ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 I. OPIS TECHNICZNY BRANśA SANITARNA 6 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Stan istniejący Rozwiązania projektowe technologia kotłowni gazowej Bilans ciepła Pomieszczenie kotłowni Kocioł Dystrybucja ciepła Zabezpieczenie instalacji Armatura i przewody Układ zmiękczający Przygotowanie c.w.u Izolacje Komin Wentylacja grawitacyjna Rozwiązania projektowe instalacja gazowa Instalacja gazowa Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych Wykonawstwo. Próby szczelności Uwagi końcowe II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 12 III. RYSUNKI Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 - rys. nr S Schemat technologiczny kotłowni gazowej - rys. nr S Rzut kotłowni, skala 1:25 - rys. nr S Przekrój A-A, skala 1:25 - rys. nr S Przekrój B-B, skala 1:25 - rys. nr S5 19 2

2 IV. Wytyczne do planu BIOZ 20 V. ZAŁĄCZNIKI Decyzja o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych Zaświadczenie o członkostwie projektanta w LOIIB Decyzja o nadaniu sprawdzającemu uprawnień budowlanych Zaświadczenie o członkostwie sprawdzającego w LOIIB Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej 28 3

3 OŚWIADCZENIE Projektanta Gorzów Wlkp., r. Ja, niŝej podpisany Wojciech Pestka (imię i nazwisko projektanta) posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LUKG/0006/PWOS/03 oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: Lubuskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zamianami) zgodnie z art. 20. tej ustawy oświadczam, Ŝe projekt budowlany: KOTŁOWNIA GAZOWA DLA POTRZEB BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UL. SIKORSKIEGO 12, KOSTRZYN NAD ODRĄ, DZ. NR 405 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyŝej. W załączeniu przedkładam: 1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie; 2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;.. (podpis projektanta) 4

4 Gorzów Wlkp., r. OŚWIADCZENIE Sprawdzającego Ja, niŝej podpisana Agnieszka ANDRZEJEWSKA (imię i nazwisko sprawdzającego) posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych LBS/0039/POOS/07 oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: Lubuskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zamianami) zgodnie z art. 20. tej ustawy oświadczam, Ŝe projekt budowlany: KOTŁOWNIA GAZOWA DLA POTRZEB BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UL. SIKORSKIEGO 12, KOSTRZYN NAD ODRĄ, DZ. NR 405 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyŝej. W załączeniu przedkładam: 1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie; 2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;.. (podpis sprawdzającego) 5

5 I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA POTRZEB BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO 1. Podstawa opracowania 1. Projekt architektoniczno budowlany budynku; 2. Projekt instalacji sanitarnych; 3. Inwentaryzacja pomieszczenia technicznego węzła cieplnego - kotłowni; 4. Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej; 5. Uzgodnienia ze zleceniodawcą; 6. Wizja lokalna; 7. Obowiązujące normy i przepisy. 2. Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowanie jest projekt kotłowni gazowej oraz instalacji przygotowania ciepłej wody uŝytkowej dla potrzeb obiektu usługowo-handlowego przy ul. Sikorskiego 12 w Kostrzynie n/odrą. Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem: projekt technologii kotłowni gazowej wraz z instalacją spalinową i wentylacyjną; projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla kotła gazowego; projekt instalacji przygotowania c.w.u.; projekt instalacji aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej. 3. Stan istniejący Obiekt, dla którego projektowana jest kotłownia gazowa to istniejący pawilon handlowy. Obiekt zasilany był w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Z uwagi na wyniki analiz budŝetu w zakresie eksploatacji budynku Inwestor postanowił o zmianie źródła ciepła z węzła cieplnego na kocioł gazowy. Istniejący węzeł c.o. i c.w.u. planuje się zdemontować, istniejące rozdzielacze zostaną rozbudowane o dodatkowe obiegi. Zdemontować naleŝy takŝe istniejący podgrzewacz c.w.u. wraz ze zniszczonym układem zabezpieczającym. W ramach zmian instalacyjnych nie planuje się wykonania Ŝadnych robót polegających na przebudowie części budynku (tym samym zmianie sposobu uŝytkowania części obiektu) Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Pomieszczenie techniczne uŝytkowane jako węzeł cieplny spełnia wszelkie wymagania stawiane dla projektowanej kotłowni gazowej zmiany instalacyjne stanowią niniejsze opracowanie. Budowa przyłącza gazu do pomieszczenia kotłowni stanowi odrębną inwestycję i odrębne opracowanie projektowe. 4. Rozwiązania projektowe technologia kotłowni gazowej Uzgodniono z Inwestorem zastosowanie jednego kotła kondensacyjnego zasilanego gazem ziemnym, pracującym w technice niskotemperaturowej,. Parametry pracy kotłowni 80/60 C. 6

6 4.1 Bilans ciepła Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowana kotłownia zasilać będzie następujące obiegi: - obieg c.o. biur (istn.) zapotrzebowanie 28,0kW; - obieg nagrzewnic w części rozbudowywanej, pracujący tylko w przypadku awarii lub postoju instalacji grzewczej z odzysku ciepła urządzeń chłodniczych zapotrzebowanie 27,0kW; - przygotowanie c.w.u. zapotrzebowanie 38,0kW (wg danych katalogowych). Obieg nagrzewnic w części rozbudowywanej ma charakter układu awaryjnego, więc nie ujęto go w ostatecznym bilansie do doboru wielkości kotła. Łączna wydajność kotłowni nie moŝe być mniejsza, niŝ 66kW. 4.2 Pomieszczenie kotłowni Na kotłownię projektuje się wykorzystać istniejące pomieszczenie węzła c.o. W pomieszczeniu kotłowni naleŝy wykonać otwory dla instalacji spalinowej i wentylacyjnej. Przez pomieszczenie nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nieprzeznaczone dla kotłowni. Pomieszczenie jest wyposaŝone w instalację wodociągową oraz instalację kanalizacyjną z wpustami podłogowymi, projektuje się montaŝ umywalki z odprowadzenie do studni schładzającej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r ( Dz.U. 80/2006, poz.563 ) w kotłowni winien się znajdować sprzęt gaśniczy: - koc gaśniczy; - gaśnica śniegowa około 6 kg lub o równorzędnym działaniu gaśniczym; - drzwi do kotłowni EI 30, ściana i strop EI 60; - przejścia instalacyjne o średnicy powyŝej 4 cm przez ściany i strop kotłowni powinny mieć zabezpieczenie p.poŝ. EI Kocioł Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła do ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej zaprojektowano naścienny kondensacyjny kocioł gazowy (z zamkniętą komorą spalania), jednofunkcyjny, typ VITODENS 200-W WB2B o wydajności maksymalnej 72,6kW (parametr 80/60st.C, zuŝycie paliwa gazowego E 7,94mn 3 /h), wyposaŝony ponadstandardowo w zestaw przyłączeniowy do zasobnika c.w.u. - VIESSMANN. Zastosowany kocioł posiada modulowany palnik cylindryczny MatriX z wymiennikiem o wysokiej sprawności i niskiej emisji substancji szkodliwych, regulator pogodowy Vitotronic, jest urządzeniem o kompaktowych wymiarach, prostym w montaŝu i konserwacji. Jako zabezpieczenie kotła projektuje się: - membranowy zawór bezpieczeństwa dn20, nastawa 3,0bar; - układ sprzęgła hydraulicznego o wydajności 65kW jako element odciąŝający kocioł (zabezpieczenie przed zbyt duŝym przepływem); - układ pompowy obiegu kotłowego [poz. 1.6]. 4.4 Dystrybucja ciepła Ciepło wytworzone w kotle jest przekazywana do obiegów poprzez układ rozdzielaczy c.o. Przepływ przez rozdzielacze zapewni praca pompy układu obiegowego 7

7 [poz. 2.4] oraz obejście hydrauliczne z zaworem nadmiarowo-upustowym [poz.2.9]. Obiegi na istniejących rozdzielaczach projektuje się pozostawić bez zmian, za wyjątkiem zastosowania zaworów regulacyjnych na powrotach. Dotychczasowy sposób regulacji polegający na przymknięciu zaworów kulowych jest niedopuszczalny i prowadzi do szybkiego zuŝycia uszczelnienia kuli. Istniejące zawory kulowe równieŝ naleŝy wymienić na nowe. Rozdzielacze zasilać będą następujące obiegi: a) c.o. biura (istniejące dwa obiegi dn32) zapotrzebowanie 28,0kW; b) c.o. nagrzewnic w części rozbudowywanej (proj. dn25) zapotrzebowanie 27,0kW; Istniejący obieg urządzeń wentylacyjnych w części istniejącej obiektu handlowego (dn65) nie będzie wykorzystywany zgodnie z decyzją Inwestora. Przepływ czynnika grzewczego w obiegach instalacji c.o. biur zapewniony będzie pracą głównej pompy obiegowej [poz.2.4] typ UPS F, która załączana będzie automatycznie wraz z uruchomieniem kotła. Obieg c.o. nagrzewnic w części rozbudowywanej wyposaŝony będzie we własną pompę obiegową typ UPS , która będzie załączana ręcznie. 4.5 Zabezpieczenie instalacji W celu zabezpieczenia instalacji c.o. projektuje się wykorzystać istniejące naczynia wzbiorcze N80 prod. Reflex. Urządzenia poddać kontroli technicznej, wykonać niezbędne prace konserwacyjne. Zanieczyszczenia zładu będą usuwane przy pomocy filtrów siatkowych zamontowanych na instalacji. NaleŜy regularnie sprawdzać stopień zanieczyszczenia poprzez analizę róŝnicy ciśnień przed i za filtrem przy pomocy zaprojektowanych manometrów z rurkami sygnałowymi. 4.6 Armatura i przewody Instalacje w kotłowni naleŝy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-90/H Rurociągi prowadzić w sposób umoŝliwiający dostęp do urządzeń oraz bezpieczne przejścia. Przewody prowadzić ze spadkiem 3 w kierunku odwodnień. Armatura wg wykazu na ciśnienia min. 0.6 MPa i posiadającą atesty do stosowania. Rury spustowe z zaworów bezpieczeństwa sprowadzić nad kratki ściekowe. Zmiany kierunków rurociągów naleŝy wykonać przy pomocy łuków gładkich o promieniu R=1,5 DN. Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w rurach ochronnych. MontaŜ armatury kontrolno pomiarowej naleŝy przeprowadzić po zakończeniu montaŝu urządzeń, przepłukaniu kotła i wstępnej próbie wodnej instalacji. Znakowanie przewodów wykonać wg PN-66/H Na wszystkich rurociągach wykonać strzałki w widocznych miejscach oznaczając kierunek przepływu. 4.7 Układ zmiękczający W skład układu zmiękczającego wodę do celów uzupełniania zładu wchodzą urządzenia: zmiękczacz wody typ AQUAHOME 10 o wydajności 1,1m 3 /h - VIESSMANN; zawór kulowy odcinający dn15-4szt. zawór zwrotny antyskaŝeniowy typ EA dn15; 8

8 przewód elastyczny 1/2" l=30cm; zawór poboru próbek dn20-2szt. 4.8 Przygotowanie c.w.u. Ciepła woda uŝytkowa w przedmiotowym obiekcie będzie wykorzystywana do celów sanitarnych oraz technologicznych przy rozbiorze mięsa. Dobrano pionowy pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o pojemności 500 litrów, w wykonaniu ze stali nierdzewnej, typ VITOCELL-300-V EVI Viessmann. Przy załoŝonych parametrach pracy instalacji c.o. 80/60 C zaprojektowany podgrzewacz pozwoli osiągnąć wydajność c.w.u. o temperaturze 60 C na poziomie 700l/h. Podgrzewacz posiada węŝownicę grzewczą, która podłączona będzie do zestawu przyłączeniowego zamontowanego na kotle c.o. z pompą obiegową UPS Zasilanie w wodę zimną wykonać z zastosowaniem przepływowego naczynia wzbiorczego (jako zabezpieczenie podgrzewacza) typ DT5-60 REFLEX oraz zamontować membranowy zawór bezpieczeństwa do wody zimnej dn20 nastawa 6,0bar. Cyrkulację ciepłej wody zapewni zastosowanie pompy cyrkulacyjnej typ UP BUT, wyposaŝonej w zegar sterujący. 4.9 Izolacje Przewody i rozdzielacze z rur stalowych czarnych naleŝy, po oczyszczeniu z rdzy szczotkami drucianymi, pomalować dwukrotnie farba podkładowa, przeciwrdzewna UNIKOR lub inna o podobnych własnościach. Kolorystyka przewodów dowolna z uwagą j.n.: Kolor Ŝółty zastrzeŝony jest dla instalacji gazu ziemnego. Wszystkie przewody c.o., rozdzielacze, przewody zimnej i ciepłej wody, naleŝy zaizolować termicznie wg normy: PN-B lipiec 2000 (Ogrzewnictwo i ciepłownictwo izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - wymagania i badania odbiorcze). Projektowana jest izolacja wszystkich przewodów instalacji c.o. i wodociągowych otulinami z pianki pianki polietylenowej z wzdłuŝnym nacięciem typu Thermaflex FRZ o grubości ścianki 30mm Komin Projektuje się układ spalinowo-powietrzny ze stali nierdzewnej do kotłów kondensacyjnych φ150/100mm, w skład którego wchodzą: - króciec przyłączeniowy z rewizją, - rura przewodowa l=1000mm - 3szt. - parasol; - rozeta ochronna. Pod kotłem zainstalować neutralizator skroplin z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej Wentylacja grawitacyjna Pomieszczenie posiada istniejącą wentylację grawitacyjną wywiewną w postaci wywietrzaka dachowego dn160. Wielkość wywietrzaka jest wystarczająca dla potrzeb kotłowni z kotłem z zamkniętą komorą spalania. 9

9 Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia projektuje się wykonać poprzez zamontowanie w drzwiach zewnętrznych kraty nawiewnej o wymiarach mm. Kratę zamontować na wysokości 20cm nad poziomem terenu. 5. Rozwiązania projektowe instalacja gazowa Projektowana jest instalacja gazowa, która zasilać będzie naścienny kondensacyjny kocioł gazowy (z zamkniętą komorą spalania), jednofunkcyjny, typ VITODENS 200-W WB2B o wydajności maksymalnej 72,6kW (parametr 80/60st.C, zuŝycie paliwa gazowego E 7,94mn 3 /h) prod. VIESSMANN. 5.1 Instalacja gazowa Instalacja gazowa niskiego ciśnienia od szafki gazomierza do kotła wykonana jest z rur stalowych dn32 i dn25 czarnych, ze szwem lub bez szwu, łączonych przez spawanie lub na gwint uszczelniony szczeliwem (zgodnie z Dz. U. Nr75, 163 pkt.4). Wszystkie połączenia wykonać tak, aby była zapewniona szczelność przy wykonywanej próbie ciśnieniowej na 0,6 MPa. Przed kotłem naleŝy zamontować kurek odcinający do gazu dn32 oraz filtr siatkowy do gazu dn Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych Pomieszczenie kotłowni będzie wyposaŝone w Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych prod. ALKASTER, składający się z: CS8X - centrala sterująca; DEM-08 - detektor metanu zamontowany pod sufitem kotłowni; STZ-08 - sterownik zaworu odcinającego zamontowany w szafce gazowej; SOA-08 - sygnalizator optoakustyczny zamontowany na ścianie zewnętrznej; Zawór klapowy automatyczny, typ MAG dn25 PN16, wyzwalany elektromagnetycznie; W przypadku wypływu gazu następuje automatyczne odcięcie dopływu gazu z sieci oraz wyzwolenie alarmu optycznego i akustycznego. Konstrukcja zaworu MAG wymusza jedynie świadome, ręczne ponowne otwarcie. 5.3 Wykonawstwo. Próby szczelności Wewnętrzną instalację gazową naleŝy prowadzić na uchwytach dystansowych w min. odl. 2,5 cm od sufitu i ścian, prowadząc je wyłącznie pod stropem. Przy przejściach przez przegrody budowlane rury naleŝy prowadzić w stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych pianką lub masą uszczelniającą prod. HILTI, posiadającą stosowane dopuszczenia do stosowania. Po wykonaniu instalacji gazowej, naleŝy ją poddać próbom ciśnieniowym na szczelność instalacji, przy uŝyciu spręŝonego powietrza j/n: przedmuchanie instalacji gazowej - przy zamkniętych kurkach odcinających, w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych ok. 1,0 atm (0,1 MPa). próba szczelności instalacji gazowej przy zamkniętych kurkach odcinających przed przyborami gazowymi na ciś. ok. 760 mm Hg w czasie ok. 30 min. 10

10 próba szczelności instalacji gazowej przy otwartych kurkach odcinających i po uprzednim obniŝeniu wartości ciśnienia do wielkości min. 50 mm Hg w czasie ok. 30 min. Włączony manometr precyzyjny nie powinien wskazywać spadku ciśnienia. Po wykonaniu prób, całość instalacji pomalować dwukrotnie farbą ftalową, antykorozyjną. Przeprowadzenie prób ciśnieniowych leŝy w gestii wykonawcy instalacji w obecności inwestora i przedstawiciela dostawcy gazu, który sporządza protokół odbioru instalacji, uprawniający do zawarcia umowy na dostawę gazu. Przewód prowadzony przez pomieszczenia biurowe naleŝy zabezpieczyć korytkiem instalacyjnym plastikowym. W trakcie wykonywania instalacji gazowej obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dziennik Ustaw nr 75z dnia 15/06/02 poz. 690 z późniejszymi zmianami. UWAGA!!! wykonanie instalacji gazowej naleŝy zlecić w wyspecjalizowanym zakładzie instalacyjnym, posiadającym koncesję na wykonawstwo instalacji sanitarnych w tym gazowych, a pracownik kierujący robotami winien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe zgodnie z Dz. U. Nr 89, poz.414 z 1994 r. (Ustawa z dnia ). zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podłączenia, naleŝy montować przybory gazowe, przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ-50 o niskim ciśnieniu za reduktorem. 6. Uwagi końcowe Roboty wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych z 2003 roku Roboty wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal Zeszyt 7: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z 2003 roku Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa 1994 r. Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu naleŝy uzgodnić z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Przy wykonaniu robót naleŝy uwzględnić obowiązujące przepisy i normy polskie, a w szczególności: Dziennik Ustaw nr 75/02 z dnia 15/06/02 poz. 690 z późniejszymi zmianami jako Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Gorzów Wlkp roku Opracował: mgr inŝ. Wojciech Pestka uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LUKG/0006/PWOS/03 11

11 II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ Lp. Nazwa Ilość Producent/Dostawca 1.1 naścienny kondensacyjny kocioł gazowy, jednofunkcyjny, typ VITODENS 200-W WB2B o wydajności maksymalnej 72,6kW (parametr 80/60st.C, zuŝycie paliwa gazowego E 1 VIESSMANN 7,94mn3/h), wyposaŝony ponadstandardowo w zestaw przyłączeniowy do zasobnika c.w.u. 1.2 membranowy zawór bezpieczeństwa dn20 - nastawa 3,0 bar -; 1 FLAMCO FLOPRESS 1.3 termometr 0 120st.C 2 WIKA 1.4 manometr tarczowy 0 1,0MPa z kurkiem podmanometrycznym 1 WIKA 1.5 pompa obiegowa ładowania zasobnika c.w.u. typ UPS GRUNDFOS 1.6 pompa obiegowa c.o. typ UPS GRUNDFOS 1.7 przeponowe naczynie wzbiorcze N80 (istniejące urządzenia, REFLEX zdemontowane z działającej instalacji, zamontować po 2 (istniejące) pozytywnej ocenie technicznej) 1.8 zawór kulowy odcinający dn25 3 HERZ 1.9 zawór kulowy odcinający dn32 3 HERZ 1.10 filtr siatkowy gwintowy dn32 1 HERZ 1.11 filtr siatkowy gwintowy dn25 1 HERZ 1.12 manometr tarczowy 0 1,0MPa z 2 kurkami podmanometrycznymi (do pomiaru w dwóch punktach) 2 WIKA 1.13 filtr siatkowy do gazu, gwintowy dn32 1 PERFEXIM 1.14 zawór kulowy odcinający do gazu dn32 1 PERFEXIM 1.15 układ spalinowo-powietrzny do kotłów kondensacyjnych φ110/150mm składający się z: - króciec przyłączeniowy z rewizją, - rura przewodowa l=1000mm - 3szt. - parasol; - rozeta ochronna; 1 VIESSMANN 2.1 sprzęgło hydrauliczne dla wydajności 65,0kW 1 VIESSMANN 2.2 odpowietrznik automatyczny 3/8 1 HERZ 2.3 zawór kulowy spustowy dn20 1 HERZ 2.4 pompa obiegowa c.o. typ UPS F 1 GRUNDFOS 2.5 zawór zwrotny gwintowy dn40 1 HERZ 2.6 filtr siatkowy gwintowy dn40 1 HERZ 2.7 zawór kulowy odcinający dn40 4 WIKA 2.8 manometr tarczowy 0 1,0MPa z 2 kurkami podmanometrycznymi (do pomiaru w dwóch punktach) 1 WIKA 2.9 zawór nadmiarowo-upustowy dn20 (nastawa 50kPa) 1 HERZ 3.1 istniejący rozdzielacz zasilania dn100 1 istn. 3.2 istniejący rozdzielacz powrotu dn100 1 istn. 3.3 zawór kulowy spustowy dn20 2 HERZ 3.4 termometr 0 120st.C 2 WIKA 3.5 manometr tarczowy 0 1,0MPa z kurkiem podmanometrycznym 2 WIKA 4.1 pompa obiegu grzewczego typ UPS GRUNDFOS 4.2 zawór zwrotny gwintowy dn25 1 HERZ 4.3 zawór kulowy odcinający dn25 3 HERZ 4.4 zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR dn25 1 OVENTROP 4.5 manometr tarczowy 0 1,0MPa z kurkiem podmanometrycznym 2 WIKA 5.1 zawór kulowy odcinający dn32 4 HERZ 12

12 5.2 zawór kulowy odcinający dn65 2 HERZ 5.3 zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR dn20 2 OVENTROP 5.4 zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR dn40 OVENTROP 5.5 manometr tarczowy 0 1,0MPa z kurkiem podmanometrycznym 3 WIKA 6.1 pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. typ VITOCELL-300-V o pojemności 500 litrów 1 VIESSMANN 6.2 membranowy zawór bezpieczeństwa do wody dn20; nastawa 0,6MPa 1 SYR 6.3 przeponowe, przepływowe naczynie wzbiorcze do wody typ DT REFLEX 6.4 zawór zwrotny gwintowy dn25 1 HERZ 6.5 zawór kulowy odcinający dn25 1 HERZ 6.6 manometr tarczowy 0 1,0MPa z kurkiem podmanometrycznym 1 WIKA 6.7 zawór kulowy spustowy dn20 1 HERZ 6.8 pompa cyrkulacji c.w.u. typ UP BUT 1 GRUNDFOS 6.9 zawór zwrotny gwintowy dn20 1 HERZ 6.10 zawór kulowy odcinający dn20 1 HERZ 6.11 termometr 0 120st.C 1 WIKA 7.1 zmiękczacz wody typ AQUAHOME 10 o wydajności 1,1m3/h 1 VIESSMANN 7.2 zawór kulowy odcinający dn15 4 HERZ 7.3 zawór zwrotny antyskaŝeniowy typ EA dn15 1 SOCLA 7.4 przewód elastyczny 1/2" l=30cm 1 VALVEX 7.5 zawór poboru próbek dn20 2 HERZ 8.1 centrala układu detekcji gazu CS8X 1 ALKASTER 8.2 detektor montowany na suficie pomieszczenia typ DEM-08 1 ALKASTER 8.3 sygnalizator opto-akustyczny SOA-08 1 ALKASTER 8.4 zawór klapowy, automatyczny do gazu MAG dn25 ze sterownikiem STZ-08 1 ALKASTER 13

13 III. RYSUNKI 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 BIURO PROJEKTÓW KOTŁOWNIA GAZOWA DLA POTRZEB BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO VORTEX mgr inŝ. Wojciech Pestka ul. Wyszyńskiego 106/ Gorzów Wlkp. tel./fax IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: KOTŁOWNIA GAZOWA DLA POTRZEB BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UL. SIKORSKIEGO 12; KOSTRZYN NAD ODRĄ, DZ. NR 405 Nazwa i adres inwestora: FUKSJA Sp. z o.o. ul. Sikorskiego Kostrzyn n/odrą Imię i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inŝ. Wojciech Pestka ul. Wyszyńskiego 106/ Gorzów Wlkp. 20

20 Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. BIOZ, gdy w trakcie realizacji obiektu będą wykonywane roboty budowlane, o których mowa art.21a ust.2 Prawa Budowlanego. Szczegółowy zakres robót podany został w Dz.U Nr 120 poz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres i kolejność wykonywania robót budowlanych: - prace przygotowawcze; - przebicia w ścianach; Zakres i kolejność wykonywania robót instalacyjnych: - montaŝ kotła; - montaŝ rurociągów i armatury; - zabezpieczenie antykorozyjne; - montaŝ automatycznego układu detekcji gazu; - montaŝ wewnętrznej instalacji gazowej; - montaŝ okablowania, automatyki; - próby szczelności; - uruchomienie kotłowni, regulacja; 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na terenie inwestycji znajdują się: - instalacja elektryczna, - instalacja wodociągowa, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - oświetlenie, 3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Na terenie działki nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 4. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych W trakcie wykonywania niŝej wymienionych robot wystąpią największe zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia: - wykonanie przekuć w ścianach; - prace prowadzone na wysokościach; - spawanie gazowe; - spawanie elektryczne; - przedmuchiwanie instalacji spręŝonym powietrzem; - próby ciśnieniowe, próby na gorąco; - czynności regulacyjne na działających instalacjach. 21

21 Przed przystąpieniem do wykonywania wyŝej wymienionych prac Kierownik Robót jest zobowiązany przeszkolić pracowników (szkolenie stanowiskowe) oraz dopilnować oznakowania i zabezpieczenia wymienionych wyŝej stref robót. 5. Sposoby prowadzenia instruktaŝu pracowników Przy wykonywaniu robót muszą być przestrzegane przepisy ujęte w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U nr 118, poz. 1263). W trakcie wykonywania prac na połączeniu z obiektami czynnymi lub w obrębie czynnych instalacji i obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami. Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy musza zostać przeszkoleni w zakresie BHP szkolenie stanowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki placu budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzętu p.poŝ., punktów poboru wody, dróg ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzają kierownicy robót. Wszyscy pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenia z zakresu BHP. 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z inwestycją nie występują strefy szczególnego zagroŝenia zdrowia. Opracował: mgr inŝ. Wojciech Pestka Gorzów Wlkp roku 22

22 V. ZAŁĄCZNIKI 23

23 24

24 25

25 26

26 27

27 28

28 29

29 30

30 31

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ADRES: 38-307 SĘKOWA, MĘCINA WIELKA 47 INWESTOR : URZĄD GMINY SĘKOWA 38-307 SĘKOWA PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT BUDOWY SALIGIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM INSTALACJE SANITARNE Adres obiektu: Gm. Krzemieniewo, m Nowy Belęcin, działka nr ewid. 292 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo