Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1"

Transkrypt

1 Ck1

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp Cel opracowania Podstawa opracowania Dane ogólne Podstawy obliczeń Dane hydrauliczne obiegów: Opis rozwiązania projektowanej kotłowni Kubatura kotłowni Powierzchnia okien w kotłowni Ochrona przeciw pożarowa Warunki wykonania i eksploatacji Dane ogólnej izolacji termicznej w kotłowni ( c.o., z.n., c.w.u. ) Wytyczne dla wykonania i eksploatacji magazynu oleju Obliczenia i dobór instalacji kotłowni Dobór kotła, palnika, automatyki kotłowni Dobór pompy obiegu wodnego Dobór zabezpieczeń obiegu wodnego Dobór urządzenia zabezpieczenia stanu wody: Dobór zaworu mieszającego Dobór stacji uzdatniania wody Wentylacja kotłowni Izolacja termiczna przewodów Doprowadzenie gazu do kotłów i system bezpieczeństwa instalacji Rurociągi i armatura Malowanie Próby hydrauliczne i odbiór techniczny Zabezpieczenie antykorozyjne Zagadnienia BHP Obliczenie zapotrzebowania na olej w skali roku: Komin Wytyczne branżowe Zestawienie materiałów Komin Instalacja kotłowni...16 WYKAZ RYSUNKÓW Rys. Ck/1 Rzut kotłowni 1:50 Str Ck18 Rys. Ck/2 Schemat montażowy komina 1:50 Str Ck19 Rys. Ck/3 Schemat technologiczny kotłowni ( ) Str Ck20 Ck2

3 OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp 1.1. Cel opracowania Przedmiot opracowania dotyczy instalacji wentylacji w nowoprojektowanej hali sportowej z zapleczem oraz częścią dydaktyczną w miejscowości Śniadowo, przy ul. Łomżyńskiej Podstawa opracowania - projekty architektoniczne budynków, - projekty branżowe, - uzgodnienia branżowe, - aktualne normy, - katalogi i materiały techniczno - informacyjne z zakresu ciepłownictwa, - warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. 2 Dane ogólne 2.1. Podstawy obliczeń Parametry pracy instalacji wodnej: 80/60 o C Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, wraz z późniejszymi zmianami. PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania, 2.2. Dane hydrauliczne obiegów: Instalacja wodna składa się z podbiegów: Instalacja centralnego ogrzewania obieg c.o. : Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa obiegu c.o.: Q = 125 [kw] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 23,3 [kpa] Sumaryczna pojemność wodna: W = 1200,00 dm 3 Instalacja zasilania nagrzewnic obieg z.n. : Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa instalacji: Q = 52 [kw] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 58,70 [kpa] Pojemność instalacji: W= 143,80 dm 3 Instalacja zasilania zasobnika c.w.u. obieg c.w.u.: Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa instalacji: Q = 77[kW] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 12,60 [kpa] Pojemność instalacji: W= 47 dm 3 Gdzie: Q moc grzewcza instalacji p wymagana wysokość podnoszenia pompy V- pojemność zładu Ck3

4 3. Opis rozwiązania projektowanej kotłowni Projektuje się kotłownie olejową z priorytetem na c.w.u, o mocy 190 [kw] (rezerwa mocy 13kW). Przy uwzględnieniu priorytetu dla c.w.u. dobrano stalowy stojący 3-ciągowy kocioł grzewczy oraz komin DN200. Podział na poszczególne obiegi jest dokonany przez rozdzielacz rurowy. Praca instalacji wymuszona przez pompy elektroniczne. 3.1 Kubatura kotłowni Vk= Q/ 4,65 [kw/m3]= 190 kw / 4,65 [kw/m3] = 40,9 [m3] Kubatura projektowanej kotłowni wynosi: 21,93m2 *3,50 = 76 [m3], przy wysokości pomieszczenia h = 3,50 [m], czyli: 76 m3 > 40,9m3 pomieszczenie spełnia wymagania Dz. U. Nr75 poz.690 z póź. zm. i normy PN-B Powierzchnia okien w kotłowni Wymagana powierzchnia okien kotłowni: F wym =1/15 x 21,93 m 2 = 1,46 m 2 Powierzchnia rzeczywista okien: F rzecz =1,50 m Ochrona przeciw pożarowa Kotłownia stanowi pomieszczenie, oddzielone od pozostałych pomieszczeń ścianami, stropem i drzwiami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej: ściany: EI 60 strop: REI 60 drzwi: EI 30 Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnice proszkowe o ładunku 6 kg (1 szt) umieszczone przy drzwiach wejściowych oraz koc gaśniczy. Główny awaryjny wyłącznik prądu musi być zlokalizowany na zewnątrz kotłowni przy wejściu głównym. Drogi ewakuacyjne z kotłowni oraz usytuowanie urządzeń p.poż oznaczyć zgodnie z polskimi normami. Drzwi dla pomieszczenia kotłowni powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej (na zewnątrz ), być łatwe do otwarcia ( bez użycia klamki ), o szerokości w świetle min. 0,9 m. Przejścia przewodów wewnętrznej instalacji grzewczych przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako przejścia p.poż. (w przepustach ogniochronnych), pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu. Przewody stalowe przy przejściach przez przegrody p.poż. wykonanych z betonu, cegły lub bloczków z betonu komórkowego, zabezpieczyć przepustami ogniochronnymi w klasie odporności ogniowej EI60. Rury z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć kołnierzami typu Firelit Unifox Plus (montaż wg zaleceń producenta systemu). 3.4 Warunki wykonania i eksploatacji W obrębie pomieszczenia kotłowni wszystkie rurociągi obiegów grzewczych należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H Kotłownię należy wyposażać w instrukcję obsługi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcję postępowania na wypadek pożaru. Urządzenia zabezpieczające pracę kotłowni muszą być sprawne i okresowo poddawane przeglądom i konserwacji. Wszystkie obiegi kotłowni powinny mieć możliwość odwodnienia. Uwaga: Wszystkie użyte elementy i materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. Ck4

5 3.5. Dane ogólnej izolacji termicznej w kotłowni ( c.o., z.n., c.w.u. ) Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne (budowlane i instalacyjne) spełniają wymagania odnośnie dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., DZ.U. Nr. 75 poz 690 wraz z późniejszymi zmianami w tym Dz.U. Nr. 109/2004 poz i Dz.U. Nr. 201/2008 poz ponieważ zastosowano: właściwości cieplne i parametry ścian zewnętrznych i wewnętrznych, drzwi, okien i świetlików obiektu odpowiadające wymaganiom określonym w załączniku nr. 2 rozporządzenia jw. (zestawienie współczynników przenikania ciepła znajdujących się w P.B. Architektury) na przewodach zasilających i powrotnych c.o. zasilania nagrzewnic, c.w.u. i cyrkulacji oraz na rurociągach w kotłowni i sieci cieplnej izolację termiczną zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli: l.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1 4 przechodzące przez ½ wymagań z poz. 1 4 ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów, Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1,4, 6 ułożone w komponentach budowlanych między ½ wymagań z poz. 1 4 ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników, 7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm w poszczególnych obiegach c.o. i zasilania nagrzewnic także w obiegu kotła wysokosprawne i energooszczędne pompy elektroniczne z funkcją autoadaptacji w instalacji kotłowni wysokosprawny kocioł kondensacyjny gazowy o modulowanej mocy cieplnej odpowiedni centralny układ automatyki sterowania i regulacji kotłowni wyposażony w odpowiednie sterowniki i osprzęt odpowiadający aktualnym standardom technicznym (zalecane przez producentów urządzeń) Wobec powyższego uważa się projektowany obiekt będzie zużywał energię cieplną i elektryczną na relatywnie niskim poziomie Wytyczne dla wykonania i eksploatacji magazynu oleju Napełnianie - zbiorniki muszą być napełniane ciśnieniowo poprzez szczelne złącze zewnętrzne; - poszczególne zbiorniki mogą być napełniane przez dodatkowy, czwarty otwór przy pomocy dystrybutora o wydajności do 200 l/min; - każdy skład oleju opałowego powinien posiadać indywidualną instalację napełniania zbiorników; - należy wykonać niezależną sygnalizacje napełnienia w postaci np. dzwonka umieszczonego na zewnątrz, a włączanego w składzie opału przez osobę nadzorującą napełnianie; - napełnianie zbiorników powinno być zawsze nadzorowane przez obserwatora wewnątrz składu opału; - dopuszczalny stopień napełnienia zbiorników wynosi 95% i jest zaznaczony na ściance każdego zbiornika. b) pobór paliwa - dobrany zestaw poboru paliwa zapewnia wydajność do 70 l/h; Ck5

6 Projekt kotłowni olejowej Śniadowo - przeznaczony jest do zasilania palników olejowych w systemie dwururowym, jeżeli przelew pompy nie przekracza 50 l/h (ilość paliwa na powrocie nie może przekraczać 50 l/h, gdyż nastąpić może nadmierny wzrost poziomu oleju w pierwszym zbiorniku); - układ poboru paliwa składa się z zestawu ssawnego podstawowego, tzw. flexobloku z zaworem sprężynowym szybkozamykającym (dwupołożeniowa dźwignia - w pozycji pionowej dźwigni zawór odcinający jest otwarty), kulowym zaworem zwrotnym, czujnikiem granicznego napełnienia, króćcami z gwintem wewnętrznym 3/8" do przyłączenia zewnętrznej instalacji poboru paliwa, zbiornikowego zestawu z rurą ssawną, nakrętek plastikowych, o-ringów, zaślepek gumowych oraz nakrętek na króćce zbiornika i uszczelek płaskich; - do połączeń zbiorników w baterie służą znajdujące się w przyłączu szeregowym rurki aluminiowe 10 mm, szeregowy (uproszczony) zestaw ssawny oraz dodatkowe elementy w postaci kolanek, trójników wraz z nakrętkami i o-ringami. c) odpowietrzenie - firmowy system odpowietrzania składa się z elementów łączonych na wcisk przy pomocy gumowej uszczelki; - wolny koniec połączenia 1,5 służy do przyłączenia indywidualnie wykonanej instalacji odpowietrzenia; - przewody odpowietrzające zbiorników należy wyprowadzić na zewnątrz budynku; - wyprowadzony przewód powinien być usytuowany: w odległości min 0,5 m oraz 0,5 m powyżej okna 0,5 m powyżej króćca do napełniania zbiorników przewód odpowietrzający wyprowadzony 2,5 m nad poziomem terenu d) kontrola - użytkownik powinien prowadzić systematyczną kontrolę stanu zainstalowanych zbiorników; - składy oleju opałowego powinny być dostępne dla kontroli zewnętrznej dokonywanej przez służby chrony ppoż, terenowe organy ochrony środowiska, inspektorów UDT. 4. Obliczenia i dobór instalacji kotłowni 4.1. Dobór kotła, palnika, automatyki kotłowni Stalowy stojący 3-ciągowy kocioł grzewczy Uno Moc kotła kw. Sprawność znorm 96%. Sterownik pogodowy TopTronic T/U3.1, 1 obieg grzewczy z mieszaczem, 1 obieg grzewczy bez mieszacza, obieg ładujący ciepłą wodę oraz cyrkulacja, zawierający: czujnik temperatury zewnętrznej AF200N, czujnik temperatury zasilania VF204s, czujnik zasobnika KVT 20/5/6s. Pojemność wodna 270 l. Króćce przyłączeniowe zasilanie/powrót DN65. Króciec przyłączenia do komina DN200. Płyta palnikowa bez otworu dla Uno-3 ( ). Palnik olejowy dwustopniowy Riello Gulliver RG 5D. Moc palnika: 94/ [kw], dysze olejowe 4.2. Dobór pompy obiegu wodnego Pompa mieszająca Wymagana wydajność pompy: Vp=1,0 [m 3 /h] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: Vp= 0,5mH 2 O Dobrano pompę: Star-Z 20/4 bieg 2. Dane techniczne pompy: Ck6

7 Obieg kotła Wymagana wydajność pompy: Vp=1,1xVn=1,10x7508= 8259[kg/h] =8,5[m 3 /h] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p p =1,10x p=1,1x 12,6= 13,9[Pa]=1,4mH 2 O Dobrano pompę: Stratos 40/1-8 CAN PN6/10 Dane techniczne pompy: Instalacja c.o. Wymagana wydajność pompy: Vp=1,1xVn=1,10x5363= 5899 [kg/h] =6,08[m 3 /h] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p p =1,10x p=1,1x 23,3= 25,6[Pa]=2,6mH 2 O Dobrano pompę: Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10 Dane techniczne pompy: Ck7

8 Instalacja c.w.u., Wymagana wydajność pompy: Vp=1,1xVn=1,10x3310=3641 [kg/h] =3,75[m 3 /h] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p p =1,10x p=1,1x 14= 15,4[Pa]=1,6mH 2 O Dobrano pompę: TOP-Z 25/6 Dane techniczne pompy: Instalacja z.n. Wymagana wydajność pompy: Vp=1,1xVn=1,10x2231=2454 [kg/h] =2,53[m 3 /h] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p p =1,10x p=1,1x 58,7= 64,6[Pa]=6,6mH 2 O Dobrano pompę: Stratos 25/1-10CAN PN10 Dane techniczne pompy: Ck8

9 4.3. Dobór zabezpieczeń obiegu wodnego Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego Pojemność instalacji wodnej 1305 l Pojemność kotła 270 l RAZEM: 1575 l Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze, do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Konstrukcja zgodnie z DIN 4807, dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE. - nogi od N 35 - powłoka zewnętrzna - niewymienna membrana Typ : N 200 Pojemność nominalna : 200 Litrów Pojemność użytkowa max: : 180 Litrów Dop. temp. inst. zasil. :120 C Dop. temp. pracy membrany : 70 C Dop. ciśnienie pracy : 6 bar Ciśnienie wstępne fabryczne: 1,5 bar Ciśnienie wstępne ustawione: 1,0 bar Średnica : 634 mm Wysokość : 785 mm Waga : 36,7 kg Przyłącze układu : R Dobrano szybkozłączke reflex, do naczyń wzbiorczych w zamkniętych obiegach wody grzewczej i chłodniczej. Zawór odcinający i opróżniający zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem, zgodnie z DIN EN 12828, dopuszczenie TÜV. Typ : SU R 1 x 1 Przyłącze : Rp 1 x Rp 1 Dop. ciśnienie pracy : PN 10 Dop. temp. pracy : 120 C Przyjęto średnicę rury wzbiorczej DN 25. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła (wg warunków technicznych UDT): Obliczenia przepustowości zaworów bezpieczeństwa zgodnie z WUDT-UC-WO: Ck9

10 Dane dobranego zaworu bezpieczeństwa Typ: 1915 ½" ciśnienie otwarcia 3,5bar. Najmniejsza średnica kanału przepływowego d: 12.0 mm Powierzchnia kanału przepływowego A: mm2 Dopuszczony współczynnik wypływu dla par i gazów alfa: 0.38 Dopuszczony współczynnik wypływu dla cieczy alfac: 0.25 Ciśnienie początku otwarcia p: 3.50 bar Przyrost ciśnienia początku otwarcia b1: 10.0 % Ciśnienie zrzutowe p1: 3.85 bar Ciśnienie odpływowe p2: 0.00 bar Czynnik roboczy: mieszanka pary wodnej nasyconej i wody Moc cieplna zabezpieczanego urządzenia N: kw Temperatura zrzutowa T1: K Temperatura zrzutowa t1: C Entalpia wody na wlocie do zaworu bezpieczeństwa i1: kj/kg Entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa i2: kj/kg Udział pary w mieszance parowo-powietrznej X2: Ciepło parowania wody w warunkach zrzutowych r: kj/kg Gęstość wody w warunkach zrzutowych ro: kg/m3 Stosunek ciśnień absolutnych za i przed zaworem bezpieczeństwa Beta: Krytyczny stosunek ciśnień Beta kryt: Współczynnik rozprężania adiabatycznego Psi: Maksymalna wartość współczynnika rozprężania adiabatycznego Psimax: Współczynnik zależny od właściwości czynnika K1: Współczynnik zależny od stosunku ciśnień za i przed urządzeniem K2: Przepustowość wymagana m: kg/h Przepustowość wybranego zaworu (gdy przez zawór przepływa woda) mw: kg/h Przepustowość wybranego zaworu (gdy przez zawór przepływa para) mp: kg/h Powierzchnia kanału przepływowego konieczna do odprowadzenia pary Ap: 34.1 mm2 Powierzchnia kanału przepływowego konieczna do odprowadzenia wody Aw: 12.3 mm2 Suma powierzchni kanałów przepływowych Aw+Ap: 46.4 mm2 Sprawdzenie zabezpieczenia na wypadek niekontrolowanego dopuszczania wody do instalacji grzewczej. Sprawdzam maksymalna przepustowość m=10*a*k 1 *A*[(1,1*p 1 - p 2 )958,3] 0,5 gdzie m strumień masy [kg/h] a współczynnik wypływu dla pary p 1 - ciśnienie otwarcia zaworu A- powierzchnia wypływu p 2 - ciśnienie otoczenia g- gęstość wody w obliczeniowej temperaturze m w =10*0,54*0,531*113,1*[(1,1*3,5-0)958,3] 0,5 m w = [kg/h] Sprawdzam przepustowość dla dopuszczenia wody z instalacji m=5,03*a*k 1 *3,14*d 2 *[(1,1*p 3 - p 2 )958,3] 0,5 /4 a współczynnik wypływu dla wody p 3 ciśnienie w sieci wodociągowej A powierzchnia przekroju rury uzupełniającej zład m=10*1*0,531*3,14*25 2 *[(0,8-1,1*0,35)958,3] 0,5 /4 m=51 954[kg/h] Dobór kryzy dla kryzy o średnicy otworu: D=14mm Sprawdzam przepustowość dla dopuszczenia wody z instalacji Ck10

11 m=5,03*a*k 1 *3,14*d 2 *[(1,1*p 3 - p 2 )958,3] 0,5 /4 a współczynnik wypływu dla wody p 3 cienienie w sieci wodociagowej m kr =10*1*0,531*3,14*14 2 *[(0,8-1,1*0,35)958,3] 0,5 /4 m kr =16 292[kg/h] m kr <m w < W celu prawidłowej pracy zaworu bezpieczeństwa, na rurociągu uzupełniającym zład należy zamontować kryzę D=14mm Dobór urządzenia zabezpieczenia stanu wody: Przed brakiem wody instalacja będzie zabezpieczało urządzenie SYR UWAGA: Urządzenie posiada blokadę w przypadku zadziałania. Urządzenie musi być odblokowane ręcznie przez osobę odpowiedzialną za instalację przy pomocy przycisku pod gumową osłoną Dobór zaworu mieszającego Dobrano zawór trójdrogowy typ HRB3, DN50 z siłownikiem z siłownikiem AMB Dobór stacji uzdatniania wody Uzdatnianie wody odbywać się będzie poprzez zmiękczacza jonowymienny np:. typu AQUASET 1000 z filtrem mechanicznym VE Wentylacja kotłowni Według obowiązujących norm przyjmuje się otwór wentylacyjny: Wentylacja: kanał nawiewny 5 [cm2/ 1kW] 190kW* 5 [cm2]= 950 [cm2] Przyjęto kanał blaszany wyprowadzony na zewnątrz na wysokość 2,0m od poziomu terenu o wymiarach 35x30 cm i sprowadzony na wysokość 30 cm od poziomu posadzki. Kanał wywiewny: 950cm2* 0,5 = 475 [cm2 ] Wywiew będzie realizowany przez spod sufitu przez wentylacyjne bloczki systemowe Φ160 szt Izolacja termiczna przewodów Rurociągi z rur stalowych czarnych oczyścić, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą podkładową i jednokrotnie farbą nawierzchniową. Rurociągi prowadzone w pomieszczeniu kotłowni należy zaizolować otulinami dzielonymi z pianki polietylenowej (twarda) o grubości ścianki według tabeli poniżej z płaszczem zewnętrznym z PCV ( lub PE ) zgodnie z DZ.U. Nr 201 /08 poz zał. 2 pkt. 1.5 oraz z normą PN -B Średnica rury Dn [mm] Grubość min. otuliny [mm] Ck11

12 W celu odróżnienia rurociągów należy je oznakować w zależności od przepływającego czynnika stosując strzałki i barwne oznakowanie Doprowadzenie gazu do kotłów i system bezpieczeństwa instalacji Zasilanie kotła w gaz należy zrealizować według osobnego opracowania tj. P. B. Instalacji Gazowej w Kotłowni. (oprac. Ekobud 2010r.). Aby zapewnić ciągłą skuteczność aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej należy przynajmniej raz do roku przeprowadzić przegląd techniczny jego elementów wraz z kalibracją detektorów DEX. Uwaga: Wszystkie zainstalowane urządzenia, armatura, osprzęt i materiały powinny posiadać wymagane odpowiednio przepisami: certyfikaty CE i B, dopuszczenia do stosowania lub aprobaty techniczne Rurociągi i armatura Instalację wody grzewczej zasilającej i powrotnej wykonać z rur stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-79/H (min. grubość ścianki 2,9mm). Połączenia rur po stronie grzewczej (zasilającej i powrotnej do rozdzielacza) wykonać jako spawane i kołnierzowe. Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza się stosowanie rur instalacyjnych średnich wg PN-H Malowanie Rurociągi wykonane ze stali malować dwa razy np. emalią kredo rurową po uprzednim oczyszczeni powierzchni do II o czystości Próby hydrauliczne i odbiór techniczny Instalację po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą ciśnieniową, napełnioną instalację należy poddać obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć i przeprowadzić próby ciśnieniowe. Po około 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzić czyszczenie wszystkich filtrów. Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana: Należy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności, Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0ºC, Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłoby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub np. zaworami odcinającymi. Do instalacji należy przyłączyć (w miejscu występowania najwyższego ciśnienia najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Ck12

13 Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próby szczelności prowadzić zgodnie z COBRTi Instal przyjmując ciśnienie próbne p pr = 0,5 MPa. Ciśnienie robocze przyjęto 0,3 MPa. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W trakcie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych (w miarę możliwości) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych, Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół, Utrzymywać w czasie prób stałą temperaturę, ponieważ może to wpływać na zmiany ciśnienia. UWAGA: Po wykonaniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić czy wszystkie grzejniki są ciepłe oraz czy instalacja pracuje poprawnie Zabezpieczenie antykorozyjne Po przeprowadzeniu prób szczelności wszystkie rurociągi stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z Instrukcją KOR-3A np.: emalią syntetyczną kreadurową czerwoną tlenkową o symbolu Zagadnienia BHP Do okresowej obsługi kotłowni wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze znajomością działania instalacji kotłowej, paliwowej, w zakresie przepisów BHP, posiadającego wymagane prawem świadectwa kwalifikacyjne i przeciwpożarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastąpić po opracowaniu Instrukcji obsługi oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór i obsługę. Praca poniżej 2 godzin dziennie Obliczenie zapotrzebowania na olej w skali roku: Zapotrzebowanie na olej w skali roku do celów c.o. B 86400* Q * Sd * y* a c. o. c. o. = / Qi * η c. o. * η s * i e ( ) dm sezon t t 3 Q c.o. - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną do celów c.o. [ kw ] Sd- liczba stopniodni dla danej lokalizacji y- współczynnik uwzględniający sposób eksploatacji instajacji c.o. a-współczynnik zwiększający, stosowany w pierwszych sezonach ogrzewczych Q i - wartość opałowa oleju η c.o. - sprawność średnioroczna instalacji kotłowej η s - sprawność zewnętrznej sieci przewodów t i - średnia obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych t e - obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego 86400*190*200*0,75*1 B c. o. = 42610*0,96*0,8 / ( 20 ( 20 ) ) kg sezon Ck13

14 B o c.. = 18810kg / sezon c 21870dm 3.. = = / sezon 0,86 B o zapotrzebowanie na olej do przygotowania c.w.u. 3600* Q Q * η c. w. Bc. w. = kg / a i c. w. * z* n * η k Q c.w. - zapotrzebowanie na moc cieplną do przygotowania c.w. z- liczba godzin użytkowania instalacji c.w.u. w ciągu doby n- liczba dni w ciągu roku, w którym to zapotrzebowanie występuje Q i - wartość opałowa oleju η k - sprawność kotła dostarczającego moc cieplną do układu przygotowania c.w.u η c.w. - sprawność układu przygotowania c.w.u. B w 3600*77*8*165 c.. = kg / a B w 42610*0,9*0,94 c.. = 10150kg / a c 12229dm 3.. = = / a 0,86 B w Maksymalnie w ciągu roku kotłownia będzie spalała dm3/rok, przy przyjętym magazynie na olej o pojemności l zapewni opał na okres 3 miesięcy Komin Dobrano komin ze stali kwasoodpornej, system MKD o średnicy wew DN200. Neutralizator skroplin kominowych, posiada atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny (atest PZH nr HK/B/2904/01/98) dopuszczający to urządzenie do sprzedaży i jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. UWAGI 1. Kocioł musi być podłączony do instalacji odprowadzenia spalin. 2. Przewody spalinowe muszą być szczelne i wyposażone w zabezpieczający ogranicznik temperatury spalin Wytyczne branżowe W pomieszczeniu kotłowni wykonać: kanał nawiewny typu Z zgodnie z w/w wytycznymi, zapewnić wentylację grawitacyjną pomieszczenia kotłowni zgodnie z w/w wytycznymi, posadzkę z materiałów niepalnych, wytrzymałych na zmiany temperatury oraz na uderzenia (terakota), wykonać studzienkę spustowo-przepływową o średnicy 1000cm Ck14

15 podłoga ze spadkiem w kierunku studni schładzającej drzwi wejściowe niepalne o odporności ogniowej zgodnie z aktualnymi przepisami, szerokość co najmniej 0,9m i otwierane na zewnątrz kotłowni. Drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem, podłogę wykonać z materiałów niepalnych. Do odrębnego P.T. części elektrycznej: kotłownie należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65, oprawy oświetleniowe powinny być montowane na łańcuszkach ok. 50 cm od stropu lub na ścianach na wysokości 50 cm poniżej stropu. w pomieszczeniu kotłowni wykonać gniazda elektryczne zgodne z wymaganiami stopnia ochrony dla kotłowni, zasilić urządzenia kotłowni oddzielnym obwodem elektrycznym, wykonać ochronę urządzeń elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla poszczególnych urządzeń, instalację oświetleniową w magazynie oleju wykonać w wersji Ex, uziemić urządzenia, w pobliżu kotłów wykonać gniazdo elektryczne 230V, gniazdo 24V. w pobliżu stacji uzdatniania wody wykonać gniazdo elektryczne 230V, wykonać AWP, wszelkie prace elektryczne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami w tym zakresie. Do odrębnego P.T. wod-kan w pomieszczeniu kotłowni zamontować umywalkę/zlew (zgodnie z częścią rysunkową), doprowadzić wodę do stacji uzdatniania wody (zgodnie z częścią rysunkową), na podłączeniu zimnej wody oraz przed stacją uzdatniania wody zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003. Powstały kondensat kierować na neutralizator, a następnie do studzienki schładzającej. Wytyczne automatyki Kocioł pracuje przez cały rok, z czego w okresie gdy temp zewnętrzna jest powyżej 16C ciepło będzie dostarczane tylko na potrzeby c.w.u. Automatyka kotłowni będzie sterowała pracą wszystkich pomp. Krzywe grzania kotła będą ustawiane wg wskazań czujnika temperatury zewnętrznej, minimalna temperatura na zasilaniu kotła to 65C. Raz w miesiącu na sterowniku jest ustawiany przegrzew c.w.u. w celu dezynfekcji instalacji. Przegrzew odbywa się zawsze pierwszego dnia miesiąca o godzinie 4:00 nad ranem. Gdy temperatura na powrocie spadnie poniżej 40C, wyłączane są pompy obiegowe a zatłaczana pompa w funkcji mieszania w celu zapobiegnięcia powstaniu naprężeń termicznych w kotle. Gdy na powrocie zostanie osiągnięta temperatura 50C, wyłączana jest pompa mieszająca, a załączana pompa obiegu kotła i pompa obiegu c.w.u, następnie po 20min pompa obiegu c.o., po kolejnych 20 min pompa obiegu z.n. Pompa cyrkulacji c.w.u. jest załączana gdy temperatura wody w zasobniku spadnie poniżej 40C, a wyłączana gdy temperatura w zasobniku osiągnie temp 55C. Kocioł jest wyłączany automatycznie, gdy: W budynku wybuchnie pożar; Detektor gazu wykryje zagrożenie wycieku; Czujnik stanu wody zadziała. Ck15

16 5. Zestawienie materiałów 5.1 Komin l.p. Nazwa Ilość 1 A PR Zakończenie ustnikowe MAT A Obejma wąska KBT A Kołnierz przeciwdeszczowy RKT A Rozeta WBT ST Płyta kotwowa podstawowa KFT A Przepust dachowy DDT ST Wyczystka POT ST Rura RT L A Obejma konstrukcyjna przestawna WHT ST Rura RT L ST Trójnik AFTS BGT 90 kolano standard 1 13 RTM 1/2" rura z króćcem Instalacja kotłowni Oznacz. Nazwa elementu Typ Ilość szt. 1. kocioł grzewczy Uno-3 190, wraz z osprzętem:moc kotła kw. Sprawność znorm 96%. Sterownik pogodowy TopTronic T/U3.1, 1 obieg grzewczy z mieszaczem, 1 obieg grzewczy bez mieszacza, obieg ładujący ciepłą wodę oraz cyrkulacja, zawierający: czujnik temperatury zasilania VF204s, czujnik zasobnika KVT 20/5/6s Czujnik temperatury zewnętrznej AF200N 1 3 Filtr oleju zintegrowany i odpowietrznikiem i zaworem 1 odcinającym z odprowadzeniem strumienia powrotnego 4 Palnik olejowy dwustopniowy Riello Gulliver RG 5D. Moc Riello Gulliver RG 3 palnika: 94/ [kw], dysze olejowe 5D 5. Zawór odcinający DN Manometr 0,6 MPa 1 7. Zawór odcinający z blokadą położenia SU R 1 x Pompa obiegu mieszającego Star-Z 20/ Zawór zwrotny DN Zawór bezpieczeństwa 1915 ½" ciśnienie 1 otwarcia 3,5bar 11. Termometr przylgowy Manometr z rurką i kurkiem odcinającym 0,6 MPa Zabezpieczenie stanu wody Termomanometr z rurką i kurkiem odcinającym 0,6 MPa; 100 C Zawór odcinający DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Pompa elektroniczna Stratos 40/1-8 1 CAN PN6/10 18 Zawór zwrotny DN Magcontrol Zestaw 1 zawór elektromagnetyczny jednostka sterująca czujniki ciśnienia 20. Wartownik MH Odpowietrznik automatyczny DN 15 1 Ck16

17 22. Zawór spustowy DN Odpowietrznik automatyczny DN Rozdzielacz zasilania, powrotu DN Przeponowe naczynie wzbiorcze N Stacja zmiękczania wody o wydajności nominalnej 1,5 m 3 /h filtr mechaniczny I butla ze złożem głowica sterująca podzespoły elektroniczne wąż do odprowadzania popłuczyn zewnętrzna obudowa Zestaw AQUASET Zawór odcinający DN Filtr siatkowy DN Pompa biegowa Star-Z 20/ Zawór zwrotny DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy DN Zawór mieszający HRB3, DN AMB 34. Pompa biegowa Stratos 32/ CAN PN 6/ Zawór zwrotny DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy DN Pompa biegowa Stratos 25/1-1 10CAN PN10 39 Zawór zwrotny DN Zawór antylewarowy MAV Zbiorniki oleju opałowego + osprzęt (1xG, 15xR, 4xB) KWT Sygnalizacja napełnienia zbiorników Wlew paliwa Odpowietrzenie zbiorników - 1 Wszystkie elementy powinny być klasy PN10 Uwaga: Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Kotłownię wykonać z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wszystkie urządzenia w kotłowni montować zgodnie z wytycznymi producenta i obowiązującymi przepisami, W widocznym miejscu umieścić instrukcję obsługi kotłowni (wg odrębnego opracowania) Podczas prac montażowych nie używać otwartego ognia, Przestrzegać zakazu palenia tytoniu w kotłowni oraz wywiesić w tych miejscach widoczne znaki i napisy. Uzupełnieniem specyfikacji są rysunki wykonawcze. 1 Opracował: mgr inż. Jacek Wiśniewski 323/80/WMŁ, 329/89/WŁ, 167/86/WŁ, 379/81/WMŁ mgr inż. Rafał Marciniak Ck17

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo