HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze Chorzów, ul. Zjednoczenia 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 2"

Transkrypt

1 HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze Chorzów, ul. Zjednoczenia 2 Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja, Chłodnictwo Projektowanie i doradztwo inŝynierskie NIP Badania i pomiary tel/fax (0-32) Ekspertyzy i opinie Temat: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO wraz z budową przyłącza wody, budową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, przebudową sieci gazowej wraz z budową przyłącza, przebudową sieci teletechnicznej wraz z budową przyłącza, budową instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi, budową instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków, budową zbiornika p.poŝ. Przebudowa zjazdu z drogi wraz z budową drogi wewnętrznej, budową i przebudową chodników oraz budową parkingów i placów utwardzonych. Inwestor: SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOśYWCÓW GÓRNIK w Brzeszczach ul Lipowa 29, , Brzeszcze Obiekt: Budowa Budynku Pawilonu Handlowego w Zasolu ul. Wypoczynkowa Faza: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TECHNOLOGII KOTŁOWNI Wykonawcy: dr inŝ. Marian Wąsacz mgr inŝ. Aleksandra Grzywa Sprawdzający: dr inŝ. Wacław Nawrocki Chorzów, październik 2010 r. 2

2 Zespół projektowy: Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis dr inŝ. Marian Wąsacz 15/02 ŚUW Katowice mgr inŝ. Aleksandra Grzywa Sprawdzający: dr inŝ. Wacław Nawrocki 8/02 ŚUW Katowice 3

3 4

4 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 5

5 Chorzów październik 2010 r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003, poz z późniejszymi zmianami) Oświadczam, Ŝe opracowanie pt. Projekt budowlany i wykonawczy technologii kotłowni w Zasolu Gmina Brzeszcze, ul Wypoczynkowa, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. dr inŝ. Marian Wąsacz 6

6 Chorzów październik 2010 r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003, poz z późniejszymi zmianami) Oświadczam, Ŝe opracowanie pt. Projekt budowlany i wykonawczy technologii kotłowni w Zasolu Gmina Brzeszcze, ul Wypoczynkowa, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. dr inŝ. Wacław Nawrocki 7

7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanych instalacji 3.1. Źródło ciepła 3.2. Przewody instalacji w kotłowni 3.3. Zasilanie kotła gazem 3.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia kotłowni 3.5. Uzdatnianie wody grzewczej 3.6. Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe kotłowni 4. MontaŜ i rozruch projektowanych w kotłowni instalacji 5. Bezpieczeństwo poŝarowe 6. Wytyczne branŝowe 7. Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia prac wytyczne do planu BIOZ 8. Uwagi końcowe II. OBLICZENIA 1. Dane i załoŝenia do obliczeń 2. Dobór pomp 3. Obliczenie układu zabezpieczającego III. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW INSTALACJI III.1. Zestawienie elementów i urządzeń kotłowni III.2. Zestawienie elementów komina i układu wentylacji kotłowni IV. ZAŁACZNIKI Zał.1 Zawór bezpieczeństwa instalacji grzewczej Zał.2 Zabezpieczenie stanu wody w kotle Zał.3 Szczegół przejścia rury gazowej przez przegrodę budowlaną Zał.4 Pompa obiegu wentylacji Zał.5 Pompa obiegu c.o. Zał.6 Pompa obiegu KP+AGW Zał.7 Pompa obiegu zasobnika c.w.u. Zał.8 Pompa cyrkulacji c.w.u. Zał.9 Zawór napełniania instalacji Zał.10 Zawór bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u. Zał.11 Zawór antyskaŝeniowy EA Zał.12 Pompa zatapialna V. SPIS RYSUNKÓW K -1 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI K -2 RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 8

8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy technologii kotłowni w nowoprojektowanym obiekcie handlowym Społem przy ul. Wypoczynkowej w Zasolu. Zakres opracowania obejmuje: - dobór źródła ciepła na cele centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i c.w.u., wraz z doborem urządzeń towarzyszących, - rozdział ciepła z kotła do rozdzielaczy obiegów grzewczych, - instalację gazową zasilającą kocioł, - studnię schładzającą w pomieszczeniu kotłowni (studnia schładzająca została wydana w niniejszym opracowaniu, jako element wyposaŝenia kotłowni). Układ automatycznej regulacji kotłowni wraz ze standardowym systemem zabezpieczającym i sygnalizacji działania kotłowni oraz okablowaniem, dostarczy kotłów. Odrębne opracowania projektowe związane z kotłownią, dotyczą: - przyłącza gazowego do skrzynki gazowej, umieszczonej na budynku, - niskoprądowej instalacji dla sygnalizacji przekroczenia stęŝenia gazu w powietrzu kotłowni, - instalacji elektrycznej zasilającej szafę sterowniczą urządzeń w kotłowni i automatyki kotłowni. Granicę opracowania stanowią wyjścia przewodów obiegów grzewczych oraz wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej z pomieszczenia kotłowni oraz kurek główny w węźle redukcyjno - pomiarowym budynku (tzw. skrzynce gazowej). 2. Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektu są: zlecenie na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z firmy susuł & strama architekci, Oświęcim, projekt architektoniczny budowlany obiektu, wykonany przez firmę susuł & strama architekci, Oświęcim, projekt budowlany i wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego obiektu, wykonany przez firmę HVAC S.C. w październiku 2010, Warunki przyłączenia obiektu do sieci gazowej, wydane przez GSG, nr TH2 (B6) /2010, z dnia , załoŝenia funkcjonalne obiektu, uzgodnienia koordynacyjne z firmą susuł & strama architekci oraz z Rzeczoznawcami d/s sanitarnych i ppoŝ., uzgodnienia międzybranŝowe, literatura i materiały firmowe z zakresu instalacji ogrzewczych i kotłowych, obowiązujące przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji ogrzewczych i kotłowych: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 9

9 Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 PN-M-34503:1992 PN-C-04750:2002 PN-N :1970 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów Paliwa gazowe. Klasyfikacja. Oznaczenia i wymagania Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Warszawa 2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Wydanie II (2000) Niezbędne do wykonania projektu analizy i obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalnym w firmie HVAC s.c. 3. Opis projektowanych instalacji 3.1. Źródło ciepła Projektowany pawilon handlowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym. Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu nr Do pomieszczenia kotłowni prowadzi niezaleŝne wejście z zewnątrz. Kotłownia posiada oświetlenie naturalne, a powierzchnia okna jest wystarczająca w stosunku do wymaganej przez przepisy. Projektowana kotłownia zasilać będzie następujące obiegi: - obieg zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych, - 110,5 kw - obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego - 12,0 kw - obieg zasilania kurtyn powietrznych i aparatów grzewczo-wentylacyjnych - 66,0 kw - obieg przygotowania c.w.u. - 33,5 kw Sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi - 222,0 kw Dla tej mocy i dla parametrów wody grzejnej 80/60 o C dobrano przykładowo kocioł kondensacyjny firmy HOVAL, typu UltraGas 250, o mocy nominalnej 227 kw. Do sterowania pracą kotła przewidziano automatykę a kotła, zgodnie z zestawieniem materiałów (pkt III.1). Dostawca kotła dostarczy równieŝ w komplecie urządzenie neutralizujące kondensat. 10

10 Zaprojektowany kocioł nie podlega wymogowi minimalnej temperatury powrotu oraz nie wymaga zapewnienia minimalnego przepływu wody przez kocioł. Korpus kotła oraz komora spalania wykonane są ze stali nierdzewnej. Przewiduje się dla kotłów palniki promiennikowe, cylindryczne o bardzo szerokim zakresie modulacji. Komin dla kotła ma średnicę wewnętrzną ø250 - wg punktu III.2 opisu. Dla zapewnienia wymaganego przepływu przez odbiorniki ciepła, poszczególne obiegi wyposaŝone będą w pompy obiegowe np. firmy GRUNDFOS, których dobór podano i zestawiono w dalszej części opracowania (pkt II.3, III.2 oraz Zał. 4 7). Obieg c.o. wyposaŝony zostanie w trójdrogowy zawór mieszający. Obieg ten sterowany będzie pogodowo przez regulator kotłowy. Nie przewiduje się regulacji temperatury wody grzewczej na pozostałych obiegach. Kocioł zabezpieczony będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa, zamontowanym na kotle, np. typu SYR _1/4 (karta katalogowa w Zał.1). Ciśnienie otwarcia zaworu 300 kpa. Wzrost objętości wody w instalacji grzewczej kompensowany będzie za pomocą naczynia przeponowego typu N 140, firmy Reflex. Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w pojemnościowym podgrzewaczu wody typu CombiVal ER 200 f-my HOVAL, o pojemności 200 dm 3, zgodnie z projektem instalacji wod-kan i hydrantów. Podgrzewacz umieszczony będzie w kotłowni i jego dostawę (wraz z kotłem) ujęto w pkt. III.1 niniejszego opisu. W niniejszym opracowaniu zawarto równieŝ dobór i dostawę pompy cyrkulacyjnej c.w.u. patrz Zał. 8). Naczynie wzbiorcze dla obiegu podgrzewacza c.w.u. (typu Refix DD 12), zamontowane będzie równieŝ w pomieszczeniu kotłowni. Przy podgrzewaczu, na przewodzie wody zimnej, powyŝej górnej krawędzi zasobnika, przewiduje się montaŝ membranowego zaworu bezpieczeństwa np. typu SYR 2115 ½ (karta katalogowa w Zał.10). Ciśnienie otwarcia zaworu 300 kpa. Na rysunku K-1 przedstawiono schemat technologiczny kotłowni, natomiast na rysunku K-2 rzut pomieszczenia kotłowni Przewody instalacji w kotłowni W pomieszczeniu kotłowni, instalacje grzewcze naleŝy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H Zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów grzewczych: - powierzchnię rurociągów oczyścić do II stopnia czystości, - powierzchnię rurociągów odtłuścić rozpuszczalnikiem organicznym, - powierzchnię rurociągów pomalować dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną. Rurociągi izolować cieplnie np. rolą typu HT/Armaflex produkcji firmy Armacell. Wymagane grubości izolacji podano zgodnie z rozporządzeniem WT w tabeli 1: Średnica rurociągu DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 Tabela 1 Wymagana grubość izolacji 25mm 30mm 40mm 50mm 65mm Izolację pokryć naleŝy płaszczem z blachy ocynkowanej lub zastosować izolację - otulina w płaszczu Alu. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolację przewodów wykonać naleŝy po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej rurociągów. 11

11 Na izolacji wykleić barwne strzałki i opisać przeznaczenie przewodów, z zaznaczeniem kierunków przepływu wody grzewczej Zasilanie kotła gazem Maksymalne zapotrzebowanie strumienia gazu wystąpi w okresie zimowym, przy temperaturze obliczeniowej zewnętrznej - 20 o C i wyniesie ok. 26 m 3 /h. Obliczenia zuŝycia gazu i dobór gazomierza znajdują się w opracowaniu przyłącza gazowego dla obiektu. Gaz niskiego ciśnienia (P g = 2,0 kpa) do kotła zostanie dostarczony z gazowej skrzynki przyłączeniowej (redukcyjno - pomiarowej). Projekt skrzynki przyłączeniowej dla obiektu wraz z wyposaŝeniem został przedstawiony w odrębnym projekcie przyłącza gazowego dla obiektu. Projektowaną instalację gazową naleŝy wykonać m.in. zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami. Przewody instalacji gazowej DN 50 w obrębie kotłowni, naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, według PN/H Rury naleŝy łączyć przez spawanie. Przejście rury gazowej od skrzynki przyłączeniowej przez ścianę zewnętrzną kotłowni naleŝy wykonać w rurze ochronnej - patrz szczegół przejścia (Zał. 3). Przewody naleŝy prowadzić po powierzchni ścian w odległości około 50 cm pod stropem. Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych przewodów instalacyjnych, stanowiących wyposaŝenie budynku, naleŝy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich uŝytkowania. Odległość między przewodami powinna umoŝliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome przewody powinny być usytuowane co najmniej 0,1 m powyŝej innych przewodów instalacyjnych. Przewody gazowe naleŝy umieszczać nad przewodami elektrycznymi. NaleŜy zastosować armaturę kulową, kołnierzową z atestem i dopuszczeniem do stosowania w instalacjach gazowych, na ciśnienie nominalne 0,6 MPa. Na przewodzie gazowym, przy kotle, naleŝy zamontować ręczny kurek do gazu, odcinający, DN 50 oraz filtr do gazu DN 50. W kotłowni zamontowany będzie Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowych. Proponuje się zastosować kompletne urządzenie firmy GAZEX Warszawa, lub równowaŝne. System ten składa się z: - detektora palnego gazu ziemnego DEX-P1, wykalibrowanego na dwa progi alarmowe, zamontowanego w kotłowni pod stropem. Nastawa urządzenia winna powodować zamknięcie dopływu gazu przez zawór juŝ przy stęŝeniu gazu w pomieszczeniu wynoszącym 10% granicy wybuchowości, - pełnoprzelotowego zaworu odcinającego, klapowego, DN40, typu MAG-3 z głowicą elektromagnetyczną i rączką do zamykania ręcznego, zamontowanego na przewodzie niskiego ciśnienia w szafce gazowej, przyłączeniowej, na zewnątrz budynku - patrz projekt przyłącza ze skrzynką przyłączeniową, - modułu alarmowego MD-2Z, który naleŝy zamontować w pomieszczeniu kotłowni przy drzwiach wejściowych, - sygnalizatora optyczno-akustycznego, zamontowanego w miejscu dogodnym dla uŝytkownika, najlepiej przy wejściu głównym do obiektu handlowego. Połączeń wszystkich elementów opisanego systemu bezpieczeństwa naleŝy dokonać ściśle z instrukcją jego a. Po wykonaniu instalacji gazowej, naleŝy przeprowadzić próbę szczelności instalacji. Próby tej naleŝy dokonać zgodnie z normą PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazowe. Próby rurociągów. Próbę naleŝy przeprowadzić przy ciśnieniu 4,0 kpa, za pomocą powietrza, po wyrównaniu się temperatury powietrza w przewodach i w otoczeniu. Próbę uznaje się za pozytywną, jeŝeli manometr (U-rurka) włączony do instalacji nie wykaŝe w ciągu 30 min. Ŝadnego spadku ciśnienia. 12

12 Po wykonaniu próby z wynikiem pozytywnym naleŝy instalację zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolorystyka ostatecznego malowania wg PN-N :1970. Uwagi końcowe: 1. MontaŜ instalacji gazowej powinien być przeprowadzony przez uprawnione osoby do wykonywania instalacji gazowych. Instalację naleŝy wykonać zgodnie z postanowieniami projektu. 2. Ostateczna próba szczelności powinna się odbyć w obecności przedstawiciela gazowni, a z próby tej naleŝy sporządzić protokół, podpisany przez komisję. 3. Podczas wykonawstwa naleŝy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, ppoŝ. 4. Wszelkie czynności związane z zagazowaniem instalacji mogą być wykonane tylko pod nadzorem pracownika gazowni Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia kotłowni Spaliny z kotła odprowadzane będą kominem z blachy nierdzewnej wg rozwiązania systemowego np. firmy KOMINUS, o średnicy ø250, wyprowadzonym 1,5 m ponad dach. Ze względu na zastosowanie kotła z zamkniętą komorą spalania, skorzystano z moŝliwości nawiewu powietrza niezbędnego do spalania poprzez króciec połączeniowy do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do kotła z zewnątrz. Przewód o średnicy ø250 - wg rozwiązania systemowego np. firmy KOMINUS. Wlot powietrza umieszczono nad drzwiami pomieszczenia kotłowni. Spód przewodu - ok. 2,5m nad posadzką kotłowni. Dla wentylacji ogólnej pomieszczenia kotłowni (1w/h), przewidziano dodatkowy przewód wentylacyjny o średnicy ø200, umieszczony w ścianie zewnętrznej pomieszczenia kotłowni, zakończony zaworem wentylacyjnym, np. typu KE-200 f-my Bovent, umieszczony pod stropem pomieszczenia, na wysokości ok. 4m nad posadzką. Wywiew powietrza z kotłowni realizowany będzie grawitacyjnie za pomocą wywietrzaka dachowego o średnicy ø300- wg rozwiązania systemowego np. firmy KOMINUS, wyprowadzony 1,0 m ponad dach. Lokalizację wymienionych otworów podano na rysunku K Uzdatnianie wody grzewczej W celu zapobiegania osadzania się osadów ograniczających przewodzenie ciepła oraz zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotła, zaprojektowano system uzdatniania wody wodociągowej uzupełniającej ewentualne straty wody w obiegu kotła. Woda surowa przepływać będzie przez filtr wstępny mechaniczny, np. typu Epuroit I-25-5 firmy EPURO zatrzymujący większe cząsteczki zanieczyszczeń oraz inne zanieczyszczenia, które ewentualnie mogą przedostać się do instalacji. Następnie woda będzie przepływała przez jonowymienny zmiękczacz wody z zaworem obejścia by-pass, np. typu Epurosoft ES 70, firmy EPURO. Dane techniczne urządzeń uzdatniających wodę grzewczą: 1. Filtr Epuroit I filtracja 5 µm - natęŝenie przepływu 2,2 m 3 /h przy p=0,2 bar 2. Zmiękczacz jonowymienny Epurosoft ES 70: - tryb pracy automatyczny - sterowanie objętościowe - max natęŝenie przepływu 2,0 m 3 /h 13

13 - objętość złoŝa 20 dm 3 - zasilanie 25 W / 230 V Instalacja będzie uzupełniana automatycznie za pomocą zaworu uzupełniania instalacji c.o. typu 2128 ¾ firmy SYR (karta katalogowa w Zał.9) Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe kotłowni ściany kotłowni posiadać muszą odporność ogniową co najmniej EI 60, drzwi do kotłowni - stalowe, wyposaŝone w zamek rolkowy i otwierane na zewnątrz pod naciskiem, przejścia instalacyjne z kotłowni do pozostałych pomieszczeń naleŝy uszczelnić materiałem o odporności ogniowej EI 60, np. masą PROMASTOP firmy PROMAT, kocioł i urządzenia oraz rurociągi naleŝy uziemić do uziomu otokowego na ścianach kotłowni, zgodnie z wymaganiami ppoŝ. obiektu, kotłownię naleŝy wyposaŝyć w podręczne środki gaśnicze, w pomieszczeniu kotłowni oznakować zgodnie z PN: - drogę wyjścia i kierunek ewakuacji, - miejsce usytuowania gaśnicy, - miejsce usytuowania przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu głównego dla zaworu gazowego. 4. MontaŜ i rozruch projektowanych instalacji Całość projektowanych instalacji naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami zawartymi w: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Warszawa 2003 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Wydanie II 2000 r. oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym przez osoby do tego upowaŝnione Ponadto naleŝy przestrzegać szczegółowych wymagań ów urządzeń zawartych w DTR oraz wymagań związanych z zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi instalacji. Przekazanie poszczególnych instalacji do uŝytku powinno być poprzedzone aktualnie obowiązującymi procedurami odbiorczymi. Zaleca się opracowanie harmonogramu prac montaŝowych, koordynującego te prace z pracami budowlanymi i pozostałymi pracami instalacyjnymi. Przewiduje się wprowadzenie kotłów do pomieszczenia kotłowni przez drzwi zewnętrzne kotłowni. 5. Bezpieczeństwo poŝarowe Całość projektowanych instalacji będzie wykonana z materiałów niepalnych. Wszystkie instalacje naleŝy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami ochrony przeciwpoŝarowej dla obiektu. Zgodnie z nimi, pomieszczenie kotłowni (0.12) zostaje wydzielone poŝarowo. 14

14 Przejścia przewodów stalowych przez przegrody budowlane naleŝy wykonać w rurach ochronnych wypełnionych niepalnym plastycznym materiałem uszczelniającym - zostały uwzględnione w opracowaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Dla przejść ppoŝ. rur z tworzyw sztucznych zastosować kasety ogniochronne lub uniwersalne kołnierze ogniochronne, które zostały uwzględnione w opracowaniu instalacji wod-kan i hydrantów. 6. Wytyczne branŝowe W trakcie wykonywania projektowanych instalacji przewiduje się prace: budowlane: wykonanie otworów nawiewnych wentylacji pomieszczenia kotłowni, wykonanie posadzki pomieszczenia kotłowni ze spadkiem w kierunku wpustu, wykonanie studzienki schładzającej, wykonanie przebić przez stropy i ściany oraz, po wykonaniu instalacji, właściwe zabezpieczenie przejść w zaleŝności od wymagań ppoŝ. i szczelności, instalacyjne, związane z: doprowadzeniem wody zimnej, wykonaniem wpustu podłogowego DN50, odprowadzeniem ścieków z wpustu podłogowego do studzienki schładzającej, wg projektu instalacji wod-kan i hydrantów elektryczne: wykonanie zasilania elektrycznego do sterownika kotła (szafy sterowniczej), wykonanie zasilania elektrycznego palnika wentylatorowego kotła, pompy ładującej zasobnik i pompy cyrkulacyjnej c.w.u. oraz pomp obiegów grzewczych na rozdzielaczu, wykonanie zasilania elektrycznego zmiękczacza jonowymiennego wody, wykonanie zasilania elektrycznego pompy zanurzeniowej w studni schładzającej, wykonanie instalacji odgromowej komina, wykonanie oświetlenia kotłowni zgodnie z PN. Wytyczne elektryczne były przekazywane na bieŝąco projektantowi branŝy elektrycznej. Wskazane jest, aby wymienione prace były ujęte kompleksowo w odrębnym opracowaniu projektowym. 7. Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia prac wytyczne do planu BIOZ Przewidywane w projekcie prace budowlano - montaŝowe w zakresie instalacji nie stanowią szczególnych warunków zagroŝenia zdrowia. Przy wykonaniu prac naleŝy przestrzegać przepisów zawartych w: - Dz. U nr 129 poz. 844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz z późniejszymi zmianami - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 15

15 - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313 z późniejszymi zmianami) W szczególności naleŝy przestrzegać szczegółowych przepisów BHP wynikających ze specyfiki zastosowanych technologii wykonawstwa. Szczegółowy plan BIOZ opracowuje wykonawca instalacji. 8. Uwagi końcowe Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urządzenia, materiały) muszą posiadać stosowne atesty (higieniczne, bezpieczeństwa, energetyczne, poŝarowe) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP. KaŜda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branŝami. W trakcie realizacji instalacji naleŝy przestrzegać przepisów BHP i p.poŝ. Właściwe działanie zaprojektowanego źródła ciepła wymaga: opracowania odpowiednich instrukcji obsługi i eksploatacji, nadzoru oraz konserwacji, wykonywania czynności obsługowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń przez wyspecjalizowane firmy serwisowe. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.) z późniejszymi zmianami. 16

16 II OBLICZENIA 1. Dane i załoŝenia do obliczeń - źródło ciepła kocioł niskotemperaturowy gazowy - paliwo gaz ziemny GZ-50 - sumaryczne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. c.t i c.w.u. Q co max = 222,0 kw - pojemność wodna instalacji V = 1150 dm 3 - temperatura czynnika ogrzewanego /wody instalacyjnej/ t z /t p = 80 /60 C - ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego /wysokość budynku/ p st = 6 mh 2 O = 0,6 bar - maksymalne obliczeniowe nadciśnienie w naczyniu podczas eksploatacji instalacji p max =3 bar 2. Dobór pomp 2.1. Pompa obiegu wentylacji Wydajność pompy G = 10,7 m 3 /h Wysokość podnoszenia pompy H p = 4,87 kpa Dobrano pompę GRUNDFOSS typu MAGNA szt. 1 Dane techniczne dobranej pompy w załączniku nr Pompa obiegu c.o. Wydajność pompy G = 0,53 m 3 /h Wysokość podnoszenia pompy H p = 37,3 kpa Dobrano pompę GRUNDFOSS typu MAGNA szt. 1 Dane techniczne dobranej pompy w załączniku nr Pompa obiegu zasilania kurtyn i aparatów grzewczych Wydajność pompy G = 2,91 m 3 /h Wysokość podnoszenia pompy H p = 41,8 kpa Dobrano pompę GRUNDFOSS typu MAGNA szt. 1 Dane techniczne dobranej pompy w załączniku nr Pompa obiegu zasobnika c.w.u. Wydajność pompy G = 1,48 m 3 /h Wysokość podnoszenia pompy H p =18,1 kpa Dobrano pompę GRUNDFOSS typu TP 32-60/4 szt. 1 Dane techniczne dobranej pompy w załączniku nr 7. 17

17 2.5. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Wydajność pompy G = 0,109 m 3 /h Wysokość podnoszenia pompy H p =4,9 kpa Dobrano pompę GRUNDFOSS typu MAGNA 32-60N szt. 1 Dane techniczne dobranej pompy w załączniku nr Obliczenie układu zabezpieczającego (wg PN-B-02414:1999 oraz wg przepisów DT) 3.1. Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego Obliczenie pojemności uŝytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego: V u = 1,1 V inst ρ 1 ν = 1,1 1, ,0287 = 36,3 dm 3 Gdzie: pojemność zładu c.o. V nst 1,15 m 3 gęstość wody o temp C ρ kg / m 3 przyrost objętości wody dla t z =80 0 C ν 0,0287 dm 3 / kg Obliczenie pojemności całkowitej naczynia wzbiorczego: pmax + 1 V c = V u = 36,3 (3+1)/(3-0,6) = 60,5 dm 3 pmax p st Gdzie: maksymalne obliczeniowe nadciśnienie w naczyniu podczas eksploatacji instalacji p max = 3 bar ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego p st = 0,6 bar Na podstawie programu doboru naczyń wzbiorczych firmy REFLEX, projektuje się naczynie przeponowe typu N 140 litrów 1 szt Obliczenie średnicy rury wzbiorczej, łączącej naczynie wzbiorcze przeponowe z układem grzewczym d=0,7 Vu mm pojemność uŝytkowa V u 36,3 dm 3 średnica rury wzbiorczej d 4,2 mm Przyjęto minimalną średnicę rury wzbiorczej d n 20 mm Dobrano rurę wzbiorczą DN20 ¾ Reflex Obliczenie zaworu bezpieczeństwa Dobór zaworu bezpieczeństwa przeprowadzono wg PN-81/M Zawór bezpieczeństwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 222 kw. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej powinna wynosić co najmniej: m 3600 N / r = / 2163,2 = 369,45 m 3 /h 18

18 gdzie: N maksymalna moc cieplna kotła, [kw] r ciepło parowania dla p = 0,3 MPa, [kj/kg] Wymagana powierzchnia przekroju kanału dolotowego zaworu wynosi: m 369,45 A p = = = 341,70 mm 2 10*K 1 *K 2 *α*(p 1 +0,1) 10*0,51*1*0,53*(0,3+0,1) gdzie: A P obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary, [mm 2 ] m minimalna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa, [m 3 /h] ρ 1 gęstość wody, ρ 1 = 958,3 kg/m 3 przy t = 100 C K 1 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K 1 = 0,51 K 2 współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K 2 = 1,0 α - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu dla pary wodnej; α = 0,53 p 1 ciśnienie zrzutowe; p 1 = 0,3 MPa Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa: d 0 = 20,86 mm Dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR typu _1/4, d o = 27 mm. Karta katalogowa dobranego ZB znajduje się w załączniku nr 1. 19

19 III ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW INSTALACJI III.1. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ KOTŁOWNI Lp. Poz. Wyszczególnienie Producent Ilość. Kocioł z wyposaŝeniem dodatkowym 1. 1 a) Stalowy kondensacyjny kocioł grzewczy np. HOVAL 1 UltraGas 250 o mocy kw (parametry 80/60 o C), sprawność znormalizowana 107% sterownik pogodowy TopTronic T N4.1-1 obieg grzewczy z mieszaczem - 1 obieg grzewczy bez mieszacza - obieg ładujący ciepłą wodę oraz cyrkulacja Zawierający czujniki temperatury: - zewnętrznej AF200N - zasilania VF204s - zasobnika KVT 20/5/6s Króciec połączeniowy do bezpośredniego doprowadzenia powietrza z zewnątrz Syfon pod kocioł b) Automatyka Klucz modułowy 1 dla drugiego obiegu mieszacza, klucz funkcyjny 1, 1 czujnik temp.zasilania, 2 wtyczki c) Neutralizator kondensatu typ KB 23 z 12 kg granulatu Podgrzewacz wody z wyposaŝeniem dodatkowym 2. 2 Podgrzewacz c.w.u. CombiVal ER (200) np. HOVAL 1 Wydajność ciągła przy 80/60/45/10 o C = 825 l/h Wydajność początk. przy 80/60/45/10 o C = 325 l/h Ciśnienie robocze/próbne: 10/13 bar Maksymalna temperatura wody: 95 o C Zabezpieczenie instalacji kotłowej 3. 3 Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR 1915 np. SYR 1 1_1/4 p 0 =3 kpa 4. 4 Pozycja anulowana z zestawienia Zabezpieczenie stanu wody w kotle typu np. SYR Naczynie wzbiorcze N 140 litrów wraz z np. REFLEX 1 szybkozłączką SU R 1 i rurą wzbiorczą DN20 Pompy 7. 7 Pompa obiegowa zasobnika c.w.u. DN25 typu np. 1 TP 32-60/4, V=1,48 m 3 /h; p=18,1 kpa; Nel=0,05kW GRUNDFOS 8. 8 Pompa obiegowa c.o. DN25, typu MAGNA 25-60, np. 1 V=0,53 m 3 /h; p=37,3 kpa; Nel=0,05kW GRUNDFOS 9. 9 Pompa obiegowa wentylacji DN25, typu MAGNA np , V=4,87 m 3 /h; p=10,7 kpa; Nel=0,05kW GRUNDFOS Pompa obiegowa KP+AGW DN25, typu MAGNA np , V=2,91 m 3 /h; p=41,8 kpa; Nel=0,10kW GRUNDFOS Pompa cyrkulacyjna c.w.u. DN25 typu MAGNA 32-60N, V=1,189 m 3 /h; p=13,5 kpa; Nel=0,05kW np. GRUNDFOS 1 20

20 Rozdzielacze, zespoły pompowe Rozdzielacz - rura stalowa DN 150, L = 1150 mm z 3 króćcami L=100 mm: 1xDN25, 1xDN40, 3xDn50, z króćcami pod manometr, termometr oraz zawór spustowy DN Zespół pompowy z mieszaczem V-MK DN25 z zaworem regulacyjnym i siłownikiem typu V, z izolacją a Zespół pompowy bez mieszacza FL-UK DN50, z izolacją b Zespół pompowy bez mieszacza FL-UK DN40, wykonanie warsztatowe 2 np. MEIBES 1 np. MEIBES 1 np. MEIBES 1 z izolacją Armatura instalacji napełniania wodą Zawór uzupełniania instalacji c.o. typu 2128 ¾ np. SYR Zmiękczacz jonowymienny Epurosoft ES 70 np. EPURO Filtr wstępny mechaniczny typu Epuroit I-25-5 np. EPURO Zawór antyskaŝeniowy EA-RV np. 1 Honeywell WąŜ elastyczny Meiflex 1 np. MEIBES Zawór kulowy gwint. 1 np. VALVEX 5 Dopływ wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej do zasobnika Zawór bezpieczeństwa SYR 2015 ½ p 0 =3 kpa np. SYR Naczynie wzbiorcze refix DD 12 litrów np. REFLEX 1 + armatura przepływowa flowjet ¾ Zawór kulowy gwint. 2 np. VALVEX Zawór zwrotny gwint. 2 np. VALVEX Zawór kulowy gwint. wg DIN 1988 DN50 dowolny Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 DN50 dowolny 1 Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, w izolacji wg opracowania instalacji wod-kan i hydrantów Rura wielowarstwowa 63x6,0 w izolacji zimnochronnej AF-1-064; 9,5mm np. TECE / ARMACELL Rura wielowarstwowa 63x6,0 w izolacji np. TECE / 3 ciepłochronnej HT-25x060 ARMACELL Rura sanitarna PE-Xc 16x2,2 w izolacji np. TECE / 3 ciepłochronnej HT-25x018 ARMACELL Rura stalowa czarna bez szwu DN25 w izolacji dowolny 2 zimnochronnej AF-1-035; 9,0mm Armatura i pozostałe elementy Filtr siatkowy DN25 np. EFAR Filtr siatkowy DN40 np. EFAR Filtr siatkowy DN50 np. EFAR Filtr siatkowy DN65 np. EFAR Zawór kulowy wg DIN 1988 DN25 dowolny Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 DN25 dowolny

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo