Lublin, październik 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, październik 2010 r."

Transkrypt

1 STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza Lublin PROJEKTOWAŁ: mgr inŝ. J. Targoński upr. 8/Lb/1996 mgr inŝ. K. Spalitabaka mgr inŝ. M. Jakubowski SPRAWDZIŁ: mgr inŝ. R. Malik upr. 497/Lb/2001 Lublin, październik 2010 r.

2 2. Zawartość opracowania 1. Karta tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania 3.2. Zakres opracowania i dane ogólne 3.3. Opis kotłowni 3.4. Rurociągi i armatura 3.5. Wykonawstwo, odbiory, próby 3.6. Zabezpieczenie bhp i ppoŝ Opis instalacji gazowej 3.8. Wytyczne branŝowe 3.9. Uwagi końcowe 4. Obliczenia 5. Informacja BIOZ 6. Wykaz urządzeń, armatury i podstawowych materiałów 7. Załączniki 8. Część rysunkowa Rys. 1a Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. 1 Schemat technologiczny kotłowni skala - Rys. 2 Rzut kotłowni skala 1:50 Rys. 3 Rzut parteru skala 1:100 Rys. 4 Rzut piętra skala 1:100 Rys. 5 Rzut poddasza skala 1:100 Rys. 6 Przekrój kotłowni skala 1:50 Rys. 7 Aksonometria instalacji gazowej skala 1:50 2

3 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.690) wraz z późniejszymi zmianami, - obowiązujące normy, wytyczne i przepisy BHP, - Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Zakres opracowania i dane ogólne Niniejszy projekt stanowi dokumentację technologii kotłowni gazowej pracującej na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej w budynku Pałacu Klasycystycznego w Bronicach. Projektowana kotłownia zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu, znajdującym się w podpiwniczeniu budynku Opis kotłowni Technologia kotłowni W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych zaprojektowano system kaskadowy kotłów kondensacyjnych o łącznej mocy 160 kw, składający się z dwóch gazowych kotłów wiszących, np. firmy De Dietrich typu Innovens (MC 45 i MC115) lub równowaŝnych. Układ kotłowy wyposaŝony będzie w fabryczną automatykę i sterowanie. Kotłownia i instalacja c.o. pracować będzie na parametrach 70/55 C. Instalacja kotłowa oraz zasilany przez nią zład grzewczy będzie pracować w układzie zamkniętym z zabezpieczeniem zgodnie z wymaganiami normy PN-B Kotły zabezpieczone będą przed wzrostem nadmiernego ciśnienia membranowymi zaworami bezpieczeństwa wchodzącymi w skład systemu kaskadowego. Zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji c.o. przejmowane będą przez naczynie wzbiorcze o pojemności 80 dm 3, pracujące przy dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 bar, np. firmy REFLEX N 80 lub równowaŝne. Stany awarii 3

4 pracy układu kotłowego sygnalizowane będą wizualnie na wyświetlaczu regulatora oraz dźwiękowo. W kotłowni wydzielone zostaną dwa obiegi: - obieg grzejnikowy, - obieg ładowania podgrzewacza c.w.u. Woda instalacyjna uzdatniana będzie w stacji uzdatniania wody o pojemności zładu 2,0-4,0 m 3, np. firmy Viessmann typu Aquaset 500 lub równowaŝnej. Urządzenie to pracuje na zasadzie wymiany jonów. Stacja przygotowana jest do częściowego lub całkowitego usuwania jonów wapnia i magnezu z wody, które nadają jej twardość. Do napełniania instalacji c.o. naleŝy stosować wodę uzdatnioną, której twardość ogólna nie przekracza 1 mval/dm 3, a wartość ph wynosi 8,0-9,5. W celu ochrony kotłów i urządzeń technologicznych przed zanieczyszczeniem od strony instalacyjnej przyjęto filtr siatkowy. W kotłowni zainstalowany zostanie aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej, np. firmy Gazex typu GX lub równowaŝny. W skład systemu wchodzi zawór z głowicą samozamykającą dopływ gazu, np. typu MAG-3, detektor gazu, np. DEX- 12/N, moduł alarmowy sterujący pracą systemu, np. typu MD-2.ZA lub równowaŝne oraz syrena alarmowa i lampa ostrzegawcza. Przed uruchomieniem kotłowni całą instalację c.o. naleŝy starannie przepłukać Wentylacja kotłowni i instalacja odprowadzenia spalin Na potrzeby wentylacji kotłowni projektuje się grawitacyjną instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną. Nawiew powietrza zrealizowany zostanie czerpnią powietrza o wymiarach 20x40 cm umieszczoną w drzwiach zewnętrznych, o wylocie nie wyŝej niŝ 30 cm nad poziomem podłogi w kotłowni. Wentylację wyciągową zapewni kanał wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 26x16 cm. Niezbędna ilość powietrza na potrzeby spalania gazu, dostarczana będzie do kotłów z pomieszczenia. KaŜdy z kotłów zostanie wyposaŝony w niezaleŝny system odprowadzenia spalin dla kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania. Spaliny odprowadzane będą nad dach budynku kanałami spalinowymi dla kotłów kondensacyjnych średnicy 100 mm oraz 80 mm, np. firmy Jeremias lub równowaŝnymi, zaizolowanymi dodatkowo powłoką izolacyjną. Rury spalinowe i 4

5 kanał wentylacji wywiewnej obudowane zostaną belitem o grubości 12 cm i wprowadzone do istniejącego komina na poddaszu Instalacja c.w.u. W celu zapewnienia dostawy ciepłej wody zaprojektowano podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 300 dm 3, np. firmy De Dietrich lub równowaŝny. Obieg wody grzejnej w podgrzewaczu wymuszany będzie przez pompą obiegową o wydajności 3 m 3 /h i wysokości podnoszenia 2,30mH 2 O, np. firmy Wilo typu Top S 25/7 PN 10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną. Pompa ta zasilana będzie z rozdzielaczy zamontowanych w kotłowni. W celu zapewnienia ciągłej dostawy ciepłej wody o Ŝądanej temperaturze w kaŝdych warunkach pracy zaprojektowano pompę cyrkulacyjną o wydajności 0,11 m 3 /h i wysokości podnoszenia 2,00mH 2 O, np. firmy Wilo typu Star-Z 20/4, zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną Instalacja wod-kan kotłowni Instalacja wodociągowa w kotłowni obejmuje doprowadzenie wody zimnej do uzupełniania zładu c.o., podgrzewacza c.w.u. oraz do zlewu. Woda zimna dostarczona zostanie z instalacji wodociągowej, której trasa przebiegać będzie przez pomieszczenie kotłowni. Ponad zlewem na przewodzie wody zimnej zainstalowany zostanie zawór ze złączką do węŝa. Na przewodzie wody uzupełniającej instalację c.o. naleŝy zainstalować wodomierz typu JS 2,5 DN 20, zawór zwrotny antyskaŝeniowy klasy EA oraz stację uzdatniania wody. Woda w zładzie uzupełniana będzie ręcznie. Instalacja kanalizacyjna kotłowni ma zapewnić odprowadzenie wody spuszczanej z instalacji c.o. i zlewu do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 3.4 Rurociągi i armatura W kotłowni rurociągi zasilające i powrotne c.o. zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg PN-80/H-74200, łączonych przez spawanie. Rurociągi wody zimnej i c.w.u. naleŝy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez gwintowanie. Średnice poszczególnych rurociągów oraz ich lokalizację podano w części rysunkowej opracowania. 5

6 Armatura instalacji kotłowej obejmuje: zawory odcinające kulowe i zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych, zawory bezpieczeństwa oraz filtry. Przewody w obrębie kotłowni prowadzić naleŝy po ścianach budynku. Minimalna odległość przewodów wodnych od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym 0,5 m, w miejscach skrzyŝowań 0,05 m, a od rurociągów gazowych 0,15 m. Odległość zewnętrznej ścianki przewodu nie izolowanego lub izolowanego cieplnie od przegród budowlanych wynosi 0,03 m dla przewodów do φ 40 i 0,05 m dla przewodów powyŝej φ 40. Przewody poziome mocować do przegród budowlanych za pomocą haków, uchwytów lub wsporników z zachowaniem odległości miedzy punktami podparcia wg PN-71/B Odcinki pionowe mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów w odległości co najmniej 2,5 m. Przejścia rurociągów przez ściany i strop w kotłowni naleŝy wykonać w przepustach o odporności ogniowej takiej jak ściany kotłowni. Ze względu na zmianę systemu ogrzewania z otwartego na zamknięty i montaŝ w kotłowni naczynia wzbiorczego przeponowego na istniejących pionach instalacji c.o. (14 szt.) naleŝy zamontować automatyczne odpowietrzniki Wykonawstwo, odbiory, próby W zakresie wykonawstwa i odbioru obowiązują Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Rurociągi c.o. w kotłowni naleŝy poddać próbie na ciśnienie 0,6 MPa odcinając uprzednio kotły, natomiast rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na ciśnienie 0,9 MPa. Przed przystąpieniem do prób instalację w kotłowni naleŝy kilkakrotnie przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aŝ do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszych od 0,5mg/l. Cała instalacja kotłowa i konstrukcja podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu, poprzez staranne oczyszczenie do 2 0 czystości wg instrukcji KOR- 3A, a następnie malowaniu dwa razy farbą ftalową do gruntowania, antykorozyjną czerwoną, tlenkową Foskor o symbolu wg KTM XX. Warstwy farby naleŝy nakładać w odstępie 24 godzin. Po robotach malarskich i próbach ciśnieniowych, przewody naleŝy zaizolować otulinami z wełny mineralnej w płaszczu PCV lub z blachy aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 6

7 Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nowelizacja z dnia 6 listopada 2008 r. Płaszcz izolacji naleŝy oznaczyć kolorami umownymi w zaleŝności od rodzaju czynnika wg wymagań PN-70/N-01270/03. Instalację wodociągową naleŝy poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację naleŝy dokładnie przepłukać celem usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Instalację wodociągową izolować otuliną z pianki polietylenowej. Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nowelizacja z dnia 6 listopada 2008r. 3.6 Zabezpieczenie bhp i ppoŝ. Kotłownię naleŝy zaopatrzyć w gaśnicę proszkową typu GP-6/ABC-6 kg. 3.7 OPIS INSTALACJI GAZOWEJ Wewnętrzną instalację gazową naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu S wg PN-80/H DN 50 mm łączonych przez spawanie na styk. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zniekształconym przekroju. Miejsce spawane naleŝy dokładnie oczyścić z rdzy i brudu. Właściwości drutu spawalniczego powinny być zbliŝone do właściwości materiału spawanego. Odbiornik gazowy naleŝy łączyć z instalacją na sztywno za pomocą złączek gwintowanych. Połączeń gwintowych jak i spawanych nie wykonywać w miejscach przechodzenia przewodu przez ściany i stropy. Złącza gwintowe lokalizować w miejscach widocznych i łatwych do kontroli. Połączenia uszczelniać pastą i nićmi konopnymi lub taśmą uszczelniającą z tworzywa sztucznego. Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 4mm/m w kierunku dopływu gazu i mocować do ścian za pomocą obejm stalowych lub haków. Przy przejściu przez stropy i ściany instalację prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych sznurem konopnym lub pastą nie powodującą korozji. Rury osłonowe naleŝy wykonać zgodnie z normą BN-72/ Przewody gazowe naleŝy prowadzić w odległości 10 cm powyŝej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogą krzyŝować się z innymi 7

8 instalacjami w odległości co najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez kanały wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Szczegółowe trasy i średnice przewodów zostały przedstawione w części graficznej opracowania. Pomieszczenia, w których zamontowane zostały odbiorniki gazowe, spełniają wymagania dotyczące maksymalnego obciąŝenia cieplnego przypadającego na metr sześcienny kubatury. Po wykonaniu, instalację gazową naleŝy przedmuchać spręŝonym powietrzem w celu usunięcia ewentualnych nieczystości i sprawdzić szczelność powietrzem na ciśnienie 50 kpa. Pomiar spadku ciśnienia manometrem naleŝy rozpocząć po upływie 15 do 30 minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania temperatury powietrza w instalacji z temperaturą otoczenia. JeŜeli w czasie 30 minut manometr nie pokaŝe spadku ciśnienia, instalację naleŝy uznać za szczelną. Podczas próby szczelności, połączenia naleŝy sprawdzić za pomocą roztworu mydła. Po przeprowadzonej próbie z wynikiem pozytywnym przewody oczyścić do II stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną i nawierzchniową w kolorze Ŝółtym. Pozytywny wynik próby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte. JeŜeli wynik próby jest negatywny wykonawca musi odszukać miejsca nieszczelne, uŝywając do tego celu wody mydlanej lub testerów szczelności. Nieszczelne elementy instalacji naleŝy wymienić, względnie rozmontować przewody i wykonać złącza na nowo. Jakiekolwiek doszczelnianie poprzez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. JeŜeli trzecia w kolejności próba da wynik negatywny, instalację naleŝy rozmontować i wykonać ją od nowa. Przed oddaniem do uŝytku instalacja podlega sprawdzeniu w obecności dostawcy gazu, polegającym na: - kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami; - kontroli jakości wykonania; - kontroli szczelności przewodów. Jednym z podstawowych warunków przystąpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę protokółów badania kanałów wentylacyjnych i spalinowych 8

9 Z przeprowadzonych prób i odbiorów naleŝy spisać protokół techniczny. 3.8 Wytyczne branŝowe Wytyczne konstrukcyjno-budowlane - strop w kotłowni powinny być klasy REI 60 odporności ogniowej, - ściany wewnętrzne w kotłowni powinny być klasy EI 60 odporności ogniowej, - na ścianach w kotłowni do wysokości 2 m wykonać lamperie olejne; ściany ponad lamperią pomalować farbą emulsyjną, - wymienić drzwi wejściowe do kotłowni ze stalowych na przeszklone (minimalna powierzchnia przeszklenia 1,2 m 2 ), dwuskrzydłowe ze stolarkę PCW, jedno skrzydło otwierane 90 x 200, drugie 25 x 200 zamontowane na stałe i wyposaŝone w Ŝaluzję do instalacji wentylacji nawiewnej o wymiarach 20 x 40 cm; wzór wykonania drzwi naleŝy przedstawić do zatwierdzenia Konserwatorowi Zabytków, - przejścia przewodów przez ściany i strop kotłowni wykonać w przepustach o odporności ogniowej EI 60, - podłogę w kotłowni wykonać ze spadkiem w kierunku wpustu podłogowego, - sposób prowadzenia kanałów spalinowych i wywiewnych wg rysunków załączonych do niniejszego opracowania, - przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej wykonać w murowanym szachcie o odporności ogniowej EI Wytyczne elektryczne - wykonać zasilenie wszystkich urządzeń technologicznych w kotłowni, zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz, - wykonać oddzielny obwód elektryczny zasilający gniazdo 230 V stacji uzdatniania wody, - przewidzieć w pomieszczeniu kotłowni gniazda elektryczne 400 V, 230 V i 24 V, - doprowadzić przewody sygnalizacyjne do wszystkich czujników zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni, - wyłącznik poŝarowy zlokalizować przy drzwiach wejściowych do kotłowni, - sygnalizację alarmową (świetlną i dźwiękową) detekcji gazu oraz awarii kotłowni zlokalizować na zewnętrznej ścianie kotłowni, 9

10 - zaprojektować oświetlenie kotłowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65, - zaprojektować system bezpieczeństwa instalacji gazowej z detektorem w kotłowni. Zadziałanie systemu powinno spowodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni i wyłączyć zasilanie elektryczne kotłowni. - zasilić układ zabezpieczający instalację gazową i zawór samoodcinający w szafie gazowej, - przewidzieć w szafie zasilająco sterującej sygnalizację od awarii palnika, braku wody i minimalnego ciśnienia gazu, - instalację elektryczną zaprojektować w wykonaniu szczelnym. 3.9 Uwagi końcowe - Technologię kotłowni naleŝy wykonać zgodnie wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Całość robót naleŝy prowadzić zgodnie z projektem oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych. - Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. - Roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. - W trakcie wykonywania robót naleŝy przestrzegać obowiązujących zasad BHP. - MontaŜ urządzeń przeprowadzić zgodnie z instrukcjami technicznymi producentów urządzeń. - MontaŜ izolacji termicznych naleŝy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami montaŝu producentów. - Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. Projektował: Sprawdził: 10

11 4. Obliczenia 4.1. Dobór podgrzewacza c.w.u. Na podstawie ustaleń z inwestorem dobrano podgrzewacz ciepłej wody uŝytkowej o pojemności 300 l i przepływie wody grzewczej 3 m3/h, o dopuszczalnym nadciśnieniu roboczym 10 bar, np. firmy DeDietrich typu BL 300 lub równowaŝny. Zapas mocy kotłowni jest odpowiedni do wytworzenia wymaganej ilości c.w.u., w przypadku konieczności utrzymania wydajności stałej kotłownia będzie pracowała w priorytecie wytwarzania c.w.u. o wymaganej mocy Zapotrzebowanie mocy cieplnej Na podstawie danych z projektu instalacji c.o. przyjęto zapotrzebowanie mocy cieplnej równe 150 kw Dobór kotłów Dobrano dwa kondensacyjne kotły gazowe wiszące o łącznej mocy 160 kw, np. firmy DeDietrich typu Innovens MC 45 oraz MC 115 lub równowaŝne. Kotły wchodzą w skład systemu kaskadowego o wymiarach 1679/945/450 mm. Kotły wyposaŝone są fabrycznie w ogranicznik minimalnego ciśnienia wody, który wyłącza kocioł w przypadku spadku ciśnienia wody poniŝej wartości minimalnej. Poza kotłami system równieŝ zawierał będzie: rozdzielacz hydrauliczny, kolektor podłączenia kotła zawierający przewody podłączeniowe zasilania i powrotu instalacji c.o., przewody instalacji gazowej i kołnierze, pompy kotłowe obiegu pierwotnego, zestawy podłączeniowe kotła z zaworem odcinającym zasilania i powrotu, zaworem napełniania i spustowym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa oraz zaworem gazowym, szynę do montaŝu naściennego, czujnik zasilania z tuleją zanurzeniową i kabel BUS łączący kotły. 11

12 4.4. Dobór zaworów mieszających trzydrogowych Dla obiegu grzewczego instalacji c.o. (150 kw) dobrano trójdrogowy zawór mieszający o średnicy DN 40, np. firmy ESBE typu VRG, DN 40, K v = 25 m 3 /h z siłownikiem elektrycznym ARA600 lub równowaŝny Dobór pompy obiegowej instalacji c.o. wymagana wydajność pompy dla obiegu c.o. 150 kw, parametry pracy 70/55 o C V 3600 Qco = c ρ t = 4, co = w 8,86 m 3 /h wymagana wysokość podnoszenia pompy - wymagane ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. p d = 2,50 mh 2 O - strata ciśnienia na mieszaczu p m = 1,20 mh 2 O - strata ciśnienia na filtrze siatkowym p f = 0,50 mh 2 O - strata ciśnienia na sprzęgle hydraulicznym p s = 0,10 mh 2 O - strata ciśnienia na przewodach w kotłowni p k = 0,30 mh 2 O - wymagana wysokość podnoszenia pompy H = 1,1 4,60= 5,06 mh 2 O. Dobrano pojedynczą pompę obiegową c.o. o wydajności 8,86 m 3 /h i wysokości podnoszenia 5,06 mh 2 O, np. firmy Wilo typu Stratos 40/1-8 CAN PN6/10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną Dobór pompy ładującej podgrzewacz c.w.u. wymagana wydajność pompy (na podstawie danych technicznych dobranego podgrzewacza pojemnościowego) 3 m 3 /h wymagana wysokość podnoszenia pompy - strata ciśnienia na podgrzewaczu p d = 1,18 mh 2 O - strata ciśnienia na filtrze siatkowym p f = 0,50 mh 2 O - strata ciśnienia na sprzęgle hydraulicznym p s = 0,10 mh 2 O - strata ciśnienia na przewodach w kotłowni p k = 0,30 mh 2 O - wymagana wysokość podnoszenia pompy H = 1,1 2,08 = 2,29 mh 2 O. Przyjęto pojedynczą pompę ładującą obieg c.w.u., o wymaganej wydajności i wysokości podnoszenia, np. firmy Wilo typu Top S 25/7 PN 10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną. 12

13 4.9. Dobór pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Wymagane parametry pracy: - wydajność 0,11 m 3 /h, - wysokość podnoszenia 2,0 mh 2 O Przyjęto pojedynczą pompę, np. firmy Wilo typu Star-Z 20/4, zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną Dobór pomp kotłowych NaleŜy zastosować pompy kotłowe wchodzące w skład systemu kaskadowego, np. firmy DeDietrich lub równowaŝnego Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła gazowego NaleŜy zastosować zawór bezpieczeństwa wchodzący w skład systemu kaskadowego Dobór zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u. o pojemności 300 l Dobór zaworu bezpieczeństwa wykonano w oparciu o PN-82/M i przepisy U.D.T. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 3600 Q m > = = 74 kg/h r 2150 gdzie: Q = 44 kw - maksymalna moc podgrzewacza r = kj/kg - ciepło parowania wody Powierzchnia przekroju kanałów dolotowych zaworu bezpieczeństwa: m 74 A p = = = 32,8 mm 10 K K α (p + 0,1) 10 0,54 1,0 0,55 (0,66 + 0,1) gdzie: K 1 = 0,54 K 2 = 1,0 p 1 = 0,6 MPa 1,1 = 0,66 MPa - maksymalne ciśnienie w instalacji; 13 2

14 α = 0,55 - współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa SYR 2115 ¾. Średnica zaworu bezpieczeństwa: d 4 A π 4 32,8 3,14 p 0 = = = 6,5 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa o średnicy 3/4, d 0 = 14 mm, ciśnienie otwarcia zaworu 0,6 MPa, np. firmy SYR typu 2115 lub równowaŝny Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. (wg PN-B-02414) pojemność uŝytkowa naczynia V = V ρ ν = 1,5 999,7 0,0287 = 43 u gdzie: V- pojemność wodna zładu c.o., 1,5 m 3 ρ - gęstość wody przy temp. 10 o C, kg/m 3 ν - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej, dm 3 /kg pojemność całkowita naczynia V (p + 1) 43 (6 + 1) u max V n = = = p max p 6 1 gdzie: p max - ciśnienie maksymalne, 6 bar p - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia (równe ciśnieniu statycznemu w miejscu podłączenia naczynia), bar Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 80 l i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 0,6 Mpa, np. firmy REFLEX typu N 80 lub równowaŝne. minimalna średnica rury wzbiorczej Przyjęto rurę wzbiorczą d=20 mm. d w = 0,7 Vu = 0,7 43 = 60,2 4,6 mm dm dm

15 4.15. Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u. Dla maksymalnej objętości ciepłej wody w podgrzewaczu 300 l, dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 12 l i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 10 bar, np. firmy Reflex typu Refix DD z armaturą przepływową FlowJet 3/4 lub równowaŝne Dobór stacji uzdatniania wody Dobrano stację uzdatniania wody dla zładu o pojemności od 2,0 do 4,0 m 3 składającą się ze zmiękczacza wody ze sterowaniem objętościowym i filtra, np. firmy Viessmann typu Aquaset 500 z filtrem I lub równowaŝne Obliczenia technologiczne kotłowni Wentylacja kotłowni (wg PN-B ) Dla pomieszczeń z kotłami na paliwo gazowe lŝejsze od powietrza, o mocy cieplnej powyŝej 60 kw, powierzchnia otworów lub kanałów nawiewnych powinna być równa co najmniej 5 cm 2 na 1kW nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niŝ 300 cm 2. Kotłownia powinna posiadać niezamykane otwory wywiewne umieszczone moŝliwie blisko stropu. Powierzchnia otworów wywiewnych powinna wynosić co najmniej 50% wymaganej powierzchni przekroju kanału wentylacji nawiewnej, lecz nie mniej niŝ 200cm 2. Minimalna powierzchnia przekroju kanału wentylacji nawiewnej dla projektowanej kotłowni: 160kW * 5cm 2 = 800 cm 2. Wentylacja nawiewna Przekrój kanału nawiewnego minimum 800 cm 2 Dobrano kanał nawiewny o wymiarach 20x40 cm, A N =800cm 2. Wentylacja wywiewna Przekrój kanału wywiewnego minimum 400 cm 2. Dobrano kanał wywiewny o wymiarach 26x16 cm, A W =416 cm 2. 15

16 Maksymalne łączne obciąŝenie cieplne kubatury Maksymalne łączne obciąŝenie cieplne kubatury kotłowni z zaprojektowanymi kotłami nie moŝe być większe niŝ 4,65kW/m 3. Moc zainstalowanych urządzeń 160kW. Kubatura kotłowni 52 m = 3 34,4 m minimalna kubatura kotłowni 4,65 34,4 m 3 < 52,1 m 3 - warunek spełniony Powierzchnia okna Minimalna powierzchnia okien w kotłowni powinna wynosić 1/15 powierzchni posadzki. Powierzchnia posadzki kotłowni wynosi F p = 23,7 + 8,2 m 2 = 31,9 m 2 stąd minimalna powierzchnia okna F o min. = 31,9/15 = 2,13 m 2. PoniewaŜ budynek jest obiektem zabytkowym wykorzystano istniejące okno o wymiarach H = 70 cm, L = 145 cm, F OK = 1,015 m 2. Dodatkowo drzwi wejściowe zewnętrzne naleŝy wykonać jako przeszklone. Wymagana powierzchnia przeszklenia drzwi 1,2 m 2. Łączna powierzchnia otworów przeszklonych wynosić będzie 2,215 m 2 i będzie większa od wymaganej powierzchni minimalnej Dobór kanałów spalinowych Na podstawie danych katalogowych systemów spalinowych dla kotłów dobrano dwa kominy DN80 oraz DN100 jednościenne ze stali nierdzewnej przystosowane do kotłów kondensacyjnych, np. firmy Jeremias lub równowaŝne. 16

17 5. Informacja BIOZ Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami). NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Bronice pow. Puławy Dz. nr 183/5 INWESTOR: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza Lublin PROJEKTANT: mgr inŝ. Janusz Targoński upr. bud. 8/Lb/96 A. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie kotłowni gazowej w budynku: - DemontaŜ istniejącego kotła, - MontaŜ nowych urządzeń i armatury w kotłowni, - MontaŜ instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej w kotłowni, - Rozprowadzenie przewodów instalacyjnych, - MontaŜ przewodów spalinowych, 17

18 - Płukanie i próba ciśnieniowa instalacji, - Czyszczenie, malowanie i izolacja rurociągów, - Uruchomienie i regulacja pracy kotłowni. B. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania. Nie przewiduje się Ŝadnych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem kotłowni. C. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Podczas realizacji robót związanych z wykonaniem kotłowni nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Ich wiedza jest potwierdzana zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kaŝde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. D. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. Dla prac związanych z wykonywaniem kotłowni, zagroŝenia nie występują oraz nie stwarzają zagroŝenia ograniczenia sprawnej komunikacji, ani ewentualnej ewakuacji. Projektant: 18

19 6. Wykaz urządzeń, armatury i podstawowych materiałów Nr Nazwa urządzenia i charakterystyka, armatura Ilość szt Podstawowe urządzenia 1. System kaskadowy dwóch kotłów o łącznej mocy 160kW wraz z kompletem automatyki, np. firmy DeDietrich Innovens MC 45 i MC lub równowaŝny 2. Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o pojemności 300 l, np. firmy DeDietrich typu BL300 lub równowaŝny 1 3. Trójdrogowy zawór mieszający, np. ESBE VRG, DN 40, K v = 25m 3 /h dp=12 kpa z siłownikiem elektrycznym ARA600 lub 1 równowaŝny 4. Pompa obiegowa c.o o wydajności 8,86 m 3 /h i wysokości podnoszenia 5,06 mh 2 O, np. firmy Wilo typu Stratos 40/1-8 CAN 1 PN6/10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝna 5. Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u., wymaganej wydajności 3m 3 /h i wysokości podnoszenia 2,29 mh 2 O, np. firmy Wilo typu Top S 25/7 PN 10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub 1 równowaŝna 6. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. o wysokości podnoszenia 2 mh 2 O wydajności 0,11m 3 /h, np. firmy Wilo typu Star-Z 20/4, zasilanie 1 jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝna 7. Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 80 litrów, p max = 0,6Mpa, np. firmy REFLEX typu N 80 lub równowaŝne 1 8. Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 12 l dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar, z armaturą przepływową 1 FlowJet 3/4, np. typu Refix DD lub równowaŝne. 9. Stacja zmiękczania wody o maksymalnym przepływie 1,5 m 3 /h, np. firmy Viessmann typu Aquaset 500 z filtrem I lub równowaŝna 1 19

20 10. Wodomierz JS-2,5, DN Zawór bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u. o średnicy 3/4, d 0 = 14 mm, ciśnienie otwarcia zaworu 0,6 Mpa, np. firmy SYR 1 typu 2115 lub równowaŝny 12. Zawór zwrotny antyskaŝeniowy EA 251 DN Zawór do napełniania instalacji c.o. DN 20, np. firmy SYR typu 2128 lub równowaŝny Złączka samoodcinająca SU ¾ do naczynia wzbiorczego Neutralizator kondensatu Zabezpieczenie stanu wody w kotle, np. Syr 933 lub równowaŝne 1 2. Armatura 17. Filtr siatkowy FS φ 65, PN Filtr siatkowy FS φ 40, PN Jw. lecz φ Zawór kulowy φ 65 o połączeniach kołnierzowych, temp. do C, PN Zawór kulowy φ 25 o połączeniach gwintowanych, temp. do C, PN Jw. lecz φ Zawór kulowy φ 25 o połączeniach gwintowanych, do wody uŝytkowej Jw. lecz φ Jw. lecz φ Filtr siatkowy do wody uŝytkowej φ Zawór zwrotny φ Zawór zwrotny φ Zawór zwrotny φ Zawór zwrotny φ Odpowietrznik automatyczny ½ Manometr techniczny o zakresie pomiarowym 0 6 bar Manometr techniczny o zakresie pomiarowym 0 10 bar 6 20

21 34. Termometr techniczny o zakresie pomiarowym C 4 3. Instalacja wentylacji (długości kanałów zweryfikować na budowie) 35. Czerpnia ścienna typu A1 z siatką ochronną 200 x 400 mm Kolana wentylacyjne prostokątne 200 x 400 mm Kanał wentylacyjne 200 x 400 mm 0,9m 38. Kratka wentylacyjna wywiewna 260 x 160 mm Kanał wentylacji wywiewnej 260 x 160 mm 1,5m 40. Kolana wentylacyjne prostokątne 260 x 160 mm 3 4. Instalacja odprowadzania spalin Komin ze stali kwasoodpornej w systemie uszczelkowym do kotłów domierz 41. kondensacyjnych: śr. 80 mm oraz 100mm, wysokość kominów 15 yć na mb, długość czopucha od pojedynczego kotła 2,0 mb, kolana budowi zgodnie z dokumentacją rysunkową e 5. Podstawowe materiały kotłowni 42. Rozdzielacze z rury stalowej czarnej śr. 100 mm, dł. 1,0 mb szt Rury stalowe czarne bez szwu φ 50 15mb 44. Rury stalowe czarne bez szwu φ 15 16mb 45. Rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H φ 65 30mb 46. Jw. lecz φ mb 47. Jw. lecz φ 20 1,5 mb 48. Rury stalowe ocynkowane φ 25 17mb 49. Jw. lecz φ 20 7 mb 50. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej rozdzielaczy śr. 100 mm, grubość izolacji min. 100 mm 2 mb 51. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej rurociągów śr. 65 mm, grubość izolacji min. 65 mm 30mb 52. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej rurociągów śr. 25 mm, grubość izolacji min. 25 mm 14 mb 53. Izolacja z pianki polietylenowej o grubości 20 mm rurociągów φ 25 17mb 54. Jw. lecz φ 20 7 mb 21

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo