URZĄD GMINY ZANIEMYŚL ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124"

Transkrypt

1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA / EXECUTIVE DESIGNER: PRZEZNACZENIE / PURPOSE: BRANśA / BRANCH: TRiM-tech W.Ratajczak sp.j. ul. Wieruszowska 12/16, pok. 204/ Poznań tel ; kom NIP ; REGON PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE TEMAT / SUBJECT: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ INWESTOR / INVESTOR: URZĄD GMINY ZANIEMYŚL ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 ADRES OBIEKTU / LOCALISATION: BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124 PROJEKTANCI / DESIGNERS: NR UPR. / CERTIFICATE: PODPIS / SIGNATURE: mgr inŝ. MACIEJ TRYJANOWSKI Wa-218/02 inŝ. MARCIN MATUSZAK SPRAWDZIŁ / VERIFIED BY: NR UPR. / CERTIFICATE: PODPIS / SIGNATURE: mgr inŝ. WOJCIECH RATAJCZAK 7131/63/P/2002 DATA / DATE: SYGNATURA / SIGNATURE: GRUDZIEŃ / PB / 12 / 2009 UWAGI / NOTICES: NR EGZEMPLARZA / COPY NUMBER: 1

2 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI strona 2 Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 156 poz z 2006 r.) oświadczam, Ŝe projekt budowlano-wykonawczy technologii kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury połoŝonych w miejscowości Zaniemyśl, ul. Średzka 9 na działce o nr ewidencyjnym 124, został wykonany spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej. mgr inŝ. Maciej Tryjanowski upr. bud. nr Wa-218/02 Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 156 poz z 2006 r.) oświadczam, Ŝe projekt budowlano-wykonawczy technologii kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury połoŝonych w miejscowości Zaniemyśl, ul. Średzka 9 na działce o nr ewidencyjnym 124, został sprawdzony spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej. mgr inŝ. Wojciech Ratajczak upr. bud. nr 7131/63/P/2002

3 strona 3 Projekt budowlany technologia kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI (opracowanie zawiera 44 str.) 1. PODSTAWOWE DANE PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA 4 2. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI BILANS CIEPLNY, OBIEGI GRZEWCZE DOBÓR KOTŁA WRAZ Z OSPRZĘTEM WYMAGANIA DODATKOWE DLA KOTŁOWNI STEROWANIE POMPY, ARMATURA I OSPRZĘT ZABEZPIECZAJĄCY RUROCIĄGI W KOTŁOWNI PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ WODA KOTŁOWA ZRZUT KONDENSATU INSTALACJA GAZOWA UWAGI WSTĘPNE INSTALACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU WYSOKOŚĆ ORAZ OBCIĄśENIE CIEPLNE POMIESZCZEŃ Z ODBIORNIKAMI GAZU AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ OGÓLNE ZASADY ROZMIESZCZANIA DETEKTORÓW WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN UWAGI WSTĘPNE WENTYLACJA NAWIEWNA I WYWIEWNA POMIESZCZENIA Z KOTŁEM ODPROWADZENIE SPALIN WYTYCZNE BRANśOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KOTŁOWNI PRÓBA SZCZELNOŚCI I REGULACJA PRACY INSTALACJI UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW KOTŁOWNI ZAŁĄCZNIKI KOPIE ZAŚWIADCZEŃ CZŁONKOSTWA PIIB ORAZ DECYZJI NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ OPINIA KOMINIARSKA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI RYS RZUT WRAZ Z AKSONOMETRIĄ KOTŁOWNI RYS

4 strona 4 Projekt budowlany technologia kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową. 1. PODSTAWOWE DANE 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany technologii kotłowni gazowej (c.o. i c.w.u.) oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury. Inwestycja będzie realizowana w Zaniemyślu, przy ul. Średzkiej 9 w miejscu obecnej kotłowni zasilanej paliwem stałym. Inwestorem jest Urząd Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, Zaniemyśl. Niniejszy projekt budowlany zawiera podstawowe rozwiązania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowaną i realizowaną instalację oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: zlecenie Inwestora; otrzymane podkłady architektoniczno budowlane z inwentaryzacji pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię otrzymane z firmy PROJEKT (opracował: mgr inŝ. Jacek Ziembiński); warunki przyłączenia do sieci gazowej (nr TT /09) wydane przez WSG Sp. z o.o.; wytyczne techniczno-materiałowe Inwestora oraz uzgodnienia lokalizacji urządzeń gazowych; uzgodnienia międzybranŝowe; normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych; programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych urządzeń oraz elementów instalacyjnych. opinia z oględzin ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych nr 291/2009 z dnia r. (Zakład Kominiarski Michałkiewicz); warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY, Warszawa 1988 r.; audyt energetyczny budynku Urzędu Gminy oraz GOK w Zaniemyślu opracowany przez Radosława Nawrota, ul. Powstańców Wlkp. 7/39, Zaniemyśl. Ponadto zaleca się stosowanie następujących wytycznych: Wytyczne projektowania instalacji c.o. (COBRTI INSTAL zeszyt 2); Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL zeszyt 6); Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnaŝanie się bakterii Legionella (COBRTI INSTAL zeszyt 11). Obowiązujące akty prawne: Prawo Budowlane z dnia z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 156 poz z 2006 r.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami, opublikowane takŝe w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 201, poz. 1238); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

5 strona 5 Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. (Dz. U. nr 121 poz. 1137) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U. nr 119, poz. 998); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. (Dz. U. nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpoŝarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŝarowych; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). Problematyki projektowania kotłowni dotyczą: Warunki Techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa. Z kolei problemu sieci z PE: Wytyczne projektowania, budowy, uŝytkowania sieci gazowych polietylenowych. Wydanie I, marzec TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 2.1. BILANS CIEPLNY, OBIEGI GRZEWCZE Podstawą do wszelkich rozwaŝań nad rozwiązaniami instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny. Dane dotyczące bilansu zawiera audyt energetyczny budynku Urzędu Gminy oraz GOK w Zaniemyślu opracowany przez Radosława Nawrota, z którego zaczerpnięto niezbędne dane zapotrzebowania na ciepło: obieg c.o (GOK): 50,8 kw, parametr 80/60 o C; obieg c.o.(urząd Gminy): 95,4 kw, parametr 80/60 o C. Obecnie z uwagi na zastosowanie kotła kondensacyjnego (patrz dobór kotła), zaleca się obniŝenie parametrów przynajmniej ogrzewania grzejnikowego na 70/55 o C. Sumarycznie projektuje się 2 obiegi grzewcze c.o. oraz 1 obieg c.w.u. o następujących parametrach: obieg c.o. (GOK): 50,8 kw, parametr 70/55 o C; obieg c.o. (Urząd Gminy): 95,4 kw, parametr 70/55 o C; obieg ładowania zasobnika c.w.u: 30,0 kw, parametr 80/60 o C. Przyjęta łączna moc kotłowni to 180 kw DOBÓR KOTŁA WRAZ Z OSPRZĘTEM Zaprojektowano zastosowanie kaskady kotłów kondensacyjnych firmy np. BOSCH (marki Junkers) typu CerapurMaxx (alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie). Warunkiem pracy kotła kondensacyjnego z wysoką sprawnością jest zastosowanie układu regulacji pogodowej, który przyczyni się do generacji moŝliwie najniŝszych temperatur w instalacji c.o., a tym samym do wysokiego poziomu kondensacji. Pojedynczy dobrany kocioł dysponuje mocą maksymalną do 90 kw, zaprojektowano zatem kaskadę 2 takich kotłów. Kaskadę stosuje się nie tylko w celu zwiększenia mocy, lecz przede wszystkim wówczas, gdy potrzebny jest wysoki poziom bezpieczeństwa zasilania instalacji c.o. W ten sposób w przypadku przerwy (np. awaria, czynności konserwacyjne) w pracy jednego źródła ciepła włączane jest następne urządzenie grzewcze, dzięki czemu zagwarantowana moŝe zostać ciągłość zasilania. Dodatkowo zastosowane kotły oferują duŝy zakres regulacji mocy, co umoŝliwia jej dostosowanie do konkretnego zapotrzebowania na ciepło i przyczynia się tym samym do znacznych oszczędności eksploatacyjnych. Dzięki regularnym zmianom urządzenia prowadzącego uzyskuje się jednolite czasy pracy i tym samym równomierne zuŝycie. Dane techniczne kotła (patrz kocioł 90 kw):

6 strona 6 Doboru kotła oraz kompletacji osprzętu dodatkowego dokonano zgodnie z wytycznymi producenta. Kocioł jest wyposaŝony w palnik z pełnym wstępnym zmieszaniem o obniŝonej emisji NO x, posiada elektroniczny zapłon oraz płynną regulację mocy palnika. Zaprojektowany kocioł posiada elektroniczny zapłon, płynną modulację pracy palnika i jest wyposaŝony w: wyświetlacz wielofunkcyjny (m.in. z systemem diagnostycznym); ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB 110oC; zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (jonizacyjna kontrola płomienia); funkcję ochronny pompy przed zablokowaniem; termostat elektroniczny umoŝliwiający nastawienie temp. c.o. w zakresie od 35 90oC; manometr. Wymiary montaŝowe kotła (patrz kocioł 90 kw):

7 strona 7 Projekt budowlany technologia kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową WYMAGANIA DODATKOWE DLA KOTŁOWNI Kotłownia gazowa będzie zlokalizowana w wyznaczonym podczas uzgodnień z Inwestorem pomieszczeniu dotychczasowej kotłowni na paliwo stałe. Pomieszczenie to naleŝeć będzie do grupy pomieszczeń o obciąŝeniu ogniowym do 500 MJ/m 2 i nie jest zagroŝone wybuchem.

8 strona 8 Zgodnie z aktualnymi przepisami, kotłownia o mocy powyŝej 60 kw powinna być zlokalizowana w słuŝącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. Oczywiste jest spełnienie tego warunku. Ponadto znajdować się powinna na najniŝszej lub najwyŝszej kondygnacji budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i przewidzianym wyłącznie do zainstalowania kotłów wraz z niezbędnym wyposaŝeniem związanym z ich eksploatacją to równieŝ jest spełnione. Zaleca się ponadto, aby pomieszczenie kotłowni miało co najmniej jedną ścianę zewnętrzną oraz było umieszczone moŝliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń lub w stosunku do budynków ogrzewanych przez wspólną kotłownię warunek równieŝ spełnia. Wysokość kotłowni powinna być taka, aby była zapewniona właściwa obsługa kotłów, ale nie mniejsza niŝ 2,5 m warunek spełniony. Oświetlenie powinno być naturalne, moŝliwie od przodu kotłów, a powierzchnia okien nie mniejsza niŝ 1:15 względem podłogi kotłowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieć moŝliwość otwierania warunek spełniony. Poza tym kotłownię naleŝy wyposaŝyć w oświetlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65 wymagania dla projektanta/wykonawcy oświetlenia. Kotłownia powinna być wyposaŝona w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia umoŝliwiające schładzanie i odprowadzenia wody, o pojemności co najmniej równej pojemności wodnej największej jednostki kotłowej warunek spełniony przy załoŝeniu zainstalowania umywalki, typowa studzienka schładzająca nie jest potrzebna z uwagi na niewielką pojemność wodną proponowanych kotłów Cerapurmaxx 90 kw zaledwie 7,5 dm 3, co nie stanowi zagroŝenia. Kotły o mocy cieplnej Q > 100 kw powinny być wyposaŝone w układ automatycznego wyłączenia kotła w razie obniŝenia się poziomu wody w instalacji ogrzewania równieŝ warunek spełniony (patrz osprzęt zabezpieczający). Uwaga: niektóre kotły w wyposaŝeniu standardowym posiadają presostat ciśnienia minimalnego i tym samym warunek automatycznego wyłączenia kotła jest spełniony dzięki temu bez dodatkowego osprzętu zabezpieczającego! 2.4. STEROWANIE PoniewaŜ warunkiem pracy kotła kondensacyjnego z wysoką sprawnością jest zastosowanie układu regulacji pogodowej (tzw. nadąŝnej), zaprojektowano sterowanie pracą układu w funkcji temperatury zewnętrznej za pomocą regulatora pogodowego, np. TA 270 marki Junkers (alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie). Dzięki takiemu układowi regulacji praca kotła będzie zautomatyzowana, zatem jej obsługa prowadzona będzie jedynie w ograniczonym zakresie wynikającym z okresowego kontrolowania parametrów pracy i konserwacji urządzenia (zaleca umowę z autoryzowanym serwisem). Zastosowanie rozwiązania sterowaniem kaskady w funkcji temperatury zewnętrznej pozwala na osiągnięcie najwyŝszego komfortu pracy instalacji c.o. przy najniŝszych kosztach eksploatacyjnych. Zastosowany regulator pogodowy TA 270 steruje kaskadą do 3 kotłów wiszących z panelem Maxxtronic. Automatyka dba wówczas o równomierne wykorzystywanie kotłów w czasie sezonu grzewczego. Nie potrzeba do kotła nadąŝnego dodatkowych modułów, bowiem wystarczy zidentyfikować jego kolejność w układzie kaskadowym:

9 strona 9 MontaŜ czujnika temperatury zewnętrznej: ściana zewnętrzna północna, ok. 2,2 m nad poziomem terenu, z dala od emitorów ciepła tj. kominy, okna etc. Przewód 2 x 0,75 mm 2 (linka!) POMPY, ARMATURA I OSPRZĘT ZABEZPIECZAJĄCY W przypadku instalacji z rozdzielaczem hydraulicznym pionowym (wajcha hydrauliczna) wydajność pomp obiegu kotłowego zaleca się wyznaczać z zaleŝności Q V obiegu kotłowego =, kg/s 4,19( tinstal 5) gdzie: Q moc kotłów, kw, t instal róŝnica temperatur obiegu grzewczego (t z t p), K. V = 10,3 [m 3 /h] 180 V obiegu kotłowego = =2,86 [kg/s] 4,19(20 5) Pompy obiegu kotłowego mają wydajność większą od wydajności pompy obiegu (lub obiegów) grzewczych (obiegów wtórnych), co jest warunkiem prawidłowej pracy rozdzielacza hydraulicznego. Z kolei wysokość podnoszenia pompy obiegu kotłowego wynika ze zsumowania strat ciśnienia na kotle, w przewodach łączących z rozdzielaczem oraz oporów miejscowych i oporu rozdzielacza. W wyniku przeprowadzonej analizy, projektuje się zastosowanie jako pomp kotłowych dwóch pomp Wilo TOP-S 25/7 (alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie). Pompy będą umieszczone na rurach powrotu z instalacji c.o. do kaŝdego kotła. Pozostałe pompy obiegowe: pompa obiegowa c.o. (obieg 50,8 kw) WILO Stratos 30/1-12 PN 10; pompa obiegowa c.o. (obieg 95,4 kw) WILO Stratos 30/1-12 PN 10; pompa obiegowa c.o. (obieg ładowania zasobnika) WILO Top S 25/5; pompa cyrkulacyjna c.w.u. WILO Star Z 20/4 Circostar. Alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie. Przed wszystkimi pompami zaprojektowano zawory kulowe, za pompami zawory zwrotne oraz kulowe. Na powrocie z poszczególnych obiegów instalacji c.o. naleŝy zainstalować przynajmniej filtry siatkowe skośne pomiędzy dwoma kulowymi zaworami odcinającymi, przy czym zalecane jest zastosowanie filtroodmulników magnetycznych. Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych naleŝy wykonywać zgodnie z PN-B Zgodnie z tą normą, urządzenia zabezpieczające instalację ogrzewania wodnego powinny być następujące: zawór bezpieczeństwa wraz z przewodem odpływowym i dopływowym (zaprojektowano zawór SYR typu 1915 ¾ alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie); przeponowe naczynie wzbiorcze (patrz dalszy opis);

10 strona 10 zabezpieczenie kotłowni przed zbyt niskim poziomem wody (dla mocy kotłowni>100 kw, dobrano w dalszej części tego punktu); zabezpieczenie kotła przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody instalacyjnej (wyposaŝenie fabryczne kotła). W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed wzrostem ciśnienia uŝywany będzie zawór bezpieczeństwa 3 bar. Pomiędzy nim, a urządzeniem które zabezpiecza nie moŝe znajdować się Ŝaden element dławiący! KaŜdorazowo odpływ z zaworu naleŝy skierować nad zlew lub kratkę ściekową. PoniewaŜ kocioł kondensacyjny będzie równieŝ musiał mieć usuwany do kanalizacji kondensat, zaleca się podłączenie wspólne odpływu kondensatu oraz odpływu z zaworu bezpieczeństwa. Projektowana instalacja c.o. będzie pracować w systemie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym (przejęcie nadmiaru wody w wyniku jej rozszerzalności cieplnej). Projektuje się zamontowanie naczynia wzbiorczego przeponowego N400 (alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie). Rura wzbiorcza: poniewaŝ norma PN-B-02414:1999 określa minimalną średnicę rury wzbiorczej wynoszącą minimum 20 mm, przyjęto średnicę rury wzbiorczej równą średnicy przyłącza do naczynia przeponowego 1. Naczynia wzbiorcze przeponowe będą umieszczone w pomieszczeniu kotłowni w łatwo dostępnym miejscu (patrz część rysunkowa). Dla kotłowni powyŝej 100 kw naleŝy zastosować ogranicznik poziomu wody kotłowej w postaci wyłącznika pływakowego z urządzeniem kontrolnym i blokadą. Urządzenie moŝe pracować w warunkach: maksymalne ciśnienie 10 bar oraz maksymalna temperatura 100 o C. Urządzenie składa się z części wykonawczej i elektrycznej, a działa w ten sposób, iŝ automatycznie wyłącza kocioł przy braku wody w instalacji ogrzewania na poziomie króćca rury odprowadzającej wodę z kotła (zamontować na wysokości gwarantującej odpowiednie zadziałanie!). Dobrano urządzenie firmy SYR typu (z blokadą w przypadku zadziałania urządzenie musi być odblokowane przez osobę odpowiedzialną za działanie kotłowni alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie): Kocioł jest wyposaŝony w manometr i termometr. Manometry i termometry zaleca się zastosować ponadto na kaŝdy obieg grzewczy oraz na rozdzielaczu. Dla zapewnienia wyrównania ciśnienia w obiegach zaleca się zastosować zawory regulacyjne np. firmy Hydrocontrol firmy OVENTROP (alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie). NaleŜy ponadto zapewnić skuteczne i stałe odpowietrzanie układu przez odpowiednie rozmieszczenie odpowietrzników na instalacji i separatorów powietrza (np. typu LA firmy Reflex alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie). W najniŝszych punktach instalacji zainstalować takŝe zawory do opróŝniania wody z instalacji.

11 strona 11 Instalację naleŝy napełniać tylko filtrowaną wodą, w związku z tym, przed kotłem na przewodzie zasilania wodą wodociągową, naleŝy zainstalować urządzenie do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych i zmiękczania wody (patrz punkt dotyczący uzdatniania wody). Przewodu uzupełniającego nie powinno łączyć się na stałe z przewodem wodociągowym (ma być rozłączne), aby zapewnić pełną kontrolę uzupełnianej wody. Musi być równieŝ wyposaŝony w zawór zwrotny i odcinający. W przypadku kaskady obwód kotłów powinien być odprzęgany hydraulicznie od obwodów grzejnych po tak zwanej stronie wtórnej. OdsprzęŜenie hydrauliczne w zaprojektowanym układzie jest realizowane za pośrednictwem zwrotnicy hydraulicznej MH 80 np. firmy Meibes (alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie). Do zwrotnicy hydraulicznej naleŝy podłączyć czujnik temperatury zasilania (VF). Aby sterować obiegiem pierwotnym (obiegiem kotłowym) czujnik temperatury zasilania (VF) musi zostać podłączony na module sterowania ogrzewaniem (HSM) do zwrotnicy hydraulicznej. Dzięki termohydraulicznemu odsprzęŝeniu zwrotnica jest neutralną strefą dla ciśnień dynamicznych nie ma w zasadzie Ŝadnego spadku ciśnienia pomiędzy zasilaniem a powrotem. Zwrotnica hydrauliczna jest jednocześnie zespolonym separatorem powietrza i gazu oraz odmulaczem (naleŝy zainstalować na niej w górnym króćcu automatyczny odpowietrznik, a w dolnym zawór spustowy kulowy tzw. szlamowy). SłuŜy do odsprzęŝenia przepływu w obiegach grzewczych i kotle oraz do stałego odpowietrzania i odszlamiania instalacji RUROCIĄGI W KOTŁOWNI NaleŜy je wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H łączonych przez spawanie. Rurociąg naleŝy prowadzić ze spadkiem 3 o / oo w kierunku odwodnień, podpierając na wspornikach przy ścianie lub suficie. NajwyŜsze punkty instalacji naleŝy odpowietrzyć (zamontować automatyczne odpowietrzniki), a najniŝsze odwodnić poprzez zawory kulowe ze złączką do węŝa. NaleŜy przestrzegać prawidłowości spadków w celu zachowania niezawodności odpowietrzenia i odwodnienia. Po zamontowaniu instalację naleŝy kilkakrotnie przepłukać. W celu odróŝnienia poszczególnych rurociągów wykonać opaski identyfikacyjne o wymiarach i odstępach wg PN-70/01270/07 w kolorach: zasilanie czerwony, powrót niebieski. Kierunki przepływu wody oznaczyć strzałkami o długości 50 do 300 mm zaleŝnie od średnicy rurociągu. Zawory powinny mieć dźwignie w kolorze identyfikacyjnym rurociągu. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Podejścia pod piony oraz rozgałęzienia instalacji naleŝy wykonać łagodnymi łukami. Podczas montowania rurociągów zachować zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego montaŝu uchwytów stałych i przesuwnych. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub suficie albo mocować na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odległości między podporami powinny wynosić: 1,5 m dla średnic mm, 2,0 m dla średnic mm, 2,5 m dla średnic mm. Zaleca się korzystać z gotowych obejm, punktów stałych (lekkich i cięŝkich), podpór przesuwnych czy łączników przegubowych np. firmy Hilti (alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie).

12 strona 12 Bezpośrednio po zakończeniu montaŝu naleŝy przeprowadzić próbę szczelności i ciśnienia na zimno i gorąco zgodnie z obowiązującymi Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Po zakończeniu robót montaŝowych i prób hydraulicznych rurociągi i rozdzielacze naleŝy zaizolować zgodnie z PN-85/B Jako materiał izolacyjny proponuje się zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych.

13 strona 13 Projekt budowlany technologia kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ W kotłowni będzie przygotowywana ciepła woda uŝytkowa dla potrzeb bytowo-gospodarczych. Zaprojektowano rozwiązanie z podgrzewaniem c.w.u. za pomocą podgrzewacza pojemnościowego współpracującego z kaskadą kotłów na zasadzie priorytetu c.w.u. oraz instalacją solarną. Pozwoli to na obniŝenie kosztów podgrzewania wody, wysoki komfort jej uŝytkowania (w tym podpięcie cyrkulacji i skrócenie tym samym czasu na jej oczekiwanie). W wyniku analizy zapotrzebowania c.w.u. zdecydowano o zastosowaniu zasobnika c.w.u. np. typu SK300-1ZB (alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie). Przygotowanie c.w.u. realizowane będzie poprzez zasobnik biwalentny ciepłej wody, którego górna węŝownica zasilana będzie przez kocioł, natomiast dolna z instalacji solarnej. W instalacji cyrkulacji ciepłej wody uŝytkowej zastosowana zostanie pompa np. Wilo STAR-Z 20/4 (bez zegara sterującego, bowiem tą funkcję zapewnia regulator TA270 we współpracy z modułem HSM) alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie. Zasobnik będzie współpracował z dwoma kolektorami płaskimi, np. typu Excellence FKT- 1S marki Junkers (alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie). Kolektory te odznaczają się wyjątkową trwałością. DuŜa wytrzymałość i zwiększona sztywność jest zasługą profilu wykonanego z włókna szklanego z naroŝnikami z tworzywa sztucznego oraz płyty dennej z blachy stalowej z powłoką aluminiowocynkową. Absorber miedziany pełnopowierzchniowy z podwójnym meandrem jest spawany przy pomocy ultradźwięków i oferuje bardzo wysoką wydajność przy niewielkich stratach ciśnienia. Technika podłączeń ze złączami wtykowymi wykonanymi ze stali szlachetnej ułatwia i przyspiesza montaŝ. Kolektory są podłączane bez Ŝadnych dodatkowych narzędzi. Dane dotyczące zasobnika biwalentnego c.w.u. oraz zaproponowanych kolektorów słonecznych znajdują się poniŝej.

14 strona 14

15 strona 15 Wymiary konstrukcyjne i przyłączeniowe SK solar: Instalację zasobnika c.w.u. naleŝy wyposaŝyć w atestowany zawór bezpieczeństwa 8 bar (sam zawór SYR 2115N ½ lub (zalecane!) blok bezpieczeństwa SYR typu SYROBLOC 25 DN15 z reduktorem ciśnienia alternatywnie zastosować inne rozwiązanie zamienne technicznie). Pomiędzy nim a zasobnikiem nie moŝe znajdować się Ŝaden element odcinający przepływ lub stanowiący przewęŝenie. Odpływ z zaworu naleŝy skierować nad zlew lub kratkę ściekową. Na przewodzie doprowadzającym zimną wodę naleŝy zainstalować zawór spustowy umoŝliwiający np. opróŝnienie zasobnika w celach konserwacyjnych. W celu zapobiegania cofaniu się ciepłej wody do przewodu wody zimnej, zaprojektowano wbudowanie zaworu zwrotnego. NaleŜy równieŝ zainstalować naczynie przeponowe wzbiorcze (do wody uŝytkowej białe, niebieskie lub zielone) o pojemności 18 dm 3. Zasobnik zaleca się wyposaŝyć w cyrkulację podłączoną wg następującego schematu (umoŝliwienie dezynfekcji całego zasobnika):

16 strona 16 Dane techniczne dobranych kolektorów:

17 strona 17 Projekt budowlany technologia kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową. Uwaga: alternatywnie istnieje moŝliwość zastosowania kolektorów w wersji poziomej!!! 2.8. WODA KOTŁOWA Zaleca się napełnić instalację c.o. wodą zmiękczoną (po uprzednim wypłukaniu całej instalacji). W związku z wytycznymi dotyczącymi jakości wody zasilającej zastosowane kotły, zaleca się zastosowanie stacji uzdatniania wody kotłowej. Układ zmiękczania wody wykonać moŝna z przenośnej stacji zmiękczania wody. Woda wodociągowa w procesie uzdatniania przechodzi wówczas przez następujące procesy technologiczne: filtracja mechaniczna, realizowana przez filtr mechaniczny wkłady usuwają rdzę, muł, piasek i inne zanieczyszczenia mechaniczne; zmiękczacz w procesie tym usuwana jest jednocześnie twardość wapniowo-magnezowa. Urządzenie kompaktowe składa się ze zbiornika z włókien epoksydowych, zbiornika na sól i głowicy sterującej ZRZUT KONDENSATU Zwraca się uwagę na konieczność wykonania podejścia na odprowadzenie kondensatu z kotła kondensacyjnego, a przy okazji podłączenie odpływu z zaworów bezpieczeństwa zarówno kotła jak i zasobnika c.w.u. Zaleca się wykonać odprowadzenie kondensatu do kanalizacji poprzez neutralizator z uwagi na stosunkowo duŝą moc kotła (180 kw) i tym samym moŝliwość uzyskania w przypadku pracy na pełnej mocy i niskiej temperaturze powrotu z instalacji c.o (ok. 30 o C) nawet do ok. 11,9 dm 3 /h (dla 1 jednostki kotłowej). Oczywiście w normalnych, przeciętnych warunkach pracy w trakcie trwania sezonu grzewczego ilość powstającego kondensatu będzie znacznie mniejsza, tym niemniej zastosowanie neutralizatora jest wskazane. Zneutralizowany kondensat naleŝy odprowadzić do kanalizacji. Konieczne jest wykonanie syfonu po stronie podłączenia kanalizacyjnego, ze względu na konieczność odseparowania zapachów. MoŜna zastosować neutralizator kondensatu NEUTRABOX firmy Raab (przystosowany do neutralizacji kondensatu zarówno z kotłów olejowych jak i gazowych; wydajność: 3-75 dm 3 /h):

18 strona 18 Projekt budowlany technologia kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową. System neutralizacji kondensatu pozwala na obniŝenie jego odczynu ph do ok. 6,5-7,5 na zasadzie trójstopniowego uzdatniania: 1. Przejście przez filtr z węgla aktywowanego, 2. Neutralizacja na złoŝu wapiennym, 3. Kontrola ph. 3. INSTALACJA GAZOWA 3.1. UWAGI WSTĘPNE Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej (nr TS /09), instalacja będzie zasilana z przyłącza gazowego średniego ciśnienia DZ 32 (PE) oraz projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej z gazomierzem miechowym GN-16 (szafka gazowa na zewnętrznej ścianie budynku). Zwraca się teŝ uwagę, iŝ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu naleŝy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niŝ 60 kw. 6. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjnoodcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku Do pomieszczeń technicznych z zainstalowanymi kotłami o łącznej mocy cieplnej powyŝej 60 kw do kw, zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niŝ kotłownia, naleŝy doprowadzić odrębny przewód gazowy, z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia gazowe w tym budynku. Jak wynika z wyŝej przytoczonych przepisów przewidzieć naleŝy montaŝ detektorów gazu, stanowiących element aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, bowiem zgodnie z przepisami, instalacja doprowadzająca gaz do kotłowni o mocy powyŝej 60 kw powinna być wyposaŝona w detektor awaryjnego wypływu gazu (DAWG), powodujący samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego (MAG). Zawór elektromagnetyczny naleŝy umieścić na zewnątrz kotłowni w skrzynce kurka głównego, za kurkiem głównym (w szafce dzielonej lub przyległej). Detektor (czujnik) umieścić pod stropem bezpośrednio nad urządzeniami gazowymi (patrz: część rysunkowa). Detektor powinien powodować odcięcie gazu oraz dopływu energii elektrycznej przy stęŝeniu gazu równym 10% dolnej granicy wybuchowości. Ponadto naleŝy zastosować sygnalizator akustyczny (lub optyczno-akustyczny) informujący uŝytkowników budynku o przekroczeniu tego dopuszczalnego stęŝenia. Zaleca się połączenie sygnalizatora akustycznego z układem automatycznego odcięcia dopływu gazu do kotłowni. Instalacja zasilania gazem powinna być taka, aby moŝliwe było odcięcie: dopływu gazu do kaŝdego odbiornika gazu, wewnątrz pomieszczenia wspólnego dopływu gazu do wszystkich odbiorników, z zewnątrz budynku dopływu gazu do całej instalacji. Średnice przewodów wg obliczeń oraz szczegóły ich prowadzenia przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

19 3.2. INSTALACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU strona 19 Instalację naleŝy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych za pomocą spawania. Rury stalowe powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN AC Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub zniekształconym przekroju. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączania armatury oraz do innych podłączeń w budynku. Połączenia gwintowane (reduktory i zawory kulowe) wykonać przy uŝyciu taśmy teflonowej (lub nici teflonowych). Przejścia przewodów instalacji gazowej przez ściany wykonać w tulei ochronnej z obustronnie uszczelnionej rury stalowej o średnicy 40 mm większej od średnicy rurociągu. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach naleŝy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich takŝe w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów (zaprawa cementowa). Pomiędzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich jak centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji czy elektrycznej, powinny być zachowane odległości pozwalające na bezpieczny montaŝ i późniejszą eksploatację. Wzajemne oddalenie tych przewodów musi umoŝliwiać wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a takŝe wymianę przewodów gazowych, jak równieŝ sąsiadującej instalacji bez ich uszkodzenia. Pomiędzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych, a innymi równoległymi przewodami powinien być zachowany minimalny odstęp nie mniejszy niŝ 10 cm. Przy krzyŝowaniu się przewodów gazowych z przewodami innych instalacji, pomiędzy nimi musi być zachowane światło nie mniejsze niŝ 2 cm. Przewody poziome naleŝy prowadzić ze spadkiem co najmniej 4 mm/1 mb w kierunku przyborów gazowych lub dopływu gazu. Układanie instalacji gazowej pod podłogą jest niedopuszczalne. Przewody instalacji gazowej muszą być mocowane do ścian lub innych trwałych elementów wyposaŝenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowań wykonanych z tworzyw sztucznych, gdyŝ takie zamocowania są na ogół nieodporne na podwyŝszone temperatury i w przypadku poŝaru w pomieszczeniu nie spełniają swojej funkcji, przyspieszając rozszczelnienie połączeń, a takŝe pęknięcia i urwanie się przewodów. Odległości pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być mniejsze niŝ 1,5 m. Dla dłuŝszych, prostych odcinków odległość ta moŝe być zwiększona do 3,0 m. Ostatni uchwyt na podłączeniu powinien znajdować się nie dalej niŝ 0,5 m od odbiornika gazu. Rozstaw uchwytów dla rur gazowych naleŝy stosować taki sam jak dla instalacji wodociągowych, przy czym obciąŝenie kołków nie moŝe przekroczyć 100 N. Przewodów instalacji gazowej nie moŝna wykorzystywać jako wsporników dla innych przewodów, urządzeń oraz elementów stanowiących stałe lub ruchome wyposaŝenie pomieszczenia. Nie dopuszcza się takŝe do wykorzystywania przewodów gazowych jako przewodów uziemiających instalacji elektrycznej, przewodów bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych lub elementów instalacji odgromowej. Urządzenia gazowe naleŝy połączyć na stałe z przewodami instalacji gazowej. Przed kaŝdym odbiornikiem gazu naleŝy zamontować zawór kulowy ćwierćobrotowy, odcinający dopływ gazu. Kurek ten naleŝy zamontować w pozycji poziomej, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niŝ 0,5 m od króćca łączącego urządzenie z instalacją WYSOKOŚĆ ORAZ OBCIĄśENIE CIEPLNE POMIESZCZEŃ Z ODBIORNIKAMI GAZU Pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość dla kotłowni dla kotłowni powyŝej 60 kw co najmniej 2,5 m warunek spełniony. Kubatura pomieszczenia kotłowni z kotłem z zamkniętą komorą spalania nie moŝe być mniejsza od 6,5 m 3, a łączne obciąŝenie cieplne kubatury pomieszczenia (moc znamionowa zainstalowanych urządzeń) nie jest w przepisach ustalona. Wymiary kotłowni wynikać powinny przede wszystkim ze względów technologicznych. W analizowanym przypadku kubatura pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł wynosi 78,0 m 3 > 6,5 m 3 (co jest wystarczające takŝe ze względów technologicznych) zatem warunek jest spełniony.

20 3.4. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ strona 20 Stacjonarne, dwuprogramowe detektory gazów toksycznych serii DEX przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stęŝeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi. W tym przypadku zaprojektowano Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX wersji GX-2 składający się z: MAG 3 - głowicy samozamykającej z kurkiem kulowym, DEX-12 - detektor gazu metanu w obudowie przeciwwybuchowej, MD 2.Z - moduł alarmowy sterujący pracą systemu, SL-31 - sygnalizator akustyczno - optyczny, wilgocioodporny. System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach zasilanych gazem ziemnym lub propan-butanem. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagroŝenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odcięcie dopływu gazu do instalacji. Jednocześnie umoŝliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii i natychmiastowe powiadomienie uŝytkowników i jednostek nadzorująco-kontrolujących pracę instalacji. Poprzez sygnalizację optyczno-akustyczną informuje mieszkańców/uŝytkowników o stanie zagroŝenia w strefie dozorowanej i umoŝliwia szybką lokalizację miejsca awarii. Przez to chroni Ŝycie i zdrowie pracowników, mieszkańców oraz zabezpiecza przed zniszczeniem budynki, mieszkania i urządzenia o znacznej wartości. Zawór odcinający MAG-3 jest aktywnym elementem realizującym ideę zabezpieczenia instalacji. Zamykany jest impulsem elektrycznym (lub ręcznie), otwierany WYŁĄCZNIE ręcznie. Otwieranie zaworu WYŁACZNIE ręczne powoduje wymuszenie świadomej interwencji osób nadzoru/obsługi instalacji. Wiadomość powaŝnego uszkodzenia instalacji, zagraŝającego bezpieczeństwu dalszej jej eksploatacji, wymusza konieczność lokalizacji i naprawy uszkodzenia przed ponownym włączeniem gazu. Zawór MAG nie wymaga zasilania w stanie normalnej pracy (czuwania). Instalacja elektryczna łącząca zawór MAG i moduł MD-2 (4, 8, 16).Z jest wolna od napięcia = odporność Systemu GX na zanik napięcia zasilania i brak komplikacji w urządzeniach zasilanych gazem. Obecność zasilania sieciowego nie wpływa takŝe na stan zaworu po zamknięciu = niemoŝliwe jest jej przypadkowe otwarcie na skutek obniŝenia się stęŝenia gazu (mimo nie usunięcia przyczyn awarii) lub przepięć w instalacji elektrycznej. Detektor gazu typu DEX /F o konstrukcji przeciwwybuchowej, atestowany przez GIG KD Barbara z cechą EExd zapewnia bezpieczną detekcję wszystkich rodzajów gazów wybuchowych. Pewność działania półprzewodnikowych sensorów gazów, w połączeniu z najnowszą techniką SMD montaŝu układów elektronicznych oraz cyfrowa komunikacja z modułem alarmowym powodują, Ŝe DEX jest niezawodnym pewnym elementem Systemu. Moduł alarmowy MD-2(4,8,16).Z zasila i steruje pracą detektorów gazu DEX oraz generuje impulsy zamykające zawór MAG (opatentowany sposób sterowania). Zapamiętuje stany alarmowe wszystkich detektorów do czasu ręcznego/świadomego skasowania przyciskiem. Posiada komplet wyjść stykowych, umoŝliwiających połączenie Systemu GX z automatyką lub telemetrią oraz wyjść sterujących sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi. DETEKTORY GAZU TYP DEX - 12 DEX - 15 DK - 1.Zws Wykrywane gazy Metan (gaz ziemny) propan - butan metan lub propan - butan Czujnik gazu PÓŁPRZEWODNIKOWY, na bazie SnO2, produkcji japońskiej, gwarantowany okres trwałości: 6 lat (typowo: ok lat) Zakres pomiarowy dla 0, ,5% vol. (chwilowo do 5%) steŝeń progowych Typowe ustawienia progów A1: 5%... 10% DGW ALARM: 10% DGW A2: 20%... 40% DGW Gazy zakłócające chlor, tlenek azotu, znaczny niedobór tlenu, gwałtowna zmiana wilgotności Napięcie zasilania 9V= nominalne, dopuszczalnie: 6,5V=... 12V= 230V~ (+/-10%) Pobór prądu ok. 90mA ok. 90mA ok. 18mA Temperatura pracy -10 o C o C, 0 o C o C dopuszczalna okresowo: -20 o C o C -10 o C o C Dokładność ustawienia +/- 15% dla warunków kalibracji (+20 O C, wilgotn. wzgl. 65%; nominalne zasilanie)

21 strona 21 Projekt budowlany technologia kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową. progów alarmowych Stabilność progów alarm. +/- 15%, w ww. zakresie temperatur, długoterminowa +/- 20% / rok 3: zawór, syrena, wejście do Wyjścia sygnału alarmowego A1, A2; beznapięciowe typu OC rozbudowy Układy elektroniczne Wymiary Obudowa technologia SMD, kontrola zasilania, kontrola połączeń z technologia SMD, steruje MD bezpośrednio zaworem 105 x 105 x 55 mm 140 x 85 x 55 mm (z dławicą, bez wysięgnika montaŝowego) metalowa, o konstrukcji przeciwwybuchowej z cecha obudowa zwykła, ABS, IP40 EExd IIBT6 KBD Nr. 01.E.194X MODUŁY ALARMOWE TYP MD-2.Z MD -4.Z MD-X.ZA Napięcie zasilania 230VAC +10%,-14%; moŝliwość zasilania 12V=: MD - 12V= 2/4.ZA Pobór mocy max. 12W 15W 2W Ilość dołączonych detektorow Zakres temperatur pracy - 10 o C o C dopuszczalny -15 o C o C okresowo Progi alarmowe A1, A2 ALARM Sygnalizacja alarmowa optyczna LED 8 szt. LED 12 szt. LED 5 szt. Pamięć stanów alarmowych TAK (kasowanie przyciskiem) Pamięć wyjść sterujących BRAK (moŝliwa opcjonalnie) BRAK Sygnalizacja akustyczna TAK (wyciszona) Układ anty-zakłóceniowy linii TAK galwaniczna separacja wejścia Wyjścia sterujące (do sterowania MAG) 2 (do sterowania MAG) napięciowe 12V (obciąŝalność) 2 (max. 0,3A) - stykowe (obciąŝalność) 2+1 (8A, 230V~) 1 (8A, 230V~), AWARIA Wymiary (z dławicami) 215 x 240 x 115 mm 190 x 195 x 105 mm Obudowa / stopień ochrony ABS, IP54 Uwagi - jednoczesne sterowanie dwóch (czterech) odległych zaworów 3.5. OGÓLNE ZASADY ROZMIESZCZANIA DETEKTORÓW W tabeli poniŝej podano WYSOKOŚĆ MONTAśU dla niezakłóconej strefy dyfuzji gazów (tzn. przy załoŝeniu braku nawiewów, wyciągów, mechanicznych barier, wpływu poruszających się osób, pojazdów itp.) w pomieszczeniach o zwartym kształcie: Zalecana odległość od potencjalnego źródła emisji gazu (przy ww. załoŝeniu): NIE DALEJ niŝ 8 m chyba, Ŝe podano w tabeli inaczej. Wysokość montaŝu podana w tabeli poniŝej dotyczy odległości mierzonej do poziomu wlotu powietrza do komory pomiarowej detektora po zainstalowaniu. Podana wysokość oraz odległość od potencjalnego źródła emisji nie uwzględnia specyficznych cech pomieszczeń lub stref dozorowanych i warunków eksploatacji oraz elementów pozamerytorycznych (np. sabotaŝ, wandalizm itp.). Wysokość montaŝu w przypadku innych (niŝ podane w tabeli) gazów na Ŝądanie telefonicznie. Zalecany MONTAś: w miejscu nienasłonecznionym; w miejscu niezagroŝonym bezpośrednim wpływem: powietrza zewnętrznego, pary wodnej, wody lub innych płynów, gazów spalinowych z pieców, pyłów itp.; niezagroŝonym udarem mechanicznym. A PONADTO: ZAWSZE powyŝej górnej krawędzi drzwi lub okien;

22 strona 22 z dala od otworów wentylacyjnych i okien; w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego źródła emisji gazu przegrodą o wysokości większej niŝ 30 cm, (np. belka, kasetony na suficie). TYP DEX-1... DG-1... DEX-71-C WYKRYWANY GAZ - (KALIBRACYJNY) ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAśU metan (gaz ziemny) "L" nie niŝej niŝ 30 cm od poziomu sufitu propan, butan "H" NIE wyŝej niŝ 30 cm nad poziomem PODŁOśA acetylen "L" nie niŝej niŝ 30 cm od poziomu sufitu 4. WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN 4.1. UWAGI WSTĘPNE Wentylacja pomieszczeń z odbiornikami gazu musi nominalnie zapewniać ciągłą wymianę powietrza w ilości niezbędnej do prawidłowego spalania paliwa podczas ich pracy oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stęŝeń zanieczyszczeń. PoniewaŜ zastosowano urządzenia z zamkniętą komorą spalania, nie jest konieczne wykonywanie dodatkowego (poza przewodem powietrzno-spalinowym) układu nawiewnego kanałem pobierającym powietrze zewnętrzne ponad poziomem podłogi WENTYLACJA NAWIEWNA I WYWIEWNA POMIESZCZENIA Z KOTŁEM Wentylacja wywiewna (konieczna z uwagi na zasilanie gazem) z pomieszczenia kotłowni zrealizowana będzie za pomocą dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy Ø200 kaŝdy (bez moŝliwości przesłonięcia), z kratką wentylacyjną zamontowaną w stropie. Przewód naleŝy wyprowadzić przez szacht kominowy i i zakończyć wywietrzakiemi dachowym. Wyloty kominów naleŝy wyprowadzić ponad dach na wysokość co najmniej 0, 60 m od poziomu kalenicy: 4.3. ODPROWADZENIE SPALIN Zaprojektowane kotły są kotłami z zamkniętą komorą spalania, co przy zastosowaniu koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego eliminuje konieczność wykonania klasycznego kanału nawiewnego (grawitacyjnego) z zewnątrz. Kocioł będzie bowiem pobierał powietrze do procesu spalania z zewnętrznego przewodu koncentrycznego zestawu powietrzno-spalinowego marki Junkers typu AZB (o średnicy DN 150 mm patrz część rysunkowa). Z kolei wyrzut spalin będzie realizowany wewnętrznym przewodem koncentrycznego zestawu powietrzno-spalinowego o średnicy DN 100 mm wyprowadzonym ponad dach budynku.

23 strona 23 Projekt budowlany technologia kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową. DroŜność przewodów powietrzno-spalinowych powinna być sprawdzona przez uprawnioną osobę i potwierdzona stosownym protokołem. 5. WYTYCZNE BRANśOWE 5.1. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KOTŁOWNI drzwi wewnętrzne (uwaga: nie dotyczy drzwi zewnętrznych!) do kotłowni powinny być niepalne, ich odporność ogniowa zgodna z aktualnymi przepisami (klasa EI 30 odporności ogniowej), szerokość co najmniej 0,9 m i powinny być otwierane na zewnątrz kotłowni; powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem; izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewania powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia; wykonać wentylację wywiewną wg części rysunkowej; ściany kotłowni pomalować farbami olejnymi lub wyłoŝyć płytkami ceramicznymi; wykonać posadzkę kotłowni ze spadkiem do kratki ściekowej z materiałów niepalnych i niekruchliwych, odpornych na zmiany temperatury i uderzenia (np. lastriko, płytki ceramiczne); przed wykonaniem posadzek wykonać instalację kanalizacyjną (w tym odprowadzenie kondensatu z kotła do neutralizatora i dalej do kanalizacji); wykonać doprowadzenie wody wodociągowej do napełniania instalacji c.o. z zaworem kulowym, zakończone węŝem czerpalnym z końcówką na wąŝ (połączenie rozłączne gwarantujące kontrolę dopełniania wody!); zainstalować umywalkę; wykonać konstrukcje wsporcze do montaŝu urządzeń oraz armatury i w razie potrzeby zastosować podkładki tłumiące drgania; wykonać niezbędne otwory do prowadzenia instalacji w stropie i ścianach;

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Instalacja gazu i punkt

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY BIAŁOBRZEGI UL. KOŚCIELNA

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O.

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O. Projektowany kanał wentylacyjny - nawiewny typu "Z" 50 x 40 cm 0,70 m Vitocell 300-V 200 l VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 Istniejacy kanał wenylacyjny - wywiewny 14

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ OPACOWANIE ZAWIERA: OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA - RZUT FRAGMENTU PARTERU skala 1:100 rys. 1 - RZUT FRAGMENTU I PIĘTRA skala 1:100 rys. 2 - RZUT FRAGMENTU II PIĘTRA skala 1:100 rys. 3 - RZUT DACHU CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. Nowy Rynek 3/2 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl EGZ. NR1 P r z e d s i ę b i o r s t w o T e c h n i c z n o -H a n d l o w e CIEPŁOTECHNIKA MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Gmina Białobrzegi Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. Nazwa inwestycji Inwestor REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE zam. 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 Lokalizacja inwestycji Stradunia ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

Wytyczne branżowe dla kotłowni

Wytyczne branżowe dla kotłowni Wytyczne branżowe dla kotłowni Kotłownie o mocy do 30 kw Lokalizacja Zgodnie z PN-B-02431-1 kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY ANDRZEJ GÓRSKI SIERADZ CZARTKI 20A

PROJEKTOWANIE I NADZORY ANDRZEJ GÓRSKI SIERADZ CZARTKI 20A PROJEKTOWANIE I NADZORY ANDRZEJ GÓRSKI 98-200 SIERADZ CZARTKI 20A RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt budowlany wymiany istniejącej instalacji kotłowej wraz z wymianą istniejących kotłów gazowych i zasobników

Bardziej szczegółowo

Spis treści - część elektryczna

Spis treści - część elektryczna Spis treści - część elektryczna 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...2 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE...2 2.1 Zasilanie kotłowni...2 2.2 Instalacja oświetleniowe i gniazd...2 2.3 Ochrona przeciwporażeniowa...2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy instalacji ogrzewania elektrycznego adaptowanych pomieszczeń oraz instalacji gazu propan-butan do celów technologicznych w budynku magazynowych w związku ze zmianą sposobu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo