Lublin, październik 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, październik 2010 r."

Transkrypt

1 STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza Lublin PROJEKTOWAŁ: mgr inŝ. J. Targoński upr. 8/Lb/1996 mgr inŝ. K. Spalitabaka mgr inŝ. M. Jakubowski SPRAWDZIŁ: mgr inŝ. R. Malik upr. 497/Lb/2001 Lublin, październik 2010 r.

2 2. Zawartość opracowania 1. Karta tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania 3.2. Zakres opracowania i dane ogólne 3.3. Opis kotłowni 3.4. Rurociągi i armatura 3.5. Wykonawstwo, odbiory, próby 3.6. Zabezpieczenie bhp i ppoŝ Opis instalacji gazowej 3.8. Wytyczne branŝowe 3.9. Uwagi końcowe 4. Obliczenia 5. Informacja BIOZ 6. Wykaz urządzeń, armatury i podstawowych materiałów 7. Załączniki 8. Część rysunkowa Rys. 1a Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. 1 Schemat technologiczny kotłowni skala - Rys. 2 Rzut kotłowni skala 1:50 Rys. 3 Rzut parteru skala 1:100 Rys. 4 Rzut piętra skala 1:100 Rys. 5 Rzut poddasza skala 1:100 Rys. 6 Przekrój kotłowni skala 1:50 Rys. 7 Aksonometria instalacji gazowej skala 1:50 2

3 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.690) wraz z późniejszymi zmianami, - obowiązujące normy, wytyczne i przepisy BHP, - Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Zakres opracowania i dane ogólne Niniejszy projekt stanowi dokumentację technologii kotłowni gazowej pracującej na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej w budynku Pałacu Klasycystycznego w Bronicach. Projektowana kotłownia zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu, znajdującym się w podpiwniczeniu budynku Opis kotłowni Technologia kotłowni W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych zaprojektowano system kaskadowy kotłów kondensacyjnych o łącznej mocy 160 kw, składający się z dwóch gazowych kotłów wiszących, np. firmy De Dietrich typu Innovens (MC 45 i MC115) lub równowaŝnych. Układ kotłowy wyposaŝony będzie w fabryczną automatykę i sterowanie. Kotłownia i instalacja c.o. pracować będzie na parametrach 70/55 C. Instalacja kotłowa oraz zasilany przez nią zład grzewczy będzie pracować w układzie zamkniętym z zabezpieczeniem zgodnie z wymaganiami normy PN-B Kotły zabezpieczone będą przed wzrostem nadmiernego ciśnienia membranowymi zaworami bezpieczeństwa wchodzącymi w skład systemu kaskadowego. Zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji c.o. przejmowane będą przez naczynie wzbiorcze o pojemności 80 dm 3, pracujące przy dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 bar, np. firmy REFLEX N 80 lub równowaŝne. Stany awarii 3

4 pracy układu kotłowego sygnalizowane będą wizualnie na wyświetlaczu regulatora oraz dźwiękowo. W kotłowni wydzielone zostaną dwa obiegi: - obieg grzejnikowy, - obieg ładowania podgrzewacza c.w.u. Woda instalacyjna uzdatniana będzie w stacji uzdatniania wody o pojemności zładu 2,0-4,0 m 3, np. firmy Viessmann typu Aquaset 500 lub równowaŝnej. Urządzenie to pracuje na zasadzie wymiany jonów. Stacja przygotowana jest do częściowego lub całkowitego usuwania jonów wapnia i magnezu z wody, które nadają jej twardość. Do napełniania instalacji c.o. naleŝy stosować wodę uzdatnioną, której twardość ogólna nie przekracza 1 mval/dm 3, a wartość ph wynosi 8,0-9,5. W celu ochrony kotłów i urządzeń technologicznych przed zanieczyszczeniem od strony instalacyjnej przyjęto filtr siatkowy. W kotłowni zainstalowany zostanie aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej, np. firmy Gazex typu GX lub równowaŝny. W skład systemu wchodzi zawór z głowicą samozamykającą dopływ gazu, np. typu MAG-3, detektor gazu, np. DEX- 12/N, moduł alarmowy sterujący pracą systemu, np. typu MD-2.ZA lub równowaŝne oraz syrena alarmowa i lampa ostrzegawcza. Przed uruchomieniem kotłowni całą instalację c.o. naleŝy starannie przepłukać Wentylacja kotłowni i instalacja odprowadzenia spalin Na potrzeby wentylacji kotłowni projektuje się grawitacyjną instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną. Nawiew powietrza zrealizowany zostanie czerpnią powietrza o wymiarach 20x40 cm umieszczoną w drzwiach zewnętrznych, o wylocie nie wyŝej niŝ 30 cm nad poziomem podłogi w kotłowni. Wentylację wyciągową zapewni kanał wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 26x16 cm. Niezbędna ilość powietrza na potrzeby spalania gazu, dostarczana będzie do kotłów z pomieszczenia. KaŜdy z kotłów zostanie wyposaŝony w niezaleŝny system odprowadzenia spalin dla kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania. Spaliny odprowadzane będą nad dach budynku kanałami spalinowymi dla kotłów kondensacyjnych średnicy 100 mm oraz 80 mm, np. firmy Jeremias lub równowaŝnymi, zaizolowanymi dodatkowo powłoką izolacyjną. Rury spalinowe i 4

5 kanał wentylacji wywiewnej obudowane zostaną belitem o grubości 12 cm i wprowadzone do istniejącego komina na poddaszu Instalacja c.w.u. W celu zapewnienia dostawy ciepłej wody zaprojektowano podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 300 dm 3, np. firmy De Dietrich lub równowaŝny. Obieg wody grzejnej w podgrzewaczu wymuszany będzie przez pompą obiegową o wydajności 3 m 3 /h i wysokości podnoszenia 2,30mH 2 O, np. firmy Wilo typu Top S 25/7 PN 10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną. Pompa ta zasilana będzie z rozdzielaczy zamontowanych w kotłowni. W celu zapewnienia ciągłej dostawy ciepłej wody o Ŝądanej temperaturze w kaŝdych warunkach pracy zaprojektowano pompę cyrkulacyjną o wydajności 0,11 m 3 /h i wysokości podnoszenia 2,00mH 2 O, np. firmy Wilo typu Star-Z 20/4, zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną Instalacja wod-kan kotłowni Instalacja wodociągowa w kotłowni obejmuje doprowadzenie wody zimnej do uzupełniania zładu c.o., podgrzewacza c.w.u. oraz do zlewu. Woda zimna dostarczona zostanie z instalacji wodociągowej, której trasa przebiegać będzie przez pomieszczenie kotłowni. Ponad zlewem na przewodzie wody zimnej zainstalowany zostanie zawór ze złączką do węŝa. Na przewodzie wody uzupełniającej instalację c.o. naleŝy zainstalować wodomierz typu JS 2,5 DN 20, zawór zwrotny antyskaŝeniowy klasy EA oraz stację uzdatniania wody. Woda w zładzie uzupełniana będzie ręcznie. Instalacja kanalizacyjna kotłowni ma zapewnić odprowadzenie wody spuszczanej z instalacji c.o. i zlewu do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 3.4 Rurociągi i armatura W kotłowni rurociągi zasilające i powrotne c.o. zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg PN-80/H-74200, łączonych przez spawanie. Rurociągi wody zimnej i c.w.u. naleŝy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez gwintowanie. Średnice poszczególnych rurociągów oraz ich lokalizację podano w części rysunkowej opracowania. 5

6 Armatura instalacji kotłowej obejmuje: zawory odcinające kulowe i zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych, zawory bezpieczeństwa oraz filtry. Przewody w obrębie kotłowni prowadzić naleŝy po ścianach budynku. Minimalna odległość przewodów wodnych od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym 0,5 m, w miejscach skrzyŝowań 0,05 m, a od rurociągów gazowych 0,15 m. Odległość zewnętrznej ścianki przewodu nie izolowanego lub izolowanego cieplnie od przegród budowlanych wynosi 0,03 m dla przewodów do φ 40 i 0,05 m dla przewodów powyŝej φ 40. Przewody poziome mocować do przegród budowlanych za pomocą haków, uchwytów lub wsporników z zachowaniem odległości miedzy punktami podparcia wg PN-71/B Odcinki pionowe mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów w odległości co najmniej 2,5 m. Przejścia rurociągów przez ściany i strop w kotłowni naleŝy wykonać w przepustach o odporności ogniowej takiej jak ściany kotłowni. Ze względu na zmianę systemu ogrzewania z otwartego na zamknięty i montaŝ w kotłowni naczynia wzbiorczego przeponowego na istniejących pionach instalacji c.o. (14 szt.) naleŝy zamontować automatyczne odpowietrzniki Wykonawstwo, odbiory, próby W zakresie wykonawstwa i odbioru obowiązują Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Rurociągi c.o. w kotłowni naleŝy poddać próbie na ciśnienie 0,6 MPa odcinając uprzednio kotły, natomiast rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na ciśnienie 0,9 MPa. Przed przystąpieniem do prób instalację w kotłowni naleŝy kilkakrotnie przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aŝ do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszych od 0,5mg/l. Cała instalacja kotłowa i konstrukcja podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu, poprzez staranne oczyszczenie do 2 0 czystości wg instrukcji KOR- 3A, a następnie malowaniu dwa razy farbą ftalową do gruntowania, antykorozyjną czerwoną, tlenkową Foskor o symbolu wg KTM XX. Warstwy farby naleŝy nakładać w odstępie 24 godzin. Po robotach malarskich i próbach ciśnieniowych, przewody naleŝy zaizolować otulinami z wełny mineralnej w płaszczu PCV lub z blachy aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 6

7 Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nowelizacja z dnia 6 listopada 2008 r. Płaszcz izolacji naleŝy oznaczyć kolorami umownymi w zaleŝności od rodzaju czynnika wg wymagań PN-70/N-01270/03. Instalację wodociągową naleŝy poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację naleŝy dokładnie przepłukać celem usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Instalację wodociągową izolować otuliną z pianki polietylenowej. Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nowelizacja z dnia 6 listopada 2008r. 3.6 Zabezpieczenie bhp i ppoŝ. Kotłownię naleŝy zaopatrzyć w gaśnicę proszkową typu GP-6/ABC-6 kg. 3.7 OPIS INSTALACJI GAZOWEJ Wewnętrzną instalację gazową naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu S wg PN-80/H DN 50 mm łączonych przez spawanie na styk. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zniekształconym przekroju. Miejsce spawane naleŝy dokładnie oczyścić z rdzy i brudu. Właściwości drutu spawalniczego powinny być zbliŝone do właściwości materiału spawanego. Odbiornik gazowy naleŝy łączyć z instalacją na sztywno za pomocą złączek gwintowanych. Połączeń gwintowych jak i spawanych nie wykonywać w miejscach przechodzenia przewodu przez ściany i stropy. Złącza gwintowe lokalizować w miejscach widocznych i łatwych do kontroli. Połączenia uszczelniać pastą i nićmi konopnymi lub taśmą uszczelniającą z tworzywa sztucznego. Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 4mm/m w kierunku dopływu gazu i mocować do ścian za pomocą obejm stalowych lub haków. Przy przejściu przez stropy i ściany instalację prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych sznurem konopnym lub pastą nie powodującą korozji. Rury osłonowe naleŝy wykonać zgodnie z normą BN-72/ Przewody gazowe naleŝy prowadzić w odległości 10 cm powyŝej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogą krzyŝować się z innymi 7

8 instalacjami w odległości co najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez kanały wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Szczegółowe trasy i średnice przewodów zostały przedstawione w części graficznej opracowania. Pomieszczenia, w których zamontowane zostały odbiorniki gazowe, spełniają wymagania dotyczące maksymalnego obciąŝenia cieplnego przypadającego na metr sześcienny kubatury. Po wykonaniu, instalację gazową naleŝy przedmuchać spręŝonym powietrzem w celu usunięcia ewentualnych nieczystości i sprawdzić szczelność powietrzem na ciśnienie 50 kpa. Pomiar spadku ciśnienia manometrem naleŝy rozpocząć po upływie 15 do 30 minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania temperatury powietrza w instalacji z temperaturą otoczenia. JeŜeli w czasie 30 minut manometr nie pokaŝe spadku ciśnienia, instalację naleŝy uznać za szczelną. Podczas próby szczelności, połączenia naleŝy sprawdzić za pomocą roztworu mydła. Po przeprowadzonej próbie z wynikiem pozytywnym przewody oczyścić do II stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną i nawierzchniową w kolorze Ŝółtym. Pozytywny wynik próby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte. JeŜeli wynik próby jest negatywny wykonawca musi odszukać miejsca nieszczelne, uŝywając do tego celu wody mydlanej lub testerów szczelności. Nieszczelne elementy instalacji naleŝy wymienić, względnie rozmontować przewody i wykonać złącza na nowo. Jakiekolwiek doszczelnianie poprzez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. JeŜeli trzecia w kolejności próba da wynik negatywny, instalację naleŝy rozmontować i wykonać ją od nowa. Przed oddaniem do uŝytku instalacja podlega sprawdzeniu w obecności dostawcy gazu, polegającym na: - kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami; - kontroli jakości wykonania; - kontroli szczelności przewodów. Jednym z podstawowych warunków przystąpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę protokółów badania kanałów wentylacyjnych i spalinowych 8

9 Z przeprowadzonych prób i odbiorów naleŝy spisać protokół techniczny. 3.8 Wytyczne branŝowe Wytyczne konstrukcyjno-budowlane - strop w kotłowni powinny być klasy REI 60 odporności ogniowej, - ściany wewnętrzne w kotłowni powinny być klasy EI 60 odporności ogniowej, - na ścianach w kotłowni do wysokości 2 m wykonać lamperie olejne; ściany ponad lamperią pomalować farbą emulsyjną, - wymienić drzwi wejściowe do kotłowni ze stalowych na przeszklone (minimalna powierzchnia przeszklenia 1,2 m 2 ), dwuskrzydłowe ze stolarkę PCW, jedno skrzydło otwierane 90 x 200, drugie 25 x 200 zamontowane na stałe i wyposaŝone w Ŝaluzję do instalacji wentylacji nawiewnej o wymiarach 20 x 40 cm; wzór wykonania drzwi naleŝy przedstawić do zatwierdzenia Konserwatorowi Zabytków, - przejścia przewodów przez ściany i strop kotłowni wykonać w przepustach o odporności ogniowej EI 60, - podłogę w kotłowni wykonać ze spadkiem w kierunku wpustu podłogowego, - sposób prowadzenia kanałów spalinowych i wywiewnych wg rysunków załączonych do niniejszego opracowania, - przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej wykonać w murowanym szachcie o odporności ogniowej EI Wytyczne elektryczne - wykonać zasilenie wszystkich urządzeń technologicznych w kotłowni, zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz, - wykonać oddzielny obwód elektryczny zasilający gniazdo 230 V stacji uzdatniania wody, - przewidzieć w pomieszczeniu kotłowni gniazda elektryczne 400 V, 230 V i 24 V, - doprowadzić przewody sygnalizacyjne do wszystkich czujników zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni, - wyłącznik poŝarowy zlokalizować przy drzwiach wejściowych do kotłowni, - sygnalizację alarmową (świetlną i dźwiękową) detekcji gazu oraz awarii kotłowni zlokalizować na zewnętrznej ścianie kotłowni, 9

10 - zaprojektować oświetlenie kotłowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65, - zaprojektować system bezpieczeństwa instalacji gazowej z detektorem w kotłowni. Zadziałanie systemu powinno spowodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni i wyłączyć zasilanie elektryczne kotłowni. - zasilić układ zabezpieczający instalację gazową i zawór samoodcinający w szafie gazowej, - przewidzieć w szafie zasilająco sterującej sygnalizację od awarii palnika, braku wody i minimalnego ciśnienia gazu, - instalację elektryczną zaprojektować w wykonaniu szczelnym. 3.9 Uwagi końcowe - Technologię kotłowni naleŝy wykonać zgodnie wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Całość robót naleŝy prowadzić zgodnie z projektem oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych. - Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. - Roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. - W trakcie wykonywania robót naleŝy przestrzegać obowiązujących zasad BHP. - MontaŜ urządzeń przeprowadzić zgodnie z instrukcjami technicznymi producentów urządzeń. - MontaŜ izolacji termicznych naleŝy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami montaŝu producentów. - Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. Projektował: Sprawdził: 10

11 4. Obliczenia 4.1. Dobór podgrzewacza c.w.u. Na podstawie ustaleń z inwestorem dobrano podgrzewacz ciepłej wody uŝytkowej o pojemności 300 l i przepływie wody grzewczej 3 m3/h, o dopuszczalnym nadciśnieniu roboczym 10 bar, np. firmy DeDietrich typu BL 300 lub równowaŝny. Zapas mocy kotłowni jest odpowiedni do wytworzenia wymaganej ilości c.w.u., w przypadku konieczności utrzymania wydajności stałej kotłownia będzie pracowała w priorytecie wytwarzania c.w.u. o wymaganej mocy Zapotrzebowanie mocy cieplnej Na podstawie danych z projektu instalacji c.o. przyjęto zapotrzebowanie mocy cieplnej równe 150 kw Dobór kotłów Dobrano dwa kondensacyjne kotły gazowe wiszące o łącznej mocy 160 kw, np. firmy DeDietrich typu Innovens MC 45 oraz MC 115 lub równowaŝne. Kotły wchodzą w skład systemu kaskadowego o wymiarach 1679/945/450 mm. Kotły wyposaŝone są fabrycznie w ogranicznik minimalnego ciśnienia wody, który wyłącza kocioł w przypadku spadku ciśnienia wody poniŝej wartości minimalnej. Poza kotłami system równieŝ zawierał będzie: rozdzielacz hydrauliczny, kolektor podłączenia kotła zawierający przewody podłączeniowe zasilania i powrotu instalacji c.o., przewody instalacji gazowej i kołnierze, pompy kotłowe obiegu pierwotnego, zestawy podłączeniowe kotła z zaworem odcinającym zasilania i powrotu, zaworem napełniania i spustowym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa oraz zaworem gazowym, szynę do montaŝu naściennego, czujnik zasilania z tuleją zanurzeniową i kabel BUS łączący kotły. 11

12 4.4. Dobór zaworów mieszających trzydrogowych Dla obiegu grzewczego instalacji c.o. (150 kw) dobrano trójdrogowy zawór mieszający o średnicy DN 40, np. firmy ESBE typu VRG, DN 40, K v = 25 m 3 /h z siłownikiem elektrycznym ARA600 lub równowaŝny Dobór pompy obiegowej instalacji c.o. wymagana wydajność pompy dla obiegu c.o. 150 kw, parametry pracy 70/55 o C V 3600 Qco = c ρ t = 4, co = w 8,86 m 3 /h wymagana wysokość podnoszenia pompy - wymagane ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. p d = 2,50 mh 2 O - strata ciśnienia na mieszaczu p m = 1,20 mh 2 O - strata ciśnienia na filtrze siatkowym p f = 0,50 mh 2 O - strata ciśnienia na sprzęgle hydraulicznym p s = 0,10 mh 2 O - strata ciśnienia na przewodach w kotłowni p k = 0,30 mh 2 O - wymagana wysokość podnoszenia pompy H = 1,1 4,60= 5,06 mh 2 O. Dobrano pojedynczą pompę obiegową c.o. o wydajności 8,86 m 3 /h i wysokości podnoszenia 5,06 mh 2 O, np. firmy Wilo typu Stratos 40/1-8 CAN PN6/10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną Dobór pompy ładującej podgrzewacz c.w.u. wymagana wydajność pompy (na podstawie danych technicznych dobranego podgrzewacza pojemnościowego) 3 m 3 /h wymagana wysokość podnoszenia pompy - strata ciśnienia na podgrzewaczu p d = 1,18 mh 2 O - strata ciśnienia na filtrze siatkowym p f = 0,50 mh 2 O - strata ciśnienia na sprzęgle hydraulicznym p s = 0,10 mh 2 O - strata ciśnienia na przewodach w kotłowni p k = 0,30 mh 2 O - wymagana wysokość podnoszenia pompy H = 1,1 2,08 = 2,29 mh 2 O. Przyjęto pojedynczą pompę ładującą obieg c.w.u., o wymaganej wydajności i wysokości podnoszenia, np. firmy Wilo typu Top S 25/7 PN 10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną. 12

13 4.9. Dobór pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Wymagane parametry pracy: - wydajność 0,11 m 3 /h, - wysokość podnoszenia 2,0 mh 2 O Przyjęto pojedynczą pompę, np. firmy Wilo typu Star-Z 20/4, zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną Dobór pomp kotłowych NaleŜy zastosować pompy kotłowe wchodzące w skład systemu kaskadowego, np. firmy DeDietrich lub równowaŝnego Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła gazowego NaleŜy zastosować zawór bezpieczeństwa wchodzący w skład systemu kaskadowego Dobór zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u. o pojemności 300 l Dobór zaworu bezpieczeństwa wykonano w oparciu o PN-82/M i przepisy U.D.T. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 3600 Q m > = = 74 kg/h r 2150 gdzie: Q = 44 kw - maksymalna moc podgrzewacza r = kj/kg - ciepło parowania wody Powierzchnia przekroju kanałów dolotowych zaworu bezpieczeństwa: m 74 A p = = = 32,8 mm 10 K K α (p + 0,1) 10 0,54 1,0 0,55 (0,66 + 0,1) gdzie: K 1 = 0,54 K 2 = 1,0 p 1 = 0,6 MPa 1,1 = 0,66 MPa - maksymalne ciśnienie w instalacji; 13 2

14 α = 0,55 - współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa SYR 2115 ¾. Średnica zaworu bezpieczeństwa: d 4 A π 4 32,8 3,14 p 0 = = = 6,5 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa o średnicy 3/4, d 0 = 14 mm, ciśnienie otwarcia zaworu 0,6 MPa, np. firmy SYR typu 2115 lub równowaŝny Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. (wg PN-B-02414) pojemność uŝytkowa naczynia V = V ρ ν = 1,5 999,7 0,0287 = 43 u gdzie: V- pojemność wodna zładu c.o., 1,5 m 3 ρ - gęstość wody przy temp. 10 o C, kg/m 3 ν - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej, dm 3 /kg pojemność całkowita naczynia V (p + 1) 43 (6 + 1) u max V n = = = p max p 6 1 gdzie: p max - ciśnienie maksymalne, 6 bar p - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia (równe ciśnieniu statycznemu w miejscu podłączenia naczynia), bar Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 80 l i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 0,6 Mpa, np. firmy REFLEX typu N 80 lub równowaŝne. minimalna średnica rury wzbiorczej Przyjęto rurę wzbiorczą d=20 mm. d w = 0,7 Vu = 0,7 43 = 60,2 4,6 mm dm dm

15 4.15. Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u. Dla maksymalnej objętości ciepłej wody w podgrzewaczu 300 l, dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 12 l i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 10 bar, np. firmy Reflex typu Refix DD z armaturą przepływową FlowJet 3/4 lub równowaŝne Dobór stacji uzdatniania wody Dobrano stację uzdatniania wody dla zładu o pojemności od 2,0 do 4,0 m 3 składającą się ze zmiękczacza wody ze sterowaniem objętościowym i filtra, np. firmy Viessmann typu Aquaset 500 z filtrem I lub równowaŝne Obliczenia technologiczne kotłowni Wentylacja kotłowni (wg PN-B ) Dla pomieszczeń z kotłami na paliwo gazowe lŝejsze od powietrza, o mocy cieplnej powyŝej 60 kw, powierzchnia otworów lub kanałów nawiewnych powinna być równa co najmniej 5 cm 2 na 1kW nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niŝ 300 cm 2. Kotłownia powinna posiadać niezamykane otwory wywiewne umieszczone moŝliwie blisko stropu. Powierzchnia otworów wywiewnych powinna wynosić co najmniej 50% wymaganej powierzchni przekroju kanału wentylacji nawiewnej, lecz nie mniej niŝ 200cm 2. Minimalna powierzchnia przekroju kanału wentylacji nawiewnej dla projektowanej kotłowni: 160kW * 5cm 2 = 800 cm 2. Wentylacja nawiewna Przekrój kanału nawiewnego minimum 800 cm 2 Dobrano kanał nawiewny o wymiarach 20x40 cm, A N =800cm 2. Wentylacja wywiewna Przekrój kanału wywiewnego minimum 400 cm 2. Dobrano kanał wywiewny o wymiarach 26x16 cm, A W =416 cm 2. 15

16 Maksymalne łączne obciąŝenie cieplne kubatury Maksymalne łączne obciąŝenie cieplne kubatury kotłowni z zaprojektowanymi kotłami nie moŝe być większe niŝ 4,65kW/m 3. Moc zainstalowanych urządzeń 160kW. Kubatura kotłowni 52 m = 3 34,4 m minimalna kubatura kotłowni 4,65 34,4 m 3 < 52,1 m 3 - warunek spełniony Powierzchnia okna Minimalna powierzchnia okien w kotłowni powinna wynosić 1/15 powierzchni posadzki. Powierzchnia posadzki kotłowni wynosi F p = 23,7 + 8,2 m 2 = 31,9 m 2 stąd minimalna powierzchnia okna F o min. = 31,9/15 = 2,13 m 2. PoniewaŜ budynek jest obiektem zabytkowym wykorzystano istniejące okno o wymiarach H = 70 cm, L = 145 cm, F OK = 1,015 m 2. Dodatkowo drzwi wejściowe zewnętrzne naleŝy wykonać jako przeszklone. Wymagana powierzchnia przeszklenia drzwi 1,2 m 2. Łączna powierzchnia otworów przeszklonych wynosić będzie 2,215 m 2 i będzie większa od wymaganej powierzchni minimalnej Dobór kanałów spalinowych Na podstawie danych katalogowych systemów spalinowych dla kotłów dobrano dwa kominy DN80 oraz DN100 jednościenne ze stali nierdzewnej przystosowane do kotłów kondensacyjnych, np. firmy Jeremias lub równowaŝne. 16

17 5. Informacja BIOZ Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami). NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Bronice pow. Puławy Dz. nr 183/5 INWESTOR: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza Lublin PROJEKTANT: mgr inŝ. Janusz Targoński upr. bud. 8/Lb/96 A. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie kotłowni gazowej w budynku: - DemontaŜ istniejącego kotła, - MontaŜ nowych urządzeń i armatury w kotłowni, - MontaŜ instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej w kotłowni, - Rozprowadzenie przewodów instalacyjnych, - MontaŜ przewodów spalinowych, 17

18 - Płukanie i próba ciśnieniowa instalacji, - Czyszczenie, malowanie i izolacja rurociągów, - Uruchomienie i regulacja pracy kotłowni. B. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania. Nie przewiduje się Ŝadnych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem kotłowni. C. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Podczas realizacji robót związanych z wykonaniem kotłowni nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Ich wiedza jest potwierdzana zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kaŝde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. D. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. Dla prac związanych z wykonywaniem kotłowni, zagroŝenia nie występują oraz nie stwarzają zagroŝenia ograniczenia sprawnej komunikacji, ani ewentualnej ewakuacji. Projektant: 18

19 6. Wykaz urządzeń, armatury i podstawowych materiałów Nr Nazwa urządzenia i charakterystyka, armatura Ilość szt Podstawowe urządzenia 1. System kaskadowy dwóch kotłów o łącznej mocy 160kW wraz z kompletem automatyki, np. firmy DeDietrich Innovens MC 45 i MC lub równowaŝny 2. Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o pojemności 300 l, np. firmy DeDietrich typu BL300 lub równowaŝny 1 3. Trójdrogowy zawór mieszający, np. ESBE VRG, DN 40, K v = 25m 3 /h dp=12 kpa z siłownikiem elektrycznym ARA600 lub 1 równowaŝny 4. Pompa obiegowa c.o o wydajności 8,86 m 3 /h i wysokości podnoszenia 5,06 mh 2 O, np. firmy Wilo typu Stratos 40/1-8 CAN 1 PN6/10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝna 5. Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u., wymaganej wydajności 3m 3 /h i wysokości podnoszenia 2,29 mh 2 O, np. firmy Wilo typu Top S 25/7 PN 10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub 1 równowaŝna 6. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. o wysokości podnoszenia 2 mh 2 O wydajności 0,11m 3 /h, np. firmy Wilo typu Star-Z 20/4, zasilanie 1 jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝna 7. Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 80 litrów, p max = 0,6Mpa, np. firmy REFLEX typu N 80 lub równowaŝne 1 8. Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 12 l dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar, z armaturą przepływową 1 FlowJet 3/4, np. typu Refix DD lub równowaŝne. 9. Stacja zmiękczania wody o maksymalnym przepływie 1,5 m 3 /h, np. firmy Viessmann typu Aquaset 500 z filtrem I lub równowaŝna 1 19

20 10. Wodomierz JS-2,5, DN Zawór bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u. o średnicy 3/4, d 0 = 14 mm, ciśnienie otwarcia zaworu 0,6 Mpa, np. firmy SYR 1 typu 2115 lub równowaŝny 12. Zawór zwrotny antyskaŝeniowy EA 251 DN Zawór do napełniania instalacji c.o. DN 20, np. firmy SYR typu 2128 lub równowaŝny Złączka samoodcinająca SU ¾ do naczynia wzbiorczego Neutralizator kondensatu Zabezpieczenie stanu wody w kotle, np. Syr 933 lub równowaŝne 1 2. Armatura 17. Filtr siatkowy FS φ 65, PN Filtr siatkowy FS φ 40, PN Jw. lecz φ Zawór kulowy φ 65 o połączeniach kołnierzowych, temp. do C, PN Zawór kulowy φ 25 o połączeniach gwintowanych, temp. do C, PN Jw. lecz φ Zawór kulowy φ 25 o połączeniach gwintowanych, do wody uŝytkowej Jw. lecz φ Jw. lecz φ Filtr siatkowy do wody uŝytkowej φ Zawór zwrotny φ Zawór zwrotny φ Zawór zwrotny φ Zawór zwrotny φ Odpowietrznik automatyczny ½ Manometr techniczny o zakresie pomiarowym 0 6 bar Manometr techniczny o zakresie pomiarowym 0 10 bar 6 20

21 34. Termometr techniczny o zakresie pomiarowym C 4 3. Instalacja wentylacji (długości kanałów zweryfikować na budowie) 35. Czerpnia ścienna typu A1 z siatką ochronną 200 x 400 mm Kolana wentylacyjne prostokątne 200 x 400 mm Kanał wentylacyjne 200 x 400 mm 0,9m 38. Kratka wentylacyjna wywiewna 260 x 160 mm Kanał wentylacji wywiewnej 260 x 160 mm 1,5m 40. Kolana wentylacyjne prostokątne 260 x 160 mm 3 4. Instalacja odprowadzania spalin Komin ze stali kwasoodpornej w systemie uszczelkowym do kotłów domierz 41. kondensacyjnych: śr. 80 mm oraz 100mm, wysokość kominów 15 yć na mb, długość czopucha od pojedynczego kotła 2,0 mb, kolana budowi zgodnie z dokumentacją rysunkową e 5. Podstawowe materiały kotłowni 42. Rozdzielacze z rury stalowej czarnej śr. 100 mm, dł. 1,0 mb szt Rury stalowe czarne bez szwu φ 50 15mb 44. Rury stalowe czarne bez szwu φ 15 16mb 45. Rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H φ 65 30mb 46. Jw. lecz φ mb 47. Jw. lecz φ 20 1,5 mb 48. Rury stalowe ocynkowane φ 25 17mb 49. Jw. lecz φ 20 7 mb 50. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej rozdzielaczy śr. 100 mm, grubość izolacji min. 100 mm 2 mb 51. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej rurociągów śr. 65 mm, grubość izolacji min. 65 mm 30mb 52. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej rurociągów śr. 25 mm, grubość izolacji min. 25 mm 14 mb 53. Izolacja z pianki polietylenowej o grubości 20 mm rurociągów φ 25 17mb 54. Jw. lecz φ 20 7 mb 21

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5. INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR B I U R O P R O J E K T Ó W I N S T A L A T O R 25-549 Kielce, ul. Toporowskiego 73/81, tel. /0-41/ 331 55 89 jozfla@wp.pl tel. komórkowy 604 225 415 PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl EGZ. NR1 P r z e d s i ę b i o r s t w o T e c h n i c z n o -H a n d l o w e CIEPŁOTECHNIKA MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECZNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Kładki nr 24. Podstawa opracowania. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE A P I S PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE Waldemar Adamczyk, 75-336 Koszalin, Akademicka 17a/8, tel. 0602 72 05 96, VAT: 669-040-46-97, Regon: 330020547 Projekt budowlany wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ SANITARNA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII KOTŁOWNI DO STADIONU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.Sportowej 1 w m.brzeg Dz nr 8/2 AM-2 obręb III Południe 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ DLA BUDYNKÓW WARSZTATÓW I SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZEPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. Nazwa inwestycji Inwestor REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE zam. 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 Lokalizacja inwestycji Stradunia ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES ZAM: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stniejącej kotłowni gazowej opalanej gazem ziemnym

Rozbudowa stniejącej kotłowni gazowej opalanej gazem ziemnym egz. NR 4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych. - 1 - Opis projektowanych instalacji sanitarnych. 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Podstawa opracowania - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i przepisy 1.2. Zakres opracowania Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. projektant : mgr inż. Sławomir Partyka uprawn. bud. instalacyjne nr POM/0112/POOS/05

PROJEKT BUDOWLANY. projektant : mgr inż. Sławomir Partyka uprawn. bud. instalacyjne nr POM/0112/POOS/05 PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, oraz centralnego ogrzewania w rozbudowywanym budynku wielofunkcyjnym o część sklepową i kotłownie lokalizacja Lubiki, dz. nr 122/1,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Opis techniczny instalacji wentylacyjnej. 1.3.1. Układ wentylacyjny W1 1.3.2. Układ wentylacyjny W2 1.3.3.

Bardziej szczegółowo