UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach LOKALIZACJA : Katowice ul. Medyków 2a tel. (032) Zatwierdzam: (do stosowania i użytku wewnętrznego) Kierownik ZGC Katowice ul. Medyków 2a Opracował: mł. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jerzy Matusiak Katowice, Luty 2013r.

2 Karta aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Data r. Imię i Nazwisko dokonującego wpisów aktualizacji Jerzy Matusiak Streszczenie dokonanych wpisów Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Luty 2013r. Podpis Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, lub o każdym czasie po takich zmianach sposobów użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego. 2

3 Spis treści I PODSTAWOWE OBOWIĄZKI Z ZAKRESU OCHRONY 4 PRZECIWPOŻAROWEJ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW II CHARAKTERYSTYKA POŻAROWO TECHNICZNA OBIEKTÓW 6 1. Lokalizacja obiektów budowlanych 6 2. Dojazd i drogi pożarowe 6 3. Charakterystyka budowlano-techniczna, użytkowanie, klasyfikacja pożarowa Kwalifikacja pożarowa ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania Konstrukcja, parametry techniczno-budowlane, warunki ochrony 7 przeciwpożarowej, użytkowanie Budynek kotłowni Zbiornik z gazem propan-butan (LPG) Budynek wielofunkcyjny Budynek garażowy z agregatem prądotwórczym Budynek portierni i obiekt stacji redukcyjnej gazu ziemnego 14 4 Hydranty wewnętrzne 14 III Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodnego hydranty zewnętrzne 16 IV ZAGROŻENIE WYBUCHOWE I POŻAROWE 17 1 Zagrożenie wybuchem 17 2 Zagrożenie pożarowe przyczyny powstania pożaru 17 3 Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów w budynkach 18 V WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDYNKÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI 19 1 Wymagania instalacyjne dot. zastosowania, przeglądów i konserwacji 19 2 Warunki w zakresie ewakuacji, utrzymania i oznakowania dróg ewakuacyjnych 20 3 Warunki w zakresie wystroju wnętrz 21 4 Wymagania wyposażenia obiektów w znaki i instrukcje 21 VI GAŚNICE wymagania, rozmieszczenie, konserwacja Wymagania związane z wyposażeniem i rozmieszczeniem gaśnic 22 2 Zasady użycia gaśnic 23 VII Urządzenia przeciwpożarowe wymagania, przeglądy i konserwacje 27 1 Terminy obowiązkowych przeglądów i konserwacji urządzeń ppoż. i gaśnic 27 2 Zakres przeglądów oraz podstawowe elementy eksploatacji urządzeń ppoż. 27 VIII ORGANIZACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-EWAKUACYJNYCH 30 1 Zasady postępowania 30 2 Warunki powodujące konieczność ewakuacji 32 IX INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 33 X OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW / UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE OCHRONY 35 PRZECIWPOŻAROWYM 1 Zadania zarządzającego obiektem oraz najemcy pomieszczeń 35 2 Obowiązki pracowników/użytkowników w zakresie przeciwpożarowym i 36 ewakuacji 3 Zadania personelu utrzymującego czystość 36 XI ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU 36 XII ZAZNAJAMIANIE PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI POŻ. 37 I INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA POZAROWEGO XIII ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM 39 POŻAROWYM ZAŁĄCZNIKI: Zał. Nr 1 oświadczenie o zapoznaniu z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego Zał. Nr 2 protokół zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych Zał. Nr 3 zezwolenie na prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych Zał. Nr 4 Plany sytuacyjno-ewakuacyjne Znaczenie użytych wyrażeń 3

4 I. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia r. o Ochronie przeciwpożarowej (j.t.: Dz.U. z 2009 Nr ze zm.), 2) Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719 z 2010r.). 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124, poz z 2009r.) 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 z późn. zm, m.in. Dz. U Nr 56 poz. 461, Dz.U Nr 239 poz. 1597). 5) Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i A. i z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002) 6) Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 215, poz. 1823) 7) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. z 2010 Nr 243 poz. 1623) 8) PN B 02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 9) PN 92/N 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 10) PN 92/N 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 11) PN N :1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 12) PN EN :2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 13) PN EN 1838:2002 Oświetlenie awaryjne. 14) PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 15) PN EN 3 7+A1:2008 Gaśnice przenośne. Część 7: Char., wymagania eksploatacyjne i metody badań Podstawa opracowania: Opracowanie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) oraz zakres tematyki wynika z 6.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) [2] i stanowi zarazem realizację postanowień art. 4 ustawy o Ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [1], właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ich ochrony przeciwpożarowej i jest zobowiązany: 1) przestrzegać ppoż. wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2) wyposażyć obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia ppoż. i gaśnice, 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 4) zapewnić osobom przebywającym w obiekcie/terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż., jak powyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, albo z jej zapisów nie wynika jasno przekazanie konkretnych zadań, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż. spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. 4

5 Cel opracowania IBP Celem opracowania instrukcji jest określenie podstawowych zasad dla wszystkich użytkowników obiektu Centralnej Wymiennikowni ZGC, w zakresie profilaktyki pożarowej oraz sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, wynikających m.in. z i infrastruktury, przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku, prowadzonej działalności, wykorzystywania różnych materiałów palnych itp. Instrukcja zapoznaje nadto, z infrastrukturą techniczno-budowlaną, zastosowanymi urządzeniami ppoż. i sprzętem gaśniczym oraz innymi zabezpieczeniami technicznymi występującymi w budynku. Posiadanie tej wiedzy oraz przestrzeganie określonych zasad jest niezbędne do podjęcia najlepszych i bezpiecznych metod walki z ogniem oraz prowadzenia ewakuacji przez użytkowników obiektów budowlanych. Podstawowe obowiązki z ochrony ppoż., zawarte są m.in. w 4 rozp. [2], zgodnie, z którym, właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, (poza budynkami mieszkalnymi 1-rodzinnymi): 1) utrzymują urządzenia ppoż. i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej; 2) wyposażają obiekty w ppoż. wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi; 3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych; 4) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami: a) drogi i wyjścia ewakuacyjne, b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, d) miejsca usytuowania zaworów wodnych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo itp, e) miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, f) drzwi przeciwpożarowe, g) drogi pożarowe, h) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem. Do zapoznania z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz inni użytkownicy, tj. najemca HELIMED, wykonawcy prowadzący roboty o charakterze niebezpiecznym pod względem pożarowym w obiektach i na terenie ZGC. Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji, każdy z pracowników potwierdza podpisując oświadczenie, które należy włączyć do akt osobowych (wzór oświadczenia w załączniku nr 1). Zapoznanie z instrukcją osób wynajmujących pomieszczenia w budynku dokonuje główny najemca/cy, po otrzymaniu niniejszej instrukcji -za pisemnym jej odbiorem- od zarządzającego/właściciela obiektu budowlanego. Osoby, które nie przestrzegają postanowień niniejszej instrukcji i obowiązujących zasad przeciwpożarowych mogą być pociągnięte do odpowiedzialności służbowej i karnej wynikającej z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Niezależnie od postanowień niniejszej instrukcji, użytkując obiekty budowlane, korzystając z urządzeń technicznych i różnych materiałów niebezpiecznych, należy przestrzegać ogólnie obowiązujących norm i przepisów szczegółowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, m.in. określone w 4, 7-10 rozporządzenia [2] oraz wskazań ich producentów. Zasady dotyczące magazynowania, stosowania i postępowania z materiałami niebezpiecznymi pożarowo powinny być przekazane przez dostawcę w tzw. Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej lub instrukcji użytkowania. W przypadku pożaru lub innego zdarzenia w miejscu gdzie się znajdują, podejmując działania, należy ściśle stosować się do zasad i informacji w nich zawartych. Karty Charakterystyki i instrukcje postępowania powinny być zawsze dostępne w godzinach pracy np. w pomieszczeniu dyspozytorni oraz w pobliżu miejsc występowania takich materiałów. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia ustala rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) [4]. 5

6 Właściciel, zarządca lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiązek kontrolować pracowników/najemców/wykonawców w zakresie przestrzegania i realizacji zasad zawartych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz powszechnie obowiązującego prawa. II. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWO TECHNICZNA OBIEKTÓW 1. Lokalizacja obiektów budowlanych Obiekty budowlane ZGC zlokalizowane są na ogrodzonej posesji położonej przy ul. Medyków 2a w Katowicach. 2. Dojazd i drogi pożarowe Dojazd pożarowy do obiektów budowlanych dla samochodów pożarniczych drogą publiczną tj. ulicą Medyków. Wjazd na teren posesji bezpośrednio z ul Medyków przez bramę szerokości ok. 6m otwieraną zdalnie przez obsługę ZGC. Na terenie posesji znajdują się utwardzone drogi wewnętrzne wykonane z asfaltu i kostki brukowej umożliwiając bezpośredni dojazd do wszystkich obiektów budowlanych od strony z głównymi wejściami. Teren posesji dozorowany jest 24/24 godz. przez pracowników/dyspozytorów ZGC stanowiących obsługę kotłowni. Ponadto zamontowany jest system monitoringu wizyjnego kamer przemysłowych podłączonych do dyspozytorni. Obsługa posiada dostęp do kluczy z pomieszczeń budynków oraz posiada łączność telefoniczną umożliwiającą alarmowanie służb ratowniczych. Bramę wjazdową na teren posesji oraz drogi pożarowe oznakować znakami : i lub. Istniejący stan dróg i dojazdów do budynków spełnia wymagania określone rozporządzeniem MSWiA z dn r. (Dz. U. Nr 124, poz z 2009 r.) dla dróg pożarowych. 3. Charakterystyka budowlano-techniczna, użytkowanie, klasyfikacja pożarowa 3.1 Kwalifikacja pożarowa ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania Przeznaczenie oraz sposób użytkowania poszczególnych budynków i ich części mają różny charakter. Budynek wielofunkcyjny ZGC użytkowany jest częściowo przez inny podmiot najemcę HELIMED, na podstawie umowy najmu, który prowadzi typową działalność biurową. Użytkowane budynki i ich części kwalifikuje się ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania ( 209 i 226 rozp. [4]) do grupy obiektów charakteryzowanych jako : produkcyjno-magazynowych (PM), oraz char. kategorią zagrożenia ludzi (ZL). Części budynku z pomieszczeniami techniczno-magazynowymi, niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL, stanowią odrębną strefę pożarową. Oddzielenie ogniowe pomiędzy budynkiem kotłowni i budynkiem wielofunkcyjnym stanowi ściana pełna w klasie co najmniej REI 120 z przejściami w obrębie klatki schodowej zamykanymi drzwiami ogniowymi EI 60. Przepusty instalacyjne zabezpieczono do klasy REI 120 specjalnymi masami uszczelniającymi. Inne obiekty budowlane na terenie ZGC stanowią zaplecze techniczno-gospodarczo-magazynowe funkcjonowania i obsługi kotłowni. Występujące obiekty budowlane (obiekt główny i obiekty pomocnicze) kwalifikuje się do stref pożarowych charakteryzowanych kategoriami: budynek główny: budynek kotłowni - PM, budynek wielofunkcyjny - z pomieszczeniami PM na parterze i piętrze zaliczanymi do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII wydzielonymi pożarowo; 6

7 budynki i obiekty pomocnicze: budynek garażowy z agregatem prądotwórczym - PM, zbiornik o poj. 150m 3 z gazem płynnym propan-butan (LPG), przysypany co najmniej 0,5m warstwą ziemi zbiornik traktowany jest jako podziemny - PM, budynek portierni nie użytkowany, obiekt budowlany stacji redukcyjnej gazu ziemnego - PM Konstrukcja, parametry techniczno-budowlane, warunki ochrony przeciwpożarowej, użytkowanie Budynek kotłowni (PM) budynek o 5-kondygnacjach (poziomach technicznych) z przechodzącymi instalacjami technologicznymi przez poszczególne konstrukcje stropów i podestów między kondygnacyjnych. Strop nad parterem konstrukcji nośnej stalowo-żelbetowej z wylewką betonową na konstrukcji z blachy trapezowej. Podesty między kondygnacyjne konstrukcji stalowej. Komunikację pionową stanowią schody o konstrukcji metalowej biegnące od poziomu piętra do części wieżowej obiektu. Kotłownia to obiekt wolnostojący, nie podpiwniczony połączony z budynkiem wielofunkcyjnym łącznikiem, w którym znajduje się wspólna dla obu obiektów klatka schodowa. Budynek wykonany z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia (NRO). Konstrukcja nośna wykonana w formie szkieletu stalowego na fundamentach żelbetowych. Ściany zewnętrzne warstwowe z blachy trapezowej z wewnętrznym ociepleniem wełną mineralną gr. 5cm. Ściany wewnętrzne murowane z cegły i gazobetonów na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie tynkowane. Stropodach konstrukcji stalowej o pokryciu warstwowym z blachy trapezowej, ocieplenie z wełny mineralnej. Pokrycie dachu papą asfaltową. Wymiary budynku: wysokość ok. 20m (w części technologicznej wywyższenie w formie wieży z pośrednimi podestami technologicznymi o wysokości ok. 25m), długość ok. 32m, szerokość ok. 23m. Ze względu na wysokość budynek kwalifikuje się do średniowysokich (SW) - do 25m nad poziom terenu. Gęstość obciążenia ogniowego (Qd) budynku znacznie poniżej 500MJ/m 2. Powierzchnia zabudowy ok. 834m 2, powierzchnia użytkowa ok. 1670m 2. Kubatura ok m 3. Budynek stanowi odrębną strefę pożarową o dopuszczalnej powierzchni do 10000m 2. Klasa odporności pożarowej budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m 2 zaliczonego do grupy wysokości SW - C. Budynek jest obiektem istniejącym. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: Klasa Klasa odporności ogniowej elementów budynku odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu "C" R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15 Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (-) - nie stawia się wymagań. Budynek pełni funkcję kotłowni, w której wytwarzana jest para wodna (ciepło) zasilająca instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej pobliskich budynków SUM. W budynku zainstalowane są 3 kotły o mocy 10MW każdy, opalane gazem ziemnym wysoko-metanowym GZ- 50 z sieci miejskiej poprzez stację redukcyjną znajdującą się w oddzielnym obiekcie we wschodniej części działki. W stanach awaryjnych kotły opalane są (paliwo rezerwowe) gazem propan-butan (LPG) ze zbiornika o poj. 150m 3, znajdującego się na terenie posesji w zachodniej części działki. 7

8 Na poszczególnych kondygnacjach i podestach technologicznych znajdują się instalacje i urządzenia służące do rozdziału i przesyłu ciepła oraz osprzęt technologiczny związany z pracą i obsługą kotłów. W części parterowej budynku znajdują się m.in. : instalacja dostarczania powietrza do kotłów, sterowana falownikami, instalacja odprowadzenia (wyciągu) spalin, pompownia, pomieszczenia magazynowo-gospodarcze. Na poziomie 1-kondygnacji i wyżej położonych podestach technologicznych znajdują się kotły oraz instalacje technologiczne związane z ich pracą i dozorem jak : pom. dyspozytorni, pom. gospodarcze, oraz na powyższych podestach między kondygnacyjnych znajdują się m.in. odgazowywacz zimowy, odgazowywacz letni oraz inny osprzęt technologiczny. Praca kotłów jest w pełni zautomatyzowana, a instalacje gazowe zasilające kotły wyposażono w urządzenia zabezpieczające przed awaryjnymi stanami pracy. Przebywanie osób W budynku całodobowo w systemie zmianowym przebywa obsługa dyspozytorska nadzorująca pracę kotłowni - minimum 2 osoby na zmianie. Materiały palne i zagrożenie wybuchem W obiekcie kotłowni nie przechowuje i nie magazynuje się materiałów niebezpiecznych pożarowo. Do opalania kotłów w obiekcie stosuje instalacje z gazami palnymi gaz ziemny i płynny LPG. W budynkach nie przewiduje się stosowania lub przechowywania materiałów pożarowo niebezpiecznych w ilościach przemysłowych wg. 2 rozp.[2], którymi są: gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C), materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, materiały mające skłonności do samozapalenia. W budynku przy obecnym sposobie użytkowania nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem - ocenę zagrożenia wybuchem przeprowadzono według zasad określonych w rozporządzeniu [2]. W budynku nie są przechowywane lub przetwarzane substancje tworzące w mieszaninie z powietrzem przestrzenie zagrożone wybuchem oraz inne materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu 2 rozp. [2]. Przed budynkiem (północna ściana budynku kotłowni) znajduje się wykonana z materiałów niepalnych (blachy) parterowa nie podpiwniczona przybudówka z 1 pomieszczeniem, w którym zlokalizowano urządzenia rozdziału gazu i główne zawory (kurki) odcinające dostarczanie gazu ziemnego i LPG do instalacji kotłów. W całym pomieszczeniu wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem oraz wyznacza się strefę 2 w promieniu 2m na zewnątrz w poziomie przed przybudówką. Oznakowanie strefy 2 oraz zakaz używania ognia umieścić na drzwiach wejściowych do pomieszczenia Instalacje przeciwpożarowe i techniczno-użytkowe: elektryczna 230 i 400V instalacje użytkowe, zasilania urządzeń, rozdzielnie prądu. Wyłączenie prądu w budynku kotłowni (przeciwpożarowy wyłącznik prądu ), realizowane jest wyłącznikiem zlokalizowanym z rozdzielni prądu na parterze budynku wielofunkcyjnego oraz jednocześnie należy wyłączyć samoczynnie uruchamiany agregat 8

9 prądotwórczy (400V) napędzany silnikiem na ON, który zlokalizowany jest w oddzielnym budynku garażowym. Uwaga! w przypadku prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wymagających odłączenia prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, należy odłączyć również agregat prądotwórczy zasilający określone obwody elektryczne w poszczególnych obiektach kotłowni. Przy ppoż. wył. prądu należy umieścić informacją o sposobie wyłączenia agregatu prądotwórczego. Odłączenie agregatu prądowego możliwe jest dwoma sposobami tj.: wyłącznikiem (przycisk sterujący) zlokalizowany obok przeciwpożarowego wyłącznika prądu w rozdzielni oraz wyłącznikiem przy agregacie w pom. garażowym. Agregat stanowi zapasowe/awaryjne źródło zasilania budynku kotłowni i budynku wielofunkcyjnego. gazowa instalacja gazowa doprowadzona jest wyłącznie do zasilania kotłów. Główne kurki (zawory) gazu ziemnego GZ-50 i LPG znajdują się w pomieszczeniu przybudówki przy budynku kotłowni, system detekcji gazu awaryjnego działania kotłów system automatycznie odcina dopływ gazu do kotłów za pośrednictwem elektrozaworów zlokalizowanych w pom. przybudówki z głównymi zaworami gazu. Centralka sterująca zlokalizowana jest przy pom. dyspozytorni, hydranty wewnętrzne 52 zabudowane na jednym pionie zlokalizowanym przy schodach części wieżowej - na każdej kondygnacji znajduje się 1 hydrant (razem 5 hydrantów 52 zabudowanych w szafkach hydrantowych), wodna i kanalizacyjna występują 2 główne zawory wody użytkowej dla całego obiektu kotłowni. Zawory zlokalizowane są na parterze w budynku wielofunkcyjnym lokalizację zaworów zaznaczono na planie sytuacyjnym.. Odcięcie wody do hydrantów wewnętrznych 52 zlokalizowanych w kotłowni zaworem znajdującym się na parterze w kotłowni centralny system zasilania w parę obiektów zewnętrznych - zawory odcinające parę dla obiektów zewnętrznych zasilanych z kotłowni ZGC zaworami zlokalizowanymi na poziomie piętra (hala z pom. dyspozytorni) zaznaczono na planie sytuacyjnym, oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne lampy rozmieszczone są w całym budynku kotłowni. Zastosowano oprawy (lampy), z własnym zasilaniem bateryjnym. Uwaga instalacja obecne nie w pełni sprawna. Należy dokonać odtworzenia / remontu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 9

10 teleinformatyczna i telefoniczna - telefony alarmowe stacjonarne w pomieszczeniu dyspozytora i pom. biurowych oraz indywidualne telefony komórkowe, wentylacja naturalna i częściowo mechaniczna napowietrzania kotłów i odciągi spalin, Wyjścia ewakuacyjne z budynku: z poziomu parteru: wyjście drzwiami otwieranymi na zewnątrz znajdującymi się w łączniku pomiędzy budynkiem kotłowni i bud. wielofunkcyjnym, wyjście drzwiami metalowymi dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz znajdującymi się przy pomieszczeniu gospodarczo-magazynowym wyjście z części HELIMED, wyjście awaryjne ze zmiękczalni wody prowadzące na tył budynku /ściana szczytowa budynku z poziomu piętra (2-kondygnacji) : wyjście awaryjne drzwiami otwieranymi na zewnątrz znajdującymi się w zachodniej ścianie budynku (w kierunku komina odprowadzającego spaliny) i dalej zewnętrznymi schodami na poziom terenu (korzystanie w wyjścia tylko w sytuacjach awaryjnych). Długości przejść ewakuacyjnych na poszczególnych kondygnacjach mieszczą się w granicach dopuszczalnych przepisami tj. do 100m. Długości dojść ewakuacyjnych tj. od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia ewakuacyjnego lub do innej strefy pożarowej są zachowane w granicach dopuszczalnych przepisami. Biegi i spoczniki schodów służących do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej dla "C" - R 60 klatka schodowa spełnia wymagania. Wymagania nie dotyczą schodów służących do przejść technologicznych i w części wieżowej obiektu. Wejście na dach po schodach z ostatniej kondygnacji w części wieżowej Zbiornik z gazem propan-butan (LPG) Na terenie posesji znajduje się zbiornik o poj. 150m 3 z gazem płynnym propan-butan (LPG) stanowiący rezerwowe źródło opalania kotłów. Zbiornik z gazem połączony jest technologicznie instalacją gazową z budynkiem kotłowni. Odległość zbiornika od innych obiektów budowlanych jest zgodna z przepisami. Zbiornik w formie stalowego walczaka o długości 28m i średnicy 2,6m posadowiony jest na poziomie gruntu i obwałowany (przysypany wokół warstwą co najmniej 0,5m ziemi, co kwalifikuje go jako zbiornik podziemny). Przed zbiornikiem znajdują się zawory odcinające, pompy i urządzenie parownika. Urządzenie parownika wraz z zaworami odcinającymi oddzielone jest ścianą oddzielenia ogniowego od zaworów doprowadzających gaz do zbiornika. Zbiornik chroniony jest instalacją odgromową i uziemiającą. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne stanowią dwa hydranty nadziemne DN 80 znajdujące się w odległości do 75m. Do zbiornika doprowadzona jest droga pożarowa o odpowiednich parametrach. Gaz propan butan jest cięższy od powietrza w związku z czym nie wolno w pobliżu zbiornika w odległości do 8m wykonywać zagłębień, studzienek i innych wykopów co może sprzyjać zaleganiu gazu i tworzeniu mieszanin wybuchowych z powietrzem. Gaz płynny propan-butan kwalifikuje się do materiałów niebezpiecznych w klasie II i klasie wybuchowości IIA. Gęstość względem powietrza 1,5 razy cięższy. Podstawowe parametry pożarowe propanu: temperatura zapłonu -60 ºC, dolna granica wybuchowości 2,1% lub 38g/m 3, górna granica wybuchowości 9,5%, lub 175g/m 3. 10

11 W fazie ciekłej jest cieczą bezbarwną o wadze o ½ mniejszej od wody o tej samej pojemności. Jest gazem bezwonnym i ze względów bezpieczeństwa nawania się go przez dodanie np. merkaptanów lub siarczku metylu co pozwala na wykrycie jego obecności przy koncentracji 1/5 granicy zapłonu tj. ok. 0,4% gazu technicznego w powietrzu. Na terenie zbiornika i wokół wyznaczonych stref nie wolno gromadzić materiałów łatwopalnych oraz przedmiotów utrudniających naturalny przepływ powietrza, należy utrzymywać porządek, nie składować żadnych materiałów palnych i na bieżąco usuwać pozostałości roślinne. Zabrania się używania ognia otwartego oraz urządzeń wydzielających iskry lub powodujące możliwość zaiskrzenia. Dla instalacji zbiornika wyznacza się i oznakowuje strefy ochronne i tablice informacyjnoostrzegawcze: GAZ PROPAN-BUTAN, zakaz używania ognia w promieniu 10m, strefa 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 2 m od wszystkich króćców zbiornika i punktów odmierzaczy gazu, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Ponadto zbiornik oznakowano napisami ostrzegającymi i informacyjnymi określającymi: pojemność zbiornika, rodzaj gazu, łatwopalność, telefon awaryjny, opisane zawory i króćce. Przy urządzeniu parownika (za ścianą ogniową) zlokalizowano pkt. ppoż. z 2 gaśnicami proszkowymi GP-6x/z z proszkiem do grup pożarów ABC. Szczegółowe wymagania techniczno-instalacyjne określa dokumentacja projektowa instalacji i zbiornika LPG Budynek wielofunkcyjny : w budynku występują pomieszczenia kwalifikowane do PM (parter) i ZL III (piętro). Budynek 2-kondygnacyjny, wolnostojący, nie podpiwniczony połączony z budynkiem kotłowni łącznikiem, w którym znajduje się wspólna dla obu obiektów klatka schodowa. Klatka schodowa jest wydzielona pożarowo i zamykana drzwiami ogniowymi EI 60 na poziomie parteru i piętra. Drzwi szerokości skrzydła co najmniej 0,9m w prześwicie, wyposażone w samozamykacze i otwierane w kierunku klatki schodowej. Budynek stanowi odrębną strefę pożarową o dopuszczalnej powierzchni względem przyległego budynku kotłowni wraz z klatką schodową. Przepusty instalacyjne przechodzące w kierunku klatki schodowej zabezpieczone do EI120. Budynek wykonany z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia (NRO). Konstrukcja nośna w formie stalowej ramy blaszkowej, fundamenty żelbetowe powiązane. Ściany zewnętrzne - lekka obudowa warstwowa z blach trapezowych z wewnętrznym ociepleniem wełną mineralną gr. 6cm. Ściany wewnętrzne na parterze murowane z cegły pełnej obustronnie tynkowane. Na piętrze ścianki murowane z cegły kratówki obustronnie tynkowane zaprawą cementowo-wapienną. Strop nad parterem konstrukcji żelbetowej. Stropodach konstrukcji żelbetowej z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciu papą dachową. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe konstrukcji żelbetowej. Wymiary budynku: wysokość ok. 7,5m, długość ok. 42m, szerokość ok. 18m. Powierzchnia zabudowy ok. 812m 2, powierzchnia użytkowa ok. 1520m 2 (kondygnacji ok. 755m 2 ). Kubatura ok. 6392m 3. Budynek zalicza się do kategorii PM z pomieszczeniami na piętrze ZL III. Budynek kwalifikuje się do niskich (N) do 12m nad poziom terenu. Występująca gęstość obciążenia ogniowego znacznie poniżej 500MJ/m 2. Dla części ZL gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się. Klasa odporności pożarowej budynku - C 11

12 Na poziomie parteru znajdują się pomieszczenia : pom. rozdzielni prądu, wydzielone pomieszczenia z transformatorami, pom. warsztatowe (warsztat elektryczny i mechaniczny), pom. zmiękczalni wody, wymiennika ciepłej wody, pom. gospodarcze i magazynowe. Na poziomie piętra: pomieszczenia biurowe, kierownika, księgowości, archiwum, pom. informatyka, serwera, ciąg pomieszczeń socjalnych z szatniami i łazienkami oraz w części użytkowanej przez najemcę HELIMED występują typowe pomieszczenia biurowe, serwera, socjalne itp. HELIMED prowadzi obsługę biurową swojej działalności związanej z diagnostyką szpitalną/lecznictwem. Przebywanie osób w budynku Na stałe w budynku przebywa ok.15 osób i są to pracownicy biurowi wykonujący pracę w godzinach (średnio) W godzinach popołudniowych i nocnych na terenie obiektu przebywają min. 2 osoby dyspozytorzy kotłowni. Nie zachodzi obowiązek prowadzenia ćwiczeń z zakresu organizacji i warunków ewakuacji 17 rozp. [2]. W budynku nie magazynuje się materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu rozp.[2]. Zagrożenie wybuchem W budynku przy obecnym sposobie użytkowania nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem oraz nie są przechowywane lub przetwarzane substancje tworzące w mieszaninie z powietrzem przestrzenie zagrożone wybuchem oraz inne materiały niebezpieczne pożarowo. - ocenę zagrożenia wybuchem przeprowadzono według zasad określonych w rozporządzeniu [2]. Instalacje użytkowe i przeciwpożarowe: elektryczna 230 i 400V oraz wysokie napięcie w pom. rozdzielni prądu i stacjach trafo. Wyłączenie prądu w budynku wielofunkcyjnym (przeciwpożarowy wyłącznik prądu ) następuje takim samym sposobem jak dla obiektu kotłowni. Uwaga! stosować tą samą procedurę odłączenia prądu w przypadku prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wymagających odłączenia prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu jak dla obiektu kotłowni. instalacja gazu nie występuje w budynku, instalacja oświetlenia awaryjnego zastosowano oprawy (lampy) z własnym zasilaniem bateryjnym,. Uwaga instalacja obecne niesprawna. Należy dokonać odtworzenia / remontu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowa instalacja hydrantowa: na parterze w korytarzy przy pom. warsztatowym zainstalowany jest hydrant 52 w szafce hydrantowej, a na piętrze w części ZL w korytarzu przy pomieszczeniu księgowości zainstalowany jest hydrant 25 z wężem półsztywnym dł. 30m w szafce hydrantowej, wodna i kanalizacyjna występują 2 główne zawory wody dla całego obiektu wielofunkcyjnego zasilające w wodę użytkową i do zasilania hydrantu. Zawory zlokalizowane 12

13 są na parterze w budynku wielofunkcyjnego: jeden w pomieszczeniu warsztatu elektrycznego i drugi w pomieszczeniu warsztatu mechanicznego, centralnego ogrzewania wodnego z własnej kotłowni - zawory odcinające zlokalizowane są w pom. technicznym na parterze zaznaczono na planie sytuacyjnym, teleinformatyczna - telefony służące alarmowaniu w pomieszczeniach biurowych oraz indywidualne telefony komórkowe, wentylacja naturalna/grawitacyjna. Wyjścia ewakuacyjne z budynku wielofunkcyjnego: wyjście drzwiami prowadzące bezpośrednio na zewnątrz z klatki schodowej, znajdujące się w łączniku pomiędzy budynkiem kotłowni i bud. wielofunkcyjnym, otwierane na zewnątrz wyjście drzwiami otwieranymi na zewnątrz znajdującymi się w części użytkowanej przez najemcę HELIMED, prowadzące bezpośrednio na zewnątrz z klatki schodowej. Ponadto istnieje możliwość ewakuowania się z pomieszczenia warsztatowego drzwiami prowadzącymi bezpośrednio na zewnątrz znajdującymi się w ścianie wschodniej budynku (w kierunku stacji redukcyjnej gazu) oraz drzwiami z pomieszczenia magazynu podręcznego do którego jest wejście z pom. zmiękczalni wody. Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych przy dwóch kierunkach dojścia wynosi do 60m i jest zgodna z przepisami. Biegi i spoczniki schodów wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej dla "C" - R 60 - zachowane. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z 68 ust. 1 i 2 - zachowane. W budynku na poziomie piętra występują drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym, stąd zastosowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ( rozp. [4]), które po zaniku napięcia podstawowego załącza się samoczynnie. Oświetlenie ewakuacyjne powinno być wykonane zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN i innymi dotyczącymi wymagań w tym zakresie i gwarantować na drogach ewakuacyjnych natężenie oświetlenia minimum 1 lx, a przy urządzeniach przeciwpożarowych 5lx. Czas działania co najmniej 1 godz. po zaniku napięcia podstawowego. Zastosowanie oświetlenia ewakuacyjnego powinno być dokonane w oparciu o projekt poprzedzony pomiarami natężenia oświetlenia i analizą miejsc wymagających oznakowania podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi Zgodnie z 3 rozp. [2] - urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie (m.in. hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, wydzielenia ppoż. itp.) powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Wejście na dach po drabinie metalowej przytwierdzonej na stałe do ściany z północnej strony budynku. 13

14 Budynek garażowy z agregatem prądotwórczym (PM) Budynek 1-kondygnacyjny, wolnostojący nie podpiwniczony. Konstrukcja nośna budynku murowana z cegły pełnej wsparta na żelbetowych ławach fundamentowych. Stropodach z płyt kanałowych ułożonych na wieńcach żelbetowych monolitycznych. Dach pokryty warstwą papy dachowej. Wymiary budynku: wysokość ok. 7m, długość ok. 23m, szerokość ok. 10m. Powierzchnia zabudowy ok. 220m 2. Powierzchnia użytkowa ok. 174m 2. Kubatura ok. 890m 3. Budynek pełni typową funkcję garażowo-techniczną z pomieszczeniami: garaż na sprzęt techniczny i pojazdy samochodowo-budowlane, pomieszczenie magazynowe, hala agregatu prądotwórczego z silnikiem na olej napędowy, pom. warsztatowe i gospodarcze, pom obsługi i socjalne. Użytkowanie budynku ogranicza się do doraźnej obsługi technicznej agregatu i innego sprzętu oraz urządzeń - w budynku nie ma stałych stanowisk pracy. Zagrożenie wybuchem W budynku przy obecnym sposobie użytkowania nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem oraz nie są przechowywane substancje tworzące w mieszaninie z powietrzem przestrzenie zagrożone wybuchem oraz inne materiały niebezpieczne pożarowo. Instalacje użytkowe: elektryczna 230 i 400V. Wyłącznik prądu dla budynku znajduje się w pomieszczeniu agregatu, instalacja gazu nie występuje, wodna i kanalizacyjna, wentylacja naturalna/grawitacyjna. Wyjścia ewakuacyjne - z budynku prowadzi 1 wyjście ewakuacyjne przy pomieszczeniu obsługi, drzwi otwierane na zewnątrz o szerokości co najmniej 0,9m w prześwicie oraz zachowana jest długość dojścia ewakuacyjnego Budynek portierni i obiekt stacji redukcyjnej gazu ziemnego są obiektami wolnostojącymi, jednokondygnacyjnymi, nie podpiwniczonymi, niskimi (N), powierzchni do 20m 2 i kubatury nie przekraczającej 60m 3. Posiadają konstrukcje wykonane z materiałów niepalnych, żelbetowo-stalowe. W obiektach tych nie przebywają na stałe osoby użytkowanie jest doraźne i związane z obsługą oraz dozorem pracy urządzeń. Nie jest wymagane ich oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i wyposażenie w gaśnice oraz inne urządzenia przeciwpożarowe. W obiekcie stacji redukcyjnej gazu wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem z uwagi na występowanie urządzeń redukcyjnych ciśnienie i zaworów gazu. Wokół obiektu w odległości 1,5m wyznacza się strefę ochronną strefę 2. Obiekt oznakowano znakami dot. stref zagrożenia wybuchem. W obiektach nie są przechowywane lub przetwarzane substancje tworzące w mieszaninie z powietrzem przestrzenie zagrożone wybuchem oraz inne materiały niebezpieczne pożarowo. 4. Hydranty wewnętrzne wymagania, zastosowanie Hydrant wewnętrzny - jest urządzeniem przeciwpożarowym umieszczonym na sieci wodociągowej wewnętrznej, służącym do gaszenia pożarów grupy A - tj. ciał stałych pochodzenia organicznego. Umożliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pożaru z większej niż gaśnice odległości, a w szczególności palącego się papieru, drewna, włóknin, tkanin, tworzyw sztucznych itp. ogólnie takich które się szybko rozprzestrzeniają i do obrony tj. schładzania materiałów palnych w pobliżu oraz do dogaszania pogorzelisk. Nie stosować do gaszenia palącej się cieczy i 14

15 materiałów reagujących z wodą. Nie używać również hydrantów wewnętrznych (wody) do gaszenia pożarów w obrębie elektroniki użytkowej oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem (niszczące działanie wody oraz możliwość porażenia prądem). W strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL należy stosować hydranty wewnętrzne 25 zabudowane w szafkach hydrantowych wyposażonych w wąż półsztywny, prądownicę na strumień zwarty i rozproszony z zaworem zamykającym, instrukcję obsługi hydrantu oraz zapewniać wydajność 1dm 3 /s przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa. W strefach pożarowych zaliczonych do PM należy stosować hydranty 52 zabudowane w szafkach hydrantowych wyposażonych w wąż płasko składany, prądownicę na strumień zwarty i rozproszony z zaworem zamykającym, instrukcję obsługi hydrantu oraz zapewniać wydajność 2,5l/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa. Zastosowane hydranty muszą spełniać wymagania rozp. [2] i odnośnych PN dotyczących tych urządzeń. Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godz. Przewody instalacji hydrantowej powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Jeżeli wykonane są z materiałów palnych to powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych ścianami i zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. Lokalizacja hydrantów winna zapewnić objęcie swoim zasięgiem chronione powierzchnie budynku. Dla hydrantów 25 można stosować węże o dł. minimum 20m i max 30m. W hydrantach 52 należy zastosować węże pożarnicze o dł. 20m (w jednej szafce może być max. do 2 odcinków węży). Do określenia zasięgu hydrantu przyjmuje się zasięg skutecznego prądu gaśniczego rozproszonego (stożkowego) z prądownic wodnych typu turbo: 3m w budynkach o więcej niż 1-kondygnacja nadziemna zaliczonych do stref ZL i 10m w pozostałych strefach. Przed hydrantem należy zapewnić co najmniej 1m wolnej przestrzeni celem swobodnego rozwinięcia linii gaśniczej. Hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym Hydranty wewnętrzne 52 z wężem płasko składanym Środek gaśniczy - woda. Do gaszenia materiałów (pożarów) grupy A Nie wolno używać w obecności prądu elektrycznego oraz gasić materiałów reagujących z wodą i cieczy palnych (np. karbid, sód, benzyna itp.) I n s t r u k c j a o b s łu g i h y d r a n t u w e w nęt r z n e g o : o t w o r z yć s z a f kę - r o z w inąć w ąż t ł o c z n y z a k ońc z o n y p rą d o w n i cą - o t w o r z yć ( o d k rę c ić ) z a w ó r h y d r a n t o w y - s k i e r o w ać s t r u m i eń w o d y n a ź r ó d ło o g n ia ( u p e w n ić s ię ż e n i e m a n a p ię c i a e l e k t r y c z n e g o w m i e j s c u g d z ie k ie r u j e m y s t r u m i eń g aśnic z y ). Hydrant wewnętrzny - jest urządzeniem przeciwpożarowym umieszczonym na sieci wodociągowej wewnętrznej, służącym do gaszenia pożarów grupy A - tj. głównie ciał stałych pochodzenia organicznego. Umożliwia on dogodne gaszenie pożaru z większych niż gaśnice odległości, a w szczególności palącego się papieru, drewna, tworzyw sztucznych itp. (takich które się szybko rozprzestrzeniają) i schładzania materiałów palnych w pobliżu oraz do dogaszania pogorzelisk. Nie stosować do gaszenia palącej się cieczy i materiałów reagujących z wodą. Nie używać również hydrantów wewnętrznych (wody) do gaszenia pożarów w obrębie elektroniki użytkowej oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem (niszczące działanie wody oraz możliwość porażenia prądem) Dlatego też, pełne wykorzystanie hydrantu wewnętrznego do gaszenia pożaru powinno nastąpić po wcześniejszym wykorzystaniu najbliższych gaśnic. 15

16 Lokalizacja hydrantów wewnętrznych: Budynek wielofunkcyjny w strefie pożarowej ZLIII budynku wielofunkcyjnego zastosowano 1 hydrant 25 z wężem półsztywnym długości 30m zlokalizowany w korytarzy obok pomieszczenia księgowości. w strefie pożarowej PM budynku wielofunkcyjnego (parter) zastosowano 1 hydrant 52 zainstalowany w korytarzu przed wejściem do warsztatu. Obiekt kotłowni w budynku kotłowni zastosowano jeden pion hydrantowy z hydrantami 52 po jednym na każdej kondygnacji zlokalizowane w przy klatce schodowej i schodach prowadzących na poszczególne podesty techniczne w części wieżowej. Oznakowanie hydrantów wewnętrznych wg PN - 92/N-01256/01 lub Wymagania dotyczące stosowania hydrantów wewnętrznych określają rozp. [2]. III. PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE WODNE hydranty zewnętrzne Zapewnienie właściwego przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru jest jednym z najważniejszych elementem walki z pożarami warunkuje skuteczność prowadzenia nieprzerwanych działań ratowniczych przez straż pożarną. Pobieranie wody do gaszenia pożaru z hydrantów zewnętrznych oznacza spełnienie określonych przepisami wymagań jak: zapewnienie odpowiedniego ciśnienia i wydajności, standaryzacji przyłączy dla węży pożarniczych, ciągła dostępność oraz sprawność działania. Zgodnie z rozporządzenia MSWiA z dn r. [3], ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów ZGC wynosi 20 dm 3 /s, z zachowaniem jednoczesności poboru wody z co najmniej dwóch hydrantów DN 80. Dla zbiornika z gazem wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi co najmniej 10dm 3 /s. Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia 5 hydrantów nadziemnych DN 80 zlokalizowanych na terenie ZGC. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa na której zamontowane są hydranty jest siecią obwodową z rur DN 80 zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej znajdującej się w ulicy Medyków. Sposób rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych jest zgodny w przepisami tj. znajdują się przy drogach pożarowych i w odległości od chronionych obiektów 5-75m (jeden) i następne nie dalej niż do 150 m (lokalizację hydrantów przedstawiono na planie sytuacyjnym). Wymagane zapotrzebowanie wody powinno zapewnić się przy uwzględnieniu jednoczesności poboru wody przez dwa najbliższe hydranty zewnętrzne. Wydajność wodna hydrantów DN 80 wynosi 10 dm 3 /s, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa. Spełnienie wymagań wydajności powinno być potwierdzone protokółem badania sprawności technicznej, przy uwzględnieniu jednoczesności poboru wody przez dwa sąsiednie hydranty. Miejsca lokalizacji oznakowano zgodnie z PN N :1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe [10]. Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej tj. przez ZGC zgodnie z 10, ust.13 rozporządzenia MSWiA z dn r. [3]. 16

17 IV. ZAGROŻENIE WYBUCHOWE I POŻAROWE 1. Zagrożenie wybuchem W obiektach budowlanych nie występują pomieszczenia i przestrzenie (strefy) zagrożenia wybuchem. Natomiast z uwagi na występowanie instalacji gazu ziemnego i płynnego wyznacza się strefy 2 zagrożenia wybuchem w miejscach jak opisano w rozdziale II pkt , i Oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni dokonuje się wg. załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) [2]. 2. Zagrożenie pożarowe - przyczyny powstania pożaru Podstawowymi źródłami zagrożenia pożarowego lub innego niebezpiecznego zdarzenia w obiektach mogą być w szczególności awaryjne stany pracy instalacji i urządzeń elektrycznych, technologicznych związanych z dostarczaniem gazu do kotłów, pracą kotłów, urządzeń wentylacyjnych i odprowadzenia spalin, gospodarczo-użytkowych, instalacji gazowej LPG, awarie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (trafo, rozdzielnie prądu), niewłaściwa eksploatacja tych urządzeń, niezachowanie należytej ostrożności przez pracowników, używanie ognia otwartego oraz prace pożarowo niebezpieczne. Statystyki pożarowe wskazują, że najczęściej występującymi przyczynami pożarów w takich obiektach są: o niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym także eksploatacja urządzeń i instalacji uszkodzonych); o niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych; o niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń oświetleniowych; o nieostrożność w stosowaniu otwartego ognia, w tym palenie tytoniu, wyrzucanie niedopałków w pobliżu materiałów łatwopalnych itp.; o brak właściwej organizacji i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym; o nieostrożność przy używaniu materiałów łatwo zapalnych i innych specyficznych np. podczas remontów, napraw, konserwacji oraz utrzymaniu obiektu. Teoretycznie najbardziej zagrożonymi pomieszczeniami, w których może powstać pożar to pomieszczenia wykorzystywane do obsługi, szatnie, pom. magazynowe, pomocniczo-gospodarcze w których gromadzone są materiały palne, biurowe oraz takie w których przebywanie osób jest sporadyczne lub ogranicza się do okresowego ich przebywania. Ewentualny pożar może powstać także wskutek nieostrożności i nieznajomości przepisów przeciwpożarowych, awarię urządzeń i instalacji, niewłaściwego składowania i magazynowania materiałów szczególnie podczas prac konserwacyjnych i remontowo-budowlanych. Potencjalne źródła powstania pożaru Potencjalne źródła powstania pożaru lub inne niebezpieczne dla życia i zdrowia zdarzenia wynikają najczęściej z: Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urządzeń elektrycznych: o niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych, kotłów i innych gazowych, a szczególnie w celach do których nie są przeznaczone zgodnie z zaleceniami producenta lub bez niezbędnego osprzętu zabezpieczającego, (użytkownicy często nie zapoznają się z instrukcjami obsługi urządzeń lub lekceważą zasady w nich określone przez producenta), o o zły stan techniczny i stosowanie niewłaściwych urządzeń zabezpieczających, pozostawienie nie wyłączonych odbiorników energii elektrycznej bez dozoru nie przystosowanych do pracy ciągłej, 17

18 o o o o o o przeciążenia poprzez włączenie dużej liczby odbiorników energii do jednego obwodu elektrycznego, obluzowania gniazd wtykowych i zły stan izolacji co powoduje ich nadmierne nagrzewanie prowadząc do zwarcia instalacji, niewłaściwego zerowania i uziemienia urządzeń i instalacji elektrycznych brak pomiarów rezystancji izolacji i zerowania, stosowania prowizorycznych instalacji i urządzeń oraz niewłaściwe ich zamontowanie itp. na materiałach palnych, niezachowania wymaganych odległości urządzeń grzewczych i żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych, braku bieżącej i okresowej ich kontroli. Używanie otwartego ognia. o zaprószenie ognia spowodowane pozostawieniem żarzących się papierosów w sąsiedztwie materiałów palnych i wyrzucanie niedopałków do koszów na śmieci, o prowadzenie prac z urządzeniami i materiałami łatwopalnymi bez należytego zabezpieczenia i w miejscach do tego celu nie przeznaczonych, o prowadzenia prac remontowo budowlanych i spawalniczych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo, o podpalenia umyślne lub zaprószenia przypadkowe. Niewłaściwego magazynowania i stosowania cieczy palnych i substancji chemicznych, zmywanie podłóg, czyszczenie odzieży, oraz ich rozlewania i przelewania w miejscach do tego nieprzystosowanych itp. brak odp. wentylacji, nasiąkliwe podłoże, instalacja elektryczna w wykonaniu normalnym z możliwością iskrzenia itp. Przechowywanie ciał stałych palnych w nadmiernej ilości w miejscach do tego celu nieprzystosowanych itp. sąsiedztwie materiałów posiadających skłonność do samonagrzewania się, przechowywanie materiałów palnych w zbyt bliskiej odległości od źródeł ciepła (powierzchni mogących nagrzewać się powyżej 100 o C), instalacji odgromowej itp. 3. Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów w budynkach Do najczęstszych przyczyn rozprzestrzeniania się pożaru w budynkach zalicza się : o niewłaściwe składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach nie przystosowanych do tego celu, korytarzach, klatkach schodowych, bezpośrednio przy urządzeniach elektromechanicznych, gazowych, składowanie razem materiałów różnych pod względem rodzajowym np. cieczy łatwopalnych, ropopochodnych, papieru, innych chemicznych itp. o stosowanie do wystroju i obudowy wnętrz elementów i materiałów łatwopalnych, o brak lub niewłaściwy dobór gaśnic i innego sprzętu gaśniczego (np. hydrantów) potrzebnego do likwidacji pożaru w zarodku lub jego zły stan, o późne zauważenie pożaru i zwłoka w alarmowaniu, o nieumiejętne postępowanie pracowników w pierwszej fazie pożaru (brak praktycznych umiejętności w posługiwaniu się gaśnicami, hydrantami itp., o brak odpowiedniej i sprawnej łączności ze Strażą Pożarną, o zastawienie dróg oraz wyjść ewakuacyjnych, o zatarasowanie bramy wjazdowej na teren ZGC i dróg dojazdowych do obiektów, 18

19 o brak porządku w pomieszczeniach; o brak zdecydowania i lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy podejmowaniu działań, o brak wyobraźni i przecenianie swoich umiejętności, nie zawsze popartych praktycznym doświadczeniem. V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI 1. Wymagania instalacyjne, dot. stosowania, przeglądów i konserwacji Wszystkie instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności poddać je okresowym przeglądom i konserwacji /art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( j.t.: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.): 1) Okresowej kontroli, co najmniej 1 raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności: a) elementów budynku, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, b) instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 2) Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 3) Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych lub gazowych, określone w przepisach szczególnych. 4) Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Z przewodów wentylacyjnych należy usuwać zanieczyszczenia co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych ( 34 ust. 1-3 rozp. [2], 5) Palne elementy konstrukcji i wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których przechodzą przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia, 6) Budynek zasilany z sieci gazowej powinien mieć zainstalowany na przyłączu kurek gazowy główny, umożliwiający odcięcie gazu do instalacji gazowej. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce/pomieszczeniu przy ścianie / wnęce ściennej lub w odległości nie przekraczającej 5 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych - spełnione. 7) Zarządzający obiektem (art. 63. Prawa Budowlanego) jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, (art P.B.) dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, decyzje dotyczące obiektu, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem i opracowania projektowe oraz dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. Dla budynków należy prowadzić książki obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Protokoły z kontroli obiektów, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. 19

20 8) Obiekt o kubaturze przekraczającej 1000m 3 wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (może być 1 lub kilka ale wówczas przy wyłącznikach informacja jaką część obiektu odłącza). Wyłącznik ten powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku lub głównego przyłącza sieciowego i odpowiednio oznakowany, zgodnie z PN N :1997, 9) Przepisy nie wymagają zastosowania w przedmiotowym obiekcie stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, jak również wykonania instalacji sygnalizacyjno-alarmowej podłączonej z PSP, 2. Warunki w zakresie ewakuacji, utrzymania i oznakowania dróg ewakuacyjnych Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w budynku powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na: zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych; zachowaniu dopuszczalnej długości i szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych; zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, W godzinach pracy zawsze winna istnieć możliwość natychmiastowego otwarcia wszystkich wyjść ewakuacyjnych gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. Powinny być oznakowane znakiem wyjście ewakuacyjne i zapewniony do nich ciągły dostęp. Sposób zamknięcia pozwalający na ich natychmiastowe otwarcie w razie potrzeby leży w gestii zarządzającego obiektem. Na drogach ewakuacyjnych nie wolno ustawiać żadnych przedmiotów mogących utrudnić bezpieczne przejście oraz ich zawężać przez ustawianie przeszkód ani też stosować żadnych materiałów łatwo zapalnych minimalna szerokość 1,4m. (korytarze, wyjścia ewakuacyjne oraz przejścia ewakuacyjne w budynku Nie stosuje się pomieszczeń w których jednocześnie może przebywać więcej niż 50 osób. Szerokość wyjść należy dostosować do rzeczywistej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu, przyjmując 0,6m szerokości wyjścia na 100 osób lecz pojedyncze drzwi nie mniej niż 0,9 m w świetle. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych /korytarze/ nie może być mniejsza niż 1,4m i oblicza się przyjmując 0,6m na 100 osób mogących przebywać na danej kondygnacji budynku. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2m, natomiast wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia 2m. Minimalna szerokość schodów w budynkach powinna wynosić co najmniej 1,2m, spocznika 1,5m i być wykonane w odporności ogniowej co najmniej 60min. Elementy klatek schodowych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Długość przejścia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną wynosi 40m nie ma takich pomieszczeń. Znaki ewakuacyjne mocować przyjmując zasadę: znaki wskazujące kierunki przejść i dróg ewakuacyjnych mocować na wysokości ok.1,5m znak wyjście ewakuacyjne mocować nad drzwiami, a przy klamce znak kierunku otwierania się drzwi; liczba znaków tak dobrana, że stojąc przy jednym znaku w polu widzenia był znak drugi (następny w celu zachowania ciągłości wskazywania kierunku do wyjścia ewakuacyjnego), znaki podświetlane mogą być mocowane na większej wysokości, co jest zależne od wysokości pomieszczenia lub korytarza. Wszystkie wyjścia, przejścia, drogi ewakuacyjne oznakować zgodnie z PN 92/N-01256/02) oraz zasadami zawartymi w PN-N : Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczenia znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i na drogach pożarowych. 20

21 W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych ( 308 rozp. [4], należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8m i wysokości co najmniej 1,9m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8x0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w 101 rozp. [4]. Wejście na dach budynku wielofunkcyjnego realizowane jest po zewnętrznej drabinie przymocowanej do ściany zewnętrzne budynku, w budynku kotłowni ze schodów wewnętrznych zlokalizowanych w tzw. części wieżowej. 3. Warunki w zakresie wystroju wnętrz Wystrój wnętrz powinien uwzględniać bezpieczeństwo związane z ewakuacją, gdyż w przypadku pożaru będzie decydował o szybkości rozprzestrzeniania się ognia oraz o możliwościach opuszczenia budynku przez przebywające w nim osoby. Podstawową zasadą jest ograniczenie do minimum ilości palnych materiałów w obrębie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych a przede wszystkim: na drogach komunikacji ogólnej, klatkach schodowych i korytarzach służących celom ewakuacji stosowanie wykładzin i innych materiałów łatwo zapalnych jest zabronione, zabrania się stosowania łatwo zapalnych wykładzin podłogowych w pomieszczeniach, w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób oraz pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. okładziny ścian oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie opadających pod wpływem ognia - /korytarze, pomieszczenia biurowe/, inne stałe elementy wyposażenia oraz wystroju wnętrz powinny być wykonane co najmniej z materiałów trudnopalnych, zabrania się prowadzenia przez pomieszczenia jak np. biura, szatnie, sale konferencyjne itp. przewodów wentylacyjnych wykonanych z materiałów palnych. 4. Wymagania wyposażenia obiektu wielofunkcyjnego i kotłowni w znaki i instrukcje instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych, instrukcję przeciwpożarową ogólną umieszczone w widocznych miejscach np. w pobliżu wyjść z budynków, i na piętrze przy pom. dyspozytora kotłowni i w części ZL III. instrukcję prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, według dalszego rozdziału niniejszej instrukcji, w przypadku wykonywania takich prac, oznakowania dróg, wyjść i kierunków ewakuacji wg PN 92/N-01256/02 oraz zasadami zawartymi w PN-N : Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczenia znaków 21

22 bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i na drogach pożarowych., itp. w gaśnice stosownie do zaleceń określonych w niniejszej instrukcji, oraz oznakowania miejsc usytuowania gaśnic i innych pkt. ppoż. wg PN 92/N-01256/01 oznakowanie przeciwpożarowego (głównego) wyłącznika prądu wg PN N 01256:1997, głównego zaworu wody oraz pomieszczeń znaki uzupełniające różnei m.in. :,,,,,,,,,,itp. łączność telefoniczną służącą celom alarmowania, znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz znaki bezpieczeństwa ochrona i higiena pracy wg PN-93/N-01256/03. VI. GAŚNICE wymagania, rozmieszczenie, konserwacja Gaśnice przeznaczone są do gaszenia pożaru w początkowej jego fazie przez osoby, które jako pierwsze go zauważyły gdy jest jeszcze w zarodku i istnieje największa szansa opanowania go własnymi środkami głównie są to pracownicy, którzy mają obowiązek podejmowania działań ratowniczo gaśniczych, znajomość i obsługa gaśnic, hydrantów oraz zasad organizacji akcji i alarmowania wewnętrznego i zewnętrznych służb ratowniczych. 1. Wymagania związane z wyposażeniem i rozmieszczeniem gaśnic zgodnie z 32 rozporządzenia MSWiA [2] jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego nie mniejszej niż 2kg (lub 3dm 3 ) winna przypadać na każde 100m 2 powierzchni strefy kategorii ZL III i na każde 300m 2 powierzchni w budynku i strefach zaliczonych do PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500MJ/m 2 ; obiekty wyposażyć wyłącznie w gaśnice, które spełniają wymagania PN-EN; gaśnice umieszczać w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach do budynków, w korytarzach w rejonie klatek schodowych, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń itp. z zapewnieniem warunków i odległości dojść do gaśnic podanych poniżej, miejsca ustawienia oznaczyć tablicami informacyjnymi wg. PN 92/N 01256/01; umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki, miejsca silnie nasłonecznione itp.); powinien być do nich zapewniony dostęp co najmniej 1m, odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m. Gaśnice i inne urządzenia oraz instalacje przeciwpożarowe powinny być poddawane badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Czynności konserwacyjne powinny być prowadzone nie rzadziej niż 1 raz na rok, a ich zakres powinien być zgodny z instrukcją obsługi ustaloną przez producenta - 3 rozporządzenia MSWiA [2]. Każda gaśnica powinna posiadać nalepkę normową w języku polskim z informacją o zastosowanym środku gaśniczym, producencie /konserwatorze/, numerze certyfikatu zgodności, według którego została wyprodukowana, roku produkcji, sposobie użycia, okresie gwarancji oraz terminie następnego badania. Osoba wykonująca przegląd i konserwację gaśnic winna posiadać stosowne kwalifikacje i umiejętności (wskazane jest posiadanie świadectwa autoryzacji) na dokonywanie takich czynności. 22

23 Dobór typu gaśnicy (środka gaśniczego) powinien uwzględniać rodzaje występujących materiałów palnych w budynkach m.in. : a) do gaszenia pożarów grypy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np.: drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe, pianowe lub proszkowe, b) do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących się np.: benzyn, alkoholi, olejów, tłuszczów, lakierów) stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe, c) do gaszenia pożarów grupy C ( gazów palnych np.: propanu, acetylenu, gazu ziemnego) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe, d) do gaszenia pożarów grupy D (metali lekkich np.: magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone, e) do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych (grupa F) stosować gaśnice proszkowe, śniegowe lub inne na nalepce których znajduje się litera F, f) do gaszenia pożarów poszczególnych grup pod napięciem i urządzeń elektrycznych pod napięciem używać gaśnice śniegowe lub proszkowe z umieszczonym na nalepce napisem Ostrożnie przy gaszeniu urządzeń elektrycznych tylko do 1000V, zachować odstęp minimum 1 metr W budynku zastosowano gaśnice proszkowe GP-4 i 6, (4 i 6kg proszku) oraz gaśnice śniegowe GS-5x (5kg skroplonego dwutlenku węgla CO 2 ). Oznaczenia : GP-4, 6z/x - gaśnica proszkowa z 4, 6kg środka gaśniczego, oznaczenia z z dodatkowym zbiornikiem gazu wyrzucającego, x pod stałym ciśnieniem. GS-5x - gaśnica śniegowa pod stałym ciśnieniem z 5kg środka gaśniczego. Minimalne wymagane ilość środków gaśniczych znajdujących się w gaśnicach dla budynków oraz ich rozmieszczenie: 1) Budynek kotłowni (pow. ~ 1700m 2 ) co najmniej 30kg, Ilość ta wynika ze specyfiki lokalizacji poszczególnych kondygnacji i podestów technologicznych oraz stosowanych urządzeń technicznych. 2) Budynek wielofunkcyjny (pow. ~ 1520m 2 ) : parter (~800m 2 ) - co najmniej 12kg, piętro (~800m 2 ) co najmniej 16kg. 3) Budynek garażowy (pow. ~ 200m 2 ) co najmniej 10kg; 4) Zbiornik LPG co najmniej 12kg 2 gaśnice proszkowe GP-6x zlokalizowane za ścianą ogniową przy parowniku. Szczegółowe rozmieszczenie, rodzaj i wielkość ujęto w protokole z przeglądu i konserwacji gaśnic z 2012r. Uwaga! - podane ilości środków gaśniczych są wielkościami minimalnymi wymaganymi przepisami. Zarządzający budynkami w celu lepszej ochrony może zastosować dodatkowe gaśnice zawierające środki gaśnicze dobrane do konkretnych materiałów, urządzeń i pomieszczeń co spowoduje skuteczniejsze ugaszenie pożaru w zarodku i pozwoli zmniejszyć możliwość wystąpienia dodatkowych strat na skutek użycia gaśnic. 2. Zasady użycia gaśnic, uwagi eksploatacyjne Każdy pracownik powinien wiedzieć jak należy uruchomić gaśnicę, jakie materiały można nią gasić, czego nie wolno gasić, jakie stwarza zagrożenie dla człowieka i czy wolno gasić urządzenia elektryczne i materiały pod napięciem. Gaśnice proszkowe GP-(4, 6, 12) z/x (grupy pożarów A,B,C i urządzenia pod napięciem) Gaśnice przenośne i przewoźne cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków, opierająca się przede wszystkim na ich działaniu inhibitującym (przerywającym) proces palenia, będącym reakcją fizyko-chemiczną (gaszą głównie płomień natomiast nie schładzają ogniska pożaru co oznacza, że ugaszenie płomienia nie zawsze jest ostatecznym ugaszeniem pożaru, z uwagi na panującą wysoką temperaturę-żar-,który może ponownie rozniecić ogień). Proszki grupy ABC przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów stałych, cieczy i gazów palnych oraz urządzeń 23

24 elektrycznych pod napięciem do 1000V z odległości nie bliżej niż 1m. Gaśnice proszkowe stosuje się przede wszystkim tam, gdzie występuje spalanie płomieniowe i zachodzi obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń elektrycznych pod napięciem, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany mogą ulec zniszczeniu. Sposób użycia gaśnicy proszkowej: - jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak. Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądownicą przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla). Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru potrząsnąć mocno gaśnicą lub uderzyć dnem o podłoże, wyciągnąć zawleczkę blokującą, energicznie nacisnąć dźwignię lub w gaśnicach GP-6z wbić zbijak a następnie skierować strumień na ognisko pożaru. Działanie gaśnicy proszkowej można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądownicy. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej. Rzut środka gaśniczego na odległość ok. 3m. Gaśnice śniegowe GS-5x (grupy pożarów A,B,C oraz urządzeń pod napięciem) Gaśnice śniegowe przeznaczone są do gaszenia w zarodku pożarów cieczy palnych, gazów (np. metan, propan,) oraz pożarów instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Działanie gaśnicze dwutlenku węgla polega na zmniejszeniu /rozrzedzeniu/ stężenia tlenu w mieszaninie palnej /płomieniu/ i silnym oziębieniu/schłodzeniu palących się materiałów. Dwutlenek węgla praktycznie nie powoduje dodatkowych strat związanych z użyciem środka gaśniczego, co czyni go bardzo przydatnym do gaszenia cennych materiałów i urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Uwaga : dwutlenek węgla w gaśnicy jest w postaci ciekłej, a uwalniany zamienia się w postać gazową osiągając temperaturę ok. 78 ºC. Zabrania się kierowanie strumienia na głowę człowieka, a gaszenie palącej się na człowieku odzieży wymaga zachowania szczególnej ostrożności bo może to spowodować silne odmrożenie tzw. poparzenie zimnem. Sposób użycia: - zbiornik gaśnicy zaopatrzony jest w zawór szybko otwieralny i wąż zakończony dyszą wylotową. Wewnątrz gaśnicy znajduje się skroplony dwutlenek węgla, który po uruchomieniu gaśnicy pod własnym ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz oziębiając się do temperatury ok. 78 ºC. Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru wyciągnąć zawleczkę blokującą i energicznie nacisnąć dźwignię, a następnie skierować strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru. Aby gaszenie było skuteczne należy wylot dyszy zbliżyć na odległość ok. 1m od źródła pożaru. Użytej gaśnicy towarzyszy głośne syczenie co jest normalne jak przy rozprężających się gazach..działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać zamykając zawór. Należy pamiętać, że : o w czasie działania gaśnicy należy ją trzymać tylko za specjalne uchwyty, o nie kierować środka gaśniczego na głowę człowieka, a użycie do gaszenia palącej się na człowieku odzieży wymaga szczególnej ostrożności, o ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej, o sprawdzić czy przewód z tubą wylotową jest dokręcony do głowicy i sprawny. Podstawowy sposób użycia poszczególnych gaśnic przedstawiany jest także w sposób graficzny na etykietach naklejonych na gaśnicach 24

25 Zasady gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego Gasić ogień w kierunku wiatru (z wiatrem) Palące się powierzchnie gasić rozpoczynając od brzegu! Pożary substancji kapiących i płynących gasić strumieniem skierowanym od góry do dołu! Pożary ścian gasić strumieniem skierowanym od dołu do góry! Stosować wystarczającą liczbę gaśnic - nigdy jedną po drugiej Zwracać uwagę na możliwość ponownego rozpalenia się ognia Nigdy nie wieszać gaśnic po użyciu na stałe miejsce. Najpierw zlecić ponowne napełnienie! Przykładowe oznaczenie gaśnicy Pole opisowe 1 GAŚNICA 12 kg Proszek A B C 34 A 144 B C F Pole opisowe 2 1 Otworzyć całkowicie zawór 2 Uruchomić zawór pistoletowy Pole Piktogramy dla grup pożarowych opisowe 3 Grupa A - pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego z występowaniem zjawiska żarzenia i płomieni Grupa B - pożary cieczy palnych lub materiałów topiących się Grupa C - pożary gazów Grupa D - pożary metali Grupa F tłuszczów i olejów szczególnie w urządzeniach kuchennych OSTROŻNIE PRZY GASZENIU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH TYLKO DO 1000 V: ZACHOWAĆ ODSTĘP MINIMUM 1 m Po każdym uruchomieniu gaśnicę ponownie napełnić! Sprawdzać gotowość gaśnicy do użycia nie rzadziej niż co 2 lata. Stosować wyłącznie środki gaśnicze, czynniki napędowe i części zamienne zgodne z zatwierdzonym wzorem. Środek gaśniczy: 12 kg ABC Czynnik napędowy: 280 g C02 Nr certyfikatu: EN 3 Zakres temperatur działania: od -20 C do +60 C Odpowiedzialny: Pole opisowe 4 Pole opisowe 5 Typ: G12R 25

26 Gaśnice proszkowe. Agregaty proszowe ZALETY ZASTOSOWANIE nietoksyczność, neutralność duża zdolność likwidacji płomienia, i tworzenie warstwy izolacyjnej przed ogniem możliwość bezpiecznego gaszenia urządzeń elektrycznych do 1000V bardzo dobrze gasi pożary cieczy i gazów palnych oraz umiarkowanie dobrze pożary ciał stałych grupy A odporność na wstrząsy proszki fosforanowe gaszą pożary grupy A, B, C proszki węglanowe gaszą pożary grupy B, C pożary grup D (proszek D) PRZECIWSKAZANIA nie powinno się gasić: części ruchomych maszyn komputerów i sprzętu elektronicznego URUCHOMIENIE potrzasnąć i wyciągnąć zawleczkę zabezpieczajacą nacisnąć dźwignię skierować strumień na ognisko pożaru wylot strumienia proszku można dowolnie regulować zaworem Gaśniceśniegowe i płynowe do urządzeń elektrycznych i elektronicznych ZALETY środek gaśniczy wypływa pod własnym ciśnieniem działa tłumiąco, wypychając tlen gazem obojętnym działa chłodząco, temperatura CO 2 : -78 C nie pozostawia śladów po użyciu stosuje się do gaszenia urządzeń pod napięciem ZASTOSOWANIE pożary grupy B i C urządzenia i instalacje o napięciu do 1000V PRZECIWSKAZANIA Nie wolno gasić: pożarów siarki, węgla, metali lekkich, materiałów, obok których są związki cyjanków palących się ludzi, szczególnie nie kierować na głowę i oczy silnie rozgrzanych elementów konstrukcji i urządzeń Gaśnica płynowa CUG-2x (czyste urządzenie gaśnicze) do urządzeń elektronicznych URUCHOMIENIE wyciągnąć zawleczkę nacisnąć dźwignię uwalniającą CO 2 wydajność kontrolować zaworem 26

27 VII. URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE wymagania, przeglądy i konserwacje Jako wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej mogą być: wprowadzone do obrotu po wystawieniu przez producenta dokumentu dopuszczającego /krajowej/ deklaracji zgodności po ocenie zgodności tego wyrobu ze zharmonizowaną normą (hen), specyfikacją techniczną, tj. aprobatą techniczną lub (PN EN, wyrobu wg jednego z systemów oceny zgodności: europejskiego CE i krajowego B (wg nowych zasad). służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania, w formie świadectwa dopuszczenia wydanego przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) - wg szczególnych zasad rozporządzenie [5]. 1. Terminy obowiązkowych przeglądów i konserwacji urządzeń ppoż. i gaśnic: o urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie ( 2, ust. 1 pkt. 9 rozp.[2] ), powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania, ( 3 rozp. [2] ); o urządzenia przeciwpożarowe takie jak np.: przeciwpożarowy/e wyłącznik/i prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, instalacja oddymiania i sygnalizacji pożaru, hydranty, i inne oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi; o przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne w/w urządzeń przeciwpożarowych powinny być zatem przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Jak wynika z powyżej cyt. przepisu, wiążącym co do częstości wykonywania przeglądów i jego zakresu jest dokumentacja producenta lub dostawcy/wykonawcy urządzenia przeciwpożarowego. Po zainstalowaniu urządzeń przeciwpożarowych lub po zakupie ich dostawca/wykonawca ma obowiązek przekazać zarządzającemu obiektem komplet dokumentów w języku polskim dotyczących urządzeń w zakresie : dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, sposobu konserwacji i terminów przeglądów, instrukcje obsługi oraz wskazanie uprawnionego podmiotu serwisowego i inne w zależności od specyfiki oraz np. przeprowadzić szkolenie z obsługi i bieżących przeglądów, udzielić rad praktycznych itp. 2. Zakres przeglądów oraz podstawowe elementy eksploatacji urządzeń ppoż. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU Wymagania - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ( 183. rozporządzenia [4] ) odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (np. pompy pożarowe, centralnie zasilanie oświetlenia awaryjnego itp.), należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m 3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. W przypadku zastosowania rozwiązania, że wyłączenie prądu wyłącznikiem głównym (ppoż.) powoduje samoczynne uruchomienie agregatu prądotwórczego musi być wyraźnie umieszczona informacja, że należy również odłączyć zasilanie z tego agregatu. Próby praktycznego zadziałania wyłącznika prądu należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku w obecności uprawnionego elektryka oraz zapoznać personel/użytkowników z jego lokalizacją i działaniem 27

28 szczególnie pod kątem czy nagłe odłączenie zasilanie nie spowoduje dodatkowego zagrożenia dla ludzi lub niepotrzebne straty materialne. PRZEGLĄDY I KONSERWACJE HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH Instalacja hydrantów wewnętrznych powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym wymagania przepisów i PN i jako urządzenie przeciwpożarowe, powinien być uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla tych urządzeń prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Regularne przeglądy i konserwacje wszystkich hydrantów wewnętrznych powinna prowadzić osoba kompetentna (posiadająca odp. sprzęt, wiedzę i przeszkolenie do wykonania konserwacji), na polecenie osoby odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa w obiekcie w odstępach czasu zależnych od warunków otoczenia i zagrożenia pożarowego, w celu upewnienia się, że każdy hydrant: jest właściwy, posiada odpowiednie i kompletne wyposażenie, nie jest zastawiony, jest widoczny i ma czytelne oznakowanie i instrukcję, nie ma widocznych uszkodzeń, oznak korozji ani wycieków. Przeglądy i konserwacje hydrantów powinny być prowadzone nie rzadziej niż 1 raz w roku. Natomiast, nie rzadziej niż raz na 5 lat powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa) węże hydrantowe, zgodnie z EN i EN Prowadzenie przeglądu i konserwacji - wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i sprawdzony według następujących punktów, czy: urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone a elementy nie są skorodowane lub przeciekające; instrukcje obsługi są czyste i czytelne, a miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane; mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane; wypływ wody jest równomierny i dostateczny (określenie wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego winno być wskazane przy użyciu atestowanego urządzenia pomiarowego); wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze; zaciski, lub taśmowanie, węża jest prawidłowe i szczelne; praca zaworu odcinającego czy jest prawidłowa, czy łatwo się otwiera i czy jest szczelny; stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić na to czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia; jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają; prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać; w przypadku zastosowania zwijadeł czy działa łatwo i prawidłowo; pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany "USZKODZONY" i osoba kontrolująca powinna powiadomić o tym właściciela/użytkownika obiektu. Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty wewnętrzne powinny być oznakowane napisem SPRAWNY" z podaniem daty sprawdzenia i daty następnej kontroli. Protokoły z przeglądów, prób ciśnienia i sprawności węża powinien zawierać m.in. : datę (miesiąc i rok) przeglądu i testów oraz ich wynik, wykaz i datę zainstalowania części zamiennych, dodatkowe testy do wykonania, jeżeli są wymagane, datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów, wykaz wszystkich hydrantów wewnętrznych z określeniem rodzaj i typu węża oraz prądownicy. PRZEGLĄDY I KONSERWACJE HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej ( 10 ust. 13) rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr124, poz z 2009r.) [3] Przeglądy konserwacja hydrantu oraz pomiary powinny obejmować m. in. : sprawdzenie kompletności wyposażenia, oznakowanie miejsca lokalizacji, zachowanie dostępu do hydrantu, sprawność działania zasuw i zaworów, 28

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PZ PP. Tarnowskie Góry r.

PZ PP. Tarnowskie Góry r. 31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy Przeglądy Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej (Okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat)

PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) Uwagi: kontrolę należy wykonywać w porze wiosennej, w razie stosowania protokółu do kontroli

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Lista kontrolna pożarowego obiektu. Lista kontrolna przeznaczona dla właścicieli, zarządców, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów.

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Dla budynku, w którym występuję kondygnacja nadziemna oraz piwnica, będąca w całości kondygnacją podziemną,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH TADEUSZ MAŁEK 31-534 Kraków, ul. Masarska 3/3 tel/fax. 012 429 58 45 NIP 676 112 03 47 REGON 350 125 302 e-mail: zupmm@wp.pl Obiekt; ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A Gdynia, ul. Hryniewickiego 10

DALMOR S.A Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 15 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO NUMER 47

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA WYMIENNIKOWNIA

CENTRALNA WYMIENNIKOWNIA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKT: CENTRALNA WYMIENNIKOWNIA (tzw. Stara Kotłownia) LOKALIZACJA: ul. Medyków 2 40-752 Katowice UŻYTKOWNIK/WŁAŚCICIEL: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ 33/2014/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo