HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze Chorzów, ul. Zjednoczenia 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 2"

Transkrypt

1 HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze Chorzów, ul. Zjednoczenia 2 Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja, Chłodnictwo Projektowanie i doradztwo inŝynierskie NIP Badania i pomiary tel/fax (0-32) Ekspertyzy i opinie Temat: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO wraz z budową przyłącza wody, budową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, przebudową sieci gazowej wraz z budową przyłącza, przebudową sieci teletechnicznej wraz z budową przyłącza, budową instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi, budową instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków, budową zbiornika p.poŝ. Przebudowa zjazdu z drogi wraz z budową drogi wewnętrznej, budową i przebudową chodników oraz budową parkingów i placów utwardzonych. Inwestor: SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOśYWCÓW GÓRNIK w Brzeszczach ul Lipowa 29, , Brzeszcze Obiekt: Budowa Budynku Pawilonu Handlowego w Zasolu ul. Wypoczynkowa Faza: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TECHNOLOGII KOTŁOWNI Wykonawcy: dr inŝ. Marian Wąsacz mgr inŝ. Aleksandra Grzywa Sprawdzający: dr inŝ. Wacław Nawrocki Chorzów, październik 2010 r. 2

2 Zespół projektowy: Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis dr inŝ. Marian Wąsacz 15/02 ŚUW Katowice mgr inŝ. Aleksandra Grzywa Sprawdzający: dr inŝ. Wacław Nawrocki 8/02 ŚUW Katowice 3

3 4

4 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 5

5 Chorzów październik 2010 r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003, poz z późniejszymi zmianami) Oświadczam, Ŝe opracowanie pt. Projekt budowlany i wykonawczy technologii kotłowni w Zasolu Gmina Brzeszcze, ul Wypoczynkowa, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. dr inŝ. Marian Wąsacz 6

6 Chorzów październik 2010 r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003, poz z późniejszymi zmianami) Oświadczam, Ŝe opracowanie pt. Projekt budowlany i wykonawczy technologii kotłowni w Zasolu Gmina Brzeszcze, ul Wypoczynkowa, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. dr inŝ. Wacław Nawrocki 7

7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanych instalacji 3.1. Źródło ciepła 3.2. Przewody instalacji w kotłowni 3.3. Zasilanie kotła gazem 3.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia kotłowni 3.5. Uzdatnianie wody grzewczej 3.6. Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe kotłowni 4. MontaŜ i rozruch projektowanych w kotłowni instalacji 5. Bezpieczeństwo poŝarowe 6. Wytyczne branŝowe 7. Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia prac wytyczne do planu BIOZ 8. Uwagi końcowe II. OBLICZENIA 1. Dane i załoŝenia do obliczeń 2. Dobór pomp 3. Obliczenie układu zabezpieczającego III. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW INSTALACJI III.1. Zestawienie elementów i urządzeń kotłowni III.2. Zestawienie elementów komina i układu wentylacji kotłowni IV. ZAŁACZNIKI Zał.1 Zawór bezpieczeństwa instalacji grzewczej Zał.2 Zabezpieczenie stanu wody w kotle Zał.3 Szczegół przejścia rury gazowej przez przegrodę budowlaną Zał.4 Pompa obiegu wentylacji Zał.5 Pompa obiegu c.o. Zał.6 Pompa obiegu KP+AGW Zał.7 Pompa obiegu zasobnika c.w.u. Zał.8 Pompa cyrkulacji c.w.u. Zał.9 Zawór napełniania instalacji Zał.10 Zawór bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u. Zał.11 Zawór antyskaŝeniowy EA Zał.12 Pompa zatapialna V. SPIS RYSUNKÓW K -1 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI K -2 RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 8

8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy technologii kotłowni w nowoprojektowanym obiekcie handlowym Społem przy ul. Wypoczynkowej w Zasolu. Zakres opracowania obejmuje: - dobór źródła ciepła na cele centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i c.w.u., wraz z doborem urządzeń towarzyszących, - rozdział ciepła z kotła do rozdzielaczy obiegów grzewczych, - instalację gazową zasilającą kocioł, - studnię schładzającą w pomieszczeniu kotłowni (studnia schładzająca została wydana w niniejszym opracowaniu, jako element wyposaŝenia kotłowni). Układ automatycznej regulacji kotłowni wraz ze standardowym systemem zabezpieczającym i sygnalizacji działania kotłowni oraz okablowaniem, dostarczy kotłów. Odrębne opracowania projektowe związane z kotłownią, dotyczą: - przyłącza gazowego do skrzynki gazowej, umieszczonej na budynku, - niskoprądowej instalacji dla sygnalizacji przekroczenia stęŝenia gazu w powietrzu kotłowni, - instalacji elektrycznej zasilającej szafę sterowniczą urządzeń w kotłowni i automatyki kotłowni. Granicę opracowania stanowią wyjścia przewodów obiegów grzewczych oraz wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej z pomieszczenia kotłowni oraz kurek główny w węźle redukcyjno - pomiarowym budynku (tzw. skrzynce gazowej). 2. Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektu są: zlecenie na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z firmy susuł & strama architekci, Oświęcim, projekt architektoniczny budowlany obiektu, wykonany przez firmę susuł & strama architekci, Oświęcim, projekt budowlany i wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego obiektu, wykonany przez firmę HVAC S.C. w październiku 2010, Warunki przyłączenia obiektu do sieci gazowej, wydane przez GSG, nr TH2 (B6) /2010, z dnia , załoŝenia funkcjonalne obiektu, uzgodnienia koordynacyjne z firmą susuł & strama architekci oraz z Rzeczoznawcami d/s sanitarnych i ppoŝ., uzgodnienia międzybranŝowe, literatura i materiały firmowe z zakresu instalacji ogrzewczych i kotłowych, obowiązujące przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji ogrzewczych i kotłowych: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 9

9 Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 PN-M-34503:1992 PN-C-04750:2002 PN-N :1970 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów Paliwa gazowe. Klasyfikacja. Oznaczenia i wymagania Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Warszawa 2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Wydanie II (2000) Niezbędne do wykonania projektu analizy i obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalnym w firmie HVAC s.c. 3. Opis projektowanych instalacji 3.1. Źródło ciepła Projektowany pawilon handlowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym. Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu nr Do pomieszczenia kotłowni prowadzi niezaleŝne wejście z zewnątrz. Kotłownia posiada oświetlenie naturalne, a powierzchnia okna jest wystarczająca w stosunku do wymaganej przez przepisy. Projektowana kotłownia zasilać będzie następujące obiegi: - obieg zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych, - 110,5 kw - obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego - 12,0 kw - obieg zasilania kurtyn powietrznych i aparatów grzewczo-wentylacyjnych - 66,0 kw - obieg przygotowania c.w.u. - 33,5 kw Sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi - 222,0 kw Dla tej mocy i dla parametrów wody grzejnej 80/60 o C dobrano przykładowo kocioł kondensacyjny firmy HOVAL, typu UltraGas 250, o mocy nominalnej 227 kw. Do sterowania pracą kotła przewidziano automatykę a kotła, zgodnie z zestawieniem materiałów (pkt III.1). Dostawca kotła dostarczy równieŝ w komplecie urządzenie neutralizujące kondensat. 10

10 Zaprojektowany kocioł nie podlega wymogowi minimalnej temperatury powrotu oraz nie wymaga zapewnienia minimalnego przepływu wody przez kocioł. Korpus kotła oraz komora spalania wykonane są ze stali nierdzewnej. Przewiduje się dla kotłów palniki promiennikowe, cylindryczne o bardzo szerokim zakresie modulacji. Komin dla kotła ma średnicę wewnętrzną ø250 - wg punktu III.2 opisu. Dla zapewnienia wymaganego przepływu przez odbiorniki ciepła, poszczególne obiegi wyposaŝone będą w pompy obiegowe np. firmy GRUNDFOS, których dobór podano i zestawiono w dalszej części opracowania (pkt II.3, III.2 oraz Zał. 4 7). Obieg c.o. wyposaŝony zostanie w trójdrogowy zawór mieszający. Obieg ten sterowany będzie pogodowo przez regulator kotłowy. Nie przewiduje się regulacji temperatury wody grzewczej na pozostałych obiegach. Kocioł zabezpieczony będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa, zamontowanym na kotle, np. typu SYR _1/4 (karta katalogowa w Zał.1). Ciśnienie otwarcia zaworu 300 kpa. Wzrost objętości wody w instalacji grzewczej kompensowany będzie za pomocą naczynia przeponowego typu N 140, firmy Reflex. Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w pojemnościowym podgrzewaczu wody typu CombiVal ER 200 f-my HOVAL, o pojemności 200 dm 3, zgodnie z projektem instalacji wod-kan i hydrantów. Podgrzewacz umieszczony będzie w kotłowni i jego dostawę (wraz z kotłem) ujęto w pkt. III.1 niniejszego opisu. W niniejszym opracowaniu zawarto równieŝ dobór i dostawę pompy cyrkulacyjnej c.w.u. patrz Zał. 8). Naczynie wzbiorcze dla obiegu podgrzewacza c.w.u. (typu Refix DD 12), zamontowane będzie równieŝ w pomieszczeniu kotłowni. Przy podgrzewaczu, na przewodzie wody zimnej, powyŝej górnej krawędzi zasobnika, przewiduje się montaŝ membranowego zaworu bezpieczeństwa np. typu SYR 2115 ½ (karta katalogowa w Zał.10). Ciśnienie otwarcia zaworu 300 kpa. Na rysunku K-1 przedstawiono schemat technologiczny kotłowni, natomiast na rysunku K-2 rzut pomieszczenia kotłowni Przewody instalacji w kotłowni W pomieszczeniu kotłowni, instalacje grzewcze naleŝy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H Zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów grzewczych: - powierzchnię rurociągów oczyścić do II stopnia czystości, - powierzchnię rurociągów odtłuścić rozpuszczalnikiem organicznym, - powierzchnię rurociągów pomalować dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną. Rurociągi izolować cieplnie np. rolą typu HT/Armaflex produkcji firmy Armacell. Wymagane grubości izolacji podano zgodnie z rozporządzeniem WT w tabeli 1: Średnica rurociągu DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 Tabela 1 Wymagana grubość izolacji 25mm 30mm 40mm 50mm 65mm Izolację pokryć naleŝy płaszczem z blachy ocynkowanej lub zastosować izolację - otulina w płaszczu Alu. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolację przewodów wykonać naleŝy po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej rurociągów. 11

11 Na izolacji wykleić barwne strzałki i opisać przeznaczenie przewodów, z zaznaczeniem kierunków przepływu wody grzewczej Zasilanie kotła gazem Maksymalne zapotrzebowanie strumienia gazu wystąpi w okresie zimowym, przy temperaturze obliczeniowej zewnętrznej - 20 o C i wyniesie ok. 26 m 3 /h. Obliczenia zuŝycia gazu i dobór gazomierza znajdują się w opracowaniu przyłącza gazowego dla obiektu. Gaz niskiego ciśnienia (P g = 2,0 kpa) do kotła zostanie dostarczony z gazowej skrzynki przyłączeniowej (redukcyjno - pomiarowej). Projekt skrzynki przyłączeniowej dla obiektu wraz z wyposaŝeniem został przedstawiony w odrębnym projekcie przyłącza gazowego dla obiektu. Projektowaną instalację gazową naleŝy wykonać m.in. zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami. Przewody instalacji gazowej DN 50 w obrębie kotłowni, naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, według PN/H Rury naleŝy łączyć przez spawanie. Przejście rury gazowej od skrzynki przyłączeniowej przez ścianę zewnętrzną kotłowni naleŝy wykonać w rurze ochronnej - patrz szczegół przejścia (Zał. 3). Przewody naleŝy prowadzić po powierzchni ścian w odległości około 50 cm pod stropem. Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych przewodów instalacyjnych, stanowiących wyposaŝenie budynku, naleŝy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich uŝytkowania. Odległość między przewodami powinna umoŝliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome przewody powinny być usytuowane co najmniej 0,1 m powyŝej innych przewodów instalacyjnych. Przewody gazowe naleŝy umieszczać nad przewodami elektrycznymi. NaleŜy zastosować armaturę kulową, kołnierzową z atestem i dopuszczeniem do stosowania w instalacjach gazowych, na ciśnienie nominalne 0,6 MPa. Na przewodzie gazowym, przy kotle, naleŝy zamontować ręczny kurek do gazu, odcinający, DN 50 oraz filtr do gazu DN 50. W kotłowni zamontowany będzie Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowych. Proponuje się zastosować kompletne urządzenie firmy GAZEX Warszawa, lub równowaŝne. System ten składa się z: - detektora palnego gazu ziemnego DEX-P1, wykalibrowanego na dwa progi alarmowe, zamontowanego w kotłowni pod stropem. Nastawa urządzenia winna powodować zamknięcie dopływu gazu przez zawór juŝ przy stęŝeniu gazu w pomieszczeniu wynoszącym 10% granicy wybuchowości, - pełnoprzelotowego zaworu odcinającego, klapowego, DN40, typu MAG-3 z głowicą elektromagnetyczną i rączką do zamykania ręcznego, zamontowanego na przewodzie niskiego ciśnienia w szafce gazowej, przyłączeniowej, na zewnątrz budynku - patrz projekt przyłącza ze skrzynką przyłączeniową, - modułu alarmowego MD-2Z, który naleŝy zamontować w pomieszczeniu kotłowni przy drzwiach wejściowych, - sygnalizatora optyczno-akustycznego, zamontowanego w miejscu dogodnym dla uŝytkownika, najlepiej przy wejściu głównym do obiektu handlowego. Połączeń wszystkich elementów opisanego systemu bezpieczeństwa naleŝy dokonać ściśle z instrukcją jego a. Po wykonaniu instalacji gazowej, naleŝy przeprowadzić próbę szczelności instalacji. Próby tej naleŝy dokonać zgodnie z normą PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazowe. Próby rurociągów. Próbę naleŝy przeprowadzić przy ciśnieniu 4,0 kpa, za pomocą powietrza, po wyrównaniu się temperatury powietrza w przewodach i w otoczeniu. Próbę uznaje się za pozytywną, jeŝeli manometr (U-rurka) włączony do instalacji nie wykaŝe w ciągu 30 min. Ŝadnego spadku ciśnienia. 12

12 Po wykonaniu próby z wynikiem pozytywnym naleŝy instalację zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolorystyka ostatecznego malowania wg PN-N :1970. Uwagi końcowe: 1. MontaŜ instalacji gazowej powinien być przeprowadzony przez uprawnione osoby do wykonywania instalacji gazowych. Instalację naleŝy wykonać zgodnie z postanowieniami projektu. 2. Ostateczna próba szczelności powinna się odbyć w obecności przedstawiciela gazowni, a z próby tej naleŝy sporządzić protokół, podpisany przez komisję. 3. Podczas wykonawstwa naleŝy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, ppoŝ. 4. Wszelkie czynności związane z zagazowaniem instalacji mogą być wykonane tylko pod nadzorem pracownika gazowni Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia kotłowni Spaliny z kotła odprowadzane będą kominem z blachy nierdzewnej wg rozwiązania systemowego np. firmy KOMINUS, o średnicy ø250, wyprowadzonym 1,5 m ponad dach. Ze względu na zastosowanie kotła z zamkniętą komorą spalania, skorzystano z moŝliwości nawiewu powietrza niezbędnego do spalania poprzez króciec połączeniowy do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do kotła z zewnątrz. Przewód o średnicy ø250 - wg rozwiązania systemowego np. firmy KOMINUS. Wlot powietrza umieszczono nad drzwiami pomieszczenia kotłowni. Spód przewodu - ok. 2,5m nad posadzką kotłowni. Dla wentylacji ogólnej pomieszczenia kotłowni (1w/h), przewidziano dodatkowy przewód wentylacyjny o średnicy ø200, umieszczony w ścianie zewnętrznej pomieszczenia kotłowni, zakończony zaworem wentylacyjnym, np. typu KE-200 f-my Bovent, umieszczony pod stropem pomieszczenia, na wysokości ok. 4m nad posadzką. Wywiew powietrza z kotłowni realizowany będzie grawitacyjnie za pomocą wywietrzaka dachowego o średnicy ø300- wg rozwiązania systemowego np. firmy KOMINUS, wyprowadzony 1,0 m ponad dach. Lokalizację wymienionych otworów podano na rysunku K Uzdatnianie wody grzewczej W celu zapobiegania osadzania się osadów ograniczających przewodzenie ciepła oraz zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotła, zaprojektowano system uzdatniania wody wodociągowej uzupełniającej ewentualne straty wody w obiegu kotła. Woda surowa przepływać będzie przez filtr wstępny mechaniczny, np. typu Epuroit I-25-5 firmy EPURO zatrzymujący większe cząsteczki zanieczyszczeń oraz inne zanieczyszczenia, które ewentualnie mogą przedostać się do instalacji. Następnie woda będzie przepływała przez jonowymienny zmiękczacz wody z zaworem obejścia by-pass, np. typu Epurosoft ES 70, firmy EPURO. Dane techniczne urządzeń uzdatniających wodę grzewczą: 1. Filtr Epuroit I filtracja 5 µm - natęŝenie przepływu 2,2 m 3 /h przy p=0,2 bar 2. Zmiękczacz jonowymienny Epurosoft ES 70: - tryb pracy automatyczny - sterowanie objętościowe - max natęŝenie przepływu 2,0 m 3 /h 13

13 - objętość złoŝa 20 dm 3 - zasilanie 25 W / 230 V Instalacja będzie uzupełniana automatycznie za pomocą zaworu uzupełniania instalacji c.o. typu 2128 ¾ firmy SYR (karta katalogowa w Zał.9) Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe kotłowni ściany kotłowni posiadać muszą odporność ogniową co najmniej EI 60, drzwi do kotłowni - stalowe, wyposaŝone w zamek rolkowy i otwierane na zewnątrz pod naciskiem, przejścia instalacyjne z kotłowni do pozostałych pomieszczeń naleŝy uszczelnić materiałem o odporności ogniowej EI 60, np. masą PROMASTOP firmy PROMAT, kocioł i urządzenia oraz rurociągi naleŝy uziemić do uziomu otokowego na ścianach kotłowni, zgodnie z wymaganiami ppoŝ. obiektu, kotłownię naleŝy wyposaŝyć w podręczne środki gaśnicze, w pomieszczeniu kotłowni oznakować zgodnie z PN: - drogę wyjścia i kierunek ewakuacji, - miejsce usytuowania gaśnicy, - miejsce usytuowania przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu głównego dla zaworu gazowego. 4. MontaŜ i rozruch projektowanych instalacji Całość projektowanych instalacji naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami zawartymi w: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Warszawa 2003 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Wydanie II 2000 r. oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym przez osoby do tego upowaŝnione Ponadto naleŝy przestrzegać szczegółowych wymagań ów urządzeń zawartych w DTR oraz wymagań związanych z zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi instalacji. Przekazanie poszczególnych instalacji do uŝytku powinno być poprzedzone aktualnie obowiązującymi procedurami odbiorczymi. Zaleca się opracowanie harmonogramu prac montaŝowych, koordynującego te prace z pracami budowlanymi i pozostałymi pracami instalacyjnymi. Przewiduje się wprowadzenie kotłów do pomieszczenia kotłowni przez drzwi zewnętrzne kotłowni. 5. Bezpieczeństwo poŝarowe Całość projektowanych instalacji będzie wykonana z materiałów niepalnych. Wszystkie instalacje naleŝy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami ochrony przeciwpoŝarowej dla obiektu. Zgodnie z nimi, pomieszczenie kotłowni (0.12) zostaje wydzielone poŝarowo. 14

14 Przejścia przewodów stalowych przez przegrody budowlane naleŝy wykonać w rurach ochronnych wypełnionych niepalnym plastycznym materiałem uszczelniającym - zostały uwzględnione w opracowaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Dla przejść ppoŝ. rur z tworzyw sztucznych zastosować kasety ogniochronne lub uniwersalne kołnierze ogniochronne, które zostały uwzględnione w opracowaniu instalacji wod-kan i hydrantów. 6. Wytyczne branŝowe W trakcie wykonywania projektowanych instalacji przewiduje się prace: budowlane: wykonanie otworów nawiewnych wentylacji pomieszczenia kotłowni, wykonanie posadzki pomieszczenia kotłowni ze spadkiem w kierunku wpustu, wykonanie studzienki schładzającej, wykonanie przebić przez stropy i ściany oraz, po wykonaniu instalacji, właściwe zabezpieczenie przejść w zaleŝności od wymagań ppoŝ. i szczelności, instalacyjne, związane z: doprowadzeniem wody zimnej, wykonaniem wpustu podłogowego DN50, odprowadzeniem ścieków z wpustu podłogowego do studzienki schładzającej, wg projektu instalacji wod-kan i hydrantów elektryczne: wykonanie zasilania elektrycznego do sterownika kotła (szafy sterowniczej), wykonanie zasilania elektrycznego palnika wentylatorowego kotła, pompy ładującej zasobnik i pompy cyrkulacyjnej c.w.u. oraz pomp obiegów grzewczych na rozdzielaczu, wykonanie zasilania elektrycznego zmiękczacza jonowymiennego wody, wykonanie zasilania elektrycznego pompy zanurzeniowej w studni schładzającej, wykonanie instalacji odgromowej komina, wykonanie oświetlenia kotłowni zgodnie z PN. Wytyczne elektryczne były przekazywane na bieŝąco projektantowi branŝy elektrycznej. Wskazane jest, aby wymienione prace były ujęte kompleksowo w odrębnym opracowaniu projektowym. 7. Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia prac wytyczne do planu BIOZ Przewidywane w projekcie prace budowlano - montaŝowe w zakresie instalacji nie stanowią szczególnych warunków zagroŝenia zdrowia. Przy wykonaniu prac naleŝy przestrzegać przepisów zawartych w: - Dz. U nr 129 poz. 844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz z późniejszymi zmianami - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 15

15 - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313 z późniejszymi zmianami) W szczególności naleŝy przestrzegać szczegółowych przepisów BHP wynikających ze specyfiki zastosowanych technologii wykonawstwa. Szczegółowy plan BIOZ opracowuje wykonawca instalacji. 8. Uwagi końcowe Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urządzenia, materiały) muszą posiadać stosowne atesty (higieniczne, bezpieczeństwa, energetyczne, poŝarowe) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP. KaŜda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branŝami. W trakcie realizacji instalacji naleŝy przestrzegać przepisów BHP i p.poŝ. Właściwe działanie zaprojektowanego źródła ciepła wymaga: opracowania odpowiednich instrukcji obsługi i eksploatacji, nadzoru oraz konserwacji, wykonywania czynności obsługowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń przez wyspecjalizowane firmy serwisowe. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.) z późniejszymi zmianami. 16

16 II OBLICZENIA 1. Dane i załoŝenia do obliczeń - źródło ciepła kocioł niskotemperaturowy gazowy - paliwo gaz ziemny GZ-50 - sumaryczne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. c.t i c.w.u. Q co max = 222,0 kw - pojemność wodna instalacji V = 1150 dm 3 - temperatura czynnika ogrzewanego /wody instalacyjnej/ t z /t p = 80 /60 C - ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego /wysokość budynku/ p st = 6 mh 2 O = 0,6 bar - maksymalne obliczeniowe nadciśnienie w naczyniu podczas eksploatacji instalacji p max =3 bar 2. Dobór pomp 2.1. Pompa obiegu wentylacji Wydajność pompy G = 10,7 m 3 /h Wysokość podnoszenia pompy H p = 4,87 kpa Dobrano pompę GRUNDFOSS typu MAGNA szt. 1 Dane techniczne dobranej pompy w załączniku nr Pompa obiegu c.o. Wydajność pompy G = 0,53 m 3 /h Wysokość podnoszenia pompy H p = 37,3 kpa Dobrano pompę GRUNDFOSS typu MAGNA szt. 1 Dane techniczne dobranej pompy w załączniku nr Pompa obiegu zasilania kurtyn i aparatów grzewczych Wydajność pompy G = 2,91 m 3 /h Wysokość podnoszenia pompy H p = 41,8 kpa Dobrano pompę GRUNDFOSS typu MAGNA szt. 1 Dane techniczne dobranej pompy w załączniku nr Pompa obiegu zasobnika c.w.u. Wydajność pompy G = 1,48 m 3 /h Wysokość podnoszenia pompy H p =18,1 kpa Dobrano pompę GRUNDFOSS typu TP 32-60/4 szt. 1 Dane techniczne dobranej pompy w załączniku nr 7. 17

17 2.5. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Wydajność pompy G = 0,109 m 3 /h Wysokość podnoszenia pompy H p =4,9 kpa Dobrano pompę GRUNDFOSS typu MAGNA 32-60N szt. 1 Dane techniczne dobranej pompy w załączniku nr Obliczenie układu zabezpieczającego (wg PN-B-02414:1999 oraz wg przepisów DT) 3.1. Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego Obliczenie pojemności uŝytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego: V u = 1,1 V inst ρ 1 ν = 1,1 1, ,0287 = 36,3 dm 3 Gdzie: pojemność zładu c.o. V nst 1,15 m 3 gęstość wody o temp C ρ kg / m 3 przyrost objętości wody dla t z =80 0 C ν 0,0287 dm 3 / kg Obliczenie pojemności całkowitej naczynia wzbiorczego: pmax + 1 V c = V u = 36,3 (3+1)/(3-0,6) = 60,5 dm 3 pmax p st Gdzie: maksymalne obliczeniowe nadciśnienie w naczyniu podczas eksploatacji instalacji p max = 3 bar ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego p st = 0,6 bar Na podstawie programu doboru naczyń wzbiorczych firmy REFLEX, projektuje się naczynie przeponowe typu N 140 litrów 1 szt Obliczenie średnicy rury wzbiorczej, łączącej naczynie wzbiorcze przeponowe z układem grzewczym d=0,7 Vu mm pojemność uŝytkowa V u 36,3 dm 3 średnica rury wzbiorczej d 4,2 mm Przyjęto minimalną średnicę rury wzbiorczej d n 20 mm Dobrano rurę wzbiorczą DN20 ¾ Reflex Obliczenie zaworu bezpieczeństwa Dobór zaworu bezpieczeństwa przeprowadzono wg PN-81/M Zawór bezpieczeństwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 222 kw. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej powinna wynosić co najmniej: m 3600 N / r = / 2163,2 = 369,45 m 3 /h 18

18 gdzie: N maksymalna moc cieplna kotła, [kw] r ciepło parowania dla p = 0,3 MPa, [kj/kg] Wymagana powierzchnia przekroju kanału dolotowego zaworu wynosi: m 369,45 A p = = = 341,70 mm 2 10*K 1 *K 2 *α*(p 1 +0,1) 10*0,51*1*0,53*(0,3+0,1) gdzie: A P obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary, [mm 2 ] m minimalna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa, [m 3 /h] ρ 1 gęstość wody, ρ 1 = 958,3 kg/m 3 przy t = 100 C K 1 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K 1 = 0,51 K 2 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K 2 = 1,0 α - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu dla pary wodnej; α = 0,53 p 1 ciśnienie zrzutowe; p 1 = 0,3 MPa Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa: d 0 = 20,86 mm Dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR typu _1/4, d o = 27 mm. Karta katalogowa dobranego ZB znajduje się w załączniku nr 1. 19

19 III ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW INSTALACJI III.1. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ KOTŁOWNI Lp. Poz. Wyszczególnienie Producent Ilość. Kocioł z wyposaŝeniem dodatkowym 1. 1 a) Stalowy kondensacyjny kocioł grzewczy np. HOVAL 1 UltraGas 250 o mocy kw (parametry 80/60 o C), sprawność znormalizowana 107% sterownik pogodowy TopTronic T N4.1-1 obieg grzewczy z mieszaczem - 1 obieg grzewczy bez mieszacza - obieg ładujący ciepłą wodę oraz cyrkulacja Zawierający czujniki temperatury: - zewnętrznej AF200N - zasilania VF204s - zasobnika KVT 20/5/6s Króciec połączeniowy do bezpośredniego doprowadzenia powietrza z zewnątrz Syfon pod kocioł b) Automatyka Klucz modułowy 1 dla drugiego obiegu mieszacza, klucz funkcyjny 1, 1 czujnik temp.zasilania, 2 wtyczki c) Neutralizator kondensatu typ KB 23 z 12 kg granulatu Podgrzewacz wody z wyposaŝeniem dodatkowym 2. 2 Podgrzewacz c.w.u. CombiVal ER (200) np. HOVAL 1 Wydajność ciągła przy 80/60/45/10 o C = 825 l/h Wydajność początk. przy 80/60/45/10 o C = 325 l/h Ciśnienie robocze/próbne: 10/13 bar Maksymalna temperatura wody: 95 o C Zabezpieczenie instalacji kotłowej 3. 3 Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR 1915 np. SYR 1 1_1/4 p 0 =3 kpa 4. 4 Pozycja anulowana z zestawienia Zabezpieczenie stanu wody w kotle typu np. SYR Naczynie wzbiorcze N 140 litrów wraz z np. REFLEX 1 szybkozłączką SU R 1 i rurą wzbiorczą DN20 Pompy 7. 7 Pompa obiegowa zasobnika c.w.u. DN25 typu np. 1 TP 32-60/4, V=1,48 m 3 /h; p=18,1 kpa; Nel=0,05kW GRUNDFOS 8. 8 Pompa obiegowa c.o. DN25, typu MAGNA 25-60, np. 1 V=0,53 m 3 /h; p=37,3 kpa; Nel=0,05kW GRUNDFOS 9. 9 Pompa obiegowa wentylacji DN25, typu MAGNA np , V=4,87 m 3 /h; p=10,7 kpa; Nel=0,05kW GRUNDFOS Pompa obiegowa KP+AGW DN25, typu MAGNA np , V=2,91 m 3 /h; p=41,8 kpa; Nel=0,10kW GRUNDFOS Pompa cyrkulacyjna c.w.u. DN25 typu MAGNA 32-60N, V=1,189 m 3 /h; p=13,5 kpa; Nel=0,05kW np. GRUNDFOS 1 20

20 Rozdzielacze, zespoły pompowe Rozdzielacz - rura stalowa DN 150, L = 1150 mm z 3 króćcami L=100 mm: 1xDN25, 1xDN40, 3xDn50, z króćcami pod manometr, termometr oraz zawór spustowy DN Zespół pompowy z mieszaczem V-MK DN25 z zaworem regulacyjnym i siłownikiem typu V, z izolacją a Zespół pompowy bez mieszacza FL-UK DN50, z izolacją b Zespół pompowy bez mieszacza FL-UK DN40, wykonanie warsztatowe 2 np. MEIBES 1 np. MEIBES 1 np. MEIBES 1 z izolacją Armatura instalacji napełniania wodą Zawór uzupełniania instalacji c.o. typu 2128 ¾ np. SYR Zmiękczacz jonowymienny Epurosoft ES 70 np. EPURO Filtr wstępny mechaniczny typu Epuroit I-25-5 np. EPURO Zawór antyskaŝeniowy EA-RV np. 1 Honeywell WąŜ elastyczny Meiflex 1 np. MEIBES Zawór kulowy gwint. 1 np. VALVEX 5 Dopływ wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej do zasobnika Zawór bezpieczeństwa SYR 2015 ½ p 0 =3 kpa np. SYR Naczynie wzbiorcze refix DD 12 litrów np. REFLEX 1 + armatura przepływowa flowjet ¾ Zawór kulowy gwint. 2 np. VALVEX Zawór zwrotny gwint. 2 np. VALVEX Zawór kulowy gwint. wg DIN 1988 DN50 dowolny Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 DN50 dowolny 1 Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, w izolacji wg opracowania instalacji wod-kan i hydrantów Rura wielowarstwowa 63x6,0 w izolacji zimnochronnej AF-1-064; 9,5mm np. TECE / ARMACELL Rura wielowarstwowa 63x6,0 w izolacji np. TECE / 3 ciepłochronnej HT-25x060 ARMACELL Rura sanitarna PE-Xc 16x2,2 w izolacji np. TECE / 3 ciepłochronnej HT-25x018 ARMACELL Rura stalowa czarna bez szwu DN25 w izolacji dowolny 2 zimnochronnej AF-1-035; 9,0mm Armatura i pozostałe elementy Filtr siatkowy DN25 np. EFAR Filtr siatkowy DN40 np. EFAR Filtr siatkowy DN50 np. EFAR Filtr siatkowy DN65 np. EFAR Zawór kulowy wg DIN 1988 DN25 dowolny Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 DN25 dowolny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ PROJEKT ZAMIENNY BRANśA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃ- SKA, UL. DŁUGA 144 34-530 BUKOWINA TATRZAŃ- SKA Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Instalacja gazu i punkt

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin...5 3.2.1. Wentylacja kotłowni...5 3.2.2. Odprowadzenie spalin... 5

SPIS TREŚCI. 3.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin...5 3.2.1. Wentylacja kotłowni...5 3.2.2. Odprowadzenie spalin... 5 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY...1 3.1. Instalacja kotłowni...3 3.1.1. Kocioł...3 3.1.2 Układ hydrauliczny... 3 3.1.3. Automatyka i regulacja...4 3.1.4. Zabezpieczenia...4 3.1.5. Rurociągi i izolacje...4

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

ST KOTŁOWNIA OLEJOWA

ST KOTŁOWNIA OLEJOWA Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) ST - 05.00 CPV 45331000-6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 NA OSIEDLU PARKOWYM 16 W śywcu w3 INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W śywcu RYNEK

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: G- Technologie cieplne Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ SANITARNA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII KOTŁOWNI DO STADIONU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.Sportowej 1 w m.brzeg Dz nr 8/2 AM-2 obręb III Południe 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej 1. Zakres opracowania Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu nowej kotłowni gazowej zasilającej w ciepło istniejący budynek. Zasilanie kotła c.o. z sieci gazowej,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl EGZ. NR1 P r z e d s i ę b i o r s t w o T e c h n i c z n o -H a n d l o w e CIEPŁOTECHNIKA MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5. INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR B I U R O P R O J E K T Ó W I N S T A L A T O R 25-549 Kielce, ul. Toporowskiego 73/81, tel. /0-41/ 331 55 89 jozfla@wp.pl tel. komórkowy 604 225 415 PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A SPIS TREŚCI I. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. INSTALACJA GAZU...3 1. Stan aktualny...3 2. Zapotrzebowanie gazu i źródło

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów. Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY

Str. 1. Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów. Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY Str. 1 Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY Str. 2 SPIS TREŚCI: 1. wstęp...3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...3 1.2. ZałoŜenia...3 1.3.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo