Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Hartman Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: dr inż. Krystyna Krygier dr inż. Marian Rubik Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Marzena Więcek Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 713[02].Z3.05 Instalowanie urządzeń gazowych zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Podział urządzeń gazowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady instalowania urządzeń gazowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Bezpieczeństwo użytkowania instalacji i urządzeń gazowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 43 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o zasadach instalowania urządzeń gazowych, a także ułatwi zrozumienie niebezpieczeństwa, na które możesz być narażony podczas nieprawidłowego montażu i eksploatacji urządzeń gazowych. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Do poszerzania wiedzy wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Materiał obejmuje również ćwiczenia, które zawierają: wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do wykonania ćwiczenia, pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, sprawdzian teoretyczny, sprawdzian umiejętności praktycznych. 4. Przykład zadania/ćwiczenia oraz zestaw pytań sprawdzających opanowanie przez Ciebie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po zapoznaniu się z materiałem spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Instalowanie urządzeń gazowych, której treści teraz poznasz, jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z procesem montażu, eksploatacji i odbioru instalacji gazowej, do której należą, jako ich integralna część, urządzenia gazowe. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 713[02].Z3 Technologia montażu instalacji gazowych 713[02].Z1/2/3/4.01 Prace przygotowawczo zakończeniowe przy wykonywaniu instalacji sanitarnych 713[02].Z1/2/3/4.02 Montaż instalacji z rur stalowych 713[02].Z1/2/3/4.03 Montaż instalacji z rur miedzianych 713[02].Z3.04 Montaż instalacji gazowej 713[02].Z3.05 Instalowanie urządzeń gazowych Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Instalowanie urządzeń gazowych powinieneś umieć: określać właściwości fizyczne i chemiczne gazu ziemnego i paliw płynnych, rozpoznawać rodzaje instalacji, wykonywać prace przygotowawczo zakończeniowe przy montażu instalacji, rozróżniać łączniki do połączeń rozłącznych i nierozłącznych stosowane w instalacjach ze stali i miedzi, oceniać stan techniczny rur i łączników stalowych i miedzianych wykorzystywanych do montażu, wykonywać połączenia rozłączne rur instalacyjnych stalowych i miedzianych, wykonywać połączenia nierozłączne rur instalacyjnych stalowych metodą spawania gazowego, wykonywać podstawowe operacje obróbki materiałów stalowych i miedzianych stosowanych w instalacjach sanitarnych, mocować elementy instalacji w przegrodach budowlanych, prowadzić instalacje różnymi sposobami, wykonywać prace podczas montażu instalacji gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ochrony ppoż., oceniać stan techniczny rur, kształtek gazowych i elementów wyposażenia instalacji gazowej, montować przewody instalacji gazowej, instalować wyposażenie stosowane w instalacji gazowej, wykonywać próbę szczelności zmontowanej instalacji gazowej, przygotowywać instalację gazową do odbioru, przygotowywać instalację gazową do odbioru końcowego, stosować przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas eksploatacji instalacji gazowej, stosować terminologię budowlaną, przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać zagrożenia i im zapobiegać, stosować w praktyce procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odczytywać i interpretować rysunki budowlane, posługiwać się dokumentacją budowlaną, wykonywać przedmiary i obmiary robót, wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne, organizować stanowiska składowania i magazynowania materiałów, korzystać z różnych źródeł informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: sklasyfikować urządzenia gazowe, zastosować wytyczne lokalizacji urządzeń gazowych w pomieszczeniach, dobrać elementy uzbrojenia podejścia pod przybory gazowe, wykonać prace podczas montażu urządzeń gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ochrony ppoż., zainstalować kuchnie gazowe, zainstalować grzejniki gazowe wody przepływowej, zainstalować gazowe ogrzewacze powietrza, zainstalować kotły do ogrzewania pomieszczeń, zainstalować kotły gazowe, zainstalować urządzenia regulacyjne i zabezpieczające stosowane w instalacjach gazowych, wykonać próbę szczelności połączeń zainstalowanych urządzeń gazowych, ocenić stan techniczny elementów demontowanych urządzeń gazowych, przygotować do odbioru instalacje gazowe po zainstalowaniu urządzeń gazowych, posłużyć się dokumentacją techniczną instalacji gazowej. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podział urządzeń gazowych Materiał nauczania Podstawowe pojęcia związane z urządzeniami gazowymi Aby ułatwić posługiwanie się pojęciami z zakresu urządzeń gazowych należy poznać ich definicje, aby w konsekwencji właściwie interpretować przepisy dotyczące ich instalowania, lokalizowania i prawidłowej eksploatacji. Podstawowe definicje, to: butla gazowa jest to ciśnieniowy pojemnik z atestem przeznaczony do magazynowania gazu w określonej objętości, pod ciśnieniem wewnętrznym nie przekraczającym jego wytrzymałości, wyposażony w zawór odcinający dopływ gazu, wymagający okresowej kontroli, ciąg kominowy przewodu spalinowego podciśnienie w kanale spalinowym, wywołane różnicą gęstości spalin na wlocie i wylocie oraz różnicą wysokości wlotu i wylotu kanału spalinowego; ciąg powinien być jak najmniejszy, ale zapewniać dostarczenie do spalania odpowiedniej ilości powietrza, gazomierz urządzenie pomiarowe służące do pomiaru ilości gazu zużywanego przez odbiorcę, gazowy grzejnik wody przepływowej urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego, którego celem jest podgrzanie zimnej wody do wymaganej temperatury, kanał spalinowy droga przenoszenia produktów spalania na zewnątrz, do atmosfery, kocioł wodny gazowy urządzenie gazowe z komorą przeznaczoną do spalania paliwa gazowego, którego celem jest podgrzanie wody do temperatury nie przekraczającej 115 C, kocioł dwufunkcyjny urządzenie gazowe służące do ogrzewania wody przeznaczonej do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kocioł kondensacyjny urządzenie, którego temperatura spalin na wylocie z komina jest niższa od temperatury punktu rosy, komin - to konstrukcja murowana, betonowa lub blaszana zawierająca przewód pionowy do odprowadzania spalin z palenisk pieców i kotłów spalinowych do atmosfery. Komin wytwarza naturalny ciąg powietrza, zwany ciągiem kominowym, kuchenka gazowa urządzenie gazowe z otwartym płomieniem służące do przygotowywania ciepłych posiłków, nie mające piekarnika, kuchnia gazowa urządzenie gazowe z otwartym płomieniem służące do przygotowywania ciepłych posiłków, wyposażone w piekarnik, kubatura pomieszczenia objętość pomieszczenia mierzona w świetle i wyrażona w m 3, kurek odcinający urządzenie do zamykania i otwierania dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub innego urządzenia gazowego, obciążenie cieplne urządzenia gazowego ilość ciepła uzyskiwana w jednostce czasu z palnika lub zespołu palników tego urządzenia w [kw], ogrzewacz pomieszczeń urządzenie gazowe stosowane do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń ciepłem otrzymanym ze spalania gazu, z odprowadzeniem spalin z tych pomieszczeń na zewnątrz, najczęściej połączone z atmosferą poprzez przewód powietrzno spalinowy, otwarta komora spalania - komora, w której zachodzi spalanie paliwa z wykorzystaniem powietrza z pomieszczenia, a spaliny odprowadzane są na zewnątrz poprzez przewód spalinowy, 7

9 piwnica część budynku przeznaczona na pomieszczenia gospodarcze lub techniczne, w którym poziom podłogi jest niższy niż poziom terenu, na którym budynek jest posadowiony, pomieszczenie mieszkalne to pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt w nim ludzi, pomieszczenie niemieszkalne to pomieszczenie, w którym nie przewiduje się stałego pobytu ludzi, a czas przebywania ludzi w czasie ciągłym nie przekracza 4 godzin, pomieszczenie techniczne pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia służące do obsługi technicznej budynku, programator kotła urządzenie sterujące automatyką kotła według zadanego programu, przerywacz ciągu element składowy urządzenia gazowego z palnikiem injektorowym, służący do stabilizacji pracy tych palników w wyniku regulacji ciągu kominowego, ponadto zabezpiecza on przed cofaniem się spalin, czyli ciągiem wstecznym, przewód spalinowy pionowy, poziomy lub ukośny przewód z materiału niepalnego służący do odprowadzania spalin na zewnątrz pomieszczenia; przewód spalinowy w ścianie budynku nazywa się kanałem spalinowym, przewód spalinowo powietrzny wspólnie instalowane przewody: powietrzny i spalinowy, umieszczone współosiowo, równocześnie doprowadzające powietrze do spalania i odprowadzające spaliny na zewnątrz pomieszczenia bezpośrednio przez przegrodę budowlaną, reduktor ciśnienia gazu urządzenie służące do obniżenia i stabilizacji ciśnienia gazu w urządzeniu gazowym lub instalacji gazowej, urządzenie gazowe urządzenie, w którym następuje ustabilizowane spalanie paliwa gazowego lub jego mieszaniny z powietrzem, urządzenie gazowe przeznaczone do pracy ciągłej urządzenie gazowe o konstrukcji pozwalającej na długotrwałe funkcjonowanie bez przerw w procesie uzyskiwania ciepła, urządzenie gazowe przeznaczone do pracy okresowej urządzenie gazowe wymagające każdorazowo działań użytkownika w celu regulacji, włączenia i wyłączenia, urządzenia regulujące urządzenia służące do utrzymania na określonym poziomie parametrów typu: ciśnienie, temperatura, urządzenie sterujące urządzenia zapewniające zabezpieczenie przed zmianą parametrów urządzenia gazowego, uruchamiające lub zatrzymujące pracę urządzenia gazowego według określonego programu, zestaw kuchni gazowej fabrycznie zmontowana kuchnia gazowa z obudową, zasilana z butli gazowej, zamknięta komora spalania komora, w której zachodzi spalanie paliwa bez dostępu powietrza z pomieszczenia, a spaliny odprowadzane są na zewnątrz poprzez przewód spalinowy; najczęściej przewód równocześnie doprowadzający powietrze i odprowadzający spaliny. Podział urządzeń gazowych na grupy i kategorie Ze względu na sposób doprowadzania powietrza do spalania gazu, oraz odprowadzania spalin z urządzeń gazowych dzieli się je na typy: Typ A urządzenia pobierające powietrze z pomieszczenia i odprowadzające spaliny do pomieszczenia, w którym są zamontowane, np. kuchenki i kuchnie gazowe, piekarniki i ogrzewacze gazowe o mocy do 5 kw, Typ B urządzenia pobierające powietrze z pomieszczenia, w którym są zamontowane i odprowadzające spaliny do przewodu (kanału) spalinowego. Odprowadzanie odbywa się: na zasadzie ciągu naturalnego (typ B1) oraz na zasadzie ciągu wymuszonego, gdy wentylator odciągający nie jest częścią urządzenia (typ B2). Urządzeniami gazowymi typu B1 i B2 wyposażonymi w przerywacz ciągu są: podgrzewacze wody, ogrzewacze 8

10 pomieszczeń i kotły grzewcze działające na zasadzie ciągu wymuszonego przez wentylator palnika nadmuchowego lub wentylator spalin będący częścią urządzenia. Nie mogą one być wyposażone w przerywacz ciągu. Również nie dopuszcza się łączenia kilku urządzeń do wspólnego kanału kominowego. Typ C zaliczono tu urządzenia z tzw. zamkniętą komorą spalania odciętą od atmosfery pomieszczenia, w którym są zamontowane, pobierające powietrze z zewnątrz i odprowadzające spaliny do przewodu (kanału) kominowego lub bezpośrednio do atmosfery. Są to grzejniki wody przepływowej oraz kotły grzewcze kondensacyjne. Inną klasyfikacją urządzeń gazowych jest określenie ich kategorii. Przynależność do określonej kategorii urządzeń określa przystosowanie do spalania: Kategoria I jednej grupy paliw gazowych, Kategoria II dwóch lub więcej grup paliw gazowych w niepełnym zakresie, Kategoria III wszystkich grup i podgrup paliw gazowych. Podział urządzeń gazowych ze względu na przeznaczenie Do urządzeń przeznaczonych do gotowania, smażenia i pieczenia zalicza się: kuchenki gazowe (KG) o łącznej mocy wszystkich palników do 8,5 kw, kuchnie (KGP), urządzenia do gotowania i pieczenia o łącznej mocy cieplnej do 11.5 kw, piekarniki gazowe (PG), urządzenia do pieczenia o mocy do 3 kw, opiekacze (RG), rożna, grille gazowe, urządzenia do opiekania produktów spożywczych. W grupie urządzeń gazowych do podgrzewania wody do celów sanitarnych można wyróżnić: grzejniki wody przepływowej (GGWP) podgrzewające wodę w czasie jej poboru: grzejniki małej mocy do 9 kw zwane są termami gazowymi; grzejniki średniej mocy do 21 kw zwane są piecami łazienkowymi, zbiornikowe grzejniki wody (ZGW), zwane również pojemnościowymi podgrzewaczami wody, służą do podgrzewania wody do temperatury ok. 55 C. Grzejniki te są urządzeniami wieloczerpalnymi. Ogrzewacze pomieszczeń i promienniki są urządzeniami o mocy najczęściej do 5 kw. Wśród nich wyróżniamy: ogrzewacze konwekcyjne (OGK), ogrzewacze promiennikowe - konwekcyjne (OGKP), promienniki (OGP). Do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody służą: kotły grzewcze (KGGW-N). Do kotłów małej mocy można zaliczyć: kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe typu B1 lub B3. Przeznaczone są one do ogrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej o temperaturze od 35 do 90 C. kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe kondensacyjne typ C. kotły dwufunkcyjne typ B1. Produkowane są o mocy do 35 kw i przeznaczone do podgrzewania wody w układzie c.o., jak również wody do celów sanitarnych. Woda może być w nich podgrzewana w systemie przepływowym lub zbiornikowym. Do podgrzewania powietrza służą przeponowe nagrzewnice powietrza, w tym suszarki do szybkiego suszenia prania. Każde urządzenie powinno zawierać tabliczkę znamionową, na której podane są: nazwa i adres wytwórcy, oznaczenie, numer fabryczny, rok produkcji, rodzaj paliwa, do którego urządzenie jest przystosowane, nominalna moc cieplna, maksymalne ciśnienie robocze, 9

11 znaki dopuszczenia Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń i ich wykonania. 1) Co nazywamy urządzeniem gazowym? 2) Jakie znasz typy urządzeń gazowych? 3) Jakie oznaczenia muszą być na każdym urządzeniu gazowym? 4) O czym świadczy przynależność danego urządzenia do określonej kategorii? 5) Jak dzielimy urządzenia gazowe ze względu na przeznaczenie? 6) Jakie urządzenia gazowe przeznaczone są do gotowania i podgrzewania posiłków? 7) Jakie urządzenia gazowe przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń? 8) Jakie urządzenia gazowe przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody? 9) Jakie urządzenia gazowe przeznaczone są do podgrzewania wody? 10) Jakie informacje zawarte są na tabliczce znamionowej? 11) Jakie urządzenia i aparaty można instalować w wybranych pomieszczeniach budynku? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Z katalogów firm branżowych wybierz gazowe urządzenie do gotowania i podgrzewania posiłków. Sporządź kalkulację cenową. Wskaż zalety wybranego urządzenia. Podaj jego parametry techniczne. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z dokumentacją branżową, 3) wybrać urządzenie gazowe i odczytać jego cenę, 4) na arkuszu papieru zapisać: nazwę, typ, parametry techniczne, kategorię, 5) wypisać zalety urządzenia, wskazać jego przeznaczenie, określić wykorzystanie, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) ocenić poprawność i estetykę wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia wraz z dokumentacją zadania, arkusz papieru formatu A 4, długopis, ołówek, gumka, literatura z rozdziału 6. 10

12 Ćwiczenie 2 Z katalogów firm branżowych wybierz gazowe urządzenie do ogrzewania pomieszczenia o powierzchni 100 m 2 i podgrzewania wody na potrzeby użytkowe. Sporządź kalkulację cenową. Wskaż zalety wybranego urządzenia. Podaj jego parametry. Wyjaśnij, jakie jego cechy wpłynęły na dobór danego typu oraz w jaki sposób będzie doprowadzane powietrzea do spalania i odprowadzane spaliny. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z dokumentacją branżową, 3) wybrać urządzenie gazowe i odczytać jego cenę, 4) na arkuszu papieru zapisać: nazwę, typ, parametry techniczne, 5) wypisać zalety urządzenia, wskazać jego przeznaczenie, określić sposób doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) ocenić poprawność i estetykę wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia wraz z dokumentacją zadania, arkusz papieru formatu A 4, długopis, ołówek, gumka, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wskazać przykłady urządzeń gazowych danego typu? 2) wyjaśnić, jakie czynniki decydują o przynależności danego urządzenia do określonego typu? 3) określić, jakie dane powinny znajdować się na tabliczce znamionowej urządzenia gazowego? 4) określić kategorię urządzenia po sprawdzeniu jego karty katalogowej? 5) dobrać gazowe urządzenie do gotowania i podgrzewania posiłków spełniające oczekiwania nabywcy? 6) dobrać kocioł do ogrzewania pomieszczeń? 7) dobrać podgrzewacz wody na potrzeby ciepłej wody do jednego punktu czerpalnego? 8) dobrać podgrzewacz wody na potrzeby ciepłej wody do kilku punktów czerpalnych? 9) posłużyć się terminologią gazowniczą charakterystyczną dla urządzeń gazowych? 11

13 4.2. Zasady instalowania urządzeń gazowych Materiał nauczania Warunki, jakie muszą spełniać pomieszczenia, w których instalowane są urządzenia gazowe. Możliwość instalowania określonych urządzeń gazowych w pomieszczeniu uzależniona jest od następujących warunków: wysokości pomieszczenia, kubatury pomieszczenia, obciążenia cieplnego pomieszczenia przypadającego na 1m 3 kubatury pomieszczenia, łącznego obciążenia cieplnego zainstalowanych urządzeń, wentylacji pomieszczenia, sposobu odprowadzenia spalin z pomieszczenia. 1) Wysokość pomieszczenia, w którym można zainstalować urządzenia gazowe to minimum 2,2 m. Odstępstwem od tej zasady jest możliwość instalowania kotłów gazowych w już istniejących budynkach, gdzie dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłów nie niższą niż 1,9 m. 2) Kubatura pomieszczenia to: - dla łazienki: 8 m 3, gdy instalujemy w niej gazowe urządzenie do podgrzewania wody. 3) Maksymalne obciążenie cieplne przypadające na 1 m 2 kubatury pomieszczenia to: W - w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, z wyjątkiem kuchni, gdy spaliny nie są odprowadzane na zewnątrz, W - w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, z wyjątkiem kuchni, gdy spaliny odprowadzane są na zewnątrz, W w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz kuchni, gdy spaliny nie są odprowadzany na zewnątrz, W w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz kuchni, gdy spaliny są odprowadzane na zewnątrz. 4) Wentylacja pomieszczeń może odbywać się przez: - szczeliny w otworach okiennych lub drzwiowych pomieszczenia, - otwory nawiewne, - inne urządzenia techniczne. Aby można było w pomieszczeniu zainstalować urządzenie gazowe, muszą być spełnione warunki krotności wymiany powietrza zgodne z normami wykonawczymi. 5) Dopuszczalne łączne obciążenie cieplne pomieszczeń wynikające z zainstalowania urządzeń: - pomieszczenie kuchenne 25 kw, - łazienka 25 kw, - kotłownia zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym w budynku 60 kw, - pralnia 10 kw. Wszystkie urządzenia gazowe muszą mieć: znak bezpieczeństwa, aprobatę techniczną lub znak Dozoru Technicznego, atest energetyczny. 12

14 Sposoby odprowadzania spalin Sposób odprowadzenia spalin z pomieszczenia musi spełniać następujące warunki: w urządzeniach typu A spaliny powinny mieć możliwość swobodnego przepływu jak najkrótszą drogą; wskazane jest, aby droga ta nie była dłuższa niż 2 m w rzucie poziomym od kratki wentylacyjnej, w urządzeniach typu B i C spaliny muszą być odprowadzane przewodami spalinowymi połączonymi z urządzeniem i kanałem spalinowym lub przewodami spalinowo powietrznymi wyprowadzonymi poza ścianę zewnętrzną budynku. Do tego celu należy stosować przewody pionowe o długości minimum 0,22m oraz przewody poziome o długości nie większej niż 2,0 m ze spadkiem w kierunku urządzenia. w przypadku kotłów z zamkniętą komora spalania należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta, efektywna wysokość komina, mierzona od paleniska do wylotu, ponad dach powinna wynosić minimum 4 m, w urządzeniach gazowych o mocy nie przekraczającej 35 kw z palnikami iniektorowymi różnica wysokości od przerywacza ciągu do wylotu ponad dach nie może być mniejsza niż 2,0 m, a w praktyce powinna wynosić nawet 4 m, dopuszcza się odprowadzenie spalin przez zewnętrzną ścianę budynku przez przewody powietrzno spalinowe z urządzeń gazowych o mocy do 21 kw zainstalowanych w wolnostojących budynkach, jeżeli zachowana będzie odległość wyprowadzenia wylotu spalin co najmniej 0,5 m od krawędzi okien i drzwi. Po wykonaniu instalacji odprowadzania spalin podlega ona odbiorowi polegającemu na sprawdzeniu: drożności kanału, szczelności połączeń, ciągu kominowego, prawidłowości wykonania połączeń i zgodności z projektem elementów instalacji odprowadzania spalin, zgodnie z normami wyprowadzenia ponad dach, spełnienia norm ochrony środowiska. Odbiór formalny polega na: sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z dokumentacją powykonawczą, sprawdzeniu aktualności atestów na materiały konstrukcyjne i izolacyjne użyte do budowy instalacji odprowadzania spalin. Warunki instalowania gazomierzy Gazomierze są urządzeniami do pomiaru ilości gazu zużywanego przez urządzenia, w których gaz jest spalany. Są to najsłabsze elementy składowe instalacji gazowej. Jakiekolwiek prace zawiązane z gazomierzem należy wykonywać przy zamkniętym kurku gazomierzowym. Gazomierze powinny być zainstalowane: oddzielnie dla każdego odbiorcy, w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, z kurkiem odcinającym przed gazomierzem, w szafkach z materiałów trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi, w odległości nie mniejszej w rzucie poziomym, niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska, w odległości nie mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu, na wysokości od 0,3 do 1,8m od poziomu podłogi do spodu gazomierza i co najmniej 0,5 m od poziomu terenu, 13

15 powyżej gazomierza i urządzeń iskrzących, gdy mierzą zużycie gazu lżejszego niż powietrze, poniżej gazomierza i urządzeń iskrzących, gdy mierzą zużycie gazu cięższego niż powietrze, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń iskrzących, gdy są instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne i inne urządzenia iskrzące, w taki sposób, aby było możliwe ich rozłączenie bez demontażu części instalacji gazowej, w pomieszczeniach spełniających warunki ich instalowania. Zalecane miejsca instalowania gazomierzy: klatki schodowe lub korytarze w wentylowanych szafkach, na zewnątrz budynku, razem z kurkiem głównym, szyby instalacyjne przeznaczone dla pionów instalacyjnych, z drzwiczkami bez otworów wentylacyjnych, z dostępem od strony pomieszczeń niemieszkalnych, kuchnie stanowiące samodzielne pomieszczenia dopuszcza się instalację bez szafek, wydzielone pomieszczenia piwniczne, pod warunkiem, że mają one otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5 m powyżej poziomu terenu oraz co najmniej 0,5 m od okien i drzwi. Zabronione miejsca instalowania gazomierzy: pomieszczenia mieszkalne, łazienki, pomieszczenia, w których występuje zagrożenie korozyjne, we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi. Rys. 1. Przykłady instalowania gazomierzy: a. w szafkach metalowych, b. we wspólnych wnękach z drzwiczkami, c. w szybach pionów instalacyjnych [13] 14

16 Warunki instalowania kuchni gazowych Kuchnie gazowe mają zazwyczaj znormalizowane wymiary: wysokość 85 cm, głębokość 60 cm, szerokość 50 lub 60 cm. Największy palnik ma moc do 2 kw, dwa średnie mają moc około 1,5 kw, najmniejszy palnik ma moc około 1 kw. Przy palnikach piekarnika najczęściej dolnym i górnym muszą być zamontowane fabrycznie zabezpieczenia przeciwwypływowe. Kuchnia ma regulowane nóżki pozwalające wypoziomować jej ustawienie. Dodatkowo kuchnie gazowe mogą być wyposażone w: termostaty, czyli urządzenia pozwalające utrzymać stałą, zadaną temperaturę, termometry umożliwiające sprawdzenie temperatury podczas pracy piekarnika, rożen, opiekacz, wentylator wyrównujący ciśnienie w komorze piekarnika, programator czasowy wyłączania palnika, zegar. W celu połączenia kuchni gazowej z instalacją gazową należy wykorzystać jeden z dwóch króćców o średnicy ½. Drugi, niewykorzystany króciec musi być zabezpieczony zaślepką. Należy unikać instalowania kuchni na linii łączącej okno i drzwi, gdyż powstający przepływ powietrza może gasić płomień palnika kuchni. Wskazane jest zainstalowanie nad kuchnią okapu z dobrze działająca wentylacją grawitacyjną. Podczas lokalizowania usytuowania kuchni należy zachować minimalne odległości, które pokazano na rysunku 2. Rys. 2. Odległość poszczególnych ścian kuchni od ścian pomieszczeń [12] 15

17 Przy połączeniu na sztywno na podejściu pod kuchnię należy zainstalować dwuzłączkę, trójnik do wykonywania próby szczelności i kurek odcinający dopływ gazu. Wykonane połączenie nie powinno wywoływać naprężeń. Przy połączeniu kuchni z instalacją za pomocą przyłącza elastycznego nie ma potrzeby wbudowywania kurka odcinającego, gdyż wąż elastyczny ma wbudowany zawór odcinający. Zaletą takiego przyłączenia kuchni jest możliwość zmiany usytuowania kuchni w celu utrzymania jej w czystości. Gniazdo przyłączeniowe instalacji elektrycznej 230 V do kuchni powinno być wyposażone w bolec ochronny. Nie może ono znajdować się bezpośrednio nad kuchnią zalecana odległość to minimum 65 cm. Aby przyłączyć kuchnię gazową do instalacji gazowej i elektrycznej monter powinien posiadać uprawnienia energetyczne grupy 3 i 1 w danym zakresie uprawnień. Do jego obowiązków należy przed przystąpieniem do podłączenia kuchni należy: sprawdzenie, czy kuchnia jest przystosowana do gazu, którym zasilana jest instalacja gazowa, zapoznanie się z danymi znamionowymi kuchni, ustalenie, czy instalacja elektryczna spełnia warunki przyłączenia kuchni, sprawdzenie skuteczności i prawidłowości działania wentylacji w pomieszczeniu, sprawdzenie możliwości usytuowania kuchni w pomieszczeniu i zgodności z projektem technicznym powykonawczym. Po wykonaniu tych czynności i przyłączeniu kuchni do instalacji monter powinien zapoznać użytkownika z zasadami obsługi urządzenia, sprawdzić, czy wykonane połączenie zachowuje warunek szczelności, wydać protokół podłączenia pieczętując kartę gwarancyjną. Rys. 3. Standardowa kuchnia gazowa z piekarnikiem [3] 1- pokrywa, 2- płyta podpalnikowa, 3- ruszt, 4- tablica rozdzielcza, 5- dzwonek, 6- pokrętła palników, 7- pokrętło palnika piekarnika, 8- drabinka suszarnicza, 9- blacha do pieczenia, 10- termometr, 11- ściana boczna, 12- szyba, 13- nakładka wewnętrzna drzwi, l4- podłoga piekarnika. 16

18 Warunki instalowania gazowych grzejników wody przepływowej Gazowe grzejniki wody przepływowej umieszcza się zazwyczaj w łazience nad wanną. Jeżeli łazienka ma zbyt małą wysokość, która uniemożliwiłaby zainstalowanie prostego odcinka rury spalinowej o długości co najmniej 220 cm, grzejnik można zainstalować poza obrysem wanny. Gazowe przepływowe grzejniki wody można instalować również w innych pomieszczeniach spełniających wszystkie wymagania w odniesieniu do kubatury, wysokości, wentylacji i sposobu odprowadzenia spalin oraz prowadzenia instalacji gazowej na przykład w kuchni. Typowy grzejnik gazowy składa się z następujących podzespołów: zespołu wodnego połączonego z wymiennikiem ciepła, stabilizatora strumienia gazu, zespołu gazowego, w którego korpus wmontowane są zawory, pokrętła, podzespół zabezpieczenia przeciwwypływowego, zespołu palnika głównego, zespołu palnika zapalającego, armatury wodno gazowej, Grzejnik jest urządzeniem wieloczerpalnym, co pozwala na doprowadzenie wody do kilku miejsc poboru, najczęściej: wanny, umywalki i zlewozmywaka. Rys. 4. Wentylacja nawiewno-wywiewna łazienki wyposażonej w grzejnik wody przepływowej [3] a) nawiew przez otwory w drzwiach (pow. czynna 200cm²), b) nawiew przez kratkę wentylacyjna w ścianie 17

19 Rys. 5. Schemat podłączenia gazowego grzejnika wody przepływowej G firmy Termet [3] 1. kurek na doprowadzeniu wody zimnej 2. filtr wody 3. przewód wody ciepłej 4. filtr gazu 5. kurek gazowy 6. kratka wentylacyjna 7. rura spalinowa 8. pokrętło zapalacza i regulacji gazu 9. pokrętło wyboru temperatury wody Woda zimna jest doprowadzana przewodem wyposażonym w kurek kulowy na rysunku oznaczony jako element 1 i przez filtr oznaczony jako 2. Przewód łączący instalację gazową z grzejnikiem jest wyposażony w kurek kulowy 5 i filtr 4. Woda podgrzana w grzejniku jest doprowadzona do instalacji ciepłej wody przewodem 3. Gazy spalinowe odprowadzane są do kanału spalinowego przewodem oznaczonym jako element 7. Grzejnik ma szereg zabezpieczeń, wśród których występują najczęściej: automatyczny zawór odcinający dopływ gazu do palnika przy zamkniętym przepływie wody, zabezpieczenie przeciwwypływowe, które automatycznie przerywa wypływ niespalonego gazu z palnika głównego i zapalającego, zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego, zabezpieczenie przed przegrzaniem wody w wymienniku ciepła. 18

20 Aby przyłączyć podgrzewacz wody przepływowej do instalacji gazowej i elektrycznej monter powinien posiadać uprawnienia energetyczne grupy 3 i 1 w danym zakresie uprawnień oraz, instalując grzejnik określonej firmy, powinien mieć jej autoryzację. Do obowiązków montera przed podłączeniem grzejnika należy: sprawdzenie, czy grzejnik jest przystosowany do gazu, którym zasilana jest instalacja gazowa, sprawdzenie, czy materiały użyte do wykonania instalacji są dostosowane do materiałów, z których wykonany jest grzejnik, zapoznanie się z danymi znamionowymi grzejnika, ustalenie, czy instalacja elektryczna spełnia warunki przyłączenia grzejnika ze względu na przynależność gniazda do strefy i wyposażenie w uziemienie ochronne, sprawdzenie skuteczności i prawidłowości działania wentylacji w pomieszczeniu, sprawdzenie skuteczności i prawidłowości działania kanału spalinowego i wielkości ciągu kominowego, sprawdzenie możliwości usytuowania grzejnika w pomieszczeniu i zgodności z projektem technicznym powykonawczym, określenie miejsca instalacji grzejnika. Podłączenie grzejnika wymaga wykonania następujących czynności: wytrasowania miejsca instalacji grzejnika, zamocowania grzejnika do przegrody zgodnie z wytycznymi producenta, podłączenia instalacji gazowej poprzez zamontowany zawór odcinający i filtr z króćcem przyłączeniowym grzejnika po uszczelnieniu złącz gwintowanych, zamontowania elementu urządzenia pozwalającego na odprowadzenie spalin na zewnątrz, podłączenia zespół wodny poprzez zawór odcinający i filtr z króćcem przyłączeniowym wody, sprawdzienia szczelności wykonanego podłączenia. Po wykonaniu tych czynności i przyłączeniu grzejnika do instalacji monter powinien zapoznać użytkownika z zasadami obsługi urządzenia, dokonać pierwszego uruchomienia grzejnika (jeżeli ma do tego uprawnienia) po odpowietrzeniu instalacji i armatury gazowej oraz wydać protokół podłączenia. Obowiązkiem użytkownika jest utrzymanie grzejnika w czystości podczas eksploatacji. Warunki instalowania gazowych zasobnikowych grzejników wody Zasobnikowe gazowe grzejniki wody są urządzeniami ciśnieniowymi, więc podlegają przepisom Dozoru Technicznego. Zgodnie z nimi każdy zasobnikowy grzejnik powinien mieć następujące wyposażenie: zawór odcinający na wejściu, zawór zwrotny, upustowy zawór bezpieczeństwa, ogranicznik ciśnienia wody. W dobrze izolowanej obudowie mieści się zbiornik wody. Wewnątrz zbiornika wmontowana jest komora spalania i palnik gazowy. Dzięki dobrej izolacji straty ciepła są nieznaczne, a ciepła woda jest dostępna w dużej ilości i w każdej chwili. Zespół palnikowy składa się z injektorowego palnika głównego (do palnika doprowadzone jest powietrze z pomieszczenia i część powietrza wprowadzana jest przed procesem spalania do komory palnika), palnika zapalającego i armatury gazowej, obejmującej zapalacz piezoelektryczny, termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe, regulator temperatury oraz regulator ciśnienia gazu. Wymaganą temperaturę podgrzewanej wody ustawia się za pomocą pokrętła regulatora temperatury. 19

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne branżowe dla kotłowni

Wytyczne branżowe dla kotłowni Wytyczne branżowe dla kotłowni Kotłownie o mocy do 30 kw Lokalizacja Zgodnie z PN-B-02431-1 kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Zakładka: Przepisy UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMINIARZY Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Art. 57 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku wielorodzinnego w Sosnowcu ul. Swobodna 11ABC

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku wielorodzinnego w Sosnowcu ul. Swobodna 11ABC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku wielorodzinnego w Sosnowcu ul. Swobodna 11ABC Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa

Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa Zbigniew A. Tałach Rzeczoznawca Weryfikator SITPNiG Polska jest krajem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ i CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ i CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Sieci komunalne I rok (sem I i II) Sieci wodociągowe Rozpoznać materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych oraz określać ich właściwości; Zinterpretować oznaczenia stosowane w materiałach do budowy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Spis rysunków:

Spis treści: Spis rysunków: Spis treści: Spis treści:... 2 Spis rysunków:... 2 1. Podstawa opracowania.... 3 2. Zakres opracowania... 3 3.Opis stanu istniejącego.... 3 4. Opis projektowanego rozwiązania... 4 5. Próba szczelności....

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. Nowy Rynek 3/2 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego moc pozytywnej energii Przygotowanie do montażu Troska o bezpieczeństwo i właściwe działanie urządzeń grzewczych, a w tym wypadku kotła gazowego, zaczyna się już

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO KARTA OPIS WYROBU Schiedel Quadro to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. n

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość 1 Wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106 EWG,ustawie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Quadro

System kominowy Schiedel Quadro System kominowy Schiedel Quadro Opis wyrobu Schiedel Quadro to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. Komin powietrzno

Bardziej szczegółowo

Spis treści Załączniki Zestawienie rysunków

Spis treści Załączniki Zestawienie rysunków Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Stan projektowany... 2 3.1. Wewnętrzna instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , ,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV - 45331000-6, 45331110-0, 45317100-3 OPRACOWAŁ: inż. Tadeusz Stelmach nr uprawnień: 94/83/B B mgr inż. Ryszard Chrząścik

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ OPACOWANIE ZAWIERA: OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA - RZUT FRAGMENTU PARTERU skala 1:100 rys. 1 - RZUT FRAGMENTU I PIĘTRA skala 1:100 rys. 2 - RZUT FRAGMENTU II PIĘTRA skala 1:100 rys. 3 - RZUT DACHU CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym - radzi FERRO - Developerium.pl

Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym - radzi FERRO - Developerium.pl Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), kocioł na paliwa stałe może pracować

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE 70-777 Szczecin ul. Jasna 1/29 tel. 91-464-24-86 kom. 02-097- 329 Zadanie: Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Inwestor: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawa, Warszawa ul. Jana Kazimierza.

Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawa, Warszawa ul. Jana Kazimierza. A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Przyłącz gazu 4.2. Instalacja gazowa 4.. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie nr 1: Budynek dworca kolejowego Pabianice ul. Łaska 37 (95-200) Kotłownia zasilana energią elektryczną z sieci. Moc kotłowni wynosi 30 kw. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE OGRZEWANIE

CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE urządzenie, którego zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia znajdującego się w pewnej odległości od źródła ciepła oraz w którym istnieje możliwość wyraźnego wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

I N W E S T O R : MATEUSZ KOTECKI. A D R E S INWESTYCJI : ul. Willowa Poznań

I N W E S T O R : MATEUSZ KOTECKI. A D R E S INWESTYCJI : ul. Willowa Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y I N W E S T O R : MATEUSZ KOTECKI A D R E S INWESTYCJI : ul. Willowa 13 60-480 Poznań O B I E K T : Wewnętrzna instalacja gazowa PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Zuzanna Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. i GAZ

INSTALACJE C.O. i GAZ INSTALACJE C.O. i GAZ Obiekt: Adres: ul. Tysiąclecia 29, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gminna Biblioteka w Żyrzynie Ul. Tysiąclecia 29 24-103 Żyrzyn Branża: Sanitarna Funkcja Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO UL.MORCINKA 3 W WARSZAWIE

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO UL.MORCINKA 3 W WARSZAWIE SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP 3 1.1. Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne) 3 1.2. Podstawa opracowania. 4 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4 3. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD)

Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD) EN 26:1997 EN 26:1997/A1:2000 (18.07.2001) 1 PN-EN 26:2007 Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów sanitarnych, wyposażone w palniki atmosferyczne EN 26:1997/A2:2004 (18.11.2009) EN 26:1997/A3:2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów.

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO 7 USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE PAWEŁ PIETRZAK 43-267 Suszec, ul. Modrzewiowa 4 tel. 662 017 146, e-mail: pietrzak.pawel@wp.pl NIP:651-116-17-01 REGON: 240728247 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo