1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA"

Transkrypt

1 1.1. ZASILANIE 1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA Przedmiotem opracowania jest instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz klapy dymne na korytarzu budynku. Zaprojektowano również ochronę przepięciową klasy B+C ogranicznikiem V 25-B+C/4 produkcji OBO BETTERMANN, oraz wyłącznik p.poż. Zmiany w istniejącej rozdzielnicy TR pokazano na schemacie instalacji elektrycznej rys nr.1. Całość zamknięta drzwiczkami izolacyjnymi. Dodatkowo należy połączyć listwę PEN z rozdzielnicy R z siecią wodociągową, gazową, telekomunikacyjną, co i klimatyzację w GSW /główna szyna wyrównawcza /umiejscowioną w korytarzu obok rozdzielnicy R, przewodem LY 16 mm ułożonym w RL w tynku oraz uziemić przez połączenie taśmą FeZn 25 x 4 mm z uziomem. 1.2.INSTALACJA WEWNĘTRZNA Instalację do wypustów oświetleniowych zaprojektowano przewodem bezhalogenowym NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 ułożonym w tynku z osprzętem wtynkowym. Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych wyłącznikami nadprądowymi i wyłącznikiem różnicowoprądowym. Układ sieci TN-S. 1.3.OBLICZENIA TECHNICZNE Dokonano obliczeń natężenia oświetlenia i doboru przewodów w brudnopisie. 1.4.UWAGI Po zakończeniu prac elektromontażowych wykonać pomiary skuteczności zerowania oraz pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. RYSUNKI Rys nr E1. SCHEMAT INSTALACJI Rys nr E2. PLAN INSTALACJI -PARTER Rys nr E3. PLAN INSTALACJI - II PIĘTRO Rys nr E4. PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO - PIWNICA Rys nr E5. PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO PARTER Rys nr E6. PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO I PIĘTRO Rys nr E7. PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO II PIĘTRO

2 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT PRZYSTOSOWANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY PPOŻ ORAZ DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ŚWIEBODZICE, UL. WOLNOŚCI 13 ADRES INWESTORA MIEJSKI DOM KULTURY UL. WOLNOŚCI 13, ŚWIEBODZICE NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA R. MACIEJEWSKI PIESZYCE, UL. MICKIEWICZA 2 TEL , OŚWIADCZENIE Na podstawie artykułu 20 ustęp 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane / tj. Dz. U. nr 207 z dnia 05 grudnia 2003 roku, poz z późniejszymi zmianami / oświadczamy, że Wyżej wymieniony projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW OPRACOWUJĄCYCH WSZYSTKIE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO, WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAKRESU ICH OPRACOWANIA, SPECJALNOSCI I NUMERU POSIADANYCH UORAWNIEŃ BUDOWLANYCH, ORAZ DATĘ OPRACOWANIA I PODPISY ; RAFAŁ MACIEJEWSKI BRANŻA ARCHITEKT. UPR. NR 240/01/DUW DATA SPORZ PODPIS... JÓZEF KUŚMIEREK BRANŻA ELEKTRYCZNA UPR. NR ANF 2/54/82 DATA SPORZ PODPIS... IMIONA I NAZWISKA OSOB SPRAWDZAJĄCYCH PROJEKT, WRAZ Z PODANIEM PRZED KAŻDĄ Z NICH SPECJALNOŚCI I NUMERU POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, DATĘ I PODPISY ( JEŻELI PROJEKT ARCHITEKTONICZNY PODLEGA SPRAWDZENIU )

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU?CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji ( w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji robót ). Przedmiotem opracowania jest przystosowanie klatki schodowej w budynku miejskiego domu kultury do obowiązujących przepisów ppoż oraz dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek ( w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu ). Na przedmiotowej działce znajduje się istniejący budynek Miejskiego Domu Kultury. 3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni ( w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu ). Istniejący budynek jest zwartej zabudowy średniowysokiej. Zrzut wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Woda - z sieci miejskiej Kanalizacja sanitarna - do sieci miejskiej. Gaz z sieci miejskiej Ogrzewanie - kotłownia gazowa. Ciąg pieszy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania obiektu istniejący bez zmian. Parking dla samochodów osobowych od strony frontowej budynku istniejący bez zmian. Wejście główne do budynku na poziomie terenu umożliwiające komunikację dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia do budynku oznaczono na rysunku sytuacji.

4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY ( zwięzły ) 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY obiektu budowlanego Miejski Dom Kultury Charakterystyczne parametry techniczne ( w zależności od rodzaju obiektu ) KUBATURA ,30 m3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI powierzchnia zabudowy budynku - 308,24 m2 powierzchnia użytkowa - 843,90 m2 WYSOKOŚĆ...18,29 m SZEROKOŚĆ...16,00 m DŁUGOŚĆ...19,74 m Nazwy poszczególnych pomieszczeń oraz ich powierzchnie podano w części graficznej opracowania. FORMA ARCHITEKTONICZNA Obiekt podpiwniczony, 1 piętrowy z poddaszem użytkowym. Układ bryły jednoczłonowy, dach wielospadowy. Całość utrzymana w jednolitym charakterze. FUNKCJA Miejski Dom Kultury Sposób dostosowania obiektu do KRAJOBRAZU i OTACZAJACEJ ZABUDOWY. Architektura budynku nawiązuje do otaczającej zabudowy. Został zachowany jednolity charakter. Projektowany budynek nie narusza ładu przestrzennego okolicznej zabudowy i krajobrazu. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane. Istniejący obiekt spełnia wymogi artykułu 5 w/w ustawy Prawo Budowlane.

5 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu FUNDAMENTY. Istniejące ławy fundamentowe bez zmian. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Istniejące ściany zewnętrzne z cegły pełnej bez zmian. Grubości ścian podano w części graficznej opracowania. ŚCIANKI DZIAŁOWE Istniejące ścianki z cegły pełnej bez zmian. STROPY Istniejący strop nad piwnicą żelbetowy, nad parterem, 1 i 2 piętrem stropy konstrukcji drewnianej belkowe bez zmian. Obciążenie użytkowe stropów 3,0 kn/m2. KLATKA SCHODOWA Istniejące schody konstrukcji żelbetowej bez zmian. DACH Istniejący dach drewniany o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej kryty dachówką ceramiczną. Należy pomalować drewnianą konstrukcję dachu środkiem ogniochronnym FOBOS M-2F lub M-4 do uzyskania granicy niepalności. WENTYLACJA Istniejące przewody wentylacyjne i spalinowe bez zmian. W kotłowni gazowej w przewodzie wentylacyjnym przechodzącym przez ścianę do sąsiedniego pomieszczenia wykonać klapę przeciwpożarową lub przewód ten obudować elementami o klasie odporności ogniowej EIS 60 w pomieszczeniach poza kotłownią. STOLARKA OKIENNA Istniejąca stolarka okienna z profili pcv szklona podwójnie oraz stolarka drewniana bez zmian. STOLARKA DRZWIOWA Istniejące drzwi wewnętrzne drewniane pełne indywidualne oraz z profili pcv. Zamknąć klatkę schodową na każdej kondygnacji drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 i ściankami EI 60 Drzwi zewnętrzne drewniane od strony elewacji tylnej do wymiany. Zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowe. Wymiary stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami rzutów.

6 OBRÓBKI BLACHARSKIE Istniejące obróbki blacharskie z blachy cynkowej bez zmian. Istniejące rynny i rury spustowe bez zmian. INSTALACJE Projektowane instalacje : elektryczna, wodna do celów ppoż wg projektów branżowych. Własności cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przeźroczystych i innych ( w stosunku do budynku wyposażonego w instalacje grzewcze lub chłodnicze ) Ściany zewnętrzne...u=0,27 W/m2K Dach...u=0,29 W/m2K Okna...u=1,1 W/m2K Drzwi zewnętrzne...u=0,8 W/m2K Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Istniejący budynek nie ma wpływu na w/w elementy środowiska naturalnego. Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty, zgodnie z odrębnymi przepisami. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) Klasa odporności pożarowej budynku i odporności ogniowej jego elementów Budynek średniowysoki zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III + ZL I powinien być wykonany w klasie B odporności pożarowej ( & 212 ust. 2* ) Konstrukcja istniejącego obiektu spełnia wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej dla wszystkich elementów budynku, za wyjątkiem stropów nad parterem, I i II piętrem. Drewniana więźba dachowa budynku nie została zaimpregnowana przeciwogniowo. Sufity w pomieszczeniach powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, a w dużej sali konferencyjnej są drewniane, nieimpregnowane przeciwogniowo. Drzwi wejściowe na poddasze nieużytkowe nie posiadają żadnej klasy odporności ogniowej, a wymagana jest EI 30. b) Podział na strefy pożarowe Maksymalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku średniowysokiego ZL III + ZL I wynosi 5000 m2. Budynek klubu REKLAN stanowi jedną strefę pożarową, jego powierzchnia jest mniejsza od dopuszczalnej wielkości strefy. W piwnicy budynku wydzielono pożarowo kotłownię gazową ( ściany i strop EI 60, drzwi EI 30 ). Z pomieszczenia kotłowni wykonano metalowy przewód wentylacyjny, który przechodzi przez sąsiednie pomieszczenia, przy czym w przewodzie nie zamontowano klapy przeciwpożarowej ( przy wejściu z kotłowni ), ani nie obudowano tego przewodu elementami o klasie odporności ogniowej EIS 60 w pomieszczeniach poza kotłownią. c) Warunki ewakuacji W budynku jest jedna klatka schodowa o konstrukcji żelbetowej. Spełnia ona wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej, która wynosi R 60. Szerokość biegu klatki

7 schodowej wynosi 1,14 m przy wymaganych 1,2m. W pomieszczeniach budynku spełnione są wymagania w zakresie długości przejść ewakuacyjnych, które nie przekraczają dopuszczalnych 40m. Z dużej sali konferencyjnej są trzy wyjścia ewakuacyjne jedno na korytarz, drugi przez małą salę konferencyjną i trzecie przez zaplecze kuchenne na korytarz. W budynku jest tylko jedno dojście ewakuacyjne, którego maksymalna długość wynosi dla strefy ZL III 30m, zaś dla strefy ZL I 10m. Ponieważ obecnie budynek stanowi jedną strefę pożarowa długość dojścia ewakuacyjnego dla całego budynku nie powinna przekraczać 10m. Warunek ten nie jest spełniony, a długość istniejących dojść ewakuacyjnych o ponad 100% przekracza dopuszczalne wartości, co daje podstawę do zaliczenia budynku do obiektów zagrażających życiu ludzi. W budynku średniowysokim klatka schodowa powinna być zamykana drzwiami i oddymiana. d) Dojazd pożarowy do budynku Do budynku istnieje bezpośredni dojazd z ul. Wolności od strony głównego wejścia oraz przez podwórko od al. Lipowej. Istniejące dojazdy spełniają wymagania przepisów. e) Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni wewnętrznej powyżej 500m2 i kubaturze powyżej 2500m3, wynosi 20dm3/s. Ilość taką zapewniają 2 hydranty podziemne DN 80, znajdujące się przy ul. Wolności 23 w odległości 90m i skrzyżowaniu ulic Wolności -Strzegomska w odległości 100m od budynku. f) Urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy Budynek zaliczony do kategorii ZL III + ZL I oraz powierzchni strefy pożarowej powyżej 200m2 powinien być wyposażony w instalację hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji ( & 15 ust.1 pkt 2b Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 80, poz. 563 ). Obecnie budynek wyposażony jest w 1 pion hydrantów wewnętrznych DN25 z wężem płasko składanym, po jednym hydrancie na kondygnacji na klatce schodowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami drogi ewakuacyjne oświetlane wyłącznie światłem sztucznym lub na których zanik napięcia może powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne ( & 181 ust. 1 i 3 pkt. 2b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami ). W budynku brak takiego oświetlenia na klatce schodowej oraz korytarzach. Budynek należy wyposażyć w gaśnice zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym jedna jednostka środka gaśniczego 2kg ( lub 3dm3 ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej ( & 28 ust. 3 pkt. 1A Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006r ). g) Instalacje techniczne Budynek posiada instalację elektryczna, którą należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W budynku jest instalacja gazowa, główny zawór gazu umieszczono w szafce na zewnątrz budynku od strony ul. Wolności. Na budynku wykonano instalację odgromową.

8 OPIS PRAC: a) Zamknąć klatkę schodowa na każdej kondygnacji drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 i ściankami EI 60 oraz wykonać klapę dymową w dachu z funkcja samoczynnego oddymiania ( uruchamianie czujkami dymu oraz ręcznie ) Spowoduje to zapewnienie odpowiednich długości dojść ewakuacyjnych. b) Pomalować drewniany sufit w dużej sali konferencyjnej lakierem ogniochronnym. c) Wykonać w przewodzie wentylacyjnym kotłowni gazowej, przechodzącym przez ścianę do sąsiedniego pomieszczenia klapę przeciwpożarową lub przewód ten obudować elementami o klasie odporności ogniowej EIS 60 w pomieszczeniach poza kotłownią. d) Należy oznakować miejsca umieszczenia gaśnic znakami bezpieczeństwa zgodnymi z PN-92/N-1256/01 Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. e) Ująć w planie remontów : - malowanie ogniochronne drewnianej konstrukcji dachu do granicy niezapalności ( środek Fobos M-2F lub M-4 ) - montaż na klatce schodowej i korytarzach oświetlenia ewakuacyjnego, zasilanych z wbudowanych akumulatorków, spełniające wymagania PN-EN 1838 : 2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne - wymianę istniejących hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem płasko składanym na hydranty wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym ( przy przebudowie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej ) - zamknięcie wejścia na poddasze nieużytkowe drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 - przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu głównym do budynku Rozwiązania materiałowe zewnętrznych i wewnętrznych przegród materiałowych podano w opisie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. OCENA TECHNICZNA ( w przypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy ) obejmująca także w uzasadnionych przypadkach ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego. - nie dotyczy. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH Obiekt został dostosowany do potrzeb ludzi niepełnosprawnych ruchowo. Z myślą o w/w osobach zaprojektowano Schodołaz gąsienicowy umożliwiający transport osób na wózkach inwalidzkich po schodach. Uniwersalne zaczepy pozwalają na transport praktycznie wszystkich rodzajów wózków łącznie z wózkami dla dzieci. Zasilanie schodołazu akumulatorowe. Parking przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

9 WARUNKI BHP Uwzględniając obowiązujące przepisy zawarte w Dz.U. Nr 169 poz 165 ( z póż zmianami) w sprawie ogólnej przepisów bhp. Tekst jednolity Dz. U. Nr 169/2003 Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w Dz.U. 47 poz. 401/03 w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawcę (kierownika budowy) obowiązują przepisy dotyczące warunków technicznych jaki powinny obowiązywać budynki zawarte w Dz. U. Nm 75 poz, 690 z 2002 r ( z póż. Zmianami) W zależności od przebiegu należy opracować plan BIOZ zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz z 2002 roku. OŚWIADCZENIE Na podstawie artykułu 20 ustęp 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane / tj. Dz. U. nr 207 z dnia 05 grudnia 2003 roku, poz z późniejszymi zmianami / oświadczamy, że Wyżej wymieniony projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. OPRACOWAŁ:

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STRONA TYTUŁOWA PROJEKT REMONTU DACHU NA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA mgr inż. Czesław Imbra inż. poż. Krzysztof Matuszczak Rzeczoznawca ds. budowlanych Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń Nr upr. z centralnego rejestru przeciwpożarowych GINB 153/98/R upr. KG PSP 211/93 70-292

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo