Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Hartman Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: dr inż. Krystyna Krygier dr inż. Marian Rubik Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Marzena Więcek Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 713[02].Z3.05 Instalowanie urządzeń gazowych zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Podział urządzeń gazowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady instalowania urządzeń gazowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Bezpieczeństwo użytkowania instalacji i urządzeń gazowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 43 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o zasadach instalowania urządzeń gazowych, a także ułatwi zrozumienie niebezpieczeństwa, na które możesz być narażony podczas nieprawidłowego montażu i eksploatacji urządzeń gazowych. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Do poszerzania wiedzy wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Materiał obejmuje również ćwiczenia, które zawierają: wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do wykonania ćwiczenia, pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, sprawdzian teoretyczny, sprawdzian umiejętności praktycznych. 4. Przykład zadania/ćwiczenia oraz zestaw pytań sprawdzających opanowanie przez Ciebie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po zapoznaniu się z materiałem spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Instalowanie urządzeń gazowych, której treści teraz poznasz, jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z procesem montażu, eksploatacji i odbioru instalacji gazowej, do której należą, jako ich integralna część, urządzenia gazowe. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 713[02].Z3 Technologia montażu instalacji gazowych 713[02].Z1/2/3/4.01 Prace przygotowawczo zakończeniowe przy wykonywaniu instalacji sanitarnych 713[02].Z1/2/3/4.02 Montaż instalacji z rur stalowych 713[02].Z1/2/3/4.03 Montaż instalacji z rur miedzianych 713[02].Z3.04 Montaż instalacji gazowej 713[02].Z3.05 Instalowanie urządzeń gazowych Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Instalowanie urządzeń gazowych powinieneś umieć: określać właściwości fizyczne i chemiczne gazu ziemnego i paliw płynnych, rozpoznawać rodzaje instalacji, wykonywać prace przygotowawczo zakończeniowe przy montażu instalacji, rozróżniać łączniki do połączeń rozłącznych i nierozłącznych stosowane w instalacjach ze stali i miedzi, oceniać stan techniczny rur i łączników stalowych i miedzianych wykorzystywanych do montażu, wykonywać połączenia rozłączne rur instalacyjnych stalowych i miedzianych, wykonywać połączenia nierozłączne rur instalacyjnych stalowych metodą spawania gazowego, wykonywać podstawowe operacje obróbki materiałów stalowych i miedzianych stosowanych w instalacjach sanitarnych, mocować elementy instalacji w przegrodach budowlanych, prowadzić instalacje różnymi sposobami, wykonywać prace podczas montażu instalacji gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ochrony ppoż., oceniać stan techniczny rur, kształtek gazowych i elementów wyposażenia instalacji gazowej, montować przewody instalacji gazowej, instalować wyposażenie stosowane w instalacji gazowej, wykonywać próbę szczelności zmontowanej instalacji gazowej, przygotowywać instalację gazową do odbioru, przygotowywać instalację gazową do odbioru końcowego, stosować przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas eksploatacji instalacji gazowej, stosować terminologię budowlaną, przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać zagrożenia i im zapobiegać, stosować w praktyce procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odczytywać i interpretować rysunki budowlane, posługiwać się dokumentacją budowlaną, wykonywać przedmiary i obmiary robót, wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne, organizować stanowiska składowania i magazynowania materiałów, korzystać z różnych źródeł informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: sklasyfikować urządzenia gazowe, zastosować wytyczne lokalizacji urządzeń gazowych w pomieszczeniach, dobrać elementy uzbrojenia podejścia pod przybory gazowe, wykonać prace podczas montażu urządzeń gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ochrony ppoż., zainstalować kuchnie gazowe, zainstalować grzejniki gazowe wody przepływowej, zainstalować gazowe ogrzewacze powietrza, zainstalować kotły do ogrzewania pomieszczeń, zainstalować kotły gazowe, zainstalować urządzenia regulacyjne i zabezpieczające stosowane w instalacjach gazowych, wykonać próbę szczelności połączeń zainstalowanych urządzeń gazowych, ocenić stan techniczny elementów demontowanych urządzeń gazowych, przygotować do odbioru instalacje gazowe po zainstalowaniu urządzeń gazowych, posłużyć się dokumentacją techniczną instalacji gazowej. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podział urządzeń gazowych Materiał nauczania Podstawowe pojęcia związane z urządzeniami gazowymi Aby ułatwić posługiwanie się pojęciami z zakresu urządzeń gazowych należy poznać ich definicje, aby w konsekwencji właściwie interpretować przepisy dotyczące ich instalowania, lokalizowania i prawidłowej eksploatacji. Podstawowe definicje, to: butla gazowa jest to ciśnieniowy pojemnik z atestem przeznaczony do magazynowania gazu w określonej objętości, pod ciśnieniem wewnętrznym nie przekraczającym jego wytrzymałości, wyposażony w zawór odcinający dopływ gazu, wymagający okresowej kontroli, ciąg kominowy przewodu spalinowego podciśnienie w kanale spalinowym, wywołane różnicą gęstości spalin na wlocie i wylocie oraz różnicą wysokości wlotu i wylotu kanału spalinowego; ciąg powinien być jak najmniejszy, ale zapewniać dostarczenie do spalania odpowiedniej ilości powietrza, gazomierz urządzenie pomiarowe służące do pomiaru ilości gazu zużywanego przez odbiorcę, gazowy grzejnik wody przepływowej urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego, którego celem jest podgrzanie zimnej wody do wymaganej temperatury, kanał spalinowy droga przenoszenia produktów spalania na zewnątrz, do atmosfery, kocioł wodny gazowy urządzenie gazowe z komorą przeznaczoną do spalania paliwa gazowego, którego celem jest podgrzanie wody do temperatury nie przekraczającej 115 C, kocioł dwufunkcyjny urządzenie gazowe służące do ogrzewania wody przeznaczonej do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kocioł kondensacyjny urządzenie, którego temperatura spalin na wylocie z komina jest niższa od temperatury punktu rosy, komin - to konstrukcja murowana, betonowa lub blaszana zawierająca przewód pionowy do odprowadzania spalin z palenisk pieców i kotłów spalinowych do atmosfery. Komin wytwarza naturalny ciąg powietrza, zwany ciągiem kominowym, kuchenka gazowa urządzenie gazowe z otwartym płomieniem służące do przygotowywania ciepłych posiłków, nie mające piekarnika, kuchnia gazowa urządzenie gazowe z otwartym płomieniem służące do przygotowywania ciepłych posiłków, wyposażone w piekarnik, kubatura pomieszczenia objętość pomieszczenia mierzona w świetle i wyrażona w m 3, kurek odcinający urządzenie do zamykania i otwierania dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub innego urządzenia gazowego, obciążenie cieplne urządzenia gazowego ilość ciepła uzyskiwana w jednostce czasu z palnika lub zespołu palników tego urządzenia w [kw], ogrzewacz pomieszczeń urządzenie gazowe stosowane do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń ciepłem otrzymanym ze spalania gazu, z odprowadzeniem spalin z tych pomieszczeń na zewnątrz, najczęściej połączone z atmosferą poprzez przewód powietrzno spalinowy, otwarta komora spalania - komora, w której zachodzi spalanie paliwa z wykorzystaniem powietrza z pomieszczenia, a spaliny odprowadzane są na zewnątrz poprzez przewód spalinowy, 7

9 piwnica część budynku przeznaczona na pomieszczenia gospodarcze lub techniczne, w którym poziom podłogi jest niższy niż poziom terenu, na którym budynek jest posadowiony, pomieszczenie mieszkalne to pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt w nim ludzi, pomieszczenie niemieszkalne to pomieszczenie, w którym nie przewiduje się stałego pobytu ludzi, a czas przebywania ludzi w czasie ciągłym nie przekracza 4 godzin, pomieszczenie techniczne pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia służące do obsługi technicznej budynku, programator kotła urządzenie sterujące automatyką kotła według zadanego programu, przerywacz ciągu element składowy urządzenia gazowego z palnikiem injektorowym, służący do stabilizacji pracy tych palników w wyniku regulacji ciągu kominowego, ponadto zabezpiecza on przed cofaniem się spalin, czyli ciągiem wstecznym, przewód spalinowy pionowy, poziomy lub ukośny przewód z materiału niepalnego służący do odprowadzania spalin na zewnątrz pomieszczenia; przewód spalinowy w ścianie budynku nazywa się kanałem spalinowym, przewód spalinowo powietrzny wspólnie instalowane przewody: powietrzny i spalinowy, umieszczone współosiowo, równocześnie doprowadzające powietrze do spalania i odprowadzające spaliny na zewnątrz pomieszczenia bezpośrednio przez przegrodę budowlaną, reduktor ciśnienia gazu urządzenie służące do obniżenia i stabilizacji ciśnienia gazu w urządzeniu gazowym lub instalacji gazowej, urządzenie gazowe urządzenie, w którym następuje ustabilizowane spalanie paliwa gazowego lub jego mieszaniny z powietrzem, urządzenie gazowe przeznaczone do pracy ciągłej urządzenie gazowe o konstrukcji pozwalającej na długotrwałe funkcjonowanie bez przerw w procesie uzyskiwania ciepła, urządzenie gazowe przeznaczone do pracy okresowej urządzenie gazowe wymagające każdorazowo działań użytkownika w celu regulacji, włączenia i wyłączenia, urządzenia regulujące urządzenia służące do utrzymania na określonym poziomie parametrów typu: ciśnienie, temperatura, urządzenie sterujące urządzenia zapewniające zabezpieczenie przed zmianą parametrów urządzenia gazowego, uruchamiające lub zatrzymujące pracę urządzenia gazowego według określonego programu, zestaw kuchni gazowej fabrycznie zmontowana kuchnia gazowa z obudową, zasilana z butli gazowej, zamknięta komora spalania komora, w której zachodzi spalanie paliwa bez dostępu powietrza z pomieszczenia, a spaliny odprowadzane są na zewnątrz poprzez przewód spalinowy; najczęściej przewód równocześnie doprowadzający powietrze i odprowadzający spaliny. Podział urządzeń gazowych na grupy i kategorie Ze względu na sposób doprowadzania powietrza do spalania gazu, oraz odprowadzania spalin z urządzeń gazowych dzieli się je na typy: Typ A urządzenia pobierające powietrze z pomieszczenia i odprowadzające spaliny do pomieszczenia, w którym są zamontowane, np. kuchenki i kuchnie gazowe, piekarniki i ogrzewacze gazowe o mocy do 5 kw, Typ B urządzenia pobierające powietrze z pomieszczenia, w którym są zamontowane i odprowadzające spaliny do przewodu (kanału) spalinowego. Odprowadzanie odbywa się: na zasadzie ciągu naturalnego (typ B1) oraz na zasadzie ciągu wymuszonego, gdy wentylator odciągający nie jest częścią urządzenia (typ B2). Urządzeniami gazowymi typu B1 i B2 wyposażonymi w przerywacz ciągu są: podgrzewacze wody, ogrzewacze 8

10 pomieszczeń i kotły grzewcze działające na zasadzie ciągu wymuszonego przez wentylator palnika nadmuchowego lub wentylator spalin będący częścią urządzenia. Nie mogą one być wyposażone w przerywacz ciągu. Również nie dopuszcza się łączenia kilku urządzeń do wspólnego kanału kominowego. Typ C zaliczono tu urządzenia z tzw. zamkniętą komorą spalania odciętą od atmosfery pomieszczenia, w którym są zamontowane, pobierające powietrze z zewnątrz i odprowadzające spaliny do przewodu (kanału) kominowego lub bezpośrednio do atmosfery. Są to grzejniki wody przepływowej oraz kotły grzewcze kondensacyjne. Inną klasyfikacją urządzeń gazowych jest określenie ich kategorii. Przynależność do określonej kategorii urządzeń określa przystosowanie do spalania: Kategoria I jednej grupy paliw gazowych, Kategoria II dwóch lub więcej grup paliw gazowych w niepełnym zakresie, Kategoria III wszystkich grup i podgrup paliw gazowych. Podział urządzeń gazowych ze względu na przeznaczenie Do urządzeń przeznaczonych do gotowania, smażenia i pieczenia zalicza się: kuchenki gazowe (KG) o łącznej mocy wszystkich palników do 8,5 kw, kuchnie (KGP), urządzenia do gotowania i pieczenia o łącznej mocy cieplnej do 11.5 kw, piekarniki gazowe (PG), urządzenia do pieczenia o mocy do 3 kw, opiekacze (RG), rożna, grille gazowe, urządzenia do opiekania produktów spożywczych. W grupie urządzeń gazowych do podgrzewania wody do celów sanitarnych można wyróżnić: grzejniki wody przepływowej (GGWP) podgrzewające wodę w czasie jej poboru: grzejniki małej mocy do 9 kw zwane są termami gazowymi; grzejniki średniej mocy do 21 kw zwane są piecami łazienkowymi, zbiornikowe grzejniki wody (ZGW), zwane również pojemnościowymi podgrzewaczami wody, służą do podgrzewania wody do temperatury ok. 55 C. Grzejniki te są urządzeniami wieloczerpalnymi. Ogrzewacze pomieszczeń i promienniki są urządzeniami o mocy najczęściej do 5 kw. Wśród nich wyróżniamy: ogrzewacze konwekcyjne (OGK), ogrzewacze promiennikowe - konwekcyjne (OGKP), promienniki (OGP). Do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody służą: kotły grzewcze (KGGW-N). Do kotłów małej mocy można zaliczyć: kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe typu B1 lub B3. Przeznaczone są one do ogrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej o temperaturze od 35 do 90 C. kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe kondensacyjne typ C. kotły dwufunkcyjne typ B1. Produkowane są o mocy do 35 kw i przeznaczone do podgrzewania wody w układzie c.o., jak również wody do celów sanitarnych. Woda może być w nich podgrzewana w systemie przepływowym lub zbiornikowym. Do podgrzewania powietrza służą przeponowe nagrzewnice powietrza, w tym suszarki do szybkiego suszenia prania. Każde urządzenie powinno zawierać tabliczkę znamionową, na której podane są: nazwa i adres wytwórcy, oznaczenie, numer fabryczny, rok produkcji, rodzaj paliwa, do którego urządzenie jest przystosowane, nominalna moc cieplna, maksymalne ciśnienie robocze, 9

11 znaki dopuszczenia Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń i ich wykonania. 1) Co nazywamy urządzeniem gazowym? 2) Jakie znasz typy urządzeń gazowych? 3) Jakie oznaczenia muszą być na każdym urządzeniu gazowym? 4) O czym świadczy przynależność danego urządzenia do określonej kategorii? 5) Jak dzielimy urządzenia gazowe ze względu na przeznaczenie? 6) Jakie urządzenia gazowe przeznaczone są do gotowania i podgrzewania posiłków? 7) Jakie urządzenia gazowe przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń? 8) Jakie urządzenia gazowe przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody? 9) Jakie urządzenia gazowe przeznaczone są do podgrzewania wody? 10) Jakie informacje zawarte są na tabliczce znamionowej? 11) Jakie urządzenia i aparaty można instalować w wybranych pomieszczeniach budynku? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Z katalogów firm branżowych wybierz gazowe urządzenie do gotowania i podgrzewania posiłków. Sporządź kalkulację cenową. Wskaż zalety wybranego urządzenia. Podaj jego parametry techniczne. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z dokumentacją branżową, 3) wybrać urządzenie gazowe i odczytać jego cenę, 4) na arkuszu papieru zapisać: nazwę, typ, parametry techniczne, kategorię, 5) wypisać zalety urządzenia, wskazać jego przeznaczenie, określić wykorzystanie, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) ocenić poprawność i estetykę wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia wraz z dokumentacją zadania, arkusz papieru formatu A 4, długopis, ołówek, gumka, literatura z rozdziału 6. 10

12 Ćwiczenie 2 Z katalogów firm branżowych wybierz gazowe urządzenie do ogrzewania pomieszczenia o powierzchni 100 m 2 i podgrzewania wody na potrzeby użytkowe. Sporządź kalkulację cenową. Wskaż zalety wybranego urządzenia. Podaj jego parametry. Wyjaśnij, jakie jego cechy wpłynęły na dobór danego typu oraz w jaki sposób będzie doprowadzane powietrzea do spalania i odprowadzane spaliny. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z dokumentacją branżową, 3) wybrać urządzenie gazowe i odczytać jego cenę, 4) na arkuszu papieru zapisać: nazwę, typ, parametry techniczne, 5) wypisać zalety urządzenia, wskazać jego przeznaczenie, określić sposób doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) ocenić poprawność i estetykę wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia wraz z dokumentacją zadania, arkusz papieru formatu A 4, długopis, ołówek, gumka, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wskazać przykłady urządzeń gazowych danego typu? 2) wyjaśnić, jakie czynniki decydują o przynależności danego urządzenia do określonego typu? 3) określić, jakie dane powinny znajdować się na tabliczce znamionowej urządzenia gazowego? 4) określić kategorię urządzenia po sprawdzeniu jego karty katalogowej? 5) dobrać gazowe urządzenie do gotowania i podgrzewania posiłków spełniające oczekiwania nabywcy? 6) dobrać kocioł do ogrzewania pomieszczeń? 7) dobrać podgrzewacz wody na potrzeby ciepłej wody do jednego punktu czerpalnego? 8) dobrać podgrzewacz wody na potrzeby ciepłej wody do kilku punktów czerpalnych? 9) posłużyć się terminologią gazowniczą charakterystyczną dla urządzeń gazowych? 11

13 4.2. Zasady instalowania urządzeń gazowych Materiał nauczania Warunki, jakie muszą spełniać pomieszczenia, w których instalowane są urządzenia gazowe. Możliwość instalowania określonych urządzeń gazowych w pomieszczeniu uzależniona jest od następujących warunków: wysokości pomieszczenia, kubatury pomieszczenia, obciążenia cieplnego pomieszczenia przypadającego na 1m 3 kubatury pomieszczenia, łącznego obciążenia cieplnego zainstalowanych urządzeń, wentylacji pomieszczenia, sposobu odprowadzenia spalin z pomieszczenia. 1) Wysokość pomieszczenia, w którym można zainstalować urządzenia gazowe to minimum 2,2 m. Odstępstwem od tej zasady jest możliwość instalowania kotłów gazowych w już istniejących budynkach, gdzie dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłów nie niższą niż 1,9 m. 2) Kubatura pomieszczenia to: - dla łazienki: 8 m 3, gdy instalujemy w niej gazowe urządzenie do podgrzewania wody. 3) Maksymalne obciążenie cieplne przypadające na 1 m 2 kubatury pomieszczenia to: W - w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, z wyjątkiem kuchni, gdy spaliny nie są odprowadzane na zewnątrz, W - w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, z wyjątkiem kuchni, gdy spaliny odprowadzane są na zewnątrz, W w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz kuchni, gdy spaliny nie są odprowadzany na zewnątrz, W w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz kuchni, gdy spaliny są odprowadzane na zewnątrz. 4) Wentylacja pomieszczeń może odbywać się przez: - szczeliny w otworach okiennych lub drzwiowych pomieszczenia, - otwory nawiewne, - inne urządzenia techniczne. Aby można było w pomieszczeniu zainstalować urządzenie gazowe, muszą być spełnione warunki krotności wymiany powietrza zgodne z normami wykonawczymi. 5) Dopuszczalne łączne obciążenie cieplne pomieszczeń wynikające z zainstalowania urządzeń: - pomieszczenie kuchenne 25 kw, - łazienka 25 kw, - kotłownia zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym w budynku 60 kw, - pralnia 10 kw. Wszystkie urządzenia gazowe muszą mieć: znak bezpieczeństwa, aprobatę techniczną lub znak Dozoru Technicznego, atest energetyczny. 12

14 Sposoby odprowadzania spalin Sposób odprowadzenia spalin z pomieszczenia musi spełniać następujące warunki: w urządzeniach typu A spaliny powinny mieć możliwość swobodnego przepływu jak najkrótszą drogą; wskazane jest, aby droga ta nie była dłuższa niż 2 m w rzucie poziomym od kratki wentylacyjnej, w urządzeniach typu B i C spaliny muszą być odprowadzane przewodami spalinowymi połączonymi z urządzeniem i kanałem spalinowym lub przewodami spalinowo powietrznymi wyprowadzonymi poza ścianę zewnętrzną budynku. Do tego celu należy stosować przewody pionowe o długości minimum 0,22m oraz przewody poziome o długości nie większej niż 2,0 m ze spadkiem w kierunku urządzenia. w przypadku kotłów z zamkniętą komora spalania należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta, efektywna wysokość komina, mierzona od paleniska do wylotu, ponad dach powinna wynosić minimum 4 m, w urządzeniach gazowych o mocy nie przekraczającej 35 kw z palnikami iniektorowymi różnica wysokości od przerywacza ciągu do wylotu ponad dach nie może być mniejsza niż 2,0 m, a w praktyce powinna wynosić nawet 4 m, dopuszcza się odprowadzenie spalin przez zewnętrzną ścianę budynku przez przewody powietrzno spalinowe z urządzeń gazowych o mocy do 21 kw zainstalowanych w wolnostojących budynkach, jeżeli zachowana będzie odległość wyprowadzenia wylotu spalin co najmniej 0,5 m od krawędzi okien i drzwi. Po wykonaniu instalacji odprowadzania spalin podlega ona odbiorowi polegającemu na sprawdzeniu: drożności kanału, szczelności połączeń, ciągu kominowego, prawidłowości wykonania połączeń i zgodności z projektem elementów instalacji odprowadzania spalin, zgodnie z normami wyprowadzenia ponad dach, spełnienia norm ochrony środowiska. Odbiór formalny polega na: sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z dokumentacją powykonawczą, sprawdzeniu aktualności atestów na materiały konstrukcyjne i izolacyjne użyte do budowy instalacji odprowadzania spalin. Warunki instalowania gazomierzy Gazomierze są urządzeniami do pomiaru ilości gazu zużywanego przez urządzenia, w których gaz jest spalany. Są to najsłabsze elementy składowe instalacji gazowej. Jakiekolwiek prace zawiązane z gazomierzem należy wykonywać przy zamkniętym kurku gazomierzowym. Gazomierze powinny być zainstalowane: oddzielnie dla każdego odbiorcy, w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, z kurkiem odcinającym przed gazomierzem, w szafkach z materiałów trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi, w odległości nie mniejszej w rzucie poziomym, niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska, w odległości nie mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu, na wysokości od 0,3 do 1,8m od poziomu podłogi do spodu gazomierza i co najmniej 0,5 m od poziomu terenu, 13

15 powyżej gazomierza i urządzeń iskrzących, gdy mierzą zużycie gazu lżejszego niż powietrze, poniżej gazomierza i urządzeń iskrzących, gdy mierzą zużycie gazu cięższego niż powietrze, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń iskrzących, gdy są instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne i inne urządzenia iskrzące, w taki sposób, aby było możliwe ich rozłączenie bez demontażu części instalacji gazowej, w pomieszczeniach spełniających warunki ich instalowania. Zalecane miejsca instalowania gazomierzy: klatki schodowe lub korytarze w wentylowanych szafkach, na zewnątrz budynku, razem z kurkiem głównym, szyby instalacyjne przeznaczone dla pionów instalacyjnych, z drzwiczkami bez otworów wentylacyjnych, z dostępem od strony pomieszczeń niemieszkalnych, kuchnie stanowiące samodzielne pomieszczenia dopuszcza się instalację bez szafek, wydzielone pomieszczenia piwniczne, pod warunkiem, że mają one otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5 m powyżej poziomu terenu oraz co najmniej 0,5 m od okien i drzwi. Zabronione miejsca instalowania gazomierzy: pomieszczenia mieszkalne, łazienki, pomieszczenia, w których występuje zagrożenie korozyjne, we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi. Rys. 1. Przykłady instalowania gazomierzy: a. w szafkach metalowych, b. we wspólnych wnękach z drzwiczkami, c. w szybach pionów instalacyjnych [13] 14

16 Warunki instalowania kuchni gazowych Kuchnie gazowe mają zazwyczaj znormalizowane wymiary: wysokość 85 cm, głębokość 60 cm, szerokość 50 lub 60 cm. Największy palnik ma moc do 2 kw, dwa średnie mają moc około 1,5 kw, najmniejszy palnik ma moc około 1 kw. Przy palnikach piekarnika najczęściej dolnym i górnym muszą być zamontowane fabrycznie zabezpieczenia przeciwwypływowe. Kuchnia ma regulowane nóżki pozwalające wypoziomować jej ustawienie. Dodatkowo kuchnie gazowe mogą być wyposażone w: termostaty, czyli urządzenia pozwalające utrzymać stałą, zadaną temperaturę, termometry umożliwiające sprawdzenie temperatury podczas pracy piekarnika, rożen, opiekacz, wentylator wyrównujący ciśnienie w komorze piekarnika, programator czasowy wyłączania palnika, zegar. W celu połączenia kuchni gazowej z instalacją gazową należy wykorzystać jeden z dwóch króćców o średnicy ½. Drugi, niewykorzystany króciec musi być zabezpieczony zaślepką. Należy unikać instalowania kuchni na linii łączącej okno i drzwi, gdyż powstający przepływ powietrza może gasić płomień palnika kuchni. Wskazane jest zainstalowanie nad kuchnią okapu z dobrze działająca wentylacją grawitacyjną. Podczas lokalizowania usytuowania kuchni należy zachować minimalne odległości, które pokazano na rysunku 2. Rys. 2. Odległość poszczególnych ścian kuchni od ścian pomieszczeń [12] 15

17 Przy połączeniu na sztywno na podejściu pod kuchnię należy zainstalować dwuzłączkę, trójnik do wykonywania próby szczelności i kurek odcinający dopływ gazu. Wykonane połączenie nie powinno wywoływać naprężeń. Przy połączeniu kuchni z instalacją za pomocą przyłącza elastycznego nie ma potrzeby wbudowywania kurka odcinającego, gdyż wąż elastyczny ma wbudowany zawór odcinający. Zaletą takiego przyłączenia kuchni jest możliwość zmiany usytuowania kuchni w celu utrzymania jej w czystości. Gniazdo przyłączeniowe instalacji elektrycznej 230 V do kuchni powinno być wyposażone w bolec ochronny. Nie może ono znajdować się bezpośrednio nad kuchnią zalecana odległość to minimum 65 cm. Aby przyłączyć kuchnię gazową do instalacji gazowej i elektrycznej monter powinien posiadać uprawnienia energetyczne grupy 3 i 1 w danym zakresie uprawnień. Do jego obowiązków należy przed przystąpieniem do podłączenia kuchni należy: sprawdzenie, czy kuchnia jest przystosowana do gazu, którym zasilana jest instalacja gazowa, zapoznanie się z danymi znamionowymi kuchni, ustalenie, czy instalacja elektryczna spełnia warunki przyłączenia kuchni, sprawdzenie skuteczności i prawidłowości działania wentylacji w pomieszczeniu, sprawdzenie możliwości usytuowania kuchni w pomieszczeniu i zgodności z projektem technicznym powykonawczym. Po wykonaniu tych czynności i przyłączeniu kuchni do instalacji monter powinien zapoznać użytkownika z zasadami obsługi urządzenia, sprawdzić, czy wykonane połączenie zachowuje warunek szczelności, wydać protokół podłączenia pieczętując kartę gwarancyjną. Rys. 3. Standardowa kuchnia gazowa z piekarnikiem [3] 1- pokrywa, 2- płyta podpalnikowa, 3- ruszt, 4- tablica rozdzielcza, 5- dzwonek, 6- pokrętła palników, 7- pokrętło palnika piekarnika, 8- drabinka suszarnicza, 9- blacha do pieczenia, 10- termometr, 11- ściana boczna, 12- szyba, 13- nakładka wewnętrzna drzwi, l4- podłoga piekarnika. 16

18 Warunki instalowania gazowych grzejników wody przepływowej Gazowe grzejniki wody przepływowej umieszcza się zazwyczaj w łazience nad wanną. Jeżeli łazienka ma zbyt małą wysokość, która uniemożliwiłaby zainstalowanie prostego odcinka rury spalinowej o długości co najmniej 220 cm, grzejnik można zainstalować poza obrysem wanny. Gazowe przepływowe grzejniki wody można instalować również w innych pomieszczeniach spełniających wszystkie wymagania w odniesieniu do kubatury, wysokości, wentylacji i sposobu odprowadzenia spalin oraz prowadzenia instalacji gazowej na przykład w kuchni. Typowy grzejnik gazowy składa się z następujących podzespołów: zespołu wodnego połączonego z wymiennikiem ciepła, stabilizatora strumienia gazu, zespołu gazowego, w którego korpus wmontowane są zawory, pokrętła, podzespół zabezpieczenia przeciwwypływowego, zespołu palnika głównego, zespołu palnika zapalającego, armatury wodno gazowej, Grzejnik jest urządzeniem wieloczerpalnym, co pozwala na doprowadzenie wody do kilku miejsc poboru, najczęściej: wanny, umywalki i zlewozmywaka. Rys. 4. Wentylacja nawiewno-wywiewna łazienki wyposażonej w grzejnik wody przepływowej [3] a) nawiew przez otwory w drzwiach (pow. czynna 200cm²), b) nawiew przez kratkę wentylacyjna w ścianie 17

19 Rys. 5. Schemat podłączenia gazowego grzejnika wody przepływowej G firmy Termet [3] 1. kurek na doprowadzeniu wody zimnej 2. filtr wody 3. przewód wody ciepłej 4. filtr gazu 5. kurek gazowy 6. kratka wentylacyjna 7. rura spalinowa 8. pokrętło zapalacza i regulacji gazu 9. pokrętło wyboru temperatury wody Woda zimna jest doprowadzana przewodem wyposażonym w kurek kulowy na rysunku oznaczony jako element 1 i przez filtr oznaczony jako 2. Przewód łączący instalację gazową z grzejnikiem jest wyposażony w kurek kulowy 5 i filtr 4. Woda podgrzana w grzejniku jest doprowadzona do instalacji ciepłej wody przewodem 3. Gazy spalinowe odprowadzane są do kanału spalinowego przewodem oznaczonym jako element 7. Grzejnik ma szereg zabezpieczeń, wśród których występują najczęściej: automatyczny zawór odcinający dopływ gazu do palnika przy zamkniętym przepływie wody, zabezpieczenie przeciwwypływowe, które automatycznie przerywa wypływ niespalonego gazu z palnika głównego i zapalającego, zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego, zabezpieczenie przed przegrzaniem wody w wymienniku ciepła. 18

20 Aby przyłączyć podgrzewacz wody przepływowej do instalacji gazowej i elektrycznej monter powinien posiadać uprawnienia energetyczne grupy 3 i 1 w danym zakresie uprawnień oraz, instalując grzejnik określonej firmy, powinien mieć jej autoryzację. Do obowiązków montera przed podłączeniem grzejnika należy: sprawdzenie, czy grzejnik jest przystosowany do gazu, którym zasilana jest instalacja gazowa, sprawdzenie, czy materiały użyte do wykonania instalacji są dostosowane do materiałów, z których wykonany jest grzejnik, zapoznanie się z danymi znamionowymi grzejnika, ustalenie, czy instalacja elektryczna spełnia warunki przyłączenia grzejnika ze względu na przynależność gniazda do strefy i wyposażenie w uziemienie ochronne, sprawdzenie skuteczności i prawidłowości działania wentylacji w pomieszczeniu, sprawdzenie skuteczności i prawidłowości działania kanału spalinowego i wielkości ciągu kominowego, sprawdzenie możliwości usytuowania grzejnika w pomieszczeniu i zgodności z projektem technicznym powykonawczym, określenie miejsca instalacji grzejnika. Podłączenie grzejnika wymaga wykonania następujących czynności: wytrasowania miejsca instalacji grzejnika, zamocowania grzejnika do przegrody zgodnie z wytycznymi producenta, podłączenia instalacji gazowej poprzez zamontowany zawór odcinający i filtr z króćcem przyłączeniowym grzejnika po uszczelnieniu złącz gwintowanych, zamontowania elementu urządzenia pozwalającego na odprowadzenie spalin na zewnątrz, podłączenia zespół wodny poprzez zawór odcinający i filtr z króćcem przyłączeniowym wody, sprawdzienia szczelności wykonanego podłączenia. Po wykonaniu tych czynności i przyłączeniu grzejnika do instalacji monter powinien zapoznać użytkownika z zasadami obsługi urządzenia, dokonać pierwszego uruchomienia grzejnika (jeżeli ma do tego uprawnienia) po odpowietrzeniu instalacji i armatury gazowej oraz wydać protokół podłączenia. Obowiązkiem użytkownika jest utrzymanie grzejnika w czystości podczas eksploatacji. Warunki instalowania gazowych zasobnikowych grzejników wody Zasobnikowe gazowe grzejniki wody są urządzeniami ciśnieniowymi, więc podlegają przepisom Dozoru Technicznego. Zgodnie z nimi każdy zasobnikowy grzejnik powinien mieć następujące wyposażenie: zawór odcinający na wejściu, zawór zwrotny, upustowy zawór bezpieczeństwa, ogranicznik ciśnienia wody. W dobrze izolowanej obudowie mieści się zbiornik wody. Wewnątrz zbiornika wmontowana jest komora spalania i palnik gazowy. Dzięki dobrej izolacji straty ciepła są nieznaczne, a ciepła woda jest dostępna w dużej ilości i w każdej chwili. Zespół palnikowy składa się z injektorowego palnika głównego (do palnika doprowadzone jest powietrze z pomieszczenia i część powietrza wprowadzana jest przed procesem spalania do komory palnika), palnika zapalającego i armatury gazowej, obejmującej zapalacz piezoelektryczny, termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe, regulator temperatury oraz regulator ciśnienia gazu. Wymaganą temperaturę podgrzewanej wody ustawia się za pomocą pokrętła regulatora temperatury. 19

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Zakładka: Przepisy UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMINIARZY Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Art. 57 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE OGRZEWANIE

CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE urządzenie, którego zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia znajdującego się w pewnej odległości od źródła ciepła oraz w którym istnieje możliwość wyraźnego wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD)

Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD) EN 26:1997 EN 26:1997/A1:2000 (18.07.2001) 1 PN-EN 26:2007 Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów sanitarnych, wyposażone w palniki atmosferyczne EN 26:1997/A2:2004 (18.11.2009) EN 26:1997/A3:2006

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO 7 USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE PAWEŁ PIETRZAK 43-267 Suszec, ul. Modrzewiowa 4 tel. 662 017 146, e-mail: pietrzak.pawel@wp.pl NIP:651-116-17-01 REGON: 240728247 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Data: 2009-02-25 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45333000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania EUROSYSTEM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa 55-120 Oborniki Śląskie ul. Paderewskiego 21 tel. (071) 310-20-62, kom. 0692448145 REGON: 932096754 NIP: 915-152-45-10 Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

5. Wytyczne branżowe dla kotłowni

5. Wytyczne branżowe dla kotłowni 5. Wytyczne branżowe dla kotłowni 5.1. Kotłownie o mocy do 30 kw 5.1.1. Lokalizacja Zgodnie z PN-B-02431-1 kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne)

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne) RODZAJE OGRZEWAŃ Ogrzewania (grawitacyjne) powietrzne 1 kocioł, 2 komin, 3 dopływ powietrza zewnętrznego, 4 kanał nawiewny, 5 dopływ powietrza ciepłego do pomieszczeń, 6 usuwanie powietrza ochłodzonego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Rodzaje stosowanego gazu

Rodzaje stosowanego gazu INSALACJA GAZOWA Dokumenty normujące PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa - Kontrola okresowa. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI

1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI 1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 6 WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI 1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI Uwarunkowania prawne NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Montaż

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT KARTA OPIS WYROBU Powietrzno spalinowy system kominowy Schiedel Avant składa się z profili wewnętrznych z ceramiki technicznej, pierścieni dystansowych oraz obudowy z pustaków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS Zał. nr 4 do umowy INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS W TRAKCIE COROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ NALEŻY OKREŚLIĆ

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

B. Projekt budowlany rozbudowy instalacji gazowej

B. Projekt budowlany rozbudowy instalacji gazowej B. Projekt budowlany rozbudowy instalacji gazowej SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA I. Opis ogólny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Opis ogólny robót 4. Opis wykonania

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 51 T TEL.: (0 32) 67 15661-2 ; FAX.: (0 32) 67 15663; TEL.KOM.: 0 501 315 007 SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej 1. Wprowadzenie, warunki ogólne 1. Zadanie Termomodernizacja budynku ZSPiG w Szczyrku ul. Szkolna 9. 1. Remont Źródła Ciepła i Instalacji Grzewczej 2. Niniejsze Opracowanie Projekt Budowlany Przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne Grupy pompowe 1 2 COSMO Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO (bez mieszacza) bez pompy, z dwoma zaworami kulowymi z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. Lipowa 24/1 INWESTOR: MZBK ul. Dekana 10 64-100 Leszno TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 Ważny od 15.10.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo