BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: Plewiska, ul. Kolejowa 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2"

Transkrypt

1 wp.pl TOM IV BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO- KONFERENCYJNEGO NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ROŚLINNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LOKALIZACJA INWESTYCJI: Plewiska, ul. Kolejowa 2 DZIAŁKI NR EW: dz. ew. nr 1226/2 INWESTOR: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B, Poznań NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: KECMAN - projektowanie, wykonawstwo, nadzór - Grzegorz Paweł Kecman al. Bohaterów Warszawy 21a, Szczecin, PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Kecman upr. nr 77/Sz/2002 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Imbra upr. nr 71/Sz/2002 EGZEMPLARZ NR:

2 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZEŚĆ OPISOWA 2. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA ZAŁĄCZNIK NR 3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ZAŁĄCZNIK NR 5 OBLICZENIA KOTŁOWNI ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY KOTŁOWNI GAZOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 7 SPECYFIKACJA KOMINA 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA TYTUŁ RYSUNKU SKALA NR SCHEMAT KOTŁOWNI --- S1 RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 1:50 S2 WIDOK KOMINA 1:50 S3 2

3 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA OPIS TECHNICZNY do Projektu Wykonawczego kotłowni gazowej dla Inwestycji przebudowa budynku laboratoryjno-konferencyjnego na potrzeby centrum badawczo-rozwojowego rośinnego produktu leczniczego, Plewiska, ul. Kolejowa 2, dz. 1. DANE OGÓLNE 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA zlecenie inwestora, podkłady architektoniczne, Projekt Budowlany, obowiązujące normy i przepisy, katalogi techniczne. ew. nr 1226/ DANE OBIEKTU Przedmiotowy budynek jest budynkiem istniejącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych.. Ciepło dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania oraz dla potrzeb sąsiadującej hali magazynowej dostarczane będzie z kotłowni gazowej zlokalizowanej na parterze. Kanalizacja sanitarna odprowadzana będzie do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zimna woda z istniejącej instalacji wodociągowej, Gaz dostarczany z istniejącego przyłącza. Ciepło dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania dostarczane będzie z projektowanej kotłowni zlokalizowanej na parterze PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kotłowni gazowej Opracowanie swym zakresem obejmuje: technologię kotłowni, wytyczne budowlane kotłowni, wytyczne zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i termicznych. 2. WBUDOWANA KOTŁOWNIA GAZOWA Projektuję się kotłownię gazową opartą na kotle gazowym kondensacyjnym dla potrzeb przebudowywanego budynku. Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze c.o (1 hala, 2-budynek A), jeden obieg ciepła technologicznego zasilający nagrzewnicę centrali wentylacyjnej oraz obieg przygotowania c.w.u.. Ww. układy regulowane poprzez system czujników temperatury i zaworów z siłownikami. 3

4 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: Instalacja centralnego ogrzewania bud A = 16,0 kw Ciepło technologiczne = 4,0 kw Instalacja centralnego ogrzewania bud magaz. = 45,0 kw Q max. kotł.= 65,0 kw 2.1 Dobór kotła. Kocioł gazowy kondensacyjny firmy De Dietrich typ DTG ECO.NOX PLUS o mocy do 84kW lub równoważnym wyposażonym w palnik modulowany z całkowitym wstępnym zmieszaniem i konsolę sterowniczą Diematic m Automatyka. Do regulacji pracy kotła służyć będzie konsola zamontowana na kotle. Na ścianie zewnętrznej budynku na wysokości ok. 2,5 [m] należy zamontować czujnik temperatury zewnętrznej. Powinna być to ściana północna. Należy zwrócić uwagę, że czujnik nie może znajdować się nad oknami, drzwiami i otworami wentylacyjnymi, bezpośrednio pod balkonem lub rynną dachową. Nie powinien być też narażony na działanie porannych promieni słonecznych. Dla kotłowni gazowej projektuje się wykonanie aktywnego systemu zabezpieczenia np. firmy GAZEX lub równoważnego połączonego z kurkiem odcinającym dopływ gazu do kotłowni wyposażonym w głowicę samozamykającą. Nad kotłem gazowym zamontować należy detektor gazu np. typu DEX1,2 firmy GAZEX lub równoważny podłączony do modułu alarmowego np. typu MD-2.Z firmy GAZEX lub równoważnego. Sygnał akustyczny i optyczny umieścić nad drzwiami do kotłowni. W momencie zadziałania systemu należy opuścić budynek, a powrót do niego może nastąpić po sprawdzeniu instalacji gazowej i usunięciu ewentualnej usterki Zabezpieczenie instalacji kotła Naczynie wzbiorcze przeponowe. Przyjęto 1 naczynie wzbiorcze przeponowe wg. obliczeń i tabel doboru dla naczyń np. firmy Reflex typu NG50 lub równoważne. Przyjęto średnicę rury wzbiorczej dn20 mm. Powinna ona być prowadzona z minimalnym spadkiem wynoszącym 5 promili w kierunku naczynia. Zawór bezpieczeństwa instalacji kotła. Dobrano zawór bezpieczeństwa typu 1915 SYR 3/4'' Średnica króćca wlotowego dn 20 Średnica króćca wylotowego dn 25 Ciśnienie otwarcia 0,3 MPa 4

5 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA 2.4. Komin Projektuje się odprowadzenie spalin z kotła poprzez czopuch w systemie MKPS Żary lub równoważnym 100/160, komin spalinowy w systemie MKKS Żary lub równoważnym o średnicy 100mm, Nawiew powietrza do kotła przestrzenią między przewodem spalinowym a kominem ceramicznym. 2.5 Wentylacja kotłowni Wentylacja kotłowni: Nawiew: Kratką wentylacyjną w ścianie zewnętrznej 25x20[mm] (z osiatkowaniem). Dolna krawędź otworu nawiewu 30cm nad posadzką. Wywiew: kanałem wentylacyjnym o wymiarach 20x20 cm zlokalizowanym pod stropem kotłowni. 2.6 Instalacje grzewcze. Przewody rurowe instalacji grzewczych w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219, łączonych poprzez spawanie. Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od wykonania. Należy przestrzegać zachowania rozłączności połączeń umożliwiających demontaż urządzeń. W instalacjach grzewczych kotłowni należy zastosować zawory odcinające kulowe np. firmy Efar lub równoważne oraz zawory zwrotne np. firmy SOCLA Danfoss lub równoważne. Spadki przewodów 0,3 % od odpowietrzników. Instalację grzewczą po zmontowaniu, przed przyłączeniem do kotła należy gruntownie przepłukać w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Po przepłukaniu instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz.ii Roboty instalacyjne. 2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne. Wszystkie elementy metalowe projektowanych instalacji, jak: przewody, podpory, uchwyty itp. należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Podczas przygotowania warsztatowego tych elementów lub też po ich zainstalowaniu należy oczyścić poprzez szczotkowanie, odtłuścić oraz pokryć dwukrotnie farbą podkładową. Po wyschnięciu farby podkładowej pokryć wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbą nawierzchniową. Po wykonaniu prób ciśnieniowych i zakończeniu prac malarskich instalacje rurowe, zasobnik należy zaizolować cieplnie. Wszystkie przewody z rur palnych przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi HILTi lub równoważny: dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60. 5

6 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA 2.8 Izolacja przewodów Wszystkie rurociągi w kotłowni należy zaizolować termicznie otuliną wykonaną ze sztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40 C równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z folii PCV. Grubość izolacji zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z późn. Zmianami) oraz zgodnie z PN-85/B Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych. 2.9 Instalacja wody. równoważnym, Instalację wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji projektuje się w systemie pex firmy Rehau lub Dla potrzeb c.w.u. zaprojektowano podgrzewacz o pojemności 150l. Przed podgrzewaczem należy na przyłączu wody zimnej zamontować membranowy zawór bezpieczeństwa np. firmy SYR typu 2115 lub równoważny. Nastawa otwarcia zaworu 0,6 [MPa]. Króciec wylotowy zaworu odprowadzić do kanalizacji. Dodatkowo zaprojektowano naczynie wzbiorcze np. typu DE12 firmy REFLEX lub równoważne Instalacja kanalizacji. Instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odwodnienie pomieszczenia kotłowni. Będzie się ono odbywać poprzez wpust podłogowy 100 ze stali kwasoodpornej. Z uwagi na możliwość okresowego wystąpienia wysokiej temperatury wody, instalację kanalizacyjną zaprojektowano z żeliwa sferoidalnego. Dodatkowo zaprojektowano studnię schładzającą o wysokości czynnej Hcz=0,5m. Do montażu przewodów stosować rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe żeliwne wg PN-75/H , uszczelnianych sznurem smołowanym i zaprawą cementową Wytyczne branżowe., ściany i strop kotłowni powinny mieć klasę odporności ogniowej EIS60 minut, a drzwi EI60 przejścia przewodów przez ściany wykonać jako odporne ogniowo, pomieszczenie kotła należy wyłożyć glazurą lub wymalować farbą olejną do wysokości 1,8 [m], kocioł ustawić na gumie technicznej i fundamencie o wysokości 10 [cm]. Narożniki fundamentów osłonić kątownikami [mm], zamontować w pomieszczeniu kotłowni zlew i zawór czerpalny ze złączką do węża Uwagi końcowe. 6

7 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ze względu na pełne zautomatyzowanie pracy kotłownia nie wymaga stałej obsługi. Konieczna jest obsługa doraźna polegająca na sprawdzeniu pracy urządzeń i uzyskiwanych parametrów pracy, przeglądy okresowe należy wykonywać zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi poszczególnych urządzeń, wykonawca powinien opracować "Instrukcję obsługi kotłowni " i umieścić w widocznym miejscu, całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlanomontażowych cz.ii" oraz przepisami B.H.P. i p. poż. 3. UWAGI KOŃCOWE Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów. Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W przypadku wątpliwości, co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Całość robót należy wykonać zgodnie z: "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe (Arkady, Warszawa 1988)", Sztuką budowlaną, Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE), Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii określonej w projekcie, Montaż instalacji, i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bhp i p.poż., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta, 7

8 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA Prowadzący roboty obowiązany jest opracować plan bioz (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.). Szczególnie należy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych, roboty na wysokości powyżej 5m, roboty ziemne. Projektant : mgr inż. Grzegorz Kecman upr. bud. nr 77/Sz/2002 8

9 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ZAŁĄCZNIK 1 Szczecin, listopad.2011 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO- KONFERENCYJNEGO NA POTZREBY CENTRUM ADRES INWESTYCJI: Plewiska, ul. Kolejowa 2 dz. ew. nr 1226/2 INWESTOR: FAZA: BRANŻA: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B, Poznań PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWNIA GAZOWA SANITARNA Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz art. 20 ust.4 Ustawy z dnia r. o zmianie ustawy Prawo budowlane, my niżej podpisani Projektanci oraz Sprawdzający oświadczamy, że ww. projekt budowlany został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Kecman upr. bud. nr 77/Sz/2002 mgr inż. Krzysztof Imbra upr. bud. nr 71/Sz/2002 INSTALACYJNA INSTALACYJNA 9

10 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ZAŁĄCZNIK NR 2 10

11 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ZAŁĄCZNIK NR 3 11

12 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ZAŁĄCZNIK NR 4 12

13 OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ 1. Zapotrzebowanie ciepła : 1.1. Założenia wstępne: zapotrzebowanie ciepła wynosi: ZAŁĄCZNIK NR 5 Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: Instalacja centralnego ogrzewania bud A = 16,0 kw Ciepło technologiczne = 4,0 kw Instalacja centralnego ogrzewania bud magaz. = 45,0 kw Q max. kotł.= 65,0 kw Założone parametry wody instalacyjnej 80/60 [ o C] 2. Dobór jednostek kotłowych : Kocioł gazowy firmy De Dietrich typ DTG ECO.NOX PLUS o mocy do 84kW wyposażonym w palnik modulowany z całkowitym wstępnym zmieszaniem i konsolę sterowniczą Diematic m3. podstawowe dane kotła moc znamionowa 65 kw sprawność kotła 98 [%] pojemność wodna kotła 7,5 [l] stąd Maksymalne obciążenie cieplne kotłowni = 65 kw Minimalny strumień masy wody przepływającej przez kocioł Q 45 * 419. G= = 0,34 kg/s Maksymalny strumień masy wody przepływającej przez kocioł Q G= = 3,1 kg/s 5 * Pomieszczenie kotłowni 3.1. Sprawdzenie kubatury kotłowni. Pomieszczenie kotłowni posiada kubaturę V rzecz = 32 [m 3 ] Łączne obciążenie cieplne kubatury pomieszczenia kotła nie może przekraczać q = 4650 q = Q / V rzecz = 2063 < 4650 [W/m 3 ] [W/m 3 ] Q = łączne obciążenie kubatury pomieszczenia od kotła Q = 65,0 [kw] 4. Komin. Dla odprowadzenia spalin projektuje się komin spalinowy o średnicy dn 100 mm w systemie MKKS Żary Czopuch w systemie powietrzno-spalinowym dn 100/650 mm '5. Obliczenie wentylacji: 5.1. Nawiew Powierzchnia otworu nawiewanego: 5.2. Wywiew Wymagany przekrój wywiewu: 291 cm2 F W = 0,5 x F N F W = 146 cm cm2 Zaprojektowano kanał wywiewny o przekroju o przekroju kwadratowym 20x20 cm pod stropem kotłowni. 6. Zapotrzebowanie paliwa gaz ziemny. Maksymalne godzinowe zużycie paliwa: F N = (5 x Q K ) / 1,116 F N = Ze względu na osiatkowanie otworu dobrano otwór o przekroju F N 349 cm2 Zaprojektowano otwór nawiewny o przekroju prostokątnym 20x25 cm, dolna krawędź kratki 30 cm nad posadzką kotłowni. Wlot i wylot zabezpieczyć siatka o max. średnicy 10mm. Ze względu na osiatkowanie otworu dobrano otwór o przekroju F N Kocioł: Gmax h =(Qx3600) / (Q i x n) 8,9 [Nm3/h] Q - moc cieplna kotła Q = 75,0 [kw] Qi - wartość opałowa gazu, dla GZ50 Q i = [kj/nm3] 12

14 n - sprawność kotła n = 0,98 Zapotrzebowanie roczne na paliwo G CO roczne = (86400 x Q x Sd x y) / (Qi x n x (ti - te)) [Nm3/rok] Q - zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. Q = 75,0 [kw] sd - liczba stopodniokresu ogrzewania sd = 3800 [dni] y - współczynnik zmniejszający y = 0,95 ti - średnia temperatura wewn. w ogrzewanym budynku ti = 20 [oc] te - obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego te = -18 [oc] G CO roczne = ,3 [Nm3/rok] Każde odstępstwo eksploatacyjne od powyższych założeń spowoduje różnice w zużyciu paliwa. 7. Dobór naczynia wzbiorczego dla instalacji grzewczej: Pojemność ekspansywna Ve = V A ρ Δ υ Pojemność instalacji V A Vinst = Vk = razem pojemność zładu = 0,59 m3 0,01 m3 0,59 m3 Pojemność ekspansywna Minimalna pojemność użyteczna naczynia przeponowego Ve = 17,00 dm3 Zawartość wstępna wody Vv = (V A x 0,5%) / 100 Vv = 3,0 dm3 Ciśnienie początkowe pa = pst + pd [bar] pa = 0,2 [bar] Ciśnienie końcowe pe = psv ΔpA [bar] psv - ciśnienie otwarcia zaworu bezp. psv = ΔpA - różnica ciśn. otwarcia zaworu ΔpA = 3,0 [bar] 0,5 [bar] pe = 2,5 [bar] Minimalna pojemność nominalna naczynia wzbiorczego pe 1 Vn= Ve Vv pe pa Vn = 30,4 dm3 Obliczenie rury wzbiorczej d = 0,7 * Vn ^ 0,5 = 3,9 mm Dobrano przeponowe ciśnieniowe naczynie wzbiorcze czerwone typu NG 50 firmy Reflex Przyjęto średnicę rury wzbiorczej Ø20 mm zgodną z przyłączem fabrycznym naczynia oraz obliczeniami 13

15 8. Zawór bezpieczeństwa dla kotła. Nadciśnienie początku otwarcia p1 = 0,33 [MPa] Nadciśnienie w przestrzeni wylotowej p2 = 0 [MPa] Gęstość wody sieciowej przy t = 80 [ o C] r= 971,83 [kg/m 3 ] Wymagana przep. zaworu m = (3600 x Q K ) / r [kg/h] Ciepło parowania wody r = 2133,0 [kj/kg] m = 109,7 [kg/h] Przyjęto zastosowanie zaworu bezp. typu SYR o współczynniku wypływu Udział pary w mieszance parowo-wodnej odprowadzanej przez zawór bezp. x 2 = (i1 - i2) / r Entalpia wody przy nadciśnieniu i1 p1 = 615,76 Entalpia wody przy nadciśnieniu i2 p2 = x 2 = 417,51 0,09 Sumaryczna obli. pow. przekroju kanału odpływowego zaw. bezpieczeństwa A = Ap + Aw [mm 2 ] Obli. pow. przekroju kanału dopływowego niezbędna do odprowadzenia pary Ap = (x 2 x m) / (10 x K1 x K2 x α(p1 + 0,1)) [mm 2 ] K1 = 0,54 K2 = 0,57 Ap = 18,3 [mm 2 ] Obli. Pow. przekroju kanału dopływowego niezbędna do odprowadzenia wody Aw = (1 - x 2 ) x m / 5,03 x α C [(p1 - p2) x ρ]^0,5 [mm 2 ] Aw = 4,09 [mm 2 ] A = 22,43 [mm 2 ] Minim. śr. króćca dopływ. d = ((4 x A) / 3,14)^0,5 [mm] d = 5,35 [mm] Dobrano zawór bezpieczeństwa typu 1915 SYR ¾'' Nastawa początku otwarcia 0,3 [MPa] Średnica króćca wlotowego D N 20 [mm] Średnica króćca wylotowego D N 25 [mm] ciśnienie otwarcia 3,0 bary. 9. Pompy 9.1. Pompa obiegu kotłowego Przyjęto, że pompa układu kotłowego ma wydajność większą od sumy wydajności pomp obiegów grzewczych, co jest warunkiem prawidłowej pracy rozdzielacza hydraulicznego. Przyjęto się, że nadmiar w stosunku do wydajności pomp obiegów grzewczych wynosi 1,2. α = α c = 0,42 0,27 wydajność pompy G p = 1,2 Q k 3600 c p t inst Gp = 3,4 m3/h niezbędna wysokość podnoszenia opory po stronie kotła 3 kpa opory instalacji obiegu kotła 5 kpa razem 8 kpa H P = 0,8 [m H 2 O] Dobrano pompę firmy Grundfos MAGNA moc 21 W napięcie 230 V 9.2 Dobór pomp obiegowych układów grzewczych Pompa obiegu c.o. wydajność pompy niezbędna wysokość podnoszenia Q G co =0,86 t z t p G co =. 0,7 m3/h opory instalacji w kotłowni 15 kpa ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji 15 kpa razem 30 kpa H P co. = 3,0 [m H 2 O] Dobrano pompę firmy Grundfos Alpha moc 20 W napięcie 230 V Mieszacz. Dobrano trójdrogowy zawór regulacyjny mieszający firmy DANFOSS typu VRB3 DN25. Napęd typu AMV435 firmy DANFOSS Pompa obiegu c.o. w hali magazynowej wydajność pompy niezbędna wysokość podnoszenia Q G co =0,86 t z t p G co =. 2,0 m3/h opory instalacji w kotłowni 15 kpa ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji 30 kpa razem 45 kpa H P co. = 4,5 [m H 2 O] Dobrano pompę firmy Grundfos Magna moc 70 W napięcie 230 V 14

16 Mieszacz. Dobrano trójdrogowy zawór regulacyjny mieszający firmy DANFOSS typu VRB3 DN32. Napęd typu AMV435 firmy DANFOSS Pompa obiegowa C.T. obieg zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej wydajność pompy niezbędna wysokość podnoszenia Q G nag =0,86 t z t p G nag =. 0,2 m3/h opory instalacji w kotłowni 15 kpa ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji 10 kpa razem 25 kpa H P nag. = 2,5 [m H 2 O] Dobrano pompę firmy Grundfos Alpha moc 20 W napięcie 230 V Pompa ładująca podgrzewacz wydajność pompy niezbędna wysokość podnoszenia G=. 3,0 m3/h opory instalacji w kotłowni 15 kpa razem 15 kpa H P nag. = 1,5 [m H 2 O] Dobrano pompę firmy Grundfos UPS 32-30F moc 50 W napięcie 230 V Pompa cyrkulacyjna Dobrano pompę firmy Grundfos UPS moc 40 W napięcie 230 V 10. Dobór ciśnieniowego naczynia wyrównawczego dla podgrzewacza Vpod.= 150 dm3 tz = 10 st. C tcwu = 60 st. C n = 2,28 % pzw = 6 bar pe = 5,4 bar pa = 3 bar po = 3,2 Ve = Vpod x n / 100 = 3,42 dm3 Df = (pe-po)/pe = 0,34 bar Vn = Ve/Df = 9,949 dm 3 Dobrano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze typu DD 12 dn20, 10 bar firmy REFLEX Dobrano zawór bezpieczeństwa typu 2115 SYR ½'' 15

17 ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY KOTŁOWNI POZ. SPECYFIKACJA ILOŚĆ PRODUCENT 1 Kocioł gazowy firmy De Dietrich typ DTG ECO.NOX PLUS o mocy do 84kW wyposażonym w palnik modulowany z całkowitym wstępnym zmieszaniem i 1 De dietrich a konsolę sterowniczą Diematic m3. Czujnik temp, zewnętrznej (w zakresie dostawy kotła) 1 j.w. 2a Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 średnica króćca dolotowego 3/4 nastawa 3,0 bar 1 SYR 2b Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 2115 średnica króćca dolotowego 1/2 1 SYR 3a Pompa obiegu kotłowego Magna Grundfos 3b Popma ładująca c.w.u. UPS F B 1 j.w. 3c Pompa Cyrkulacyjna UPS j.w. 3d Pompa Obiegowa centralnego ogrzewania Alpha j.w. 3e Pompa Obiegowa c.t. (zasilenie nagrzewnicy wentylacyjnej ) Alpha j.w. 3f Pompa Obiegowa centralnego ogrzewania hali magazynowej Magna j.w. 4 Podgrzewacz ciepłej wody BC150 o pojemności 150 dm3 1 De dietrich 5a Naczynie wzbiorcze typ NG50, rura wzbiorcza DN20 1 REFLEX 5b Naczynie wzbiorcze typ DD12, rura wzbiorcza DN20 1 REFLEX 6 Rozdzielacz hydrauliczny HW PLUS 70 1 De dietrich 7a Zawór trójdrogowy regulacyjny mieszający VRB3 DN25 z napędem typu AMV435 1 Danfoss 7b Zawór trójdrogowy regulacyjny mieszający VRB3 DN32 z napędem typu AMV435 1 Danfoss 8a Zawór kulowy odcinający dn b Zawór kulowy odcinający dn c Zawór kulowy odcinający dn d Zawór kulowy odcinający dn e Zawór kulowy odcinający dn a Zawór zwrotny dn b Zawór zwrotny dn c Zawór zwrotny dn d Zawór zwrotny dn e Zawór zwrotny dn a Filtr do wody dn b Filtr dn Rozdzielacz dn a Czujnik metanu DEX-1,2 1 Gazex 12b Sygnalizator świetlno-dźwiękowy SL 31 1 j.w. 12c Centrala MD-2.Z 1 j.w. Uwagi : 1. Powyżej podano przybliżone ilości materiałów i urządzeń w związku z tym przed zamówieniem, należy zawsze zweryfikować ich ilość w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania. 2. Powyższe zestawienie nie zawiera drobnych elementów m.in takich jak: zaworów odpowietrzających, kurków manometrycznych, uchwytów, obejm, izolacji itd. 16

18 Specyfikacja komina. ZAŁĄCZNIK NR 7 Kształtki systemu MKKS i MKPS f-my MK Żary o średnicy 100/160mm. L.p. Symbol Nazwa elementu Ilość kształtek MKPS K1 BGRMPS-93 Kolano 93º z otworem rewizyjnym 1 K2 RDPS redukcja 1 K3 BGT PS45 Kolano 45º 1 K4 PRPS Rura 250 mm 1 K5 RPJ PS Teleskop 1 K6 RTP PS Przyłaczka 1 MKKS K7 ŁPKK-93 Kolano 93º z podparciem 1 K8 RPK Rura 1000 mm 6 K9 RPK Rura 500 mm 1 K10 DHKK Płyta dachowa z wywiewem 1 K11 MKS RKP Kołnierz przeciw deszczowy 1 Przed złożeniem zamówienia na podstawie powyższego zestawienia, należy sprawdzić ilość i wielkość elementów na zgodność z rysunkiem i rzeczywistą przestrzenią montażową. 17

19 (a) CITY architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k Warszawa, ul. Lekarska 8, tel , fax Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24, Budynek TVP, XIV piętro, pokój 8-10, tel , fax , temat: adres inwestycji: ul. Kolejowa 2, Plewiska dz.ew. nr 1226/2 inwestor: INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ul. Wojska Polskiego 71B, Poznań projektant: mgr inż. Grzegorz Kecman upr. nr 77/Sz/2002 sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Imbra upr. nr 71/Sz/2002 rys. SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ branża: sanitarna faza: PB skala: --- data: Szczecin, listopad 2011r nr rys. S1 UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

20 CITY architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k Warszawa, ul. Lekarska 8, tel , fax Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24, Budynek TVP, XIV piętro, pokój 8-10, tel , fax , temat: adres inwestycji: ul. Kolejowa 2, Plewiska dz.ew. nr 1226/2 inwestor: INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ul. Wojska Polskiego 71B, Poznań projektant: mgr inż. Grzegorz Kecman upr. nr 77/Sz/2002 sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Imbra upr. nr 71/Sz/2002 rys. RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI branża: sanitarna faza: PW skala: 1:50 data: Szczecin, listopad 2011r nr rys. S2 UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

21 CITY architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k Warszawa, ul. Lekarska 8, tel , fax Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24, Budynek TVP, XIV piętro, pokój 8-10, tel , fax , temat: adres inwestycji: ul. Kolejowa 2, Plewiska dz.ew. nr 1226/2 inwestor: INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ul. Wojska Polskiego 71B, Poznań projektant: mgr inż. Grzegorz Kecman upr. nr 77/Sz/2002 sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Imbra upr. nr 71/Sz/2002 rys. WIDOK KOMINA branża: sanitarna faza: PB skala: 1:50 data: Szczecin, listopad 2011r nr rys. S3 UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo