2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. ZAKRES OPRACOWANIA."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego technologii kotłowni wodnej w budynku warsztatowym nr 1 przy Zespole Szkół Nr 6 na dz. 138 przy ulicy Szkolnej 2 w Lubyczy Królewskiej. 1. CEL OPRACOWANIA. Celem projektu jest opracowanie sposobu zaopatrzenia w ciepło instalacji c.o. w budynku warsztatowym nr 1 i w stacji diagnostycznej przyległej do budynku nr 1 przy Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej, w związku z planowanym przez Inwestora zastosowaniem gazu ziemnego do ogrzewania budynków. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. Opracowanie zakresem obejmuje technologię kotłowni wodnej c.o. i c.t., opalanej gazem ziemnym E, wraz z wytycznymi dla branży budowlanej i elektrycznej. Zasilanie palnika kotła gazem przedstawiono w odrębnej części projektu pod nazwą Wewnętrzna instalacja gazowa. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie inwestora - umowa na wykonanie prac projektowych - uzgodnienia z Inwestorem (notatka służbowa) - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynku (rozp. M.I. Z z późn. Zmianami) - projekty archiwalne branży architektonicznej budynku warsztatowego nr 1, nr 2 i stacji diagnostycznej - obowiązujące normy - karty katalogowe i wytyczne projektowe przewidzianych do montażu urządzeń - inwentaryzacja własna - literatura techniczna - opinie rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej - projekt przebudowy wewnętrznych instalacji ogrzewczych w budynkach nr 1 i stacji diagnostycznej. 4. STAN ISTNIEJĄCY. Budynki zaplecza technicznego na działce nr 138 przy Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej stanowią między innymi następujące budynki: - stacja diagnostyczna - budynek warsztatowy nr 1 - budynek warsztatowy nr 2. Budynek nr 2 został przez Inwestora wydzierżawiony prywatnym przedsiębiorcom, którzy we własnym zakresie zaopatrzą budynek w ciepło. Budynek nr 1 i stacja diagnostyczna (zlokalizowana pomiędzy budynkiem 1 i 2 a przyległa do tych budynków) są eksploatowane przez Inwestora. W związku z wyłączeniem z ruchu istniejącej kotłowni na paliwo stałe, zachodzi konieczność wybudowania kotłowni grzewczej opalanej dostarczającej ciepło do budynku warsztatowego nr 1 i stacji diagnostycznej. Dla ograniczenia kosztów eksploatacyjnych (koszty obsługi) Inwestor podjął decyzję o budowie bezobsługowej kotłowni opalanej gazem ziemnym. Budynek stacji diagnostycznej i budynek warsztatowy nr 1 są obiektami 1- kondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi. Wyposażone są w instalacje grzejnikowe centralnego ogrzewania wodnego. Stan instalacji jest zły, rury stalowe nie są izolowane, grzejniki to rury Faviera stalowe, ożebrowane i grzejniki produkcji dawnego POM Lubycza Królewska, brak jest armatury regulacyjnej na grzejnikach. Budynki wg oświadczenia użytkowników są niedogrzewane.

2 5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Lokalizacja kotłowni. Lokalizując kotłownię brano pod uwagę to, aby pomieszczenie kotłów spełniało wymagania Rozp. M.I. z r. a także z uwagi na planowane zasilenie palników kotłów gazem ziemnym spełniało wymagania normy PN-B :1999. Ponadto, zwrócono uwagę także na możliwość rozbudowy kotłowni w perspektywie, jeżeli taka konieczność wystąpi (budynek warsztatowy nr 2 w najbliższym sezonie grzewczym będzie przecież ogrzewany z innych źródeł ciepła). Pomieszczenia w budynku, które Inwestor do wyboru - przeznaczył na kotłownię to dawna spawalnia, dawny warsztat elektryczny i dawna akumulatorownia. Przy wyborze pomieszczenia założono, że źródłem ciepła dla budynku nie będzie kocioł typu wiszącego ze względu na planowane zastosowanie nagrzewnic wentylacyjnych. Kotłownia zlokalizowana będzie w pomieszczeniu dawnego warsztatu elektrycznego, zlokalizowanego w północnej części budynku. O wyborze zdecydowało to, że - w pomieszczeniu dawnej spawalni znajduje się rozdzielnia główna elektryczna dla budynku warsztatowego w pomieszczeniu kotłowni mogą występować tylko instalacje elektryczne dot. kotłowni - pomieszczenie akumulatorowni nie spełnia wymagań Polskiej Normy odnośnie odległości kotła od ścian pomieszczenia. Pomieszczenie projektowanej kotłowni spełnia wymagania w zakresie obciążenia cieplnego jednostki kubatury (gdyby zainstalowano kocioł z otwartą komorą spalania) oraz wysokości i doświetlenia światłem naturalnym. Dla spełnienia wszystkich wymagań stawianych pomieszczeniom kotłowni w ramach realizacji niniejszej inwestycji konieczne będzie wykonanie robót adaptacyjnych, określonych niniejszym projektem. Z uwagi na inną lokalizację kotłowni niż dotychczasowe wprowadzenie przyłącza c.o. do budynku oraz na zły stan instalacji, projektuje się demontaż całej instalacji c.o. w budynku. Zewnętrzną instalację c.o. zasilającą budynek należy odciąć (odłączyć trwale) od zasilania z kotłowni, przez odcięcie wyjścia na sieć z budynku istniejącej kotłowni Zapotrzebowanie ciepła dla budynków. W oparciu o dokumentację archiwalną budynków objętych opracowaniem, zgodnie z normą PN-EN12831 : 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego dokonano obliczenia zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń budynków. Obliczenia wykonano dla następujących przypadków: - obliczenia bez ogrzewania powietrza wentylacyjnego (dla oszacowania zmniejszenia zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynku po dociepleniu ścian zewnętrznych) - obliczenia z ogrzaniem powietrza wentylacyjnego za wyjątkiem pomieszczenia nr 8 (hala napraw) stan istniejący - obliczenia z ogrzaniem powietrza wentylacyjnego i ciepłem na cele wentylacji pomieszczenia hala napraw nr 8 - stan docelowy. W obliczeniach uwzględniono charakter obiektu przez zastosowanie dobowych i weekendowych osłabień intensywności ogrzewania budynku. Przyjęto osłabienie o 3 o C oraz czas 4 godzin na przywrócenia instalacji do pracy w trybie dziennym. Starty ciepła przez przegrody budynku wynoszą 53654W. Całkowita projektowa strata ciepła budynku dla stanu istniejącego wynosi 93658W, dodatek (nadwyżka) mocy cieplnej z tytułu osłabień intensywności ogrzewania budynku wynosi 10016W.

3 Całkowita projektowa strata ciepła budynku dla stanu docelowego wynosi W, przy dodatku (nadwyżce) mocy cieplnej z tytułu osłabień intensywności ogrzewania budynku 10016W i ten przypadek przyjęto do doboru urządzeń kotłowni Przyjęcie schematu technologicznego. Przyjęto następujący schemat technologiczny wg Wytycznych projektowych producenta kotła: instalacja z jednym kotłem grzewczym kondensacyjnym VITOCROSSAL 200, z wieloma obiegami grzewczymi Źródło ciepła : Dobrano 1 kocioł wodny, kondensacyjny typu VITOCROSSALL 200 o mocy znamionowej kw dla parametrów 50/30 o C i kw dla parametrów 80/60 o C, lub kocioł równoważny, o poniższej charakterystyce : - praca pogodowa z płynnie obniżoną temperaturą wody kotłowej - konstrukcja stal nierdzewna - sprawność znormalizowana - do 108% przy parametrach 40/30 o C i do 106% przy parametrach 75/60 o C. - minimalny przepływ wody przez kocioł - bez wymogu minimalnego przepływu wody grzewczej - palnik modulowany promiennikowy MATRIX - typ palnika VMA III-2 - napięcie dla palnika 230 V/50Hz - pobór mocy przez palnik 140/40W - ciśnienie min. na przyłączu gazu 20 mbar - dopuszczalne nadciśnienie - 4 bar - dostępne ciśnienie tłoczenia 70 Pa - wymiary korpusu : - dł mm, - szer. 660 mm, - wysokość z króćcami 1178 mm (z palnikiem) - wymiary całkowite : - dł. całkowita 1766 mm (z palnikiem) - szer. całkowita 816 mm - wys. całkowita 1351 mm - masa korpusu kg - masa całkowita ka - pojemność wodna l - średnica przyłącza - 50 mm zasilanie i powrót, przyłącze zaworu bezp. 1 ¼, przyłącze spustu 1, odpływ kondensatu 20 mm - temperatura spalin (temperatura wody na powrocie + 60 o C) +75 o C - masowe natężenie przepływu spalin - przy mocy znamionowej 166 kg/h przy obc. częściowym 55 kg/h - króciec spalin mm, króciec przyłącza powietrza do spalania 155 mm - strata dyżurna - 0,6% - wysokość osi króćca spalin mm - charakterystyka hydrauliczna kotła : p = 30 mbar przy 10 m 3 /h p = 7 mbar przy 5 m 3 /h - min. temperatura wody w kotle bez wymagań - maksymalna temperatura wody w kotle (STB) o C - regulator kotłowy - VITOTRONIC 300 typ GW2B do regulacji pogodowej 2 obiegów grzewczych z mieszaczem i jednego obiegu bez mieszacza, z możliwością rozbudowy o dalsze regulatory przy użyciu szyny komunikacji LON, z programem dziennym i tygodniowym, odrębnymi dla każdego obiegu grzewczego, z funkcją podgrzewu c.w.u. i funkcją antybakteryjnego wygrzewania instalacji (moduł komunikacyjny LON jako dodatkowe wyposażenie).

4 Wymagania dla regulatora zgodnie z cz. elektryczną. Kocioł należy ustawić w pomieszczeniu kotłowni, zgodnie z częścią rysunkową projektu, zachowując opisane odległości kotła od przegród i od innych urządzeń kotłowni. Kocioł należy zamontować na dźwiękochłonnych podstawach i na fundamentach betonowych, wyniesionych nad posadzkę 10 cm. Krawędzie fundamentów należy wzmocnić stalowym kątownikiem Regulacja obiegów grzewczych W chwili obecnej projektuje się wyodrębnienie 2 obiegów grzewczych : obiegu c.o. z mieszaczem dla instalacji grzejnikowej ogrzewania budynku nr 1 i stacji diagnostycznej obiegu c.o. bez mieszacza dla instalacji aparatów grzewczo-wentylacyjnych ogrzewania hali napraw budynku nr 1 i stacji obsługi. Na obecnym etapie nie projektuje się wytwarzania ciepłej wody użytkowej z tematycznego kotła w perspektywie wybudowanie takiej instalacji jest zgodne z możliwościami regulatora kotłowego. Temperatura wody grzewczej zasilającej obiegi c.o. gimnastycznej) regulowana będzie w funkcji temperatury zewnętrznej. Obieg nagrzewnic zasilany będzie bezpośrednio wodą kotłową, obieg c.o. grzejnikowego zasilany będzie wodą o temperaturze regulowanej układem mieszającym z zaworem 3-drogowym. Starowanie temperaturą wody kotłowej i wody dla obiegu grzejnikowego odbywać się będzie regulatorem kotłowym. Maksymalna trwała temperatura wody kotłowej ustawiona winna być na + 75 o C (nastawa regulatora temperatury TR), dopuszczalna temperatura wody kotłowej (STB) winna wynosić o C (są to funkcje regulatora kotłowego VITOTRONIC 300). Okresy ogrzewania intensywnego i zredukowanego dla każdego dnia tygodnia dla obiegu grzejnikowego c.o. należy wprowadzić do pamięci regulatora w trakcie rozruchu kotłowni, okresy dla obiegu nagrzewnic należy wprowadzić w termostatach sterujących pracą nagrzewnic a zainstalowanych w ogrzewanych przez aparaty grzewczowentylacyjne pomieszczeniach. Okresy ogrzewania intensywnego i zredukowanego należy uzgodnić z Inwestorem Paliwo dla kotłów. Paliwem dla kotłów będzie gaz ziemny, wysokometanowy, symbol E wg PN-C E, o wartości opałowej rzeczywistej ok. 35,70 MJ/m 3, pod niskim ciśnieniem. Minimalne ciśnienia gazu przed palnikiem nie może być niższe jak 18 mbar (co pro uwzględnieniu start ciśnienia w instalacji gazowej i na gazomierzu daje minimalne ciśnienie za reduktorem 20mbar), maksymalne nie może przekraczać 50 mbar. Zasilanie palników gazem przedstawiono w cz. projektu p.n. Wewnętrzna instalacja gazowa. 5.7.Odprowadzenie spalin z kotła i doprowadzenie powietrza do spalania gazu. Spaliny z kotła odprowadzane będą przewodami spalin wyprowadzonymi ponad dach budynku. Połączenie czopucha z króćcami spalin kotłów należy dokonać przy użyciu systemowych elementów przyłączeniowych. Wszystkie elementy kominów i czopuchów projektuje się wykonać z elementów kominowych ze stali szlachetnej, dwuściennych (z warstwą izolacji termicznej gr. 3,25 cm) w systemie VIESSMANN DW lub równoważnym, dopuszczonym do pracy w nadciśnieniu i w zawilgoceniu (na mokro) z zastosowaniem uszczelek montowanych w kielichach elementów i dopuszczonych do pracy w temperaturze min o C i nadciśnieniu 200 Pa. Średnice wewnętrzne komina i czopucha winny wynosić 150 mm. Projektowany kocioł pracować będą jako kocioł z zamkniętą komorą spalania, z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz.

5 Przewody doprowadzające powietrze do kotłów należy wykonać z elementów kominowych o średnicy wewnętrznej 150 mm, jednościennych w systemie VIESSMANN EW lub równoważnym, dopuszczonym do pracy w nadciśnieniu i w zawilgoceniu (na mokro) z zastosowaniem uszczelek montowanych w kielichach elementów i dopuszczonych do pracy w temperaturze min o C i nadciśnieniu 200 Pa. Przewody doprowadzajace powietrze do spalania należy zaizolować przeciwkondensacyjnie niepalnymi otulinami niepalnymi z wełny kamiennej λ 10=0,038W/mK, o grubości 20mm, pokrytymi folią wzmocnioną aluminiową, n.p. PAROC HVAC LAMELLA MAT ALU COAT lub równoważnymi. Na przewodach odprowadzających kondensat z komina należy wykonać zasyfonowania. Komin i przewód doprowadzający powietrze do spalania należy montować zgodnie z technologią wybranego producenta systemu kominowego na systemowych wspornikach i konstrukcjach wsporczych. Szczegóły przedstawiono w części rysunkowej projektu. 5.8.Źródło ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem w chwili obecnej nie projektuje się budowy urządzeń do wytwarzania ciepłej wody użytkowej zasilanych wodą gorąco z kotła c.o Zabezpieczenie systemu przed wzrostem ciśnienia : Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia realizowane będzie przez : - naczynia wzbiorcze przeponowe dla systemu grzewczego wg PN-B : przyjęto 1 naczynie wzbiorcze typu NG 140, dopuszczone do pracy przy ciśnieniu do 6 bar, o pojemności całkowitej 140 dm 3 i o wymiarach: średnica 480 mm, wysokość 886 mm, przyłącze 1, lub naczynie równoważne. Do doboru naczynia przyjęto : - ciśnienie wstępne 1,00 bar - ciśnienie maksymalne robocze 2,5 bar - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa kotła 3 bar. W pojemności naczyń uwzględniono zapas eksploatacyjny na ubytki wody w wysokości 1%. Po uwzględnieniu tego, wyliczone ciśnienie wstępne w instalacji wynosi 1,30 bar. Średnica rury wzbiorczej wynosi 25 mm. Rura włączona będzie w rurociąg powrotny przed kotłami. Przed naczyniami wzbiorczymi należy zainstalować manometr centryczny z kurkiem 3 - drogowym o zakresie 0 6 bar i średnicy tarczy nie mniejszej jak 100mm z kurkiem manometrycznym 3 drogowym, n.p. nr zawór bezpieczeństwa kotła: na kotle należy zainstalować zawór membranowy typu SYR 1915 wielkość 32x 40, na ciśnienie otwarcia 3 bar. Wielkość zaworu przyjęto w oparciu o świadectwo badania typu wydane przez UDT. Przed zaworem należy zainstalować manometr centryczny o zakresie 0 6 bar i średnicy tarczy nie mniejszej jak 100mm z kurkiem manometrycznym 3 drogowym. Manometry wyżej opisane muszą posiadać klasę 2, Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotłach i spadkiem ciśnienia w systemie grzewczym. Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle realizowane będzie przez : - ogranicznik poziomu wody VIESSMANN Nr lub równoważny montowany na rurociągu wyjścia wody gorącej z kotła, nad kotłem, przed zaworem odcinającym, wyłączający kocioł ruchu w przypadku spadku poziomu wody poniżej tego ogranicznika z jednoczesną sygnalizacją stanu awaryjnego kotłowni - i pośrednio przez regulator ciśnienia DANFOSS CAS nr o zakresie nastawy 0 3,5 bar lub równoważny, wyłączający kocioł z ruchu (wraz z sygnalizacją stanu awaryjnego) przy spadku ciśnienia poniżej 1,0 bar. Zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia w systemie grzewczym realizowane będzie przez regulator ciśnienia wymieniony wyżej.

6 5.11. Zabezpieczenie przed wypływem niespalonego gazu do kotłowni. Realizowane będzie przez aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG) typu GAZEX lub równoważny. 2 detektory typu DEX- 1 zlokalizowane będą w pomieszczeniu kotłowni, w miejscach jak w części rysunkowej. Mocowanie detektorów należy wykonać do stropu pomieszczenia, zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Głowicę MAG- 3 należy zainstalować w szafce na zewnętrznej ścianie budynku. Moduł alarmowy MD - 2.Z. aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej oraz sygnalizator akustyczno optyczny SL należy zainstalować zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Odcięcie gazu w wypadku wypływu niespalonego gazu na kotłownię, musi nastąpić przy stężeniu gazu w powietrzu nie wyższym jak 0,1 dolnej granicy wybuchowości Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury wody w kotle. Realizowane będzie przez : - regulator temperatury wody w kotle TR (funkcja regulatora kotłowego) ustawiony na + 75 o C (zadziałanie regulatora nie powoduje wyłączenia awaryjnego), - ogranicznik temperatury wody w kotle STB (funkcja regulatora kotłowego), ustawiony na o C (zadziałanie ogranicznika wyłącza kocioł z ruchu wraz z sygnalizacją stanu awaryjnego) Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Realizowane będzie przez : - filtroodmulnik z wkładami magnetycznymi typu FOM z siatkami 600 oczek/cm 2 lub równoważny zainstalowany na rurociągu powrotnym z instalacji c.o. grzejnikowego - filtry siatkowe typu OVENTROP lub typu IFM lub równoważne o liczbie oczek 600/cm 2 zainstalowane na powrotach z obiegów c.o. przed kotłem - filtry wody użytkowej (atest PZH) typu VIESSMANN I lub EPURION A25-2 o progu filtracji 200 lub równoważny na podejściu pod stację zmiękczania wody - filtr siatkowy typu OVENTROP nr 11210, 600 oczek/cm 2 lub równoważny, o kielichach gwintowanych z siatką 600 oczek/cm 2 na przewodzie tłocznym uzupełnienia awaryjnego pompką ręczną skrzydełkową. Przed i za filtroodmulnikiem należy zamontować manometry centryczne 0 6 bar z kurkami manometrycznymi nr Zabezpieczenie przed odkładaniem kamienia kotłowego : Realizowane będzie przez stosowanie w systemie grzewczym wody poddanej procesowi zmiękczania w automatycznej stacji zmiękczania VIESSMANN Aguaset 500N ze sterowaniem objętościowym lub równoważnej, o natężeniu przepływy 1,2 m 3 /h, o objętości złoża 15 dm 3 na ciśn. maksymalne 8 bar, dla wody o temperaturze 4 49 o C. Napełnianie i uzupełnianie wody odbywać się będzie za pomocą montowanego tylko na czas napełniania lub uzupełniania wody elastycznego połączenia, pod ciśnieniem wodociągowym. W przypadku konieczności uzupełniania wody w systemie w przypadku braku lub zbyt niskiego ciśnienia w instalacji wodociągowej, do uzupełniania wody należy wykorzystać ręczną pompkę skrzydełkową. Należy zadbać o to, aby przepływ wody w trakcie uzupełniania lub napełniania wodą instalacji nie przekroczył wydajności stacji. Minimalne ciśnienie wody przed stacją winno wynosić 2,0 bar. Zrzut wody poregeneracyjnej ze stacji zmiękczania należy sprowadzić nad zasyfonowane podejście kanalizacyjne 0,05. Woda w systemie grzewczym winna odpowiadać normie PN-93/C i wymaganiom producenta kotłów. Inwestor winien zadbać o to aby zład grzewczy był szczelny a uzupełnienia roczne wody w systemie nie były większe od 5% pojemności tego zładu. Ewentualną korektę ph należy zlecić firmie specjalistycznej np. EPURO POLSKA przy użyciu płynu, którego kategorię wg PN-B-01706/A z 1 : 1999 określono na 2.

7 UWAGA : Dla prawidłowego procesu zmiękczania wody, zawartość żelaza i manganu w wodzie nie może być wyższa niż 0,7 mg/l Inwestor będący właścicielem ujęcia wody winien o to zadbać w innym przypadku winien poinformować wykonawcę kotłowni o powyższym, celem zastosowania filtra multifunkcyjnego w miejsce stacji zmiękczania Zabezpieczenie przed korozją kotłów od strony spalin. Kotły kondensacyjne wykonane ze stali nierdzewnej i przeznaczone także do odzysku ciepła ze spalin na drodze kondensacji - nie są tym samym zagrożone korozją od strony spalin Pompy. Projektuje się montaż po 1 szt. pomp. Ze względu na zastosowanie 2 pomp obiegowych jednego typu, na zapasach magazynowych Inwestor winien posiadać przynajmniej jedną pompę. Projektuje się montaż n/w pomp : - Pompa obiegu c.o. grzejnikowego - w świetle planowanej przez inwestora przebudowy inst. c.o. i wyposażenia instalacji w termostatyczne zawory grzejnikowe zaprojektowano pompę o najwyższej sprawności z silnikiem komutowanym elektronicznie, WILO STRATOS 25/1-8. Wysokość podnoszenia pompy należy ustawić na 4,5 m H 2O. Wydajność przyjęta do doboru pompy wynosi 3,2 m 3 /h. Pompa sterowana będzie regulatorem kotłowym. Charakterystyka pompy : silnik 1 ~ 230 liczba stopni pracy płynna regulacja pobór mocy P W znamionowa moc silnika 100W pobór prądu 0,13-1,20A średnica przyłącza 25 mm przyłącze gwintowane maksymalna temp. czynnika o C maksymalne ciśn. robocze - 10 bar generowanie zakłóceń EN odporność na zakłócenia EN stopień ochrony IP44 klasa izolacji F korpus żeliwo szare wirnik tworzywo sztuczne wał stal nierdzewna łożysko węgiel spiekany impregnowany metalem minimalne ciśnienie napływu + 50 o C - 3m + 95 o C - 10m o C - 16m zabezpieczenie silnika wbudowane silnik synchroniczny z wirnikiem z mag. stałego klasa energetyczna - A, lub równoważna. - Pompa obiegu c.o. aparatów grzewczo-wentylacyjnych- analogicznie jak wyżej dobrano pompę WILO STRATOS 25/1-8, wysokość podnoszenia należy ustawić na 2,5 m H 2O. wydajność do doboru pompy wynosi 2,2 m 3 /h. Pompa sterowana będzie regulatorem kotłowym.

8 5.17. Rurociągi i armatura. Montaż rurociągów należy wykonać w sposób umożliwiający wykonanie izolacji termicznej na tych rurociągach do grubości zgodnych z rozp. M.I. z w spr. Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami Rurociągi wody grzewczej : Rurociągi grzewcze należy wykonać z rur stalowych średnich wg PN-H/74200 o wymiarach jak niżej, łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowane stosowane będą w miejscach montażu armatury z kielichami gwintowanymi oraz aparatury kontrolno pomiarowej. Połączenia kołnierzowe stosowane będą w miejscach montażu klap międzykołnierzowych i filtroodmulnika oraz kotła. W części rysunkowej opisano rury średnicami nominalnymi, którym odpowiadają niżej wymienione wymiary rur : Oznaczenie na rysunkach D zewn. w mm Gr. ścianki w mm ,65 15, ,5 2,65 21, ,8 3,25 27, ,0 3,25 35, ,9 3,25 41, ,7 3,65 52, ,0 4,05 79,9 D wewn. w mm Jako elementy odcinające projektuje się : - klapy międzykołnierzowe n.p. ARI ZESA, PN10, 130 o C lub równoważne - kurki kulowe o połączeniach gwintowanych na maksymalne ciśnienie robocze 16bar przy maksymalnej temperaturze czynnika o C, n.p. PERFEXIM PHA-200/1 lub równoważne - kurek kulowy bez korpusu żeliwnego n.p. ZAWGAZ DN25mm, z końcówkami do wspawania AH-2cp, PN16, 150 o C (spust kotła) k kurek kulowy n.p. COMAP nr 122 lub równoważny, PN10, 110 o C, ze złączką do węża (uzupełnianie wody przez przyłącze elastyczne). Jako armaturę zwrotną projektuje się : - zawory zwrotne osiowe art. 6 LECHAR lub równoważne, 16 bar, 110 o C. Armatura regulacyjna to : - zawór mieszający 3- drogowy z końcówkami do wspawania VIESSMANN d nom. 25 mm, 120 o C, PN6, Kvs = 10,5 m 3 /h, z siłownikiem VIESSMANN lub równoważny - zawór regulacyjny HERZ STROMAX GM lub równoważny, wielkość 1 (25mm), Kvs = 13,2m 3 /h na ciśnienie maksymalne robocze 16bar i temperaturę maksymalną roboczą +130 o C. Przed manometrami należy zamontować: - kurki manometryczne trójdrogowe (przed manometrami w obrębie zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego przeponowego) - kurki manometryczne dwudrogowe lub kurki 3-drogowe jak przed zaworem bezpieczeństwa (przed pozostałymi manometrami). Kurki manometryczne i manometry winny być w wykonaniu na ciśnienie do 10bar przy temperaturze do 110 o C (minimum). Szczegółowo lokalizację armatury przedstawiono w części rysunkowej projektu.

9 Rurociągi wody zimnej i ciepłej : Instalację wodociągową w pom. kotłowni i instalację przesyłową wody do pomieszczenia kotłowni należy wybudować zgodnie z projektem, dokonując przebudowy części istniejących rurociągów. Instalację wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H średnich, łączonych przy użyciu łączników z żeliwa ciągliwego pocynkowanych. Do uszczelniania połączeń należy stosować szczeliwo posiadające obok dopuszczenia do stosowania w budownictwie atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. Jako armaturę antyskażeniową projektuje się montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowych : - klasy CA typu HONEYWELL CA295, Pmin. 1,5 bar, Pmax 10 bar, tmax. 65 O C, lub równoważnych, montaż poziomy - przed stacją zmiękczania wody i przed zaworem czerpalnym nad zlewem. Jako armaturę zwrotną projektuje się zawory zwrotne osiowe na ciśnienie do 16 bar, 100 o C, atest PZH - za stacją zmiękczania wody i na króćcu tłocznym ręcznej pompki skrzydełkowe. Jako elementy odcinające projektuje się kurki kulowe n.p. PERFEXIM PHA-001, na ciśnienie min. 20 bar przy temperaturze 80 o C, atest PZH, lub równoważne. Jako armaturę do przyłączenia węży elastycznych projektuje się kurki kulowe czerpalne ze złączką do węża PERFEXIM nr 3102, 10 bar, 80 o C. Jako armaturę czerpalną projektuje się zawory kulowe czerpalne n.p. PERFEXIM nr 3102, do 10 bar przy 80 o C, atest PZH lub równoważne. Jako armaturę regulacyjną projektuje się montaż za stacją zmiękczania wody zaworu regulacyjnego typu ALWA KOMBI 4 na PN16 i 130 o C, Kvs=2,7, Kvs min. = 0,37m 3 /h lub równoważnego. Należy dokonać nastawy zaworu tak, aby przy ciśnieniu najwyższym (ok. 4bar) w instalacji wodociągowej przepływ przez stację zmiękczania wody nie przekroczył dopuszczalnego przez producenta i określonego na roboczo dla uzyskania pełnego zmiękczania wody dodawanej do instalacji grzewczej. Materiały użyte do budowy inst. wodociągowej muszą posiadać atest PZH Instalacja c.o. w pom. kotłowni. Grzejnik inst. c.o. w pomieszczeniu kotłowni przedstawiono w części opracowania p.n. Wewnętrzna instalacja c.o Instalacja kanalizacyjna. W pomieszczeniu projektowanej kotłowni jest zainstalowany zlew z podejściem kanalizacyjnym żeliwnym dn50mm. Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniu kotłowni winna odprowadzać : - kondensat z kotła i komina - wodę upuszczaną z instalacji grzewczej - ścieki znad zlewu. Ze względu na to, że woda gorąca upuszczana z instalacji nie może być odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji budynku projektuje się następujące układy kanalizacji w pomieszczeniu kotła: - kondensat z kotła i komina odprowadzany będzie poprzez neutralizator kondensatu i wpust kanalizacyjny bezpośrednio poziomu kanalizacyjnego (przewodu odpływowego) z włączeniem w pom. dawnej akumulatorowni

10 - woda upuszczana z instalacji gromadzona będzie w studni schładzającej, skąd po ostygnięciu za pomocą ręcznej pompki skrzydełkowej przepompowywana będzie nad zlew przyłączony do istniejącego podejścia kanalizacyjnego - ścieki znad zlewu odprowadzane będą do istniejącego podejścia kanalizacyjnego pod zlew. Instalację kanalizacyjną należy wybudować zgodnie z częścią rysunkową projektu. Informację o lokalizacji poziomu przyjęto na podstawie przebiegu zewn. kanalizacji z budynku (brak jest jakiejkolwiek dokumentacji technicznej instalacji kanalizacyjnej w budynku). Instalację kanalizacyjną należy wybudować : - z rur i kształtek żeliwnych kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych sznurem i cementem na odcinkach od wpustów kanalizacyjnych żeliwnych do studni schładzającej - z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych z kielichami uszczelnianymi pierścieniami gumowymi na pozostałych odcinkach. Studnię schładzającą należy wybudować z elementów betonowych o średnicy 800 mm. Głebokość studni winna wynosić 0,50m. Studnię należy przykryć włazem żeliwnym o średnicy 600 mm klasy C250. Woda gorąca, po ostygnięciu w studni schładzającej, za pomocą pompki ręcznej przetłaczana będzie nad zlew przyłączony do instalacji kanalizacyjnej budynku. Na podejściu pod zlew należy wykonać zasyfonowane odgałęzienie 0,05 m, nad które należy sprowadzić przewód zrzutowy wód poregeneracyjnych ze stacji zmiękczania wody Instalacja odprowadzenia kondensatu z kanału wentylacji wywiewnej. Skropliny pojawiające się w kanale wentylacji wywiewnej należy odprowadzić nad teren, poza obrys schodów technicznych na strych budynku. Instalację odprowadzenia skroplin należy wybudować z rur wielowarstwowych PE/Al/PEW o średnicy 20x2mm lub rur PVC Aparatura kontrolno pomiarowa. Stanowiły ją będą : - termometry techniczne : o C na rurociągach wody grzewczej - manometry centryczne : 0 6,0 bar na rurociągach wody grzewczej 0 10,0 bar na rurociągach wody pitnej - czujniki temperatury wody i temperatury powietrza zewnętrznego będące wyposażeniem regulatora kotłowego - wodomierze skrzydełkowe do montażu pionowego Js 1,5 do pomiaru wody podawanej do systemu grzewczego Js 2,5 do pomiaru wody podawanej do instalacji wodociągowej kotłowni. Szczegółowo miejsca montażu przedstawiono w części rysunkowej projektu. Manometry instalowane w obrębie zaworów bezpieczeństwa i i przed naczyniami wzbiorczymi winny posiadać klasę 2,5. Na manometrach i termometrach czerwoną kreską należy oznaczyć wartości maksymalne robocze, które wynoszą : - dla zaworu bezpieczeństwa kotła 3,0 bar (ciśn. otwarcia zaworów) - dla manometrów po stronie tłocznej pomp 6,0 bar (maksymalne ciśn. dla inst. c.o. niskoparametrowej) - dla termometrów na rurociągach grzewczych + 75 o C ( maks. temp. czynnika grzewczego, nastawa TR regulatora kotłowego). Temperatury odczytywane przez regulator VITOTRONIC mogą być na żądanie

11 obsługi wyświetlane na panelu regulatora Odpowietrzenie i odwodnienie. Odpowietrzanie rurociągów kotłowni odbywać się będzie za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników, n.p. FLAMCO-FLEXVENT, Rp1/2, 10bar, 120 o C, lub równoważnych, zamontowanych na zbiornikach odpowietrzających (wg PN-91/B-02420), na rozdzielaczach i na filtroodmulniku. Odpowietrzenie kotła odbywać się będzie przez rurociągi łączące kocioł z rozdzielaczami instalacji. Odwodnienia odbywać się będą poprzez spusty wyposażone w kurki kulowe a zainstalowane na urządzeniach i w punktach instalacji przedstawionych w części rysunkowej projektu. Średnice spustów wynosić będą od R1/2 (rurociągi, rura wzbiorcza) przez R3/4 (rozdzielacze) do Rp1 (kocioł). Wszystkie odwodnienia należy sprowadzić nad wpusty o średnicy 100mm, przyłączone do studni bezodpływowej, schładzającej. Spust kotła nie może być wykonany z armatury z korpusem żeliwnym Zabezpieczenie antykorozyjne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na gorąco wszelkie elementy stalowe kotłowni (za wyjątkiem urządzeń i elementów malowanych fabrycznie i rur stalowych ocynkowanych) należy zabezpieczyć antykorozyjnie po oczyszczeniu do stopnia czystości Sa 2. Rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą ftalowo silikonową przeciwrdzewną renowacyjną czerwoną tlenkową na temp. do 200 C CEKOR R. Farba CEKOR R jest zgodna z PN-C Posiada świadectwo PZH nr HK/B/1052/01/99 z przeznaczeniem do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji metalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne jest możliwe do wykonania inną farbą równoważną o zbliżonych parametrach posiadającą niezbędne atesty i dopuszczenia (w uzgodnieniu z użytkownikiem). Ilość warstw i sposób nakładania farby zgodnie z zaleceniami producenta farby Izolacje termiczne. Kotły i komin fabrycznie wyposażone są w izolację termiczną. Izolację termiczną rurociągów grzewczych w pom. kotłowni projektuje się wykonać otulinami z wełny kamiennej z płaszczem z folii z PVC typu ROCKWOOL TERMOROCK ( λ 40 = W 0,038 ) lub otulinami równoważnymi do grubości (za materiałami producenta): mxk φ mm φ mm φ mm φ mm φ mm φ mm φ mm. Izolację termiczną zbiorników odpowietrzających przepływowych i odmulników wykonać z wełny kamiennej jak wyżej do grubości 100 mm. Grubość izolacji armatury i rurociągów w miejscach skrzyżowań z innymi rurociągami winna wynosić nie mniej niż 50% grubości izolacji opisanej wyżej. Izolację przeciwkondensacyjną rurociągów wody zimnej wykonać przy zastosowaniu otulin z pianki polietylenowej, typu THERMAFLEX FR o grubości 13mm. Grubości izolacji winny być nie mniejsze jak wymagania rozp. MI z r. z późniejszymi zmianami. Sposób wykonania izolacji winien być zgodny z PN-B-02421: Po wykonaniu izolacji rurociągi należy oznakować zgodnie z PN-70/N

12 5.21. Wentylacja kotłowni z kotłami z zamkniętą komorą spalania. - nawiew : projektuje się kanał nawiewny typu A/I o wymiarach w przekroju 150x 220 mm. Kanał należy uzbroić w czerpnię ścienną typu A 150x220 mm i kratkę nawiewną typu A/I 150x220 mm. Poziom zainstalowania dolnej krawędzi czerpni wynosi 2,5 m ponad terenem, poziom zainstalowania kratki nawiewnej 0,3 m nad posadzką kotłowni. - wywiew : przyjęto kanał wywiewny okrągły o średnicy wewnętrznej 150 mm. Kanał wywiewny należy wykonać z dwuściennych, izolowanych elementów kominowych ze stali nierdzewnej, w systemie kominowym np. VIESSMANN DW, dopuszczonych do pracy na mokro, z systemowymi uszczelkami silikonowymi w kielichach połączeń. Kratka wywiewna winna być typu B/I o średnicy 150 mm. Skropliny z kanału wywiewnego należy sprowadzić nad teren, poza obrys schodów. Szczegóły w części rysunkowej Próby i odbiory. Po zmontowaniu wszystkie rurociągi kotłowni należy poddać próbom. Rurociągi wody grzewczej należy poddać ciśnieniu 4,5 bar bez przyłączonego kotła. Rurociągi wody zimnejnależy poddać ciśnieniu 10,0 bar. Próbę na gorąco rurociągów wody grzewczej należy przeprowadzić po uprzednim 72 godzinnym ogrzewaniu budynku. Próby należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru: - instalacji wodociągowych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 7) - instalacji kanalizacyjnych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 12) - instalacji ogrzewczych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6). Odbiór kotła, naczynia wzbiorczego, stacji zmiękczania wody należy zlecić do UDT w Lublinie. Prawidłowość i skuteczność elementów wentylacji i odprowadzenia spalin podlega ocenie i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Odbiór kotłowni winien być poprzedzony rozruchem próbnym. Po pozytywnie zakończonym rozruchu, potwierdzonym protokółem, Inwestor powołuje komisję odbioru kotłowni. Przed przekazaniem kotłowni użytkownikowi, Inwestor winien dostarczyć instrukcję obsługi urządzeń i ich DTR oraz pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą schematy kotłowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposób jej programowania i obsługi z poziomu użytkownika Instalacja paliwowa : - wg. proj. wewn. inst. gazowa odrębna część opracowania Ochrona przeciwpożarowa: Lokalizacja kotłowni: Kotłowni zlokalizowana jest w budynku warsztatów szkolnych o 1 kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczonym. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III. W budynku wydzielona zostanie odrębna strefa pożarowa: kotłownia, w której spalane będzie paliwo gazowe w ilości maksymalnej 11 Nm 3 /h. Wydzielone pożarowo pomieszczenie kotłowni klasyfikowane jest jako budynek produkcyjny i magazynowy PM. Sąsiadujący z budynkiem warsztatowym nr 1 budynek stacji diagnostycznej jest obiektem o 1 kondygnacji nadziemnej, także niepodpiwniczonym. Wymagania w zakresie odporności ogniowej przegród i ich ocena: Zgodnie z par. 220 rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002 roku, ściany wydzielające pomieszczenie kotłowni z kotłem gazowym winny posiadać klasę odporności ogniowej EI60, stropy REI60.

13 Ceramiczne (cegła, belit), otynkowane ściany kotłowni o grubości 25cm posiadają wymagane dla tych przegród klasy odporności EI. Strop ceramiczny nad kotłownią posiada klasę odporności ogniowej REI 60. Projektowane drzwi do kotłowni posiadać będą klasę odporności ogniowej EI 30. Przepusty instalacyjne: Zgodnie z rozp. MI z 12 kwietnia 2002 roku w spr. warunków techn., jakim powinny odpowiadać budynki, przejścia rur przez ściany wewnętrzne kotłowni (ściany oddzielenia pożarowego) winny posiadać klasę odporności ogniowej EI taką jak przegrody, w których są wykonane. Projektuje się wykonać przepusty przy użyciu mas ogniochronnych PROMAT lub równoważnych. Przejścia rur niepalnych przez ściany kotłowni wykonane będą przy użyciu zaprawy ogniochronnej PROMASTOP MG III (wypełnienie szczeliny pomiędzy rurą i murem) oraz masy ogniochronnej PROMASTO COATING (pomalowanie rur na długości min. 0,4m od przegrody (w obie strony) i pomalowanie wypełnienia zaprawą MG III. Grubość nałożonej masy ogniochronnej nie może być mniejsza jak 2mm, a zalecana szczelina pomiędzy rurą niepalną a murem winna nie przekraczać 1cm. Wykonana w ten sposób i w zgodzie z technologią producenta, przepust posiadał będzie klasę odporności ogniowej EI 120 (aprobata AT /2002). Kwalifikacja pomieszczeń: pomieszczenie projektowanej kotłowni z kotłem opalanym gazem ziemnym nie jest pomieszczeniem zagrożonymi wybuchem. Drogi pożarowe: Dojazd wozów bojowych straży pożarnej możliwy będzie drogą wewnętrzną z trylinki, zlokalizowaną w odległości ok. 5m od budynku, po tej stronie co kotłownia. Od strony przeciwnej, utwardzona droga wewnętrzna styka się bezpośrednio z budynkiem. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy: W pomieszczeniu kotłowni należy zainstalować gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego minimum 2 kg kg. Miejsce zainstalowania gaśnicy należy oznakować. Uwagi końcowe: W pomieszczeniu kotłowni należy wywiesić instrukcję alarmowania i postępowania na wypadek pożaru Wytyczne branżowe: - branża budowlana: - wykonać fundamenty pod urządzenia - wykonać komin i kanały wentylacyjne zgodnie z opisem - drzwi do kotłowni wymienić na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30, drzwi muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, wymiary drzwi w świetle (po ich otwarciu) muszą wynosić 0,9x2,0m- - wykonać bruzdy w posadzce pod kanalizację i dokonać naprawy tych bruzd po ułożeniu rur - ściany kotłowni do wysokości 2,0m wyłożyć glazurą, posadzkę wyłożyć terakotą - dokonać napraw tynków i pomalować ściany i sufity farbą akrylową zmywalną - przepusty instalacyjne należy wykonać zgodnie z 234 rozp. MI z r. - branża elektryczna: - zasilić w energię elektryczną urządzenia kotłowni - wykonać oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (min. 150 lx) zgodnie z wymaganiami ochrony IP-65 - wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy elementami systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami - główny wyłącznik prądu zamontować przed wejściem do kotłowni

14 - wykonać instalację sterowania i sygnalizacji zgodnie z DTR kotłów, opisem technologii w niniejszym projekcie i zgodnie z przepisami UDT - zamontować w kotłowni gniazdo 24V wg obowiązujących przepisów - instalacja el. w pomieszczeniu kotłowni i składu paliwa nie może dotyczyć innych pomieszczeń i urządzeń nie związanych z kotłownią. - branża sanitarna: - zainstalować grzejnik w pomieszczeniu kotłowni - przebudować poziomy c.o. i wodociągowe oraz instalację kanalizacyjną w pomieszczeniu kotłowni. 6. UWAGI KOŃCOWE: całość robót wykonać należy zgodnie z rozp. MI z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami montaż i eksploatację urządzeń należy prowadzić zgodnie z ich DTR przed oddaniem kotłowni do użytku należy zgłosić w Urzędzie Dozoru Technicznego w Lublinie urządzenia do odbioru uruchomienie urządzeń (palniki, regulatory, pompy) winno być wykonane przez autoryzowany serwis (firmę specjalistyczną) Inwestor winien opracować instrukcję eksploatacji urządzenia energetycznego i łącznie ze schematem wywiesić w pomieszczeniu kotłowni Inwestor winien zaprowadzić dokumentację techniczną urządzenia energetycznego obliczenia hydrauliczne i zapotrzebowania ciepła znajdują się w egz. archiwalnym materiały użyte do budowy instalacji wody do picia i na potrzeby gospodarcze winny posiadać atest PZH przepusty instalacyjne należy wykonać zgodnie z 234 rozp. MI z r. zdemontowane materiały i urządzenia winny zostać poddane ocenie przez Inspektora Nadzoru i w przypadku stwierdzenia możliwości wbudowania tych materiałów w inne instalacje winny one zostać przez Inwestora odsprzedane osobom trzecim lub firmom w drodze ogłoszenia o sprzedaży prace przy kotle winny być prowadzone przez autoryzowany serwis urządzeń całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót : - instalacji wodociągowych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 7) - instalacji kanalizacyjnych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 12) - instalacji ogrzewczych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6) - wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1 zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, komentarz do normy pn-92/b-01706/az1:1999, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych, tom II, instalacje sanitarne i przemysłowe i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (1994 rok). Opracował: mgr inż. Michał Starobrat upr. 71/88

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo