2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. ZAKRES OPRACOWANIA."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego technologii kotłowni wodnej w budynku warsztatowym nr 1 przy Zespole Szkół Nr 6 na dz. 138 przy ulicy Szkolnej 2 w Lubyczy Królewskiej. 1. CEL OPRACOWANIA. Celem projektu jest opracowanie sposobu zaopatrzenia w ciepło instalacji c.o. w budynku warsztatowym nr 1 i w stacji diagnostycznej przyległej do budynku nr 1 przy Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej, w związku z planowanym przez Inwestora zastosowaniem gazu ziemnego do ogrzewania budynków. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. Opracowanie zakresem obejmuje technologię kotłowni wodnej c.o. i c.t., opalanej gazem ziemnym E, wraz z wytycznymi dla branży budowlanej i elektrycznej. Zasilanie palnika kotła gazem przedstawiono w odrębnej części projektu pod nazwą Wewnętrzna instalacja gazowa. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie inwestora - umowa na wykonanie prac projektowych - uzgodnienia z Inwestorem (notatka służbowa) - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynku (rozp. M.I. Z z późn. Zmianami) - projekty archiwalne branży architektonicznej budynku warsztatowego nr 1, nr 2 i stacji diagnostycznej - obowiązujące normy - karty katalogowe i wytyczne projektowe przewidzianych do montażu urządzeń - inwentaryzacja własna - literatura techniczna - opinie rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej - projekt przebudowy wewnętrznych instalacji ogrzewczych w budynkach nr 1 i stacji diagnostycznej. 4. STAN ISTNIEJĄCY. Budynki zaplecza technicznego na działce nr 138 przy Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej stanowią między innymi następujące budynki: - stacja diagnostyczna - budynek warsztatowy nr 1 - budynek warsztatowy nr 2. Budynek nr 2 został przez Inwestora wydzierżawiony prywatnym przedsiębiorcom, którzy we własnym zakresie zaopatrzą budynek w ciepło. Budynek nr 1 i stacja diagnostyczna (zlokalizowana pomiędzy budynkiem 1 i 2 a przyległa do tych budynków) są eksploatowane przez Inwestora. W związku z wyłączeniem z ruchu istniejącej kotłowni na paliwo stałe, zachodzi konieczność wybudowania kotłowni grzewczej opalanej dostarczającej ciepło do budynku warsztatowego nr 1 i stacji diagnostycznej. Dla ograniczenia kosztów eksploatacyjnych (koszty obsługi) Inwestor podjął decyzję o budowie bezobsługowej kotłowni opalanej gazem ziemnym. Budynek stacji diagnostycznej i budynek warsztatowy nr 1 są obiektami 1- kondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi. Wyposażone są w instalacje grzejnikowe centralnego ogrzewania wodnego. Stan instalacji jest zły, rury stalowe nie są izolowane, grzejniki to rury Faviera stalowe, ożebrowane i grzejniki produkcji dawnego POM Lubycza Królewska, brak jest armatury regulacyjnej na grzejnikach. Budynki wg oświadczenia użytkowników są niedogrzewane.

2 5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Lokalizacja kotłowni. Lokalizując kotłownię brano pod uwagę to, aby pomieszczenie kotłów spełniało wymagania Rozp. M.I. z r. a także z uwagi na planowane zasilenie palników kotłów gazem ziemnym spełniało wymagania normy PN-B :1999. Ponadto, zwrócono uwagę także na możliwość rozbudowy kotłowni w perspektywie, jeżeli taka konieczność wystąpi (budynek warsztatowy nr 2 w najbliższym sezonie grzewczym będzie przecież ogrzewany z innych źródeł ciepła). Pomieszczenia w budynku, które Inwestor do wyboru - przeznaczył na kotłownię to dawna spawalnia, dawny warsztat elektryczny i dawna akumulatorownia. Przy wyborze pomieszczenia założono, że źródłem ciepła dla budynku nie będzie kocioł typu wiszącego ze względu na planowane zastosowanie nagrzewnic wentylacyjnych. Kotłownia zlokalizowana będzie w pomieszczeniu dawnego warsztatu elektrycznego, zlokalizowanego w północnej części budynku. O wyborze zdecydowało to, że - w pomieszczeniu dawnej spawalni znajduje się rozdzielnia główna elektryczna dla budynku warsztatowego w pomieszczeniu kotłowni mogą występować tylko instalacje elektryczne dot. kotłowni - pomieszczenie akumulatorowni nie spełnia wymagań Polskiej Normy odnośnie odległości kotła od ścian pomieszczenia. Pomieszczenie projektowanej kotłowni spełnia wymagania w zakresie obciążenia cieplnego jednostki kubatury (gdyby zainstalowano kocioł z otwartą komorą spalania) oraz wysokości i doświetlenia światłem naturalnym. Dla spełnienia wszystkich wymagań stawianych pomieszczeniom kotłowni w ramach realizacji niniejszej inwestycji konieczne będzie wykonanie robót adaptacyjnych, określonych niniejszym projektem. Z uwagi na inną lokalizację kotłowni niż dotychczasowe wprowadzenie przyłącza c.o. do budynku oraz na zły stan instalacji, projektuje się demontaż całej instalacji c.o. w budynku. Zewnętrzną instalację c.o. zasilającą budynek należy odciąć (odłączyć trwale) od zasilania z kotłowni, przez odcięcie wyjścia na sieć z budynku istniejącej kotłowni Zapotrzebowanie ciepła dla budynków. W oparciu o dokumentację archiwalną budynków objętych opracowaniem, zgodnie z normą PN-EN12831 : 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego dokonano obliczenia zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń budynków. Obliczenia wykonano dla następujących przypadków: - obliczenia bez ogrzewania powietrza wentylacyjnego (dla oszacowania zmniejszenia zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynku po dociepleniu ścian zewnętrznych) - obliczenia z ogrzaniem powietrza wentylacyjnego za wyjątkiem pomieszczenia nr 8 (hala napraw) stan istniejący - obliczenia z ogrzaniem powietrza wentylacyjnego i ciepłem na cele wentylacji pomieszczenia hala napraw nr 8 - stan docelowy. W obliczeniach uwzględniono charakter obiektu przez zastosowanie dobowych i weekendowych osłabień intensywności ogrzewania budynku. Przyjęto osłabienie o 3 o C oraz czas 4 godzin na przywrócenia instalacji do pracy w trybie dziennym. Starty ciepła przez przegrody budynku wynoszą 53654W. Całkowita projektowa strata ciepła budynku dla stanu istniejącego wynosi 93658W, dodatek (nadwyżka) mocy cieplnej z tytułu osłabień intensywności ogrzewania budynku wynosi 10016W.

3 Całkowita projektowa strata ciepła budynku dla stanu docelowego wynosi W, przy dodatku (nadwyżce) mocy cieplnej z tytułu osłabień intensywności ogrzewania budynku 10016W i ten przypadek przyjęto do doboru urządzeń kotłowni Przyjęcie schematu technologicznego. Przyjęto następujący schemat technologiczny wg Wytycznych projektowych producenta kotła: instalacja z jednym kotłem grzewczym kondensacyjnym VITOCROSSAL 200, z wieloma obiegami grzewczymi Źródło ciepła : Dobrano 1 kocioł wodny, kondensacyjny typu VITOCROSSALL 200 o mocy znamionowej kw dla parametrów 50/30 o C i kw dla parametrów 80/60 o C, lub kocioł równoważny, o poniższej charakterystyce : - praca pogodowa z płynnie obniżoną temperaturą wody kotłowej - konstrukcja stal nierdzewna - sprawność znormalizowana - do 108% przy parametrach 40/30 o C i do 106% przy parametrach 75/60 o C. - minimalny przepływ wody przez kocioł - bez wymogu minimalnego przepływu wody grzewczej - palnik modulowany promiennikowy MATRIX - typ palnika VMA III-2 - napięcie dla palnika 230 V/50Hz - pobór mocy przez palnik 140/40W - ciśnienie min. na przyłączu gazu 20 mbar - dopuszczalne nadciśnienie - 4 bar - dostępne ciśnienie tłoczenia 70 Pa - wymiary korpusu : - dł mm, - szer. 660 mm, - wysokość z króćcami 1178 mm (z palnikiem) - wymiary całkowite : - dł. całkowita 1766 mm (z palnikiem) - szer. całkowita 816 mm - wys. całkowita 1351 mm - masa korpusu kg - masa całkowita ka - pojemność wodna l - średnica przyłącza - 50 mm zasilanie i powrót, przyłącze zaworu bezp. 1 ¼, przyłącze spustu 1, odpływ kondensatu 20 mm - temperatura spalin (temperatura wody na powrocie + 60 o C) +75 o C - masowe natężenie przepływu spalin - przy mocy znamionowej 166 kg/h przy obc. częściowym 55 kg/h - króciec spalin mm, króciec przyłącza powietrza do spalania 155 mm - strata dyżurna - 0,6% - wysokość osi króćca spalin mm - charakterystyka hydrauliczna kotła : p = 30 mbar przy 10 m 3 /h p = 7 mbar przy 5 m 3 /h - min. temperatura wody w kotle bez wymagań - maksymalna temperatura wody w kotle (STB) o C - regulator kotłowy - VITOTRONIC 300 typ GW2B do regulacji pogodowej 2 obiegów grzewczych z mieszaczem i jednego obiegu bez mieszacza, z możliwością rozbudowy o dalsze regulatory przy użyciu szyny komunikacji LON, z programem dziennym i tygodniowym, odrębnymi dla każdego obiegu grzewczego, z funkcją podgrzewu c.w.u. i funkcją antybakteryjnego wygrzewania instalacji (moduł komunikacyjny LON jako dodatkowe wyposażenie).

4 Wymagania dla regulatora zgodnie z cz. elektryczną. Kocioł należy ustawić w pomieszczeniu kotłowni, zgodnie z częścią rysunkową projektu, zachowując opisane odległości kotła od przegród i od innych urządzeń kotłowni. Kocioł należy zamontować na dźwiękochłonnych podstawach i na fundamentach betonowych, wyniesionych nad posadzkę 10 cm. Krawędzie fundamentów należy wzmocnić stalowym kątownikiem Regulacja obiegów grzewczych W chwili obecnej projektuje się wyodrębnienie 2 obiegów grzewczych : obiegu c.o. z mieszaczem dla instalacji grzejnikowej ogrzewania budynku nr 1 i stacji diagnostycznej obiegu c.o. bez mieszacza dla instalacji aparatów grzewczo-wentylacyjnych ogrzewania hali napraw budynku nr 1 i stacji obsługi. Na obecnym etapie nie projektuje się wytwarzania ciepłej wody użytkowej z tematycznego kotła w perspektywie wybudowanie takiej instalacji jest zgodne z możliwościami regulatora kotłowego. Temperatura wody grzewczej zasilającej obiegi c.o. gimnastycznej) regulowana będzie w funkcji temperatury zewnętrznej. Obieg nagrzewnic zasilany będzie bezpośrednio wodą kotłową, obieg c.o. grzejnikowego zasilany będzie wodą o temperaturze regulowanej układem mieszającym z zaworem 3-drogowym. Starowanie temperaturą wody kotłowej i wody dla obiegu grzejnikowego odbywać się będzie regulatorem kotłowym. Maksymalna trwała temperatura wody kotłowej ustawiona winna być na + 75 o C (nastawa regulatora temperatury TR), dopuszczalna temperatura wody kotłowej (STB) winna wynosić o C (są to funkcje regulatora kotłowego VITOTRONIC 300). Okresy ogrzewania intensywnego i zredukowanego dla każdego dnia tygodnia dla obiegu grzejnikowego c.o. należy wprowadzić do pamięci regulatora w trakcie rozruchu kotłowni, okresy dla obiegu nagrzewnic należy wprowadzić w termostatach sterujących pracą nagrzewnic a zainstalowanych w ogrzewanych przez aparaty grzewczowentylacyjne pomieszczeniach. Okresy ogrzewania intensywnego i zredukowanego należy uzgodnić z Inwestorem Paliwo dla kotłów. Paliwem dla kotłów będzie gaz ziemny, wysokometanowy, symbol E wg PN-C E, o wartości opałowej rzeczywistej ok. 35,70 MJ/m 3, pod niskim ciśnieniem. Minimalne ciśnienia gazu przed palnikiem nie może być niższe jak 18 mbar (co pro uwzględnieniu start ciśnienia w instalacji gazowej i na gazomierzu daje minimalne ciśnienie za reduktorem 20mbar), maksymalne nie może przekraczać 50 mbar. Zasilanie palników gazem przedstawiono w cz. projektu p.n. Wewnętrzna instalacja gazowa. 5.7.Odprowadzenie spalin z kotła i doprowadzenie powietrza do spalania gazu. Spaliny z kotła odprowadzane będą przewodami spalin wyprowadzonymi ponad dach budynku. Połączenie czopucha z króćcami spalin kotłów należy dokonać przy użyciu systemowych elementów przyłączeniowych. Wszystkie elementy kominów i czopuchów projektuje się wykonać z elementów kominowych ze stali szlachetnej, dwuściennych (z warstwą izolacji termicznej gr. 3,25 cm) w systemie VIESSMANN DW lub równoważnym, dopuszczonym do pracy w nadciśnieniu i w zawilgoceniu (na mokro) z zastosowaniem uszczelek montowanych w kielichach elementów i dopuszczonych do pracy w temperaturze min o C i nadciśnieniu 200 Pa. Średnice wewnętrzne komina i czopucha winny wynosić 150 mm. Projektowany kocioł pracować będą jako kocioł z zamkniętą komorą spalania, z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz.

5 Przewody doprowadzające powietrze do kotłów należy wykonać z elementów kominowych o średnicy wewnętrznej 150 mm, jednościennych w systemie VIESSMANN EW lub równoważnym, dopuszczonym do pracy w nadciśnieniu i w zawilgoceniu (na mokro) z zastosowaniem uszczelek montowanych w kielichach elementów i dopuszczonych do pracy w temperaturze min o C i nadciśnieniu 200 Pa. Przewody doprowadzajace powietrze do spalania należy zaizolować przeciwkondensacyjnie niepalnymi otulinami niepalnymi z wełny kamiennej λ 10=0,038W/mK, o grubości 20mm, pokrytymi folią wzmocnioną aluminiową, n.p. PAROC HVAC LAMELLA MAT ALU COAT lub równoważnymi. Na przewodach odprowadzających kondensat z komina należy wykonać zasyfonowania. Komin i przewód doprowadzający powietrze do spalania należy montować zgodnie z technologią wybranego producenta systemu kominowego na systemowych wspornikach i konstrukcjach wsporczych. Szczegóły przedstawiono w części rysunkowej projektu. 5.8.Źródło ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem w chwili obecnej nie projektuje się budowy urządzeń do wytwarzania ciepłej wody użytkowej zasilanych wodą gorąco z kotła c.o Zabezpieczenie systemu przed wzrostem ciśnienia : Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia realizowane będzie przez : - naczynia wzbiorcze przeponowe dla systemu grzewczego wg PN-B : przyjęto 1 naczynie wzbiorcze typu NG 140, dopuszczone do pracy przy ciśnieniu do 6 bar, o pojemności całkowitej 140 dm 3 i o wymiarach: średnica 480 mm, wysokość 886 mm, przyłącze 1, lub naczynie równoważne. Do doboru naczynia przyjęto : - ciśnienie wstępne 1,00 bar - ciśnienie maksymalne robocze 2,5 bar - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa kotła 3 bar. W pojemności naczyń uwzględniono zapas eksploatacyjny na ubytki wody w wysokości 1%. Po uwzględnieniu tego, wyliczone ciśnienie wstępne w instalacji wynosi 1,30 bar. Średnica rury wzbiorczej wynosi 25 mm. Rura włączona będzie w rurociąg powrotny przed kotłami. Przed naczyniami wzbiorczymi należy zainstalować manometr centryczny z kurkiem 3 - drogowym o zakresie 0 6 bar i średnicy tarczy nie mniejszej jak 100mm z kurkiem manometrycznym 3 drogowym, n.p. nr zawór bezpieczeństwa kotła: na kotle należy zainstalować zawór membranowy typu SYR 1915 wielkość 32x 40, na ciśnienie otwarcia 3 bar. Wielkość zaworu przyjęto w oparciu o świadectwo badania typu wydane przez UDT. Przed zaworem należy zainstalować manometr centryczny o zakresie 0 6 bar i średnicy tarczy nie mniejszej jak 100mm z kurkiem manometrycznym 3 drogowym. Manometry wyżej opisane muszą posiadać klasę 2, Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotłach i spadkiem ciśnienia w systemie grzewczym. Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle realizowane będzie przez : - ogranicznik poziomu wody VIESSMANN Nr lub równoważny montowany na rurociągu wyjścia wody gorącej z kotła, nad kotłem, przed zaworem odcinającym, wyłączający kocioł ruchu w przypadku spadku poziomu wody poniżej tego ogranicznika z jednoczesną sygnalizacją stanu awaryjnego kotłowni - i pośrednio przez regulator ciśnienia DANFOSS CAS nr o zakresie nastawy 0 3,5 bar lub równoważny, wyłączający kocioł z ruchu (wraz z sygnalizacją stanu awaryjnego) przy spadku ciśnienia poniżej 1,0 bar. Zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia w systemie grzewczym realizowane będzie przez regulator ciśnienia wymieniony wyżej.

6 5.11. Zabezpieczenie przed wypływem niespalonego gazu do kotłowni. Realizowane będzie przez aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG) typu GAZEX lub równoważny. 2 detektory typu DEX- 1 zlokalizowane będą w pomieszczeniu kotłowni, w miejscach jak w części rysunkowej. Mocowanie detektorów należy wykonać do stropu pomieszczenia, zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Głowicę MAG- 3 należy zainstalować w szafce na zewnętrznej ścianie budynku. Moduł alarmowy MD - 2.Z. aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej oraz sygnalizator akustyczno optyczny SL należy zainstalować zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Odcięcie gazu w wypadku wypływu niespalonego gazu na kotłownię, musi nastąpić przy stężeniu gazu w powietrzu nie wyższym jak 0,1 dolnej granicy wybuchowości Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury wody w kotle. Realizowane będzie przez : - regulator temperatury wody w kotle TR (funkcja regulatora kotłowego) ustawiony na + 75 o C (zadziałanie regulatora nie powoduje wyłączenia awaryjnego), - ogranicznik temperatury wody w kotle STB (funkcja regulatora kotłowego), ustawiony na o C (zadziałanie ogranicznika wyłącza kocioł z ruchu wraz z sygnalizacją stanu awaryjnego) Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Realizowane będzie przez : - filtroodmulnik z wkładami magnetycznymi typu FOM z siatkami 600 oczek/cm 2 lub równoważny zainstalowany na rurociągu powrotnym z instalacji c.o. grzejnikowego - filtry siatkowe typu OVENTROP lub typu IFM lub równoważne o liczbie oczek 600/cm 2 zainstalowane na powrotach z obiegów c.o. przed kotłem - filtry wody użytkowej (atest PZH) typu VIESSMANN I lub EPURION A25-2 o progu filtracji 200 lub równoważny na podejściu pod stację zmiękczania wody - filtr siatkowy typu OVENTROP nr 11210, 600 oczek/cm 2 lub równoważny, o kielichach gwintowanych z siatką 600 oczek/cm 2 na przewodzie tłocznym uzupełnienia awaryjnego pompką ręczną skrzydełkową. Przed i za filtroodmulnikiem należy zamontować manometry centryczne 0 6 bar z kurkami manometrycznymi nr Zabezpieczenie przed odkładaniem kamienia kotłowego : Realizowane będzie przez stosowanie w systemie grzewczym wody poddanej procesowi zmiękczania w automatycznej stacji zmiękczania VIESSMANN Aguaset 500N ze sterowaniem objętościowym lub równoważnej, o natężeniu przepływy 1,2 m 3 /h, o objętości złoża 15 dm 3 na ciśn. maksymalne 8 bar, dla wody o temperaturze 4 49 o C. Napełnianie i uzupełnianie wody odbywać się będzie za pomocą montowanego tylko na czas napełniania lub uzupełniania wody elastycznego połączenia, pod ciśnieniem wodociągowym. W przypadku konieczności uzupełniania wody w systemie w przypadku braku lub zbyt niskiego ciśnienia w instalacji wodociągowej, do uzupełniania wody należy wykorzystać ręczną pompkę skrzydełkową. Należy zadbać o to, aby przepływ wody w trakcie uzupełniania lub napełniania wodą instalacji nie przekroczył wydajności stacji. Minimalne ciśnienie wody przed stacją winno wynosić 2,0 bar. Zrzut wody poregeneracyjnej ze stacji zmiękczania należy sprowadzić nad zasyfonowane podejście kanalizacyjne 0,05. Woda w systemie grzewczym winna odpowiadać normie PN-93/C i wymaganiom producenta kotłów. Inwestor winien zadbać o to aby zład grzewczy był szczelny a uzupełnienia roczne wody w systemie nie były większe od 5% pojemności tego zładu. Ewentualną korektę ph należy zlecić firmie specjalistycznej np. EPURO POLSKA przy użyciu płynu, którego kategorię wg PN-B-01706/A z 1 : 1999 określono na 2.

7 UWAGA : Dla prawidłowego procesu zmiękczania wody, zawartość żelaza i manganu w wodzie nie może być wyższa niż 0,7 mg/l Inwestor będący właścicielem ujęcia wody winien o to zadbać w innym przypadku winien poinformować wykonawcę kotłowni o powyższym, celem zastosowania filtra multifunkcyjnego w miejsce stacji zmiękczania Zabezpieczenie przed korozją kotłów od strony spalin. Kotły kondensacyjne wykonane ze stali nierdzewnej i przeznaczone także do odzysku ciepła ze spalin na drodze kondensacji - nie są tym samym zagrożone korozją od strony spalin Pompy. Projektuje się montaż po 1 szt. pomp. Ze względu na zastosowanie 2 pomp obiegowych jednego typu, na zapasach magazynowych Inwestor winien posiadać przynajmniej jedną pompę. Projektuje się montaż n/w pomp : - Pompa obiegu c.o. grzejnikowego - w świetle planowanej przez inwestora przebudowy inst. c.o. i wyposażenia instalacji w termostatyczne zawory grzejnikowe zaprojektowano pompę o najwyższej sprawności z silnikiem komutowanym elektronicznie, WILO STRATOS 25/1-8. Wysokość podnoszenia pompy należy ustawić na 4,5 m H 2O. Wydajność przyjęta do doboru pompy wynosi 3,2 m 3 /h. Pompa sterowana będzie regulatorem kotłowym. Charakterystyka pompy : silnik 1 ~ 230 liczba stopni pracy płynna regulacja pobór mocy P W znamionowa moc silnika 100W pobór prądu 0,13-1,20A średnica przyłącza 25 mm przyłącze gwintowane maksymalna temp. czynnika o C maksymalne ciśn. robocze - 10 bar generowanie zakłóceń EN odporność na zakłócenia EN stopień ochrony IP44 klasa izolacji F korpus żeliwo szare wirnik tworzywo sztuczne wał stal nierdzewna łożysko węgiel spiekany impregnowany metalem minimalne ciśnienie napływu + 50 o C - 3m + 95 o C - 10m o C - 16m zabezpieczenie silnika wbudowane silnik synchroniczny z wirnikiem z mag. stałego klasa energetyczna - A, lub równoważna. - Pompa obiegu c.o. aparatów grzewczo-wentylacyjnych- analogicznie jak wyżej dobrano pompę WILO STRATOS 25/1-8, wysokość podnoszenia należy ustawić na 2,5 m H 2O. wydajność do doboru pompy wynosi 2,2 m 3 /h. Pompa sterowana będzie regulatorem kotłowym.

8 5.17. Rurociągi i armatura. Montaż rurociągów należy wykonać w sposób umożliwiający wykonanie izolacji termicznej na tych rurociągach do grubości zgodnych z rozp. M.I. z w spr. Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami Rurociągi wody grzewczej : Rurociągi grzewcze należy wykonać z rur stalowych średnich wg PN-H/74200 o wymiarach jak niżej, łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowane stosowane będą w miejscach montażu armatury z kielichami gwintowanymi oraz aparatury kontrolno pomiarowej. Połączenia kołnierzowe stosowane będą w miejscach montażu klap międzykołnierzowych i filtroodmulnika oraz kotła. W części rysunkowej opisano rury średnicami nominalnymi, którym odpowiadają niżej wymienione wymiary rur : Oznaczenie na rysunkach D zewn. w mm Gr. ścianki w mm ,65 15, ,5 2,65 21, ,8 3,25 27, ,0 3,25 35, ,9 3,25 41, ,7 3,65 52, ,0 4,05 79,9 D wewn. w mm Jako elementy odcinające projektuje się : - klapy międzykołnierzowe n.p. ARI ZESA, PN10, 130 o C lub równoważne - kurki kulowe o połączeniach gwintowanych na maksymalne ciśnienie robocze 16bar przy maksymalnej temperaturze czynnika o C, n.p. PERFEXIM PHA-200/1 lub równoważne - kurek kulowy bez korpusu żeliwnego n.p. ZAWGAZ DN25mm, z końcówkami do wspawania AH-2cp, PN16, 150 o C (spust kotła) k kurek kulowy n.p. COMAP nr 122 lub równoważny, PN10, 110 o C, ze złączką do węża (uzupełnianie wody przez przyłącze elastyczne). Jako armaturę zwrotną projektuje się : - zawory zwrotne osiowe art. 6 LECHAR lub równoważne, 16 bar, 110 o C. Armatura regulacyjna to : - zawór mieszający 3- drogowy z końcówkami do wspawania VIESSMANN d nom. 25 mm, 120 o C, PN6, Kvs = 10,5 m 3 /h, z siłownikiem VIESSMANN lub równoważny - zawór regulacyjny HERZ STROMAX GM lub równoważny, wielkość 1 (25mm), Kvs = 13,2m 3 /h na ciśnienie maksymalne robocze 16bar i temperaturę maksymalną roboczą +130 o C. Przed manometrami należy zamontować: - kurki manometryczne trójdrogowe (przed manometrami w obrębie zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego przeponowego) - kurki manometryczne dwudrogowe lub kurki 3-drogowe jak przed zaworem bezpieczeństwa (przed pozostałymi manometrami). Kurki manometryczne i manometry winny być w wykonaniu na ciśnienie do 10bar przy temperaturze do 110 o C (minimum). Szczegółowo lokalizację armatury przedstawiono w części rysunkowej projektu.

9 Rurociągi wody zimnej i ciepłej : Instalację wodociągową w pom. kotłowni i instalację przesyłową wody do pomieszczenia kotłowni należy wybudować zgodnie z projektem, dokonując przebudowy części istniejących rurociągów. Instalację wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H średnich, łączonych przy użyciu łączników z żeliwa ciągliwego pocynkowanych. Do uszczelniania połączeń należy stosować szczeliwo posiadające obok dopuszczenia do stosowania w budownictwie atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. Jako armaturę antyskażeniową projektuje się montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowych : - klasy CA typu HONEYWELL CA295, Pmin. 1,5 bar, Pmax 10 bar, tmax. 65 O C, lub równoważnych, montaż poziomy - przed stacją zmiękczania wody i przed zaworem czerpalnym nad zlewem. Jako armaturę zwrotną projektuje się zawory zwrotne osiowe na ciśnienie do 16 bar, 100 o C, atest PZH - za stacją zmiękczania wody i na króćcu tłocznym ręcznej pompki skrzydełkowe. Jako elementy odcinające projektuje się kurki kulowe n.p. PERFEXIM PHA-001, na ciśnienie min. 20 bar przy temperaturze 80 o C, atest PZH, lub równoważne. Jako armaturę do przyłączenia węży elastycznych projektuje się kurki kulowe czerpalne ze złączką do węża PERFEXIM nr 3102, 10 bar, 80 o C. Jako armaturę czerpalną projektuje się zawory kulowe czerpalne n.p. PERFEXIM nr 3102, do 10 bar przy 80 o C, atest PZH lub równoważne. Jako armaturę regulacyjną projektuje się montaż za stacją zmiękczania wody zaworu regulacyjnego typu ALWA KOMBI 4 na PN16 i 130 o C, Kvs=2,7, Kvs min. = 0,37m 3 /h lub równoważnego. Należy dokonać nastawy zaworu tak, aby przy ciśnieniu najwyższym (ok. 4bar) w instalacji wodociągowej przepływ przez stację zmiękczania wody nie przekroczył dopuszczalnego przez producenta i określonego na roboczo dla uzyskania pełnego zmiękczania wody dodawanej do instalacji grzewczej. Materiały użyte do budowy inst. wodociągowej muszą posiadać atest PZH Instalacja c.o. w pom. kotłowni. Grzejnik inst. c.o. w pomieszczeniu kotłowni przedstawiono w części opracowania p.n. Wewnętrzna instalacja c.o Instalacja kanalizacyjna. W pomieszczeniu projektowanej kotłowni jest zainstalowany zlew z podejściem kanalizacyjnym żeliwnym dn50mm. Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniu kotłowni winna odprowadzać : - kondensat z kotła i komina - wodę upuszczaną z instalacji grzewczej - ścieki znad zlewu. Ze względu na to, że woda gorąca upuszczana z instalacji nie może być odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji budynku projektuje się następujące układy kanalizacji w pomieszczeniu kotła: - kondensat z kotła i komina odprowadzany będzie poprzez neutralizator kondensatu i wpust kanalizacyjny bezpośrednio poziomu kanalizacyjnego (przewodu odpływowego) z włączeniem w pom. dawnej akumulatorowni

10 - woda upuszczana z instalacji gromadzona będzie w studni schładzającej, skąd po ostygnięciu za pomocą ręcznej pompki skrzydełkowej przepompowywana będzie nad zlew przyłączony do istniejącego podejścia kanalizacyjnego - ścieki znad zlewu odprowadzane będą do istniejącego podejścia kanalizacyjnego pod zlew. Instalację kanalizacyjną należy wybudować zgodnie z częścią rysunkową projektu. Informację o lokalizacji poziomu przyjęto na podstawie przebiegu zewn. kanalizacji z budynku (brak jest jakiejkolwiek dokumentacji technicznej instalacji kanalizacyjnej w budynku). Instalację kanalizacyjną należy wybudować : - z rur i kształtek żeliwnych kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych sznurem i cementem na odcinkach od wpustów kanalizacyjnych żeliwnych do studni schładzającej - z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych z kielichami uszczelnianymi pierścieniami gumowymi na pozostałych odcinkach. Studnię schładzającą należy wybudować z elementów betonowych o średnicy 800 mm. Głebokość studni winna wynosić 0,50m. Studnię należy przykryć włazem żeliwnym o średnicy 600 mm klasy C250. Woda gorąca, po ostygnięciu w studni schładzającej, za pomocą pompki ręcznej przetłaczana będzie nad zlew przyłączony do instalacji kanalizacyjnej budynku. Na podejściu pod zlew należy wykonać zasyfonowane odgałęzienie 0,05 m, nad które należy sprowadzić przewód zrzutowy wód poregeneracyjnych ze stacji zmiękczania wody Instalacja odprowadzenia kondensatu z kanału wentylacji wywiewnej. Skropliny pojawiające się w kanale wentylacji wywiewnej należy odprowadzić nad teren, poza obrys schodów technicznych na strych budynku. Instalację odprowadzenia skroplin należy wybudować z rur wielowarstwowych PE/Al/PEW o średnicy 20x2mm lub rur PVC Aparatura kontrolno pomiarowa. Stanowiły ją będą : - termometry techniczne : o C na rurociągach wody grzewczej - manometry centryczne : 0 6,0 bar na rurociągach wody grzewczej 0 10,0 bar na rurociągach wody pitnej - czujniki temperatury wody i temperatury powietrza zewnętrznego będące wyposażeniem regulatora kotłowego - wodomierze skrzydełkowe do montażu pionowego Js 1,5 do pomiaru wody podawanej do systemu grzewczego Js 2,5 do pomiaru wody podawanej do instalacji wodociągowej kotłowni. Szczegółowo miejsca montażu przedstawiono w części rysunkowej projektu. Manometry instalowane w obrębie zaworów bezpieczeństwa i i przed naczyniami wzbiorczymi winny posiadać klasę 2,5. Na manometrach i termometrach czerwoną kreską należy oznaczyć wartości maksymalne robocze, które wynoszą : - dla zaworu bezpieczeństwa kotła 3,0 bar (ciśn. otwarcia zaworów) - dla manometrów po stronie tłocznej pomp 6,0 bar (maksymalne ciśn. dla inst. c.o. niskoparametrowej) - dla termometrów na rurociągach grzewczych + 75 o C ( maks. temp. czynnika grzewczego, nastawa TR regulatora kotłowego). Temperatury odczytywane przez regulator VITOTRONIC mogą być na żądanie

11 obsługi wyświetlane na panelu regulatora Odpowietrzenie i odwodnienie. Odpowietrzanie rurociągów kotłowni odbywać się będzie za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników, n.p. FLAMCO-FLEXVENT, Rp1/2, 10bar, 120 o C, lub równoważnych, zamontowanych na zbiornikach odpowietrzających (wg PN-91/B-02420), na rozdzielaczach i na filtroodmulniku. Odpowietrzenie kotła odbywać się będzie przez rurociągi łączące kocioł z rozdzielaczami instalacji. Odwodnienia odbywać się będą poprzez spusty wyposażone w kurki kulowe a zainstalowane na urządzeniach i w punktach instalacji przedstawionych w części rysunkowej projektu. Średnice spustów wynosić będą od R1/2 (rurociągi, rura wzbiorcza) przez R3/4 (rozdzielacze) do Rp1 (kocioł). Wszystkie odwodnienia należy sprowadzić nad wpusty o średnicy 100mm, przyłączone do studni bezodpływowej, schładzającej. Spust kotła nie może być wykonany z armatury z korpusem żeliwnym Zabezpieczenie antykorozyjne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na gorąco wszelkie elementy stalowe kotłowni (za wyjątkiem urządzeń i elementów malowanych fabrycznie i rur stalowych ocynkowanych) należy zabezpieczyć antykorozyjnie po oczyszczeniu do stopnia czystości Sa 2. Rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą ftalowo silikonową przeciwrdzewną renowacyjną czerwoną tlenkową na temp. do 200 C CEKOR R. Farba CEKOR R jest zgodna z PN-C Posiada świadectwo PZH nr HK/B/1052/01/99 z przeznaczeniem do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji metalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne jest możliwe do wykonania inną farbą równoważną o zbliżonych parametrach posiadającą niezbędne atesty i dopuszczenia (w uzgodnieniu z użytkownikiem). Ilość warstw i sposób nakładania farby zgodnie z zaleceniami producenta farby Izolacje termiczne. Kotły i komin fabrycznie wyposażone są w izolację termiczną. Izolację termiczną rurociągów grzewczych w pom. kotłowni projektuje się wykonać otulinami z wełny kamiennej z płaszczem z folii z PVC typu ROCKWOOL TERMOROCK ( λ 40 = W 0,038 ) lub otulinami równoważnymi do grubości (za materiałami producenta): mxk φ mm φ mm φ mm φ mm φ mm φ mm φ mm. Izolację termiczną zbiorników odpowietrzających przepływowych i odmulników wykonać z wełny kamiennej jak wyżej do grubości 100 mm. Grubość izolacji armatury i rurociągów w miejscach skrzyżowań z innymi rurociągami winna wynosić nie mniej niż 50% grubości izolacji opisanej wyżej. Izolację przeciwkondensacyjną rurociągów wody zimnej wykonać przy zastosowaniu otulin z pianki polietylenowej, typu THERMAFLEX FR o grubości 13mm. Grubości izolacji winny być nie mniejsze jak wymagania rozp. MI z r. z późniejszymi zmianami. Sposób wykonania izolacji winien być zgodny z PN-B-02421: Po wykonaniu izolacji rurociągi należy oznakować zgodnie z PN-70/N

12 5.21. Wentylacja kotłowni z kotłami z zamkniętą komorą spalania. - nawiew : projektuje się kanał nawiewny typu A/I o wymiarach w przekroju 150x 220 mm. Kanał należy uzbroić w czerpnię ścienną typu A 150x220 mm i kratkę nawiewną typu A/I 150x220 mm. Poziom zainstalowania dolnej krawędzi czerpni wynosi 2,5 m ponad terenem, poziom zainstalowania kratki nawiewnej 0,3 m nad posadzką kotłowni. - wywiew : przyjęto kanał wywiewny okrągły o średnicy wewnętrznej 150 mm. Kanał wywiewny należy wykonać z dwuściennych, izolowanych elementów kominowych ze stali nierdzewnej, w systemie kominowym np. VIESSMANN DW, dopuszczonych do pracy na mokro, z systemowymi uszczelkami silikonowymi w kielichach połączeń. Kratka wywiewna winna być typu B/I o średnicy 150 mm. Skropliny z kanału wywiewnego należy sprowadzić nad teren, poza obrys schodów. Szczegóły w części rysunkowej Próby i odbiory. Po zmontowaniu wszystkie rurociągi kotłowni należy poddać próbom. Rurociągi wody grzewczej należy poddać ciśnieniu 4,5 bar bez przyłączonego kotła. Rurociągi wody zimnejnależy poddać ciśnieniu 10,0 bar. Próbę na gorąco rurociągów wody grzewczej należy przeprowadzić po uprzednim 72 godzinnym ogrzewaniu budynku. Próby należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru: - instalacji wodociągowych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 7) - instalacji kanalizacyjnych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 12) - instalacji ogrzewczych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6). Odbiór kotła, naczynia wzbiorczego, stacji zmiękczania wody należy zlecić do UDT w Lublinie. Prawidłowość i skuteczność elementów wentylacji i odprowadzenia spalin podlega ocenie i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Odbiór kotłowni winien być poprzedzony rozruchem próbnym. Po pozytywnie zakończonym rozruchu, potwierdzonym protokółem, Inwestor powołuje komisję odbioru kotłowni. Przed przekazaniem kotłowni użytkownikowi, Inwestor winien dostarczyć instrukcję obsługi urządzeń i ich DTR oraz pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą schematy kotłowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposób jej programowania i obsługi z poziomu użytkownika Instalacja paliwowa : - wg. proj. wewn. inst. gazowa odrębna część opracowania Ochrona przeciwpożarowa: Lokalizacja kotłowni: Kotłowni zlokalizowana jest w budynku warsztatów szkolnych o 1 kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczonym. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III. W budynku wydzielona zostanie odrębna strefa pożarowa: kotłownia, w której spalane będzie paliwo gazowe w ilości maksymalnej 11 Nm 3 /h. Wydzielone pożarowo pomieszczenie kotłowni klasyfikowane jest jako budynek produkcyjny i magazynowy PM. Sąsiadujący z budynkiem warsztatowym nr 1 budynek stacji diagnostycznej jest obiektem o 1 kondygnacji nadziemnej, także niepodpiwniczonym. Wymagania w zakresie odporności ogniowej przegród i ich ocena: Zgodnie z par. 220 rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002 roku, ściany wydzielające pomieszczenie kotłowni z kotłem gazowym winny posiadać klasę odporności ogniowej EI60, stropy REI60.

13 Ceramiczne (cegła, belit), otynkowane ściany kotłowni o grubości 25cm posiadają wymagane dla tych przegród klasy odporności EI. Strop ceramiczny nad kotłownią posiada klasę odporności ogniowej REI 60. Projektowane drzwi do kotłowni posiadać będą klasę odporności ogniowej EI 30. Przepusty instalacyjne: Zgodnie z rozp. MI z 12 kwietnia 2002 roku w spr. warunków techn., jakim powinny odpowiadać budynki, przejścia rur przez ściany wewnętrzne kotłowni (ściany oddzielenia pożarowego) winny posiadać klasę odporności ogniowej EI taką jak przegrody, w których są wykonane. Projektuje się wykonać przepusty przy użyciu mas ogniochronnych PROMAT lub równoważnych. Przejścia rur niepalnych przez ściany kotłowni wykonane będą przy użyciu zaprawy ogniochronnej PROMASTOP MG III (wypełnienie szczeliny pomiędzy rurą i murem) oraz masy ogniochronnej PROMASTO COATING (pomalowanie rur na długości min. 0,4m od przegrody (w obie strony) i pomalowanie wypełnienia zaprawą MG III. Grubość nałożonej masy ogniochronnej nie może być mniejsza jak 2mm, a zalecana szczelina pomiędzy rurą niepalną a murem winna nie przekraczać 1cm. Wykonana w ten sposób i w zgodzie z technologią producenta, przepust posiadał będzie klasę odporności ogniowej EI 120 (aprobata AT /2002). Kwalifikacja pomieszczeń: pomieszczenie projektowanej kotłowni z kotłem opalanym gazem ziemnym nie jest pomieszczeniem zagrożonymi wybuchem. Drogi pożarowe: Dojazd wozów bojowych straży pożarnej możliwy będzie drogą wewnętrzną z trylinki, zlokalizowaną w odległości ok. 5m od budynku, po tej stronie co kotłownia. Od strony przeciwnej, utwardzona droga wewnętrzna styka się bezpośrednio z budynkiem. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy: W pomieszczeniu kotłowni należy zainstalować gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego minimum 2 kg kg. Miejsce zainstalowania gaśnicy należy oznakować. Uwagi końcowe: W pomieszczeniu kotłowni należy wywiesić instrukcję alarmowania i postępowania na wypadek pożaru Wytyczne branżowe: - branża budowlana: - wykonać fundamenty pod urządzenia - wykonać komin i kanały wentylacyjne zgodnie z opisem - drzwi do kotłowni wymienić na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30, drzwi muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, wymiary drzwi w świetle (po ich otwarciu) muszą wynosić 0,9x2,0m- - wykonać bruzdy w posadzce pod kanalizację i dokonać naprawy tych bruzd po ułożeniu rur - ściany kotłowni do wysokości 2,0m wyłożyć glazurą, posadzkę wyłożyć terakotą - dokonać napraw tynków i pomalować ściany i sufity farbą akrylową zmywalną - przepusty instalacyjne należy wykonać zgodnie z 234 rozp. MI z r. - branża elektryczna: - zasilić w energię elektryczną urządzenia kotłowni - wykonać oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (min. 150 lx) zgodnie z wymaganiami ochrony IP-65 - wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy elementami systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami - główny wyłącznik prądu zamontować przed wejściem do kotłowni

14 - wykonać instalację sterowania i sygnalizacji zgodnie z DTR kotłów, opisem technologii w niniejszym projekcie i zgodnie z przepisami UDT - zamontować w kotłowni gniazdo 24V wg obowiązujących przepisów - instalacja el. w pomieszczeniu kotłowni i składu paliwa nie może dotyczyć innych pomieszczeń i urządzeń nie związanych z kotłownią. - branża sanitarna: - zainstalować grzejnik w pomieszczeniu kotłowni - przebudować poziomy c.o. i wodociągowe oraz instalację kanalizacyjną w pomieszczeniu kotłowni. 6. UWAGI KOŃCOWE: całość robót wykonać należy zgodnie z rozp. MI z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami montaż i eksploatację urządzeń należy prowadzić zgodnie z ich DTR przed oddaniem kotłowni do użytku należy zgłosić w Urzędzie Dozoru Technicznego w Lublinie urządzenia do odbioru uruchomienie urządzeń (palniki, regulatory, pompy) winno być wykonane przez autoryzowany serwis (firmę specjalistyczną) Inwestor winien opracować instrukcję eksploatacji urządzenia energetycznego i łącznie ze schematem wywiesić w pomieszczeniu kotłowni Inwestor winien zaprowadzić dokumentację techniczną urządzenia energetycznego obliczenia hydrauliczne i zapotrzebowania ciepła znajdują się w egz. archiwalnym materiały użyte do budowy instalacji wody do picia i na potrzeby gospodarcze winny posiadać atest PZH przepusty instalacyjne należy wykonać zgodnie z 234 rozp. MI z r. zdemontowane materiały i urządzenia winny zostać poddane ocenie przez Inspektora Nadzoru i w przypadku stwierdzenia możliwości wbudowania tych materiałów w inne instalacje winny one zostać przez Inwestora odsprzedane osobom trzecim lub firmom w drodze ogłoszenia o sprzedaży prace przy kotle winny być prowadzone przez autoryzowany serwis urządzeń całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót : - instalacji wodociągowych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 7) - instalacji kanalizacyjnych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 12) - instalacji ogrzewczych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6) - wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1 zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, komentarz do normy pn-92/b-01706/az1:1999, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych, tom II, instalacje sanitarne i przemysłowe i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (1994 rok). Opracował: mgr inż. Michał Starobrat upr. 71/88

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111.

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie Inwestora; zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatowym nr 1 i stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Nr 6 na dz. 138 przy ulicy Szkolnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O.

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O. Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SZKOLNY OSRODEK WYPOCZYNKOWY ORLE GNIAZDO Inwestor: 34-443 SROMOWCE WYZNE NAD ZALEW 7 Data opracowania: 2014-07-21 strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor : Gmina Przyłęk Przyłęk woj. Mazowieckie

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor : Gmina Przyłęk Przyłęk woj. Mazowieckie PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie n/wisłą, gm. Przyłęk działka nr ew.109/1, 110/1, 110/2, 110/3 obręb Grabów. Inwestor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. i GAZ

INSTALACJE C.O. i GAZ INSTALACJE C.O. i GAZ Obiekt: Adres: ul. Tysiąclecia 29, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gminna Biblioteka w Żyrzynie Ul. Tysiąclecia 29 24-103 Żyrzyn Branża: Sanitarna Funkcja Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770 PPU 18-400 Łomża Identyfikator: 2/10 Data utworzenia: 2009-11-30 Remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. [CPV:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo