Lublin, październik 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, październik 2010 r."

Transkrypt

1 STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza Lublin PROJEKTOWAŁ: mgr inŝ. J. Targoński upr. 8/Lb/1996 mgr inŝ. K. Spalitabaka mgr inŝ. M. Jakubowski SPRAWDZIŁ: mgr inŝ. R. Malik upr. 497/Lb/2001 Lublin, październik 2010 r.

2 2. Zawartość opracowania 1. Karta tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania 3.2. Zakres opracowania i dane ogólne 3.3. Opis kotłowni 3.4. Rurociągi i armatura 3.5. Wykonawstwo, odbiory, próby 3.6. Zabezpieczenie bhp i ppoŝ Opis instalacji gazowej 3.8. Wytyczne branŝowe 3.9. Uwagi końcowe 4. Obliczenia 5. Informacja BIOZ 6. Wykaz urządzeń, armatury i podstawowych materiałów 7. Załączniki 8. Część rysunkowa Rys. 1a Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. 1 Schemat technologiczny kotłowni skala - Rys. 2 Rzut kotłowni skala 1:50 Rys. 3 Rzut parteru skala 1:100 Rys. 4 Rzut piętra skala 1:100 Rys. 5 Rzut poddasza skala 1:100 Rys. 6 Przekrój kotłowni skala 1:50 Rys. 7 Aksonometria instalacji gazowej skala 1:50 2

3 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.690) wraz z późniejszymi zmianami, - obowiązujące normy, wytyczne i przepisy BHP, - Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Zakres opracowania i dane ogólne Niniejszy projekt stanowi dokumentację technologii kotłowni gazowej pracującej na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej w budynku Pałacu Klasycystycznego w Bronicach. Projektowana kotłownia zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu, znajdującym się w podpiwniczeniu budynku Opis kotłowni Technologia kotłowni W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych zaprojektowano system kaskadowy kotłów kondensacyjnych o łącznej mocy 160 kw, składający się z dwóch gazowych kotłów wiszących, np. firmy De Dietrich typu Innovens (MC 45 i MC115) lub równowaŝnych. Układ kotłowy wyposaŝony będzie w fabryczną automatykę i sterowanie. Kotłownia i instalacja c.o. pracować będzie na parametrach 70/55 C. Instalacja kotłowa oraz zasilany przez nią zład grzewczy będzie pracować w układzie zamkniętym z zabezpieczeniem zgodnie z wymaganiami normy PN-B Kotły zabezpieczone będą przed wzrostem nadmiernego ciśnienia membranowymi zaworami bezpieczeństwa wchodzącymi w skład systemu kaskadowego. Zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji c.o. przejmowane będą przez naczynie wzbiorcze o pojemności 80 dm 3, pracujące przy dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 bar, np. firmy REFLEX N 80 lub równowaŝne. Stany awarii 3

4 pracy układu kotłowego sygnalizowane będą wizualnie na wyświetlaczu regulatora oraz dźwiękowo. W kotłowni wydzielone zostaną dwa obiegi: - obieg grzejnikowy, - obieg ładowania podgrzewacza c.w.u. Woda instalacyjna uzdatniana będzie w stacji uzdatniania wody o pojemności zładu 2,0-4,0 m 3, np. firmy Viessmann typu Aquaset 500 lub równowaŝnej. Urządzenie to pracuje na zasadzie wymiany jonów. Stacja przygotowana jest do częściowego lub całkowitego usuwania jonów wapnia i magnezu z wody, które nadają jej twardość. Do napełniania instalacji c.o. naleŝy stosować wodę uzdatnioną, której twardość ogólna nie przekracza 1 mval/dm 3, a wartość ph wynosi 8,0-9,5. W celu ochrony kotłów i urządzeń technologicznych przed zanieczyszczeniem od strony instalacyjnej przyjęto filtr siatkowy. W kotłowni zainstalowany zostanie aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej, np. firmy Gazex typu GX lub równowaŝny. W skład systemu wchodzi zawór z głowicą samozamykającą dopływ gazu, np. typu MAG-3, detektor gazu, np. DEX- 12/N, moduł alarmowy sterujący pracą systemu, np. typu MD-2.ZA lub równowaŝne oraz syrena alarmowa i lampa ostrzegawcza. Przed uruchomieniem kotłowni całą instalację c.o. naleŝy starannie przepłukać Wentylacja kotłowni i instalacja odprowadzenia spalin Na potrzeby wentylacji kotłowni projektuje się grawitacyjną instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną. Nawiew powietrza zrealizowany zostanie czerpnią powietrza o wymiarach 20x40 cm umieszczoną w drzwiach zewnętrznych, o wylocie nie wyŝej niŝ 30 cm nad poziomem podłogi w kotłowni. Wentylację wyciągową zapewni kanał wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 26x16 cm. Niezbędna ilość powietrza na potrzeby spalania gazu, dostarczana będzie do kotłów z pomieszczenia. KaŜdy z kotłów zostanie wyposaŝony w niezaleŝny system odprowadzenia spalin dla kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania. Spaliny odprowadzane będą nad dach budynku kanałami spalinowymi dla kotłów kondensacyjnych średnicy 100 mm oraz 80 mm, np. firmy Jeremias lub równowaŝnymi, zaizolowanymi dodatkowo powłoką izolacyjną. Rury spalinowe i 4

5 kanał wentylacji wywiewnej obudowane zostaną belitem o grubości 12 cm i wprowadzone do istniejącego komina na poddaszu Instalacja c.w.u. W celu zapewnienia dostawy ciepłej wody zaprojektowano podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 300 dm 3, np. firmy De Dietrich lub równowaŝny. Obieg wody grzejnej w podgrzewaczu wymuszany będzie przez pompą obiegową o wydajności 3 m 3 /h i wysokości podnoszenia 2,30mH 2 O, np. firmy Wilo typu Top S 25/7 PN 10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną. Pompa ta zasilana będzie z rozdzielaczy zamontowanych w kotłowni. W celu zapewnienia ciągłej dostawy ciepłej wody o Ŝądanej temperaturze w kaŝdych warunkach pracy zaprojektowano pompę cyrkulacyjną o wydajności 0,11 m 3 /h i wysokości podnoszenia 2,00mH 2 O, np. firmy Wilo typu Star-Z 20/4, zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną Instalacja wod-kan kotłowni Instalacja wodociągowa w kotłowni obejmuje doprowadzenie wody zimnej do uzupełniania zładu c.o., podgrzewacza c.w.u. oraz do zlewu. Woda zimna dostarczona zostanie z instalacji wodociągowej, której trasa przebiegać będzie przez pomieszczenie kotłowni. Ponad zlewem na przewodzie wody zimnej zainstalowany zostanie zawór ze złączką do węŝa. Na przewodzie wody uzupełniającej instalację c.o. naleŝy zainstalować wodomierz typu JS 2,5 DN 20, zawór zwrotny antyskaŝeniowy klasy EA oraz stację uzdatniania wody. Woda w zładzie uzupełniana będzie ręcznie. Instalacja kanalizacyjna kotłowni ma zapewnić odprowadzenie wody spuszczanej z instalacji c.o. i zlewu do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 3.4 Rurociągi i armatura W kotłowni rurociągi zasilające i powrotne c.o. zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg PN-80/H-74200, łączonych przez spawanie. Rurociągi wody zimnej i c.w.u. naleŝy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez gwintowanie. Średnice poszczególnych rurociągów oraz ich lokalizację podano w części rysunkowej opracowania. 5

6 Armatura instalacji kotłowej obejmuje: zawory odcinające kulowe i zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych, zawory bezpieczeństwa oraz filtry. Przewody w obrębie kotłowni prowadzić naleŝy po ścianach budynku. Minimalna odległość przewodów wodnych od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym 0,5 m, w miejscach skrzyŝowań 0,05 m, a od rurociągów gazowych 0,15 m. Odległość zewnętrznej ścianki przewodu nie izolowanego lub izolowanego cieplnie od przegród budowlanych wynosi 0,03 m dla przewodów do φ 40 i 0,05 m dla przewodów powyŝej φ 40. Przewody poziome mocować do przegród budowlanych za pomocą haków, uchwytów lub wsporników z zachowaniem odległości miedzy punktami podparcia wg PN-71/B Odcinki pionowe mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów w odległości co najmniej 2,5 m. Przejścia rurociągów przez ściany i strop w kotłowni naleŝy wykonać w przepustach o odporności ogniowej takiej jak ściany kotłowni. Ze względu na zmianę systemu ogrzewania z otwartego na zamknięty i montaŝ w kotłowni naczynia wzbiorczego przeponowego na istniejących pionach instalacji c.o. (14 szt.) naleŝy zamontować automatyczne odpowietrzniki Wykonawstwo, odbiory, próby W zakresie wykonawstwa i odbioru obowiązują Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Rurociągi c.o. w kotłowni naleŝy poddać próbie na ciśnienie 0,6 MPa odcinając uprzednio kotły, natomiast rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na ciśnienie 0,9 MPa. Przed przystąpieniem do prób instalację w kotłowni naleŝy kilkakrotnie przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aŝ do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszych od 0,5mg/l. Cała instalacja kotłowa i konstrukcja podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu, poprzez staranne oczyszczenie do 2 0 czystości wg instrukcji KOR- 3A, a następnie malowaniu dwa razy farbą ftalową do gruntowania, antykorozyjną czerwoną, tlenkową Foskor o symbolu wg KTM XX. Warstwy farby naleŝy nakładać w odstępie 24 godzin. Po robotach malarskich i próbach ciśnieniowych, przewody naleŝy zaizolować otulinami z wełny mineralnej w płaszczu PCV lub z blachy aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 6

7 Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nowelizacja z dnia 6 listopada 2008 r. Płaszcz izolacji naleŝy oznaczyć kolorami umownymi w zaleŝności od rodzaju czynnika wg wymagań PN-70/N-01270/03. Instalację wodociągową naleŝy poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację naleŝy dokładnie przepłukać celem usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Instalację wodociągową izolować otuliną z pianki polietylenowej. Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nowelizacja z dnia 6 listopada 2008r. 3.6 Zabezpieczenie bhp i ppoŝ. Kotłownię naleŝy zaopatrzyć w gaśnicę proszkową typu GP-6/ABC-6 kg. 3.7 OPIS INSTALACJI GAZOWEJ Wewnętrzną instalację gazową naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu S wg PN-80/H DN 50 mm łączonych przez spawanie na styk. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zniekształconym przekroju. Miejsce spawane naleŝy dokładnie oczyścić z rdzy i brudu. Właściwości drutu spawalniczego powinny być zbliŝone do właściwości materiału spawanego. Odbiornik gazowy naleŝy łączyć z instalacją na sztywno za pomocą złączek gwintowanych. Połączeń gwintowych jak i spawanych nie wykonywać w miejscach przechodzenia przewodu przez ściany i stropy. Złącza gwintowe lokalizować w miejscach widocznych i łatwych do kontroli. Połączenia uszczelniać pastą i nićmi konopnymi lub taśmą uszczelniającą z tworzywa sztucznego. Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 4mm/m w kierunku dopływu gazu i mocować do ścian za pomocą obejm stalowych lub haków. Przy przejściu przez stropy i ściany instalację prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych sznurem konopnym lub pastą nie powodującą korozji. Rury osłonowe naleŝy wykonać zgodnie z normą BN-72/ Przewody gazowe naleŝy prowadzić w odległości 10 cm powyŝej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogą krzyŝować się z innymi 7

8 instalacjami w odległości co najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez kanały wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Szczegółowe trasy i średnice przewodów zostały przedstawione w części graficznej opracowania. Pomieszczenia, w których zamontowane zostały odbiorniki gazowe, spełniają wymagania dotyczące maksymalnego obciąŝenia cieplnego przypadającego na metr sześcienny kubatury. Po wykonaniu, instalację gazową naleŝy przedmuchać spręŝonym powietrzem w celu usunięcia ewentualnych nieczystości i sprawdzić szczelność powietrzem na ciśnienie 50 kpa. Pomiar spadku ciśnienia manometrem naleŝy rozpocząć po upływie 15 do 30 minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania temperatury powietrza w instalacji z temperaturą otoczenia. JeŜeli w czasie 30 minut manometr nie pokaŝe spadku ciśnienia, instalację naleŝy uznać za szczelną. Podczas próby szczelności, połączenia naleŝy sprawdzić za pomocą roztworu mydła. Po przeprowadzonej próbie z wynikiem pozytywnym przewody oczyścić do II stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną i nawierzchniową w kolorze Ŝółtym. Pozytywny wynik próby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte. JeŜeli wynik próby jest negatywny wykonawca musi odszukać miejsca nieszczelne, uŝywając do tego celu wody mydlanej lub testerów szczelności. Nieszczelne elementy instalacji naleŝy wymienić, względnie rozmontować przewody i wykonać złącza na nowo. Jakiekolwiek doszczelnianie poprzez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. JeŜeli trzecia w kolejności próba da wynik negatywny, instalację naleŝy rozmontować i wykonać ją od nowa. Przed oddaniem do uŝytku instalacja podlega sprawdzeniu w obecności dostawcy gazu, polegającym na: - kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami; - kontroli jakości wykonania; - kontroli szczelności przewodów. Jednym z podstawowych warunków przystąpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę protokółów badania kanałów wentylacyjnych i spalinowych 8

9 Z przeprowadzonych prób i odbiorów naleŝy spisać protokół techniczny. 3.8 Wytyczne branŝowe Wytyczne konstrukcyjno-budowlane - strop w kotłowni powinny być klasy REI 60 odporności ogniowej, - ściany wewnętrzne w kotłowni powinny być klasy EI 60 odporności ogniowej, - na ścianach w kotłowni do wysokości 2 m wykonać lamperie olejne; ściany ponad lamperią pomalować farbą emulsyjną, - wymienić drzwi wejściowe do kotłowni ze stalowych na przeszklone (minimalna powierzchnia przeszklenia 1,2 m 2 ), dwuskrzydłowe ze stolarkę PCW, jedno skrzydło otwierane 90 x 200, drugie 25 x 200 zamontowane na stałe i wyposaŝone w Ŝaluzję do instalacji wentylacji nawiewnej o wymiarach 20 x 40 cm; wzór wykonania drzwi naleŝy przedstawić do zatwierdzenia Konserwatorowi Zabytków, - przejścia przewodów przez ściany i strop kotłowni wykonać w przepustach o odporności ogniowej EI 60, - podłogę w kotłowni wykonać ze spadkiem w kierunku wpustu podłogowego, - sposób prowadzenia kanałów spalinowych i wywiewnych wg rysunków załączonych do niniejszego opracowania, - przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej wykonać w murowanym szachcie o odporności ogniowej EI Wytyczne elektryczne - wykonać zasilenie wszystkich urządzeń technologicznych w kotłowni, zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz, - wykonać oddzielny obwód elektryczny zasilający gniazdo 230 V stacji uzdatniania wody, - przewidzieć w pomieszczeniu kotłowni gniazda elektryczne 400 V, 230 V i 24 V, - doprowadzić przewody sygnalizacyjne do wszystkich czujników zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni, - wyłącznik poŝarowy zlokalizować przy drzwiach wejściowych do kotłowni, - sygnalizację alarmową (świetlną i dźwiękową) detekcji gazu oraz awarii kotłowni zlokalizować na zewnętrznej ścianie kotłowni, 9

10 - zaprojektować oświetlenie kotłowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65, - zaprojektować system bezpieczeństwa instalacji gazowej z detektorem w kotłowni. Zadziałanie systemu powinno spowodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni i wyłączyć zasilanie elektryczne kotłowni. - zasilić układ zabezpieczający instalację gazową i zawór samoodcinający w szafie gazowej, - przewidzieć w szafie zasilająco sterującej sygnalizację od awarii palnika, braku wody i minimalnego ciśnienia gazu, - instalację elektryczną zaprojektować w wykonaniu szczelnym. 3.9 Uwagi końcowe - Technologię kotłowni naleŝy wykonać zgodnie wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Całość robót naleŝy prowadzić zgodnie z projektem oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych. - Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. - Roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. - W trakcie wykonywania robót naleŝy przestrzegać obowiązujących zasad BHP. - MontaŜ urządzeń przeprowadzić zgodnie z instrukcjami technicznymi producentów urządzeń. - MontaŜ izolacji termicznych naleŝy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami montaŝu producentów. - Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. Projektował: Sprawdził: 10

11 4. Obliczenia 4.1. Dobór podgrzewacza c.w.u. Na podstawie ustaleń z inwestorem dobrano podgrzewacz ciepłej wody uŝytkowej o pojemności 300 l i przepływie wody grzewczej 3 m3/h, o dopuszczalnym nadciśnieniu roboczym 10 bar, np. firmy DeDietrich typu BL 300 lub równowaŝny. Zapas mocy kotłowni jest odpowiedni do wytworzenia wymaganej ilości c.w.u., w przypadku konieczności utrzymania wydajności stałej kotłownia będzie pracowała w priorytecie wytwarzania c.w.u. o wymaganej mocy Zapotrzebowanie mocy cieplnej Na podstawie danych z projektu instalacji c.o. przyjęto zapotrzebowanie mocy cieplnej równe 150 kw Dobór kotłów Dobrano dwa kondensacyjne kotły gazowe wiszące o łącznej mocy 160 kw, np. firmy DeDietrich typu Innovens MC 45 oraz MC 115 lub równowaŝne. Kotły wchodzą w skład systemu kaskadowego o wymiarach 1679/945/450 mm. Kotły wyposaŝone są fabrycznie w ogranicznik minimalnego ciśnienia wody, który wyłącza kocioł w przypadku spadku ciśnienia wody poniŝej wartości minimalnej. Poza kotłami system równieŝ zawierał będzie: rozdzielacz hydrauliczny, kolektor podłączenia kotła zawierający przewody podłączeniowe zasilania i powrotu instalacji c.o., przewody instalacji gazowej i kołnierze, pompy kotłowe obiegu pierwotnego, zestawy podłączeniowe kotła z zaworem odcinającym zasilania i powrotu, zaworem napełniania i spustowym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa oraz zaworem gazowym, szynę do montaŝu naściennego, czujnik zasilania z tuleją zanurzeniową i kabel BUS łączący kotły. 11

12 4.4. Dobór zaworów mieszających trzydrogowych Dla obiegu grzewczego instalacji c.o. (150 kw) dobrano trójdrogowy zawór mieszający o średnicy DN 40, np. firmy ESBE typu VRG, DN 40, K v = 25 m 3 /h z siłownikiem elektrycznym ARA600 lub równowaŝny Dobór pompy obiegowej instalacji c.o. wymagana wydajność pompy dla obiegu c.o. 150 kw, parametry pracy 70/55 o C V 3600 Qco = c ρ t = 4, co = w 8,86 m 3 /h wymagana wysokość podnoszenia pompy - wymagane ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. p d = 2,50 mh 2 O - strata ciśnienia na mieszaczu p m = 1,20 mh 2 O - strata ciśnienia na filtrze siatkowym p f = 0,50 mh 2 O - strata ciśnienia na sprzęgle hydraulicznym p s = 0,10 mh 2 O - strata ciśnienia na przewodach w kotłowni p k = 0,30 mh 2 O - wymagana wysokość podnoszenia pompy H = 1,1 4,60= 5,06 mh 2 O. Dobrano pojedynczą pompę obiegową c.o. o wydajności 8,86 m 3 /h i wysokości podnoszenia 5,06 mh 2 O, np. firmy Wilo typu Stratos 40/1-8 CAN PN6/10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną Dobór pompy ładującej podgrzewacz c.w.u. wymagana wydajność pompy (na podstawie danych technicznych dobranego podgrzewacza pojemnościowego) 3 m 3 /h wymagana wysokość podnoszenia pompy - strata ciśnienia na podgrzewaczu p d = 1,18 mh 2 O - strata ciśnienia na filtrze siatkowym p f = 0,50 mh 2 O - strata ciśnienia na sprzęgle hydraulicznym p s = 0,10 mh 2 O - strata ciśnienia na przewodach w kotłowni p k = 0,30 mh 2 O - wymagana wysokość podnoszenia pompy H = 1,1 2,08 = 2,29 mh 2 O. Przyjęto pojedynczą pompę ładującą obieg c.w.u., o wymaganej wydajności i wysokości podnoszenia, np. firmy Wilo typu Top S 25/7 PN 10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną. 12

13 4.9. Dobór pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Wymagane parametry pracy: - wydajność 0,11 m 3 /h, - wysokość podnoszenia 2,0 mh 2 O Przyjęto pojedynczą pompę, np. firmy Wilo typu Star-Z 20/4, zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝną Dobór pomp kotłowych NaleŜy zastosować pompy kotłowe wchodzące w skład systemu kaskadowego, np. firmy DeDietrich lub równowaŝnego Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła gazowego NaleŜy zastosować zawór bezpieczeństwa wchodzący w skład systemu kaskadowego Dobór zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u. o pojemności 300 l Dobór zaworu bezpieczeństwa wykonano w oparciu o PN-82/M i przepisy U.D.T. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 3600 Q m > = = 74 kg/h r 2150 gdzie: Q = 44 kw - maksymalna moc podgrzewacza r = kj/kg - ciepło parowania wody Powierzchnia przekroju kanałów dolotowych zaworu bezpieczeństwa: m 74 A p = = = 32,8 mm 10 K K α (p + 0,1) 10 0,54 1,0 0,55 (0,66 + 0,1) gdzie: K 1 = 0,54 K 2 = 1,0 p 1 = 0,6 MPa 1,1 = 0,66 MPa - maksymalne ciśnienie w instalacji; 13 2

14 α = 0,55 - współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa SYR 2115 ¾. Średnica zaworu bezpieczeństwa: d 4 A π 4 32,8 3,14 p 0 = = = 6,5 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa o średnicy 3/4, d 0 = 14 mm, ciśnienie otwarcia zaworu 0,6 MPa, np. firmy SYR typu 2115 lub równowaŝny Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. (wg PN-B-02414) pojemność uŝytkowa naczynia V = V ρ ν = 1,5 999,7 0,0287 = 43 u gdzie: V- pojemność wodna zładu c.o., 1,5 m 3 ρ - gęstość wody przy temp. 10 o C, kg/m 3 ν - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej, dm 3 /kg pojemność całkowita naczynia V (p + 1) 43 (6 + 1) u max V n = = = p max p 6 1 gdzie: p max - ciśnienie maksymalne, 6 bar p - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia (równe ciśnieniu statycznemu w miejscu podłączenia naczynia), bar Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 80 l i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 0,6 Mpa, np. firmy REFLEX typu N 80 lub równowaŝne. minimalna średnica rury wzbiorczej Przyjęto rurę wzbiorczą d=20 mm. d w = 0,7 Vu = 0,7 43 = 60,2 4,6 mm dm dm

15 4.15. Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u. Dla maksymalnej objętości ciepłej wody w podgrzewaczu 300 l, dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 12 l i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 10 bar, np. firmy Reflex typu Refix DD z armaturą przepływową FlowJet 3/4 lub równowaŝne Dobór stacji uzdatniania wody Dobrano stację uzdatniania wody dla zładu o pojemności od 2,0 do 4,0 m 3 składającą się ze zmiękczacza wody ze sterowaniem objętościowym i filtra, np. firmy Viessmann typu Aquaset 500 z filtrem I lub równowaŝne Obliczenia technologiczne kotłowni Wentylacja kotłowni (wg PN-B ) Dla pomieszczeń z kotłami na paliwo gazowe lŝejsze od powietrza, o mocy cieplnej powyŝej 60 kw, powierzchnia otworów lub kanałów nawiewnych powinna być równa co najmniej 5 cm 2 na 1kW nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niŝ 300 cm 2. Kotłownia powinna posiadać niezamykane otwory wywiewne umieszczone moŝliwie blisko stropu. Powierzchnia otworów wywiewnych powinna wynosić co najmniej 50% wymaganej powierzchni przekroju kanału wentylacji nawiewnej, lecz nie mniej niŝ 200cm 2. Minimalna powierzchnia przekroju kanału wentylacji nawiewnej dla projektowanej kotłowni: 160kW * 5cm 2 = 800 cm 2. Wentylacja nawiewna Przekrój kanału nawiewnego minimum 800 cm 2 Dobrano kanał nawiewny o wymiarach 20x40 cm, A N =800cm 2. Wentylacja wywiewna Przekrój kanału wywiewnego minimum 400 cm 2. Dobrano kanał wywiewny o wymiarach 26x16 cm, A W =416 cm 2. 15

16 Maksymalne łączne obciąŝenie cieplne kubatury Maksymalne łączne obciąŝenie cieplne kubatury kotłowni z zaprojektowanymi kotłami nie moŝe być większe niŝ 4,65kW/m 3. Moc zainstalowanych urządzeń 160kW. Kubatura kotłowni 52 m = 3 34,4 m minimalna kubatura kotłowni 4,65 34,4 m 3 < 52,1 m 3 - warunek spełniony Powierzchnia okna Minimalna powierzchnia okien w kotłowni powinna wynosić 1/15 powierzchni posadzki. Powierzchnia posadzki kotłowni wynosi F p = 23,7 + 8,2 m 2 = 31,9 m 2 stąd minimalna powierzchnia okna F o min. = 31,9/15 = 2,13 m 2. PoniewaŜ budynek jest obiektem zabytkowym wykorzystano istniejące okno o wymiarach H = 70 cm, L = 145 cm, F OK = 1,015 m 2. Dodatkowo drzwi wejściowe zewnętrzne naleŝy wykonać jako przeszklone. Wymagana powierzchnia przeszklenia drzwi 1,2 m 2. Łączna powierzchnia otworów przeszklonych wynosić będzie 2,215 m 2 i będzie większa od wymaganej powierzchni minimalnej Dobór kanałów spalinowych Na podstawie danych katalogowych systemów spalinowych dla kotłów dobrano dwa kominy DN80 oraz DN100 jednościenne ze stali nierdzewnej przystosowane do kotłów kondensacyjnych, np. firmy Jeremias lub równowaŝne. 16

17 5. Informacja BIOZ Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami). NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Bronice pow. Puławy Dz. nr 183/5 INWESTOR: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza Lublin PROJEKTANT: mgr inŝ. Janusz Targoński upr. bud. 8/Lb/96 A. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie kotłowni gazowej w budynku: - DemontaŜ istniejącego kotła, - MontaŜ nowych urządzeń i armatury w kotłowni, - MontaŜ instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej w kotłowni, - Rozprowadzenie przewodów instalacyjnych, - MontaŜ przewodów spalinowych, 17

18 - Płukanie i próba ciśnieniowa instalacji, - Czyszczenie, malowanie i izolacja rurociągów, - Uruchomienie i regulacja pracy kotłowni. B. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania. Nie przewiduje się Ŝadnych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem kotłowni. C. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Podczas realizacji robót związanych z wykonaniem kotłowni nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Ich wiedza jest potwierdzana zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kaŝde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. D. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. Dla prac związanych z wykonywaniem kotłowni, zagroŝenia nie występują oraz nie stwarzają zagroŝenia ograniczenia sprawnej komunikacji, ani ewentualnej ewakuacji. Projektant: 18

19 6. Wykaz urządzeń, armatury i podstawowych materiałów Nr Nazwa urządzenia i charakterystyka, armatura Ilość szt Podstawowe urządzenia 1. System kaskadowy dwóch kotłów o łącznej mocy 160kW wraz z kompletem automatyki, np. firmy DeDietrich Innovens MC 45 i MC lub równowaŝny 2. Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o pojemności 300 l, np. firmy DeDietrich typu BL300 lub równowaŝny 1 3. Trójdrogowy zawór mieszający, np. ESBE VRG, DN 40, K v = 25m 3 /h dp=12 kpa z siłownikiem elektrycznym ARA600 lub 1 równowaŝny 4. Pompa obiegowa c.o o wydajności 8,86 m 3 /h i wysokości podnoszenia 5,06 mh 2 O, np. firmy Wilo typu Stratos 40/1-8 CAN 1 PN6/10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝna 5. Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u., wymaganej wydajności 3m 3 /h i wysokości podnoszenia 2,29 mh 2 O, np. firmy Wilo typu Top S 25/7 PN 10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz lub 1 równowaŝna 6. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. o wysokości podnoszenia 2 mh 2 O wydajności 0,11m 3 /h, np. firmy Wilo typu Star-Z 20/4, zasilanie 1 jednofazowe 230V, 50Hz lub równowaŝna 7. Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 80 litrów, p max = 0,6Mpa, np. firmy REFLEX typu N 80 lub równowaŝne 1 8. Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 12 l dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar, z armaturą przepływową 1 FlowJet 3/4, np. typu Refix DD lub równowaŝne. 9. Stacja zmiękczania wody o maksymalnym przepływie 1,5 m 3 /h, np. firmy Viessmann typu Aquaset 500 z filtrem I lub równowaŝna 1 19

20 10. Wodomierz JS-2,5, DN Zawór bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u. o średnicy 3/4, d 0 = 14 mm, ciśnienie otwarcia zaworu 0,6 Mpa, np. firmy SYR 1 typu 2115 lub równowaŝny 12. Zawór zwrotny antyskaŝeniowy EA 251 DN Zawór do napełniania instalacji c.o. DN 20, np. firmy SYR typu 2128 lub równowaŝny Złączka samoodcinająca SU ¾ do naczynia wzbiorczego Neutralizator kondensatu Zabezpieczenie stanu wody w kotle, np. Syr 933 lub równowaŝne 1 2. Armatura 17. Filtr siatkowy FS φ 65, PN Filtr siatkowy FS φ 40, PN Jw. lecz φ Zawór kulowy φ 65 o połączeniach kołnierzowych, temp. do C, PN Zawór kulowy φ 25 o połączeniach gwintowanych, temp. do C, PN Jw. lecz φ Zawór kulowy φ 25 o połączeniach gwintowanych, do wody uŝytkowej Jw. lecz φ Jw. lecz φ Filtr siatkowy do wody uŝytkowej φ Zawór zwrotny φ Zawór zwrotny φ Zawór zwrotny φ Zawór zwrotny φ Odpowietrznik automatyczny ½ Manometr techniczny o zakresie pomiarowym 0 6 bar Manometr techniczny o zakresie pomiarowym 0 10 bar 6 20

21 34. Termometr techniczny o zakresie pomiarowym C 4 3. Instalacja wentylacji (długości kanałów zweryfikować na budowie) 35. Czerpnia ścienna typu A1 z siatką ochronną 200 x 400 mm Kolana wentylacyjne prostokątne 200 x 400 mm Kanał wentylacyjne 200 x 400 mm 0,9m 38. Kratka wentylacyjna wywiewna 260 x 160 mm Kanał wentylacji wywiewnej 260 x 160 mm 1,5m 40. Kolana wentylacyjne prostokątne 260 x 160 mm 3 4. Instalacja odprowadzania spalin Komin ze stali kwasoodpornej w systemie uszczelkowym do kotłów domierz 41. kondensacyjnych: śr. 80 mm oraz 100mm, wysokość kominów 15 yć na mb, długość czopucha od pojedynczego kotła 2,0 mb, kolana budowi zgodnie z dokumentacją rysunkową e 5. Podstawowe materiały kotłowni 42. Rozdzielacze z rury stalowej czarnej śr. 100 mm, dł. 1,0 mb szt Rury stalowe czarne bez szwu φ 50 15mb 44. Rury stalowe czarne bez szwu φ 15 16mb 45. Rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H φ 65 30mb 46. Jw. lecz φ mb 47. Jw. lecz φ 20 1,5 mb 48. Rury stalowe ocynkowane φ 25 17mb 49. Jw. lecz φ 20 7 mb 50. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej rozdzielaczy śr. 100 mm, grubość izolacji min. 100 mm 2 mb 51. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej rurociągów śr. 65 mm, grubość izolacji min. 65 mm 30mb 52. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej rurociągów śr. 25 mm, grubość izolacji min. 25 mm 14 mb 53. Izolacja z pianki polietylenowej o grubości 20 mm rurociągów φ 25 17mb 54. Jw. lecz φ 20 7 mb 21

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5. INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR B I U R O P R O J E K T Ó W I N S T A L A T O R 25-549 Kielce, ul. Toporowskiego 73/81, tel. /0-41/ 331 55 89 jozfla@wp.pl tel. komórkowy 604 225 415 PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej 1. Zakres opracowania Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu nowej kotłowni gazowej zasilającej w ciepło istniejący budynek. Zasilanie kotła c.o. z sieci gazowej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY BIAŁOBRZEGI UL. KOŚCIELNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl EGZ. NR1 P r z e d s i ę b i o r s t w o T e c h n i c z n o -H a n d l o w e CIEPŁOTECHNIKA MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ PROJEKT ZAMIENNY BRANśA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃ- SKA, UL. DŁUGA 144 34-530 BUKOWINA TATRZAŃ- SKA Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT: RODZAJ INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny Szczecin, ul. Budziszyńska 42/2 dz. 18/2,Obr:76-1076 Remont lokalu mieszkalnego z przebudową oraz ogrzewanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w istniejącym budynku biblioteki. adres: Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna adres: ul. Starogardzka

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Gmina Białobrzegi Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Instalacja gazu i punkt

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów. Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY

Str. 1. Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów. Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY Str. 1 Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY Str. 2 SPIS TREŚCI: 1. wstęp...3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...3 1.2. ZałoŜenia...3 1.3.

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo