 LNDAB 54. W1-34 SR-355 mb 3,0 LNDAB 55. W1-35 BFU-355 szt 1 LNDAB 56. W1-36 BFU-355 szt 1 LNDAB 57. W1-37 Ø 355/313x821 szt 1 Wyk indywidualne WIWIEW W2-1 KSU-100 szt 4 LNDAB 59. W2-2 BSU-100 szt 1 LNDAB 60. W2-3 SR-100 mb 3,0 LNDAB 61. W2-4 NPU-100 szt 1 LINDAB 62. W2-5 SR-100 mb 1,7 LNDAB 63. W2-6 RCFU szt 1 LNDAB 64. W2-7 TCPU-200 szt 1 LNDAB 65. W2-8 RCFU szt 1 LNDAB 66. W2-9 SR-100 mb 0,3 LNDAB 67. W2-10 TCPU-100 szt 1 LNDAB 68. W2-11 SR-100 mb 1,4 LNDAB 69. W2-12 TCPU-100 szt 1 LNDAB 70. W2-13 SR-100 mb 2,0 LNDAB 71. W2-14 BSU-100 szt 1 LNDAB 72. W2-15 Wentylator dachowy typ: RF/4-200 wydajność: 600 m 3 /h pobór moc: 260 W szt 1 Venture WIWIEW W3-1 Wentylator dachowy typ: RF/2-160 wydajność: 820 m 3 /h pobór moc: 110 W szt 3 Venture

20 - 20 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji. Zakres robót sanitarnych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 1. Roboty przygotowawcze: - szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym - wizja lokalna w terenie - zawiadomienie właścicieli istniejącej sieci podziemnej o przystąpieniu do robót - wyznaczenie trasy instalacji - wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów - przywiezienie materiałów na plac budowy - wybór rodzaju wykopów 2. Roboty ziemne i montaŝowe: - wykonanie wykopów - zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi - odbiór techniczny wykopów - wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów - wykonanie podłoŝa pod rury - odbiór techniczny podłoŝa - montaŝ rur gazowych - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - zasypanie wykopów - odtworzenie terenu przed budową Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas wystąpienia: - zagroŝenie przy robotach ziemnych związanych z wykonywaniem głębokich wykopów, - zagroŝenie przy robotach ziemnych związanych z montaŝem rur w wykopach, - zagroŝenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu, - zagroŝenia przy robotach prowadzonych na wysokości, Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kaŝdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP, - przed rozpoczęciem robót naleŝy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając uwagę na wytyczne wykonawstwa i odbioru robót,

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI BUDOWNICTWA 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel.fax /071/317 31 17, 0603 629 743 peterses@wp.pl; NIP 913-104-74-78 Egzemplarz Wydziału Architektury PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY BIAŁOBRZEGI UL. KOŚCIELNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WOD-KAN I P.POś.

INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WOD-KAN I P.POś. 1 INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WOD-KAN I P.POś. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny SPIS RYSUNKÓW 1. Rzut piwnic 1 : 100 2. Rzut parteru 1 : 100 3. Rzut I piętra 1 : 100 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: podłączenia do sieci gazowej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: podłączenia do sieci gazowej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: podłączenia do sieci gazowej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. Nazwa inwestycji Inwestor REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE zam. 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 Lokalizacja inwestycji Stradunia ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Gmina Białobrzegi Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek, wykonywania ścianek działowych, wymiany stolarki, remontu tynków, glazury oraz malowania pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Olecku.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Spis tre 1. Wst p 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów Spis rysunków

Spis tre 1. Wst p 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów Spis rysunków 2 Spis treści 1. Wstęp str 3 1.1 Zakres opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Dane ogólne 2. Opis techniczny str. 4 2.1. Instalacja wody zimnej str. 4 2.2. Instalacja wody ciepłej str. 5 2.3. Kanalizacja

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud.

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud. PROJEKT BUDOWLANY Branża : INSTALACJE SANITARNE Obiekt : Temat: Zespół Boisk Sportowych Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna, dz. nr 77/2, 77/3 obr. 3 11-220 Górowo Iławeckie Wewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3 5. UWAGI OGÓLNE 5 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Plan sytuacyjny rys. 1 - Rzut piwnic rys. 2 - Rzut przyziemia rys. 3 - Rzut I piętra rys. 4 - Aksonometria instalacji wodociągowej rys. 5 -

Bardziej szczegółowo

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną.

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną. 1! " # $ % & $ ' ( $ ) & * +! $ & +, & * - #. / 0 $ ( 1 1 #, ( + 2, 3 $ ( ( $ & 4 " ) " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 7 & * +. $ 3 * ( " + $ 5 $ 8 $ 2 " $ ( + $ & ( 4 2 & 4 " 7 " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 9 & # (, #, # (

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Część rysunkowa :

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Część rysunkowa : Wewnętrznej instalacji wod-kan i c.w.u. 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny 3. Część rysunkowa : Nr.S1 - Rzut przyziemia - Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie SPIS TREŚCI A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Wiadomości ogólne o obiekcie 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania 4.2.Instalacja wod kan 5. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RYSUNKI. IS1 Instalacja wod-kan - rzut parteru 1 : 100 IS2 Wentylacja - rzut parteru 1 : 100 NR NAZWA RYSUNKU SKALA

SPIS TREŚCI RYSUNKI. IS1 Instalacja wod-kan - rzut parteru 1 : 100 IS2 Wentylacja - rzut parteru 1 : 100 NR NAZWA RYSUNKU SKALA SPIS TREŚCI 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis techniczny 3.1 Instalacja ciepłej i zimnej wody 3.2 Kanalizacja sanitarna i technologiczna 3.3 Wentylacja 3.4 Demontaże RYSUNKI NR NAZWA

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy pomieszczeń budynku szkoły. 1.1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Techniczny Tytuł opracowania: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo