Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1"

Transkrypt

1 Ck1

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp Cel opracowania Podstawa opracowania Dane ogólne Podstawy obliczeń Dane hydrauliczne obiegów: Opis rozwiązania projektowanej kotłowni Kubatura kotłowni Powierzchnia okien w kotłowni Ochrona przeciw pożarowa Warunki wykonania i eksploatacji Dane ogólnej izolacji termicznej w kotłowni ( c.o., z.n., c.w.u. ) Wytyczne dla wykonania i eksploatacji magazynu oleju Obliczenia i dobór instalacji kotłowni Dobór kotła, palnika, automatyki kotłowni Dobór pompy obiegu wodnego Dobór zabezpieczeń obiegu wodnego Dobór urządzenia zabezpieczenia stanu wody: Dobór zaworu mieszającego Dobór stacji uzdatniania wody Wentylacja kotłowni Izolacja termiczna przewodów Doprowadzenie gazu do kotłów i system bezpieczeństwa instalacji Rurociągi i armatura Malowanie Próby hydrauliczne i odbiór techniczny Zabezpieczenie antykorozyjne Zagadnienia BHP Obliczenie zapotrzebowania na olej w skali roku: Komin Wytyczne branżowe Zestawienie materiałów Komin Instalacja kotłowni...16 WYKAZ RYSUNKÓW Rys. Ck/1 Rzut kotłowni 1:50 Str Ck18 Rys. Ck/2 Schemat montażowy komina 1:50 Str Ck19 Rys. Ck/3 Schemat technologiczny kotłowni ( ) Str Ck20 Ck2

3 OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp 1.1. Cel opracowania Przedmiot opracowania dotyczy instalacji wentylacji w nowoprojektowanej hali sportowej z zapleczem oraz częścią dydaktyczną w miejscowości Śniadowo, przy ul. Łomżyńskiej Podstawa opracowania - projekty architektoniczne budynków, - projekty branżowe, - uzgodnienia branżowe, - aktualne normy, - katalogi i materiały techniczno - informacyjne z zakresu ciepłownictwa, - warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. 2 Dane ogólne 2.1. Podstawy obliczeń Parametry pracy instalacji wodnej: 80/60 o C Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, wraz z późniejszymi zmianami. PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania, 2.2. Dane hydrauliczne obiegów: Instalacja wodna składa się z podbiegów: Instalacja centralnego ogrzewania obieg c.o. : Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa obiegu c.o.: Q = 125 [kw] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 23,3 [kpa] Sumaryczna pojemność wodna: W = 1200,00 dm 3 Instalacja zasilania nagrzewnic obieg z.n. : Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa instalacji: Q = 52 [kw] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 58,70 [kpa] Pojemność instalacji: W= 143,80 dm 3 Instalacja zasilania zasobnika c.w.u. obieg c.w.u.: Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa instalacji: Q = 77[kW] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 12,60 [kpa] Pojemność instalacji: W= 47 dm 3 Gdzie: Q moc grzewcza instalacji p wymagana wysokość podnoszenia pompy V- pojemność zładu Ck3

4 3. Opis rozwiązania projektowanej kotłowni Projektuje się kotłownie olejową z priorytetem na c.w.u, o mocy 190 [kw] (rezerwa mocy 13kW). Przy uwzględnieniu priorytetu dla c.w.u. dobrano stalowy stojący 3-ciągowy kocioł grzewczy oraz komin DN200. Podział na poszczególne obiegi jest dokonany przez rozdzielacz rurowy. Praca instalacji wymuszona przez pompy elektroniczne. 3.1 Kubatura kotłowni Vk= Q/ 4,65 [kw/m3]= 190 kw / 4,65 [kw/m3] = 40,9 [m3] Kubatura projektowanej kotłowni wynosi: 21,93m2 *3,50 = 76 [m3], przy wysokości pomieszczenia h = 3,50 [m], czyli: 76 m3 > 40,9m3 pomieszczenie spełnia wymagania Dz. U. Nr75 poz.690 z póź. zm. i normy PN-B Powierzchnia okien w kotłowni Wymagana powierzchnia okien kotłowni: F wym =1/15 x 21,93 m 2 = 1,46 m 2 Powierzchnia rzeczywista okien: F rzecz =1,50 m Ochrona przeciw pożarowa Kotłownia stanowi pomieszczenie, oddzielone od pozostałych pomieszczeń ścianami, stropem i drzwiami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej: ściany: EI 60 strop: REI 60 drzwi: EI 30 Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnice proszkowe o ładunku 6 kg (1 szt) umieszczone przy drzwiach wejściowych oraz koc gaśniczy. Główny awaryjny wyłącznik prądu musi być zlokalizowany na zewnątrz kotłowni przy wejściu głównym. Drogi ewakuacyjne z kotłowni oraz usytuowanie urządzeń p.poż oznaczyć zgodnie z polskimi normami. Drzwi dla pomieszczenia kotłowni powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej (na zewnątrz ), być łatwe do otwarcia ( bez użycia klamki ), o szerokości w świetle min. 0,9 m. Przejścia przewodów wewnętrznej instalacji grzewczych przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako przejścia p.poż. (w przepustach ogniochronnych), pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu. Przewody stalowe przy przejściach przez przegrody p.poż. wykonanych z betonu, cegły lub bloczków z betonu komórkowego, zabezpieczyć przepustami ogniochronnymi w klasie odporności ogniowej EI60. Rury z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć kołnierzami typu Firelit Unifox Plus (montaż wg zaleceń producenta systemu). 3.4 Warunki wykonania i eksploatacji W obrębie pomieszczenia kotłowni wszystkie rurociągi obiegów grzewczych należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H Kotłownię należy wyposażać w instrukcję obsługi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcję postępowania na wypadek pożaru. Urządzenia zabezpieczające pracę kotłowni muszą być sprawne i okresowo poddawane przeglądom i konserwacji. Wszystkie obiegi kotłowni powinny mieć możliwość odwodnienia. Uwaga: Wszystkie użyte elementy i materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. Ck4

5 3.5. Dane ogólnej izolacji termicznej w kotłowni ( c.o., z.n., c.w.u. ) Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne (budowlane i instalacyjne) spełniają wymagania odnośnie dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., DZ.U. Nr. 75 poz 690 wraz z późniejszymi zmianami w tym Dz.U. Nr. 109/2004 poz i Dz.U. Nr. 201/2008 poz ponieważ zastosowano: właściwości cieplne i parametry ścian zewnętrznych i wewnętrznych, drzwi, okien i świetlików obiektu odpowiadające wymaganiom określonym w załączniku nr. 2 rozporządzenia jw. (zestawienie współczynników przenikania ciepła znajdujących się w P.B. Architektury) na przewodach zasilających i powrotnych c.o. zasilania nagrzewnic, c.w.u. i cyrkulacji oraz na rurociągach w kotłowni i sieci cieplnej izolację termiczną zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli: l.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1 4 przechodzące przez ½ wymagań z poz. 1 4 ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów, Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1,4, 6 ułożone w komponentach budowlanych między ½ wymagań z poz. 1 4 ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników, 7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm w poszczególnych obiegach c.o. i zasilania nagrzewnic także w obiegu kotła wysokosprawne i energooszczędne pompy elektroniczne z funkcją autoadaptacji w instalacji kotłowni wysokosprawny kocioł kondensacyjny gazowy o modulowanej mocy cieplnej odpowiedni centralny układ automatyki sterowania i regulacji kotłowni wyposażony w odpowiednie sterowniki i osprzęt odpowiadający aktualnym standardom technicznym (zalecane przez producentów urządzeń) Wobec powyższego uważa się projektowany obiekt będzie zużywał energię cieplną i elektryczną na relatywnie niskim poziomie Wytyczne dla wykonania i eksploatacji magazynu oleju Napełnianie - zbiorniki muszą być napełniane ciśnieniowo poprzez szczelne złącze zewnętrzne; - poszczególne zbiorniki mogą być napełniane przez dodatkowy, czwarty otwór przy pomocy dystrybutora o wydajności do 200 l/min; - każdy skład oleju opałowego powinien posiadać indywidualną instalację napełniania zbiorników; - należy wykonać niezależną sygnalizacje napełnienia w postaci np. dzwonka umieszczonego na zewnątrz, a włączanego w składzie opału przez osobę nadzorującą napełnianie; - napełnianie zbiorników powinno być zawsze nadzorowane przez obserwatora wewnątrz składu opału; - dopuszczalny stopień napełnienia zbiorników wynosi 95% i jest zaznaczony na ściance każdego zbiornika. b) pobór paliwa - dobrany zestaw poboru paliwa zapewnia wydajność do 70 l/h; Ck5

6 Projekt kotłowni olejowej Śniadowo - przeznaczony jest do zasilania palników olejowych w systemie dwururowym, jeżeli przelew pompy nie przekracza 50 l/h (ilość paliwa na powrocie nie może przekraczać 50 l/h, gdyż nastąpić może nadmierny wzrost poziomu oleju w pierwszym zbiorniku); - układ poboru paliwa składa się z zestawu ssawnego podstawowego, tzw. flexobloku z zaworem sprężynowym szybkozamykającym (dwupołożeniowa dźwignia - w pozycji pionowej dźwigni zawór odcinający jest otwarty), kulowym zaworem zwrotnym, czujnikiem granicznego napełnienia, króćcami z gwintem wewnętrznym 3/8" do przyłączenia zewnętrznej instalacji poboru paliwa, zbiornikowego zestawu z rurą ssawną, nakrętek plastikowych, o-ringów, zaślepek gumowych oraz nakrętek na króćce zbiornika i uszczelek płaskich; - do połączeń zbiorników w baterie służą znajdujące się w przyłączu szeregowym rurki aluminiowe 10 mm, szeregowy (uproszczony) zestaw ssawny oraz dodatkowe elementy w postaci kolanek, trójników wraz z nakrętkami i o-ringami. c) odpowietrzenie - firmowy system odpowietrzania składa się z elementów łączonych na wcisk przy pomocy gumowej uszczelki; - wolny koniec połączenia 1,5 służy do przyłączenia indywidualnie wykonanej instalacji odpowietrzenia; - przewody odpowietrzające zbiorników należy wyprowadzić na zewnątrz budynku; - wyprowadzony przewód powinien być usytuowany: w odległości min 0,5 m oraz 0,5 m powyżej okna 0,5 m powyżej króćca do napełniania zbiorników przewód odpowietrzający wyprowadzony 2,5 m nad poziomem terenu d) kontrola - użytkownik powinien prowadzić systematyczną kontrolę stanu zainstalowanych zbiorników; - składy oleju opałowego powinny być dostępne dla kontroli zewnętrznej dokonywanej przez służby chrony ppoż, terenowe organy ochrony środowiska, inspektorów UDT. 4. Obliczenia i dobór instalacji kotłowni 4.1. Dobór kotła, palnika, automatyki kotłowni Stalowy stojący 3-ciągowy kocioł grzewczy Uno Moc kotła kw. Sprawność znorm 96%. Sterownik pogodowy TopTronic T/U3.1, 1 obieg grzewczy z mieszaczem, 1 obieg grzewczy bez mieszacza, obieg ładujący ciepłą wodę oraz cyrkulacja, zawierający: czujnik temperatury zewnętrznej AF200N, czujnik temperatury zasilania VF204s, czujnik zasobnika KVT 20/5/6s. Pojemność wodna 270 l. Króćce przyłączeniowe zasilanie/powrót DN65. Króciec przyłączenia do komina DN200. Płyta palnikowa bez otworu dla Uno-3 ( ). Palnik olejowy dwustopniowy Riello Gulliver RG 5D. Moc palnika: 94/ [kw], dysze olejowe 4.2. Dobór pompy obiegu wodnego Pompa mieszająca Wymagana wydajność pompy: Vp=1,0 [m 3 /h] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: Vp= 0,5mH 2 O Dobrano pompę: Star-Z 20/4 bieg 2. Dane techniczne pompy: Ck6

7 Obieg kotła Wymagana wydajność pompy: Vp=1,1xVn=1,10x7508= 8259[kg/h] =8,5[m 3 /h] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p p =1,10x p=1,1x 12,6= 13,9[Pa]=1,4mH 2 O Dobrano pompę: Stratos 40/1-8 CAN PN6/10 Dane techniczne pompy: Instalacja c.o. Wymagana wydajność pompy: Vp=1,1xVn=1,10x5363= 5899 [kg/h] =6,08[m 3 /h] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p p =1,10x p=1,1x 23,3= 25,6[Pa]=2,6mH 2 O Dobrano pompę: Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10 Dane techniczne pompy: Ck7

8 Instalacja c.w.u., Wymagana wydajność pompy: Vp=1,1xVn=1,10x3310=3641 [kg/h] =3,75[m 3 /h] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p p =1,10x p=1,1x 14= 15,4[Pa]=1,6mH 2 O Dobrano pompę: TOP-Z 25/6 Dane techniczne pompy: Instalacja z.n. Wymagana wydajność pompy: Vp=1,1xVn=1,10x2231=2454 [kg/h] =2,53[m 3 /h] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p p =1,10x p=1,1x 58,7= 64,6[Pa]=6,6mH 2 O Dobrano pompę: Stratos 25/1-10CAN PN10 Dane techniczne pompy: Ck8

9 4.3. Dobór zabezpieczeń obiegu wodnego Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego Pojemność instalacji wodnej 1305 l Pojemność kotła 270 l RAZEM: 1575 l Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze, do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Konstrukcja zgodnie z DIN 4807, dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE. - nogi od N 35 - powłoka zewnętrzna - niewymienna membrana Typ : N 200 Pojemność nominalna : 200 Litrów Pojemność użytkowa max: : 180 Litrów Dop. temp. inst. zasil. :120 C Dop. temp. pracy membrany : 70 C Dop. ciśnienie pracy : 6 bar Ciśnienie wstępne fabryczne: 1,5 bar Ciśnienie wstępne ustawione: 1,0 bar Średnica : 634 mm Wysokość : 785 mm Waga : 36,7 kg Przyłącze układu : R Dobrano szybkozłączke reflex, do naczyń wzbiorczych w zamkniętych obiegach wody grzewczej i chłodniczej. Zawór odcinający i opróżniający zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem, zgodnie z DIN EN 12828, dopuszczenie TÜV. Typ : SU R 1 x 1 Przyłącze : Rp 1 x Rp 1 Dop. ciśnienie pracy : PN 10 Dop. temp. pracy : 120 C Przyjęto średnicę rury wzbiorczej DN 25. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła (wg warunków technicznych UDT): Obliczenia przepustowości zaworów bezpieczeństwa zgodnie z WUDT-UC-WO: Ck9

10 Dane dobranego zaworu bezpieczeństwa Typ: 1915 ½" ciśnienie otwarcia 3,5bar. Najmniejsza średnica kanału przepływowego d: 12.0 mm Powierzchnia kanału przepływowego A: mm2 Dopuszczony współczynnik wypływu dla par i gazów alfa: 0.38 Dopuszczony współczynnik wypływu dla cieczy alfac: 0.25 Ciśnienie początku otwarcia p: 3.50 bar Przyrost ciśnienia początku otwarcia b1: 10.0 % Ciśnienie zrzutowe p1: 3.85 bar Ciśnienie odpływowe p2: 0.00 bar Czynnik roboczy: mieszanka pary wodnej nasyconej i wody Moc cieplna zabezpieczanego urządzenia N: kw Temperatura zrzutowa T1: K Temperatura zrzutowa t1: C Entalpia wody na wlocie do zaworu bezpieczeństwa i1: kj/kg Entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa i2: kj/kg Udział pary w mieszance parowo-powietrznej X2: Ciepło parowania wody w warunkach zrzutowych r: kj/kg Gęstość wody w warunkach zrzutowych ro: kg/m3 Stosunek ciśnień absolutnych za i przed zaworem bezpieczeństwa Beta: Krytyczny stosunek ciśnień Beta kryt: Współczynnik rozprężania adiabatycznego Psi: Maksymalna wartość współczynnika rozprężania adiabatycznego Psimax: Współczynnik zależny od właściwości czynnika K1: Współczynnik zależny od stosunku ciśnień za i przed urządzeniem K2: Przepustowość wymagana m: kg/h Przepustowość wybranego zaworu (gdy przez zawór przepływa woda) mw: kg/h Przepustowość wybranego zaworu (gdy przez zawór przepływa para) mp: kg/h Powierzchnia kanału przepływowego konieczna do odprowadzenia pary Ap: 34.1 mm2 Powierzchnia kanału przepływowego konieczna do odprowadzenia wody Aw: 12.3 mm2 Suma powierzchni kanałów przepływowych Aw+Ap: 46.4 mm2 Sprawdzenie zabezpieczenia na wypadek niekontrolowanego dopuszczania wody do instalacji grzewczej. Sprawdzam maksymalna przepustowość m=10*a*k 1 *A*[(1,1*p 1 - p 2 )958,3] 0,5 gdzie m strumień masy [kg/h] a współczynnik wypływu dla pary p 1 - ciśnienie otwarcia zaworu A- powierzchnia wypływu p 2 - ciśnienie otoczenia g- gęstość wody w obliczeniowej temperaturze m w =10*0,54*0,531*113,1*[(1,1*3,5-0)958,3] 0,5 m w = [kg/h] Sprawdzam przepustowość dla dopuszczenia wody z instalacji m=5,03*a*k 1 *3,14*d 2 *[(1,1*p 3 - p 2 )958,3] 0,5 /4 a współczynnik wypływu dla wody p 3 ciśnienie w sieci wodociągowej A powierzchnia przekroju rury uzupełniającej zład m=10*1*0,531*3,14*25 2 *[(0,8-1,1*0,35)958,3] 0,5 /4 m=51 954[kg/h] Dobór kryzy dla kryzy o średnicy otworu: D=14mm Sprawdzam przepustowość dla dopuszczenia wody z instalacji Ck10

11 m=5,03*a*k 1 *3,14*d 2 *[(1,1*p 3 - p 2 )958,3] 0,5 /4 a współczynnik wypływu dla wody p 3 cienienie w sieci wodociagowej m kr =10*1*0,531*3,14*14 2 *[(0,8-1,1*0,35)958,3] 0,5 /4 m kr =16 292[kg/h] m kr <m w < W celu prawidłowej pracy zaworu bezpieczeństwa, na rurociągu uzupełniającym zład należy zamontować kryzę D=14mm Dobór urządzenia zabezpieczenia stanu wody: Przed brakiem wody instalacja będzie zabezpieczało urządzenie SYR UWAGA: Urządzenie posiada blokadę w przypadku zadziałania. Urządzenie musi być odblokowane ręcznie przez osobę odpowiedzialną za instalację przy pomocy przycisku pod gumową osłoną Dobór zaworu mieszającego Dobrano zawór trójdrogowy typ HRB3, DN50 z siłownikiem z siłownikiem AMB Dobór stacji uzdatniania wody Uzdatnianie wody odbywać się będzie poprzez zmiękczacza jonowymienny np:. typu AQUASET 1000 z filtrem mechanicznym VE Wentylacja kotłowni Według obowiązujących norm przyjmuje się otwór wentylacyjny: Wentylacja: kanał nawiewny 5 [cm2/ 1kW] 190kW* 5 [cm2]= 950 [cm2] Przyjęto kanał blaszany wyprowadzony na zewnątrz na wysokość 2,0m od poziomu terenu o wymiarach 35x30 cm i sprowadzony na wysokość 30 cm od poziomu posadzki. Kanał wywiewny: 950cm2* 0,5 = 475 [cm2 ] Wywiew będzie realizowany przez spod sufitu przez wentylacyjne bloczki systemowe Φ160 szt Izolacja termiczna przewodów Rurociągi z rur stalowych czarnych oczyścić, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą podkładową i jednokrotnie farbą nawierzchniową. Rurociągi prowadzone w pomieszczeniu kotłowni należy zaizolować otulinami dzielonymi z pianki polietylenowej (twarda) o grubości ścianki według tabeli poniżej z płaszczem zewnętrznym z PCV ( lub PE ) zgodnie z DZ.U. Nr 201 /08 poz zał. 2 pkt. 1.5 oraz z normą PN -B Średnica rury Dn [mm] Grubość min. otuliny [mm] Ck11

12 W celu odróżnienia rurociągów należy je oznakować w zależności od przepływającego czynnika stosując strzałki i barwne oznakowanie Doprowadzenie gazu do kotłów i system bezpieczeństwa instalacji Zasilanie kotła w gaz należy zrealizować według osobnego opracowania tj. P. B. Instalacji Gazowej w Kotłowni. (oprac. Ekobud 2010r.). Aby zapewnić ciągłą skuteczność aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej należy przynajmniej raz do roku przeprowadzić przegląd techniczny jego elementów wraz z kalibracją detektorów DEX. Uwaga: Wszystkie zainstalowane urządzenia, armatura, osprzęt i materiały powinny posiadać wymagane odpowiednio przepisami: certyfikaty CE i B, dopuszczenia do stosowania lub aprobaty techniczne Rurociągi i armatura Instalację wody grzewczej zasilającej i powrotnej wykonać z rur stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-79/H (min. grubość ścianki 2,9mm). Połączenia rur po stronie grzewczej (zasilającej i powrotnej do rozdzielacza) wykonać jako spawane i kołnierzowe. Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza się stosowanie rur instalacyjnych średnich wg PN-H Malowanie Rurociągi wykonane ze stali malować dwa razy np. emalią kredo rurową po uprzednim oczyszczeni powierzchni do II o czystości Próby hydrauliczne i odbiór techniczny Instalację po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą ciśnieniową, napełnioną instalację należy poddać obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć i przeprowadzić próby ciśnieniowe. Po około 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzić czyszczenie wszystkich filtrów. Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana: Należy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności, Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0ºC, Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłoby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub np. zaworami odcinającymi. Do instalacji należy przyłączyć (w miejscu występowania najwyższego ciśnienia najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Ck12

13 Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próby szczelności prowadzić zgodnie z COBRTi Instal przyjmując ciśnienie próbne p pr = 0,5 MPa. Ciśnienie robocze przyjęto 0,3 MPa. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W trakcie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych (w miarę możliwości) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych, Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół, Utrzymywać w czasie prób stałą temperaturę, ponieważ może to wpływać na zmiany ciśnienia. UWAGA: Po wykonaniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić czy wszystkie grzejniki są ciepłe oraz czy instalacja pracuje poprawnie Zabezpieczenie antykorozyjne Po przeprowadzeniu prób szczelności wszystkie rurociągi stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z Instrukcją KOR-3A np.: emalią syntetyczną kreadurową czerwoną tlenkową o symbolu Zagadnienia BHP Do okresowej obsługi kotłowni wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze znajomością działania instalacji kotłowej, paliwowej, w zakresie przepisów BHP, posiadającego wymagane prawem świadectwa kwalifikacyjne i przeciwpożarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastąpić po opracowaniu Instrukcji obsługi oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór i obsługę. Praca poniżej 2 godzin dziennie Obliczenie zapotrzebowania na olej w skali roku: Zapotrzebowanie na olej w skali roku do celów c.o. B 86400* Q * Sd * y* a c. o. c. o. = / Qi * η c. o. * η s * i e ( ) dm sezon t t 3 Q c.o. - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną do celów c.o. [ kw ] Sd- liczba stopniodni dla danej lokalizacji y- współczynnik uwzględniający sposób eksploatacji instajacji c.o. a-współczynnik zwiększający, stosowany w pierwszych sezonach ogrzewczych Q i - wartość opałowa oleju η c.o. - sprawność średnioroczna instalacji kotłowej η s - sprawność zewnętrznej sieci przewodów t i - średnia obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych t e - obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego 86400*190*200*0,75*1 B c. o. = 42610*0,96*0,8 / ( 20 ( 20 ) ) kg sezon Ck13

14 B o c.. = 18810kg / sezon c 21870dm 3.. = = / sezon 0,86 B o zapotrzebowanie na olej do przygotowania c.w.u. 3600* Q Q * η c. w. Bc. w. = kg / a i c. w. * z* n * η k Q c.w. - zapotrzebowanie na moc cieplną do przygotowania c.w. z- liczba godzin użytkowania instalacji c.w.u. w ciągu doby n- liczba dni w ciągu roku, w którym to zapotrzebowanie występuje Q i - wartość opałowa oleju η k - sprawność kotła dostarczającego moc cieplną do układu przygotowania c.w.u η c.w. - sprawność układu przygotowania c.w.u. B w 3600*77*8*165 c.. = kg / a B w 42610*0,9*0,94 c.. = 10150kg / a c 12229dm 3.. = = / a 0,86 B w Maksymalnie w ciągu roku kotłownia będzie spalała dm3/rok, przy przyjętym magazynie na olej o pojemności l zapewni opał na okres 3 miesięcy Komin Dobrano komin ze stali kwasoodpornej, system MKD o średnicy wew DN200. Neutralizator skroplin kominowych, posiada atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny (atest PZH nr HK/B/2904/01/98) dopuszczający to urządzenie do sprzedaży i jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. UWAGI 1. Kocioł musi być podłączony do instalacji odprowadzenia spalin. 2. Przewody spalinowe muszą być szczelne i wyposażone w zabezpieczający ogranicznik temperatury spalin Wytyczne branżowe W pomieszczeniu kotłowni wykonać: kanał nawiewny typu Z zgodnie z w/w wytycznymi, zapewnić wentylację grawitacyjną pomieszczenia kotłowni zgodnie z w/w wytycznymi, posadzkę z materiałów niepalnych, wytrzymałych na zmiany temperatury oraz na uderzenia (terakota), wykonać studzienkę spustowo-przepływową o średnicy 1000cm Ck14

15 podłoga ze spadkiem w kierunku studni schładzającej drzwi wejściowe niepalne o odporności ogniowej zgodnie z aktualnymi przepisami, szerokość co najmniej 0,9m i otwierane na zewnątrz kotłowni. Drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem, podłogę wykonać z materiałów niepalnych. Do odrębnego P.T. części elektrycznej: kotłownie należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65, oprawy oświetleniowe powinny być montowane na łańcuszkach ok. 50 cm od stropu lub na ścianach na wysokości 50 cm poniżej stropu. w pomieszczeniu kotłowni wykonać gniazda elektryczne zgodne z wymaganiami stopnia ochrony dla kotłowni, zasilić urządzenia kotłowni oddzielnym obwodem elektrycznym, wykonać ochronę urządzeń elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla poszczególnych urządzeń, instalację oświetleniową w magazynie oleju wykonać w wersji Ex, uziemić urządzenia, w pobliżu kotłów wykonać gniazdo elektryczne 230V, gniazdo 24V. w pobliżu stacji uzdatniania wody wykonać gniazdo elektryczne 230V, wykonać AWP, wszelkie prace elektryczne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami w tym zakresie. Do odrębnego P.T. wod-kan w pomieszczeniu kotłowni zamontować umywalkę/zlew (zgodnie z częścią rysunkową), doprowadzić wodę do stacji uzdatniania wody (zgodnie z częścią rysunkową), na podłączeniu zimnej wody oraz przed stacją uzdatniania wody zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003. Powstały kondensat kierować na neutralizator, a następnie do studzienki schładzającej. Wytyczne automatyki Kocioł pracuje przez cały rok, z czego w okresie gdy temp zewnętrzna jest powyżej 16C ciepło będzie dostarczane tylko na potrzeby c.w.u. Automatyka kotłowni będzie sterowała pracą wszystkich pomp. Krzywe grzania kotła będą ustawiane wg wskazań czujnika temperatury zewnętrznej, minimalna temperatura na zasilaniu kotła to 65C. Raz w miesiącu na sterowniku jest ustawiany przegrzew c.w.u. w celu dezynfekcji instalacji. Przegrzew odbywa się zawsze pierwszego dnia miesiąca o godzinie 4:00 nad ranem. Gdy temperatura na powrocie spadnie poniżej 40C, wyłączane są pompy obiegowe a zatłaczana pompa w funkcji mieszania w celu zapobiegnięcia powstaniu naprężeń termicznych w kotle. Gdy na powrocie zostanie osiągnięta temperatura 50C, wyłączana jest pompa mieszająca, a załączana pompa obiegu kotła i pompa obiegu c.w.u, następnie po 20min pompa obiegu c.o., po kolejnych 20 min pompa obiegu z.n. Pompa cyrkulacji c.w.u. jest załączana gdy temperatura wody w zasobniku spadnie poniżej 40C, a wyłączana gdy temperatura w zasobniku osiągnie temp 55C. Kocioł jest wyłączany automatycznie, gdy: W budynku wybuchnie pożar; Detektor gazu wykryje zagrożenie wycieku; Czujnik stanu wody zadziała. Ck15

16 5. Zestawienie materiałów 5.1 Komin l.p. Nazwa Ilość 1 A PR Zakończenie ustnikowe MAT A Obejma wąska KBT A Kołnierz przeciwdeszczowy RKT A Rozeta WBT ST Płyta kotwowa podstawowa KFT A Przepust dachowy DDT ST Wyczystka POT ST Rura RT L A Obejma konstrukcyjna przestawna WHT ST Rura RT L ST Trójnik AFTS BGT 90 kolano standard 1 13 RTM 1/2" rura z króćcem Instalacja kotłowni Oznacz. Nazwa elementu Typ Ilość szt. 1. kocioł grzewczy Uno-3 190, wraz z osprzętem:moc kotła kw. Sprawność znorm 96%. Sterownik pogodowy TopTronic T/U3.1, 1 obieg grzewczy z mieszaczem, 1 obieg grzewczy bez mieszacza, obieg ładujący ciepłą wodę oraz cyrkulacja, zawierający: czujnik temperatury zasilania VF204s, czujnik zasobnika KVT 20/5/6s Czujnik temperatury zewnętrznej AF200N 1 3 Filtr oleju zintegrowany i odpowietrznikiem i zaworem 1 odcinającym z odprowadzeniem strumienia powrotnego 4 Palnik olejowy dwustopniowy Riello Gulliver RG 5D. Moc Riello Gulliver RG 3 palnika: 94/ [kw], dysze olejowe 5D 5. Zawór odcinający DN Manometr 0,6 MPa 1 7. Zawór odcinający z blokadą położenia SU R 1 x Pompa obiegu mieszającego Star-Z 20/ Zawór zwrotny DN Zawór bezpieczeństwa 1915 ½" ciśnienie 1 otwarcia 3,5bar 11. Termometr przylgowy Manometr z rurką i kurkiem odcinającym 0,6 MPa Zabezpieczenie stanu wody Termomanometr z rurką i kurkiem odcinającym 0,6 MPa; 100 C Zawór odcinający DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Pompa elektroniczna Stratos 40/1-8 1 CAN PN6/10 18 Zawór zwrotny DN Magcontrol Zestaw 1 zawór elektromagnetyczny jednostka sterująca czujniki ciśnienia 20. Wartownik MH Odpowietrznik automatyczny DN 15 1 Ck16

17 22. Zawór spustowy DN Odpowietrznik automatyczny DN Rozdzielacz zasilania, powrotu DN Przeponowe naczynie wzbiorcze N Stacja zmiękczania wody o wydajności nominalnej 1,5 m 3 /h filtr mechaniczny I butla ze złożem głowica sterująca podzespoły elektroniczne wąż do odprowadzania popłuczyn zewnętrzna obudowa Zestaw AQUASET Zawór odcinający DN Filtr siatkowy DN Pompa biegowa Star-Z 20/ Zawór zwrotny DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy DN Zawór mieszający HRB3, DN AMB 34. Pompa biegowa Stratos 32/ CAN PN 6/ Zawór zwrotny DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy DN Pompa biegowa Stratos 25/1-1 10CAN PN10 39 Zawór zwrotny DN Zawór antylewarowy MAV Zbiorniki oleju opałowego + osprzęt (1xG, 15xR, 4xB) KWT Sygnalizacja napełnienia zbiorników Wlew paliwa Odpowietrzenie zbiorników - 1 Wszystkie elementy powinny być klasy PN10 Uwaga: Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Kotłownię wykonać z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wszystkie urządzenia w kotłowni montować zgodnie z wytycznymi producenta i obowiązującymi przepisami, W widocznym miejscu umieścić instrukcję obsługi kotłowni (wg odrębnego opracowania) Podczas prac montażowych nie używać otwartego ognia, Przestrzegać zakazu palenia tytoniu w kotłowni oraz wywiesić w tych miejscach widoczne znaki i napisy. Uzupełnieniem specyfikacji są rysunki wykonawcze. 1 Opracował: mgr inż. Jacek Wiśniewski 323/80/WMŁ, 329/89/WŁ, 167/86/WŁ, 379/81/WMŁ mgr inż. Rafał Marciniak Ck17

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA (Ck)

KOTŁOWNIA GAZOWA (Ck) KOTŁOWNIA GAZOWA (Ck) LISTOPAD 2012 Ck1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Spis treści Opis techniczny...3-10 WYKAZ RYSUNKÓW Ck1. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY (-) Str Ck11 Ck2. RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 1:50 Str Ck12

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Dane instalacji grzewczej

Dane instalacji grzewczej - 1 - Data: 28-7-18 Uwaga: Opracował: Dane instalacji grzewczej Źródło ciepła Nr. Typ 1 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy 2 3 4 5 6 Suma: Moc [w kw] 111 111 zawartość wody [w lit.] Temp. zasilania tv 8,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O. I C.T.. 2 5.1.1 Rurociągi. 3 5.1.2

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI:

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ... 5 4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111.

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie Inwestora; zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1/S. Rzut parteru-instalacja c.o. w skali 1:100

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1/S. Rzut parteru-instalacja c.o. w skali 1:100 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.... 2 3. OPIS TECHNICZNY.... 2 3. 1. INSTALACJA C.O.... 2 Opis

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP Zakres opracowania.

I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP Zakres opracowania. 1 SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 1 I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. WSTĘP.... 2 1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. OPIS INSTALACJI C.O.... 3 3. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY

SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres adaptacji instalacji sanitarnych 5. Wytyczne montażowe 6. Wytyczne do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033-8150515, NIP 547-141-21-47. Inwestor : Akademia Techniczno-Humanistyczna 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jednostka: szt. 1,0000. Jednostka: m 2,0000. Jednostka: m 5,0000. Jednostka: m 15,0000. Jednostka: m 16,0000. Jednostka: m 24,0000

Przedmiar robót. Jednostka: szt. 1,0000. Jednostka: m 2,0000. Jednostka: m 5,0000. Jednostka: m 15,0000. Jednostka: m 16,0000. Jednostka: m 24,0000 Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY kotłownia Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Urządzenia i technologia kotłowni 1. KNNR 4 0502-01 Kocioł VITROPLEX 100 o mocy 130 kw z automatyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA: STRONA TYTUŁOWA stron 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU stron 1 OPIS TECHNICZNY stron 4 OBLICZENIA stron 9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW stron 1 KARTY DOBORU URZĄDZEŃ stron 14

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo