ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 I. OPIS TECHNICZNY BRANśA SANITARNA 6 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Stan istniejący Rozwiązania projektowe technologia kotłowni gazowej Bilans ciepła Pomieszczenie kotłowni Kocioł Dystrybucja ciepła Zabezpieczenie instalacji Armatura i przewody Układ zmiękczający Przygotowanie c.w.u Izolacje Komin Wentylacja grawitacyjna Rozwiązania projektowe instalacja gazowa Instalacja gazowa Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych Wykonawstwo. Próby szczelności Uwagi końcowe II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 12 III. RYSUNKI Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 - rys. nr S Schemat technologiczny kotłowni gazowej - rys. nr S Rzut kotłowni, skala 1:25 - rys. nr S Przekrój A-A, skala 1:25 - rys. nr S Przekrój B-B, skala 1:25 - rys. nr S5 19 2

2 IV. Wytyczne do planu BIOZ 20 V. ZAŁĄCZNIKI Decyzja o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych Zaświadczenie o członkostwie projektanta w LOIIB Decyzja o nadaniu sprawdzającemu uprawnień budowlanych Zaświadczenie o członkostwie sprawdzającego w LOIIB Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej 28 3

3 OŚWIADCZENIE Projektanta Gorzów Wlkp., r. Ja, niŝej podpisany Wojciech Pestka (imię i nazwisko projektanta) posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LUKG/0006/PWOS/03 oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: Lubuskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zamianami) zgodnie z art. 20. tej ustawy oświadczam, Ŝe projekt budowlany: KOTŁOWNIA GAZOWA DLA POTRZEB BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UL. SIKORSKIEGO 12, KOSTRZYN NAD ODRĄ, DZ. NR 405 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyŝej. W załączeniu przedkładam: 1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie; 2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;.. (podpis projektanta) 4

4 Gorzów Wlkp., r. OŚWIADCZENIE Sprawdzającego Ja, niŝej podpisana Agnieszka ANDRZEJEWSKA (imię i nazwisko sprawdzającego) posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych LBS/0039/POOS/07 oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: Lubuskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zamianami) zgodnie z art. 20. tej ustawy oświadczam, Ŝe projekt budowlany: KOTŁOWNIA GAZOWA DLA POTRZEB BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UL. SIKORSKIEGO 12, KOSTRZYN NAD ODRĄ, DZ. NR 405 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyŝej. W załączeniu przedkładam: 1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie; 2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;.. (podpis sprawdzającego) 5

5 I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA POTRZEB BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO 1. Podstawa opracowania 1. Projekt architektoniczno budowlany budynku; 2. Projekt instalacji sanitarnych; 3. Inwentaryzacja pomieszczenia technicznego węzła cieplnego - kotłowni; 4. Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej; 5. Uzgodnienia ze zleceniodawcą; 6. Wizja lokalna; 7. Obowiązujące normy i przepisy. 2. Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowanie jest projekt kotłowni gazowej oraz instalacji przygotowania ciepłej wody uŝytkowej dla potrzeb obiektu usługowo-handlowego przy ul. Sikorskiego 12 w Kostrzynie n/odrą. Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem: projekt technologii kotłowni gazowej wraz z instalacją spalinową i wentylacyjną; projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla kotła gazowego; projekt instalacji przygotowania c.w.u.; projekt instalacji aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej. 3. Stan istniejący Obiekt, dla którego projektowana jest kotłownia gazowa to istniejący pawilon handlowy. Obiekt zasilany był w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Z uwagi na wyniki analiz budŝetu w zakresie eksploatacji budynku Inwestor postanowił o zmianie źródła ciepła z węzła cieplnego na kocioł gazowy. Istniejący węzeł c.o. i c.w.u. planuje się zdemontować, istniejące rozdzielacze zostaną rozbudowane o dodatkowe obiegi. Zdemontować naleŝy takŝe istniejący podgrzewacz c.w.u. wraz ze zniszczonym układem zabezpieczającym. W ramach zmian instalacyjnych nie planuje się wykonania Ŝadnych robót polegających na przebudowie części budynku (tym samym zmianie sposobu uŝytkowania części obiektu) Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Pomieszczenie techniczne uŝytkowane jako węzeł cieplny spełnia wszelkie wymagania stawiane dla projektowanej kotłowni gazowej zmiany instalacyjne stanowią niniejsze opracowanie. Budowa przyłącza gazu do pomieszczenia kotłowni stanowi odrębną inwestycję i odrębne opracowanie projektowe. 4. Rozwiązania projektowe technologia kotłowni gazowej Uzgodniono z Inwestorem zastosowanie jednego kotła kondensacyjnego zasilanego gazem ziemnym, pracującym w technice niskotemperaturowej,. Parametry pracy kotłowni 80/60 C. 6

6 4.1 Bilans ciepła Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowana kotłownia zasilać będzie następujące obiegi: - obieg c.o. biur (istn.) zapotrzebowanie 28,0kW; - obieg nagrzewnic w części rozbudowywanej, pracujący tylko w przypadku awarii lub postoju instalacji grzewczej z odzysku ciepła urządzeń chłodniczych zapotrzebowanie 27,0kW; - przygotowanie c.w.u. zapotrzebowanie 38,0kW (wg danych katalogowych). Obieg nagrzewnic w części rozbudowywanej ma charakter układu awaryjnego, więc nie ujęto go w ostatecznym bilansie do doboru wielkości kotła. Łączna wydajność kotłowni nie moŝe być mniejsza, niŝ 66kW. 4.2 Pomieszczenie kotłowni Na kotłownię projektuje się wykorzystać istniejące pomieszczenie węzła c.o. W pomieszczeniu kotłowni naleŝy wykonać otwory dla instalacji spalinowej i wentylacyjnej. Przez pomieszczenie nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nieprzeznaczone dla kotłowni. Pomieszczenie jest wyposaŝone w instalację wodociągową oraz instalację kanalizacyjną z wpustami podłogowymi, projektuje się montaŝ umywalki z odprowadzenie do studni schładzającej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r ( Dz.U. 80/2006, poz.563 ) w kotłowni winien się znajdować sprzęt gaśniczy: - koc gaśniczy; - gaśnica śniegowa około 6 kg lub o równorzędnym działaniu gaśniczym; - drzwi do kotłowni EI 30, ściana i strop EI 60; - przejścia instalacyjne o średnicy powyŝej 4 cm przez ściany i strop kotłowni powinny mieć zabezpieczenie p.poŝ. EI Kocioł Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła do ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej zaprojektowano naścienny kondensacyjny kocioł gazowy (z zamkniętą komorą spalania), jednofunkcyjny, typ VITODENS 200-W WB2B o wydajności maksymalnej 72,6kW (parametr 80/60st.C, zuŝycie paliwa gazowego E 7,94mn 3 /h), wyposaŝony ponadstandardowo w zestaw przyłączeniowy do zasobnika c.w.u. - VIESSMANN. Zastosowany kocioł posiada modulowany palnik cylindryczny MatriX z wymiennikiem o wysokiej sprawności i niskiej emisji substancji szkodliwych, regulator pogodowy Vitotronic, jest urządzeniem o kompaktowych wymiarach, prostym w montaŝu i konserwacji. Jako zabezpieczenie kotła projektuje się: - membranowy zawór bezpieczeństwa dn20, nastawa 3,0bar; - układ sprzęgła hydraulicznego o wydajności 65kW jako element odciąŝający kocioł (zabezpieczenie przed zbyt duŝym przepływem); - układ pompowy obiegu kotłowego [poz. 1.6]. 4.4 Dystrybucja ciepła Ciepło wytworzone w kotle jest przekazywana do obiegów poprzez układ rozdzielaczy c.o. Przepływ przez rozdzielacze zapewni praca pompy układu obiegowego 7

7 [poz. 2.4] oraz obejście hydrauliczne z zaworem nadmiarowo-upustowym [poz.2.9]. Obiegi na istniejących rozdzielaczach projektuje się pozostawić bez zmian, za wyjątkiem zastosowania zaworów regulacyjnych na powrotach. Dotychczasowy sposób regulacji polegający na przymknięciu zaworów kulowych jest niedopuszczalny i prowadzi do szybkiego zuŝycia uszczelnienia kuli. Istniejące zawory kulowe równieŝ naleŝy wymienić na nowe. Rozdzielacze zasilać będą następujące obiegi: a) c.o. biura (istniejące dwa obiegi dn32) zapotrzebowanie 28,0kW; b) c.o. nagrzewnic w części rozbudowywanej (proj. dn25) zapotrzebowanie 27,0kW; Istniejący obieg urządzeń wentylacyjnych w części istniejącej obiektu handlowego (dn65) nie będzie wykorzystywany zgodnie z decyzją Inwestora. Przepływ czynnika grzewczego w obiegach instalacji c.o. biur zapewniony będzie pracą głównej pompy obiegowej [poz.2.4] typ UPS F, która załączana będzie automatycznie wraz z uruchomieniem kotła. Obieg c.o. nagrzewnic w części rozbudowywanej wyposaŝony będzie we własną pompę obiegową typ UPS , która będzie załączana ręcznie. 4.5 Zabezpieczenie instalacji W celu zabezpieczenia instalacji c.o. projektuje się wykorzystać istniejące naczynia wzbiorcze N80 prod. Reflex. Urządzenia poddać kontroli technicznej, wykonać niezbędne prace konserwacyjne. Zanieczyszczenia zładu będą usuwane przy pomocy filtrów siatkowych zamontowanych na instalacji. NaleŜy regularnie sprawdzać stopień zanieczyszczenia poprzez analizę róŝnicy ciśnień przed i za filtrem przy pomocy zaprojektowanych manometrów z rurkami sygnałowymi. 4.6 Armatura i przewody Instalacje w kotłowni naleŝy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-90/H Rurociągi prowadzić w sposób umoŝliwiający dostęp do urządzeń oraz bezpieczne przejścia. Przewody prowadzić ze spadkiem 3 w kierunku odwodnień. Armatura wg wykazu na ciśnienia min. 0.6 MPa i posiadającą atesty do stosowania. Rury spustowe z zaworów bezpieczeństwa sprowadzić nad kratki ściekowe. Zmiany kierunków rurociągów naleŝy wykonać przy pomocy łuków gładkich o promieniu R=1,5 DN. Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w rurach ochronnych. MontaŜ armatury kontrolno pomiarowej naleŝy przeprowadzić po zakończeniu montaŝu urządzeń, przepłukaniu kotła i wstępnej próbie wodnej instalacji. Znakowanie przewodów wykonać wg PN-66/H Na wszystkich rurociągach wykonać strzałki w widocznych miejscach oznaczając kierunek przepływu. 4.7 Układ zmiękczający W skład układu zmiękczającego wodę do celów uzupełniania zładu wchodzą urządzenia: zmiękczacz wody typ AQUAHOME 10 o wydajności 1,1m 3 /h - VIESSMANN; zawór kulowy odcinający dn15-4szt. zawór zwrotny antyskaŝeniowy typ EA dn15; 8

8 przewód elastyczny 1/2" l=30cm; zawór poboru próbek dn20-2szt. 4.8 Przygotowanie c.w.u. Ciepła woda uŝytkowa w przedmiotowym obiekcie będzie wykorzystywana do celów sanitarnych oraz technologicznych przy rozbiorze mięsa. Dobrano pionowy pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o pojemności 500 litrów, w wykonaniu ze stali nierdzewnej, typ VITOCELL-300-V EVI Viessmann. Przy załoŝonych parametrach pracy instalacji c.o. 80/60 C zaprojektowany podgrzewacz pozwoli osiągnąć wydajność c.w.u. o temperaturze 60 C na poziomie 700l/h. Podgrzewacz posiada węŝownicę grzewczą, która podłączona będzie do zestawu przyłączeniowego zamontowanego na kotle c.o. z pompą obiegową UPS Zasilanie w wodę zimną wykonać z zastosowaniem przepływowego naczynia wzbiorczego (jako zabezpieczenie podgrzewacza) typ DT5-60 REFLEX oraz zamontować membranowy zawór bezpieczeństwa do wody zimnej dn20 nastawa 6,0bar. Cyrkulację ciepłej wody zapewni zastosowanie pompy cyrkulacyjnej typ UP BUT, wyposaŝonej w zegar sterujący. 4.9 Izolacje Przewody i rozdzielacze z rur stalowych czarnych naleŝy, po oczyszczeniu z rdzy szczotkami drucianymi, pomalować dwukrotnie farba podkładowa, przeciwrdzewna UNIKOR lub inna o podobnych własnościach. Kolorystyka przewodów dowolna z uwagą j.n.: Kolor Ŝółty zastrzeŝony jest dla instalacji gazu ziemnego. Wszystkie przewody c.o., rozdzielacze, przewody zimnej i ciepłej wody, naleŝy zaizolować termicznie wg normy: PN-B lipiec 2000 (Ogrzewnictwo i ciepłownictwo izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - wymagania i badania odbiorcze). Projektowana jest izolacja wszystkich przewodów instalacji c.o. i wodociągowych otulinami z pianki pianki polietylenowej z wzdłuŝnym nacięciem typu Thermaflex FRZ o grubości ścianki 30mm Komin Projektuje się układ spalinowo-powietrzny ze stali nierdzewnej do kotłów kondensacyjnych φ150/100mm, w skład którego wchodzą: - króciec przyłączeniowy z rewizją, - rura przewodowa l=1000mm - 3szt. - parasol; - rozeta ochronna. Pod kotłem zainstalować neutralizator skroplin z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej Wentylacja grawitacyjna Pomieszczenie posiada istniejącą wentylację grawitacyjną wywiewną w postaci wywietrzaka dachowego dn160. Wielkość wywietrzaka jest wystarczająca dla potrzeb kotłowni z kotłem z zamkniętą komorą spalania. 9

9 Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia projektuje się wykonać poprzez zamontowanie w drzwiach zewnętrznych kraty nawiewnej o wymiarach mm. Kratę zamontować na wysokości 20cm nad poziomem terenu. 5. Rozwiązania projektowe instalacja gazowa Projektowana jest instalacja gazowa, która zasilać będzie naścienny kondensacyjny kocioł gazowy (z zamkniętą komorą spalania), jednofunkcyjny, typ VITODENS 200-W WB2B o wydajności maksymalnej 72,6kW (parametr 80/60st.C, zuŝycie paliwa gazowego E 7,94mn 3 /h) prod. VIESSMANN. 5.1 Instalacja gazowa Instalacja gazowa niskiego ciśnienia od szafki gazomierza do kotła wykonana jest z rur stalowych dn32 i dn25 czarnych, ze szwem lub bez szwu, łączonych przez spawanie lub na gwint uszczelniony szczeliwem (zgodnie z Dz. U. Nr75, 163 pkt.4). Wszystkie połączenia wykonać tak, aby była zapewniona szczelność przy wykonywanej próbie ciśnieniowej na 0,6 MPa. Przed kotłem naleŝy zamontować kurek odcinający do gazu dn32 oraz filtr siatkowy do gazu dn Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych Pomieszczenie kotłowni będzie wyposaŝone w Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych prod. ALKASTER, składający się z: CS8X - centrala sterująca; DEM-08 - detektor metanu zamontowany pod sufitem kotłowni; STZ-08 - sterownik zaworu odcinającego zamontowany w szafce gazowej; SOA-08 - sygnalizator optoakustyczny zamontowany na ścianie zewnętrznej; Zawór klapowy automatyczny, typ MAG dn25 PN16, wyzwalany elektromagnetycznie; W przypadku wypływu gazu następuje automatyczne odcięcie dopływu gazu z sieci oraz wyzwolenie alarmu optycznego i akustycznego. Konstrukcja zaworu MAG wymusza jedynie świadome, ręczne ponowne otwarcie. 5.3 Wykonawstwo. Próby szczelności Wewnętrzną instalację gazową naleŝy prowadzić na uchwytach dystansowych w min. odl. 2,5 cm od sufitu i ścian, prowadząc je wyłącznie pod stropem. Przy przejściach przez przegrody budowlane rury naleŝy prowadzić w stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych pianką lub masą uszczelniającą prod. HILTI, posiadającą stosowane dopuszczenia do stosowania. Po wykonaniu instalacji gazowej, naleŝy ją poddać próbom ciśnieniowym na szczelność instalacji, przy uŝyciu spręŝonego powietrza j/n: przedmuchanie instalacji gazowej - przy zamkniętych kurkach odcinających, w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych ok. 1,0 atm (0,1 MPa). próba szczelności instalacji gazowej przy zamkniętych kurkach odcinających przed przyborami gazowymi na ciś. ok. 760 mm Hg w czasie ok. 30 min. 10

10 próba szczelności instalacji gazowej przy otwartych kurkach odcinających i po uprzednim obniŝeniu wartości ciśnienia do wielkości min. 50 mm Hg w czasie ok. 30 min. Włączony manometr precyzyjny nie powinien wskazywać spadku ciśnienia. Po wykonaniu prób, całość instalacji pomalować dwukrotnie farbą ftalową, antykorozyjną. Przeprowadzenie prób ciśnieniowych leŝy w gestii wykonawcy instalacji w obecności inwestora i przedstawiciela dostawcy gazu, który sporządza protokół odbioru instalacji, uprawniający do zawarcia umowy na dostawę gazu. Przewód prowadzony przez pomieszczenia biurowe naleŝy zabezpieczyć korytkiem instalacyjnym plastikowym. W trakcie wykonywania instalacji gazowej obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dziennik Ustaw nr 75z dnia 15/06/02 poz. 690 z późniejszymi zmianami. UWAGA!!! wykonanie instalacji gazowej naleŝy zlecić w wyspecjalizowanym zakładzie instalacyjnym, posiadającym koncesję na wykonawstwo instalacji sanitarnych w tym gazowych, a pracownik kierujący robotami winien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe zgodnie z Dz. U. Nr 89, poz.414 z 1994 r. (Ustawa z dnia ). zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podłączenia, naleŝy montować przybory gazowe, przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ-50 o niskim ciśnieniu za reduktorem. 6. Uwagi końcowe Roboty wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych z 2003 roku Roboty wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal Zeszyt 7: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z 2003 roku Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa 1994 r. Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu naleŝy uzgodnić z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Przy wykonaniu robót naleŝy uwzględnić obowiązujące przepisy i normy polskie, a w szczególności: Dziennik Ustaw nr 75/02 z dnia 15/06/02 poz. 690 z późniejszymi zmianami jako Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Gorzów Wlkp roku Opracował: mgr inŝ. Wojciech Pestka uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr LUKG/0006/PWOS/03 11

11 II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ Lp. Nazwa Ilość Producent/Dostawca 1.1 naścienny kondensacyjny kocioł gazowy, jednofunkcyjny, typ VITODENS 200-W WB2B o wydajności maksymalnej 72,6kW (parametr 80/60st.C, zuŝycie paliwa gazowego E 1 VIESSMANN 7,94mn3/h), wyposaŝony ponadstandardowo w zestaw przyłączeniowy do zasobnika c.w.u. 1.2 membranowy zawór bezpieczeństwa dn20 - nastawa 3,0 bar -; 1 FLAMCO FLOPRESS 1.3 termometr 0 120st.C 2 WIKA 1.4 manometr tarczowy 0 1,0MPa z kurkiem podmanometrycznym 1 WIKA 1.5 pompa obiegowa ładowania zasobnika c.w.u. typ UPS GRUNDFOS 1.6 pompa obiegowa c.o. typ UPS GRUNDFOS 1.7 przeponowe naczynie wzbiorcze N80 (istniejące urządzenia, REFLEX zdemontowane z działającej instalacji, zamontować po 2 (istniejące) pozytywnej ocenie technicznej) 1.8 zawór kulowy odcinający dn25 3 HERZ 1.9 zawór kulowy odcinający dn32 3 HERZ 1.10 filtr siatkowy gwintowy dn32 1 HERZ 1.11 filtr siatkowy gwintowy dn25 1 HERZ 1.12 manometr tarczowy 0 1,0MPa z 2 kurkami podmanometrycznymi (do pomiaru w dwóch punktach) 2 WIKA 1.13 filtr siatkowy do gazu, gwintowy dn32 1 PERFEXIM 1.14 zawór kulowy odcinający do gazu dn32 1 PERFEXIM 1.15 układ spalinowo-powietrzny do kotłów kondensacyjnych φ110/150mm składający się z: - króciec przyłączeniowy z rewizją, - rura przewodowa l=1000mm - 3szt. - parasol; - rozeta ochronna; 1 VIESSMANN 2.1 sprzęgło hydrauliczne dla wydajności 65,0kW 1 VIESSMANN 2.2 odpowietrznik automatyczny 3/8 1 HERZ 2.3 zawór kulowy spustowy dn20 1 HERZ 2.4 pompa obiegowa c.o. typ UPS F 1 GRUNDFOS 2.5 zawór zwrotny gwintowy dn40 1 HERZ 2.6 filtr siatkowy gwintowy dn40 1 HERZ 2.7 zawór kulowy odcinający dn40 4 WIKA 2.8 manometr tarczowy 0 1,0MPa z 2 kurkami podmanometrycznymi (do pomiaru w dwóch punktach) 1 WIKA 2.9 zawór nadmiarowo-upustowy dn20 (nastawa 50kPa) 1 HERZ 3.1 istniejący rozdzielacz zasilania dn100 1 istn. 3.2 istniejący rozdzielacz powrotu dn100 1 istn. 3.3 zawór kulowy spustowy dn20 2 HERZ 3.4 termometr 0 120st.C 2 WIKA 3.5 manometr tarczowy 0 1,0MPa z kurkiem podmanometrycznym 2 WIKA 4.1 pompa obiegu grzewczego typ UPS GRUNDFOS 4.2 zawór zwrotny gwintowy dn25 1 HERZ 4.3 zawór kulowy odcinający dn25 3 HERZ 4.4 zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR dn25 1 OVENTROP 4.5 manometr tarczowy 0 1,0MPa z kurkiem podmanometrycznym 2 WIKA 5.1 zawór kulowy odcinający dn32 4 HERZ 12

12 5.2 zawór kulowy odcinający dn65 2 HERZ 5.3 zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR dn20 2 OVENTROP 5.4 zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR dn40 OVENTROP 5.5 manometr tarczowy 0 1,0MPa z kurkiem podmanometrycznym 3 WIKA 6.1 pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. typ VITOCELL-300-V o pojemności 500 litrów 1 VIESSMANN 6.2 membranowy zawór bezpieczeństwa do wody dn20; nastawa 0,6MPa 1 SYR 6.3 przeponowe, przepływowe naczynie wzbiorcze do wody typ DT REFLEX 6.4 zawór zwrotny gwintowy dn25 1 HERZ 6.5 zawór kulowy odcinający dn25 1 HERZ 6.6 manometr tarczowy 0 1,0MPa z kurkiem podmanometrycznym 1 WIKA 6.7 zawór kulowy spustowy dn20 1 HERZ 6.8 pompa cyrkulacji c.w.u. typ UP BUT 1 GRUNDFOS 6.9 zawór zwrotny gwintowy dn20 1 HERZ 6.10 zawór kulowy odcinający dn20 1 HERZ 6.11 termometr 0 120st.C 1 WIKA 7.1 zmiękczacz wody typ AQUAHOME 10 o wydajności 1,1m3/h 1 VIESSMANN 7.2 zawór kulowy odcinający dn15 4 HERZ 7.3 zawór zwrotny antyskaŝeniowy typ EA dn15 1 SOCLA 7.4 przewód elastyczny 1/2" l=30cm 1 VALVEX 7.5 zawór poboru próbek dn20 2 HERZ 8.1 centrala układu detekcji gazu CS8X 1 ALKASTER 8.2 detektor montowany na suficie pomieszczenia typ DEM-08 1 ALKASTER 8.3 sygnalizator opto-akustyczny SOA-08 1 ALKASTER 8.4 zawór klapowy, automatyczny do gazu MAG dn25 ze sterownikiem STZ-08 1 ALKASTER 13

13 III. RYSUNKI 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 BIURO PROJEKTÓW KOTŁOWNIA GAZOWA DLA POTRZEB BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO VORTEX mgr inŝ. Wojciech Pestka ul. Wyszyńskiego 106/ Gorzów Wlkp. tel./fax IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: KOTŁOWNIA GAZOWA DLA POTRZEB BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UL. SIKORSKIEGO 12; KOSTRZYN NAD ODRĄ, DZ. NR 405 Nazwa i adres inwestora: FUKSJA Sp. z o.o. ul. Sikorskiego Kostrzyn n/odrą Imię i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inŝ. Wojciech Pestka ul. Wyszyńskiego 106/ Gorzów Wlkp. 20

20 Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. BIOZ, gdy w trakcie realizacji obiektu będą wykonywane roboty budowlane, o których mowa art.21a ust.2 Prawa Budowlanego. Szczegółowy zakres robót podany został w Dz.U Nr 120 poz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres i kolejność wykonywania robót budowlanych: - prace przygotowawcze; - przebicia w ścianach; Zakres i kolejność wykonywania robót instalacyjnych: - montaŝ kotła; - montaŝ rurociągów i armatury; - zabezpieczenie antykorozyjne; - montaŝ automatycznego układu detekcji gazu; - montaŝ wewnętrznej instalacji gazowej; - montaŝ okablowania, automatyki; - próby szczelności; - uruchomienie kotłowni, regulacja; 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na terenie inwestycji znajdują się: - instalacja elektryczna, - instalacja wodociągowa, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - oświetlenie, 3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Na terenie działki nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 4. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych W trakcie wykonywania niŝej wymienionych robot wystąpią największe zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia: - wykonanie przekuć w ścianach; - prace prowadzone na wysokościach; - spawanie gazowe; - spawanie elektryczne; - przedmuchiwanie instalacji spręŝonym powietrzem; - próby ciśnieniowe, próby na gorąco; - czynności regulacyjne na działających instalacjach. 21

21 Przed przystąpieniem do wykonywania wyŝej wymienionych prac Kierownik Robót jest zobowiązany przeszkolić pracowników (szkolenie stanowiskowe) oraz dopilnować oznakowania i zabezpieczenia wymienionych wyŝej stref robót. 5. Sposoby prowadzenia instruktaŝu pracowników Przy wykonywaniu robót muszą być przestrzegane przepisy ujęte w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U nr 118, poz. 1263). W trakcie wykonywania prac na połączeniu z obiektami czynnymi lub w obrębie czynnych instalacji i obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami. Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy musza zostać przeszkoleni w zakresie BHP szkolenie stanowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki placu budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzętu p.poŝ., punktów poboru wody, dróg ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzają kierownicy robót. Wszyscy pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenia z zakresu BHP. 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z inwestycją nie występują strefy szczególnego zagroŝenia zdrowia. Opracował: mgr inŝ. Wojciech Pestka Gorzów Wlkp roku 22

22 V. ZAŁĄCZNIKI 23

23 24

24 25

25 26

26 27

27 28

28 29

29 30

30 31

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl EGZ. NR1 P r z e d s i ę b i o r s t w o T e c h n i c z n o -H a n d l o w e CIEPŁOTECHNIKA MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5. INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR B I U R O P R O J E K T Ó W I N S T A L A T O R 25-549 Kielce, ul. Toporowskiego 73/81, tel. /0-41/ 331 55 89 jozfla@wp.pl tel. komórkowy 604 225 415 PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI - oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, - ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ DLA BUDYNKÓW WARSZTATÓW I SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZEPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR

Bardziej szczegółowo

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów str. 63 Spis treści: 1. INFORMACJA BIOZ 65 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 68 3. ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 3. OBLICZENIA I ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

1. OPIS TECHNICZNY 2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 3. OBLICZENIA I ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ rok załoŝenia 1949 Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania - Kotłownia gazowa - analiza zapotrzebowania ciepła BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY

SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres adaptacji instalacji sanitarnych 5. Wytyczne montażowe 6. Wytyczne do

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO USŁUGI PROJEKTOWE Aleksander Kania 01 708 Warszawa ul. Słodowiec 5a/39 tel./fax 834 79 04 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO PRZEBUDOWY BLOKU śywieniowego ADRES OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 1.1. Podstawa opracowania.... 3 1.2. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.3. Charakterystyka budynku... 3 1.4. Kotłownia... 3 1.5. Bilans

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5. Wytyczne projektowania węzłów cieplnych 5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5.1.1 Przedmiotem założeń techniczno-eksploatacyjnych są urządzenia węzła poza wielokanałowym

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo